1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Το νερό είναι το ουσιαστικότερο συστατικό της γης για την ύπαρξη της ζωής Η ατµοσφαιρική υγρασία παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις µεταβαλλόµενη από 0.2% στα ξηρά και στα ψυχρά κλίµατα, µέχρι 5% στους υγρούς τροπικούς Κάθε πρώτο λεπτό της ώρας σχεδόν 10 9 τόνοι νερού διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα µε τη διαδικασία της εξάτµισης από τους ωκεανούς Το νερό διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο για τη διαµόρφωση της µορφολογίας της γης, της κατανοµής βλάστησης και των ζώων Ένα µόριο ύδατος ακολουθεί µια πορεία η οποία συνοψίζει την εξάτµιση, τη συµπύκνωση, τη βροχόπτωση, την απορροή και την κατείσδυση, πορεία που είναι γνωστή ως Υδρολογικός Κύκλος

2 2. Ο Υδρολογικός Κύκλος

3

4 4.Οι φάσεις του ύδατος Το νερό αποτελεί ένα από τα πλέον δυναµικά συστατικά της ατµόσφαιρας γιατί υπάρχει ταυτόχρονα και στις τρεις φάσεις του µέσα στην ατµόσφαιρα στις συνήθεις θερµοκρασιακές συνθήκες Το νερό είναι η µόνη ουσία η οποία εκδηλώνεται και στις τρεις φάσεις την ίδια στιγµή και η φάση που εκδηλώνεται είναι συνάρτηση της ταχύτητας κίνησης των µορίων, δηλαδή της ενέργειας που περικλείουν τα µόρια του ύδατος Η αέρια φάση είναι αόρατη Η υγρή φάση έχει τη µορφή βροχής ή οµίχλης, και Η στερεή φάση εµφανίζεται σαν πάγος, χιόνι χαλάζι Η µετατροπή του ύδατος από τη µια φάση στην άλλη προϋποθέτει την µεσολάβηση κάποιων διεργασιών, οι οποίες συνδέονται µε ενεργειακές ανταλλαγές

5 5. Οι µηχανισµοί της εξάτµισης Η βάση του µηχανισµού του υδρολογικού κύκλου βρίσκεται στη διαδικασία της εξάτµισης Ως εξάτµιση ορίζεται η φυσική διεργασία της µετατροπής του νερού σε υδρατµούς που γίνεται από τις υδάτινες επιφάνειες, τη βλάστηση και υγρό έδαφος Για να προκληθεί εξάτµιση απαιτείται: Να υπάρχει διαθέσιµο νερό Να υπάρχει διαθέσιµη ενέργεια Ο ατµοσφαιρικός αέρας να είναι ακόρεστος (ξηρός) Να υπάρχουν υψηλές θερµοκρασίες Να υπάρχει ισχυρός παράγοντας εξάτµισης (Es Ea) Να πνέουν άνέµοι

6 6. Η εξατµοδιαπνοή Εκτός από τις υδάτινες επιφάνειες και το υγρό έδαφος, µεγάλες ποσότητες νερού εξατµίζονται και από τα φυτά µε το µηχανισµό της διαπνοής Ο ρυθµός της διαπνοής είναι συνάρτηση του διαθέσιµου νερού στο ριζικό σύστηµα του φυτού και είναι πολύ σηµαντική παράµετρος Φυτεία καλαµποκιού 1000 τ.µ. διαπνέει 4000 λίτρα ηµερησίως Η ταυτόχρονη µεταφορά υδρατµών στην ατµόσφαιρα, µε τις διαδικασίες της εξάτµισης από τις υδάτινες επιφάνειες και το έδαφος, καθώς και από το µηχανισµό της διαπνοής των φυτών, ονοµάζεται εξατµοδιαπνοή και αποτελεί µια πολύ σηµαντική παράµετρο στην εφαρµοσµένη Κλιµατολογία και την ταξινόµηση των κλιµάτων

7 7. Οι ενεργειακές ανταλλαγές Η µετάβαση του νερού από τη µια φάση στην άλλη συνοδεύεται από δέσµευση ή απελευθέρωση ενέργειας, η οποία είναι γνωστή ως λανθάνουσα ενέργεια και παρουσιάζει τις παρακάτω µορφές: Λανθάνουσα θερµότητα συµπύκνωσης: Είναι η ενέργεια που απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα όταν οι υδρατµοί µεταβαίνουν από την αέρια στην υγρή φάση. Αυτή ανέρχεται στις +600 cal/gr (2500 j/gr) Λανθάνουσα θερµότητα εξαέρωσης: Είναι η ενέργεια που δαπανάται από τον αέρα για τη µετατροπή του ύδατος σε υδρατµούς και είναι ίση µε 600 cal/gr Λανθάνουσα θερµότητα εξάχνωσης: Είναι η ενέργεια που δεσµεύεται ή ελευθερώνεται κατά τη µετατροπή του πάγου σε υδρατµούς ή το αντίθετο, χωρίς να µεσολαβεί η υγρή φάση ( ± 680 cal/gr, 2833 j/gr) Λανθάνουσα θερµότητα τήξης ή πήξης: εσµεύεται ή ελευθερώνεται όταν ο πάγος µετατρέπεται σε νερό ίσης θερµοκρασίας ή το αντίθετο, ισούται µε ±80 cal/gr (333 joule/gr)

8 8. Φάσεις του νερού και ενεργειακές ανταλλαγές cal/gr -680 cal/gr cal/gr + 80 cal/gr

9 9. Ο ρόλος των υδρατµών στο Κλίµα Η διαδικασία της εξάτµισης και της διαπνοής µεταφέρει τεράστιες ποσότητες µαζών νερού και ενέργειας στην ατµόσφαιρα, µε αποτέλεσµα την ανακατανοµή της υγρασίας και της θερµότητας στην επιφάνεια του πλανήτη, µε τη µορφή βροχόπτωσης και θερµών ανέµων Οι υδρατµοί και τα νέφη που δηµιουργούνται ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη µε τους µηχανισµούς της απορρόφησης, της επανεκποµπής και της ανάκλασης της ηλιακής ενέργειας Οι υδρατµοί φαίνεται ότι αποτελούν σπουδαίο δυναµικό χαρακτηριστικό της ατµόσφαιρας, γιατί µε ευκολία µεταπηδούν από τη µια φάση στην άλλη δεσµεύοντας ή ελευθερώνοντας ενέργεια Τα µεγέθη που συµµετέχουν είναι τεράστια. Μια θερινή καταιγίδα ή µια τροπική θύελλα επιβεβαιώνουν τις ποσότητες αυτές.

10 10. Οι υγροµετρικές παράµετροι Η περιεχόµενη στην ατµόσφαιρα υγρασία πρέπει να εκφραστεί ποσοτικά Οι ποσότητες των υδρατµών εκφράζονται σε απόλυτα και σε σχετικά µεγέθη ( απόλυτες ποσότητες και ποσότητες σχετιζόµενες µε τη θερµοκρασία) Ο υπολογισµός της ατµοσφαιρικής υγρασίας γίνεται µε τη βοήθεια υπολογιστικών τεχνικών, µε τη χρήση της θερµοκρασίας του αέρα και της θερµοκρασίας του υγρού θερµοµέτρου

11 11. Η πραγµατική τάση των ατµών Η ατµοσφαιρική πίεση είναι προϊόν της µερικής πίεσης των αερίων που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα, οι µερικές πιέσεις των αερίων είναι: Άζωτο = 750 hpa Το Οξυγόνο = 230 hpa Οι υδρατµοί από 4 32 hpa Η πραγµατική πίεση των υδρατµών ονοµάζεται πραγµατική τάση των ατµών, συµβολίζεται µε το e και µετρείται σε µονάδες πίεσης, hpa, mb, mmhg, Inches Η πραγµατική τάση µεταβάλλεται µόνο αν µεταβληθεί η συγκέντρωση των υδρατµών στην ατµόσφαιρα Σε περίπτωση αφθονίας υδρατµών, η ατµόσφαιρα µπορεί να συγκρατεί µόνο µια ορισµένη µέγιστη ποσότητα η οποία είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας του αέρα. Το µέγεθος αυτό ονοµάζεται µέγιστη τάση των ατµών (Εs) και είναι σχετικό µέγεθος

12 12. Η απόλυτη υγρασία (ρ) Εκφράζει την ποσότητα των υδρατµών που περιέχονται σε ορισµένο όγκο αέρα, συνήθως εκφράζεται σε gr/m 3 Απόλυτη υγρασία και τάση των ατµών αριθµητικά εκφράζονται µε τον ίδιο αριθµό, όταν η τάση των ατµών µετρείται σε mmhg Τα δύο παραπάνω µεγέθη συνδέονται µε την ακόλουθη σχέση: ρ = (1.06 e)/ ( t) t=θερµοκρασία αέρα σε C Μέγιστη απόλυτη υγρασία (ρs) εκφράζει τη µέγιστη ποσότητα των υδρατµών που συγκρατεί όγκος αέρα σε ορισµένη θερµοκρασία

13 13. ιάγραµµα θερµοκρασίας-υγρασίας

14 14. Η ειδική υγρασία του αέρα (q) Η παράµετρος αυτή εκφράζει το λόγο της µάζας των υδρατµών που περιέχεται σε ένα δείγµα υγρού αέρα προς την ολική µάζα του δείγµατος (gr/kgr) Η ειδική υγρασία και η τάση των ατµών συνδέονται µε τη σχέση q = e / (p e) Όπου p η ατµοσφαιρική πίεση και e η τάση των ατµών σε mmhg

15 15. Η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου (Td) Το µέγεθος αυτό δίνει την καλύτερη εκτίµηση των υδρατµών που περιέχει ο ατµοσφαιρικός αέρας Η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου εκφράζει την τιµή της θερµοκρασίας στην οποία αρχίζει η συµπύκνωση των υδρατµών καθώς ψύχεται ο ατµοσφαιρικός αέρας Όσο πιο ξηρός είναι ο αέρας, τόσο χαµηλότερη θα είναι η τιµή της θερµοκρασίας του σηµείου δρόσου σε σχέση µε τη θερµοκρασία του αέρα Αποτελεί µέτρο της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς και κριτήριο για τη φύση µιας αέριας µάζας που κυριαρχεί επάνω από ένα τόπο, αφού δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις στο 24ωρο

16 16. Η Σχετική Υγρασία του αέρα (RH) Είναι η κοινότερη έκφραση της ατµοσφαιρικής υγρασίας Εκφράζει το πηλίκο των υδρατµών που υπάρχουν σε µια δοσµένη στιγµή στην ατµόσφαιρα, ως προ το µέγιστο ποσό που θα µπορούσε να συγκρατήσει ο αέρας κάτω από τις ίδιες συνθήκες Είναι µέγεθος σχετικό και δίδεται σε εκατοστιαία αναλογία, υπολογίζεται δε αν διαιρεθούν οι σχετικές µε τις απόλυτες τιµές µιας υγροµετρικής παραµέτρου. Π.χ. RH = (e/ es )Χ 100 Η ηµερήσια πορεία της σχετικής υγρασίας είναι αντίθετη αυτής της θερµοκρασίας του αέρα Σε ετήσια βάση παρουσιάζει απλή κύµανση, µε τις µέγιστες τιµές επάνω από την ξηρά το χειµώνα και επάνω από τους ωκεανούς το θέρος

17 17. Η πορεία υγροµετρικών παραµέτρων & Θερµοκρασίας

18 18. Οι συµπυκνώσεις των υδρατµών Από το συνολικό ποσό του πλανητικού ύδατος µόνο το 0.5% συµµετέχει δυναµικά στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη ανακυκλούµενο συνεχώς µεταξύ ωκεανών ατµόσφαιρας και ξηράς Μετά το µηχανισµό της εξάτµισης που εφοδιάζει την ατµόσφαιρα µε υδρατµούς ο επόµενος µηχανισµός είναι αυτός της συµπύκνωσης των υδρατµών, δηλαδή της µετατροπής της αέριας φάσης σε υγρή (αποδέσµευση 600 cal/gr) Η συµπύκνωση γίνεται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να αρχίσει η ψύξη της ατµόσφαιρας 2. Να υπάρχουν στην ατµόσφαιρα υγροσκοπικά σωµατίδια (πυρήνες συµπύκνωσης) 3. Ο αέρας να βρίσκεται κοντά στο σηµείο κορεσµού

19 19. Οι µηχανισµοί ψύξης Η ψύξη του αέρα προκαλείται: 1. Με την επαφή: Όταν θερµός αέρας έρθει σε επαφή µε ψυχρή επιφάνεια 2. Με τη διαστολή του αέρα. Προκαλείται από την ανύψωση του αέρα (αδιαβατική ψύξη), οι δε µηχανισµοί της αδιαβατικής ψύξης είναι οι εξής: i. Με την ορεογραφική ανύψωση: Εδώ ο αέρας αναγκάζεται να υπερπηδήσει τις οροσειρές που παρεµβάλλονται στην πορεία του ii. Με τη θερµική ανύψωση: Η επαφή του αέρα µε θερµή εδαφική επιφάνεια οδηγεί στη θέρµανση αυτού, στην αραίωση του και τελικά στην ανύψωση του iii. Με τη µετωπική ανύψωση: Αυτή εµφανίζεται κατά µήκος των µετώπων κακοκαιρίας, όπου ο αναρριχόµενος θερµός αέρας διαστέλλεται και φυσικά ψύχεται iv. Με τη σύγκλιση του αέρα σε κέντρα χαµηλής πίεσης και την ανύψωση του Το τελικό προϊόν είναι συµπυκνώσεις µικρής και µεγάλης κλίµακας

20 20. Συµπυκνώσεις µικρής κλίµακας Εµφανίζονται µέσα στο επιφανειακό στρώµα του αέρα, κοντά ή επάνω στην επιφάνεια της γης και µερικές από αυτές είναι: 1. Η ρόσος: Εµφανίζεται τις ψυχρές νύχτες της Άνοιξης, του Φθινοπώρου ή και του χειµώνα, όταν επικρατούν ανέφελοι ουρανοί και άπνοιες ή πολύ ασθενείς άνεµοι 2. Η Πάχνη: Εµφανίζεται την ψυχρότερη εποχή του χρόνου,.όπως και η δροσιά και σχηµατίζεται µε τις ίδιες συνθήκες που ευνοούν το σχηµατισµό της δροσιάς, µε τη διαφορά ότι η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου θα πρέπει να είναι αρνητική για να αποκτήσει η συµπύκνωση στερεή µορφή. Καλύπτει µε τη µορφή ενός λευκού-πυκνού πέπλου το έδαφος και τα χαµηλά φυτά 3. Οι Οµίχλες: Σχηµατίζονται µέσα στην ατµόσφαιρα κοντά στο έδαφος και αποτελούνται από αιωρούµενα υδροσταγονίδια

21

22 21. Οµίχλες (συνέχεια) Η εµφάνιση της οµίχλης συνδέεται µε καλό καιρό, αλλά η παρουσία της περιορίζει την ορατότητα και δρα αρνητικά στη λειτουργία αεροδροµίων ή και λιµένων. Στη γεωργία ασκεί θετική επίδραση γιατί η παρουσία της αποτρέπει το σχηµατισµό πάχνης και παγετού στα φυτά ΟΙ οµίχλες σχηµατίζονται είτε µε µηχανισµούς ψύξης του παρεδάφιου ατµοσφαιρικού αέρα, είτε µε την εξάτµιση νερού στον υπερκείµενο αέρα Οι οµίχλες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που σχηµατίζονται

23 22. Η Οµίχλη ακτινοβολίας Είναι από τους κοινότερους τύπους οµίχλης ηµιουργείται τις νύχτες της ψυχρής περιόδου µε ανέφελους ουρανούς και ασθενείς ανέµους µε ταχύτητες πάνω από 10 km/h. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τη µεγάλη απώλεια ενέργειας από την επιφάνεια της γης και την ψύξη του αέρα που βρίσκεται κοντά στο έδαφος, που τελικά οδηγεί σε θερµοκρασίες ίσες µε το σηµείο δρόσου. Η φύση του υποκείµενου εδάφους καθορίζει την πυκνότητα και τη διάρκεια εµφάνισης Συνδέονται µε τις αναστροφές της θερµοκρασίας Οι κλειστές πεδιάδες και οι κοιλάδες είναι οι τόποι συχνής εµφάνισης των οµιχλών αυτού του τύπου ιαλύονται κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε τη θέρµανση του εδάφους Στις βιοµηχανικές πόλεις είναι πολύ συχνότερες

24

25

26 23. Οµίχλες οριζόντιας µεταφοράς Σχηµατίζονται όταν θερµός και υγρός αέρας µεταφέρεται επάνω από ψυχρές επιφάνειες και ψύχεται από κάτω λόγω επαφής Σχηµατίζονται τις νύχτες µε ασθενείς ανέµους, συνήθως διαλύονται την ηµέρα αλλά όχι πάντοτε αφού µπορεί να διαρκέσουν ακόµη και αρκετές ηµέρες Εµφανίζονται το χειµώνα και νωρίς την άνοιξη Είναι κοινές στις παράκτιες περιοχές που υπάρχουν ψυχρά θαλάσσια ρεύµατα Με την παρουσία ασθενών ανέµων η οµίχλη γίνεται τόσο πυκνή, που καθιστά την ορατότητα σχεδόν µηδενική Η δράση τους σε µια περιοχή γίνεται εντονότερη αν έχουν προηγηθεί ψυχρές εισβολές που έχουν ταπεινώσει σηµαντικά τη θερµοκρασία του εδάφους Χαρακτηριστικές οµίχλες αυτού του τύπου εµφανίζονται στο αεροδρόµιο Μακεδονία

27

28

29

30 24. Οµίχλες Βροχής Εµφανίζεται στα βροχοφόρα συστήµατα καθώς η βροχή διασχίζει τον ξηρότερο ατµοσφαιρικό αέρα που βρίσκεται κάτω από το σύννεφο Οι βροχοσταγόνες ή οι παγοκρύσταλλοι εξατµίζονται και σχηµατίζουν υδρατµούς οι οποίοι προκαλούν κορεσµό του αέρα και το σχηµατισµό οµίχλης Η ίδια διεργασία παρατηρείται και στα µετωπικά συστήµατα όπου η θερµή µάζα, όπου σχηµατίζονται τα σύννεφα υπέρκειται της ψυχρής (µετωπικές οµίχλες)

31 25. Οµίχλες αρκτικού καπνού Σχηµατίζονται στα µεγάλα γεωγραφικά πλάτη όταν πολύ ψυχρός αέρας κινείται επάνω από θερµές θάλασσες. Στις συνθήκες αυτές προκαλείται έντονη εξάτµιση που οδηγεί στον κορεσµό επάνω από τη θάλασσα και στο σχηµατισµό οµίχλης Το φθινόπωρο µια παρόµοια συνθήκη παρατηρείται επάνω από τα ποτάµια ή τις λίµνες όπου εκδηλώνεται µια διαδικασία δηµιουργίας ατµών οι οποίοι µοιάζουν µε καπνό

32

33

34

35

36 26. Οµίχλες πλαγιάς και κοιλάδας Είναι κοινές στις ορεινές περιοχές. Η οµίχλη πλαγιάς σχηµατίζεται όταν ο υγρός αέρας ανεβαίνει στην πλαγιά του βουνού Η ανύψωση προκαλεί ταπείνωση της θερµοκρασίας και µετατροπή των υδρατµών σε οµίχλη Ο τύπος αυτός διαρκεί όσο ο άνεµος που την προκάλεσε έχει σταθερή διεύθυνση Η οµίχλη κοιλάδας σχηµατίζεται το χειµώνα στις ορεινές κοιλάδες Παρουσιάζουν µεγάλο πάχος που υπερβαίνει τα 500 µ. ιαρκούν αρκετές ηµέρες και διαλύονται µετά από πνοή ισχυρών ανέµων

37

38

39

40 27. Συµπυκνώσεις µεγάλης κλίµακας Είναι ουσιαστικότερες για τη διαµόρφωση του καιρού και του κλίµατος Συµβαίνουν µακριά από την επιφάνεια της γης και σχηµατίζουν νέφη Τα νέφη είναι ορατά αθροίσµατα υδροσταγονιδίων ή παγοκρυσταλλίων ή µείγµα και των δύο Η δοµή που παρουσιάζουν τα νέφη εξαρτάται από το ύψος σχηµατισµού και από τις θερµοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή τους Ο σχηµατισµός των νεφών προϋποθέτει την ύπαρξη µηχανισµών ανύψωσης των υδρατµών Τα νέφη ανάλογα µε τις συνθήκες ευστάθειας ή αστάθειας της ατµόσφαιρας χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες, ανάλογα το ύψος που εµφανίζονται και την κατακόρυφη διάσταση που εκτείνονται

41 28.Μορφές των νεφών Τα νέφη βρίσκονται σε συνεχή εξελικτικό µηχανισµό και παρουσιάζουν πλήθος µορφών Καθορίστηκαν ουσιαστικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την ταξινόµηση των νεφών σε δέκα βασικές οµάδες τα γένη Τα γένη υποδιαιρούνται σε είδη και, τέλος Τα είδη σε ποικιλίες Τα δέκα βασικά γένη δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί

42 29. Η ταξινόµηση των νεφών ΑΝΩΤΕΡΑ ( επάνω από 6000 µέτρα) Θύσανοι Cirrus (Ci) Θυσανοσωρείτες Cirrocumulus (Cc) Θυσανοστρώµατα Cirrostratus (Cs) ΜΕΣΑ ( εµφανίζονται µεταξύ 2000 και 7000 µέτρων) Υψισωρείτες Altocumulus (Ac) Υψιστρώµατα Altostratus (As) ΚΑΤΩΤΕΡΑ ( εµφανίζονται µεταξύ 0 και 2000 µέτρα) Στρωµατοµελανίες Nimbostratus (Ns) Στρωµατοσωρείτες Stratocumulus (Sc) Στρώµατα Stratus (st) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σωρείτες Cumulus (Cu) Σωρειτοµελανίες Cumulonimbus (Cb)

43 30. Χαρακτηριστικά των βασικών τύπων Τα στρωµατόµορφα νέφη: Τα νέφη αυτά παρουσιάζονται σαν ένα οµοιόµορφο νέφος που καλύπτει συνήθως όλο τον ουρανό. Σχηµατίζονται όταν ασθενή ανοδικά ρεύµατα µετατοπίζουν λεπτά στρώµατα αέρα µέχρι το επίπεδο συµπύκνωσης, ή όταν το στρώµα του αέρα ψυχθεί και αποκτήσει θερµοκρασίες ίσες µε αυτές του σηµείου δρόσου και οι υδρατµοί µετατραπούν σε νεφοσταγονίδια Σπάνια συνοδεύονται από βροχόπτωση, αφού η ανοδική κίνηση είναι ασθενής Μπορούν να δώσουν πολύ µικρά αιωρούµενα σωµατίδια νερού που πέφτουν µε βραδείς ρυθµούς προς το έδαφος (βροχή ψεκάδων) Νέφη που συνδέονται µε τα στρωµατόµορφα είναι:

44 31. Νέφη συνδεδεµένα µε τα στρωµατόµορφα Cirrostratus: Πολύ λεπτά νέφη σε ύψη πάνω από 6000 µ. Ο ήλιος είναι ορατός µέσα από το νέφος Είναι τόσο λεπτά που η παρουσία τους πολλές φορές γίνεται αισθητή από το χρωµατικό φαινόµενο της άλω. Αποτελούν προποµπούς βροχής ή χιονιού Altostratus: Εµφανίζονται ανάµεσα στα µ. Καλύπτουν όλο τον ουρανό Ο ήλιος φαίνεται πίσω από τα σύννεφα σαν αµυδρός φωτεινός δίσκος εν παρουσιάζουν ανοίγµατα και τα αντικείµενα δεν σχηµατίζουν σκιά στη γη Είναι προποµποί επερχόµενης εκτεταµένης και συνεχούς βροχόπτωσης

45 32. στρωµατόµορφα (συνέχεια) Nimbostratus: Γκριζωπά χαµηλά νέφη µε ασθενή βροχόπτωση Ο ήλιος δεν είναι ορατός Σχηµατίζονται σε σταθερή ατµόσφαιρα όταν θερµός-υγρός αέρας κινηθεί επάνω από ψυχρότερο αέρα Η ορατότητα περιορίζεται κάτω από το νέφος καθώς σχηµατίζεται οµίχλη στον ψυχρό αέρα Stratocumulus: Χαµηλά νέφη µε µορφή σφαιρικών ή επιµηκών νεφικών µαζών µεταξύ των οποίων φαίνεται το µπλε του ουρανού Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσµα ανοδικών και καθοδικών κινήσεων του αέρα σε γειτονικά τµήµατα

46 Cirrostratus

47 Cirrostratus µε άλω

48 Nimbostratus

49 Stratocumulus

50 Altostratus

51 Altocumulus

52 39. Νέφη Cumulus (Σωρείτες) Τα σωρειτόµορφα νέφη σχηµατίζονται µε τη συµπύκνωση υδρατµών µέσα σε ανοδικά ρεύµατα της ατµόσφαιρας Έχουν επίπεδες βάσεις και διογκωµένες κορυφές Σχηµατίζονται το ένα µακριά από το άλλο Τα περισσότερα σχηµατίζονται σε ύψη µικρότερα των 2000 µ. και συνδέονται µε καλοκαιρία Αν η αστάθεια στην ατµόσφαιρα είναι πολύ ισχυρή παρατηρούνται έντονα ανοδικά ρεύµατα και τα νέφη παρουσιάζουν πυργοειδή µορφή ή έντονη κατακόρυφη ανάπτυξη που φτάνουν µέχρι και τα µέτρα ύψους Νέφη που σχετίζονται: Altocumulus Cirrocumulus Cumulonimbus Stratocumulus

53 Cirrocumulus

54 Cumulonimbus

55 Cirrocumulus

56 Cumulus (σωρείτης)

57

58 Altocumulus Lenticularis (φακοειδείς υψησωρείτες)

59

60 45. Τα νέφη Cirrus (Θύσανοι) Είναι λεπτά νέφη σε ύψη πάνω από 6000 µ. Κινούνται γρήγορα από τη δράση των ισχυρών δυτικών ανέµων της ανώτερης ατµόσφαιρας µε µορφή ταινιοειδών σχηµατισµών Κινούνται από δυτικά προς ανατολικά και προαναγγέλλουν καλό καιρό Είναι λεπτά και σχηµατίζονται από παγοκρυστάλλια Συνδεδεµένα νέφη: Cirrostratus Cirrocumulus

61 cirrus

62 Cirrocumulus

63 Cirrus

64

65 50. Τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα Το τρίτο στη συνέχεια συστατικό του υδρολογικού κύκλου αποτελεί η βροχόπτωση, δηλαδή το ποσό της βροχής που πέφτει στη γη σε υγρή ή στερεή µορφή Το σύνολο των µορφών αυτών ονοµάζονται υδροµετέωρα, κατακρηµνίσµατα ή υετός Οι διαδικασίες της ψύξης έχουν διαφορετική σηµασία στη δηµιουργία βροχής Η έντονη θέρµανση του εδάφους µεταφέρει τους υδρατµούς σε µεγαλύτερα ύψη, µε διαδικασίες θερµικών ή θερµοδυναµικών αιτίων που δίνουν βροχές κατακόρυφης µεταφοράς ή αστάθειας Η κίνηση ασταθούς ψυχρού και υγρού αέρα επάνω από θερµές επιφάνειες προκαλεί ανοδικές κινήσεις και δίνει χαρακτηριστικά ψυχρού µετώπου Η δράση της ορεογραφίας (µέγεθος, διάταξη οροσειρών) ενισχύει τις βροχοπτώσεις στα προσήνεµα των βουνών Ο µηχανισµός σύγκλισης των αερίων µαζών δίδει ισχυρές βροχοπτώσεις στην ενδοτροπική ζώνη

66 51. Η βροχή Είναι η κοινότερη µορφή υδροµετεώρων και αποτελείται από βροχοσταγόνες Το µέγεθος των σταγόνων εξαρτάται από την αρχική διάσταση τους Η διάµετρος τους υπερβαίνει τα 0,5 χιλιοστά Η βροχή µέσα στο σύννεφο µπορεί να ξεκινά σαν χιόνι Μερικές φορές δεν φτάνει µέχρι το έδαφος Η βροχόπτωση ανάλογα µε την ένταση της βροχής ορίζεται σαν Ασθενής Μέτρια Ισχυρή Πολύ ισχυρή (πληµµυρική)

67 52. Χιόνι Αποτελεί συσσωµατώµατα παγοκρυσταλλίων που συνθέτουν τις εξαγωνικές νιφάδες Οι νιφάδες φτάνουν µέχρι το έδαφος αν η ισόθερµη των 0 C βρίσκεται κοντά στο έδαφος (<300 µ.) Όταν υπάρχει µερική τήξη των νιφάδων τότε στη γη φτάνει µε τη µορφή χιονόνερου ή χιονόλυτου

68 53. Ο οµιχλοκρύσταλλος Σχηµατίζεται όταν οµίχλη ή έρποντα νέφη έλθουν σε επαφή µε ψυχρές επιφάνειες εδάφους, όπου επικρατούν αρνητικές θερµοκρασίες Έχουν µορφή ινώδη

69 38. Χαρακτηριστικός οµιχλοκρύσταλλος

70 55. Το χαλάζι ηµιουργείται από βίαια ανοδικά και καθοδικά ρεύµατα στα σύννεφα έντονης κατακόρυφης ανάπτυξης Η µεταφορά των βροχοσταγόνων επάνω και κάτω από το επίπεδο παγοποίησης δηµιουργεί στο χαλαζόκοκκο διαδοχικά οµόκεντρα στρώµατα πάγου Το µέγεθος µπορεί να είναι µικρό ( 0.5 εκατοστά) µέχρι 10 εκατοστά και πλέον

71

72 57. Ο Υαλόπαγος Είναι διαφανές και οµογενές στρώµα πάγου. Όταν η βροχή βρίσκεται σε κατάσταση υπέρτηξης και έρθει σε επαφή µε πολύ ψυχρές επιφάνειες εδάφους

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν έφη ονοµάζονται οι αιωρούµενοι ατµοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασµό υδροσταγόνων και παγοκρυστάλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Φυσική της Ατμόσφαιρας (Β. Δ. Κατσούλης Ν. Χατζηαναστασίου) Ηλεκτρονικές Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Βαγγέλης Τσούκας Γενικά - Πρόβλεψη Θερμικών Οι ανεμοπόροι συνήθως αφιερώνουν πολύ χρόνο στα δελτία καιρού και στα σχετικά site στο internet προκειμένου να έχουν μια ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2007

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2007 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2007 ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Α.Π.Θ. 04/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητες 8 και 9 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητες 8 και 9: Αέριες μάζες, μέτωπα και βαρομετρικά συστήματα Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1 1 Ένα κυβικό µέτρο νερού έχει µάζα 1000 Kg. Σ ένα πληµµυρικό φαινόµενο, που η ροή του νερού φτάνει τα 10 m/sec, ποια θα είναι η κινητική ενέργεια ενός κυβικού µέτρου νερού; 1 000 Kg m 2 sec -1 5 000 Kg

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σαφές και καθορισμένο ανώτατο όριο της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Τα ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να είναι, φυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητά νέφη αεροσκαφών, ίχνη συμπυκνώσεων ή contrails. (παράδειγμα φαινομένου πάνω από την Ελλάδα)

Τεχνητά νέφη αεροσκαφών, ίχνη συμπυκνώσεων ή contrails. (παράδειγμα φαινομένου πάνω από την Ελλάδα) Τεχνητά νέφη αεροσκαφών, ίχνη συμπυκνώσεων ή contrails (παράδειγμα φαινομένου πάνω από την Ελλάδα) Ιωάννινα 2013 1 Εισαγωγή Αρχικά θα μιλήσουμε για τα νέφη. Για να σχηματιστούν νέφη στην ατμόσφαιρα, απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 5. ΑΝΕΜΟΙ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 5. ΑΝΕΜΟΙ Αέριες μάζες κινούνται από περιοχές υψηλότερης προς περιοχές χαμηλότερης

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα θερμικά είναι ο κινητήρας του αθλήματός μας. Χωρίς αυτά κάθε πτήση θα ήταν μία απλή κατολίσθηση ή στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσαμε να κρατηθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc,

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θαλάσσια αύρα ονομάζουμε τον τοπικό άνεμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου 1 ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου Σχολικό Ετος 2011 2012 2 Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 1. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Πράσινα Δώματα Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Ποθητός Σταματιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΖΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΛΟΓΓΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΖΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΛΟΓΓΑΚΗ ΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΖΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΛΟΓΓΑΚΗ ΑΝΝΑ Τ Ι Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ε Λ Α Σ ;

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 2 ο & 3 ο Μάθηµα 2.1 Αγροκλιµατικοί Σταθµοί Για την µελέτη του καιρού και του κλίµατος λαµβάνονται µετεωρολογικές παρατηρήσεις. Μετεωρολογική παρατήρηση είναι µια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχρών Υλικών

Τεχνολογία Ψυχρών Υλικών Τεχνολογία Ψυχρών Υλικών ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ Πηγή: LBNL HEAT ISLAND GROUP Αγροτική Εμπορικό περιοχή κέντρο Περιαστική περιοχή (κατοικίες)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το ηλιακό μας σύστημα απαρτίζεται από τον ήλιο (κεντρικός αστέρας) τους 8 πλανήτες, (4 εσωτερικούς ή πετρώδεις: Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης, και 4 εξωτερικούς: Δίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ 2. 1. Διάδοση της θερμότητας Σύμφωνα με τον ορισμό της, θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται από ένα σώμα σε ένα άλλο μόνο λόγω διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρµογή του SPI για την ολοκληρωµένη διαχείριση των λειψυδριών στην Κύπρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση Μέρος Α : Βασικές Έννοιες ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Θερμοδυναμικός Νόμος

Α Θερμοδυναμικός Νόμος Α Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πρόκειται για έναν τρόπο μεταφορά ενέργειας που βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των σωμάτων. Ορίζεται από τη σχέση: Έργο dw F dx F dx

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η Ψυχρομετρία είναι η επιστήμη, που εξετάζει τη συμπεριφορά του νερού που περιλαμβάνεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και τη συμπεριφορά του αέρα, που οφείλεται στο εμπεριεχόμενο σε αυτόν νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ 1. Ο Ήλιος μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της περιοχής μας, του Γαλαξία μας αλλά και του σύμπαντος (NASA Science, εικόνα 1), όντας ο μοναδικός στο ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά.

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. Page 1/12 Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι ένα σύστημα θερμομόνωσης υγρομόνωσης για οικοδομές ή τμήματα οικοδομών που είτε στερούνται θερμομόνωσης ή η θερμομόνωσή τους δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ Δημήτρης Ζιακόπουλος και Παρασκευή - Βιβιάννα

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου Φαινόµενο του θερµοκηπίου ονοµάζεται η φυσική διαδικασία κατά την οποία η ατµόσφαιρα ενός πλανήτη συµβάλει στην θέρµανσή του. Ανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΦΥΓΗ

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΦΥΓΗ Στον ιπτάμενο κόσμο η καταιγίδα φαντάζει σαν τέρας, σαν κάτι πολύ τρομακτικό που και μόνο στην ιδέα μας γεμίζει φόβο και πανικό. Ο φόβος του αγνώστου έχει ένα μυστηριώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Έργο «Έργο δύναμης ονομάζουμε το γινόμενο της δύναμης F επί τη μετατόπιση Δχ του σημείου εφαρμογής της, κατά τη διεύθυνση της. Αυτό εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής

ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Αστρικό σμήνος είναι 1 ομάδα από άστρα που Καταλαμβάνουν σχετικά μικρό χώρο στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα 2 Η ηλιακή ακτινοβολία 2.1 21Κύματα Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα Γραμμικό κύμα Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο χώρο και μεταφέρουν ηλεκτρική και μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Φαρµακάκη Αικατερίνη Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός

Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Φαρµακάκη Αικατερίνη Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος Περιβάλλον και Ανάπτυξη Φαρµακάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα