ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε Μπόγξεο Αζαλάζηνο Α.Μ. 143 Επηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γ. Παπαληθνιάνπ 1 Πάτρα 2010

2 2 ηελ νηθνγέλεηά κνπ

3 Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο, ζπκβάιινληαο ηα κάια ζηελ επηηπρή ηεο νινθιήξσζε. Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δψζσ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θ. Γεψξγην Υξ. Παπαληθνιάνπ, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ & Αεξνλαππεγψλ, γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε, ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ, αιιά θαη γηα φιεο ηηο γλψζεηο πνπ έιαβα απφ ηνλ ίδην, θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γηα ηελ πνιχηηκή ηνπο βνήζεηα θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο Αλαζηαζία Κνπηζνκεηνπνχινπ θαη Κσλζηαληίλν Παπαεπζπκίνπ, φπσο επίζεο θαη ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ Βαγγέιε Γξαθφπνπιν, ηε δηδάθηνξα Αλησλία Ξεπαπαδάθε, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Οιφςπρεο επραξηζηίεο ζε φινπο ηνπο ζηελνχο κνπ θίινπο, γηα ηελ αγάπε ηνπο, ηελ ππνκνλή ηνπο θαη ηελ θαηά θαηξνχο αλνρή ηνπο. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ, γηα ηελ πνιπεηή ζηήξημε, εκπηζηνζχλε θαη θαηαλφεζε πνπ δείρλνπλ, ζε φιεο κνπ ηηο επηινγέο θαη πξνζπάζεηεο. 3

4 Πεξηερφκελα ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηερφκελα... 4 Πεξίιεςε... 8 Abstract. 9 Δηζαγσγή...10 Κεθάιαην 1 ύλζεηα Τιηθά 1.1 Δηζαγσγή Ιδηφηεηεο & Πιενλεθηήκαηα χλζεησλ Τιηθψλ Σαμηλφκεζε πλζέησλ Τιηθψλ Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά ύλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP 2.1 Δηζαγσγή Δπνμεηδηθέο Ρεηίλεο Γεληθά Ιδηφηεηεο Δθαξκνγέο Πνιπκεζαθξπιηθφο Μεζπιεζηέξαο Γεληθά Ιδηφηεηεο Δθαξκνγέο

5 Πεξηερφκελα 2.4 χλζεηα Τιηθά Πνιπκεξηθήο Μήηξαο Δληζρπκέλα κε Ίλεο Άλζξαθα Γεληθά Ιδηφηεηεο Δθαξκνγέο χλζεηα Τιηθά Πνιπκεξηθήο Μήηξαο Δληζρπκέλα κε Ίλεο Γπαιηνχ Γεληθά Ιδηφηεηεο Δθαξκνγέο.. 37 Κεθάιαην 3 Θεσξίεο Κξνύζεο, Κάκςεο & Ηιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο άξσζεο (S.E.M.) 3.1 Θεσξία Κξνχζεο Γεληθά Πεηξακαηηθέο Γηαηάμεηο Κξνχζεο Μεραληζκνί Αζηνρίαο Καηά ηελ Κξνχζε Παξάκεηξνη πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Κξνχζε Θεσξία Κάκςεο Θεσξία Ηιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο άξσζεο (S.E.M.) Κεθάιαην 4 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά ύλζεηα Τιηθά ζε Κξνύζε: EP, PMMA, CFRP, GFRP 4.1 Γεληθά Δπνμεηδηθέο Ρεηίλεο Πνιπκεζαθξπιηθφο Μεζπιεζηέξαο

6 Πεξηερφκελα 4.4 χλζεηα Τιηθά Πνιπκεξηθήο Μήηξαο Δληζρπκέλα κε Ίλεο Άλζξαθα χλζεηα Τιηθά Πνιπκεξηθήο Μήηξαο Δληζρπκέλα κε Ίλεο Γπαιηνχ Κεθάιαην 5 Πεηξακαηηθή Δηαδηθαζία & Δηαηάμεηο 5.1 Γεληθά Σα Τιηθά Παξαζθεπή θαη Πξνεηνηκαζία Γνθηκίσλ Πεηξάκαηα Κξνχζεο Πξνζπίπηνληνο ψκαηνο Πεηξακαηηθή Γηάηαμε Κξνχζεο ζε Γνθίκηα κε Μνξθή Πιάθαο Πεηξακαηηθή Γηάηαμε Κξνχζεο ζε Γνθίκηα κε Μνξθή Γνθνχ Πεηξάκαηα Κάκςεο Σξηψλ εκείσλ 84 Κεθάιαην 6 Θεσξεηηθά Μνληέια 6.1 Γεληθά Μνληέινπ Παπαληθνιάνπ - ηαπξφπνπινπ Μνληέιν Πξφβιεςεο ησλ Δλαπνκελνπζψλ Ιδηνηήησλ R.P.M Πεξηγξαθή Μνληέινπ R.P.M Πνξεία Δθαξκνγήο Μνληέινπ R.P.M Κεθάιαην 7 Πεηξακαηηθά Απνηειέζκαηα 7.1 Γεληθά Δπνμεηδηθή Ρεηίλε

7 Πεξηερφκελα 7.3 Πνιπκεζαθξπιηθφο Μεζπιεζηέξαο χλζεηα Τιηθά Πνιπκεξηθήο Μήηξαο Δληζρπκέλα κε Ίλεο Άλζξαθα χλζεηα Τιηθά Πνιπκεξηθήο Μήηξαο Δληζρπκέλα κε Ίλεο Γπαιηνχ Πεηξάκαηα κε πρλφηεηα Κξνχζεο 4 Hz Πεηξάκαηα κε πρλφηεηα Κξνχζεο 6 Hz Δθαξκνγή Θεσξεηηθψλ Μνληέισλ Μνληέιν Παπαληθνιάνπ - ηαπξφπνπινπ Μνληέιν Πξφβιεςεο ησλ Δλαπνκελνπζψλ Ιδηνηήησλ R.P.M. 119 Κεθάιαην 8 Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο (S.E.M.) 8. Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο (S.E.M.) Κεθάιαην 9 πκπεξάζκαηα 9. πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία

8 Πεξίιεςε ΠΔΡΙΛΗΦΗ θνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο είλαη ε πεηξακαηηθή κειέηε θαη ε ζεσξεηηθή πξφβιεςε ησλ ελαπνκελνπζψλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ, πνιπκεξψλ θαη πνιπκεξηθψλ ζχλζεησλ πιηθψλ, κεηά απφ ρακειήο ελέξγεηαο επαλαιακβαλφκελε θξνπζηηθή θαηαπφλεζε. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά πνιπκεξηθά πιηθά (EP θαη PMMA) θαη δχν πνιπκεξηθά ζχλζεηα πιηθά (CFRP θαη GFRP). Σα δνθίκηα απφ επνμεηδηθή ξεηίλε ππνβιήζεθαλ ζε επαλαιακβαλφκελε θξνχζε, κε ζηαζεξή ελέξγεηα θξνχζεο θάζε θνξά, 1.25 Joule, ελψ ηα ππφινηπα δνθίκηα ζε επαλαιακβαλφκελε θξνχζε, κε ζηαζεξή ελέξγεηα θξνχζεο 1 Joule. Μεηά ηελ θξνχζε, ηα δνθίκηα ραξαθηεξίζηεθαλ κεραληθά κε ζηαηηθά πεηξάκαηα θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ, έηζη ψζηε λα κειεηεζεί ε ππνβάζκηζε, ηφζν ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε, φζν θαη ε κέγηζηε αληνρή ηνπο ζε θάκςε, ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ θξνχζεσλ. Αλάινγα κε ην πιηθφ, παξαηεξήζεθε θαη δηαθνξεηηθφ κέγεζνο ππνβάζκηζεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ κεραληζκψλ αζηνρίαο. Απφ ζεσξεηηθήο ζθνπηάο, εθαξκφζηεθαλ δχν δηαθνξεηηθά κνληέια πξφβιεςεο ησλ ελαπνκελνπζψλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ. Σν κνληέιν Παπαληθνιάνπ ηαπξφπνπινπ θαη ην κνληέιν Πξφβιεςεο ησλ Δλαπνκελνπζψλ Ιδηνηήησλ (Residual Property Model R.P.M.) πνπ εθαξκφζηεθαλ, έδσζαλ απνηειέζκαηα άθξσο ηθαλνπνηεηηθά, κε πνιχ θαιή ζχγθιηζε ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο. 8

9 Abstract ABSTRACT The purpose of the present work was to experimentally investigate the residual strength and stiffness of polymers and polymer-matrix composites and to theoretically predict the observed degradation by means, after low energy repeated impact. Two different types of composites (CFRP and GFRP) and two types of polymers (EP and PMMA), were examined. The plates of epoxy resin were repeatedly impacted with constant amount of impact energy on the order of 1.25 J and the rest of the above materials with constant impact energy on the order of 1.00 J. Afterwards the damaged specimens were tested under three-point bending conditions in order to investigate the degradation of both the bending modulus and strength as a function of the number of impacts. The results showed that there is a characteristic degradation of the mechanical properties of each material. From theoretical point of view the measured variations were predicted by applying two different models. Namely, the Papanicolaou Stavropoulos model and second the Residual Property Model (R.P.M.) have been applied in order to predict the observed degradations, using a minimum number of input data (one or two points only). A fair agreement between experimental results and theoretical predictions was found. 9

10 Δηζαγσγή ΔΙΑΓΧΓΗ Η εμέιημε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηνλ άλζξσπν, απφ ηφηε πνπ έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα πάλσ ζηε Γε. Αλαπφθεπθηα ινηπφλ, ηνλ κνλφδξνκν ηεο εμέιημεο αθνινχζεζαλ νη θαηαζθεπέο, ηα εξγαιεία, αιιά θαη φια εθείλα ηα αληηθείκελα πνπ βνεζνχλ ηνλ άλζξσπν, λα θαιχπηεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο. Με ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ θαη κε ην αλζξψπηλν είδνο ζπλερψο λα πξννδεχεη, δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ αθνινπζήζνπλ θαηαπφδαο θαη φια ηα πξναλαθεξζέληα, φπσο θπζηθά θαη ηα πιηθά πνπ ηα απαξηίδνπλ. Έηζη κε ηελ ηαπηφρξνλε εμέιημε ησλ παξαδνζηαθψλ πιηθψλ, ν άλζξσπνο μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηα ζχλζεηα πιηθά, ηα νπνία παξά ην γεγνλφο φηη βξήθαλ καδηθέο εθαξκνγέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πξνυπήξραλ ηνπ αλζξψπνπ. Με ηηο κνληέξλεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο λα γίλνληαη νινέλα θαη πην πνιχπινθεο θαη λα απαηηνχλ απφ ηα ζχλζεηα πιηθά ηδηφηεηεο, ηνπιάρηζηνλ αλψηεξεο ζε ζρέζε κε ηα επηκέξνπο πιηθά πνπ ηα απνηεινχλ, γίλεηαη ζρεδφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο εμέιημεο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ. Η θχζε ησλ ζπλζέησλ θαη ν θαηάιιεινο ζπλππνινγηζκφο κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο πιηθψλ κε επηζπκεηέο ηδηφηεηεο, ηα νπνία ζα εμππεξεηνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα γίλεηαη, ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. Δχθνια ινηπφλ κπνξεί λα θαηαιάβεη θάπνηνο, γηαηί ηα ζχλζεηα πιηθά είλαη ηφζν ειθπζηηθά γηα ηηο βηνκεραλίεο, αιιά θαη έλα αγαπεκέλν αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηνπο επηζηήκνλεο, αθνχ ζηνπο κελ δίλνπλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ζηελ θαηαζθεπή, ελψ γηα ηνπο δε απνηεινχλ πξφθιεζε, δίλνληαο ηζρπξά εξεζίζκαηα γηα πεξαηηέξσ εμέιημε. Οη ηαρχηαηνη ξπζκνί ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, νη απαηηήζεηο γηα αλζεθηηθέο θαη ειαθξηέο θαηαζθεπέο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ε θηιηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη κεξηθέο παξάκεηξνη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηα ζχλζεηα πιηθά, φπσο επίζεο είλαη ε αμηνπηζηία θαη ε αζθάιεηα πνπ πξνζδίδνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα πιηθά, ζηηο ηειηθέο εθαξκνγέο. Πνιιέο θνξέο, ηα ζχλζεηα πιηθά θαη νη εθαξκνγέο ηνπο είλαη 10

11 Δηζαγσγή αλαγθαίν λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε ηδηαίηεξα επηζεηηθά πεξηβάιινληα, φπνπ δπλακηθέο ή ζηαηηθέο θνξηίζεηο επηβάιινληαη ζηηο θαηαζθεπέο. Μηα θαηεγνξία δπλακηθψλ θνξηίζεσλ πνπ κπνξεί λα δερηεί κηα θαηαζθεπή, είλαη νη θξνπζηηθέο θνξηίζεηο κηθξήο ελέξγεηαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηε δεκηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε απηήο ηεο θαηαζθεπήο, φπσο ε ηπραία πηψζε ελφο αληηθεηκέλνπ ζηελ επηθάλεηά ηεο. Σέηνηεο θνξηίζεηο, κνινλφηη κπνξεί λα θαίλνληαη αθίλδπλεο, κηαο θαη ζπλήζσο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα βιάβε δηα γπκλνχ νθζαικνχ, πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ δξαζηηθή ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ελφο πιηθνχ θαη νπζηαζηηθά λα νδεγήζνπλ πνιχ γξήγνξα ζε αζηνρία. Δχθνια κπνξεί λα αληηιεθζεί θάπνηνο πσο ν ηπραίνο ραξαθηήξαο ηέηνηνπ είδνπο θνξηίζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφσξε αζηνρία κηαο θαηαζθεπήο εληειψο μαθληθά θαη αλαπάληερα, νπφηε είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, λα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ππνκέλνπλ απηέο ηηο θνξηίζεηο ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γηα ην βέιηηζην ζρεδηαζκφ ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζε θξνπζηηθέο θνξηίζεηο, ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί κειέηε γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ απφθξηζεο ησλ ζπλζέησλ ζε ηέηνηεο θνξηίζεηο, φπσο επίζεο θαη πξνζπάζεηα γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πξφβιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ κεραληθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο απφ εξεπλεηέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη νπνίεο αξρηθά εκθάληδαλ αδπλακία σο πξνο ηε αμηνπηζηία ηνπο, ιφγσ ησλ πνιιψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηεο θξνχζεο, αιιά θαη ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε δνκή ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ. Οη ελδείμεηο πνπ ππάξρνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζεηηθέο σο πξνο ηελ εθηθηφηεηα ηνπ ζηφρνπ πξφβιεςεο ησλ ελαπνκελνπζψλ ηδηνηήησλ ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ, πξάγκα ρξήζηκν ηφζν ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ηελ έξεπλα, φζν θαη ζηνλ επξχηεξν βηνκεραληθφ ρψξν θαη ηελ παξαγσγή αζθαιέζηεξσλ θαη αμηφπηζησλ θαηαζθεπψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ νη ελαπνκέλνπζεο κεραληθέο ηδηφηεηεο κηα ζεηξάο πνιπκεξηθψλ θαη ζχλζεησλ πιηθψλ, κεηά απφ επαλαιεπηηθή θξνχζε 11

12 Δηζαγσγή ρακειήο ελέξγεηαο θαη έγηλε κηα πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο πξφβιεςή ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε θξνχζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο αληηπαξαβνιήο ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο είλαη άθξσο ελζαξξπληηθά. 12

13 Κεθάιαην 1 χλζεηα Τιηθά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ 1.1 Εηζαγσγή ε κηα επνρή πνπ ε θαζεκεξηλή δσή θαη ην πεξηβάιινλ ησλ αλζξψπσλ πεξηζηνηρίδνληαη απφ εθαηνληάδεο ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, είλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί πσο γηα ηελ θαηάιιειε πινπνίεζή ηνπο, ζεκειηψδε ξφιν παίδνπλ ηα πιηθά πνπ ηα απαξηίδνπλ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα θαηεγνξηνπνηήζεη γξήγνξα ηα πιηθά ζε ηξείο θιαζηθέο θαηεγνξίεο, ηα κέηαιια, ηα θεξακηθά θαη ηα πιαζηηθά. Τπάξρνπλ φκσο πιηθά φπσο ην μχιν, ηα νζηά ή ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ρσξίο λα αλαθχςνπλ ελζηάζεηο, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλδπαζκφο άιισλ επηκέξνπο πιηθψλ. Η αλάγθε θαηεγνξηνπνίεζεο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ πιηθψλ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο νηθνγέλεηαο, απηήο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ. Ωο ζχλζεηα, πεξηγξάθνληαη εθείλα ηα πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζνηέξσλ θπζηθψο επδηάθξηησλ, κεραληθψο δηαρσξηδνκέλσλ θαη κε δηαιπηψλ ηνπ ελφο ζην άιιν πιηθψλ, ηα νπνία έρνπλ ηειηθέο ηδηφηεηεο δηαθνξεηηθέο ή ελδηάκεζεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ αξρηθψλ. Αλάινγα κε ηηο ηερληθέο αλάκημεο ησλ επηκέξνπο πιηθψλ, αιιά θαη απφ ηελ θαηάιιειε επηινγή ηνπο, κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έλα ζχλζεην κε επηζπκεηέο ηειηθέο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, ην νπνίν ζα δχλαηαη λα έρεη ζηνρεπκέλεο ηερλνινγηθέο, θαηαζθεπαζηηθέο ή βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Απφ ηηο ζπληζηψζεο θάζεηο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ, εθείλε πνπ είλαη ζπλερήο, νλνκάδεηαη κήηξα, ελψ ε άιιε θάζε, ε νπνία είλαη αζπλερήο, 13

14 Κεθάιαην 1 χλζεηα Τιηθά αλαθέξεηαη σο ζπζηαηηθφ ελίζρπζεο ή έγθιεηζκα. Η κήηξα είλαη ρακειήο ππθλφηεηαο θαη παίδεη ην ξφιν ηεο κεηαθνξάο ησλ αζθνχκελσλ θνξηίσλ ζην κέζν ελίζρπζεο, ην νπνίν ηα παξαιακβάλεη θαη πξνζδίδεη ελ γέλεη ζην ζχλζεην ηηο βειηησκέλεο κεραληθέο, θπξίσο ηδηφηεηεο. αλ κία ηξίηε, μερσξηζηή θάζε κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο ε ελδηάκεζε θάζε ε νπνία έρεη κεηαβιεηέο ηδηφηεηεο θαη απνηειεί κηα γέθπξα γηα ηα θνξηία, κεηαμχ ηεο κήηξαο θαη ηνπ εληζρπηηθνχ κέζνπ. Η ελδηάκεζε θάζε έρεη ζπγθεθξηκέλν, κε κεδεληθφ πάρνο, ζρεκαηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ θαη είλαη κηα αληζφηξνπε πεξηνρή. [1,2] 1.2 Ιδηόηεηεο & Πιενλεθηήκαηα ύλζεησλ Τιηθώλ Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία αχμεζε ζην ξπζκφ αληηθαηάζηαζεο παξαδνζηαθψλ πιηθψλ απφ ζχλζεηα, ζε πνιιέο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη θαηαζθεπέο. Απηή ε ηάζε αληηθαηάζηαζεο κφλν ηπραία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί, κηαο θαη ηα ζχλζεηα πιηθά πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ πιηθψλ ζε κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο θαη ηδηφηεηεο θαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δηαζέηνπλ ζπλήζσο ηηο βέιηηζηεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ηα απνηεινχλ, αιιά θαη επηπιένλ ηδηφηεηεο πνπ ηα αξρηθά πιηθά δελ δηέζεηαλ. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ, είλαη νη άξηζηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο, απνηέιεζκα ηεο απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξάο ηλψλ θαη κήηξαο ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπλζέηνπ. Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πηπρή ησλ ζπλζέησλ, έπαημε ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ελφο ηέηνηνπ πιηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, έρνληαο ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. Ο ζρεδηαζκφο ελφο ζπλζέηνπ είλαη άιιν έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απηψλ ησλ πιηθψλ, κηαο θαη ππάξρεη κηα ζεηξά παξακέηξσλ, πνπ εάλ ιεθζνχλ ππφςε, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηηο ηειηθέο ηδηφηεηεο, αιιά θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλζέηνπ. Η ζπκβαηφηεηα γηα παξάδεηγκα, ησλ αξρηθψλ πιηθψλ πνπ ζα επηιερζνχλ λα απαξηίζνπλ έλα ζχλζεην είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, φπσο επίζεο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ. 14

15 Κεθάιαην 1 χλζεηα Τιηθά Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ επηιέγνληαη ηα ζχλζεηα πιηθά ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο, είλαη νη εηδηθέο ηδηφηεηεο (specific properties) πνπ δηαζέηνπλ, έλαληη άιισλ πιηθψλ. Με ηνλ φξν εηδηθή ηδηόηεηα αλαθεξφκαζηε ζην ιφγν κηαο ηδηφηεηαο ηνπ πιηθνχ, πξνο ηελ ππθλφηεηά ηνπ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηεο εηδηθήο ηδηφηεηαο, ηφζν ειαθξχηεξν είλαη ην πιηθφ, δηαζέηνληαο ηαπηφρξνλα πςειφηεξε ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηαο. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρξήζε ησλ ζπλζέησλ ζαλ δνκηθά ζηνηρεία, ζε εθαξκνγέο φπνπ ε ειάηησζε ηνπ βάξνπο έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο επίζεο θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Αληηθαηαζηψληαο κεηαιιηθά πιηθά κε ζχλζεηα ζε θαηαζθεπέο, φπσο νη άηξαθηνη ησλ αεξνπιάλσλ, νη κεηψζεηο ηνπ βάξνπο κπνξνχλ λα θηάζνπλ, αιιά θαη λα ππεξβνχλ νξηζκέλεο θνξέο ην 50%. ηελ Δηθφλα 1.1 εκθαλίδνληαη νξηζκέλεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο παξαδνζηαθά πιηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί επηηπρψο απφ ζχλζεηα, ελψ ζηνλ Πίλαθα 1.1 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθέο ηηκέο εηδηθψλ ηδηνηήησλ, κεηαμχ ζχλζεησλ θαη παξαδνζηαθψλ πιηθψλ. Εηθόλα 1.1 Σερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζχλζεηα πιηθά, αληί ησλ παξαδνζηαθψλ. 15

16 Κεθάιαην 1 χλζεηα Τιηθά Πίλαθαο 1.1 πγθξηηηθφο πίλαθαο εηδηθψλ ηδηνηήησλ ζχλζεησλ θαη παξαδνζηαθψλ πιηθψλ. Τιηθό ξ (Mg/m -3 ) E (GPa) Ts (MPa) ε u (%) α (10-6 o C -1 ) E/d Ts/d Κξάκα πςειήο αληνρήο Al-Zn-Mg Κξάκα ράιπβα 2,80 72, , , ,4 270 Κξάκα Ni 8, , Nylon 6,6 1, ,8 61 Nylon/GRP (25%) 1, ,2 25 9,5 141 CFE-UD (60%) Long 1,62 Trans 1, ,8 0,6-0,2 30,0 135, GFP-UD (50%) Long 1,93 Trans 1, ,8 0,2 11,0-19, GFP-20% Random Planar 1,55 8, ,0 5,5 71 φπνπ: ξ = ππθλφηεηα, Δ = κέηξν ηνπ Young, Ts = αληνρή ζε εθειθπζκφ, ε u = παξακφξθσζε ζε ζξαχζε, α = ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο, E/d = εηδηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο, Ts/d = εηδηθή αληνρή ζε εθειθπζκφ, CFE-UD = carbon-fiber epoxy unidirectional, GFP-UD = Glass-fiber polyesterunidirectional. 16

17 Κεθάιαην 1 χλζεηα Τιηθά Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ είλαη ηα κεγάια θνξηία πνπ εμαθνινπζνχλ λα αλαιακβάλνπλ, αθφκα θαη κεηά απφ πηζαλή αζηνρία ηνπο. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξήζεθε ζε ζηαηηθέο δνθηκέο ζε ηλψδε ζχλζεηα πιηθά θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αθφκα θαη κεηά ηελ αζηνρία ηνπ ζπλζέηνπ, παξ φιν πνπ νη ίλεο ζξαχνληαη, ε ηάζε κεηαβηβάδεηαη ζε πνιιαπιέο θαηεπζχλζεηο κέζα ζηε κάδα ηνπ πιηθνχ θαη θπξίσο ζε άιιεο ίλεο νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε αζηνρήζεη. Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ηα ηλψδε ζχλζεηα παξνπζηάδνπλ κηθξή επαηζζεζία ζηελ χπαξμε εγθνπψλ, ελψ ε δηάδνζε ησλ ξσγκψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Καηαζθεπέο απφ ηέηνηα ζχλζεηα πιηθά, επέδεημαλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη απμεκέλε αληνρή ζε θφπσζε, ζπγθξηηηθά κε απηή αληίζηνηρσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. Κάπνηα άιια πιενλεθηήκαηα ησλ ζπλζέησλ είλαη ε θαηαπιεθηηθή αληίζηαζή ηνπο ζηελ ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε, θαηλφκελν αζπλήζηζην ζηα κεηαιιηθά πιηθά. Η απφζβεζε ηαιαληψζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηνη ηχπνη ζπλζέησλ (sandwich), κέζσ ηεο κεγάιεο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα, φπσο επίζεο θαη ε πςειή αληνρή πνπ επηδεηθλχνπλ ηα ηλψδε ζχλζεηα ζε θξνπζηηθά θνξηία πςειήο ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ, ζηηο νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή. [1,2] 1.3 Σαμηλόκεζε ύλζεησλ Τιηθώλ Σα ζχλζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά. Η πην ζπλεζηζκέλε ηαμηλφκεζε ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπ κέζνπ ελίζρπζεο. χκθσλα κε απηφ ην θξηηήξην, ηα ζχλζεηα πιηθά θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Κνθθψδε Τιηθά (Particulates): Απνηεινχληαη απφ πνιχ κηθξά ζσκαηίδηα ζε ζρήκα θφθθνπ, θάπνηνπ ηζρπξνχ θαη αλζεθηηθνχ πιηθνχ, ηα νπνία είλαη δηεζπαξκέλα κέζα ζηε κήηξα, ε νπνία είλαη απφ δηαθνξεηηθφ πιηθφ. Οη θφθθνη κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθνί ή κε, φπσο επίζεο θαη ε κήηξα. Σα θνθθψδε πιηθά έρνπλ ππνδεέζηεξεο κεραληθέο ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα ηλψδε, κηαο θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ζσκαηηδίσλ ζηε κεραληθή ζπκπεξηθνξά 17

18 Κεθάιαην 1 χλζεηα Τιηθά ηνπ ζπλζέηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ ηλψλ. Έλα ζεκαληηθφ γλψξηζκα ησλ θνθθσδψλ ζχλζεησλ πιηθψλ είλαη ε ρακειή ζπλήζσο ππθλφηεηα ζε ζσκαηίδηα, πξάγκα πνπ πξνζδίδεη αξθεηά θαιέο εηδηθέο ηδηφηεηεο ζε απηά ηα πιηθά. Ωο πξψηε χιε ζηα θνθθψδε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα θπζηθά νξπθηά φπσο ν ηάιθεο, ελψ ε δηαδηθαζία κνξθνπνίεζεο απηψλ ησλ πιηθψλ είλαη ζρεηηθά απιή θαη απηνκαηνπνηεκέλε, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ καδηθή παξαγσγή πξντφλησλ. Κνθθψδε πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο κε πςειψλ απαηηήζεσλ φπσο αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ, θαη άιια. Ιλψδε Τιηθά (Fibre Reinforced Materials): ε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα πιηθά, ε κήηξα εληζρχεηαη κε ίλεο ηπραίνπ ή κε πξνζαλαηνιηζκνχ, θάπνηνπ ηζρπξφηεξνπ πιηθνχ. Οη ίλεο κπνξεί λα είλαη θεξακηθέο, πνιπκεξηθέο ή θαη κεηαιιηθέο. Σα ηλψδε είλαη έλαο απφ ηνπο πην απινχο ηχπνπο ζχλζεησλ πιηθψλ θαη παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή αλάπηπμε, κε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Απηή ηνπο ε επηηπρία βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζπλδπάδνπλ ηδαληθά ην πςειφ εηδηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ηελ πςειή εηδηθή αληνρή πνπ παξνπζηάδνπλ, κε ηελ επθνιία ζην ζρεδηαζκφ ηνπο, εθηνπίδνληαο ηα παξαδνζηαθά πιηθά ζε πνιιέο εθαξκνγέο. Σα ηλψδε ζχλζεηα πιηθά δίλνπλ πνιιέο επηινγέο ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα επηηχρεη επηζπκεηέο ηδηφηεηεο κε ζρεηηθή επθνιία, αλάινγα ηελ εθαξκνγή γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη, επεκβαίλνληαο ηφζν ζηε πνζνζηηαία ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ, φζν θαη ζηε γεσκεηξία ηνπ. Μεξηθέο απφ ηηο πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο ησλ ηλσδψλ ζχλζεησλ πιηθψλ είλαη ζε νηθηαθά αληηθείκελα θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ζε αζιεηηθά είδε, ζε δνκηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα ζρεδφλ φισλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ζε νηθνδνκηθά πξντφληα, ζηελ αεξνδηαζηεκηθή, θαη άιια. Πνιχζηξσηα Τιηθά (Laminates Sandwiches): ε απηά ηα πιηθά ε κήηξα, αιιά θαη ην έγθιεηζκα έρνπλ ηε κνξθή θχιισλ θαη απνηεινχληαη απφ δηαδνρηθέο ζηξψζεηο απφ ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ πιηθφ. Ο ζπλδπαζκφο ηνπο κπνξεί λα δψζεη έλα ζχλζεην πιηθφ κε εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο φπσο ε αληνρή, ε αθακςία, ε αληίζηαζε ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε, ε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή 18

19 Κεθάιαην 1 χλζεηα Τιηθά κφλσζε, θαη άιια. Σα πνιχζηξσηα πιηθά θαηεγνξηνπνηνχληαη πεξαηηέξσ ζηα δηκέηαιια, ηα επηκεηαιισκέλα κέηαιια, ηελ χαιν αζθαιείαο θαη ηα πιηθά κε επίζηξσζε πιαζηηθνχ. Με βάζε ην κέγεζνο ηνπ εληζρπηηθνχ κέζνπ, ηα ζχλζεηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Ναλνζχλζεηα: ην κέγεζνο ηνπ εγθιείζκαηνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10-9 m, Μηθξνζχλζεηα: ην κέγεζνο ηνπ εγθιείζκαηνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10-6 m, Μαθξνζχλζεηα: ην κέγεζνο ηνπ εγθιείζκαηνο είλαη κεγαιχηεξν ησλ 10-6 m. Αιιάδνληαο ηψξα θξηηήξην, κηα δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο κήηξαο σο εμήο: 1. χλζεηα πιηθά κεηαιιηθήο κήηξαο: Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε εθαξκνγέο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, κηαο θαη νη κεηαιιηθέο κήηξεο νμεηδψλνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο ησλ 500 O C, ηε ζηηγκή πνπ νη νξγαληθέο έρνπλ κέγηζην επηηξεπηφ φξην ιεηηνπξγίαο ηνπο 300 O C. αλ πιηθφ κήηξαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα κέηαιια, αιιά πξνηηκψληαη ζπλήζσο κέηαιια κε ρακειή ππθλφηεηα, φπσο ην αινπκίλην, ην ηηηάλην, ην ληθέιην ή θαη θξάκαηα απηψλ. εκαληηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη ε απμεκέλε νιθηκφηεηά ηνπο, ε βειηίσζε ηεο αθακςίαο ηνπο, ε αχμεζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο, ε κεησκέλε επαηζζεζία ζηελ παξνπζία δηαιπηψλ, αιιά θαη ε δηεχξπλζε ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ νξίσλ ρξήζεο ηνπ ζπλζέηνπ. Ωο κεηνλεθηήκαηα κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ε δεκηνπξγία εχζξαπζησλ κεζνκεηαιιηθψλ ελψζεσλ ζηε δηεπηθάλεηα ίλαο-κήηξαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνθφιιεζε ησλ ηλψλ απφ ηε κήηξα, ε απμεκέλε ππθλφηεηά ηνπο, ε νπνία νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ηελ αλαπφθεπθηε αχμεζε ηνπ βάξνπο ηεο ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο θαη επίζεο είλαη αξθεηά δχζθνιε ε παξαγσγή ηνπ ζπλζέηνπ, γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν θαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο. 19

20 Κεθάιαην 1 χλζεηα Τιηθά 2. χλζεηα πιηθά θεξακηθήο κήηξαο: Η κήηξα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θεξακηθψλ θαη πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία αλφξγαλσλ ελψζεσλ, φπσο π.ρ. ηα ληηξίδηα, ζε ζεξκνθξαζίεο ζπλήζσο άλσ ησλ 1000 O C. ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη ε απμεκέλε ηνπο ζθιεξφηεηα, ε δηαηήξεζε ηεο αληνρήο ηνπο αθφκα θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο, ε κεγάιε ηνπο αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ηε ρεκηθή πξνζβνιή, ελψ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηά σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο, είλαη ε αζηνρία ηεο κήηξαο ζε κηθξφηεξεο παξακνξθψζεηο απφ απηέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε ίλα, φπσο θαη νη κεγάιεο δηαθνξέο ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο δηαζηνιήο κεηαμχ ηεο θεξακηθήο κήηξαο θαη ησλ ηλψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε θησρή ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. 3. χλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο: Δίλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηχπνο ζχλζεησλ πιηθψλ. ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπο, ζεκαληηθφ ξφιν ζπληέιεζε ην γεγνλφο φηη πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ ζπλζέησλ κεηαιιηθήο θαη θεξακηθήο κήηξαο, σο πξνο ην θφζηνο παξαγσγήο, πνπ είλαη αηζζεηά κηθξφηεξν, αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο, ν νπνίνο είλαη αξθεηά απιφηεξνο. Απηή ε θαηεγνξία ησλ πιηθψλ θαηεγνξηνπνηείηαη πεξαηηέξσ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πνιπκεξηθήο κήηξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Έηζη νη πνιπκεξηθέο κήηξεο δηαθξίλνληαη ζε: Θεξκνζθιεξπλφκελεο: Σα ζεξκνζθιεξπλφκελα πνιπκεξή, πνιπκεξίδνληαη αθνχ ζεξκαλζνχλ θαη ε δηαδηθαζία απηή είλαη κε αληηζηξεπηή. Γειαδή, κεηά ηνλ πξψην θχθιν ζέξκαλζεο, αλ ην πνιπκεξέο επαλαζεξκαλζεί, ηφηε απηφ καιαθψλεη, αιιά δε ξέεη, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη ηε επαλακνξθνπνίεζή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιπκεξηζκνχ, δεκηνπξγνχληαη ζηαπξνδεζκνί κεηαμχ ησλ καθξνκνξίσλ (crosslinks), νη νπνίνη επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζηε θηλεηηθφηεηά ηνπο, κε απνηέιεζκα ην ηειηθφ πξντφλ λα είλαη ζηεξεφ θαη άθακπην. Οη ζεξκνζθιεξπλφκελεο κήηξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε ζχλζεηα πιηθά φπνπ ην δεηνχκελν είλαη νη βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. πλεζηζκέλα ζεξκνζθιεξπλφκελα πνιπκεξή είλαη νη επνμεηδηθέο ξεηίλεο (EP), νη αθφξεζηνη πνιπεζηέξεο (UP), ηα πνιπηκίδηα (PI), νη θαηλνινπιάζηεο (PF), θαη άιια. 20

21 Κεθάιαην 1 χλζεηα Τιηθά Θεξκνπιαζηηθέο: Σα ζεξκνπιαζηηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ, ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηνπο θφζηνπο, αιιά θαη ηεο επθνιίαο επεμεξγαζίαο θαη κνξθνπνίεζήο ηνπο κε θνηλέο κεζφδνπο. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πνιπκεξή, νη αιπζίδεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αζζελείο δεζκνχο Van der Waals θαη δελ αλαπηχζζνληαη ζηαπξνδεζκνί, ζε αληίζεζε κε ηα ζεξκνζθιεξπλφκελα πνιπκεξή. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεξκνπιαζηηθψλ είλαη πσο καιαθψλνπλ θαη ξένπλ ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί ζε απηά, ζπλδπαζκφο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. Έηζη, ηα πεξηζζφηεξα ζεξκνπιαζηηθά κπνξνχλ λα επαλακνξθνπνηεζνχλ πνιιέο θνξέο, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά θαη αλαθπθιψζηκα. Πνιχ γλσζηά ζεξκνπιαζηηθά είλαη ην πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), ην πνιπαηζπιέλην (PE), ην πνιππξνππιέλην (PP), ην πνιπζηπξέλην (PS), ν πνιπκεζαθξπιηθφο κεζπιεζηέξαο (PMMA), ην πνιπακίδην (NYLON), θαη άιια. Διαζηνκεξηθέο: Σα ειαζηνκεξή είλαη κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηα ζεξκνπιαζηηθά θαη ηα ζεξκνζθιεξπλφκελα πνιπκεξή. Υαξαθηεξηζηηθή ηνπο ηδηφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα λα παξαιακβάλνπλ πνιχ κεγάιεο παξακνξθψζεηο ( % ηνπ αξρηθνχ ηνπο κήθνπο), ιφγσ ηνπ ρακεινχ αξηζκνχ ζηαπξνδεζκψλ πνπ πεξηέρνπλ. Κάησ απφ θαζεζηψο θφξηηζεο, ηα καθξνκφξηα ηείλνπλ λα επζπγξακκηζηνχλ, κηαο θαη νη αιπζίδεο μεδηπιψλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηεληψλνληαη νη κεηαμχ ηνπο δεζκνί. Όηαλ ε θφξηηζε παχζεη λα πθίζηαηαη, ηφηε ηα ειαζηνκεξή επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, ιφγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο δνκήο ηνπο, φπνπ ππάξρεη πιέμηκν ησλ αιπζίδσλ κε ηηο δηαθιαδψζεηο, κέζσ θνκβηθψλ ζεκείσλ. ηελ θαηεγνξία ησλ ειαζηνκεξψλ αλήθνπλ ην θπζηθφ θανπηζνχθ (NR), ην ζπλζεηηθφ πνιπηζνπξέλην (IR), θαη άιια. [1,2] 21

22 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΟΛΤΜΔΡΗ & ΠΟΛΤΜΔΡΙΚΑ ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ: EP, PMMA, CFRP, GFRP 2.1 Εηζαγσγή ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία κειεηάηαη ε κεραληθή ζπκπεξηθνξά ζε θξνχζε δχν δηαθνξεηηθψλ πνιπκεξψλ θαη δχν δηαθνξεηηθψλ ζχλζεησλ πιηθψλ. Έηζη, ζε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ ηα πνιπκεξή είλαη ε επνμεηδηθή ξεηίλε (EP) θαη ν πνιπκεζαθξπιηθφο κεζπιεζηέξαο (PMMA), ελψ ηα ζχλζεηα πιηθά είλαη απηά ηεο πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλα κε ίλεο άλζξαθα (CFRP carbon fibre reinforced plastics) θαη ηα ζχλζεηα πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλα κε ίλεο γπαιηνχ (GFRP glass fibre reinforced plastics). 2.2 Επνμεηδηθέο Ρεηίλεο Γεληθά Η επνμεηδηθή ξεηίλε (EP) είλαη έλα ζεξκνζθιεξπλφκελν πνιπκεξέο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ αιπζίδεο πνπ θέξνπλ ηελ νκάδα ηνπ επνμεηδίνπ (Δηθφλα 2.1). Σα πξνπνιπκεξή ησλ ζπλεζέζηεξσλ επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ παξάγνληαη απφ ηελ αληίδξαζε ζπκπχθλσζεο ηεο δηθαηλφιεο Α [2,2 -δη(4-πδξνμπθαηλπιν)-πξνπάλην] θαη ηεο επηρισξπδξίλεο (Δηθφλα 2.2). Δάλ ην πξνπνιπκεξέο ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία 22

23 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ δηθηχνπ κε ηηο δχν δξαζηηθέο νκάδεο νλνκάδεηαη ηεινδνκηθφ πξνπνιπκεξέο (structoterminal prepolymer), εάλ φκσο δε κπαίλεη ζην ηξηζδηάζηαην πιέγκα κέζσ νκάδσλ επξηζθνκέλσλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο ηνπ, ηφηε νλνκάδεηαη πιεπξνδνκηθφ πξνπνιπκεξέο (structopendant prepolymer). Εηθόλα 2.1 Δπνμεηδηθή νκάδα. Εηθόλα 2.2 Αληίδξαζε ζπκπχθλσζεο δηθαηλφιεο Α κε επηρισξπδξίλε, πξνο ζρεκαηηζκφ πξνπνιπκεξνχο επνμεηδηθήο ξεηίλεο. Απφ πιεπξάο θπζηθήο θαηάζηαζεο ην πξνπνιπκεξέο κπνξεί λα είλαη ξεπζηφ πγξφ ή ζηεξεφ θαη αληηδξψληαο κε θαηάιιειν αληηδξαζηήξην, ην νπνίν νλνκάδεηαη ζθιεξπληήο (curing agent ή hardener), κεηαηξέπεηαη ζε έλα άθακπην ζηεξεφ ιφγσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηαπξνδεζκψλ (crosslinks) αλάκεζα ζηηο καθξνκνξηαθέο αιπζίδεο, 23

24 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ηξηζδηάζηαηνπ δηθηχνπ ην νπνίν πεξηνξίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ καθξνκνξίσλ θαη δελ θαηαζηξέθεηαη. Οη επνμεηδηθέο ξεηίλεο κπνξνχλ λα πνιπκεξηζηνχλ απφ κηα επξεία γθάκα ζθιεξπληψλ, φπσο είλαη νη δηακίλεο, νη δηαλπδξίηεο ηνπ ηεηξαθαξβνμπιηθνχ νμένο, θαη άιινη. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζθιεξπληή εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζπλζήθεο ζθιήξπλζεο, ηηο επηζπκεηέο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζεξκνζθιεξπλφκελνπ πνιπκεξνχο, φπσο επίζεο θαη κε ηηο εθαξκνγέο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη. Η πνζφηεηα ηνπ ζθιεξπληή πνπ ζα πξνζηεζεί ζην κίγκα κε ην πξνπνιπκεξέο επεξεάδεη σο έλα βαζκφ ηελ ηαρχηεηα πνιπκεξηζκνχ, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ ζηαπξνδεζκψλ πνπ ζα ζρεκαηηζηνχλ. Η δηαδηθαζία ηνπ πνιπκεξηζκνχ (curing) κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηε ζεξκνθξαζία, αιιά θαη απφ ηε θχζε ηεο ξεηίλεο θαη ηνπ ζθιεξπληή πνπ ζα επηιερζνχλ, κε ηε δηαδηθαζία λα κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ κεξηθά ιεπηά έσο θαη ψξεο. [3,4] Ιδηόηεηεο Εθαξκνγέο Οη επνμεηδηθέο ξεηίλεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ην 1947 ζηηο Η.Π.Α. θαη απνηεινχλ ηε βάζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο, θαζψο επίζεο θαη ζχλζεησλ πιηθψλ, φπσο απηά πνπ είλαη εληζρπκέλα κε ίλεο άλζξαθα (CFRP) θαη ίλεο γπαιηνχ (GFRP). Η ρεκηθή δνκή ησλ επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ επηηξέπεη ηελ χπαξμε κηαο κεγάιεο γθάκαο εκπνξηθά δηαζέζηκσλ ξεηηλψλ, γεγνλφο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα ηειηθά πξντφληα λα πνηθίινπλ σο πξνο ηηο ηειηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, επηηξέπνληαο ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα δηαιέγεη ηελ θαηάιιειε ξεηίλε γηα ηελ επηζπκεηή εθαξκνγή. Η επξεία ρξήζε ηνπο ζε κνληέξλεο εθαξκνγέο δελ είλαη θαζφινπ ηπραία θαη εμεηάδνληαο παξαθάησ κηα ζεηξά παξακέηξσλ, ζα γίλεη εχθνια θαηαλνεηφ γηαηί νη επνμεηδηθέο πξνηηκνχληαη πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε άιιεο ζεξκνζθιεξπλφκελεο ξεηίλεο, φπσο νη πνιπεζηεξηθέο ή νη βηλπιεζηεξηθέο. Οη επνμεηδηθέο ξεηίλεο έρνπλ άξηζηε αληίζηαζε ζε θσηηά θαη ζε ρεκηθή πξνζβνιή, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ηα κάια ζηελ αλάδεημε ησλ επνμεηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαηάιιεισλ ζηνλ ηνκέα ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ επηθαιππηηθψλ πιηθψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε ρξψκαηα ηεο λαππεγηθήο θαη ηεο 24

25 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, βειηηψλνληαο ηε ζπλάθεηά ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ επηθάιπςε ησλ επηθαλεηψλ ζε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, ηηο νπνίεο πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ UV αθηηλνβνιία θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δηάβξσζε. Μηα άιιε ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ησλ επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ είλαη ε θαιή ηνπο ζεξκνζηαζεξφηεηα, γεγνλφο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο, ελ ζπγθξίζεη κε άιιεο ξεηίλεο. Έηζη απηή ε ηθαλφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ηελ θαζηζηά ρξεζηηθφηαηε θαη επηκεθχλεη ηνλ ρξφλν δσήο ηεο, αθνχ δελ ππάξρεη ππνβάζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ ζε βάζνο ρξφλνπ. Όζνλ αθνξά ηε κεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ επνμεηδηθψλ ζπζηεκάησλ, δχν ζεκαληηθέο ηδηφηεηέο ηνπο, είλαη ε αληνρή ζε εθειθπζκφ θαη ε δπζθακςία ηνπο. ηελ Δηθφλα 2.3 θαίλεηαη ε ππεξνρή ηεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο έλαληη ησλ πνιπεζηεξηθψλ θαη ησλ βηλπιεζηεξηθψλ ξεηηλψλ ζε δνθηκέο εθειθπζκνχ, φπνπ κειεηήζεθαλ ε αληνρή θαη ε δπζθακςία ηνπο γηα δχν δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνιπκεξηζκνχ. Εηθόλα 2.3 χγθξηζε κεραληθψλ ηδηνηήησλ, ζεξκνζθιεξπλφκελσλ ξεηηλψλ. εκαληηθή ηδηφηεηα, απφξξνηα ηεο νπνίαο είλαη ε εμαηξεηηθή κεραληθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά, είλαη ε πξφζθπζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα 25

26 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP επνμεηδηθά ζπζηήκαηα ζηηο εληζρχζεηο, φηαλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κήηξα. Η ρεκηθή ζχλζεζε ησλ επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ κε ηελ παξνπζία ησλ πνιηθψλ πδξνμπινκάδσλ θαη ησλ αηζεξνκάδσλ, πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφζθπζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζεξκνζθιεξπλφκελεο ξεηίλεο. Η ζπκβαηφηεηα ηεο κήηξαο κε ην έγθιεηζκα είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ζχλζεην πιηθφ θαη νδεγεί ζε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Απμεκέλεο ζεκαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ είλαη ν ρακειφο βαζκφο ζπξξίθλσζεο ησλ επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ, θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πνιπκεξηζκνχ. Η ζπξξίθλσζε απηή ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο επαλαδηάηαμεο θαη επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ κνξίσλ ηεο ξεηίλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηεξενπνίεζεο ηνπ κίγκαηνο ηεο ξεηίλεο κε ην ζθιεξπληή. Δλψ νη ζπλήζεηο ζεξκνζθιεξπλφκελεο ξεηίλεο κεηά ην πέξαο ηνπ πνιπκεξηζκνχ, ζπξξηθλψλνληαη ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο άλσ ηνπ 8%, νη επνμεηδηθέο ζπξξηθλψλνληαη πεξίπνπ ζην 2%. Δλ ησ κεηαμχ, φζν κηθξφηεξνο είλαη ν βαζκφο ζπξξίθλσζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηφζν κεηψλεηαη θαη ε χπαξμε εζσηεξηθψλ ηάζεσλ κέζα ζην πιηθφ, πξάγκα πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ. Λφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ηνπο πξφζθπζεο, ηα επνμεηδηθά ζπζηήκαηα βξίζθνπλ εθαξκνγέο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπγθνιιεηηθψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζε αεξνπνξηθέο θαηαζθεπέο, ζε ζθάθε ζαιάζζεο θαη νπνπδήπνηε αιινχ απαηηείηαη ε χπαξμε ηζρπξνχ κεραληθνχ δεζκνχ. Η δηαηήξεζε ηνπ κεραληθνχ δεζκνχ ζε βάζνο ρξφλνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο, είλαη ζέκα χςηζηεο ζεκαζίαο θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε παξάκεηξνο ηεο απνξξφθεζεο πγξαζίαο, εηδηθά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Όιεο νη ξεηίλεο απνξξνθνχλ έλα πνζνζηφ πγξαζίαο θαη έρεη λφεκα λα ειεγρζεί θαηά πφζν ππνβαζκίδνληαη θάπνηεο ηδηφηεηεο ηνπ ηειηθνχ ζχλζεηνπ πιηθνχ, κηαο θαη ηα κφξηα ηνπ λεξνχ απμάλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ καθξνκνξίσλ ηεο πνιπκεξηθήο κήηξαο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε δηεπηθάλεηα ηεο κήηξαο κε ηελ ελίζρπζε. Οη επνμεηδηθέο ξεηίλεο απνξξνθνχλ κηθξφηεξν πνζνζηφ πγξαζίαο ζε ζρέζε κε άιιεο ξεηίλεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα

27 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP Εηθόλα 2.4 Δπίδξαζε ηεο απνξξφθεζεο πγξαζίαο ζε δνθηκέο αληνρήο ζε δηαζηξσκαηηθή δηάηκεζε (ILLS - Inter-Laminar Shear Strength). Σέινο, νη επνμεηδηθέο ξεηίλεο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο θαη γηα ηε βηνκεραλία παξαγσγήο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κηαο θαη είλαη άξηζηνη κνλσηέο θαη πξνζηαηεχνπλ ειεθηξνληθά θπθιψκαηα απφ βξαρπθπθιψκαηα, ζθφλε θαη πγξαζία. πρλέο εθαξκνγέο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο έρνπλ ζε θηλεηήξηα ζχλνια, γελλήηξηεο ξεχκαηνο, κεηαζρεκαηηζηέο, θ.α. [4-6] 2.3 Πνιπκεζαθξπιηθόο Μεζπιεζηέξαο Γεληθά Ο πνιπκεζαθξπιηθφο κεζπιεζηέξαο (PMMA) είλαη έλα δηαθαλέο ζεξκνπιαζηηθφ αθξπιηθφ πνιπκεξέο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο θπξίσο ζαλ ππνθαηάζηαην ηνπ γπαιηνχ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη αζθαιέζηεξν θαηά ην ζξπκκαηηζκφ ηνπ ζε ζρέζε κε ην γπαιί. Σν πνιπκεξέο απηφ εμειίρηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1928, ελψ ζρεδφλ κηα πεληαεηία αξγφηεξα δηαηέζεθε ζηηο αγνξέο, κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία Plexiglas. Σν PMMA ζρεκαηίδεηαη κε πνιπκεξηζκφ κέζσ ειεπζέξσλ ξηδψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα

28 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP Εηθόλα 2.5 Υεκηθή αληίδξαζε ζρεκαηηζκνχ ηνπ πνιπκεζαθξπιηθνχ κεζπιεζηέξα. Ο πνιπκεζαθξπιηθφο κεζπιεζηέξαο ιφγσ αξθεηψλ θαιψλ ηνπ θπζηθψλ ηδηνηήησλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο επθνιίαο θαη ηνπ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ, έρεη δηάθνξεο εθαξκνγέο, νπηηθνχ, ηαηξηθνχ, αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα, θ.α. ηνλ Πίλαθα 2.1 θαίλνληαη νη ηηκέο κεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θπζηθψλ θαη κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ PMMA. [3,6] Πίλαθαο 2.1 Υαξαθηεξηζηηθέο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ PMMA. Ππθλόηεηα (gr/cm 3 ) Θεξκνθξαζία ηήμεο 160 o C Θεξκνθξαζία παιώδνπο κεηάπησζεο ~105 o C Μέηξν ειαζηηθόηεηαο Μέηξν δηάηκεζεο Αληνρή ζε εθειθπζκό (GPa) ~1.7 (GPa) (MPa) Παξακόξθσζε 2-10 % Λόγνο Poisson Απνξξόθεζε πγξαζίαο % 28

29 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP Ιδηόηεηεο Εθαξκνγέο Ο πνιπκεζαθξπιηθφο κεζπιεζηέξαο έρεη εμαηξεηηθέο νπηηθέο ηδηφηεηεο ζαλ πιηθφ. Δπηηξέπεη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 92% ηνπ νξαηνχ θσηφο, λα δηέιζεη δηακέζνπ ηνπ, κηαο θαη είλαη δηαθαλέο ζαλ ην νπηηθφ γπαιί. Μπνξεί λα θηιηξάξεη ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) γηα κήθε θχκαηνο ζπλήζσο θάησ ησλ 300 nm, ελψ κε ηε πξνζζήθε πξνζζέησλ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 400 nm. Σν ζχλεζεο PMMA επηηξέπεη επίζεο ηε δηέιεπζε ππέξπζξνπ θσηφο κέρξη θαη κήθνο θχκαηνο 2800 nm, ελψ ππάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη ηνπ ίδηνπ πιηθνχ νη νπνίνη είλαη ρξσκαηηζκέλνη θαη επηηξέπνπλ ζπγθεθξηκέλα κήθε θχκαηνο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (IR) λα πεξλάεη, ηε ζηηγκή πνπ ηαπηφρξνλα εκπνδίδνπλ ηα κήθε θχκαηνο ηεο νξαηήο λα πεξάζνπλ. Όζνλ αθνξά ηηο νπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ην Plexiglas βξίζθεη εθαξκνγή ζπλήζσο ζηα παξάζπξα ησλ αεξνπιάλσλ, ζηε θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ θαιπκκάησλ ζηα θσηηζηηθά ζψκαηα ησλ απηνθηλήησλ, ζην δηαθαλέο ζηνηρείν ζηα θξάλε, κέζα απφ ην νπνίν βιέπεη ν νδεγφο κηαο κνηνζπθιέηαο, ζηε θαηαζθεπή νπηηθψλ ηλψλ θαη αιινχ. Μηα πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία εθαξκνγψλ πνπ βξίζθεη ν πνιπκεζαθξπιηθφο κεζπιεζηέξαο είλαη ηαηξηθνχ ραξαθηήξα, κηαο θαη έρεη αξθεηά θαιή ζπκβαηφηεηα κε ηνπο αλζξψπηλνπο ηζηνχο θαη δελ απνηειεί αηηία αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ. Σν PMMA ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ην 1937 ζηελ νδνληηαηξηθή ζαλ πιηθφ θαηαζθεπήο βάζεσλ νδνληνζηνηρηψλ, ελψ ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θηλεηψλ νξζνδνληηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπλζεηηθψλ δνληηψλ. ηε ρεηξνπξγηθή νξζνπεδηθή ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ νζηηθφ ηζηκέλην, ζε πεξηπηψζεηο νζηηθψλ ειιεηκκάησλ, φπσο επίζεο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζηε γλαζνπξνζσπηθή πξνζζεηηθή. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε νθζαικνινγηθέο εθαξκνγέο φπσο ε θαηαζθεπή ζθιεξψλ θαθψλ επαθήο, αιιά θαη ζαλ ελδνθζάικησλ θαθψλ ζηε ρεηξνπξγηθή ηνπ θαηαξξάθηε, επίηεπγκα πνπ ζεσξείηαη ζαλ ην ζεκαληηθφηεξν ηνπ 20 νπ αηψλα γηα ηελ νθζαικνινγία. Σν Plexiglas έρεη εμαηξεηηθή πεξηβαιινληηθή ζηαζεξφηεηα ζε ζρέζε κε άιια ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή, ιφγσ ησλ θαιψλ ηνπ αληνρψλ ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία, ζηε δέζηε θαη ζηελ απνξξφθεζε πγξαζίαο, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά ηδαληθφ γηα 29

30 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP πνιιέο εθαξκνγέο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δπίζεο ζεκαληηθή ζε ηέηνηεο εθαξκνγέο, είλαη θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ επηδεηθλχεη ην PMMA, ιφγσ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ ηνπ ζπξξίθλσζεο θαη θζνξάο ζε βάζνο ρξφλνπ. Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ν πνιπκεζαθξπιηθφο κεζπιεζηέξαο είλαη αμηνζεκείσηεο. Δίλαη δχζθακπην πνιπκεξέο, παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζηε δηάδνζε ξσγκψλ, έρεη θαιή αληνρή θαη ζθιεξφηεηα, ελψ έρεη θαη θαιή αληίζηαζε ηξηβήο. Δμάιινπ δελ είλαη ηπραίν πσο έρεη αληηθαηαζηήζεη ζε πνιιέο εθαξκνγέο ην γπαιί, φπνπ είλαη αλαγθαία ε δηαηήξεζε θάπνησλ νπηηθψλ ηδηνηήησλ, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη δεηνχκελν ε αλαβάζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ. Δπίζεο, άμηνλ αλαθνξάο είλαη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ζε ηέηνηεο εθαξκνγέο ην PMMA, ζε ζρέζε κε ην γπαιί, ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ πιηθνχ κεηψλεηαη ν θίλδπλνο λα ηξαπκαηηζηεί θάπνηνο πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη θνληά ζην ρψξν απηνχ ηνπ ζπκβάληνο, κηαο θαη αληίζεηα απφ ην γπαιί, ην PMMA ζπάεη ζε κεγάια θνκκάηηα, ηα νπνία δελ είλαη θνθηεξά θαη δελ απνθηνχλ κεγάιε ηαρχηεηα θαηά ηε ζξαχζε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ βάξνπο ηνπ πιηθνχ. Σέινο ην PMMA ζαλ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ κπνξεί λα αλαθπθισζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο φπνπ γίλεηαη ζπλδπαζκφο ηδηνηήησλ, φπσο ζαλ πιηθφ ζηελ θαηαζθεπή νπηηθψλ δίζθσλ εγγξαθήο (CD, DVD), ζαλ νδεγφο θσηφο ζε TFT-LCD νζφλεο, ζαλ πβξηδηθφ θαχζηκν ζε ππξαχινπο, ζαλ αζπίδα απφ ηελ αθηηλνβνιία β πνπ εθπέκπεηαη απφ ηζφηνπα, αθνχ δελ ηεο επηηξέπεη λα ην δηαπεξάζεη, θαη άιιεο αθφκα. [5,8,9] 2.4 ύλζεηα Τιηθά Πνιπκεξηθήο Μήηξαο Εληζρπκέλα κε Ίλεο Άλζξαθα Γεληθά Σα ζχλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλα κε ίλεο άλζξαθα (CFRP) έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 50 θαη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα επέηπραλ λα θαζηεξσζνχλ σο δνκηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζε 30

31 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP πνιιέο θαηαζθεπέο, ελψ ζήκεξα, καδί κε ηα ζχλζεηα πνπ είλαη εληζρπκέλα κε αξακηδηθέο ίλεο, ινγίδνληαη σο ζχλζεηα πιηθά πςειήο απφδνζεο (high performance composites). ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ CFRP, ην ηίκεκα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πςειήο απφδνζεο απηψλ ησλ ζπλζέησλ, είλαη ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ χπαξμε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο εκπνξηθά δηαζέζηκσλ ηλψλ άλζξαθα, θαζψο θαη πνιιψλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε κήηξαο, ην απνηέιεζκα ήηαλ λα κεησζεί ην θφζηνο απηψλ ηνλ πιηθψλ θαη λα γίλνπλ ειθπζηηθφηεξα γηα ρξήζε ζε πεξηζζφηεξεο θαη επξχηεξεο εθαξκνγέο. ηα CFRP πιηθά ε επηινγή ηεο κήηξαο έρεη ζνβαξή επίδξαζε ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Οη επνμεηδηθέο ξεηίλεο είλαη ην ζπλεζέζηεξν κεηξηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζχλζεηα πιηθά, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο ξεηίλεο φπσο είλαη νη πνιπεζηεξηθέο ή νη πνιπηκηδηθέο. Δπίζεο, πέξαλ ησλ πνιπκεξψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο κεηαιιηθέο θαη θεξακηθέο κήηξεο ή αθφκα θαη κήηξεο απφ γπαιί, ελψ ππάξρνπλ θαη νη κήηξεο απφ άλζξαθα, νη νπνίεο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ππνθαηεγνξία ησλ θεξακηθψλ κεηξψλ. Αλάινγα κε ηελ ηειηθή εθαξκνγή γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην ζχλζεην κε ίλεο άλζξαθα, ππάξρεη κηα πνηθηιία απφ ηξφπνπο παξαζθεπήο ηνπ πιηθνχ. Μηα ζπλεζηζκέλε κέζνδνο παξαζθεπήο, είλαη ε ελαπφζεζε ζηξψζεσλ πθάζκαηνο απφ ίλεο άλζξαθα, κέζα ζε έλα θαινχπη, ην νπνίν έρεη ην ζρήκα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη θαηφπηλ ν εκπνηηζκφο ηνπο απφ επνμεηδηθή ξεηίλε, ε νπνία πνιπκεξίδεηαη ζεξκαίλνληαο ην ζχζηεκα ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία ή ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Η επζπγξάκκηζε ή ην πιέμηκν ησλ ζηξψζεσλ ηνπ πθάζκαηνο είλαη κηα επηινγή ε νπνία πξνζδίδεη βειηησκέλε αληνρή ή δπζθακςία ζην ηειηθφ πιηθφ. πλήζσο κε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία θαηαζθεπάδνληαη κέξε θαηαζθεπψλ απφ ηα νπνία ε πςειή απφδνζε δελ είλαη ην θχξην δεηνχκελν, κηαο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα παξακνλήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ, αθαζαξζηψλ ή θπζαιίδσλ αέξα, νη νπνίεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θπξίσο ζηελ αληνρή ηνπ ζπλζέηνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθά απφ ην ζχλζεην πιηθφ, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηιακβάλεη θαη ηε ρξήζε θελνχ, ή αθφκα θαη απηφθιεηζηνπ θνχξλνπ, φπνπ εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα ζην θαινχπη θαη ζην ππφ πνιπκεξηζκφ ζχλζεην, ζπλζήθεο 31

32 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP πίεζεο θελνχ θαη ζεξκνθξαζίαο, βάζεη κηαο ραξαθηεξηζηηθήο, γηα ην πιηθφ, θακπχιεο κνξθνπνίεζεο. [2,10] Ιδηόηεηεο Εθαξκνγέο Οη ηδηφηεηεο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ κε ίλεο άλζξαθα εμαξηψληαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ φπσο ην είδνο ηνπ πνιπκεξηθνχ πιηθνχ ή ησλ ηλψλ, ην πιήζνο ησλ ηλψλ, ηελ θαηεχζπλζή ηνπο, ηε κέζνδν θαηαζθεπήο, ηε ζεξκνθξαζία πνιπκεξηζκνχ θ.α.. ηνλ Πίλαθα 2.2 θαίλνληαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ησλ CFRP ζπλζέησλ. Πίλαθαο 2.2 Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο θπζηθψλ θαη κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ CFRPs. Ππθλόηεηα κάδαο (gr/cm 3 ) Αληνρή ζε θάκςε Αληνρή ζε εθειθπζκό Αληνρή ζε δηαζηξσκαηηθή δηάηκεζε Ηιεθηξηθή αληίζηαζε, παξάιιεια ζηε δηεύζπλζε ησλ ηλώλ ( ζηνπο 20 o C) (MPa) (MPa) 9-12 (MPa) ohms Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά κεξηθέο απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ ηα ζχλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλα κε ίλεο άλζξαθα, ηδαληθά γηα ηδηαίηεξα πξνεγκέλεο θαη απαηηεηηθέο εθαξκνγέο: Τςειή αληνρή ζηε δηεχζπλζε παξάιιεια ησλ ηλψλ, Οπδέηεξε ζπκπεξηθνξά ζε εξππζκφ ζε ζεξκνθξαζίεο σο ηνπο 2000 o C, Τςειή αληνρή ζε δηαζηξσκαηηθή δηάηκεζε, Υακειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ζηε δηεχζπλζε εγθάξζηα ησλ ηλψλ, 32

33 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP Υακειή ππθλφηεηα κάδαο, Τςειή αλζεθηηθφηεηα ζηε δηάβξσζε θαη ζην ζεξκηθφ ζνθ, Τςειή ζηαζεξφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 2000 o C, Υακειφο δείθηεο ζεξκηθήο δηαζηνιήο, Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ ηα CFRP πιηθά ζεσξνχληαη σο ζχλζεηα πιηθά πςειήο απφδνζεο θαη έλαο ηνκέαο φπνπ θπξίσο έρνπλ εθαξκνγή είλαη ε αεξνδηαζηεκηθή. ε απηφ ηνλ ηνκέα ε ρξήζε ειαθξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε αχμεζε ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ, είηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο απηψλ ησλ πιηθψλ, θαηά κήθνο ησλ ηλψλ, εμαζθαιίδεη κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζρήκαηνο, ηδηαίηεξα φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε θαηαζθεπαζηηθά ή ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία δηαζηεκνπινίσλ ή δνξπθφξσλ, ηα νπνία είλαη εθηεζεηκέλα ζε πςειέο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. ηελ αεξνλαππεγηθή, ηνκέα θνληηλφ ζηελ αεξνδηαζηεκηθή, ηα ζχλζεηα πιηθά κε ίλεο άλζξαθα έρνπλ βξεη πνιιέο εθαξκνγέο επίζεο, κε νινέλα θαη απμαλφκελε ηάζε αληηθαηάζηαζεο δηαθφξσλ άιισλ πιηθψλ. Γηάθνξα κέξε πνιεκηθψλ θαη κε αεξνζθαθψλ, φπσο ηα θηεξά, ην πηεξχγην, κέξε ηεο αηξάθηνπ, αιιά θαη κέξε ηνπ εζσηεξηθνχ φπσο δάπεδα, πιαίζηα θαζηζκάησλ θ.α., θαηαζθεπάδνληαη απφ ηέηνηα πιηθά κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ αεξνζθαθψλ, κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο βάξνπο ή ηεο εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ. Βέβαηα, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ζπλζέησλ ζε ηέηνηεο εθαξκνγέο, ιφγσ ηνπ θξίζηκνπ ραξαθηήξα ηνπο, γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο, αιιά θαη ηελ ελδειερή κειέηε ηεο ζπλνιηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, κηαο θαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο δηαθπβεχεηαη ε απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ. Μηα αθφκα εθαξκνγή πνπ αλακέλεηαη ηα επφκελα ρξφληα λα πάξεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, είλαη ε ρξήζε ησλ CFRP ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. ήκεξα, απηά ηα ζχλζεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε αγσληζηηθφ επίπεδν θαη θπξίσο ζηελ Formula 1, αιιά θαη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αθξηβψλ απηνθηλήησλ δξφκνπ. ε αγσληζηηθφ επίπεδν, ε αλάγθε γηα απμεκέλε αληνρή θαη 33

34 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP κηθξφηεξν βάξνο ππεξηεξνχλ θαηά πνιχ ηνπ θφζηνπο θαη ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ πςειή απφδνζε ηνπ νρήκαηνο. Αληίζεηα ζηα απηνθίλεηα δξφκνπ, ηέηνηεο αλάγθεο ππεξθαιχπηνληαη απφ ειαθξά θξάκαηα, θαζηζηψληαο κέρξη ζηηγκήο ηε ρξήζε ησλ CFRP αζχκθνξε νηθνλνκηθά. Μηα άιιε ζεκαληηθή εθαξκνγή ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ κε ίλεο άλζξαθα είλαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ-νηθνδνκηθφ ηνκέα. ε ήδε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, φπσο γέθπξεο, νη νπνίεο είραλ θαηαζθεπαζηεί κε ρακειφηεξεο πξνδηαγξαθέο απφ ηηο ζεκεξηλέο ή θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο, είλαη δπλαηφ λα επέκβεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη λα ηηο εληζρχζεη. Σν νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί, ηπιίγεηαη ή θαιχπηεηαη κε πθάζκαηα απφ ίλεο άλζξαθα, ηα νπνία κεηά κε ηε ζεηξά ηνπο εκπνηίδνληαη κε ξεηίλε, κε απνηέιεζκα κεηά ην πέξαο ηνπ πνιπκεξηζκνχ λα έρεη ζρεκαηηζηεί έλαο καλδχαο ζηελ πεξηνρή πνπ ζέινπκε λα βειηηψζνπκε ή λα δηνξζψζνπκε (Δηθφλα 2.6). Απηή ε ηερληθή έρεη ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ αληνρή ηεο θαηαζθεπήο ζε θάκςε, ε νπνία κεξηθέο θνξέο απμάλεη ζε πνζνζηφ 100%, ελψ έσο 10% δχλαηαη λα απμεζεί θαη ε δπζθακςία ηεο πεξηνρήο απηήο. Δπίζεο κπνξεί λα βειηησζεί αξθεηά θαη ε αληνρή ζε δηάηκεζε, γεγνλφο ζεκαληηθφ γηα θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα ζεηζκνγελείο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, εθαξκνγέο ησλ CFRP πιηθψλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε αζιεηηθά είδε φπσο ξαθέηεο, πνδήιαηα ή πέδηια ζθη, ζηελ ηαηξηθή ζαλ κέξε πξνζζεηηθψλ κειψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ήρνπ, φπσο ερεία ή πηθ απ, ζαλ επηθάιπςε επηθαλεηψλ, φπνπ δεηνχκελν είλαη ε αληίζηαζε ζηελ αλάπηπμε θσηηάο ή ζεξκφηεηαο, θαζψο θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο. [2,10,11] 34

35 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP Εηθόλα 2.6 Δθαξκνγή GFRP ζπλζέηνπ ζαλ πξνζηαηεπηηθνχ "καλδχα", ζηελ επηδηφξζσζε ππιψλα γέθπξαο. 2.5 ύλζεηα Τιηθά Πνιπκεξηθήο Μήηξαο Εληζρπκέλα κε Ίλεο Γπαιηνύ Γεληθά Σα ζχλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο εληζρπκέλα κε ίλεο γπαιηνχ (GFRP) μεθίλεζαλ λα εμειίζζνληαη πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 θαη γξήγνξα έγηλαλ έλα πξντφλ ζηαζεξήο δήηεζεο, ηδηαίηεξα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ ηνκέα, ελψ κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε απηήο ησλ 60, ηα GFRP μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο, αμηνπνηψληαο έηζη ηηο πνιιέο ηνπο θαη ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο. Ο ηχπνο ησλ πνιπκεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θαηαζθεπή ησλ ζπλζέησλ κε ελίζρπζε ηλψλ γπαιηνχ, κπνξεί λα είλαη είηε ζεξκνπιαζηηθά, είηε 35

36 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP ζεξκνζθιεξπλφκελα, κε ηα δεχηεξα λα επηθξαηνχλ ησλ πξψησλ, έρνληαο σο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηηο πνιπεζηεξηθέο, ηηο βηλπιεζηεξηθέο ή ηηο επνμεηδηθέο ξεηίλεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο θαη ην ηειηθφ θφζηνο πνπ επηζπκεί λα έρεη ν θαηαζθεπαζηήο. Σα ζχλζεηα πιηθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ εκπέδσζε πθάζκαηνο πιεγκέλνπ κε ίλεο γπαιηνχ ή πθάζκαηνο απφ πεπηεζκέλεο ίλεο κεηαμχ ηνπο. Οη θαιχηεξεο ηδηφηεηεο ησλ δχν ζπζηαηηθψλ ζπλδπάδνληαη, θάλνληαο απηφ ην πιηθφ άθακπην, κε ηε ξεηίλε λα ην θαζηζηά ηδηαίηεξα ζηεγαλφ. Μεξηθέο ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη παξαγσγήο είλαη ε επίζηξσζε κε ρέξη ηνπ πνιπκεξνχο πάλσ ζηηο ίλεο γπαιηνχ, ε επίζηξσζε κε ςεθαζκφ πάλσ ζηηο ίλεο ή ε παξαγσγή ζπλερψλ ζηνηρείσλ κε επζχγξακκε δηέιαζε θαη εμέιαζε. ηνλ Πίλαθα 2.3 θαίλνληαη νη ηηκέο ηδηνηήησλ ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ κε ίλεο γπαιηνχ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο, ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θάπνησλ άιισλ πιηθψλ, δηαθνξεηηθνχ είδνπο, ηα νπνία θαη έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ζε κηα ζεηξά εθαξκνγψλ. ηελ ηειεπηαία ζηήιε δεμηά παξαηίζεληαη νη ηηκέο ηεο εηδηθήο αληνρήο φισλ ησλ πιηθψλ θαη κπνξεί εχθνια θάπνηνο λα θαηαιάβεη ην γηαηί ηα GFRP έρνπλ ππνζθειίζεη ηα ππφινηπα πιηθά πνπ δηαθαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα ζηηο ίδηεο εθαξκνγέο. Πίλαθαο 2.3 χγθξηζε ηηκψλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ GFRP πιηθψλ ζε ζρέζε κε άιια πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. [2,12,13] 36

37 Κεθάιαην 2 Πνιπκεξή & Πνιπκεξηθά χλζεηα Τιηθά: EP, PMMA, CFRP, GFRP Ιδηόηεηεο Εθαξκνγέο Έλαο ηνκέαο φπνπ βξίζθνπλ επξχηαηε εθαξκνγή ηα πνιπκεξηθά ζχλζεηα πιηθά κε ελίζρπζε ηλψλ γπαιηνχ, είλαη απηφο ηεο λαππεγηθήο. Σα παξαδνζηαθά πιηθά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί πιήξσο απφ ηα GFRP, θπξίσο γηα ηε ρακειή ηνπο ππθλφηεηα, ηε κεγάιε ηνπο αληνρή ζηε δηάβξσζε, εηδηθά ζην ζαιαζζηλφ λεξφ θαη ηελ επθνιία ζηελ παξαγσγή ηνπο, αθφκα θαη νιφθιεξνπ ηνπ θειχθνπο ελφο ζθάθνπο κε ρχηεπζε ζε εηδηθά θαινχπηα. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ζαλ πιηθφ έρεη πςειή αληνρή θαη είλαη αξθεηά ειαθξχ, ελψ ζχκθσλα κε έξεπλεο δηαηεξεί ηηο ηδηφηεηέο ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ, αθφκα θαη κεηά απφ 30 ρξφληα, είλαη κεξηθέο παξάκεηξνη πνπ ην θάλνπλ ηδαληθφ γηα ηέηνηεο εθαξκνγέο. Η αληνρή ζε δηάβξσζε θαη ην κηθξφ βάξνο ησλ GFRP είλαη δχν ηδηφηεηεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επξεία ρξήζε απηψλ ησλ ζπλζέησλ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ, κηαο θαη θαζηζηνχλ ηε κεηαθνξά θαη ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο, αξθεηά εχθνιε θαη νηθνλνκηθή. Μεγάιεο πνζφηεηεο GFRP πιηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή νξφθσλ θαη ζφισλ ζε κεγάια νηθνδνκηθά ζπγθξνηήκαηα, φπσο είλαη ηα ζηάδηα, ηα νπνία ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο βάξνπο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημήο ηνπο. ε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο ηα ζχλζεηα πιηθά κε ίλεο γπαιηνχ θεξδίδνπλ επηπξφζζεηνπο πφληνπο, εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ζπληήξεζήο ηνπο, αιιά θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ κπνξεί ν ζρεδηαζηήο εχθνια λα ηνπο πξνζδψζεη. Σα GFRP πιηθά έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο θαη ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή εληζρπκέλσλ πιαηζίσλ, ζε κηθξή φκσο θιίκαθα πξνο ην παξφλ, φπσο θαη ζηελ θαηαζθεπή αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ, φπνπ νη θαηαζθεπαζηέο, πέξαλ απφ ην ρακειφ ηνπο βάξνπο, εθκεηαιιεχνληαη ηηο παξακέηξνπο ησλ εμαηξεηηθψλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπο, αιιά θαη ηελ κεγάιε επειημία πνπ πξνζθέξνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπο. ηνλ ίδην ηνκέα, ηα GFRP ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή θακπίλσλ ζε θνξηεγά νρήκαηα, ζε πξνθπιαθηήξεο θαη ζε πνιιά αθφκα εμαξηήκαηα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Οη ίλεο γπαιηνχ παξάγνληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ηχπνο E-Glass, φπνπ ην πξφζεκα Δ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν electrical. Απηφο ν ηχπνο 37

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μέθοδοι Παρασκευής ύνθετων Τλικών σε Αυτόκλειστο Υούρνο»

«Μέθοδοι Παρασκευής ύνθετων Τλικών σε Αυτόκλειστο Υούρνο» «Μέθοδοι Παρασκευής ύνθετων Τλικών σε Αυτόκλειστο Υούρνο» ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΘΕΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Διδάζκυν: κ. Σπακάκηρ Γεώπγιορ 2011 Μςζηηπίδος Εμμανοςέλα (ΑΜ 861) 1) Αναθέπεηε ηιρ διαθοπεηικέρ μεθόδοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ.

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. ΆΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γξ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤΣΑΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΧΗ Η εξγαζία απηή αλαιχεη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D.

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. Σν παξφλ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο επηινγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηερλεηνχ θσηηζκνχ πνπ αθνχλε ζην φλνκα LED ζε εμεηδηθεπκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Επιμέλεια: Ευαγγελία Δολαψάκη Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης ΧΑΝΙΑ 2010 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα