Τδξνζεξαπεία θαη πδξνηνπξηζκφο ζηε Θξάθε Γπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο. Σν ζελάξην ηεο Σξαταλνχπνιεο. Ισάλλεο Γέδεο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τδξνζεξαπεία θαη πδξνηνπξηζκφο ζηε Θξάθε Γπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο. Σν ζελάξην ηεο Σξαταλνχπνιεο. Ισάλλεο Γέδεο 1"

Transcript

1 Τδξνζεξαπεία θαη πδξνηνπξηζκφο ζηε Θξάθε Γπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο Σν ζελάξην ηεο Σξαταλνχπνιεο Ισάλλεο Γέδεο 1 Σν πξντφλ ηακαηηθά ινπηξά, πδξνζεξαπεία θαη SPA δελ είλαη άγλσζην ζηε Θξάθε νχηε θαλ ζχγρξνλν. ηελ πεξηνρή ε ρξήζε ησλ δεκνζίσλ ινπηξψλ θαη ε γλψζε ηεο ηακαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο είλαη γλσζηή απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ φκσο θαη κε ηελ εκθάληζε ησλ ζχρξνλσλ αλέζεσλ (ζχζηεκα χδξεπζεο θιπ) απνκαθξπλζήθακε απφ απηφ πνπ φρη κφλν ζηηο κέξεο καο αλζεί θαη απνηειέη πεγή πινπηηζκνχ θαη αλάπηπμεο αιιά είλαη ην ζηνηρείν πνπ καο πεξηηξηγπξίδεη θαη ζηελ ηειεπηαία αλαιπζε απνηειεη ην 70% ηνπ ίδηνπ καο ηνπ ζψκαηνο. Σελ χπαξμε θαη ηε ρξήζε ησλ ινπηξψλ κε ηελ ηακαηηθή θαη φρη κφλν ηδηφηεηα ηνπνζεηνχκε απφ ηελ επνρή ηνπ Ηξνδφηνπ ( π.υ.) φπνπ είλαη ν πξψηνο πνπ ζπζηήλεη ηακαηηθά ινπηξά. Παηέξαο ηεο πδξνζεξαπείαο φκσο ζεσξήζεθε ν Ιππνθξάηεο πνπ αζρνινχκελνο κε ηα δηάθνξα λεξά ηα δηαθξίλεη ζε: i. ειψδε ii. φκβξηα θαη iii. κεηαιιηθά, πνπ είλαη θαη απηά πνπ έρνπλ ηακαηηθέο ηδηφηεηεο Οη Ρσκαίνη, κε ην Γαιελφ λα θάλεη πνιιέο λαθνξέο ζην έξγν ηνπ θαη λα ζπληζηά ηα ζεξκά λεξά γηα ηακαηηθνχο ιφγνπο, πάλε έλα βήκα παξαπέξα ηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ ζεξκψλ ινπηξψλ εηζάγνληαο ηηο Θέξκεο (Thermae) θαζηζηψληαο ηεο έλα δεκφζην δσξεάλ αγαζφ ή ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζπλερίδεηαη ζην Βπδάληην κε θάπσο πην πεξηνξηζκέλε έθηαζε φπσο καξηπξνχλ ηα ζσδφκελα βπδαληηλά ινπηξά (βαιαλεία). Σελ ζρεηηθή παξαθκή ησλ βπδαληηλψλ ινπηξψλ, θαζψο ζεσξήζεθαλ ρψξνη πνπ ζηέγαδαλ αλεζηθφηεηεο θαη αθνιαζίεο, έξρεηαη λα «θαζαξίζεη» θαη λα αλαγελλήζεη ην Ιζιάκ. ηελ νζσκαληθή πεξίνδνην hamam γίλεηαη θαζεκεξηλή ζρεδφλ ζπλήζεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Σα ινπηξά είλαη ρσξηζηά γηα ην θάζε θχιν ζε εληαίν θηίξην κε μερσξηζηέο εηζφδνπο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ν ζεζκφο ηνπ δεκφζηνπ ινπηξνχ, ηακαηηθνχ ή κε, παξαθκάδεη γηα λα έξζεη μαλά ζην πξνζθήλην κε ηε κνξθή ηνπ ηακαηηθνχ ην 1918 πνπ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ δεκηνπξγείηε εηδηθή ππεξεζία ηακαηηθψλ πεγψλ ζην ηφηε ππνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο. ηελ αθκή ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ ηε δεθεηία ηνπ 1950 ε ππεξεζία πεξλά ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Ο.Σ. 1 Αρχιτζκτων μθχανικόσ και εικαςτικόσ. Αςχολείται με τθν μελζτθ ιδιωτικών κυρίωσ ζργων, μεταφράςεισ αρχιτεκτονικών βιβλίων, ζρευνα ςτον τομζα τθσ βυηαντινισ αρχιτκτονικισ και τθσ αρχιτεκτονικισ κεωρίασ. Παραλλθλα ςυμμετζχει ςε εικαςτικεσ εκκζςεισ και ζργα του υπάρχουν ςε ςυλλογζσ ςε Ελλάδα και εξωτερικό.

2 ηε Θξάθε ε παξάδνζε ησλ ζεξκψλ ινπηξψλ μεθηλά απφ ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο κε αθκή ζηνπο πξψηνπο θαη κέζνπο νζσκαληθνχο ρξφλνπο θαη ραξαθηεξηζηηθά θηίζκαηα ρακάκ ην ρακάκ ηνπ Αρί Σνπξάλ ηνπ 14 νπ αη. ζηηο Φέξξεο θαη ην ρακάκ ηνπ 16 νπ αη. ζηελ Σξαταλνχπνιε. ηα νξεηλά ηεο Θξάθεο κπνξνχκε λα βξνχκε κηθξφηεξα ηνπηθήο εκβέιεηαο ινπηξά φπσο απηφ ηνπ Άγθηζηξνπ θ.α. Η Διιάδα ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο ζε θπζηθέο πεγέο. Πεγαία λεξά αλαβιχδνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξέηεηα ζε 752 δηαθνξεηηθά ζεκεία. Η Θξάθε δε, έρεη 25 θπζηθέο πεγέο σο επί ην πιείζηνλ αλαμηνπνίεηεο. Απφ πιεπξάο γεσζεξκηθψλ πεγψλ ζηε Θξάθε βξίζθνπκε αμηνπνηήζεκεο πεγέο θαη πεδία ζε πδξνθφξνπο νξίδνληεο κε ζεξκνθξαζία θπκαηλφκελε απφ C θαη λεξά άξηζηεο πνηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο Ν.Δξάζκην, Δξαηηλφ, Σπρεξφ, Μάγγαλα, Ν. Κεζζάλε, Αξηζηηλφ θ.α. εκεησηένλ δε φηη νπνηαδήπνηε πεγή κε λεξά ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 25 0 C είλαη αμηνπνηήζεκε είηε γηα πδξνζεξαπεία είηε γηα άιινπο ζθνπνχο φπσο ζέξκαλζε, ζεξκνθήπηα, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θ.α. Δπαλεξρφκελνη ζην θπξηψο ζέκα καο, ηελ Σξαταλνχπνιε,παξαηεξνχκε φηη ε πφιε έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πδξνηνπξηζκνχ. Μηα πφιε ρηηζκέλε απφ ηνπο Ρσκαίνπο ηνλ 2 ν αηψλα κ.υ. γηλεηαη πφινο έιμεο ιφγσ ησλ ζεξκψλ λεξψλ ηεο ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. Οη ηδηφηεηεο ησλ λεξψλ ηεο είλαη νη θάησ: Θεξκνθξαζία 51 0 C Υαξαθηεξηζκφο Τπέξζεξκν Cl-Na-Ca-K HS B κεηαιιηθφ - ππνηνληθφ Δλδείμεηο Υξφληεο ξεπκαηνπάζεηεο θαη εθθπιηζηηθέο εθβάζεηο ηξαπκάησλ, γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο, λεπξίηηδεο, λεπξαιγίεο, αιιεξγηθέο ξεπκαηνπάζεηεο, παζεζεηο νπξνδφρσλ νδψλ, λεθξψλ, ήπαηνο, ρνιήο, θιεγκνλέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ. Δγθαηαζηάζεηο Τδξνζεξαπεπηήξην, εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο θαη εζηίαζεο. Οη εγθαηαζηάζεηο ζεξκαίλνληαη κε ην γεσζεξκηθφ ξεπζηφ. Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εηλαη έλα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο θαζψο πεξηιακβάλεη θέπμανζη ηων 4 κηιπίων ηος ξενώνα από γεωθεπμική γεώηπηζη παπαγωγήρ ~60 m 3 /h ζεζηού νεπού, θεπμοκπαζίαρ 52 0 C, μέζω εναλλάκηη θεπμόηηηαρ. Το γεωθεπμικό νεπό, αθού μεηαδώζει ηη θεπμόηηηά ηος ζηο κλειζηό κύκλωμα ηηλεθέπμανζηρ ηων κηιπίων, διοσεηεύεηαι ζηοςρ ςδποθόποςρ οπίζονηερ από όπος πποήλθε ζε θεπμοκπαζία 37 0 C διαμέζος γεώηπηζηρ επανειζαγωγήρ. Η μεηαθοπά ηηρ θεπμικήρ ενέπγειαρ από και ππορ και από ηο κάθε κηήπιο, γίνεηαι με ςπόγειερ ζωλήνερ πολςπποπςλενίος (PP). Κάθε ένα από ηα 11 δωμάηια ηι κάθε ξενώνα θεπμαίνεηαι με αςηόνομο ενδοδαπέδιο ζύζηημα θέπμανζηρ πος λειηοςπγεί ζε θεπμοκπαζία C. Παπάλληλα γίνεηαι και πποθέπμανζη ηος ζεζηού νεπού σπήζηρ, ενώ η ζςνολική

3 θεπμική ιζσύρ ηος ζςζηήμαηορ ανέπσεηαι ζε 1050kW, καο ελεκεξψλεη ην άξζν ησλ Μελδξηλνχ-Καξχηζα ζηελ επηζεψξεζε ηεο ΜΓΜΔ η Παξά φκσο ην πνιχ θαιφ θαη επηηπρεκέλν ζχζηεκα ζέξκαλζεο φπσο θαη ην «ζαπκαηνπξγφ» λεξφ ηεο, ε Σξαταλνχπνιε δελ έρεη λα θαηαθέξεη λα αλαδεηρζεί ζε πφιν έιμεο επηζθεπηψλ πέξαλ ησλ θαηνίθσλ ησλ γχξσ πεξηνρψλ. Απηφ νθείιεηαη ζε δχν βαζηθνχο παξάγνληεο. Απφ ηε κία ε έιιεηςε δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο θαη απφ ηελ άιιε ε θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο κε ινγηθή θαη αηζζεηηθή πεξαζκέλσλ επνρψλ πεξηνξίδνπλ ην εχξνο ησλ επηζθεπηψλ ζε κηα κηθξή νκάδα απζηεξψο θαζνξηζκέλσλ ειηθηψλ, αλαγθψλ, θαηαγσγήο θαη νηθνλνκηθνχ ππνβάζξνπ. Έηζη ελψ ππάξρεη ην θαη νη δπλαηφηεηεο ε πεξηνρή θαη ηα ινπηξά παξακέλνπλ έλα πξννξηζκφο ηνπηθήο εκβέιεηαο. ηελ Δπξψπε νη ινπηξνπφιεηο θαη ηα SPA είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα. Δηδηθα ζηελ Ιηαιία θαη ηηο γεξκαλφθσλεο ρψξεο (Απζηξία, Γεξκαλία, Διβεηία) θαη θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο πνπ απαληφληαη πεγέο, ππάξρνπλ ή δεκηνπξγνχληαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη θέληξα πδξνζεξαπείαο γχξσ απφ ηηο πεγέο απηέο. Η αμηνπνίεζή ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηακαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, αιιά γίλνληαη ηφπνο δηαθνπψλ, ραιάξσζεο θαη αλαδσνγφλεζεο ησλ επηζθεπησλ, πνπ ζε αληίζεζε κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα ππάξρεη κεγάιν ειηθαθφ εχξνο αθνχ νη παξαρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνιιέο θαη κε κεγάιε γθάκα πξνθαιφληαο ηνλ επηζθέπηε λα δηαιέμεη φπνηεο ηνπ αξκφδνπλ. Γχν ηέηνηα παξαδείγκαηα επηηπρεκέλεο αμηνπνίεζεο πεγψλ παξφκνηαο θιίκαθαο κε απηήλ ηεο Σξαταλνχπνιεο πνπ απφ κία πεγή είλαη πιένλ πφινο έιμεο επηζθεπηψλ ζα παξνπζηάζνπκε θαη αο αλαινγηζηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Απηέο είλαη: α. Terme di Boario (Ιηαιία) θαη β. Theme-Vals (Διβεηία) Οι Θέρμες τοσ Μποάριο, κηα πεξηνρή ζηε Λνκβαξδία ηεο βφξεηαο Ιηαιίαο, έγηλαλ γλσζηέο ηνλ 18 ν αηψλα αλ θαη ήδε απφ ηνλ 16 ν γηαηξνί επηζεκαίλνπλ ηηο ηακαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ λεξψλ ηεο.

4 Σν 2008 ν λένο ηδηνθηήηεο ησλ Θεξκψλ απνθαζίδεη ηελ ξηδηθή αλαθαίλεζή ηνπο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο επηζθέπηεο θαζψο θαη εηζάγσληαο κηα ζεηξά απφ λέα πξντφληα γηα ηελ λεφηεξε ειηθηαθά πειαηεία πνπ αλαδεηά κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο θαη γηα ηε θξνληίδα ηνπ ζψκαηφο ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη Θέξκεο ηνπ Μπνάξην απνθηνχλ έλα λέν Κέληξν Δπεμίαο πνπ παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο πηζίλεο (κία κε ηακαηηθφ λεξφ θαη κία εμσηεξηθή πδξνκαζάδ), ζάνπλα, ρακάκ, καζήκαηα καζάδ, θέληξν θξνληίδαο ιαζπνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, θέληξν θπζηνζεξαπείαο θαη θηλεζενζεξαπείαο, γπκλαζηήξην θαη ζαιφλη νκνξθηάο κε πξνγξάκκαηα γηα ην ζψκα θαη ην πξφζσπν θαζψο θαη πξντφληα πνπ παξάγνληαη κε ηακαηηθφ λεξφ ηεο πεξηνρήο.

5 Αθφκα νη εγαθηαζηάζεηο πέξα απφ ην «ζεξκηθφ ρσξηφ» πεξηιακβάλνπλ μελνδνρείν, βνηαληθφ θήπν, εζηηαηφξην θαη αίζνπζεο ζπλεδξησλ ρσξεηηθφηεηαο αηφκσλ. Έλα αθφκα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ηνπ παξαδείγκαηφο καο είλαη ην σξάξην ηνπ πάξθνπ πνπ θιείλεη ηηο πχιεο ηνπ γηα ην θνηλφ ζηηο 22:00 θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε εθδξνκψλ ζηε γχξσ πεξηνρή πνπ αχμεζε ην εχξνο ησλ ειηθηψλ ζην αμηνζαχκαζην 3-90 κεηαηξέπνληαο ηελ πεξηνρή απφ έλα ζέξεηξν θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ ζε έλα θέληξν πνπ φιν ην ρξφλν ζθίδεη απφ δσή. Πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζέξκεο ηνπ Μπνάξην ζα βξεη θαλείο ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπο Οι θέρμες της Βαλς, κηαο θσκφπιεο ηεο Διβεηίαο 1030 θαηνίθσλ, είλαη έλα αθφκα παξάδεηγκα «αλάζηαζεο» έλνο θέληξνπ πδξνζεξαπείαο πνιχ κηθξήο θιίκαθαο πνπ θαηάθεξε λα γίλεη πφινο έιμεο επηζθεπηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. Απφ ηα γξαληηνεηδή πεηξψκαηα ηεο πεξηνρήο πεγάδνπλ λεξά κε ηακαηηθέο ηδηφηεηεο. Σν 1826 γίλεηαη ε πξσηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ λεξψλ θαη ην 1880 θαηαζθεπάδεηαη ν δξφκνο πνπ νδεγεί ζην ρσξηφ. Σν 1893 θαηαζθεπάδεηαη ην πξψην μελνδνρείν θαη κέρξη ηνλ Α παγθφζκην πφιεκν ε πεξηνρή απνηειεί, γηα ηνπο 3 κήλεο πνπ ιεηηνπξγεί ην μελνδνρείν, ηφπνο αλαςπρήο ηεο ηφηε ειίη. Απφ ηνλ πφιεκν θαη κεηά παξαθκάδεη θαη ην 1956 δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε. Σν 1960 βξηζθεηαη αγνξαηήο θαη ρηηδεηαη ην δεπηεξν μελνδνρεην. Σν 1996 νη ηδηνθηήηεο θαινχλ ηνλ δηάζεκν αξρηηέθηνλα Peter Zumthor λα ζρεδηάζεη ην λέν θηίξην ησλ ζεξκψλ θαη λα αλαζρεδηάζεη ηα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ. Η θαηαηαμε ηνπ θηηξίνπ κφιηο δχν ρξφληα κεηά ζηνλ θαηάινγν ησλ παγθφζκησλ κλεκείσλ πξνζέιθπζε θαη πξνζειθχεη πιεζψξα επηζθεπηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν.

6 Απηή ηε ζηηγκή ην ζπγθξφηεκα πέξα απφ ην θηίξησλ ησλ ινπηξψλ κε ηηο επηά πηζίλεο ζεξκνθξαζίαο C πεξηιακβάλεη 4 μελνδνρεία, 3 εζηηαηφξηα θαη θαηαζηήκαηα. Αλνηρηφ 10 κήλεο ην ρξφλν (Ινχλην - Απξίιην) απφ ηηο 07:00-20:30 θαη γηα λπρηεξηλφ κπάλην 23:00-00:30 επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κε αλζνζεξαπεία, ερνζεξαπεία, ξεθιεμνινγία, yoga, αηζζεηηθέο πεξηπνηήζεηο θαη κε ηηκέο άθξσο αληαγσληζηηθέο ην θαζηζηνχλ έλαλ εχθνιν, άλεην θη γεκάην πξννξηζκφ αλ ζθεθηεί θαλείο θαη ην πνιηηηζηηθφ ηνπ πξφγξακκα κε κνπζηθέο βξαδηέο θαη ζπλαπιίεο απφ δηάζεκνπο κνπζηθνχο ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ θάλεη ηηο ζέξκεο επηηπρκέλεεο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη φηη ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ην θεθάιαην πνπ εηζξξέεη ζηελ πφιε απφ ηνπο επηζθέπηεο θαη ζηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. Πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζέξκεο ηεο Βαιο ζα βξεη θαλείο ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπο Δπηζηξέθνληαο κεηά ηελ πεξηπιάλεζή καο βιέπνπκε φηη πφιεηο κε κηθξφηεξε ηζηνξία θαη παξειζφλ ζηνλ ηνκέα θαη φρη κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο απφ ηελ Σξαταλνχπνιε θαηάθεξαλ πνιιά θαη ζε ιίγν ρξφλν κε έμππλεο θαη ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο. Η πνηφηεηα ησλ λεξψλ ηεο πεξηνρήο δελ ππνιείπεηαη ησλ άιισλ νχηε θαη ε επθνιία πξφζβαζεο αθνχ ην αεξνδξφκην ηεο Αιεμαδξνχπνιεο επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε λα βξίζθεηαη απφ ηελ Αζήλα ζηελ Σξαταλνχπνιε κέζα ζε κία ψξα κε κηθξφ ζρεηηθά θφζηνο θαη κε άλεζε. Η ζέζε ηεο δε θνληά ζε Σνπξθία θαη Βνπγιαξία κπνξεί λα ηελ θαηαζηήζεη εχθνιν πξννξηζκφ θαη γηα ηνπο γείηνλεο νη νπνίνη σο γλσζηψλ έρνπλ ζηελ θνπιηνχξα ηνπο ηα ινπηξά. Οη θηλεζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηνλ επελδπηή είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη εμαζθαιίδνπλ επηηπρία φρη κφλν πξφζθαηξα αιιά θπξίσο καθξνπξφζεζκα. Γελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ γξάθνληνο κέζσ απηήο ηεο αλαθνίλσζεο λα δψζεη νδεγίεο γηα ην ηη ή ην πψο πξέπεη λα γίλεη ε φπνηα παξέκβαζε ζηελ πεξηνρή, αιιά λα επηζεκάλεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν ηφπνο λα θαηζηεί έλα ππεξηνπηθφο ηφπνο έιμεο θαη έλα ζέξεηξν αλαςπρεο, ραιάξσζεο θαη επεμίαο πνπ ζα μεπεξλα ηα ζηελά φξηα ηνπ λνκνχ κηαο θαη έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί έλα ηέηνην εγρείξεκα. Ο ηφπνο έρεη δψζεη ην λέξν κε ηηο ηφζν ζπάληεο ηδηφηεηέο ηνπ θαη ηνλ παλέκνξθν παξζέλν ηνπίν θαη πινχζηα θχζε. Σν παξειζφλ ηνλ έρεη πξνηθίζεη κε ηζηνξία, αμηνζέαηα κνλαδηθήο νκνξθίαο θαη ζεκαζίαο.

7 Σν παξφλ ηνπ έρεη δψζεη αλζξψπνπο πνπ αγαπνχλ ηνλ ηφπν ηνπο θαη ζέινπλ λα ηνλ δνπλ λα πξννδεχεη θαη λα μαλαπνθηά ηελ αίγιε ηνπ παξειζφληνο ηνπ αλ φρη θαη πεξηζζφηεξε. Απηφ πνπ ηψξα ηνπ ιείπεη είλαη νη άζξσπνη κε ηε ζέιεζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα ζπλεξγαζηνπλ κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ην φξακα θαη απηνχο πνπ έρνπλ ηε γλψζε θαη λα θαηαθέξνπλ απηφ πνπ νη άιινη θαηέθεξαλ ρσξίο λα έρνπλ ην ηφζν ζεκαληθφ πξσηνγελλέο πιηθφ φζν απηφ πνπ ή Θξάθε έρεη θαη απιφρεξα παξέρεη.

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ SPA ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ

ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ SPA ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ SPA ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ Ζράκλειο, Μάρηιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΘΔΜΙΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ: Κεξδεβάλε Καιιηφπε EΠΟΠΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γαζηπονομία ωρ εναλλακηική μοπθή ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ. Δπηβιέπσλ/νπζα: Κνπξεκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ...... Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: Σοςπιζηικήρ Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οργανι σμοί Δι αχεί ρι σης Προορι σμών Και Νέες Τεχνολογί ες: ηπαηηγικέρ Και Δθαπμογέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΚΑΒΑΛΑ 2013 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα