Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E."

Transcript

1 Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Η ΠΑΕΠ Α.Ε., είναι, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της, ο επιστημονικός σύμβουλος του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε ζήτημα σχετικό με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της Εταιρίας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της να συνάδει με τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση , καθώς και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ Δ ΚΠΣ). Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει δραστηριότητα στα εξής θεματικά πεδία: Α Μελέτες και Έρευνες για θέματα της αγοράς εργασίας Β Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Στατιστική Τεκμηρίωση Γ Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Πολιτικών Απασχόλησης Δ Επιστημονική στήριξη των φορέων σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής για την αγορά εργασίας. Παράλληλα η Εταιρεία ανέπτυξε μία λειτουργική δομή διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο του τελευταίου Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΠΑΕΠ Α.Ε. υλοποιείται η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και έγκυρου συστήματος για την ανίχνευση των αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας, δηλαδή για την εκπλήρωση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ", Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς , και ειδικότερα των στόχων της Συστημικής Παρέμβασης 1 του ΕΣΣΕΕΚΑ. Στα πλαίσια του στόχου αυτού εντάσσεται η συνεχής διερεύνηση, καταγραφή και τεκμηρίωση με ενιαίο, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό και ο προσδιορισμός των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελμάτων, κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και χωρικό επίπεδο (περιφέρεια και νομό). Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, έως και το 2013 θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου μεθοδολογικού, οργανωτικού και διοικητικού δικτύου με τη μορφή «Ολοκληρωμένου Συστήματος Έρευνας Αναγκών Αγοράς Εργασίας», σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

2 Περίοδος αναφοράς Αναβάθμιση του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας Εδώ εντάσσονται δράσεις που αφορούν στον ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του συστήματος διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας της ΠΑΕΠ. Περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της ΠΑΕΠ Α.Ε., έργα που αφορούν στα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος και υποστηρικτικά έργα. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται τα έργα: 1. της μελέτης ανασχεδιασμού και αναβάθμισης του υπάρχοντος συστήματος, 2. της δημιουργίας εθνικού δικτύου για τη διάγνωση αναγκών, 3. της ανάπτυξης των μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος και 4. της ανάπτυξης της πληροφοριακής υποδομής για την οργάνωση και επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν 2 Ανάπτυξη Συστήματος Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας Η αξιολόγηση των ενεργειών που συμπεριλήφθησαν στις προηγούμενες δράσεις αποτελεί το αντικείμενο αυτού του άξονα. Η αξιολόγηση αφορά στα μεθοδολογικά εργαλεία αλλά και στην εφαρμογή του συστήματος διάγνωσης. Η αξιολόγηση θα αναδείξει τα δυνατά και αδύναμα σημεία του συστήματος σε σχέση με τα αποτελέσματα που παράγει με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος. 3 Εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας Εδώ εντάσσονται δράσεις που αφορούν αφενός στη συγκέντρωση στατιστικών και ποιοτικών δεδομένων για τη διάγνωση αναγκών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και αφετέρου δράσεις που αφορούν στην ανάλυση των δεδομένων αυτών αυτοτελώς για κάθε πηγή δεδομένων. Εδώ εντάσσονται επίσης ορισμένες ειδικές μελέτες, το περιεχόμενο των οποίων συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της διάγνωσης αναγκών. 1. Έρευνες πεδίου για τη συλλογή δεδομένων τόσο για την υπάρχουσα διάρθρωση της απασχόλησης όσο και για την προσδοκώμενη διάρθρωση της απασχόλησης ανά επαγγελματική κατηγορία σύμφωνα με τις απόψεις των επιχειρήσεων 2. Κατασκευή και εξειδίκευση ενός ολοκληρωμένου οικονομετρικού μοντέλου για την ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας 3. Ανάλυση δεδομένων δευτερογενών πηγών (ΕΣΥΕ- Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Έρευνα Κενών Θέσεων, ΟΑΕΔ - στοιχεία εγγεγραμμένων ανέργων, στοιχεία κενών θέσεων στις επιχειρήσεις, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, κ.λπ.). 4. Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 5. Εκπόνηση μελέτης "Διαρθρωτική ανεργία και αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας" 6. Εκπόνηση μελέτης για τον τρόπο με τον οποίο η αδήλωτη απασχόληση επηρεάζει το σύστημα διάγνωσης αναγκών 2

3 7. Εκπόνηση μελέτης "Επιδράσεις της μετανάστευσης στην προσφορά και ζήτηση ειδικοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας" 8. Σύνθεση των αποτελεσμάτων εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο της χώρας και για τις 13 περιφέρειες 4 Ενέργειες δημοσιοποίησης Εδώ εντάσσονται ενέργειες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του συστήματος διάγνωσης αναγκών. Συμπεριλαμβάνονται οι εκδόσεις των μελετών της εφαρμογής του συστήματος διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, εκδόσεις άλλων μελετών και επετηρίδων που αναφέρονται στα αποτελέσματα των ερευνών για τη διάγνωση αναγκών καθώς και άλλες εκδηλώσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και μελετών της ΠΑΕΠ Α.Ε. για τη Συστημική Παρέμβαση 1 του ΕΣΣΕΕΚΑ (ημερίδες, συνέδρια, κ.λπ.). 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Η δράση αυτή στοχεύει στην ενδυνάμωση της διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας της ΠΑΕΠ για να ανταποκριθεί στον αναβαθμισμένο της ρόλο μέσω της αναβάθμισης των υποδομών της. Περιλαμβάνει πέντε επιμέρους έργα: Προσδιορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη του Συστήματος 1 του ΕΣΣΕΕΚΑ Προσδιορισμός συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού που ασχολείται με τη σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων της Συστημικής Παρέμβασης 1. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Συστήματος 1 του ΕΣΣΕΕΚΑ Ανάπτυξη Υποδομών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Συστήματος 1 του ΕΣΣΕΕΚΑ Πρόσληψη Τεχνικού/ων Συμβούλου/ων 3

4 Περίοδος αναφοράς Επιμόρφωση Εργασιακών Συμβούλων ΟΑΕΔ Στο διάστημα , η ΠΑΕΠ Α.Ε. πραγματοποίησε με επιτυχία την εκπαίδευση του συνόλου των Εργασιακών Συμβούλων των Κ.Π.Α και των στελεχών της Ε.Υ. Κ.Π.Α. της Διοίκησης του ΟΑΕΔ (περίπου 850 άτομα),, σε θέματα προσφοράς Εξατομικευμένων Υπηρεσιών στους ανέργους, με τη χρήση των νέων εργαλείων της Εξατομικευμένης Προσέγγισης. Για το σκοπό αυτό η ΠΑΕΠ Α.Ε. προχώρησε στη συγγραφή και έκδοση επιστημονικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου το οποίο αποτέλεσε τη βασική ύλη των σεμιναρίων. 2 Αναβάθμιση Πληροφοριακής Υποδομής Για τη βελτίωση της λειτουργίας του πεπαλαιωμένου συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΑΕΠ, η Εταιρία το 2007 προχώρησε στην υλοποίηση του Έργου της προμήθειας και εγκατάστασης του EXCHANGE SERVER 2007, η οποία λύση περιελάμβανε δυνατότητα αποθήκευσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχείριση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (επιτρεπόμενα όρια μεγέθους αυτών κ.λπ.), δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω Outlook Web Access, απλούστευση της δρομολόγησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βελτιωμένη λειτουργία προστασίας και κρυπτογράφησης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το 2007 η ΠΑΕΠ Α.Ε. υλοποίησε τη λειτουργία πολυνηματικής πλατφόρμας, αποκτώντας έτσι μια ενιαία και ολοκληρωμένη δέσμη εργαλείων προστασίας του Εταιρικού δικτύου (σύστημα firewall, μηχανισμούς φιλτραρίσματος κίνησης στο διαδίκτυο κ.λπ.). Κατά το 2008 ολοκληρώθηκε και η αναβάθμιση της παλαιωμένης πληροφοριακής υποδομής της ΠΑΕΠ Α.Ε. για την βελτίωση της ταχύτητας στη διεκπεραίωση του έργου της Εταιρίας, με την ταυτόχρονη απαλλαγή των χρηστών από τα προβλήματα του απαρχαιωμένου δικτύου της και την βελτίωση της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής. Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε το 2008 σε αναμορφωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». 3 Σύστημα Διερεύνησης της Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων και Προσδιορισμού των Αναγκών Κατάρτισης, Κατά τη διάρκεια του 2006 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός Συστήματος Διερεύνησης της Προσφοράς και Ζήτησης Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων και Προσδιορισμού των Αναγκών Κατάρτισης, με τη διατύπωση προτάσεων για την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων ανά περιφέρεια και Νομό. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιήθηκε η σχεδιασθείσα από κοινού με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, του Υπουργείου Απασχόλησης, του Ο.Α.Ε.Δ. και της Ε.Σ.Υ.Ε. μεθοδολογία για τη διάγνωση των αναγκών. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας εφαρμόζονται στο Νομό Αττικής, μέσω έρευνας η οποία ολοκληρώθηκε το

5 Περίοδος αναφοράς Δημιουργία Πληροφοριακής Υποδομής Κατά το η ΠΑΕΠ Α.Ε. υλοποίησε τη προμήθεια της πληροφοριακής υποδομής για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας (Η/Υ και περιφερειακά). Το έργο αυτό αποτέλεσε μέρος Τεχνικού Δελτίου Έργου το οποίο εντασσόταν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμα "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση". Στο ίδιο διάστημα ολοκληρώθηκε και η δημιουργία της ιστοσελίδας της εταιρίας καθώς και του εταιρικού λογότυπου. 2 Δημιουργία Εξατομικευμένης Προσέγγισης Ανέργων Κατά το 2002, η ΠΑΕΠ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σύνδεση της με το μηχανογραφικό σύστημα εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ (προσφορά/ζήτηση εργασίας- Π/Ζ), με την προμήθεια και λειτουργία μισθωμένης γραμμής σύνδεσης του δικτύου της ΠΑΕΠ. με αυτό του Ο.Α.Ε.Δ, την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενεργού εξοπλισμού δικτύου, την προμήθεια δικαιωμάτων χρήσης και συντήρηση/υποστήριξη της βάσης δεδομένων του ΟΑΕΔ, την προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού 2 Κεντρικών συστημάτων και τέλος την δημιουργία κόμβου εξυπηρέτησης της εφαρμογής Π/Ζ. Στα τέλη του 2003 ολοκληρώθηκε από την ΠΑΕΠ Α.Ε. η δημιουργία συστήματος μηχανογραφικής υποστήριξης της εξατομικευμένης παρέμβασης, το οποίο υποστήριζε μηχανογραφικά το σύνολο των εργαλείων της εξατομικευμένης προσέγγισης εγγεραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με την παράλληλη προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενεργού εξοπλισμού δικτύου, την προμήθεια δικαιωμάτων χρήσης, την προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού 2 Κεντρικών συστημάτων και τέλος τη δημιουργία κόμβου εξυπηρέτησης της εφαρμογής της Εξατομικευμένης Προσέγγισης. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων η ΠΑΕΠ αφενός απέκτησε κόμβο με τρέχοντα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας (Π/Ζ) και αφετέρου λειτούργησε πλέον ως το μηχανογραφικό κέντρο του ΟΑΕΔ για τη νέα εφαρμογή της εξατομικευμένης προσέγγισης. Παράλληλα απέκτησε σύστημα MIS για εύκολη δημιουργία αναφορών με συνδυασμένη πληροφορία από τα ανωτέρω συστήματα. 3 Δημιουργία και Λειτουργία Μηχανογραφημένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Εργασιακών Συμβούλων ΟΑΕΔ Από τα μέσα του 2005 δημιουργήθηκε στη ΠΑΕΠ Α.Ε πρότυπο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Εργασιακών Συμβούλων ΚΠΑ-Ο.Α.Ε.Δ. Το κέντρο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2006, απασχολώντας συνολικά τρείς (3) υπαλλήλους της ΠΑΕΠ Α.Ε., λειτούργησε δε σε πλήρη μηχανογραφημένη μορφή, αδιάκοπα και σε καθημερινή βάση, εξυπηρετώντας με επιτυχία το σύνολο των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. στην επικράτεια. Ενδεικτικά, με βάση τα μηχανογραφημένα στοιχεία, για το 2006 υποβλήθηκαν αιτήματα εξυπηρέτησης σε σύνολο 5065 κλήσεων, ενώ πέραν των κλήσεων, 5

6 και για το ίδιο χρονικό διάστημα η ΠΑΕΠ Α.Ε. ανταποκρίθηκε σε 7280 έγγραφα αιτήματα σε σύνολο 1040 εγγράφων τηλεομοιοτυπίας από Εργασιακούς Συμβούλους των Κ.Π.Α. Η δράση αυτή συνεχίστηκε έως και τα τέλη του 2008, οπότε και ξεκίνησε το νέο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Ο.Α.ΕΔ., στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού. 4 Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακής Υποδομής Το 2005 η ΠΑΕΠ Α.Ε. συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος Βιβλιοθήκης, το οποίο και προμηθεύτηκε κατά το ίδιο έτος. Παράλληλα ολοκληρώθηκε ο καθορισμός κανόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, με τη σύνταξη συγκεκριμένων διαδικασιών δανεισμού και πρόκτησης νέου υλικού. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή Βιβλιοθήκης, η οποία συνεδριάζει και εισηγείται στο Δ.Σ. της Εταιρίας θέματα που άπτονται των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης Κατά το ίδιο έτος η Εταιρία προχώρησε στο μερικό εκσυγχρονισμό των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της με την προμήθεια νέων κεντρικών εξυπηρετητών διαχείρισης αρχείων, την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου των κεντρικών εξυπηρετητών του συστήματος της Εξατομικευμένης Προσέγγισης, και την τοποθέτηση νέων συστημάτων εφεδρικής τροφοδοσίας. Παράλληλα, μελετήθηκε και υλοποιήθηκε η λειτουργία δημιουργίας κεντρικών αντιγράφων ασφαλείας για το σύνολο των εφαρμογών και συστημάτων που λειτουργούν στην Εταιρία. Το 2005 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη λογισμικού συλογής και καταγραφής του συνόλου των συμβάσεων έργων Πληροφορικής που υλοποιούνται, όπως επίσης και η δημιουργία συστήματος καταγραφής παγίων, ώστε η Εταιρία να μπορεί να έχει μια πλήρη, μηχανογραφημένη απεικόνιση του συνόλου των παγίων, ενεργητικών και προς απόσυρση. 5 Αναβάθμιση Συστήματος Εξατομικευμένης Προσέγγισης Από τα τέλη του 2004 έως και τα μέσα του 2005, η ΠΑΕΠ Α.Ε. προχώρησε σε μελέτη, ανάλυση και βελτίωση της εφαρμογής της εξατομικευμένης προσέγγισης και του πληροφοριακού συστήματος του MIS. Για το σκοπό αυτό η ΠΑΕΠ Α.Ε. ανέλυσε εκτενέστατα τα πρωτογενή στοιχεία της μέχρι τότε Βάσης Δεδομένων της Εξατομικευμένης Προσέγγισης, καταγράφοντας το σύνολο των λανθασμένων τιμών, αναλύοντας και θέτοντας νέους κανόνες εγγραφής, με τελικό στόχο το σχεδιασμό νέων ευέλικτων λειτουργιών που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των 600 περίπου τότε καθημερινών χρηστών της εφαρμογής (Εργασιακοί Σύμβουλοι των ΚΠΑ του Ο.Α.Ε.Δ.). Ο έλεγχος, συντονισμός και τα επιστημονικά εργαλεία διοίκησης που αναπτύχθηκαν από την ΠΑΕΠ Α.Ε. αποδείχθηκαν καθοριστικά για την ομαλή και επιτυχή παραλαβή του έργου της Αναβάθμισης του Συστήματος της Εξατομικευμένης την άνοιξη του

7 6 Έρευνες και μελέτες για θέματα της αγοράς εργασίας Ενδεικτικές μελέτες που εκπονήθηκαν από την ΠΑΕΠ Α.Ε. την περίοδο είναι οι διαχρονικές εξελίξεις στα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των μεγεθών αυτών, η σύγκριση των μεγεθών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες, καθώς και ειδικότερα θέματα όπως η επίδραση της ευελιξίας στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης και της ανεργίας, κλαδικές αναλύσεις, η επίδραση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στα μεγέθη της αγοράς εργασίας, η αξιολόγηση πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας και άλλα θέματα. 7 Σύστημα διερεύνησης Στόχος του συστήματος διερεύνησης της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν η εκτίμηση της κλαδικής και επαγγελματικής διάρθρωσης της απασχόλησης και στον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης των ειδικοτήτων και δεξιοτήτων καθώς και των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο συνόλου οικονομίας αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Στα πλαίσια του έργου αυτού το 2002 σχεδιάστηκε μεγάλου εύρους έρευνα πεδίου για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Η έρευνα ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του Το 2004 και το 2005 αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί για το έργο του προσδιορισμού της ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και για την χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για τους νομούς και τις περιφέρειες της χώρας ολοκληρώθηκαν εκθέσεις που περιγράφουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας και την προβλεπόμενη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στις περιφέρειες και στους νομούς. Επιπροσθέτως αξιοποιήθηκαν τα ποιοτικά στοιχεία που είχαν συλλεχθεί με την ίδια έρευνα και τα οποία παρείχαν πλούσιο υλικό για τη μελέτη των διαδικασιών προσλήψεων στις επιχειρήσεις και για τη ζήτηση προσόντων και δεξιοτήτων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα με τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων της πρώτης έρευνας πεδίου της Π.Α.Ε.Π. A.E., στο εξεταζόμενο διάστημα σχεδιάστηκε και εκτιμήθηκε οικονομετρικό μοντέλο για την προσφορά και ζήτηση εργασίας στο σύνολο της χώρας και σε επιλεγμένους κλάδους και περιφέρειες. Στο ίδιο διάστημα αποσαφηνίστηκε η μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθούσε η Π.Α.Ε.Π. A.E. για τον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε πιλοτικά σε μία περιφέρεια της χώρας και συγκεκριμένα την Αττική. Στόχος είναι αφενός να ελεγχθεί η μεθοδολογία που σχεδιάστηκε και στη συνέχεια να βελτιωθεί πριν εφαρμοστεί στο σύνολο της χώρας και αφετέρου να συλλεχθούν πληροφορίες που θα αξιοποιηθούν στην καταγραφή προτάσεων πολιτικής. Για το σκοπό αυτό το 2005 σχεδιάστηκε η δεύτερη έρευνα πεδίου της Π.Α.Ε.Π. A.E. η οποία πραγματοποιήθηκε το

8 8 Μελέτη Ανάπτυξης Χρηστικών Δεικτών για την Εφαρμογή μέτρων Ενεργητικής Πολιτικής σε Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Το 2006 ολοκληρώθηκε το έργο των ανάπτυξης χρηστικών δεικτών για την εφαρμογή μέτρων Ενεργητικών Πολιτικών, το τελικό παραδοτέο του οποίου εστάλη στην ΕΥΣΕΚΤ στις 31 Ιανουαρίου Σκοπός της μελέτης, ήταν να μετρηθεί ο βαθμός επίδρασης των μέτρων ενεργητικής πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και η συνολική αποδοτικότητα των ενεργητικών μέτρων σε επίπεδο χώρας σε συνδυασμό με δείκτες απόδοσης των περιφερειακών αγορών εργασίας. Το έργο υλοποιήθηκε από την ΠΑΕΠ Α.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και περιελάμβανε ως γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο την Περιφέρεια ΑΜΘ, και σε τοπικό επίπεδο τον Νομό Αχαΐας. 9 Επιστημονική στήριξη των φορέων σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής για την αγορά εργασίας Η ΠΑΕΠ Α.Ε. συμμετείχε με στελέχη της στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Ασφάλισης για την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Στα πλαίσια του έργου αυτού στελέχη της ΠΑΕΠ Α.Ε. συνεργάστηκαν με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη συγγραφή σημειωμάτων σε διάφορα στάδια σύνταξης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), της έκθεσης αξιολόγησης της πορείας του ΕΠΜ καθώς και της απάντησης των ερωτημάτων που τέθηκαν από τη Δανία για την εξέταση του ελληνικού ΕΠΜ στη διαδικασία του Cambridge Review. Παράλληλα, στελέχη της ΠΑΕΠ Α.Ε. συμμετείχαν στη συγγραφή σημειωμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΣΔΕΝ τα οποία ζητήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ΠΑΕΠ Α.Ε. συμμετείχε με τα στελέχη της σε ημερίδες και συνέδρια παρουσιάζοντας το έργο της. Για παράδειγμα συμμετείχε στο Συνέδριο της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αχαΐας παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών για την απασχόληση και την ανεργία στο νομό Αχαΐας, στο συνέδριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Προσεγγίζοντας την αγορά εργασίας» παρουσιάζοντας τα ευρήματα των μελετών για την Κεντρική Μακεδονία, κ.α. Επίσης συνεργάστηκε με το CEDEFOP για το έργο της Διάγνωσης Αναγκών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συμμετείχε σε συνέδρια που διοργάνωσε το CEDEFOP για το έργο αυτό με εκπροσώπους όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Θα πρέπει επίσης να σημειωθούν οι συνεργασίες με την Επιτελική Αρχή του ΕΣΣΕΕΚΑ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΕΚΕΠΙΣ, πανεπιστήμια και άλλους φορείς για το έργο που πραγματοποιείται από την ΠΑΕΠ Α.Ε. καθώς και το έργο των άλλων φορέων. 8

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς

1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς 1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς Επιμέλεια: Γιώργος Κολλιάς Το επόμενο διάστημα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αξιοποιώντας την εμπειρία από τις δραστηριότητες τόσο στον τομέα ερευνών - μελετών όσο και στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3 Σεπτεμβρίου 2012 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε..Π.. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα