ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/ ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011)."

Transcript

1 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 13 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 4 Ιουλίου 2011, µε δικαστές τους : Νικόλαο ιακονικολάου, Πρόεδρο Εφετών.., Ανδριανή Πασσά και Αγγελική Λαϊνιώτη - Εισηγήτρια, Εφέτες.. και γραµµατέα τη Μαρία Αλεξανδράκη, δικαστική υπάλληλο, γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/ ). τ ο υ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Νίκης αρ. 4), κ α τ ά της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η κ ρ ί σ η τ ο υ ε ί ν α ι η ε ξ ή ς: 1.Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση παραδεκτώς επιδιώκεται από το ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος» η αναστολή εκτέλεσης της 512/VI/2010 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε την οποία αφενός επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος πρόστιµο εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κεφάλαιο Γ της απόφασης αυτής), αφετέρου υποχρεώθηκε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, στα πλαίσια του άρθρου 9 του ν. 703/1977 1) να παύσει την προαναφερόµενη παράβαση και να την παραλείψει στο µέλλον και ιδίως να µη λαµβάνει αποφάσεις που άπτονται, άµεσα ή έµµεσα, του καθορισµού και της αναπροσαρµογής των αµοιβών των µηχανικών-µελών του καθώς και όλων όσων µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, 2) να λάβει µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης τα παρακάτω µέτρα για την παύση της προαναφερόµενης παράβασης: α) να ενηµερώσει τα µέλη του και το κοινό για

2 την παρούσα Απόφαση µε δηµοσίευση στο ενηµερωτικό του δελτίο και µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, αφού θέσει προηγουµένως το σχετικό δελτίο υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισµού και β) να αναπροσαρµόσει το µηχανογραφικό σύστηµα υπολογισµού των αµοιβών των µηχανικών κατά τρόπο σύµφωνο µε το γράµµα και το πνεύµα της παραπάνω απόφασης, ώστε να γίνονται δεκτά από το εν λόγω σύστηµα αιτήµατα υπολογισµού των αµοιβών των µηχανικών ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισθέντος κόστους ανά τετραγωνικό µέτρο (κεφάλαιο της απόφασης) και εκ τρίτου απειλήθηκε σε βάρος του αιτούντος χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης συµµόρφωσης ή µη συµµόρφωσης του Τ.Ε.Ε. προς την παραπάνω απόφαση (κεφάλαιο Ε αυτής). 2. Επειδή, στο άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού» (φεκ. 93 Α / ) ορίζονται τα εξής: «Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Αν όµως υπάρχει αποχρών λόγος, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, το ιοικητικό Εφετείο Αθηνών σε Συµβούλιο µπορεί να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει ή υπό όρους την εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 200 επ. του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (Κ..., ν. 2717/1999, Α' 97). Ειδικά, στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού περί επιβολής προστίµου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, το ιοικητικό Εφετείο Αθηνών σε Συµβούλιο µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να διατάξει την αναστολή µέρους του προστίµου, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% αυτού. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή µέχρι το πιο πάνω ανώτατο µέρος προστίµου, και υπό την επιφύλαξη όσων επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας στη συγκεκριµένη υπόθεση, όταν κρίνεται ότι η άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη σε περίπτωση ευδοκίµησης της προσφυγής. Αν το δικαστήριο εκτιµά ότι η προσφυγή είναι προδήλως βάσιµη, µπορεί να δεχθεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, την αίτηση αναστολής, ακόµη και ως προς το σύνολο του προστίµου, ακόµη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης

3 πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη. Με την απόφαση, µε την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης ή άλλο κατάλληλο µέτρο, το ικαστήριο, ακόµη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτηµα, λαµβάνει και κάθε αναγκαίο µέτρο, για τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος όπως: α) την κατάθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, µέσα σε τακτή προθεσµία, εγγυητικής επιστολής πληρωτέας σε πρώτη ζήτηση, αξιόχρεου πιστωτικού ιδρύµατος, για συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση, β) την εγγραφή από την Επιτροπή Ανταγωνισµού προσηµείωσης υποθήκης σε ακίνητο του αιτούντος, για συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση, γ) την κατάθεση ορισµένου χρηµατικού ποσού στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Το ικαστήριο µπορεί, αντί των παραπάνω ή και συµπληρωµατικά, να διατάξει την τήρηση οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου όρου κρίνει αναγκαίο για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος από την αναστολή. Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται κατά το µέρος που η προσβαλλόµενη πράξη έχει ήδη εκτελεσθεί. Η αίτηση αναστολής µπορεί να απορριφθεί, ακόµη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιµης βλάβης του αιτούντος, αν το δικαστήριο εκτιµά ότι η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιµη. Η αίτηση µπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθµιση της βλάβης του αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου συµφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος». Εξάλλου, στο άρθρο 205 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999 φεκ. 97 Α ), όπως ισχύει µετά το ν. 3659/2008 (φεκ. 77 Α ) ορίζονται και τα εξής: «1. Αν γίνει εν όλω ή εν µέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή µερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης µε την αντίστοιχη προσφυγή πράξης. Εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης, µπορεί να διαταχθεί και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο µέτρο, χωρίς δέσµευση από τις προτάσεις των διαδίκων. 2. Η αναστολή, αν στη σχετική απόφαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει ως τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης για την προσφυγή ».

4 3. Επειδή, στην προκείµενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ύστερα από την από 27/2/2007 αναφορά κατά του αιτούντος Επιµελητηρίου του [..], πτυχιούχου ηλεκτρολόγου µηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την οποία το ΤΕΕ νοθεύει τον ανταγωνισµό µε την πρόθεσή του να αφήνει σε εκκρεµότητα µελέτες ιδιωτικών έργων, των οποίων η τιµολόγηση για τη σύνταξη της µελέτης είναι µικρότερη από την προκύπτουσα βάσει του π.δ. 696/1974, καθώς και τις από 24/4/2007 και 28/6/2007 παρόµοιες καταγγελίες των [..] και [.] αντίστοιχα, η Επιτροπή Ανταγωνισµού ερεύνησε αν αντιβαίνουν στα άρθρα 1 του ν. 703/1977 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) οι µε αριθµούς Α6/Σ42/2006 και Α22/Σ46/2007 πράξεις της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, που λήφθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της 23/10/2006 και 13/12/2007 αντίστοιχα και οι οποίες αναφέρονται σε ελάχιστο τεκµαιρόµενο κόστος κατασκευής ανά µ2 στα ιδιωτικά κτιριακά έργα, για τα οποία ο καθορισµός της αµοιβής των µηχανικών µελών του ΤΕΕ, καθώς και όλων όσων ασκούν σύµφωνα µε το νόµο το έργο αυτό εν όλω ή εν µέρει, γίνεται µε βάση τον προϋπολογισµό του έργου. Με την 512/VI/2010 απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 8/12/2010 και εκδόθηκε στις 22/12/2010, η Επιτροπή δέχθηκε καταρχάς ότι τα καθοριζόµενα από τις σχετικές διατάξεις (π.δ. 13/ που αντικαταστάθηκε από το Β.. 19/ , Β.. 30/ , Π.. 696/1974) ελάχιστα όρια αµοιβών για την εκτέλεση µελετών ή εργασιών ισχύουν τόσο για την παροχή υπηρεσιών από αποφοίτους του Πολυτεχνείου και των λοιπών ΑΕΙ που είναι µέλη του ΤΕΕ, όσο και για την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλον που µε οποιαδήποτε διάταξη µπορεί να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Ακολούθως, ερεύνησε τις παραπάνω (Α6/Σ42/2006 και Α22/Σ46/2007) αποφάσεις της ιοικούσας Επιτροπής ( Ε) του ΤΕΕ, µε την πρώτη από τις οποίες ορίστηκε ότι το ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων για τον υπολογισµό της αµοιβής των µηχανικών δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 105 ευρώ/µ2 και µε τη δεύτερη αναπροσαρµόστηκε το ως άνω ελάχιστο κόστος σε 110 ευρώ/µ2 (ακολούθως µε τη Γ50/Σ3/2009 απόφαση της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ το ελάχιστο κόστος αναπροσαρµόστηκε σε 115 /µ2 και µε µεταγενέστερη απόφαση

5 αναπροσαρµόστηκε από 1/3/2010 σε 118 /µ2), για την υποστήριξη των οποίων το ΤΕΕ εφάρµοσε ηλεκτρονικό σύστηµα υπολογισµού των ελαχίστων ορίων αµοιβών των µηχανικών που άρχισε να εφαρµόζεται από 20/2/2007 και ήταν διαθέσιµο δωρεάν στην ιστοσελίδα του. Ακολούθως, η Επιτροπή, αφού δέχθηκε: α) ότι οι παραπάνω αποφάσεις της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ µπορούν από τη φύση τους να επηρεάσουν αισθητά το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών, δεδοµένου ότι εφαρµόζονται σε όλη την επικράτεια, αφορούν το σύνολο των ιδιωτικών κτιριακών έργων για τα οποία απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας και επηρεάζουν την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας όχι µόνο των µηχανικών-µελών του ΤΕΕ αλλά όλων των επαγγελµατιών που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες στην επικράτεια, β) ότι ναι µεν οι περιορισµοί του ανταγωνισµού που προκύπτουν από νοµοθετικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις (όπως το Ν.. 696/1974) µε τις οποίες θεσπίζεται κατώτατη υποχρεωτική αµοιβή συνιστούν κρατική παρέµβαση, που εκφεύγει του πεδίου εφαρµογής τόσο του άρθ. 1 του ν. 703/1977 όσο και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (εφαρµοζόµενου αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε το άρθ. 4 παρ. 3 της Συνθήκης της Ε.Ε.), όµως το ΤΕΕ µε τις προαναφερόµενες αποφάσεις της ιοικούσας Επιτροπής, που δεν συνιστούν πράξεις του Κράτους, υποκατέστησε, χωρίς νοµοθετική εξουσιοδότηση, την Πολιτεία, υιοθετώντας ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων, που στην πράξη υποκατέστησε την ενιαία τιµή αφετηρίας (ΕΤΑ), που είχε καθοριστεί ενιαίως για όλη τη χώρα στο ποσό των δρχ./µ2 (ή 44 ) µε υπουργικές αποφάσεις (Υ.Α /5724/1989, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α /6083/1989), ενέργεια η οποία συνιστά συµπεριφορά ενώσεως επιχειρήσεων που καταλαµβάνεται τόσο από το άρθ. 1 του ν. 703/1977 όσο και από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, γ) ότι το ΤΕΕ υπάγεται στην έννοια της «ένωσης επιχειρήσεων» των άρθρων 1 του ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ, ανεξάρτητα της νοµικής φύσης του ως νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και δ) ότι οι προαναφερόµενες αποφάσεις της Ε αυτού αφορούν τη ρύθµιση της συµπεριφοράς των µελών του και δεν καλύπτονται από το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, όπως αυτό περιγράφεται αφενός στο Β.. της 30/31/ και αφετέρου στο Π.. της 27.11/ , αφού σε κανένα απ αυτά δεν προβλέπεται η αρµοδιότητα της.ε. του ΤΕΕ προς έκδοση αποφάσεων καθορισµού ελάχιστου κόστους κατασκευής έργων, ούτε

6 εκδόθηκαν κατόπιν ειδικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι εν λόγω αποφάσεις της ιοικούσας Επιτροπής περιορίζουν εξ αντικειµένου και εκ του αποτελέσµατος τον ανταγωνισµό στην αγορά παροχής υπηρεσιών µηχανικών που εµπλέκονται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων, µε συνέπεια να αντιβαίνουν στα άρθρα 1 του ν. 703/1977 και 101 της ΣΛΕΕ. Κατόπιν αυτών, µε την ίδια απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού: 1) επιβλήθηκε σε βάρος του ΤΕΕ πρόστιµο εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 2) υποχρεώθηκε το ΤΕΕ, κατ εφαρµογή του άρθρου 9 του ν. 703/1977, αφενός να παύσει την παράβαση και να την παραλείψει στο µέλλον, απέχοντας από τη λήψη αποφάσεων µε τις οποίες καθορίζονται, άµεσα ή έµµεσα, και αναπροσαρµόζονται οι αµοιβές των µηχανικών-µελών του και όλων όσων µπορούν κατά νόµο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την κατασκευή ιδιωτικών έργων και αφετέρου να λάβει, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης, τα παρακάτω µέτρα: α) να ενηµερώσει τα µέλη του και το κοινό για την απόφαση αυτήν µε δηµοσίευση στο ενηµερωτικό δελτίο του και µε ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του, αφού προηγουµένως θέσει το σχετικό δελτίο υπόψη της Επιτροπής, β) να αναπροσαρµόσει το µηχανογραφικό σύστηµα υπολογισµού των αµοιβών κατά τρόπο σύµφωνο µε το γράµµα και το πνεύµα της απόφασης, ώστε να γίνονται δεκτά από το σύστηµα αιτήµατα υπολογισµού των αµοιβών των µηχανικών, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισθέντος κόστους ανά τετραγωνικό µέτρο και 3) απειλήθηκε σε βάρος του ΤΕΕ χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης συµµόρφωσης του ΤΕΕ προς την απόφαση αυτήν. 4. Επειδή, µε την υπό κρίση αίτηση και το από 17/6/2011 υπόµνηµα, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος ζητεί την αναστολή εκτέλεσης της 512/VI/2010 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κυρίως ως προς το παραπάνω υπό στοιχείο 2β µέτρο, που αναφέρεται στην υποχρέωση του ΤΕΕ για αναπροσαρµογή του µηχανογραφικού συστήµατος υπολογισµού των αµοιβών, κατά τρόπο ώστε να γίνονται δεκτά από το σύστηµα αιτήµατα υπολογισµού των αµοιβών των µηχανικών, υποστηρίζοντας -καταρχάς- ότι ο πρώτος λόγος της από 16/3/2011 προσφυγής του κατά της παραπάνω απόφασης παρίσταται προδήλως βάσιµος. Ειδικότερα, το αιτούν ισχυρίζεται

7 ότι ο λόγος αυτός της προσφυγής του, µε τον οποίο προβάλλει ότι η απόφαση της Επιτροπής είναι ακυρωτέα γιατί εκδόθηκε κατά παράβαση της απαγόρευσης άσκησης παρεµπίπτοντος ελέγχου νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων, είναι προδήλως βάσιµος, δεδοµένου ότι οι επίµαχες αποφάσεις της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και καλύπτονται από το τεκµήριο νοµιµότητας έως ότου ανακληθούν διοικητικώς ή ακυρωθούν δικαστικώς, καθώς και ότι οι παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης περί του ότι το ΤΕΕ ενήργησε ως ένωση επιχειρήσεων και χωρίς νοµοθετική εξουσιοδότηση στηρίζονται σε εσφαλµένη νοµική προϋπόθεση. Ενόψει, όµως, του ότι οι ισχυρισµοί που προβάλλονται µε τον πρώτο λόγο της προσφυγής (αναλυόµενοι σε 5 και πλέον σελίδες) απαιτούν πλήρη και ενδελεχή έλεγχο των πραγµατικών περιστατικών της κρινόµενης υπόθεσης και αιτιολογηµένη υπαγωγή αυτών στις εφαρµοστέες ουσιαστικές διατάξεις του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των επίµαχων πράξεων του ΤΕΕ, που αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, καθώς και ως προς την ύπαρξη νοµοθετικής εξουσιοδότησης, το Συµβούλιο κρίνει ότι δεν παρίσταται προδήλως βάσιµη η παραδοχή του λόγου τούτου και απορρίπτει ως αβάσιµο τον πρώτο λόγο της αίτησης αναστολής. 5. Επειδή, εξάλλου, µε το δεύτερο λόγο της κρινόµενης αίτησης αναστολής, όπως παραδεκτώς συµπληρώνεται µε το σχετικό υπόµνηµα, υποστηρίζεται ότι η άµεση εκτέλεση της απόφασης θα προκαλέσει στο ΤΕΕ ανεπανόρθωτη βλάβη, καθόσον : α) η απειλούµενη ποινή για τη µη συµµόρφωση ( ευρώ ηµερησίως) είναι υπερβολικά µεγάλη και θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση παραδοχής της προσφυγής, β) η εκτέλεση της πράξης θα έχει άµεση επίπτωση στις αµοιβές των µηχανικών- µελών του ΤΕΕ και κατ επέκταση στα έσοδα του Επιµελητηρίου, που είναι απαραίτητα για τη βιωσιµότητά του, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό εσόδων του προέρχεται από τις κρατήσεις επί των αµοιβών των µηχανικών. Περαιτέρω, προβάλλεται ότι δεν είναι δυνατή η εσπευσµένη αλλαγή του µηχανογραφικού συστήµατος που επιτάσσεται µε την επίµαχη απόφαση, δεδοµένου ότι ο χρόνος που διατέθηκε (60 ηµέρες) δεν είναι επαρκής για την µετατροπή αυτήν, η οποία δεν περιορίζεται σε µία απλή παραµετροποίηση

8 αλλά θα συνιστά ολοκληρωτική αλλαγή της βάσης δεδοµένων. Σχετικώς, υποστηρίζεται ότι το ΤΕΕ συνέστησε τρεις (3) οµάδες εργασίας προκειµένου να υποδείξουν προς τη ιοικούσα Επιτροπή τις απαραίτητες αλλαγές του µηχανογραφικού συστήµατος για τη συµµόρφωση µε το διατακτικό της απόφασης και για την εναρµόνιση αυτού µε το νέο νόµο (ν. 3919/2011), πλην απαιτείται να αποσταλούν τα πορίσµατα των οµάδων αυτών στα συναρµόδια υπουργεία (ΥΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕ Ι), ενώ επιπλέον για την τροποποίηση και αλλαγή του µηχανογραφικού συστήµατος θα απαιτηθεί η διενέργεια δηµόσιου διαγωνισµού, καθώς το ΤΕΕ ως ν.π.δ.δ. διέπεται από τους κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων. Εξάλλου, εφόσον το µηχανογραφικό σύστηµα του ΤΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί για να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις του ν. 3919/2011, το ΤΕΕ ισχυρίζεται ότι θα υποστεί σηµαντική οικονοµική βλάβη, αφού θα επιβαρυνθεί µε το σηµαντικό κόστος υλοποίησης των µέτρων που επιτάσσονται µε την απόφαση της Επιτροπής (τα οποία θα εφαρµοστούν έως ότου εκδοθούν τα π.δ. που προβλέπονται από το ν. 2919/2011), ενώ στη συνέχεια θα επιβαρυνθεί εκ νέου µε το κόστος υλοποίησης των µέτρων που τάσσει το νέο νοµοθετικό καθεστώς, για την οποία θα απαιτηθεί νέα αναπροσαρµογή του µηχανογραφικού συστήµατος. Για την απόδειξη των ισχυρισµών αυτών το ΤΕΕ προσκοµίζει έντυπο υπολογισµού της διατίµησης µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του ισχύοντος σήµερα µηχανογραφικού συστήµατος (σχετ. Νο 1) και έντυπο υπολογισµού µε βάση τον αναλυτικό προϋπολογισµό (σχετ. Νο 2), από την αντιπαραβολή των οποίων προκύπτει ότι µε το δεύτερο τρόπο θα παρατηρούνται σηµαντικές καθυστερήσεις αφού θα απαιτείται ο έλεγχος περισσότερων στοιχείων εκτός µηχανογραφικού συστήµατος. Επίσης, προσκοµίζονται το τεχνικό δελτίο προτεινόµενης πράξης (ΤΠ ) ΕΤΠΑ-Ταµείου Συνοχής (σχετ. Νο. 3) και η από Μάιο 2011 προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ΥΠΕΚΑ και του αιτούντος για την πράξη «Σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας κτηρίων για την εφαρµογή του ν. 3843/2010» (σχετ. Νο. 4), από τα οποία προκύπτουν κατά τους ισχυρισµούς του αιτούντος- οι ενέργειες αυτού και των συναρµόδιων υπουργείων για την ένταξη πράξεων χρηµατοδότησης του µηχανογραφικού συστήµατος του ΤΕΕ µε αφορµή το νέο νόµο και τις κείµενες διατάξεις που επιβάλλουν αλλαγές στο µηχανογραφικό σύστηµα, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται προκειµένου να υλοποιηθούν παρόµοιες ενέργειες, δεδοµένου

9 αφενός ότι το ΤΕΕ εποπτεύεται από το ΥΠΟΜΕ Ι και αφετέρου ότι οι αλλαγές συναρτώνται και µε πράξεις άλλων δηµοσίων οργάνων. Εξάλλου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µε το από 16/6/2011 υπόµνηµα προβάλλει, αναφορικά µε τους ισχυρισµούς του αιτούντος ότι είναι δυσχερής και χρονοβόρα η αναπροσαρµογή του µηχανογραφικού συστήµατος και ότι απαιτείται χρόνος µεγαλύτερος των 60 ηµερών που τάχθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής, ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής έχει ήδη παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 5 µηνών, µε αποτέλεσµα το επιχείρηµα του αιτούντος να έχει απωλέσει την αξία του, ενώ -επί της ουσίας του επιχειρήµατος- υποστηρίζεται ότι τα προβαλλόµενα περί επιβεβληµένης αλλαγής του µηχανογραφικού συστήµατος είναι υπερβολικά, καθώς η απόφαση επιτάσσει την απλή παραµετροποίηση και όχι την αντικατάσταση του µηχανογραφικού συστήµατος, και πάντως αναπόδεικτα. 6. Επειδή, ενόψει των αντίθετων ισχυρισµών των διαδίκων, το ικαστήριο (σε Συµβούλιο), λαµβάνοντας υπόψη ότι : α) το ΤΕΕ είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ειδικού σκοπού, εποπτευόµενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), που συστήθηκε µε το π.δ. της 27.11/ , όπως τροποποιήθηκε από το ν. 1486/1984 (φεκ. 161 Α ), που έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστήµης στους τοµείς που σχετίζονται µε τις ειδικότητες των µελών του και είναι εξοπλισµένο µε σχετικές αρµοδιότητες (τήρηση µητρώου µελών, έλεγχο επάρκειας και διαρκή επιµόρφωση αυτών, άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κλπ.), β) ότι µεταξύ των αρµοδιοτήτων αυτών συγκαταλέγεται και ο έλεγχος του προϋπολογισµού των ιδιωτικών κτηριακών έργων για τη σύνταξη του πίνακα αµοιβής των µηχανικών, που γίνεται µε µηχανογραφικό σύστηµα και είναι απαραίτητος για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών, γ) ότι η τροποποίηση του µηχανογραφικού συστήµατος, κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται προς το διατακτικό της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ανεξάρτητα του αν συνιστά απλή παραµετροποίηση ή - αντίθετα- απαιτεί συνολική µεταβολή της βάσης δεδοµένων, απαιτεί ικανό χρόνο και πάντως µεγαλύτερο των 60 ηµερών, ενόψει και της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάθεση του σχετικού έργου, δ) ότι εκ των πραγµάτων η υποχρέωση του ΤΕΕ για προσαρµογή του συστήµατος στις

10 απαιτήσεις της απόφασης της Επιτροπής ταυτίστηκε χρονικά µε την υποχρέωση προσαρµογής αυτού στα δεδοµένα του ν. 3919/2011, προς τα οποία οφείλει να εναρµονίσει το µηχανογραφικό του σύστηµα και ότι η συµµόρφωση του αιτούντος ν.π.δ.δ. µε τις υποχρεώσεις αυτές ενδείκνυται για λόγους οικονοµίας να γίνει συγχρόνως και όχι διαδοχικά και ε) ότι η επαπειλούµενη ποινή για την καθυστέρηση συµµόρφωσης του ΤΕΕ προς το διατακτικό της απόφασης είναι ιδιαίτερα υψηλή ( ευρώ για κάθε µήνα καθυστέρησης), µε κίνδυνο από την επιβολή της να υποστεί το αιτούν ανεπανόρθωτη βλάβη, µη δυνάµενο να εκπληρώσει τους δηµοσίου δικαίου σκοπούς του, κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της 512/VI/2010 απόφασης έως τις 31/12/2011 και κατά ποσοστό 50%, αναφορικά µε την επιβολή του προστίµου των ευρώ. Κατά την άποψη, όµως, του µέλους του ικαστηρίου Ανδριανής Πασσά, ενόψει των προαναφεροµένων, και, ειδικότερα, του βαθµού δυσκολίας της τροποποίησης του µηχανογραφικού συστήµατος του αιτούντος δοθέντος ότι απαιτείται συνολική µεταβολή της βάσης δεδοµένων, η οποία θα απαιτηθεί εκ νέου µετά την έκδοση των προβλεποµένων µε το ν. 3919/2011 προεδρικών διαταγµάτων, επιβαρύνοντας δυσανάλογα και αναποτελεσµατικά αυτό- σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το ύψος της επαπειλούµενης ποινής είναι ιδιαίτερα υψηλό και µπορεί να επηρεάσει την εκπλήρωση των δηµοσίου δικαίου σκοπών του αιτούντος, πρέπει να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της απόφασης έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που άσκησε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος κατά της παραπάνω απόφασης. ιά ταύτα έχεται την αίτηση εν µέρει. Αναστέλλει την εκτέλεση της 512/VI/2010 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού ως προς τη λήψη των επιτασσόµενων µε αυτή στο αιτούν νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µέτρων έως τις 31/12/2011, και κατά ποσοστό 50% αναφορικά µε την επιβολή του προστίµου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2011 και εκδόθηκε στην ίδια πόλη στις 7 Ιουλίου 2011.

11 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΝΙΩΤΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β.Γ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το Συµβούλιο της Επικρατείας και η διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 253/2013

Αριθμός απόφασης: 253/2013 652 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Αριθμός απόφασης: 253/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη - Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ Δικαστές: Καλλιρρόη Σαφαρίκα, Ευθυμία Χριστοδουλοπούλου (Εισηγήτρια),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής Ν 2076/1992/Α-130 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φορολογική ευθύνη διοικητών εταιρειών για χρέη της εταιρείας προς το Δηµόσιο Ειδικότερα η περίπτωση των µέτρων για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Τεύχος 12ο Νοέµβριος 2004 Αποφάσεις έτους 2002 σε φορολογικές υποθέσεις ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων.

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. «Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και διαδικασία υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Οι αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Στην προκειµένη περίπτωση, εκδούσα την προσβαλλόµενη πράξη αρχή είναι ο εδρεύων στις Σέρρες Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 3500/2009 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αριθµός 3500/2009 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 3500 Ετος: 2009 Πρόεδρος: Μ. Βροντάκης Εισηγητές: Ν. Ρόζος Λήµµατα: Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Περίληψη Το Όνομα Χώρου (domain name) αποτελεί το μέσο για την είσοδο στο διαδίκτυο προς δημιουργία ενός χώρου (website) - Το domain

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα