COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1"

Transcript

1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM

2 Anleitung Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 4. Gebruiksaanwijzing Lees het veiligheidsadvies op pagina 5 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Mode d emploi Avant d utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5. Instruction book Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 12 carefully. ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 2 6/17/2011 2:58:09 PM

3 K* 1 ish proof E 2 Micro proof 1 ish proof 1 ish proof 2 Micro proof B 2 Micro proof C H J G A I d gr nl f Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. EIN/AUS-Schalter mit Stromanzeige B. Wassertank C. Wasserstandanzeige. Abdeckung mit Scharnier E. ilterhalter mit Tropfschutzventil. Mikrowellen geeignete Kaffeekanne mit beidseitiger rischwasserskalierung* G. Wärmeplatte H. Ausziehbares Netzkabel mit Stecker I. Aroma-Taste J. Messlöffel K. Edelstahl-Isolierkanne mit Einhandbedienung* *modellabhängig Α. Διακόπτης ON/O (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Β. Δοχείο νερού C. Ένδειξη στάθμης νερού. Εξωτερικό καπάκι E. Θήκη φίλτρου με βαλβίδα διακοπής ροής. Κανάτα καφέ κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, με ένδειξη της στάθμης του νερού και στις δύο πλευρές* G. Θερμαινόμενη πλάκα H. Καλώδιο και φις τροφοδοσίας με δυνατότητα επέκτασης I. Κουμπί έξτρα αρώματος J. Δοσομετρικό κουτάλι K. Κανάτα θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι με σκανδάλη* A. AAN/UIT-knop met voedingsindicatielampje B. Waterreservoir C. Waterniveau-indicatie. Scharnierdeksel E. ilterhouder met antidrupklepje. Magnetronbestendige koffiekan met watermaatstreep aan beide kanten* G. Warmhoudplaatje H. Verlengbaar netsnoer en stekker I. Aromatoets J. Maatlepel K. Roestvrijstalen thermokan met knijphandvat* *afhankelijk van het model. A. Interrupteur marche/ arrêt avec voyant d alimentation B. Réservoir d eau C. Indicateur de niveau d eau. Couvercle articulé E. Porte-filtre avec système anti-gouttes. Verseuse compatible micro-ondes avec graduation des deux côtés* G. Plaque chauffante H. Cordon d alimentation et fiche I. Touche sélecteur d arôme J. Cuillère doseuse K. Verseuse isotherme en inox avec déclencheur* *selon le modèle *εξαρτάται από το μοντέλο 3 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 3 6/17/2011 2:58:10 PM

4 Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen ähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit dem Gerät nicht spielen. as Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und requenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt! as Gerät niemals verwenden, wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt ist. as Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. alls notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden. as Gerät immer auf eine ebene läche stellen. as Gerät muss vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden. Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. as Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird. as Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen. as Gerät nicht in Wasser oder andere lüssigkeiten eintauchen. ie auf den Geräten angegebene maximale üllhöhe nicht überschreiten. as Gerät nicht auf einer heißen läche oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder verwenden. as Gerät darf nicht im reien verwendet werden. ieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. er Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden. nl Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, το περίβλημα έχει φθαρεί. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A. Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια. Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε. Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές. Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση. f 4 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 4 6/17/2011 2:58:10 PM

5 Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité nl Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. it apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is beschadigd. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A. Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico s te vermijden. Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met reiniging of onderhoud begint. Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet. e voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken. ompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen. Overschrijd niet het maximale vulvolume, zoals aangegeven op het apparaat. Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron. Het apparaat is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis. it apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. e fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik. f Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d utiliser la machine pour la première fois. Cet appareil n est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l expérience nécessaires, à moins qu elles n aient été formées ou encadrées pour l utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. L appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d alimentation indiquées sur la plaque signalétique. Ne jamais utiliser ou mettre en marche l appareil si le cordon d alimentation est endommagé ; le corps de l appareil est endommagé. L appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire. Si l appareil ou le cordon d alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d éviter tout danger. L appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale. L appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien. L appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger. Le cordon d alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de l appareil. Ne pas plonger l appareil dans l eau ou tout autre liquide. Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l appareil. Ne pas utiliser ou poser l appareil sur une surface brûlante ou à proximité d une source de chaleur. Cet appareil est réservé à une utilisation à l intérieur uniquement. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d une utilisation incorrecte ou inadaptée de l appareil. 5 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 5 6/17/2011 2:58:10 PM

6 Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation 1. ie Maschine auf eine ebene läche stellen. Bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine den Tank mit kaltem Wasser füllen. ie Maschine über den EIN/AUS-Schalter einschalten. Einen Tank voll Wasser ohne Papierfilter oder Kaffee einbis zweimal durch die Maschine laufen lassen, um sie zu reinigen. ie Kanne ist Mikrowellen geeignet. 2. Kaffeezubereitung: ie Abdeckung öffnen und den Wassertank bis zur gewünschten Höhe mit frischem kalten Wasser füllen. Im Wassertank und auf der Kaffeekanne sind rischwasserskalierungen für 2 10 große bzw kleine Tassen. (ie Maschine darf nicht mit leerem Tank verwendet werden!) 3. Einen Papierfilter der Größe 1x4 in den ilterhalter einlegen und mit Kaffeepulver füllen. Neben der Wasserstandsanzeige befindet sich die empfohlene Kaffee-Messlöffelangabe. ür einen durchschnittlich starken Kaffee reicht ein Messlöffel voll (ca. 6 7 g) pro Tasse. ie Abdeckung des Wassertanks schließen und Kaffeekanne (mit eckel) einsetzen. 1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε μια επίπεδη επιφάνεια. Όταν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή,, γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό. Ενεργοποιήστε τη μηχανή πιέζοντας το διακόπτη ON/O (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ- ΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Αφήστε ένα γεμάτο δοχείο νερού να περάσει από τη μηχανή μία ή δύο φορές για να πλυθεί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε φίλτρο ή καφέ. Η κανάτα είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. 1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Als u het apparaat voor het eerst aanzet, vult u het reservoir met koud water. Start het apparaat door op de AAN/UIT-knop te drukken. Laat een volledig reservoir water een of twee keer door het apparaat lopen om dit te reinigen, zonder papieren filter of koffie. U kunt de kan in de magnetron gebruiken. 1. Placez la machine sur une surface plane. Lors de la première mise en marche de la cafetière, remplissez le réservoir d'eau froide. Allumez la machine à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. Laissez un réservoir entier d'eau s'écouler, sans utiliser de filtre ni de café. Répétez l'opération une ou deux fois. Verseuse compatible micro-ondes 2. Παρασκευή του καφέ: ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο καθαρό νερό έως την επιθυμητή στάθμη νερού. Τόσο το δοχείο νερού όσο και η κανάτα του καφέ φέρουν ενδείξεις στάθμης για 2-10 μεγάλα φλιτζάνια ή 4-15 μικρά φλιτζάνια καφέ. (Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άδειο δοχείο!) 2. Koffie maken: open het deksel en vul het waterreservoir met koud water tot het gewenste niveau. Er bevindt zich een watermaatstreep voor 2 10 grote mokken / 4 15 kleine koppen in het waterreservoir en op de koffiekan. (Gebruik het apparaat nooit met een leeg reservoir!) 3. Τοποθετήστε φίλτρο μεγέθους 1x4 στη θήκη του φίλτρου και γεμίστε το με αλεσμένο καφέ. Δίπλα στην ένδειξη της στάθμης του νερού, υπάρχει ένδειξη για το συνιστώμενο αριθμό κουταλιών καφέ.για δυνατό καφέ μια κουταλιά ανά φλιτζάνι είναι αρκετή (περίπου 6-7 γρ.). Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού και τοποθετήστε ξανά την κανάτα στη θέση της (μαζί με το καπάκι της). 2. Préparation du café : ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau souhaité. Le réservoir d eau et la verseuse disposent tous deux d une graduation de 2 à 10 grandes tasses / 4 à 15 petites tasses. (La cafetière ne doit pas fonctionner alors que le réservoir est vide!) 3. Plaats een papieren 1x4-filter in de filterhouder en vul dit met gemalen koffie. Naast de watermaatstreep ziet u een maatstreep voor het aanbevolen aantal lepels koffie. Voor koffie met een gemiddelde sterkte is één maatschepje (ongeveer 6-7 g) per kopje voldoende. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de kan terug (met deksel en al). 3. Placez un filtre en papier de taille n 4 dans le porte-filtre et remplissez-le de café moulu. Une graduation indiquant le nombre de cuillères à café recommandé figure à côté de la quantité d eau. Pour obtenir un café moyennement corsé, une cuillère doseur (env. 6 à 7 g) par tasse suffit. ermez le couvercle du réservoir d eau et remettez la verseuse en place (avec son couvercle). 6 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 6 6/17/2011 2:58:11 PM

7 4. ie Maschine über den EIN/AUS- Schalter einschalten. ie Stromanzeige leuchtet auf und heißes Wasser läuft in den ilter. Wird die Maschine nicht per der Hand ausgeschaltet, schaltet sie sich automatisch nach 120 Minuten ab. as Gerät mit Edelstahl Thermoskanne schaltet sich automatisch nach dem Brühvorgang aus. 4. Εκκινήστε τη μηχανή με το διακόπτη ON/O (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει και το ζεστό νερό ρέει στο φίλτρο. Αν δεν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 120 λεπτά, μέσω της λειτουργίας Αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας. 5. Wird die Kanne entnommen, verhindert das ilterventil, dass Kaffee auf die Wärmeplatte tropft. (Während der Zubereitung darf die Kanne nicht länger als 30 Sekunden entnommen werden, da sonst der ilter überläuft.) 5. Εάν η κανάτα αφαιρεθεί, η βαλβίδα του φίλτρου εμποδίζει τον καφέ να πέσει πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα. (Κατά το βράσιμο, δεν πρέπει να αφαιρείτε την κανάτα για πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά, το φίλτρο θα ξεχειλίσει.) 6. Per Tastendruck können Sie die Kaffeestärke wählen (bei weniger als 6 Tassen ergibt das einen stärkeren Kaffee). amit alle Aromastoffe herausgelöst werden können verlängert sich die Brühzeit. Ist die Aroma-Taste gedrückt leuchtet die Kontrolllampe. 6. Ο ειδικός διακόπτης για έξτρα άρωμα παρατείνει το χρόνο προετοιμασίας, μεγιστοποιώντας την απόσταξη των αρωμάτων και δίνοντας πιο δυνατό καφέ για μικρότερο αριθμό φλιτζανιών (συνήθως, λιγότερα από 6). Πιέστε το κουμπί έξτρα αρώματος. Θα ανάψει η σχετική ενδεικτική λυχνία. 4. Zet het apparaat aan door op de AAN/UIT-knop te drukken. Het voedingslampje gaat branden en heet water stroomt in het filter. Als de machine niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de beveiligingsfunctie de machine na 120 minuten automatisch uit. Bij het thermo kanmodel gaat de machine automatisch uit na bereiding. 5. Als u de koffiekan verwijdert, voorkomt het filterklepje dat koffie op het warmhoudplaatje druppelt. (Tijdens het koffiezetten mag de koffiekan niet meer dan 30 seconden worden verwijderd, anders stroomt het filter over.) 6. e aromaselector verlengt de koffiezettijd voor maximale smaakextractie en sterkere koffie voor een klein aantal kopjes (meestal minder dan 6). Als u op de aromaknop drukt, gaat het lampje branden. 4. Allumez la machine en appuyant sur l interrupteur marche/arrêt. Le voyant d alimentation s allume et l eau chaude commence à s écouler dans le filtre. Si la cafetière n a pas été arrêtée manuellement, la fonction Arrêt automatique de sécurité l éteint au bout de 120 minutes. Pour le modèle avec thermos, la machine s éteint automatiquement après le cycle. 5. Lorsque la verseuse est retirée, le système anti-gouttes empêche le café de goutter sur la plaque chauffante. (Pendant le passage du café, ne pas retirer la verseuse pendant plus de 30 secondes, le filtre risquerait de déborder.) 6. Le sélecteur d arôme prolonge le temps de préparation du café pour optimiser l extraction des saveurs et obtenir un café plus corsé pour un nombre de tasses restreint (généralement moins de 6). Appuyez sur la touche Arôme et le voyant s allume. 7 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 7 6/17/2011 2:58:12 PM

8 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα / Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien 1. ie Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen. Alle Außenflächen mit einem feuchten Tuch abwischen. Kaffeekanne und Kannenabdeckung können im Geschirrspüler gereinigt werden. Nie ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden und die Maschine nie in lüssigkeit eintauchen! 2. Zum Reinigen des ilterhalters den Griff anheben und den ilterhalter herausnehmen. Um das ilterventil gründlich zu reinigen betätigen Sie dieses mehrmals während des Abspülens. ie ilterhalterung kann auch im Geschirrspüler gereinigt werden. 3. Je nach Wasserhärte sollte die Maschine regelmäßig entkalkt werden. en Tank der Produktanleitung entsprechend mit Wasser und Entkalker füllen und dann die Schritte 4 und 5 ausführen. 1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Η κανάτα του καφέ και το καπάκι της πλένονται στο πλυντήριο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά για λείανση και μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε υγρό! 2. Για να καθαρίσετε τη θήκη του φίλτρου, ανασηκώστε τη λαβή και αφαιρέστε τη θήκη του φίλτρου. Για να καθαρίσετε καλά τη βαλβίδα του φίλτρου, ενεργοποιήστε την αρκετές φορές κατά το πλύσιμο. Για να καθαρίσετε πλήρως τη βαλβίδα του φίλτρου, πιέστε την αρκετές φορές ενώ την ξεπλένετε. Η υποδοχή του φίλτρου είναι κατάλληλη για πλύση σε πλυντήριο πιάτων. 3. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Γεμίστε το δοχείο με νερό και αποσκληρυντικό σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος. Έπειτα, ακολουθήστε τα βήματα 4 και Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Veeg de buitenkant af met een vochtige doek. e koffiekan en het deksel zijn vaatwasmachinebestendig. Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit in water! 2. Voor het reinigen van de filterhouder tilt u de hendel op en verwijdert u de filterhouder. Voor het grondig schoonmaken van het filterventiel, drukt u er tijdens het spoelen een aantal malen op. e filterhouder kan ook in de afwasmachine worden gereinigd. 3. Ontkalken doet u bij voorkeur regelmatig, afhankelijk van de hardheid van het water. Vul het reservoir met water en ontkalkingsproduct volgens de aanwijzingen die bij het product zijn geleverd. Voer vervolgens stap 4 en 5 uit. 1. Éteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation. Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide. La verseuse et son couvercle peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Ne jamais utiliser de produits nettoyants caustiques ou abrasifs et ne jamais placer la cafetière sous l'eau ou tout autre liquide! 2. Pour nettoyer le porte-filtre, soulevez la poignée et retirez le porte-filtre. Pour bien nettoyer le clapet du filtre, appuyez plusieurs fois dessus lorsque vous le rincez. Le porte-filtre peut également être lavé au lave-vaisselle. 3. étartrage. Il est recommandé de procéder à un détartrage régulier en fonction de la dureté de l'eau. Remplissez le réservoir avec de l'eau et du détartrant en respectant les instructions du produit, puis suivez les étapes 4 et 5. 8 *Je nach Modell *Ανάλογα με το μοντέλο *Afhankelijk van het model *Selon le modèle ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 8 6/17/2011 2:58:14 PM

9 4. ie Kaffeekanne mit der Abdeckung auf die Wärmeplatte stellen. en Entkalker ca. 15 Minuten lang einwirken lassen und dann die Maschine einschalten. ie Maschine ausschalten, sobald die Lösung vollständig durchgelaufen ist. en Entkalkungsvorgang bei Bedarf wiederholen. 5. Mindestens zweimal nur Wasser durch die Maschine laufen lassen. ann die Kaffeekanne, die Abdeckung und den ilterhalter gründlich unter fließendem Wasser abspülen. abei das ilterventil mehrmals aktivieren. 6. Tauchen Sie die Thermoskanne nicht in eine lüssigkeit ein und reinigen Sie sie nicht im Geschirrspüler. 4. Τοποθετήστε τη κανάτα του καφέ μαζί με το καπάκι της στη θερμαινόμενη πλάκα. Αφήστε το αποσκληρυντικό να δράσει για περίπου 15 λεπτά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μηχανή. Απενεργοποιήστε την όταν σταματήσει να εξέρχεται το διάλυμα. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία αφαλάτωσης. 5. Αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει τουλάχιστον δύο φορές μόνο με καθαρό νερό. Έπειτα, πλύνετε καλά την κανάτα του καφέ, το καπάκι και τη θήκη φίλτρου σε τρεχούμενο νερό. Να ενεργοποιείτε συνεχόμενα τη βαλβίδα του φίλτρου κατά το πλύσιμο. 6. Μη βυθίζετε ποτέ την κανάτα θερμός σε υγρό και μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων. 4. Plaats de koffiekan met deksel op het warmhoudplaatje. Laat het ontkalkingsproduct ongeveer 15 minuten inwerken en zet het apparaat vervolgens aan. Schakel het apparaat uit als de oplossing is doorgelopen. Herhaal indien nodig het ontkalkingsproces. 5. Laat ten minste twee keer gewoon water door het apparaat lopen. Reinig vervolgens de koffiekan, het deksel en de filterhouder grondig onder stromend water en druk het filterklepje regelmatig in tijdens het reinigen. 6. ompel de thermomok nooit onder in vloeibare stoff en en was de thermomok ook niet af in de afwasautomaat. 4. Placez la verseuse et son couvercle sur la plaque chauffante. Laissez agir le détartrant pendant 15 minutes environ, puis allumez la machine. Éteignez-la lorsque toute la solution s'est écoulée à travers la machine. Répétez la procédure si nécessaire. 5. aire au minimum deux rinçages complets de la cafetière. Rincez ensuite abondamment la verseuse, le couvercle et le porte-filtre à l'eau courante en activant le système anti-gouttes de celui-ci à plusieurs reprises. 6. Ne jamais plongez le thermos dans un liquide et ne jamais le placez dans le lave-vaisselle. 9 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 9 6/17/2011 2:58:14 PM

10 Entsorgung / Απόρριψη / Verwijdering / Mise au rebut Entsorgung Verpackungsmaterialien ie Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. ie Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.b. >PE<, >PS< usw. Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container eines Wertstoffhofes. Altgerät as Symbol an Produkt oder Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. urch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts können negative olgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. etaillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bieten die Gemeinde, die Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Απόρριψη Υλικά συσκευασίας Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά μέρη αναγνωρίζονται από τη σήμανσή τους, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο στις εγκαταστάσεις απόθεσης απορριμμάτων της περιοχής σας. Παλαιά συσκευή Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. nl Verwijdering Verpakkingsmateriaal Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. e plastic onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Oude apparaten Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. f Mise au rebut Matériaux d emballage Les matériaux d emballage sont sans danger pour l environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets. Appareils usagés Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l environnement et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre centre local, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit. 10 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 10 6/17/2011 2:58:15 PM

11 K* 1 ish proof E 2 Micro proof 1 ish proof 1 ish proof 2 Micro proof B 2 Micro proof C H J G A I gb Components A. ON/O switch with power indicator light B. Water tank C. Water level indicator. Hinged lid E. ilter holder with antidrip valve. Microwave proof coffee jug with fresh water graduation on both sides* G. Warming plate H. Extendable power cord & plug I. Aroma button J. Measuring spoon K. Stainless steel thermo jug with a trigger* *depending on model 11 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 11 6/17/2011 2:58:16 PM

12 Safety advice gb Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate! Never use or pick up the appliance if the supply cord is damaged, the housing is damaged. The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used. If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard. Always place the appliance on a flat, level surface. The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn before cleaning and maintenance. The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage. The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance. o not immerse the appliance in water or any other liquid. o not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances. o not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat. Appliance is for indoor use only. This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use. gb isposal isposal Packaging materials The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities. Old appliance The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. or more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 12 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 12 6/17/2011 2:58:16 PM

13 Getting started 1. Place the machine on a flat surface. When starting the machine for the first time, fill the tank with cold water. Start the machine with the ON/O switch. Let a full tank of water pass through the machine once or twice to clean it, without using paper filter or coffee. The jug is microwave proof. 2. Making coffee: open the lid and fill the water tank with fresh cold water up to the desired level. There is a fresh water gauge for 2 10 big cups / 4 15 small cups in the water tank and on the coffee jug. (The machine must not be used with empty tank!) 3. Insert a size 1x4 paper filter in the filter holder and fill it with ground coffee. There is a gauge for recommended number of spoons of coffee next to the water gauge. or average strong coffee 1 measuring spoon (approx. 6-7 g) per cup is sufficient. Close the water tank lid and place the jug back (complete with lid). 4. Start the machine with the ON/ O switch. The power indicator light will come on and hot water will flow into the filter. If the machine is not turned off manually, the Safety Auto-Off function turns it off after 120 minutes. or the thermo jug model, the machine is automatically turned off after brewing. 5. If the jug is removed, the filter valve prevents coffee from dripping onto the warming plate. (While preparing coffee, the jug must not be removed for longer than 30 seconds or the filter will overflow.) 6. The Aroma Selector extends the brewing time to maximize the flavour extraction and get a stronger coffee for a small number of cups (normally less than 6). Press the Aroma button, the light will turn on. 13 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 13 6/17/2011 2:58:18 PM

14 Cleaning and care 1. Turn the machine off and unplug the power cord. Wipe all outer surfaces with a damp cloth. Coffee jug and jug lid are dishwasher proof. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in liquid! 2. To clean the filter holder, lift up the handle and remove the filter holder. To clean the filter valve thoroughly, push it several times while it is being rinsed. The filter holder can also be washed in the dishwasher. 3. ecalcifying is recommended regularly, depending on water hardness. ill the tank with water and decalcifier according to product instructions, then follow steps 4 and Place the coffee jug with its lid onto the warming plate. Allow the decalcifier to take effect for about 15 minutes, then switch the machine on. Switch it off when the solution has finished flowing through. If necessary repeat the decalcifying process. 5. Allow the machine to run at least twice with plain water. Then thoroughly rinse the coffee jug, lid and filter holder under running water, activate the filter valve repeatedly during the rinse process. 6. Never immerse the thermo jug in liquid or wash it in dishwasher. *Certain models only. 14 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 14 6/17/2011 2:58:20 PM

15 isposal isposal Packaging materials The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities. Old appliance The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. or more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 15 ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 15 6/17/2011 2:58:20 PM

16 Als Zubehör erhältlich Available accessory Accessoire disponible Als accessoire verkrijgbaar Μπορείτε να το αγοράσετε ως εξάρτημα Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH ürther Strasse Nürnberg Germany Printed on recycled paper 3481 A K5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 16 6/17/2011 2:58:21 PM

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 COEE MAKER MOEL K 5220 / 5265 AEG IU lorence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 Anleitung...3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB ownloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 GB ownloaded from www.vandenborre.be Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900

7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 NL GB Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 14 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

WATER KETTLE ULTRASPEED EWA7500 D GR NL F GB

WATER KETTLE ULTRASPEED EWA7500 D GR NL F GB WATER KETTLE ULTRASPEE EWA7500 Anleitung... 3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών...3 11 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 STEAM IRON 5SAETY MO B 80xx AEG IU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 Anleitung...3 14 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB COMBI COEE MAKER RESH AROMA KAM300 Anleitung... 3 23 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών... 3 23 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D GR NL F GB. ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06

ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D GR NL F GB. ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06 ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D NL F ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06 D Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4229 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F G H I J 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 KM 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL A B C D E F G H I J K L M N O P 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. 2 Συμβουλές Aσφαλείας Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ AUTOMATIC GREEK COFFEE MAKER

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ AUTOMATIC GREEK COFFEE MAKER ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ AUTOMATIC GREEK COFFEE MAKER Μοντέλο/Model: S1429GCM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γενικές οδηγίες ασφαλείας Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4220-B AC230V 50Hz - 1000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα Φίλτρου Coffee Maker 6616S ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Bedienungsanleitung Instruction Manual Conseil d utilisation Gebruiksaanwijzing Οδηγίες χρήσης Navodilo za uporabo 1 3 1 2 Steriliser

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

7-SERIES WATERKETTLE EWA7800

7-SERIES WATERKETTLE EWA7800 7-SERIES WATERKETTLE EWA7800 Anleitung...3 13 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 13 Πριν χρησιμοποιήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR STEAM IRON B13xx Instruction book...3 13 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 4. Anleitung...3 13 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

GCK0100W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ USER MANUAL ELECTRIC KETTLE

GCK0100W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ USER MANUAL ELECTRIC KETTLE 1 2 GCK0100W ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ electric kettle GCK0100W ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ electric kettle 3 4 Μικρός και ελαφρύς βραστήρας με ενσωματωμένο καλώδιο ιδανικός για χρήση σε ταξίδια Small and lightweight

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

GCK1274E. 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric kettle ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

GCK1274E. 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric kettle ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1 EL 1. Περιστρεφόμενη βάση 2. Κουμπί απελευθέρωσης για το καπάκι 3. Φωτεινός διακόπτης GCK1274E GCK1274E EN 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 5990 5981 5980 Bedienungsanleitung Instruction Manual Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 DE EN F NL GR Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

47140MEE Rev1_9225 47507 MEE pump - Jon 25/01/2012 20:57 Page 1. Filter Coffee Maker. Cafetière filtre. Filterkaffeemaschine. Filtre Kahve Makinesi

47140MEE Rev1_9225 47507 MEE pump - Jon 25/01/2012 20:57 Page 1. Filter Coffee Maker. Cafetière filtre. Filterkaffeemaschine. Filtre Kahve Makinesi 47140MEE Rev1_9225 47507 MEE pump - Jon 25/01/2012 20:57 Page 1 Filter Coffee Maker Please read and keep these instructions 85 o 95o o o 95 g Cafetière filtre Merci de bien vouloir lire et conserver ces

Διαβάστε περισσότερα

C60. FR Manuel d instruction EN InstRUCtion manual 2 GR Οδηγίες χρήσης 18

C60. FR Manuel d instruction EN InstRUCtion manual 2 GR Οδηγίες χρήσης 18 * * Ma machine FR Manuel d instruction EN InstRUCtion manual 2 GR Οδηγίες χρήσης 18 C60 Nespresso, un système exclusif pour reproduire à l infini un espresso parfait. Toutes les machines Nespresso sont

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Σημαντικές προφυλάξεις Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις oδηγίες πριν την πρώτη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο : CM9166 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σημαντικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB QUICKSTEAM STEAM STATION BS3350 Anleitung...3 19 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 19 Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Model / Μοντέλο: FSTC-40 GB GR OWNER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Καφετιέρα - Coffee Maker SB-350 SERIE PRO www.pyrex.com.gr 4 3 1a 2 1 8 5 6 Καφετιέρα - Coffee Maker SB-350 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας PYREX.

Διαβάστε περισσότερα