Η Καμπότζη μετϊ τισ δίκεσ των πρωταιτίων τησ γενοκτονίασ επί καθεςτώτοσ Πολ Ποτ: απόδοςη δικαιοςύνησ ή ςυγκϊλυψη εγκλημϊτων και εγκληματιών;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Καμπότζη μετϊ τισ δίκεσ των πρωταιτίων τησ γενοκτονίασ επί καθεςτώτοσ Πολ Ποτ: απόδοςη δικαιοςύνησ ή ςυγκϊλυψη εγκλημϊτων και εγκληματιών;"

Transcript

1 Η Καμπότζη μετϊ τισ δίκεσ των πρωταιτίων τησ γενοκτονίασ επί καθεςτώτοσ Πολ Ποτ: απόδοςη δικαιοςύνησ ή ςυγκϊλυψη εγκλημϊτων και εγκληματιών; Μάζεκα: Σπγθξηηηθή Πνιηηηθή ΗΗ: Τξίηνο Κόζκνο Υπεύζπλνο Καζεγεηήο: Σσηεξόπνπινο Γεκήηξηνο Φνηηήηξηεο: Εεξβνύ Άλλα, Κνπηζηνύκπα Διεπζεξία Θενδώξα, Σηαπθαξά Εήλα Έηνο: 2014

2 Table of Contents Αο γλσξίζνπκε ηελ Κακπόηδε!... 3 Ζ Κακπόηδε Μέζα ζην Φξόλν... 3 Πώο έθηαζαλ ζηελ εμνπζία... 4 Ο Pol Pot... 4 Δπί Καζεζηώηνο... 4 Μεηά ηε γελνθηνλία... 7 Γηθαηνζύλε... 9 Μλήκε; Ζ Κακπόηδε Σήκεξα Σπκπεξάζκαηα-Πεξαηηέξσ Δξσηήκαηα Πξνηεηλόκελεο ηαηλίεο θαη ληνθπκαληέξ Φσηνγξαθηθό πιηθό Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο... 27

3 Ασ γνωρίςουμε την Καμπότζη! Γεσγξαθηθή Θέζε: Ν/Α Αζία Γεηηνληθέο Φώξεο: Τατιάλδε, Λάνο, Βηεηλάκ Πξσηεύνπζα: Phnom Penh Έθηαζε: η.ρικ. Πιεζπζκόο: 14,5 εθ. Γιώζζα: Φκεξ Θξεζθεία: Βνπδηζκόο Η Καμπότζη Μέςα ςτο Χρόνο Από ηνλ 5ν αη.: Eπηθξάηεζε ηνπ ιανύ ησλ Φκεξ Από κέζα 14νπ αη.: Eπηθξάηεζε ηνπ βνπδηζκνύ 1493: Ίδξπζε ηεο Phnom Penh 1863: Γαιιηθό πξνηεθηνξάην 1941: Καηάιεςε Κακπόηδεο από Ηαπσλία- Βαζηιηάο: Norodom Sihanouk 1946: Αλάθηεζε Κακπόηδεο από Γαιιία 1953: Αλεμαξηεζία από Γαιιία-ην Βαζίιεην ηεο Κακπόηδεο Πξόγνλνη ησλ Φκεξ ήηαλ νη Κακπνύηδα. Ο ιαόο ησλ Φκεξ επηθξάηεζε από ηνλ 5ν αη. κφ, ελώ ζηελ ύςηζηε αθκή ηνπ έθηαζε θαηά ηνλ 9ν αη κφ.

4 Πώσ έφταςαν ςτην εξουςία 1956: Πόιεκνο Βηεηλάκ. ΖΠΑ: Πνιηηηθή Αλάζρεζεο 1965: Ο βαζηιηάο Sihanouk ζηακαηά ηηο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ θαη μεθηλά ζπλεξγαζία κε ηνπο Βηεηλακέδνπο guerillas. 4 ρξόληα κεηά, νη ΖΠΑ μεθηλνύλ κπζηηθνύο βνκβαξδηζκνύο 1970: Lon Nol:Υπέξ ΖΠΑ, θαηά Βηεηλάκ 1975: 17 Απξηιίνπ 1975: Ο Pol Pot θαηαιακβάλεη ηελ Phnom Penh. Ζ ηζηνξία αξρίδεη από ηελ αξρή. To 1956 μεθηλά ν Πόιεκνο ηνπ Βηεηλάκ, πνπ πξόθεηηαη γηα έλαλ πόιεκν κεηαμύ ΖΠΑ θαη θνκκνπληζηώλ. Γηα ηηο ΖΠΑ, πνιέκηνπο ηνπ θνκκνπληζκνύ, είλαη ζεκαληηθό νη γεηηνληθέο ηνπ Βηεηλάκ ρώξεο λα κείλνπλ εθηόο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θάζκαηνο, γη απηό θαη ζα ζειήζνπλ λα απνηξέςνπλ κηα ηέηνηα εμέιημε ζηελ Κακπόηδε. Ο βαζηιηάο ηεο Κακπόηδεο, ν Sihanouk, όκσο, έρεη αληίζεηε απόςε, θαη ζπληάζζεηαη κε ηνπο βηεηλακέδνπο θνκκνπληζηέο, ελάληηα ζηηο ΖΠΑ. Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα μεθηλήζνπλ νη ΖΠΑ βνκβαξδηζκνύο ζηελ Κακπόηδε, ην Τν 1970, ηελ εμνπζία αλαιακβάλεη ν Lon Nol, ν νπνίνο είλαη ππέξ ησλ ΖΠΑ. Έηζη, μεθηλά έλαο εκθύιηνο, πνπ από ηε κηα βξίζθνληαη νη ππνζηεξηθηέο ησλ Ακεξηθάλσλ, αιιά θαη νη ίδηνη νη Ακεξηθάλνη, θη από ηελ άιιε, νη θνκκνπληζηέο, ησλ νπνίσλ ην θόκκα είλαη νη Khmer Rouge, κε επηθεθαιήο ηνλ Pol Pot. Μεηά από 5 ρξόληα εκθπιίνπ, νη Khmer Rouge, θαηαθέξλνπλ λα ληθήζνπλ. Ο Pol Pot δε ράλεη ρξόλν θαη εθαξκόδεη άκεζα ην όξακά ηνπ. ια αιιάδνπλ, ε ηζηνξία αξρίδεη από ηελ αξρή. Ο Pol Pot 1949: Υπόηξνθνο Γαιιηθνύ Παλεπηζηεκίνπ 1953: Δπηζηξέθεη ζηελ Phnom Penh 1962: Γίλεηαη Γξακκαηέαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο, "Khmer Rouge" 1998: Πεζαίλεη από αλαθνπή θαξδηάο Ο Πνι Πνη ην 1949 ζπνπδάδεη ζην Παξίζη όπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην καξμηζκό. ηαλ επηζηξέθεη ζηελ Phnom Phen γίλεηαη γξακκαηέαο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θόκκαηνο. Τν 1998 πεζαίλεη από αλαθνπή θαξδηάο ίζσο γύξσ ζηα 72 ηνπ ρξόληα, γηαηί ε αθξηβήο εκεξνκελία ηεο γέλλεζεο ηνπ δελ είλαη γλσζηή.

5 Επί Καθεςτώτοσ 17 Απριλίοσ 1975: Κατάληυη της Phnom Penh. Οιόθιεξε ε πόιε αδεηάδεη ακέζσο. Οη θάηνηθνη κεηαθέξνληαη ζηελ επαξρία θαη αλαγθάδνληαη λα γίλνπλ αγξόηεο. Ηδενινγία: Δπηξξνέο από ην Μαντζκό. Αγξνηηθή Οπηνπία. Καηαζηξνθή όισλ ησλ θαπηηαιηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ θνηλσλία. Γηαλννύκελνη θαη επαγγεικαηίεο: ερζξνί ηνπ θαζεζηώηνο Γελνθηνλία: Οξηζκόο Γελνθηνλίαο: Έγθιεκα νκάδσλ. Απαηηεί ηελ "πξόζεζε γηα θαηαζηξνθή νιόθιεξεο ή κέξνπο κηαο εζληθήο, εζλνηηθήο, θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο νκάδαο". Απνινγηζκόο ζαλάησλ ( ): (πεξίπνπ), ζε ζύλνιν πιεζπζκνύ Πείλα θαη αξξώζηηεο: Δμνλησηηθή εξγαζία, Υπνζηηηζκόο, Αλππαξμία θαξκάθσλ Φπιαθή: Ζ πην γλσζηή: S-21, Πεξίπνπ (λεθξνί), 12 γλσζηνί επηδήζαληεο, Βαζαληζηήξηα, Ηαηξηθά πεηξάκαηα Killing Fields: ξνο ηνπ Dith Pran καδηθνί ηάθνη. Δθηεινύληαλ όζνη δε ζπκκνξθώ-λνληαλ. Year Zero Με ηελ θαηάιεςε ακέζσο ε πόιε αδεηάδεη θαη νη θάηνηθνί ηεο κεηαθέξνληαη ζηελ επαξρία γηα λα γίλνπλ αγξόηεο, πξνθεηκέλνπ ην θαζεζηώο λα εθπιεξώζεη ην όξακά ηνπ. Ηδενινγία Τν Khmer Rouge σο πξνο ηελ ηδενινγία ηνπ είρε επεξεαζηεί από ην Μαντζκό, δειαδή ζεσξεί ηνπο αγξόηεο ηελ επαλαζηαηηθή δύλακε πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κεηάβαζε από ηνλ θαπηηαιηζκό ζην ζνζηαιηζκό. Σηόρνο ηνπ ε δεκηνπξγία κηαο αγξνηηθήο νπηνπίαο. Πηζηεύεη, ινηπόλ, όηη κπνξεί λα θηηάμεη κηα αηαμηθή θνηλσλία, ππνβαζκίδνληαο όιεο ηηο ηάμεηο ζην επίπεδν ηνπ αγξόηε. Γηα λα ην πεηύρεη απηό ην θόκκα: θαηαξγεί όια ηα πνιηηηθά θαη αζηηθά δηθαηώκαηα θαηαξγεί ηνπο δεζκνύο κε ηε ζξεζθεία, θαζώο απαγνξεύεηαη ε πίζηε ζε νπνηαδήπνηε ζξεζθεία θαη ηνπο δεζκνύο κε ηελ νηθνγέλεηα, αθνύ ηα παηδηά από 8 ρξνλώλ απνρσξίδνληαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπνζεηνύληαη ζε ζηξαηόπεδα όπνπ γαινπρνύληαη κε ηηο αμίεο ηνπ θαζεζηώηνο. Δπίζεο, θαηαξγείηαη ε επίζεκε εθπαίδεπζε, ηα ρξήκαηα θαη θάζε άιιν θαπηηαιηζηηθό ζηνηρείν ζηελ θνηλσλία, έηζη όια ηα εξγνζηάζηα, λνζνθνκεία, ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα θιείλνπλ Δπνκέλσο, θάζε πηπρή ηεο δσήο έρεη θαλόλεο, ηνπο νπνίνπο όπνηνο δελ ηνπο ηεξεί ζεσξείηαη ερζξόο. Δπίζεο, ερζξνί ηνπ θαζεζηώηνο ζεσξνύληαη: όζνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά έζλε, νη δηαλννύκελνη θαη νη επαγγεικαηίεο νπνηνπδήπνηε ηνκέα. Γελνθηνλία Ζ γελνθηνλία πξαγκαηνπνηείηαη από ην Σθνηώλνληαη άλζξσπνη, δειαδή ην 1/4 κε 1/5 ηνπ ηόηε πιεζπζκνύ. - Οη άλζξσπνη πεζαίλνπλ από ηελ πείλα θαη ηηο αξξώζηηεο: Ζ εξγαζία ζηα ρσξάθηα πνπ ηνπο επηβάιιεη ην θαζεζηώο είλαη εμνλησηηθή, ζηελ νπζία νη άλζξσπνη είλαη ζθιάβνη. Δπίζεο, ππνζηηίδνληαη θαζώο ζηνλ θαζέλα κνηξάδεηαη κία κηθξή κεξίδα θαγεηνύ, ελώ πνιινί πεζαίλνπλ από ηηο αξξώζηηεο, αθνύ ην θαζεζηώο έρεη θαηαζηξέςεη όια ηα θάξκαθα γηαηί είλαη θαπηηαιηζηηθά πξντόληα. - Οη ερζξνί ηνπ θαζεζηώηνο ζθνηώλνληαη ζηηο θπιαθέο:

6 Ζ πην γλσζηή είλαη ε θπιαθή αζθαιείαο 21 ή S-21 πνπ βξηζθόηαλ ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Κακπόηδεο (όπνπ κεηά ηελ θαηάιεςή ηεο από ην Khmer Rouge είρε κείλεη κόλν ε θπιαθή θαη ηα δηνηθεηηθά γξαθεία ηνπ θόκκαηνο). Δθεί ζθνηώλνληαη άλζξσπνη. Οη θξαηνύκελνη θαζεκεξηλά βαζαλίδνληαη θαη πνιινί από απηνύο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηαηξηθά πεηξάκαηα. Οη γλσζηνί επηδήζαληεο από ηε ζπγθεθξηκέλε θπιαθή είλαη κόλν 12. Έλαο από απηνύο είλαη ν Vann Nath (δσγξάθνο). - Πνιινί ζθνηώλνληαη ζηα ιεγόκελα Killing Fields : Έηζη νλνκάδνληαη δηάθνξα κέξε ζηελ Κακπόηδε όπνπ κεγάινο αξηζκόο αλζξώπσλ ζθνηώζεθε (ζηε ρώξα αλαθαιύθζεθαλ καδηθνί ηάθνη). Σύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Yale κόλν ηα ζύκαηα ησλ εθηειέζεσλ είλαη γύξσ ζηα 1,3 εθαηνκκύξηα. Τνλ όξν Killing Fields ηνλ ρξεζηκνπνίεζε πξώηε θνξά ν δεκνζηνγξάθνο Dith Pran κεηά ηελ έμνδό ηνπ από ηελ Κακπόηδε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηώηνο.

7 Μετά τη γενοκτονία 1977: Πόιεκνο Κακπόηδεο ελαληίνλ Βηεηλάκ 1979: Τν Βηεηλάκ θαηαθηά ηελ Phnom Penh. Τέινο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ Khmer Rouge. Καηαδίθε Pol Pot θαη Ieng Sary, κε ηελ θαηεγνξία ηεο γελνθηνλίαο. Καλείο ηνπο δελ παξνπζηάδεηαη ζην δηθαζηήξην. Ο Pol Pot ζπλερίδεη λα έρεη ελεξγό πνιηηηθό ξόιν, κε ηελ ππνζηήξημε Κίλαο, ΖΠΑ, θαη αξθεηώλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Τν 1982, νη Khmer Rouge ζρεκαηίδνπλ θπβέξλεζε καδί κε ηνλ Sihanouk θαη ηνλ κε θνκκνπληζηή Son Sann. Τα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ αθόκα: Οη Khmer Rouge ζπλερίδνπλ ηε δξάζε ηνπο, βαζηθά αγαζά ιείπνπλ. Ζ εηξήλε ζα αξγήζεη λα έξζεη. 1990: Απνρώξεζε Βηεηλάκ από ηελ Κακπόηδε 1993 Πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξώηεο εθινγέο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ OHE. 1998: Πεζαίλεη ν Pol Pot. Τν 1999 δηαιύνληαη νη Khmer Rouge. Καη μαλαγπξίδνπκε ζηα ηζηνξηθά. Παξόηη Βηεηλάκ θαη Κακπόηδε είλαη ζύκκαρνη θαη ζπκθσλνύλ πνιηηηθά, o Pol Pot δελ ηνπο εκπηζηεύεηαη θαη μεθηλά πόιεκν ελαληίνλ ηνπο, πνπ θαηαιήγεη κε ηελ ήηηα ηνπ θαη απνρώξεζή ηνπ. Οη Βηεηλακέδνη ηνλ θαηαδηθάδνπλ ζ έλα δηθαζηήξην όπνπ πνηέ δελ εκθαλίδεηαη. Θα πεξίκελε θαλείο, πσο νη Γπηηθέο Γπλάκεηο ζα θαηαδίθαδαλ θη απηέο ηνλ δηθηάηνξαδνινθόλν. κσο, ηόζν ε ππνζηήξημε πνπ έρεη από ηελ Κίλα, όζν θαη ην γεγνλόο όηη νη ερζξνί ηνπ, νη Βηεηλακέδνη, είλαη ηαπηόρξνλα θαη ερζξνί ησλ ΖΠΑ, απνηεινύλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Ο Pot αλαιακβάλεη ελεξγό ξόιν ζηελ «αλνηθνδόκεζε» ηεο Κακπόηδεο, ελώ ηαπηόρξνλα αλαγλσξίδεηαη ζην εμσηεξηθό, σο δηπισκαηηθόο εθπξόζσπνο ηεο ρώξαο, σο έλαο άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηα ζεκαηάθηα, αιιά κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα ζπλελλνεζείο θαη ζπλερίδεη λα έρεη κηα ζέζε ζηα Ζλσκέλα Έζλε. Παξάιιεια, νη ΖΠΑ, ε Κίλα θαη αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο ηνπ παξέρνπλ ηα όπια πνπ ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί. Οη λεθξνί ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη, ηόζν ιόγσ ηεο δξάζεο ησλ Khmer Rouge, όζν θαη ηεο αδξάλεηαο ησλ δπηηθώλ, πνπ δελ ηνπο παξέρνπλ, αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, όπσο ζε πεξηπηώζεηο άιισλ ρσξώλ. Τώξα, ην 1990 ην Βηεηλάκ απνρσξεί θη αθνινπζνύλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο ζην Παξίζη όπνπ ζπκθσλείηαη ε δηελέξγεηα εθινγώλ. Ζ Κίλα, όκσο, πάιη, πηέδεη, θπζηθά, όρη θαλεξά, ώζηε λα έρνπλ νη Khmer Rouge ξόιν ζηελ πνιηηηθή πξηλ από απηέο θαη ε γελνθηνλία δελ αλαγλσξίδεηαη. Τν 1993, γίλνληαη ηειηθά νη πξώηεο εθινγέο, νη νπνίεο θπζηθά, δελ γίλνληαη ππό ηηο ζπλήζεηο δεκνθξαηηθέο ζπλζήθεο, αθνύ νη Khmer Rouge κπντθνηάξνπλ ηελ όιε δηαδηθαζία ήδε από ην Τν 1997 δηθάδεηαη ν Pol Pot από ην θόκκα ηνπ, αιιά ην 1998 επηηέινπο πεζαίλεη θη έηζη ιήγεη θαη ν εκθύιηνο θαη έρνπκε ηελ πξώηε ρξνληά εηξήλεο ζηελ Κακπόηδε. 9

8 Δικαιοςύνη Ηνύληνο 1997:Ζ θπβέξλεζε ηεο Κακπόηδεο απεπζύλεηαη ζηα Ζλ. Έζλε 2001: Δγθξίλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ εηδηθνύ δηθαζηεξίνπ Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) 2003: Κακπόηδε & Ζλ. Έζλε ζπκθσλνύλ γηα ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο δίθεο Τν δηθαζηήξην: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) Έλα πβξηδηθό δηθαζηήξην. Θα δηαιπζεί κόλν όηαλ νινθιεξσζνύλ όιεο νη δίθεο θαη νη εθέζεηο. Δμεηάδεη 4 ππνζέζεηο: Υπόζεζε 001: Kaing Guek Eav Υπόζεζε 002: Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith, Khieu Samphan Υπόζεζε 003: κε θνηλνπνηεκέλεο νη ηαπηόηεηεο ησλ 2 θαηεγνξνπκέλσλ Υπόζεζε 004: κε θνηλνπνηεκέλεο νη ηαπηόηεηεο ησλ 3 θαηεγνξνπκέλσλ Kaing Guek Eav/ Comrade Duch: Πξώελ θαζεγεηήο καζεκαηηθώλ Ζκ. γέλλεζεο: 17/11/1942 Ζκ. ζύιιεςεο: 31/7/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: πξόεδξνο ηεο θπιαθήο S-21(Tuol Sleng) Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Kar Savuth & Kang Ritheary (Κακπόηδε) Απνηέιεζκα δίθεο: Ηζόβηα θπιάθηζε Nuon Chea/ Brother Number Two Ννκηθέο ζπνπδέο ζηε Μπαγθόλγθ Ζκ. γέλλεζεο: 7/7/1926, Ζκ. ζύιιεςεο: 19/9/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηνπ ΚΚ Κακπόηδεο Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Son Arun (Κακπόηδε) & Victor Koppe (Οιιαλδία) Αλακέλεηαη ε εηπκεγνξία δηθαζηεξίνπ κέζα ζην 2014 IENG SARY/ BROTHER NUMBER THREE/VAN Σπνπδέο πνιηηηθήο επηζηήκεο ζηε Γαιιία Ζκ. γέλλεζεο: 24/10/1925, Ζκ. ζύιιεςεο: 12/11/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: Υπνπξγόο Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Ang Udom (Κακπόηδε) & Michael G. Karnavas (ΖΠΑ) Απεβίσζε ζηηο 14/3/2013, ρσξίο λα έρεη πξνιάβεη λα βγεη ε εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ IENG THIRITH/PHEA Λνγνηερληθέο ζπνπδέο ζην Παξίζη Ζκ. γέλλεζεο: 12/3/1932 Ζκ. ζύιιεςεο: 12/11/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: Υπνπξγόο Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Phat Pouv Seang (Κακπόηδε) & Diana Ellis (Μ. Βξεηαλία) Λόγσ ηεο θπζηθήο ηεο θαηάζηαζεο (άλνηα) δελ κπνξεί λα ππεξεηήζεη ην ζθνπό ηεο δηθαηνζύλεο. KHIEU SAMPHAN/HEM Σπνπδέο ζηε Γαιιία Ζκ. γέλλεζεο: 28/71931, Ζκ. ζύιιεςεο: 19/11/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: Αξρεγόο ηνπ Κξάηνπο Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Kong Sam Omn (Κακπόηδε), Arthur Vercken (Γαιιία) & Anta Guisse (Γαιιία) Αλακέλεηαη ε εηπκεγνξία δηθαζηεξίνπ κέζα ζην 2014 Αστοί ποσ γλίτφσαν Pol Pot: πέζαλε ηνλ Απξίιην 1998 Ta Mok: πέζαλε ηνλ Ηνύιην 2006 Τν 1997 ε θπβέξλεζε ηεο Κακπόηδεο απεπζύλζεθε ζηα Ζλ. Έζλε γηα λα ηε βνεζήζνπλ λα θέξεη ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο ηνπο θύξηνπο αξρεγνύο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ Κόθθηλσλ

9 Φκεξ. Τέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα ε Δζλνζπλέιεπζε ηεο Κακπόηδεο πέξαζε λόκν κε ηνλ νπνίν κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλα δηθαζηήξην, ην νπνίν ζα εηδηθεπόηαλ ζηε δηειεύθαλζε ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ ηελ πεξίνδν Τν δηθαζηήξην απηό νλνκάζηεθε Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC). Άηππα νλνκάδεηαη The Khmer Rouge Tribunal θαη The Cambodia Tribunal. Τειηθά, ην 2003 Ζλ. Έζλε θαη Κακπόηδε ήξζαλ ζε ζπκθσλία θαζνξίδνληαο ην πιαίζην ζην νπνίν ε δηεζλήο θνηλόηεηα ζα βνεζνύζε ζηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο από ην ECCC. Τν ECCC εληάζζεηαη ζην δηθαζηηθό ζύζηεκα ηεο Κακπόηδεο, αιιά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο είλαη έλα πβξηδηθό δηθαζηήξην θαζόηη δηθαζηέο θαη δηθεγόξνη πξνέξρνληαη θαη από ηελ Κακπόηδε θαη από ην εμσηεξηθό, ελώ ηαπηόρξνλα επηθαιείηαη θαη ηελ θακπνηδηαλή θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία. Ζ εκεξνκελία δηάιπζήο ηνπ παξακέλεη πξνο ην παξόλ άγλσζηε, θαζόηη αθόκα νη δίθεο ηξέρνπλ. Οη ππνζέζεηο πνπ εμεηάδεη είλαη 4: ππόζεζε 001: Kaing Guek Eav ππόζεζε 002: Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith, Khieu Samphan ππόζεζε 003: κε θνηλνπνηεκέλεο νη ηαπηόηεηεο ησλ 2 θαηεγνξνπκέλσλ ππόζεζε 004: κε θνηλνπνηεκέλεο νη ηαπηόηεηεο ησλ 3 θαηεγνξνπκέλσλ Οη θαηεγνξίεο πνπ επηξξίπηνληαη ζηα παξαπάλσ πξόζσπα είλαη νη εμήο: εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο, εκπινθή ζηε γελνθηνλία θαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ Σπκβάζεσλ ηεο Γελεύεο ηνπ Οη ππνζέζεηο 003 θαη 004 εθθξεκνύλ. ζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε 001, ζ' ζπηήλ εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηνπ Kaing Guek Eav/ Comrade Duch, ν νπνίνο είλαη πξώελ θαζεγεηήο καζεκαηηθώλ θαη απνηειεί ην λεόηεξν κέινο ηεο εγεζίαο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ πνπ βξίζθεηαη ελ δσή. Γελλήζεθε ζηηο 17/11/1942 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 31/7/2007. Σηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο ήηαλ αξρηθά αλαπιεξσηήο θαη ζηε ζπλέρεηα πξόεδξνο ηεο θπιαθήο S-21(Tuol Sleng). Οη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζήο ηνπ είλαη νη Kar Savuth & Kang Ritheary, ακθόηεξνη πξνεξρόκελνη από ηελ Κακπόηδε. Ζ δίθε δηήξθεζε 30/3/ /11/2009, θαη ε ηειηθή δηθαζηηθή απόθαζε αλαθνηλώζεθε ζηηο 3/2/2012 πνπ ηνλ θαηαδίθαζε ζε ηζόβηα θπιάθηζε. Ζ ππόζεζε 002 αθνξά ηνπο Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith θαη Khieu Samphan, θαη ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2012 νινθιεξώζεθε ε έξεπλα γη' απηή ηελ ππόζεζε. Ο Nuon Chea/ Brother Number Two ζπνύδαζε λνκηθά ζηε Μπαγθόλγθ, όπνπ θαη έγηλε κέινο ηνπ ΚΚ ηεο Τατιάλδεο. Γελλήζεθε ζηηο 7/7/1926 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 19/9/2007. Σηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο ήηαλ αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο ηνπ ΚΚ Κακπόηδεο, θαζώο επίζεο θαη κέινο ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΚ ηεο Κακπόηδεο. Οη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζήο ηνπ είλαη νη Son Arun (Κακπόηδε) & Victor Koppe (Οιιαλδία). Τν 1998 ιηπνηάθηεζε από ην θαζεζηώο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ ιακβάλνληαο ράξε από ηνλ πξσζππνπξγό Hun Sen. Ζ εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ αλακέλεηαη λα βγεη κέζα ζην Ο Ieng Sary/Brother Number Three/Van ζπνύδαζε πνιηηηθέο επηζηήκεο ζηε Γαιιία, όπνπ ην 1951 γίλεηαη κέινο ηνπ ΚΚ Γαιιίαο. Γελλήζεθε ζηηο 24/10/1925 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 12/11/2007. Σηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο θαηείρε ην αμίσκα ηνπ Υπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ θαη απνηεινύζε ην κνλαδηθό ζεκείν επηθνηλσλίαο ησλ θπβεξλεηώλ ηεο Κακπόηδεο κε ηνλ ππόινηπν θόζκν. Οη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζήο ηνπ είλαη νη Ang Udom (Κακπόηδε) & Michael G. Karnavas (ΖΠΑ). Ήηαλ ν πξώηνο εγέηεο πνπ ιηπνηάθηεζε από ην θαζεζηώο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ, ην 1996, θαη έηζη έιαβε βαζηιηθή ράξε από ην Norodom Sihanouk. Απεβίσζε ζηηο 14/3/2013 ρσξίο λα έρεη πξνιάβεη λα εθδηθαζηεί ε ππόζεζή ηνπ θαη λα βγεη ε εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ Ieng Thirith/Phea έθαλε ινγνηερληθέο ζπνπδέο ζην Παξίζη θαη ήηαλ ην πξώην θακπνηδηαλό άηνκν πνπ πήξε πηπρίν ζηελ αγγιηθή ινγνηερλία. Γελλήζεθε ζηηο 12/3/1932 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 12/11/2007. Ζ αδειθή ηεο, Khieu Ponnary, είρε παληξεπηεί ηνλ Pol Pot, ελώ ε ίδηα είρε παληξεπηεί ηνλ Ieng Sary. Τν αμίσκα πνπ θαηείρε ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο ήηαλ απηό ηεο Υπνπξγνύ Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ. Οη ζπλήγνξνη

10 ππεξάζπηζήο ηεο είλαη νη Phat Pouv Seang (Κακπόηδε) & Diana Ellis (Μ. Βξεηαλία). κσο, ιόγσ ηεο θπζηθήο ηεο θαηάζηαζεο θξίζεθε αθαηάιιειε ε παξνπζία ηεο ζηε δίθε. Έηζη, ζηηο 13/9/2012 απνθαζίζηεθε νκόθσλα από ην δηθαζηήξην όηη θακία πεξαηηέξσ ηαηξηθή ζεξαπεία δελ ζα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζή ηεο. Τώξα βξίζθεηαη ππό δηθαζηηθή επνπηεία. Ο Khieu Samphan/Hem ζπνύδαζε θη απηόο ζηε Γαιιία. Γελλήζεθε ζηηο 28/71931 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 19/11/2007. Ήηαλ Αξρεγόο ηνπ Κξάηνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κακπόηδεο. Οη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζήο ηνπ είλαη νη Kong Sam Omn (Κακπόηδε), Arthur Vercken (Γαιιία) & Anta Guisse (Γαιιία). Ζ εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ αλακέλεηαη λα βγεη κέζα ζην Από ηελ άιιε, όκσο, ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο δελ βξέζεθαλ νύηε ν θύξηνο εγέηεο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ, Pol Pot, ν νπνίνο πέζαλε ηνλ Απξίιην 1998, νύηε ν ζηξαηησηηθόο δηνηθεηήο ηνπ θαζεζηώηνο, Ta Mok (ςεπδώλπκν: the Βutcher), πνπ ήηαλ έλαο από ηνπο πην πηζηνύο ζπλεξγάηεο ηνπ Pol Pot θαη πέζαλε ηνλ Ηνύιην Αμίδεη λα παξαηεζνύλ ζ'απηό ην ζεκείν ελδεηθηηθά θάπνηεο καξηπξίεο αλζξώπσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζ'εθηηκήζεηο γηα ηα όζα ζπλέβεζαλ επί θαζεζηώηνο Pol Pot. Ζ Bin Silva πνπ έραζε 11 ζπγγελείο ηα ρξόληα είπε σο απάληεζε ζηε απνινγία ηνπ Duch we cannot accept his apology. He lied to us. He wanted to be acquitted. He did not care about others. If he did not give the order, his subordinates would not have dared to kill. Πεξηγξάθεη ηνπο εγέηεο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ σο worse than monsters, θαζόηη monsters would kill only a few people, but they killed millions of people. Βέβαηα, νθείινπκε λα παξαζέζνπκε θαη κηα άιιε άπνςε, πνπ ζπιιακβάλεη ην ζέκα από κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Ζ Ven Dara (αλεςηά ηνπ Ta Mok) εμεηάδεη ην όιν δήηεκα ηεο γελνθηνλίαο ζηε Κακπόηδε ζε κηα καθξνθιίκαθα θαζόηη ζεσξεί πσο ην δηθαζηήξην δελ πξέπεη λα εζηηάζεη κόλν ζηνπο 5 εγέηεο, αιιά πξέπεη λα αλαθαιπθζνύλ νη real murders. Αλαθέξεη If the 5 leaders are held responsible, it's not fair. We need to look at the international factors-the role of the US, China, Russia, the French, the Vietnamese. Τν δήηεκα, επνκέλσο, πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ηειηθά κπνξεί λα απνλεκεζεί δηθαηνζύλε ζηε Κακπόηδε θαη αλ απηό επηδηώθεηαη ζην κέγηζην βαζκό. Δπηδώληεο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ ειπίδνπλ όηη νη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζα θηλεζνύλ γξήγνξα πξνηνύ νη ελαπνκείλαληεο ελ δσε εγέηεο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ αξξσζηήζνπλ ή ιόγσ γεξαηεηώλ πεζάλνπλ. Γη' απηό, νκάδεο ππνζηήξημεο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ έρνπλ αζθήζεη έληνλε θξηηηθή ζηνπο ξπζκνύο κε ηνπο νπνίνπο θπιάεη ε δίθε, θαζόηη ε ειηθία ησλ δύν ελ δσή θαηεγνξνπκέλσλ Nuon Chea θαη Khieu Samphan κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ηειηθά ε δηθαηνζύλε δελ ζα ππεξεηεζεί.

11 Μνήμη; Με ηνπο Khmer Rouge ζηελ εμνπζία, ε ιήζε επηθξαηεί. Χπρνινγία: Μεηα-ηξαπκαηηθό ζηξεο. Καηάζιηςε. Γηαηαξαρέο άγρνπο. Ο θόζκνο θαληάδεη επηθίλδπλνο. Βίαηε αληίδξαζε όπνηε ληώζνπλ όηη απεηινύληαη. ια αιιάδνπλ κεηά ηηο δίθεο: Τώξα νη λένη θαηεγνξνύλ ηελ πεξίνδν Pol Pot γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Ηνύληνο 2013: Νόκνο απαγνξεύεη λα αξλεζεί θαλείο ηε γελνθηνλία πσο είδακε, νη ππεύζπλνη ηεο γελνθηνλίαο ζπλέρηζαλ λα βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία. Απηό είρε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηνλ ηξόπν πνπ κλεκνλεύεηαη ε γελνθηνλία. Σαο έρνπκε ήδε δείμεη θαη ζπλερίδσ λα ζαο δείρλσ ζθιεξέο εηθόλεο, γηαηί απηέο ηηο εηθόλεο είλαη πνπ βιέπνπλ ζήκεξα νη Κακπνηδηαλνί. Καη κόλν. Σηα 2 κνπζεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηε γελνθηνλία, ην κόλν πνπ βιέπνπκε είλαη θσηνγξαθίεο λεθξώλ, νζηά θαη λεθξνθεθαιέο λεθξώλ, θαη κεζόδνπο βαζαληζκνύ. Κακκία αλαθνξά γηα ην πνηνο θαη γηαηί. Ο ιόγνο πνπ γίλεηαη απηό, είλαη απόιπηα πνιηηηθόο, θαζώο ζεσξείηαη πσο έηζη λνκηκνπνηείηαη ε πνιηηηθή εμνπζία ηεο ρώξαο. Έηζη, έθζεζε ζηηο βίαηεο εηθόλεο, ε ζησπή ηνπ θξάηνπο, πνπ ζηα ζρνιηθά βηβιία, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξνπλ ην όιν γεγνλόο ζε κηα θξάζε κόλν, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζησπή ησλ επηδήζαλησλ, θέξλεη ηηο επόκελεο γεληέο ζε κηα θαηάζηαζε θόβνπ, ζπκνύ, αιιά θαη πιήξνπο δπζπηζηίαο, ξσηώληαο: γηαηί νη Φκεξ ζθόησλαλ Φκεξ; Δπηπιένλ, ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ επηδήζαλησλ νδεγνύλ ζηελ πνιηηηθή ζηάζε ηεο βίαηεο αληίδξαζεο ζε θάζε πεξίπησζε απεηιήο. Γηα ηνπο κειεηεηέο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δηθαζηνύλ νη ππαίηηνη, θαζώο έηζη, βνεζάηαη ε ζπκθηιίσζε ησλ πνιηηώλ κε ην παξειζόλ ηνπο, αιιά θαη κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα επέιζεη ε πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα. Σήκεξα, πνπ έρνπλ μεθηλήζεη νη δίθεο, θη έρεη πέζεη πεξηζζόηεξν θσο ζηα γεγνλόηα, νη αληηιήςεηο ηνπο έρνπλ αιιάμεη, θαη πιένλ θαηεγνξνύλ εθείλε ηελ επνρή γηα ηα ζπλαηζζεκαηηθά, νηθνλνκηθά, θαη εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνβιήκαηα, θαηεγνξία πνπ δελ είλαη ηειείσο αβάζηκε, αλ ζθεθηνύκε όηη ην θαζεζηώο ηνπ Pol Pot άθεζε πίζσ ηνπ έλα πιήζνο ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλν, ρσξίο εθπαίδεπζε, θησρό.

12 Η Καμπότζη Σήμερα Πολιτική Βαζηιηάο:Norodom Sihamoni (2004- Σήκεξα) Πξσζππνπξγόο: Hun Sen (1985-Σήκεξα) Κόκκα: CPP (Cambodian's People Party) ΜΜΔ: Κπξηαξρία ηνπ Hun Sen Γηθαηνζύλε: Πνιηηηθά ειεγρόκελε Αληίπαια θόκκαηα: ππό δησγκό 2001 Καηάζηαζε Αλειεύζεξε Γεκνθξαηία Διεπζεξία (1 = Καιύηεξν, 7 = Φεηξόηεξν) 6 Πνιηηηθέο ειεπζεξίεο (1 = Καιύηεξν, 7 = Φεηξόηεξν) 6 Πνιηηηθά δηθαηώκαηα (1 = Καιύηεξν, 7 = Φεηξόηεξν) 6 Οικονομία Πνιύ αξγή νηθνλνκηθή αλάπηπμε Γελ πξνζειθύνληαη αξθεηά νη επελδύζεηο Παξάγεη θπξίσο ξνύρα Τνπξηζκόο Φτώτεια Πνιύ ρακειά εηζνδήκαηα Μέγαιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ δελ έρεη πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, ζηελ εθπαίδεπζε. Γελ ππάξρεη Κνηλσληθό Κξάηνο Άλλα προβλήματα και προκλήσεις Παηδηθό trafficking Ναξθσηηθά Έληνλε βία : Πώιεζε ηνπ 45% ηεο γεο, θπξίσο ζε μέλνπο επελδπηέο Μεηνλόηεηα Βηεηλακέδσλ: Γελ αλαγλσξίδεηαη από ην Σύληαγκα Γελ ππάξρεη απνρεηεπηηθό ζύζηεκα Κοινφνικές αναταρατές Τνπο ηειεπηαίνπο κήλεο αξθεηνί Κακπνηδηαλνί βξίζθνληαη ζηνπο δξόκνπο. Αίηεκα: Αύμεζε ησλ κηζζώλ από ηα 80 ζηα 160 δνιιάξηα. Απάληεζε θπβέξλεζεο: Απαγόξεπζε δηαδειώζεσλ 18

13 Συμπεράςματα-Περαιτέρω Ερωτήματα Τελικά, μποπεί να δημιοςπγηθεί ο νέορ άνθπωπορ; Και ποιορ μποπεί να ηον δημιοςπγήζει; Πνηνο είλαη ν λένο άλζξσπνο θαη πνηνο απνθαζίδεη γη απηό; Κάζελαο έρεη θαη πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα. Οη θνηλσλίεο είλαη ήδε αξθεηά απηαξρηθέο κε ηνπο απνθιεηζκνύο πνπ επηβάιινπλ, δελ ρξεηάδνληαη παξαπάλσ θαηαπίεζε. Ζ ηζηνξία έρεη απνδείμεη πσο εθαξκνγέο ηέηνησλ νξακάησλ κάιινλ ην παξειζόλ παξά ην κέιινλ θέξλνπλ θαη αδηαθνξνύλ γηα ηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο δσήο. κσο νη άλζξσπνη είλαη πνπ κεηξάλε! Οι δίκερ αποδίδοςν ηη δικαιοζύνη ή ζςγκαλύπηοςν ηοςρ εγκλημαηίερ; Είναι εθικηό οι δίκερ να αποδώζοςν δικαιοζύνη; Ο Φνπλ Σελ, πξσζππνπξγόο ζήκεξα ηεο Κακπόηδεο, παιηόηεξα είρε ζρέζεηο κε ην Κhmer Rouge θαη εθόζνλ ζήκεξα ειέγρεη ηα δηθαζηήξηα ππάξρνπλ ππνςίεο γηα ζπγθάιεςε. Δπίζεο, αλ θαη ηα εγθιήκαηα έγηλαλ ηελ πεξίνδν ε πξώηε δίθε έγηλε κόιηο ην 2009 νπόηε πνιινί από ηνπο εκπιεθόκελνπο πέζαλαλ θαη δελ πξόιαβαλ θαλ λα δηθαζηνύλ. Καη όζνλ αθνξά ην εξώηεκα γηα ην αλ νη δίθεο έηλαη εθηθηό λα απνδώζνπλ δηθαηνζύλε δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, αιιά πξνθύπηνπλ λέα εξσηήκαηα: πξώηνλ πνηνη λόκνη είλαη θαηάιιεινη γηα λα απνδνζεί δηθαηνζύλε ζε εγθιήκαηα ηέηνηνπ κεγέζνπο θαη δεύηεξνλ ηειηθά κε κία δίθε κπνξεί λα απνδνζεί εζηθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο επηδήζαληεο ή ζηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ; Ένα κπάηορ μόνο ηος μποπεί να δπάζει όπωρ ηο καθεζηώρ ηος Pol Pot; Ή μήπωρ μιλάμε για ηην ζηήπιξη και ηα πολιηικά παισνίδια και άλλων δςνάμεων; Τν όιν δήηεκα ηεο γελνθηνλίαο ζηε Κακπόηδε νθείινπκε λα ην εμεηάζνπκε ζε κηα καθξνθιίκαθα, θαζόηη νη δηεζλείο παξάγνληεο δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθό ξόιν. Δμάιινπ, πνηά ρώξα κπνξεί πξαγκαηηθά λα ραξάμεη κόλε ηεο ηε κνίξα ηεο κέζα ζ'έλαλ θόζκν όπνπ νη πάληεο θαη ηα πάληα αιιεινζπλδένληαη; Γηα παξάδεηγκα πνηόο παξείρε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε; Αξρηθά ήηαλ ε Κίλα θαη ζηε ζπλέρεηα όηαλ νη ΖΠΑ ζεώξεζαλ πσο είραλ ηνλ ίδην ερζξό κε ηελ Κακπόηδε, δει. ην Βηεηλάκ, έζηειλαλ όπια κέζσ ηεο Σηγθαπνύξεο. Γεληθά, ε απάληεζε ζ' εξσηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο απνηειεί αληηθείκελν βαζύηεξεο αλάιπζεο θαη κειέηεο.

14 Προτεινόμενεσ ταινίεσ και ντοκυμαντέρ Α. The missing picture Έλαο επηδήζαληαο εμηζηνξεί ηα γεγνλόηα ηεο γελνθηνλίαο κε ην δηθό ηνπ, ηδηαίηεξν ηξόπν. (Γαιιηθή ηαηλία, αγγιηθνί ππόηηηινη) Link trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3tzl5s5thvs Β. The Story of Cambodia, Documentary Έλα ληνθπκαληέξ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Κακπόηδε κεηά ην 1979, θαη ηελ εκπινθή ησλ μέλσλ δπλάκεσλ. Link documentary: https://www.youtube.com/watch?v=ko7pggrfq4u Γ. The Killing Fields, 1984 Ζ ηζηνξία δύν δεκνζηνγξάθσλ, θαηά ηε δηάξθεηα θπξίσο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ , αιιά θαη ηεο γελνθηνλίαο πνπ αθνινύζεζε. Link trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_z1sj7gzpck Γ. Beyond Borders, 2003 Γύν θηιάλζξσπνη βξίζθνληαη θαη ζηελ Κακπόηδε, ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ηε δεθαεηία ηνπ Link trailer: https://www.youtube.com/watch?v=c98qnrlqgz8 20

15 Βιβλιογραφικέσ αναφορέσ Bockers, E., et al, (2011) Reconciliation in Cambodia: thirty years after the terror of the Khmer Rouge regime, Torture, 21:2 Chandler, D. (2008) Cambodia Deals with its Past: Collective Memory, Demonisation and Induced Amnesia, Totalitarian Movements and Political Religions, 9:2-3, Chandler, D. (2014) War, genocide, and justice: Cambodian American memory work, Ethnic and Racial Studies, 37:5, Ciorciari, J. D. (2014) China and the Pol Pot regime, Cold War History, 14:2, Clark, J. N. (2012) The crime of crimes : genocide, criminal trials and reconciliation, Journal of Genocide Research, 14:1, Duffy, T. (1999) Uncertain democracy : Cambodia since the July 1998 Election, Representation, 36:4, Ήιηνο ( ) Νεώηεπον Εγκςκλοπαιδικόν Λεξικόν. Αζήλα: Ήιηνο Mahbubani, K. (1993) Pol pot: The paradox of moral correctness, Studies in Conflict & Terrorism,16:1, Manning, P. (2012) Governing memory: Justice, reconciliation and outreach at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Memory Studies, 5: 165 Münyas, B. (2008) Genocide in the minds of Cambodian youth: transmitting (hi)stories of genocide to second and third generations in Cambodia, Journal of Genocide Research,10:3, Πάππξνο Larousse (2003) Εικονογπαθημένο Εγκςκλοπαιδικό Λεξικό & Πλήπερ Λεξικό ηηρ Νέαρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ. Αζήλα: Πάππξνο Sundararaman, S. (1998) Cambodian elections: From pol pot to the polls once again, Strategic Analysis, 22:6, https://www.youtube.com/watch?v=ko7pggrfq4u x.html

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα