1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Το νερό είναι το ουσιαστικότερο συστατικό της γης για την ύπαρξη της ζωής Η ατµοσφαιρική υγρασία παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις µεταβαλλόµενη από 0.2% στα ξηρά και στα ψυχρά κλίµατα, µέχρι 5% στους υγρούς τροπικούς Κάθε πρώτο λεπτό της ώρας σχεδόν 10 9 τόνοι νερού διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα µε τη διαδικασία της εξάτµισης από τους ωκεανούς Το νερό διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο για τη διαµόρφωση της µορφολογίας της γης, της κατανοµής βλάστησης και των ζώων Ένα µόριο ύδατος ακολουθεί µια πορεία η οποία συνοψίζει την εξάτµιση, τη συµπύκνωση, τη βροχόπτωση, την απορροή και την κατείσδυση, πορεία που είναι γνωστή ως Υδρολογικός Κύκλος

2 2. Ο Υδρολογικός Κύκλος

3

4 4.Οι φάσεις του ύδατος Το νερό αποτελεί ένα από τα πλέον δυναµικά συστατικά της ατµόσφαιρας γιατί υπάρχει ταυτόχρονα και στις τρεις φάσεις του µέσα στην ατµόσφαιρα στις συνήθεις θερµοκρασιακές συνθήκες Το νερό είναι η µόνη ουσία η οποία εκδηλώνεται και στις τρεις φάσεις την ίδια στιγµή και η φάση που εκδηλώνεται είναι συνάρτηση της ταχύτητας κίνησης των µορίων, δηλαδή της ενέργειας που περικλείουν τα µόρια του ύδατος Η αέρια φάση είναι αόρατη Η υγρή φάση έχει τη µορφή βροχής ή οµίχλης, και Η στερεή φάση εµφανίζεται σαν πάγος, χιόνι χαλάζι Η µετατροπή του ύδατος από τη µια φάση στην άλλη προϋποθέτει την µεσολάβηση κάποιων διεργασιών, οι οποίες συνδέονται µε ενεργειακές ανταλλαγές

5 5. Οι µηχανισµοί της εξάτµισης Η βάση του µηχανισµού του υδρολογικού κύκλου βρίσκεται στη διαδικασία της εξάτµισης Ως εξάτµιση ορίζεται η φυσική διεργασία της µετατροπής του νερού σε υδρατµούς που γίνεται από τις υδάτινες επιφάνειες, τη βλάστηση και υγρό έδαφος Για να προκληθεί εξάτµιση απαιτείται: Να υπάρχει διαθέσιµο νερό Να υπάρχει διαθέσιµη ενέργεια Ο ατµοσφαιρικός αέρας να είναι ακόρεστος (ξηρός) Να υπάρχουν υψηλές θερµοκρασίες Να υπάρχει ισχυρός παράγοντας εξάτµισης (Es Ea) Να πνέουν άνέµοι

6 6. Η εξατµοδιαπνοή Εκτός από τις υδάτινες επιφάνειες και το υγρό έδαφος, µεγάλες ποσότητες νερού εξατµίζονται και από τα φυτά µε το µηχανισµό της διαπνοής Ο ρυθµός της διαπνοής είναι συνάρτηση του διαθέσιµου νερού στο ριζικό σύστηµα του φυτού και είναι πολύ σηµαντική παράµετρος Φυτεία καλαµποκιού 1000 τ.µ. διαπνέει 4000 λίτρα ηµερησίως Η ταυτόχρονη µεταφορά υδρατµών στην ατµόσφαιρα, µε τις διαδικασίες της εξάτµισης από τις υδάτινες επιφάνειες και το έδαφος, καθώς και από το µηχανισµό της διαπνοής των φυτών, ονοµάζεται εξατµοδιαπνοή και αποτελεί µια πολύ σηµαντική παράµετρο στην εφαρµοσµένη Κλιµατολογία και την ταξινόµηση των κλιµάτων

7 7. Οι ενεργειακές ανταλλαγές Η µετάβαση του νερού από τη µια φάση στην άλλη συνοδεύεται από δέσµευση ή απελευθέρωση ενέργειας, η οποία είναι γνωστή ως λανθάνουσα ενέργεια και παρουσιάζει τις παρακάτω µορφές: Λανθάνουσα θερµότητα συµπύκνωσης: Είναι η ενέργεια που απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα όταν οι υδρατµοί µεταβαίνουν από την αέρια στην υγρή φάση. Αυτή ανέρχεται στις +600 cal/gr (2500 j/gr) Λανθάνουσα θερµότητα εξαέρωσης: Είναι η ενέργεια που δαπανάται από τον αέρα για τη µετατροπή του ύδατος σε υδρατµούς και είναι ίση µε 600 cal/gr Λανθάνουσα θερµότητα εξάχνωσης: Είναι η ενέργεια που δεσµεύεται ή ελευθερώνεται κατά τη µετατροπή του πάγου σε υδρατµούς ή το αντίθετο, χωρίς να µεσολαβεί η υγρή φάση ( ± 680 cal/gr, 2833 j/gr) Λανθάνουσα θερµότητα τήξης ή πήξης: εσµεύεται ή ελευθερώνεται όταν ο πάγος µετατρέπεται σε νερό ίσης θερµοκρασίας ή το αντίθετο, ισούται µε ±80 cal/gr (333 joule/gr)

8 8. Φάσεις του νερού και ενεργειακές ανταλλαγές cal/gr -680 cal/gr cal/gr + 80 cal/gr

9 9. Ο ρόλος των υδρατµών στο Κλίµα Η διαδικασία της εξάτµισης και της διαπνοής µεταφέρει τεράστιες ποσότητες µαζών νερού και ενέργειας στην ατµόσφαιρα, µε αποτέλεσµα την ανακατανοµή της υγρασίας και της θερµότητας στην επιφάνεια του πλανήτη, µε τη µορφή βροχόπτωσης και θερµών ανέµων Οι υδρατµοί και τα νέφη που δηµιουργούνται ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη µε τους µηχανισµούς της απορρόφησης, της επανεκποµπής και της ανάκλασης της ηλιακής ενέργειας Οι υδρατµοί φαίνεται ότι αποτελούν σπουδαίο δυναµικό χαρακτηριστικό της ατµόσφαιρας, γιατί µε ευκολία µεταπηδούν από τη µια φάση στην άλλη δεσµεύοντας ή ελευθερώνοντας ενέργεια Τα µεγέθη που συµµετέχουν είναι τεράστια. Μια θερινή καταιγίδα ή µια τροπική θύελλα επιβεβαιώνουν τις ποσότητες αυτές.

10 10. Οι υγροµετρικές παράµετροι Η περιεχόµενη στην ατµόσφαιρα υγρασία πρέπει να εκφραστεί ποσοτικά Οι ποσότητες των υδρατµών εκφράζονται σε απόλυτα και σε σχετικά µεγέθη ( απόλυτες ποσότητες και ποσότητες σχετιζόµενες µε τη θερµοκρασία) Ο υπολογισµός της ατµοσφαιρικής υγρασίας γίνεται µε τη βοήθεια υπολογιστικών τεχνικών, µε τη χρήση της θερµοκρασίας του αέρα και της θερµοκρασίας του υγρού θερµοµέτρου

11 11. Η πραγµατική τάση των ατµών Η ατµοσφαιρική πίεση είναι προϊόν της µερικής πίεσης των αερίων που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα, οι µερικές πιέσεις των αερίων είναι: Άζωτο = 750 hpa Το Οξυγόνο = 230 hpa Οι υδρατµοί από 4 32 hpa Η πραγµατική πίεση των υδρατµών ονοµάζεται πραγµατική τάση των ατµών, συµβολίζεται µε το e και µετρείται σε µονάδες πίεσης, hpa, mb, mmhg, Inches Η πραγµατική τάση µεταβάλλεται µόνο αν µεταβληθεί η συγκέντρωση των υδρατµών στην ατµόσφαιρα Σε περίπτωση αφθονίας υδρατµών, η ατµόσφαιρα µπορεί να συγκρατεί µόνο µια ορισµένη µέγιστη ποσότητα η οποία είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας του αέρα. Το µέγεθος αυτό ονοµάζεται µέγιστη τάση των ατµών (Εs) και είναι σχετικό µέγεθος

12 12. Η απόλυτη υγρασία (ρ) Εκφράζει την ποσότητα των υδρατµών που περιέχονται σε ορισµένο όγκο αέρα, συνήθως εκφράζεται σε gr/m 3 Απόλυτη υγρασία και τάση των ατµών αριθµητικά εκφράζονται µε τον ίδιο αριθµό, όταν η τάση των ατµών µετρείται σε mmhg Τα δύο παραπάνω µεγέθη συνδέονται µε την ακόλουθη σχέση: ρ = (1.06 e)/ ( t) t=θερµοκρασία αέρα σε C Μέγιστη απόλυτη υγρασία (ρs) εκφράζει τη µέγιστη ποσότητα των υδρατµών που συγκρατεί όγκος αέρα σε ορισµένη θερµοκρασία

13 13. ιάγραµµα θερµοκρασίας-υγρασίας

14 14. Η ειδική υγρασία του αέρα (q) Η παράµετρος αυτή εκφράζει το λόγο της µάζας των υδρατµών που περιέχεται σε ένα δείγµα υγρού αέρα προς την ολική µάζα του δείγµατος (gr/kgr) Η ειδική υγρασία και η τάση των ατµών συνδέονται µε τη σχέση q = e / (p e) Όπου p η ατµοσφαιρική πίεση και e η τάση των ατµών σε mmhg

15 15. Η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου (Td) Το µέγεθος αυτό δίνει την καλύτερη εκτίµηση των υδρατµών που περιέχει ο ατµοσφαιρικός αέρας Η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου εκφράζει την τιµή της θερµοκρασίας στην οποία αρχίζει η συµπύκνωση των υδρατµών καθώς ψύχεται ο ατµοσφαιρικός αέρας Όσο πιο ξηρός είναι ο αέρας, τόσο χαµηλότερη θα είναι η τιµή της θερµοκρασίας του σηµείου δρόσου σε σχέση µε τη θερµοκρασία του αέρα Αποτελεί µέτρο της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς και κριτήριο για τη φύση µιας αέριας µάζας που κυριαρχεί επάνω από ένα τόπο, αφού δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις στο 24ωρο

16 16. Η Σχετική Υγρασία του αέρα (RH) Είναι η κοινότερη έκφραση της ατµοσφαιρικής υγρασίας Εκφράζει το πηλίκο των υδρατµών που υπάρχουν σε µια δοσµένη στιγµή στην ατµόσφαιρα, ως προ το µέγιστο ποσό που θα µπορούσε να συγκρατήσει ο αέρας κάτω από τις ίδιες συνθήκες Είναι µέγεθος σχετικό και δίδεται σε εκατοστιαία αναλογία, υπολογίζεται δε αν διαιρεθούν οι σχετικές µε τις απόλυτες τιµές µιας υγροµετρικής παραµέτρου. Π.χ. RH = (e/ es )Χ 100 Η ηµερήσια πορεία της σχετικής υγρασίας είναι αντίθετη αυτής της θερµοκρασίας του αέρα Σε ετήσια βάση παρουσιάζει απλή κύµανση, µε τις µέγιστες τιµές επάνω από την ξηρά το χειµώνα και επάνω από τους ωκεανούς το θέρος

17 17. Η πορεία υγροµετρικών παραµέτρων & Θερµοκρασίας

18 18. Οι συµπυκνώσεις των υδρατµών Από το συνολικό ποσό του πλανητικού ύδατος µόνο το 0.5% συµµετέχει δυναµικά στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη ανακυκλούµενο συνεχώς µεταξύ ωκεανών ατµόσφαιρας και ξηράς Μετά το µηχανισµό της εξάτµισης που εφοδιάζει την ατµόσφαιρα µε υδρατµούς ο επόµενος µηχανισµός είναι αυτός της συµπύκνωσης των υδρατµών, δηλαδή της µετατροπής της αέριας φάσης σε υγρή (αποδέσµευση 600 cal/gr) Η συµπύκνωση γίνεται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να αρχίσει η ψύξη της ατµόσφαιρας 2. Να υπάρχουν στην ατµόσφαιρα υγροσκοπικά σωµατίδια (πυρήνες συµπύκνωσης) 3. Ο αέρας να βρίσκεται κοντά στο σηµείο κορεσµού

19 19. Οι µηχανισµοί ψύξης Η ψύξη του αέρα προκαλείται: 1. Με την επαφή: Όταν θερµός αέρας έρθει σε επαφή µε ψυχρή επιφάνεια 2. Με τη διαστολή του αέρα. Προκαλείται από την ανύψωση του αέρα (αδιαβατική ψύξη), οι δε µηχανισµοί της αδιαβατικής ψύξης είναι οι εξής: i. Με την ορεογραφική ανύψωση: Εδώ ο αέρας αναγκάζεται να υπερπηδήσει τις οροσειρές που παρεµβάλλονται στην πορεία του ii. Με τη θερµική ανύψωση: Η επαφή του αέρα µε θερµή εδαφική επιφάνεια οδηγεί στη θέρµανση αυτού, στην αραίωση του και τελικά στην ανύψωση του iii. Με τη µετωπική ανύψωση: Αυτή εµφανίζεται κατά µήκος των µετώπων κακοκαιρίας, όπου ο αναρριχόµενος θερµός αέρας διαστέλλεται και φυσικά ψύχεται iv. Με τη σύγκλιση του αέρα σε κέντρα χαµηλής πίεσης και την ανύψωση του Το τελικό προϊόν είναι συµπυκνώσεις µικρής και µεγάλης κλίµακας

20 20. Συµπυκνώσεις µικρής κλίµακας Εµφανίζονται µέσα στο επιφανειακό στρώµα του αέρα, κοντά ή επάνω στην επιφάνεια της γης και µερικές από αυτές είναι: 1. Η ρόσος: Εµφανίζεται τις ψυχρές νύχτες της Άνοιξης, του Φθινοπώρου ή και του χειµώνα, όταν επικρατούν ανέφελοι ουρανοί και άπνοιες ή πολύ ασθενείς άνεµοι 2. Η Πάχνη: Εµφανίζεται την ψυχρότερη εποχή του χρόνου,.όπως και η δροσιά και σχηµατίζεται µε τις ίδιες συνθήκες που ευνοούν το σχηµατισµό της δροσιάς, µε τη διαφορά ότι η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου θα πρέπει να είναι αρνητική για να αποκτήσει η συµπύκνωση στερεή µορφή. Καλύπτει µε τη µορφή ενός λευκού-πυκνού πέπλου το έδαφος και τα χαµηλά φυτά 3. Οι Οµίχλες: Σχηµατίζονται µέσα στην ατµόσφαιρα κοντά στο έδαφος και αποτελούνται από αιωρούµενα υδροσταγονίδια

21

22 21. Οµίχλες (συνέχεια) Η εµφάνιση της οµίχλης συνδέεται µε καλό καιρό, αλλά η παρουσία της περιορίζει την ορατότητα και δρα αρνητικά στη λειτουργία αεροδροµίων ή και λιµένων. Στη γεωργία ασκεί θετική επίδραση γιατί η παρουσία της αποτρέπει το σχηµατισµό πάχνης και παγετού στα φυτά ΟΙ οµίχλες σχηµατίζονται είτε µε µηχανισµούς ψύξης του παρεδάφιου ατµοσφαιρικού αέρα, είτε µε την εξάτµιση νερού στον υπερκείµενο αέρα Οι οµίχλες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που σχηµατίζονται

23 22. Η Οµίχλη ακτινοβολίας Είναι από τους κοινότερους τύπους οµίχλης ηµιουργείται τις νύχτες της ψυχρής περιόδου µε ανέφελους ουρανούς και ασθενείς ανέµους µε ταχύτητες πάνω από 10 km/h. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τη µεγάλη απώλεια ενέργειας από την επιφάνεια της γης και την ψύξη του αέρα που βρίσκεται κοντά στο έδαφος, που τελικά οδηγεί σε θερµοκρασίες ίσες µε το σηµείο δρόσου. Η φύση του υποκείµενου εδάφους καθορίζει την πυκνότητα και τη διάρκεια εµφάνισης Συνδέονται µε τις αναστροφές της θερµοκρασίας Οι κλειστές πεδιάδες και οι κοιλάδες είναι οι τόποι συχνής εµφάνισης των οµιχλών αυτού του τύπου ιαλύονται κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε τη θέρµανση του εδάφους Στις βιοµηχανικές πόλεις είναι πολύ συχνότερες

24

25

26 23. Οµίχλες οριζόντιας µεταφοράς Σχηµατίζονται όταν θερµός και υγρός αέρας µεταφέρεται επάνω από ψυχρές επιφάνειες και ψύχεται από κάτω λόγω επαφής Σχηµατίζονται τις νύχτες µε ασθενείς ανέµους, συνήθως διαλύονται την ηµέρα αλλά όχι πάντοτε αφού µπορεί να διαρκέσουν ακόµη και αρκετές ηµέρες Εµφανίζονται το χειµώνα και νωρίς την άνοιξη Είναι κοινές στις παράκτιες περιοχές που υπάρχουν ψυχρά θαλάσσια ρεύµατα Με την παρουσία ασθενών ανέµων η οµίχλη γίνεται τόσο πυκνή, που καθιστά την ορατότητα σχεδόν µηδενική Η δράση τους σε µια περιοχή γίνεται εντονότερη αν έχουν προηγηθεί ψυχρές εισβολές που έχουν ταπεινώσει σηµαντικά τη θερµοκρασία του εδάφους Χαρακτηριστικές οµίχλες αυτού του τύπου εµφανίζονται στο αεροδρόµιο Μακεδονία

27

28

29

30 24. Οµίχλες Βροχής Εµφανίζεται στα βροχοφόρα συστήµατα καθώς η βροχή διασχίζει τον ξηρότερο ατµοσφαιρικό αέρα που βρίσκεται κάτω από το σύννεφο Οι βροχοσταγόνες ή οι παγοκρύσταλλοι εξατµίζονται και σχηµατίζουν υδρατµούς οι οποίοι προκαλούν κορεσµό του αέρα και το σχηµατισµό οµίχλης Η ίδια διεργασία παρατηρείται και στα µετωπικά συστήµατα όπου η θερµή µάζα, όπου σχηµατίζονται τα σύννεφα υπέρκειται της ψυχρής (µετωπικές οµίχλες)

31 25. Οµίχλες αρκτικού καπνού Σχηµατίζονται στα µεγάλα γεωγραφικά πλάτη όταν πολύ ψυχρός αέρας κινείται επάνω από θερµές θάλασσες. Στις συνθήκες αυτές προκαλείται έντονη εξάτµιση που οδηγεί στον κορεσµό επάνω από τη θάλασσα και στο σχηµατισµό οµίχλης Το φθινόπωρο µια παρόµοια συνθήκη παρατηρείται επάνω από τα ποτάµια ή τις λίµνες όπου εκδηλώνεται µια διαδικασία δηµιουργίας ατµών οι οποίοι µοιάζουν µε καπνό

32

33

34

35

36 26. Οµίχλες πλαγιάς και κοιλάδας Είναι κοινές στις ορεινές περιοχές. Η οµίχλη πλαγιάς σχηµατίζεται όταν ο υγρός αέρας ανεβαίνει στην πλαγιά του βουνού Η ανύψωση προκαλεί ταπείνωση της θερµοκρασίας και µετατροπή των υδρατµών σε οµίχλη Ο τύπος αυτός διαρκεί όσο ο άνεµος που την προκάλεσε έχει σταθερή διεύθυνση Η οµίχλη κοιλάδας σχηµατίζεται το χειµώνα στις ορεινές κοιλάδες Παρουσιάζουν µεγάλο πάχος που υπερβαίνει τα 500 µ. ιαρκούν αρκετές ηµέρες και διαλύονται µετά από πνοή ισχυρών ανέµων

37

38

39

40 27. Συµπυκνώσεις µεγάλης κλίµακας Είναι ουσιαστικότερες για τη διαµόρφωση του καιρού και του κλίµατος Συµβαίνουν µακριά από την επιφάνεια της γης και σχηµατίζουν νέφη Τα νέφη είναι ορατά αθροίσµατα υδροσταγονιδίων ή παγοκρυσταλλίων ή µείγµα και των δύο Η δοµή που παρουσιάζουν τα νέφη εξαρτάται από το ύψος σχηµατισµού και από τις θερµοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή τους Ο σχηµατισµός των νεφών προϋποθέτει την ύπαρξη µηχανισµών ανύψωσης των υδρατµών Τα νέφη ανάλογα µε τις συνθήκες ευστάθειας ή αστάθειας της ατµόσφαιρας χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες, ανάλογα το ύψος που εµφανίζονται και την κατακόρυφη διάσταση που εκτείνονται

41 28.Μορφές των νεφών Τα νέφη βρίσκονται σε συνεχή εξελικτικό µηχανισµό και παρουσιάζουν πλήθος µορφών Καθορίστηκαν ουσιαστικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την ταξινόµηση των νεφών σε δέκα βασικές οµάδες τα γένη Τα γένη υποδιαιρούνται σε είδη και, τέλος Τα είδη σε ποικιλίες Τα δέκα βασικά γένη δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί

42 29. Η ταξινόµηση των νεφών ΑΝΩΤΕΡΑ ( επάνω από 6000 µέτρα) Θύσανοι Cirrus (Ci) Θυσανοσωρείτες Cirrocumulus (Cc) Θυσανοστρώµατα Cirrostratus (Cs) ΜΕΣΑ ( εµφανίζονται µεταξύ 2000 και 7000 µέτρων) Υψισωρείτες Altocumulus (Ac) Υψιστρώµατα Altostratus (As) ΚΑΤΩΤΕΡΑ ( εµφανίζονται µεταξύ 0 και 2000 µέτρα) Στρωµατοµελανίες Nimbostratus (Ns) Στρωµατοσωρείτες Stratocumulus (Sc) Στρώµατα Stratus (st) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σωρείτες Cumulus (Cu) Σωρειτοµελανίες Cumulonimbus (Cb)

43 30. Χαρακτηριστικά των βασικών τύπων Τα στρωµατόµορφα νέφη: Τα νέφη αυτά παρουσιάζονται σαν ένα οµοιόµορφο νέφος που καλύπτει συνήθως όλο τον ουρανό. Σχηµατίζονται όταν ασθενή ανοδικά ρεύµατα µετατοπίζουν λεπτά στρώµατα αέρα µέχρι το επίπεδο συµπύκνωσης, ή όταν το στρώµα του αέρα ψυχθεί και αποκτήσει θερµοκρασίες ίσες µε αυτές του σηµείου δρόσου και οι υδρατµοί µετατραπούν σε νεφοσταγονίδια Σπάνια συνοδεύονται από βροχόπτωση, αφού η ανοδική κίνηση είναι ασθενής Μπορούν να δώσουν πολύ µικρά αιωρούµενα σωµατίδια νερού που πέφτουν µε βραδείς ρυθµούς προς το έδαφος (βροχή ψεκάδων) Νέφη που συνδέονται µε τα στρωµατόµορφα είναι:

44 31. Νέφη συνδεδεµένα µε τα στρωµατόµορφα Cirrostratus: Πολύ λεπτά νέφη σε ύψη πάνω από 6000 µ. Ο ήλιος είναι ορατός µέσα από το νέφος Είναι τόσο λεπτά που η παρουσία τους πολλές φορές γίνεται αισθητή από το χρωµατικό φαινόµενο της άλω. Αποτελούν προποµπούς βροχής ή χιονιού Altostratus: Εµφανίζονται ανάµεσα στα µ. Καλύπτουν όλο τον ουρανό Ο ήλιος φαίνεται πίσω από τα σύννεφα σαν αµυδρός φωτεινός δίσκος εν παρουσιάζουν ανοίγµατα και τα αντικείµενα δεν σχηµατίζουν σκιά στη γη Είναι προποµποί επερχόµενης εκτεταµένης και συνεχούς βροχόπτωσης

45 32. στρωµατόµορφα (συνέχεια) Nimbostratus: Γκριζωπά χαµηλά νέφη µε ασθενή βροχόπτωση Ο ήλιος δεν είναι ορατός Σχηµατίζονται σε σταθερή ατµόσφαιρα όταν θερµός-υγρός αέρας κινηθεί επάνω από ψυχρότερο αέρα Η ορατότητα περιορίζεται κάτω από το νέφος καθώς σχηµατίζεται οµίχλη στον ψυχρό αέρα Stratocumulus: Χαµηλά νέφη µε µορφή σφαιρικών ή επιµηκών νεφικών µαζών µεταξύ των οποίων φαίνεται το µπλε του ουρανού Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσµα ανοδικών και καθοδικών κινήσεων του αέρα σε γειτονικά τµήµατα

46 Cirrostratus

47 Cirrostratus µε άλω

48 Nimbostratus

49 Stratocumulus

50 Altostratus

51 Altocumulus

52 39. Νέφη Cumulus (Σωρείτες) Τα σωρειτόµορφα νέφη σχηµατίζονται µε τη συµπύκνωση υδρατµών µέσα σε ανοδικά ρεύµατα της ατµόσφαιρας Έχουν επίπεδες βάσεις και διογκωµένες κορυφές Σχηµατίζονται το ένα µακριά από το άλλο Τα περισσότερα σχηµατίζονται σε ύψη µικρότερα των 2000 µ. και συνδέονται µε καλοκαιρία Αν η αστάθεια στην ατµόσφαιρα είναι πολύ ισχυρή παρατηρούνται έντονα ανοδικά ρεύµατα και τα νέφη παρουσιάζουν πυργοειδή µορφή ή έντονη κατακόρυφη ανάπτυξη που φτάνουν µέχρι και τα µέτρα ύψους Νέφη που σχετίζονται: Altocumulus Cirrocumulus Cumulonimbus Stratocumulus

53 Cirrocumulus

54 Cumulonimbus

55 Cirrocumulus

56 Cumulus (σωρείτης)

57

58 Altocumulus Lenticularis (φακοειδείς υψησωρείτες)

59

60 45. Τα νέφη Cirrus (Θύσανοι) Είναι λεπτά νέφη σε ύψη πάνω από 6000 µ. Κινούνται γρήγορα από τη δράση των ισχυρών δυτικών ανέµων της ανώτερης ατµόσφαιρας µε µορφή ταινιοειδών σχηµατισµών Κινούνται από δυτικά προς ανατολικά και προαναγγέλλουν καλό καιρό Είναι λεπτά και σχηµατίζονται από παγοκρυστάλλια Συνδεδεµένα νέφη: Cirrostratus Cirrocumulus

61 cirrus

62 Cirrocumulus

63 Cirrus

64

65 50. Τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα Το τρίτο στη συνέχεια συστατικό του υδρολογικού κύκλου αποτελεί η βροχόπτωση, δηλαδή το ποσό της βροχής που πέφτει στη γη σε υγρή ή στερεή µορφή Το σύνολο των µορφών αυτών ονοµάζονται υδροµετέωρα, κατακρηµνίσµατα ή υετός Οι διαδικασίες της ψύξης έχουν διαφορετική σηµασία στη δηµιουργία βροχής Η έντονη θέρµανση του εδάφους µεταφέρει τους υδρατµούς σε µεγαλύτερα ύψη, µε διαδικασίες θερµικών ή θερµοδυναµικών αιτίων που δίνουν βροχές κατακόρυφης µεταφοράς ή αστάθειας Η κίνηση ασταθούς ψυχρού και υγρού αέρα επάνω από θερµές επιφάνειες προκαλεί ανοδικές κινήσεις και δίνει χαρακτηριστικά ψυχρού µετώπου Η δράση της ορεογραφίας (µέγεθος, διάταξη οροσειρών) ενισχύει τις βροχοπτώσεις στα προσήνεµα των βουνών Ο µηχανισµός σύγκλισης των αερίων µαζών δίδει ισχυρές βροχοπτώσεις στην ενδοτροπική ζώνη

66 51. Η βροχή Είναι η κοινότερη µορφή υδροµετεώρων και αποτελείται από βροχοσταγόνες Το µέγεθος των σταγόνων εξαρτάται από την αρχική διάσταση τους Η διάµετρος τους υπερβαίνει τα 0,5 χιλιοστά Η βροχή µέσα στο σύννεφο µπορεί να ξεκινά σαν χιόνι Μερικές φορές δεν φτάνει µέχρι το έδαφος Η βροχόπτωση ανάλογα µε την ένταση της βροχής ορίζεται σαν Ασθενής Μέτρια Ισχυρή Πολύ ισχυρή (πληµµυρική)

67 52. Χιόνι Αποτελεί συσσωµατώµατα παγοκρυσταλλίων που συνθέτουν τις εξαγωνικές νιφάδες Οι νιφάδες φτάνουν µέχρι το έδαφος αν η ισόθερµη των 0 C βρίσκεται κοντά στο έδαφος (<300 µ.) Όταν υπάρχει µερική τήξη των νιφάδων τότε στη γη φτάνει µε τη µορφή χιονόνερου ή χιονόλυτου

68 53. Ο οµιχλοκρύσταλλος Σχηµατίζεται όταν οµίχλη ή έρποντα νέφη έλθουν σε επαφή µε ψυχρές επιφάνειες εδάφους, όπου επικρατούν αρνητικές θερµοκρασίες Έχουν µορφή ινώδη

69 38. Χαρακτηριστικός οµιχλοκρύσταλλος

70 55. Το χαλάζι ηµιουργείται από βίαια ανοδικά και καθοδικά ρεύµατα στα σύννεφα έντονης κατακόρυφης ανάπτυξης Η µεταφορά των βροχοσταγόνων επάνω και κάτω από το επίπεδο παγοποίησης δηµιουργεί στο χαλαζόκοκκο διαδοχικά οµόκεντρα στρώµατα πάγου Το µέγεθος µπορεί να είναι µικρό ( 0.5 εκατοστά) µέχρι 10 εκατοστά και πλέον

71

72 57. Ο Υαλόπαγος Είναι διαφανές και οµογενές στρώµα πάγου. Όταν η βροχή βρίσκεται σε κατάσταση υπέρτηξης και έρθει σε επαφή µε πολύ ψυχρές επιφάνειες εδάφους

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σαφές και καθορισμένο ανώτατο όριο της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Τα ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να είναι, φυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ν έφη ονοµάζονται οι αιωρούµενοι ατµοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασµό υδροσταγόνων και παγοκρυστάλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου 1 ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου Σχολικό Ετος 2011 2012 2 Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 1. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2007

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2007 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2007 ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Α.Π.Θ. 04/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρµογή του SPI για την ολοκληρωµένη διαχείριση των λειψυδριών στην Κύπρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου: Βιβλίο Μαθητή ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Συντονισμός: Ιωάννης Καρμιώτης, Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ Δημήτρης Ζιακόπουλος και Παρασκευή - Βιβιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση Μέρος Α : Βασικές Έννοιες ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη

Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη ISBN 960-456-038-7 Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Φυσική της Ατμόσφαιρας (Β. Δ. Κατσούλης Ν. Χατζηαναστασίου) Ηλεκτρονικές Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 4.1 Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του καθαρού νερού Το νερό αποτελεί µια µοναδική χηµική ένωση στον πλανήτη πού βρίσκεται σε αφθονία και απαντάται στη φύση στις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη χρήση. Χαρτών Αστάθειας. Oscar van der Velde. www.lightningwizard.com. Τελευταία ενημέρωση: 27 του Αυγούστου 2007

Οδηγός για τη χρήση. Χαρτών Αστάθειας. Oscar van der Velde. www.lightningwizard.com. Τελευταία ενημέρωση: 27 του Αυγούστου 2007 Οδηγός για τη χρήση Χαρτών Αστάθειας Oscar van der Velde www.lightningwizard.com Τελευταία ενημέρωση: 27 του Αυγούστου 2007 Μετάφραση: Σταύρος Ντάφης, Αύγουστος 2012 Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕΛΙ ΕΣ 6 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ 12 2.1 ιαθέσιµο νερό στον πλανήτη 2.2 Σύσταση νερού 2.3 οµή του µορίου 2.4 Φυσικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΟΝΟΜΑ:ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ / MN 05014 / Ε ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ

Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Αντικείμενο της έρευνάς μας για το μάθημα της ερευνητικής εργασίας φέτος ήταν η επιστήμη της μετεωρολογίας. Μετά από το χωρισμό της τάξης σε ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Βαγγέλης Τσούκας Γενικά - Πρόβλεψη Θερμικών Οι ανεμοπόροι συνήθως αφιερώνουν πολύ χρόνο στα δελτία καιρού και στα σχετικά site στο internet προκειμένου να έχουν μια ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. Το έδαφος 2.1. Γενικά. Έδαφος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αποτελούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα