ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. Οργάνωση των επαγγελματικών εξετάσεων 1. Οι επαγγελματικές εξετάσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ. Αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ, το ένα στο γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής ή της ελεγκτικής ορίζεται ως Πρόεδρος και από τρία μέλη του ΣΟΕΛ. 2. Στις ανωτέρω επαγγελματικές εξετάσεις υπόκεινται, εκτός από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά τις διατάξεις του Ν.69/2008, όπως ισχύει κάθε φορά, και οι σπουδαστές του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές του Προγράμματος Master στην εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που επιθυμούν να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.. Το ΣΟΕΛ είναι υπεύθυνο για τα διαδικαστικά και οργανωτικά θέματα των εξετάσεων (επεξεργασία των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις, ορισμός εξεταστικού κέντρου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθορισμός αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων, ορισμός υπευθύνων αιθουσών, επιτηρητών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, ασφαλής διακίνηση των θεμάτων, ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων κλπ.) 4. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. ορίζει, για κάθε εξεταστική περίοδο και για κάθε τομέα γνώσεων, τους θεματοθέτες και τους εξεταστές σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 5. Η Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή της παραγράφου 1 λαμβάνει γνώση των διαδικαστικών και οργανωτικών ενεργειών που αναφέρονται στις παραγράφους και 4 ανωτέρω, εγκρίνει, συμπληρώνει ή τροποποιεί αυτές, εποπτεύει τα της διεξαγωγής των εξετάσεων, αποσφραγίζει τα γραπτά των εξεταζομένων και επικυρώνει τα αποτελέσματα. 6. Ένα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής παρίσταται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ως γενικός υπεύθυνος των εξετάσεων, για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος που τυχόν ανακύψει. 7. Οι ειδικές γραπτές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι Ορκωτοί Ελεγκτές άλλων χωρών που επιθυμούν την εγγραφή τους στο μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την άσκηση του επαγγέλματός τους στην Ελλάδα διεξάγονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. σε ίδιες ημερομηνίες κατά τις δύο εξεταστικές περιόδους, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του Κανονισμού Επαγγελματικών Εξετάσεων Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2

3 Β. Διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων 1. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Ιούλιο και Δεκέμβριο) και είναι οπωσδήποτε γραπτές αλλά και προφορικές στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά την κρίση της Επιτροπής Εξετάσεων. 2. Εξετάζεται κάθε Τομέας Γνώσεων ξεχωριστά. Κάθε Τομέας Γνώσεων περιλαμβάνει ένα ή δύο γνωστικά αντικείμενα. Εξαίρεση αποτελεί ο Τομέας Γνώσεων «Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων» στον οποίο περιλαμβάνονται τέσσερα γνωστικά αντικείμενα, αλλά εξετάζονται ανά δύο χωριστά.. Ο χρόνος της εξέτασης κάθε Τομέα είναι τρεις () ώρες ανεξαρτήτως αριθμού γνωστικών αντικειμένων εκτός των Τομέων Γνώσεων «Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα» και «Ελεγκτική» όπου ο χρόνος εξέτασης είναι 4,5 ώρες, εφόσον εξετάζονται αμφότερα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και τον Τομέα Γνώσεων «Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι», όπου ο χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες. Ο χρόνος εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στον παρατιθέμενο αναλυτικό πίνακα «Τομείς γνώσεων και γνωστικά αντικείμενα». 4. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο ορίζονται δύο (2) θεματοθέτες, που καταρτίζουν τα προς εξέταση θέματα, σε τρεις () πλήρεις και ισοδύναμες σειρές, όπως ορίζεται λεπτομερώς στην παράγραφο 6 κατωτέρω, αλλά και τις πλήρεις απαντήσεις σε αυτά. Αν ο Τομέας Γνώσεων περιλαμβάνει ένα γνωστικό αντικείμενο, καταρτίζονται 4 θέματα. Αν ο Τομέας Γνώσεων περιλαμβάνει δύο (2) γνωστικά αντικείμενα, καταρτίζονται δύο θέματα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, για κάθε γνωστικό αντικείμενο ορίζονται δύο (2) εξεταστές οι οποίοι βαθμολογούν τα γραπτά εξετάσεων κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 20 κατωτέρω. Τα θέματα κάθε γνωστικού αντικειμένου εκτυπώνονται ξεχωριστά. Κατά την ημέρα των εξετάσεων παραδίδονται στους εξεταζόμενους μόνο τα θέματα των γνωστικών αντικειμένων που εξετάζεται ο καθένας. 5. Τα θέματα εξετάσεων είναι αναλόγου εκτάσεως σε χρόνο απάντησης, όπως παρατίθεται αναλυτικά στον κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα.

4 Τομείς Γνώσεων και Γνωστικά Αντικείμενα (σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 69/2008) 1. (α) Τομείς Γνώσεων 2. (β) Ελεγκτική Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα. (γ) Φορολογία Ι 4. (δ) 5. (ε) 6. (στ) 7. (ζ) 8. (η) 9. (θ) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο Εργατικό Δίκαιο Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης Εταιρικό Πτωχευτικό Δίκαιο Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική Γνωστικά αντικείμενα 1. Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική Βασικές Λογιστικές Αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 2. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικό πλαίσιο και πρότυπα κατάρτισης ατομικών οικονομικών καταστάσεων 1. Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή Νομικό πλαίσιο και πρότυπα ελέγχου ατομικών οικονομικών καταστάσεων Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής 2. Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος 1. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κ.Β.Σ.) 2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 1. Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου 2. Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής 1. Οικονομική Επιχειρήσεων Πολιτική Οικονομία 2. Διεθνής Οικονομία 1. Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων 2. Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 1. Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου 2. Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική) Ώρες διδασκαλίας Αντικει μένου Ώρες Εξέτασης Τομέα 4,5 4,

5 10. (ι) 11. (ια) 12. (ιβ) Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα 1. (ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 14. (ιδ) Χρηματοοικονομική ανάλυση 1. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου τομέα 2. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων 4. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. 54 Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα 44 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Θεωρία και εφαρμοσμένη ελεγκτική Κανόνες ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία 1. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 2. Καταστάσεις ταμειακών ροών (ιε) Φορολογία ΙΙ. (ιστ) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 2. Φορολογία Νομικών Προσώπων Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Νομικό πλαίσιο και πρότυπα σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

6 6. Κατάρτιση θεμάτων εξετάσεων: Τα θέματα εξετάσεων είναι κυρίως πρακτικά ώστε να αποδεικνύεται από τις απαντήσεις σε αυτά ότι ο εξεταζόμενος κατέχει επαρκώς το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εξετάζεται. Τα θέματα αυτά πρέπει να είναι πλήρως κατανοητά ώστε να μην απαιτείται καμία διευκρίνιση επ αυτών. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει αποφασίσει να καταρτίζονται τρεις () σειρές ισοδύναμων και διαφορετικών θεμάτων εξετάσεων μετά των απαντήσεών τους σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Η Επιτροπή Εξετάσεων επιλέγει μία από τις τρεις σειρές στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι. Οι δύο μη επιλεγείσες σειρές θεμάτων κάθε γνωστικού αντικειμένου παραδίδονται στη Γραμματεία του ΙΕΣΟΕΛ από την Εξεταστική Επιτροπή για την άμεση καταστροφή τους. Μετά την επιλογή της σειράς των θεμάτων, αυτά εκτυπώνονται άμεσα με την ευθύνη της Επιτροπής και των θεματοθετών στον ανάλογο αριθμό για να δοθούν στους υποψηφίους. Στη περίπτωση αυτή η επιλογή της σειράς των θεμάτων γίνεται οπωσδήποτε 20-0 λεπτά πριν από την ώρα ενάρξεως των εξετάσεων ή όπως κρίνει καταλληλότερα η Επιτροπή Εξετάσεων. Το εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης λαμβάνει κατάλληλο fax αμέσως μετά την επιλογή των θεμάτων εξετάσεων και προβαίνει στην εκτύπωση του αναγκαίου αριθμού αντιτύπων. Για λόγους ασφαλείας το Σ.Ο.Ε.Λ. έχει εξασφαλίσει και τη μεταβίβαση των θεμάτων με στη Θεσσαλονίκη. Η παραλαβή και εκτύπωση των θεμάτων γίνεται από τον υπεύθυνο εξετάσεων της Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι οριζόμενοι ως θεματοθέτες είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται και τους άλλους εισηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου, κυρίως ως προς τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διδασκαλία, αλλά και τους τυχόν ιδιαίτερους προβληματισμούς των σπουδαστών. Για λόγους ομοιομορφίας: α) Σε ένα μεγάλο φάκελο τίθενται και οι τρεις () σειρές των θεμάτων. Ο μεγάλος αυτός φάκελος είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τους θεματοθέτες και αναγράφει εξωτερικά:

7 Ημερομηνία εξετάσεων:. Γνωστικό αντικείμενο: Ονοματεπώνυμα θεματοθετών:.. β) Κάθε σειρά θεμάτων τίθεται σε ένα μικρότερο φάκελο που είναι και αυτός σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τους θεματοθέτες και αναγράφει εξωτερικά: Ημερομηνία εξετάσεων:. Γνωστικό αντικείμενο: Ονοματεπώνυμα θεματοθετών:.. και ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Α ή Β ή Γ (αναλόγως). Ο μεγάλος αυτός φάκελος με το περιεχόμενό του παραδίδεται επί υπογραφή στη Γραμματεία του Σ.Ο.Ε.Λ., προκειμένου να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Εξετάσεων, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων και όχι της ημερομηνίας εξετάσεων του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. 7. Κάθε εξεταζόμενος, συμμετέχοντας στις εξετάσεις ενός Τομέα, μπορεί να εξεταστεί σε ένα ή περισσότερα Γνωστικά Αντικείμενα του Τομέα απαντώντας στα αντίστοιχα θέματα, αρκεί να έχει υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων του Τομέα. Η μη απάντηση στα θέματα ενός Γνωστικού Αντικειμένου που έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής βαθμολογείται με μηδέν. Κάθε Γνωστικό Αντικείμενο βαθμολογείται κατά την κλίμακα 0 μέχρι 20. Για να θεωρείται επιτυχής η εξέταση κάθε γνωστικού αντικειμένου, η βαθμολογία πρέπει είναι ίση ή να υπερβαίνει το βαθμό 10. Η βαθμολογία 0-20 κατανέμεται στα εξεταζόμενα θέματα και σημειώνονται παραπλεύρως κάθε θέματος οι μονάδες που λαμβάνει σε περίπτωση πλήρους και ακριβούς απαντήσεως. Ο βαθμός κάθε θέματος κατανέμεται περαιτέρω σε τυχόν ερωτήματα του θέματος. 8. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις κάθε εξεταστικής περιόδου έχουν τα πρόσωπα που ορίζονται στην ανακοίνωση των επαγγελματικών εξετάσεων. 9. Το δικαίωμα συμμετοχής ασκείται με αίτηση στην οποία ορίζεται από τον ενδιαφερόμενο ο Τομέας ή Τομείς Γνώσεων και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί και αφού έχει τακτοποιήσει τις σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις του. 10. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των επαγγελματικών εξετάσεων Ιουλίου ή Δεκεμβρίου.

8 11. Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται στις εξετάσεις εγκαίρως και συμμορφώνονται με τις οδηγίες των εποπτευόντων τις εξετάσεις. Εξεταζόμενοι θορυβούντες, ενοχλούντες καθ οιονδήποτε τρόπο, συζητούντες ή διαταράσσοντες το ήρεμο κλίμα της αίθουσας ανακαλούνται άμεσα στην τάξη από τον Επιτηρητή και σε περίπτωση υποτροπής ο Επιτηρητής ζητά από τον Επόπτη των εξετάσεων, που έχει οριστεί από την Επιτροπή των Εξετάσεων, να επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις που φθάνουν μέχρι αποβολής του εξεταζόμενου και παραπομπής του στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ για τα περαιτέρω. Ο Επιτηρητής έχει το δικαίωμα να αποβάλλει αμέσως από την αίθουσα οποιονδήποτε συλλαμβάνεται αντιγράφων ή αποπειράται αντιγραφή, σημειώνοντας το περιστατικό πάνω στο γραπτό του εξεταζόμενου. 12. Κατά την προσέλευση, αποχώρηση και τη διάρκεια των εξετάσεων, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά και σεβασμό προς το περιβάλλον, τους θεματοθέτες, εξεταστές, επιβλέποντες και αρμοδίους υπαλλήλους του Σ.Ο.Ε.Λ. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να εξέλθει της αίθουσας των εξετάσεων οποιοσδήποτε εξεταζόμενος πριν από την παρέλευση μισής ώρας από την έναρξη των εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση που εξεταζόμενος επιθυμεί να εξέλθει της αίθουσας των εξετάσεων κατά τη διάρκεια αυτών είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό του και να θεωρηθεί ως περατώσας την εξέταση. Για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται επάνοδος στην αίθουσα των εξετάσεων. Ο Επιτηρητής της αίθουσας πρέπει να φροντίζει ώστε κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των εξετάσεων να υπάρχουν στην αίθουσα τουλάχιστον δύο εξεταζόμενοι. 1. Δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στο έδρανο ή παραπλεύρως αυτού οποιοδήποτε αντικείμενο, βιβλίο, σημειώσεις, χαρτί έστω και λευκό, μικροϋπολογιστές (computers), κινητά τηλέφωνα σε λειτουργία κλπ, ενώ πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους του ΣΟΕΛ ή την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό διαρκείας χρώματος μπλε. Απαγορεύεται η χρήση κοινού μολυβιού ή στυλό άλλου χρώματος. Ο έλεγχος της ταυτότητας των εξεταζομένων γίνεται από τον Επιτηρητή. 14. Οι εξεταζόμενοι εφοδιάζονται από το Σ.Ο.Ε.Λ.: Με ειδικές σφραγισμένες κόλλες για τις εξετάσεις και με πρόχειρο όταν χρειάζεται. Οι κόλλες των εξετάσεων και τυχόν πρόχειρα χορηγούνται από το ΣΟΕΛ με απόδοση λογαριασμού. Δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μαζί τους κατά την αποχώρηση τα θέματα των εξετάσεων καθώς και οποιαδήποτε κόλλα ή σημειώσεις.

9 Με μικροϋπολογιστή (computer) Με οποιοδήποτε άλλο αναγκαίο βοήθημα για τις εξετάσεις του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. 15. Στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κ.Β.Σ.) Φορολογία 1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Φορολογία 1 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ν.Π.) Φορολογία 2 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Φ.Π) Φορολογία 2 θα χορηγείται για χρήση κατά τις εξετάσεις ο αντίστοιχος Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας.. Οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά εξεταζόμενου αναφέρεται στον Επόπτη των εξετάσεων και στη συνέχεια στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. για την επιβολή των σχετικών ποινών. 17. Απόπειρα αντιγραφής ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ισοδύναμη πράξη, συνεπάγεται την άμεση αποβολή από την αίθουσα των εξετάσεων του εξεταζόμενου και την παραπομπή του στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. 18. Οι θεματοθέτες οφείλουν κατά την ημέρα των εξετάσεων να παρευρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων και καθ όλη τη διάρκεια αυτών. Απαγορεύεται γενικά να δίνονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί των θεμάτων εξετάσεων. Όμως, σε ακραία περίπτωση που αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, ο θεματοθέτης οφείλει να ενημερώσει τον Επόπτη Εξετάσεων και κατόπιν σχετικής εγκρίσεώς του να περιέλθει σε όλες τις αίθουσες εξετάσεων προκειμένου να δώσει την ίδια διευκρίνιση, καθώς και να επιμεληθεί να δοθεί η διευκρίνιση αυτή και στους εξεταζόμενους της Θεσσαλονίκης.

10 19. Σχέδιο Προγράμματος Γραπτών Εξετάσεων κατά Τομέα Γνώσεων Ημέρα εξετάσεων 1 η (θ) Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική (ι) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής 2 η Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ι4) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά η Πρότυπα (α2) Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) (β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες 4 η ελεγκτή (β2) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος 5 η (ιστ) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 6 η (ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ 7 η (ιβ) Πληροφορική και μηχανογραφικά συστήματα (ι1) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής 8 η Δημοσίου Τομέα (ι2) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών 9 η (ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Μαθήματα (δ1) (δ2) (ιε1) (ιε2) (ε) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου Φορολογία Φυσικών Προσώπων Φορολογία Νομικών Προσώπων Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι (στ1) Οικονομική Επιχειρήσεων - Πολιτική Οικονομία (στ2) Διεθνής Οικονομία (ιδ1) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων (ιδ2) Καταστάσεις Ταμιακών Ροών (ζ1) Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης Επιχ/σεων (ζ2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα (ιβ) Πληροφορική και μηχανογραφικά συστήματα (γ1) (γ2) Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κ.Β.Σ.) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου (η2) Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν 2190/1920 Το ανωτέρω σχέδιο προγράμματος είναι ενδεικτικό και παρατίθεται για διευκόλυνση των εξεταζομένων ως προς τον προγραμματισμό των εξετάσεων. 20. Συγκέντρωση βαθμολόγηση γραπτών εξεταζομένων Ο Επιτηρητής υποχρεούται να επιβλέψει την ομαλή συγκέντρωση των γραπτών των εξεταζομένων και να παραδώσει αυτά στον Επόπτη Εξετάσεων. Στη συνέχεια τα γραπτά των εξεταζομένων, με ιδιαίτερη προσοχή, φυλάσσονται σε θησαυροφυλάκιο του ΣΟΕΛ και στη συνέχεια παραλαμβάνονται από τον πρώτο εξεταστή ο οποίος βαθμολογεί αυτά σε ειδικές αίθουσες του ΣΟΕΛ θέτοντας το βαθμό επί του γραπτού και καλύπτοντας τη σχετική βαθμολογία με αυτοκόλλητο. Στη συνέχεια παραδίδει τα γραπτά με υπογραφή στη Γραμματεία του ΣΟΕΛ από την οποία τα παραλαμβάνει ο δεύτερος εξεταστής, που επαναλαμβάνει τη σχετική διαδικασία βαθμολόγησης.

11 Η βαθμολόγηση των γραπτών πρέπει να έχει συντελεστεί και από τους δύο εξεταστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία των εξετάσεων. 21. Περιγραφή των διοικητικών διαδικασιών των εξετάσεων Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες των εξετάσεων γίνονται υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Εξεταστικής Επιτροπής και όλα τα σχετικά έγγραφα τίθενται υπόψη της και επικυρώνονται από αυτή. Όλες οι διαδικασίες των εξετάσεων έχουν την άμεση βοήθεια και καθοδήγηση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. Οι διαδικασίες και τα έγγραφα αυτά είναι, περιγραφικά, τα εξής: Πριν την υποβολή των δηλώσεων: Κατάρτιση προγράμματος και ανακοίνωσης εξετάσεων. Ορισμός θεματοθετών και εξεταστών. Ορισμός της εποπτείας εξετάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ανάρτηση ανακοίνωσης και αποστολή της στις Εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών και στους ενδιαφερομένους με φαξ και . Κατάρτιση και αποστολή ενημερωτικών επιστολών στους ορισμένους ως θεματοθέτες και εξεταστές-βαθμολογητές. Υποβολή από τους ενδιαφερόμενους των δηλώσεων μαθημάτων τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Μετά τη λήξη υποβολής δηλώσεων: Κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων και πινάκων με σύνολο δηλώσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, τομέα γνώσεων και εταιρεία ορκωτών ελεγκτών. Κατάρτιση και αποστολή προγράμματος εξέτασης γνωστικού αντικειμένου «Λογιστικές Εφαρμογές Πληροφορικής» ανάλογα με τις δηλώσεις. Επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τους πίνακες των δηλώσεων και κατάρτιση αναλυτικού οργανογράμματος εξετάσεων και παρουσιολογίων. Κατάρτιση και αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς επιτηρητές αιθουσών. Ετοιμασία αιθουσών, οργάνωση και κατανομή βοηθητικού υλικού ανά αίθουσα. Ανατύπωση και φύλαξη των θεμάτων εξετάσεων σε σφραγισμένους φακέλους με ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων. Αποστολή θεμάτων στη Θεσσαλονίκη: Στέλνονται με φαξ την ώρα έναρξης των εξετάσεων και ανατυπώνονται εκεί από τον υπεύθυνο των εξετάσεων ή παραδίδονται οι φάκελοι με τα θέματα για τη Θεσσαλονίκη στον

12 υπεύθυνο της Επιτροπής Εξετάσεων ο οποίος αναλαμβάνει με δική του ευθύνη τη μεταφορά και διανομή τους. Μετά τη λήξη των εξετάσεων: Συγκέντρωση γραπτών, φύλαξη αυτών σε θησαυροφυλάκιο του ΣΟΕΛ και παράδοσή τους στους εξεταστές. Παράδοση βαθμολογημένων γραπτών από τους εξεταστές. Αποσφράγιση των γραπτών. Κατάρτιση αναλυτικού πίνακα αποτελεσμάτων. Επανέλεγχος και επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Εξετάσεων. Διαβίβαση των επικυρωμένων πινάκων στο Εποπτικό Συμβούλιο Σ.Ο.Ε.Λ. προς ανακοίνωση. Ανάρτηση των αποτελεσμάτων και αποστολή τους στις Εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών και στους ενδιαφερομένους με φαξ και . Έγγραφα σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων: 1. Κανονισμός Διεξαγωγής Επαγγελματικών Εξετάσεων. 2. Κανονισμός Επαγγελματικών Σπουδών Σ.Ο.Ε.Λ.. Ανακοίνωση και Αναλυτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικών Εξετάσεων Σ.Ο.Ε.Λ. 4. Υπόδειγμα εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής στις Επαγγελματικές Εξετάσεις. 5. Αναλυτικός Πίνακας με θεματοθέτες ανά γνωστικό αντικείμενο & εξεταστές ανά γνωστικό αντικείμενο. 6. Πίνακες με αριθμό δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις ανά ελεγκτική εταιρεία, ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τομέα γνώσεων σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη. 7. Επιστολές με οδηγίες προς τους θεματοθέτες, εξεταστές και επιτηρητές. 8. Αναλυτικό Οργανόγραμμα Εξετάσεων (μάθημα ανά ημερομηνία σύνολο συμμετεχόντων κατανομή εξεταζομένων στις αίθουσες - επιτηρητές & γραμματεία κατά αίθουσα υπεύθυνος Επιτροπής Εξετάσεων υπεύθυνοι ορόφων). 9. Παρουσιολόγια ανά αίθουσα & συγκεντρωτικές αλφαβητικές καταστάσεις των Επαγγελματικών Εξετάσεων. Περισσότερες οδηγίες παρατίθενται στην απόφ /940 της ΕΛΤΕ «Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν. 69/2008».

Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 2 3 Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΑΘΗΝΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)»

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Πειραιάς, 04 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 2231.3-1/422/2015 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 2014 2015 Κείμενα: Κ. Βασιλάκης Ν. Πλατής Χ. Τρυφωνόπουλος Επιμέλεια κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 24/11/2010 Αρ. Πρωτ.: 37149 Αριθ. Διακήρυξης: 58/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685244 2015-04-03

15PROC002685244 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/5 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41031 Αριθ. Διακήρυξης: 71/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα