Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε"

Transcript

1 Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε Η Υπεξεζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο είλαη κηα ππεξεζία γηα παξαιήπηεο πνπ θαζνξίδεη ν Πειάηεο (νη "Παξαιήπηεο"), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε εηδνπνηήζεσλ ή άιισλ κελπκάησλ κέζσ πνιιψλ θαλαιηψλ πνπ νξίδνληαη ζην πξνθίι εηδνπνίεζεο θάζε Παξαιήπηε. Τα ελ ιφγσ θαλάιηα επηθνηλσλίαο ππνζηεξίδνπλ κεηαμχ άιισλ θσλεηηθέο θιήζεηο κε ρξήζε TTS (θείκελν ζε νκηιία) ή δπλαηφηεηεο εγγξαθήο θσλήο, SMS, θαη θαμ. Η Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε πξνζθέξεη επίζεο επηβεβαίσζε θαηάζηαζεο θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, θιηκάθσζε θαηά ζπζθεπή θαη θαηά ρξήζηε εληφο νκάδσλ, έιεγρν ηαπηφηεηαο ρξήζηε θαη γεθχξσζε επείγνπζαο θιήζεο ζπλδηάζθεςεο. Η Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα Δηζεξρφκελεο δηαδξαζηηθήο θσλεηηθήο απφθξηζεο. Η ππεξεζία Δηζεξρφκελεο δηαδξαζηηθήο θσλεηηθήο απφθξηζεο ("Γξακκή άκεζεο απόθξηζεο") παξέρεη έμππλε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο θσλεηηθήο απφθξηζεο, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηνπο Παξαιήπηεο θαη παξέρεη εμαηνκηθεπκέλεο εηδνπνηήζεηο φηαλ νη ρξήζηεο θαινχλ ηελ Υπεξεζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο. Η Γξακκή άκεζεο απφθξηζεο πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ ηειεθψλνπ γηα πξφζβαζε ζηε Γξακκή άκεζεο απφθξηζεο. Ο Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη επηπιένλ αξηζκνχο ηειεθψλνπ γηα πξφζβαζε ζηε Γξακκή άκεζεο απφθξηζεο ("Πξόζζεηνη αξηζκνί γξακκήο άκεζεο απόθξηζεο"). Η Γηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ web ("Web API") επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα δεκηνπξγεί πξνζαξκνζκέλεο δηαζπλδέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ Υπεξεζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο λα ελζσκαησζεί ζε άιια εηαηξηθά ζπζηήκαηα, φπσο εξγαιεία ζρεδηαζκνχ απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ, εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ θαη άιιεο πξνζαξκνζκέλεο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο. Τν Web API επηηξέπεη επίζεο ζηνλ Πειάηε λα δεκηνπξγήζεη πξνζαξκνζκέλεο δηαζπλδέζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε Δηδνπνηήζεσλ κε έλα επξχ θάζκα ζελαξίσλ ρξήζηε. Οη Πειάηεο ηεο Υπεξεζίαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο πνπ επηιέγνπλ λα εηζαγάγνπλ δεδνκέλα ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ Web API κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε έλα κεραληθφ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. Απηφο ν πφξνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πειάηε γηα ηελ αληηζηνίρηζε παξαιεπηψλ, ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο θαη πξνζαξκνζκέλσλ πεδίσλ απφ ην ζχζηεκα θαηαρσξήζεσλ ηνπ Πειάηε (βάζε δεδνκέλσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εηαηξηθφο θαηάινγνο θιπ.) ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Υπεξεζίαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο. Μφιηο νξηζηεί ε πξνζαξκνζκέλε αληηζηνίρηζε, νη εηζαγσγέο αξρείσλ δεδνκέλσλ ζα δηεμάγνληαη πεξηνδηθά ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ Πειάηε, θαη κπνξεί λα αιιάμεη αλά πάζα ζηηγκή. Πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο (ηζρχνπλ πξφζζεηεο ρξεψζεηο) Δπαγγεικαηηθή γξακκή άκεζεο απόθξηζεο. Ωο πξναηξεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία ηεο Υπεξεζίαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο, ε Δπαγγεικαηηθή γξακκή άκεζεο απφθξηζεο απνηειεί επέθηαζε ηεο Γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο θαη παξέρεη έλα πινεγήζηκν ζχλνιν δεκφζησλ αλαθνηλψζεσλ πξνζπειάζηκν απφ νπνηνλδήπνηε (φρη απαξαίηεηα παξαιήπηε κελχκαηνο) θαιεί ηελ ππεξεζία Δηζεξρφκελεο δηαδξαζηηθήο θσλεηηθήο απφθξηζεο. Κέληξν ζπλεξγαηηθήο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθώλ. Ωο πξναηξεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία ηεο Υπεξεζίαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο, ην Κέληξν ζπλεξγαηηθήο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ (ICC) παξέρεη έλα θέληξν web γηα ζπλεξγαηηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ. Τν Κέληξν ζπλεξγαηηθήο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ παξέρεη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ θαη λα ελεκεξψλνπλ εξγαζίεο, πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη λα κνηξάδνληαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα πεξηζηαηηθφ. Τν Κέληξν ζπλεξγαηηθήο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ παξέρεη επίζεο κηα θηινμελνχκελε εμσηεξηθή ηνπνζεζία web ηελ νπνία κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ νη δηαρεηξηζηέο γηα εμεξρφκελεο επείγνπζεο επηθνηλσλίεο. Δπίπεδα ππεξεζίαο PriorityOne. Ωο πξναηξεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία ηεο Υπεξεζίαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο, ην PriorityOne επηηξέπεη ζε έλαλ Πειάηε λα πάξεη ηνλ έιεγρν ελφο αξηζκνχ ηειεθσληθψλ ζπξψλ φηαλ ρξεηάδεηαη. Έηζη δηαζθαιίδεηαη φηη νη θιήζεηο ελφο Πειάηε ζα ιακβάλνληαη κε ξπζκφ φρη κηθξφηεξν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπξψλ πνπ νξίδεηαη ζην Έληππν παξαγγειίαο. Οη Πειάηεο ηεο Υπεξεζίαο PriorityOne ζα έρνπλ επίζεο ην ίδην επίπεδν πξφζβαζεο ζηηο θνηλφρξεζηεο ηειεθσληθέο ζχξεο κε φινπο ηνπο άιινπο Πειάηεο.

2 Σειίδα 2 απφ Τπνζηήξημε πνιύγιωζζωλ κελπκάηωλ. Ωο πξναηξεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία ηεο Υπεξεζίαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο, ε Υπνζηήξημε πνιχγισζζσλ κελπκάησλ παξέρεη ηε δηαζχλδεζε θαη ηε ινγηθή ψζηε λα κπνξεί έλαο δηαρεηξηζηήο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα απνζηείιεη έλα θαη κφλν κήλπκα ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη δηαθνξεηηθή πξνηίκεζε γιψζζαο. Κάζε πξφζζεηε γισζζηθή κνλάδα (ηα Αγγιηθά ΗΠΑ ή ΗΒ πεξηιακβάλνληαη απφ πξνεπηινγή) ζα παξέρεηαη κε ηελ αγνξά πξφζζεηεο άδεηαο. Πξόζζεηνη αξηζκνί θαη πηζηωηηθέο κνλάδεο κελπκάηωλ γξακκήο άκεζεο απόθξηζεο. Ωο πξναηξεηηθή πξφζζεηε ππεξεζία ηεο Υπεξεζίαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο, ν Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη πξφζζεηνπο αξηζκνχο γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο, θαζψο θαη πηζησηηθέο κνλάδεο κελπκάησλ γηα κελχκαηα θσλήο, θαμ θαη SMS. Γηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο Παξνρή ππεξεζηώλ: Ο Πειάηεο ζα ιακβάλεη έλα κε κηα ζχλδεζε θαη έλα ID εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή Γηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο. Θα δίλνληαη ζηνλ Πειάηε πξνθαηαξθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ζα πξνζθέξεηαη κηα εθπαηδεπηηθή ζπλεδξία γηα ηελ εμέηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο. Παξάδνζε κελπκάησλ Φωλεηηθά κελύκαηα. Ο Πίλαθαο 1.1 θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπηψλ νκηιίαο πνπ θαηαλαιψλνληαη φηαλ παξαδίδνληαη θσλεηηθέο θιήζεηο ζηα θαζνξηζκέλα ζεκεία ηεξκαηηθνχ. Σεκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη ν ξπζκφο ησλ ιεπηψλ νκηιίαο πνπ θαηαλαιψλεηαη, πνηθίιιεη φρη κφλν αλά ρψξα αιιά θαη αλά ηνπηθφ πξννξηζκφ ή κέζνδν κεηάδνζεο (θπςεινεηδέο, επίγεην ή δνξπθνξηθφ δίθηπν). Η Dell ζα θαηαβάιιεη ηηο βέιηηζηεο δπλαηέο πξνζπάζεηεο λα δηαηεξήζεη ην παξφλ έγγξαθν ελεκεξσκέλν. Ωζηφζν, ιφγσ ηεο κφληκεο αζηάζεηαο ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ ή πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, ην παξφλ θχιιν ξπζκψλ ελδέρεηαη λα αιιάμεη ρσξίο εηδνπνίεζε. Τα ιεπηά νκηιίαο ππνινγίδνληαη ζε δηαζηήκαηα ηνπ 1 δεπηεξνιέπηνπ. Οη πνιιαπιαζηαζηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.1 εθαξκφδνληαη αλάινγα ζηα ιεπηά νκηιίαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα θιήζε 60 δεπηεξνιέπησλ ζηελ Αιγεξία ζα ππνινγηζηεί σο ιεπηά. (60 δεπηεξφιεπηα x = 180 δεπηεξφιεπηα). Μηα επηρεηξνχκελε παξάδνζε ζεσξείηαη ρξεσηέα εάλ πξαγκαηνπνηεζεί ζχλδεζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε ηεο θιήζεο. Σηα παξαδείγκαηα ησλ ρξεσηέσλ θιήζεσλ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά, νη ηεξκαηηζκνί θιήζεσλ, ην θσλεηηθφ ηαρπδξνκείν, ε απάληεζε απφ άιιν άηνκν ή απνζηνιέο απφ ζπζθεπή θαμ. Σηα παξαδείγκαηα κε ρξεσηέσλ θιήζεσλ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά, ε κε απάληεζε, ην απαζρνιεκέλν δίθηπν, ην απαζρνιεκέλν ηειέθσλν ή ε εζθαικέλε δηεχζπλζε. Υξήζε γξακκήο άκεζεο απόθξηζεο. Κάζε ρξήζε εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ Γξακκήο άκεζεο απφθξηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο γξακκήο άκεζεο αληαπφθξηζεο ηεο Γηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο ζα ππνινγίδεηαη σο θσλεηηθφ κήλπκα θαη ζα αθαηξείηαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ ιεπηψλ νκηιίαο. Μελύκαηα θαμ. Κάζε επηρεηξνχκελε παξάδνζε θαμ, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε, ζα ρξεψλεηαη κε ηηκή κίαο πηζησηηθήο κνλάδαο θαμ αλά ζειίδα. Σηα παξαδείγκαηα απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ παξάδνζεο θαμ πνπ ζα ρξεσζνχλ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά, ε απάληεζε απφ άιιν άηνκν, ε εζθαικέλε δηεχζπλζε θαη ε δηαθνπή ζχλδεζεο. Μελύκαηα SMS. Κάζε κεκνλσκέλε πξνζπάζεηα απνζηνιήο SMS ζε εγρψξηεο ζπζθεπέο ζα ρξεψλεηαη κε ηηκή κίαο πηζησηηθήο κνλάδαο SMS αλά κήλπκα. Κάζε κεκνλσκέλε πξνζπάζεηα απνζηνιήο SMS ζε δηεζλείο ζπζθεπέο ζα ρξεψλεηαη κε ηηκή κίαο πηζησηηθήο κνλάδαο SMS αλά κήλπκα. Η Dell ή έλα ηξίην κέξνο κπνξεί λα επηκεξίζεη έλα κήλπκα SMS ζε πνιιά κέξε ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο κέηξεζεο ραξαθηήξσλ ηνπ θνξέα ή ηεο ζπζθεπήο. Τν θάζε κέξνο ελφο κελχκαηνο πνιιαπιψλ κεξψλ ζα ππνινγηζηεί σο κία πξνζπάζεηα. Η Dell ζα θαηαβάιεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα παξαδίδεη ηα SMS ζηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ ηειηθνχ ρξήζηε εγθαίξσο. Η Dell ζα αλαθέξεη ηπρφλ πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ζα ελεκεξψλεη ηα απνηειέζκαηα θαζψο

3 Σειίδα απφ γίλνληαη αιιαγέο απφ ηνπο θνξείο. Η Dell δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ή λα επεξεάζεη ηελ παξάδνζε ηνπ κελχκαηνο απφ ην θνξέα ζηε ζπζθεπή. Μελύκαηα . Κάζε πξνζπάζεηα απνζηνιήο ζα ππνινγίδεηαη σο κία πηζησηηθή κνλάδα , αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο. Δπζχλεο ηνπ Πειάηε Ο Πειάηεο ζα δηαζθαιίδεη φηη νη θαλνληζκνί θιηκάθσζεο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ρξήζηε ζα είλαη κνλίκσο ελεκεξσκέλα.

4 Σειίδα απφ Πίλαθαο 1.1 Πνιιαπιαζηαζηέο ιεπηψλ νκηιίαο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο Αθγαληζηάλ 6 Απζηξαιία Γνξπθνξηθή 16 ζύλδεζε Αθγαληζηάλ (Γίθηπν θηλεηήο 8 Απζηξία 1 Αιβαλία Απζηξία - Βηέλλε 2 Αιβαλία (Γίθηπν θηλεηήο Απζηξία (Γίθηπν θηλεηήο 7 Αιγεξία Απζηξία (NGN) 12 Αιγεξία - Αιγέξη Αδεξκπαϊηδάλ Αιγεξία (Γίθηπν θηλεηήο Αδεξκπαϊηδάλ (Γίθηπν θηλεηήο Ακεξηθαληθέο ακόα 2 Μπαράκεο 2 Αλδόξα 1 Μπαρξέηλ Αλδόξα (Γίθηπν θηλεηήο 6 Μπαρξέηλ (Γίθηπν θηλεηήο Αγθόια Μπαρξέηλ (NGN) 12 Αγθόια (Γίθηπν θηλεηήο Μπαλγθιαληέο Αλγθνπίια Μπαλγθιαληέο - 2 Σζηηηαγθόλγθ Αλγθνπίια (Γίθηπν θηλεηήο Μπαλγθιαληέο - Νηάθα 2 Αληαξθηηθή 2 Μπαλγθιαληέο - Sylhet Αληίγθνπα/Μπαξκπνύληα Μπαλγθιαληέο (Γίθηπν θηλεηήο Αληίγθνπα/Μπαξκπνύληα Μπαξκπάληνο (Γίθηπν θηλεηήο Αξγεληηλή 1 Μπαξκπάληνο (Γίθηπν θηλεηήο Αξγεληηλή - Μπνπέλνο Άηξεο 1 Λεπθνξωζία Αξγεληηλή - Κόξληνκπα 1 Λεπθνξωζία - Μηλζθ Αξγεληηλή (Γίθηπν θηλεηήο Λεπθνξωζία (Γίθηπν θηλεηήο Αξκελία 2 Βέιγην 1 Αξκελία - Δξεβάλ 2 Βέιγην - Βξπμέιιεο 1 Αξκελία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Βέιγην (Γίθηπν θηλεηήο 7 Αξνύκπα 2 Βέιγην (NGN) 12 Αξνύκπα (Γίθηπν θηλεηήο Μπειίδ Νεζί Αζελζηόλ 7 Μπειίδ - Μπειίδ ίηη Απζηξαιία 1 Μπειίδ (Γίθηπν θηλεηήο 6 Απζηξαιία - Μειβνύξλε 1 Μπελίλ 2 Απζηξαιία - ίδλεϋ 1 Βεξκνύδεο 2 Απζηξαιία (Γίθηπν θηλεηήο Δμωηεξηθέο επηθξάηεηεο Απζηξαιίαο Βεξκνύδεο (Γίθηπν θηλεηήο 2 Μπνπηάλ

5 Σειίδα απφ εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο Βνιηβία 2 Γεκνθξαηία ηνπ Σζαλη 6 Βνιηβία - Κνηζακπάκπα 2 Υηιή 1 Βνιηβία - Λα Παδ 2 Υηιή - Νεζί Πάζρα 1 Βνιηβία - άληα Κξνπδ 2 Υηιή - αληηάγθν 1 Βνιηβία (Γίθηπν θηλεηήο Υηιή (Γίθηπν θηλεηήο Βνζλία Κίλα 1 Βνζλία Δξδεγνβίλε - εξάγεβν Κίλα - Πεθίλν 1 Βνζλία Δξδεγνβίλε (Γίθηπν 6 Κίλα - Φνπδνύ 1 θηλεηήο Μπνηζνπάλα Κίλα - Γθνπαλγθδνύ 1 Μπνηζνπάλα (Γίθηπν θηλεηήο Κίλα - αλγθάε 1 Βξαδηιία 2 Κίλα (Γίθηπν θηλεηήο 1 Βξαδηιία - Μπέιν Οξηδόληε 1 Κνινκβία 2 Βξαδηιία - Κακπίλαο 2 Κνινκβία - Μπαξαλθνπίια 2 Βξαδηιία - Ρίν ληε Σδαλέηξν 1 Κνινκβία - Μπνγθνηά 2 Βξαδηιία - άν Πάνιν 1 Κνινκβία - Κάιη 2 Βξαδηιία (Γίθηπν θηλεηήο Κνινκβία - Μεληειίλ 2 Βξεηαληθά Παξζέλα λεζηά Κνινκβία - Πεξέηξα 2 Μπξνπλέη 2 Κνινκβία (Γίθηπν θηλεηήο 2 Μπξνπλέη (Γίθηπν θηλεηήο 2 Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό Βνπιγαξία 2 Νεζηά Κνπθ 11 Βνπιγαξία - όθηα 2 Κόζηα Ρίθα 2 Βνπιγαξία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Κόζηα Ρίθα (Γίθηπν θηλεηήο 2 Μπνπξθίλα Φάζν Κξναηία 2 Μπνπξνύληη Κξναηία (Γίθηπν θηλεηήο Κακπόηδε Κξναηία (NGN) 12 Κακπόηδε - Πλνκ Πελρ Κνύβα 1 Κακπόηδε (Γίθηπν θηλεηήο 7 Κνύβα - Κόιπνο ηνπ 16 Γθνπαληαλάκν Κακεξνύλ Κύπξνο 1 Κακεξνύλ - Νηνπάια Κύπξνο (Γίθηπν θηλεηήο 2 Κακεξνύλ - Γηανπληέ Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο 1 Κακεξνύλ (Γίθηπν θηλεηήο Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο - 1 Πξάγα Καλαδάο 1 Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο (Γίθηπν θηλεηήο Νήζνη Πξάζηλνπ Αθξωηεξίνπ Γαλία 1 Νεζηά Καϊκάλ 2 Γαλία - Κνπεγράγε 1 Νεζηά Καϊκάλ (Γίθηπν θηλεηήο Γαλία (Γίθηπν θηλεηήο

6 Σειίδα 6 απφ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία Γαλία (NGN) 12

7 Σειίδα 7 απφ εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο Νηηέγθν Γθαξζία 1 Γαιιία (NGN) 12 Γεκνθξαηία ηνπ Σδηκπνπηί 6 Γαιιηθέο Αληίιιεο/Μαξηηλίθα 2 Γεκνθξαηία ηνπ Σδηκπνπηί 7 Γαιιηθέο Αληίιιεο/Μαξηηλίθα 7 (Γίθηπν θηλεηήο (Γίθηπν θηλεηήο Νηνκίληθα Γαιιηθή Γνπηάλα Νηνκίληθα (Γίθηπν θηλεηήο Γαιιηθή Γνπηάλα (Γίθηπν θηλεηήο Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία 2 Γαιιηθή Πνιπλεζία Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία Γεκνθξαηία ηεο Γθακπόλ (Γίθηπν θηλεηήο Αλαηνιηθό Σηκόξ 8 Γεκνθξαηία ηεο Γθακπόλ (Γίθηπν θηλεηήο Ηζεκεξηλόο Γθάκπηα Ηζεκεξηλόο - Κνπέλθα Γθάκπηα (Γίθηπν θηλεηήο Ηζεκεξηλόο - Γθνπαγηαθνπίι Γεωξγία 2 Ηζεκεξηλόο - Κνπίην Γεωξγία (Γίθηπν θηλεηήο Ηζεκεξηλόο (Γίθηπν θηλεηήο Γεξκαλία 1 Αίγππηνο Γεξκαλία - Βεξνιίλν 1 Αίγππηνο - Αιεμάλδξηα Γεξκαλία - Κνιωλία 1 Αίγππηνο - Κάηξν Γεξκαλία - Νηύζειληνξθ 1 Αίγππηνο (Γίθηπν θηλεηήο Γεξκαλία - Φξαλθθνύξηε 1 Δι αιβαδόξ 2 Γεξκαλία - Ακβνύξγν 1 Δι αιβαδόξ (Γίθηπν θηλεηήο Γεξκαλία - Μόλαρν 1 Γεκνθξαηία ηεο Ηζεκεξηλήο Γεξκαλία - ηνπηγάξδε 1 Γνπηλέαο Δξπζξαία Γεξκαλία (Γίθηπν θηλεηήο Δζζνλία 2 Γεξκαλία (NGN) 12 Δζζνλία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Γθάλα 2 Αηζηνπία Γθάλα - Άθξα 2 Αηζηνπία - Αληίο Ακπέκπα Γθάλα (Γίθηπν θηλεηήο Αηζηνπία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Γηβξαιηάξ 2 Νεζηά Φεξόεο Γηβξαιηάξ (Γίθηπν θηλεηήο 6 Νεζηά Φώθιαλη 11 Διιάδα 1 Νεζηά Φίηδη Διιάδα - Αζήλα 1 Νεζηά Φίηδη (Γίθηπν θηλεηήο Διιάδα (Γίθηπν θηλεηήο Φηλιαλδία 1 Γξνηιαλδία 11 Φηλιαλδία - Διζίλθη 1 Γξελάδα Φηλιαλδία (Γίθηπν θηλεηήο Γξελάδα (Γίθηπν θηλεηήο Γαιιία 1 Γνπαδεινύπε 2

8 Σειίδα 8 απφ Γαιιία - Παξίζη 1 Γνπαδεινύπε (Γίθηπν θηλεηήο 6 Γαιιία (Γίθηπν θηλεηήο Γθνπάκ 2

9 Σειίδα 9 απφ εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο Γνπαηεκάια Ηλδνλεζία - Σδαθάξηα 2 Γνπαηεκάια (Γίθηπν θηλεηήο Ηλδνλεζία - νπξακπάγηα 1 Γνπηλέα Ηλδνλεζία (Γίθηπν θηλεηήο Γνπηλέα (Γίθηπν θηλεηήο Inmarsat(AOR) 12 Γνπηλέα-Μπηζάνπ 18 Inmarsat(IOR) 12 Γνπηάλα Inmarsat(POR) 12 Γνπηάλα (Γίθηπν θηλεηήο Inmarsat(SNAC) 12 Αϊηή Inmarsat(WAT) 12 Αϊηή - Πνξη-ν-Πξελο Ηξάλ Αϊηή (Γίθηπν θηλεηήο Ηξάλ - Σερεξάλε Αϊηή (NGN) Ηξάλ (Γίθηπν θηλεηήο Ολδνύξα 6 Ηξάθ Ολδνύξα (Γίθηπν θηλεηήο 6 Ηξάθ - Βαγδάηε 2 Υνλγθ Κνλγθ 1 Ηξάθ (Γίθηπν θηλεηήο 7 Υνλγθ Κνλγθ (Γίθηπν θηλεηήο 1 Ηξιαλδία 1 Οπγγαξία 1 Ηξιαλδία - Γνπβιίλν 1 Οπγγαξία - Βνπδαπέζηε 1 Ηξιαλδία (Γίθηπν θηλεηήο Οπγγαξία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Ηξιαλδία (NGN) 12 Ηζιαλδία 1 Iridium-6 97 Ηζιαλδία - Ρέηθηαβηθ 1 Ηζξαήι 1 Ηζιαλδία (Γίθηπν θηλεηήο Ηζξαήι - Ηεξνπζαιήκ 1 Ηλδία Ηζξαήι - Paltel Ηλδία - Αρκαληακπάλη Ηζξαήι - Paltel (Γίθηπν θηλεηήο Ηλδία - Μπαλγθαιόξ Ηζξαήι - Σει Αβίβ 1 Ηλδία - Μπαξόληα Ηζξαήι (Γίθηπν θηλεηήο Ηλδία - Βνκβάε Ηηαιία 1 Ηλδία - Καιθνύηα Ηηαιία - Μηιάλν 1 Ηλδία - Γθνπηδαξάη Ηηαιία - Ρώκε 1 Ηλδία - Υαϊληεξακπάλη Ηηαιία - Πόιε ηνπ Βαηηθαλνύ 1 Ηλδία -Μαδξάο Ηηαιία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Ηλδία - Νέν Γειρί Ηηαιία (NGN) 12 Ηλδία - Πνύλε Αθηή Διεθαληνζηνύ Ηλδία - Παληδάκπ Αθηή Διεθαληνζηνύ - Ακπηηδάλ Ηλδία (Γίθηπν θηλεηήο Σδακάηθα

10 Σειίδα 10 απφ Ηλδία (NGN) 12 Σδακάηθα (Γίθηπν θηλεηήο Ηλδνλεζία 2 Ηαπωλία 1

11 Σειίδα 11 απφ εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο Ηαπωλία - Σειέθωλν IP 1 Ληζνπαλία (NGN) 12 Ηαπωλία - Ναγθόγηα 1 Λνπμεκβνύξγν 1 Ηαπωλία - Οθηλάνπα 1 Λνπμεκβνύξγν (Γίθηπν θηλεηήο Ηαπωλία - Οζάθα 1 Μαθάν 2 Ηαπωλία - Σόθπν 1 Μαθάν (Γίθηπν θηλεηήο 2 Ηαπωλία (Γίθηπν θηλεηήο Π.Γ.Γ.Μ. Ηαπωλία Οζάθα (Γίθηπν 1 Π.Γ.Γ.Μ. (Γίθηπν θηλεηήο 6 ζηξαηνύ) Ηαπωλία Σόθπν (Γίθηπν 1 Μαδαγαζθάξε ζηξαηνύ) Ηνξδαλία Μαδαγαζθάξε (Γίθηπν θηλεηήο Ηνξδαλία - Ακκάλ Μαιάνπη 2 Ηνξδαλία (Γίθηπν θηλεηήο Μαιαηζία 1 Καδαθζηάλ Μαιαηζία - Σδνρόξ Μπαρξνύ 1 Κέλπα Μαιαηζία - Κνπάια Λνπκπνύξ 1 Κέλπα - Μνκπάζα Μαιαηζία (Γίθηπν θηλεηήο 2 Κέλπα - Ναϊξόκπη Γεκνθξαηία ηωλ Μαιδίβωλ Κέλπα (Γίθηπν θηλεηήο 6 Γεκνθξαηία ηνπ Μαιί Κηξηκπάηη 10 Γεκνθξαηία ηνπ Μαιί - Μπακαθό Κνπβέηη 2 Γεκνθξαηία ηνπ Μαιί (Γίθηπν 7 θηλεηήο Κνπβέηη (Γίθηπν θηλεηήο Γεκνθξαηία ηεο Μάιηαο Κηξγηζηάλ Γεκνθξαηία ηεο Μάιηαο 8 (Γίθηπν θηλεηήο Λάνο 2 Νήζνη Μαξηάλλαο 2 Λάνο (Γίθηπν θηλεηήο Νεζηά Μάξζαι Λεηνλία Μαπξηηαλία Λεηνλία (Γίθηπν θηλεηήο Μαπξίθηνο Λίβαλνο Νεζί Μαγηόη 7 Λίβαλνο - Βεξπηόο Νεζί Μαγηόη - Κνκόξεο 6 Λίβαλνο (Γίθηπν θηλεηήο Μεμηθό 2 Λεζόην Μεμηθό - Γθνπαληαιαράξα 1 Ληβεξία Μεμηθό - Πόιε ηνπ Μεμηθό 1 Ληβεξία (Γίθηπν θηλεηήο Μεμηθό - Μνληεξέπ 1 Ληβύε Μεμηθό (Γίθηπν θηλεηήο Ληβύε (Γίθηπν θηλεηήο Μηθξνλεζία Λίρηελζηαϊλ 2 Μνιδαβία

12 Σειίδα 12 απφ Λίρηελζηαϊλ (Γίθηπν θηλεηήο 9 Μνιδαβία - Τπεξδλεηζηεξία Ληζνπαλία 2 Μνιδαβία (Γίθηπν θηλεηήο Ληζνπαλία (Γίθηπν θηλεηήο Μνλαθό 1

13 Σειίδα 1 απφ εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο Μνλαθό (Γίθηπν θηλεηήο Νηγεξία - Λάγθνο 2 Μνλαθό/Κνζζπθνπέδην (Γίθηπν Νηγεξία (Γίθηπν θηλεηήο θηλεηήο Μνγγνιία 2 Νήζνο Νηνύε 10 Μνλζεξάη Νήζνο Νόξθνιθ 21 Μαξόθν Βόξεηα Κνξέα 8 Μαξόθν - Καδακπιάλθα Ννξβεγία 1 Μαξόθν - Ρακπάη Ννξβεγία - Όζιν 1 Μαξόθν (Γίθηπν θηλεηήο 6 Ννξβεγία (Γίθηπν θηλεηήο Μνδακβίθε Οκάλ Μνδακβίθε - Μαπνύην Οκάλ (Γίθηπν θηλεηήο Μνδακβίθε (Γίθηπν θηλεηήο Παθηζηάλ Μηαλκάξ - Ραγθνύλ 7 Παθηζηάλ - Ηζιακακπάλη Μηαλκάξ/Βηξκαλία 6 Παθηζηάλ - Καξάηζη Νακίκπηα Παθηζηάλ - Λαρόξε Νακίκπηα (Γίθηπν θηλεηήο Παθηζηάλ (Γίθηπν θηλεηήο Νανύξνπ 16 Παθηζηάλ (NGN) 12 Νεπάι 7 Γεκνθξαηία ηνπ Παιάνπ 7 Νεπάι - Καηκαληνύ 6 Παιαηζηίλε Οιιαλδία 1 Παιαηζηίλε - Ηζξαήι (Γίθηπν θηλεηήο Οιιαλδία - Άκζηεξληακ 2 Παιαηζηίλε (Γίθηπν θηλεηήο Οιιαλδία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Παλακάο 2 Οιιαλδία (NGN) 12 Παλακάο - Πόιε ηνπ Παλακά 1 Οιιαλδηθέο Αληίιιεο Παλακάο (Γίθηπν θηλεηήο Οιιαλδηθέο Αληίιιεο - Άγηνο 2 Παπνύα Νέα Γνπηλέα 1 Μαξηίλνο Οιιαλδηθέο Αληίιιεο (Γίθηπν Παξαγνπάε 2 θηλεηήο Νέα Καιεδνλία Παξαγνπάε - Αζνπλζηόλ 2 Νέα Εειαλδία 1 Παξαγνπάε (Γίθηπν θηλεηήο Νέα Εειαλδία - Όθιαλη 1 Πεξνύ 2 Νέα Εειαλδία -Γνπέιηγθηνλ 1 Πεξνύ - Λίκα 1 Νέα Εειαλδία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Πεξνύ (Γίθηπν θηλεηήο 6 Νηθαξάγνπα Φηιηππίλεο Νηθαξάγνπα - Μαλάγθνπα Φηιηππίλεο - Μαλίια Νηθαξάγνπα (Γίθηπν θηλεηήο Φηιηππίλεο (Γίθηπν θηλεηήο Γεκνθξαηία ηνπ Νίγεξα Πνιωλία 1

14 Σειίδα 1 απφ Γεκνθξαηία ηνπ Νίγεξα (Γίθηπν Πνιωλία - Βαξζνβία 1 θηλεηήο Νηγεξία 2 Πνιωλία (Γίθηπν θηλεηήο 6

15 Σειίδα 1 απφ εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο Πνξηνγαιία 1 εξβία - Μαπξνβνύλην (Γίθηπν θηλεηήο Πνξηνγαιία - Αδόξεο 1 εξβία (Γίθηπν θηλεηήο Πνξηνγαιία - Ληζαβόλα 1 Νήζνο εϋρέιιεο Πνξηνγαιία - Μαληηέξα 1 ηέξα Λεόλε 6 Πνξηνγαιία - Οπόξην 1 ηέξα Λεόλε - Φξηηάνπλ Πνξηνγαιία (Γίθηπν θηλεηήο ηέξα Λεόλε (Γίθηπν θηλεηήο 7 Πνπέξην Ρίθν 1 ηγθαπνύξε 1 Καηάξ ηγθαπνύξε (Γίθηπν θηλεηήο 2 Καηάξ (Γίθηπν θηλεηήο 8 ινβαθία 2 Νεζί Ρεϊληόλ 7 ινβαθία (Γηθηπν θηλεηήο Ρνπκαλία 2 ινβελία 2 Ρνπκαλία - Βνπθνπξέζηη 2 ινβελία (Γθηπν θηλεηήο 7 Ρνπκαλία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Νήζνη νινκώληα 21 Ρωζία 2 νκαιία 9 Ρωζία - Καδαθζηάλ νκαιία - Μνγθαληίζνπ 8 Ρωζία - Καδαθζηάλ (Γίθηπν Νόηηνο Αθξηθή 2 θηλεηήο Ρωζία - Μόζρα 1 Νόηηα Αθξηθε - Κέηπ Σάνπλ 2 Ρωζία - Κιεηζηό ηδηωηηθό 2 Νόηηα Αθξηθή - 2 δίθηπν Γηνράλεζκπνπξγθ Ρωζία - Αγία Πεηξνύπνιε 1 Νόηηα Αθξηθή - Πξεηόξηα 2 Ρωζία (Γίθηπν θηλεηήο Νόηηα Αθξηθή (Γίθηπν θηλεηήο Ρνπάληα Νόηηα Κνξέα 1 Άγηνο Μαξίλνο 1 Νόηηα Κνξέα (Γίθηπν θηλεηήο άν Σνκέ 12 Νόηηα Κνξέα ενύι Γνξπθνξηθό δίθηπν 97 Ηζπαλία 1 Γνξπθνξηθό δίθηπν - 97 Ηζπαλία - Βαξθειώλε 1 Παγθόζκηα δίθηπα Γνξπθνξηθό δίθηπν - 97 Ηζπαλία - Καλάξηνη Νήζνη 1 Θνπξάγηα ανπδηθή Αξαβία Ηζπαλία - Μαδξίηε 1 ανπδηθή Αξαβία - Νηαρξάλ Ηζπαλία (Γίθηπν θηλεηήο ανπδηθή Αξαβία - Σδέληα 2 Ηζπαλία (NGN) 12 ανπδηθή Αξαβία - Ρηάλη ξη Λάλθα ανπδηθή Αξαβία (Γίθηπν ξη Λάλθα - Κνιόκπν θηλεηήο ελεγάιε ξη Λάλθα (Γίθηπν θηλεηήο ελεγάιε - Νηαθάξ Αγία Διέλε 17 ελεγάιε (Γίθηπν θηλεηήο Άγηνο Υξηζηόθνξνο θαη Νέβηο

16 Σειίδα 16 απφ εξβία 2 Αγία Λνπθία εξβία - Μαπξνβνύλην Αγία Λνπθία (Γίθηπν θηλεηήο

17 Σειίδα 17 απφ εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο Άγηνο Πέηξνο θαη Μηθειόλ Σπλεζία Άγηνο Βηθέληηνο θαη Σπληζία - Σύληδα Γξελαδίλεο Άγηνο Βηθέληηνο θαη Σπλεζία (Γίθηπν θηλεηήο 7 Γξελαδίλεο (Γίθηπν θηλεηήο νπδάλ Σνπξθία νπξηλάκε Σνπξθία - Άγθπξα 2 νπξηλάκε (Γίθηπν θηλεηήο 6 Σνπξθία - Βόξεηα Κύπξνο νπαδηιάλδε Σνπξθία - Κωλζηαληηλνύπνιε 2 νπεδία 1 Σνπξθία (Γίθηπν θηλεηήο νπεδία - ηνθρόικε 1 Σνπξθκεληζηάλ νπεδία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Νεζηά Σαξθ θαη Κάηθνο νπεδία (NGN) 12 Σνπβάινπ 9 Διβεηία 1 Οπγθάληα Διβεηία - Γελεύε 1 Οπγθάληα - Κακπάια Διβεηία - Επξίρε 2 Οπγθάληα (Γίθηπν θηλεηήο Διβεηία - Επξίρε 2 Οπθξαλία 2 Διβεηία (Γίθηπν θηλεηήο 7 Οπθξαλία - Κίεβν 2 Διβεηία (NGN) 12 Οπθξαλία - Οδεζζόο 2 πξία Οπθξαλία (Γίθηπν θηλεηήο πξία (Γίθηπν θηλεηήο 8 Ζλωκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα Σαϊβάλ 1 Ζλωκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα - Νηνπκπάη Σαϊβάλ - Σαϊπέη 1 Ζλωκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα (Γίθηπν θηλεηήο Σαϊβάλ (Γίθηπν θηλεηήο Ζλωκέλν Βαζίιεην 1 Σαηδηθηζηάλ Ζλωκέλν Βαζίιεην - Freephone 2 Σαλδαλία Ζλωκέλν Βαζίιεην - LCFA Σαλδαλία - Νηαξ Δο αιάακ Ζλωκέλν Βαζίιεην - Λνλδίλν 1 Σαλδαλία - Εαλδηβάξε Ζλωκέλν Βαζίιεην - NCFA Σαλδαλία (Γίθηπν θηλεηήο 6 Ζλωκέλν Βαζίιεην (Γίθηπν θηλεηήο Σαϊιάλδε 2 Ζλωκέλν Βαζίιεην (NGN) 12 Σαϊιάλδε - Μπαλγθόθ 1 Οπξνπγνπάε 2 Σαϊιάλδε (Γίθηπν θηλεηήο 2 Οπξνπγνπάε - Μνληεβηδέν 2 Γεκνθξαηία ηνπ Σόγθν Οπξνπγνπάε (Γίθηπν θηλεηήο Γεκνθξαηία ηνπ Σόγθν 6 Ακεξηθαληθά Παξζέλα λεζηά 1 (Γίθηπν θηλεηήο Σνθειάνπ 2 Ζ.Π.Α. 1 Νήζνη Σόλγθα ΖΠΑ - Αιάζθα 1

18 Σειίδα 18 απφ Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν 2 ΖΠΑ - Υαβάε 1 Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν (Γίθηπν θηλεηήο Οπδκπεθηζηάλ 2

19 Σειίδα 19 απφ εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο εκείν ηεξκαηηζκνύ Πνιιαπιαζηαζηήο Γεκνθξαηία ηνπ 19 Βελεδνπέια - Καξάθαο 1 Βαλνπάηνπ Βελεδνπέια 1 Βελεδνπέια (Γίθηπν θηλεηήο Βελεδνπέια - Καξάθαο 1 Βηεηλάκ Βελεδνπέια (Γίθηπν Βηεηλάκ - Αλόη θηλεηήο Βηεηλάκ Βηεηλάκ - Υν Σζη Μηλρ Βηεηλάκ - Αλόη Βηεηλάκ (Γίθηπν θηλεηήο 6 Βηεηλάκ - Υν Σζη Μηλρ Νήζνη Γνπέηθ 22 Βηεηλάκ (Γίθηπν 6 Νήζνη Οπώιιηο θαη Φνπηνύλα 19 θηλεηήο Νήζνη Γνπέηθ 22 Γπηηθή ακόα 8 Νήζνη Οπώιιηο θαη 19 Τεκέλε, Γεκνθξαηία ηεο Φνπηνύλα Γπηηθή ακόα 8 Τεκέλε, Γεκνθξαηία ηεο (Γίθηπν 7 θηλεηήο Τεκέλε, Γεκνθξαηία Εαΐξ 8 ηεο Τεκέλε, Γεκνθξαηία 7 Εαΐξ (Γίθηπν θηλεηήο 9 ηεο (Γίθηπν θηλεηήο Εαΐξ 8 Εάκπηα 2 Εαΐξ (Γίθηπν θηλεηήο 9 Εάκπηα - Λνπζάθα 2 Εάκπηα 2 Εάκπηα (Γίθηπν θηλεηήο Εάκπηα - Λνπζάθα 2 Εηκπάκπνπε 2 Εάκπηα (Γίθηπν Εηκπάκπνπε - Υαξάξε 2 θηλεηήο Εηκπάκπνπε 2 Εηκπάκπνπε (Γίθηπν θηλεηήο Εηκπάκπνπε - Υαξάξε 2 Εηκπάκπνπε (Γίθηπν θηλεηήο Ζλωκέλν Βαζίιεην - LCFA Ζλωκέλν Βαζίιεην - 1 Λνλδίλν Ζλωκέλν Βαζίιεην - NCFA Ζλωκέλν Βαζίιεην (Γίθηπν θηλεηήο Ζλωκέλν Βαζίιεην 12 (NGN) Οπξνπγνπάε 2 Οπξνπγνπάε - 2 Μνληεβηδέν Οπξνπγνπάε (Γίθηπν θηλεηήο Ακεξηθαληθά Παξζέλα 1 λεζηά Ζ.Π.Α. 1 ΖΠΑ - Αιάζθα 1

20 Σειίδα απφ ΖΠΑ - Υαβάε 1 Οπδκπεθηζηάλ 2 Γεκνθξαηία ηνπ 19 Βαλνπάηνπ Βελεδνπέια 1 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηπρφλ πξνζθνξέο ππεξεζηψλ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν ηεο Dell ή επηζθεθζείηε ηε δηεχζπλζε dell.com/services Η δηαζεζηκφηεηα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ρψξα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη πειάηεο θαη νη ζπλεξγάηεο δηαλνκήο ηεο Dell ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνπο αληηπξνζψπνπο πσιήζεσλ. 10 Dell Inc. Με επηθχιαμε θάζε λφκηκνπ δηθαηψκαηνο. Δλδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια εκπνξηθά ζήκαηα θαη εκπνξηθέο επσλπκίεο ζην παξφλ έγγξαθν σο παξαπνκπή είηε ζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αμηψλνπλ ηα ζήκαηα θαη ηηο νλνκαζίεο είηε ζηα πξντφληα ηνπο. Οη πξνδηαγξαθέο είλαη ζσζηέο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, αιιά ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ή ζε αιιαγέο, αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. Η Dell θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ εηαηξείεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ζθάικαηα ή παξαιείςεηο πνπ αθνξνχλ ηππνγξαθηθά ζέκαηα ή θσηνγξαθίεο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πσιήζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Dell ηζρχνπλ θαη δηαηίζεληαη θαηφπηλ αηηήκαηνο. Οη παξνρέο ππεξεζηψλ ηεο Dell δελ επεξεάδνπλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή. i Διαχείριζη κρίζεων & ειδοποίηζη: Προδιαγραφές προζφοράς: /1/10

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ.

ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. Παξαζθεπή, 13 Ηνπλίνπ 2014 Ξπορ: Θνλ Φνίβν Κπιαλά Δηαιπεία: Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ Ρηλέθυνο: 2610-279613 Φαξ: 2610-279613 Email: blanas_f@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η) ΑΔΑ 4Α1ΩΗ-ΙΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Οδεγία 2006/12/ΔΚ, Παξάξηεκα Η) Q1 Τπνιείκκαηα παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη θαησηέξσ Q2 Πξντφληα κε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα Q3 Πξντφληα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΑΝΑΣΑΗΑ Κ. ΠΑΡΑΗΓΟΤ AEM: 1131 ΔΗΖΓΖΣΖ: θ. Α. ΠΟΜΠΟΡΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Product Version: 4.0

Product Version: 4.0 Product Version: 4.0 S i E B E N I n n o v a t i v e S o lutions Κ α ξ ί λ ν π Αληύπα 28, 14121, Λ. Ζ ξ ά θ ι ε ην, Α ζήλα Ρ ε ι. : 210 2725350, Fax. : 210 2724439 w w w. s i e b e n. g r, e - m ail: i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) 1 U.S. Department of Homeland Security ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης τολή Σετνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Μητανικών Πληροφορικής ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «Πλατφόρμα διεπαφισ χριςτθ υπολογιςτι με τθν χριςθ του αιςκθτιρα Microsoft Kinect» Κοντοχριςτοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηή Γιακςβέπνηζη. Τσλ Κέπζηιν Σιάκα 1, Γεώπγιος Νηάνη 2 και Άνναρ Βούλγαπη 3

Κινηηή Γιακςβέπνηζη. Τσλ Κέπζηιν Σιάκα 1, Γεώπγιος Νηάνη 2 και Άνναρ Βούλγαπη 3 Κινηηή Γιακςβέπνηζη Τσλ Κέπζηιν Σιάκα 1, Γεώπγιος Νηάνη 2 και Άνναρ Βούλγαπη 3 1. Διζαγυγή H θηλεηή δηαθπβέξλεζε (m-government) νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ θαη αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΑΣΟΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ Αλάιπζε Δπίδνζεο ζε Αζύξκαηα 802.11s Πιεγκαηηθά Γίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο θνχξηε Αλζήο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας :

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : e - Banking Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Παζταλήδης Παζτάλης Από ηην ποσδάζηρια ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ Καβάλα 2007 Πεξηερόκελα ΔΙΑΓΧΓΗ... 6 Κεθάιαην

Διαβάστε περισσότερα