Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η"

Transcript

1 ε

2 Εισαγωγή Παο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ εμαηξεηηθνχ πνκπνδέθηε ηεο Alinco. Ρα πξντφληα καο θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηα θαιχηεξα ηνπ θφζκνπ. Απηφο ν πνκπνδέθηεο έρεη θαηαζθεπαζηεί κε φιεο ηηο θαηλνηνκίεο ηεο ηερλνινγίαο θαη έρεη δνθηκαζηεί πξνζεθηηθά ζην εξγνζηάζην καο. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε γηα πνιιά ρξφληα θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. Ξαξαθαινύκε δηαβάζηε πιήξωο απηό ην εγρεηξίδην από ηελ πξώηε ζειίδα έωο ηελ ηειεπηαία, ώζηε λα θαηαλνήζεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην πξνϊόλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεηωζεί όηη νξηζκέλεο από ηηο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα εμεγεζνύλ ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα. Γηαβάδνληαο κόλν έλα κέξνο ηωλ νδεγηώλ, π- πάξρεη θίλδπλνο λα κελ θαηαλνήζεηε ηελ πιήξε επεμήγεζε κηαο ιεηηνπξγίαο. Ξξηλ ηελ εθπνκπή πάξρνπλ πνιινί ζηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ θνληά ζηελ πεξηνρή ζπρλφηεηαο πνπ θαιχπηεη ην πξντφλ απηφ. Λα είζηε πξνζεθηηθνί θαηά ηελ εθπνκπή ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ παξεκβνιέο ζε απηνχο ηνπο ζηαζκνχο. Θεξαπλνί Ξαξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη θαλέλα απηνθίλεην δελ παξέρεη επαξθή πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ θαη νδεγψλ απφ ηνπο θεξαπλνχο. Ωο εθ ηνχηνπ ε Alinco δελ ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε πνκπνδεθηψλ ηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ. Γηα Σξήζηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο Ιφγσ ησλ απζηεξψλ δηαηάμεσλ, ην πξντφλ απηφ έρεη θιεηδσζεί γηα ιεηηνπξγία πξηλ απφ ηελ πψιεζε θαη κφλν νη αληηπξφζσπνη κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηνλ πνκπνδέθηε πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ζηνπο θαηαλαισηέο. Ν θαηαζθεπαζηήο δελ γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εκπφξσλ, σο εθ ηνχηνπ παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε πξψηα κε ηνλ αληηπξφζσπν ζαο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεηε ε ηερληθή ππνζηήξημε. Σαξαθηεξηζηηθά Οπζκηδφκελε ηζρχο εμφδνπ (Hi/Mid/Lo - Κέγηζηε/Κέζε/Σακειή) Ξξνγξακκαηηδφκελνο κέζσ ππνινγηζηή Αιθαξηζκεηηθέο ηακπέιεο νλνκάησλ Ππζηνιέαο/Γηαζηνιέαο Φσλήο (Κεηψλεη ηνλ ζφξπβν θαη απμάλεη ηελ θαζαξφηεηα ηνπ ήρνπ) Ξξναηξεηηθή Θξππηνθσλία Αληηζηξνθήο (Inversion Scramble) κφλν ζηα κνληέια DR-138S/438S πφηνλνη (CTCSS/DCS) Θσδηθνπνίεζε/Απνθσδηθνπνίεζε, DTFM/ANI 2-Ρνλία, 5-Ρνλία Γηάθνξεο κέζνδνη ζάξσζεο, θιείδσκα πιήθηξσλ, Wide/Narrow θαη πνιιά άιια ΣΥΟΗΠ επηπιένλ θφζηνο. Πύκβνια Ππκκόξθωζεο Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η Ξιεξνθνξίεο Ππκκφξθσζεο Πε πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα πνπ έρεηε αγνξάζεη είλαη καξθαξηζκέλε κε έλα ζχκβνιν CE έλα αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηνπ εγγξάθνπ ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα βξεζεί ζηελ δηεχζπλζε Ξαξαθαιψ δείηε ην νπηζζφθπιιν γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Ξλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 2005 φια ηα δηθαηψκαηα ζε ηζρχ Θαλέλα κέξνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ή λα κεηαθξαζηεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ή κε νπνηαδήπνηε κέζν ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε γξαπηή άδεηα ηεο Alinco inc. Νζάθα Ηαπσλία.

3 ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ: Απηφο ν πνκπνδέθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο παξάγεη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία (RF). Ν πνκπνδέθηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη ηαμηλνκεκέλνο ζαλ «Ξνκπνδέθηεο Κφλν γηα Δπαγγεικαηηθή Σξήζε» πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο θαη απφ άηνκα ηα νπνία γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο ηξφπνπο ειαρηζηνπνίεζεο απηψλ. Ν πνκπνδέθηεο απηφο ΓΔΛ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ ηνλ Θαζέλα ζε έλα αλεμέιεγθην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο FCC θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλαδά γηα ηε βηνκεραληθή έθζεζε ζε ξαδηνζπρλφηεηεο, ε εγθαηάζηαζε ηεο θεξαίαο ηνπ πνκπνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αθφινπζεο δχν πξνυπνζέζεηο: 1. Ρν θέξδνο ηεο θεξαίαο ηνπ πνκπνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0 dbi. 2. Ζ θεξαία απαηηείηαη λα βξίζθεηαη έμσ απφ έλα φρεκα θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θεξαίαο θαη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνκπνδέθηε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 63 εθαηνζηά ή θαη αθφκα κεγαιχηεξε. Πε έλα κηθξφ φρεκα, ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ε θεξαία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο θνξπθήο ηεο θεληξηθήο γξακκήο θαηά κήθνο ηνπ νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απφζηαζε δηαρσξηζκνχ ησλ 63 ε- θαηνζηψλ. Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη πιεξνχηαη απηή ε απφζηαζε αζθαιείαο, ε ε- γθαηάζηαζε ηεο θεξαίαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 63 εθαηνζηά καθξηά απφ ην πιεζηέζηεξν άθξν ηνπ νρήκαηνο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ παξεπξηζθνκέλσλ απφ ηελ έθζεζε. ΞΟΝΠΝΣΖ: Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε έθζεζε ζαο ζε ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη κέζα ζηα επηηξεπηά απφ ηελ FCC φξηα γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, πξέπεη πάληα λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο: ΚΖΛ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ πνκπνδέθηε ρσξίο ηελ χπαξμε κηαο θαηάιιειεο θεξαίαο, θαζψο απηφ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηνλ πνκπνδέθηε θαη κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη ππέξβαζε ησλ νξίσλ έθζεζεο ζε RF ηεο FCC. Κηα ζσζηή θεξαία είλαη ε θεξαία πνπ παξέρεηαη κε απηφ ηνλ πνκπνδέθηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή κηα θεξαία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε κε απηφ ηνλ πνκπνδέθηε. ΚΖΛ εθπέκπεηε πεξηζζφηεξν απφ 50% ηεο δηάξθεηαο εξγαζίαο (50% ηνπ θχθινπ εξγαζίαο ή ιηγφηεξν). Δθπέκπνληαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα πξνθιεζεί ππέξβαζε ηεο έθζεζεο ζαο ζε αθηηλνβνιία RF, θάηη ηέηνην ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε ζπκκφξθσζε ζαο κε ηα φξηα έθζεζεο ζε αθηηλνβνιία RF. Ξαξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά απηφ ην εγρεηξίδην γηα λα κάζεηε πψο λα εθπέκπεηαη θαη πψο λα ζηακαηάηε ηελ εθπνκπή πξηλ λα αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ πνκπνδέθηε. Ζιεθηξνκαγλεηηθή παξεκβνιή / Ππκβαηόηεηα Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο, ν πνκπνδέθηεο ζαο παξάγεη ελέξγεηα RF πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη παξεκβνιέο ζε άιιεο ζπζθεπέο ή ζπζηήκαηα. Γηα ηελ απνθπγή ηέηνηνπ είδνπο παξεκβνιψλ, απελεξγνπνηήζηε ηνλ πνκπνδέθηε ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ζεκαηνδνηήζεηο γηα απηφ. ΚΖΛ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ πνκπφ ζε πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία φπσο λνζνθνκεία, αεξνζθάθε θαη πεξηνρέο αλαηηλάμεσλ. Δπαγγεικαηηθή/Διεγρόκελε ρξήζε Απηφ ην πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη ρξήζηεο εθηίζεληαη ζε αθηηλνβνιία RF σο ζπλέπεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, εθφζνλ νη ρξήζηεο έρνπλ πιήξε επίγλσζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ RF κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ έθζεζε ηνπο ζηελ αθηηλνβνιία. Απηφο ν πνκπνδέθηεο ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ εγθεθξηκέλνο απφ ηελ ΑΡΔΣ θαη δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε επηθίλδπλα εθξεθηηθά πεξηβάιινληα.

4 Ξιεξνθόξεζε FCC ΑΘΝΠΗΔΠ ΔΘΞΝΚΞΔΠ ΠΠΘΔΥΛ ΘΙΑΠΖΠ Β Ζ ζπζθεπή απηή έρεη δνθηκαζηεί θαη έρεη βξεζεί φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηα φξηα γηα κηα ςεθηαθή ζπζθεπή Θιάζεο Β, ζχκθσλα κε ην κέξνο 15 ησλ θαλνληζκψλ FCC. Απηά ηα φξηα έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα παξέρνπλ εχινγε πξνζηαζία απφ επηβιαβείο παξεκβνιέο ζε κηα νηθηαθή εγθαηάζηαζε. Ζ ζπζθεπή απηή παξάγεη, ρξεζηκνπνηεί θαη κπνξεί λα εθπέκςεη ελέξγεηα ξαδηνζπρλφηεηαο θαη αλ δελ εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηβιαβείο παξεκβνιέο ζηηο ξαδηνεπηθνηλσλίεο. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη θακία εγγχεζε φηη δελ ζα παξνπζηαζηνχλ παξεκβνιέο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Αλ απηή ε ζπζθεπή πξνθαιέζεη επηδήκηα παξεκβνιή ζηε ξαδηνθσληθή ή ηειενπηηθή ιήςε, ε νπνία κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, ν ρξήζηεο ελζαξξχλεηαη λα δνθηκάζεη λα δηνξζψζεη ηελ παξεκβνιή κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα κέηξα: Αιιάμηε πξνζαλαηνιηζκφ ή ζέζε ζηε θεξαία ιήςεο. Απμήζηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ δέθηε. Ππλδέζηε ηε ζπζθεπή ζε κηα πξίδα ή έλα θχθισκα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλνο ν δέθηεο Ππκβνπιεπηείηε ηνλ αληηπξφζσπν ή έλαλ έκπεηξν ηερληθφ ξαδηνθσλίαο/ηειεφξαζεο γηα βνήζεηα. ΞΟΝΦΙΑΜΔΗΠ: Ν θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα απψιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ιφγσ βιάβεο ηνπ πξντφληνο απηνχ, φηαλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κε ή σο κέξνο κηαο ζπζθεπήο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηξίηνπο Ζ ρξήζε αμεζνπάξ ηξίησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζε απηφ ην πξντφλ. Απηφ ζα αθπξψζεη ηελ εγγχεζή ζαο γηα επηζθεπή. Ρξόπνο ρεηξηζκνύ απηνύ ηνπ πξνϊόληνο Βεβαησζείηε φηη έρεηε κεηψζεη ην επίπεδν ηεο εμφδνπ ήρνπ ζην ειάρηζην πξηλ ηε ρξήζε αθνπζηηθψλ. Ζ ππεξβνιηθή ζηάζκε ήρνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ αθνή. Κελ αλνίγεηε ηε ζπζθεπή ρσξίο άδεηα ή εληνιή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Κε εμνπζηνδνηεκέλε ηξνπνπνίεζε ή επηζθεπή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία, ππξθαγηά ή θαη δπζιεηηνπξγία θαη απηνκάησο αθπξψλεη ηελ εγγχεζε. Κελ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην πξντφλ ζε έλα πγξφ κέξνο, φπσο ζε έλα κπάλην. Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία, ππξθαγηά ή θαη δπζιεηηνπξγία. Κελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε έλα δνρείν κεηαθνξάο αγψγηκσλ πιηθψλ, φπσο λεξφ ή κέηαιιν. Ρπρφλ βξαρπθχθισκα ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία, ππξθαγηά ή θαη δπζιεηηνπξγία ηεο. Πε πεξίπηωζε έθηαθηεο αλάγθεο Πηελ πεξίπησζε ησλ παξαθάησ θαηαζηάζεσλ, απελεξγνπνηήζηε ην πξντφλ, απελεξγνπνηήζηε ηελ πεγή ηξνθνδνζίαο, ζηε ζπλέρεηα, αθαηξέζηε ή απνζπλδέζηε ην θαιψδην ηεο ηξνθνδνζίαο. Ξαξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθφ ζαο αληηπξφζσπν ηνπ πξντφληνο απηνχ γηα ηπρφλ επηζθεπή θαη βνήζεηα. Κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ έσο φηνπ επηιπζεί ην πξφβιεκα. Κελ πξνζπαζήζεηε λα αληηκεησπίζεηε ην πξφβιεκα κφλνη ζαο. ηαλ βγαίλεη απφ ηε ζπζθεπή έλαο παξάμελνο ήρνο, θαπλφο ή θαη κηα πεξίεξγε νζκή. ηαλ ην πξντφλ έρεη πέζεη ή ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ζπαζκέλν ή ξαγηζκέλν. ηαλ εηζρσξήζεη πγξφ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο. ηαλ έλα θαιψδην ηξνθνδνζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ DC, θαισδίσλ AC θαη κεηαζρεκαηηζηψλ) έρεη ππνζηεί δεκηά. Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο, απελεξγνπνηήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξέζηε απφ ηελ πξίδα ην πξντφλ θαη ηπρφλ αμεζνπάξ, αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα θαηαηγίδαο.

5 Ππληήξεζε Κελ αλνίγεηε ηε ζπζθεπή θαη ηα αμεζνπάξ ηεο. Ξαξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ ηνπηθφ αληηπξφζσπν ηνπ πξντφληνο απηνχ γηα ηπρφλ επηζθεπή θαη βνήζεηα Δηδνπνίεζε Ξεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο ρξήζεο Ππληζηάηαη λα ειέγμεηε ηηο ηνπηθέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ θαηά ηελ νδήγεζε. Νξηζκέλεο ρψξεο απαγνξεχνπλ ή εθαξκφδνπλ πεξηνξηζκνχο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πνκπνδεθηψλ θαη ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαηά ηελ νδήγεζε. Κελ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην πξντφλ θνληά ζε άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, εηδηθά ζε ηαηξηθέο. Κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξεκβνιέο ζε απηέο ηηο ζπζθεπέο. Θξαηήζηε ηνλ πνκπνδέθηε καθξηά απφ ηα παηδηά. Απηφ ην πξντφλ δελ είλαη παηρλίδη θαη πεξηέρεη κηθξά θνκκάηηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα φηαλ θαηαπίλνληαη. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαξξνή πγξνχ απφ ην πξντφλ, κελ ην αγγίδεηε. Κπνξεί λα βιάςεη ην δέξκα ζαο. Αλ ην πγξφ έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα ζαο, μεπιχλεηε κε άθζνλν θξχν λεξφ. Κε ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ απηφ ην πξντφλ ζε εγθαηαζηάζεηο φπνπ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αζπξκαηηθψλ ζπζθεπψλ, φπσο κέζα ζε αεξνζθάθνο, ζηα αεξνδξφκηα, ζηα ιηκάληα, κέζα ή θνληά ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηαζκψλ αζπξκάησλ ή ζηαζκψλ αλακεηάδνζεο. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα απαγνξεχεηαη ή λα είλαη παξάλνκε εθηφο ηεο ρψξαο ζαο. Λα ελεκεξψλεζηε εθ ησλ πξνηέξσλ φηαλ ηαμηδεχεηε. Ν θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζχλε έλαληη απψιεηαο δσήο ή θαη θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ιφγσ κηαο αζηνρίαο απηνχ ηνπ πξντφληνο. Κελ ρξεζηκνπνηείηε πνιιαπινχο πνκπνδέθηεο ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε. Κπνξεί λα πξνθιεζνχλ παξεκβνιέο ή θαη δεκηά ζην πξντφλ (ληα). Κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ θνληά ζε κηα ηειεφξαζε ή έλα ξαδηφθσλν. Δλδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ή λα δερηεί παξεκβνιέο. Κελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ζε πγξφ, ζθνληζκέλν ή αλεπαξθψο αεξηδφκελν ρψξν. Κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ειεθηξνπιεμία, ππξθαγηά ή θαη δπζιεηηνπξγία. Κελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ζε κηα αζηαζή ή δνλνχκελε ζέζε. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ειεθηξνπιεμία, ππξθαγηά ή θαη δπζιεηηνπξγία φηαλ θαη αλ ην πξντφλ πέζεη ζην έδαθνο. Κελ ηνπνζεηείηε ην πξντφλ θνληά ζε κηα πεγή ζεξκφηεηαο θαη πγξαζίαο, φπσο κηα ζεξκάζηξα ή κη ζφκπα. Απνθχγεηε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο ζε άκεζν ειηαθφ θσο. Λα είζηε πξνζεθηηθνί θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ζηαγφλσλ πγξαζίαο. Αλ ζπκβεί απηφ παξαθαινχκε λα ζηεγλψζεηε εληειψο ην πξντφλ πξηλ απφ ηε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Ξεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο Κελ ζπλδέεηε ζπζθεπέο, εθηφο απφ απηέο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνδνρέο θαη ζχξεο ηνπ πξντφληνο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βιάβε ησλ ζπζθεπψλ. Απελεξγνπνηήζηε θαη αθαηξέζηε θάζε είδνπο πεγή ηξνθνδνζίαο (θαιψδην DC AC, κπαηαξία, θαιψδην αλαπηήξα, θνξηηζηή θιπ.) απφ ην πξντφλ, φηαλ απηφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο. Σξεζηκνπνηήζηε έλα θαζαξφ, ζηεγλφ παλί γηα λα θαζαξίζεηε ηε βξσκηά θαη ηελ πγξαζία απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ πξντφληνο. Ξνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε γηα θαζαξηζκφ δηαιπηηθφ ή βελδίλε. Διέγμηε κε ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ησλ απνξξηκκάησλ γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε ή θαηάιιειε απφξξηςε ζηελ πεξηνρή ζαο. Ξξνγξακκαηηζκόο κέζω ππνινγηζηή ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ρν βνεζεηηθφ πξφγξακκα ινγηζκηθνχ κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκν ΚΝΛΝ ζε δηαλνκείο/αληηπξνζψπνπο. Απαηηείηαη ην έμηξα USB θαιψδην πξνγξακκαηηζκνχ. Ν θαηαζθεπαζηήο δελ ζα εθδψζεη ην ινγηζκηθφ ζε θάπνηνλ ρσξίο άδεηα γη απηφ παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπφ ζαο γηα ιεπηνκέξεηεο.

6 Περιεχόμενα Ξεξηερόκελα / Ξξναηξεηηθά Αμεζνπάξ.. 1 Οχζκηζε Απηφκαηεο Θιήζεο Ξαξερφκελα Αμεζνπάξ 1 Δθπνκπή Δπεμεξγαζκέλσλ DTMF Ρφλσλ απφ ηε κλήκε Απηφκαηεο Θιήζεο. 16 Αξρηθή Δγθαηάζηαζε.. 2 Ππλαγεξκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Δγθαηάζηαζε ζε φρεκα 2 ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΟΘΚΗΠΖΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΥΛ. 16 Πχλδεζε θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο DC 3 Οχζκηζε ηνπ Βήκαηνο Ππρλφηεηαο.. 16 Έλδεημε Ράζεο Ρξνθνδνζίαο. 5 Πεκαηνδνζία DTMF, DTMF ANI, 2-ηνλία, 5- ηνλία Πχλδεζε Θεξαίαο 5 Απνζηνιή θιήζεο 2-ηνλίαο.. 17 Ππλδέζεηο Αμεζνπάξ. 5 Απνζηνιή θιήζεο 5-ηνλίαο.. 17 Δμνηθείωζε 7 Απνζηνιή θιήζεο DTMF. 18 Ξξφζνςε.. 7 Οχζκηζε Ππλδπαζκνχ Πεκαηνδνζίαο Ξίζσ Ξιεπξά. 8 Δπηινγή ςειήο/κέζεο/σακειήο Ηζρχνο Νζφλε. 8 Δπηινγή Δχξνπο Εψλεο (Band-width).. 19 Κηθξφθσλν.. 9 Απαγφξεπζε Δθπνκπήο Θαηαζηάζεηο Ιεηηνπξγίαο.. 10 Απνκφλσζε Απαζρνιεκέλνπ Θαλαιηνχ. 19 Βαζηθέο Ιεηηνπξγίεο 11 Δπεμεξγαζία Νλφκαηνο Θαλαιηνχ. 20 Άλνηγκα/Πβήζηκν.. 11 Αληηζηξνθή TX/RX.. 20 Οχζκηζε ηεο Έληαζεο ηνπ Ήρνπ.. 11 Ιεηηνπξγία Talk Around.. 20 Δλαιιαγή κεηαμχ VFO/Κλήκεο Ππζηνινδηαζηνιέαο Νκηιίαο. 20 Οχζκηζε Ππρλφηεηαο/Θαλαιηνχ κέζσ ηνπ Δπηινγέα. Οχζκηζε ηεο ζηάζκεο squelch.. 11 Ιήςε Οχζκηζε Θξππηνθσλίαο (Θξππηνγξάθεζε). 21 Δκθάληζε DTFM ηαπηφηεηαο ηνπ πνκπνδέθηε. 21 Δκθάληζε ηαπηφηεηαο 5-ηνλίαο ηνπ πνκπνδέθηε.. 21 Δθπνκπή. 12 Ξξνεηδνπνηεηηθφο Ήρνο. 21 Δθπνκπή Οηπήο Ρφλνπ. 12 Σξνλφκεηξν Γηαιιείκαηνο(TOT) Δθπνκπή Ξξναηξεηηθήο Πεκαηνδνζίαο.. 12 Απηφκαην Πβήζηκν(APO) Ξξνγξακκαηηζκφο Θαλαιηψλ Κλήκεο Σξφλνο Δθπνκπήο DTMF. 22 Γηαγξαθή Θαλαιηνχ Κλήκεο. 12 Οχζκηζε Σξψκαηνο Φσηηζκνχ Νζφλεο. 22 ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΞΙΖΘΡΟΥΛ Οχζκηζε Σξφλνπ Ππλέρηζεο Πάξσζεο.. 23 Απελεξγνπνίεζε/Πηηγκηαία Απελεξγνπνίεζε Squelch. 13 Οχζκηζε Φσηεηλφηεηαο Νζφλεο 23 Πάξσζε Ππρλφηεηαο/Κλήκεο.. 13 Οηπή Ρφλνπ. 23 Πάξσζε Κλήκεο.. 13 Οχζκηζε Δκθάληζεο Νζφλεο.. 23 Οχζκηζε Θσδηθνπνίεζεο - Απνθσδηθνπνίεζεο CTCSS/DCS.. 13 Οχζκηζε PIN (Άρξεζηε αλ δελ έρεη εθρσξεζεί PIN). 24 Πάξσζε CTCSS. 14 Ιίζηα Θαινχλησλ.. 24 Πάξσζε DCS.. 14 Δπαλαθνξά - Reset 24 Γηαθφπηεο Δπηινγήο Ηζρχνο (High/Mid/Low) 14 Ιεηηνπξγία Κηθξνθώλνπ.. 25 Ππζηνιέαο/Γηαζηνιέαο. 14 Θιείδσκα Ξιήθηξσλ.. 25 Οχζκηζε Φνξάο θαη Ππρλφηεηαο κεηαηφπηζεο (Offset).. 15 Δθπνκπή DTMF κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ κηθξνθψλνπ. 25 Θιείδσκα Ξιήθηξσλ. 15 Οπζκίζεηο κέζσ πιήθηξσλ κηθξνθψλνπ. 25

7 Περιεχόμενα Δλαιιαγή κεηαμχ VFO θαη Θαλαιηψλ.. 25 Αληηθιεπηηθόο Ππλαγεξκόο.. 28 Πχληνκε Θιήζε.. 26 Θαιώδην Θιωλνπνίεζεο 29 Βήκα Ππρλφηεηαο. 26 Ππληήξεζε 30 Ξξναηξεηηθή Πεκαηνδνζία 26 Ξαξάιεηςε απφ ηε Πάξσζε. 26 Δμνξηζκνχ ξπζκίζεηο κεηά απφ Reset (DR- 138). 30 Δμνξηζκνχ ξπζκίζεηο κεηά απφ Reset (DR- 438). 30 Πάξσζε Ππρλφηεηαο/Θαλαιηνχ.. 26 Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά DR Απνκφλσζε Απαζρνιεκέλνπ Θαλαιηνχ. 26 Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά DR Αληηζηξνθή TX/RX Ξαξάξηεκα.. 33 Σξνλφκεηξν Γηαιιείκαηνο (TOT).. 27 Ππρλφηεηεο 50 νκάδσλ ηφλσλ CTCSS(Ζz). 33 Θσδηθνπνίεζε/Απνθσδηθνπνίεζε CTCSS / DCS 27 Ιεηηνπξγία Talk Around.. 27 Ξξνεηδνπνηεηηθφο Ήρνο. 28 Δπηινγή Ηζρχνο (Κέγηζηε/Κέζε/Διάρηζηε) Νπίζζηνο Φσηηζκφο Νζφλεο νκάδεο ςεθηαθψλ ηφλσλ DCS.

8 ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΑ ΑΜΔΠΝΑΟ Αλνίμηε πξνζεθηηθά ηε ζπζθεπαζία γηα λα βεβαησζείηε φηη ηα αθφινπζα αληηθείκελα βξίζθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία εθηφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ: Ρα βαζηθά εμαξηήκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ ειαθξψο αλάινγα κε ηελ έθδνζε πνπ έρεηε αγνξάζεη. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηεο Alinco αλ έρεηε θάπνηεο απνξίεο. Ζ Alinco θαη νη εμνπζηνδνηεκέλνη πσιεηέο δελ είλαη ππεχζπλνη γηα ηπρφλ ηππνγξαθηθά ιάζε πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε απηφ ην εγρεηξίδην. Ρα βαζηθά αμεζνπάξ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Ξνιηηηθή Δγγχεζεο: Ξαξαθαινχκε αλαθεξζείηε ζε θάζε ζπλεκκέλε πιεξνθνξία εγγχεζεο ή επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν / δηαλνκέα ηεο Alinco γηα ηελ πνιηηηθή εγγχεζεο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην πξντφλ, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο ζσζηά ξπζκηζκέλεο θεξαία, γξακκή ηξνθνδνζίαο κε ηνπο απαξαίηεηνπο θνλέθηνξεο θαη ην απαξαίηεην πιηθφ ζηεξέσζεο. Ξαξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ αληηπξφζσπφ ζαο γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.

9 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΔ ΝΣΖΚΑ Ν πνκπνδέθηεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζην απηνθίλεηφ ζαο, εθεί φπνπ είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ηα δηάθνξα θνπκπηά θαη ην κηθξφθσλν θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο. Δάλ ην φρεκά ζαο είλαη εμνπιηζκέλν κε αεξφζαθνπο, είλαη βέβαην φηη ν πνκπνδέθηεο δελ ζα επεξεάζεη δηφινπ ηπρφλ αλάπηπμή ηνπο. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ην πνχ λα ηνπνζεηήζεηε ηε ζπζθεπή, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ νρήκαηφο ζαο. 1. Δγθαηαζηήζηε ηε βάζε ζηήξημεο ζην φρεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξερφκελεο ιακαξηλφβηδεο (4 ηεκάρηα) θαη ηηο αληίζηνηρεο επίπεδεο ξνδέιεο (4 ηεκάρηα). 2. Ρνπνζεηήζηε ηνλ πνκπνδέθηε, ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε θαη ζθίμηε ηηο παξερφκελεο εμάγσλεο βίδεο SEMS. Θάληε δηπιφ έιεγρν φηη φιεο νη βίδεο είλαη ζθηγκέλεο ψζηε λα απνθεπρζεί ε ραιάξσζε ηεο βάζεο ζηήξημεο ή ηνπ πνκπνδέθηε απφ ηνπο θξαδαζκνχο ηνπ νρήκαηνο. Ξξνζνρή: Σξεζηκνπνηείηε κφλν ηηο παξερφκελεο βίδεο αιιηψο θηλδπλεχεηε λα ραιάζεηε ην ηππσκέλν θχθισκα, θάπνην εμάξηεκα ή αθφκα θαη ην πέζηκν ηεο κνλάδαο. Θαζνξίζηε ηελ θαηάιιειε γσλία γηα ηνλ πνκπνδέθηε ζαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 3 ζέζεηο νπψλ βίδαο ζηελ πιεπξά ηνπ βξαρίνλα ζηήξημεο.

10 ΠΛΓΔΠΖ ΡΝ ΘΑΙΥΓΗΝ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΔΞΗ ΝΣΖΚΑΡΝΠ Ζ κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα έρεη νλνκαζηηθή ηηκή 12V. Ξνηέ κε ζπλδέεηε ηνλ πνκπνδέθηε ζε κηα κπαηαξία 24V. Λα είζηε βέβαηνη φηη ρξεζηκνπνηείηε κηα κπαηαξία νρήκαηνο ησλ 12V ε νπνία δηαζέηεη ε- παξθή ηθαλφηεηα παξνρήο ξεχκαηνο. Δάλ ην ξεχκα πξνο ηνλ πνκπνδέθηε είλαη αλεπαξθέο, ε νζφλε κπνξεί λα ζθνπξχλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο, ή ε ηζρχο εμφδνπ κπνξεί λα κεησζεί ππεξβνιηθά. 1. Ππλδέζηε ην θαιψδην ζπλερνχο ξεχκαηνο πνπ παξέρεηαη κε ηνλ πνκπνδέθηε απεπζείαο ζηνπο πφινπο ηεο κπαηαξίαο ηνπ νρήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή απφ ηνλ πνκπνδέθηε. Κε ρξεζηκνπνηείηαη ΞΝΡΔ ηελ ππνδνρή ηνπ αλαπηήξα ζαλ πεγή ηξνθνδνζίαο. Νιφθιεξν ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλν έηζη ψζηε λα απνκνλψλεηαη απφ ηε ζεξκφηεηα, ηελ πγξαζία, θαη ηελ δεπηεξνγελή (πςειήο ηάζεο) θαισδίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο ηνπ θηλεηήξα. 2. Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαισδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο πγξαζίαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηαηλία αλζεθηηθή ζηε ζεξκφηεηα γηα λα ην πηάζεηε καδί κε ηελ αζθαιεηνζήθε. Κελ μεράζεηε λα εληζρχζεηε νιφθιεξν ην θαιψδην. 3. Γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο βξαρπθπθιψκαηνο, παξαθαινχκε λα θφςεηε ηε ζχλδεζε κε ηνλ αξλεηηθφ (-) πφιν ηεο κπαηαξίαο. 4. Δπηβεβαηψζηε ηε ζσζηή πνιηθφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο κπαηαξίαο. Ρν θφθθηλν ζπλδέεηαη κε ην ζεηηθφ πφιν (+) θαη ην καχξν ζπλδέεηαη κε ηνλ αξλεηηθφ (-) πφιν. Κε απνζπλδέεηε ΞΝΡΔ ηηο αζθαιεηνζήθεο απφ ην θαιψδην. 5. Ππλδέζηε ηπρφλ θαιψδηα πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ ηνλ αξλεηηθφ πφιν. 6. Ππλδέζηε ην θαιψδην ξεχκαηνο DC ζην βχζκα ηξνθνδνζίαο ηνπ πνκπνδέθηε. Ξηέζηε δπλαηά ηα βχζκαηα καδί έσο φηνπ αθνπζηεί έλα θιηθ απφ ηηο αζθάιεηεο θιεηδψκαηνο. Αλ επηζπκείηε ην πξναηξεηηθφ (έμηξα) ραξαθηεξηζηηθφ αλάκκαηνο/ζβεζίκαηνο κε ην θιεηδί αλάθιεμεο, ρξεζηκνπνηείζηε ην πξναηξεηηθφ θαιψδην EDC-43 (γηα ζχλδεζε κε ηελ ππνδνρή ηνπ αλαπηήξα). Ππλδέζηε έλα απφ ηα θαιψδηα κεηαμχ ηνπ ηεξκαηηθνχ ACC ή ηεο ππνδνρήο αλαπηήξα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ αλάθιεμε ηνπ νρήκαηνο ή κε ηνλ δηαθφπηε ACC ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ ππνδνρή εμσηεξηθήο ηξνθνδνζίαο (ΔΣΡ POWER) ζην πίζσ κέξνο ηεο κνλάδαο. 7. ηαλ ην θιεηδί αλάθιεμεο γπξίδεη ζηε ζέζε ACC ή ON (Έλαξμε) κε ζβεζηφ ηνλ πνκπνδέθηε, ν δηαθφπηεο ηξνθνδνζίαο θσηίδεηαη. Ν θσηηζκφο ζα απελεξγνπνηεζεί φηαλ ην θιεηδί ηνπ δηαθφπηε αλάθιεμεο γπξίζεη ζηε ζέζε off. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε κνλάδα, πηέζηε κε ην ρέξη ηνλ δηαθφπηε ηξνθνδνζίαο, ελψ απηφο θσηίδεηαη. (Δλψ ην θιεηδί αλάθιεμεο είλαη ζηε ζέζε ACC ή ON) 8. ηαλ ην θιεηδί αλάθιεμεο γπξίδεη ζηε ζέζε ACC ή ON κε ην παηεκέλν ηνλ δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πνκπνδέθηε ε ζπζθεπή ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη ν δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ζα αλάςεη. Γπξίζηε ην δηαθφπηε αλάθιεμεο ζηε ζέζε OFF ή απελεξγνπνηήζηε ρεηξνθίλεηα ηνλ δηαθφπηε γηα λα θιείζεη ν πνκπνδέθηεο. 9. Ζ ρξήζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο κέζσ ηνπ θιεηδηνχ ηεο αλάθιεμεο θαηαλαιψλεη έλα έμηξα ξεχκα ησλ 5mAh απφ ηε κπαηαξία φζν είλαη ζπλδεδεκέλν ην EDC-43.

11 ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΠΑΛ ΠΡΑΘΚΝΠ ΒΑΠΖΠ Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηφλ ηνλ πνκπνδέθηε γηα ιεηηνπξγία ζηαζεξνχ ζηαζκνχ, ζα ρξεηαζηείηε έλα μερσξηζηφ ηξνθνδνηηθφ 13.8V DC (δελ πεξηιακβάλεηαη), παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθφ αληηπξφζσπν γηα πιεξνθνξίεο. Ζ ηθαλφηεηα παξνρήο ξεχκαηνο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ζαο πξέπεη λα είλαη 12Α ή πεξηζζφηεξα. 1. Ππλδέζηε ην θαιψδην ζπλερνχο ξεχκαηνο κε ην ηξνθνδνηηθφ DC θαη δηαζθαιίζηε φηη νη πνιηθφηεηεο είλαη ζσζηέο. (Θφθθηλν: ζεηηθφ, Καχξν: αξλεηηθφ). Κε ζπλδέεηε ΞΝΡΔ άκεζα ηνλ πνκπνδέθηε κε κηα πξίδα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Σξεζηκνπνηήζηε ην παξερφκελν θαιψδην ζπλερνχο ξεχκαηνο γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ πνκπνδέθηε κε ηελ έμνδν ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηξνθνδνηηθνχ. Κελ αληηθαζηζηάηε ην θαιψδην κε ηα θαιψδηα κηθξφηεξεο δηαηνκήο. 2. Ππλδέζηε ην βχζκα ξεχκαηνο DC ηνπ πνκπνδέθηε ζηελ ππνδνρή ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο. Ξηέζηε δπλαηά ηα βχζκαηα καδί έσο φηνπ αθνπζηεί έλα θιηθ απφ ηηο αζθάιεηεο θιεηδψκαηνο. Ξξηλ ζπλδέζεηε ηε ζπλερή ηάζε ζηνλ πνκπνδέθηε, θξνληίζηε νη δηαθφπηεο ηξνθνδνζίαο πνκπνδέθηε θαη ηξνθνδνηηθνχ λα είλαη ζηε ζέζε OFF. Κελ ζπλδέεηε ην ηξνθνδνηηθφ DC ζε κηα πξίδα κέρξη λα θάλεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ Δάλ θαεί κηα αζθάιεηα, πξνζδηνξίζηε ηελ αηηία θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξζψζηε ην πξφβιεκα. Κεηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αληηθαηαζηήζηε ηελ αζθάιεηα. Αλ νη πξφζθαηα εγθαηεζηεκέλεο αζθάιεηεο ζπλερίδνπλ λα θαίγνληαη, απνζπλδέζηε ην θαιψδην ξεχκαηνο θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπφ ζαο γηα επηπιένλ βνήζεηα. Σξεζηκνπνηείηε κφλν αζθάιεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη δηαβάζκηζεο, δηαθνξεηηθά ν πνκπνδέθηεο κπνξεί λα θαηαζηξαθεί. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ πνκπνδέθηε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα φηαλ ε κπαηαξία ηνπ απηνθηλήηνπ δελ είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε, ή φηαλ ν θηλεηήξαο είλαη ζβεζηφο, ε κπαηαξία κπνξεί λα απνθνξηηζηεί, θαη δελ ζα έρεη επαξθή απνζέκαηα γηα λα μεθηλήζεη ην φρεκα. Απνθεχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ πνκπνδέθηε ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο.

12 ΔΛΓΔΗΜΖ ΡΑΠΖΠ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ Κεηά ηελ ζχλδεζε ηνπ πνκπνδέθηε κε ην ηξνθνδνηηθφ, ε ηάζε ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε LCD παηψληαο ην πιήθηξν καδί κε ην πιήθηξν. Ζ νζφλε αιιάδεη ακέζσο θάζε θνξά πνπ αιιάδεη θαη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο. Δπίζεο εκθαλίδεη ηελ ηάζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο. Ν πνκπνδέθηεο ζα επηζηξέςεη ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία, φηαλ ε ζπζθεπή ελεξγνπνηείηαη/απελεξγνπνηείηαη ή φηαλ επαλαιεθζεί ν παξαπάλσ ρεηξηζκφο (FUNC+MONI). Ζ θιίκαθα ηεο ηάζεο πνπ εκθαλίδεηαη είλαη απφ 7V έσο 16V DC. Δπεηδή ε ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη είλαη θαη εθηίκεζε, ρξεζηκνπνηήζηε έλα βνιηφκεηξν, φηαλ ζέιεηε κηα πην αθξηβή έλδεημε. ΠΛΓΔΠΖ ΘΔΟΑΗΑΠ Ξξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία, εγθαηαζηήζηε κηα απνηειεζκαηηθή θαη θαιά ζπληνληζκέλε θεξαία. Ζ επηηπρία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ ηχπν ηεο θεξαίαο θαη ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηεο. Σξεζηκνπνηήζηε κηα θεξαία ζχλζεηεο αληίζηαζεο 50Ω θαη κηα ρακειψλ απσιεηψλ νκναμνληθή γξακκή ηξνθνδνζίαο πνπ έρεη κηα ραξαθηεξηζηηθή ζχλζεηε αληίζηαζε 50Ω, ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηελ αληίζηαζε εηζφδνπ ηνπ πνκπνδέθηε. Αλ ε ζχδεπμε ηεο θεξαίαο ζηνλ πνκπνδέθηε κέζσ γξακκψλ ηξνθνδνζίαο πνπ έρνπλ κηα ζχλζεηε αληίζηαζε δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ 50Ω κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο παξεκβνιέο ζε θνληηλέο ηειενξάζεηο, ξαδηφθσλα θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο Δθπνκπή ρσξίο ηε ζχλδεζε κηαο θεξαίαο ή άιινπ ηζνδχλακνπ θνξηίνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηνλ πνκπνδέθηε. Ππλδέζεηε πάληα ηελ θεξαία κε ηνλ πνκπνδέθηε πξηλ ηελ εθπνκπή. ινη νη ζηαζεξνί ζηαζκνί πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε έλα αιεμηθέξαπλν ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο ππξθαγηάο, ειεθηξνπιεμίαο θαη βιάβεο ηνπ πνκπνδέθηε. ΠΛΓΔΠΔΗΠ ΑΜΔΠΝΑΟ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΖΣΔΗΝ Αλ ζθνπεχεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα εμσηεξηθφ ερείν, επηιέμηε έλα ερείν κε ζχλζεηε αληίζηαζε 8Ω. Ζ ππνδνρή εμσηεξηθνχ κεγαθψλνπ ππνδνρή δέρεηαη κνλνθσληθφ βχζκα 3,5 ρηιηνζηψλ (1/8 ") 2-αγσγψλ. Γηα εμσηεξηθφ ερείν πνπ πηνζεηεί δηπιφ ζχξα BTL, δψζηε πξνζνρή γηα ηε ζχλδεζε. Κελ ρξεζηκνπνηείηε ερείν πνπ απαηηείηαη γείσζε.

13 ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ Γηα επηθνηλσλίεο θσλήο, ζπλδέζηε ην παξερφκελν κηθξφθσλν ζηελ ππνδνρή ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο θχξηαο κνλάδαο. Γπξίζηε ην δαθηχιην ζηαζεξά ζην βχζκα κέρξη λα αζθαιίζεη. Πηεξεψζηε ην παξερφκελν θξεκαζηάξη ζε κηα θαηάιιειε ζέζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βίδεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεη βηδψλ.

14 ΞΟΝΠΝΤΖ Βαζηθέο Ιεηηνπξγίεο ΛΝ. ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 1 PWR (Ρξνθνδνζία) Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε ηνπ πνκπνδέθηε 2 VOL Οχζκηζε έληαζεο ηνπ ήρνπ 3 Θνπκπί SQL Οχζκηζε ζηάζκεο Squelch 4 Θεληξηθφο Δπηινγέαο Αιιάδεη ζπρλφηεηα, θαλάιη κλήκεο, δηεχζπλζε ζάξσζεο θιπ. 5 FUNC/SET Ξιήθηξν Ιεηηνπξγηψλ 6 V/M/MW Δλαιιάζζεη κεηαμχ ιεηηνπξγίαο VFO θαη Θαλαιηψλ 7 MHz/SHIFT Ξιήθηξν Κεγέζνπο Βήκαηνο (Βήκα :1MHz) 8 TS/DCS/LOCK Οπζκίδεη ηελ ηηκή γηα CTCSS θαη DCS 9 CALL/H/L Ξιήθηξν Θιήζεο 10 MONI Απελεξγνπνηεί ην squelch 11 πνδνρή DATA Ιεηηνπξγίεο Δγγξαθήο/Αλάγλσζεο δεδνκέλσλ, αληηγξαθήο θαη αληηθιεπηηθνχ ζπλαγεξκνχ. 12 TX Αλάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο 13 πνδνρή MIC. πνδνρή ζχλδεζεο ηνπ κηθξνθψλνπ Ξηέζηε ην πιήθηξν θαη όηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε παηήζηε έλα από ηα παξαθάηω πιήθηξα: ΛΝ. ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 5 FUNC/SET Δπηβεβαηψλεη ηηο επηιεθηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κεηά εμέξρεηαη 6 V/M/MW Απνζεθεχεη δεδνκέλα ζηα θαλάιηα 7 MHz/SHIFT Νξίδεη θνξά θαη ζπρλφηεηα αληηκεηάζεζεο (Offset) 8 TS/DCS/LOCK Οπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία θιεηδψκαηνο πιήθηξσλ 9 CALL/H/L Δλαιιαγή κεηαμχ Κέγηζηεο(HI), Κέζεο (MID) θαη Σακειήο(LOW) ηζρχνο εμφδνπ. 10 MONI Δλεξγνπνηεί ή Απελεξγνπνηεί ηνλ ζπζηνινδηαζηνιέα Ξηέζηε ην πιήθηξν θαη έλα από ηα παξαθάηω πιήθηξα καδί γηα ελεξγνπνίεζε ηωλ : ΛΝ. ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 1 &10 POWER & MONI Δπαλαθνξά ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο (Reset) 6 V/M/MW Γηαγξαθή κλήκεο 7 MHz/SHIFT Δλαιιαγή κεηαμχ Wide/Narrow (Δχξνο Εψλεο) 8 TS/DCS/LOCK Απηφκαηε θιήζε 9 CALL Δίζνδν ζηε ιεηηνπξγία αληηγξαθήο δεδνκέλσλ 10 MONI Δλεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο έλδεημεο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο

15 Ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο γηα λα ελεξγνπνηεζνύλ απαηηνύλ ζπλερέο πάηεκα ηωλ παξαθάηω πιήθηξωλ: ΛΝ. ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 5 FUNC/SET Θξαηήζηε παηεκέλν γηα 2 γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο 10 MONI Ιεηηνπξγία Ξαξαθνινχζεζεο (Monitor) ΞΗΠΥ ΚΔΟΝΠ ΛΝ. ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 1 πνδνρή Δμσηεξηθήο Ρξνθνδνζίαο 2 πνδνρή Δμσηεξηθνχ Ζρείνπ πνδνρή γηα ηε ζχλδεζε ηνπ πξναηξεηηθνχ θαισδίνπ γηα ιεηηνπξγία On/Off κε ρξήζε ηνπ θιεηδηνχ αλάθιεμεο. πνδνρή γηα ηε ζχλδεζε ελφο πξναηξεηηθνχ εμσηεξηθνχ ερείνπ. 3 Πχλδεζκφο Θεξαίαο Πχλδεζε γηα νκναμνληθφ θαιψδην 50Ω θαη θεξαία. Ν ζχλδεζκνο είλαη PL/M OΘΝΛΖ ΛΝ. ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 1 SQL (Γελ ρξεζηκνπνηείηαη) 2 Κ Ιεηηνπξγία Κλήκεο 3 4 Ρειεία (.) 5 πνδηαζηνιή 6 7 Έλδεημε ηνπ αξηζκνχ θαλαιηνχ ζε ιεηηνπξγία κλήκεο Ξαξάιεηςε θαλαιηνχ ζηε ζάξσζε Γείρλεη ην δεθαδηθφ ζεκείν ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηελ ιεηηνπξγία ζάξσζεο Γείρλεη ζπρλφηεηα ή ην φλνκα ηεο κλήκεο Ιακβάλεηαη ή παξαθνινπζείηαη ζήκα ΛΝ. ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 11 DCS Οχζκηζε ιεηηνπξγίαο DCS 12 Οχζκηζε ιεηηνπξγίαο CTCSS Φνξά ζπρλφηεηαο αληηκεηάζεζεο (Offset) Θξππηνθσλία (κφλν ζηελ έθδνζε S) 15 A Απηφκαηε απελεξγνπνίεζε 16 Nar Δπηινγή ζηελνχ εχξνπο δψλεο (Narrow) 17 LO Διάρηζηε Ηζρχο Δμφδνπ (LOW) 18 Mi Κέζε Ηζρχο Δμφδνπ(MIDLE) 8 ηζρχο ηνπ ζήκαηνο ηεο ιήςεο θαη ηεο εθπνκπήο 19 Δλεξγνπνίεζε πιήθηξνπ ιεηηνπξγηψλ 9 Ππζηνιέαο/Γηαζηνιέαο 10 Θιείδσκα Ξιήθηξσλ

16 ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ΛΝ. ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 1 UP Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο, ηνπ αξηζκνχ θαλαιηνχ ή ξχζκηζε θάπνηαο παξακέηξνπ 2 DOWN Κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο, ηνπ αξηζκνχ θαλαιηνχ ή ξχζκηζε θάπνηαο παξακέηξνπ 3 PTT Ξαηήζηε ην δηαθφπηε γηα εθπνκπή 4 Αξηζκεηηθά Ξιήθηξα Δηζαγσγή ζπρλφηεηαο ζην VFO θαη δηάθνξεο άιιεο εξγαζίεο 5 DTMF ON/OFF Δλαιιαγή κεηαμχ ιεηηνπξγίαο DTMF θαη άιισλ ιεηηνπξγηψλ 6 Γηαθόπηεο Θιεηδώκαηνο Θιεηδψλεη φια ηα πιήθηξα εθηφο απφ ην PTT 7 MIC Ζ ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην ζηνηρείν ηνπ κηθξνθψλνπ

17 Πχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή,πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πνκπνδέθηε, κπνξείηε λα ηνλ ξπζκίζεηε γηα ιεηηνπξγία VFO ή ιεηηνπξγία ην θαλαινπνίεζεο. 1. Αξρηθή Ούζκηζε: Α. Κε ινγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ: Γείηε ην κελνχ Οχζκηζεο Ιεηηνπξγίαο (Function Setup) ζην ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ. Β. Κε ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε: Ξαξαθαινχκε αλαηξέμηε ζην «Οχζκηζε Δκθάληζεο Νζφλεο» ζηε ζειίδα Θαηάζηαζε Ιεηηνπξγία VFO: A. Θαηάζηαζε Ιεηηνπξγίαο Ππρλφηεηαο + Κλήκεο : ηαλ ε ιεηηνπξγία νζφλεο νξίδεηαη ζαλ "FR", ν πνκπνδέθηεο κπαίλεη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζπρλφηεηαο + κλήκε. ηαλ ν πνκπνδέθηε απελεξγνπνηείηαη ή αιιάμεη θαλάιη, ε πξνζσξηλή ξχζκηζε ζα δηαγξαθεί επαλεξρφκελνο πάιη ζηηο αξρηθέο ηνπ ξπζκίζεηο. (Βιέπε Δηθφλα 1) Β. Θαηάζηαζε Ιεηηνπξγίαο Θαλαινπνίεζεο +λνκα : ηαλ ε ιεηηνπξγία νζφλεο νξίδεηαη ζαλ NM ν πνκπνδέθηεο κπαίλεη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαλαινπνίεζεο + λνκα. Πε απηφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ε νζφλε εκθαλίδεη ην φλνκα πνπ αληηζηνηρεί ζην θαλάιη εθφζνλ απηφ έρεη νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Γηαθνξεηηθά, ζα εκθαλίδεη ηε ζπρλφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ θαλαιηνχ. Νη ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε ίδηεο φπσο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ζπρλφηεηα + θαλάιη. (Βιέπε Δηθφλα 2) Γ. Θαηάζηαζε Ιεηηνπξγίαο VFO ( Ππρλφηεηα): Απηή ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο εκθαλίδεη ζηελ νζφλε κφλν ηε ζπρλφηεηα. Ρπρφλ ξπζκίζεηο θαη νξηζκνί θαλαιηψλ απνζεθεχνληαη ζηε ηειεπηαία ηνπο ξχζκηζε. ηαλ ζβήζεη ν πνκπνδέθηεο ε αιιάμεη ζε κηα λέα ζπρλφηεηα ζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο VFO, ε λέα παξάκεηξνο παξακέλεη κέρξη ηελ επφκελε αιιαγή. (Βιέπε Δηθφλα 3) 3. Δπαγγεικαηηθή Θαηάζηαζε Ιεηηνπξγίαο: ηαλ ε ιεηηνπξγία νζφλεο νξίδεηαη ζαλ CH ν πνκπνδέθηεο κπαίλεη ζε Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Πε απηή ηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο εθηφο απφ ιίγα ραξαθηεξηζηηθά φιεο νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κέζσ ινγηζκηθνχ Ζ/. Αλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί έλα φλνκα, ε νζφλε ζα ην εκθαλίζεη (Βιέπε Δηθφλα 4). ηαλ ν πνκπνδέθηεο έρεη ξπζκηζηεί ζε απηφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, νη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ψζηε λα αιιάμνπλ ηηο παξακέηξνπο ρεηξνθίλεηα. Πε νξηζκέλεο ρψξεο δηαλνκήο δελ επηηξέπεηαη ζηνπο εκπνξηθνχο ρξήζηεο λα πξνγξακκαηίζνπλ ηνλ πνκπνδέθηε ειεχζεξα ή θαη λα ηνλ ιεηηνπξγνχλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο εκθάληζεο ζπρλφηεηαο ( θαηάζηαζε VFO). Δμάιινπ, ην ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ δηαηίζεληαη κφλν γηα ηνπο εκπφξνπο θαη ε Alinco εθδίδεη ην ινγηζκηθφ κφλν γηα ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εηζαγσγείο. Ξαξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ αληηπξφζσπν απφ ηνλ νπνίν αγνξάζαηε απηφ ην πξντφλ ζε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα έρεηε θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαλαιηψλ ή γηα ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο απηνχ ηνπ πξντφληνο. Ζ Alinco θαη νη εμνπζηνδνηεκέλνη δηαλνκείο ηεο δελ γλσξίδνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έγηλε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζαο.

18 Ρν ζχκβνιν ζεκαίλεη απνθιεηζκέλεο ή πξναηξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σαξαθηεξηζηηθά ή θαη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκεο ζε ρξήζηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ επαγγεικαηηθά ηνλ πνκπνδέθηε, εθηφο εάλ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ έκπνξν. ΑΛΝΗΓΚΑ/ΠΒΖΠΗΚΝ ΠΠΘΔΖΠ Πχκθσλα κε ηελ επηινγή πνπ επηιέγεηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, παηήζηε ην πιήθηξν ή γπξίζηε ην θιεηδί αλάθιεμεο ζηε ζέζε ACC ή ON γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ πνκπνδέθηε. Γηα ην ζβήζηκν ηεο ζπζθεπήο πηέζηε γηα 1 ην πιήθηξν ή γπξίζηε ην θιεηδί αλάθιεμεο ζηε ζέζε OFF. ΟΘΚΗΠΖ ΡΖΠ ΔΛΡΑΠΖΠ ΖΣΝ Γπξίζηε ην θνπκπί VOL δεμηφζηξνθα γηα λα απμήζεηε ην επίπεδν ήρνπ, αξηζηεξφζηξνθα γηα λα ην κεηψζεηε. Θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν MONI ψζηε λα αθνχζεηε έλα ιεπθφ ζφξπβν γηα λα ξπζκίζεηε ζσζηά ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ. ΔΛΑΙΙΑΓΖ ΚΔΡΑΜ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ VFO / MNHMHΠ Θαηά ηελ αλακνλή πηέζηε ην πιήθηξν ή ην πιήθηξν έσο φηνπ εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε έλδεημε Κ ε νπνία ππνδεηθλχεη ηελ παξνχζα ζπρλφηεηα ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κλήκεο. Δπαλαιάβαηε ηνλ παξαπάλσ ρεηξηζκφ γηα ελαιιαγή κεηαμχ ιεηηνπξγίαο ζπρλφηεηαο (VFO) θαη ιεηηνπξγίαο κλήκεο. ΟΘΚΗΠΖ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ/ΘΑΛΑΙΗΝ ΚΔ ΔΞΗΙΝΓΔΑ 1. Θαηά ηε ιεηηνπξγία ζπρλφηεηαο (VFO), κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ παξνχζα ζπρλφηεηα ζε φπνηα επηζπκείηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ επηινγέα. Γεμηφζηξνθα γηα λα απμήζεηε ηε ζπρλφηεηα, αξηζηεξφζηξνθα γηα λα ηελ κεηψζεηε. Θάζε θιηθ ζα ηελ απμάλεη ή ζα ηελ κεηψλεη θαηά έλα βήκα. Ξηέζηε ην πιήθηξν, ε ππνδηαζηνιή ζα ραζεί. Πε απηή ηε θαηάζηαζε πεξηζηξέθνληαο ηνλ επηινγέα ή παηψληαο ηα πιήθηξα ηνπ κηθξνθψλνπ κπνξείηε λα αιιάδεηε γξήγνξα ηε ζπρλφηεηα ζε βήκαηα ηνπ 1 MHz. 2. Δλφζσ βξίζθεζηε ζε ιεηηνπξγία κλήκεο κπνξείηε λα αιιάδεηε ην ηξέρνλ θαλάιη κε ηνλ επηινγέα. Γεμηφζηξνθα γηα κεηάβαζε ζην επφκελν θαλάιη, αξηζηεξφζηξνθα γηα κεηάβαζε ζην πξνεγνχκελν. Πε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο (VFO/Κλήκε) παηψληαο ηα πιήθηξα ηνπ κηθξνθψλνπ έρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηνλ επηινγέα, ζηελ αιιαγή ζπρλφηεηαο ή θαλαιηνχ κλήκεο. Γηαζέζηκα βήκαηα ζπληνληζκνχ είλαη : 2.5Θ, 5Θ, 6.25Θ, 8.33Θ, 10Θ, 12,5Θ, 20Θ, 25Θ θαη 30Θ. ΟΘΚΗΠΖ ΠΡΑΘΚΖΠ SQUELCH H θίκσζε (squelch) εμαιείθεη ην ιεπθφ ζφξπβν (ν ζφξπβνο βάζνπο, φηαλ δελ ιακβάλεηαη θαλέλα ζήκα). Νη πςειφηεξεο ξπζκίζεηο ζηάζκεο ζα θξαηήζνπλ ηε θίκσζε "θιεηζηή" φηη πξέπεη γηα κηα ήζπρε παξαθνινχζεζε, αιιά ηα αδχλακα ζήκαηα δελ ζα αθνπζηνχλ Νη ρακειφηεξεο ξπζκίζεηο ζηάζκεο επηηξέπνπλ ζηα αδχλακα ζήκαηα λα "αλνίμνπλ" ηε θίκσζε, αιιά ν ζφξπβνο κπνξεί επίζεο λα ηελ αλνίμεη. Ξεξηζηξέθνληαο ην θνπκπί SQL, ξπζκίζηε ηε ζηάζκε θίκσζεο ζην επηζπκεηφ επίπεδν. ΙΖΤΖ Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή ζπρλφηεηα ιήςεο ή πεξηεγεζείηε ζηα θαλάιηα γηα λα αθνχζεηε ηηο δηάθνξεο ζπλνκηιίεο. Ρν S-meter δείρλεη ηε ζρεηηθή ηζρχ ηνπ ιακβαλνκέλνπ ζήκαηνο αλάκεζα ζε BUSY θαη πιήξνπο έλδεημεο (5 ζηα πέληε), φηαλ ν πνκπνδέθηεο αληρλεχεη έλα εηζεξρφκελν ζήκα.

19 ΔΘΞΝΚΞΖ Θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν ή πηέζηε ην πιήθηξν ηνπ κηθξνθψλνπ γηα λα βεβαησζείηε φηη ζηε ζπρλφηεηα πνπ δηαιέμαηε δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλνκηιίεο. Αθήζηε ην πιήθηξν ή πηέζηε ην πιήθηξν γηα λα επηζηξέςεηε ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. Πηε ζπλέρεηα θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν [PTT] θαη κηιήζηε ζην κηθξφθσλν. Ξαξαθαινχκε θξαηήζηε ην κηθξφθσλν ζε κηα απφζηαζε 2.5~5.0 εθαηνζηά απφ ηα ρείιε ζαο θαη κηιήζηε κε ηελ θαλνληθή έληαζε ηεο θσλήο ζαο. Θαηά ηελ εθπνκπή, ην ελδεηθηηθφ ΡΣ θσηίδεη ΘΝΘΘΗΛΑ θαη ε έλδεημε ηζρχνο εμφδνπ εκθαλίδεη ηε ζρεηηθή ηζρχ. Γηα ιήςε αθήζηε ην PTT. ΔΘΞΝΚΞΖ ΟΗΞΖΠ ΡΝΛΝ Γηα λα εθπέκςεηε ηε παξνχζα επηιεγκέλε ξηπή ηφλνπ θξαηήζηε παηεκέλν ην [PTT] θαη παηήζηε ην πιήθηξν ηνπ κηθξνθψλνπ. Απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκφο εθ ησλ πξνηέξσλ. ΔΘΞΝΚΞΖ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΖΠ ΠΖΚΑΡΝΓΝΠΗΑΠ Γηα λα εθπέκςεηε εθ ησλ πξνηέξσλ απνζεθεπκέλε θαη επηιεγκέλε DTFM/ 2-ηνλία/5-ηνλία πξναηξεηηθή ζεκαηνδνζία, θξαηήζηε παηεκέλν ην [PTT] θαη παηήζηε ην πιήθηξν ηνπ κηθξνθψλνπ. Απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκφο εθ ησλ πξνηέξσλ. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΛΑΙΗΥΛ ΚΛΖΚΖΠ 1. Πηε ιεηηνπξγία ζπρλφηεηαο (VFO), πεξηζηξέςηε ηνλ επηινγέα ψζηε λα επηιέμεηε ηε ζπρλφηεηα πνπ ζέιεηε ή εηζάγεηε ηελ απεπζείαο απφ ην πιεθηξνιφγην ηνπ κηθξνθψλνπ 2. Ξηέζηε ην πιήθηξν ηνπ κηθξνθψλνπ ψζηε λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο ζεκαηνδνζίαο CTCSS/DCS, χζηεξα πεξηζηξέςηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε επηζπκεηή ζεκαηνδνζία (ππφηνλν ή ςεθηαθφ θσδηθφ. Αλαηξέςηε ζηε ζειίδα 13 γηα ιεπηνκέξεηεο. 3. Ξηέζηε ην πιήθηξν ζ ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη ε ελδείμεηο, Κ θαη ν ηξέρνλ αξηζκφο ηνπ θαλαιηνχ, αλ ε έλδεημε Κ αλαβνζβήλεη ζεκαίλεη φηη ην ηξέρνλ θαλάιη είλαη θελφ. 4. Ξεξηζηξέςηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηνλ αξηζκφ θαλαιηνχ ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα απνζεθεχζεηε ηα δεδνκέλα. 5. Ξαηήζηε ην πιήθηξν, νη ελδείμεηο θαη Κ ζβήλνπλ απφ ηελ νζφλε θαη αθνχγνληαη 2 κπηπ. 6. Ξηέζηε μαλά ην πιήθηξν γηα επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο απνζήθεπζεο ηνπ θαλαιηνχ κλήκεο. ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΘΑΛΑΙΗΝ ΚΛΖΚΖΠ 1. Πηε ιεηηνπξγία κλήκεο, γπξίζηε ηνλ επηινγέα ψζηε λα δηαιέμεηε ην θαλάιη κλήκεο πνπ ζα δηαγξαθεί. 2. Ξηέζηε καδί ηα ην πιήθηξα θαη, ην ηξέρνλ θαλάιη κλήκεο ζα δηαγξαθεί, έλαο ήρνο ζα αθνπζηεί θαη ε έλδεημε Κ αλαβνζβήλεη, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε παξνχζα κλήκε δηαγξάθεθε.

20 ΑΞΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ/ΠΡΗΓΚΗΑΗΑ ΑΞΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ SQUELCH 1. Απελεξγνπνίεζε Squelch : Γηα απελεξγνπνίεζε ηεο θίκσζεο (Squelch) πηέζηε ην πιήθηξν, πηέζηε μαλά ην πιήθηξν γηα λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε πάιη. Ζ ξχζκηζε απηή νξίδεηαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζαλ κηα πξναηξεηηθή ιεηηνπξγία. 2. Πηηγκηαία Απελεξγνπνίεζε Φίκσζεο: Θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο θίκσζεο γηα λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε πάιη απειεπζεξψζηε ην. Απηή είλαη θαη ε εξγνζηαζηαθή εμνξηακνχ ιεηηνπξγία. Νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κφλν κέζσ ινγηζκηθνχ θαη φρη απφ ηα πιήθηξα. ΠΑΟΥΠΖ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ / ΚΛΖΚΖΠ ΠΑΟΥΠΖ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ Παξψλεη φιεο ηηο ζπρλφηεηεο ηνπ VFO ζε ζρέζε κε ην πξνθαζνξηζκέλν βήκα ζπληνληζκνχ. 1. Πε ιεηηνπξγία VFO παηήζηε γηα 1 ην πιήθηξν γηα λα μεθηλήζεη ε ζάξσζε. 2. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα ή παηήζηε ηα πιήθηξα ηνπ κηθξνθψλνπ γηα αιιαγή ηεο θνξάο ηεο ζάξσζεο. 3. Γηα λα ζηακαηήζεη ε ζάξσζε πηέζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν εθηφο ησλ θαη. ΠΑΟΥΠΖ ΚΖΚΖΠ (ΠΑΟΥΠΖ ΘΑΛΑΙΗΝ) Παξψλεη φια ηα θαλάιηα ηεο κλήκεο, εθηφο αλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε κλήκε έρεη επηιεγεί ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάιεηςεο κλήκεο. 1. Πε ιεηηνπξγία κλήκεο παηήζηε γηα 1 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηε ιεηηνπξγία ζάξσζεο θαλαιηνχ. 2. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα ή ηα πιήθηξα ηνπ κηθξνθψλνπ γηα αιιαγή ηεο θνξάο ηεο ζάξσζεο. 3. Γηα λα βγείηε παηήζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν εθηφο ησλ θαη. ΟΘΚΗΠΖ ΘΥΓΗΘΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΥΓΗΘΝΞΝΗΖΠΖΠ CTCSS/DCS Ξνιινί επαλαιήπηεο απαηηνχλ κηα ξχζκηζε θσδηθνπνίεζεο ελφο ηφλνπ CTCSS ή ελφο θσδηθνχ DCS ζαλ «θιεηδί» γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, νη ιεγφκελεο θαη «επηιεθηηθέο θιήζεηο". Νξηζκέλεο θνξέο ηα ραξαθηεξηζηηθά απνδηακφξθσζεο CTCSS ή DCS ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έμνδν ελφο επαλαιήπηε, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έλα είδνο θίκσζεο (Squelch). Πε απηή ηε ιεηηνπξγία, αλεμάξηεηα απφ ηo θαζεζηψο ηεο θχξηαο θίκσζεο, ν ήρνο κπνξεί λα αθνπζηεί ΚΝΛΝ φηαλ ιεθζεί έλα ζήκα πνπ πεξηέρεη έλαλ αληίζηνηρν ηφλν (CTCSS) ή ςεθηαθφ θσδηθφ (DCS). Ν ζπλδπαζκφο ησλ CTCSS squelch θαη ηεο ιεηηνπξγίαο DCS ιεηηνπξγία δελ είλαη δηαζέζηκνο. Κφλν ην έλα ή ην άιιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα δεδνκέλν θαλάιη. Ζ ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε ηφζν ζε ιεηηνπξγία VFO, φζν θαη ζε ιεηηνπξγία κλήκεο. Νη πξνγξακκαηηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ έκπνξν ζπζθεπέο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρεηξνθίλεηα ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Πε ιεηηνπξγία κλήκεο, ε ξχζκηζε είλαη πξνζσξηλή. Αιιάδνληαο ζπρλφηεηα ή ζβήλνληαο ηνλ πνκπνδέθηε ε ξχζκηζε ζα δηαγξαθεί. 1. Ξαηήζηε ην πιήθηξν. Πηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε παξνχζα ξχζκηζε κε ηηο ελδείμεηο T/ SQ/DCS θαη ην ζρεηηθφ ηφλν/ςεθηαθφ θσδηθφ. Ξηέζηε δηαδνρηθά ην ίδην πιήθηξν γηα λα δηαιέμεηε κεηαμχ ηεο ξχζκηζεο T/SQ/DCS. 2. Νη αξηζκνί (φπσο 88.5) αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ηφλσλ CTCSS ζε Hz. ηαλ εκθαλίδεηαη κφλν κε ηελ έλδεημε, ε κνλάδα εθπέκπεη ηνλ ππφηνλν ελψ πηέδεηαη ην PTT (θσδηθνπνηεί) επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε ζηνλ επαλαιήπηε( ππνζέηνληαο φηη ν επαλαιήπηεο ρξεζηκνπνηεί ηφλν 88.5 Hz). 3. Ξηέζηε μαλά ην ίδην πιήθηξν έηζη ψζηε λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε έλδεημε. Απηή είλαη ε ζπρλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο. Απηφ ελεξγνπνηεί ηε CTCSS θίκσζε (ή Φίκσζε Ρφλνπ, TSQ).

21 4. Μαλαπαηήζηε ην άιιε κηα θνξά έηζη ψζηε λα εκθαληζηεί έλα 3-ςήθηνο αξηζκφο θαη ε έλδεημε DCS. Απηφο είλαη ν ςεθηαθφο θσδηθφο DCS θαη ηαπηφρξνλα ελεξγνπνηεί θαη ηελ θσδηθνπνίεζε/ απνθσδηθνπνίεζε DCS. Πηα βήκαηα 2 έσο 4 γηα λα αιιάμεηε ηφλν ή ςεθηαθφ θσδηθφ, γπξίζηε ηνλ επηινγέα ή παηήζηε ηα πιήθηξα ηνπ κηθξνθψλνπ. Γηα εηζαγσγή ηεο ξχζκηζεο θαη επηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, πηέζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν εθηφο ησλ FUNC, PWR, TS, DCS, UP θαη DOWN. Ζ έλδεημε T/SQ/DCS ζα παξακέλεη ζηελ νζφλε ψζηε λα δείρλεη ην ηξέρνλ επηιεγκέλν θαζεζηψο επηιεθηηθήο-θιήζεο. Γηα λα βγείηε ρξεζηκνπνηήζηε απιψο ην πιήθηξν, πηέδνληαο ην κέρξηο φηνπ ζβήζεη ε ζρεηηθή έλδεημε T/SQ/DCS απφ ηελ νζφλε. Νη ζπρλφηεηεο θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο CTCSS κπνξνχλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο. Ζ ξχζκηζε ηεο ζπρλφηεηαο θσδηθνπνίεζεο ζρεηίδεηαη απηφκαηα κε ηε ξχζκηζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, αιιά ε ξχζκηζε ζπρλφηεηαο ηνπ ηφλνπ απνθσδηθνπνίεζεο δελ επεξεάδεη ηελ ξχζκηζε ζπρλφηεηαο ηνπ ηφλνπ θσδηθνπνίεζε. Δίλαη δηαζέζηκν ην ηππηθφ ζχλνιν ησλ 50 δηαθνξεηηθψλ ηφλσλ CTCSS. Ζ θσδηθνπνίεζε / α- πνθσδηθνπνίεζε DCS δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ. Ν θαηάινγνο κε ηνπο επηιεγφκελνπο ηφλνπο θαη ηνπο ςεθηαθνχο θσδηθνχο βξίζθεηαη ζην Ξαξάξηεκα ζην ηέινο απηνχ ηνπ θπιιαδίνπ. ΠΑΟΥΠΖ CTCSS Ξαηήζηε επαλεηιεκκέλα ην πιήθηξν κέρξηο φηνπ ε νζφλε εκθαλίζεη ηελ έλδεημε, ζηε ζπλέρεηα θξαηήζηε παηεκέλν γηα 1 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηε ζάξσζε ηφλσλ CTCSS. Κφιηο βξεζεί έλαο ηφλνο CTCSS ζα αθνπζηεί έλαο ήρνο, ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε ζπρλφηεηα ηνπ ηφλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα χζηεξα απφ 15 ε ζάξσζε ζα ζπλερίζεη. ΠΑΟΥΠΖ DCS Ξαηήζηε επαλεηιεκκέλα ην πιήθηξν κέρξηο φηνπ ε νζφλε εκθαλίζεη ηελ έλδεημε DCS, ζηε ζπλέρεηα θξαηήζηε παηεκέλν γηα 1 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηε ζάξσζε ςεθηαθψλ θσδηθψλ DCS. Κφιηο βξεζεί έλαο θσδηθφο DCS, ζα αθνπζηεί έλαο ήρνο, ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ν ςεθηαθφο θσδηθφο θαη ζηε ζπλέρεηα χζηεξα απφ 15 ε ζάξσζε ζα ζπλερίζεη. ΓΗΑΘΞΝΡΖΠ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΗΠΣΝΠ HIGH/MID/LOW Ξηέζηε ηνλ δηαθφπηε κέρξηο φηνπ ε νζφλε εκθαλίζεη ηελ έλδεημε, χζηεξα πηέζηε ην πιήθηξν γηα ελαιιαγή κεηαμχ πςειήο (ρσξίο έλδεημε ζηελ νζφλε), κέζεο (έλδεημε Mi ζηελ νζφλε) θαη ρακειήο (έλδεημε Lo ζηελ νζφλε) ηζρχνο εμφδνπ. ΠΠΡΝΙΔΑΠ/ΓΗΑΠΡΝΙΔΑΠ ΖΣΝ (Κεηώλεη ηνλ πεξηβάιινληα ζόξπβν θαη απμάλεη ηε δηαύγεηα ηνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο) Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηνιέα/δηαζηνιέα ζα κεηψζεη ζην κέγηζην δπλαηφ ηνλ πεξηβάιινληα ζφξπβν απμάλνληαο ηε δηαχγεηα ηνπ αθνπζηηθνχ ζήκαηνο. 1. Ξηέζηε ην πιήθηξν θαη χζηεξα ην πιήθηξν γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ζπζηνιέα/δηαζηνιέα. Δπαλαιάβαηε ηνλ ίδην ρεηξηζκφ γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ. 2. ηαλ εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ε ιεηηνπξγία είλαη ελεξγή. Ζ παξαπάλσ ιεηηνπξγία ηζρχεη κφλν γηα ηνπο πνκπνδέθηεο πνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηνλ ήρν αλ ρξεζηκνπνηεζεί κε πνκπνδέθηεο κε εθνδηαζκέλνπο κε απηή ηε δπλαηφηεηα.

22 Ούζκηζε Φνξάο θαη Ππρλόηεηαο κεηαηόπηζεο (Offset) O επαλαιήπηεο ιακβάλεη έλα ζήκα (UP-LINK) ζε κηα ζπρλφηεηα θαη επαλεθπέκπεη ζε κηα άιιε (DOWN- LINK). Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν απηψλ ζπρλνηήησλ νλνκάδεηαη ζπρλφηεηα κεηαηφπηζεο (ή Offset). Δάλ ε ζπρλφηεηα UP-LINK είλαη πςειφηεξε απφ ηελ DOWN-LINK, ε θνξά είλαη ζεηηθή (+), αλ είλαη κηθξφηεξε ε θνξά κεηαηφπηζεο είλαη αξλεηηθή (-). 1. Ξαηήζηε ην πιήθηξν κέρξηο φηνπ εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε έλδεημε, θαηφπηλ πηέζηε ην πιήθηξν, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ παξνχζα θνξά κεηαηφπηζεο. 2. Ξηέζηε δηαδνρηθά ην πιήθηξν γηα λα δηαιέμεηε ζεηηθή ή αξλεηηθή θνξά κεηαηφπηζεο. 3. ηαλ ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε + ππνδεηθλχεη ζεηηθή κεηαηφπηζε, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε ζπρλφηεηα εθπνκπήο είλαη πςειφηεξε απφ απηή ηεο ιήςεο. 4. ηαλ ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε - ππνδεηθλχεη αξλεηηθή κεηαηφπηζε, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε ζπρλφηεηα εθπνκπήο είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηεο ιήςεο. 5. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα ή ηα πιήθηξα ηνπ κηθξνθψλνπ γηα λα αιιάμεηε ηε ζπρλφηεηα κεηαηφπηζεο ζχκθσλα κε ηε ξχζκηζε ηνπ βήκαηνο. 6. Γηα ξχζκηζε θαη έμνδν παηήζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν εθηφο ησλ θαη. ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΞΙΖΘΡΟΥΛ Γηα ηελ απνθπγή θάπνηνπ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ, ε ιεηηνπξγία απηή θιεηδψλεη φια ηα πιήθηξα εθηφο απφ ηα, θαη. 1. Ξαηήζηε ην πιήθηξν κέρξηο φηνπ εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε έλδεημε, ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν κέρξηο φηνπ εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε έλδεημε. Ρψξα ε ιεηηνπξγία θιεηδψκαηνο είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 2. Δπαλαιακβάλνληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε έλδεημε ζβήλεη απφ ηελ νζφλε ππνδεηθλχνληαο φηη ην θιείδσκα ησλ πιήθηξσλ έρεη απελεξγνπνηεζεί. ΟΘΚΗΠΖ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΘΙΖΠΖΠ Απηή ε ξχζκηζε ζα εθπέκςεη απηφκαηα πξνγξακκαηηζκέλνπο θαη απνζεθεπκέλνπο εθ ησλ πξνηέξσλ ηφλνπο DTMF. Δίλαη απαξαίηεηνο ν εθ ησλ πξνηέξσλ πξνγξακκαηηζκφο ησλ ηφλσλ απηφκαηεο θιήζεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. 1. Θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν, παηήζηε ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηε ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο ηεο απηφκαηεο θιήζεο. Ζ νζφλε εκθαλίδεη ηα ηξέρνληα εμνξηακνχ δεδνκέλα θαη ζην αξηζηεξφ κέξνο εκθαλίδεηαη ε παξνχζα νκάδα(01 ζηελ πεξίπησζε καο). Αλ ε παξνχζα νκάδα είλαη θελή ε νζφλε εκθαλίδεη EMPTY. 2. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα επηιέμεηε ηελ νκάδα πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. πάξρνπλ δηαζέζηκεο 16 νκάδεο απηφκαηεο θιήζεο. 3. Ξαηήζηε ην πιήθηξν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ DTMF ηφλνπ πνπ ζέιεηε λα εθπέκςεηε απηφκαηα. 4. Ζ νζφλε θπιά κφιηο εηζαρζεί ην 7ν ςεθίν. Ρα ςεθία πνπ επηηξέπνληαη λα εηζαρζνχλ είλαη νη αξηζκνί 0-9, ε παχια (-), νη ραξαθηήξεο Α έσο D θαη ηα ζχκβνια # θαη * ζε έλα ζχλνιν 23 ςεθίσλ.

23 5. Κεηά ηελ επεμεξγαζία, παηήζηε ην PTT γηα λα εθπέκςεηε ηνλ ηξέρνληα ηφλν ηεο απηφκαηεο θιήζεο. Γηα απνζήθεπζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ ηφλνπ θαη έμνδν παηήζηε ην πιήθηξν. ΔΘΞΝΚΞΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΚΔΛΥΛ DTMF ΡΝΛΥΛ ΑΞΌ ΡΖ ΚΛΖΚΖ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΘΙΖΠΖΠ 1. Θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν, παηήζηε ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηε ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο ηεο απηφκαηεο θιήζεο. 2. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ νκάδα απηφκαηεο θιήζεο πνπ ζέιεηε λε εθπέκςεηε. 3. Γηα λα εθπέκςεηε ηνπο επηιεγκέλνπο DTMF ηφλνπο παηήζηε ην PTT. ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκφο έθηαθηεο αλάγθεο, ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν έσο φηνπ ε νζφλε εκθαλίζεη ηελ έλδεημε ALARM. Ν πνκπνδέθηεο απηφο έρεη 4 πξναηξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζπλαγεξκνχ, κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κέζσ ινγηζκηθνχ. Πβήζηε ηνλ πνκπνδέθηε γηα λα βγείηε απφ ηνλ ζπλαγεξκφ. ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ: ιεο νη κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηήο ηεο ελφηεηαο κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκεο ζε πξνγξακκαηηζκέλεο απφ ηνλ πσιεηή ζπζθεπέο. Νη εμνξηζκνχ ξπζκίζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα Θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 γηα λα κπείηε ζηε ιεηηνπξγία ξχζκηζεο παξακέηξσλ. 2. Ξαηήζηε ην πιήθηξν ή γηα λα δηαιέμεηε ην επηζπκεηφ κελνχ. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ παξάκεηξν πνπ ζέιεηε. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε ηνπ πιήθηξν Ούζκηζε ηνπ Βήκαηνο Ππρλόηεηαο Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη έγθπξε κφλν ζε θαηάζηαζε VFO. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ην βήκα ζπρλφηεηαο. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξηέζηε ην / γηα λα δηαιέμεηε ην κελνχ No.01, ε νζφλε εκθαλίδεη STP Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ην επηζπκεηφ βήκα ζπρλφηεηαο θαλαιηνχ. Ρα δηαζέζηκα βήκαηα ζε KHz είλαη 2.5 (εκθαλίδεηαη ζαλ 2Θ5), 6.25(εκθαλίδεηαη ζαλ 62), 8.33(εκθαλίδεηαη ζαλ 83), 10, 12.5(εκθαλίδεηαη ζαλ 125), 20,25,30 θαη Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε ην πιήθηξν Ζ ιεηηνπξγία απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κλήκεο. ΠΖΚΑΡΝΓΝΠΗΑ DTMF, DTMF ANI, 2-ΡΝΛΗΑ, 5-ΡΝΛΗΑ Ζ ζεκαηνδνζία DTMF/2-ηνλία/5-ηνλία ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηιεθηηθή θιήζε. Ζ ζεκαηνδνζία 5-ηνλίαο ή DTMF κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε άιια εμειηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ηα : ΑΛΗ, PTT ID, θιήζε νκάδαο, απνκαθξπζκέλε κεξηθή απελεξγνπνίεζε, απνκαθξπζκέλε γεληθή απελεξγνπνίεζε, ελεξγνπνίεζε, θιπ. Ζ επεμεξγαζία ηεο ζεκαηνδνζίαο πξέπεη λα έρεη γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο

24 2. Ξαηήζηε ην / γηα λα δηαιέμεηε ην κελνχ Λν.2, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε T-OFF. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. DTMF :To θαλάιη ζα θηκψλεηαη κε έλα ζήκα DTMF. Γελ ζα αθνχγεηαη θαλέλαο ήρνο απφ ην κεγάθσλν έσο φηνπ ιεθζεί έλα αληίζηνηρν ζήκα DTMF. Θξαηήζηε παηεκέλν ην [PTT] θαη χζηεξα παηήζηε απεπζείαο ην [UP] γηα λα εθπέκςεηε ηνπο πξν-απνζεθεπκέλνπο ηφλνπο DTMF. Δλφζσ βξίζθεζηε ζε ζεκαηνδνζία DTMF, παηήζηε γηα 2 ην πιήθηξν κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε έλδεημε AN -, πεξηζηξέςηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ην επηζπκεηφ ςεθίν (ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζέιεηε λα θιεζεί). Πε απηή ηε θαηάζηαζε, χζηεξα πηέζηε ην γηα επηβεβαίσζε ηνπ ππάξρνληνο ςεθίνπ θαη κεηάβαζε ηνπ θέξζνξα ζην επφκελν. Γηα λα πξνσζήζεηε ηνλ θέξζνξα πηέζηε. Κεηά ηελ επεμεξγαζία πηέζηε γηα ηελ θιήζε ΑΛΗ. 2TONE : Ρν θαλάιη ζα θηκψλεηαη κε έλα ζήκα 2-ηνλίαο. Γελ ζα αθνχγεηαη θαλέλαο ήρνο απφ ην κεγάθσλν έσο φηνπ ιεθζεί έλα αληίζηνηρν ζήκα 2-ηνλίαο. Θξαηήζηε παηεκέλν ην [PTT] θαη χζηεξα παηήζηε απεπζείαο ην [UP] γηα λα εθπέκςεηε ηνπο πξναπνζεθεπκέλνπο ηφλνπο 2-ηνλίαο. 5TONE : Ρν θαλάιη ζα θηκψλεηαη κε έλα ζήκα 5-ηνλίαο. Γελ ζα αθνχγεηαη θαλέλαο ήρνο απφ ην κεγάθσλν έσο φηνπ ιεθζεί έλα αληίζηνηρν ζήκα 5-ηνλίαο. Θξαηήζηε παηεκέλν ην [PTT] θαη χζηεξα παηήζηε απεπζείαο ην [UP] γηα λα εθπέκςεηε ηνπο πξν-απνζεθεπκέλνπο ηφλνπο 5-ηνλίαο. Δλφζσ βξίζθεζηε ζε ζεκαηνδνζία 5-ηνλίαο, παηήζηε γηα 2 ην πιήθηξν κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε έλδεημε AN -, πεξηζηξέςηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ην επηζπκεηφ ςεθίν (ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζέιεηε λα θιεζεί). Πε απηή ηε θαηάζηαζε, χζηεξα πηέζηε ην πιήθηξν γηα επηβεβαίσζε ηνπ ππάξρνληνο ςεθίνπ θαη κεηάβαζε ηνπ θέξζνξα ζην επφκελν. Γηα λα πξνσζήζεηε ηνλ θέξζνξα πηέζηε. Κεηά ηελ επεμεξγαζία πηέζηε γηα ηελ θιήζε ΑΛΗ. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν πηέζηε ην πιήθηξν. ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΘΙΖΠΖΠ 2-ΡΝΛΗΑΠ 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ Λν.03, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε 2TON XX, φπνπ XX ππνδεηθλχεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο νκάδεο. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηφ θσδηθφ 2-ηνλίαο απφ ηελ ιίζηα. Γηα λα εθπέκςεηε ηνλ επηιεγκέλν θσδηθφ παηήζηε ην [PTT]. 4. πάξρνπλ δηαζέζηκεο ζπλνιηθά 32 νκάδεο 00~31. Ζ πξνεπηινγή είλαη Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε ην πιήθηξν Ρν πεξηερφκελν θαη νη παξάκεηξνη ηεο ιίζηαο νκάδσλ 2-ηνλίαο επεμεξγάδνληαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη κφλν γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο νκάδαο ή κηαο νλνκαζίαο. ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΘΙΖΠΖΠ 5-ΡΝΛΗΑΠ 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ Λν.04, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε 5TON XX, φπνπ XX ππνδεηθλχεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο νκάδεο.

25 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηφ θσδηθφ 2- ηνλίαο απφ ηελ ιίζηα. Γηα λα εθπέκςεηε ηνλ επηιεγκέλν θσδηθφ παηήζηε ην [PTT]. 4. πάξρνπλ δηαζέζηκεο ζπλνιηθά 100 νκάδεο, 00~99, ε εμνξηακνχ είλαη Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε ην πιήθηξν Ρν πεξηερφκελν θαη νη παξάκεηξνη ηεο ιίζηαο νκάδσλ 5-ηνλίαο επεμεξγάδνληαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη κφλν γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο νκάδαο ή κηαο νλνκαζίαο. ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΘΙΖΠΖΠ DTMF 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.05, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε DTMF XX, φπνπ XX ππνδεηθλχεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο νκάδεο. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηνλ επηζπκεηφ DTMF θσδηθφ. Γηα λα εθπέκςεηε ηνλ θσδηθφ παηήζηε ην [PTT]. 4. πάξρνπλ δηαζέζηκεο 17 νκάδεο 00~16, ε εμνξηακνχ είλαη Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε ην πιήθηξν Ούζκηζε Ππλδπαζκνύ Πεκαηνδνζίαο Απηή ε ιεηηνπξγία ππάξρεη γηα λα βειηησζεί ην επίπεδν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνκπνδέθηε ελάληηα ζηε ιήςε κε επηζπκεηψλ ζεκάησλ. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ Λν.06, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε SPK--SQ 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηνλ επηζπκεηφ ζπλδπαζκφ. Αλ επηιεγεί SQ, ηφηε ζα κπνξείηε λα αθνχηε ηνλ θαινχληα ζηαζκφ φηαλ ιεθζεί έλα θέξνλ ηθαλφ λα αλνίμεη ηε θίκσζε (squelch). Αλ ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε CTC, ηφηε ζα κπνξείηε λα αθνχηε ηνλ θαινχληα φηαλ ιεθζεί έλα θέξνλ ην νπνίν ζα πεξηέρεη θαη ηνλ αληίζηνηρν (ηαηξηαζηφ) ηφλν CTCSS/DCS. Αλ ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε TON, ηφηε ζα κπνξέζεηε λα αθνχζεηε ηνλ θαινχληα φηαλ ην θέξνλ ζα πεξηέρεη έλα αληίζηνηρν ηφλν DTMF/2-ηνλίαο/5-ηνλίαο. Αλ ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε C*T, ηφηε ζα κπνξέζεηε λα αθνχζεηε ηνλ θαινχληα φηαλ ην θέξνλ πεξηέρεη έλα αληίζηνηρν ηφλν CTCSS/DCS θαη αληίζηνηρν ηφλν DTMF/2-ηνλίαο/5-ηνλίαο. Αλ ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε C/T, ηφηε ζα κπνξέζεηε λα αθνχζεηε ηνλ θαινχληα φηαλ ην θέξνλ πεξηέρεη έλαλ αληίζηνηρν ηφλν CTCSSS/DCS/DTMF/2-ηνλίαο/5-ηνλίαο. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε ην πιήθηξν Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη δηαζέζηκεο ΚΝΛΝ γηα πξνγξακκαηηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ κνλάδεο γηα ζεκαηνδνζία ηφλσλ (DTMF/2-ηνλία/5-ηνλία) θαη επηιεθηηθή θιήζε CTCSS/DCS.

26 ΔΞΗΙΝΓΖ ΤΖΙΖΠ/ΚΔΠΖΠ/ΣΑΚΖΙΖΠ ΗΠΣΝΠ ΔΜΝΓΝ 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.07, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε POW--HI. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε ΖΗ: Κέγηζηε Ηζρχο Δμφδνπ (60W/45W narrow) MI: Κέζε Ηζρχο Δμφδνπ (25W) LOW: Σακειή Ηζρχο Δμφδνπ (10W) 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε ην. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη παξφκνηα κε ηνλ ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ [FUNC]+[H/L]. Δπηινγή Δύξνπο Εώλεο (BAND-WIDTH) Δπηιέμηε ην θαηάιιειν εχξνο δψλεο βάζεη ηνπ ζρεδίνπ θαηαλνκήο κπάληαο. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.08, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε BAND Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. 25: Ρν εχξνο δψλεο είλαη 25KHz ( Δπξεία Εψλε) 20: Ρν εχξνο δψλεο είλαη 20KHz (Κέζε Εψλε) 12: To εχξνο δψλεο είλαη 12.5KHz (Πηελή Εψλε) 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. Απαγόξεπζε Δθπνκπήο Απηή ε ιεηηνπξγία απαγνξεχεη ηελ εθπνκπή θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ πνκπνδέθηεο ζαλ δέθηε. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.09, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε TX--ON. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. ΝΛ : Πην ηξέρνλ θαλάιη πηέζηε ην [PTT] γηα εθπνκπή. OFF: Πην ηξέρνλ θαλάιη ε ιεηηνπξγία ηνπ [PTT] είλαη απελεξγνπνηεκέλε 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. Απνκόλωζε Απαζρνιεκέλνπ Θαλαιηνύ Ζ ιεηηνπξγία BCLO είλαη γηα λα απελεξγνπνηεί ηελ εθπνκπή ελψ ιακβάλεηαη θάπνην ζήκα. Δάλ ην θαλάιη είλαη απαζρνιεκέλν (ππάξρεη ζπλνκηιία ζε εμέιημε) θαη παηήζεηε PTT, ν πνκπνδέθηεο ζα ερήζεη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ήρν θαη ζα επηζηξέςεη ζηε ιήςε. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.10, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε LOCK--OF. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. BU: Δλεξγνπνηεί ην θιείδσκα απαγνξεχνληαο ηελ εθπνκπή αλ ζην παξφλ θαλάιη ππάξρεη θάπνην θέξνλ ζήκα.

27 RL: Δλεξγνπνηεί ην θιείδσκα απαγνξεχνληαο ηελ εθπνκπή αλ ζην παξφλ θαλάιη ππάξρεη έλα θέξνλ ζήκα αιιά έλαο κε ηαηξηαζηφο ηφλνο CTCSS/DCS. OFF: Απελεξγνπνηεί ην θιείδσκα επηηξέπνληαο ηελ εθπνκπή ζε νπνηνδήπνηε θαζεζηψο ιήςεο. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. Δπεμεξγαζία Νλνκαζίαο Θαλαιηνύ (ΓΗΑΘΔΠΗΚΝ ΚΝΛΝ ΠΔ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΚΛΖΚΖΠ) 1. Πε ιεηηνπξγία κλήκεο θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.11, ε νζφλε εκθαλίδεη έλαλ θέξζνξα πνπ αλαβνζβήλεη. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζέιεηε, γηα επηβεβαίσζε θαη κεηάβαζε ζηνλ επφκελν ραξαθηήξα πηέζηε ην, γηα επηζηξνθή ζηελ αξρή πηέζηε ην. 4. Κεηά ηελ επεμεξγαζία γηα έμνδν πηέζηε ην πιήθηξν. Πε ιεηηνπξγία VFO, ην κελνχ απηφ δελ είλαη δηαζέζηκν. Αληηζηξνθή TX/RX Κε ηελ ελεξγνπνίεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ε ζπρλφηεηα ηεο εθπνκπήο γίλεηαη απηή ηεο ιήμεο θαη ε ζπρλφηεηα ηεο ιήςεο γίλεηαη απηή ηεο εθπνκπήο. Ρπρφλ ξπζκίζεηο ζεκαηνδνζίαο CTCSS/DCS αληηζηξέθνληαη αλαιφγσο. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.12, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε REV--OF. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. ON : Δλεξγνπνηεί ηελ αληηζηξνθή Ππρλφηεηαο OFF: Απελεξγνπνηεί ηελ αληηζηξνθή Ππρλφηεηαο 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. TALK AROUND Κε ηε ιεηηνπξγία Talk Around, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε άιινπο πνκπνδέθηεο ηεο νκάδαο ζαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγνπνηείηαη έλαο επαλαιήπηεο ή βξίζθεζηε εθηφο ηεο εκβειείαο ηνπ. Ν πνκπνδέθηεο ζα εθπέκςεη απφ ηε ζπρλφηεηα ιήςεο κε ηελ αληίζηνηρε CTCSS/DCS ζεκαηνδνζία ηεο. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.13, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε TALK--OF. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. ON : Δλεξγνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία Talk Around OFF: Απελεξγνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία talk Around 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. Ππζηνιέαο / Γηαζηνιέαο Νκηιίαο Δλεξγνπνηήζηε απηή ηε ιεηηνπξγία γηα λα κεηψζεηε ηνλ ζφξπβν ηνπ βάζνπο θαη απμήζηε ηελ δηαχγεηα ηνπ ήρνπ. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.14, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε COMP--OF.

28 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε ON : Δλεξγνπνίεζε ηνπ Ππζηνιέα / Γηαζηνιέα OFF: Απελεξγνπνίεζε ηνπ Ππζηνιέα / Γηαζηνιέα 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε ην. Δλεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία ζε φινπο ηνπο πνκπνδέθηεο ηεο νκάδαο. Γελ ζπληζηάηαη ζε πεξίπησζε πνπ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΝΙΝΗ ΝΗ ΞΝΚΞΝΓΔΘΡΔΠ ΠΚΒΑΡΝΗ κε απηή ηε ιεηηνπξγία. ΟΘΚΗΠΖ ΘΟΞΡΝΦΥΛΗΑΠ (ΘΟΞΡΝΓΟΑΦΖΠΖ) Δίλαη δηαζέζηκνο ζαλ έμηξα επηινγή έλα ζθξάκπιεξ αλαινγηθήο αληηζηξνθήο. Απηή ε εηδηθή δηαδηθαζία ήρνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα πεξηζζφηεξν ηδησηηθή επηθνηλσλία. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.15, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε SCR--OF. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. ON : Δλεξγνπνηεί ηελ θξππηνθσλία OFF: Απελεξγνπνηεί ηελ θξππηνθσλία 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. Ζ ξχζκηζε απηή ππάξρεη κφλν ζηνπο πνκπνδέθηεο DR-138S θαη DR-438S. ΔΚΦΑΛΗΠΖ DTFM ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΞΝΚΞΝΓΔΘΡΖ 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.16, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε D--XXX. πνπ XXX είλαη ε DTMF ηαπηφηεηα ηνπ πνκπνδέθηε. 3. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. ΔΚΦΑΛΗΠΖ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ 5-ΡΝΛΗΑΠ ΡΝ ΞΝΚΞΝΓΔΘΡΖ 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.17, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε F--XXXXX. πνπ XXXXX είλαη ε ηαπηφηεηα 5-ηνλίαο ηνπ πνκπνδέθηε. 3. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΡΗΘΝΠ ΉΣΝΠ Ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο, παξέρεη επηβεβαίσζε κηαο ξχζκηζεο, κηαο δπζιεηηνπξγίαο ή κηαο θαηάζηαζεο ιάζνπο ηνπ πνκπνδέθηε. Κπνξείηε λα ελεξγνπνηείηε ή λα απελεξγνπνηείηε ηνλ πξνεηδνπνηεηηθφ ήρν. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.18, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε BEEP--OF. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. ON : Δλεξγνπνηεί ηνπο πξνεηδνπνηεηηθνχο ήρνπο OFF: Απελεξγνπνηεί ηνπο πξνεηδνπνηεηηθνχο ήρνπο 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε.

29 ΣΟΝΛΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΓΗΑΙΙΔΗΚΑΡΝΠ(TOT) Ν ρξνλνδηαθφπηεο δηαιιείκαηνο (Time Out Timer) απαγνξεχεη ζηνπο ρξήζηεο λα εθπέκπνπλ κεηά απφ ηελ πάξνδν ελφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπλερνχο εθπνκθπήο. ηαλ ν ρξφλνο έρεη ηειεηψζεη, ε εθπνκπή ζηακαηά θαη ν πνκπνδέθηεο επηζηξέθεη απηφκαηα ζηελ ιήςε. Γηα λα επηζηξέςεηε πάιη ζηελ εθπνκπή αθήζηε ην [PTT] ψζηε λα κεδεληζηεί ην ρξνλφκεηξν. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.19, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε TOT Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. Σξνλφκεηξν: 1 ~ 30 ιεπηά (ζε βήκαηα ηνπ 1 ιεπηνχ). ΝFF: Απελεξγνπνίεζε ηνπ ρξνλνκέηξνπ. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΒΖΠΗΚΝ(APO) Κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηφκαηνπ ζβεζίκαηνο, ν πνκπνδέθηεο ζα ζβήζεη απηφκαηα φηαλ ην ρξνλφκεηξν ηεο ιεηηνπξγίαο θηάζεη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.20, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε APO--OF. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. 30ΚΗΛ : Απηφκαην ζβήζηκν κεηά απφ 30 ιεπηά. 1HOUR: Απηφκαην ζβήζηκν κεηά απφ 1 ψξα. 2HOUR: Απηφκαην Πβήζηκν κεηά απφ 2 ψξεο. ΝFF: Απελεξγνπνίεζε ηνπ απηνκάηνπ ζβεζίκαηνο 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΞΝΚΞΖΠ DTMF 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.21, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε SPD Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ (ms) 30/50/100/200/300/500 : Θάζε ξχζκηζε ππνδεηθλχεη ηνλ ρξφλν απνζηνιήο ηνπ θάζε DTMF ηφλνπ αιιά θαη ηελ παχζε κεηαμχ θάζε DTMF ηφλνπ πνπ απνζηέιιεηαη. 4.Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. ΟΘΚΗΠΖ ΣΟΥΚΑΡΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΝΘΝΛΖΠ Κε ηε ξχζκηζε απηή επηιέγεηε ην ρξψκα θσηηζκνχ ηεο νζφλεο LCD. 5. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 6. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.22, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε COL-- ORG. 7. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηo επηζπκεηφ ρξψκα γηα ηνλ θσηηζκφ ηεο νζφλεο. Ρα δηαζέζηκα ρξψκαηα είλαη : ORG: Ξνξηνθαιί, PUR: Κσβ θαη BLU: Κπιε. 8. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε.

30 ΟΘΚΗΠΖ ΣΟΝΛΝ ΠΛΔΣΗΠΖΠ ΠΑΟΥΠΖΠ πάξρνπλ 3 ήδε ζπλζεθψλ ζπλέρηζεο ηεο ζάξσζεο. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.23, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε SCAN--TO. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζπλέρηζεο ηεο ζάξσζεο TO : Σξνληθά ξπζκηζκέλε ζάξσζε, ζπλερίδεη ηε ζάξσζε αθνχ θάλεη ιήςε γηα 5 ή αθνχ έρεη ραζεί ην ζήκα, νπνηνδήπνηε ζπκβεί γξεγνξφηεξα. CO: Πάξσζε ζήκαηνο, ζπλερίδεη ηελ ζάξσζε αθνχ έρεη ραζεί ην ιακβαλφκελν ζήκα. SE: Πηακαηάεη ηε ζάξσζε κφιηο ιακβάλεηαη θάπνην ζήκα 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. ΟΘΚΗΠΖ ΦΥΡΔΗΛΝΡΖΡΑΠ ΝΘΝΛΖΠ 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.24, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε LAMP Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ρξφλν θσηεηλφηεηα γηα ηελ νζφλε κε ην έλα λα ζβήλεη εληειψο ην θσηηζκφ θαη ην 32 ζηε κέγηζηε θσηεηλφηεηα. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. ΟΗΞΖ ΡΝΛΝ 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.25, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε ΡΒ Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ζπρλφηεηα ηφλνπ. Γηαζέζηκνη ηφλνη είλαη ησλ 1000,1450,1750 θαη 2100 Hz. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. ΟΘΚΗΠΖ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ ΝΘΝΛΖΠ πάξρνπλ 3 δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο εκθάληζεο ηεο νζφλεο. Ππρλφηεηα+ Θαηάζηαζε Κλήκεο, Θαηάζηαζε Θαλαινπνίεζεο θαη Θαηάζηαζε Θαλαινπνίεζεο + Δκθάληζε Νλνκαζίαο. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.26, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε DSP-- FR. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο FR : Ππρλφηεηα + Θαηάζηαζε Κλήκεο CH : Θαηάζηαζε Θαλαινπνίεζεο ΛΚ : Θαλαινπνίεζε + Δκθάληζε Νλνκαζίαο, αλ ην θαλάιη δελ έρεη νλνκαζία, ε νζφλε εκθαλίδεη Ππρλφηεηα + Θαηάζηαζε Κλήκεο. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. Ζ ιεηηνπξγία απηή ίζσο λα κελ είλαη δηαζέζηκε γηα ζπζθεπέο πξνγξακκαηηζκέλεο απφ ηνλ πσιεηή.

31 ΟΘΚΗΠΖ PIN (ΑΣΟΖΠΡΖ ΑΛ ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΔΘΣΥΟΖΘΔΗ PIN) Δλεξγνπνηψληαο απηή ηε ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη θάζε θνξά πνπ αλνίγεη ν πνκπνδέθηεο ν ρεηξηζηήο λα εηζάγεη ηνλ θσδηθφ μεθιεηδψκαηνο (PIN), ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πνκπνδέθηε. ( Ρν PIN κπνξεί λα εθρσξεζεί κφλν κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ). 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.27, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε CODE--OF. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηεο απαίηεζεο εηζαγσγήο ηνπ PIN. ΝΛ : Δλεξγνπνίεζε ηεο απαίηεζεο εηζαγσγήο ηνπ PIN. OFF: Απελεξγνπνίεζε ηεο απαίηεζεο εηζαγσγήο ηνπ PIN. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε. ΙΗΠΡΑ ΘΑΙΝΛΡΥΛ Πηε ιίζηα θαινχλησλ απνζεθεχεηε αλαγλσξηζηηθά θαινχλησλ (ΑΛΗ) θαη ηα νλφκαηα πνπ ζέιεηε λα αληηζηνηρνχλ ζε απηά. Πηελ νζφλε ζα εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηνπ ζηαζκνχ πνπ θαιεί, αλ ν πνκπνδέθηεο ιάβεη έλα θαηαρσξεκέλν αλαγλσξηζηηθφ θαινχληνο. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.28, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε ΒΝΝΘ. 3. Ξαηήζηε ην γηα λα κπείηε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ. Ξαηήζηε ηα / γηα λα δηαιέμεηε ηελ νκάδα πνπ ζέιεηε (00 ~ 127, 128 νκάδεο ζπλνιηθά). Όζηεξα πεξηζηξέςηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηνλ 1ν αξηζκφ ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ, γηα επηβεβαίσζε θαη επηινγή ηνπ επφκελνπ ςεθίνπ παηήζηε, ελψ γηα δηαγξαθή φισλ ησλ εηζαρζέλησλ αξηζκψλ παηήζηε. 4. Κεηά ην ηέινο ηεο εηζαγσγήο ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ (ID,ANI θιπ) γηα επηβεβαίσζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ θαη γηα κπείηε ζηελ επεμεξγαζία ηεο νλνκαζίαο ηνπ δνζκέλνπ αλαγλσξηζηηθνχ παηήζηε. Γηα λα δηαιέμεηε ραξαθηήξα γηα ην φλνκα γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα πξνρσξήζεηε ζηνλ επφκελν πηέζηε ην πιήθηξν. Γηα δηαγξαθή φισλ ησλ εηζεγκέλσλ ραξαθηήξσλ πηέζηε. 5. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο εηζαγσγήο ζαο θαη επηζηξνθή ζην αξρηθφ κελνχ παηήζηε. Αλ ρξεηαζηεί λα θαηαρσξήζεηε θαη άιια αλαγλσξηζηηθά θαινχλησλ επαλαιάβεηε ηα βήκαηα 3 θαη 4 φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 6. Γηα λα επηζηξέςεηε ζε θαηάζηαζε αλακνλήο παηήζηε ην πιήθηξν. Δπαλαθνξά - Reset (Κπνξεί λα κελ επηηξέπεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο ζπζθεπέο) Αλ ν πνκπνδέθηεο δείρλεη λα κε ιεηηνπξγεί ζσζηά, κηα επαλαθνξά ηνπ επεμεξγαζηή ίζσο λα ιχζεη ην πξφβιεκα. ηαλ πξαγκαηνπνηείηε ιεηηνπξγία επαλαθνξάο (Reset), κπνξεί λα ραζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο κλήκεο θαζψο θαη άιιεο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο θαη παξάκεηξνη ξπζκίζεσλ. Θξαηήζηε αληίγξαθν ή θαηαγξάςηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πξνηνχ εθηειέζεηε κηα ιεηηνπξγία επαλαθνξάο. 1. Θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζηηο ξπζκίζεηο. 2. Ξαηήζηε / ψζηε λα επηιέμεηε ην κελνχ No.29, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε RESTORE. 3. Γπξίζηε ηνλ επηινγέα γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή επαλαθνξά FACT : Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθψλ ξπζκίζεσλ γηα κλήκεο, ζεκαηνδνζία θαη γεληθέο ξπζκίζεηο. SETUP: Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο (Κελνύ Λν. 18 έωο Λν 27)

32 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη επαλαθνξά (reset) παηήζηε. Πε απηή ηελ ελφηεηα νη δηάθνξνη ρεηξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη κε είλαη δηαζέζηκνη ζε φιεο ηηο κνλάδεο, φπνπ ππάξρεη ππφθεηηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ απφ ηνλ έκπνξν ή ζε πεξηνξηζκνχο. Κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ πξνζσξηλά ζε θαηάζηαζε κλήκεο, αιιά ε ξχζκηζε ζα επηζηξέςεη ζηηο αξρηθέο παξακέηξνπο κεηά απφ αιιαγή θαλαιηνχ ή ην ζβήζηκν ηεο κνλάδαο, Κπνξείηε λα ρεηξηζηείηε ηνλ πνκπνδέθηε ή λα εηζάγεηε ηε ζπρλφηεηα ή αξηζκφ θαλαιηνχ κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ κηθξνθψλνπ EMS-74. Νη ρεηξηζκνί ησλ πιήθηξσλ κπνξεί λα είλαη κπινθαξηζκέλνη γηα πξνγξακκαηηζκέλεο κνλάδεο. Θιείδωκα Ξιήθηξωλ Ρνπνζεηήζηε ην ζπξηαξσηφ δηαθφπηε ζηε ζέζε θιεηδψκαηνο (LOCK). Ν θσηηζκφο ησλ πιήθηξσλ ζβήλεη θαη απελεξγνπνηνχληαη φια ηα πιήθηξα εθηφο απφ ην [PTT]. ΔΘΞΝΚΞΖ DTMF ΡΝΛΥΛ ΚΔΠΥ ΡΝ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ Ρνπνζεηήζηε ηνλ ζπξηαξσηφ δηαθφπηε ζηε ζέζε DTMF, θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν [PTT] πιεθηξνινγείζηε θαηεπζείαλ ηνπο DTMF ηφλνπο πνπ ζέιεηε λα εθπέκςεηε (0~9, A~D, *,#). Ζ ιεηηνπξγίεο ησλ πιήθηξσλ απελεξγνπνηνχληαη ζηε ζέζε DTMF ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΚΔΠΥ ΞΙΖΘΡΟΥΛ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ Απενεργοποίηση Φίμωσης Πε θαηάζηαζε αλακνλήο παηήζηε ην πιήθηξν, ε θίκσζε απελεξγνπνηείηαη θαη ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη λα αλαβνζβήλεη ε έλδεημε, παηήζηε πάιη ην πιήθηξν γηα ελεξγνπνίεζε ηεο θίκσζεο θαη παξαηεξείζηε φηη ε έλδεημε, ράλεηαη απφ ηελ νζφλε. ΔΛΑΙΙΑΓΖ ΚΔΡΑΜ VFO ΘΑΗ ΘΑΛΑΙΗΥΛ Πε θαηάζηαζε αλακνλήο, πηέζηε ην πιήθηξν (VFO) θαη Θαλαιηψλ (Κλήκεο) γηα ελαιιαγή κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ Ππρλφηεηαο

33 ΠΛΡΝΚΖ ΘΙΖΠΖ Ξηέζηε ην [PTT] θαη ην πιήθηξν γηα λα εθπέκςεηε ζηε παξνχζα ζπρλφηεηα/θαλάιη ηνλ επηιεγκέλν ηφλν DTMF/2-ηνλίαο/5-ηνλίαο. Δθπνκπή Θωδηθνύ DTMF: Πε θαηάζηαζε αλακνλήο, πηέζηε, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ νκάδα θαη ηα δεδνκέλα DTMF. Ξαηήζηε γηα λα δηαιέμεηε ηελ νκάδα DTMF πνπ ζέιεηε, χζηεξα παηήζηε ην [PTT] γηα εθπνκπή. Αλ δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα DTMF ζηελ παξνχζα νκάδα, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε EMPTY, παηήζηε μαλά ην πιήθηξν θαη εηζάγεηε ηνλ επηζπκεηφ θψδηθα DTMF κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ, παηήζηε ην [PTT] γηα ηελ απνζήθεπζε θαη εθπνκπή ησλ δεδνκέλσλ DTMF. ΒΖΚΑ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη έγθπξε κφλν ζε θαηάζηαζε VFO. 1. Ξαηήζηε ην πιήθηξν θαη χζηεξα ην, ε νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε STP Ξαηήζηε γηα λα δηαιέμεηε ην βήκα ζπρλφηεηαο πνπ ζέιεηε. 3. Ξαηήζηε έλα νπνηνδήπνηε αξηζκεηηθφ πιήθηξν γηα έμνδν θαη απνζήθεπζε. ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΖ ΠΖΚΑΡΝΓΝΠΗΑ Πε θαηάζηαζε αλακνλήο παηήζηε ην πιήθηξν, χζηεξα παηήζηε γηα πξνζζήθεο ηεο πξναηξεηηθήο (έμηξα) ζεκαηνδνζίαο, επαλαιάβαηε ηνλ παξαπάλσ ρεηξηζκφ ψζηε λα νξίζεηε ζεκαηνδνζία DTMF, 2-ηνλίαο ή 5- ηνλίαο. D: DTMF Ρ: 2-Ρνλία F: 5-Ρνλία Ζ ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνζσξηλά ζε θαηάζηαζε θαλαινπνίεζεο. Κφιηο ν πνκπνδέθηεο ζβήζεη ή αιιάμεη θαλάιη, ε πξνζσξηλή ξχζκηζε ζα δηαγξαθεί θαη ζα επηζηξέςεη πίζσ ζηηο αξρηθέο ηεο ξπζκίζεηο. ΞΑΟΑΙΔΗΤΖ ΑΞΝ ΡΖ ΠΑΟΥΠΖ Πηε θαηάζηαζε Θαλαινπνίεζεο /Κλήκεο, παηήζηε ην θαη χζηεξα ην, εκθαλίδεηαη ε ππνδηαζηνιή. Απηφ ζεκαίλεη φηη πν παξφλ θαλάιη κπνξεί λα παξαιείπεηαη απφ ηελ ζάξσζε. Δπαλαιάβεηε ηνλ παξαπάλσ ρεηξηζκφ γηα λα θάλεηε πάιη ην θαλάιη δηαζέζηκν ζηε ζάξσζε. ηαλ ράλεηαη ε ππνδηαζηνιή, ζεκαίλεη φηη ην θαλάιη είλαη θαη πάιη δηαζέζηκν γηα ζάξσζε. ΠΑΟΥΠΖ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ/ΘΑΛΑΙΗΝ Πηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε, παηήζηε ην θαη χζηεξα ην γηα λα μεθηλήζεη ε ζάξσζε. Πηελ δηάξθεηα ηεο, παηήζηε γηα λα αιιάμεηε ηε θνξά ηεο, Γηα λα ζηακαηήζεηε ηε ζάξσζε παηήζηε ην [PTT]. ΑΞΝΚΝΛΥΠΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΚΔΛΝ ΘΑΛΑΙΗΝ Ζ ιεηηνπξγία BCLO είλαη γηα λα απελεξγνπνηεί ηελ εθπνκπή ελψ ιακβάλεηαη θάπνην ζήκα. Δάλ ην θαλάιη είλαη απαζρνιεκέλν (ππάξρεη ζπλνκηιία ζε εμέιημε) θαη παηήζεηε PTT, ν πνκπνδέθηεο ζα ερήζεη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ήρν θαη ζα επηζηξέςεη ζηε ιήςε. 1. Πηελ αλακνλή παηήζηε ην θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα κπείηε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ απνθιεηζκνχ ελφο απαζρνιεκέλνπ θαλαιηνχ. 2. Ξαηήζηε γ γηα λα δηαιέμεηε ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε BU: Δλεξγνπνηεί ην θιείδσκα απαγνξεχνληαο ηελ εθπνκπή αλ ζην παξφλ θαλάιη ππάξρεη θάπνην θέξνλ ζήκα. Ξαηψληαο ην [PTT] αθνχγεηαη έλαο πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο,

34 RL: Δλεξγνπνηεί ην θιείδσκα απαγνξεχνληαο ηελ εθπνκπή αλ ζην παξφλ θαλάιη ππάξρεη έλα θέξνλ ζήκα αιιά έλαο κε ηαηξηαζηφο ηφλνο CTCSS/DCS. OFF: Απελεξγνπνηεί ην θιείδσκα επηηξέπνληαο ηελ εθπνκπή ζε νπνηνδήπνηε θαζεζηψο ιήςεο. 3. Ξαηήζηε έλα αξηζκεηηθφ πιήθηξν γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν. ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΖ TX/RX Ζ ζπρλφηεηα ηεο εθπνκπήο γίλεηαη απηή ηεο ιήμεο θαη ε ζπρλφηεηα ηεο ιήςεο γίλεηαη απηή ηεο εθπνκπήο. Ρπρφλ ξπζκίζεηο ζεκαηνδνζίαο CTCSS/ DCS αληηζηξέθνληαη αλαιφγσο 1. Πηελ αλακνλή παηήζηε ην θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε REV--OF. 2. Ξαηήζηε γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. ΝΛ : Δλεξγνπνηεί ηελ αληηζηξνθή ζπρλφηεηαο. OFF: Απελεξγνπνηεί ηελ αληηζηξνθή ζπρλφηεηαο. 3. Ξαηήζηε έλα αξηζκεηηθφ ςεθίν γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν. ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΝ ΓΗΑΙΙΔΗΚΑΡΝΠ (TOT) Ρν ρξνλφκεηξν δηαιιείκαηνο (Time Out Timer) απαγνξεχεη ζηνπο ρξήζηεο λα εθπέκπνπλ κεηά απφ ηελ πάξνδν ελφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. ηαλ θηάζεηε ην ρξνληθφ φξην πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί απφ ηνλ πσιεηή ζαο, ε εθπνκπή ζηακαηά. Γηα λα εθπέκςεηε θαη πάιη ζα πξέπεη λα αθήζηε ην [PTT] ψζηε λα κεδεληζηεί ην ρξνλφκεηξν. 1. Πηελ αλακνλή παηήζηε ην θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ΡΝΡ--Σ. 2. Ξαηήζηε γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. 3. Ξαηήζηε έλα αξηζκεηηθφ ςεθίν γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν. ΘΥΓΗΘΝΞΝΗΖΠΖ/ΑΞΝΘΥΓΗΘΝΞΝΗΖΠΖ CTCSS /DCS 1. Πηελ αλακνλή παηήζηε ην θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα κπείηε ζηελ Θσδηθνπνίεζε/ Απνθσδηθνπνίεζε CTCSS/DCS. 2. Δπαλαιάβεηε ηα παξαπάλσ ιεηηνπξγία λα ξπζκίζεηε σο εμήο: Ζ νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε, απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη ξπζκηζηεί θσδηθνπνίεζε CTCSS ζην παξφλ θαλάιη. Ζ νζφλε εκθαλίδεη ηηο ελδείμεηο θαη, απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ην παξφλ θαλάιη έρεη ξπζκηζηεί θσδηθνπνίεζε/απνθσδηθνπνίεζε CTCSS. Ζ νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε DCS, απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ην παξφλ θαλάιη έρεη ξπζκηζηεί θσδηθνπνίεζε/απνθσδηθνπνίεζε DCS. 3. Πηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, παηήζηε γηα λα δηαιέμεηε ηνπο ηφλνπο ή ηνπο θσδηθνχο θσδηθνπνίεζεο/απνθσδηθνπνίεζεο CTCSS/DCS. 4. Γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν παηήζηε, ή. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ TALK AROUND Κε ηε ιεηηνπξγία Talk Around, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε άιινπο πνκπνδέθηεο ηεο νκάδαο ζαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγνπνηείηαη έλαο επαλαιήπηεο ή βξίζθεζηε εθηφο ηεο εκβειείαο ηνπ. Ν πνκπνδέθηεο ζα εθπέκςεη απφ ηε ζπρλφηεηα ιήςεο κε ηελ αληίζηνηρε CTCSS/DCS ζεκαηνδνζία ηεο. 1. Πηελ αλακνλή παηήζηε ην θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ΡΑLK--OF. 2. Ξαηήζηε γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. ΝΛ : Δλεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία Talk Around. OFF: Απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία Talk Around. 3. Ξαηήζηε έλα αξηζκεηηθφ ςεθίν γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν.

35 ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΡΗΘΝΠ HΣΝΠ Ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο, παξέρεη επηβεβαίσζε κηαο ξχζκηζεο, κηαο δπζιεηηνπξγίαο ή κηαο θαηάζηαζεο ιάζνπο ηνπ πνκπνδέθηε. Κπνξείηε λα ελεξγνπνηείηε ή λα απελεξγνπνηείηε ηνλ πξνεηδνπνηεηηθφ ήρν. 1. Πηελ αλακνλή παηήζηε ην θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ΒEEP--ΧX. 2. Ξαηήζηε γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. BEEP--OF : Απελεξγνπνηεί ηνλ πξνεηδνπνηεηηθφ ήρν. BEEP--ON: Δλεξγνπνηεί ηνλ πξνεηδνπνηεηηθφ ήρν. 3. Ξαηήζηε έλα αξηζκεηηθφ ςεθίν γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν. ΔΞΗΙΝΓΖ ΗΠΣΝΠ (ΚΔΓΗΠΡΖ/ΚΔΠΖ/ΔΙΑΣΗΠΡΖ) 1. Πηελ αλακνλή παηήζηε ην θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε POW--ΧX. 2. Ξαηήζηε γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε. ΖΗ : Κέγηζηε Ηζρχο Δμφδνπ. MI : Κέζε Ηζρχο Δμφδνπ LOW: Διάρηζηε Ηζρχο Δμφδνπ. 3. Ξαηήζηε έλα αξηζκεηηθφ ςεθίν γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν. ΝΞΗΠΘΗΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ ΝΘΝΛΖΠ 1. Πηελ αλακνλή παηήζηε ην θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε LAMP--ΧX. 2. Ξαηήζηε γηα λα δηαιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε νπηζζίνπ θσηηζκνχ γηα ηελ νζφλε (1 ~ 32 ). 3. Ξαηήζηε έλα αξηζκεηηθφ ςεθίν γηα επηβεβαίσζε θαη έμνδν. Αλ ν πνκπνδέθηεο κεηαθηλεζεί κε άθνκςν ηξφπν (βίαηα θιπ) ερεί έλα δπλαηφο ήρνο ζπλαγεξκνχ. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη ρξήζηκε φηαλ ε κνλάδα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε έλα φρεκα. Ρνπνζέηεζε : Ππλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο απεπζείαο κε ηελ κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο.

36 Ιεηηνπξγία: 1. Ππλδέζηε ην πξναηξεηηθφ (έμηξα) θαιψδην ζπλαγεξκνχ ζηελ ππνδνρή DATA ηεο πξφζνςεο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα ΔΛ ΔΊΛΑΗ ΑΛΝΗΘΡΖ Ζ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ. Αζθαιίζηε ην άιιν άθξν ηνπ θαισδίνπ ζε έλα ζηαζεξφ αληηθείκελν ηνπ νρήκαηνο. Αλ είλαη απαξαίηεην ρξεζηκνπνηείζηε ηελ πξναηξεηηθή (έμηξα) επέθηαζε ηνπ θαισδίνπ ζπλαγεξκνχ. 2. Πβήζηε ηε κνλάδα παηψληαο ην πιήθηξν. Ν ζπλαγεξκφο είλαη ηψξα ελεξγνπνηεκέλνο. 3. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ πνκπνδέθηε, πξψηα αλάςηε ηνλ θαη ζηε ζπλέρεηα ελψ είλαη αλακκέλνο αθαηξέζηε ην θαιψδην ζπλαγεξκνχ. Αθαηξψληαο ή θφβνληαο ην θαιψδην πξηλ αλάςεη ν πνκπνδέθηεο ζα ερεί ν ζπλαγεξκφο. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ην ζπλαγεξκφ παηήζηε ην γηα λα ζβήζεηε ηνλ πνκπνδέθηε. Ν ζπλαγεξκφο αθπξψλεηαη θαη ελεξγνπνηείηαη μαλά θαλνληθά ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα παηεζεί ην πιήθηξν. Ζ ιεηηνπξγία απηή αληηγξάθεη ηα πξνγξακκαηηζκέλα δεδνκέλα θαη ηηο παξακέηξνπο κηαο ζπζθεπήο (ζπζθεπή πξνέιεπζεο) ζε κηα άιιε (ζπζθεπή πξννξηζκνχ). 1. Σξεζηκνπνηήζηε θνηλφ audio-θαιψδην κε 3.5mm stereo mini-βχζκαηα, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Θάληε κηα ζπζθεπή πξνέιεπζεο (master) κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ επηζπκείηε. Πβήζηε θαη ηηο δχν ζπζθεπέο. Ππλδέζηε ην θαιψδην κεηαμχ ησλ ππνδνρψλ DATA θαη ζηηο δχν ζπζθεπέο. 2. Κφλν γηα ηε ζπζθεπή πξνέιεπζεο (master). Θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν παηήζηε χζηεξα ην πιήθηξν γηα λα κπείηε ζε θαηάζηαζε αληηγξαθήο. Ζ νζφλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε CLONE. 3. Ξαηήζηε ην [PTT] ηεο ζπζθεπήο πξνέιεπζεο (Master), ε νζφλε εκθαλίδεη CLONEXX. Ζ νζφλε ηεο κνλάδαο πξννξηζκνχ (Slave) εκθαλίδεη CLONEXX. ηαλ ηειεηψζεη επηηπρψο ε δηαδηθαζία αληηγξαθήο, ε κνλάδα πξννξηζκνχ (Slave) θάλεη επαλεθθίλεζε. Πβήζηε ηηο ζπζθεπέο απνζπλδέζηε ην θαιψδην αληηγξαθήο θαη επαλαιάβεηε ην 3ν βήκα γηα φζεο ζπζθεπέο ζέιεηε λα αληηγξάςεηε. Αλ δελ γίλεη επηηπρήο κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ, ζβήζηε θαη ηηο δπν ζπζθεπέο, βεβαησζείηε φηη έρεη ζπλδεζεί ζσζηά ην θαιψδην θαη επαλαιάβαηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή.

37 ΔΜΝΟΗΠΚΝ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ DR-138 DR-138 Θσδηθνπνίεζε & Απνθσδηθνπνίεζε DCS -- Ππρλφηεηα VFO MHz Θσδηθφο DCS 023N Θαλάιη Κλήκεο 0~ Ηζρχο Δμφδνπ ςειή (HI) Φνξά Κεηαηφπηζεο -- Θιείδσκα Ξιήθηξσλ OFF Ππρλφηεηα Κεηαηφπηζεο 600KHz TOT OFF Βήκα Ππληνληζκνχ 12.5KHz APO OFF Θσδηθνπνίεζε & Απνθσδηθνπνίεζε CTCSS -- Σξψκα Νζφλεο LCD Ξνξηνθαιί Ππρλφηεηα CTCSS 88.5Hz ΔΜΝΟΗΠΚΝ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ DR-438 DR-438 Θσδηθνπνίεζε & Απνθσδηθνπνίεζε DCS -- Ππρλφηεηα VFO MHz Θσδηθφο DCS 023N Θαλάιη Κλήκεο 0~ Ηζρχο Δμφδνπ ςειή (HI) Φνξά Κεηαηφπηζεο -- Θιείδσκα Ξιήθηξσλ OFF Ππρλφηεηα Κεηαηφπηζεο 5000KHz TOT OFF Βήκα Ππληνληζκνχ 12.5KHz APO OFF Θσδηθνπνίεζε & Απνθσδηθνπνίεζε CTCSS -- Σξψκα Νζφλεο LCD Ξνξηνθαιί Ππρλφηεηα CTCSS 88.5Hz Νη πξναηξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζα είλαη νπζηαζηηθά απελεξγνπνηεκέλεο θαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο παξάκεηξνη δηαγξάθνληαη. ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ Ξξφβιεκα Αλάβνληαο ηε κνλάδα δελ εκθαλίδεηαη θακηά έλδεημε ζηελ νζφλε. Θαίγεηαη ε αζθάιεηα Ξηζαλέο αηηίεο θαη ηηο πηζαλέο ιχζεηο Έρνπλ αληηζηξαθεί νη πνιηθφηεηεο + θαη - ηεο ηξνθνδνζίαο. Ππλδέζηε ηνλ θφθθηλν αγσγφ ζηνλ ζεηηθφ πφιν θαη ην καχξν αγσγφ ζηνλ αξλεηηθφ. Διέγμηε θαη λα ιχζηε ην πξφβιεκα πνπ θαίεη ηελ αζθάιεηα θαη χζηεξα αληηθαηαζηήζηε ηελ αζθάιεηα κε έλα λέν. Ζ νζφλε είλαη πνιχ ζθνηεηλή Οπζκίζηε ζσζηά ηελ παξάκεηξν νπίζζηνπ θσηηζκνχ LCD. Γελ αθνχγεηαη ήρνο απφ ην κεγάθσλν Γελ ιεηηνπξγνχλ ηα πιήθηξα θαη ν επηινγέαο Γπξίδνληαο ηνλ επηινγέα δελ αιιάδεη ην θαλάιη κλήκεο. Ρν επίπεδν θίκσζεο είλαη πνιχ πςειφ. Κεηψζηε ην επίπεδν ηεο θίκσζεο. Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε ε επηιεθηηθή θιήζε π.ρ. TSQ. Ξαηήζηε ην πιήθηξν [ΚΝΛΗ] γηα παξαθνινχζεζε. Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία θιεηδψκαηνο ησλ πιήθηξσλ. Απελεξγνπνηήζηε ηελ θαη δνθηκάζηε μαλά. Ν πνκπνδέθηεο είλαη ζε θαηάζηαζε θιήζεο (CALL). Ξαηήζηε ην πιήθηξν

38 Ξξφβιεκα Ξαηψληαο ην [PTT] ν πνκπνδέθηεο δελ εθπέκπεη. Ξηζαλέο αηηίεο θαη ηηο πηζαλέο ιχζεηο Γελ είλαη ζσζηή ε ζχλδεζε ηνπ κηθξνθψλνπ. Ππλδέζηε ζσζηά ην κηθξφθσλν θαη πξνζπαζήζηε μαλά. Γελ είλαη ζσζηή ε ζχλδεζε ηεο θεξαίαο ζαο. Διέγμηε ηελ ζχλδεζε ηεο θεξαίαο ζαο θαη πξνζπαζήζηε μαλά Ξαξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν ζαο, φηαλ έρεηε αλάγθε απφ ηερληθή βνήζεηα. DR-138

39 Νη πξνδηαγξαθέο ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ιφγσ ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο.

40 ΠΣΛΝΡΖΡΔΠ 50 ΝΚΑΓΥΛ ΡΝΛΥΛ CTCSS(ΖZ) 1024 ΝΚΑΓΔΠ ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΡΝΛΥΛ DCS

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

αο επραξηζηνχκε πνπ αγνξάζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-9800 ηεο.

αο επραξηζηνχκε πνπ αγνξάζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-9800 ηεο. αο επραξηζηνχκε πνπ αγνξάζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-9800 ηεο. O ΣΖ-9800 ζαο πξνζθέξεη κηα αμηφπηζηε, ζαθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηνλ εξγνλνκηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ θαη ηηο έμππλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεραληζκόο πξόκελεο Πόξηαο Οδεγίεο Υξήζεο & εγθαηάζηαζεο

Μεραληζκόο πξόκελεο Πόξηαο Οδεγίεο Υξήζεο & εγθαηάζηαζεο Μεραληζκνί ζπξφκελσλ & αλνηγφκελσλ ζπξψλ SG-S 1200 ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΟΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ Μεραληζκόο πξόκελεο Πόξηαο Οδεγίεο Υξήζεο & εγθαηάζηαζεο Ο παξψλ κεραληζκφο ζπληζηάηαη λα ηνπνζεηεζεί απφ έκπεηξν ηερληθφ πξνζσπηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC.

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. Οδεγίεο Υξήζεο GREEK αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. αο παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα λα αλαθαιύςεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην πξντόλ απηό Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA Κνκβίν επηινγώλ Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο θαη επηινγήο νκάδωλ νκηιίαο Πιήθηξν ηεξκαηηζκν ύ θιήζεο Πιήθηξν PTT Πιήθηξα πινήγεζεο Αξηζηεξό πιήθηξν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα