Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ"

Transcript

1 EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

2 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές. 2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2016/10». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ. 4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ.12).

3 2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Αντικείμενο 5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στη διασφάλιση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών για την αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) και της διαδικασίας αξιολόγησης της εσωτερικής επάρκειας ρευστότητας (ΔΑΕΕΡ) κατά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη ΔΕΕΑ (Κατευθυντήριες οδηγίες ΔΕΕΑ) 2. Ειδικότερα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν ποιες πληροφορίες, αναφορικά με τη ΔΑΕΕΚ και τη ΔΑΕΕΡ, θα πρέπει να συλλέγουν οι αρμόδιες αρχές από τα ιδρύματα προκειμένου να διενεργούν τις αξιολογήσεις τους σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΕΑ. Αποδέκτες 6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Πεδίο εφαρμογής 7. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τα επίπεδα εφαρμογής της ΔΑΕΕΚ και της ΔΑΕΕΡ που ορίζονται στα άρθρα 108 και 109 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εφαρμογής της ΔΕΕΑ που προσδιορίζεται στο άρθρο 110 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και αναγνωρίζοντας τις παρεκκλίσεις που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 7, 8, 10 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του άρθρου 21 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 3. Εφαρμογή Ημερομηνία εφαρμογής 8. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου EBA/GL/2014/13 της 19ης Δεκεμβρίου 2014

4 4. Γενικές παράμετροι για τη συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με τη ΔΑΕΕΚ και τη ΔΑΕΕΡ 9. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συλλέγουν από τα ιδρύματα τις πληροφορίες που αφορούν τη ΔΑΕΕΚ και τη ΔΑΕΕΡ και ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να διενεργούν τις ακόλουθες εποπτικές αξιολογήσεις, όπως προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΕΑ: a. αξιολόγηση της αρτιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πληρότητας των πλαισίων των διαδικασιών ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ σύμφωνα με την ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΕΑ b. αξιολόγηση του κατά πόσον οι υπολογισμοί της ΔΑΕΕΚ είναι αναλυτικοί, αξιόπιστοι, κατανοητοί και συγκρίσιμοι όπως προσδιορίζεται στην ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΕΑ και c. ως πρόσθετη πηγή πληροφορίας για τις αξιολογήσεις των στοιχείων της ΔΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του επιχειρηματικού μοντέλου σύμφωνα με την ενότητα 4 των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΕΑ, αξιολόγηση της εσωτερικής διακυβέρνησης και των ελέγχων σε επίπεδο ιδρύματος σύμφωνα με την ενότητα 5 των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΕΑ και αξιολόγηση των κινδύνων ρευστότητας και χρηματοδότησης και την επάρκεια ρευστότητας σύμφωνα με την ενότητα 8 των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΕΑ. 10. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που συλλέγουν από τα ιδρύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: a. το «εγχειρίδιο του αναγνώστη», το οποίο θα έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 11 b. γενικές πληροφορίες σχετικά με τα πλαίσια ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη στρατηγική, καθώς και τη διακυβέρνηση όπως προσδιορίζονται στην ενότητα 5 του παρόντος εγγράφου c. πληροφορίες ειδικά για τη ΔΑΕΕΚ όπως προσδιορίζονται στην ενότητα 6 του παρόντος εγγράφου d. πληροφορίες ειδικά για τη ΔΑΕΕΡ όπως προσδιορίζονται στην ενότητα 7 του παρόντος εγγράφου

5 e. σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων της ΔΑΕΕΚ και της ΔΑΕΕΡ και πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας όπως προσδιορίζονται στην ενότητα 8 του παρόντος εγγράφου 11. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το ίδρυμα τους παρέχει το «εγχειρίδιο του αναγνώστη», το οποίο έχει καταρτιστεί ως γενικό κείμενο που διευκολύνει την αξιολόγηση των εγγράφων ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ. Για τον σκοπό αυτό, το «εγχειρίδιο του αναγνώστη» θα πρέπει να παρέχει επισκόπηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις διαδικασίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, καθώς και της κατάστασής τους (νέο έγγραφο, αμετάβλητο έγγραφο, έγγραφο που περιέχει μικρές διορθώσεις κ.λπ.). Το «εγχειρίδιο αναγνώστη» θα πρέπει ουσιαστικά να λειτουργεί ως ευρετήριο και να συνδέει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές με τα έγγραφα που έχει υποβάλει το ίδρυμα στην αρμόδια αρχή (ιδιαιτέρως, όταν η μορφή υποβολής πληροφοριών επιτρέπει στα ιδρύματα να υποβάλλουν πολλαπλά εσωτερικά έγγραφα, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 12 στοιχείο δ)). Το «εγχειρίδιο του αναγνώστη» θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές μεταβολές που έχουν επέλθει στις πληροφορίες σε σύγκριση με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο παρελθόν, τυχόν εξαιρέσεις από την υποβολή (βλέπε επίσης παραγράφους 21-22), καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να είναι συναφής για την αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή. Επιπλέον, το «εγχειρίδιο του αναγνώστη» θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές σε όλες τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που δημοσιοποιεί το ίδρυμα (περιλαμβανομένων των πληροφοριών που δημοσιοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 438 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ ). 12. Όσον αφορά τη συλλογή των πληροφοριών που προσδιορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ορίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες και να ενημερώνουν τα ιδρύματα που υπόκεινται στη διάταξη των πληροφοριών ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ σχετικά με τα ακόλουθα: a. τις ημερομηνίες έως τις οποίες τα ιδρύματα θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές (ημερομηνίες υποβολής). Όταν οι αρμόδιες αρχές ορίζουν για πρώτη φορά ή μεταβάλλουν σημαντικά αυτές τις ημερομηνίες, θα πρέπει να παρέχουν στα ιδρύματα επαρκή χρόνο για την κατάρτιση των στοιχείων που θα υποβάλουν b. την ημερομηνία αναφοράς, και να προσδιορίζουν εάν είναι δυνατή η χρήση διαφορετικών ημερομηνιών αναφοράς για τις επιμέρους πληροφορίες c. τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες d. τα τεχνικά μέσα και τη μορφή για την υποβολή των πληροφοριών, και ειδικότερα εάν οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται ως ένα έγγραφο (έκθεση) ή σε 3 ΕΕ L 176, σ. 1.

6 οποιαδήποτε άλλη μορφή (π.χ. πολλαπλά έγγραφα), ή εάν τα ιδρύματα μπορούν να υποβάλλουν εσωτερικά έγγραφά τους. 13. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που προσδιορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο θα πρέπει να είναι ανάλογες με την κατηγορία του ιδρύματος σύμφωνα με την ενότητα 2.4 των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΕΑ και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στις ακόλουθες παραγράφους. 14. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να απαιτούν από τα ιδρύματα που εμπίπτουν στην κατηγορία 1 της ΔΕΕΑ να τους παρέχουν κατ ελάχιστον όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σε ετήσια βάση. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προσπαθήσουν να ορίσουν ενιαία ημερομηνία υποβολής και ενιαία ημερομηνία αναφοράς για όλα τα ιδρύματα της κατηγορίας 1 της ΔΕΕΑ. Ωστόσο, ανάλογα με την οργάνωση των διαδικασιών ΔΕΕΑ, είναι δυνατόν να οριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά ίδρυμα, εφόσον αυτό κριθεί πιο ενδεδειγμένο. 15. Όσον αφορά τα ιδρύματα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 1 και αναφέρονται στην ενότητα 2.4 των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΕΑ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν: a. να προσδιορίζουν διαφορετική συχνότητα για την υποβολή των πληροφοριών, αντί της ετήσιας, και να ορίζουν διαφορετικές ημερομηνίες υποβολής και αναφοράς για τις διάφορες πληροφορίες, πάντοτε σύμφωνα με το πρότυπο ελάχιστης εποπτικής συνεργασίας που εφαρμόζεται σε κάθε ίδρυμα σύμφωνα με την ενότητα 2.4 των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΕΑ και το πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης που αφορά το ίδρυμα και αναφέρεται στο άρθρο 99 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ b. Να προσδιορίζουν διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης ή να εξαιρούν συγκεκριμένες ειδικές πληροφορίες που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Όταν εξαιρούν πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν λάβει επαρκείς πληροφορίες για να αξιολογήσουν τα πλαίσια των διαδικασιών ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ και την αξιοπιστία των εκτιμήσεων κεφαλαίου και ρευστότητας ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΕΑ της ΕΑΤ. 16. Ανάλογα με την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και την αξιολόγηση του κατά πόσον τα υποβληθέντα έγγραφα καλύπτουν όλους τους τομείς που προσδιορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από τα ιδρύματα να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προσδιορίζουν το κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης και ποσότητας των πληροφοριών που θα παρέχονται για τους σκοπούς της αξιολόγησης των διαδικασιών ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ, διενεργώντας συνεχή εποπτικό διάλογο με το ίδρυμα στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ.

7 17. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και ότι αυτές οι πληροφορίες παραμένουν έγκυρες και εφαρμοστέες κατά την ημερομηνία υποβολής, ακόμη και όταν η ημερομηνία (δημιουργίας) του εγγράφου είναι άλλη από τη σχετική ημερομηνία αναφοράς. Τα έγγραφα που αφορούν οποιαδήποτε πληροφορία προσδιορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και τα οποία καταρτίζονται μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς και της ημερομηνίας υποβολής, θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατά περίπτωση για τους σκοπούς αξιολόγησης των διαδικασιών ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ (λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα όπως προσδιορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές). 18. Με σκοπό τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των επιμέρους στοιχείων ΔΕΕΑ βάσει του εφαρμοζόμενου προτύπου συνεργασίας και του προγράμματος εποπτικής εξέτασης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από τα ιδρύματα ορισμένες ειδικές πληροφορίες που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ή πρόσθετες πληροφορίες πέραν του τακτικού κύκλου υποβολής πληροφοριών ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 14 και 15 (π.χ. μπορούν να ζητηθούν ορισμένες πληροφορίες ειδικά για τη ΔΑΕΕΡ με σκοπό την αξιολόγηση ΔΕΕΑ των κινδύνων ρευστότητας και χρηματοδότησης, και όχι απαραίτητα για την αξιολόγηση της ΔΑΕΕΡ). 19. Όταν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε διασυνοριακούς τραπεζικούς ομίλους και τις οντότητές τους, και έχει συσταθεί το σώμα εποπτών, οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές θα πρέπει, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την αξιολόγηση ΔΕΕΑ σύμφωνα με την ενότητα 11.1 των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΕΑ, να συντονίζουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις ημερομηνίες, τα μέσα και τη μορφή που αναφέρονται στην παράγραφο 12, καθώς και το ακριβές και λεπτομερές πεδίο εφαρμογής κάθε πληροφορίας με συνέπεια για όλες τις οντότητες του ομίλου. 20. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ζητούνται από τα ιδρύματα με τη μορφή των εσωτερικών εγγράφων κάθε ιδρύματος τα οποία δεν ακολουθούν τη δομή ή την μορφή που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προσπαθούν να διασφαλίζουν τη δομική συνέπεια και συγκρισιμότητα, μεταξύ άλλων ζητώντας από τα ιδρύματα να επεξηγούν μέσω του «εγχειριδίου του αναγνώστη» πώς και σε ποια σημεία τους τα παρεχόμενα έγγραφα καλύπτουν όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 21. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των πλαισίων και των υπολογισμών ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν λάβει όλες τις συναφείς πληροφορίες όπως προσδιορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα. Όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους πληροφορίες στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων θα πρέπει να ζητούν από τα ιδρύματα να επιβεβαιώνουν στο «εγχειρίδιο του αναγνώστη» ότι αυτές οι πληροφορίες εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και ότι τα σχετικά έγγραφα δεν έχουν τροποποιηθεί ή θα πρέπει να παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές που έχουν

8 υποστεί τα έγγραφα μετά την τελευταία υποβολή τους. Με βάση αυτές τις παραμέτρους, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να παραλείψουν πληροφορίες που διαθέτουν ήδη από άλλες εποπτικές δραστηριότητες και οι οποίες παραμένουν έγκυρες και επίκαιρες, όσον αφορά αιτήματα για πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που εκτελούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 14 και Όταν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε πολύ αναλυτικό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να μην υποβάλλουν κάθε διαθέσιμο έγγραφο που αφορά τις απαιτούμενες πληροφορίες. Όταν αυτές οι αναλυτικές πληροφορίες εξαιρούνται από την υποβολή, όπως για παράδειγμα υποστηρικτικά έγγραφα σε σχέση με τοπικές αναφορές, πρακτικά συνεδριάσεων και επιμέρους βασικούς δείκτες επιδόσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα παρέχουν τις γενικές πολιτικές που διέπουν τις εν λόγω πληροφορίες και αναφέρουν στο «εγχειρίδιο του αναγνώστη» ποιες πληροφορίες έχουν εξαιρεθεί από την υποβολή. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν παραδείγματα αυτών των πληροφοριών, κατά περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα και τα έγγραφα που εξαιρούνται από την υποβολή θα μπορούσαν ωστόσο να ζητηθούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο ή ενδεδειγμένο, μεταξύ άλλων για λόγους τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης του ιδρύματος με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

9 5. Κοινές πληροφορίες για τη ΔΑΕΕΚ και τη ΔΑΕΕΡ 5.1 Πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική 23. Όσον αφορά το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του προσδιορισμού των βασικών επιχειρηματικών τομέων, αγορών, γεωγραφικών περιοχών, θυγατρικών και προϊόντων του ιδρύματος b. περιγραφή των βασικών παραγόντων εσόδων και κόστους, οι οποίοι κατανέμονται σε βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, αγορές και θυγατρικές. 24. Όσον αφορά τη μελλοντική στρατηγική, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή των μεταβολών που έχει προγραμματίσει το ίδρυμα για το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο και τις υποκείμενες δραστηριότητές του (μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρησιακές μεταβολές (όπως οι υποδομές του πληροφοριακού συστήματος) ή τα ζητήματα διακυβέρνησης) b. προβλέψεις βασικών χρηματοοικονομικών μετρήσεων για όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, τις αγορές και τις θυγατρικές c. περιγραφή του τρόπου σύνδεσης της επιχειρηματικής στρατηγικής με τη ΔΑΕΕΚ/ΔΑΕΕΡ. 5.2 Πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης των κινδύνων 25. Όσον αφορά την οργάνωση και τη διακυβέρνηση των πλαισίων διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή των συνολικών ρυθμίσεων διακυβέρνησης, περιλαμβανομένων των ρόλων και των αρμοδιοτήτων εντός της οργάνωσης της διαχείρισης και του ελέγχου των κινδύνων, μεταξύ άλλων σε επίπεδο διοικητικού οργάνου και ανώτατων διοικητικών στελεχών του ομίλου, που θα καλύπτει τα ακόλουθα:

10 i. την ανάληψη κινδύνου, τη διαχείριση κινδύνου και τον έλεγχο κινδύνου γενικά ii. τις ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ και τις βασικές συνιστώσες τους, μεταξύ άλλων τον εντοπισμό του κινδύνου, τη μέτρηση του κινδύνου, την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, τον κεφαλαιακό προγραμματισμό και τον προγραμματισμό ρευστότητας, τη δομή των ορίων, τις παραβιάσεις των ορίων, τις διαδικασίες παραπομπής σε ανώτερη βαθμίδα της ιεραρχικής κλίμακας κ.λπ.) b. περιγραφή των γραμμών αναφοράς και της συχνότητας της τακτικής υποβολής στοιχείων στο διοικητικό όργανο που καλύπτει τη διαχείριση και τον έλεγχο των κινδύνων c. περιγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ της μέτρησης και της παρακολούθησης κινδύνων με την πραγματική πρακτική ανάληψης κινδύνου (π.χ. ορισμός ορίων, παρακολούθηση, αντιμετώπιση παραβιάσεων κ.λπ.) d. περιγραφή των διαδικασιών και ρυθμίσεων που διασφαλίζουν ότι το ίδρυμα διαθέτει αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των σημαντικών κινδύνων του και της εξέλιξής τους, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων 1) την αλληλεπίδραση και την ενοποίηση της διαχείρισης κεφαλαίου και ρευστότητας, περιλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ, 2) την αλληλεπίδραση μεταξύ της διαχείρισης των διαφόρων κατηγοριών κινδύνου και της διαχείρισης των κινδύνων σε επίπεδο ιδρύματος, 3) την ενσωμάτωση των διαδικασιών ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ στη διαχείριση κινδύνου και τη συνολική διαχείριση του ιδρύματος, περιλαμβανομένης της διαχείρισης της τιμολόγησης και των επιδόσεων e. κατά περίπτωση, περιγραφή του διαχωρισμού των καθηκόντων εντός του ομίλου, του θεσμικού συστήματος προστασίας ή του συνεταιριστικού δικτύου που αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. 5.3 Πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων 26. Όσον αφορά το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή της αντιστοιχίας της στρατηγικής και του επιχειρηματικού μοντέλου του ιδρύματος με το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων

11 b. περιγραφή της διαδικασίας και των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ανώτατων διοικητικών στελεχών και του διοικητικού οργάνου, όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνων c. πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό των σημαντικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ίδρυμα d. περιγραφή των επιπέδων διάθεσης ανάληψης / ανοχής κινδύνων, των κατώτατων ορίων και των ορίων που έχουν οριστεί για τους σημαντικούς κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, καθώς και του χρονικού ορίζοντα και της διαδικασίας που εφαρμόζεται προκειμένου να διατηρούνται επικαιροποιημένα τα εν λόγω κατώτατα όρια και τα όρια e. περιγραφή του πλαισίου κατανομής ορίων εντός του ομίλου, μεταξύ άλλων, σε βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, αγορές και θυγατρικές f. περιγραφή της ενσωμάτωσης και της χρήσης του πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνων στη διαχείριση κινδύνων και τη συνολική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της περιγραφής της σύνδεσης του πλαισίου με την επιχειρηματική στρατηγική, της στρατηγικής κινδύνων, των διαδικασιών ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ, περιλαμβανομένου του κεφαλαιακού προγραμματισμού και του προγραμματισμού ρευστότητας. 5.4 Πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο και το πρόγραμμα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 27. Όσον αφορά το πλαίσιο και το πρόγραμμα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. γενική περιγραφή του προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του ιδρύματος, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των τύπων των διενεργούμενων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, της συχνότητάς τους, τις μεθοδολογικές λεπτομέρειες και των υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται, του εύρους των παραδοχών και της σχετικής υποδομής των δεδομένων b. περιγραφή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικότερα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ΔΑΕΕΚ και της ΔΑΕΕΡ c. περιγραφή της αλληλεπίδρασης (ενσωμάτωσης) μεταξύ των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων φερεγγυότητας και ρευστότητας, και ειδικότερα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων ειδικά για τη ΔΑΕΕΚ και τη ΔΑΕΕΡ, και περιγραφή του ρόλου των αντίστροφων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων

12 d. περιγραφή των χρήσεων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και της ενσωμάτωσής τους στο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου κινδύνων. 5.5 Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα κινδύνων, τη συνάθροιση και τα πληροφοριακά συστήματα 28. Όσον αφορά τα δεδομένα κινδύνων, τη συνάθροιση και τα πληροφοριακά συστήματα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή του πλαισίου και της διαδικασίας που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, την αποθήκευση και τη συνάθροιση των δεδομένων κινδύνου σε διάφορα επίπεδα του ιδρύματος, περιλαμβανομένης της ροής δεδομένων από τις θυγατρικές στον όμιλο b. περιγραφή της ροής δεδομένων και της δομής δεδομένων για τα δεδομένα κινδύνων που χρησιμοποιούνται στη ΔΑΕΕΚ και τη ΔΑΕΕΡ c. περιγραφή των ελέγχων δεδομένων που εφαρμόζονται στα δεδομένα κινδύνων για τους σκοπούς της ΔΑΕΕΚ και της ΔΑΕΕΡ d. περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή, αποθήκευση, συνάθροιση και διάδοση των δεδομένων κινδύνων στο πλαίσιο της ΔΑΕΕΚ και της ΔΑΕΕΡ.

13 6. Ειδικές πληροφορίες για τη ΔΑΕΕΚ 6.1 Πληροφορίες σχετικά με το συνολικό πλαίσιο της ΔΑΕΕΚ Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 29. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τους γενικούς στόχους και τις βασικές παραδοχές που διέπουν τη ΔΑΕΕΚ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή του πεδίου εφαρμογής της ΔΑΕΕΚ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αποκλίσεων από το πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων που καλύπτονται από τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, καθώς και το σκεπτικό αυτών των αποκλίσεων b. περιγραφή της προσέγγισης που ακολουθείται για τον εντοπισμό των κινδύνων (μεταξύ άλλων και των συγκεντρώσεων κινδύνων) και την ένταξη των εντοπιζόμενων κινδύνων στις κατηγορίες και υποκατηγορίες κινδύνων που θα καλύψει η ΔΑΕΕΚ, περιλαμβανομένης της προσέγγισης που ακολουθείται για να προσδιοριστεί η σημαντικότητα των κινδύνων c. περιγραφή των βασικών στόχων και παραδοχών της ΔΑΕΕΚ (π.χ. σχέση με συγκεκριμένες εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας), η οποία περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίον διασφαλίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια d. περιγραφή του επίκεντρου της ΔΑΕΕΚ αναλύεται εάν η ΔΑΕΕΚ εστιάζει στον αντίκτυπο που έχουν οι κίνδυνοι στα λογιστικά μεγέθη, στην οικονομική αξία του ιδρύματος ή και στα δύο αυτά στοιχεία e. περιγραφή του χρονικού ορίζοντα της ΔΑΕΕΚ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και ανάλυση των πιθανών διαφορών μεταξύ των κατηγοριών κινδύνων και των οντοτήτων του ομίλου που εξετάζονται Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 30. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της υλοποίησης του πεδίου εφαρμογής, των γενικών στόχων και των βασικών παραδοχών που διέπουν τη ΔΑΕΕΚ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. κατάλογο με τις κατηγορίες και υποκατηγορίες κινδύνου που καλύπτει η ΔΑΕΕΚ, περιλαμβανομένων των ορισμών τους και των ορίων των επιμέρους κατηγοριών κινδύνου

14 b. επεξήγηση των διαφορών μεταξύ των κινδύνων που καλύπτει η ΔΑΕΕΚ και του πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνων, όταν διαφέρει το πεδίο εφαρμογής των κινδύνων που καλύπτονται c. περιγραφή τυχόν αποκλίσεων στη διαδικασία ΔΑΕΕΚ και στις βασικές παραδοχές εντός του ομίλου και των οντοτήτων του ομίλου, κατά περίπτωση. 6.2 Πληροφορίες σχετικά με τη μέτρηση, την αξιολόγηση και τη συνάθροιση του κινδύνου Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 31. Όσον αφορά τις μεθοδολογίες μέτρησης, αξιολόγησης και συνάθροισης των κινδύνων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ΔΑΕΕΚ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. γενική περιγραφή των βασικών στοιχείων των μεθοδολογιών και υποδειγμάτων ποσοτικοποίησης/μέτρησης, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις μετρήσεις, τις παραδοχές και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται (π.χ. διαστήματα εμπιστοσύνης, περίοδοι διακράτησης, κ.λπ.) για όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες κινδύνου στο πλαίσιο της έγκρισης των μεθοδολογιών και των υποδειγμάτων από το διοικητικό όργανο του ιδρύματος b. προδιαγραφές των πραγματικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων επεξήγηση του τρόπου με τον οποίον τα δεδομένα αποτυπώνουν το πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων του ομίλου που καλύπτονται από τη ΔΑΕΕΚ, περιλαμβανομένου του μήκους της χρονοσειράς c. περιγραφή των βασικών διαφορών μεταξύ των μεθοδολογιών και υποδειγμάτων ποσοτικοποίησης/μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ΔΑΕΕΚ και των μεθοδολογιών και υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τους κινδύνους που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (εφόσον κάποιο ίδρυμα χρησιμοποιεί εξελιγμένα υποδείγματα που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές). Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να παρέχεται για κάθε κίνδυνο και να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετική χρήση των μεταβατικών κατώτατων ορίων της συμφωνίας της Βασιλείας Ι (άρθρο 500 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013), τις διαφορετικές παραδοχές σχετικά με τις παραμέτρους κινδύνου, τα διαστήματα εμπιστοσύνης κ.λπ.

15 d. περιγραφή της μεθόδου συνάθροισης των εκτιμήσεων για το εσωτερικό κεφάλαιο όσον αφορά τις καλυπτόμενες οντότητες και κατηγορίες κινδύνου, μεταξύ άλλων περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τα οφέλη από τη διαφοροποίηση εντός κινδύνου και μεταξύ κινδύνων και/ή τις συγκεντρώσεις εφόσον λαμβάνονται υπόψη στη μεθοδολογία του ιδρύματος Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 32. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της υλοποίησης των μεθοδολογιών μέτρησης, αξιολόγησης και συνάθροισης κινδύνων της ΔΑΕΕΚ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. εκτιμήσεις για το εσωτερικό κεφάλαιο που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες κινδύνου, με ανάλυση ανά κατηγορία και υποκατηγορία κινδύνου που καλύπτεται από τη ΔΑΕΕΚ. Όταν τα ιδρύματα θεωρούν ότι συγκεκριμένες κατηγορίες ή υποκατηγορίες κινδύνου που καλύπτονται από τη ΔΑΕΕΚ καλύπτονται καλύτερα από ποιοτικά μέτρα μετριασμού των εν λόγω κινδύνων και όχι από την κατανομή εσωτερικού κεφαλαίου, θα πρέπει να τεκμηριώνουν αναλόγως την άποψη αυτή b. τα αποτελέσματα του υπολογισμού των εκτιμήσεων του εσωτερικού κεφαλαίου όπως προσδιορίζονται ανωτέρω για όλες τις σημαντικές κατηγορίες και υποκατηγορίες κινδύνου που καλύπτονται από τη ΔΑΕΕΚ ανά επιμέρους κίνδυνο. Όταν συγκεκριμένες υποκατηγορίες κινδύνου προσδιορίζονται ως σημαντικές αλλά οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες υπολογισμού δεν έχουν καταστήσει δυνατό τον υπολογισμό της εκτίμησης εσωτερικού κεφαλαίου στο απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και για αυτόν τον λόγο οι εν λόγω εκτιμήσεις έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο εκτίμησης εσωτερικού κεφαλαίου για αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου, τα ιδρύματα θα πρέπει να εξηγούν το σκεπτικό βάσει του οποίου οι εν λόγω υποκατηγορίες συμπεριλήφθηκαν στους υπολογισμούς (π.χ. μια υποκατηγορία κινδύνου έχει προσδιοριστεί ως σημαντική, αλλά το ίδρυμα δεν μπορεί να παρέχει εκτίμηση για το εσωτερικό κεφάλαιο αυτού του κινδύνου και έτσι περιλαμβάνει την κάλυψη του κινδύνου στην εκτίμηση του κεφαλαίου για τη βασική κατηγορία κινδύνου σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το ίδρυμα τεκμηριώνει την υπαγωγή του κινδύνου στη βασική κατηγορία κινδύνου) c. πέραν των πληροφοριών ανά κίνδυνο που προσδιορίζονται ανωτέρω, τα αποτελέσματα της συνάθροισης των εκτιμήσεων του εσωτερικού κεφαλαίου για τις οντότητες και τις κατηγορίες κινδύνου, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων των οφελών από τη διαφοροποίηση εντός κινδύνου και μεταξύ κινδύνων και/ή των συγκεντρώσεων, όταν αυτές οι πτυχές λαμβάνονται υπόψη από την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία.

16 6.3 Πληροφορίες σχετικά με το εσωτερικό κεφάλαιο και την κατανομή κεφαλαίου Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 33. Όσον αφορά τον ορισμό του εσωτερικού κεφαλαίου και την κατανομή του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ΔΑΕΕΚ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. τον ορισμό του εσωτερικού κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των εκτιμήσεων κεφαλαίων της ΔΑΕΕΚ, περιλαμβανομένων όλων των στοιχείων κεφαλαίου / κεφαλαιακών μέσων που εξετάστηκαν b. περιγραφή των βασικών διαφορών μεταξύ στοιχείων/μέσων εσωτερικού κεφαλαίου και μέσων κανονιστικών ιδίων κεφαλαίων, κατά περίπτωση c. περιγραφή της μεθοδολογίας και των παραδοχών που χρησιμοποιούνται για την κατανομή του εσωτερικού κεφαλαίου στις οντότητες του ομίλου, καθώς και των βασικών επιχειρηματικών τομέων και αγορών, κατά περίπτωση d. περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης (σύγκριση εκτιμήσεων εσωτερικού κεφαλαίου έναντι κατανεμημένου κεφαλαίου), μεταξύ άλλων, των διαδικασιών παραπομπής σε ανώτερη βαθμίδα της ιεραρχικής κλίμακας Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 34. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της πλήρους εφαρμογής του ορισμού του εσωτερικού κεφαλαίου και του πλαισίου κατανομής του κεφαλαίου στο πλαίσιο της ΔΑΕΕΚ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. το ποσό του τρέχοντος διαθέσιμου εσωτερικού κεφαλαίου, κατανεμημένο στα διάφορα στοιχεία που εξετάζονται b. τα πραγματικά ποσά του εσωτερικού κεφαλαίου που έχουν κατανεμηθεί σε κινδύνους που καλύπτονται από τη ΔΑΕΕΚ και στις οντότητες του ομίλου, καθώς και σε βασικούς επιχειρηματικούς τομείς και αγορές, κατά περίπτωση c. ποσοτική σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρήσης εσωτερικού κεφαλαίου σε σχέση με το εσωτερικό κεφάλαιο που έχει κατανεμηθεί βάσει των εκτιμήσεων ΔΑΕΕΚ, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση των περιπτώσεων στις οποίες η πραγματική χρήση κεφαλαίου προσεγγίζει ή υπερβαίνει το κατανεμημένο κεφάλαιο.

17 6.4 Πληροφορίες σχετικά με τον κεφαλαιακό προγραμματισμό Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 35. Όσον αφορά τον κεφαλαιακό προγραμματισμό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή της γενικής οργάνωσης του κεφαλαιακού προγραμματισμού, περιλαμβανομένων των διαστάσεων που εξετάστηκαν (π.χ. εσωτερικές, κανονιστικές διαστάσεις), του χρονικού ορίζοντα, των κεφαλαιακών μέσων, των κεφαλαιακών μέτρων κ.λπ. b. περιγραφή των βασικών παραδοχών στις οποίες στηρίζεται ο κεφαλαιακός προγραμματισμός Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 36. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της πλήρους εφαρμογής του κεφαλαιακού προγραμματισμού, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. μελλοντική προοπτική σχετικά με την εξέλιξη των κινδύνων και του κεφαλαίου σε επίπεδο εσωτερικού κεφαλαίου και κανονιστικών ιδίων κεφαλαίων b. περιγραφή των τρεχόντων συμπερασμάτων από τον κεφαλαιακό προγραμματισμό, όπως οι προγραμματισμένες εκδόσεις διαφόρων κεφαλαιακών μέσων, άλλα κεφαλαιακά μέτρα (π.χ. μερισματική πολιτική) και οι προγραμματισμένες μεταβολές στον ισολογισμό (π.χ. πωλήσεις χαρτοφυλακίων κ.λπ.). 6.5 Πληροφορίες σχετικά με την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων στη ΔΑΕΕΚ Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 37. Πέραν των γενικών πληροφοριών για την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων όπως προσδιορίζονται στην ενότητα 5.4, όσον αφορά τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που εφαρμόζονται για τους σκοπούς της ΔΑΕΕΚ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον κεφαλαιακό προγραμματισμό και την κατανομή του εσωτερικού κεφαλαίου με βάση τα σενάρια που υποβάλλονται στο διοικητικό όργανο, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή των δυσμενών σεναρίων που εξετάζονται στη ΔΑΕΕΚ, η οποία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των παραδοχών και των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών του σεναρίου, μεταξύ άλλων την περιγραφή του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιούνται οι αντίστροφες προσομοιώσεις ακραίων

18 καταστάσεων για να βαθμονομηθεί η σοβαρότητα των σεναρίων που χρησιμοποιήθηκαν b. περιγραφή των βασικών παραδοχών που χρησιμοποιούνται στα σενάρια που εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων των ενεργειών διαχείρισης, των επιχειρηματικών παραδοχών σχετικά με τον ισολογισμό, τις ημερομηνίες αναφοράς, τον χρονικό ορίζοντα κ.λπ Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 38. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της πλήρους εφαρμογής των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων της ΔΑΕΕΚ και των αποτελεσμάτων τους, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. τα ποσοτικά αποτελέσματα των σεναρίων που εξετάζονται και τις επιπτώσεις τους στις βασικές μετρήσεις, μεταξύ άλλων στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στο κεφάλαιο σε εσωτερικό επίπεδο και σε επίπεδο κανονιστικών ιδίων κεφαλαίων και στους δείκτες προληπτικής εποπτείας, καθώς και τις επιπτώσεις στη θέση ρευστότητας, αν χρησιμοποιούνται ολοκληρωμένες προσεγγίσεις b. ανάλυση του τρόπου με τον οποίον τα αποτελέσματα του σεναρίου συνάδουν με το επιχειρηματικό μοντέλο, τη στρατηγική, τους σημαντικούς κινδύνους και τις οντότητες του ομίλου που καλύπτονται από τη ΔΑΕΕΚ του ιδρύματος. 6.6 Δικαιολογητικά έγγραφα 39. Πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στις ενότητες , οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, μεταξύ άλλων τα πρακτικά από τις συνεδριάσεις των σχετικών επιτροπών και του διοικητικού οργάνου που τεκμηριώνουν την ορθή οργάνωση και εφαρμογή της ΔΑΕΕΚ, και ειδικότερα: a. την έγκριση για τη συνολική οργάνωση της ΔΑΕΕΚ b. την έγκριση για τα βασικά στοιχεία της ΔΑΕΕΚ, όπως οι γενικοί στόχοι και οι βασικές παραδοχές, η μέτρηση και η αξιολόγηση των κινδύνων, η συνάθροιση των κινδύνων, το εσωτερικό κεφάλαιο, η κατανομή κεφαλαίου, ο κεφαλαιακός προγραμματισμός, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, οι βασικές παραδοχές και τα αποτελέσματα κ.λπ. c. στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους και την κεφαλαιακή κατάσταση (και τις μεταβολές), τις παραβιάσεις ορίων κ.λπ., μεταξύ άλλων αποφάσεις σχετικά με ενέργειες διαχείρισης ή τη ρητή απόφαση να μην πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια

19 d. παραδείγματα σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις επιτροπές έγκρισης νέων προϊόντων (ή το αντίστοιχο όργανο λήψης αποφάσεων) που να αποδεικνύουν ότι λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος στο προφίλ κινδύνου και το κεφαλαιακό προφίλ e. αποφάσεις σχετικά με ενέργειες διαχείρισης που συνδέονται με τις εκτιμήσεις εσωτερικού κεφαλαίου, τη συνάθροισή τους και τη σύγκρισή τους με το διαθέσιμο εσωτερικό κεφάλαιο (τρέχουσα κατάσταση και μελλοντική κατάσταση) f. στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διενέργεια συζήτησης σχετικά με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΔΑΕΕΚ και τις αποφάσεις σχετικά την πραγματοποίηση ή όχι ενεργειών διαχείρισης g. κατά περίπτωση, εσωτερικές αυτοαξιολογήσεις στις οποίες τα ιδρύματα μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να δικαιολογήσουν το επίπεδο συμμόρφωσής τους έναντι δημόσια διαθέσιμων κριτηρίων όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο των κινδύνων που επηρεάζουν τη ΔΑΕΕΚ.

20 7. Ειδικές πληροφορίες για τη ΔΑΕΕΡ 7.1 Πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας και χρηματοδότησης Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 40. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της οργάνωσης της διαδικασίας η οποία διασφαλίζει ότι το ίδρυμα διαθέτει αξιόπιστο και ειδικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας και χρηματοδότησης, περιλαμβανομένης της διαδικασίας για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και τον έλεγχο των κινδύνων ρευστότητας και χρηματοδότησης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή του πεδίου εφαρμογής της ΔΑΕΕΡ περιλαμβανομένης της επισκόπησης και της αιτιολόγησης τυχόν αποκλίσεων από το εποπτικό πλαίσιο εφαρμογής των απαιτήσεων ρευστότητας αναγνωρίζοντας τυχόν εξαιρέσεις b. περιγραφή της οργάνωσης της ΔΑΕΕΡ στην οποία αναλύεται η σχέση μεταξύ όλων των συνιστωσών της και αιτιολογείται πως η συγκεκριμένη οργάνωση διασφαλίζει ότι το ίδρυμα έχει πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα c. τα κριτήρια που εφάρμοσε το ίδρυμα για την επιλογή των σημαντικών παραγόντων κινδύνου για τους κινδύνους ρευστότητας και χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων την επιλογή των σημαντικών νομισμάτων για την παρακολούθηση της θέσης ρευστότητας και χρηματοδότησης d. τα κριτήρια που εφάρμοσε το ίδρυμα για την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και παραδοχών για τη ΔΑΕΕΡ, όπως η μέθοδος μέτρησης και πρόβλεψης των τρεχουσών και μελλοντικών ταμειακών ροών των στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των στοιχείων εκτός ισολογισμού σε κατάλληλο χρονικό ορίζοντα Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 41. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της πλήρους εφαρμογής μιας διαδικασίας η οποία διασφαλίζει ότι το ίδρυμα διαθέτει αξιόπιστο και ειδικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας και χρηματοδότησης, περιλαμβανομένης της διαδικασίας για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και τον έλεγχο των κινδύνων ρευστότητας και χρηματοδότησης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. αξιολόγηση των ενδοομιλικών ροών ρευστότητας και θέσεων χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων τυχόν πιθανών νομικών ή κανονιστικών εμποδίων στη μεταφορά ρευστότητας εντός του (υπο-)ομίλου

21 b. το σκεπτικό για την επιλογή των σημαντικών παραγόντων κινδύνου και ποσοτική επισκόπηση των εν λόγω παραγόντων κινδύνου, επικαιροποιημένη με κατάλληλη συχνότητα c. ποσοτική επισκόπηση του προφίλ χρηματοδότησης και της εκτιμώμενης σταθερότητας σε όλα τα σημαντικά νομίσματα d. στοιχεία που αποδεικνύουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες και πρόσθετες εποπτικές απαιτήσεις που αφορούν τους κινδύνους ρευστότητας και χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 105 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, μεταξύ άλλων την πρόβλεψη συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις σε διαφορετικά σενάρια και σε κατάλληλο χρονικό ορίζοντα στο πεδίο εφαρμογής της ΔΑΕΕΡ. 7.2 Πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική χρηματοδότησης Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 42. Όσον αφορά τη στρατηγική χρηματοδότησης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή της γενικής οργάνωσης του σχεδίου χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων των πηγών χρηματοδότησης, της διάρκειας, των βασικών αγορών, των χρησιμοποιούμενων προϊόντων κ.λπ. b. αν κρίνεται αναγκαίο, έγγραφο πολιτικής σχετικά με τη διατήρηση της παρουσίας σε αγορές προκειμένου να διασφαλίζεται και να ελέγχεται περιοδικά η πρόσβαση στις αγορές και η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων του ιδρύματος, κατά περίπτωση c. αν κρίνεται αναγκαίο, έγγραφο πολιτικής σχετικά με τον κίνδυνο συγκέντρωσης στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων σχετικά με τις αρχές μέτρησης και παρακολούθησης της συσχέτισης μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης και της οικονομικής σύνδεσης των καταθετών με άλλους παρόχους ρευστότητας d. αν κρίνεται αναγκαίο, έγγραφο πολιτικής σχετικά με τη χρηματοδότηση σε ξένα νομίσματα, μεταξύ άλλων σχετικά με τις πλέον συναφείς παραδοχές όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη μετατρεψιμότητα των εν λόγω νομισμάτων Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 43. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της πλήρους εφαρμογής της στρατηγικής χρηματοδότησης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. το τρέχον σχέδιο χρηματοδότησης

22 b. ποσοτική επισκόπηση των χαρακτηριστικών, όπως οι όγκοι, οι τιμές και η διάθεση των επενδυτών, σχετικά με τα κεφάλαια που αντλήθηκαν πρόσφατα και ανάλυση κατά πόσο εφικτή είναι η εκτέλεση του σχεδίου χρηματοδότησης αφού ληφθεί υπόψη η μεταβλητότητα της αγοράς (και οι μεταβολές της) c. μελλοντική προοπτική σχετικά με την (επιθυμητή) εξέλιξη της θέσης χρηματοδότησης σε μελλοντικό χρονικό ορίζοντα που προσδιορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB/2012/2) 4 d. αξιολόγηση της θέσης χρηματοδότησης και του κινδύνου χρηματοδότησης μετά την εκτέλεση του σχεδίου χρηματοδότησης e. πληροφορίες σχετικά με τους εκ των υστέρων ελέγχους του σχεδίου χρηματοδότησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB/2012/2). 7.3 Πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική που αφορά τα αποθέματα ρευστότητας και τη διαχείριση των εξασφαλίσεων Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 44. Όσον αφορά τη στρατηγική για τα αποθέματα ρευστότητας και τη διαχείριση των εξασφαλίσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. τη μεθοδολογία τους για τον προσδιορισμό του εσωτερικού ελάχιστου ποσού των αποθεμάτων ρευστότητας, περιλαμβανομένου του ορισμού για τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, τα κριτήρια που εφαρμόζουν για τον προσδιορισμό της ρευστοποιήσιμης αξίας των ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού και τους περιορισμούς που αφορούν τη συγκέντρωση και άλλα χαρακτηριστικά κινδύνου των ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού b. έγγραφο πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των εξασφαλίσεων, περιλαμβανομένων των αρχών σχετικά με τον τόπο και τη μεταβιβασιμότητα των εξασφαλίσεων, καθώς και τον ρόλο τους όσον αφορά την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας 4 EBA/GL/2014/04 της 19ης Ιουνίου 2014

23 c. έγγραφο πολιτικής σχετικά με την ενεχυρίαση των στοιχείων ενεργητικού, περιλαμβανομένων των αρχών για τη μέτρηση και την παρακολούθηση αμφότερων των ενεχυριασμένων και μη ενεχυριασμένων στοιχείων ενεργητικού, και τη σύνδεση του πλαισίου ορίων και ελέγχου όσον αφορά την ενεχυρίαση των στοιχείων ενεργητικού με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων (ρευστότητας και χρηματοδότησης) του ιδρύματος d. αρχές για τη δοκιμή των παραδοχών που αφορούν τη ρευστοποιήσιμη αξία, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για την πώληση ή την πώληση και επαναγορά, των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο απόθεμα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού e. έγγραφο πολιτικής σχετικά με τον κίνδυνο συγκέντρωσης ρευστότητας στα αποθέματα ρευστότητας, περιλαμβανομένων των αρχών για τη μέτρηση και την παρακολούθηση τυχόν δυνητικής απώλειας διαθέσιμης ρευστότητας λόγω αυτής της συγκέντρωσης Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 45. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της εφαρμογής της στρατηγικής για τα αποθέματα ρευστότητας και τη διαχείριση των εξασφαλίσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. ποσοτικό προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού που θεωρούνται επαρκή για να ικανοποιηθούν οι εσωτερικές απαιτήσεις b. ποσοτικό προσδιορισμό των υφιστάμενων αποθεμάτων ρευστότητας, μεταξύ άλλων της κατανομής τους στα προϊόντα, τα νομίσματα, τους αντισυμβαλλόμενους, τις περιοχές/τις οντότητες του ομίλου κ.λπ. c. περιγραφή των διαφορών στους ορισμούς των στοιχείων της «ικανότητας κάλυψης των αναγκών ρευστότητας» και των «ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας» σύμφωνα με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, περιλαμβανομένης της αιτιολόγησης από την οποία να φαίνεται ότι η ικανότητα κάλυψης των αναγκών ρευστότητας είναι ικανή να καλύψει κινδύνους που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 d. προβλέψεις για την εξέλιξη του ελάχιστου ποσού ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού που απαιτούνται εσωτερικά και των διαθέσιμων ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού σε κατάλληλο χρονικό ορίζοντα τόσο σε συνήθεις επιχειρηματικές συνθήκες όσο και σε ακραίες συνθήκες

24 e. ποσοτική επισκόπηση και ανάλυση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων επιπέδων ενεχυρίασης των στοιχείων ενεργητικού, περιλαμβανομένων των ενεχυριασμένων στοιχείων ενεργητικού καθώς και μη ενεχυριασμένων στοιχείων ενεργητικού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ρευστότητας f. αξιολόγηση του χρόνου που απαιτείται για τη μετατροπή των ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού σε άμεσα χρησιμοποιούμενη ρευστότητα, λαμβάνοντας υπόψη νομικά, λειτουργικά ή εποπτικά εμπόδια που παρακωλύουν τη χρήση ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού για την κάλυψη ταμειακών εκροών g. ανάλυση της δοκιμής των παραδοχών σχετικά με τη ρευστοποιήσιμη αξία, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την πώληση ή την πώληση και επαναγορά, των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο απόθεμα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού. 7.4 Πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό κατανομής κόστουςοφέλους ρευστότητας Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 46. Όσον αφορά την οργάνωση του μηχανισμού κατανομής κόστους-οφέλους της ρευστότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή του μηχανισμού κατανομής κόστους-οφέλους της ρευστότητας, καθώς και των κριτηρίων επιλογής των στοιχείων ρευστότητας και χρηματοδότησης που διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά οφέλη και κόστη, καθώς και η τυχόν συχνότητα προσαρμογής των σχετικών τιμών b. περιγραφή της σχέσης μεταξύ του μηχανισμού κατανομής κόστους-οφέλους της ρευστότητας και της διαχείρισης κινδύνου και της συνολικής διαχείρισης του ιδρύματος. 47. Όσον αφορά τα ιδρύματα που διαθέτουν μηχανισμούς τιμών μεταφοράς ρευστότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνουν επίσης και περιγραφή της οργάνωσης και της λειτουργίας του μηχανισμού τιμών μεταφοράς ρευστότητας, και ειδικότερα της σχέσης μεταξύ των τιμών μεταφοράς ρευστότητας και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων, καθώς και της λήψης αποφάσεων από τη μονάδα διαπραγμάτευσης σχετικά με τη δημιουργία θέσεων σε στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων.

25 7.4.2 Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 48. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της κατανομής κόστους-οφέλους της εφαρμογής του μηχανισμού ρευστότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή του υφιστάμενου μηχανισμού κατανομής κόστους οφέλους της ρευστότητας και ποσοτική επισκόπηση της τρέχουσας βαθμονόμησής του (π.χ. καμπύλες επιτοκίων, εσωτερικά επιτόκια αναφοράς για βασικές κατηγορίες χρησιμοποιούμενων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κ.λπ.) b. περιγραφή της τρέχουσας ενσωμάτωσης του μηχανισμού κατανομής κόστουςοφέλους της ρευστότητας στη μέτρηση της κερδοφορίας για τη δημιουργία νέων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τόσο εντός όσο και εκτός ισολογισμού c. περιγραφή της τρέχουσας ενσωμάτωσης του μηχανισμού κατανομής κόστουςοφέλους της ρευστότητας στο σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων, κατά περίπτωση με ανάλυση ανά επιχειρηματικούς τομείς/επιχειρηματικές μονάδες ή περιοχές. 49. Όσον αφορά τα ιδρύματα που διαθέτουν μηχανισμούς τιμών μεταφοράς ρευστότητας, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θα πρέπει να καλύπτουν επίσης τη λειτουργία των τιμών μεταφοράς ρευστότητας, και ειδικότερα τη σχέση μεταξύ των τιμών μεταφορών ρευστότητας και των βασικών δεικτών κινδύνου. 7.5 Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 50. Όσον αφορά την οργάνωση της διαχείρισης του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει κατά περίπτωση να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή των κριτηρίων και εργαλείων μέτρησης και παρακολούθησης των κινδύνων ενδοημερήσιας ρευστότητας b. περιγραφή των διαδικασιών παραπομπής σε ανώτερη βαθμίδα της ιεραρχικής κλίμακας σε περιπτώσεις ενδοημερήσιων ελλειμμάτων ρευστότητας, οι οποίες διασφαλίζουν την έγκαιρη καταβολή των πληρωμών και των υποχρεώσεων διακανονισμού τόσο σε συνήθεις επιχειρηματικές συνθήκες όσο και σε δυσμενείς συνθήκες.

26 7.5.2 Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 51. Όσον αφορά την εφαρμογή της διαχείρισης του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει κατά περίπτωση να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. ποσοτική επισκόπηση του κινδύνου ενδοημερήσιας ρευστότητας κατά το προηγούμενο έτος με κατάλληλη συχνότητα b. τον συνολικό αριθμό των πληρωμών που δεν καταβάλλονται και επισκόπηση με τεκμηρίωση των σημαντικών πληρωμών που δεν καταβάλλονται ή των σημαντικών υποχρεώσεων που δεν εκπληρώνονται εγκαίρως από το ίδρυμα. 7.6 Πληροφορίες σχετικά με την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων κρίσης ρευστότητας Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της πολιτικής 52. Πέραν των γενικών πληροφοριών που αφορούν την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων κρίσης που προσδιορίζονται στην ενότητα 5.4, όσον αφορά την οργάνωση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης ρευστότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία: a. περιγραφή των δυσμενών σεναρίων που εφαρμόζονται και των παραδοχών που λαμβάνονται υπόψη κατά την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων κρίσης ρευστότητας, περιλαμβανομένων τυχόν σχετικών στοιχείων όπως ο αριθμός των σεναρίων που χρησιμοποιούνται, το πεδίο εφαρμογής, η συχνότητα της εσωτερικής υποβολής αναφορών στο διοικητικό όργανο, οι παράγοντες κινδύνου (μακροοικονομικοί και ιδιοσυγκρασιακοί), οι εφαρμοζόμενοι χρονικοί ορίζοντες και, κατά περίπτωση, ο διαχωρισμός σε νομίσματα/περιοχές/επιχειρηματικές μονάδες b. περιγραφή των κριτηρίων για τον καθορισμό των σεναρίων, την επιλογή των κατάλληλων χρονικών οριζόντων (μεταξύ άλλων και ενδοημερήσιο χρονικό ορίζοντα, κατά περίπτωση), τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των ακραίων καταστάσεων στη ρευστοποιήσιμη αξία των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο απόθεμα ρευστότητας κ.λπ Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 53. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της πλήρους εφαρμογής της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης ρευστότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία:

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/11 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό μέτρων για τη μείωση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και τις περιστάσεις στις οποίες μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2013/02 20 Δεκεμβρίου 2013 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/22 27/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 3 και του άρθρου 75 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τις δημοσιοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/05 7 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243 και 244 του κανονισμού αριθ. 575/2013 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/10 16 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.2595/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/04 19/10/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων βάσει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ Περιεχόμενα 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/09 11.09.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής δυνάμει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ. σχετικά με τις. μετρήσεις δυνητικής ζημίας υπό ακραίες συνθήκες (Stressed VaR) EBA/GL/2012/2

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ. σχετικά με τις. μετρήσεις δυνητικής ζημίας υπό ακραίες συνθήκες (Stressed VaR) EBA/GL/2012/2 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις μετρήσεις δυνητικής ζημίας υπό ακραίες συνθήκες (Stressed VaR) EBA/GL/2012/2 Λονδίνο, 16.05.2012 1 Νομικό καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/10 22.09.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης καταθέσεων Πρωτότυπο: 0 Διόρθωση: παράγραφος 58 και Παράρτημα 1 (παράγραφος 21)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα : Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εσωτερική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα