1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Το νερό είναι το ουσιαστικότερο συστατικό της γης για την ύπαρξη της ζωής Η ατµοσφαιρική υγρασία παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις µεταβαλλόµενη από 0.2% στα ξηρά και στα ψυχρά κλίµατα, µέχρι 5% στους υγρούς τροπικούς Κάθε πρώτο λεπτό της ώρας σχεδόν 10 9 τόνοι νερού διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα µε τη διαδικασία της εξάτµισης από τους ωκεανούς Το νερό διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο για τη διαµόρφωση της µορφολογίας της γης, της κατανοµής βλάστησης και των ζώων Ένα µόριο ύδατος ακολουθεί µια πορεία η οποία συνοψίζει την εξάτµιση, τη συµπύκνωση, τη βροχόπτωση, την απορροή και την κατείσδυση, πορεία που είναι γνωστή ως Υδρολογικός Κύκλος

2 2. Ο Υδρολογικός Κύκλος

3

4 4.Οι φάσεις του ύδατος Το νερό αποτελεί ένα από τα πλέον δυναµικά συστατικά της ατµόσφαιρας γιατί υπάρχει ταυτόχρονα και στις τρεις φάσεις του µέσα στην ατµόσφαιρα στις συνήθεις θερµοκρασιακές συνθήκες Το νερό είναι η µόνη ουσία η οποία εκδηλώνεται και στις τρεις φάσεις την ίδια στιγµή και η φάση που εκδηλώνεται είναι συνάρτηση της ταχύτητας κίνησης των µορίων, δηλαδή της ενέργειας που περικλείουν τα µόρια του ύδατος Η αέρια φάση είναι αόρατη Η υγρή φάση έχει τη µορφή βροχής ή οµίχλης, και Η στερεή φάση εµφανίζεται σαν πάγος, χιόνι χαλάζι Η µετατροπή του ύδατος από τη µια φάση στην άλλη προϋποθέτει την µεσολάβηση κάποιων διεργασιών, οι οποίες συνδέονται µε ενεργειακές ανταλλαγές

5 5. Οι µηχανισµοί της εξάτµισης Η βάση του µηχανισµού του υδρολογικού κύκλου βρίσκεται στη διαδικασία της εξάτµισης Ως εξάτµιση ορίζεται η φυσική διεργασία της µετατροπής του νερού σε υδρατµούς που γίνεται από τις υδάτινες επιφάνειες, τη βλάστηση και υγρό έδαφος Για να προκληθεί εξάτµιση απαιτείται: Να υπάρχει διαθέσιµο νερό Να υπάρχει διαθέσιµη ενέργεια Ο ατµοσφαιρικός αέρας να είναι ακόρεστος (ξηρός) Να υπάρχουν υψηλές θερµοκρασίες Να υπάρχει ισχυρός παράγοντας εξάτµισης (Es Ea) Να πνέουν άνέµοι

6 6. Η εξατµοδιαπνοή Εκτός από τις υδάτινες επιφάνειες και το υγρό έδαφος, µεγάλες ποσότητες νερού εξατµίζονται και από τα φυτά µε το µηχανισµό της διαπνοής Ο ρυθµός της διαπνοής είναι συνάρτηση του διαθέσιµου νερού στο ριζικό σύστηµα του φυτού και είναι πολύ σηµαντική παράµετρος Φυτεία καλαµποκιού 1000 τ.µ. διαπνέει 4000 λίτρα ηµερησίως Η ταυτόχρονη µεταφορά υδρατµών στην ατµόσφαιρα, µε τις διαδικασίες της εξάτµισης από τις υδάτινες επιφάνειες και το έδαφος, καθώς και από το µηχανισµό της διαπνοής των φυτών, ονοµάζεται εξατµοδιαπνοή και αποτελεί µια πολύ σηµαντική παράµετρο στην εφαρµοσµένη Κλιµατολογία και την ταξινόµηση των κλιµάτων

7 7. Οι ενεργειακές ανταλλαγές Η µετάβαση του νερού από τη µια φάση στην άλλη συνοδεύεται από δέσµευση ή απελευθέρωση ενέργειας, η οποία είναι γνωστή ως λανθάνουσα ενέργεια και παρουσιάζει τις παρακάτω µορφές: Λανθάνουσα θερµότητα συµπύκνωσης: Είναι η ενέργεια που απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα όταν οι υδρατµοί µεταβαίνουν από την αέρια στην υγρή φάση. Αυτή ανέρχεται στις +600 cal/gr (2500 j/gr) Λανθάνουσα θερµότητα εξαέρωσης: Είναι η ενέργεια που δαπανάται από τον αέρα για τη µετατροπή του ύδατος σε υδρατµούς και είναι ίση µε 600 cal/gr Λανθάνουσα θερµότητα εξάχνωσης: Είναι η ενέργεια που δεσµεύεται ή ελευθερώνεται κατά τη µετατροπή του πάγου σε υδρατµούς ή το αντίθετο, χωρίς να µεσολαβεί η υγρή φάση ( ± 680 cal/gr, 2833 j/gr) Λανθάνουσα θερµότητα τήξης ή πήξης: εσµεύεται ή ελευθερώνεται όταν ο πάγος µετατρέπεται σε νερό ίσης θερµοκρασίας ή το αντίθετο, ισούται µε ±80 cal/gr (333 joule/gr)

8 8. Φάσεις του νερού και ενεργειακές ανταλλαγές cal/gr -680 cal/gr cal/gr + 80 cal/gr

9 9. Ο ρόλος των υδρατµών στο Κλίµα Η διαδικασία της εξάτµισης και της διαπνοής µεταφέρει τεράστιες ποσότητες µαζών νερού και ενέργειας στην ατµόσφαιρα, µε αποτέλεσµα την ανακατανοµή της υγρασίας και της θερµότητας στην επιφάνεια του πλανήτη, µε τη µορφή βροχόπτωσης και θερµών ανέµων Οι υδρατµοί και τα νέφη που δηµιουργούνται ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη µε τους µηχανισµούς της απορρόφησης, της επανεκποµπής και της ανάκλασης της ηλιακής ενέργειας Οι υδρατµοί φαίνεται ότι αποτελούν σπουδαίο δυναµικό χαρακτηριστικό της ατµόσφαιρας, γιατί µε ευκολία µεταπηδούν από τη µια φάση στην άλλη δεσµεύοντας ή ελευθερώνοντας ενέργεια Τα µεγέθη που συµµετέχουν είναι τεράστια. Μια θερινή καταιγίδα ή µια τροπική θύελλα επιβεβαιώνουν τις ποσότητες αυτές.

10 10. Οι υγροµετρικές παράµετροι Η περιεχόµενη στην ατµόσφαιρα υγρασία πρέπει να εκφραστεί ποσοτικά Οι ποσότητες των υδρατµών εκφράζονται σε απόλυτα και σε σχετικά µεγέθη ( απόλυτες ποσότητες και ποσότητες σχετιζόµενες µε τη θερµοκρασία) Ο υπολογισµός της ατµοσφαιρικής υγρασίας γίνεται µε τη βοήθεια υπολογιστικών τεχνικών, µε τη χρήση της θερµοκρασίας του αέρα και της θερµοκρασίας του υγρού θερµοµέτρου

11 11. Η πραγµατική τάση των ατµών Η ατµοσφαιρική πίεση είναι προϊόν της µερικής πίεσης των αερίων που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα, οι µερικές πιέσεις των αερίων είναι: Άζωτο = 750 hpa Το Οξυγόνο = 230 hpa Οι υδρατµοί από 4 32 hpa Η πραγµατική πίεση των υδρατµών ονοµάζεται πραγµατική τάση των ατµών, συµβολίζεται µε το e και µετρείται σε µονάδες πίεσης, hpa, mb, mmhg, Inches Η πραγµατική τάση µεταβάλλεται µόνο αν µεταβληθεί η συγκέντρωση των υδρατµών στην ατµόσφαιρα Σε περίπτωση αφθονίας υδρατµών, η ατµόσφαιρα µπορεί να συγκρατεί µόνο µια ορισµένη µέγιστη ποσότητα η οποία είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας του αέρα. Το µέγεθος αυτό ονοµάζεται µέγιστη τάση των ατµών (Εs) και είναι σχετικό µέγεθος

12 12. Η απόλυτη υγρασία (ρ) Εκφράζει την ποσότητα των υδρατµών που περιέχονται σε ορισµένο όγκο αέρα, συνήθως εκφράζεται σε gr/m 3 Απόλυτη υγρασία και τάση των ατµών αριθµητικά εκφράζονται µε τον ίδιο αριθµό, όταν η τάση των ατµών µετρείται σε mmhg Τα δύο παραπάνω µεγέθη συνδέονται µε την ακόλουθη σχέση: ρ = (1.06 e)/ ( t) t=θερµοκρασία αέρα σε C Μέγιστη απόλυτη υγρασία (ρs) εκφράζει τη µέγιστη ποσότητα των υδρατµών που συγκρατεί όγκος αέρα σε ορισµένη θερµοκρασία

13 13. ιάγραµµα θερµοκρασίας-υγρασίας

14 14. Η ειδική υγρασία του αέρα (q) Η παράµετρος αυτή εκφράζει το λόγο της µάζας των υδρατµών που περιέχεται σε ένα δείγµα υγρού αέρα προς την ολική µάζα του δείγµατος (gr/kgr) Η ειδική υγρασία και η τάση των ατµών συνδέονται µε τη σχέση q = e / (p e) Όπου p η ατµοσφαιρική πίεση και e η τάση των ατµών σε mmhg

15 15. Η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου (Td) Το µέγεθος αυτό δίνει την καλύτερη εκτίµηση των υδρατµών που περιέχει ο ατµοσφαιρικός αέρας Η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου εκφράζει την τιµή της θερµοκρασίας στην οποία αρχίζει η συµπύκνωση των υδρατµών καθώς ψύχεται ο ατµοσφαιρικός αέρας Όσο πιο ξηρός είναι ο αέρας, τόσο χαµηλότερη θα είναι η τιµή της θερµοκρασίας του σηµείου δρόσου σε σχέση µε τη θερµοκρασία του αέρα Αποτελεί µέτρο της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς και κριτήριο για τη φύση µιας αέριας µάζας που κυριαρχεί επάνω από ένα τόπο, αφού δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις στο 24ωρο

16 16. Η Σχετική Υγρασία του αέρα (RH) Είναι η κοινότερη έκφραση της ατµοσφαιρικής υγρασίας Εκφράζει το πηλίκο των υδρατµών που υπάρχουν σε µια δοσµένη στιγµή στην ατµόσφαιρα, ως προ το µέγιστο ποσό που θα µπορούσε να συγκρατήσει ο αέρας κάτω από τις ίδιες συνθήκες Είναι µέγεθος σχετικό και δίδεται σε εκατοστιαία αναλογία, υπολογίζεται δε αν διαιρεθούν οι σχετικές µε τις απόλυτες τιµές µιας υγροµετρικής παραµέτρου. Π.χ. RH = (e/ es )Χ 100 Η ηµερήσια πορεία της σχετικής υγρασίας είναι αντίθετη αυτής της θερµοκρασίας του αέρα Σε ετήσια βάση παρουσιάζει απλή κύµανση, µε τις µέγιστες τιµές επάνω από την ξηρά το χειµώνα και επάνω από τους ωκεανούς το θέρος

17 17. Η πορεία υγροµετρικών παραµέτρων & Θερµοκρασίας

18 18. Οι συµπυκνώσεις των υδρατµών Από το συνολικό ποσό του πλανητικού ύδατος µόνο το 0.5% συµµετέχει δυναµικά στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη ανακυκλούµενο συνεχώς µεταξύ ωκεανών ατµόσφαιρας και ξηράς Μετά το µηχανισµό της εξάτµισης που εφοδιάζει την ατµόσφαιρα µε υδρατµούς ο επόµενος µηχανισµός είναι αυτός της συµπύκνωσης των υδρατµών, δηλαδή της µετατροπής της αέριας φάσης σε υγρή (αποδέσµευση 600 cal/gr) Η συµπύκνωση γίνεται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να αρχίσει η ψύξη της ατµόσφαιρας 2. Να υπάρχουν στην ατµόσφαιρα υγροσκοπικά σωµατίδια (πυρήνες συµπύκνωσης) 3. Ο αέρας να βρίσκεται κοντά στο σηµείο κορεσµού

19 19. Οι µηχανισµοί ψύξης Η ψύξη του αέρα προκαλείται: 1. Με την επαφή: Όταν θερµός αέρας έρθει σε επαφή µε ψυχρή επιφάνεια 2. Με τη διαστολή του αέρα. Προκαλείται από την ανύψωση του αέρα (αδιαβατική ψύξη), οι δε µηχανισµοί της αδιαβατικής ψύξης είναι οι εξής: i. Με την ορεογραφική ανύψωση: Εδώ ο αέρας αναγκάζεται να υπερπηδήσει τις οροσειρές που παρεµβάλλονται στην πορεία του ii. Με τη θερµική ανύψωση: Η επαφή του αέρα µε θερµή εδαφική επιφάνεια οδηγεί στη θέρµανση αυτού, στην αραίωση του και τελικά στην ανύψωση του iii. Με τη µετωπική ανύψωση: Αυτή εµφανίζεται κατά µήκος των µετώπων κακοκαιρίας, όπου ο αναρριχόµενος θερµός αέρας διαστέλλεται και φυσικά ψύχεται iv. Με τη σύγκλιση του αέρα σε κέντρα χαµηλής πίεσης και την ανύψωση του Το τελικό προϊόν είναι συµπυκνώσεις µικρής και µεγάλης κλίµακας

20 20. Συµπυκνώσεις µικρής κλίµακας Εµφανίζονται µέσα στο επιφανειακό στρώµα του αέρα, κοντά ή επάνω στην επιφάνεια της γης και µερικές από αυτές είναι: 1. Η ρόσος: Εµφανίζεται τις ψυχρές νύχτες της Άνοιξης, του Φθινοπώρου ή και του χειµώνα, όταν επικρατούν ανέφελοι ουρανοί και άπνοιες ή πολύ ασθενείς άνεµοι 2. Η Πάχνη: Εµφανίζεται την ψυχρότερη εποχή του χρόνου,.όπως και η δροσιά και σχηµατίζεται µε τις ίδιες συνθήκες που ευνοούν το σχηµατισµό της δροσιάς, µε τη διαφορά ότι η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου θα πρέπει να είναι αρνητική για να αποκτήσει η συµπύκνωση στερεή µορφή. Καλύπτει µε τη µορφή ενός λευκού-πυκνού πέπλου το έδαφος και τα χαµηλά φυτά 3. Οι Οµίχλες: Σχηµατίζονται µέσα στην ατµόσφαιρα κοντά στο έδαφος και αποτελούνται από αιωρούµενα υδροσταγονίδια

21

22 21. Οµίχλες (συνέχεια) Η εµφάνιση της οµίχλης συνδέεται µε καλό καιρό, αλλά η παρουσία της περιορίζει την ορατότητα και δρα αρνητικά στη λειτουργία αεροδροµίων ή και λιµένων. Στη γεωργία ασκεί θετική επίδραση γιατί η παρουσία της αποτρέπει το σχηµατισµό πάχνης και παγετού στα φυτά ΟΙ οµίχλες σχηµατίζονται είτε µε µηχανισµούς ψύξης του παρεδάφιου ατµοσφαιρικού αέρα, είτε µε την εξάτµιση νερού στον υπερκείµενο αέρα Οι οµίχλες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που σχηµατίζονται

23 22. Η Οµίχλη ακτινοβολίας Είναι από τους κοινότερους τύπους οµίχλης ηµιουργείται τις νύχτες της ψυχρής περιόδου µε ανέφελους ουρανούς και ασθενείς ανέµους µε ταχύτητες πάνω από 10 km/h. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τη µεγάλη απώλεια ενέργειας από την επιφάνεια της γης και την ψύξη του αέρα που βρίσκεται κοντά στο έδαφος, που τελικά οδηγεί σε θερµοκρασίες ίσες µε το σηµείο δρόσου. Η φύση του υποκείµενου εδάφους καθορίζει την πυκνότητα και τη διάρκεια εµφάνισης Συνδέονται µε τις αναστροφές της θερµοκρασίας Οι κλειστές πεδιάδες και οι κοιλάδες είναι οι τόποι συχνής εµφάνισης των οµιχλών αυτού του τύπου ιαλύονται κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε τη θέρµανση του εδάφους Στις βιοµηχανικές πόλεις είναι πολύ συχνότερες

24

25

26 23. Οµίχλες οριζόντιας µεταφοράς Σχηµατίζονται όταν θερµός και υγρός αέρας µεταφέρεται επάνω από ψυχρές επιφάνειες και ψύχεται από κάτω λόγω επαφής Σχηµατίζονται τις νύχτες µε ασθενείς ανέµους, συνήθως διαλύονται την ηµέρα αλλά όχι πάντοτε αφού µπορεί να διαρκέσουν ακόµη και αρκετές ηµέρες Εµφανίζονται το χειµώνα και νωρίς την άνοιξη Είναι κοινές στις παράκτιες περιοχές που υπάρχουν ψυχρά θαλάσσια ρεύµατα Με την παρουσία ασθενών ανέµων η οµίχλη γίνεται τόσο πυκνή, που καθιστά την ορατότητα σχεδόν µηδενική Η δράση τους σε µια περιοχή γίνεται εντονότερη αν έχουν προηγηθεί ψυχρές εισβολές που έχουν ταπεινώσει σηµαντικά τη θερµοκρασία του εδάφους Χαρακτηριστικές οµίχλες αυτού του τύπου εµφανίζονται στο αεροδρόµιο Μακεδονία

27

28

29

30 24. Οµίχλες Βροχής Εµφανίζεται στα βροχοφόρα συστήµατα καθώς η βροχή διασχίζει τον ξηρότερο ατµοσφαιρικό αέρα που βρίσκεται κάτω από το σύννεφο Οι βροχοσταγόνες ή οι παγοκρύσταλλοι εξατµίζονται και σχηµατίζουν υδρατµούς οι οποίοι προκαλούν κορεσµό του αέρα και το σχηµατισµό οµίχλης Η ίδια διεργασία παρατηρείται και στα µετωπικά συστήµατα όπου η θερµή µάζα, όπου σχηµατίζονται τα σύννεφα υπέρκειται της ψυχρής (µετωπικές οµίχλες)

31 25. Οµίχλες αρκτικού καπνού Σχηµατίζονται στα µεγάλα γεωγραφικά πλάτη όταν πολύ ψυχρός αέρας κινείται επάνω από θερµές θάλασσες. Στις συνθήκες αυτές προκαλείται έντονη εξάτµιση που οδηγεί στον κορεσµό επάνω από τη θάλασσα και στο σχηµατισµό οµίχλης Το φθινόπωρο µια παρόµοια συνθήκη παρατηρείται επάνω από τα ποτάµια ή τις λίµνες όπου εκδηλώνεται µια διαδικασία δηµιουργίας ατµών οι οποίοι µοιάζουν µε καπνό

32

33

34

35

36 26. Οµίχλες πλαγιάς και κοιλάδας Είναι κοινές στις ορεινές περιοχές. Η οµίχλη πλαγιάς σχηµατίζεται όταν ο υγρός αέρας ανεβαίνει στην πλαγιά του βουνού Η ανύψωση προκαλεί ταπείνωση της θερµοκρασίας και µετατροπή των υδρατµών σε οµίχλη Ο τύπος αυτός διαρκεί όσο ο άνεµος που την προκάλεσε έχει σταθερή διεύθυνση Η οµίχλη κοιλάδας σχηµατίζεται το χειµώνα στις ορεινές κοιλάδες Παρουσιάζουν µεγάλο πάχος που υπερβαίνει τα 500 µ. ιαρκούν αρκετές ηµέρες και διαλύονται µετά από πνοή ισχυρών ανέµων

37

38

39

40 27. Συµπυκνώσεις µεγάλης κλίµακας Είναι ουσιαστικότερες για τη διαµόρφωση του καιρού και του κλίµατος Συµβαίνουν µακριά από την επιφάνεια της γης και σχηµατίζουν νέφη Τα νέφη είναι ορατά αθροίσµατα υδροσταγονιδίων ή παγοκρυσταλλίων ή µείγµα και των δύο Η δοµή που παρουσιάζουν τα νέφη εξαρτάται από το ύψος σχηµατισµού και από τις θερµοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή τους Ο σχηµατισµός των νεφών προϋποθέτει την ύπαρξη µηχανισµών ανύψωσης των υδρατµών Τα νέφη ανάλογα µε τις συνθήκες ευστάθειας ή αστάθειας της ατµόσφαιρας χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες, ανάλογα το ύψος που εµφανίζονται και την κατακόρυφη διάσταση που εκτείνονται

41 28.Μορφές των νεφών Τα νέφη βρίσκονται σε συνεχή εξελικτικό µηχανισµό και παρουσιάζουν πλήθος µορφών Καθορίστηκαν ουσιαστικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την ταξινόµηση των νεφών σε δέκα βασικές οµάδες τα γένη Τα γένη υποδιαιρούνται σε είδη και, τέλος Τα είδη σε ποικιλίες Τα δέκα βασικά γένη δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί

42 29. Η ταξινόµηση των νεφών ΑΝΩΤΕΡΑ ( επάνω από 6000 µέτρα) Θύσανοι Cirrus (Ci) Θυσανοσωρείτες Cirrocumulus (Cc) Θυσανοστρώµατα Cirrostratus (Cs) ΜΕΣΑ ( εµφανίζονται µεταξύ 2000 και 7000 µέτρων) Υψισωρείτες Altocumulus (Ac) Υψιστρώµατα Altostratus (As) ΚΑΤΩΤΕΡΑ ( εµφανίζονται µεταξύ 0 και 2000 µέτρα) Στρωµατοµελανίες Nimbostratus (Ns) Στρωµατοσωρείτες Stratocumulus (Sc) Στρώµατα Stratus (st) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σωρείτες Cumulus (Cu) Σωρειτοµελανίες Cumulonimbus (Cb)

43 30. Χαρακτηριστικά των βασικών τύπων Τα στρωµατόµορφα νέφη: Τα νέφη αυτά παρουσιάζονται σαν ένα οµοιόµορφο νέφος που καλύπτει συνήθως όλο τον ουρανό. Σχηµατίζονται όταν ασθενή ανοδικά ρεύµατα µετατοπίζουν λεπτά στρώµατα αέρα µέχρι το επίπεδο συµπύκνωσης, ή όταν το στρώµα του αέρα ψυχθεί και αποκτήσει θερµοκρασίες ίσες µε αυτές του σηµείου δρόσου και οι υδρατµοί µετατραπούν σε νεφοσταγονίδια Σπάνια συνοδεύονται από βροχόπτωση, αφού η ανοδική κίνηση είναι ασθενής Μπορούν να δώσουν πολύ µικρά αιωρούµενα σωµατίδια νερού που πέφτουν µε βραδείς ρυθµούς προς το έδαφος (βροχή ψεκάδων) Νέφη που συνδέονται µε τα στρωµατόµορφα είναι:

44 31. Νέφη συνδεδεµένα µε τα στρωµατόµορφα Cirrostratus: Πολύ λεπτά νέφη σε ύψη πάνω από 6000 µ. Ο ήλιος είναι ορατός µέσα από το νέφος Είναι τόσο λεπτά που η παρουσία τους πολλές φορές γίνεται αισθητή από το χρωµατικό φαινόµενο της άλω. Αποτελούν προποµπούς βροχής ή χιονιού Altostratus: Εµφανίζονται ανάµεσα στα µ. Καλύπτουν όλο τον ουρανό Ο ήλιος φαίνεται πίσω από τα σύννεφα σαν αµυδρός φωτεινός δίσκος εν παρουσιάζουν ανοίγµατα και τα αντικείµενα δεν σχηµατίζουν σκιά στη γη Είναι προποµποί επερχόµενης εκτεταµένης και συνεχούς βροχόπτωσης

45 32. στρωµατόµορφα (συνέχεια) Nimbostratus: Γκριζωπά χαµηλά νέφη µε ασθενή βροχόπτωση Ο ήλιος δεν είναι ορατός Σχηµατίζονται σε σταθερή ατµόσφαιρα όταν θερµός-υγρός αέρας κινηθεί επάνω από ψυχρότερο αέρα Η ορατότητα περιορίζεται κάτω από το νέφος καθώς σχηµατίζεται οµίχλη στον ψυχρό αέρα Stratocumulus: Χαµηλά νέφη µε µορφή σφαιρικών ή επιµηκών νεφικών µαζών µεταξύ των οποίων φαίνεται το µπλε του ουρανού Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσµα ανοδικών και καθοδικών κινήσεων του αέρα σε γειτονικά τµήµατα

46 Cirrostratus

47 Cirrostratus µε άλω

48 Nimbostratus

49 Stratocumulus

50 Altostratus

51 Altocumulus

52 39. Νέφη Cumulus (Σωρείτες) Τα σωρειτόµορφα νέφη σχηµατίζονται µε τη συµπύκνωση υδρατµών µέσα σε ανοδικά ρεύµατα της ατµόσφαιρας Έχουν επίπεδες βάσεις και διογκωµένες κορυφές Σχηµατίζονται το ένα µακριά από το άλλο Τα περισσότερα σχηµατίζονται σε ύψη µικρότερα των 2000 µ. και συνδέονται µε καλοκαιρία Αν η αστάθεια στην ατµόσφαιρα είναι πολύ ισχυρή παρατηρούνται έντονα ανοδικά ρεύµατα και τα νέφη παρουσιάζουν πυργοειδή µορφή ή έντονη κατακόρυφη ανάπτυξη που φτάνουν µέχρι και τα µέτρα ύψους Νέφη που σχετίζονται: Altocumulus Cirrocumulus Cumulonimbus Stratocumulus

53 Cirrocumulus

54 Cumulonimbus

55 Cirrocumulus

56 Cumulus (σωρείτης)

57

58 Altocumulus Lenticularis (φακοειδείς υψησωρείτες)

59

60 45. Τα νέφη Cirrus (Θύσανοι) Είναι λεπτά νέφη σε ύψη πάνω από 6000 µ. Κινούνται γρήγορα από τη δράση των ισχυρών δυτικών ανέµων της ανώτερης ατµόσφαιρας µε µορφή ταινιοειδών σχηµατισµών Κινούνται από δυτικά προς ανατολικά και προαναγγέλλουν καλό καιρό Είναι λεπτά και σχηµατίζονται από παγοκρυστάλλια Συνδεδεµένα νέφη: Cirrostratus Cirrocumulus

61 cirrus

62 Cirrocumulus

63 Cirrus

64

65 50. Τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα Το τρίτο στη συνέχεια συστατικό του υδρολογικού κύκλου αποτελεί η βροχόπτωση, δηλαδή το ποσό της βροχής που πέφτει στη γη σε υγρή ή στερεή µορφή Το σύνολο των µορφών αυτών ονοµάζονται υδροµετέωρα, κατακρηµνίσµατα ή υετός Οι διαδικασίες της ψύξης έχουν διαφορετική σηµασία στη δηµιουργία βροχής Η έντονη θέρµανση του εδάφους µεταφέρει τους υδρατµούς σε µεγαλύτερα ύψη, µε διαδικασίες θερµικών ή θερµοδυναµικών αιτίων που δίνουν βροχές κατακόρυφης µεταφοράς ή αστάθειας Η κίνηση ασταθούς ψυχρού και υγρού αέρα επάνω από θερµές επιφάνειες προκαλεί ανοδικές κινήσεις και δίνει χαρακτηριστικά ψυχρού µετώπου Η δράση της ορεογραφίας (µέγεθος, διάταξη οροσειρών) ενισχύει τις βροχοπτώσεις στα προσήνεµα των βουνών Ο µηχανισµός σύγκλισης των αερίων µαζών δίδει ισχυρές βροχοπτώσεις στην ενδοτροπική ζώνη

66 51. Η βροχή Είναι η κοινότερη µορφή υδροµετεώρων και αποτελείται από βροχοσταγόνες Το µέγεθος των σταγόνων εξαρτάται από την αρχική διάσταση τους Η διάµετρος τους υπερβαίνει τα 0,5 χιλιοστά Η βροχή µέσα στο σύννεφο µπορεί να ξεκινά σαν χιόνι Μερικές φορές δεν φτάνει µέχρι το έδαφος Η βροχόπτωση ανάλογα µε την ένταση της βροχής ορίζεται σαν Ασθενής Μέτρια Ισχυρή Πολύ ισχυρή (πληµµυρική)

67 52. Χιόνι Αποτελεί συσσωµατώµατα παγοκρυσταλλίων που συνθέτουν τις εξαγωνικές νιφάδες Οι νιφάδες φτάνουν µέχρι το έδαφος αν η ισόθερµη των 0 C βρίσκεται κοντά στο έδαφος (<300 µ.) Όταν υπάρχει µερική τήξη των νιφάδων τότε στη γη φτάνει µε τη µορφή χιονόνερου ή χιονόλυτου

68 53. Ο οµιχλοκρύσταλλος Σχηµατίζεται όταν οµίχλη ή έρποντα νέφη έλθουν σε επαφή µε ψυχρές επιφάνειες εδάφους, όπου επικρατούν αρνητικές θερµοκρασίες Έχουν µορφή ινώδη

69 38. Χαρακτηριστικός οµιχλοκρύσταλλος

70 55. Το χαλάζι ηµιουργείται από βίαια ανοδικά και καθοδικά ρεύµατα στα σύννεφα έντονης κατακόρυφης ανάπτυξης Η µεταφορά των βροχοσταγόνων επάνω και κάτω από το επίπεδο παγοποίησης δηµιουργεί στο χαλαζόκοκκο διαδοχικά οµόκεντρα στρώµατα πάγου Το µέγεθος µπορεί να είναι µικρό ( 0.5 εκατοστά) µέχρι 10 εκατοστά και πλέον

71

72 57. Ο Υαλόπαγος Είναι διαφανές και οµογενές στρώµα πάγου. Όταν η βροχή βρίσκεται σε κατάσταση υπέρτηξης και έρθει σε επαφή µε πολύ ψυχρές επιφάνειες εδάφους

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν έφη ονοµάζονται οι αιωρούµενοι ατµοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασµό υδροσταγόνων και παγοκρυστάλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Φυσική της Ατμόσφαιρας (Β. Δ. Κατσούλης Ν. Χατζηαναστασίου) Ηλεκτρονικές Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο Τοπικά συστήµατα ανέµων

Κεφάλαιο Πέµπτο Τοπικά συστήµατα ανέµων Κεφάλαιο Πέµπτο Τοπικά συστήµατα ανέµων Μεγάλη ποικιλία τοπικών συστηµάτων ανέµου παρατηρείται στις ορεινές περιοχές, τις µεγάλες λίµνες και τις παράκτιες περιοχές. Παρουσιάζουν µεταβλητές διευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα της γης στα κατώτερα στρώματα της αποτελείται από ξηρό αέρα, υδρατμούς και αιωρήματα διάφορης προέλευσης.

Η ατμόσφαιρα της γης στα κατώτερα στρώματα της αποτελείται από ξηρό αέρα, υδρατμούς και αιωρήματα διάφορης προέλευσης. Η ατμόσφαιρα Ο καιρός και το κλίμα μιας περιοχής επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη μας. Όλα τα καιρικά φαινόμενα, τα σύννεφα, οι βροχές, οι καταστροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που 5 Νέφη - Υετός 6.3 Βροχή Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που ξεπερνά την άνωση, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητες 8 και 9 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητες 8 και 9: Αέριες μάζες, μέτωπα και βαρομετρικά συστήματα Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί

Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί Η ποσότητα της βροχής που φτάνει στην επιφάνεια της γης εάν συγκεντρωθεί σε µα οριζόντια επιφάνεια, θα σχηµατίσει ένα υδάτινο στρώµα, το πάχος του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Βαγγέλης Τσούκας Γενικά - Πρόβλεψη Θερμικών Οι ανεμοπόροι συνήθως αφιερώνουν πολύ χρόνο στα δελτία καιρού και στα σχετικά site στο internet προκειμένου να έχουν μια ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους 1 Η αδιαβατική θερμοβαθμίδα dt dz. g c p d ξηρή ατμόσφαιρα Γ d ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 1 ΑΣΚΗΣΗ 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ) 1. Εισαγωγή Την πρώτη ύλη για την ανάλυση και την πρόγνωση της καιρικής κατάστασης αποτελούν τα δεδομένα των

Διαβάστε περισσότερα

Τροπόσφαιρα. Στρατόσφαιρα

Τροπόσφαιρα. Στρατόσφαιρα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Το διαφανές στρώµα αέρος που περιβάλλει τη Γη σαν µια τεράστια προστατευτική ασπίδα, δίχως την οποία η ζωή στον πλανήτη µας θα ήταν αδιανόητη, ονοµάζεται ατµόσφαιρα. Η ατµόσφαιρα λοιπόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1 1 Ένα κυβικό µέτρο νερού έχει µάζα 1000 Kg. Σ ένα πληµµυρικό φαινόµενο, που η ροή του νερού φτάνει τα 10 m/sec, ποια θα είναι η κινητική ενέργεια ενός κυβικού µέτρου νερού; 1 000 Kg m 2 sec -1 5 000 Kg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2007

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2007 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2007 ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Α.Π.Θ. 04/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Αλκιβιάδης Μπάης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Τμήμα Φυσικής - Α.Π.Θ. Πρόσφατη εξέλιξη της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ 17(01) 24 ΝΑΙ 2 ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ 17(01) 24 ΝΑΙ 2 ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ 17(01) 24 ΝΑΙ 2 ΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 3 ο : Στοιχεία υδρομετεωρολογίας

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 3 ο : Στοιχεία υδρομετεωρολογίας Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 3 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Ενότητα #8: Η Ατμόσφαιρα της Γης-Το Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα Δρ Κ.Π. Μουστρής Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι το αεριώδες περίβληµα της Γης, το οποίο συµµετέχει στις κινήσεις της λόγω των βαρυτικών δυνάµεων.

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι το αεριώδες περίβληµα της Γης, το οποίο συµµετέχει στις κινήσεις της λόγω των βαρυτικών δυνάµεων. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι το αεριώδες περίβληµα της Γης, το οποίο συµµετέχει στις κινήσεις της λόγω των βαρυτικών δυνάµεων. ΥΨΟΣ : Θεωρητικά φτάνει περίπου τα 28000 Km στους πόλους και τα 42000 Km στον

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ Χειµωνιάτικος καιρός Σελίδα 1 ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ Army Aviator http://armyaviation.wordpress.com Χειµωνιάτικος καιρός Σελίδα 2 Army Aviator ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ Σεπτέμβριος 2009 Χειµωνιάτικος καιρός Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση χιονιού ιαπνοή Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Παγίδευση σε επιφανειακές κοιλότητες Εξάτµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 5. ΑΝΕΜΟΙ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 5. ΑΝΕΜΟΙ Αέριες μάζες κινούνται από περιοχές υψηλότερης προς περιοχές χαμηλότερης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Ο ήλιος θεωρείται ως ιδανικό µέλαν σώµα Με την παραδοχή αυτή υπολογίζεται η θερµοκρασία αυτού αν υπολογιστεί η ροή ακτινοβολίας έξω από την ατµόσφαιρα Με τον όρο ροή ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc,

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θαλάσσια αύρα ονομάζουμε τον τοπικό άνεμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜ&Κ1. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου Λέκτορας Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας

ΤΜ&Κ1. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου Λέκτορας Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας ΤΜ&Κ1 Κλίμα και Γεωμορφολογία Χριστίνα Αναγνωστοπούλου Λέκτορας Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Καιρός και κλίμα Τί είναι καιρός; Καιρός είναι ο συνδυασμός ατμοσφαιρικών φαινόμενων, τα οποία εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σαφές και καθορισμένο ανώτατο όριο της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Τα ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να είναι, φυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - διαχείριση υδρολογικών και γεωγραφικών δεδομένων

Μέτρηση - διαχείριση υδρολογικών και γεωγραφικών δεδομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο µε ευεργετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης.

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης. Ενεργό Ύψος Εκποµπής Επίδραση κτιρίου και κατώρευµα καµινάδας Ανύψωση του θυσάνου Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες ευστάθειας Ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας.

Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας. Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας. Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» OdyKouk@gmail.com Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Αλεξάνδρου Αλέξανδρος, Κυριάκου Λίντα, Παυλίδης Ονήσιλος, Χαραλάµπους Εύη, Χρίστου ρόσος Φαινόµενο του θερµοκηπίου Ανακαλύφθηκε το 1824 από τον Γάλλο µαθηµατικό Fourier J. (1768)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνεµος. Ατµοσφαιρική πίεση

Ο άνεµος. Ατµοσφαιρική πίεση Ο άνεµος είναι η κινητήρια δύναµη των ιστιοφόρων σκαφών. Τα χαρακτηριστικά του ανέµου όµως, µεταβάλλονται συνεχώς λίγο ή πολύ, αναγκάζοντάς µας να ταξιδεύουµε σε ένα στίβο που ποτέ δεν είναι ο ίδιος. Κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔE3 ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητά νέφη αεροσκαφών, ίχνη συμπυκνώσεων ή contrails. (παράδειγμα φαινομένου πάνω από την Ελλάδα)

Τεχνητά νέφη αεροσκαφών, ίχνη συμπυκνώσεων ή contrails. (παράδειγμα φαινομένου πάνω από την Ελλάδα) Τεχνητά νέφη αεροσκαφών, ίχνη συμπυκνώσεων ή contrails (παράδειγμα φαινομένου πάνω από την Ελλάδα) Ιωάννινα 2013 1 Εισαγωγή Αρχικά θα μιλήσουμε για τα νέφη. Για να σχηματιστούν νέφη στην ατμόσφαιρα, απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Χίονι. ΙΑΡΘΡΩΣΗ Χιόνι

Χίονι. ΙΑΡΘΡΩΣΗ Χιόνι Χίονι Νίκος Μαµάσης* Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 * Μέρος του υλικού προέρχεται από την παρακάτω πηγή: Ναλµπάντης, Ι., Σηµειώσεις Προχωρηµένης Υδρολογίας - Μέρος Γ, 58

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή

το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή Κλίμα: η μέση καιρική κατάσταση δηλαδή η σύνθεση του καιρού για μια μεγάλη χρονική περίοδο (που είναι απαραίτητη για την απαλοιφή των σφαλμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα θερμικά είναι ο κινητήρας του αθλήματός μας. Χωρίς αυτά κάθε πτήση θα ήταν μία απλή κατολίσθηση ή στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσαμε να κρατηθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Στερεά Υγρά Αέρια ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 1. Έχουν συγκεκριμένο όγκο 2. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία 6 ο Μάθημα 5. Υδατώδη ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα Υδατώδη ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα ονομάζονται οι διάφορες μορφές μεριδίων νερού, σε στερεή ή υγρή φάση, που πέφτουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή. 1. Ποια μεγέθη λέγονται φυσικά μεγέθη; Πως γίνεται η μέτρησή τους; Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται φυσικά μεγέθη. Η μέτρησή

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Click to edit Master subtitle style. Τιμπαλέξης Βασίλης 23/11/10

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Click to edit Master subtitle style. Τιμπαλέξης Βασίλης 23/11/10 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Click to edit Master subtitle style Τιμπαλέξης Βασίλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ Αρχικά, επιδιώκουμε να ερευνήσουμε τις γνώσεις των παιδιών γύρω από το νερό, τον όγκο που καταλαμβάνει στη

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation)

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation) ΜΜK 312 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής γής MMK 312 1 Βρασμός και συμπύκνωση (boiing and condenion Όταν η θερμοκρασία ενός υγρού (σε συγκεκριμένη πίεση αυξάνεται μέχρι τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ως γνωστόν, οι χηµικές ενώσεις προκύπτουν από την ένωση δύο ή περισσοτέρων στοιχείων, οπότε και έχουµε σηµαντική µεταβολή του ενεργειακού περιεχοµένου του συστήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Γενικής Μετεωρολογίας. Κεφάλαιο 2 ο. Υγρασία του αέρα. Υγροµετρικές Παράµετροι

Ασκήσεις Γενικής Μετεωρολογίας. Κεφάλαιο 2 ο. Υγρασία του αέρα. Υγροµετρικές Παράµετροι Ασκήσεις Γενικής Μετεωρολογίας Κεφάλαιο 2 ο. Υγρασία του αέρα Υγροµετρικές Παράµετροι Άσκηση 2.: Εύρεση απόλυτης υγρασίας όταν είναι γνωστή η σχετική υγρασία. Άσκηση 2.: Εύρεση απόλυτης υγρασίας όταν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδρολογικός κύκλος Γεωλογική Υπηρεσία ΗΠΑ

Ο υδρολογικός κύκλος Γεωλογική Υπηρεσία ΗΠΑ Ο υδρολογικός κύκλος Γεωλογική Υπηρεσία ΗΠΑ Howard Perlman (United Stated Geological Survey, hperlman@usgs.gov), Χρήστος Μακρόπουλος (Imperial College, c.makropoulos@imperial.ac.uk) και ηµήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υδρολογικός Κύκλος. Υδρολογικός κύκλος Υδατικό ισοζύγιο της γης

Ο Υδρολογικός Κύκλος. Υδρολογικός κύκλος Υδατικό ισοζύγιο της γης Ο Υδρολογικός Κύκλος Νίκος Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2009 Το µεγαλύτερο µέρος του υλικού προέρχεται από την εργασία: Perlman, H., Χ. Μακρόπουλος, και. Κουτσογιάννης, Ο υδρολογικός κύκλος, 19 σελίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ A1.1 Γεωγραφικές συντεταγμένες 1. Τι ονομάζουμε παραλλήλους; Τι δείχνει ο παράλληλος στον οποίο βρίσκεται ένας τόπος; Πως μετριούνται; Παραλλήλους ονομάζουμε τους νοητούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου 1 ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου Σχολικό Ετος 2011 2012 2 Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 1. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα