ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2043 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 4. Η υπ αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,"

Transcript

1 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Προς: Όλες τις Περιφέρειες και Ταχ. Κωδ.: όλους τους Δήµους της Χώρας -Δ/ντες Οικονοµικών Υπηρεσιών -Δ/ντες Υπηρεσιών Πληροφορικής Αρ. Εγκυκλίου: 53 ΘΕΜΑ: «Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόµβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονοµικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α και β βαθµού και προαπαιτούµενες ενέργειες από αυτούς». Σχετ: 1. Ο ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Η υπ αριθµ. 7044/ (ΦΕΚ 1165 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, µε την οποία ορίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ως δικαιούχος για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του προγράµµατος Καλλικράτης και συγκεκριµένα των έργων «Λειτουργική Ε- νοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Δήµων/ Περιφερειών». 3. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2043 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, «Καθορισµός του τύπου, του περιεχοµένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενηµέρωσης της βάση δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία δήµων», των αριθµοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 4320/ (ΦΕΚ 703 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2043 Β ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών». 4. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2043 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, «Καθορισµός του τύπου, του περιεχοµένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενηµέρωσης της βάση δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία περιφερειών», των αριθµοδεικτών α- ξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ α- ριθµ / (ΦΕΚ 1101 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Συµπλήρωση και Τροποποίηση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2043 Β ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών». 5. Η µε Α.Π / επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Έναρξη δοκι- µαστικής λειτουργίας του κεντρικού κόµβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονοµικών δεδοµένων των Ο.Τ.Α. και προαπαιτούµενες ενέργειες Δήµων». 6. Η µε Α.Π / επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας του κεντρικού κόµβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονοµικών δεδο- µένων των Ο.Τ.Α. και προαπαιτούµενες ενέργειες Περιφερειών». 7. Η µε Α.Π / επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του κεντρικού κόµβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονοµικών δεδο- µένων των Περιφερειών και Δήµων - Οριστικοποίηση Χρήσης 2011». σελ. 1 από 6

2 8. Η µε Α.Π / επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Διευκρινήσεις για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του κεντρικού κόµβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονοµικών δεδοµένων των Περιφερειών και Δήµων - Οριστικοποίηση Χρήσης 2011». Σε συνέχεια των ανωτέρω (7) και (8) σχετικών, σας ενηµερώνουµε ότι ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Κεντρικού Κόµβου Διαλειτουργικότητας (αρθ.3 των (3) και (4) σχετικών) που είναι εγκατεστηµένος στο Υπουργείο Εσωτερικών (εφ εξής ΥΠΕΣ) και από το Δεκέµβριο 2012 ξεκινά η δοκιµαστική λειτουργία του µέσω της άντλησης των στοιχείων οικονοµική διαχείρισης των Περιφερειών και των Δήµων. Για την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας σας γνωρίζουµε ότι ο Κόµβος Διαλειτουργικότητας τίθεται σε λειτουργία, παράλληλα µε την Διαδικτυακή Εφαρµογή της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (εφ εξής Δ.Ε.), µέσω της ο- ποίας παρέχονται έως σήµερα τα οικονοµικά στοιχεία από τους ΟΤΑ α και β βαθµού. Επισηµαίνουµε ότι η παράλληλη λειτουργία του Κόµβου Διαλειτουργικότητας και της Δ.Ε. θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) µηνών και θα αποτελέσει τη µεταβατική περίοδο σε επίπεδο συλλογής και επεξεργασίας των οικονοµικών στοιχείων των ΟΤΑ α και β βαθµού. Η παράλληλη λειτουργία-µεταβατική περίοδος κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να γίνουν οι τελευταίοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί πλήρως η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του Κόµβου Διαλειτουργικότητας, πριν αυτός αντικαταστήσει οριστικά την ανωτέρω Δ.Ε.. Το ΥΠΕΣ µε νεότερο έγγραφό του θα ενηµερώσει τους Δήµους και τις Περιφέρειες για τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, δηλαδή θα ανακοινώσει σχετικά µε το ποιός θα είναι ο τελευταίος Μήνας Αναφοράς, όπου τα στοιχεία των Δήµων και των Περιφερειών θα υποβληθούν παράλληλα και στην Δ.Ε.. Ως εκ τούτου µέχρι τότε οι ΟΤΑ οφείλουν να διαθέτουν και να καταχωρίζουν τα στοιχεία τους, τόσο στον Κόµβο Διαλειτουργικότητας όσο και στην Δ.Ε. της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., αντίστοιχα. Τονίζεται ότι σκοπός του Κόµβου Διαλειτουργικότητας είναι να αποτελέσει το µέσο συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των οικονοµικών στοιχείων των Περιφερειών και των Δήµων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που ασκεί το ΥΠΕΣ ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και ως Εποπτεύουσα, των συγκεκριµένων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, Αρχή (ν.3832/2010, υπ αριθµ. 9908/Β2-1069/10/ΦΕΚ 1629 Β , Απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Ορισµός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος» και υπ αριθµ. 9909/B2-1070/10/ΦΕΚ 1629 Β Απόφαση της ΕΛ- ΣΤΑΤ «Ορισµός Εθνικών Αρχών»). Επισηµαίνεται δε ότι η ανάπτυξη και λειτουργία του Κόµβου Διαλειτουργικότητας συµβάλλει στην αποφόρτιση των ΟΤΑ από τη χειρόγραφη υποβολή των σχετικών στοιχείων και παράλληλα διασφαλίζει την παροχή αξιόπιστης δηµοσιονοµικής πληροφόρησης προς τους αρµόδιους φορείς (ΓΛΚ, ΕΛΣΤΑΤ, κλπ) κατά τις προβλέψεις των (3) και (4) ανωτέρω σχετικών. Οι ΟΤΑ οφείλουν να υποστηρίξουν την όλη διαδικασία µέσω της εµπρόθεσµης διάθεσης των στοιχείων τους στον Κόµβο Διαλειτουργικότητας, µεριµνώντας για την ορθότητα και πληρότητα των αντλούµενων από αυτόν στοιχείων. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία του Κόµβου Διαλειτουργικότητας, παρέχονται οι πρώτες βασικές οδηγίες υποχρεώσεις, που αφορούν στα εξής θέµατα: 1. Τεχνικά θέµατα για τη διάθεση των στοιχείων 2. Υπόχρεοι διάθεσης στοιχείων των ΟΤΑ 3. Περιεχόµενο και χρόνος διάθεσης στοιχείων στον Κόµβο Διαλειτουργικότητας 4. Στοιχεία που απαιτείται να διατεθούν άµεσα από το σύνολο των ΟΤΑ 5. Αρµόδιοι πληροφόρησης ΥΠΕΣ για τεχνικά και διοικητικά/ διαδικαστικά θέµατα σελ. 2 από 6

3 1. Τεχνικά θέµατα για τη διάθεση των στοιχείων Η επικοινωνία του κόµβου διαλειτουργικότητας µε τις Περιφέρειες και τους Δήµους γίνεται µέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και για το λόγο αυτό είναι εγκατεστηµένες στους ΟΤΑ οι απαραίτητες διεπαφές για την επικοινωνία και την άντληση από τον Κόµβο Διαλειτουργικότητας των στοιχείων. Για τις λίγες εκείνες περιπτώσεις Δήµων που υπάρχει αδυναµία σύνδεσης µέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» λόγω µη ύπαρξης της απαραίτητης διεπαφής (web service), η άντληση των στοιχείων θα γίνεται µέσω της αποστολής µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο των αρχείων που παράγονται από τα πληροφοριακά συστήµατα των Δήµων, στο λογαριασµό: (για υποστήριξη επί της συγκεκριµένης ενέργειας απευθυνθείτε στην εταιρεία που υποστηρίζει τις τοπικές σας εφαρµογές Οικονοµικής Διαχείρισης). Ο Κόµβος Διαλειτουργικότητας, προκειµένου να αντλήσει τα στοιχεία, επικοινωνεί µέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στους χρόνους που ορίζονται κατωτέρω και ως εκ τούτου οι στατιστικοί ανταποκριτές υποχρεούνται να καθιστούν εµπρόθεσµα διαθέσιµα σε αυτόν τα προς άντληση στοιχεία. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητα τα εξής: α) σύνδεση και λειτουργία του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στο χώρο όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξυπηρετητής - server και οι διεπαφές (web services) για την διάθεση των στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία µε τον Κόµβο Διαλειτουργικότητας (για διευκρινήσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε την εταιρεία που υποστηρίζει τις τοπικές σας εφαρµογές για τα οικονοµικά και τη µισθοδοσία) β) Αδιάλειπτη συνεχή λειτουργία του εξυπηρετητή server που είναι εγκατεστηµένες οι διεπαφές (web services) και συγκεκριµένα: - είναι απαραίτητο ο εξυπηρετητής να παραµένει συνεχώς ανοιχτός (power on full operational mode) - στην περίπτωση που είναι απαραίτητο το κλείσιµο και η επανεκκίνηση του εξυπηρετητή, υποχρεωτικά θα προηγείται ενηµέρωση-ειδοποίηση της ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ, από τον υπεύθυνο εποπτείας του εν λόγω εξυπηρετητή. Η ειδοποίηση θα γίνεται µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδρο- µείου ( ), στους διαχειριστές του συστήµατος στη ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ και στο λογαριασµό: αναφέροντας τη διάρκεια µη λειτουργίας του εξυπηρετητή, τους λόγους της διακοπής της λειτουργίας του (π.χ. σε περίπτωση συντήρησης, αλλαγή θέσης κλπ) και υποχρεωτικά την ηµεροµηνία επανεκκίνησης - επιπλέον δεν πρέπει να γίνεται αλλαγή της διεύθυνσης IP του εν λόγω εξυπηρετητή. Στην περίπτωση όµως που αυτό είναι άκρως απαραίτητο, θα προηγείται ενηµέρωση-ειδοποίηση της ΔΜΗΕΣ του ΥΠΕΣ, από τον υπεύθυνο εποπτείας του εν λόγω εξυπηρετητή για να δηλωθεί η νέα διεύθυνση µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατά τα ανωτέρω, στους διαχειριστές του συστήµατος στη ΔΜΗΕΣ. 2. Περιεχόµενο και χρόνος διάθεσης των στοιχείων στον Κεντρικό Κόµβο Διαλειτουργικότητας Το περιεχόµενο και ο χρόνος διάθεσης των οικονοµικών στοιχείων στον Κόµβο Διαλειτουργικότητας ρυθµίζεται αναλυτικά από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις (τα ως (3) και (4) άνω σχετικά). Ειδικότερα, οι Στατιστικοί Ανταποκριτές οφείλουν να διαθέτουν τα στοιχεία του Φορέα εντός 10 ηµερών από την λήξη του µήνα αναφοράς. Τα στοιχεία που συλλέγονται µηνιαίως από τον Κόµβο Διαλειτουργικότητας είναι: - Απολογιστικά στοιχεία εσόδων (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 µέχρι το µήνα αναφοράς) - Απολογιστικά στοιχεία εξόδων (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 µέχρι το µήνα αναφοράς) - Στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού (Μηνιαία) σελ. 3 από 6

4 - Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/ (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 µέχρι το µήνα αναφοράς) - Στοιχεία Μητρώου Δεσµεύσεων (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 µέχρι το µήνα αναφοράς) - Στοιχεία Πορείας Είσπραξης Εσόδων (Μηνιαία σωρευτικά από 1/1 µέχρι το µήνα αναφοράς) - Στοιχεία Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών (Μηνιαία) - Στοιχεία Μισθοδοσίας (Μηνιαία) - Στοιχεία Προσωπικού (Μηνιαία) - Στοιχεία Τεχνικών Έργων (αφορά µόνο τις Περιφέρειες). 3. Υπόχρεοι διάθεσης των στοιχείων Για την πληρότητα, την ορθότητα και την αξιοπιστία των οικονοµικών στοιχείων υπεύθυνος είναι ο Προϊστάµενος των Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα. Για την τακτική και έγκαιρη διάθεση των εν λόγω στοιχείων στον Κόµβο Διαλειτουργικότητας, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάµενος των Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα και ο Στατιστικός Ανταποκριτής που έχει ορίσει ο φορέας (παρ.2 αρθ.1 των (3) και (4) σχετικών και η υπ αριθµ. 4/οικ.458/ εγκυκλίου του ΥΠΕΣ µε ΑΔΑ:4Α9ΙΚ-Λ), δηλαδή ο υπάλληλος της οικονοµικής υπηρεσίας που ήδη έχει οριστεί για την αποστολή των οικονοµικών στοιχείων µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.. Επισηµαίνεται ότι είναι απαραίτητο, πριν τη διάθεση των στοιχείων, να προηγείται έλεγχος αυτών από τον Στατιστικό Ανταποκριτή και τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), µε τη συνδροµή οποιουδήποτε άλλου εµπλεκόµενου υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του φορέα κρίνει σκόπιµο ο αρµόδιος Π.Ο.Υ. καθώς και του αρµοδίου µηχανογραφικής-πληροφορικής υποστήριξης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και πληρότητα των αντλούµενων στοιχείων. Για σκοπούς της άµεσης επικοινωνίας της Υπηρεσίας µας µε τους κατά τόπους αρµοδίους υπαλλήλους, παρακαλούµε να συµπληρώσετε τον κάτωθι πίνακα και να τον αποστείλετε άµεσα µέσω στη διεύθυνση Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών Στατιστικός Ανταποκριτής Αναπληρωτής Στατ. Αντ. Όνοµα Δή- µου/ Περιφέρειας Όνοµα Τηλέφωνο Fax Η ίδια ενηµέρωση πρέπει να πραγµατοποιείται κάθε φορά που επέρχονται αλλαγές για το συγκεκριµένο θέµα. Επισηµαίνεται ότι ο Στατιστικός Ανταποκριτής του φορέα είναι απαραίτητο να συνεργάζεται µε τον αρµόδιο πληροφορικής-µηχανογραφικής υποστήριξης. Την εποπτεία της όλης διαδικασίας υποβολής των οικονοµικών στοιχείων έχει ο Π.Ο.Υ. του Δήµου / της Περιφέρειες, ο οποίος οφείλει να υποβοηθά και να συντονίζει όλους τους εµπλεκόµενους στην προετοιµασία και αποστολή των οικονοµικών στοιχείων, είτε ανήκουν στις οικονοµικές Υπηρεσίες του φορέα, είτε αυτοί τις υποστηρίζουν µηχανογραφικά. σελ. 4 από 6

5 4. Στοιχεία που απαιτείται να διατεθούν άµεσα από το σύνολο των ΟΤΑ Στο πλαίσιο της έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του Κόµβου Διαλειτουργικότητας και της αναγκαιότητας συλλογής αναλυτικών δηµοσιονοµικών στοιχείων άµεσα, είναι απαραίτητο όλες οι Περιφέρειες και όλοι οι Δήµοι µέχρι 21 Δεκεµβρίου 2012 να διαθέσουν στον Κεντρικό Κόµβο Διαλειτουργικότητας τα στοιχεία για το Μήνα Αναφοράς «Σεπτέµβριο 2012> και «Οκτώβριο 2012», όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και µέχρι τέλος Δεκεµβρίου τα στοιχεία για το «Νοέµβριο 2012». Για τους µήνες που έπονται θα πρέπει να τηρηθούν οι χρόνοι που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο. 5. Αρµόδιοι πληροφόρησης ΥΠΕΣ για τεχνικά και επιχειρησιακά θέµατα Σε περίπτωση αναγκαιότητας για παροχή διευκρινήσεων επί ζητηµάτων που αφορούν στον Κόµβο Διαλειτουργικότητας αρµόδιοι, κατά περίπτωση, είναι οι ακόλουθοι υπάλληλοι του ΥΠΕΣ: Τεχνικά θέµατα Ονοµατεπώνυµο Τσιµπουκέλης Κ. Έξαρχος Π. Τηλέφωνο Διοικητικά/ διαδικαστικά Θέµατα Ονοµατεπώνυµο Λαµπρακάκης Β. Νασίου Β Τσαµίλης Ε.Ε. Τηλέφωνο Ενόψει του χαρακτήρα του συγκεκριµένου εγχειρήµατος και ειδικότερα του ρόλου που καλείται να επιτελέσει ο Κόµβος Διαλειτουργικότητας, ως εργαλείο συγκέντρωσης και παροχής δηµοσιονοµικής πληροφόρησης προς όλους τους δηµόσιους φορείς, επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι ΟΤΑ καλούνται να παρέχουν οικονοµικά στοιχεία στο πλαίσιο οδηγιών παρεχόµενων από τρίτους φορείς, θα πρέπει πρώτα να αναµένουν σχετική ενηµέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Γενικός Γραµµατέας Γιάννης Φ. Ιωαννίδης σελ. 5 από 6

6 Κοινοποίηση: 1. ΕΛΣΤΑΤ Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασµών Πειραιώς 46 & Επονιτών Τ.Κ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2. Υπουργείο Οικονοµικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισµού -Δ/νση Προϋπολογισµών της Γενικής Κυβέρνησης -Δ/νση Προγραµµατισµού, Δηµοσιονοµικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας Πανεπιστηµίου 37 Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ 3. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Μυλλέρου Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ 4. ΚτΠ Α.Ε. Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4 Υµηττός Αττικής, Εσωτερική Διανοµή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 4. κ. Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 5. κ. Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 6. Δ/νση Οικονοµικών ΟΤΑ 7. Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ σελ. 6 από 6

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοζάνη 18/08/2015 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αρ. Πρωτ.: 4867 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πρόσκλησης: 01 (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) Α/Α ΟΠΣ: 1006 Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π. Αθήνα, 07/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Ημερομηνία: 18-08-2015 Α.Π.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Ημερομηνία: 18-08-2015 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28 Ταχ. Κώδικας: 691 00, Κομοτηνή Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 24-2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έκθεση Ελέγχου «Έλεγχος Εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου χρήσης 2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έκθεση Ελέγχου «Έλεγχος Εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου χρήσης 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έκθεση Ελέγχου «Έλεγχος Εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου χρήσης 2011» Ομάδα Ελέγχου Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Σύνοψη... 5 1. Εισαγωγή... 9 2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012)

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ρ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 2/91020/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.147/ΨΣ7402-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.147/ΨΣ7402-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25

Διαβάστε περισσότερα