Η Καμπότζη μετϊ τισ δίκεσ των πρωταιτίων τησ γενοκτονίασ επί καθεςτώτοσ Πολ Ποτ: απόδοςη δικαιοςύνησ ή ςυγκϊλυψη εγκλημϊτων και εγκληματιών;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Καμπότζη μετϊ τισ δίκεσ των πρωταιτίων τησ γενοκτονίασ επί καθεςτώτοσ Πολ Ποτ: απόδοςη δικαιοςύνησ ή ςυγκϊλυψη εγκλημϊτων και εγκληματιών;"

Transcript

1 Η Καμπότζη μετϊ τισ δίκεσ των πρωταιτίων τησ γενοκτονίασ επί καθεςτώτοσ Πολ Ποτ: απόδοςη δικαιοςύνησ ή ςυγκϊλυψη εγκλημϊτων και εγκληματιών; Μάζεκα: Σπγθξηηηθή Πνιηηηθή ΗΗ: Τξίηνο Κόζκνο Υπεύζπλνο Καζεγεηήο: Σσηεξόπνπινο Γεκήηξηνο Φνηηήηξηεο: Εεξβνύ Άλλα, Κνπηζηνύκπα Διεπζεξία Θενδώξα, Σηαπθαξά Εήλα Έηνο: 2014

2 Table of Contents Αο γλσξίζνπκε ηελ Κακπόηδε!... 3 Ζ Κακπόηδε Μέζα ζην Φξόλν... 3 Πώο έθηαζαλ ζηελ εμνπζία... 4 Ο Pol Pot... 4 Δπί Καζεζηώηνο... 4 Μεηά ηε γελνθηνλία... 7 Γηθαηνζύλε... 9 Μλήκε; Ζ Κακπόηδε Σήκεξα Σπκπεξάζκαηα-Πεξαηηέξσ Δξσηήκαηα Πξνηεηλόκελεο ηαηλίεο θαη ληνθπκαληέξ Φσηνγξαθηθό πιηθό Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο... 27

3 Ασ γνωρίςουμε την Καμπότζη! Γεσγξαθηθή Θέζε: Ν/Α Αζία Γεηηνληθέο Φώξεο: Τατιάλδε, Λάνο, Βηεηλάκ Πξσηεύνπζα: Phnom Penh Έθηαζε: η.ρικ. Πιεζπζκόο: 14,5 εθ. Γιώζζα: Φκεξ Θξεζθεία: Βνπδηζκόο Η Καμπότζη Μέςα ςτο Χρόνο Από ηνλ 5ν αη.: Eπηθξάηεζε ηνπ ιανύ ησλ Φκεξ Από κέζα 14νπ αη.: Eπηθξάηεζε ηνπ βνπδηζκνύ 1493: Ίδξπζε ηεο Phnom Penh 1863: Γαιιηθό πξνηεθηνξάην 1941: Καηάιεςε Κακπόηδεο από Ηαπσλία- Βαζηιηάο: Norodom Sihanouk 1946: Αλάθηεζε Κακπόηδεο από Γαιιία 1953: Αλεμαξηεζία από Γαιιία-ην Βαζίιεην ηεο Κακπόηδεο Πξόγνλνη ησλ Φκεξ ήηαλ νη Κακπνύηδα. Ο ιαόο ησλ Φκεξ επηθξάηεζε από ηνλ 5ν αη. κφ, ελώ ζηελ ύςηζηε αθκή ηνπ έθηαζε θαηά ηνλ 9ν αη κφ.

4 Πώσ έφταςαν ςτην εξουςία 1956: Πόιεκνο Βηεηλάκ. ΖΠΑ: Πνιηηηθή Αλάζρεζεο 1965: Ο βαζηιηάο Sihanouk ζηακαηά ηηο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ θαη μεθηλά ζπλεξγαζία κε ηνπο Βηεηλακέδνπο guerillas. 4 ρξόληα κεηά, νη ΖΠΑ μεθηλνύλ κπζηηθνύο βνκβαξδηζκνύο 1970: Lon Nol:Υπέξ ΖΠΑ, θαηά Βηεηλάκ 1975: 17 Απξηιίνπ 1975: Ο Pol Pot θαηαιακβάλεη ηελ Phnom Penh. Ζ ηζηνξία αξρίδεη από ηελ αξρή. To 1956 μεθηλά ν Πόιεκνο ηνπ Βηεηλάκ, πνπ πξόθεηηαη γηα έλαλ πόιεκν κεηαμύ ΖΠΑ θαη θνκκνπληζηώλ. Γηα ηηο ΖΠΑ, πνιέκηνπο ηνπ θνκκνπληζκνύ, είλαη ζεκαληηθό νη γεηηνληθέο ηνπ Βηεηλάκ ρώξεο λα κείλνπλ εθηόο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θάζκαηνο, γη απηό θαη ζα ζειήζνπλ λα απνηξέςνπλ κηα ηέηνηα εμέιημε ζηελ Κακπόηδε. Ο βαζηιηάο ηεο Κακπόηδεο, ν Sihanouk, όκσο, έρεη αληίζεηε απόςε, θαη ζπληάζζεηαη κε ηνπο βηεηλακέδνπο θνκκνπληζηέο, ελάληηα ζηηο ΖΠΑ. Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα μεθηλήζνπλ νη ΖΠΑ βνκβαξδηζκνύο ζηελ Κακπόηδε, ην Τν 1970, ηελ εμνπζία αλαιακβάλεη ν Lon Nol, ν νπνίνο είλαη ππέξ ησλ ΖΠΑ. Έηζη, μεθηλά έλαο εκθύιηνο, πνπ από ηε κηα βξίζθνληαη νη ππνζηεξηθηέο ησλ Ακεξηθάλσλ, αιιά θαη νη ίδηνη νη Ακεξηθάλνη, θη από ηελ άιιε, νη θνκκνπληζηέο, ησλ νπνίσλ ην θόκκα είλαη νη Khmer Rouge, κε επηθεθαιήο ηνλ Pol Pot. Μεηά από 5 ρξόληα εκθπιίνπ, νη Khmer Rouge, θαηαθέξλνπλ λα ληθήζνπλ. Ο Pol Pot δε ράλεη ρξόλν θαη εθαξκόδεη άκεζα ην όξακά ηνπ. ια αιιάδνπλ, ε ηζηνξία αξρίδεη από ηελ αξρή. Ο Pol Pot 1949: Υπόηξνθνο Γαιιηθνύ Παλεπηζηεκίνπ 1953: Δπηζηξέθεη ζηελ Phnom Penh 1962: Γίλεηαη Γξακκαηέαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο, "Khmer Rouge" 1998: Πεζαίλεη από αλαθνπή θαξδηάο Ο Πνι Πνη ην 1949 ζπνπδάδεη ζην Παξίζη όπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην καξμηζκό. ηαλ επηζηξέθεη ζηελ Phnom Phen γίλεηαη γξακκαηέαο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θόκκαηνο. Τν 1998 πεζαίλεη από αλαθνπή θαξδηάο ίζσο γύξσ ζηα 72 ηνπ ρξόληα, γηαηί ε αθξηβήο εκεξνκελία ηεο γέλλεζεο ηνπ δελ είλαη γλσζηή.

5 Επί Καθεςτώτοσ 17 Απριλίοσ 1975: Κατάληυη της Phnom Penh. Οιόθιεξε ε πόιε αδεηάδεη ακέζσο. Οη θάηνηθνη κεηαθέξνληαη ζηελ επαξρία θαη αλαγθάδνληαη λα γίλνπλ αγξόηεο. Ηδενινγία: Δπηξξνέο από ην Μαντζκό. Αγξνηηθή Οπηνπία. Καηαζηξνθή όισλ ησλ θαπηηαιηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ θνηλσλία. Γηαλννύκελνη θαη επαγγεικαηίεο: ερζξνί ηνπ θαζεζηώηνο Γελνθηνλία: Οξηζκόο Γελνθηνλίαο: Έγθιεκα νκάδσλ. Απαηηεί ηελ "πξόζεζε γηα θαηαζηξνθή νιόθιεξεο ή κέξνπο κηαο εζληθήο, εζλνηηθήο, θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο νκάδαο". Απνινγηζκόο ζαλάησλ ( ): (πεξίπνπ), ζε ζύλνιν πιεζπζκνύ Πείλα θαη αξξώζηηεο: Δμνλησηηθή εξγαζία, Υπνζηηηζκόο, Αλππαξμία θαξκάθσλ Φπιαθή: Ζ πην γλσζηή: S-21, Πεξίπνπ (λεθξνί), 12 γλσζηνί επηδήζαληεο, Βαζαληζηήξηα, Ηαηξηθά πεηξάκαηα Killing Fields: ξνο ηνπ Dith Pran καδηθνί ηάθνη. Δθηεινύληαλ όζνη δε ζπκκνξθώ-λνληαλ. Year Zero Με ηελ θαηάιεςε ακέζσο ε πόιε αδεηάδεη θαη νη θάηνηθνί ηεο κεηαθέξνληαη ζηελ επαξρία γηα λα γίλνπλ αγξόηεο, πξνθεηκέλνπ ην θαζεζηώο λα εθπιεξώζεη ην όξακά ηνπ. Ηδενινγία Τν Khmer Rouge σο πξνο ηελ ηδενινγία ηνπ είρε επεξεαζηεί από ην Μαντζκό, δειαδή ζεσξεί ηνπο αγξόηεο ηελ επαλαζηαηηθή δύλακε πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κεηάβαζε από ηνλ θαπηηαιηζκό ζην ζνζηαιηζκό. Σηόρνο ηνπ ε δεκηνπξγία κηαο αγξνηηθήο νπηνπίαο. Πηζηεύεη, ινηπόλ, όηη κπνξεί λα θηηάμεη κηα αηαμηθή θνηλσλία, ππνβαζκίδνληαο όιεο ηηο ηάμεηο ζην επίπεδν ηνπ αγξόηε. Γηα λα ην πεηύρεη απηό ην θόκκα: θαηαξγεί όια ηα πνιηηηθά θαη αζηηθά δηθαηώκαηα θαηαξγεί ηνπο δεζκνύο κε ηε ζξεζθεία, θαζώο απαγνξεύεηαη ε πίζηε ζε νπνηαδήπνηε ζξεζθεία θαη ηνπο δεζκνύο κε ηελ νηθνγέλεηα, αθνύ ηα παηδηά από 8 ρξνλώλ απνρσξίδνληαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπνζεηνύληαη ζε ζηξαηόπεδα όπνπ γαινπρνύληαη κε ηηο αμίεο ηνπ θαζεζηώηνο. Δπίζεο, θαηαξγείηαη ε επίζεκε εθπαίδεπζε, ηα ρξήκαηα θαη θάζε άιιν θαπηηαιηζηηθό ζηνηρείν ζηελ θνηλσλία, έηζη όια ηα εξγνζηάζηα, λνζνθνκεία, ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα θιείλνπλ Δπνκέλσο, θάζε πηπρή ηεο δσήο έρεη θαλόλεο, ηνπο νπνίνπο όπνηνο δελ ηνπο ηεξεί ζεσξείηαη ερζξόο. Δπίζεο, ερζξνί ηνπ θαζεζηώηνο ζεσξνύληαη: όζνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά έζλε, νη δηαλννύκελνη θαη νη επαγγεικαηίεο νπνηνπδήπνηε ηνκέα. Γελνθηνλία Ζ γελνθηνλία πξαγκαηνπνηείηαη από ην Σθνηώλνληαη άλζξσπνη, δειαδή ην 1/4 κε 1/5 ηνπ ηόηε πιεζπζκνύ. - Οη άλζξσπνη πεζαίλνπλ από ηελ πείλα θαη ηηο αξξώζηηεο: Ζ εξγαζία ζηα ρσξάθηα πνπ ηνπο επηβάιιεη ην θαζεζηώο είλαη εμνλησηηθή, ζηελ νπζία νη άλζξσπνη είλαη ζθιάβνη. Δπίζεο, ππνζηηίδνληαη θαζώο ζηνλ θαζέλα κνηξάδεηαη κία κηθξή κεξίδα θαγεηνύ, ελώ πνιινί πεζαίλνπλ από ηηο αξξώζηηεο, αθνύ ην θαζεζηώο έρεη θαηαζηξέςεη όια ηα θάξκαθα γηαηί είλαη θαπηηαιηζηηθά πξντόληα. - Οη ερζξνί ηνπ θαζεζηώηνο ζθνηώλνληαη ζηηο θπιαθέο:

6 Ζ πην γλσζηή είλαη ε θπιαθή αζθαιείαο 21 ή S-21 πνπ βξηζθόηαλ ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Κακπόηδεο (όπνπ κεηά ηελ θαηάιεςή ηεο από ην Khmer Rouge είρε κείλεη κόλν ε θπιαθή θαη ηα δηνηθεηηθά γξαθεία ηνπ θόκκαηνο). Δθεί ζθνηώλνληαη άλζξσπνη. Οη θξαηνύκελνη θαζεκεξηλά βαζαλίδνληαη θαη πνιινί από απηνύο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηαηξηθά πεηξάκαηα. Οη γλσζηνί επηδήζαληεο από ηε ζπγθεθξηκέλε θπιαθή είλαη κόλν 12. Έλαο από απηνύο είλαη ν Vann Nath (δσγξάθνο). - Πνιινί ζθνηώλνληαη ζηα ιεγόκελα Killing Fields : Έηζη νλνκάδνληαη δηάθνξα κέξε ζηελ Κακπόηδε όπνπ κεγάινο αξηζκόο αλζξώπσλ ζθνηώζεθε (ζηε ρώξα αλαθαιύθζεθαλ καδηθνί ηάθνη). Σύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Yale κόλν ηα ζύκαηα ησλ εθηειέζεσλ είλαη γύξσ ζηα 1,3 εθαηνκκύξηα. Τνλ όξν Killing Fields ηνλ ρξεζηκνπνίεζε πξώηε θνξά ν δεκνζηνγξάθνο Dith Pran κεηά ηελ έμνδό ηνπ από ηελ Κακπόηδε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηώηνο.

7 Μετά τη γενοκτονία 1977: Πόιεκνο Κακπόηδεο ελαληίνλ Βηεηλάκ 1979: Τν Βηεηλάκ θαηαθηά ηελ Phnom Penh. Τέινο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ Khmer Rouge. Καηαδίθε Pol Pot θαη Ieng Sary, κε ηελ θαηεγνξία ηεο γελνθηνλίαο. Καλείο ηνπο δελ παξνπζηάδεηαη ζην δηθαζηήξην. Ο Pol Pot ζπλερίδεη λα έρεη ελεξγό πνιηηηθό ξόιν, κε ηελ ππνζηήξημε Κίλαο, ΖΠΑ, θαη αξθεηώλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Τν 1982, νη Khmer Rouge ζρεκαηίδνπλ θπβέξλεζε καδί κε ηνλ Sihanouk θαη ηνλ κε θνκκνπληζηή Son Sann. Τα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ αθόκα: Οη Khmer Rouge ζπλερίδνπλ ηε δξάζε ηνπο, βαζηθά αγαζά ιείπνπλ. Ζ εηξήλε ζα αξγήζεη λα έξζεη. 1990: Απνρώξεζε Βηεηλάκ από ηελ Κακπόηδε 1993 Πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξώηεο εθινγέο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ OHE. 1998: Πεζαίλεη ν Pol Pot. Τν 1999 δηαιύνληαη νη Khmer Rouge. Καη μαλαγπξίδνπκε ζηα ηζηνξηθά. Παξόηη Βηεηλάκ θαη Κακπόηδε είλαη ζύκκαρνη θαη ζπκθσλνύλ πνιηηηθά, o Pol Pot δελ ηνπο εκπηζηεύεηαη θαη μεθηλά πόιεκν ελαληίνλ ηνπο, πνπ θαηαιήγεη κε ηελ ήηηα ηνπ θαη απνρώξεζή ηνπ. Οη Βηεηλακέδνη ηνλ θαηαδηθάδνπλ ζ έλα δηθαζηήξην όπνπ πνηέ δελ εκθαλίδεηαη. Θα πεξίκελε θαλείο, πσο νη Γπηηθέο Γπλάκεηο ζα θαηαδίθαδαλ θη απηέο ηνλ δηθηάηνξαδνινθόλν. κσο, ηόζν ε ππνζηήξημε πνπ έρεη από ηελ Κίλα, όζν θαη ην γεγνλόο όηη νη ερζξνί ηνπ, νη Βηεηλακέδνη, είλαη ηαπηόρξνλα θαη ερζξνί ησλ ΖΠΑ, απνηεινύλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Ο Pot αλαιακβάλεη ελεξγό ξόιν ζηελ «αλνηθνδόκεζε» ηεο Κακπόηδεο, ελώ ηαπηόρξνλα αλαγλσξίδεηαη ζην εμσηεξηθό, σο δηπισκαηηθόο εθπξόζσπνο ηεο ρώξαο, σο έλαο άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηα ζεκαηάθηα, αιιά κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα ζπλελλνεζείο θαη ζπλερίδεη λα έρεη κηα ζέζε ζηα Ζλσκέλα Έζλε. Παξάιιεια, νη ΖΠΑ, ε Κίλα θαη αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο ηνπ παξέρνπλ ηα όπια πνπ ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί. Οη λεθξνί ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη, ηόζν ιόγσ ηεο δξάζεο ησλ Khmer Rouge, όζν θαη ηεο αδξάλεηαο ησλ δπηηθώλ, πνπ δελ ηνπο παξέρνπλ, αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, όπσο ζε πεξηπηώζεηο άιισλ ρσξώλ. Τώξα, ην 1990 ην Βηεηλάκ απνρσξεί θη αθνινπζνύλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο ζην Παξίζη όπνπ ζπκθσλείηαη ε δηελέξγεηα εθινγώλ. Ζ Κίλα, όκσο, πάιη, πηέδεη, θπζηθά, όρη θαλεξά, ώζηε λα έρνπλ νη Khmer Rouge ξόιν ζηελ πνιηηηθή πξηλ από απηέο θαη ε γελνθηνλία δελ αλαγλσξίδεηαη. Τν 1993, γίλνληαη ηειηθά νη πξώηεο εθινγέο, νη νπνίεο θπζηθά, δελ γίλνληαη ππό ηηο ζπλήζεηο δεκνθξαηηθέο ζπλζήθεο, αθνύ νη Khmer Rouge κπντθνηάξνπλ ηελ όιε δηαδηθαζία ήδε από ην Τν 1997 δηθάδεηαη ν Pol Pot από ην θόκκα ηνπ, αιιά ην 1998 επηηέινπο πεζαίλεη θη έηζη ιήγεη θαη ν εκθύιηνο θαη έρνπκε ηελ πξώηε ρξνληά εηξήλεο ζηελ Κακπόηδε. 9

8 Δικαιοςύνη Ηνύληνο 1997:Ζ θπβέξλεζε ηεο Κακπόηδεο απεπζύλεηαη ζηα Ζλ. Έζλε 2001: Δγθξίλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ εηδηθνύ δηθαζηεξίνπ Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) 2003: Κακπόηδε & Ζλ. Έζλε ζπκθσλνύλ γηα ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο δίθεο Τν δηθαζηήξην: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) Έλα πβξηδηθό δηθαζηήξην. Θα δηαιπζεί κόλν όηαλ νινθιεξσζνύλ όιεο νη δίθεο θαη νη εθέζεηο. Δμεηάδεη 4 ππνζέζεηο: Υπόζεζε 001: Kaing Guek Eav Υπόζεζε 002: Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith, Khieu Samphan Υπόζεζε 003: κε θνηλνπνηεκέλεο νη ηαπηόηεηεο ησλ 2 θαηεγνξνπκέλσλ Υπόζεζε 004: κε θνηλνπνηεκέλεο νη ηαπηόηεηεο ησλ 3 θαηεγνξνπκέλσλ Kaing Guek Eav/ Comrade Duch: Πξώελ θαζεγεηήο καζεκαηηθώλ Ζκ. γέλλεζεο: 17/11/1942 Ζκ. ζύιιεςεο: 31/7/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: πξόεδξνο ηεο θπιαθήο S-21(Tuol Sleng) Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Kar Savuth & Kang Ritheary (Κακπόηδε) Απνηέιεζκα δίθεο: Ηζόβηα θπιάθηζε Nuon Chea/ Brother Number Two Ννκηθέο ζπνπδέο ζηε Μπαγθόλγθ Ζκ. γέλλεζεο: 7/7/1926, Ζκ. ζύιιεςεο: 19/9/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηνπ ΚΚ Κακπόηδεο Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Son Arun (Κακπόηδε) & Victor Koppe (Οιιαλδία) Αλακέλεηαη ε εηπκεγνξία δηθαζηεξίνπ κέζα ζην 2014 IENG SARY/ BROTHER NUMBER THREE/VAN Σπνπδέο πνιηηηθήο επηζηήκεο ζηε Γαιιία Ζκ. γέλλεζεο: 24/10/1925, Ζκ. ζύιιεςεο: 12/11/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: Υπνπξγόο Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Ang Udom (Κακπόηδε) & Michael G. Karnavas (ΖΠΑ) Απεβίσζε ζηηο 14/3/2013, ρσξίο λα έρεη πξνιάβεη λα βγεη ε εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ IENG THIRITH/PHEA Λνγνηερληθέο ζπνπδέο ζην Παξίζη Ζκ. γέλλεζεο: 12/3/1932 Ζκ. ζύιιεςεο: 12/11/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: Υπνπξγόο Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Phat Pouv Seang (Κακπόηδε) & Diana Ellis (Μ. Βξεηαλία) Λόγσ ηεο θπζηθήο ηεο θαηάζηαζεο (άλνηα) δελ κπνξεί λα ππεξεηήζεη ην ζθνπό ηεο δηθαηνζύλεο. KHIEU SAMPHAN/HEM Σπνπδέο ζηε Γαιιία Ζκ. γέλλεζεο: 28/71931, Ζκ. ζύιιεςεο: 19/11/2007 Αμίσκα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο: Αξρεγόο ηνπ Κξάηνπο Σπλήγνξνη ππεξάζπηζεο: Kong Sam Omn (Κακπόηδε), Arthur Vercken (Γαιιία) & Anta Guisse (Γαιιία) Αλακέλεηαη ε εηπκεγνξία δηθαζηεξίνπ κέζα ζην 2014 Αστοί ποσ γλίτφσαν Pol Pot: πέζαλε ηνλ Απξίιην 1998 Ta Mok: πέζαλε ηνλ Ηνύιην 2006 Τν 1997 ε θπβέξλεζε ηεο Κακπόηδεο απεπζύλζεθε ζηα Ζλ. Έζλε γηα λα ηε βνεζήζνπλ λα θέξεη ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο ηνπο θύξηνπο αξρεγνύο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ Κόθθηλσλ

9 Φκεξ. Τέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα ε Δζλνζπλέιεπζε ηεο Κακπόηδεο πέξαζε λόκν κε ηνλ νπνίν κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλα δηθαζηήξην, ην νπνίν ζα εηδηθεπόηαλ ζηε δηειεύθαλζε ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ ηελ πεξίνδν Τν δηθαζηήξην απηό νλνκάζηεθε Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC). Άηππα νλνκάδεηαη The Khmer Rouge Tribunal θαη The Cambodia Tribunal. Τειηθά, ην 2003 Ζλ. Έζλε θαη Κακπόηδε ήξζαλ ζε ζπκθσλία θαζνξίδνληαο ην πιαίζην ζην νπνίν ε δηεζλήο θνηλόηεηα ζα βνεζνύζε ζηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο από ην ECCC. Τν ECCC εληάζζεηαη ζην δηθαζηηθό ζύζηεκα ηεο Κακπόηδεο, αιιά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο είλαη έλα πβξηδηθό δηθαζηήξην θαζόηη δηθαζηέο θαη δηθεγόξνη πξνέξρνληαη θαη από ηελ Κακπόηδε θαη από ην εμσηεξηθό, ελώ ηαπηόρξνλα επηθαιείηαη θαη ηελ θακπνηδηαλή θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία. Ζ εκεξνκελία δηάιπζήο ηνπ παξακέλεη πξνο ην παξόλ άγλσζηε, θαζόηη αθόκα νη δίθεο ηξέρνπλ. Οη ππνζέζεηο πνπ εμεηάδεη είλαη 4: ππόζεζε 001: Kaing Guek Eav ππόζεζε 002: Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith, Khieu Samphan ππόζεζε 003: κε θνηλνπνηεκέλεο νη ηαπηόηεηεο ησλ 2 θαηεγνξνπκέλσλ ππόζεζε 004: κε θνηλνπνηεκέλεο νη ηαπηόηεηεο ησλ 3 θαηεγνξνπκέλσλ Οη θαηεγνξίεο πνπ επηξξίπηνληαη ζηα παξαπάλσ πξόζσπα είλαη νη εμήο: εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο, εκπινθή ζηε γελνθηνλία θαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ Σπκβάζεσλ ηεο Γελεύεο ηνπ Οη ππνζέζεηο 003 θαη 004 εθθξεκνύλ. ζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε 001, ζ' ζπηήλ εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηνπ Kaing Guek Eav/ Comrade Duch, ν νπνίνο είλαη πξώελ θαζεγεηήο καζεκαηηθώλ θαη απνηειεί ην λεόηεξν κέινο ηεο εγεζίαο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ πνπ βξίζθεηαη ελ δσή. Γελλήζεθε ζηηο 17/11/1942 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 31/7/2007. Σηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο ήηαλ αξρηθά αλαπιεξσηήο θαη ζηε ζπλέρεηα πξόεδξνο ηεο θπιαθήο S-21(Tuol Sleng). Οη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζήο ηνπ είλαη νη Kar Savuth & Kang Ritheary, ακθόηεξνη πξνεξρόκελνη από ηελ Κακπόηδε. Ζ δίθε δηήξθεζε 30/3/ /11/2009, θαη ε ηειηθή δηθαζηηθή απόθαζε αλαθνηλώζεθε ζηηο 3/2/2012 πνπ ηνλ θαηαδίθαζε ζε ηζόβηα θπιάθηζε. Ζ ππόζεζε 002 αθνξά ηνπο Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith θαη Khieu Samphan, θαη ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2012 νινθιεξώζεθε ε έξεπλα γη' απηή ηελ ππόζεζε. Ο Nuon Chea/ Brother Number Two ζπνύδαζε λνκηθά ζηε Μπαγθόλγθ, όπνπ θαη έγηλε κέινο ηνπ ΚΚ ηεο Τατιάλδεο. Γελλήζεθε ζηηο 7/7/1926 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 19/9/2007. Σηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο ήηαλ αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο ηνπ ΚΚ Κακπόηδεο, θαζώο επίζεο θαη κέινο ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΚ ηεο Κακπόηδεο. Οη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζήο ηνπ είλαη νη Son Arun (Κακπόηδε) & Victor Koppe (Οιιαλδία). Τν 1998 ιηπνηάθηεζε από ην θαζεζηώο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ ιακβάλνληαο ράξε από ηνλ πξσζππνπξγό Hun Sen. Ζ εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ αλακέλεηαη λα βγεη κέζα ζην Ο Ieng Sary/Brother Number Three/Van ζπνύδαζε πνιηηηθέο επηζηήκεο ζηε Γαιιία, όπνπ ην 1951 γίλεηαη κέινο ηνπ ΚΚ Γαιιίαο. Γελλήζεθε ζηηο 24/10/1925 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 12/11/2007. Σηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο θαηείρε ην αμίσκα ηνπ Υπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ θαη απνηεινύζε ην κνλαδηθό ζεκείν επηθνηλσλίαο ησλ θπβεξλεηώλ ηεο Κακπόηδεο κε ηνλ ππόινηπν θόζκν. Οη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζήο ηνπ είλαη νη Ang Udom (Κακπόηδε) & Michael G. Karnavas (ΖΠΑ). Ήηαλ ν πξώηνο εγέηεο πνπ ιηπνηάθηεζε από ην θαζεζηώο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ, ην 1996, θαη έηζη έιαβε βαζηιηθή ράξε από ην Norodom Sihanouk. Απεβίσζε ζηηο 14/3/2013 ρσξίο λα έρεη πξνιάβεη λα εθδηθαζηεί ε ππόζεζή ηνπ θαη λα βγεη ε εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ Ieng Thirith/Phea έθαλε ινγνηερληθέο ζπνπδέο ζην Παξίζη θαη ήηαλ ην πξώην θακπνηδηαλό άηνκν πνπ πήξε πηπρίν ζηελ αγγιηθή ινγνηερλία. Γελλήζεθε ζηηο 12/3/1932 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 12/11/2007. Ζ αδειθή ηεο, Khieu Ponnary, είρε παληξεπηεί ηνλ Pol Pot, ελώ ε ίδηα είρε παληξεπηεί ηνλ Ieng Sary. Τν αμίσκα πνπ θαηείρε ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κακπόηδεο ήηαλ απηό ηεο Υπνπξγνύ Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ. Οη ζπλήγνξνη

10 ππεξάζπηζήο ηεο είλαη νη Phat Pouv Seang (Κακπόηδε) & Diana Ellis (Μ. Βξεηαλία). κσο, ιόγσ ηεο θπζηθήο ηεο θαηάζηαζεο θξίζεθε αθαηάιιειε ε παξνπζία ηεο ζηε δίθε. Έηζη, ζηηο 13/9/2012 απνθαζίζηεθε νκόθσλα από ην δηθαζηήξην όηη θακία πεξαηηέξσ ηαηξηθή ζεξαπεία δελ ζα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζή ηεο. Τώξα βξίζθεηαη ππό δηθαζηηθή επνπηεία. Ο Khieu Samphan/Hem ζπνύδαζε θη απηόο ζηε Γαιιία. Γελλήζεθε ζηηο 28/71931 θαη ζπλειιήθζε ζηηο 19/11/2007. Ήηαλ Αξρεγόο ηνπ Κξάηνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κακπόηδεο. Οη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζήο ηνπ είλαη νη Kong Sam Omn (Κακπόηδε), Arthur Vercken (Γαιιία) & Anta Guisse (Γαιιία). Ζ εηπκεγνξία ηνπ δηθαζηεξίνπ αλακέλεηαη λα βγεη κέζα ζην Από ηελ άιιε, όκσο, ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο δελ βξέζεθαλ νύηε ν θύξηνο εγέηεο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ, Pol Pot, ν νπνίνο πέζαλε ηνλ Απξίιην 1998, νύηε ν ζηξαηησηηθόο δηνηθεηήο ηνπ θαζεζηώηνο, Ta Mok (ςεπδώλπκν: the Βutcher), πνπ ήηαλ έλαο από ηνπο πην πηζηνύο ζπλεξγάηεο ηνπ Pol Pot θαη πέζαλε ηνλ Ηνύιην Αμίδεη λα παξαηεζνύλ ζ'απηό ην ζεκείν ελδεηθηηθά θάπνηεο καξηπξίεο αλζξώπσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζ'εθηηκήζεηο γηα ηα όζα ζπλέβεζαλ επί θαζεζηώηνο Pol Pot. Ζ Bin Silva πνπ έραζε 11 ζπγγελείο ηα ρξόληα είπε σο απάληεζε ζηε απνινγία ηνπ Duch we cannot accept his apology. He lied to us. He wanted to be acquitted. He did not care about others. If he did not give the order, his subordinates would not have dared to kill. Πεξηγξάθεη ηνπο εγέηεο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ σο worse than monsters, θαζόηη monsters would kill only a few people, but they killed millions of people. Βέβαηα, νθείινπκε λα παξαζέζνπκε θαη κηα άιιε άπνςε, πνπ ζπιιακβάλεη ην ζέκα από κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Ζ Ven Dara (αλεςηά ηνπ Ta Mok) εμεηάδεη ην όιν δήηεκα ηεο γελνθηνλίαο ζηε Κακπόηδε ζε κηα καθξνθιίκαθα θαζόηη ζεσξεί πσο ην δηθαζηήξην δελ πξέπεη λα εζηηάζεη κόλν ζηνπο 5 εγέηεο, αιιά πξέπεη λα αλαθαιπθζνύλ νη real murders. Αλαθέξεη If the 5 leaders are held responsible, it's not fair. We need to look at the international factors-the role of the US, China, Russia, the French, the Vietnamese. Τν δήηεκα, επνκέλσο, πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ηειηθά κπνξεί λα απνλεκεζεί δηθαηνζύλε ζηε Κακπόηδε θαη αλ απηό επηδηώθεηαη ζην κέγηζην βαζκό. Δπηδώληεο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ ειπίδνπλ όηη νη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζα θηλεζνύλ γξήγνξα πξνηνύ νη ελαπνκείλαληεο ελ δσε εγέηεο ησλ Κόθθηλσλ Φκεξ αξξσζηήζνπλ ή ιόγσ γεξαηεηώλ πεζάλνπλ. Γη' απηό, νκάδεο ππνζηήξημεο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ έρνπλ αζθήζεη έληνλε θξηηηθή ζηνπο ξπζκνύο κε ηνπο νπνίνπο θπιάεη ε δίθε, θαζόηη ε ειηθία ησλ δύν ελ δσή θαηεγνξνπκέλσλ Nuon Chea θαη Khieu Samphan κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ηειηθά ε δηθαηνζύλε δελ ζα ππεξεηεζεί.

11 Μνήμη; Με ηνπο Khmer Rouge ζηελ εμνπζία, ε ιήζε επηθξαηεί. Χπρνινγία: Μεηα-ηξαπκαηηθό ζηξεο. Καηάζιηςε. Γηαηαξαρέο άγρνπο. Ο θόζκνο θαληάδεη επηθίλδπλνο. Βίαηε αληίδξαζε όπνηε ληώζνπλ όηη απεηινύληαη. ια αιιάδνπλ κεηά ηηο δίθεο: Τώξα νη λένη θαηεγνξνύλ ηελ πεξίνδν Pol Pot γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Ηνύληνο 2013: Νόκνο απαγνξεύεη λα αξλεζεί θαλείο ηε γελνθηνλία πσο είδακε, νη ππεύζπλνη ηεο γελνθηνλίαο ζπλέρηζαλ λα βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία. Απηό είρε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηνλ ηξόπν πνπ κλεκνλεύεηαη ε γελνθηνλία. Σαο έρνπκε ήδε δείμεη θαη ζπλερίδσ λα ζαο δείρλσ ζθιεξέο εηθόλεο, γηαηί απηέο ηηο εηθόλεο είλαη πνπ βιέπνπλ ζήκεξα νη Κακπνηδηαλνί. Καη κόλν. Σηα 2 κνπζεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηε γελνθηνλία, ην κόλν πνπ βιέπνπκε είλαη θσηνγξαθίεο λεθξώλ, νζηά θαη λεθξνθεθαιέο λεθξώλ, θαη κεζόδνπο βαζαληζκνύ. Κακκία αλαθνξά γηα ην πνηνο θαη γηαηί. Ο ιόγνο πνπ γίλεηαη απηό, είλαη απόιπηα πνιηηηθόο, θαζώο ζεσξείηαη πσο έηζη λνκηκνπνηείηαη ε πνιηηηθή εμνπζία ηεο ρώξαο. Έηζη, έθζεζε ζηηο βίαηεο εηθόλεο, ε ζησπή ηνπ θξάηνπο, πνπ ζηα ζρνιηθά βηβιία, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξνπλ ην όιν γεγνλόο ζε κηα θξάζε κόλν, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζησπή ησλ επηδήζαλησλ, θέξλεη ηηο επόκελεο γεληέο ζε κηα θαηάζηαζε θόβνπ, ζπκνύ, αιιά θαη πιήξνπο δπζπηζηίαο, ξσηώληαο: γηαηί νη Φκεξ ζθόησλαλ Φκεξ; Δπηπιένλ, ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ επηδήζαλησλ νδεγνύλ ζηελ πνιηηηθή ζηάζε ηεο βίαηεο αληίδξαζεο ζε θάζε πεξίπησζε απεηιήο. Γηα ηνπο κειεηεηέο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δηθαζηνύλ νη ππαίηηνη, θαζώο έηζη, βνεζάηαη ε ζπκθηιίσζε ησλ πνιηηώλ κε ην παξειζόλ ηνπο, αιιά θαη κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα επέιζεη ε πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα. Σήκεξα, πνπ έρνπλ μεθηλήζεη νη δίθεο, θη έρεη πέζεη πεξηζζόηεξν θσο ζηα γεγνλόηα, νη αληηιήςεηο ηνπο έρνπλ αιιάμεη, θαη πιένλ θαηεγνξνύλ εθείλε ηελ επνρή γηα ηα ζπλαηζζεκαηηθά, νηθνλνκηθά, θαη εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνβιήκαηα, θαηεγνξία πνπ δελ είλαη ηειείσο αβάζηκε, αλ ζθεθηνύκε όηη ην θαζεζηώο ηνπ Pol Pot άθεζε πίζσ ηνπ έλα πιήζνο ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλν, ρσξίο εθπαίδεπζε, θησρό.

12 Η Καμπότζη Σήμερα Πολιτική Βαζηιηάο:Norodom Sihamoni (2004- Σήκεξα) Πξσζππνπξγόο: Hun Sen (1985-Σήκεξα) Κόκκα: CPP (Cambodian's People Party) ΜΜΔ: Κπξηαξρία ηνπ Hun Sen Γηθαηνζύλε: Πνιηηηθά ειεγρόκελε Αληίπαια θόκκαηα: ππό δησγκό 2001 Καηάζηαζε Αλειεύζεξε Γεκνθξαηία Διεπζεξία (1 = Καιύηεξν, 7 = Φεηξόηεξν) 6 Πνιηηηθέο ειεπζεξίεο (1 = Καιύηεξν, 7 = Φεηξόηεξν) 6 Πνιηηηθά δηθαηώκαηα (1 = Καιύηεξν, 7 = Φεηξόηεξν) 6 Οικονομία Πνιύ αξγή νηθνλνκηθή αλάπηπμε Γελ πξνζειθύνληαη αξθεηά νη επελδύζεηο Παξάγεη θπξίσο ξνύρα Τνπξηζκόο Φτώτεια Πνιύ ρακειά εηζνδήκαηα Μέγαιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ δελ έρεη πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, ζηελ εθπαίδεπζε. Γελ ππάξρεη Κνηλσληθό Κξάηνο Άλλα προβλήματα και προκλήσεις Παηδηθό trafficking Ναξθσηηθά Έληνλε βία : Πώιεζε ηνπ 45% ηεο γεο, θπξίσο ζε μέλνπο επελδπηέο Μεηνλόηεηα Βηεηλακέδσλ: Γελ αλαγλσξίδεηαη από ην Σύληαγκα Γελ ππάξρεη απνρεηεπηηθό ζύζηεκα Κοινφνικές αναταρατές Τνπο ηειεπηαίνπο κήλεο αξθεηνί Κακπνηδηαλνί βξίζθνληαη ζηνπο δξόκνπο. Αίηεκα: Αύμεζε ησλ κηζζώλ από ηα 80 ζηα 160 δνιιάξηα. Απάληεζε θπβέξλεζεο: Απαγόξεπζε δηαδειώζεσλ 18

13 Συμπεράςματα-Περαιτέρω Ερωτήματα Τελικά, μποπεί να δημιοςπγηθεί ο νέορ άνθπωπορ; Και ποιορ μποπεί να ηον δημιοςπγήζει; Πνηνο είλαη ν λένο άλζξσπνο θαη πνηνο απνθαζίδεη γη απηό; Κάζελαο έρεη θαη πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα. Οη θνηλσλίεο είλαη ήδε αξθεηά απηαξρηθέο κε ηνπο απνθιεηζκνύο πνπ επηβάιινπλ, δελ ρξεηάδνληαη παξαπάλσ θαηαπίεζε. Ζ ηζηνξία έρεη απνδείμεη πσο εθαξκνγέο ηέηνησλ νξακάησλ κάιινλ ην παξειζόλ παξά ην κέιινλ θέξλνπλ θαη αδηαθνξνύλ γηα ηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο δσήο. κσο νη άλζξσπνη είλαη πνπ κεηξάλε! Οι δίκερ αποδίδοςν ηη δικαιοζύνη ή ζςγκαλύπηοςν ηοςρ εγκλημαηίερ; Είναι εθικηό οι δίκερ να αποδώζοςν δικαιοζύνη; Ο Φνπλ Σελ, πξσζππνπξγόο ζήκεξα ηεο Κακπόηδεο, παιηόηεξα είρε ζρέζεηο κε ην Κhmer Rouge θαη εθόζνλ ζήκεξα ειέγρεη ηα δηθαζηήξηα ππάξρνπλ ππνςίεο γηα ζπγθάιεςε. Δπίζεο, αλ θαη ηα εγθιήκαηα έγηλαλ ηελ πεξίνδν ε πξώηε δίθε έγηλε κόιηο ην 2009 νπόηε πνιινί από ηνπο εκπιεθόκελνπο πέζαλαλ θαη δελ πξόιαβαλ θαλ λα δηθαζηνύλ. Καη όζνλ αθνξά ην εξώηεκα γηα ην αλ νη δίθεο έηλαη εθηθηό λα απνδώζνπλ δηθαηνζύλε δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, αιιά πξνθύπηνπλ λέα εξσηήκαηα: πξώηνλ πνηνη λόκνη είλαη θαηάιιεινη γηα λα απνδνζεί δηθαηνζύλε ζε εγθιήκαηα ηέηνηνπ κεγέζνπο θαη δεύηεξνλ ηειηθά κε κία δίθε κπνξεί λα απνδνζεί εζηθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο επηδήζαληεο ή ζηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ; Ένα κπάηορ μόνο ηος μποπεί να δπάζει όπωρ ηο καθεζηώρ ηος Pol Pot; Ή μήπωρ μιλάμε για ηην ζηήπιξη και ηα πολιηικά παισνίδια και άλλων δςνάμεων; Τν όιν δήηεκα ηεο γελνθηνλίαο ζηε Κακπόηδε νθείινπκε λα ην εμεηάζνπκε ζε κηα καθξνθιίκαθα, θαζόηη νη δηεζλείο παξάγνληεο δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθό ξόιν. Δμάιινπ, πνηά ρώξα κπνξεί πξαγκαηηθά λα ραξάμεη κόλε ηεο ηε κνίξα ηεο κέζα ζ'έλαλ θόζκν όπνπ νη πάληεο θαη ηα πάληα αιιεινζπλδένληαη; Γηα παξάδεηγκα πνηόο παξείρε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε; Αξρηθά ήηαλ ε Κίλα θαη ζηε ζπλέρεηα όηαλ νη ΖΠΑ ζεώξεζαλ πσο είραλ ηνλ ίδην ερζξό κε ηελ Κακπόηδε, δει. ην Βηεηλάκ, έζηειλαλ όπια κέζσ ηεο Σηγθαπνύξεο. Γεληθά, ε απάληεζε ζ' εξσηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο απνηειεί αληηθείκελν βαζύηεξεο αλάιπζεο θαη κειέηεο.

14 Προτεινόμενεσ ταινίεσ και ντοκυμαντέρ Α. The missing picture Έλαο επηδήζαληαο εμηζηνξεί ηα γεγνλόηα ηεο γελνθηνλίαο κε ην δηθό ηνπ, ηδηαίηεξν ηξόπν. (Γαιιηθή ηαηλία, αγγιηθνί ππόηηηινη) Link trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3tzl5s5thvs Β. The Story of Cambodia, Documentary Έλα ληνθπκαληέξ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Κακπόηδε κεηά ην 1979, θαη ηελ εκπινθή ησλ μέλσλ δπλάκεσλ. Link documentary: https://www.youtube.com/watch?v=ko7pggrfq4u Γ. The Killing Fields, 1984 Ζ ηζηνξία δύν δεκνζηνγξάθσλ, θαηά ηε δηάξθεηα θπξίσο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ , αιιά θαη ηεο γελνθηνλίαο πνπ αθνινύζεζε. Link trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_z1sj7gzpck Γ. Beyond Borders, 2003 Γύν θηιάλζξσπνη βξίζθνληαη θαη ζηελ Κακπόηδε, ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ηε δεθαεηία ηνπ Link trailer: https://www.youtube.com/watch?v=c98qnrlqgz8 20

15 Βιβλιογραφικέσ αναφορέσ Bockers, E., et al, (2011) Reconciliation in Cambodia: thirty years after the terror of the Khmer Rouge regime, Torture, 21:2 Chandler, D. (2008) Cambodia Deals with its Past: Collective Memory, Demonisation and Induced Amnesia, Totalitarian Movements and Political Religions, 9:2-3, Chandler, D. (2014) War, genocide, and justice: Cambodian American memory work, Ethnic and Racial Studies, 37:5, Ciorciari, J. D. (2014) China and the Pol Pot regime, Cold War History, 14:2, Clark, J. N. (2012) The crime of crimes : genocide, criminal trials and reconciliation, Journal of Genocide Research, 14:1, Duffy, T. (1999) Uncertain democracy : Cambodia since the July 1998 Election, Representation, 36:4, Ήιηνο ( ) Νεώηεπον Εγκςκλοπαιδικόν Λεξικόν. Αζήλα: Ήιηνο Mahbubani, K. (1993) Pol pot: The paradox of moral correctness, Studies in Conflict & Terrorism,16:1, Manning, P. (2012) Governing memory: Justice, reconciliation and outreach at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Memory Studies, 5: 165 Münyas, B. (2008) Genocide in the minds of Cambodian youth: transmitting (hi)stories of genocide to second and third generations in Cambodia, Journal of Genocide Research,10:3, Πάππξνο Larousse (2003) Εικονογπαθημένο Εγκςκλοπαιδικό Λεξικό & Πλήπερ Λεξικό ηηρ Νέαρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ. Αζήλα: Πάππξνο Sundararaman, S. (1998) Cambodian elections: From pol pot to the polls once again, Strategic Analysis, 22:6, https://www.youtube.com/watch?v=ko7pggrfq4u x.html

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα