6.1 Κανόνες Σχεδιασµού. #6 Οδηγίες σχεδιασµού. Smith Mosier. Κανόνας 2.6/26 (συνεχ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6.1 Κανόνες Σχεδιασµού. #6 Οδηγίες σχεδιασµού. Smith Mosier. Κανόνας 2.6/26 (συνεχ.)"

Transcript

1 #6 Οδηγίες σχεδιασµού 1. Κανόνες και οδηγίες σχεδιασµού 2. Τυπικά σφάλµατα διεπιφανειών 3. Κανόνες σχεδιασµού εικονιδίων 4. Κανόνες σχεδίασης για το διαδίκτυο 6.1 Κανόνες Σχεδιασµού Γενικοί και ειδικοί κανόνες που συνήθως φτάνουν σε µεγάλο βαθµό λεπτοµέριας. Π.χ. Κανόνες Smith&Mosier (944 κανόνες) εισαγωγή δεδοµένων παρουσίαση δεδοµένων ελέγχου συνέχειας υποστήριξης χρήστη µετάδοσης δεδοµένων προστασίας δεδοµένων Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 2 Smith Mosier 2.6 DATA DISPLAY: Coding 2.6/26 Color Coding for Data Categories When a user must distinguish rapidly among several discrete categories of data, particularly when data items are dispersed on a display, consider using a unique color to display the data in each category. Example: Different colors might be used effectively in a situation display to distinguish friendly, unknown, and hostile aircraft tracks, or alternatively to distinguish among aircraft in different altitude zones. Comment: Color is a good auxiliary code, where a multicolor display capability is available. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 3 Κανόνας 2.6/26 (συνεχ.) Comment: Perhaps as many as 11 different colors might be reliably distinguished, or even more for trained observers. As a practical matter, however, it will prove safer to use no more than five different colors for category coding. Comment: With some display equipment now providing millions of different colors, designers may be tempted to exploit that capability by using many different colors for coding. The capability to display many colors may be useful for depicting complex objects, and for providing tonal codes to show the relative values of a single variable. However, such a capability is not useful for coding discrete categories, except that it may allow a designer to select more carefully the particular colors to be used as codes. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 4

2 Οδηγίες σχεδιασµού [NASA] : 1. ιαφάνεια Ηδιεπιφάνεια πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαφανής, δηλαδή ανύπαρκτη για τον χρήστη: Ό διάλογος και η πληροφορία που θα παρουσιαστεί, πρέπει να αφορά στην εργασία του χρήστη και να µην περιέχει όρους του λογισµικού Η διάταξη των αντικειµένων (σε µενού, πίνακες κλπ) πρέπει να αντικατοπτρίζει την λογική ακολουθία της εργασίας του χρήστη οι δυνατότητες του συστήµατος (χρήση πολυµέσων, πολλαπλών χρωµάτων κλπ) πρέπει να γίνεται µε µοναδικό κριτήριο τη διευκόλυνση του χρήστη και όχι την παρουσίαση των τεχνικών δυνατοτήτων του συστήµατος Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 5 2. Προφανείς και αναµενόµενες ιδιότητες διεπιφάνειας. Οι κωδικοποιήσεις, ακρωνύµια, εντολές και εικονικές αναπαραστάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνήθειες και την προηγούµενη εµπειρία των χρηστών και των εργασιών τους. Η σχεδίαση πρέπει να στηρίζεται σε γνωστές ήδη έννοιες και µεθόδους του χρήστη και θα µειωθούν οι δυσκολίες εκµάθησης και συγκράτησης της γνώσης χρήσης του συστήµατος. Η υπάρχουσα γνώση µπορεί να προέρχεται από τον προηγούµενο τρόπο εκτέλεσης της εργασίας ή από το γενικό πολιτισµικό υπόβαθρο του χρήστη, από εµπειρία χρήσης προηγούµενων εκδόσεων του συστήµατος ή άλλων συστηµάτων. Η χρησιµοποιούµενη ορολογία, γλώσσα και εικονικές αναπαραστάσεις θα πρέπει να είναι συµβατές µε το πλαίσιο αναφοράς και τις προσδοκίες του χρήστη. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 6 3. Συνέπεια σε όλη την διεπιφάνεια Ηαναπαράσταση των παρακάτω στοιχείων θα πρέπει να γίνει κατά συνεπή (οµοιόµορφο) τρόπο οπουδήποτε στην διεπιφάνεια: ώστε το σύστηµα να έχει προβλέψιµη συµπεριφορά. εικονίδια, θέση τίτλων, µενού, µηνύµατα, σχήµα δροµέα, χρωµατικοί κώδικες, ετικέτες, ακρωνύµια, συντοµεύσεις, εντολές και πλήκτρα εντολών, µηνύµατα σφάλµατος. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 7 4. Προσαρµοστικότητα Το σύστηµα θα πρέπει να αποδέχεται παρεκκλίσεις στις εντολές του χρήστη, και να προβλέπει κατά το δυνατόν τις ενέργειες του χρήστη. Π.Χ. Η δυνατότητα εναλλακτικών εντολών ή συντοµεύσεων. Οι εντολές exit, signoff, logoff, bye θα πρέπει όλες να έχουν το ίδιο αποτέλεσµα και να συνεπάγονται εκ µέρους του συστήµατος την ίδια απόκριση. Π.χ την απόκριση "Επιβεβαιώστε έξοδο από το σύστηµα [ΟΚ] [Άκυρο]". Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 8

3 5. Πρόβλεψη των ενεργειών του χρήστη. Το σύστηµα θα πρέπει να προβλέπει τις ενέργειες του χρήστη ώστε να επιτυγχάνεται λιγότερη επιβάρυνση του. Π.χ. Σε µία φόρµα ο δροµέας θα πρέπει να τοποθετείται στο πρώτο και πιο πιθανό πεδίο εισόδου. Όταν ένα πεδίο συµπληρωθεί, ο δροµέας θα πρέπει να προχωράει αυτόµατα στο επόµενο πεδίο. Αν σε κάποιο πεδίο υπάρχει µια συνήθης τιµή που ο χρήστης αναµένεται να εισάγει συχνά, αυτή θα πρέπει να τοποθετείται στο πεδίο σαν προκαθορισµένη τιµή Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 9 6. Υποστήριξη πλοήγησης Θα πρέπει σε κάθε στιγµή το σύστηµα να παρέχει πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο χρήστης, τι µπορεί να κάνει και πώς να προχωρήσει από το σηµείο αυτό. - ύπαρξη επεξηγηµατικού τίτλου της οθόνης σε σταθερή θέση. - χρήση γενικού πλάνου της εφαρµογής (site map) µε ένδειξη της σχετικής θέσης του χρήστη, - η ύπαρξη γενικών επιλογών σε σταθερή θέση παρέχει αίσθηση σταθερής αναφοράς στον χρήστη. - η παροχή βοήθειας σχετικής µε την τρέχουσα δραστηριότητα και η προσφορά βοήθειας µετά από επαναλαµβανόµενα λάθη - η δυνατότητα διακοπής ή αναίρεσης της τρέχουσας ενέργειας πρέπει πάντα να είναι δυνατή. - η έξοδος από το σύστηµα ή από µια δραστηριότητα θα πρέπει να είναι εύκολη από οποιοδήποτε σηµείο. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Απλότητα συστήµατος Η απλότητα της διεπιφάνειας επιτρέπει την αποδοτική εκτέλεση εργασιών. - η ιεραρχία ενεργειών ελέγχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 επίπεδα. - η χρήση συντοµεύσεων και ακρωνυµίων θα πρέπει κατά το δυνατόν να αποφεύγεται - περιττολογίες και µακριές εκφράσεις δυσκολεύουν τον χρήστη. - οι µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι γνωστές στον χρήστη και να µην χρειάζονται µετατροπές, - η οµαδοποίηση των εντολών θα πρέπει να γίνεται µε βάση κάποιο σαφές χαρακτηριστικό γνώρισµα, όπως λειτουργικότητα, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή ιάταξη οθονών Η µορφή και δοµή των οθονών θα πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν σταθερή σε ολόκληρη την διεπιφάνεια. Η χρήση τεχνικών για την εστίαση της προσοχής του χρήστη (αναστροφή χρωµατική, υπογράµµιση, κλπ) να χρησιµοποιούνται µε µέτρο. Σε κρίσιµες εργασίες η πυκνότητα πληροφορίας στην οθόνη να είναι χαµηλή. Π.χ. σε οθόνες µε µηνύµατα για καταστάσεις ανάγκης πυκνότητα πληροφορίας < 25%. Πρέπει να αποφεύγεται χρωµατική ρύπανση από υπερβολική χρήση χρωµάτων. Πάνω από 4 χρώµατα ανά οθόνη, κουράζουν το χρήστη. Πληροφορίες που αφορούν την ίδια εργασία : στην ίδια οθόνη. Η διάταξη των πληροφοριών να είναι σύµφωνη µε την προβλεπόµενη κίνηση του δροµέα και της µατιάς του χρήστη, Π.χ. εντολές ελέγχου πλοήγησης στο κάτω µέρος της οθόνης.. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 12

4 9. Ανάδραση Οχρήστης πρέπει να λαµβάνει συνεχώς πληροφορίες που του γνωστοποιούν την τρέχουσα κατάσταση του συστήµατος. Π.χ. η καθυστέρηση µιας εκτύπωσης ή η αδυναµία εκτέλεσης αιτηθείσας εργασίας θα πρέπει να του γνωστοποιούνται άµεσα. Αν επιλεγεί κάποιο αντικείµενο, αυτό πρέπει να τονίζεται. Όταν ολοκληρωθεί µια εργασία και παραχθούν αποτελέσµατα, αυτά πρέπει να γίνονται άµεσα γνωστά στον χρήστη. Εσφαλµένες εντολές ή δεδοµένα θα πρέπει να προκαλούν άµεσα κατατοπιστικά µηνύµατα. Μήνυµα προόδου εργασίας συστήµατος για εργασίες που διαρκούν πάνω από 10" χρήση ειδικού συµβόλου δροµέα για εργασίες που διαρκούν µεταξύ 1" και 10" [Nielsen93a]. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Προστασία από επικίνδυνες ενέργειες του χρήστη Κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνεται ώστε να προστατεύονται τα δεδοµένα του συστήµατος από επικίνδυνες (ηθεληµένες ή εσφαλµένες) ενέργειες του χρήστη. υνατότητα αναίρεσης εσφαλµένων ενεργειών (undo) και παροχή επεξηγήσεων και βοήθειας να παρέχονται συνεχώς. Η προκαθορισµένη επιλογή δεν πρέπει να είναι ποτέ η επικίνδυνη επιλογή. Αναίρεση ενεργειών. κάθε ενέργεια του χρήστη να είναι αναστρέψιµη µέσω επιλογής αναίρεσης σε σηµαντικό αριθµό βηµάτων Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Παροχή βοηθείας Βοήθεια πρέπει να παρέχεται συνεχώς. Η βοήθεια πρέπει να είναι πολλαπλών επιπέδων. Στην αρχή να είναι συνοπτική και να υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες µετά από απαίτηση του χρήστη. Η προσφυγή στην παρεχόµενη βοήθεια από τον χρήστη πρέπει να είναι αποτέλεσµα εύκολης, απλής και τυποποιηµένης ενέργειας. Η παρεχόµενη βοήθεια πρέπει να προσαρµόζεται στις τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες. Υπό συνθήκες επαναλαµβανόµενων εσφαλµένων ενεργειών του χρήστη, να είναι δυνατή η αυτόµατη επίκληση αντίστοιχης βοήθειας. η επιστροφή στο σύνηθες περιβάλλον αλληλεπίδρασης πρέπει να είναι εύκολη και προφανής. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Έλεγχος του συστήµατος και του διαλόγου από τον χρήστη Οχρήστης ενός υπολογιστικού συστήµατος επιθυµεί να αισθάνεται ότι η αλληλεπίδραση γίνεται υπό τον έλεγχο του. Ο ρυθµός πρέπει να καθορίζεται από τον χρήστη πρέπει να διατίθενται πολλαπλά µέσα για την επίτευξη των στόχων του χρήστη. Η χρήση εργαλείων αναζήτησης και η δυνατότητα διαχείρισης των πόρων της οθόνης είναι µέσα ελέγχου. η χρήση συντοµεύσεων εντολών καθώς και ισχυρής γλώσσας εντολών παρέχει πρόσθετες δυνατότητες στον χρήστη. Η χρήση συντοµεύσεων (π.χ. function keys) πρέπει να καλύπτει συχνά επαναλαµβανόµενες ακολουθίες εντολών. εν πρέπει ο χρήστης να υποχρεώνεται στην επόµενη ενέργεια. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 16

5 13. Εισαγωγή δεδοµένων Πρέπει να παρέχονται οδηγίες στον χρήστη για τον τύπο και τους περιορισµούς που αφορούν τα εισαγόµενα στοιχεία. Προκαθορισµένες τιµές (default values) όταν είναι προβλέψιµη η πιο πιθανή τιµή ενός πεδίου Ποτέ ένα στοιχείο δεν πρέπει να ζητείται από τον χρήστη περισσότερες από µια φορές. Η εισαγωγή στοιχείων θα πρέπει πάντα να γίνεται µε το ρυθµό που απαιτεί ο χρήστης. Οι µέθοδοι εισαγωγής στοιχείων θα πρέπει να είναι σταθεροί σε όλη την εφαρµογή. 14. Μηνύµατα σφάλµατος Τα µηνύµατα σφάλµατος θα πρέπει να έχει πολλαπλά επίπεδα επεξήγησης, ώστε να είναι δυνατές περαιτέρω διευκρινίσεις. Τα µηνύµατα σφάλµατος θα πρέπει να είναι σύντοµα και διατυπωµένα κατά τρόπο ουδέτερο, χωρίς χρήση προσβλητικής ή σκωπτικής διάθεσης. Η ορολογία των µηνυµάτων αυτών, πρέπει να είναι σχετική µε την εργασία του χρήστη και κατά το δυνατόν να µην χρησιµοποιεί ορολογία του συστήµατος. Τα µηνύµατα ακόµη θα πρέπει να είναι εποικοδοµητικά, ώστε να παρέχουν οδηγίες για ανάνηψη από την κατάσταση σφάλµατος. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 17 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 18 Άσκηση: κρίνετε τη διεπιφάνεια Άσκηση: επιλέξτε µήνυµα: (Α) Προσοχή!! Γεµάτη µνήµη, προτείνεται να σώσετε το αρχείο πριν προχωρήσετε [Ακύρωση] [ΟΚ-Σώσε αρχείο], (Β) Προσοχή!! Γεµάτη µνήµη, το σύστηµα θα σώσει το αρχείο σας [ΟΚ] (Α) "Να αποθηκευτεί το αρχείο "ΧΥΖ" στο δίσκο ; " (Β) "Να αποθηκευτεί η εικόνα "ΧΥΖ ; " Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 19 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 20

6 Χρυσοί κανόνες (Shneiderman) (1) οµοιοµορφία και συνέπεια στην διεπιφάνεια και αποφυγή απροσδόκητης συµπεριφοράς του συστήµατος (2) σύντοµοι χειρισµοί για τη διευκόλυνση των εµπείρων χρηστών (3) συνεχής ανάδραση της κατάστασης του συστήµατος (4) οι υπο-διάλογοι πρέπει να ολοκληρώνονται σε λίγα βήµατα. (5) πρόβλεψη για σφάλµατα των χρηστών (6) δυνατότητα αναίρεσης µιας ή περισσότερων ενεργειών (7) ο έλεγχος της αλληλεπίδρασης θα πρέπει να είναι από την πλευρά του χρήστη και όχι του συστήµατος (8) Το φορτίο βραχύχρονης µνήµης του χρήστη θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί Αρχές σχεδίασης εικονιδίων Πλαίσιο - φόντο - εικόνα - ετικέτα Συνοχή όλων των εικονιδίων ευκρίνεια νοηµατικό περιεχόµενο εξάρτηση από συµφραζόµενα χρώµα πολιτισµικό υπόβαθρο (α) (β) Εικόνα 4.6 : εργαλειοθήκη των εφαρµογών Paintbrush και MS Paint αντίστοιχα. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 21 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 22 Άσκηση Να σχεδιάσετε ένα εικονίδιο για την έννοια "κείµενο" και µια για την έννοια "αναίρεση". Ποιο είναι πιο δύσκολο να γίνει κατανοητό από τον χρήστη και γιατί; Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 23 Σχεδίαση εφαρµογών διαδικτύου Στόχος ελαχιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης ιστοσελίδας Υποβοήθηση αναζήτησης (τοπικές µηχανές αναζήτησης) Υποστήριξη πλοήγησης Μέγεθος ιστοσελίδων (αποφυγή κύλισης) Απλότητα (χρώµα, κινούµενα γραφικά κλπ) υπερ-χρησιµοποίηση τεχνολογίας απλή διεύθυνση - τίτλος σελίδας αυθύπαρκτος χαρακτήρας σελίδας διατήρηση επικαιρότητας υλικού οµοιοµορφία - τήρηση συµβάσεων αρχές αναγνωσιµότητας υπερ-κειµένων Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 24

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Βασικές Έννοιες Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Βασικές έννοιες Σημαντικά παραδείγματα (paradigms)

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Με χρήση του VULCAN 3D Software Version 7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Με χρήση του VULCAN 3D Software Version 7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VULCAN 3D SOFTWARE V7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 1 1. Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ... 7 4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 8 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός 3 ο Κεφάλαιο Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 1/46 Σκοπός Μπιχεβιορισμός Η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα