Δημόσια υγεία. Νομική βάση. Στόχοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια υγεία. Νομική βάση. Στόχοι"

Transcript

1 Δημόσια υγεία Η Συνθήκη της Λισσαβόνας έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική την πολιτική στον τομέα της υγείας, προβλέποντας ότι, «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου». Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί με την παροχή στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη και με την ενθάρρυνση της συνεργασίας. Η προστασία της δημόσιας υγείας και, ειδικότερα, τα ίδια τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν να αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών. Εντούτοις, η ΕΕ εξακολουθεί να είναι επιφορτισμένη με σημαντικό ρόλο όσον αφορά την βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη και την διαχείριση των ασθενειών, την άμβλυνση των απειλών για την ανθρώπινη υγεία και την εναρμόνιση των στρατηγικών των κρατών μελών στον τομέα της υγείας. Η ΕΕ έχει θέσει με επιτυχία σε εφαρμογή μια συνολική πολιτική μέσω της στρατηγικής «Μαζί για την υγεία», του προγράμματος δράσης της για την περίοδο και μιας δέσμης κανόνων παράγωγου δικαίου. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη της υλοποίησης της πολιτικής περιλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Επιτροπής (DG SANCO), καθώς και ειδικευμένους οργανισμούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA). Κατά τη διάρκεια του 2013 διεξήχθησαν οι τελευταίοι γύροι των διαπραγματεύσεων για την έγκριση του νέου προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» για την περίοδο Νομική βάση Άρθρο 168 ΣΛΕΕ. Στόχοι Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ για την πολιτική υγείας είναι οι εξής: Προαγωγή της καλής υγείας πρόληψη ασθενειών και προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής μέσω της αντιμετώπισης προβλημάτων που άπτονται της διατροφής, της σωματικής άσκησης, της κατανάλωσης οινοπνευματωδών, καπνού και ναρκωτικών, των περιβαλλοντικών κινδύνων και των τραυματισμών. Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού, μεγαλύτερης προσοχής χρήζουν πλέον οι ειδικές υγειονομικές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων. Προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας βελτίωση της παρακολούθησης και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των επιδημιών και της βιοτρομοκρατίας, καθώς και αυξημένη ικανότητα απόκρισης σε νέες προκλήσεις που αφορούν την υγεία, όπως η κλιματική αλλαγή. Προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας παροχή βοήθειας στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

2 προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, στις αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών και στην κινητικότητα των ασθενών και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας. Επιτεύγματα Η πολιτική της ΕΕ σε θέματα υγείας αφορούσε αρχικά διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας και αργότερα αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών στην Εσωτερική Αγορά, η οποία δημιούργησε την ανάγκη συντονισμού σε θέματα δημόσιας υγείας. Κατά την εναρμόνιση των μέτρων για τη δημιουργία της Εσωτερικής Αγοράς, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας αποτέλεσε τη βάση για προτάσεις στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας. Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (BSE) στα τέλη του εικοστού αιώνα, έγιναν αιτία ώστε να βρεθούν η υγεία και η προστασία των καταναλωτών ψηλά στον κατάλογο των πολιτικών προτεραιοτήτων. Ως εκ τούτου, η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (DG SANCO) της Επιτροπής ανέλαβε την ευθύνη συντονισμού σε σχέση με όλα τα θέματα που άπτονται της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. Η εδραίωση της λειτουργίας ειδικευμένων οργανισμών όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) αποτελούν τεκμήρια της αυξανόμενης δέσμευσης της ΕΕ υπέρ μιας πολιτικής για την υγεία. Προς όφελος της δημόσιας υγείας αποβαίνουν επίσης δράσεις σε τομείς πολιτικής όπως είναι το περιβάλλον και τα τρόφιμα. Η έναρξη ισχύος του ρυθμιστικού πλαισίου REACH (για την αξιολόγηση και την καταχώριση χημικών ουσιών) και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) αποτελούν επίσης σαφείς ενδείξεις των διεπιστημονικών προσπαθειών που καταβάλλονται με στόχο τη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ευρώπης. Α. Παλαιότερες δράσεις και πλαίσιο Παρά την απουσία σαφούς νομικής βάσης, η πολιτική σε θέματα δημόσιας υγείας είχε αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς πριν ακόμη αρχίσει να εφαρμόζεται η σημερινή Συνθήκη. Επρόκειτο ιδίως για: Φάρμακα: Η νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από το 1965 και έπειτα επιδιώκει να εξασφαλίσει υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την έρευνα και παρασκευή φαρμάκων, την εναρμόνιση των εθνικών διαδικασιών έγκρισης φαρμάκων και την θέσπιση κανόνων στην διαφήμιση, επισήμανση και διανομή των φαρμάκων. Στις πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνεται η δέσμη προτάσεων για τα φαρμακευτικά προϊόντα, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του Έρευνα: Τα ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της ιατρικής και της δημόσιας υγείας πρωτοξεκίνησαν το 1978 και έχουν καλύψει ζητήματα σχετικά με την ηλικία, το περιβάλλον και τον τρόπο διαβίωσης, με τους κινδύνους από την ακτινοβολία και με την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις μείζονες ασθένειες. Τόσο αυτά όσο και άλλα, νεοεμφανιζόμενα, ζητήματα στον τομέα της υγείας καλύπτονταν από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ. Τα αποτελέσματά τους θα έχουν οπωσδήποτε επίδραση στη προπαρασκευή του νέου προγράμματος. Αμοιβαία βοήθεια: Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να παρέχουν αμοιβαία βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφής ή εξαιρετικά σοβαρών ασθενειών. Πολλά τέτοια θέματα έχουν ανησυχήσει σοβαρά την κοινή γνώμη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπως, για παράδειγμα, «η νόσος των τρελών αγελάδων» (BSE σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών), η γρίπη των χοίρων και, πιο πρόσφατα, ο ιός γρίπης H1N1. Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

3 Ακόμη πιο πρόσφατα, την διετία , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε την θέση του σχετικά με την έγκριση νομοθεσίας για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και σχετικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και τις προηγμένες θεραπείες. Οι μέχρι τώρα ενέργειες που συνέβαλαν στην διαμόρφωση της τωρινής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της υγείας έχουν στηριχθεί σε σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών. Η εμφάνιση, μεταξύ άλλων, της τοξικομανίας, του καρκίνου και του AIDS ως κρίσιμων κινδύνων κατά της υγείας, σε συνδυασμό με την ολοένα και πιο ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας εντός της ΕΕ, έχει διευρύνει ακόμη περισσότερο την σπουδαιότητα της δημόσιας υγείας μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ. Στις μείζονες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί περιλαμβάνονται τα προγράμματα «Η Ευρώπη κατά του καρκίνου» του 1987 και «Η Ευρώπη κατά του AIDS» του Επιπλέον, ικανός αριθμός σημαντικών ψηφισμάτων έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας σε θέματα υγειονομικής πολιτικής, υγείας και περιβάλλοντος, καθώς και σε σχέση με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών. Το Νοέμβριο του 1993, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, με την οποία προσδιόριζε οκτώ τομείς δράσης και έθετε με αυτόν τον τρόπο τη βάση του πρώτου πολυετούς προγράμματος για τη δημόσια υγεία. Προαγωγή της υγείας: υγιεινή ζωή, διατροφή, οινοπνευματώδη, κάπνισμα, ναρκωτικά και φάρμακα. Παρακολούθηση της υγείας: πρόγραμμα συνεργασίας που περιλαμβάνει κέντρο συλλογής δεδομένων. «Η Ευρώπη κατά του καρκίνου»: επιδημιολογικές μελέτες και έρευνες. Ναρκωτικά: ο οργανισμός της ΕΕ στην Λισαβόνα, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, διμερείς επαφές με τις χώρες παραγωγής. AIDS και μεταδοτικές ασθένειες: ενημέρωση, εκπαίδευση και προληπτικά μέτρα. Πρόληψη τραυματισμών: ατυχήματα στον ελεύθερο χρόνο, με ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, στους εφήβους και στους ηλικιωμένους. Ασθένειες που οφείλονται στη ρύπανση: βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, αξιολόγηση κινδύνων, με ιδιαίτερη προσοχή στις αναπνευστικές παθήσεις και αλλεργίες. Σπάνιες ασθένειες: βάση δεδομένων της ΕΕ, ανταλλαγή πληροφοριών, έγκαιρη διάγνωση. Τα παραπάνω οκτώ προγράμματα εφαρμόστηκαν από το 1996 μέχρι το Από την αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο εν γένει σχεδιασμός των προγραμμάτων συνετέλεσε ενδεχομένως στην περιορισμένη αποτελεσματικότητα τους διότι η «ανά ασθένεια» προσέγγιση που επελέγη αποδυνάμωσε τις δράσεις. Κρίθηκε συνεπώς ότι χρειαζόταν μια πιο οριζόντια, διεπιστημονική προσέγγιση μέσω της οποίας θα καθίστατο δυνατή η δημιουργία «προστιθέμενης αξίας» από την δράση της ΕΕ. Τα αρχικώς οκτώ μεμονωμένα προγράμματα αντικαταστάθηκαν το 2003 από ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο, οριζόντιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΕ για το , το οποίο εγκρίθηκε με τη διαδικασία συναπόφασης. Με αυτό το τρόπο οδηγηθήκαμε στην πλέον πρόσφατη φάση των εν λόγω προσπαθειών, οι οποίες έλαβαν την μορφή προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο , με προϋπολογισμό 312 εκ. ευρώ. Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

4 Β. Πρόσφατες εξελίξεις Τα τελευταία χρόνια, τα θεσμικά όργανα έχουν εστιάσει σε τρεις καίριες παραμέτρους με άμεσο αντίκτυπο στις πολιτικές δημόσιας υγείας: 1. Ενοποίηση του θεσμικού πλαισίου Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αρμόδιου για τη λήψη αποφάσεων οργάνου (το οποίο συναποφασίζει με το Συμβούλιο) έχει ενισχυθεί όσον αφορά τα θέματα υγείας, περιβάλλοντος και προστασίας των καταναλωτών. Ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή δρομολογεί νομοθετικές πρωτοβουλίες έχει βελτιωθεί χάρη σε τυποποιημένες διαδικασίες διαβουλεύσεων μεταξύ υπηρεσιών, νέους κανόνες επιτροπολογίας και σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και με εμπειρογνώμονες. Τέλος, έχει ενισχυθεί ο ρόλος που έχουν αναλάβει οι οργανισμοί (EMA, ECDC, EFSA), ιδίως δε μετά την δημιουργία του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) το 2005, ο οποίος υλοποιεί το πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΕ. 2. Ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας ταχείας αντίδρασης Θεωρείται πλέον επιβεβλημένο να διαθέτει η ΕΕ ικανότητα ταχείας και συντονισμένης αντίδρασης σε σοβαρές απειλές για την υγεία, ιδίως αν ληφθούν υπόψη η απειλή της βιοτρομοκρατίας και οι πιθανότητες εκδήλωσης παγκοσμίων επιδημιών σε μια εποχή όπου η ταχύτητα με την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο καθιστά ευκολότερη την εξάπλωση των ασθενειών. 3. Ανάγκη καλύτερου συντονισμού της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την καταπολέμηση των βασικών αιτιών κακής υγείας που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του ατόμου και με οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τούτο συνεπάγεται ιδίως στενή συνεργασία με άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ όπως εκείνοι που αφορούν το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη γεωργία και την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, προϋποθέτει εγγύτερες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων ακόμη πιο ανοικτές και διαφανείς. Μια βασική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού δημόσιας διαβούλευσης σε θέματα υγείας. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εργαστεί συστηματικά για την δημιουργία μιας συνεκτικής πολιτικής σε θέματα δημόσιας υγείας. Έχει επίσης υποστηρίξει ενεργά την ενίσχυση και προαγωγή της πολιτικής για την υγεία με πλήθος γνωμοδοτήσεων, ερευνών, συζητήσεων, γραπτών δηλώσεων και εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας για θέματα όπως η στρατηγική της ΕΕ σε θέματα υγείας, οι κίνδυνοι από τις ακτινοβολίες, η ασφάλεια των ασθενών που υποβάλλονται σε ιατρική θεραπεία ή διάγνωση, η ενημέρωση και οι στατιστικές για την υγεία, ο σεβασμός της ζωής και η περίθαλψη των ατόμων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Νοσηλευόμενου Παιδιού, οι καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες, η έρευνα στον τομέα της βιοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης κυττάρων, ιστών και οργάνων και της παρένθετης μητρότητας, οι σπάνιες ασθένειες, η ασφάλεια και αυτάρκεια των αποθεμάτων αίματος στην ΕΕ τα οποία προορίζονται για μετάγγιση και άλλες ιατρικές χρήσεις, ο καρκίνος, οι ορμόνες και οι ουσίες που προκαλούν διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος, τα «ηλεκτρομαγνητικά πεδία», τα ναρκωτικά και η επίδρασή τους στην υγεία, ο καπνός και το κάπνισμα, ο καρκίνος του στήθους και ειδικά η υγεία των γυναικών, η ιοντίζουσα ακτινοβολία, η ευρωπαϊκή κάρτα υγείας με σημαντικές ιατρικές πληροφορίες που Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

5 μπορούν να διαβαστούν από κάθε γιατρό, η διατροφή και το διαιτολόγιο και η επίδρασή τους στην υγεία, η BSE και οι συνέπειές της, καθώς και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και η τηλεϊατρική, της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά η βιοτεχνολογία και οι ιατρικές της εφαρμογές, τα ιατρικά βοηθήματα, η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η νόσος του Alzheimer και άλλα είδη άνοιας, τα εναλλακτικά φάρμακα και τα φυτικά σκευάσματα, η ετοιμότητα αντιμετώπισης της πανδημίας γρίπης H1N1, και οι προηγμένες θεραπείες. Το 2005 άρχισαν οι εργασίες που οδήγησαν στην έγκριση με συναπόφαση (κατόπιν μιας και μόνης ανάγνωσης) προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο (COD/2005/42A) βάσει ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Καλύτερη υγεία, μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερη εμπιστοσύνη για τους πολίτες: μια στρατηγική για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών» (SEC(2005)425) και COM(2005)115 τελικό). Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε το 2007 (ΕΕ L 301 της , σ. 3) και βασίζεται σε τέσσερις αρχές. Πρόκειται για μια στρατηγική με βάση κοινές αξίες για την Υγεία η υγεία ως το πολυτιμότερο των αγαθών η συμπερίληψη της υγείας σε όλες τις πολιτικές (προσέγγιση HIAP) και η ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε θέματα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχοι του προγράμματος είναι: η προαγωγή της καλής υγείας στη γηράσκουσα ΕΕ η προστασία των πολιτών από τις απειλές κατά της υγείας και η υποστήριξη δυναμικών συστημάτων υγείας και νέων τεχνολογιών. Αυτό το πρόγραμμα επιδοτήθηκε με 321,5 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δείχνει καθαρά τη σημασία που αποδίδεται στον εν λόγω τομέα (παρά το γεγονός ότι το τελικό ποσό ήταν αισθητά μειωμένο σε σχέση με αυτό που προτάθηκε από το Κοινοβούλιο). Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) (όπως είναι η επίσημη ονομασία της για την κοινοβουλευτική περίοδο ) αποτελεί τον κύριο φορέα των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα της υγείας. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι υπεύθυνη για περισσότερο από το ένα τρίτο της νομοθετικής δραστηριότητας του Κοινοβουλίου. Η ομάδα εργασίας για την υγεία εντός της ENVI έχει διαδραματίσει, από την έναρξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, έναν εξαιρετικά δραστήριο ρόλο στην προσπάθεια ενίσχυσης των ανταλλαγών μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επαγγελματιών υγείας όσον αφορά τα πλέον εξειδικευμένα ζητήματα υγείας, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων και ενημερωτικών συναντήσεων. Το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του πλαισίου της ΕΕ στον τομέα των κλινικών δοκιμών διότι το εν λόγω πλαίσιο φάνηκε κατ' επανάληψη να μην μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων λόγω των αδικαιολόγητα αυστηρών κανόνων του. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση τρίτου Προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας ( ) αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος. Ο κανονισμός είναι αποτέλεσμα των επιτυχών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα τελευταία στάδια της προπαρασκευής του μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε τρία κύρια θέματα: τα κονδύλια του προϋπολογισμού, οι διαδικασίες έγκρισης ετήσιου προγράμματος εργασίας και η συγχρηματοδότηση των κοινών δράσεων που αποσκοπούν στην δημιουργία κινήτρων για να βελτιωθεί η συμμετοχή των λιγότερο εύπορων κρατών μελών. Marcelo Sosa Iudicissa / Purificación Tejedor del Real 03/2015 Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δημόσια Υγεία και Ε.Ε: μια επισκόπηση» αναγνωρίζει ότι τα θέματα υγείας ανεβαίνουν θέση στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.

Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δημόσια Υγεία και Ε.Ε: μια επισκόπηση» αναγνωρίζει ότι τα θέματα υγείας ανεβαίνουν θέση στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Εισαγωγή Αυτή είναι η σύνοψη του βιβλίου «Δημόσια Υγεία και Ε.Ε.: μια επισκόπηση». Ενώ η πλήρης δημοσίευση διατίθεται προς το παρόν μόνο στα αγγλικά και μπορεί να κατεβαστεί χωρίς χρέωση από την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 119 τελικό 2005/0043 (COD) 2005/0044 (CNS) Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.5.2007 COM(2007) 279 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2011 COM(2011) 748 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αξιολόγηση Κινδύνων και ημόσια Υγεία Απειλές για την υγεία Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο εργασίας. Έκθεση προόδου του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διατροφής στην Ευρώπη. Οκτώβριος 2002

Έγγραφο εργασίας. Έκθεση προόδου του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διατροφής στην Ευρώπη. Οκτώβριος 2002 Έγγραφο εργασίας Έκθεση προόδου του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διατροφής στην Ευρώπη Οκτώβριος 2002 EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ιατροφή, υγεία και επιλογές... 7 1.1. Νέες διαιτολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Work Programme in Greek

Work Programme in Greek The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Work Programme in Greek 2004 Adopted by the Management Board on 18 December 2003 The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 584 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0401(COD) 2.5.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, L 317/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.11.2007 COM(2007) 694 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2012 COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2012 COM(2012) 658 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου (2009/C 151/01)

Διαβάστε περισσότερα