PLANET OF SLUMS Ο εθθπιηζκφο ησλ πφιεσλ θαη ην άηππν πξνιεηαξηάην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PLANET OF SLUMS Ο εθθπιηζκφο ησλ πφιεσλ θαη ην άηππν πξνιεηαξηάην"

Transcript

1 Mike Davis PLANET OF SLUMS Ο εθθπιηζκφο ησλ πφιεσλ θαη ην άηππν πξνιεηαξηάην Θάπνηα ζηηγκή ηελ επφκελε ρξνληά, κηα γπλαίθα ζα γελλήζεη ζηελ Ajegunle, ηελ παξαγθνχπνιε ηνπ Ιάγνο έλαο λένο άληξαο ζα εγθαηαιείςεη ην ρσξηφ ηνπ ζηελ δπηηθή Ηάβα γηα ηα ιακπξά θψηα ηεο Σδαθάξηα έλαο αγξφηεο ζα κεηαθνκίζεη κε ηελ εμαζιησκέλε νηθνγέλεηα ηνπ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαξίζκεηεο pueblos jovenes ηεο Ιίκα. Σα αθξηβή γεγνλφηα δελ έρνπλ θακία ζεκαζία θαη ζα πεξάζνπλ εληειψο απαξαηήξεηα. Παξφια απηά ζπληζηνχλ ζηαζκφ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Γηα πξψηε θνξά ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηνπ πιαλήηε ζα μεπεξάζεη ηνλ αγξνηηθφ. Πξάγκαηη, κε δεδνκέλε θφιαο ηελ αλαθξίβεηα ησλ απνγξαθψλ ζηνλ ηξίην θφζκν, ε κεηαζηξνθή απηή κπνξεί ήδε λα έρεη νινθιεξσζεί. Ζ γε έρεη αζηηθνπνηεζεί κε πνιχ πην γξήγνξνπο ξπζκνχο απ φηη είρε πξνβιέςεη ε Ιέζρε ηεο Ρψκεο κε ηελ δηαβφεηε καιζνπζηαλή έθζεζή ηεο ηνπ 1972, Τα Όξηα Τεο Αλάπηπμεο. Σν 1950 ππήξραλ 86 πφιεηο ζηνλ θφζκν κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ηνπ εθαηνκκπξίνπ ζήκεξα ππάξρνπλ 400 θαη σο ην 2015 ζα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 550. Πξάγκαηη, νη πφιεηο έρνπλ απνξξνθήζεη ζρεδφλ ηα 2/3 ηεο παγθφζκηαο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην 1950 θαη ηψξα απμάλνπλ θαηά έλα εθαηνκκχξην βξέθε θαη κεηαλάζηεο θάζε βδνκάδα. Ο ζεκεξηλφο αζηηθφο πιεζπζκφο (3,2 δηο) είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ Δλησκεηαμχ, νη αγξνηηθέο πεξηνρέο παγθφζκηα έρνπλ αγγίμεη ηνλ κάμηκνπκ πιεζπζκφ ηνπο (3,2 δηο) θαη ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη κεηά ην Σν απνηέιεζκα ζα είλαη νη πφιεηο λα πηζηψλνληαη όιε ηελ κειινληηθή πιεζπζκηαθή αχμεζε, πνπ αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηελ αθκή ηεο ην Η ΑΡΘΙΗ ΙΚΘΛΑΙΗΠΘΞΡ Πνπ πήγαλ νη ήξσεο, νη άπνηθνη, ηα ζύκαηα ηεο Μεηξόπνιεο; Κπξερη, εκεξνιφγηα, 1921 Σν ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ ηεο ηειηθήο αχμεζεο ηεο αλζξσπφηεηαο ζα ζπληειεζηεί ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο ζα δηπιαζηαζηεί θηάλνληαο ζρεδφλ ηα 4 δηζεθαηνκκχξηα κέζα ζηελ επφκελε γεληά. (Πξάγκαηη, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Θίλαο, ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Βξαδηιίαο ήδε αληηζηνηρεί ζρεδφλ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Δπξψπεο καδί κε ηελ Βφξεηα Ακεξηθή.) Σν πην εληππσζηαθφ απνηέιεζκα ζα είλαη ε ξαγδαία αλάπηπμε λέσλ κεγα-πφιεσλ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 8 εθαηνκκπξίσλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν, ππεξ-πφιεσλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 20 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο (ν εθηηκψκελνο αζηηθφο πιεζπζκφο ηνπ πιαλήηε ηελ επνρή ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο). Σν 1995, κφλν ην Σφθην είρε αγγίμεη αδηακθηζβήηεηα ην θαηψθιη απηφ. Κέρξη ην 2025, ζχκθσλα κε ην Far Eastern Economic Review, ε Αζία κφλν κπνξεί λα έρεη δέθα ή έληεθα αζηηθά θέληξα ηέηνηνπ κεγέζνπο, πεξηιακβαλφκελεο ηεο Σδαθάξηα (24,9 εθαηνκκχξηα), ηεο Ληάθα (25 εθαηνκκχξηα) θαη ηνπ Θαξάηζη (26,5 εθαηνκκχξηα). Ζ αγθάε, πνπ ε αλάπηπμή ηεο είρε παγψζεη γηα δεθαεηίεο εμαηηίαο ηεο καντθήο πνιηηηθήο απν-αζηηθνπνίεζεο, κπνξεί λα έρεη 27 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ζηελ ηεξάζηηα κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο. Ζ Κνπκπάη (Κπνκπάη) ελησκεηαμχ πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ηα 33 εθαηνκκχξηα, αλ θαη θαλείο δελ μέξεη εάλ κηα ηέηνηα γηγαληηαία ζπγθέληξσζε θηψρηαο είλαη βηνινγηθά ή νηθνινγηθά βηψζηκε. Αιιά αλ θαη νη κεγα-πφιεηο είλαη ηα ιακπξφηεξα αζηέξηα ζην αζηηθφ ζηεξέσκα, ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ βάξνπο ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ζα ην ζεθψζνπλ δεπηεξεχνπζεο πφιεηο πνπ πεξλνχλ απαξαηήξεηεο θαη κηθξφηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο. Κέξε φπνπ, φπσο ηνλίδνπλ νη εξεπλεηέο ηνπ ΟΖΔ, ππάξρνπλ ιίγα ή θαζφινπ ζρέδηα γηα θξνληίδα απηψλ ησλ αλζξψπσλ ή γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε απηνχο. ηελ Θίλα (επίζεκα αζηηθνπνηεκέλε θαηά 43% ην 1997) ν αξηζκφο ησλ επίζεκσλ πφιεσλ έρεη εθηνμεπζεί απφ 193 ζε 640 απφ ην Αιιά ε επέθηαζε ησλ κεηξνπφιεσλ, παξφιε ηελ εμαηξεηηθή αχμεζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζε πηψζε ζε ζρεηηθά κεγέζε σο πνζνζηφ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ. Δίλαη κάιινλ νη κηθξέο πφιεηο θαη νη πξφζθαηα αζηηθνπνηεκέλεο θσκνπφιεηο πνπ απνξξνθνχλ ηελ πιεηνςεθία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ηεο ππαίζξνπ πνπ πιενλάδεη χζηεξα απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο κεηά ην ηελ Αθξηθή αληίζηνηρα, ε ζαλ ζνχπεξ λφβα αχμεζε θάπνησλ ιίγσλ γηγαληηαίσλ πφιεσλ φπσο ην Ιάγνο (απφ ην 1950 ζε 10 εθαηνκκχξηα ζήκεξα) ζπκβαδίδεη κε ηελ κεηακφξθσζε δεθάδσλ κηθξψλ πφιεσλ θαη νάζεσλ φπσο ε Ouagadougou, ε Nouakchott, ε Douala, ε Antananarivo θαη ε Bamako ζε πφιεηο κεγαιχηεξεο απφ

2 ην αλ Φξαηδίζθν ή ην Κάληζεζηεξ. ηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή, φπνπ πξνεγνπκέλσο νη πφιεηο κνλνπσινχζαλ ηελ αλάπηπμε, νη δεπηεξεχνπζεο πφιεηο φπσο ε Tijuana, ε Curitiba, ε Temuco, ε Salvador θαη ε Belém είλαη απηέο πνπ κεγαιψλνπλ, κε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε λα ιακβάλεη ρψξα ζε πφιεηο κε σο θαηνίθνπο. Αθφκε πεξηζζφηεξν, πξέπεη λα ζπιιάβνπκε ηελ αζηηθνπνίεζε ζαλ δνκηθή κεηακφξθσζε (θαη εληζρπκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ) θάζε ζεκείνπ ελφο αζηηθνχ-αγξνηηθνχ ζπλερνχο. χκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ Gregory Guldin γηα ηελ λφηηα Θίλα, ε χπαηζξνο αζηηθνπνηείηαη in situ θαζψο παξάγεη δηαξθψο επνρηαθέο κεηαλαζηεχζεηο. Σα ρσξηά γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζαλ αγνξέο θαη κηθξέο πφιεηο, ελψ νη θσκνπφιεηο θαη νη κηθξέο πφιεηο γίλνληαη κεγαινππφιεηο. Σν απνηέιεζκα ζηελ Θίλα θαη ηελ λνηηναλαηνιηθή Αζία είλαη έλα εξκαθξφδηην ηνπίν, κηα θαηά κέξνο αζηηθνπνηεκέλε χπαηζξνο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη έλα λέν θαη ζεκαληηθφ κνλνπάηη γηα ηελ αλζξψπηλε εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε... Κηα κνξθή νχηε αγξνηηθή, νχηε αζηηθή, αιιά κηα κίμε ησλ δχν, κέζα απφ έλα ππθλφ δίθηπν αιιειεπηδξαζηηθψλ δεζκψλ αλάκεζα ζηνπο κεγάινπο αζηηθνχο ππξήλεο θαη ηηο πεξηβάιινπζεο πεξηνρέο. ηελ Ηλδνλεζία, φπνπ κηα αληίζηνηρε αλάπηπμε ελφο αζηηθνχ / αγξνηηθνχ πβξηδίνπ είλαη πην εκθαλήο ζηελ Jabotabek (ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σδαθάξηα), νη εξεπλεηέο απνθαινχλ απηέο ηηο λεσηεξηθέο ρξήζεηο ηεο γεοdesokotas θαη ζπδεηνχλ εάλ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο παξαδνζηαθά ηνπία ή έλα δξακαηηθά λέν είδνο αζηηθνπνίεζεο. Οη πνιενδφκνη επίζεο εηθάδνπλ φηη έρεη μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία πνπ πιέθεη ηηο πφιεηο ηνπ Σξίηνπ Θφζκνπ ζε εθηεηακέλα λέα δίθηπα, άμνλεο θαη ηεξαξρίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα δέιηα ησλ πνηακψλ Pearl (Hong Kong Guangzhou) θαη Yangtze (Shanghai), καδί κε ηνλ άμνλα Πεθίλν-Tianjin, αλαπηχζζνληαη ξαγδαία ζε αζηηθέο-βηνκεραληθέο κεγαινππφιεηο αληίζηνηρεο ηνπ άμνλα Σφθην- Οζάθα, ηνπ θάησ Ρήλνπ ή ηνπ άμνλα Λέα Τφξθεο-Φηιαδέιθεηαο. Αιιά απηφ κπνξεί λα είλαη κφλν ην πξψην ζηάδην ζηελ αλάδπζε κηαο αθφκε κεγαιχηεξεο δνκήο: έλαο ζπλερφκελνο αζηηθφο άμνλαο πνπ εθηείλεηαη απφ ην Σφθην / Λφηηα Θνξέα σο ηελ δπηηθή Ηάβα. Σφηε ε αγθάε, ζρεδφλ ζίγνπξα, ζα πάξεη ζέζε δίπια ζην Σφθην, ηε Λέα Τφξθε θαη ην Ινλδίλν σο κία απφ ηηο παγθφζκηεο πφιεηο πνπ ζα ειέγρεη ην παγθφζκην δίθηπν ξνψλ θεθαιαίνπ θαη πιεξνθνξηψλ. Σν ηίκεκα κηαο ηέηνηαο λέαο αζηηθνπνηεκέλεο ηάμεο ζα είλαη ε απμαλφκελε αληζφηεηα ζην εζσηεξηθφ θαη κεηαμχ πφιεσλ δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη εηδηθεχζεσλ. Ο Guldin, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπξφζεθηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζηελ Θίλα πάλσ ζην αλ ην παξαδνζηαθφ ράζκα εηζνδεκάησλ θαη αλάπηπμεο κεηαμχ πφιεσλ θαη ππαίζξνπ αληηθαζίζηαηαη ηψξα απφ έλα εμίζνπ δνκηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ κηθξψλ πφιεσλ θαη ησλ παξάθηησλ γηγάλησλ. 2. ΕΟΘΡΠΞΦΗ ΡΞΜ ΜΘΙΕΜΡ Είδα αλαξίζκεηεο ζηξαηηέο θαηαδηθαζκέλσλ ζην ζθνηάδη, ηε βξσκηά, ηνλ ινηκό, ηελ πξνζηπρηά, ηε κηδέξηα θαη ηνλ πξόσξν ζάλαην. Ληίθελο, A December Vision, 1850 Ζ δπλακηθή ηεο αζηηθνπνίεζεο ηνπ Σξίηνπ Θφζκνπ αλαθεθαιαηψλεη αιιά εμίζνπ αλαηξέπεη φ,ηη είρε πξνεγεζεί ηνλ δέθαην έλαην αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Βφξεηα Ακεξηθή. ηελ Θίλα, ε κεγαιχηεξε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηελ ηζηνξία είλαη ην αξρηκήδεην ζεκείν πνπ ζπξψρλεη έλα πιεζπζκφ κεγέζνπο ηνπ επξσπατθνχ απφ ηα ρσξηά ζηηο πληγκέλεο απφ ηα θαπζαέξηα θαη γεκάηεο νπξαλνμχζηεο πφιεηο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ε Θίλα ζα πάςεη λα είλαη ε θαηά βάζε αγξνηηθή ρψξα πνπ ήηαλ γηα κηα ρηιηεηία. Πξάγκαηη, ε απίζηεπηε εηθφλα ηνπ World Financial Centre ζηελ αγθάε ζα ζπκβνιίδεη ζχληνκα έλαλ αραλή αζηηθνπνηεκέλν θφζκν πνπ ιίγν είρε θαληαζηεί ν Κάν ή ν Ιε Θνξκπηδηέ. Αιιά ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ ε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ ζηεξείηαη ηνλ ηζρπξφ θαηαζθεπαζηηθφ - εμαγσγηθφ κεραληζκφ ηεο Θίλαο, φπσο θαη ηηο κεγάιεο εηζαγσγέο θεθαιαίνπ (ζήκεξα ηα θεθαιαία απηά είλαη ίζα κε ηηο κηζέο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν). Έηζη ε αζηηθνπνίεζε δηαρσξίδεηαη φιν θαη πην γξήγνξα απφ ηελ βηνκεραλνπνίεζε, αθφκε θη απ ηελ αλάπηπμε ηελ ίδηα. Θάπνηνη κπνξνχλ λα ηζρπξηζηνχλ φηη απηφ είλαη έθθξαζε κηαο αδπζψπεηεο ηάζεο: ηεο εγγελνχο ηάζεο ηνπ ςεθηαθνχ θαπηηαιηζκνχ λα απνζπλδέεη ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο απφ απηή ηεο απαζρφιεζεο. Αιιά ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή, ηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή, ηε Κέζε Αλαηνιή θαη ζε κέξε ηεο Αζίαο, ε αζηηθνπνίεζε ρσξίο αλάπηπμε είλαη πεξηζζφηεξν απφ θαλεξφ φηη νθείιεηαη ζηηο παγθφζκηεο πνιηηηθέο ζπλζήθεο - ηελ θξίζε ρξένπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 θαη ηελ ζπλαθφινπζε αλαδηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ Σξίηνπ Θφζκνπ ππφ ην ΓΛΣ ηε δεθαεηία ηνπ 80 - παξά ζε θάπνην ζηδεξέλην λφκν ηεο αλαπηπγκέλεο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, ε αζηηθνπνίεζε ηνπ Σξίηνπ Θφζκνπ ζπλερίζηεθε κε μέθξελν ξπζκφ (3,8% θάζε ρξφλν απφ ην 1963 σο ην 1990) θαηά ηα δχζθνια ρξφληα ηνπ 80 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 90 παξά ηελ πηψζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ,

3 ηηο απμαλφκελεο ηηκέο θαη ηελ παλχςειε αλεξγία ζηηο πφιεηο. Απηή ε μεξνθέθαιε αζηηθή εθηίλαμε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα νξζφδνμα νηθνλνκηθά κνληέια πνπ πξνβιέπνπλ φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο θξίζεο ζηηο πφιεηο ζα επηβξαδχλεη ή αθφκε θαη ζα αληηζηξέςεη ηελ κεηαλάζηεπζε απφ ηελ χπαηζξν. Σν παξάδεηγκα ηεο Αθξηθήο είλαη εμαηξεηηθά παξάδνμν. Πσο γίλεηαη ζηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ, ηε Σαλδαλία ή ηελ Γθακπφλ - πνπ νη νηθνλνκίεο ηνπο πέθηνπλ θαηά 2 σο 5% θάζε ρξφλν - νη πφιεηο λα δηαηεξνχλ κηα εηήζηα πιεζπζκηαθή αχμεζε 5-8%; Κέξνο ηνπ κπζηηθνχ είλαη αζθαιψο νη πνιηηηθέο πνπ επέβαιιε ην ΓΛΣ (θαη ηψξα ν WTO) γηα αγξνηηθή απνξχζκηζε θαη απν-ππαηζξνπνίεζε πνπ επηηάρπλαλ ηελ έμνδν ηεο πιενλάδνπζαο εξγαζίαο πξνο ηηο αζηηθέο παξαγθνππφιεηο, παξφιν πνπ νη πφιεηο έπαςαλ λα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ παξφιε ηελ ζηάζηκε ή αξλεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, είλαη ε αθξαία ζπλέπεηα απηνχ πνπ θάπνηνη εξεπλεηέο απνθαινχλ ππεξ-αζηηθνπνίεζε. Δίλαη κηα απφ ηηο πνιιέο αλαπάληερεο επηδξάζεηο πνπ ε παγθφζκηα λενθηιειεχζεξε ηάμε έρεη θνξηψζεη ζηελ ππεξρηιηεηή αζηηθνπνίεζε. Ζ θιαζζηθή θνηλσληθή ζεσξία, απφ ηνλ Καξμ σο ην Βέκπεξ, πίζηεπε φηη νη κεγάιεο πφιεηο ηνπ κέιινληνο ζα αθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία βηνκεραλνπνίεζεο ηνπ Κάληζεζηεξ, ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηνπ ηθάγν. Πξάγκαηη ην Ινο Άληδειεο, ην άν Πάνιν, ε Pusan θαη ζήκεξα ε Ciudad Juárez, ε Bangalore θαη ε Guangzhou, έρνπλ ζρεδφλ αθνινπζήζεη απηφ ην θιαζζηθφ κνλνπάηη. Αιιά νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηνπ Λφηνπ κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ην βηθηνξηαλφ Γνπβιίλν πνπ, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Emmet Larkin, ήηαλ κνλαδηθφ κεηαμχ φισλ ησλ βαζηιείσλ ησλ ηξσγιψλ πνπ παξήγαγε ν δπηηθφο θφζκνο θαηά ηνλ δέθαην έλαην αηψλα... [επεηδή] νη ηξψγιεο ηνπ δελ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Σν Γνπβιίλν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππέθεξε πεξηζζφηεξν απφ ηελ απν-βηνκεράληζε παξά ηελ βηνκεραλνπνίεζε κεηαμχ 1800 θαη Αληίζηνηρα, ε Θηλζάζα, ην Υαξηνχκ, ην Ληαξ Δο αιάκ, ε Ληάθα θαη ε Ιίκα κεγαιψλνπλ μέθξελα παξά ηελ θαηεζηξακκέλε βηνκεραλία, ηνλ ζπξξηθλσκέλν δεκφζην ηνκέα θαη ηελ θαηαξξαθσκέλε κεζαία ηάμε. Οη παγθφζκηεο δπλάκεηο πνπ ζπξψρλνπλ ηνπο αλζξψπνπο καθξηά απ ηελ χπαηζξν - ε κεραλνπνίεζε ζηελ Ηάβα θαη ηελ Ηλδία, νη εηζαγσγέο ηξνθίκσλ ζην Κεμηθφ, ηελ Ατηή ή ηελ Θέλπα, ν εκθχιηνο πφιεκνο θαη ε μεξαζία ζ φιε ηελ Αθξηθή, ν αληαγσληζκφο απφ ηελ βηνκεραλνπνηεκέλε γεσξγία - ζπληεξνχλ ηελ αζηηθνπνίεζε αθφκε θη φηαλ νη πφιεηο έρνπλ πιένλ δξακαηηθά απνδπλακσζεί εμαηηίαο ηνπ ρξένπο θαη ηεο θξίζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε ηαρχηαηε πιεζπζκηαθή αχμεζε ησλ πφιεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δνκηθέο αλαδηαξζξψζεηο, ηελ λνκηζκαηηθή ππνηίκεζε θαη ηελ θξαηηθή νηθνλνκηθή ιηηφηεηα, έρνπλ ιεηηνπξγήζεη σο ν ηέιεηνο ηξφπνο γηα ηε καδηθή παξαγσγή παξαγθνππφιεσλ. αλ απνηέιεζκα, ε πιεηνςεθία ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ επηζηξέθεη ηαρχηαηα ζηελ επνρή ηνπ Ληίθελο. Ζ αζχιιεπηε επέθηαζε ησλ παξαγθνππφιεσλ είλαη ην θχξην ζέκα κηαο ηζηνξηθήο θαη ζιηβεξήο έθζεζεο πνπ δεκνζίεπζε ηνλ πξνεγνχκελν Οθηψβξε ην Πξφγξακκα Αλζξψπηλσλ Οηθηζκψλ ηνπ ΟΖΔ. Σν TheChallengeoftheSlums(ζην εμήο: Slums) είλαη ε πξψηε πξαγκαηηθή απφπεηξα λα εξεπλεζεί ην κέγεζνο ηεο αζηηθήο θηψρηαο. Πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία πεξηπηψζεσλ απφ ηελ Ακπηηδάλ σο ην χδλευ, κε δεδνκέλα γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ γηα πξψηε θνξά πεξηιακβάλνπλ ηελ Θίλα θαη ην πξψελ ζνβηεηηθφ κπινθ. Σν Slums είλαη αζπλήζηζηα εηιηθξηλέο. Έλαο απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ έθδνζε κνχ είπε φηη φζνη ζρεηίδνληαη κε ηελ πλαίλεζε ηεο Οπάζηγθηνλ [Παγθφζκηα Σξάπεδα, ΓΛΣ, θιπ, πνπ εδξεχνπλ ζηελ ακεξηθάληθε πξσηεχνπζα] επέκελαλ πάληα φηη ην πξφβιεκα ησλ παξαγθνππφιεσλ δελ νθείιεηαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ αληζφηεηα αιιά πεξηζζφηεξν ζηελ θαθή δηαθπβέξλεζε. Ζ έθζεζε πάλησο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή επηθπιαθηηθφηεηα θαη απηνινγνθξηζία ηνπ ΟΖΔ φηαλ πξφθεηηαη λα θαηεγνξεζεί ν λενθηιειεπζεξηζκφο, εηδηθά ηα πξνγξάκκαηα δνκηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ΓΛΣ. Ζ πξσηαξρηθή θαηεχζπλζε ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ παξεκβάζεσλ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απμήζεη ηελ αζηηθή θηψρηα θαη ηηο παξαγθνππφιεηο, έρεη απμήζεη ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ αληζφηεηα θαη έρεη απνδπλακψζεη ηηο ηνπηθέο ειίη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πφιεηο σο θηλεηήξεο αλάπηπμεο. Πάλησο ην Slums αθήλεη ζηελ άθξε θάπνηα απφ ηα πην θξίζηκα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε ηεο γεο θαη πξνθαινχληαη απφ ηελ ππεξ-αζηηθνπνίεζε θαη ηνπο άηππνπο νηθηζκνχο, φπσο ε άλαξρε δφκεζε, ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη αζηηθέο θαηαζηξνθέο. Δπίζεο δελ θαηαθέξλεη λα ξίμεη θαζφινπ θσο ζην ζπλερφκελν εμνβειηζκφ ηεο εξγαζίαο απφ ηελ χπαηζξν, νχηε θαηνξζψλεη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ δηαξθψο απμαλφκελε βηβιηνγξαθία πάλσ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο αζηηθήο θηψρηαο θαη ηεο αλεξγίαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θχιν. Αιιά παξφια απηά, ην Slums παξακέλεη κηα αμηφινγε έθζεζε πνπ καο παξέρεη ρξήζηκα εξεπλεηηθά ζηνηρεία.

4 3. Η ΑΡΘΙΞΟΞΘΗΡΗ ΗΡ ΦΩΤΘΑΡ Τν βνπλό ησλ ζθνππηδηώλ έκνηαδε λα απιώλεηαη σο πνιύ καθξηά, αιιά κεηά, ρσξίο νξαηά ρσξίζκαηα θαη όξηα, γηλόηαλ θάηη άιιν. Αιιά ηη; Έλα ζπλνζύιεπκα απξνζδηόξηζησλ θαηαζθεπώλ. Χαξηόθνπηα, θόληξα πιαθέ, ζάπηα πιαίζηα, ζθνπξηαζκέλα θαη ρσξίο ηδάκηα θνπθάξηα απηνθηλήησλ, είραλ πεηαρηεί καδί ζρεκαηίδνληαο θαηνηθίεο. Michael Thelwell, The Harder They Come, 1980 Ο πξψηνο δεκνζηεπκέλνο νξηζκφο ηνπ slum είλαη απφ ην 1812, ζηνvocabulary of the Flash Language ηνπ Vaux, θαη είλαη ζπλψλπκνο κε ηνλ ζακαηά ή ην εγθιεκαηηθφ εκπφξην. Πάλησο κε ηα ρξφληα ηεο ρνιέξαο ησλ δεθαεηηψλ 1830 θαη 40, νη θησρνί κάιινλ δνχζαλ ζε slums παξά ηα εμαζθνχζαλ. Κηα γεληά αξγφηεξα, ηα slums άξρηζαλ λα απιψλνληαη ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Ηλδία θαη γεληθά αλαγλσξίζηεθαλ σο έλα δηεζλέο θαηλφκελν. Σν θιαζζηθά slums ήηαλ δηαβφεηα γηα ην ηνπηθφ ρξψκα ηνπο, αιιά νη πνιενδφκνη ζπκθσλνχλ γεληθά κε ηνλ Charles Booth φηη φια ηα slums ραξαθηεξίδνληαλ απφ έλα ακάιγακα εηνηκφξξνπσλ θαηνηθηψλ, ππεξπιεζπζκνχ, θηψρηαο θαη εμαρξείσζεο. Φπζηθά, γηα ηνπο θηιειεχζεξνπο ηνπ 19νπ αηψλα ε εζηθή δηάζηαζε ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη ηα slums πξψηα θαη πάλσ απ φια γίλνληαλ αληηιεπηά σο ηφπνη φπνπ ηα θνηλσληθά θαηαθάζηα ζάπηδαλ κέζα ζε έλα αλήζηθν θαη ζπρλά ηαξαρψδεο πεξηβάιινλ. Οη ζπγγξαθείο ηνπ Slums απνθεχγνπλ ηηο βηθηνξηαλέο πξνθαηαιήςεηο, αιιά θαηά η άιια θξαηάλε ηνλ θιαζζηθφ νξηζκφ: ππεξπιεζπζκφο, θησρηθέο θαη απηνζρέδηεο θαηνηθίεο, αλεπαξθήο πξφζβαζε ζε θξέζθν λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, θαζεζηψο αλαζθάιεηαο. Απηφο ν πνιπδηάζηαηνο νξηζκφο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα πνιχ ζπληεξεηηθφ θξηηήξην γηα ην ηη είλαη έλα slum. Πνιινί αλαγλψζηεο ζα εθπιαγνχλ απφ ηα εληη-εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ ΟΖΔ, φηη κφλν ην 16,9% ησλ κεμηθάλσλ θαηνίθσλ πφιεσλ δνπλ ζε slums. Κνιαηαχηα, αθφκε θαη κε απηφ ηνλ πεξηνξηζηηθφ νξηζκφ, ην Slums ππνινγίδεη φηη ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 921 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη παξαγθνππφιεσλ ην 2001 ζρεδφλ φζνο ν πιεζπζκφο ηνπ πιαλήηε φηαλ ν λεαξφο Έγθειο άξρηζε λα εμεξεπλά ηνπο άγξηνπο δξφκνπο ηνπ Κάληζεζηεξ. Πξάγκαηη, ν λενθηιειεχζεξνο θαπηηαιηζκφο έρεη πνιιαπιαζηάζεη κε ξαγδαία ηαρχηεηα ηελ δηαβφεηε παξαγθνχπνιε Tom-All-Alone ηνπ Ληίθελο. Οη θάηνηθνη ησλ slums ζπληζηνχλ έλα ζπγθινληζηηθφ 78,2% ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ιηγφηεξσλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη ην έλα ηξίην ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ. Θαη ζε αληίζεζε κε ηηο γεξαζκέλεο ππνδνκέο ησλ πεξηζζφηεξσλ ηξηηνθνζκηθψλ πφιεσλ, ηνπιάρηζηνλ ν κηζφο πιεζπζκφο ησλ slums είλαη θάησ ησλ 20 εηψλ. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά παγθνζκίσο ζε θαηνίθνπο slums έρεη ε Αηζηνπία (έλα απίζηεπην 99,4% ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ), ην Σζαλη (επίζεο 99,4%), ην Αθγαληζηάλ (98,5%) θαη ην Λεπάι (92%). Αιιά νη θησρφηεξνη αζηηθνί πιεζπζκνί είλαη κάιινλ ζηελ Maputo θαη ηελ Θηλζάζα φπνπ (ζχκθσλα κε άιιεο πεγέο) ηα δχν ηξίηα ησλ θαηνίθσλ θεξδίζνπλ ιηγφηεξν απφ ηα απαξαίηεην ειάρηζην πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηαηξνθή. ην Γειρί, νη πνιενδφκνη παξαπνληνχληαη γηα slums κέζα ζηα slums φπνπ θαηαιεςίεο πηάλνπλ ηνπο κηθξνχο αλνηρηνχο ρψξνπο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νηθηζκψλ ζηνπο νπνίνπο είραλ κεηαθηλεζεί βηαίσο νη θησρνί ησλ πφιεσλ ζηα κέζα ηνπ 70. ην Θάηξν θαη ηελ Πλνκ Πελρ φζνη έρνπλ θηάζεη πξφζθαηα ζηελ πφιε θαηαιακβάλνπλ ή λνηθηάδνπλ ρψξνπο ζηηο ηαξάηζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη slums ζηνλ αέξα. Οη κεηξήζεηο ζπρλά εκθαλίδνπλ επίηεδεο ηνπο πιεζπζκνχο ησλ slums πνιχ κηθξφηεξνπο απ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, γηα παξάδεηγκα, ε Κπαλγθφγθ είρε έλα επίζεκν πνζνζηφ θηψρηαο κφιηο 5%, αιιά έξεπλεο απνθάιπςαλ φηη ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνχ (1,6 εθαηνκκχξηα) δνχζε ζε slums θαη θαηαιήςεηο. Ο ΟΖΔ αληίζηνηρα, πξφζθαηα απνθάιπςε φηη αζέιεηα ππν-εθηηκνχζε ηελ θηψρηα ζηελ Αθξηθή θαηά κεγάιν κέξνο. Οη θάηνηθνη ησλ slums ζηελ Αγθφια, γηα παξάδεηγκα, είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα δηπιάζηνη απ φζνη πηζηεχνληαλ. Κε ηνλ ίδην ηξφπν ππν-εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ησλ θησρψλ θαηνίθσλ ζηηο πφιεηο ηεο Ιηβεξίαο. Γελ είλαη πεξίεξγν, κηαο θαη ε Κνλξνβία ηξηπιαζίαζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ζε έλα θαη κφλν ρξφλν ( ) θαζψο νη παληθφβιεηνη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ θαηέθεπγαλ ζηελ πφιε γηα λα γιηηψζνπλ ηελ βαξβαξφηεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ slums ζηνλ πιαλήηε. Κφλν νη πέληε κεγαιχηεξεο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο λφηηαο Αζίαο (Θαξάηζη, Κνπκπάη, Γειρί, Θαιθνχηα θαη Ληάθα) πεξηιακβάλνπλ ζρεδφλ δηαθξηηέο θνηλφηεηεο slums κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 20 εθαηνκκπξίσλ. Έλαο αθφκε κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο ζηξηκψρλεηαη ζηελ αζηηθνπνηεκέλε παξάθηηα δψλε ηεο δπηηθήο Αθξηθήο, ελψ άιιεο ηεξάζηηεο ζπζζσξεχζεηο θηψρηαο εμαπιψλνληαη ζηελ Αλαηνιία θαη ηα αηζηνπηθά πςίπεδα αγθαιηάδνπλ ηνπο πξφπνδεο ησλ Άλδεσλ θαη ησλ Ηκαιαΐσλ επεθηείλνληαη ξαγδαία γχξσ απφ ηνπο νπξαλνμχζηεο ηνπ Κεμηθφ, ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ,

5 ηεο Καλίια θαη ηνπ άν Πάνιν θαη θπζηθά γεκίδνπλ ηηο φρζεο ησλ πνηακψλ Ακαδφληνπ, Λίγεξα, Θνλγθφ, Λείινπ, Σίγξε, Γάγθε, Irrawaddy θαη Κεθφγθ. Σα θηίζκαηα ζηνλ πιαλήηε ησλ slums είλαη, παξαδφμσο, πιήξσο νκνηφκνξθα θαη ηαπηφρξνλα εληειψο κνλαδηθά. Πεξηιακβάλνπλ ηα bustees ηεο Θαιθνχηα, ηα chawls θαη zopadpattis ηεο Κνπκπάη, ηα katci abadis ηνπ Θαξάηζη, ηα kampungs ηεο Σδαθάξηα, ηα iskwaters ηεο Καλίια, ηα shammasas ηνπ Υαξηνχκ, ηα umjondolos ηεο Ληνπξκπάλ, ηα intra-murios ηεο Ρακπάη, ηα bidonvilles ηεο Ακπηηδάλ, ηα baladis ηνπ Θαίξνπ, ηα gecekondus ηεο Άγθπξαο, ηα conventillos ηνπ Θνπίην, ηηο favelas ηεο Βξαδηιίαο, ηηο villas miseria ηνπ Κπνπέλνο Άηξεο θαη ηα colonias populares ηεο Πφιεο ηνπ Κεμηθφ. Δίλαη ν ηξαρχο αληίπνδαο ησλ νηθηζηηθψλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ -ησλ αζηηθψλ έμσ θφζκσλ ηνπ Φίιηπ Ληηθ- ζηα νπνία ε κεζαία ηάμε πξνηηκάεη φιν θαη πεξηζζφηεξν λα θιείλεηαη. Δλψ ην θιαζζηθφ slum ήηαλ κηα πφιε ζε απνζάζξσζε ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο, ηα λέα slums εληνπίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο παξπθέο ηεο πνιενδνκηθήο εμάπισζεο. Ζ νξηδφληηα αλάπηπμε πφιεσλ φπσο ην Κεμηθφ, ην Ιάγνο θαη ε Σδαθάξηα είλαη ηεξάζηηα θαη ε εμάπισζε ησλ slums είλαη ηφζν πξφβιεκα ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν, φζν ε εμάπισζε ησλ πξναζηίσλ ζηηο πινχζηεο ρψξεο. Οη ρηηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ιάγνο, γηα παξάδεηγκα, δηπιαζηάζηεθαλ ζε κηα δεθαεηία, κεηαμχ 1985 θαη Ο θπβεξλήηεο ηεο πνιηηείαο ηνπ Ιάγνο δήισζε πέξζη φηη ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πνιηηείαο ησλ ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο παξαγθνχπνιε. Πξάγκαηη, γξάθεη έλαο απεζηαικέλνο ηνπ ΟΖΔ, κεγάιν κέξνο ηεο πόιεο είλαη έλα κπζηήξην... Σθνηεηλνί απηνθηλεηόδξνκνη δηαζρίδνπλ θαξάγγηα ζρεκαηηζκέλα από ζθνππίδηα πνπ ζηγνθαίγνληαη πξηλ δώζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε δξόκνπο πνπ ζηξηθνγπξίδνπλ κέζα από ηα 200 slums κε ηηο απνρεηεύζεηο ηνπο λα ηξέρνπλ ειεύζεξεο ζην ρώξν... Καλείο δελ μέξεη κε ζηγνπξηά ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ. Επίζεκα είλαη 6 εθαηνκκύξηα, αιιά πνιινί εηδηθνί ηνλ ππνινγίδνπλ ζηα 10, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηνπο θόλνπο θάζε ρξόλν ή ηελ δηάδνζε ηνπ HIV. Σν Ιάγνο, αθφκε πεξηζζφηεξν, είλαη απιά ν κεγαιχηεξνο θφκβνο κηαο αμνληθήο παξαγθνχπνιεο 70 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ πνπ απιψλεηαη απφ ηελ Ακπηηδάλ σο ηελ Ηκπαληάλ. Πηζαλφηαηα ην κεγαιχηεξν ζπλερφκελν ίρλνο αζηηθήο θηψρηαο ζηνλ πιαλήηε. Ζ αλάπηπμε ησλ slums, θπζηθά, εμαξηάηαη απφ ηελ δηαζέζηκν ρψξν γηα εγθαηάζηαζε. Ο Winter King ζε κηα πξφζθαηε κειέηε ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Harvard Law Review, ηζρπξίδεηαη φηη ην 85% ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν θαηέρεη ηδηνθηεζία παξάλνκα. Αθαζφξηζηνη ηίηινη θπξηφηεηαο θαη / ή αζαθή θξαηηθή ηδηνθηεζία είλαη ηα παξαζπξάθηα κέζα απ ηα νπνία έλα κεγάιν κέξνο ηεο αλζξσπφηεηαο ζπγθεληξψζεθε ζηηο πφιεηο. Οη ηξφπνη εγθαηάζηαζεο ζηα slums θπκαίλνληαη ζε έλα κεγάιν θάζκα, απφ πςειά πεηζαξρεκέλεο θαηαιήςεηο γεο ζηελ Πφιε ηνπ Κεμηθφ θαη ηε Ιίκα, κέρξη πεξίπινθα νξγαλσκέλεο (θαη ζπλήζσο παξάλνκεο) αγνξέο ελνηθηνζηαζίσλ ζηηο παξπθέο ηνπ Πεθίλνπ, ηνπ Θαξάηζη θαη ηνπ Λατξφκπη. Αθφκε θαη ζε πφιεηο φπσο ην Θαξάηζη φπνπ ε πεξηθέξεηα ηεο πφιεο είλαη ηππηθά ηδηνθηεζία ηεο θπβέξλεζεο ζπλερίδνπλ λα βγαίλνπλ ηεξάζηηα θέξδε γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε βάξνο ησλ θησρηθψλ λνηθνθπξηψλ απ ηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα κε ηε γε. πλήζσο δηάθνξνη εζληθνί θαη ηνπηθνί πνιηηηθνί κεραληζκνί ζπλαηλνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε άηππσλ νηθηζκψλ (θαη ζηελ παξάλνκε ηδησηηθή θεξδνζθνπία) φζν κπνξνχλ λα ειέγρνπλ πνιηηηθά ηα slums θαη λα απνκπδνχλ ηελ ηαθηηθή ξνή απφ κίδεο θαη λνίθηα. Υσξίο επίζεκνπο ηίηινπο γεο θαη θπξηφηεηαο γηα ηηο θαηνηθίεο ηνπο, νη θάηνηθνη ησλ slums ππνρξεψλνληαη ζε εκη-θενπδαξρηθέο εμαξηήζεηο κε ηνπηθνχο παξάγνληεο θαη θνκκαηηθνχο βαξφλνπο. Ζ αλππαθνή κπνξεί λα ζεκαίλεη έμσζε ή αθφκε θαη γθξέκηζκα νιφθιεξσλ γεηηνληψλ. Οη εγθαηαζηάζεηο, ελησκεηαμχ, είλαη πνιχ πίζσ ζε ζρέζε κε θάζε ζηάληαξ αζηηθνπνίεζεο θαη νη παξαγθνππφιεηο ζπρλά είλαη έμσ απφ ηα ζπζηήκαηα πξφλνηαο ή ηα δίθηπα πγηεηλήο. Γεληθά ζηηο θησρηθέο πεξηνρέο ησλ ιαηηλνακεξηθάληθσλ πφιεσλ ππάξρεη κεγαιχηεξε πξφλνηα απφ απηέο ηεο λφηηαο Αζίαο, νη νπνίεο φκσο δηαζέηνπλ ην ειάρηζην ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, φπσο ην λεξφ θαη ην ειεθηξηθφ, πνπ ιείπνπλ φκσο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο αθξηθαληθέο παξαγθνππφιεηο. πσο ζην βηθηνξηαλφ Ινλδίλν, ε κφιπλζε ηνπ λεξνχ απφ αλζξψπηλα θαη δσηθά απφβιεηα παξακέλεη ε θχξηα αηηία ρξφλησλ δηαξξντθψλ αζζελεηψλ πνπ ζθνηψλνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν εθαηνκκχξηα βξέθε θαη παηδηά θάζε ρξφλν. Πεξίπνπ ην 57% ησλ αθξηθαλψλ θαηνίθσλ πφιεσλ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ζηνηρεηψδε πγηεηλή θαη ζε πφιεηο φπσο ην Λατξφκπη νη θησρνί βαζίδνληαη ζηηο ηπηάκελεο ηνπαιέηεο (ρέζηκν ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο). ηε Κνπκπάη ην πξφβιεκα πγηεηλήο κεηξηέηαη κε ηελ αλαινγία κηαο ηνπαιέηαο γηα θάζε 500 θαηνίθνπο ζηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο. Κφιηο ην 11% ησλ θησρηθψλ γεηηνληψλ ζηε Καλίια θαη 18% ζηελ Ληάθα δηαζέηνπλ θαλνληθά κέζα γηα ηελ απφξξηςε ησλ απνρεηεχζεσλ. Υσξίο λα ππνινγίδεηαη ε έθηαζε ηνπ HIV / AIDS, ν ΟΖΔ ζεσξεί φηη δχν ζηνπο πέληε αθξηθαλνχο θαηνίθνπο παξαγθνππφιεσλ δνπλ ζε ηέηνηα θηψρηα πνπ είλαη θπξηνιεθηηθά θαη άκεζα

6 απεηιεηηθή γηα ηελ ίδηα ηελ δσή. Οη θησρνί ησλ πφιεσλ, ελησκεηαμχ, ππνρξεψλνληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε κέξε επηθίλδπλα θαη θαηά η άιια εληειψο αθαηάιιεια γηα ρηίζηκν, ζε απφθξεκλεο πιαγηέο, φρζεο πνηακψλ θαη εδάθε πνπ πιεκκπξίδνπλ δηαξθψο. Αιιηψο θαηαιακβάλνπλ ρψξνπο ζηηο ζαλαηεθφξεο ζθηέο δηπιηζηεξίσλ, ρεκηθψλ εξγνζηαζίσλ, ρσκαηεξψλ κε ηνμηθά ή ζηα φξηα απηνθηλεηφδξνκσλ θαη ζηδεξνδξφκσλ. αλ απνηέιεζκα, έρεη παξαρζεί απφ ηελ θηψρηα έλα πξφβιεκα αζηηθψλ θαηαζηξνθψλ πνιχ ζπρλφ θαη έληνλν, φπσο δείρλνπλ νη ζπρλέο πιεκκχξεο ζηελ Καλίια, νη θσηηέο ζηνπο αγσγνχο πεηξειαίνπ ζηελ Πφιε ηνπ Κεμηθφ θαη ηελ Cubatao (Βξαδηιία), ε θαηαζηξνθή ζηελ Κπνπάι ηεο Ηλδίαο, κηα έθξεμε ζε εγθαηαζηάζεηο ππξνκαρηθψλ ζην Ιάγνο θαη νη θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο ιάζπεο ζην Θαξάθαο, ηελ Ια Παδ θαη ηελ Tegucigalpa. Δπηπιένλ, νη παξαπεηακέλεο θνηλφηεηεο ηεο αζηηθήο θηψρηαο είλαη επάισηεο ζηηο μαθληθέο εθξήμεηο ηεο θξαηηθήο βίαο, φπσο ε δηαβφεηε θαηεδάθηζε κε κπνπιληφδεο ηνπ παξαιηαθνχ slum ηνπ Ιάγνο ( έλα απερζέο ζέακα γηα ηελ γεηηνληθή θνηλφηεηα ηνπ Victoria Island, έλα θξνχξην γηα ηνπο πινχζηνπο ) ή ε ηζνπέδσζε ην 1995 ελ κέζσ παγσκέλνπ θαηξνχ, ηεο ηεξάζηηαο πφιεο-θαηάιεςεο Zhejiangcun ζηα φξηα ηνπ Πεθίλνπ. Αιιά ηα slums, παξφιε ηελ αλαζθάιεηα θαη ηηο ηξαγηθέο ζπλζήθεο, έρνπλ έλα ιακπξφ κέιινλ. Ζ χπαηζξνο γηα ιίγν θαηξφ αθφκε ζα πεξηιακβάλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ θησρψλ παγθνζκίσο, αιιά απηφο ν ακθηζβεηνχκελνο ηίηινο ζα πεξάζεη ζίγνπξα ζηα slums κέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Σνπιάρηζηνλ ε κηζή επηθείκελε αχμεζε ηνπ ηξηηνθνζκηθνχ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζα αθνξά ηηο άηππεο θνηλφηεηεο. Γχν δηζεθαηνκκχξηα θάηνηθνη ησλ slums σο ην 2030 ή 2040 είλαη κηα ηεξαηψδεο, αζχιιεπηε πξννπηηθή, αιιά ε αζηηθή θηψρηα ππεξθαιχπηεη θαη ππεξβαίλεη ηα slums per se. Πξάγκαηη, ην Slumsππνγξακκίδεη φηη ζε θάπνηεο πφιεηο ε πιεηνςεθία ησλ θησρψλ δεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έμσ απφ ηα slums κε ηελ απζηεξή έλλνηα. Οη εξεπλεηέο ηνπ παγθφζκηνπ παξαηεξεηήξηνπ ηνπ ΟΖΔ πξνεηδνπνηνχλ φηη σο ην 2020 ε αζηηθή θηψρηα ζηνλ θφζκν ζα θηάζεη ην 45-50%. 4. Ξ BIG BANG ΗΡ ΑΡΘΙΗΡ ΦΩΤΘΑΡ Μεηά ηα κπζηήξηα γέιηα ηνπο, άιιαδαλ μαθληθά ζέκα πεξλώληαο ζε άιια πξάγκαηα. Πσο ζ άληεραλ νη άλζξσπνη πίζσ ζην ζπίηη ην SAP; Fidelis Balogun, Adjusted Lives, 1995 Ζ εμέιημε ηεο λέαο αζηηθήο θηψρηαο δελ ήηαλ κηα γξακκηθή ηζηνξηθή εμέιημε. Ζ αξγή επέθηαζε ησλ ηξσγιψλ ζην θέιπθνο ηεο πφιεο επηηαρχλζεθε απφ ζχειιεο θηψρηαο θαη μαθληθέο εθξήμεηο ζην ρηίζηκν λέσλ slums. ηε ζπιινγή ηνπ κε ηζηνξίεο, Adjusted Lives, ν ληγεξηαλφο ζπγγξαθέαο Fidelis Balogun πεξηγξάθεη ηελ έλαξμε ηνπ SAP (Structural Adjustment Program: Πξφγξακκα Γνκηθήο Αλαδηάξζξσζεο) ηνπ ΓΛΣ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ζαλ θάηη αληίζηνηρν κε κηα κεγάιε θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ θαηέζηξεςε γηα πάληα ηελ παιηά ςπρή ηνπ Ιάγνο θαη ζθιάβσζε μαλά ηνλ ληγεξηαλφ αζηηθφ πιεζπζκφ. Η πεξίεξγε ινγηθή απηνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ όηη γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ηε δσηηθόηεηα ζε κηα εηνηκνζάλαηε νηθνλνκία, θάζε ρπκόο έπξεπε πξώηα λα ζηξαγγηζηεί από ηελ κε πξνλνκηνύρα πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ. Η κεζαία ηάμε γξήγνξα εμαθαλίζηεθε θαη ηα βνπλά ζθνππηδηώλ ησλ εμαηξεηηθά πινύζησλ θαη ιίγσλ έγηλαλ ην θαγεηό ηεο απμαλόκελεο πιεηνςεθίαο ησλ απνιύησο θησρώλ. Η κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο πινύζηεο πεηξειαηνπαξαγσγέο ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηνλ δπηηθό θόζκν πήξε δηαζηάζεηο πιεκκύξαο. Ζ θξηηηθή ηνπ Balogun γηα ηηο αθαηάπαπζηεο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηελ πείλα γηα φιν θαη πεξηζζφηεξεο ή ε απαξίζκεζε ησλ απερζψλ ζπλεπεηψλ ηνπ SAP, ζα θαηλφηαλ πνιχ νηθίεο ζε φζνπο επηβίσζαλ φρη κφλν απφ ηα ππφινηπα 30 αθξηθαληθά SAP, αιιά θαη ζε εθαηνκκχξηα αζηαηψλ θαη ιαηηλνακεξηθάλσλ. Ζ δεθαεηία ηνπ 80, φηαλ ην ΓΛΣ θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ρξεζηκνπνίεζαλ ην ρξένο γηα λα αλαδηαξζξψζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπ Σξίηνπ Θφζκνπ, είλαη ε πεξίνδνο πνπ ηα slums έγηλαλ αλαπφθεπθηε πξννπηηθή, φρη κφλν γηα ηνπο θησρνχο εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο, αιιά επίζεο θαη γηα εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ πνπ παξαδνζηαθά θαηνηθνχζαλ ζηηο πφιεηο, πνπ πεξηζσξηνπνηήζεθαλ ή μέπεζαλ ζηε κηδέξηα εμαηηίαο ηεο βίαο ηεο αλαδηάξζξσζεο. πσο ηνλίδεη θαη ην Slums, ηα SAP ήηαλ εζθεκκέλα ελάληηα ζηηο πφιεηο απφ ηε θχζε ηνπο θαη ήηαλ ζρεδηαζκέλα λα αληηζηξέςνπλ θάζε ηάζε ππέξ ησλ πφιεσλ πνπ πξνεγνπκέλσο ππήξραλ ζηηο πνιηηηθέο πξφλνηαο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ηηο θπβεξλεηηθέο επελδχζεηο. Παληνχ ην ΓΛΣ - ελεξγψληαο σο εηζπξάθηνξαο γηα ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο κε ηελ ελίζρπζε ησλ θπβεξλήζεσλ Ρέηγθαλ

7 θαη Κπνπο - πξφζθεξε ζηηο θησρέο ρψξεο ηελ ίδηα ζαλαηεθφξα ζπληαγή ηεο ππνηίκεζεο, ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηεο αθχξσζεο ησλ ειέγρσλ ζηηο εηζαγσγέο θαη ησλ επηδνηήζεσλ ζηα ηξφθηκα, ηελ ππνρξεσηηθή θάιπςε ηνπ θφζηνπο ζηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηεο αλειέεηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. (Σν 1985, ζε έλα δηαβφεην ηειεγξάθεκα ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ George Shultz πξνο ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο USAID, δηάηαζζε: ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ηδησηηθνπνηεζνχλ ). Σελ ίδηα ζηηγκή ηα SAP εμνπζέλσζαλ ηνπο κηθξν-ηδηνθηήηεο γεο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ θαη ην ζπξψμηκφ ηνπο, κε ηελ πξνηξνπή θνιχκπα ή πλίμνπ, ζηηο δηεζλείο αγνξέο φπνπ θπξηαξρνχλ νη πξσηνθνζκηθέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο. Σα πξνγξάκκαηα δνκηθήο αλαδηάξζξσζεο αθαίξεζαλ ππνθξηηηθά ηηο παηεξίηζεο, δειαδή ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο δαζκνχο θαη ηηο επηδνηήζεηο, πνπ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο εθάξκνδαλ ηζηνξηθά ζηελ εμέιημε ηνπο απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία πξνο ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη ηηο ππεξεζίεο. Σν Slumsππνζηεξίδεη ην ίδην φηαλ ιέεη φηη ε θπξηφηεξε αηηία ζηελ αχμεζε ηεο θηψρηαο θαη ηεο αληζφηεηαο θαηά ηηο δεθαεηίεο 80 θαη 90 είλαη ε ππνρψξεζε ηνπ θξάηνπο. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ άκεζε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ επέβαιιαλ ηα SAP, νη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ επίζεο ηνλ ιηγφηεξν θαλεξφ πεξηνξηζκφ ηεο θξαηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε απνθέληξσζε θαη ππνθαηάζηαζε : ε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε ρακειφηεξα θιηκάθηα ηεο δηνίθεζεο θαη εηδηθά ηηο ΚΘΟ πνπ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηνπο δηεζλείο αλζξσπηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Η όιε δνκή, ππνηίζεηαη απνθεληξσκέλε, είλαη μέλε πξνο ην πλεύκα ησλ ρσξώλ ηνπ αλαπηπζζόκελνπ θόζκνπ, ελώ είλαη πνιύ ηαηξηαζηή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο κηαο παγθόζκηαο εγεκνλίαο. Η θπξίαξρε δηεζλήο νπηηθή γίλεηαη έηζη ην defacto παξάδεηγκα αλάπηπμεο θαη όινο ν θόζκνο γξήγνξα ελνπνηείηαη ζε κηα θνηλή θαηεύζπλζε κε βάζε απηά πνπ ππνζηεξίδνπλ νη δσξεηέο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί. Οη πφιεηο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο ήηαλ πνπ ρηππήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαηαζθεπαζκέλε θξίζε πνπ κεραλεχηεθαλ ην ΓΛΣ θαη ν Ιεπθφο Οίθνο. Πξάγκαηη, ζε πνιιέο ρψξεο, νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ SAP θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 80, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηεηακέλε μεξαζία, ηηο πςειέο ηηκέο πεηξειαίνπ θαη ηελ εθηίλαμε ησλ επηηνθίσλ, ήηαλ πην βαξηέο θαη κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζε ζρέζε κε ηελ κεγάιε θξίζε ηνπ 29. Ο απνινγηζκφο ησλ δνκηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ Αθξηθή πεξηιακβάλεη θπγή θεθαιαίσλ, θαηάξξεπζε ηεο βηνκεραλίαο, νξηαθή ή αξλεηηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ εμαγσγέο, δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη δξηκεία πηψζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ. ηελ Θηλζάζα νη αλαδηαξζξψζεηο εμφλησζαλ ηελ κηθξνκεζαία ηάμε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πξνθάιεζαλ κηα απίζηεπηε πηψζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη ζπλαθφινπζα κηα εθηαιηηθή αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ιεζηξηθψλ ζπκκνξηψλ. ηελ Ληαξ Δο αιάκ νη θαηά θεθαιή δαπάλεο γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο έπεθηαλ 10% θάζε ρξφλν φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, κηα πξαγκαηηθή απνςίισζε ηνπ θξάηνπο. ην Υαξηνχκ ε θηιειεπζεξνπνίεζε θαη νη δνκηθέο αλαδηαξζξψζεηο, ζχκθσλα κε ηνπηθνχο εξεπλεηέο, πξνθάιεζαλ ηε δεκηνπξγία 1,1 εθαηνκκπξίνπ λεφθησρσλ, θπξίσο απφ ηηο ηάμεηο ησλ κηζζσηψλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηελ Ακπηηδάλ, κηα απφ ηηο ιίγεο αθξηθαληθέο πφιεηο κε ζεκαληηθφ βηνκεραληθφ ηνκέα θαη κνληέξλεο αζηηθέο ππεξεζίεο, ε ππαγσγή ζε θαζεζηψο SAP νδήγεζε κε αθξίβεηα ζηελ απνβηνκεραλνπνίεζε, ην πάγσκα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζε κηα επηηαρπλφκελε δηάιπζε ζηελ δεκφζηα πγηεηλή θαη ηηο κεηαθνξέο. ηελ Ληγεξία ηεο ηεξάζηηαο θηψρηαο, ε απμαλφκελε αζηηθνπνίεζε ζην Ιάγνο, ηελ Ηκπαληάλ θαη άιιεο πφιεηο, έθηαζε απφ ην 28% ην 1980 ζε 66% ην ήκεξα ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα ησλ 260 δνιαξίσλ ιέεη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα είλαη θάησ απφ απηφ ηεο επνρήο ηεο αλεμαξηεζίαο 40 ρξφληα πξηλ θαη θάησ απφ ην επίπεδν ησλ 370 δνιαξίσλ πνπ είρε θηάζεη ην ηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή, ηα SAP (πνπ ζπρλά επηβάιινληαλ απφ δηθηαηνξηθέο θπβεξλήζεηο) απνδηάξζξσζαλ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ζηηο πφιεηο θαηαζπάξαμαλ ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θαηνηθία. Σν 1970 νη γθεβαξηθέο ζεσξίεο ησλ εζηηψλ εμέγεξζεο ζηελ χπαηζξν εμαθνινπζνχζαλ λα αληηζηνηρνχλ ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ε θηψρηα ηεο ππαίζξνπ (75 εθαηνκκχξηα θησρνί) μεπεξλνχζε θαηά πνιχ απηή ησλ πφιεσλ (44 εθαηνκκχξηα θησρνί). Αιιά ζηα ηέιε ηνπ 80 ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θησρψλ (115 εθαηνκκχξηα) δνχζε ζηηο αζηηθέο colonias θαη villas miseriaπαξά ζηα αγξνθηήκαηα ή ηα ρσξηά (80 εθαηνκκχξηα). Δλησκεηαμχ, ε αληζφηεηα ζηηο πφιεηο εμεξξάγε. ην αληηάγθν, ε δηθηαηνξία ηνπ Πηλνζέη γθξέκηζε ηηο παξαγθνχπνιεηο θαη θπλήγεζε ηνπο ξηδνζπάζηεο πνπ έθαλαλ θαηαιήςεηο. Έηζη νη θησρέο νηθνγέλεηεο ππνρξεψζεθαλ λα γίλνπλallegados, δψληαο δχν ή θαη ηξεηο καδί ζε κηθξνζθνπηθέο λνηθηαζκέλεο ηξψγιεο. ην Κπνπέλνο Άηξεο ην κεξίδην ησλ πινχζησλ ζε εηζνδήκαηα απμήζεθε θη

8 απφ 10πιάζην ησλ θησρψλ πνπ ήηαλ ζην 1984 έθηαζε ζην 24πιάζην ην ηε Ιίκα, φπνπ ε αμία ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ έπεζε θαηά 83% ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο πνπ πξνθάιεζε ην ΓΛΣ, ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δνχζαλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρηαο απμήζεθε απφ 17% ην 1985 ζε 44% ην Γεληθά, ζε φιε ηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή, ε δεθαεηία ηνπ 80 βάζπλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηα θνηλσληθά ράζκαηα θαη φμπλε ηηο αηρκέο ηεο πην αθξαίαο θνηλσληθήο ηνπνγξαθίαο ηνπ θφζκνπ. ε φιν ηνλ Σξίην Θφζκν ην νηθνλνκηθφ ζνθ ηνπ 80 ππνρξέσζε ηνπο αλζξψπνπο λα αλαζπληαρηνχλ κε θέληξν ηα ηζρλά εηζνδήκαηα ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη θπξίσο ηηο ηθαλφηεηεο επηβίσζεο θαη ηελ απειπηζκέλε επηλνεηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ. ηελ Θίλα θαη ηηο βηνκεραληθέο πφιεηο ηεο λνηηαλαηνιηθήο Αζίαο, εθαηνκκχξηα γπλαηθψλ δνπιεχνπλ σο καζεηεπφκελεο ζηηο αιπζίδεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηα άζιηα εξγνζηάζηα. ηελ Αθξηθή θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο (κε εμαίξεζε ηηο κεμηθάληθεο πφιεηο ησλ βφξεησλ ζπλφξσλ) δελ ππάξρεη θαλ απηή ε δπλαηφηεηα. Αληίζεηα, ε απνβηνκεράληζε θαη ν απνδεθαηηζκφο ησλ λφκηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο εμαλάγθαζε ηηο γπλαίθεο λα ζθαξθηζηνχλ λένπο ηξφπνπο επηβίσζεο, σο εξγάηξηεο κε ην θνκκάηη, πσιήηξηεο αιθνφι, πιαλφδηεο πσιήηξηεο, θαζαξίζηξηεο, πιχληξηεο, ξαθνζπιιέθηξηεο, λνζνθφκεο θαη πφξλεο. ηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή φπνπ ε ζπκβνιή ηεο γπλαηθείαο εξγαηηθήο δχλακεο ήηαλ πάληα κηθξφηεξε απφ άιιεο επείξνπο, ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηε καχξε εξγαζία ηνπ ηξηηνγελνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 80 ήηαλ ηδηαίηεξα δξακαηηθή. ηελ Αθξηθή, φπνπ ε θεληξηθή εηθφλα ησλ καχξσλ εξγαζηψλ είλαη νη γπλαίθεο πνπ θξαηάλε ηα θησρνκάγαδα ή ην κηθξν-ιαζξεκπφξην ζην δξφκν, ν Christian Rogerson καο ππελζπκίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζ απηνχο ηνπο αλεπίζεκνπο ηνκείο δελ είλαη απην-απαζρνινχκελεο ή νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο, αιιά δνπιεχνπλ γηα θάπνηνλ άιιν. Απηά ηα παληαρνχ παξφληα άζιηα δίθηπα κηθξν-εθκεηάιιεπζεο, κε ηνπο θησρνχο λα εθκεηαιιεχνληαη ηνπο αθφκα θησρφηεξνπο, ζπλήζσο αγλννχληαη ζηηο έξεπλεο γηα ηνλ άηππν ηνκέα. Ζ αζηηθή θηψρηα είλαη επίζεο γπλαηθεία ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο κεηά ηελ θαπηηαιηζηηθή απειεπζέξσζε ην ηηο αξρέο ησλ 90 ε αθξαία θηψρηα ζηηο πξψελ κεηαβαηηθέο ρψξεο (φπσο ηηο απνθαιεί ν ΟΖΔ) έθηαζε απφ ηα 14 εθαηνκκχξηα ζηα 168 κηα καδηθή εμαζιίσζε ζρεδφλ ρσξίο πξνεγνχκελν ζηελ ηζηνξία. ηελ Θίλα απηή ε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή απνθεχρζεθε ελ κέξεη εμαηηίαο ηεο ηφζν δηαθεκηζκέλεο αχμεζεο εηζνδεκάησλ ζηηο παξάθηηεο θηλέδηθεο πφιεηο. Αιιά ην νηθνλνκηθφ ζαχκα ηεο Θίλαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νθείιεηαη ζηελ απίζηεπηε φμπλζε ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ εξγαηψλ ζηηο πφιεηο θαηά ηελ πεξίνδν Οη γπλαίθεο θαη νη κεηνλφηεηεο ήηαλ απηέο πνπ πιήξσζαλ ην πην βαξχ ηίκεκα. ηε ζεσξία, θπζηθά, ε δεθαεηία ηνπ 90 ζα δηφξζσλε ηα ιάζε ησλ 80 θαη ζα επέηξεπε ζηηο ηξηηνθνζκηθέο πφιεηο λα θεξδίζνπλ έδαθνο θαη λα θαιχςνπλ ην ράζκα ηεο αληζφηεηαο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα SAP. Σελ νδχλε ηεο αλαδηάξζξσζεο ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη ε αλαιγεηηθή δξάζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Πξάγκαηη, ε δεθαεηία ηνπ 90, φπσο ζεκεηψλεη ζαξθαζηηθά ην Slums, ήηαλ ε πξψηε δεθαεηία πνπ ε παγθφζκηα αλάπηπμε ησλ πφιεσλ εμειίρζεθε ελ κέζσ ησλ ζρεδφλ νπηνπηθψλ παξακέηξσλ ηεο λενθιαζζηθήο ειεπζεξίαο ηεο αγνξάο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ην εκπόξην ζπλέρηζε λα επεθηείλεηαη κε αζύιιεπηνπο ξπζκνύο, πεξηνρέο θιεηζηέο ζηελ αγνξά άλνημαλ θαη νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο ππνρώξεζαλ... Όια ηα αλαγθαία κέζα ηεο παξαγσγήο έγηλαλ θηελόηεξα, θαζώο ηα επηηόθηα έπεθηαλ καδί κε ηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. Τν θεθάιαην απειεπζεξώζεθε από ηνπο εζληθνύο ειέγρνπο θαη κπνξνύζε λα κεηαθηλεζεί άκεζα ζηηο πην παξαγσγηθέο πεξηνρέο. Σηα πιαίζηα απηνύ ηνπ ζρεδόλ ηέιεηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ην θπξίαξρν λενθηιειεύζεξν νηθνλνκηθό δόγκα, δελ ζα ήηαλ δύζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο όηη ε δεθαεηία ζα ζπλνδεπόηαλ από κηα αζπλαγώληζηε επκάξεηα θαη θνηλσληθή δηθαηνζύλε. Σν απνηέιεζκα πάλησο ήηαλ ε θηψρηα λα ζπζζσξεχεηαη αθαηάπαπζηα θαη ηα ράζκα κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ ρσξψλ λα κεγαιψλεη, φπσο έθαλε θαη ηα πξνεγνχκελα 20 ρξφληα, φπσο θαη ην ράζκα ησλ εηζνδεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ. Ζ παγθφζκηα αληζφηεηα, αθφκε θαη κε βάζε ηεο κεηξήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, έθηαζε ζε πξσηφγλσξα κεγέζε. Καζεκαηηθά, απηφ ήηαλ ηζνδχλακν κε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα θησρφηεξα δχν ηξίηα ηνπ πιαλήηε δηέζεηαλ κεδεληθφ εηζφδεκα θαη ην ππφινηπν έλα ηξίην ηα πάληα. 5. ΛΘΑ ΟΚΕΞΜΑΖΞΣΡΑ ΑΜΘΠΩΟΞΗΑ; Έπξεπε λα αλνίμνπκε ην δξόκν καο γηα ηελ Πόιε θη αξπαδόκαζηαλ απ ηηο ρηιηάδεο ζσηήξηεο ξσγκέο...

9 Patrick Chamoiseau, Texaco, 1997 Οη άγξηεο ηεθηνληθέο θηλήζεηο ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο απφ ην 1978 είλαη αλάινγεο ηεο θαηαζηξνθηθήο εμέιημεο πνπ νδήγεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, ηελ επνρή ηνπ χζηεξνπ βηθηνξηαλνχ ηκπεξηαιηζκνχ ( ). ηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο, ε θαηαλαγθαζηηθή ελζσκάησζε ηεο ηεξάζηηαο απηνζπληεξνχκελεο αγξνηηάο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο ζηελ παγθφζκηα αγνξά πξνθάιεζε ηνλ ζάλαην εθαηνκκπξίσλ απφ ηελ πείλα θαη ην μεξίδσκα αθφκε πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε εκη-πξνιεηαξηνπνίεζε ηεο ππαίζξνπ: ε δεκηνπξγία κηαο ηεξάζηηαο παγθφζκηαο ηάμεο εμαζιησκέλσλ ρσξηθψλ θαη εξγαηψλ γεο πνπ δελ δηέζεηαλ θαλέλα νπζηαζηηθφ κέζν επηβίσζεο. (αλ απνηέιεζκα, ν εηθνζηφο αηψλαο έγηλε ε επνρή φρη κφλν ησλ επαλαζηάζεσλ ζηηο πφιεηο φπσο είρε θαληαζηεί ν θιαζζηθφο καξμηζκφο, αιιά θαη ησλ επηθψλ αγξνηηθψλ εμεγέξζεσλ θαη εζληθναπειεπζεξσηηθψλ πνιέκσλ πνπ ζηεξίρηεθαλ ζηνπο ρσξηθνχο.) Ζ δνκηθή αλαδηάξζξσζε, φπσο ζα θαλεί, έρεη δνπιέςεη έλαλ ηζνδχλακν δνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ κέιινληνο. πσο ζπκπεξαίλνπλ νη ζπγγξαθείο ηνπ Slums: νη πφιεηο αληί λα γίλνπλ εζηία αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο, έγηλαλ ε ρσκαηεξή ηνπ πιενλάδνληνο πιεζπζκνχ πνπ δνπιεχεη ζηνλ άηππν ηνκέα ππεξεζηψλ θαη εκπνξίνπ κε ρακεινχο κηζζνχο θαη ρσξίο θακηά πξνζηαζία. Πξάγκαηη, ε παγθφζκηα άηππε εξγαηηθή ηάμε (πνπ θαιχπηεη -αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε- ηνλ πιεζπζκφ ησλ slums) έρεη θηάζεη ζρεδφλ ην έλα δηζεθαηνκκχξην, θάλνληάο-ηελ ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε θαη πξσηνθαλή θνηλσληθή ηάμε ζηνλ πιαλήηε. Απφ ηφηε πνπ ν αλζξσπνιφγνο Keith Hart, δνπιεχνληαο ζηελ Άθξα, πξψηνο ζπλέιαβε ηελ έλλνηα ηνπ άηππνπ ηνκέα, ην 1973, κηα ηεξάζηηα θηινινγία (πνπ θαηά βάζε απνηπγράλεη λα δηαθξίλεη ηελ κηθξν-ζπζζψξεπζε απφ ηελ ππν-επηβίσζε) έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηα απίζηεπηα ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε κειέηε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο ησλ θησρψλ ζηηο πφιεηο. Αιιά ππάξρεη κηα ειάρηζηε ζπκθσλία, φηη ε θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 έρεη αληηζηξέςεη ηηο ζέζεηο ηνπ άηππνπ θαη ηνπ επίζεκνπ ηνκέα, πξνσζψληαο ηηο άηππεο κεζφδνπο επηβίσζεο σο ηνλ λέν θχξην ηξφπν δσήο ζηηο πεξηζζφηεξεο ηξηηνθνζκηθέο πφιεηο. Ο Alejandro Portes θαη ε Kelly Hoffman εθηίκεζαλ πξφζθαηα ηηο ζπλνιηθέο ζπλέπεηεο ησλ SAP θαη ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο πάλσ ζηηο ηαμηθέο δνκέο ησλ ιαηηλνακεξηθάληθσλ πφιεσλ απφ ην Σν ζπκπέξαζκα πνπ θαηέιεμαλ είλαη φηη ηφζν νη δεκφζηνη ππάιιεινη, φζν θαη ην επίζεκν πξνιεηαξηάην θζίλνπλ ζε θάζε ρψξα ηεο πεξηνρήο. Αληηζέησο, ν άηππνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, καδί κε κηα γεληθή θνηλσληθή αληζφηεηα, έρνπλ δηνγθσζεί δξακαηηθά. ε αληίζεζε κε άιινπο εξεπλεηέο θάλνπλ κηα θξίζηκε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ άηππσλ αζηψλ κε κηθξά εηζνδήκαηα ( ην ζχλνιν ησλ ηδηνθηεηψλ κηθξν-επηρεηξήζεσλ κε ιηγφηεξνπο απφ πέληε εξγάηεο, ζπλ ηνπο απην-απαζρνινχκελνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπ ηερληθνχο ) θαη ηνπ άηππνπ πξνιεηαξηάηνπ ( ην ζχλνιν ησλ απηναπαζρνινχκελσλ εξγαηψλ πιελ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηερληθψλ, ζπλ ησλ νηθηαθψλ ππεξεηψλ θαη ησλ εξγαηψλ κε κηζζφ ή ρσξίο ζε κηθξν-επηρεηξήζεηο ). Τπνζηεξίδνπλ φηη ην θνηλσληθφ ζηξψκα ησλ κηθξν-επηρεηξεκαηηψλ, πνπ ηφζν πνιχ απνηεινχλ αληηθείκελν ζαπκαζκνχ ζηηο βνξεηνακεξηθαληθέο νηθνλνκηθέο ζρνιέο, ζπρλά εθηνπίδνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηνπο απνιπκέλνπο εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 έρνπλ απμεζεί απφ 5 ζε 10% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ κηα ηάζε πνπ αληαλαθιά ηελ εμαλαγθαζηηθή επηρεηξεκαηνπνίεζε πνπ έρεη επηβιεζεί ζε πξψελ κηζζσηνχο απαζρνινχκελνπο, εμαηηίαο ηεο παξαθκήο ηεο επίζεκεο απαζρφιεζεο. πλνιηθά, ζχκθσλα κε ην Slums, νη άηππνη εξγάηεο είλαη πεξίπνπ ηα δχν-πέκπηα ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ. χκθσλα κε έξεπλεο ηεο Inter-American Development Bank, ε άηππε νηθνλνκία απαζρνιεί ζήκεξα ην 57% ηεο ιαηηλνακεξηθάληθεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη παξέρεη ηηο 4 ζηηο 5 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Άιιεο πεγέο δείρλνπλ φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ηλδνλήζηνπο θαηνίθνπο πφιεσλ θαη ην 65% ησλ θαηνίθσλ ηεο Ληάθα ζπληεξνχληαη απφ ηνλ άηππν ηνκέα. Σν Slums, φπσο θη άιιεο έξεπλεο, θαηαιήγεη φηη ε άηππε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αληηπξνζσπεχεη ην 33 κε 40% ηεο απαζρφιεζεο ζηηο πφιεηο ηεο Αζίαο, ην 60 κε 75% ζηελ θεληξηθή Ακεξηθή θαη ην 60% ζηελ Αθξηθή. Πξάγκαηη, ζηηο ππνζαράξηεο πφιεηο ε δεκηνπξγία επίζεκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο έρεη πάςεη λα πθίζηαηαη θπξηνιεθηηθά. ηελ Εηκπάκπνπε, κηα έξεπλα ηνπ ILO (Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο) γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ππφ ην θαζεζηψο ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ πνπ πξνθάιεζαλ νη δνκηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 90, βξήθε φηη ν επίζεκνο ηνκέαο δεκηνπξγνχζε κφιηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη έηνο, ελψ ε εξγαηηθή δχλακε ζηηο πφιεηο αχμαλε θαηά θαη πεξηζζφηεξνπο θάζε ρξφλν. Αληίζηνηρα θαη ην Slums εθηηκά φηη πάλσ απφ 90% ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο αθξηθαληθέο πφιεηο ηελ επφκελε δεθαεηία ζα πξνέξρεηαη κε θάπνην ηξφπν απφ ηνλ άηππν ηνκέα.

10 Οη εηδήκνλεο ηνπ άγξηνπ θαπηηαιηζκνχ κπνξεί λα βιέπνπλ ζ απηφλ ηνλ ηεξάζηην πιεζπζκφ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ εξγαηψλ, πεξίζζησλ ππεξεηψλ θαη πξψελ ρσξηθψλ, κηα μέθξελε θπςέιε θηιφδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δηεθδηθνχλ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη ειεχζεξν αληαγσληζκφ. Αιιά έρεη πεξηζζφηεξν βάζε λα ζεσξήζνπκε ηελ πιεηνςεθία ησλ άηππσλ εξγαηψλ σο ηελ ελεξγή αλεξγία, πνπ δελ έρεη άιιε επηινγή απφ ην λα επηβηψζεη κε θάπνην ηξφπν ή λα πεηλάζεη. Σα 100 εθαηνκκχξηα παηδηψλ ηνπ δξφκνπ ζ φιν ηνλ θφζκν κάιινλ δχζθνια ζ αξρίζνπλ λα θαηαζέηνπλ αηηήζεηο γηα έλαξμε επαγγέικαηνο ή λα πνπιάλε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα γηα ηζηριφθνπζθεο. Οχηε νη πεξηζζφηεξνη απφ ηα 70 εθαηνκκχξηα ειαζηηθψλ εξγαηψλ ηεο Θίλαο, πνπ επηβηψλνπλ ζηα κνπισρηά ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ πφιεσλ, ζα θαπηηαιηζηηθνπνηεζνχλ ηειηθά σο κηθξνί εξγνιάβνη ή ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ επίζεκε εξγαηηθή ηάμε. Θαη ε άηππε εξγαηηθή ηάμε -παληνχ ππνθείκελε ζε κηθξή ή κεγάιε εθκεηάιιεπζε- είλαη παγθνζκίσο ζηεξεκέλε πξνζηαζίαο απφ εξγαηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Αθφκε πεξηζζφηεξν, φπσο δείρλεη θαη ν Alain Dubresson ζηελ πεξίπησζε ηεο Ακπηηδάλ, ν δπλακηζκφο ηεο ρεηξνηερληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ κηθξήο θιίκαθαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε δήηεζε απφ ηνπο κηζζσηνχο. Πξνεηδνπνηεί φηη είλαη εμαηξεηηθά απαηειή ε ςεπδαίζζεζε πνπ θαιιηεξγεί ν ILO θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, φηη ν άηππνο ηνκέαο κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνλ επίζεκν θαη λα ζηεξίμεη κηα δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο επαξθή γηα κηα πφιε κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 2,5 εθαηνκκπξίσλ. Ζ πξνεηδνπνίεζή ηνπ αληερεί ηνλ Christian Rogerson ν νπνίνο, θάλνληαο ηελ δηάθξηζε κεηαμχ επηβίσζεο θαη απμαλφκελεο κηθξνεπηρεηξεκαηηθφηεηαο, γξάθεη γηα ηελ ηειεπηαία: γεληθά, ηα εηζνδήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, πνπ θαηά πιεηνςεθία ηηο θξαηάλε γπλαίθεο, ζπλήζσο πέθηνπλ θάησ αθφκε θη απφ ηα κίληκνπκ ζηάληαξ ηεο επηβίσζεο επηπιένλ δελ απαηηνχλ παξά ειάρηζηε επέλδπζε θεθαιαίνπ, ζρεδφλ θαζφινπ δεμηφηεηεο θαη παξέρνπλ εμαηξεηηθέο κηθξέο πηζαλφηεηεο εμέιημεο ζε βηψζηκε επηρείξεζε. ηελ Αθξηθή κε ηνπο κηζζνχο αθφκε θαη ηνπ επίζεκνπ ηνκέα λα είλαη εμαηξεηηθά ρακεινί, ηφζν πνπ νη νηθνλνκνιφγνη δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ πσο γίλεηαη λα επηβηψλνπλ νη εξγάηεο (ν απνθαινχκελνο γξίθνο ηνπ κηζζνχ ), ν άηππνο ηξηηνγελήο ηνκέαο έρεη γίλεη ε αξέλα έλα αθξαίνπ δαξβηληθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θησρψλ. Ο Rogerson αλαθέξεη ηα παξαδείγκαηα ηεο Εηκπάκπνπε θαη ηεο Λνηίνπ Αθξηθήο φπνπ ν ειεγρφκελνο απφ ηηο γπλαίθεο άηππνο ηνκέαο ησλ καγεηξείσλ ή ησλ spazas είλαη ηψξα δξακαηηθά δηνγθσκέλνο θαη ππνθέξεη απφ θαηαξξένπζα θεξδνθνξία. Κ άιια ιφγηα, ε πξαγκαηηθή καθξννηθνλνκηθή ηάζε ηεο άηππεο εξγαζίαο είλαη ε αλαπαξαγσγή ηεο απφιπηεο θηψρηαο. Αιιά αλ θαη ην άηππν πξνιεηαξηάην δελ είλαη νη θησρφηεξνη ησλ θησρψλ, δελ είλαη νχηε έλαο εθεδξηθφο ζηξαηφο εξγαζίαο, νχηε έλα ινχκπελ πξνιεηαξηάην κε νπνηαδήπνηε έλλνηα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα. Γηα λα ιέκε ηελ αιήζεηα, έλα ηκήκα ηνπ είλαη ε αφξαηε εξγαηηθή δχλακε ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο θαη πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ηα δίθηπα ππν-εξγνιάβσλ ηεο WalMart θη άιισλ κεγα-εηαηξεηψλ έρνπλ δηεηζδχζεη βαζηά ζηε κηδέξηα ησλ colonias θαη ησλ chawls. Αιιά ζην ηέινο ηεο κέξαο, ε πιεηνςεθία ησλ ηξσγινδπηψλ ησλ πφιεσλ είλαη νη πξαγκαηηθά θη απφιπηα αλέζηηνη ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Σα slums, θπζηθά, έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ παγθφζκηα χπαηζξν φπνπ ν αθαηακάρεηνο αληαγσληζκφο ησλ κεγάισλ αγξνηηθψλ βηνκεραληψλ έρεη θάλεη θνκκάηηα ηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ. Θαζψο νη αζηηθέο πεξηνρέο ράλνπλ ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο, ηα slums παίξλνπλ ηελ ζέζε ηνπο θη ν αζηηθφο εθθπιηζκφο αληηθαζηζηά ηελ εθθπιηζκέλε χπαηζξν σο ρσκαηεξή ηεο πιενλάδνπζαο εξγαηηθήο δχλακεο πνπ κπνξεί θη επηβηψλεη κε φιν θαη πην εξσηθνχο άζινπο απηνεθκεηάιιεπζεο θαη φιν θαη κεγαιχηεξν θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ήδε εμαληιεκέλσλ ηξφπσλ επηβίσζεο. Ο εθζπγρξνληζκφο, ε αλάπηπμε θαη ηψξα ε αραιίλσηε αγνξά ηα θαηάθεξαλ ηειηθά. Ζ εξγαηηθή δχλακε ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ εξγαηψλ έρεη εμνξηζηεί απφ ην παγθφζκην ζχζηεκα, θαη πνηνο κπνξεί λα θαληαζηεί νπνηνδήπνηε πηζαλφ ζελάξην, θάησ απφ ην θαζεζηψο λενθηιειεπζεξηζκνχ, κε βάζε ην νπνίν ζα ελζσκαησζνχλ μαλά σο παξαγσγηθνί εξγάηεο ή καδηθνί θαηαλαισηέο; 6. Ξ ΛΑΠΝ ΙΑΘ Ξ ΑΓΘΞ ΟΜΕΣΛΑ [Ο θύξηνο ιέεη]: Θα έξζεη ν θαηξόο πνπ ν θησρόο ζα πεη όηη δελ έρεη ηίπνηε λα θάεη θαη νη δνπιεηέο ζα ζηακαηήζνπλ... Απηό ζα θάλεη ηνλ θησρό λα πάεη ζε θείλα ηα κέξε θαη λα εηζβάιιεη γηα λα βξεη ηξνθή. Απηό ζα θάλεη ηνλ πινύζην λα βγεη έμσ κε ην όπιν ηνπ θαη λα θάλεη πόιεκν κε ηνπο εξγάηεο... Τν αίκα ζα ηξέρεη ζηνπο δξόκνπο ζαλ δπλαηή βξνρή από ηνπο νπξαλνύο. Κηα πξνθεηεία απ ηελ αθχπληζε ζηελ Azusa Street ην 1906 Ο χζηεξνο θαπηηαιηζκφο έρεη μεθηλήζεη ήδε ηελ πξνγξαθή ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ παγθφζκηα αλάπηπμε ελφο πειψξηνπ άηππνπ πξνιεηαξηάηνπ είλαη κηα πξσηφηππε δνκηθή εμέιημε, απξφβιεπηε

11 ηφζν απφ ηνλ θιαζζηθφ καξμηζκφ φζν θη απ ηνπο εηδήκνλεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. Σα slums πξάγκαηη πξνθαινχλ ηελ θνηλσληθή ζεσξία λα ζπιιάβεη ηελ λεσηεξηθφηεηα ελφο πξαγκαηηθά παγθφζκηνπ ππφινηπνπ πνπ δελ δηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηεο θνηλσληθνπνηεκέλεο εξγαζίαο θαη ζηνηβάδεηαη ζε άζιηεο θνηλφηεηεο πνπ πεξηθπθιψλνπλ ηνπο ζσξαθηζκέλνπο ζπιάθνπο ησλ πινπζίσλ. Σάζεηο πξνο ηνλ αζηηθφ εθθπιηζκφ ππήξραλ θπζηθά θαη θαηά ηνλ δέθαην έλαην αηψλα. Ζ επξσπατθή βηνκεραληθή επαλάζηαζε δελ ήηαλ ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιε ηελ ξνή εξγαηηθήο δχλακεο απφ ηελ χπαηζξν, εηδηθά κεηά ην 1870 πνπ ε επεηξσηηθή γεσξγία δελ θαηάθεξε λα αληαγσληζηεί ηηο βνξεηνακεξηθαληθέο θπηείεο. Αιιά ε καδηθή κεηαλάζηεπζε ζηηο απνηθίεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Ωθεαλίαο, φπσο θαη ηεο ηβεξίαο, παξείρε κηα δπλακηθή βαιβίδα αζθαιείαο πνπ απέηξεςε ηελ εκθάληζε κεγα-γνπβιίλσλ, φπσο επίζεο θαη ηελ εμάπισζε ηνπ αλαξρηζκνχ πνπ είρε αξρίδεη λα ξηδψλεη ζηα πην εμαζιησκέλα κέξε ηεο λφηηαο Δπξψπεο. ήκεξα ζε αληίζεζε, ε πιενλάδνπζα εξγαζία αληηκεησπίδεη αζχιιεπηα εκπφδηα -έλα θπξηνιεθηηθφ ηείρνο απφ επηηεξνχκελα ζχλνξα- πνπ κπινθάξνπλ ηελ καδηθή κεηαλάζηεπζε ζηηο πινχζηεο ρψξεο. Αληίζηνηρα, ακθηιεγφκελα πξνγξάκκαηα κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ ζε απφκαθξεο πεξηνρέο φπσο ε Ακαδνλία, ην Θηβέη, ην Kalimantan θαη ε Irian Jaya, νδεγνχλ ζε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη εζληθέο ζπγθξνχζεηο, ρσξίο θηφιαο λα κεηψλνπλ ηελ αζηηθή θηψρηα ηεο Βξαδηιίαο, ηεο Θίλαο θαη ηεο Ηλδνλεζίαο. Έηζη κφλν ηα slums απνκέλνπλ σο κηα δηαξθψο επεθηεηλφκελε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο πιενλάδνπζαο αλζξσπφηεηαο ηνπ 21νπ αηψλα. Αιιά δελ είλαη ηα slums, φπσο έλαο ηξνκνθξαηεκέλνο βηθηνξηαλφο αζηφο θάπνηε θαληάζηεθε, εθαίζηεηα έηνηκα λα εθξαγνχλ; Ή κήπσο ν αλειέεηνο δαξβηληθφο αληαγσληζκφο, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο θησρψλ πνπ καιψλνπλ γηα ηα ίδηα ςίρνπια, δηαζθαιίδεη φηη ε απην-θαηαζηξνθηθή θνηλνηηθή βία ζα γίλεη ε πςειφηεξε κνξθή αζηηθνχ εθθπιηζκνχ; Κέρξη πνηνπ ζεκείνπ ην άηππν πξνιεηαξηάην εθπιεξψλεη ηελ πην δπλαηή απφ ηηο καξμηζηηθέο πξνβιέςεηο, ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο ηζηνξίαο ; Κπνξεί ε παξαγλσξηζκέλε εξγαζία λα κεηελζαξθσζεί ζε παγθφζκην απειεπζεξσηηθφ ζρέδην; Ή κήπσο ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ ηαξαρψλ ζηηο κεγα-πφιεηο ηεο εμαζιίσζεο δείρλεη κηα επηζηξνθή ζηνπο πξν-βηνκεραληθνχο αζηηθνχο φρινπο, πνπ εμεγείξνληαλ επεηζνδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα θαηαλαισηηθψλ θξίζεσλ, αιιά θαηά ηα άιια ήηαλ εχθνια ειέγμηκνη απφ ηελ πειαηνθξαηία, ηα ιατθά ζεάκαηα θαη ηηο εθθιήζεηο γηα εζληθή ελφηεηα; Ή κήπσο έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα λέν θη αλαπάληερν ηζηνξηθφ ππνθείκελν πνπ ζέξλεηαη ζηηο κεγα-πφιεηο; ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζχγρξνλε θηινινγία πάλσ ζηε θηψρηα θαη ηηο αζηηθέο εμεγέξζεηο πξνζθέξεη ιίγεο απαληήζεηο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα κεγάιεο θιίκαθαο. Θάπνηνη εξεπλεηέο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ξσηνχζαλ αλ ε εζληθφηεηα είλαη ζηνηρείν δηάζπαζεο ησλ θησρψλ ησλ slums ή αλ νη νηθνλνκηθά εηεξνγελείο άηππνη εξγάηεο ζπληζηνχλ κηα ηάμε θαζ εαπηή, ή πνιχ ιηγφηεξν κηα ελ δπλάκεη δξαζηήξηα ηάμε δη εαπηή. ίγνπξα ηα άηππν πξνιεηαξηάην δηαθξίλεηαη απφ ξηδνζπαζηηζκφ, κε ηελ καξμηζηηθή έλλνηα ηνπ φηη δελ έρεη θαλέλα ζπκθέξνλ απφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ ππαξθηνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Αιιά επεηδή νη μεξηδσκέλνη κεηαλάζηεο απφ ηελ χπαηζξν θαη νη άηππνη εξγάηεο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηεξεζεί ηεο δπλαηφηεηαο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο εξγαηηθήο ηνπο δχλακεο ή είλαη πεξηνξηζκέλνη ζε νηθηαθέο ππεξεζίεο ζηα ζπίηηα ησλ πινχζησλ, έρνπλ κηθξή εμνηθείσζε κε ηελ θνπιηνχξα ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο ή ηεο ηαμηθήο πάιεο κεγάιεο θιίκαθαο. Σν θνηλσληθφ ηνπο πεδίν, αλαγθαζηηθά, είλαη νη δξφκνη θαη ηα καγαδηά ηνπ slum, φρη ην εξγνζηάζην θαη ε αιπζίδα παξαγσγήο. Οη αγψλεο ηνπ άηππνπ πξνιεηαξηάηνπ, φπσο δείρλεη θαη ν John Walton ζε κηα πξφζθαηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ ζηηο θησρέο πφιεηο, ηείλνπλ πάλσ απ φια λα είλαη επεηζνδηαθνί θαη αζπλερείο. πλήζσο εζηηάδνπλ ζε άκεζα δεηήκαηα επηβίσζεο: θαηαιήςεηο γεο πξνο αλαδήηεζε ηθαλνπνηεηηθήο ζηέγαζεο θαη εμεγέξζεηο ελάληηα ζηηο απμήζεηο ηηκψλ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο ππεξεζίεο. Θαηά ην παξειζφλ ηα αζηηθά πξνβιήκαηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο θνηλσλίεο ζπλήζσο κεζνιαβνχληαλ απφ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο παξά εκπλένληαλ απφ ηνλ ιατθφ αθηηβηζκφ. Απφ ηελ θξίζε ρξένπο ησλ 80, νη λεν-ιατθηζηέο εγέηεο ζηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή έρνπλ κεγάιε επηηπρία ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο απειπηζκέλεο επηζπκίαο ησλ αζηηθψλ θησρψλ γηα πην ζηαζεξέο θαη πξνβιέςηκεο δνκέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Αλ θαη ν Walton δελ ην ιέεη επαθξηβψο, ν αζηηθφο άηππνο ηνκέαο είλαη ηδενινγηθά αλνκνηφκνξθνο ζηελ ππνζηήξημε ιατθηζηψλ ζσηήξσλ: ζην Πεξνχ ππνζηήξημαλ ηνλ Φνπηδηκφξη, αιιά ζηελ Βελεδνπέια αγθάιηαζαλ ηνλ Σζάβεδ. ηελ Αθξηθή θαη ηελ λφηηα Αζία, απ ηελ άιιε, ε πειαηνθξαηία ζηηο πφιεηο ζπρλά είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ θπξηαξρία εζλν-ζξεζθεπηηθψλ θαλαηηθψλ θαη ησλ εθηαιηηθψλ θηινδνμηψλ ηνπο γηα εζλνθαζάξζεηο. Ζ θνβεξή απηή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα παξαδείγκαηα ησλ αληηκνπζνπικαληθψλ παξαζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Ιατθνχ Θνγθξέζνπ ηεο Oodua ζην Ιάγνο θαη ην εκη-θαζηζηηθφ θίλεκα Shiv Sena ζηελ Κπνκπάπ.

12 Κπνξεί κηα ηέηνηα θνηλσληνινγία αγψλσλ, ηφζν θνληηλή κε απηήλ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, λα αληέμεη ζηνλ εηθνζηφ πξψην; Σν παξειζφλ είλαη κάιινλ έλαο θησρφο νδεγφο γηα ην κέιινλ θαη ε ηζηνξία δελ δηαθαηέρεηαη απφ νκνηνκνξθίεο. Ο λένο θφζκνο ησλ πφιεσλ αλαπηχζζεηαη κε εμαηξεηηθή ηαρχηεηα θαη ζε απξφβιεπηεο θαηεπζχλζεηο. Παληνχ, ε ζπλερήο ζπζζψξεπζε θηψρηαο ππνβαζκίδεη ηελ εμαζθαιηζκέλε επηβίσζε θαη ζέηεη φιν θαη πην αθξαίεο πξνθιήζεηο ζηελ νηθνλνκηθή επηλνεηηθφηεηα ησλ θησρψλ. Ίζσο ππάξμεη έλα νξηαθφ ζεκείν κεηά ην νπνίν ε κφιπλζε, ν ζπλσζηηζκφο, ε νξγή θαη ε βία ηεο θαζεκεξηλήο αζηηθήο δσήο λα θαηαβάιινπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα δίθηπα επηβίσζεο ησλ slums. ίγνπξα ζηνλ παιηφ θφζκν ηεο ππαίζξνπ ππήξραλ νξηαθά ζεκεία, ζπλήζσο ζπλπθαζκέλα κε ηνλ ιηκφ, πνπ ην μεπέξαζκα ηνπο νδεγνχζε θαηεπζείαλ ζηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή. Αιιά θάλεηο δελ μέξεη αθφκε ηελ θνηλσληθή ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία νη λέεο πφιεηο ηεο θηψρηαο ζα απην-αλαθιεγνχλ. Δίλαη αιήζεηα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηψξα, πσο ν Καξμ έρεη παξαρσξήζεη ηελ ζθελή ηεο ηζηνξίαο ζηνλ Κσάκεζ θαη ην Άγην Πλεχκα. Δάλ ν ζεφο πέζαλε ζηηο πφιεηο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηφηε αλαζηήζεθε μαλά ζηηο κεηαβηνκεραληθέο πφιεηο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ. Ζ αληίζεζε κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο ηεο αζηηθήο θηψρηαο ησλ δχν επνρψλ είλαη εμαηξεηηθή. Ο Καξμ θαη ν Έγθειο ήηαλ γεληθά ζσζηνί ζηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη ε αζηηθνπνίεζε ζα εθθνζκίθεπε ηελ εξγαηηθή ηάμε. Αλ θαη ε Γιαζθφβε θαη ε Λέα Τφξθε ήηαλ ελ κέξεη εμαηξέζεηο, ε εξκελεία πνπ ζπζρεηίδεη ηελ απνζχλδεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηελ εθθιεζία κε ηελ ηαμηθή ζπλείδεζε είλαη θαηά κία έλλνηα αλαληίξξεηε. Αλ θαη δηάθνξα κηθξά δφγκαηα θαη αηξεηηθέο ζέρηεο είραλ δηεηζδχζεη ζηα ηφηε slums, ε θπξίαξρε ηάζε ήηαλ ε ελεξγεηηθή ή νπδέηεξε αζεΐα. Ήδε απφ ην 1880 ην Βεξνιίλν ζθαλδάιηδε ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο σο ε πιένλ άζξεζθε πφιε ζηνλ θφζκν, ελψ ζην Ινλδίλν ην πνζνζηφ πξνζέιεπζεο ησλ ελειίθσλ ζηελ εθθιεζία, ζηηο πξνιεηαξηαθέο πεξηνρέο East End θαη Docklands, ην 1902 ήηαλ κεηά βίαο 12% (θη απηνί ήηαλ θπξίσο θαζνιηθνί). Θαη θπζηθά ζηελ Κπαξηζειφλα, ε αλαξρηθή εξγαηηθή ηάμε ιεειαηνχζε ηηο εθθιεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Semana Trágica, ελψ ζηα slums ηεο Πεηξνχπνιεο, ηνπ Κπνπέλνο Άηξεο αθφκε θαη ηνπ Σφθην, νη εξγαηηθέο πνιηηνθπιαθέο πηνζεηνχζαλ κε πάζνο ηηο λέεο ηδέεο ηνπ Γαξβίλνπ, ηνπ Θξνπφηθηλ θαη ηνπ Καξμ. ήκεξα απφ ηελ άιιε, ην ιατθφ Ηζιάκ θαη ν Πεληεθνζηηαληζκφο (θαη ζηελ Κπνκπάπ ε ζέρηα ησλ Shivaji) θαηαιακβάλνπλ αλάινγν θνηλσληθφ ρψξν κε ηνλ ζνζηαιηζκφ θαη ηνλ αλαξρηζκφ ησλ αξρψλ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα. ην Καξφθν γηα παξάδεηγκα, φπνπ κηζφ εθαηνκκχξην λένη κεηαλάζηεο ζπλσζνχληαη θάζε ρξφλν ζηηο ππεξπιήξεηο πφιεηο, θαη ν κηζφο πιεζπζκφο είλαη θάησ ησλ 25, ηα ηζιακηζηηθά θηλήκαηα φπσο ην Γηθαηνζχλε θαη Πξφλνηα πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ ζεΐρε Abdessalam Yassin, έρνπλ γίλεη ε πξαγκαηηθή θπβέξλεζε ησλ slums. Οξγαλψλνπλ λπρηεξηλά ζρνιεία, παξέρνπλ λνκηθή βνήζεηα ζηα ζχκαηα ηεο θξαηηθήο απζαηξεζίαο, αγνξάδνπλ θάξκαθα γηα ηνπο αξξψζηνπο, επηδνηνχλ πξνζθπλεκαηηθά ηαμίδηα θαη πιεξψλνπλ γηα ηηο θεδείεο. πσο είπε θαη ν πξσζππνπξγφο Abderrahmane Youssoufi, ν ζνζηαιηζηήο εγέηεο πνπ θάπνηε είρε εμνξηζηεί απφ ηελ κνλαξρία, Δκείο [νη αξηζηεξνί] έρνπκε γίλεη φινη κπνπξδνπάδεο. Έρνπκε απνθνπεί απφ ηνπο αλζξψπνπο. Πξέπεη λα θαηαθηήζνπκε μαλά ηηο γεηηνληέο ησλ αλζξψπσλ. Οη ηζιακηζηέο έρνπλ μεινγηάζεη ηνπο θπζηθνχο καο εθινγείο. Σνπο ππφζρνληαη ηνλ παξάδεηζν ζηε γε. Έλαο ηζιακηζηήο εγέηεο απφ ηελ άιιε, είπε: Δλάληηα ζηελ αξλεηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο θη έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ βαξβαξφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, νη άλζξσπνη αλαθαιχπηνπλ, ράξε ζε καο, ηελ αιιειεγγχε, ηελ απηνβνήζεηα θαη ηελ αδειθνζχλε. Θαηαιαβαίλνπλ φηη ην Ηζιάκ είλαη αλζξσπηζκφο. Οη αληίπαινη ηνπ ιατθνχ Ηζιάκ ζηα slums ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο είλαη νη πεληεθνζηηαλνί. Ο ρξηζηηαληζκφο, θπζηθά, είλαη ζήκεξα, θαηά πιεηνςεθία, κηα κε δπηηθή ζξεζθεία (ηα δχν-ηξίηα ησλ πηζηψλ ηνπ είλαη έμσ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηελ βφξεηα Ακεξηθή) θαη νη πεληεθνζηηαλνί έρνπλ ηηο πην δπλακηθέο ηεξαπνζηνιέο ηνπο ζηηο πφιεηο ηεο θηψρηαο. Ηζρχεη φλησο γηα ηνλ Πεληεθνζηηαληζκφ ν ηζηνξηθφο πξνζδηνξηζκφο φηη είλαη ε πξψηε κεγάιε παγθφζκηα ζξεζθεία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζρεδφλ πιήξσο ζην έδαθνο ησλ κνληέξλσλ αζηηθψλ slums. Κε ξίδεο ζηνλ πξψηκν Κεζνδηζκφ θαη ηελ αθξν-ακεξηθάληθε πλεπκαηηθφηεηα, ν πεληεθνζηηαληζκφο αθππλίζηεθε φηαλ ην Άγην Πλεχκα πξνθάιεζε ην θαηλφκελν ηεο γισζζνιαιίαο [νκηιία ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ κεηξηθή θη άγλσζηε ζην ππνθείκελν γιψζζα] ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα δηαθπιεηηθφ καξαζψλην πξνζεπρήο ζε κηα θησρηθή γεηηνληά ηνπ Ινο Άληδειεο (Azusa Street) to Δλνπνηεκέλνη γχξσ απφ ηειεηνπξγηθέο βαθηίζεηο, ζαπκαηνπξγέο ηάζεηο, ζετθά ραξίζκαηα θαη κηα ρηιηαζηηθή πίζηε ζε έλαλ εξρφκελν παγθφζκην πφιεκν θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, νη πξψηνη ακεξηθάλνη πεληεθνζηηαλνί - φπσο έρνπλ επαλεηιεκκέλα δείμεη νη ζξεζθεηνιφγνη ηζηνξηθνί- μεθίλεζαλ σο κηα πξνθεηηθή δεκνθξαηία πνπ νη ππνζηεξηθηέο ηεο ζηηο πφιεηο θαη ηελ χπαηζξν επηθαιχπηνληαλ κε απηνχο ηνπ ιατθηζκνχ θαη ησλ IWW (Industrial Workers of the World: Βηνκεραληθνί Δξγάηεο ηνπ Θφζκνπ). Πξάγκαηη, φπσο νη wobbly [κέιε ησλ IWW], νη πξψηεο ηεξαπνζηνιέο ζηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή δνχζαλ ζπρλά ζε εμαηξεηηθή θηψρηα, θηλνχληαλ κε ειάρηζηα ή θαζφινπ ρξήκαηα, κε μέξνληαο πνπ ζα βγάινπλ ηε λχρηα ή πφηε ζα θάλε ην επφκελν γεχκα. Δπίζεο δελ ηνπο μεπεξλνχζαλ ζε ηίπνηε νη IWW ζηηο νξγηζκέλεο θαηαγγειίεο ηνπο ησλ αδηθηψλ ηνπ βηνκεραληθνχ

13 θαπηηαιηζκνχ θαη ζηελ θαηάδεημε ηεο αλαπφθεπθηεο θαηαζηξνθήο ηνπ. πκπησκαηηθά, ε πξψηε βξαδηιηάληθε εθθιεζία, ζε κηα αλαξρηθή-εξγαηηθή ζπλνηθία ηνπ άν Πάνιν, ηδξχζεθε απφ έλαλ ηηαιφ ρεηξνηέρλε κεηαλάζηε πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ Καιαηέζηα κε ην Πλεχκα ηνπ ηθάγν. ηελ Λφηην Αθξηθή θαη ηελ Ρνδεζία, ν πεληεθνζηηαληζκφο ίδξπζε ηηο πξψηεο ηνπ απνζηνιέο ζηηο θνηλφηεηεο ησλ νξπρείσλ θαη ηηο παξαγθνππφιεηο, φπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Jean Comaroff, θαηλφηαλ λα ηαηξηάδεη ζηνλ πξαγκαηηζκφ ησλ ληφπησλ θαη λα απαληάεη ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ αδπλακία πνπ γελλνχζε ε εκπεηξία ηεο εξγαζίαο. Αλαγλσξίδνληαο κεγαιχηεξν ξφιν ζηηο γπλαίθεο απφ ηα άιια ρξηζηηαληθά δφγκαηα θαη ππνζηεξίδνληαο απεξηφξηζηα ηελ εγθξάηεηα θαη ηελ νιηγάξθεηα, ν πεληεθνζηηαληζκφο -φπσο αλαθάιπςε θαη ν R. Andrew Chesnut ζηηο baixadas ηνπ Κπειέκ- αζθνχζε πάληα κηα κεγάιε γνεηεία ζηα πην εμαζιησκέλα ζηξψκαηα ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ: ηηο εγθαηαιεηκκέλεο ζπδχγνπο, ηηο ρήξεο θαη ηηο κφλεο κεηέξεο. Απφ ην 1970, θπξίσο εμαηηίαο ηεο έιμεο ηνπ ζηηο γπλαίθεο ησλ slums θαη ηεο θήκε ηνπ φηη αδηαθνξεί γηα ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, έρεη εμειηρηεί ζην κεγαιχηεξν απηννξγαλσκέλν θίλεκα ησλ αζηηθψλ θησρψλ ηνπ πιαλήηε. Αλ θαη νη πξφζθαηνη ηζρπξηζκνί γηα πάλσ απφ 533 εθαηνκκχξηα πεληεθνζηηαλνχο ζηνλ θφζκν ην 2002 είλαη κάιινλ ππεξβνιηθνί, κπνξεί φλησο λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί. Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ην 10% ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο είλαη πεληεθνζηηαλνί (πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη) θη φηη ην θίλεκα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πνιηηηζηηθή απάληεζε ζηελ εθξεθηηθή θαη ηξαπκαηηθή αζηηθνπνίεζε. Θαζψο ν πεληεθνζηηαληζκφο εμαπιψζεθε παγθφζκηα έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζε δηαθξηηέο ηάζεηο θαη θνηλσληνινγίεο. Αιιά αλ ζηελ Ιηβεξία, ηελ Κνδακβίθε θαη ηελ Γνπαηεκάια, νη ειεγρφκελεο απφ ηελ Ακεξηθή ηάζεηο ππήξμαλ παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηηο δηθηαηνξίεο θαη ηελ θαηαπίεζε, θη αλ θάπνηεο ακεξηθαληθέο ζέρηεο έρνπλ ηψξα ελζσκαησζεί ζηελ θπξίαξρε ηάζε ηνπ θνληακεληαιηζκνχ, ην ηεξαπνζηνιηθφ θχκα ηνπ πεληεθνζηηαληζκνχ ζηνλ Σξίην Θφζκν παξακέλεη θνληά ζην αξρηθφ ρηιηαζηηθφ πλεχκα ηεο Azusa. Πάλσ απ φια, φπσο βξήθε ν Chesnut ζηελ Βξαδηιία, ν πεληεθνζηηαληζκφο... παξακέλεη ε ζξεζθεία ηεο άηππεο πεξηθέξεηαο (θαη ζην Κπειέκ, πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζξεζθεία ησλ θησρφηεξσλ απφ ηνπο θησρνχο ). ην Πεξνχ, φπνπ ν πεληεθνζηηαληζκφο απμάλεηαη γεσκεηξηθά ζηηο ηεξάζηηεο barriadas ηεο Ιίκα, ν Jefrey Gamarra δηαηείλεηαη φηη ε αλάπηπμε ησλ ζέρησλ θαη ηεο άηππεο νηθνλνκίαο είλαη ζπλέπεηα θαη απάληεζε ηεο κίαο ζηελ άιιε. Ο Paul Freston ζπκπιεξψλεη φηη είλαη ε πξψηε απηφλνκε καδηθή ζξεζθεία ζηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή... Οη εγέηεο ηεο κπνξεί λα κελ είλαη δεκνθξαηηθνί, αιιά πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε. ε αληίζεζε κε ην ιατθφ Ηζιάκ, πνπ πξνβάιιεη ηελ πνιηηηζηηθή ζπλέρεηα θαη ηελ δηαηαμηθή αιιειεγγχε ησλ πηζηψλ, ν πεληεθνζηηαληζκφο, ζηε βάζε ησλ αθξν-ακεξηθάληθσλ θαηαβνιψλ ηνπ, παξακέλεη θπξίσο κηα ηαπηφηεηα εμφξηζησλ. Αλ θαη, φπσο ην Ηζιάκ ζηηο παξαγθνππφιεηο, ζπλδέεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηηο αλάγθεο επηβίσζεο ηεο άηππεο εξγαηηθήο ηάμεο (νξγαλψλνληαο δίθηπα αιιεινβνεζείαο γηα θησρέο γπλαίθεο, πξνζθέξνληαο ζξεζθεπηηθέο ζεξαπείεο σο παξα-ηαηξηθή, παξέρνληαο βνήζεηα γηα απεμάξηεζε απφ ην αιθνφι ή ηα λαξθσηηθά, πξνθπιάζζνληαο ηα παηδηά απφ ηνπο πεηξαζκνχο ηνπ δξφκνπ) ε ππέξηαηε πίζηε ηνπ είλαη φηη ν αζηηθφο θφζκνο είλαη δηεθζαξκέλνο, άδηθνο θαη αδχλαηνλ λα κεηαζρεκαηηζηεί. Αλ απηή ε ζξεζθεία ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ ζηηο παξαγθνππφιεηο ηεο λεν-απνηθηαθήο κνληεξληθφηεηαο είλαη κηα κνξθή πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθήο αληίζηαζεο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ επίζεκε πνιηηηθή ή ηηο εξγαηηθέο ελψζεηο, κέλεη λα ην δνχκε. Αιιά κε ηελ αξηζηεξά λα είλαη απνχζα απφ ηα slums, ε εζραηνινγία ηνπ πεληεθνζηηαληζκνχ θαηαθέξλεη λα απαληήζεη ζηελ απάλζξσπε κνίξα ησλ ηξηηνθνζκηθψλ πφιεσλ. Ηθαλνπνηεί επίζεο φζνπο, κε πιηθνχο ή δηαλνεηηθνχο φξνπο, δνπλ πξάγκαηη ζηελ εμνξία. Sarajevo 2011

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ»

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤΜΑΝΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΧΡΗΣΟ Α. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΤΓΔΝΙΑ ΜΠΟΤΡΝΟΒΑ Σν θείκελν ζπληάρζεθε βάζεη ησλ βηβιίσλ: - Jean-Luc Pinol, Ο θόζκνο ησλ πόιεσλ ηνλ 19ν αηώλα, εθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα, 2000. - Jean-Luc

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD Countries Summary in Greek Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα ελληνικά Απμήζεθε ε αληζφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπό του φοιτητή :ΓΟΥΔΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα