ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت"

Transcript

1 ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م 2 1 س ا ن ش ق ح ه ر ه ز م د ق م ی ن ا م ز ه ن ا س ف ا ه د ی ک چ ش ه و ژ پ. س ا ه د ش م ا ج ن ا ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ی س ر ر ب ف د ه ا ب ش ه و ژ پ ن ی ا ش ن ا د ه ع ل ا ط م د ر و م جامعه. اس شده انجام کنرل گروه با ن و م ز آ س پ ن_ و م ز آ ش ی پ ع و ن ز ا ی ش ی ا م ز آ ش و ر ا ب ر ض ا ح ش و ر ه ب ی ر ف ن 0 3 ی ا ه ن و م ن ک ی ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. د ن ش ا ب ی م ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ای ه ن ا س ر ی ب د م و س ل ا س ر خ د ن ا ز و م آ ش ی ا م ز آ گروه در. د ن د و ب ه د ش م ی س ق ) ر ف ن 5 1 ( ل ر ن ک و ) ر ف ن 5 1 ( ش ی ا م ز آ گروه دو ه ب و ب ا خ ن ا ک ی ا م س ی س ی ف د ا ص ز ا ه ج ن ی م ه ه ب. د و ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ر ب ن آ ر ث ا ا د ش ا ر ج ا ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه س ل ج ه د ل ی ل ح و ه ی ز ج ر د. س ا ه د ش ه د ا ف س ا 4( ه ر ی د ( ی ل ی ص ح س ر س ا س ا ی ق م و ن ا م ز ی ر ی د م ه خ ا س ق ق ح م ه م ا ن ش س ر پ ر ا م آ و ش( ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ و د ر د ن ی ر ش ی ب و ن ی ر م ک ر ا ی ع م ف ا ر ح ن ا ن ی گ ن ا ی م ( ی ف ی ص و ر ا م آ ز ا ا ه ه د ا د ش ز و م آ ه ک د ا د ن ا ش ن ج ی ا ن. س ا شده اسفاده ) گروه دو ای ه و ا ف ی ر ا د ی ن ع م سنجش برای ل ق س م t ن و م ز آ ( ی ط ا ب ن س ا ف د ه ان) م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ش ز و م آ ر گ ی د ه ج ز ا. د ر ا ذ گ ی م ر ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا کاهش بر ن ا م ز ی ر ی د م ش ن ا د ز ا ر ال ا ب گرفند قرار ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ) ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی د ن ب ی و ل و ا ی ر ا ذ گ. د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ش ز و م آ ن ی ا ه ک ی ن ا ز و م آ ن. ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ی د ن ب ی و ل و ا ی ر ا ذ گ ف د ه ن ا م ز ی ر ی د م ا: ه ه ژ ا و د ی ل ک / 1 9/ : ه ل ا ق م ف ا ی ر د /12/ : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ 1 ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ر ه ا ق ی ق ح و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ی ب ر م و ل ع ه و ر گ ر ا ی د ا س ا و ی م ل ع ئ ی ه و ض ع 2 ن ا ر ه ا ق ی ق ح و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

2 ط- ا ب ض ن ا ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 4 ه م د ق م ی ر ی ذ پ ا ن جبران ضایعا آن ن د ش ف ل ه ک س ی ا ه ب ن ا ر گ ر ص ن ع ن ا م ز ه ک س ا ه د ا د ن ا ش ن ا ق ی ق ح ن ی ر ن ا ر گ و س ی ن ن ا م ز ز ا ر ش ز ر ا ا ب ی ع ا م چ ی ه. د ر ا د جامعه یک ی ا ر ب ی ا ه ن ر د و د ر ف ی ا ر ب ا ر ه ن ی ز ه ز ا س د ن د ا د ن ا م ز. س ا ط ل س بر ن ا م ز ا ه ن ز م ر ی ق ف و م ی م د آ ه ب ر ا م ش. د و ر ی م ه ک ا ج ن آ ه ب س ه ه ک ا ج ن آ ز ا ا ر د ر ف ه ک د ن س ه ی ی ا ه ش و ر و ر ا ز ب ا ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م و. س ا ف د ه ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب ز و ر ث ح ا ب م ز ا ی ک ی ن ا م ز ی ر ی د م ع ق ا و ر د. د ن ا س ر ی م د ه ا و خ ی م ا ر ا ه ن ا س ن ا ی ق ف و م که آنجا ز ا. س ا ن ا م ز ی ر ی د م ی م ه ا ن ی ب م و ر ش ی پ ش ر و ر پ و ش ز و م آ ب ر ا ج ای ه ن ا س ن ا ه م ه ی گ ژ ی و ن ا م ز و ق و ه ب ن د ا د ا ه ب س پ د ن ک ی م ص خ ش م ن ا م ز ز ا ا ه ن آ ه د ا ف س ا ه و ح ن س ا ی ی ا ن ا و و ر ا ه م : د و م ن ف ی ر ع ه ن و گ ن ی ا ا ر ن ا م ز ی ر ی د م ن ا و ی م. ) ی س ی ر ) س ا ق ف و م ر ج ن م د ر ف ط س و ن ا م ز ه ن ی ه ب ل ر ن ک ه ب ه ک 1 ر س و پ یشود) م : د ش ا ب ی م ل ی ذ ای ه ر ا ه م ر د ن ف ا ی ر ح ب م ز ل س م ن ا م ز ی ر ی د م ه خ ر چ ر د د ا ر ف ا ی ق ف و م ز م ر. ) ص خ ش 2- ی ی ا س ا ن ش ای ه ه ن ی م ز ی د ی ل ک 3- ف د ه ی ر ا ذ گ 4- ل ر ن ک ا ه ه ف ق و 5- و ق د 8- ر و م ا ی ه د ن ا م ز ا س ای ه ش و ر 7- ه ح م ا س م ز ا ع ن ا م م 6- ی د ن ب ی و ل و ا و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ض ی و ف 9- ز ک ر م 2 ک ه. ) س ی ئ و ل اخیار) ی و ل و ا ی ر ا ذ گ ف د ه ه ب ن ا و ی م ا ه ن آ ن ی ر م ه م ز ا س ا ی م ا د ق ا ه ن و گ ر ه ط ر ش ش ی پ ن آ ه ب ی ه ا گ آ و ف د ه ص ی خ ش. د ر ک ه ر ا ش ا ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی د ن ب ی ن ا ر م ع ( د ز ی ه ر پ ب ه ن ا ر و ک ور ک د ی ل ق ز ا د ی ا ب ی ر و ف ف ا د ه ا ن ی ی ع ر د ن ی ا ر ب ه و ال ع د ه ف. ) د و ج و م ا ن ا ک م ا و د ر ف ای ه ی د ن م ن ا و ا ب و د ش ا ب ل ا ه د ی ا حال به ل ی ا م ی م ک با و ه ن ا ن ی ب ع ق ا و ی س ی ا ب ش ه ا ک و ن د ش د ر س ل د ث ع ا ب ی د م ز ا د ع ب س ر س د ز ا ر و د و ی ن ا م ر آ ف ا د ه ا د ش ا ب ه ش ا د ق ب ا ط م ی ر ی م ا یشود) م ش ال و ه ز ی گ ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ی. ) ی ا ر ب م ا گ ه ب م ا گ و ی ق ط ن م ه ن ا د ن م ش و ه ی ک ر ح. س ا ن ا م ز ی ر ی د م ل ص ا و ا ذ ز ج ی ز ی ر ه م ا ن ر ب. س ا ه د ش ن ی ی ع ش ی پ از ف ا د ه ا ه ب ن د ی س ر ن ا ی ن ا و ل ه پ یشود) م ر ا د ر و خ ر ب ی ر ش ی ب ب ا ش ز ا ف د ه ه ب ن د ی س ر ه ا ر ر د ا م ک ر ح : د ن س ه ر ی ز ح ر ش ه ب ی ز ی ر ه م ا ن ر ب د ی ا و ف خ ر ب ی. ) )1 ز ا ه ع ل ا ط م م ز ال ن ا م ز ر د ا ر ا ه س ر د ه م ه د ی ن ا و ی م ه ک ن ی ا ز ا ن ا ن ی م ط ا هو م ا ن ر ب ن ش ا د : ش م ا ر آ د ا ج ی ا. د و ش ی م ش م ا ر آ د ا ج ی ا ب ب س د ی ن ک 1 Pvser 2 Lewis

3 3 4 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا )2 )3 )4. د و ش ی م ا ه س ر د ی م ا م ه ع ل ا ط م ر د ل د ا ع د ا ج ی ا ب ج و م ه م ا ن ر ب ی و ر ز ا ه ع ل ا ط م : ل د ا ع و م ظ ن ی ض ع ب ه ا گ آ ود خ ا ن ر و ص ب ه ب س ا ن ک م م کنید مطالعه خود میل ه ب ا ف ر ص و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن و د ب ر گ ا. د ی ن ک ه ع ل ا ط م ر ا ب ن ی د ن چ د ی ر ا د ی ر ش ی ب ی ه ق ال ع ا ه ن آ ه ب ه ک ا ر س و ر د ز ا ن ه ذ ن د ش ی ط ر ش ب ب س ز و ر ز ا ن ی ع م ساعهای در س ر د ک ی ی ه ع ل ا ط م : شرطی بازاب د ا ج ی ا. د ز ا س ی م ر ر ا د ی ا پ و ر ن ا س آ ا ر ی ر ی گ د ا ی و ه د ش ع و ض و م ن آ ه ب ب س ن ز ک ر م د ا ج ی ا و ه ع ل ا ط م م ا گ ن ه ر د ن ه ذ ش ر پ کاهش سبب برنامه ی و ر ز ا ه ع ل ا ط م : ز ک ر م ش ی ا ز ف ا د. و ش ی م ر ش ی ب )5 )6 )7 )8 )9 ج و م ب( 0 1. د ه د ی م ش ی ا ز ف ا ا ر ه ع ل ا ط م ه ب د ا ع. د و ش ی م ن ا م ز ز ا ر ش ی ب ی ه د ا ف س ا و ق و ر د ی ی و ج ه ف ر ص ب ج و م. د ه د ی م ش ه ا ک ر و ک ن ک ب ش ر د ی ح ا ر ن ا ح م ا ز ا ی ن ا ر گ ن و ب ا ر ط ض ا. د ن ک ی م ا ف و ک ش و ل ا ع ف ن ا م ز ر و ر م ه ب ا ر ه ظ ف ا ح. د ن ک ی م ن ی م ا ا ر ه د ن ی آ ه ب ر ش ی ب ی ر ا و د ی م ا د ر ف ر د س ف ن ه ب د ا م ع ا و ه د ا ر ا ی و ق. ) ن ا ی ع ر ا ز یشود) م. س ا و ر ا پ ل ص ا ش ا د ا ر الزم وجه ن آ ه ب س ا ز ا ی ن ه ک ن ا م ز ی ر ی د م ل و ص ا ن ی ر م ه م ز ا ی ک ی و د ر ف ل ی و ی ی ا ی ل ا ی ا ن ا د د ا ص ق ا م ه د ز و ن ن ر ق ر خ ا و ا ر د ه ک 1 ر د ن ی م ز د ص ر د 0 1 ه ک ش و ن و ر ا پ و س ا ن ا م ز ی ر ی د م ی ر و ئ ک ی س ا س ا ل ص ا ن ی ا. س ا ی ع م ج د ص ر د 0 2 ه ب ق ل ع م ن ا س ل گ ن ا 0 2 ن ی ا ی ی ا س ا ن ش. د ر و آ ی م ر ا ب ه ب ا ر ه ج ی ن د ص ر د 0 8 ر ا ک ن ا م ز ق و ز ا د ص ر د 0 2 ه ک ن ی ا ر گ ن ا ی ب ه ش ا د ا م ی ر و ه و ر ه ب ر ب ی م ی ظ ع ب ث م ر ث ا د ن ا و ی م ن آ ط س ب و ح ر ط ن ی ر د م آ ر ا ک ن ا و ن ع ه ب د ص ر د ر ب ه ش ی ش ( د ش ا ب. ) ی ن ا ه ف ص ا ن ا م ز ی ر ی د م ن ا د ق ف ی ل و گردد هدفمند ی ا ه ی ل ا ع ف م ا ج ن ا ل و غ ش م ن ا س ن ا ود ش ی م ث ع ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ب ب س م ا ج ن ا ی ا ه ی ل ا ع ف م ر گ ر س ه د ن ن ک. د د ر گ ی م ن ی ر د ی د ج ع و ن ر د ه ن د ا د ق و ن ی ا س ا ه ک ی س ی ر ( م ی ه د م ا ج ن ا ن ک م م و ح ن ن ی ر ه ب ه ب س ی ن ن ا ش ن د ا د م ا ج ن ا ه ب ی ز ا ی ن ال ص ا ه ک ا ر ی ی ا ه ر ا ک. ) Pareto

4 ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 4 ن ا ش ن ه چ ر گ ا د. ش ا ب ی م س ر س ا س ا ه س ب م ه ن ا م ز ی ر ی د م د و ب م ک ا ب ال ا م ح ا ه ک ی ل م ا و ع ز ا ی ک ی س ر س ا حال عین ر د س ا ط و ب ر م ی ن ا و ر و ی د ر ف ی ط ی ح م ف ل خ م ل م ا و ع ه ب س ر س ا ه ک ه د ش ه د ا د ن آ ق ی ر ط ز ا ن ا و ی م ه ک ای ه ش و ر ز ا ی ک ی س پ د و ش ی م ط و ب ر م ز ی ن د م ا ر ا ک ا ن ن ا م ز ی ر ی د م ه ب ر د گرفن قرار ل ع ه ب ز و ر م ا ر ش ب. س ا ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ش ز و م آ د ا د ش ه ا ک ا ر س ر س ا ی م ل ع ف ر ش ی پ ن ی م ه ا م ا س ا گرفه قرار ی ل آ ه د ی ا ر ا ی س ب ی ع ق و م ر د صنعی علمیو ف ر ش ی پ ر ص ع و ی ن ا و ر و جسمانی آسیبهای ه ن ی م ز خود این ه ک ه د ش خودش از ن ا س ن ا ن د ش ر و د ث ع ا ب صنعی و س ر ا د م جمله از ا ه ط ی ح م ه م ه و ا ج ه م ه ر د س ر س ا ن و چ و. س ا ه د ر و آ د و ج و ب ا ر س ر س ا ه ح ی ن ر د ش ه ا ک ه ن ی م ز ر د ی م ه م ر ی غ م ن ا م ز ل ر ن ک و م ی ن ک ه ب ل غ د و خ س ر س ا ر ب م ی ن ا و ب د ی ا ب د ر ا د د و ج و و ی ن ا م س ج ی ا ه ی ح ا ر ا ن و د و ش ی م ل ی م ح د ر ف ر ب ج ر ا خ ز ا ه ک س ا ی ز ی چ س ر س ا. س ا س ر س ا و ن و ا ر ب دارد) ی پ ر د ا ر ی ن ا و ر ر س ا س. 2 1 ه ر. 4( ل پ م ک و ا ر د و د ن ک ش ن د ا ج ی ا ن ا س ن ا ر د ه ک ی ک ر ح م د ا د ی و ر ک ی س ا ن ک م م ل م ا ع ن ی ا : د و ش ی م ه خ ا ن ش ا ز س ر س ا ل م ا ع د ز ی گ ن ا ر ب ) ی خ س ا پ ( ی ش ن ک ا و 2. ) ر ی ا م ل آ و س ا ر مشکل) ا ی ط ی ا ر ش ی ع ض و ا ی د ش ا ب ه د ش ل ی م ح س ا ن ک م م س ر س ا : ه د ش ل ی م ح س ر س ا 1. : س ن ا د ر ی ز ع ا و ن ا ی ا ر ا د ن ا و ی م ا ر س ر س ا. د ر ی گ ر ا ر ق ر و آ ر ا ش ف ط ی ا ر ش ر ی ا س و د ی د ش ق ا ب ط ن ا ح س ا ر و ب ج م ه ک ز ا ب ر س ک ی د ن ن ا م د ش ا ب ا ه ع ا س د ی ا ب ه ک ی س ا ن ش ه ر ا س مانند. د ش ا ب ه د ش ن ی ی ع د ن ن ا و ی م س ر س ا : ه د ش ن ی ی ع ر ی غ س ر س ا ض ر ع م ر د ه ج ی ن ر د و د ش ا ب ر ا م ق ا و ن ا گ ر ا س ن د ر ک د ص ر ر ظ ن م ا ه ه ا م ی ح و ا ه ز و ر د ن ن ا م. د ش ا ب ه د ش ب ا خ ن ا د ن ا و ی م س ر س ا : ه د ش ب ا خ ن ا س ر س ا.3. د ر ی گ ر ا ر ق د م ی ن ال و ط ل و م ع م ر د ن د ر ک ی گ د ن ز ال ث م د. ن ک ی م ب ا خ ن ا ا ر ر و آ ر ا ش ف ی ع ق و م ک ی ی ص خ ش ر ب ع م ل ی ل د ه ب ه ک ی د ر ف ز ی م آ د ی د ه و ی ر س م ن ا ر ا م ی ب ن ا ی م ر د ا ی و خطرناک حیوانا بین ر د ا ی ه ر ط ا خ م ر پ و شدید سرمای. ق ی ق ح ای ه ه ف ا ی ن ف ا ی و هش و ژ پ ر و ظ ن م ه ب ر س ا س. 4 ه د ش ح ر ط س ا ن ک م م س ر س ا ه: د ش ح ر ط : ب ث م س ر س ا.5. ی ش ز و م آ ای ه ه ب ر ج ر و ظ ن م ه ب ی س ح ی م و ر ح م ه ب ط و ب ر م ب ر ا ج د ن ن ا م. د ش ا ب س ر س ا ل م ا ع ش ز ر و ال ث م. د ش ا ب د ی ف م و د ن ی ا ش و خ د ن ا و ی م س ر س ا ی د ا ی ز د ر ا و م ر د ف گ ن ا و ی م س ر س ا.6. د ه د ی م ش ی ا ز ف ا ا ر ق و ر ع و ب ل ق ه ا گ س د ی ش خ ب ر ث ا ا ر ی ز س ا ی د ی ف م و د ن ی ا ش و خ ی ا ز 3( س ر پ ق ح مد) د ن ل ب ی ر ا م ی ب د ن ن ا م س ا د ن ی ا ش و خ ا ن ال و م ع م ی ف ن م س ر س ا : ی ف ن م 1 Brown & Campbell 2 Ross & Altmaier

5 ه) ط ب ا ر 5 4 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا س ا م و 2 1 سبک غییر و ی ر ا ف ر سازگاری مسلزم که غییری ر ه د ن د و ب د ق ع م ه ه ا ر د ر ا چ ی ر و ز م ل و ه ه ب ر ج س ر س ا ن ا ز ی م گیری اندازه ی ا ر ب ش ال ر د ا ه ن آ. د و ش ی م س ر س ا ه ب ر ج ن م شود شما ی گ د ن ز س ا ی ق م ن ی ا. د ن ر و آ ی م د و ج و ه ب ا ر ی ع ا م ج ا د د ج م ی ر ا گ ز ا س ی ر ی گ ه ز ا د ن ا س ا ی ق م د ا ر ف ا ی ه د ش. ) ی ز ر د و گ ) س ا ی ر ا گ ز ا س ز ا ی ح ط س د ن م ز ا ی ن د ن د ز ی م س د ح ا ه ن آ ه ک س ا ه ع ق ا و 3 4 ل م ا ش یها گ ژ ی و ه ب د ن ک ی م د ا ج ی ا س ر س ا ن ا ن ا و ج و ن ی گ د ن ز ف ل خ م ای ه ه ب ن ج ر د ه ک ی ا ه ن ی م ز ن ی ر ش ی ب. ) س ر پ ق ح ( د د ر گ ی م ر ب ن ا ش ی ا ه د ر ک ل م ع ها ی ل ا ع ف ی ن ا ج ی ه ال ا ح ال ی ا م یها ی ا ن ا و ی ر ی گ ه ج ی ن ن ا م ز ی ر ی د م و س ر س ا ن ی ب ی گ س ب م ه ن ا و ن ع ا ب ی ق ی ق ح ر د 8( پارسایی) و ی م ع ن ه ک ف گ ن ا و ی م د ر ا د د و ج و س و ک ع م ه ط ب ا ر ن ا م ز ی ر ی د م و س ر س ا ن ی ب ه ک ا ج ن آ ز ا د ن ن ک ی م ا ر ی ر ال ا ب س ر س ا سطح مردان د ن ش ا ب ه ش ا د ق و د و ب م ک ن ا س ک ی ط ی ا ر ش ر د ن ا د ر م و ن ا ن ز که وقی. د ن ن ک ی م ه ب ر ج 4( ( ه د ا ز ی م ش ا ه ر د ی ق ی ق ح ا ب ن ا و ن ع ه ط ب ا ر ی ا ه ر ا ف ر ی ر ی د م ن ا م ز و س ر س ا ی ل غ ش ر د و ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ه ب ه س ب ا و ی ش ز و م آ ای ه ن ا س ر ا م ی ب جراحی و ی ل خ ا د ای ه ش خ ب ن ا ر ا س ر پ ر س ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ه ف ل و م ه ک س ا ه ف ا ی س د ه ج ی ن ن ی ا ه ب ی ش ه ب د ی ه ش ی ن ا م ر د ی ش ا د ه ب ا م د خ. د ر ا د س و ک ع م ه ط ب ا ر ی ل غ ش س ر س ا ی ش ن چ 3 و س ر س ا ا ب ن آ ط ا ب ر ا و ن ا م ز ی ر ی د م ش ق ن ی س ر ر ب ف د ه ا ب ی ق ی ق ح ر د 1( ( ن ی م و س ر س ا ن ی ب ه ک د ن ک ی م ی ر ی گ ه ج ی ن ن ی ن چ ن ی چ ر د ج ل ا ک و ج ش ن ا د ی و ر ر ب ب ا ر ط ض ا. د و ش ی م ه د ه ا ش م ی ر ا د ی ن ع م ی ف ن م ط ا ب ر ا ن ا ی و ج ش ن ا د ن ا م ز ی ر ی د م ی ع ض و و ب ا ر ط ض ا ل ش ی م ( ن ی ک م غ ا ر ف ا ق و ا ی ا ض ر و ن ا م ز ی ر ی د م ب ا ر ضط ا ا ب ی ل ی ص ح س ر س ا ن ا م ز ی ر ی د م ی ا ه ر ا ف ر ه ک س ا رسیده ه ج ی ن ن ی ا ه ب و س ا سنجیده ی س ا ن ش ر ا ک ه ر و د ن ا ی و ج ش ن ا د. س ا ه ش ا د د و ج و ی ر ا د ا ن ع م و ا ف ) د ر م و ن ز جنس) و د ن ی ب. س ا ه ش ا د س ر س ا ر ب ی د ا ی ز ر ی ث ا ی ل ی ص ح س ر س ا ای ه ه ب ر ج ن ی ن چ م ه ا م ا د ن ر ب ی م ه ر ه ب ن ا م ز ی ر ی د م ر ا ه م ز ا ن ا د ر م ز ا ر ش ی ب ن ا ن ز ن ا م ز ی ر ی د م. د ن ر ب ی م ه ر ه ب خود فراغ ا ق و ا ای ه ن ا م ز ز ا ن ا ن ز از ر ش ی ب ن ا د ر م د ن ر ا د ز ی ن ی ر ال ا ب 1 Thomas Holmes 2 Richard Rahe 3 CHEN Shi min 4 McKean

6 ی) ر م ک س( ر س ا ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 6 4 ا س ر ا ن ه م ج ر د و ش ن ا ی و ج ش ن ا د ر د ی ل ی ص ح س ر س ا ش ه ا ک ی ا ر ب ر ث و م ی ژ ا ر س ا ک ی س ا ن ک م م. س ا جکس. ام. و ی س ا 1 و ا ز س ر س ا ل م ا و ع ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ه ط ب ا ر ع و ض و م ا ب 9( ( ا و ک س ال ا. ی س. ا ن ی و س ر س ا ل م ا و ع و ر ا ش ف ا ب ی ف ن م ر و ص ه ب ن ا م ز ی ر ی د م ه ک د ن ف ا ی س د ه ج ی ن ن ی ا ه ب د ن م ر ا ک ر ب ر ا ش ف. د ر ا د ط ا ب ر ا د ن م ر ا ک ر ب ا ز ا ق ی ق ح 2 ن ا ک ا م 0( ( ر د ص و ص خ ط ا ب ر ا ی ر ی د م ن ا م ز ا ب د ر ک ل م ع ی ل ی ص ح و س ر س ا ر و ط ب د ن ن ک ی م ل ر ن ک و ی ن ی ب ش ی پ ا ر خود زمان ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ک س ا داده ن ا ش ن ن ا ی و ج ش ن ا د ش ن ا ب ا ه ن آ ر ا ک و ر م ک ش ق ن م ا ه ب ا ر ش ی ب ی گ د ن ز ی ا ض ر و ر ا ک ر ه ب د ر ک ل م ع ی ر ر ا د ی ن ع م. س ا ر ا د ر و خ ر ب ا ق ی ق ح ر ش ی ب. د و ش ی م س ا س ح ا ی ح ا ر ه ب ا ه ر ا ک ر د ن ا م ز ی ر ی د م م د ع م و س جهان کشورهای ر د د ر و م ی ر ا ک و شغلی مسائل ر د ر ش ی ب ن ا م ز ی ر ی د م و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ا م کشور در ه ک س ا ن آ ی ا ی و گ ه ک ا ج ن آ ز ا و ه د ش ه خ ا د ر پ ن آ ه ب ر م ک ن ی ی ا پ ن ی ن س و ی ل ی ص ح ه ن ی م ز ر د و س ا ه ف ر گ ر ا ر ق ه ج و ن آ ل ا ب ن د ه ب حاضر حقیق. د و ش ی م د ر ف ر د ر ق ی م ع ی ر ی گ د ا ی ث ع ا ب ن ی ی ا پ سنین در ا ه ش ز و م آ ر ش ی ب ر ا ف ر ر د س ا ی گ د ن ز هم م ن ا ر و د ز ا ی ک ی که نوجوانی ن ا ر و د ر د ا ر ن ا م ز ی ر ی د م د ن ا و ب ه ک س ا ر د ه د ش ی ر و آ ع م ج ا ع ال ط ا ی ر و آ د ر گ ز ا س پ ه ک ه ش ا د ی ع س ر ض ا ح ش ه و ژ پ. د ن ک ی ن و ر د د ر ف ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه م ا ن ر ب ک ی ن ی و د س ر س ا ر ب ن آ ر ث ا و ن ا ز و م آ ش ن ا د ن ا م ز ی ر ی د م ه ن ی م ز ی گ د ن ز و ن ا م ز ر ب ی ر ی د م ق ی ر ط ز ا د ن ن ا و ب ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ک هی م ا ن ر ب کند ب ی غ ر ا ر س ر ا د م ر د. د ن س ر ب ی ر ش ی ب ی ق ف و م ه ب و د ن ی آ ق ی ا ف ی ل ی ص ح و ی گ د ن ز ای ه س ر س ا ر ب د و خ د و خ ل ی ص ح م ا ی ا ر د ز و م آ ش ن ا د ک ی د ی ا ب ه ک د ن س ه ای ه ر ا ه م ن ا م ز ی ر ی د م و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ب چنین این ر ب ا ن ب. د ن ک ب ا ر ن ک م م ه د ا ف س ا حداکثر بواند خود زمان و ا ن ا ک م ا حداقل از و د ز و م ا ی ب ن ی ا د. ا د ش ه ا ک ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ق ی ر ط ز ا ن ا و ی م ا ر ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ه ک د س ر ی م ر ظ ن ن ی ا ی ا ر ب د ج ن س ب ا ر س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ه ک س ا ن آ ل ا ب ن د ه ب ش ه و ژ پ : د و ش ی م ح ر ط م ر ی ز ی س ا س ا ای ه ش س ر پ ع و ض و م 1 JEX 2 Macan

7 7 4 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ش ه و ژ پ ای ه ه ی ض ر ف ر د ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ب س ن د ن ا ه د و م ن ف ا ی ر د ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د 1.. د ن ر ا د ر و خ ر ب ی ر ن ی ی ا پ ی ل ی ص ح س ر س ا ح ط س ز ا د ن ا ه ف ر گ ن ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ض ر ع م ح که آموزانی ش ن ا د ی ا ر ب ) ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی د ن ب ی و ل و ا گذاری هدف زمان) ی ر ی د م ه و ح ن 2. ی ر ی د م ش ز و م آ ه ر و د ه ک س ا ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ب س ا ن م د ن ا ه ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ن ا م ز ش و ر ش ز و م آ ر ی ث ا ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ا ب. س ا ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب س ح ر ب ق ی ق ح ش و ر ا د و ش ی م ل ا م ع ا ل ق س م ر ی غ م ن و چ و س ا ر ظ ن د م ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا کاهش بر ن ا م ز ی ر ی د م ش و ر ز ا 9( ف ی ر ش پاشا گیرد) قرار ه د ه ا ش م د ر و م ا ه ی ن د و م ز آ ر ا ف ر ر د ن آ ر ا ف ر ر ث ا ی گ ن و گ چ ه ب ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ن ا ر خ د ای ه ن ا س ر ی ب د ز ا ا د ب ا ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. س ا ه د ش ه د ا ف س ا ی ش ی ا م ز آ ن ش ا د س د ر د ا ب ی ف د ا ص ش ر ا م گ ق ی ر ط ز ا س پ س د ش ب ا خ ن ا ن ا س ر ی ب د ک ی ی ف د ا ص ر و ص د ن د ش م ی س ق ) ر ف ن 5 1 ل) ر ن ک و ) ر ف ن 5 1 ( ش ی ا م ز آ ه و ر گ و د ه ب ا ه ن آ ز ا ر ف ن 0 3 ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر ه ف ه و ر گ ه ب. د ش ا ر ج ا ن ا م ز ی ر ی د م ه م ا ن ش س ر پ و س ر س ا ن و م ز آ ل ر ن ک و ش ی ا م ز آ ه و ر گ و د ر ه ر د. د ش ن ه د ا د ی ش ز و م آ ل ر ن ک ه و ر گ ه ب و د ش ه د ا د ش ز و م آ ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ه س ل ج ه د ش ی ا م ز آ ن ی ا ی ر ا م آ ه ع م ا ج د. ش ه ف ر گ ن ا م ز ی ر ی د م و س ر س ا ای ه ن و م ز آ ا د ج م ه و ر گ و د ر ه ز ا س پ س 1-9 ی ل ی ص ح ل ا س ر د ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ی ل ک ل م ا ش ش ه و ژ پ ک ی ه ق ط ن م ه ن ا ر خ د ای ه ن ا س ر ی ب د م و س ه ی ا پ ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ف ن 0 3 ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. د ن ش ا ب ی م 0 9. د ن ا ه د ش ب ا س ن ا و ب ا خ ن ا ی ف د ا ص ر و ص ه ب =n( 0 3 ن) ا ر ه ر ه ش س ر س ا س ا ی ق م و ی ل ی ص ح ن ا م ز ی ر ی د م ه) م ا ن ش س ر پ و د ز ا ا ه ه د ا د ی ر و آ جمع برای حاضر پژوهش. س ا ه د و م ن ه د ا ف س ا ) ی ل ی ص ح س ر س ا ع ب ا ن م و ن ا ز ی م ش ج ن س ی ا ر ب ل ا س ر د ه ر ی د ز ع ط س و : ی ل ی ص ح س ر س ا س ا ی ق م ی ا ر ا د ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا. س ا ه د ش ه خ ا س ز ا ر ی ش ر ه ش ن ا س ر ی ب د ن ا ز و م آ ش ن ا د ن ا ی م ر د ی ل ی ص ح شده حذف سواال کثر عل ه ب ا ر ا ب ع ز ا ی ض ع ب. س ا گزینه پنج ی ا ر ا د ر ا ب ع ر ه و ر ا ب ع ز ا ه د ا ف س ا ا ب که اصال ا««و» کم بسیار م ک»زیاد زیاد«ر ا ی س ب :» ز ا د ن ر ا ب ع گزینه پنج ن ی ا. س ا

8 ی) ن ب ی گ ن) ا ک ا م ) ی ظ ف ا ح ه" ش ی م ه ب" " ل غ ا ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف س ا ی ق م س ا ا 5 3 ز ا ی ن د و م ز آ کل نمره که آنجا ز ا. د و ش ی م گذاری نمره ر ک ی ل ی ا ه ج ر د ی و س ر د و ال ا ب ر ا ی س ب س ر س ا ن آ ی و س ک ی ر د ه ک د ر ی گ ی م ر ا ر ق ر ا س و ی پ ک ی ی و ر ر ب ر ی س ف ا ذ ل د ش ا ب ر ش ی ب ل ک ه ر م ن ط س و م ز ا ی ن د و م ز آ ه ر م ن ه چ ر ه ن ی ا ر ب ا ن ب. د ر ی گ ی م ر ا ر ق س ر س ا م د ع ن آ ر گ ی د. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ر ن ی ی ا پ س ر س ا ن ا ز ی م شد ا ب ر م ک ه ر م ن ن ی ا ز ا ه چ ر ه و ر ال ا ب ی ل ی ص ح س ر س ا ن ا ز ی م ن ی ا ر د و شکس از س ر ن ی م ل ع م و ن ی د ل ا و ا ر ا ظ ن ا ن ا ح م ا ب ا ر ط ض ا ب ا ق ر : ل م ا ع ه ن ه م ا ن ش س ر پ ه د ن ه د ل ی ک ش د ا ع ب ا و ج ا ر خ س ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ه م ه ا ب ی ی ا ن ش آ م د ع و ر ث ک و ه ر م ن ط ا ب ض ن ا ی ق ف و م کدام هر و گویهها درونی ی ن ا س م ه کردن مشخص ی ا ر ب. س ا گردیده مشخص و شناسایی آنها ز ا ا ر ج ا ز ا ر ی ش ر ه ش ر س پ و ر خ د ی ن ا س ر ی ب د ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ی ا د ع ی و ر ر ب ه م ا ن ش س ر پ ن آ ی ی ا ی ا پ ش ج ن س 7. 0 کرونباخ آلفای ب ی ر ض و س ا ه د ش م ا ن ش س ر پ ه. 2 شده 2 گزارش ن ی ا ل و ب ق ل ب ا ق ی ی ا ی ا پ ه د ن ه د ن ا ش ن ه ک س ا ی ر ف ن 0 3 ه ن و م ن ک ی ی و ر ر ب ا ر ه م ا ن ش س ر پ ا ه ه ی و گ ی ن و گ م ه ش ج ن س ی ا ر ب ز ی ن ر گ ش ه و ژ پ. س ا ر ا ز ب ا و صوری روایی ی س ر ر ب ی ا ر ب. س ا ه د و م ن ه ب س ا ح م ا ب ر ب ا ر ب ا ر خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ب ی ر ض و ا ر ج ا. س ا ه د ش ه د ا ف س ا ه م ا ن ش س ر پ ی ش ی ا م ز آ ی ا ر ج ا و د ی ا س ا و ن ا گ ر ب خ ر ظ ن ز ا ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا ی ی ا و ح م ف ا د ه ا و س ا س ا ر ب و ی ر ظ ن ی ن ا ب م ه ع ل ا ط م ا ب حاضر پژوهشگر. س ا ه خ ا س ق ق ح م ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ه ی ض ر ف ش ه و ژ پ ا ب ه د ا ف س ا ز ا 1 ل ی و ن ای) ه ه م ا ن ش س ر پ 2 ) ) ا ر ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا ) ن ا ی ر ئ ا ز ز ا ل ق ن ه ب ن ا ر ا ک م ه و ن ی و ک ( و 7( ) ل م ا ش ن و م ز آ ن ی ا. س ا ه د و م ن ی ی ا ه ن ن ا د ا س ا ر ظ ن س ا س ا ر ب ل ی د ع و ح ر ج ز ا د ع ب و ن ی و د : ز ا س ا ر ا ب ع ه ن ی ز گ ج ن پ ن ی ا ه ک س ا ی ا ه ن ی ز گ ج ن پ ر ا ب ع ی ض ع ب " " ه د ش ی ر ا ذ گ ه ر م ن ر ک ی ل ی ا ه ج ر د ج ن پ س ا ی ق م ز ا ه د ا ف س ا ا ب ه ک ز" گ ر ه و" " ر د ن ب اوقا" " ه ب ر گ ی د ی د ا د ع و ب ث م ال ا و س ز ا ی د ا د ع ی ر ی گ و س ز ا جلوگیری برای ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا ر د. س ا د ن ک ب س ک ن و م ز آ ن ی ا ر د د ن ا و ی م ی ن د و م ز آ ه ک ی ا ه ر م ن ن ی ر ال ا ب. د ن ا ه د ش ح ر ط م ی ف ن م ر و ص س ا ه ر م ن 2 3 ن و م ز آ ن ی ا ه ر م ن ن ی ر م ک و ه د و ب ن ا م ز ی ر ی د م د ح ن ی ر ال ا ب ر گ ن ا ی ب ه ک س ا ه ر م ن کل موسط ه ر م ن ز ا ی ن د و م ز آ ه ر م ن ه چ ر ه ن ی ا ر ب ا ن ب. س ا ن ا م ز ی ر ی د م حد رین ن ی ی ا پ ی ه ن ا ش ن ه ک. س ا ر ن ی ی ا پ ن ا م ز ی ر ی د م ه ن ا ش ن د ش ا ب ر م ک ه چ ر ه و ر ال ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ن ا ز ی م د ش ا ب ر ش ی ب 1 Neville 2 Gibney 3 Hoft Macan

9 9 4 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ن ا م ز ی ر ی د م ه م ا ن ش س ر پ ا ر ا ب ع ی ن و ر د ی ن ا س م ه ا ی ی ن و گ م ه ه ب س ا ح م ر و ظ ن م ه ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ر د ه ن ا گ ا د ج ر و ص ه ب ن آ ای ه ه ف ل و م و ن ا م ز ی ر ی د م ه م ا ن ش س ر پ ل ک ی ا ر ب خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ب ی ر ض ر ب ا ر ب ی ر ف ن 0 3 ه ن و م ن ک ی ی و ر ق و ف ه م ا ن ش س ر پ ی ا ر ب خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ب ی ر ض. د ش ه ب س ا ح م. د ش ا ب ی م ن ا م ز ی ر ی د م ن و م ز آ ب س ا ن م ا ب س ن ی ن و ر د ی ن ا س م ه ر گ ن ا ش ن ه ک س ا ه د م آ س د ب ا ه ه ف ا ی ر د ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ب س ن د ن ا ه د و م ن ف ا ی ر د ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د 1.. د ن ر ا د ر و خ ر ب ی ر ن ی ی ا پ ی ل ی ص ح س ر س ا ح ط س ز ا د ن ا ه ف ر گ ن ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ض ر ع م س ر س ا ن ا ز ی م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 1. ل و د ج س ر س ا ن ا ز ی م ه ن و م ز آ ش ی پ ش) ی ا م ز آ س پ ش) ی ا م ز آ ش ی پ ل) ر ن ک س پ ل) ر ن ک ن ی گ ن ا ی م ف ا ر ح ن ا ر ا ی ع م ن و Fل ل T Sig ه ج ر د ی د ا ز آ 3 2 ح ط س ر ا د ی ن ع م ی و ا ف ن ی گ ن ا ی م ا ه ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج. د د ر گ ی س ر ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا ن و م ز آ )sig= f= ون) و ل ل F س ا ه ک ن ا ش ن ز ا م د ع ی ن و گ م ه س د ه ب ن ا ز ی م د. ر ک ه د ا ف س ا ن و گ م ه ا ن ای ه ه د ا د ی ا ر ب t ن و م ز آ ز ا د ی ا ب و ر ن ی ا ز ا. س ا ه س ن ا ی ر ا و ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا د ه د ی م ن ا ش ن sig=00. 0 ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 7=t( 5. 5 ون) م ز آ ز ا ه د م آ ه ی ض ر ف 1=α 0. 0 خطای میزان و 9=p 9. 0 ن ا ن ی م ط ا ا ب ن ا و ی م. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح و ر ا د ی ن ع م. د ا د ر ا ر ق د ی ی أ د ر و م ا ر ش ه و ژ پ 1 ه ر ا م ش ی ح که آموزانی ش ن ا د ی ا ر ب ) ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی د ن ب ی و ل و ا گذاری هدف زمان) ی ر ی د م ه و ح ن 2. ش ز و م آ ه ر و د ه ک س ا ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ) ر ال ا ب ( ر ب س ا ن م د ن ا ه ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ن ا م ز ی ر ی د م

10 ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 0 5 س ر س ا ن ا ز ی م ه ن و م ز آ ی ر ا ذ گ ف د ه ن ا ز ی م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 2. ل و د ج ش ی پ ش) ی ا م ز آ س پ یش) ا م ز آ ش ی پ ل) ر ن ک ) ن و م ز آ س پ ل) ر ن ک ه و ر گ ن ی گ ن ا ی م ر ا ی ع م ف ا ر ح ن ا ن و Fل ل T Sig ه ج ر د د ا ز آ ی 3 2 ح ط س ی ر ا د ی ن ع م و ا ف نه ی گ ن ا ی م ا ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج. د د ر گ ی س ر ر ب ی د ن م ف د ه ن ا ز ی م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا ن و م ز آ )sig=4. 0 F= ون) و ل ل F س ا ه ک ن ا ش ن ز ا ی ن و گ م ه س د ه ب ن ا ز ی م د. ر ک ه د ا ف س ا ن و گ م ه ای ه ه د ا د ی ا ر ب t ن و م ز آ ز ا ن ا و ی م و ر ن ی ا ز ا. س ا ه س ن ا ی ر ا و ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا ه ک د ا د ن ا ش ن sig= ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 9=t( 2. 3 ون) م ز آ ز ا ه د م آ ا ب ن ا و ی م و س ا ه و ر گ و د ر د ا ه ن ی گ ن ا ی م و ا ف. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح و ر ا د ی ن ع م ر ا ه م ش ی ا ز ف ا ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک د ر ک ن ا ی ب 1=α 0. 0 ی ا ط خ ن ا ز ی م و 9=p 9. 0 ن ا ن ی م ط ا ر خ د ی ن ا ز و م آ ش ن ا د گذاری هدف ر ا ه م ن ا ز ی م ه ک ی ن ع م ن ی د ب. د ر ا د ر ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ی د ن م ف د ه د ن ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح ه ک ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م م و س ل ا س. د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ش ز و م آ ن ی ا ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ال ا ب ی د ن ب ی و ل و ا ن ا ز ی م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 3. ل و د ج س ر س ا ن ا ز ی م ه و ر گ ن( و م ز آ ش ی پ ش) ی ا م ز آ س پ یش) ا م ز آ ش ی پ ل) ر ن ک ) ن و م ز آ س پ ل) ر ن ک ه و ر گ ن ی گ ن ا ی م ر ا ی ع م ف ا ر ح ن ا ن و Fل ل t 8. 4 Sig ه ج ر د ی د ا ز آ ح ط س ی ر ا د ی ن ع م و ا ف ا ه ن ی گ ن ا ی م

11 1 5 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ز ا ن ی ا و ر د ی ا ب ز ا ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج ن ا ز ی م. د د ر گ ی س ر ر ب ی و ل و ا ن ا ز ی م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ. س ا ه س ن ا ی ر ا و ی ن و گ م ه ا ن ز ا ن ا ش ن ه ک س ا )sig= =F 4 ون) و ل ل F ن و م ز آ ز ا ه د م آ س د ه ب ن و م ز آ t ی ا ر ب ای ه ه د ا د ن و گ م ه ا ن ه د ا ف س ا د. ر ک ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا و ر ا د ی ن ع م ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا د ه د ی م ن ا ش ن sig=00. 0 ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 8=t(. 4 ون) م ز آ ن ا ن ی م ط ا ا ب ن ا و ی م و س ا ه و ر گ و د ر د ا ه ین گ ن ا ی م و ا ف. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح ی و ل و ا ه ل و ق م ش ی ا ز ف ا ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک د ر ک ن ا ی ب 1=α 0. 0 ی ا ط خ ن ا ز ی م و 9=p 9. 0 ی د ن ب ی و ل و ا ر ا ه م ن ا ز ی م ه ک ی ن ع م ن ی د ب. د ر ا د ر ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ) ن ا م ز ی ر ی د م ر ا ه م ( ی د ن ب ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح که هران ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م م و س ل ا س ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د. د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ش ز و م آ ن ی ا ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ال ا ب د ن ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن ا ز ی م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 4. ل و د ج س ر س ا ن ا ز ی م ه ن و م ز آ ش ی پ یش) ا م ز آ س پ ش) ی ا م ز آ ش ی پ ل) ر ن ک ) ن و م ز آ س پ ل) ر ن ک ه و ر گ ن ی گ ن ا ی م ف ا ر ح ن ا ر ا ی ع م ن و Fل ل t Sig ه ج ر د د ا ز آ ی ح ط س ر ا د ی ن ع م ی و ا ف ینه گ ن ا ی م ا ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج. د د ر گ ی س ر ر ب ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن ا ز ی م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا ن و م ز آ )sig= F= ن) و Fل ل س ا ه ک ن ا ش ن ز ا ی ن و گ م ه ا ن س د ه ب ن ا ز ی م د. ر ک ه د ا ف س ا ن و گ م ه ا ن ای ه ه د ا د ی ا ر ب t ن و م ز آ ز ا د ی ا ب و ر ن ی ا ز ا. س ا ه س ن ا ی ر ا و ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا د ه د ی م ن ا ش ن sig=00. 0 ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 4=t( 9. 5 ون) م ز آ ز ا ه د م آ ا ب ن ا و ی م و س ا 8. 9 ه و ر گ و د ر د ا ه ن ی گ ن ا ی م و ا ف. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح و ر ا د ی ن ع م ه ل و ق م ش ی ا ز ف ا ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک د ر ک ن ا ی ب 1=α 0. 0 ی ا ط خ ن ا ز ی م و 9=p 9. 0 ن ا ن ی م ط ا ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ا ه م ن ا ز ی م ه ک ی ن ع م ن ی د ب. د ر ا د ر ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ) ن ا م ز ی ر ی د م ر ا ه م هریزی) م ا ن ر ب

12 ( ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 5 ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح که هران ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م م و س ل ا س ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د. د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ش ز و م آ ن ی ا ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ال ا ب د ن ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 5. ل و د ج س ر س ا ن ا ز ی م ه ن و م ز آ ش ی پ ش) ی ا م ز آ س پ ش) ی ا م ز آ ش ی پ رل) ن ک س پ ل) ر ن ک ن ی گ ن ا ی م ف ا ر ح ن ا ر ا ی ع م ن و Fل ل T Sig ه ج ر د ی د ا ز آ ح ط س ر ا د ی ن ع م ی و ا ف ن ی گ ن ا ی م ا ه ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج. د د ر گ ی س ر ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا ن و م ز آ )sig= f= ون) و ل ل F س ا ه ک ن ا ش ن ز ا م د ع ی ن و گ م ه س د ه ب ن ا ز ی م د. ر ک ه د ا ف س ا ن و گ م ه ا ن ای ه ه د ا د ی ا ر ب t ن و م ز آ ز ا د ی ا ب و ر ن ی ا ز ا. س ا ه س ن ا ی ر ا و ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا د ه د ی م ن ا ش ن sig=00. 0 ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 7=t( 5. 6 ون) م ز آ ز ا ه د م آ ا ب ن ا و ی م و س ا ه و ر گ و د ر د ا ه ن ی گ ن ا ی م و ا ف. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح و ر ا د ی ن ع م. د ا د ر ا ر ق د ی ی أ د ر و م ا ر ش ه و ژ پ 2 ه ر ا م ش ی ه ی ض ر ف 1=α 0. 0 ی ا ط خ ن ا ز ی م و 9=p 9. 0 ن ا ن ی م ط ا ی ر ی گ ه ج ی ن و ث ح ب ل ا س ر خ د ن ا ز و م ا ش ن ا د س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ف د ه ا ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ه ک د ا د ن ا ش ن ق ی ق ح ک ی شماره فرضیه ه ج ی ن. س ا ه د و ب ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م م و س ج ی ا ن ا ب ه ف ا ی ن ی ا. د ر ا د ر ی ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ل ی ص ح س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ب ا ر ضط ا حصیلی س ر س ا ه ط ب ا ر ع و ض و م ا ب ) ا) ر س ی م ا ی ژ ن ا ر و ن ی ک م ل ش ی م ای ه ش ه و ژ پ و س ک ج. م ا. و ی س ا ی س ا ن ش ر ا ک ه ر و د ی س ا ن ش ن ا و ر ن ا ی و ج ش ن ا د غ ا ر ف ا ق و ا ی ا ض ر و ن ا م ز ی ر ی د م ( ا و ک س ال ا. ی س. ا ن ی د ن م ر ا ک ر ب ر ا ش ف و ا ز س ر س ا ل م ا و ع ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ه ط ب ا ر ع و ض و م ا ب و ی م ع ن ن ا ی و ج ش ن ا د س ر س ا و ی ل ی ص ح د ر ک ل م ع ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ط ا ب ر ا ع و ض و م ا ب 0( ( ن ا ک ا م

13 ه د ا یز م اش ه ( 3 5 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ( ی ی ا س ر ا پ ) ( ا ب ر س پ و ر خ د س ن ج و د ر د ن ا م ز ی ر ی د م و س ر س ا بین ی گ س ب م ه ع و ض و م ا ب ع و ض و م ی س ر ر ب ه ط ب ا ر ی ا ه ر ا ف ر ی ر ی د م ن ا م ز و س ر س ا ی ل غ ش ر د و ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ه ب ه س ب ا و ی ش ز و م آ ای ه ن ا س ر ا م ی ب جراحی و ی ل خ ا د ای ه ش خ ب ن ا ر ا س ر پ ر س ن ا ش ن ز ی ن ه د ش ه ر ا ش ا ا ق ی ق ح. د ش ا یب م ه ج م ه و و س م ه ی ش ه ب د ی ه ش ی ن ا م ر د ی ش ا د ه ب ا م د خ. س ا ر ا ذ گ ر ی ث ا س ر س ا ن ا ز ی م ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ه و ح ن ه ک د ن ا ه د ا د ش ن ا د ن ی ب ر د ن آ ای ه ه ف ل و م و ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ه ک د ا د ن ا ش ن و د ه ر ا م ش ه ی ض ر ف ه ج ی ن ر ث ا ن ی ا ح که آموزانی ش ن ا د ز ا ر ش ی ب د ن ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح ه ک ی ن ا ز و م آ ن ی ا ح ا ر ی د ح ا و ن ا و ب شاید مهار ن ی ا ر د ف ر ش ی پ ی ا ر ب و ه ج ی ن ن ی ا ه ب ه ج و ا ب. د ن ف ر گ ن ر ا ر ق ن ا و ن ع ه ب ی ا ه د ح ا و ی س ر د ش ن ا د ن ا ز و م آ ی ن ا س ر ی ب د ه ف ا ض ا د ر ک ا ز ا ن ی ا ق ی ر ط ن ا و ب د ه ا ش ه ک ف گ ن ا و ی م 9( ی) س ی ر ا ب و س م ه ه ف ا ی ن ی ا ن ی ی ب ر د م. ی ش ا ب ن ا م ن ا ز و م آ ش ن ا د ای ه ی ق ف و م ه ف گ ه ب و ش ا د خواهیم کمری س ر س ا م ی د ن ب ب ر ا ک ب و م ی ن ک ن ی ر م ا ر ن ا م ز ی ر ی د م م ی ن ا و ب ر گ ا ن ی ی ع ی و ل و ا ا ه ن آ ی ا ر ب و د و ش ی م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ا ه ر ا ک ن ا م ز ی ر ی د م ر د ن و چ ه ک ی ر ی ش ه د ی ن ی ب ش ی پ ر د ن ا م ز ی ر ی د م گف میوان س پ کرد. خواهد پیدا کاهش فرد ر د س ر س ا د د ر گ ی م د ن ا و ب که میکند د ا ج ی ا د ر ف ر د ا ر ی ی ا ن ا و ن ی ا ن ا م ز ی ر ی د م که آنجا ز ا. د ر ا د ی س ا س ا ش ق ن س ر س ا خود نفس ز ع و د و ش ی م د ر ف ر د س ف ن ز ع ث ع ا ب س پ د ش ا ب ه ش ا د ل ر ن ک خارجی شرایط ی و ر ل ق ن ه ب یشود) م د ر ف ر د س ر س ا کاهش باعث د ر ف ر د ی ی ا ن ا و ش ی ا ز ف ا و خارجی شرایط کنرل بدلیل ه ک د و ش ی م ث ع ا ب ن ا ز و م ا ش ن ا د د ز ن ن ا م ز ی ر ی د م ر ا ه م ن ش ا د ن ی ا ر ب ا ن ب. ) س ر پ ق ح ز ا ر د و ی ل غ ش ی گ د ن ز ی د ر ف ی گ د ن ز ر د س ر س ا کنرل لحاظ ز ا ن ی ن چ م ه و ی ل ی ص ح ظ ا ح ل ز ا م ه ا ه ن آ. د ن ن ک ف ر ش ی پ د ر ی گ ی م ر ب ر د ا ر ه ع م ا ج ل ک ه ک د و خ ی ع ا م ج ا ی گ د ن ز ر د ی ا ه ن ع ب ا ن م ی گ ن ه ر ف ع م ج م ف ر ع م ه ب ل ک : ن ا ر ه. ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ن ا م ز ی ر ی د م غالمرضا) 8314 (. ی ر ی م ا ی. ی ا ب ط ا ب ط ه م ال ع ی ش ز و م آ ا ر ا ش ن ا : ن ا ر ه ی. ر ا ف ر م و ل ع ر د ق ی ق ح ای ه ش و ر. ) ن) ر س ن ی ف ی ر ش و ن س ح ف ی ر ش ا ش ا پ. ن خ س. ن ا ر ه. ی ن ا ه ف ص ا ر ب ه ش ی ش ر ف و ل ی ن : م ج ر م ن. ا ی و ج ش ن ا د ی ا ر ب ن ا م ز ی ر ی د م. ) ن) ا ی ا ر ب ر س و پ

14 ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 5 ن ا ی ن ا و ل ه پ 0( د) م ح ا ه. س ر د م ا ر ا ش ن ا ن م د ی ا ب ق ف و م ی ر ی د م ( م و ش ن ا م ز ی ا ر ب ش ن ا د ر. ا ک ف ا ر ش ن : ن ا ر ه ی ن ا ب ش ه ب ز و ر ه م ج ر ه. د ب ر و ق ا ر ا ه غ ا ب ر و ق برایان) 5831 (. ی س ی ر. ) ن ا ز و م آ : ن ا ر ه ا د ل ی ه م ج ر ممکن(. ن ا م ز ن ی ر م ک ر د ر ا ک ن ی ر ش ی ب م ا ج ن ا ن) ا م ز ی ر ی د م برایان) 9831 (. ی س ی ر. ر ذ ک ش ا ر ش ن : ن ا ر ه ک. ر ال ب ا ب ن آ ه ط ب ا ر و س ر س ا ا ب ی ی و ر ا ی و ر ی ا ه ش و ر ی) ی ا ن ث س ا ن ا ک د و ک حمید) 3831 (. س ر پ ق ح ی ق ال خ. ر ا د ن پ و ک ی ن ر ش ن : ن ا ر ه. ) ش و ه و ن ا ر ی د م ن ی ب ر د ن آ ی ن ا م ز ا س ای ه ر ا ه م ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب. ) ال) ی ه س ی ظ ف ا ح م و ل ف ه ل ج م ا. ه ن ا س ر ی ب د ی ر ی ش ه د ه ر ی د ه ش ی ش. ) ا) ض ر م ال غ 2. ه ر ا م ش 2 ه ر و د ی ر ا ف ر ی ب ا ی ر ا ج ن ه ه م ا ن ش س ر پ ی ل م ا ع ر ا خ ا س ی س ر ر ب و ن ا ر ه ه ا گ ش ن ا د. ) ) ز ع ی س ر ر ب ن ا ز ی م و ع ب ا ن م ر ه ب ی ن ا ج ی ه ر- ا ب ن و ا ر د ن ی ب ن ا ی و ج ش ن ا د ی ی ا ب ط ا ب ط ه م ال ع ه ا گ ش ن ا د. د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ. ن آ س ر س ا. د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ ز. ا ر ی ش ر ه ش ای ه ن ا س ر ی ب د ی ل ی ص ح ر د ن ا ی م ش ن ا د ن ا ز و م آ ا ر ا ش ن ا : ن ا ر ه ر. و پ ه ج ا و خ ا ا ر م ال غ ه م ج ر ی. ل غ ش س ر س ا 5( ) ب ا ز ی ل ا ر ی ا م ل آ و ل ا د ن ر س ا ر. ب ا ز ا ب بر 7. 4 ه ر ا م ش ه ر ا ش ا ی ش ز و م آ ی گ ن ه ر ف ه س س و م ل. ی ص ح ر د ی ق ف و م ای ه ر ا ه م )9831(. ن س ح ن ا ی ع ر ا ز ی ل ی ص ح ی ن ا ه ف ص ا. ی س ا ن ش ن ا و ر ش ن ا د 8( ر) ف و ل ی ن ن ا ز و م آ ی س ر ر ب ه ط س و م ر ی ث ا ه ق ط ن م ش ز و م آ ک ی ی ر ی د م ن. ا ر ه ن ا ی ا پ ن ا م ز ه م ا ن ر ب ش ی ا ز ف ا ی س ا ن ش ر ا ک. د ش ر ا ف ر ش ی پ : ن ا ر ه ه م ا ن ن ا ی ا پ ث. ی د ح و رآن ق ه ا گ د ی د ز ا ن ا م ز ی ر ی د م رضوان) 2831 (. ی د ا ب آ م ح ر ی ن ا ر م ع. ) ز ک ر م ن ا ر ه ( ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن: ا ر ه. د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ا ر ا ش ن ا : ن ا ر ه ی. م و م ع ی س ا ن ش ن ا و ر ی ن ا ب م علی) 6831 (. ی ل ی ع ا م س ا و ش و ا ی س ه س ی ا ش ر. ص ا ن ی ز ر د و گ ک. ال ش م ج ر م (. م ی ا ز ف ا ی ب خود وق ه ب ع ا س 0 1 ه ف ه ر ه ه ن و گ چ ن) ا م ز ی ر ی د م. ) د) ی و ی د س ی و ل س. و ن ق ق ا ر ا ش ن ا : ن ا ر ه ز. ا ب ه ش ح و ر ن ا ر م ا ک

15 5 5 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ن ا ن ک ر ا ک ر د ن ا م ز ي ر ي د م ر ا ه م و س ر س ا ه ط ب ا ر. ) مرداد ( صادق محمد ی ی ا س ر ا پ و م ی ر م ی م ع ن ا م د خ و ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ی ش ه و ژ پ ی_ م ل ع ه ل ج م ی. ر ا س ن ا س ر ه ش ش ا د ه ب ز ک ر م 1. 7 ه ر ا م ش 9, 1 ه ر و د مازندران. ی ن ا م ر د ی ش ا د ه ب. ) ه) د ی ا ه د ا ز ی م ش ا ه ی س ر ر ب ه ط ب ا ر ی ا ه ر ا ف ر ی ر ی د م ن ا م ز و س ر س ا ی ل غ ش ر د و ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ه ب ه س ب ا و ی ش ز و م آ ای ه ن ا س ر ا م ی ب ی ح ا ر ج و ی ل خ ا د ای ه ش خ ب ن ا ر ا س ر پ ر س. ی ش ه ب د ی ه ش ی ن ا م ر د ی ش ا د ه ب ا م د خ Brown, J. Campbell. E.(1994). Stress and Policing. Sources and Wiley. Chichester. ISBN [204 pp.]. Gibney, Jo(2006). Time Management Questionnaire. For more information on how to use this publication more effectively, contact. Macan, Therese H. and Shahani, Comila and Dipboye, Robert L.; Phillips, Amanda P.(1990) Correlations with academic performance and stress College students' time management. Journal of Educational Psychology, Vol 82(4), Dec(1990), doi: / Macan, Therese(1994). Time Management: Test of a Process Model. Journal of Applied American Psychology, Vol. 79. No. 3, McKean, Michelle and Ranjita, Misra(2000). College Students Academic Stress and ITS Relation to Their Anxiety, Time management, and Leisure Satisfaction : American Journal of Health Studies; ISSN: Wntr, Min, CHEN Shi. Pei zhen, WANG Run hua, FANG Jie(2011). Moderating Role of Time Management Disposition to the Relation Between Stress and Anxiety. Department of Psychology, South China Normal University, Guangzhou Neville, Colin(2006). Effective Learning Office. University of Bradford, School of Management and must not be reproduced without permission. STEVE, M. JEX. ELACQUA, C. TINA (1999). Time management as a moderator of relationship between stressors and employee strain. Work & stress, 1999, v o l. 13, no ± 191.

16

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص عضو By:Reza Mazloum, PhD candidate 1 سیدرضا مظلوم ىیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتری پرستاری rmazlomr@mums.ac.ir آهار تحلیلی یا است باطی Analytic Statistics

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2 ی س ا هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح 262-249 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** اثر افسایص تعذاد چیذهاى ل ل یال گرم بر رفتار ر ب هاد تغییر فاز د ذ در هبذل حرارتی س

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان 3 1 مسع د سمیعی حاتم حیاتی میالد میرزائی -1 - واسض اس اسضذ آتخيضداسي اداس ول ه لاتغ يثيؼل آتخيلضداسي ا ل اى فلاسسmassamie@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ) ش د ج ( ا صخش وا د ا ض ح ) 4 : ( 1 و 10 Holy_bible_1 ا ضؤاي ثاي اخش 9-4: او 10 ج ؼ ششت ا ششاتا احذا س ح ا - أل وا ا ششت صخشج س ح ح ذاتؼر 1Co 10:4 ا صخشج وا د ا ض ح. ال جشب ا ض

Διαβάστε περισσότερα

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی صفحههای 281-290 اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی *2 1 فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی 1. دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

Tarbiat Modares University

Tarbiat Modares University Tarbiat Modares University From the SelectedWorks of Dr Alireza Zolfaghari December 25, 2012 تحليل تأثيرات استفاده از عايقهاي تغيير فاز دهنده بر - 25 ميزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقليم تهران Alireza

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ میں س دھرنا چاہتا ہوں Mayn Sudharna Chahta hon ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι,

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research ؾبل ز ن قوبض 3 ظهؿتبى 1393 38-5 Assessment of changes in hydro-meteorological variables upstream of Helmand Basin during the last century using CRU data

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

Analytical study on the ballistic behavior of thin laminated composite plates based on Tsai-Hill and maximum strain criterions

Analytical study on the ballistic behavior of thin laminated composite plates based on Tsai-Hill and maximum strain criterions 5-6 صص شماره 6 دوره 693 شهریور مدرس مکانیک مهندسی مجله پژوهشی علمی ماهنامه مدرس مکانیک مهندسی mme.modares.ac.ir سای- معیارهای براساس چندالیه کامپوزیتی نازک ورقهای بالستیک رفتار تحلیلی بررسی ماکسیمم کرنش

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική, Ἦχος πλ. Δ Δοξολογία Ἦχος πλ δ,weνη1 Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d Δ ν ν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη

Διαβάστε περισσότερα

قیقحت ماجنا یساسا فادها

قیقحت ماجنا یساسا فادها موثر عوامل حسابرسی حقالزحمهی تعیین بر مهرانی ساسان دكتر تهران دانشگاه مدیریت دانشكده دانشیار اوانكی جمشیدی كورش تهران دانشگاه حسابداری ارشد كارشناسی دوره دانشجوی تعیین ب ر موثر عوام ل بررس ی حاضر پژوهش

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو 21 1392 پاییز 21-36 صفحه 1 شماره اول سال غذایی نوین فناوریهای و علوم فصلنامه روغن جذب کاهش روی خوراکی هیدروکلوئیدهای و آنزیمبری تأثیر شده قطعه سیبزمینی سرخکردن طی 2 خیابانی صوتی محمود و 2* نیا دهقان جالل

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

The Fragments of Heraclitus

The Fragments of Heraclitus The Fragments of Heraclitus Introduction When reading the fragments of Heraclitus, we are reading what a dozen people a long time ago said Heraclitus said a long time ago. We are reaching back two thousand,

Διαβάστε περισσότερα

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف اسرجبؽ رعذد اشكبل اندCYP17 يع يزالصيخ رك ظ ان جب غ PCOS نذ غبء يسبفظخ طالذ انذ / انعشاق Plymorphism of CYP17 for Polycystic Ovarian Syndrome in Women of Salah Al-Din Provence/ Iraq عم م زغ انعبط * عبدل

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ Holy_bible_1 87 ال ١٠ 8 901»خ شا غىشا ال رششة ا ذ ث ن ؼه ػ ذ دخ ى ا خ ١ خ االجز بع ى ال ر ر ا. فشضب د ش ٠ ب ف اج ١ ب ى H8354 drink ת שת H413 אל H4191 ye die: תמתו H408

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ

الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ Holy_bible_1 071 ش ؼ 5 :0 ال مف إ ضب ف ج ه و أ ب ح بره. و ب و ذ ؽ صى أو ؿه. ال أ ه (SVD) ال أرشوه. H376 any man אי ש H834 as כא שר H5973 with עמך H2416 of thy life: חייך H3320

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή Γραμματική دستور زبان مختصر

Μικρή Γραμματική دستور زبان مختصر Μικρή Γραμματική قواع د بسيطة دستور زبان مختصر 66 ΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ελληνική γλώσσα έχει 24 γράμμα. Χρησιμοπούμε κεφαλαία στην αρχή της πρόσης ή όν έχουμε ένα όνομα (προσώπου, χώρας, μέρας, μήνα κ.λπ.): Μοχάμετ,

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب

الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب Holy_bible_1 363 اس ١ ب 12 :5 (SVD) اع ع زا أ ٠ ب ا شعت ا جب ا عذ ٠ ا ف ا ز ٠ أع ١ ال ٠ جصش. آرا ال ٠ غ ع. H5530 O סכל להם H5971 people, עם H2063 this, ז H5869 which

Διαβάστε περισσότερα

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ ج ن ات کا بادشاھ Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ

Διαβάστε περισσότερα

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ἑλληνο-Ἀραβική Δοξολογία ἦχος Α Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική Ἦχος Α,qe.Πα2 pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

Electricity and Energy

Electricity and Energy Electricity and Energy - 1 - Standards: 22.1: Distinguish alternating current (AC) from direct current (DC) and know why household electricity is AC and not DC. 22.2: Know that household electrical energy

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب 19-17 : 19 Holy_bible_1 ا ضؤاي ى ىخف ف حع ا ا ض خ ب د ب ا ى حذم ش ف س ز ا خالص ا ذي ا ظ ب د ذ ا م ف حشج ا ظ ب ا ى خشب خ شى ع عخمذ ا ا ض خ ظ ب ع ى ط ب ب ع ى

Διαβάστε περισσότερα