ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 Aρ. Πρωτ. : ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκόμενων, Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ VHF ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ύστερα από συμφωνία των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκομένων, Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,72 με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο την προσφορά τους το αργότερο μέχρι 11/07/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 09:30 μέχρι 10:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β)ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την10/07/2013: Δήμος Αλεξ/πολης- Λ.Δημοκρατίας Αλεξ/πολη. Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α)εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προσφοράς. β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. δ)οικονομική προσφορά ε) Τεχνική προσφορά στ) Ασφαλιστική ενημερότητα ζ) Φορολογική ενημερότητα ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η τεχνική προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω μελέτης από την επιτροπή αξιολόγησης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής μέσα σε τριάντα ημέρες από Tην υπογραφή της σύμβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΕΔΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β β ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκομένων, Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να προμηθευθεί από το ελεύθερο εμπόριο ασύρματους πομποδέκτες και τα παρελκόμενά τους, για να τοποθετηθούν σε οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. Τα ανωτέρω θα αντικαταστήσουν πομποδέκτες και εξαρτήματα που υπέστησαν φθορές αλλά και θα τοποθετηθούν εξ αρχής σε πρόσφατα αποκτηθέντα οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και σε ορισμένα των πρώην Δήμων Φερών και Τραϊανούπολης τα οποία δεν διέθεταν. Επίσης θα καλύψουν τις ανάγκες επικοινωνίας του αυτοτελούς γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών και ιδιαίτερα των δράσεων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Ειδικά για το γραφείο Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται η προμήθεια πομποδεκτών VHF-UHF με δυνατότητες συνακρόασης τόσο για την εγκατάσταση σε ειδικά οχήματα τα οποία διαθέτει (πυροσβεστικά), όσο και την εγκατάσταση τους ως σταθμούς βάσης καθώς και η προμήθεια παρόμοιων δυνατοτήτων φορητών πομποδεκτών. Τα είδη και οι ποσότητες των ασυρμάτων και των παρελκομένων τους, που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, ελήφθησαν μετά από το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του αρμόδιου Τμήματος Εποπτείας και Σχεδιασμού Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αλεξ/πολης καθώς και μετά από σχετική υπόδειξη, σε ότι αφορά τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, του υπεύθυνου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των προς προμήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσας. Το κόστος της προμήθειας ενδεικτικά θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των ,72 με το ΦΠΑ, υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση με Κ.Α ποσού ,00 για τα οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και με Κ.Α ποσού 9.000,00 για τα υλικά της Πολιτικής Προστασίας, στον προϋπολογισμό έτους Αλεξανδρούπολη Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και παρελκομένων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος υλικού Μονάδα Τιμή Δαπάνη Ποσότητα μέτρησης μονάδος ολική Α. Πομποδέκτες και παρελκόμενα για τα οχήματα και μηχανήματα έργου 1 Ασύρματος πομποδέκτης VHF τεμ ,00 2 Κεραία VHF απλή 1,2 μ τεμ ,00 3 Κεραία VHF πηνίου ( Trap ) 1.0μ τεμ ,00 4 Καλώδιο με βάση PL τεμ ,00 5 Μαγνητική βάση κεραίας τεμ ,00 6 Κοννέκτορες διάφοροι τεμ 100 1,5 150,00 7 Μετασχηματιστές ρεύματος 24 σε 12 V τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ Α 8100,00 Β. Πομποδέκτες και παρελκόμενα για την ενίσχυση του έργου της Πολιτικής Προστασίας 1 Φορητοί πομποδέκτες VHF/UHF τεμ ,00 2 Πομποδέκτες οχημάτων VHF/UHF τεμ ,00 3 Κεραίες VHF/UHF οχημάτων τεμ ,00 4 Μαγνητικές βάσεις στήριξης κεραιών τεμ ,00 5 Τροφοδοτικά πομποδεκτών τεμ ,00 6 Κεραίες VHF/UHF βάσης τεμ ,00 7 Ομοαξονικό καλώδιο μ. 80 1,8 144,00 8 Πομποδέκτες PMR 446 (ζεύγος) τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ Β 5364,00 ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ,00 Φ.Π.Α 23% 3.096,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,72 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Ο- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΙΚΕΔΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β β ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκομένων, Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Πομποδέκτες και παρελκόμενα οχημάτων και μηχανημάτων έργου 1) Ασύρματος πομποδέκτης VHF Οι πομποδέκτες VHF θα πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας, με ισχυρή κατασκευή και σασί από χυτό αλουμίνιο, με μέγεθος κατάλληλο, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη τοποθέτησή τους σε οχήματα και μηχανήματα έργου. Όλα τα πλήκτρα χειρισμού των πομποδεκτών θα βρίσκονται στην πρόσοψη κάθε συσκευής, θα παρέχεται δε η δυνατότητα σύνδεσης - προγραμματισμού με προσωπικό υπολογιστή. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας των πομποδεκτών και στις συχνότητες άλλων υπηρεσιών για αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό οι πομποδέκτες θα έχουν : α) Συχνότητα λειτουργίας από 136 έως 174 MHz β) Εύρος διασποράς συχνοτήτων 38 MHz γ) Διαυλοποίηση προγραμματιζόμενη ανά δίαυλο σε 12,5 KHz ή 25 KHz Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά των πομποδεκτών θα είναι τα εξής: 1) Ο αριθμός των διαύλων δεν θα ξεπερνάει τους 100 2) Η ισχύς εξόδου RF θα είναι τουλάχιστον 25 Watts 3) Η ισχύς εξόδου AF θα είναι 4 Watts 4) Η ρύθμιση φίμωσης θα είναι αυτόματη. 5) Θα υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα υποτόνων CTCSS και DTCS. 6) Θα υπάρχει ενσωματωμένο πλήρες σύστημα εκπομπής λήψης 5 τόνων με επιλογή έως 100 σταθμών και δυνατότητα αναγνώρισης στην ενσωματωμένη οθόνη του αριθμού ταυτότητας καλούντος και καλούμενου σταθμού. Επίσης στους πομποδέκτες θα υπάρχει ηχητική και οπτική ειδοποίηση κλήσης, αυτόματη απάντηση και επιβεβαίωση λήψης κλήσης και ασύρματης απενεργοποίησης λειτουργίας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας.

6 2) Κεραία VHF απλή 1,2 μ Η κεραία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε οχήματα και μηχανήματα έργου, μήκους 1,2μ, με δυνατότητα συντονισμού στη συχνότητα VHF. 3) Κεραία VHF πηνίου ( Trap ) 1,0 μ Η κεραία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε οχήματα, μήκους 1,0μ και να διαθέτει πηνίο ενίσχυσης του σήματος ( Τrap ), προρυθμισμένο για τη συχνότητα VHF που χρησιμοποιείται από τους πομποδέκτες των οχημάτων του Δήμου μας. 4) Καλώδιο με βάση PL Το καλώδιο θα είναι τύπου RG58A/U, μήκους 3 μέτρων, διατομής 8 χιλιοστών, με άκρο τύπου PL, κατάλληλο για χρήση σε πομποδέκτες VHF. 5) Μαγνητική βάση κεραίας. Η βάση για την αγκύρωση της κεραίας VHF στα οχήματα και μηχανήματα έργου πρέπει να είναι μαγνητικού τύπου, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτησή της χωρίς διάτρηση του κουβουκλίου του οχήματος, με βάση τύπου PL για την τοποθέτηση της κεραίας. Θα είναι στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής, με διάμετρο τουλάχιστον 8 εκατοστά. Θα μπορεί να δεχτεί κεραίες με ύψος έως και 110 εκατοστά. Θα διαθέτει ομοαξονικό καλώδιο, ικανού μήκους, χαμηλών απωλειών, που θα καταλήγει σε βύσμα ανάλογο με αυτό του πομποδέκτη. 6) Κοννέκτορες διάφοροι Οι κοννέκτορες ( διασυνδετικά βύσματα ) θα είναι τύπου BNC και διαφόρων μορφών ( γωνίας 90 μοιρών, αρσενικοί και θηλυκοί, 2 σε 1, ταυ, κλπ ), ώστε να εξασφαλίζουν τη διασύνδεση μεταξύ των πομποδεκτών και των κεραιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης σε οχήματα και μηχανήματα έργου. 7) Μετασχηματιστές ρεύματος 24 σε 12 V Οι μετασχηματιστές θα πρέπει να είναι τύπου inverter, τάσης εισόδου 24V και σταθεροποιημένης τάσης εξόδου 12V,με εξωτερικές επιφάνειες ψύξης, ( ψήκτρες τύπου fin ) και διαστάσεων κατάλληλων γα την τοποθέτησή τους σε οχήματα και μηχανήματα έργου πάσης φύσεως. Β. Πομποδέκτες και παρελκόμενα για την ενίσχυση του έργου της Πολιτικής Προστασίας

7 1) Φορητοί πομποδέκτες VHF/UHF Θα έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Ονομαστική ισχύ εξόδου 5W σε ολόκληρη την περιοχή συχνοτήτων και θερμοκρασιών (VHF/UHF) λειτουργίας τους, με δυνατότητα μείωσης της ισχύος κατ επιλογή του χρήστη. 2. Τρόποι λειτουργίας: VHF-UHF, VHF-VHF, UHF-UHF (Διπλής μπάντας, διπλής ακρόασης και στην ίδια μπάντα) 3. Ευδιάκριτη οθόνη αλφαριθμητικών ενδείξεων με κατάλληλο ενσωματωμένο φωτισμό για την απεικόνιση καναλιού-συχνότητας. 4. Ακουστική δυνατότητα άνω των 500mW. 5. Δυνατότητα εισαγωγής συχνότητας διαύλου από το πληκτρολόγιο. 6. Τουλάχιστον 100 προγραμματιζόμενες μνήμες καναλιών. 7. Δυνατότητα ονοματοδοσίας καναλιών από τον χρήστη. 8. Διαυλοποίηση προγραμματιζόμενη 25kHz και 12.5kHz ανά δίαυλο. 9. Βήμα 5,10,6.25,12.5,25ΚΗz 10. Συσσωρευτή (μπαταρία) αποσπώμενο και επαναφορτιζόμενο, χημικής σύνθεσης χωρίς το φαινόμενο μνήμης, χωρητικότητας τέτοιας ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του πομποδέκτη για δέκα (10) ώρες τουλάχιστον για κύκλο λειτουργίας Tx (High) Rx Standby % (εκτός Power Save). 11. Δυνατότητα ψηφιακής λειτουργίας με ενσωματωμένο σύστημα υποτόνων CTCSS και DTCS. 12. Στιβαρή κατασκευή προδιαγραφών MIL - STD 810 C/D/E, IP Δυνατότητα πλήρους προγραμματισμού από την υπηρεσία. 14. Μικρές διαστάσεις, κατά το δυνατόν, της συσκευής. Οι συσκευές θα συνοδεύονται ακόμα από: 1. Φορτιστές μπαταριών ταχείας φόρτισης, κατά προτίμηση επιτραπέζιοι, από πηγή ενέργειας 220 V AC ίσο σε αριθμό με τον αριθμό των υπό προμήθεια συσκευών. 2. Φορτιστές μπαταριών αυτοκινήτου (12V). 3. Εφεδρικές μπαταρίες, ισάριθμες με τον αριθμό των προμηθευομένων συσκευών, ιδίου τύπου με αυτές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. 4. Άγκιστρα ζώνης, ισάριθμα με τον αριθμό των προμηθευομένων συσκευών, ισχυρής κατασκευής καθώς και λουράκια συγκράτησης.

8 5. Τεχνικό εγχειρίδιο και οδηγίες χρήσης, με το τελευταίο στην ελληνική γλώσσα. 6. Οι συσκευές κατά την παράδοση τους θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από καλώδια, συνδετήρες, στηρίγματα και οποιαδήποτε μικροϋλικά, ή εξαρτήματα στήριξης σύνδεσης καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία ή μονάδες λογισμικού (Software), έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία, συντήρηση και προγραμματισμό των συσκευών. 7. Λογισµικό προγραµµατισµού συµβατό µε περιβάλλον Windows καθώς και τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης µε Η/Υ. 2)Πομποδέκτες οχημάτων VHF/UHF Θα έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Ονομαστική ισχύ εξόδου 50W (RF) τουλάχιστον στα VHF (144 MHz) και 30W UHF (430 MHz) σε όλο τα φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας του, με δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος. 2. Τρόποι λειτουργίας: VHF-UHF, VHF-VHF, UHF-UHF, full duplex (Διπλής μπάντας, διπλής ακρόασης και στην ίδια μπάντα) 3. Ευδιάκριτη οθόνη αλφαριθμητικών ενδείξεων με κατάλληλο ενσωματωμένο φωτισμό για την απεικόνιση καναλιού-συχνότητας, κύριας και βοηθητικής μπάντας. 4. Χειριστήρια, χωριστά κατά το δυνατόν, για την ένταση και τη φίμωση κάθε συχνότητας. 5. Προγραμματιζόμενες μνήμες καναλιών, τουλάχιστον Δυνατότητα ονοματοδοσίας καναλιών από τον χρήστη. 7. Διαυλοποίηση προγραμματιζόμενη 25kHz και 12.5kHz ανά δίαυλο. 8. Δυνατότητα ψηφιακής λειτουργίας με ενσωματωμένο σύστημα υποτόνων CTCSS και DTCS. 9. Στιβαρή κατασκευή και σασί από χυτό αλουμίνιο, με μέγεθος κατάλληλο, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη τοποθέτησή τους σε οχήματα. 10. Θερμοκρασία λειτουργίας -15/+55 ο C 11. Δυνατότητα πλήρους προγραμματισμού από την υπηρεσία. Οι συσκευές θα συνοδεύονται ακόμα από: 1. Μικρόφωνο χειρός, κατάλληλο για τη συσκευή. 2. Τεχνικό εγχειρίδιο και οδηγίες χρήσης, με το τελευταίο απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα. 3. Οι συσκευές κατά την παράδοση τους θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από καλώδια, συνδετήρες, στηρίγματα και οποιαδήποτε μικροϋλικά, ή εξαρτήματα στήριξης σύνδεσης

9 καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία ή μονάδες λογισμικού (Software), έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία, συντήρηση και προγραμματισμό των συσκευών. 4. Λογισµικό προγραµµατισµού συµβατό µε περιβάλλον Windows καθώς και τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης µε Η/Υ. 3) Κεραία VHF/UHF οχημάτων Η κεραία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε οχήματα, μήκους έως 1,0μ. Θα καλύπτει συχνότητες 144/430 Mhz. Θα έχει ικανοποιητικές απολαβές και στις δύο μπάντες οι οποίες θα αναγράφονται στην τεχνική προσφορά καθώς και χαμηλό λόγο στασίμων. Θα είναι ικανή να δεχτεί ισχύ άνω των 50W. Θα είναι απόλυτα συμβατή με τους πομποδέκτες και θα διασφαλίζει την λειτουργία τους. 4) Μαγνητικές βάσεις στήριξης Θα είναι στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής, με διάμετρο τουλάχιστον 8 εκατοστά. Θα μπορεί να δεχτεί κεραίες με ύψος έως και 110 εκατοστά. Θα διαθέτει ομοαξονικό καλώδιο, ικανού μήκους, χαμηλών απωλειών, που θα καταλήγει σε βύσμα ανάλογο με αυτό του πομποδέκτη. 5) Τροφοδοτικό πομποδεκτών Θα είναι ανθεκτικής κατασκευής, με υψηλό βαθμό απόδοσης και σχεδιασμένο έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τον ακουστικό και ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο καθιστώντας τη λειτουργία του πομποδέκτη άνετη. Θα έχει μεταβαλλόμενη τάση εξόδου από 5 έως 15 V με επιθυμητή τη λειτουργία προρύθμισης έτσι ώστε να προλαμβάνεται το ενδεχόμενο υπέρτασης. Θα διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, υπερφόρτωση και από βραχυκύκλωμα. Θα έχει αθόρυβη λειτουργία. Επιθυμητή είναι η παρουσία αμπερόμετρου και βολτόμετρου. Θα έχει τάση εισόδου V - 50Hz, τάση εξόδου 13.8Vdc, ρεύμα εξόδου 30 A. 6) Κεραία VHF/UHF βάσης Η κεραία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε σταθμό βάσης. Θα έχει κάλυψη συχνοτήτων 144/430 Mhz και ικανοποιητικές απολαβές και στις δύο μπάντες ( τουλάχιστον 7 db /10dB στα 144/430 Mhz αντίστοιχα), οι οποίες θα αναγράφονται στην τεχνική προσφορά. Θα είναι ικανή να δεχτεί ισχύ άνω των 100W. Θα έχει ικανότητα αντοχής σε ανέμους. Θα είναι απόλυτα συμβατή με τους πομποδέκτες και θα διασφαλίζει τη λειτουργία τους.

10 Η κεραία θα συνοδεύεται κατά την παράδοση της από συνδετήρες, στηρίγματα και οποιαδήποτε μικροϋλικά ή εξαρτήματα στήριξης. 7)Ομοαξονικό καλώδιο Ομοαξονικό καλώδιο 50Ω, κατάλληλο για μεγάλα μήκη και συχνότητες VHF/UHF, χαμηλών απωλειών, τύπου RG223. 8) Πομποδέκτες PMR 446 (ζεύγος) Θα έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 1) Εµβέλεια σε συνθήκες ορατότητας αναγλύφου τουλάχιστον 5 km 2) 38 CTCSS υπότονοι σε εκποµπή και λήψη 3) υνατότητα συνεργασίας µε οποιοδήποτε άλλο PMR ποµποδέκτη 4) Επιλέξιµη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής (Roger beep) 5) Φωτιζόµενη οθόνη 6) Ένδειξη εξασθένισης µπαταρίας 7) Λειτουργία σάρωσης (scan) 8) υνατότητα επιλογής ισχύος 9) Αυτόµατη ρύθµιση φίµωσης 10) Επαναφορτιζόµενη µπαταρία 11) Φορτιστή κατά προτίµηση επιτραπέζιο 12) Ελαφριά κατασκευή, ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρασία Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για ζεύγος πομποδεκτών, διευκρινίζεται όμως ότι θα μπορούσαν να αφορούν και προσφορά μεμονωμένων πομποδεκτών σε αντίστοιχη πάντα ποσότητα. Σε κάθε περίπτωση όλα τα υλικά θα είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο Π.Δ.44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/ ). ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Ο- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΙΚΕΔΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β β ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκομένων, Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ Οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ.11389/93) και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : α. η διακήρυξη β. η τεχνική περιγραφή γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων δ. η προσφορά ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης στ. η σύμβαση ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (_1_) μήνα. ΑΡΘΡΟ 6: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

12 Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Δήμο με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης τεχνικής υποστήριξης. Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συσκευών. Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή ανωμαλίας, που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε λειτουργία εντός 72 ωρών. Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το υπό βλάβη τμήμα του εξοπλισμού με άλλο, ίδιου ή αναβαθμισμένου τύπου, μέχρι την επισκευή του. Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα στο ίδιο εξάρτημα ή ανταλλακτικό του εξοπλισμού δύο ή παραπάνω φορές κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού θα προσαυξάνεται κατά έξι (06) επιπλέον μήνες. Η κατά τα ανωτέρω αποκατάσταση κάθε βλάβης ή ανωμαλίας του υλικού θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, αφού προσκομισθεί το υλικό με μέριμνα της Υπηρεσίας στο εργαστήριο του αναδόχου. Σε περίπτωση που η βλάβη του υπό προμήθεια υλικού δεν είναι επισκευάσιμη τότε το υλικό αντικαθίσταται από νέο και αμεταχείριστο ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, ο δε χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες. ΑΡΘΡΟ 8: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαθέτει στην Ελλάδα επί μία τουλάχιστον πενταετία, μετά τη λήξη της εγγύησης των συσκευών, την παροχή τεχνικής υποστήριξης που θα αφορά την αποκατάσταση βλαβών και τη σωστή συντήρηση των συσκευών. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία η αποκατάσταση βλάβης του υλικού να γίνει από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία θα προσκομίζει το υλικό με δική της μέριμνα και δαπάνη στο εργαστήριο του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται στην αποκατάσταση της βλάβης σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παράδοσης (μέγιστος χρόνος 20 ημέρες).

13 ΑΡΘΡΟ 9: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -Ο- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΙΚΕΔΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β β ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 4166/2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 4166/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/140824 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17741 Αρ. Μελέτης: 08/2014 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 71/ 49886/ 03/09/2015 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών και Εφεδρικών Κινητήρων Μύρινα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 20065 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει πρόχειρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθ. Πρωτ 21241 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6776/28-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο: 2531352400

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις :

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 684 00, Δαδιά Πληρ/ρίες: Σταύρος Χ. Τσιαντικούδης Τηλ.: 25540 32202 Φαξ: 25540 32248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694361 2015-04-07

15PROC002694361 2015-04-07 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 13359 Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας 210-5701111

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 76/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα