Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα και τ χρόνια πρόβλημα τυ πάρκινγκ θα ξανακάνει την εμφάνισή τυ. Μόν πυ φέτ θα υπάρχει μία διαφρά, πυ ελπίζυμε ότι θα λύσει τ πρόβλημα. Μιλάμε για τ νέ δημτικό πάρκινγκ, τ πί θα χρησιμπιηθεί... Club Hotel Casino Loutraki Σελ. 5 ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Μια μναδική έκδση πυ μα φέρνει πι κντά σημαντικό έργ τυ αρχαιλόγυ Humfry Payne... Σελ. 4 Βυλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Πάν Μπεγλίτη Για τη συντήρηση τυ δικύ δικτύυ... Ανάμεσα ι δύ περιλαμβάνεται και η Παλαιά Εθνική Οδό (ΠΕΟ) Αθηνών- Κρίνθυ- Πατρών, πυ διασχίζει τ Νμό Κρινθία, σε μήκ περίπυ 50 χιλιμέτρων. Επειδή η μεταφρά τη αρμδιότητα συντήρηση... Σελ. 3 πλιτική... Α τ αναλύσυμε! Καιρό τώ μιλύν όλι, για «έλλειμμα πλιτική»! Στην Ελλάδα έχυμε τ ευφυέ δαιμόνι τυ πνεύματ και μπρύμε με τ πλυλιικό μεγαλεί τη γλώσσα μα, να χρησιμπιύμε μεταφρικέ φράσει, πυ μεθερμηνευόμενε έχυν πλυσελιδνόημα! Τι σημαίνει λιπόν «έλλειμμα πλιτική» και πω τ εννύμε; Αυτό πυ λαό εννεί,είναι κυρίω η απυσία πρσώπων και η ανυπαρξία πλιτικύ σχεδιασμύ! Την πλιτική... Σελ. 6 Νέα Δημκτία: The day after Όλα τα είχε η κυβέρνηση και εκείν πυ τη έλειπε ήταν η σημερινή κατάαση, να βρίσκεται δηλαδή αντιμέτωπη με την εσωρέφεια και τν εσωκμματικό πόλεμ επίδξων διαδόχων, την ώ πυ η ικνμική κρίση αρχίζει να δείχνει τ πγματικό τη πρόσωπ και ι δημσκπήσει εμφανίζυν άνιγμα τη «ψαλίδα» υπέρ τυ ΠΑΣΟΚ... Σελ. 3 Πεζόδρμ Πυλαρινύ Κόρινθ

2 2 Τρύπια... δίχτυα Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ» Με ικανπίηση δέχθηκε η Δημκτική Αναγέννηση τ σχέδι νόμυ πυ υπβλήθηκε από την Καθηγήτρια Αλίκη Γιωτπύλυ-Μαγκπύλυ, ν Πρόεδρ τη Βυλή και τυ αρμόδιυ Υπυργύ, τ σχετικό με την «κυκύλα και τυ «κυκυλφόρυ». Να σημειώσυμε εδώ πω, τ σχετικό σχέδι νόμυ πυ συνέταξε και υπέβαλλε η κ. Μαγκπύλυ, αναφέρει: Μετά τ άρθρ 189 τυ Πινικύ Κώδικα, όπω ισχύει, πρίθεται άρθρ τ πί λαμβάνει τν αριθμό 189 Α και έχει ω εξή Άρθρ 189 Α «Συμμετχή σε δημόσια συνάθριση με απόκρυψη τυ πρσώπυ» 1. Όπι μετέχει ή εμφανίζεται σε δημόσια συνάθριση με καλυμμέν τ πρόσωπ ή διαμρφωμέν κατά τρόπ πυ να μη διακρίννται τα χακτηριικά και συνεπώ η ταυτότητά τυ, τιμωρείται με φυλάκιση τυλάχιν δυ μηνών μέχρι ενό έτυ. 2. Σε περίπτωση πυ τ άτμ πυ αναφέρεται ην πρηγύμενη παράγφ συνδέεται με σχέση υπαλλήλυ ή αξιωματύχυ με τν ευρύτερ δημόσι τμέα τιμωρείται με φυλάκιση τυλάχιν έξι μηνών. 3. Αν τ άτμ πυ αναφέρεται ι πρηγύμενε παγράφυ διαπράξει εγκληματικέ πράξει κατά τυ πρσώπυ ή περιυσιακών ιχείων τρίτων, τιμωρείται σύμφωνα με τ άρθρ 94 ΠΚ παρ. 1 με τι πινέ των σχετικών διατάξεων τυ ΠΚ για τα διαπχθέντα αδικήματα κατά συρρή με τι πινέ των παγράφων 1 ή 2 τυ παρόντ άρθρυ. 4. Μετατρπή τη περιριική τη ελευθερία πινή σε χρηματική κατά τ άρθρ 82 ΠΚ δεν επιτρέπεται. Αιτιλγική Έκθεση Η είσδ ή εισβλή «κυκυλφόρων» ή πρσώπων πυ κρύβυν ή αλλιώνυν τα χακτηριικά τυ πρσώπυ τυ ώε να μην αναγνωρίζνται σε δημόσιε εκδηλώσει ή συναθρίσει διαφόρων ειδών (διαδηλώσει, πρείε κλ.) ή απλώ σε δημόσιυ χώρυ με πλυάριθμυ συγκεντρωμένυ ανθρώπυ (π.χ, θέατ, αίθυσε μιλιών ή συναυλιών, πλατείε με καφενεία, μπαρ κλ). κατά κανόνα ακλυθείται από πρσβλή δικαιωμάτων τυ ανθρώπυ (ΔΑ) και συγκεκριμένα : τυ δικαιώματ των πλιτών να συνέρχνται ελεύθε και ειρηνικά (ά. 11 Σ), να εκφράζνται ελεύθε (ά. 14 Σ), των δικαιωμάτων ην υγεία, σωματική και ψυχική, και η σωματική ακειότητα (ά. 7 2 Σ και 16 Κεφάλαι ΠΚ), τυ δικαιώματ ην περιυσία (ά. 17 Σ και ά. 1 τυ 1υ Πρόσθετυ Πρωτκόλλυ ΕΣΔΑ και μερικά εγκλήματα τυ 23υ Κεφαλαίυ τυ ΠΚ), ην αξιπρέπεια (ά. 2 1 Σ και 7 2 Σ) και η ζωή (ά. 2 ΕΣΔΑ και 15 Κεφάλαι ΠΚ). Σημειωτέν ότι σύμφωνα με πάγια νμλγία τυ Ευρωπαϊκύ Δικαηρίυ Δικαιωμάτων τυ Ανθρώπυ, η ελευθερία τυ συνέρχεσθαι συνεπάγεται όχι μόν την αρνητική υπχρέωση απχή από παρεμπδιικά μέτ εκ μέρυ τυ Κράτυ, αλλά και τη θετική υπχρέωση τυ Κράτυ να πρατεύει τυ πλίτε από ταχπιά ιχεία τα πία επιχειρύν με πιδήπτε τρόπ να δημιυργήσυν έκτρπα ή να πακωλύσυν την μαλή διεξαγωγή τη εκδήλωση ή άλλων αναλόγων περιπτώσεων ή απλύτω την διεξαγωγή τυ (βλ. απόφαση ΕΔΔΑ, Plattform «Ärzte für das Leben», 21 Ιυνίυ 1988, Σειρά Α, αρ. 139, παρ. 32). Η απαγόρευση εισβλή κυκυλφόρων απτελεί αναγκαί πρληπτικό μέτρ για την πγματπίηση αυτή τη κτική υπχρέωση, η πία επιβάλλεται μάλια γενικότε από τ ά. 5 τη ΕΣΔΑ. Οι υλικέ ζημιέ ιδίω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και καταημάτων, με εμπρησμύ, σπασίματα κλ. κατέησαν σβαρότατ και καθόλυ σπάνι πρόβλημα και η πρόληψή τυ επείγν καθήκν τυ κράτυ. Επιπρσθέτω εθνικί λόγι συντρέχυν για την επείγυσα ανάσχεση τυ φαινμένυ, διότι τα από τυ «κυκυλφόρυ» δημιυργύμενα έκτρπα χρησιμπιύνται από τυ εχθρύ τη χώ μα ω επιχειρήματα απδεικτικά τη ύπαρξη τρμκτία ην Ελλάδα ή για απόσπαση τη πρσχή των πλιτών από σβαρότατα εθνικά θέματα. Επί πλέν ην πράξη η δίωξη των «κυκυλφόρων» μετά τι βιαιπγίε καταλήγει η μη τιμώρηση των πγματικών ενόχων ή ην ενχπίηση όχι σπάνια υπτιθεμένων δών αλλά πράγματι αθώων, εν μέρει και λόγω δυσχέρεια ταύτιση τυ δράη πυ κρύβει τ πρόσωπό τυ. Εξ άλλυ η διαδικασία τυ αυτφώρυ για πλλύ λόγυ, πέν τη γνωή υπερφόρτωση των δικαηρίων, είναι σε αυτέ τι περιπτώσει ιδιαίτε ενδεδειγμένη. Γι αυτό θεωρύμε ότι μόν με την πινικπίηση τη παρείσφρηση ή εισόδυ κυκυλφόρων ι δημόσιε συναθρίσει κλ. - και ασχέτω πρ τη διάπξη βιαιπγιών παντό είδυ - θα μπρέσυμε να πλήξυμε πρληπτικά τ θλιβερό αυτό φαινόμεν και να απφύγυμε τι καταρφικέ συνέπειε πυ κατά κανόνα τ ακλυθύν. Οι κυκυλφόρι πληθύννται και ργανώννται επικίνδυνα. Τ κράτ φείλει να εξασφαλίσει επειγόντω την ασφάλεια των πλιτών για να πρλάβει τι διαρκώ πυκνότερε και καταρφικότερε πράξει τυ. Τόσ η διαδικασία τυ αυτφώρυ (πυ συνδυασμό τη με την παράγφ 1 εξυπακύεται) όσ και απκλεισμό τη μετατρπή τη ερητική τη ελευθερία πινή σε χρηματική (πυ πρβλέπεται από την παράγφ 4) ισχυρπιύν την πρληπτική ικανότητα τη πινή. Ιδίω η ργάνωση μάδων «κυκυλφόρων», πυ πιθανλγεί κινή χρηματική πηγή ίσω και ξένη πρ τα μέλη, καθιά λιγότερ επώδυνη ή και ανώδυνη τη χρηματική πινή για τ κάθε μέλ τη ργάνωση. Νμίζυμε ότι, αν εισαχθεί ν ΠΚ διάταξη όπω η πρτεινόμενη ω 189 Α, είναι απαλειπτέα η παρ. 2 τυ ά. 167 πυ έχει απδειχθεί αλυσιτελή. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΝΝΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Χρόν 7 Αριθ. Φύλλυ 303 Κωδικό 6895 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Λ. Λεσάκη και ΣΙΑ Ο.Ε. Δαμασκηνύ 34 - Κόρινθό Τηλ.: ΕΚΔΟΤΗΣ Κωναντίν Σπυρόπυλ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κωναντίν Σπυρόπυλ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άννα Παππά ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Άννα Παππά ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ιζαμπέλα Ρύση CREATIVE ART DIRECTOR Δήμ Γεωργόπυλ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νικ. Κελαϊδή Τιμή φύλλυ 1 Ευρώ ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Για την Ελλάδα ιδιωτών Ευρώ Για την Ελλάδα εταιριών Ευρώ Για την Ελλάδα τπεζών Ευρώ Για την Ελλάδα συλλόγων Ευρώ Χειρόγφα και φωτγφίε είτε δημσιευτύν είτε όχι ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ Τα ενυπόγφα δημσιεύματα εκφράζυν τι απόψει εκείνων πυ τα υπγράφυν. ΔIANOMH ΑΡΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Διαφημίσει 1η κατά συμφωνία Ξεχωρίσαμε... ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

3 άρθρ Δεκεμβρίυ Φεβρυαρίυ Νέα Δημκτία: The day after Όλα τα είχε η κυβέρνηση και εκείν πυ τη έλειπε ήταν η σημερινή κατάαση, να βρίσκεται δηλαδή αντιμέτωπη με την εσωρέφεια και τν εσωκμματικό πόλεμ επίδξων διαδόχων, την ώ πυ η ικνμική κρίση αρχίζει να δείχνει τ πγματικό τη πρόσωπ και ι δημσκπήσει εμφανίζυν άνιγμα τη «ψαλίδα» υπέρ τυ ΠΑΣΟΚ, σκρπώντα την ηττπάθεια και ελαχιπιώντα τα περιθώρια τυ Καμανλή για πρόωρη πρσφυγή ι κάλπε. Όσ αφρά ην εσωκμματική αναταχή κυριαρχεί πρ τ παρόν ένα όνμα Δ. Αβμόπυλ, πί φαίνεται ότι απφάσισε να τεθεί ακόμα και εκτό κυβέρνηση πρκειμένυ να ανακτήσει τ χαμέν έδαφ, ν αγώνα τη διαδχή. Στην υσία με τι δηλώσει τυ, για την έλλειψη «εθνικύ σχεδίυ δράση» για την ικνμία (σιγά την ανακάλυψη) υπυργό Υγεία επιτέθηκε φαινμενικά ν κ. Συφλιά (τν πρωθυπυργεύων), αλλά ην πγματικότητα επιτέθηκε η συμφωνία πυ έγινε μεταξύ των άλλων για την επόμενη ημέ η Νέα Δημκτία, από την πία ίδι έμεινε έξω (ή μάλλν καλύτε, τν άφησαν απ έξω). Επαληθεύνται εκείνα πυ ακύγνταν την επόμενη ημέ τη ρκωμσία τη νέα κυβέρνηση, ότι «ανασχηματισμό λκλήρωσε την διαλγή για τα κεντρικά πρόσωπα τη Νέα Δημκτία πυ θα καθρίσυν και την επόμενη ημέ. Ο Καμανλή είπε, η Ντό από την μια, Αντώνη από την άλλη και Συφλιά σε ρόλ μεταβατικύ. Οι Αλγσκύφη και Αβμόπυλ μένυν εκτό ντηλ. Ο Κυριάκ σπίτι τυ και». Αυτή τη «συμφωνία κυριών» έχει βάλει σαν όχ κ. Αβμόπυλ, αλλά όλα αυτά πυ συμβαίνυν μέχρι σήμε κυβερνών κόμμα (;)! είναι μόν η αρχή τυ τέλυ, γνωρίζυμε πλύ καλά όλι ότι, τέτιε συμφωνίε είναι καλέ μόν για να τι θυμύνται (εκείνι πυ τυ συμφέρυν). Δεν είναι κρυφό ότι η υπυργό εξωτερικών απδέχθηκε μεν τ «πρβάδισμα Συφλιά» πρ την Επαληθεύνται εκείνα πυ ακύγνταν την επόμενη ημέ τη ρκωμσία τη νέα κυβέρνηση, ότι «ανασχηματισμό λκλήρωσε την διαλγή για τα κεντρικά πρόσωπα τη Νέα Δημκτία πυ θα καθρίσυν και την επόμενη ημέ. Ο Καμανλή είπε, η Ντό από την μια, Αντώνη από την άλλη και Συφλιά σε ρόλ μεταβατικύ... επόμενη ημέ, από την άλλη όμω δεν μπρεί να κρύψει (όσ κι αν πρσπαθεί) τν εκνευρισμό τη επειδή δεν ξέρει πυ τ πάει «αντ αυτύ». Στ μεταξύ, υπυργό άμυνα αδειάζει τη υπυργό εξωτερικών (πλύ σημαντικό) και τν υπυργό εσωτερικών (όχι σημαντικό). Ο υπυργό εσωτερικών έχει όχαρό τυ τν «υπυργό» «δημόσια τάξη», για καταλάβυν όλι πι κάνει κυμάντ ην αυνμία (α μην ξεχνάμε με τι κλακευτικά λόγια τν πρσφωνύσε πριν λίγ καιρό). Ο υπυργό αγρτική ανάπτυξη και πράτη τυ «αντ αυτύ», βρίσκνται όμα όλων των βυλευτών εξ επαρχία για τα αγρτικά (ναι, εκείνων πυ πρέρχνται από αγρτική ικγένεια, όπω δήλωναν πρόσφατα). Ο υπυργό μεταφρών (πρώην παιδεία), «δίνει» δημσιεύματα εναντίν τυ νυν υπυργύ παιδεία. Οι φίλι τυ «αντ αυτύ», επιτίθενται κατά τυ υπυργύ υγεία. Βυλευτέ από την περιφέρεια θυμύνται τώ ξαφνικά όλα τα πρβλήματα πυ υπάρχυν ν τόπ τυ και με διάφρυ τρόπυ (είτε φανερά, είτε αφήνντα υπνύμενα), «εκβιάζυν» την κυβέρνηση ότι θα καταψηφίσυν ένα νμσχέδι, αν δεν τα λύσει (με ότι αυτό συνεπάγεται)! Μέσα σε όλ αυτό τ σκηνικό και ανάμεσα σε όλυ αυτύ, τ Μαξίμυ πρσπαθεί να μαζέψει την κατάαση (τα ασυμμάζευτα δηλαδή). Αλλά δεν βλέπυμε να καταφέρνει κάτι υσιαικό. Τ παιχνίδι έχει πλέν χαθεί. Οι ισρρπίε κυβερνών κόμμα έχυν διαταχθεί ανεπανόρθωτα, απλά περιμένυμε τ...τέλ! Βυλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Κρινθία κ. Πάν Μπεγλίτη Για τη συντήρηση τυ δικύ δικτύυ τυ Νμύ Επίκαιρη Ερώτηση πρ τν Υπυργό Εσωτερικών, Δημόσια Διίκηση και Απκέντρωση και τν Υπυργό ΠΕΧΩΔΕ. Ακλυθεί τ πλήρε κείμεν τη ερώτηση : «Με απόφαση τη Γενική Γμματέα τη Περιφέρεια Πελπννήσυ (Αρ.Πρωτ. : 15400/ ), όπω δημσιεύθηκε ΦΕΚ 1932/ , καθρίσθηκαν ι δί τυ Νμαρχιακύ δικτύυ τυ Νμύ Κρινθία, η συντήρηση των πίων ανήκει πλέν ην αρμδιότητα των υπηρεσιών τη Νμαρχιακή και τη Τπική Αυτδιίκηση. Ανάμεσα ι δύ περιλαμβάνεται και η Παλαιά Εθνική Οδό (ΠΕΟ) Αθηνών- Κρίνθυ-Πατρών, πυ διασχίζει τ Νμό Κρινθία, σε μήκ περίπυ 50 χιλιμέτρων. Επειδή η μεταφρά τη αρμδιότητα συντήρηση τυ δικύ δικτύυ δεν συνδεύτηκε και από τυ αναγκαίυ πόρυ, η Τπική Αυτδιίκηση και ι φρεί τη, αδυνατύν να επωμισθύν αυτό τ κό, με απτέλεσμα τόσ η ΠΕΟ, όσ και πλλί άλλι δί τυ Νμαρχιακύ δικτύυ, να μην μπρύν να συντηρηθύν, να βρίσκνται σε ικτρή κατάαση και να δημιυργύνται, καθημερινά, σβαρί κίνδυνι ατυχημάτων για τυ πλίτε και ζημιών για τα αυτκίνητα και τα δίκυκλα. Ερωτώνται : - Με πιυ πόρυ θα συντηρηθεί τ δικό δίκτυ τυ νμύ Κρινθία και η ΠΕΟ όταν η Τπική Αυτδιίκηση έχει δηλώσει την πγματική χρηματδτική αδυναμία τη να αναλάβει ένα τόσ μεγάλ κό ; - Πρβλέπει τη δυνατότητα εκταμίευση πόρων από τ ΕΣΠΑ πυ θα διατεθύν ην Τ.Α. για τη συντήρηση τυ Νμαρχιακύ δικτύυ ; - Πότε πρβλέπετε να επιλυθεί τ πρόβλημα αυτό και να απτπύν ι κίνδυνι σβαρών ατυχημάτων σε μια περιχή με σημαντική εσωτερική και διερχόμενη κυκλφρία ; Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ» Ο Βυλευτή τυ ΠΑΣΟΚ κ. Π. Μπεγλίτη, με αφρμή την κατάθεση τη παπάνω επίκαιρη ερώτηση, έκανε την ακόλυθη δήλωση : «Όπω και όλι ι συμπλίτε μα ην Κρινθία, διαπιώνω, καθημερινά, την τγική κατάαση ην πία βρίσκεται τ νμαρχιακό δικό δίκτυ και ιδιαίτε η Παλαιά Εθνική Οδό, από την άπψη τη συντήρηση. Δυυχώ η μεταφρά τη αρμδιότητα συντήρηση υ φρεί τη Τ.Α. δεν συνδεύτηκε από τυ αναγκαίυ πόρυ και απλύτω δικαιλγημένα η ΤΕΔΚ Κρινθία έχει εκφράσει τν έντν πρβληματισμό και την αδυναμία τη να αναλάβυν ι δήμι τ κό. Η εικόνα τη ΠΕΟ, σε πλλά τη σημεία, δεν περιπιεί τιμή σε κανένα μα. Ο κίνδυν για τη ζωή των πλιτών και την καταρφή τη περιυσία τυ είναι υπαρκτό και καθημερινό. Τα αρμόδια Υπυργεία και η Περιφέρεια Πελπννήσυ έχυν την ευθύνη τη άμεση επίλυση τυ πρβλήματ, με την εκταμίευση των αναγκαίων πόρων και την παρχή τεχνγνωσία πρ τυ Δήμυ. Οπιαδήπτε πειτέρω καθυέρηση μπρεί να απδειχθεί μιία για ζωέ συμπλιτών μα, αλλά και θα υπνμεύσει τη γενικότερη ανάπτυξη τυ τόπυ μα. Θα επανέλθω η Βυλή, κατά τη συζήτηση τη επίκαιρη ερώτηση, για την άσκηση τη αναγκαία πίεση.»

4 4 πλιτισμό Club Hotel Casino Loutraki ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ Η ανάγνωση αυτύ τυ βιβλίυ πυ εκδόθηκε με πρωτβυλία και απκλειική χρηγία τη club hotel casino loutraki επιφυλάσσει γνώσει, ιρικέ αναδρμέ, συγκινήσει, περιπλανήσει σε αρχαιλγικά μνπάτια τη Ελλάδα τυ Μεσπλέμυ μέσα από τ βί και τ έργ τυ εμπνευσμένυ αρχαιλόγυ Humfry Payne. Και εδώ ένα ερώτημα ακλυθεί τν αναγνώη φαντάσυ πόσα θα είχε κάνει αν είχε ζήσει περισσότερ. Μια μναδική έκδση πυ μα φέρνει πι κντά σημαντικό έργ τυ αρχαιλόγυ Humfry Payne, διευθυντή τη Αρχαιλγική Σχλή τη Αθήνα α χρόνια τυ μεσπλέμυ, πυ πρόσφερε σημαντικά αρχαιλγικά ευρήματα η χώ μα. Ήταν «Άδωνι» τη αρχαιλγία όπω τν απκαλύσαν όσι τν γνώριζαν αλλά και ι κρυφαίι αρχαιλόγι τη επχή τυ Μεσπλέμυ. Πάντρεψε την παράδση των περιηγητών με την επιημνική γνώση των αρχαιλόγων και όλα αυτά με ένα σπάνι σεβασμό ι Ελληνικέ παδόσει. Φίτησε ην Οξφόρδη όπυ επέδειξε τ ερευνητικό τυ πνεύμα από νωρί. Κερδίζει υπτρφία για να σπυδάσει Μεσγειακή Αρχαιλγία και πλαίσι των σπυδών τυ γίνεται δεκτό ω σπυδαή η Βρετανική Σχλή Αθηνών. Φτάνει ην Πάτ και ταξιδεύει με τρέν ην Αθήνα τ 1924 γνωρίζντα την Ελλάδα με ανιχτέ πληγέ από την πρόσφατη Μικσιατική καταρφή και την φτώχεια πυ σάρωνε τυ Έλληνε. Ταξίδευε σε πλλέ πόλει Κόρινθ, Ναύπλι, Άργ, Μυκήνε, Σπάρτη, Καλαμάτα, Τρίπλη, Ολυμπία αναζητώντα αρχαιλγικά ευρήματα. Τ 1925 από τυ Δελφύ σκαρφαλώνει σε ένα ενό μνπάτι όπυ αντικρύζει ένα φάρ σε μια ενόμακρη χερσόνησ πυ εισχωρεί μύχ τυ Κρινθιακύ τπίυ. Ένα χρόν αργότε τ αντικρύζει από την κρυφή τυ Ακρκρίνθυ. Σε αυτό τ μυηριώδε κμμάτι γη έκανε σε λίγα χρόνια την σημαντικότερη ανακάλυψη τη τριαντακνταετία. Έγινε γνωό πλύ γρήγ κύκλωμα των Αρχαιλόγων μέσω τη δημσίευση τυ έργυ τυ Necrocorinthia. Πρώτ σημαντικό αθμό τη παμνή τυ ην Ελλάδα ήταν η Ελεύθερνα τη Κρήτη όπυ ακλύθησε τν Έβαν ι ανασκαφέ. Τ 1929 αναλαμβάνει την διέυθυνση ανασκαφή ην Ελεύθερνα με μεγάλε ελπίδε πυ όμω δεν επαληθεύνται. Τ φθινόπωρ τυ 1929 αναλαμβάνει τη θέση τυ διευθυντή τη Βρετανική Σχλή Αθηνών και φέρνει νέ πνεύμα υ φιτητέ. Με την ελπίδα πάντα τη σημαντική ανακάλυψη πηγαίνει σημεί με τν φάρ πυ πακλυθύσε από μακριά. Πίευε πω εκεί υπήρχαν ευρήματα πυ δεν είχαν καταφεί από τυ Ρωμαίυ κατακτητέ γιατί ήταν απασχλημένι με την λεηλασία τη Κρίνθυ. Πίευε πω εκεί βρίσκεται ένα ναό αφιερωμέν ην Ή όπω περιέγψε Πλύταρχ. Τν Μαί τυ 1930 ανασκάπτεται μέρ ενό ναύ τυ 6υ αιώνα π.χ. αφιερωμέν ην Ή Ακία. Λίγ αργότε ανασκάπτει την Αγρά και αργότε αρχίζει η διεύρηνση τυ Τεμένυ τη Ή Λιμενία. Τ τρίτ και μεγαλύτερ μέρ τη ανασκαφή λκληρώνεται τν Ιύνι τυ 1932 και φέρνει φω σημαντικά ευρήματα. Τ τελευταί και σημαντικό έργ τυ Humfry Payne ήταν τ βιβλί τυ Atlantic Marble Sculpture from the Acropolis, πυ αφρά τα γλυπτά τη Ακρόπλη των Αθηνών και έδωσε νέε πληρφρίε σε θέματα πυ ω τότε θεωρύνταν δεδμένα. Ο Payne αναγνώρισε τη μρφή τυ Περσέω από ένα ακρωτήρι και όχι τη Γργύ, όπω είχε υπηριχθεί παλαιότε. Τν Απρίλι τυ 1936 επισκέπετεται ξανά την Πεχώ και αντικρύζντα τν περίφημ φάρ φωνάζει α Ελληνικά γεια συ φανάρι. Ένα χαιρετισμό πυ έφερε όλ τ βάρ τη σκληρή πρφητεία... Οι Πεχωρίτε τν σέβνταν απεριόρια και τν λάτρεψαν, εμπνευσμένι από τη ργή πυ έβλεπαν α μάτια τυ, αλλά και από την ευκαιρία πυ τυ έδινε για ανάδειξη και ικνμική τόνωση τυ τόπυ τυ. Άφησε την τελευταία τυ πνή ην Αθήνα ι 8 Μαίυ τυ 1936 και τάφηκε ι Μυκήνε κατόπιν δική τυ επιθυμία. Λίγε και φτωχιέ λέξει πυ δεν φτάνυν για να αναδείξυν την πρσφρά και τ έργ τυ τόσ σημαντικύ αυτύ ανθρώπυ. Όμω, πρέπει να εκφράσυμε τα θερμά μα συγχαρητήρια υ κ.κ Αντ. Στεργιώτη και Γιάννη Βχάτι πυ με την επιμνή τυ κατάφεν να μα δώσυν μια τόσ λαμπρή έκδση όχι μόν για την Κρινθία αλλά και λόκληρη την Ελλάδα, γιατί έτσι πρίθεται ακόμα ένα διαμάντι ν πλιτισμό μα... Κλείνντα να κτήσυμε η μνήμη μα την σημαντική φράση τυ κ. Στεριώτη από τ εισαγωγικό τυ σημείωμα βιβλί. Ο Πλιτισμό ω μέσ για την λόπλευρη ανάπτυξη ενό τόπυ, πλιτισμό πυ υπηρέτησαν άνθρωπι όπω Humfry Payne είναι και θα εξακλυθήσει να είναι επίκεντρ των πρωτβυλιών μα.

5 μμμ...μμμ...εεε... 5 Φίλε και Φίλι των Μμμ Μμμ Εεε Ξεκινάμε σήμε χωρί πρόλγ, όπω συνηθίζυμε τ τελευταί διάημα, μόν πυ με δυ λγάκια θέλυμε να πύμε ότι, λόγω τυ απκριάτικυ κλίματ των ημερών, καλό θα είναι όλι εκείνι πυ λχρνί χρησιμπιύν μάσκα ή πρσωπεί, ανάλγα πάνττε με τι περιπτώσει, α πετάξυν τ επικάλυμμα απ τη μυτσύνα τυ, έω και για ένα μνάχα σαββατκύριακ κι α μα δείξυν τι πγματικά σκέφτνται να κάνυν επί τη υσία και όχι μόν με λόγια για να βηθήσυν ην ανάπτυξη τυ τόπυ μα και τη βελτίωση τυ βιτικύ μα επιπέδυ. Πλλί πλιτικί απέκτησαν απόλυτη εξυσία και φίμωσαν τν Τύπ. Πτέ ην ιρία Τύπ δεν απέκτησε απόλυτη εξυσία και πτέ δεν φίμωσε τυ πλιτικύ. David Brinkley (αμερικανό δημσιγράφ) Καρναβάλι, Λυτράκι 2009 Πλλέ εκδηλώσει ετιμάζει η ργανωτική επιτρπή Καρναβαλιύ Λυτράκι, παρόλ πυ κάπιι είχαν φρντίσει να δημιυργηθεί ένα κλίμα αρνητικό, με αμφίβλη τη διεξαγωγή των ερταικών χάπενινγκ τύτη τη χρνιά, λόγω τη ικνμική κρίση. Αντίθετα, όχι μνάχα τ Καρναβάλι θα γίνει, αλλά φέτ θα είναι καλύτερ από εκείν των πρηγύμενων χρόνων. Πλλί καλλιτέχνε θα μα διασκεδάσυν και σίγυ ι καρναβαλιέ και τα άρματα θα κλέψυν την παράαση. Αναλυτικά τ πρόγμμα των εκδηλώσεων η σελίδα 13! ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα και τ χρόνια πρόβλημα τυ πάρκινγκ θα ξανακάνει την εμφάνισή τυ. Μόν πυ φέτ θα υπάρχει μία διαφρά, πυ ελπίζυμε ότι θα λύσει τ πρόβλημα. Μιλάμε για τ νέ δημτικό πάρκινγκ, τ πί θα χρησιμπιηθεί (υσιαικά θα τεαριεί) για πρώτη φρά τι φετινέ απκριέ. Τ πάρκινγκ βρίσκεται πίσω από τη Λέσχη Αξιωματικών και χωρά περίπυ 250 αυτκίνητα. Είναι ένα έργ ανάσα για τ επιβαρυμέν κυκλφριακό πρόβλημα τυ Λυτκίυ. Βέβαια δεν είναι ακόμα έτιμ, αλλά (όπω βλέπετε η φωτό) έχει ρωθεί και θα αξιπιηθεί τι ημέρε τη αιχμή. Τ πάρκινγκ σε συνδυασμό με τν περιφερειακό, πυ είναι έτιμ και ήδη χρησιμπιείται, θα ανακυφίσει την πόλη. Εκλγέ 2009 Καλά, για πλύ μπυνταλάδε μα περνύν ρισμένι! Δηλαδή, από τη μια βγαίνυν και λένε ότι εκλγέ θα έχυμε με την λκλήρωση τη τετετία κι από την άλλη αφήνυν να εννηθεί ότι θα πάμε ι κάλπε τν Ιύνι, τ αργότερ!. Πυρσβεήρε ληγμένι! Θα συγκινηθεί κανεί, ή θέλετε να φωνάξω τα κανάλια;(τάχυμε ξαναγράψει)καταπληκτικό αυτό πυ πατηρήσαμε δικαικό μέγαρ (;)! Κρίνθυ, όλι, μα όλι ι πυρσβεήρε πυ υπάρχυν έχυν λήξει από τ 2004 και μερικί από τ Δεν γνωρίζυμε φυσικά αν έχυν γεμιεί και μπρύν να χρησιμπιηθύν σε περίπτωση ανάγκη και απλά ξέχασαν να ενημερώσυν την ετικέτα πυ κρέμεται από τ «λαιμό» τυ, ή αν όντω είναι εκεί μόν και μόν για να κάνυν «μπύγι» και να διακσμύν τ χώρ. Αλήθεια, αν κάπι κατάημα έχει πυρσβεήρε «ληγμένυ», θα κληθεί να πληρώσει πρόιμ ιδικτήτη τυ; Ή θα τυ αφαιρέσυν την άδεια λειτυργία; Όλα με τ όνμά τυ! Διαβάσαμε «Παρόν», ότι νέ Υπυργό Δικαισύνη κ. Δένδια ετιμάζεται να καταργήσει με διάταγμα την ανωνυμία α μπλγκ. Εμεί εδώ η «φάρμα» δεν έχυμε κανένα πρόβλημα, αλλά μα ενχλεί γιατί η συγκεκριμένη κίνηση, μα φέρνει η μνήμη άλλε επχέ.όταν η ελευθερία τυ λόγυ υπήρχε μόν α λόγια! Αγαπητέ κύριε νέε υπυργέ έχετε δίκι. Επιτέλυ η ανωνυμία πρέπει να εξαφανιεί.δεν πάει άλλ. Πρέπει,να τα λέμε όλα με όνμα και επίθετ Πρέπει να γνωρίζυμε πιι είναι υπεύθυνι σύμφωνα με τ νόμ. Για να μπρύμε να τυ «τσιμπάμε» και να απδίδυμε τι, ευθύνε τυ και φυσικά να τιμωρύνται παδειγματικά! Μμμμρρρρ, ανατρίχιασα Πριν όμω εφαρμύν όλα αυτά πυ θέλετε θα πρέπει ΝΑ μάθυμε ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ: εκείνων εξαιτία των πίων έχυν χρεκπήσει όλα τα ασφαλιικά ταμεία και φτάσαμε σημεί ι συντάξει και τα νσήλια να πληρώννται με δανεικά. εκείνων εξαιτία των πίων τα νσκμεία δεν έχυν χρήματα ύτε για παμάνε (θα μυ πει, σιγά τ πσό πυ φείλυν υ πρμηθευτέ, μόν 2,5 δισεκατμμύρια ευρώ). των επιχειρηματιών πυ ανέγειν μεγαθήρια πάνω α καμένα και ν αιγιαλό. εκείνων πυ ευθύννται για τι «πατάτε» ην εξωτερική πλιτική μα (βλ. νμασία των Σκπίων, Ίμια κ.ά,) εκείνων πυ πακλυθύν χωρί κό τ τηλέφων όλων των Ελλήνων και τυ Έλληνα πρωθυπυργύ. εκείνων εξαιτία των πίων εκατμμύρια Έλληνε έχασαν κόπυ μια ζωή Χρηματιήρι (τν καθρέπτη τη ικνμία). των απδεκτών των μιζών τη Siemens των απδεκτών των μιζών και των αλαξκλιών με τη Ι.Μ.Ξ.Β.Χ. (Ιερά Μνή Ξεπλύματ Βρώμικυ Χρήματ των υπευθύνων όλων των ΜΚΟ και τα πσά με τα πία επιχρηγύνται από τ Υπυργεί Εξωτερικών και άλλα ευαγή ιδρύματα. των μεγαλεμπόρων τη λαχαναγρά και κρεαταγρά πυ δυλεύυν με κέρδ πάνω από 700% των υπευθύνων όλων των ΚΑΡΤΕΛ πυ θησαυρίζυν ι πλάτε τυ μισθωτύ και τυ συνταξιύχυ όλων των διικητών και κτικών λειτυργών πυ πλύτισαν με τα Ομόλγα Τέλ, κύριε νέε υπυργέ τη Δικαισύνη, αφύ καταπλεμήσετε την δυσφήμιση, την συκφαντική δυσφήμιση και την εξύβριση πυ διαπιώνετε ότι λαμβάνει χώ δια μέσω των blogs, θα θέλαμε να μα πείτε και πώ πρτίθεσθε να καταπλεμήσετε την πρσβλή τη νημσύνη μα; Θα δώσετε τ ΟΝΟΜΑ τυ υπεύθυνυ σύμφωνα με τ νόμ; Συγχαρητήρια με ΟΝΟΜΑ!! Σα βαρέθηκα, σα βαρέθηκα!... Θα μυ πείτε, τ ίδι μπρεί να πει κανεί και για την πάρτη μυ! Ναι, αγαπητί, βαρέθηκα ν ακύω υπσχέσει για έργα πυ δεν γίννται, ή καλύτε πυ δεν λκληρώννται ύτε σε μακέτε! Βαρέθηκα ν ακύω λόγια, εξαγγελίε και πργράμματα για την καλυτέρευση τυ βιτικύ μα επιπέδυ και από την άλλη κάθε τρει και λίγ να πακλυθώ φαινόμενα διαφθρά, διαπλκή και ρεμύλα! Και να μην ξεχάσω ν αναφερθώ α διατρφικά σκάνδαλα, πυ συχνά-πυκνά βγαίνυν η φό. Πόσι απ αυτύ τυ κυρίυ πυ έχυν κατηγρηθεί ότι τάισαν χιλιάδε κόσμυ με σάπια κρέατα, θαλασσινά, τυρκμικά και άλλα δηλητηριασμένα ή ληγμένα πρϊόντα, τιμωρήθηκαν; ΚΑΝΕΝΑΣ! Και ύτε πρόκειται! Βλέπει δεν είμαε τόσ α-πλίτιι, όπω ι Κινέζι, πυ παίρνυν κεφάλια ην κυριλεξία και για ικνμικέ ατασθαλίε! Γιατί η χώ μα,για να τιμωρήσει κάπιν πρέπει να έχει βύληση και όχι να μιλά μόν για νόμυ αυηρύ, πυ μπάζυν όμω από παντύ, καθ ότι τυγχάνυν διάτρητι από παράθυ πυ χρησιμπιύν ι επιτήδειι για να διαφεύγυν. Θα μυ πείτε, εδώ ζωέ χάννται κι ύτε καν διαθέτει την ευθιξία αρμόδι κατά περίπτωση υπυργό να παιτηθεί και να πάει σπίτι τυ, αναλαμβάνντα τι ευθύνε τη ανικανότητά τυ! Βαρέθηκα ν ακύω για κράτ δικαίυ και για δικαισύνη κι από την άλλη τ μναδικό πυ πατηρώ να επαληθεύεται είναι η τύφλα τη! Βαρέθηκα να βλέπω ι τηλεράσει αυτά πυ εσεί θέλετε να βλέπω και να μυ τα σερβίρετε έτσι όπω βλεύει εσά και τα συμφέρντα των μεγαλκαρχαριών πυ σα χρηματδτύν! Βαρέθηκα να βαριέμαι!

6 Επικαιρότητα 6 Επικαιρότητα Εν συντμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ διικητικό συμβύλι τυ Συλλόγυ Πντίων Νμύ Κρινθία, σα πρσκαλεί να τιμήσετε με την παρυσία σα την εκδήλωση τυ Συλλόγυ μα πυ θα γίνει για την κπή τη βασιλόπιτα, την Κυριακή 15 Φεβρυαρίυ 2009 και ώ 6.00 μ.μ., ην αίθυσα «Χρυσόμυ Σμύρνη», ν Ιερό Ναό Κιμήσεω τη θετόκυ η Ν. Ιωνία (Συνικισμό Κρίνθυ). ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Οι μακεδόνε κάτικι τυ Νμύ Κρινθία η γιρτή πυ ργάνωσε τ Διικητικό Συμβύλι τυ Συλλόγυ τυ «Μέγα Αλέξανδρ»με πρόεδρ τν κύρι Πέτρ Χτζηπαππά, έκψαν την πατρπαράδτη βασιλόπιτα για τ 2009 κέντρ Callas beach Λεχαίυ. Τη γιρτή τίμησαν με την παρυσία τυ: Ο ιερέα τη εκκλησία Λεχαίυ πυ ευλόγισε την πίτα. Οι βυλευτέ τη Ν.Δ. Κ. Κόρκα Αθηνά και κ. Κόλλια. Ο βυλευτή τυ ΠΑΣΟΚ K. Μπεγλίτη Παναγιώτη, έειλε επιλή γιατί δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθεί λόγω ιγενειακών υπχρεώσεων. Ο Σύλλγ ετίμησε τν επί κτώ χρόνια Πρόεδρ τυ κ. Χάψα πυ απχώρησε τ παρελθόν έτ, με ασημένια πλακέτα με τν όρκ τυ Μ. Αλεξάνδρυ. Επακλύθησε συνείαση με πλύσια αιδέσματα, με εξαιρετικό φαγητό και γλέντι με χρύ και τγύδια. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/03/2009 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Ώ πμ Ημερίδα με Θέμα «Κρινθιακά κσιά - Πρπτικέ Εξαγωγών» Εισηγητή: Ι. Μπυτάρη, Πρόεδρ Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλυ & Οίνυ (ΕΔΟΑΟ ) Γ. Παπαπαναγιώτυ, Εκπρόσωπ ΟΠΕ Εκπρόσωπι Ξένων Επιμελητηρίων Συνδιργανωτέ : Νμαρχιακή Αυτδιίκηση Κρινθία, Δήμ Νεμέα Πρώην νμαρχιακή σύμβυλ κ. Λία Ρυμελιώτη Έλλειμμα πλιτική! Α τ αναλύσυμε! Καιρό τώ μιλύν όλι, για «έλλειμμα πλιτική»! Στην Ελλάδα έχυμε τ ευφυέ δαιμόνι τυ πνεύματ και μπρύμε με τ πλυλιικό μεγαλεί τη γλώσσα μα, να χρησιμπιύμε μεταφρικέ φράσει, πυ μεθερμηνευόμενε έχυν πλυσελιδνόημα! Τι σημαίνει λιπόν «έλλειμμα πλιτική» και πω τ εννύμε; Αυτό πυ λαό εννεί,είναι κυρίω η απυσία πρσώπων και η ανυπαρξία πλιτικύ σχεδιασμύ! Την πλιτική την ασκύν άνθρωπι (!), πυ πρέπει όμω να διαθέτυν και ρισμένα βασικά χακτηριικά και κυρίω, να έχυν τα συγκεκριμένα πρσόντα! Τ ερώτημα είναι απλό! Για όλα τα επαγγέλματα απαιτύνται όχι μόν ειδικά πρσόντα, αλλά και βασικέ σπυδέ! Για τ επάγγελμα τυ πλιτικύ, (και μην μυ πείτε τ ανέκδτ, ότι δεν είναι επάγγελμα και μάλια τ πι πρσδφόρ!), έχυμε πτέ αναφερθεί α κριτήρια επιλεξιμότητα και α ξεχωριά πρσόντα, πυ απαιτήτω πρέπει να έχυν, αυτί πυ θα απφασίζυν ην βυλή των Ελλήνων για τι τύχε εκατμμυρίων ανθρώπων και θα κτύν α χέρια τυ τ τιμόνι τη χώ; Δυυχώ για μα, δεν έχυμε πράξει τα δέντα! Έτσι (για μεγάλ πσό πλιτικών) η ενασχόληση με την πλιτική, η εμπλκή με τα λεγόμενα κινά, έχει αφεθεί έτσι τυχαία, έτσι μιία, έτσι τυχδιωκτικά, υ κάθε φρά καλθελητέ, πυ είτε έχυν είτε όχι τα χρειαζύμενα πρσόντα και τι απαίτητε ικανότητε, εμφανίζνται ην πλιτική σκηνή δρυφρικά, είτε με τ πρσόν τη ικνμική επιφάνειά τυ, (πυ είναι βασικό εργαλεί ανάδειξη τυ), είτε με την μπρέλα τυ τυ κληρνμικύ νόματ τυ, είτε με την τεχνηέντω καλλιεργύμενη μέθδ τη επικινωνία (υπκλίσει, αγκαλίτσε, φιλάκια, χαμόγελα πλατειά και τι κάνυν ι κυμπάρι, είναι καλά τα παιδιά και τα τιαύτα! Παμένει λιπόν ζωντανό τ ανακύπτυν ερώτημα! Υπάρχυν άτμα ικανά να πλιτευτύν, για την πλιτική και για τν λαό και όχι για την καριέ τυ και τα ιδιτελή συμφέρντα τυ; και να ασκήσυν εξυσία με την επιτυχία; Έχυν τι πρϋπθέσει εκείνε, για να γίνυν αύρι υπυργί και να επιλύσυν με πατριωτισμό και όμα τα χρνίζντα πρβλήματα τυ λαύ τυ; Μέχρι σήμε, η απάντηση δυυχώ δεν μα γεμίζει αισιδξία! Όλι μα διαβεβαιώνυν ω αυριανί μνηήρε τη εξυσία, ότι έχυν τυ κατάλληλυ ανθρώπυ, να μα κυβερνήσυν καλύτε από τυ άλλυ και ακόμα καλύτε από τ χθε! Δεν μα εξηγύν όμω (και αυτό μάλλν γίνεται με μικρκμματικό υπλγισμό) και δεν μα ξεκαθαρίζυν, πω γίνεται να μα κυβερνήσυν με δκιμασμένυ αλλά απτυχημένυ πλιτικύ και άτμα πυ τα πεπγμένα τυ, άλλτε φανερώνυν την ανικανότητα τυ, άλλτε πρβληματίζυν για τι πρθέσει τυ και άλλτε άφησαν επχή για την γενική πλιτική ανεπάρκεια τυ! Κυρίω όμω, ι υπψήφιι γαμπρί (!), δεν μα καταθέτυν την υσιαική τυ πρόταση, τυτέιν τ σχέδι τυ, για τ πω θα τιμνιάρυν τ καράβι και θα περάσυν τι συμπληγάδε τη κρίση! Εξακλυθύμε να ακύμε «λόγια τυ αέ», για μεταρρυθμίσει πυ θα γίνυν, για αλλαγέ πυ θα σχεδιασθύν, για σχέδια πυ θα εκπνηθύν, για πλιτικέ πυ θα διατυπωθύν, για εφαρμγέ μέτρων πυ θα ανακινωθύν, για τρόπυ διεξόδυ από την κρίση πυ θα μα πρκύψυν, για τα πρβλήματα πυ θα λυθύν με νέυ τρόπυ μια καλύτερη διακυβέρνηση, για τα ικνμικά τη χώ πυ θα διρθωθύν, για τ έλλειμμα πυ θα εξαφανισθεί ω δια μαγεία και για τ δημόσι χρέ, πυ θα μειωθεί (κύρι ίδε πω!) και όλι αναρωτιόμαε, αν υ καιρύ μα γίννται θαύματα, ή αν παρεμπιπτόντω μα πρέκυψε «εγκέφαλ σφία», ή αν κλωνπιήσαμε κάπιν αείμνη ΗΓΕΤΗ (!) και δεν τ μάθαμε ακόμα! Κατά τ αλλα; φω τύνελ δεν φαίνεται και ύτε ην άκρη τυ υπάρχει φω, όσ δεν διατυπώννται με σαφήνεια ικνμικέ και κινωνικέ πλιτικέ, πυ θα εμπνεύσυν εμπισύνη υ πλίτε και θα μειώσυν τν φόβ για τ απέλπιδ μέλλν τυ! Οι υπάρχντε εέ τη εξυσία και τη πρωθυπυργική και υπυργική και κινβυλευτική καρέκλα, μιάζυν να κιτύν τν ασθενή ην εντατική, χωρί να είναι ει θέση να πρτείνυν καμιά θεπεία! Έτσι, ακόμα και ην περίπτωση πλιτικών αλλαγών ι πλίτε γνωρίζυν ότι αυτό σίγυ θα αλλάξει, είναι η ανακατανμή των υπυργικών αξιωμάτων, τα νέα πρόσωπα α υπυργεία και ην βυλή και η ανακατανμή κυβερνητικών... αυτκινήτων! Εκείν, πυ συμπεσματικά καταλήγυμε είναι, ότι για τα σημερινά κακώ κείμενα, από πυθενά δεν πρκύπτει, ότι υπάρχει καλύτερη πλιτική, πυ θα τ αλλάξει ώε να γίνυν καλύτε! Τ πλιτικό έλλειμμα δεν φαίνεται υδόλω ότι μπρεί να γίνει πλεόνασμα! Θα μπρύσε να είναι κείμεν αγγελία! «Αναζητείται ΗΓΕΤΗΣ, πυ να εμπνέει, ανεξαρτήτω βάρυ, ύψυ,καταγωγή, με άριη εμπισύνη και γνωσιλγία τυ φαινμένυ Ελλάδα!, αυτδημιύργητ με πλιτικό λόγ, με φιλσφική σκέψη και ρητρική διαλγική δεινότητα και όρεξη για δυλειά! Θα πρτιμηθύν ι έχντε θηλυκό μυαλό, ετιμλγία και γνωρίζντε άρια την Ελληνική γλώσσα! Επιθυμητή η δυναμικότητα, τ πάθ και κινώ λεγόμεν πλιτικό τσαμπυκά!» (Μέχρι ότυ βρεθεί... α πρσευχόμαε!).

7 επικαιρότητα Δεκεμβρίυ Φεβρυαρίυ και τ λιμάνι τη Κρίνθυ Επειδή τ τελευταί διάημα ι πλίτε πακλυθύν, με δυσκλία να κατανήσυν, μια δημόσια συζήτηση για τ λιμάνι με συχνέ αντεγκλήσει μεταξύ τπική και κεντρική εξυσία αλλά και μεταξύ διαφόρων τπικών φρέων και παγόντων, πυ χακτηρίζεται από ασάφειε και πλλά επικινωνιακά τεχνάσματα, θεωρύμε απαίτητ να παρέμβυμε με αυτό τ συνπτικό κείμεν για να διευκρινίσυμε τι απόψει τη Κίνηση Πλιτών γι αυτό τ εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τ παρόν και τ μέλλν τη πόλη μα και τη ευρύτερη περιχή μα. Πρώτν, η Κίνηση θεωρεί ότι χακτηρισμό τυ λιμανιύ τη Κρίνθυ ω εθνική σημασία και ι πρβλεπόμενε εμπρευματικέ χρήσει τυ (α πλαίσια τυ νόμυ για τν Γενικό Χωρταξικό Σχεδιασμό και Αειφόρ Ανάπτυξη τη χώ), ω συμπληρωματικέ η «... θαλάσσια εμπρευματική υπδμή τη ευρύτερη βιμηχανική και χνδρεμπρική περιχή τη Αττική», θα έχυν με την τρέχυσα χωρθέτηση τυ λιμένα, αρνητικέ συνέπειε τόσ για την πιότητα ζωή των πλιτών όσ και για τι μακρπρόθεσμε πρπτικέ βιώσιμη ανάπτυξη τυ Δήμυ και τη ευρύτερη περιχή τυ νμύ μα. Δεύτερν, η Κίνηση θεωρεί ότι τ πρτεινόμεν σχέδι τυ Υπυργείυ Εμπρική Ναυτιλία, πυ πρβλέπει την αλλαγή τυ θεσμικύ πλαισίυ διαχείριση των λιμένων τη χώ και τη σύαση ανωνύμυ εταιρεία με τ επιχείρημα τη δυνατότητα εξασφάλιση χρηματδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανάπτυξη των λιμένων - παρά τι διαβεβαιώσει τ ΥΕΝ για τν χακτηρισμό τυ λιμανιύ μα ω πρωτίω τυριικύ και δευτερευόντω εμπρικύ εγκυμνεί σβαρύ κινδύνυ. Μια τέτια εξέλιξη δεν εξυπηρετεί τ συμφέρν τυ Δήμυ μα, πυ συνδέεται άμεσα και με την πρασία τυ Κρινθιακύ σύμφωνα με τα συμπεράσματα τη μελέτη ENVIREG τη ΕΕ, και γι αυτό βρίσκει την Κίνηση κατηγρηματικά αντίθετη. Τρίτν, και σύμφωνα με τα παπάνω, η πιθανή επέκταση τυ πρβλήτα ην πρέκταση τη δύ Εθνική Αντίαση θα επιδεινώσει τι αρνητικέ συνέπειε από την λειτυργία τυ λιμανιύ μέσα ν ιό τη πόλη μία από τη πίε είναι η συνακόλυθη επέκταση τη περίφξη πυ θα απμνώσει τ κέντρ τη πόλη από την θάλασσα, και γι αυτό είμαε αντίθετι και σε ένα τέτι ενδεχόμεν. Τέταρτν, η Κίνηση κρίνει ότι η δέσμευση τη σημερινή κυβέρνηση για τη διατήρηση τυ δημόσιυ χακτή τη ανώνυμη εταιρεία (55% δημόσι, 45% τπική αυτδιίκηση) δεν απκλείει την ιδιωτικπίησή τη και την εισαγωγή τη Χρηματιήρι, όπω πρβλέπεται με τη συνένωση των Λιμενικών Ταμείων και τη συγκρότηση Οργανισμών Λιμένων, και δεν απτελεί εγγύηση για την απδχή των σχεδίων τυ Υπυργείυ. Πέμπτν, η Κίνηση τπθετείται κατά τη ανάπτυξη τη εμπρική χρήση τυ σημερινύ λιμανιύ και τάσσεται υπέρ τη ήπια τυριική αξιπίησή τυ καθώ και υπέρ τη ανάπτυξη μαρίνα. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη πρέπει να χακτηρίζεται από ένα λκληρωμέν σχεδιασμό, πυ θα αξιπιεί την ιρική κληρνμιά και τυ φυσικύ πόρυ τη περιχή μα, θα σέβεται τν άνθρωπ, θα πρατεύει τ περιβάλλν και θα δημιυργεί τι πρϋπθέσει για την αντιμετώπιση τη ανεργία και τυ κινωνικύ απκλεισμύ. Η Κίνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η χρήση τυ λιμανιύ θα πρέπει να ενταχθεί Επιχειρησιακό Σχέδι Ανάπτυξη τυ Δήμυ καθώ και χωρταξικό σχεδιασμό μα για τι χρήσει γη, πυ θα πρέπει να χακτηρίζνται από τι παπάνω αρχέ. Έκτν, η Κίνηση τάσσεται υπέρ τη διαχείριση των λιμένων από την τπική αυτδιίκηση και συγκεκριμένα από τα Δημτικά Λιμενικά Ταμεία. Η σύαση τυ Δημτικύ Λιμενικύ Ταμείυ Κρινθίων με τ Πρεδρικό Διάταγμα 201τυ 2001 όπω τρππιήθηκε με τ ΠΔ 15/2004, δημιυργεί τι κατάλληλε πρϋπθέσει ανάληψη των αρμδιτήτων τυ υπάρχντ Λιμενικύ Ταμείυ από τ Δημτικό. Αντίιχα παδείγματα υπάρχυν και μάλια και για λιμένε διεθνύ σημασία όπω έχυν χακτηριεί αυτί τη Μυκόνυ και τη Ρόδυ. Η Κίνηση ζητά από την δημτική αρχή τη σύγκληση σε σώμα τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Δημτικύ Λιμενικύ Ταμείυ Κρινθίων ώε να λειτυργήσει τ συντμότερ δυνατόν αναλαμβάνντα αυτό τι μεταφερόμενε αρμδιότητε τυ υπάρχντ Λιμενικύ Ταμείυ, όπω ρητά πρβλέπει η σχετική νμθεσία και νμλγία η πία δεν πρϋπθέτει νμθετική πράξη κατάργηση τυ υπάρχντ λιμενικύ Ταμείυ. Θεωρεί ότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει από την ημέ ελέχωση τυ Δ.Σ. αυτύ τυ Νμικύ Πρσώπυ τυ Δήμυ και βρίσκει ακατανόητη αν όχι κάτι άλλ- τη μέχρι τώ την ατλμία τη δημτική αρχή. Έβδμν, σε ό,τι αφρά τα μπαζώματα τυ Αγ. Νικλάυ, η Κίνηση, αν και θεωρεί ότι τέτιυ τύπυ παρεμβάσει περιβάλλν δεν πρέπει να γίννται, πλύ περισσότερ όταν δεν έχυν γίνει νμίμω και ενταγμένε σε ευρύτερ σχεδιασμό, τάσσεται υπέρ τη νμιμπίηση και μεταβίβαση τη ιδικτησία ή τυλάχιν τη χρήση τυ Δήμ για να γίνυν κινόχρη χώρ πσίνυ, αναψυχή, αθλητισμύ και ναυταθλητισμύ, με ήπιε παρεμβάσει ενταγμένε σε έναν ευρύτερ σχεδιασμό ανάπλαση τυ παλιακύ μετώπυ τη πόλη. Τέλ, η Κίνηση πρτείνει να ληφθύν άμεσα μέτ για την αντιμετώπιση τυ κυκλφριακύ πρβλήματ και την υπβάθμιση τη πιότητα τη ζωή των πλιτών από τι νταλίκε πυ διασχίζυν καθημερινά την πόλη. Πι συγκεκριμένα πρτείνει: - Καννιική διάταξη για τι ώρε και ημέρε κυκλφρία των νταλικών - Μικτό Κλιμάκι Ελέγχυ νμιμότητα κυκλφρία νταλικών, ρυμυλκύμενων και ρυμυλκών -Ενεργπίηση των θεσμικών ργάνων ελέγχυ τη πιότητα τυ περιβάλλντ από τη Νμαρχιακή αυτδιίκηση (ΚΕΠΠΕ), τόσ κατά μήκ τη διαδρμή των φρτηγών-ρυμυλκών κτλ όσ και εντό τυ ίδιυ τυ λιμένα. Κάθε καθυέρηση ην υλπίηση των παπάνω αφήνει τ χώρ και δίνει τ χρόν ι συνειδητέ ή ασυνείδητε πρσπάθειε ρεβλή ανάπτυξη και υπθήκευση τυ μέλλντ τη πόλη και τη ευρύτερη περιχή μα. Βυλευτή Ν.Δ. Κρινθία κ. Αθηνά Κόρκα «Ανήλικι παράνμι μετανάε» Μετά τ τέλ τη συνεδρίαση, η κα ΚΟΡΚΑ έκανε τι ακόλυθε δηλώσει: «Σ αυτή τη συνεδρίαση ασχληθήκαμε με τ φαινόμεν τη μετανάευση και ειδικότε με τυ ανήλικυ παράνμυ μετανάε και τη διαδικασία νμιμπίησή τυ, γιατί είναι καταάσει και νέα δεδμένα πυ επηρεάζυν και θα επηρεάσυν τα επόμενα χρόνια την καθημερινότητα και την εξέλιξη η χώ μα. Η Ελλάδα, λόγω τη γεωγφική τη θέση, είναι πύλη εισόδυ μεγάλυ αριθμύ μεταναών. Γνώμνα των ενεργειών μα είναι η Συνθήκη τη Γενεύη και η Συνθήκη τυ Δυβλίνυ ΙΙ. Επίση, πρόσφατη απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ρίζει ότι ι ευρωπαϊκέ χώρε δεν μπρύν να πρχωρύν σε μαζικέ νμιμπιήσει, αλλά σε νμιμπιήσει περιρισμένυ αριθμύ, μόν για ανθρωπιικύ λόγυ. Κατ αρχήν, πρέπει να κατανήσυμε ότι είναι σωό να πρωθηθεί μια δέσμη μέτρων πυ να δηγεί ν περιρισμό τη ανάγκη αυτών των ανθρώπων να μετακινηθύν παράνμα και ην ανάπτυξη των χωρών από τι πίε πρέρχνται. Αυτή είναι μια παγκόσμια πλιτική, πυ δεν μπρεί να αντιμετωπιεί μόν από την Ευρώπη. Βεβαίω επειδή ι ανήλικι δεν είναι παβάτε τη μεταναευτική νμθεσία, αλλά δικαιύχι πρασία, πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη πρόνια για τα κέντ υπδχή και γενικά για τ καθεώ παμνή τυ ην Ελλάδα και για την πειτέρω νμιμπίησή τυ. Επίση πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία παρχή ασύλυ και η εξασφάλιση τυ δικαιώματ πρόσβαση σ αυτό όλων των παιδιών, να υπάρξει πρόβλεψη όχι μόν για τυ ανήλικυ, αλλά για όλη την ικγένειά τυ, να ελεχωθύν ι αυνμικέ υπηρεσίε με εξειδικευμένα ελέχη, να υπάρχει η κατάλληλη ψυχλγική και νμική ήριξη και επιπρσθέτω ένα λκληρωμέν πρόγμμα μαλή πρσαρμγή και κινωνική ένταξη των παιδιών αυτών, γιατί ήρθαν ην πατρίδα μα διεκδικώντα ένα καλύτερ αύρι. Σε κάθε περίπτωση τ θέμα αυτό είναι ιδιαίτε ευαίσθητ και χρειάζεται μια συναινετική πρσέγγιση απ όλυ μα, ώε να μπρέσυμε να τ αντιμετωπίσυμε με τη μεγαλύτερη δυνατή απτελεσματικότητα».

8 8 Οδηγό διασκέδαση Ξεκινάμε με πλλέ πρτάσει για την διασκέδασή σα... Τ μεζεδπωλεί «Ρακί & Αλάτι» ην παλία «Καλάμια» σα τ πρτείνυμε ανεπιφύλακτα, εκεί μπρείτε να απλαύσετε γευικότατα πιάτα σε ένα όμρφ χώρ. Τ Cafe club «Liquid» θα είναι κλειό μέχρι αρχέ Μαρτίυ... «Μαϊράλι» Λυτράκι για όλυ εκείνυ πυ ξέρυν να εκτιμύν τ καλό φαγητό. Σε ένα καταπληκτικό χώρ, μπρείτε να απλαύσετε, λόφρεσκα ψάρια, υπέρχε πικιλίε, μναδικέ σαλάτε, φανταικέ πίτε και φυσικά τι ξεχω- ριέ XL μπριζόλε τυ. Όσ για τ σέρβι όπω πάντα άψγ.. «Μ α ϊ σ τ ρ ά λ ι» τηλ Cuore di Leone Cafe restaurant Πλατεία Φιλελλήνων Ναύπλι To Cafe Restaurant «Cuore di Leone» σην πλατεία Φιλελλήνων Ναύπλι, λειτυργεί πλέν με νέα πρόσωπα! Οι πρτάσει τυ sef, θα σα ξετρελάνυ! Είναι μια μναδική πρόταση, για όπια ώ τη ημέ ή τη νύχτα. Στ καλύτερ σημεί τη πόλητυ Ναυπλίυ!Σα τ πρτείνυμε ανεπιφύλακτα. Τ «Wave s» Λυτράκι είναι έτιμ να σα υπδεχθεί κάθε μέ πρωΐ βράδυ και φυσικά με την καλύτερη μυσική. Ανακαινισμέν, ζεό και όπω πάντα με μναδική θέα και ύφ. «O Eύθυμ Χίρ» Κανταρέ ην Κόρινθ, απέναντι απ τ Αρχαί Λιμάνι. Σε ένα υπέρχ χώρ, περιμένει όλυ εκείνυ πυ ξέρυν να εκτιμύν τ καλό φαγητό... Ανικτά κάθε μέ εκτό Δευτέ τηλ Τ «Ρακί & αλάτι» ην παλία καλάμια, καταπληκτικά πιάτα. Ανικτά κάθε μέ εκτό Δευτέ. Μία επίσκεψη... Tel&fax: site:

9 Οδηγό διασκέδαση 9 Τα «Palmie bistro» Λυτράκι. Σε ένα καταπληκτικό χώρ, διακσμημέν με πλύ γύ, μπρείτε να απλαύσετε, τ καφεδάκι σα, τ πτό σα και φυσικά τα γευικότατα πιάτα τυ. Τώ όλε ι γεύσει χώρ σα.!«palmie bistro» πλατεία 25η Μαρτίυ. Τηλ Tα «ΛΑΔΑΔΙΚΑ» είναι η διάθεσή σα. To must τη νυχτερινή διασκέδαση, είναι κντά σα, για να σα χαρίσει μναδικέ ιγμέ. Μναδικέ παρυσίε σε ένα καταπληκτικό χώρ! «ΛΑΔΑΔΙΚΑ» Νταρά 58 ην Κόρινθ... Τ multi Ethnic restaurant «ΤΡΙΛΟΓΙΑ», με νέ ύφ και χρώματα. Όσ για τα πιάτα τυ, όπω πάντα υπέρχα ην γεύση και την εμφάνιση. multi Ethnic restaurant «ΤΡΙΛΟΓΙΑ», 20 μέτ από τ Δημαρχεί Κρίνθυ, ην Κλιάτσυ... Τ ΠΟΛΙΣ cafe συνεχίζει να είναι κντά σα, με καταπληκτιά σάντυϊτ, μναδικέ μπαγκέτε, γευικότατυ καφέδε, και φυσικά ξεχωριά πτά ΠΟΛΙΣ cafe ην Κόρινθ, ην πλατεία... Τηλ Θα κλείσω με τ «Beau the club» Λυτράκι, με άλλη όψη και ύφ.. μία μναδική πρόταση χώρ τη νυχτερινή διασκέδαση.«beau the club» Ανικτά Πασκευή Σάββατ... Τηλ ALL DAY FOOD ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ DELIVERY / Για τ «NUMBER ONE» ην Κόρινθ τι να γράψει κανεί. Όλι τ γνωρίζυν, ι περισσότερι έχυν δκιμάσει τι μναδικέ τυ γεύσει τυ χώρ τυ. Αλλά εδώ και λίγ καιρό υπάρχει μία μναδική αίθυσα όπυ μπρείτε να καθίσετε και να απλαύσετε ότι τβάει η όρεξή σα! «NUMBER ONE» Τ πι γρήγρ delivery ην πόλη, με ένα τηλεφώνημα, όλε ι επιθυμίε σα εκεί πυ θέλετε... Τηλ και Loutraki-9,Εtn.Αntistasis str. info: Tel&fax: site:

10 10 Σωματεί ΑΜΕΑ Νμύ Κρινθία ΕΙΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ ΔΑΝΙΗΛ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣ.Α.μ.Ε.Α. 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ήμααν εκεί... Για μία ακόμη φρά η ΑΝΑΠΗ- ΡΙΑ απέδειξε πω είναι ενωμένη σαν μια γρθιά, έω κι αν δεν έχει χέρια, κι αν δεν έχει πόδια, κι αν δεν μπρεί να μιλήσει, να ακύσει, να συντνίσει τ μυαλό, ήταν όμω εκεί. Όλη η Ελλάδα, από τν Έβρ έω την Κρήτη, 380 Σωματεία πυ εκπρσωπύσαν την ΑΝΑ- ΠΗΡΙΑ με τσαγανό και απαίτηση, φώναξαν πω ΑΝΑΠΗΡΗ είναι η ματιά τη κινωνία. Τ 10% τυ Ελληνικύ πληθυσμύ, είναι τα άτμα με ειδικέ ανάγκε, είναι ΑΥΤΟΙ πυ έδωσαν σάρκα και ά όμα τη ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και έγιναν όχι επαίτε αλλά απαίτησαν τα δικαιώματα τυ μέσα η ζωή και ην κινωνία, βρντφωνάζντα τίπτα για εμά, χωρί εμά. Κι επειδή σε αυτό τν τόπ, τίπτα δεν χαρίζεται, εμεί όλι ι εκπρόσωπι τη ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ φωνάξαμε και πιέψαμε μόφωνα πω υπάρχει ένα μεγάλ έλλειμμα η δημκτία πυ έχυμε σε αυτή τη χώ, Η ΜΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. Η λέξη έκφση σημαίνει κατάθεση ψυχή και πυγμή από και πρ την κινωνία, όχι ζήτυλε ζωή, αλλά ηγέτε ζωή. Η κακμιριά είναι γνιδιακή, δεν γιατρεύεται, δεν αλλάζει και δεν ισρρπεί πτέ και με κανέναν. Δύσκλ να ξεριζώσει από την Ελληνική κινωνία την μιζέρια, την επαιτεία πυ τι έχυν πρσκλλήσει σαν έννιε ην αναπηρία. Πάγιε θέσει, παγωμένων ανθρώπων, όπω είπε κι ένα σύνεδρ 7 συνέδρι τη ΕΣΑΜΕΑ όπυ παρευρεθήκαμε εγώ σαν Γενική Γμματέα τυ Σωματείυ Α.μ.Ε.Α. Ν. Κρινθία και Πρόεδρ μα Σωκράτη Μαυρκρίδη, εκπρόσωπι σε αυτό τ συνέδρι μια πανελλαδική αλυσίδα πυ αντιμετωπίζει τα ΑΜΕΑ όχι σαν παθητικύ απδέκτε αλλά σαν λειτυργικύ πλίτε. Για να απδώσω θέλω πρόσβαση δρόμ, ην ι- κγένεια, ην κινωνία, ην επιήμη, ην τέχνη, ην εργασία και σε όλα αυτά ΑΡΩΓΟΣ είναι η Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. Η Ε.Σ.Α..Μ.Ε.Α., όπω ανέφερε, Πρόεδρ τη Κ Γιάννη Βαρδακαάνη δεν είναι τ ΚΡΑΤΟΣ, η Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. είναι απέναντι από τ ΚΡΑΤΟΣ. 20 χρόνια Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α., 20χρόνια ζωή, εκεί πυ η ζωή έδειξε τ πρόσωπ τη με κλειά μάτια, εκεί πυ η τύχη δεν χαμγελά, σε άλλα πρσπέσε, μια παρέα φίλων με ζεή καρδιά, γλύκαναν τν πόν και πρωτένωσαν τι γρθιέ τυ. Και ξεκίνησαν περπατώντα σε ένα πλύ δύσκλ και δύσβατ μνπάτι, χτίζντα τ όμα τη Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. Ο πρώτ Πρόεδρ τη, κ. Παναγιώτη Κυρυμπλή, μα εξέπληξε όλυ με την υπέρχη μιλία τυ, όπυ επισήμανε πω η αγωνιικότητα είναι συνώνυμη τη ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, δεν αματά πτέ, δεν περιθωριπιείται πτέ, δεν μπαίνει σε καλύπια,δεν χρωματίζεται. Η Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. παρεμβαίνει, πρτείνει, διεκδικεί. Εγώ συήνω α άτμα με αναπηρία να πάρυν πρωτβυλίε, η ισότητα δεν κατακτάται, απσπάται πρώτα και μετά κατακτάται. Μαζί μα ήταν παρύσα και όλη η ηγεσία τη χώ, κ Γεώργι Παπανδρέυ, κ. Αβμόπυλ, κ Φλωρίδη, η κα Διαμαντπύλυ, η κα Πάλλη Πετλιά, κ Κακλαμάνη, κ Μελά και σεβασμιότατ αρχιεπίσκπ κ. Ιερώνυμ και για πρώτη φρά συνέδρι αυτό υπήρχε, εκπρόσωπ σύνεδρ για την ψυχική υγεία. Ο λόγ για την ψυχική αναπηρία, μια μάιγα τη επχή μα, πυ βρίσκεται κατώφλι όλων μα και ίσω και να τ έχει χτυπήσει κάπιε φρέ, μια απειλή πυ τρέφεται από τυ φρενήρει ρυθμύ τη σύγχρνη καθημερινότητα αλλά και από τ φόβ και την πρκατάληψη. Ένα άλλ σημαντικό κμμάτι πυ έθιξε κ Βαρδακαάνη ήταν τ τεράι και απρόσιτ κμμάτι των ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. Κάθετ και όπω πάντα με την ξύλινη γλώσσα πυ χρησιμπιεί σε δύσκλε και ιχειωμένε καταάσει, μα ανέφερε πω ξεκινά μια εκτεία σε όλυ αυτύ τυ χώρυ πυ θυμίζυν μαυσωλεία, αλλά πυ μέσα τυ ζυν ανθρώπινε ψυχέ. Πλλά μηνύματα φίλι μυ, ι θέσει, ι απόψει, τα ερωτηματικά, αλλά η ΕΛΠΙΔΑ και η ΔΥ- ΝΑΜΗ τυ 7υ Εκλγαπλγιικύ Συνεδρίυ πυ έγινε Σύλλγ των Εργαζμένων τυ Δήμυ Κρινθίων Ο Σύλλγ των Εργαζμένων τυ Δήμυ Κρινθίων για τ από 5/2/09 δημσίευμα σα έχει να δηλώσει ότι: εμμένει πρηγύμεν Δελτί Τύπυ πυ σα απέειλε. Όσν αφρά τ σχόλι σα ότι «Όμω η ανακίνωση τυ Συλλόγυ δεν μπαίνει σην υσία...» ένα μόν έχυμε να σα πύμε. Η μόνη υσία πυ ανακαλύψαμε σε αυτή τη ζωή είναι αυτή πυ περιγράφει τ λαικό άσμα: «Μια είναι η υσία... δεν υπάρχει αθανασία!!!». Όσν αφρά τα ερωτήματα πυ υπβάλατε για να σα απαντήσει Σύλλγ μα θα θέλαμε να σα υπδείξυμε ότι: Για τ πρώτ ερώτημα αρμόδι να απαντήσει είναι κ Λιάπη! Για τ δεύτερ χρειάζνται απαντήσει από πινδήπτε άλλ εκτό από τν Σύλλγ. Για τ τρίτ ερώτημα σα μάλλν θα πρέπει ευθέω να μα εξηγήσετε τι εννείτε γιατί εμεί δεν την καταλαβαίνυμε τη γλώσσα αυτή! Εμεί τ μόν πυ αντρίκεια και ρωμαίικα ξέρυμε τι κάνυμε, είναι να υπηρετύμε τυ πλίτε σαν υπάλληλι και να ηρίζυμε τυ εργαζμένυ σαν εκπρόσωπι τυ! Οι συγκαλύψει, ι ανακαλύψει και ι επικαλύψει αφρύν άλλυ! Εμεί ένα χρέ μα έμαθαν ι γνιί μα πω έχυμε σε αυτή τη ζωή. Πω πέ από τυ γφτύ Νόμυ και τα πινικά και τα μη πινικά δίκαια υπάρχυν ι άγφι Νόμι πυ μιλύν για «καλή πίη» «για συναλλακτικά ήθη» και για «υμανισμό» (ανθρωπιά!). Μάθαμε σε τύτη τη δυλειά μα, να μετράμε κάθε μέ «την κύση μα την δκιμασία μα και ταυτόχρνα την γενναιότητα μα»! Άλλωε η ακειότητα τυ καθενό μα είναι υπόθεση πρσωπική! Μια κινέζικη παριμία λέει: «Πάντα μένει λίγ άρωμα χέρι πυ πρσφέρει ρόδα και πάντα μένει λίγη λάσπη α χέρια πυ την πέταξαν»! Άλλωε θα πρέπει να ξέρετε ότι κάθε δήλωση πυ γίνεται είναι σαν τπεζική επιταγή. Η αξία τη εξαρτάται από τ τι υπάρχει σαν αντίκρισμα! Όσν αφρά την τελευταία παράγφ τυ δημσιεύματ σα, μπρεί ι εργαζόμενι Δήμ να έχυν χάσει τν ύπν τυ από την πγματικά υπέρμετρη πρσπάθεια τυ αλλά κτύν γερά τ τιμόνι και τν έλεγχ σε όλε τι Υπηρεσίε τυ Δήμυ! Η δε υπηρεσία καθαριότητα είναι σε πλλύ γνωό ότι ι εργαζόμενι αξίζυν συγχαρητηρίων γιατί πγματικά επιτελύν άθλ! Η δική μα άπψη είναι και πάγια θέση μα! Τελικά κιλπνύσε τ βυνό και έβγαλε πντίκι! Υ.Σ. Όσν αφρά τν τίτλ σα... «άλλα λόγια ν αγαπιόμαε» σα βεβαιώνυμε ότι όσα σα είλαμε εγγράφω δεν ήταν «άλλα λόγια» γιατί δεν «επιδιώκυμε να μα αγαπήσετε»! Ο Πρόεδρ Ο Γμματέα Γ. Ρυμελιώτη Γ. Παπαχρήυ ξενδχεί Novotel ην Αθήνα, ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ. Και κλείνντα, θα ήθελα να αθώ α λόγια πυ είπε Γεώργι Παπανδρέυ ην μιλία τυ Συνέδρι: Πόσ κλγείται η αξιπρέπεια ενό ΑΜΕΑ, πυ ζητάει σεβασμό από την κινωνία, αγάπη και χάδι απ αυτύ πυ θεωρεί δικύ τυ ανθρώπυ, ένα χαμόγελ από ερμητικά κλειά χείλη; ΤΟ ΚΟΣ- ΤΟΣ ΜΙΚΡΟ Η ΑΞΙΑ ΑΜΥΘΗΤΗ. Στέλλα Δανιήλ (Εργατικό Κέντρ Κρίνθυ) Τηλ./Fax:

11 παιδεία Δεκεμβρίυ Φεβρυαρίυ Λειτυργία νέων Τμημάτων ην Τριτβάθμια Εκπαίδευση Τ μηχανγφικό δελτί πυ θα υπβάλυν ι υπψήφιι για εισαγωγή ην Τριτβάθμια Εκπαίδευση τ ακαδημαϊκό έτ θα περιλαμβάνει Α) 16 νέα Τμήματα Πανεπιημίων και ΤΕΙ Β) 14 Τμήματα Πανεπιημίων και ΤΕΙ με τη νέα τυ νμασία λόγω μετνμασία παλαιών Τμημάτων Γ) ρισμένε μεταβλέ ένταξη Τμημάτων ω ακλύθω: Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 16 ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ 1) Τ Τμήμα Επιήμη Τρφίμων και Διατρφή τυ Πανεπιημίυ Αιγαίυ με έδ τη Λήμν εντάσσεται 3 επιημνικό πεδί. 2) Τ Τμήμα Πλιτικών Επιημών τυ Δημκρίτειυ Πανεπιημίυ Θράκη με έδ την Κμτηνή εντάσσεται 1 επιημνικό πεδί. 3) Τ Τμήμα Διίκηση Επιχειρήσεων τυ Δημκρίτειυ Πανεπιημίυ Θράκη με έδ την Κμτηνή εντάσσεται 5 επιημνικό πεδί. 4) Τ Τμήμα Μαιευτική τυ ΤΕΙ Δυτική Μακεδνία με έδ την Κζάνη εντάσσεται 3 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Υγεία και Πρόνια των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 9 των ΤΕΕ. 5) Τ Τμήμα Λγθεπεία τυ ΤΕΙ Καλαμάτα με έδ την Καλαμάτα εντάσσεται 3 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Υγεία και Πρόνια των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 9 των ΤΕΕ. 6) Τ Τμήμα Αυτματισμύ τυ ΤΕΙ Μεσλγγίυ με έδ τ Μεσλόγγι εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Ηλεκτρνική, Ηλεκτρλγικύ, Πληρφρική Δικτύων Η/Υ, Ναυτικύ Πλιάρχων και Ναυτικύ Μηχανικών των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 2,3,11,13 των ΤΕΕ. 7) Τ Τμήμα Εμπρία και Διαφήμιση τυ ΤΕΙ Πάτ με έδ την Αμαλιάδα εντάσσεται 5 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Οικνμία και Διίκηση των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 7 των ΤΕΕ. 8) Τ Τμήμα Διατρφή και Διαιτλγία τυ ΤΕΙ Λάρισα με έδ την Καρδίτσα εντάσσεται 3 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Γεωπνία Τρφίμων και Περιβάλλντ, Υγεία και Πρόνια των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 8,9,12 των ΤΕΕ. 9) Τ Τμήμα Πλιτικών Δμικών Έργων τυ ΤΕΙ Λάρισα με έδ τα Τρίκαλα εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα Δμικών Έργων των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 6 των ΤΕΕ. 10) Τ Τμήμα Τεχνλγία Πληρφρική και Τηλεπικινωνιών τυ ΤΕΙ Ινίων Νήσων με έδ τη Λευκάδα εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Ηλεκτρνική και Πληρφρική Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 2,11 των ΤΕΕ. 11) Τ Τμήμα Πρασία και Συντήρηση Πλιτισμική Κληρνμιά τυ ΤΕΙ Ινίων Νήσων με έδ τη Ζάκυνθ εντάσσεται 1 και 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Εφαρμσμένων Τεχνών, Οικνμία και Διίκηση των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 4,7 των ΤΕΕ. 12) Τ Τμήμα Διίκηση Συημάτων Εφδιασμύ τυ ΤΕΙ Δυτική Μακεδνία με έδ τα Γρεβενά εντάσσεται 5 επιημνικό πεδί, ην μάδα Οικνμία και Διίκηση των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 7 των ΤΕΕ. 13) Τ Τμήμα Επιχειρησιακή Πληρφρική τυ ΤΕΙ Δυτική Μακεδνία με έδ τα Γρεβενά εντάσσεται 4 και 5 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Οικνμία και Διίκηση και Πληρφρική Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 7,11 των ΤΕΕ. 14) Τ Τμήμα Εσωτερική Αρχιτεκτνική, Διακόσμηση και Σχεδιασμύ Αντικειμένων τυ ΤΕΙ Σερρών με έδ τι Σέρρε εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Εφαρμσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 4 των ΤΕΕ. Για την εισαγωγή Τμήμα απαιτείται εξέταση α ειδικά μαθήματα «Ελεύθερ Σχέδι» και «Γμμικό Σχέδι». 15) Τ Τμήμα Επιχειρηματικύ Σχεδιασμύ και Πληρφριακών Συημάτων τυ ΤΕΙ Κρήτη με έδ τν Άγι Νικόλα εντάσσεται 4 και 5 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Οικνμία και Διίκηση, Πληρφρική Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 7,11 των ΤΕΕ. 16) Τ Τμήμα Οινλγία και Τεχνλγία Πτών τυ ΤΕΙ Καβάλα με έδ τη Δράμα εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Γεωπνία Τρφίμων και Περιβάλλντ των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 8 των ΤΕΕ. Β) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 14 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1) Τ Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικνμικών & Πλιτικών Σπυδών τυ Πανεπιημίυ Μακεδνία Οικνμικών και Κινωνικών Επιημών μετνμάζεται σε Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπυδών. 2) Τ Τμήμα Επιήμη και Τεχνλγία Υλικών τυ Πανεπιημίυ Ιωαννίνων μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Επιήμη Υλικών. 3) Τ Τμήμα Μηχανλόγων Μηχανικών Βιμηχανία τυ Πανεπιημίυ Θεσσαλία μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανλόγων Μηχανικών. 4) Τ Τμήμα Μηχανικών Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων τυ Πανεπιημίυ Δυτική Μακεδνία μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανλόγων Μηχανικών. 5) Τ Τμήμα Οικλγία και Περιβάλλντ τυ ΤΕΙ Ινίων Νήσων μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Περιβάλλντ και Οικλγία. 6) Τ Τμήμα Βιλγική Γεωργία τυ ΤΕΙ Ινίων Νήσων μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Βιλγική Γεωργία και Τρφίμων. 7) Τ Τμήμα Θερμκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθκμία τυ ΤΕΙ Καλαμάτα μετνμάζεται σε Τμήμα Βιλγικών Θερμκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθκμία. 8) Τ Τμήμα Τεχνλγία Γεωργικών Πρϊόντων τυ ΤΕΙ Καλαμάτα μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Τρφίμων. 9) Τ Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων τυ ΤΕΙ Λάρισα μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανική Βισυημάτων. 10) Τ Τμήμα Θερμκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθκμία τυ ΤΕΙ Κρήτη μετνμάζεται σε Τμήμα Βιλγικών Θερμκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθκμία. 11) Τ Τμήμα Γεωργική Μηχανλγία και Υδάτινων Πόρων τυ ΤΕΙ Μεσλγγίυ μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανλγία και Υδάτινων Πόρων. 12) Τ Τμήμα Ιχθυκμία Αλιεία τυ ΤΕΙ Μεσλγγίυ μετνμάζεται σε Τμήμα Υδατκαλλιεργειών και Αλιευτική Διαχείριση. 13) Τ Τμήμα Διίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων τυ Αλεξάνδρειυ ΤΕΙ Θεσσαλνίκη μετνμάζεται σε Τμήμα Αγρτική Ανάπτυξη και Διίκηση Αγρτικών Επιχειρήσεων. 14) Τ Τμήμα Τηλεπληρφρική και Διίκηση τυ ΤΕΙ Ηπείρυ μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Πληρφρική και Τηλεπικινωνιών. Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 1)Τ Τμήμα Διίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων τυ Αλεξάνδρειυ ΤΕΙ Θεσσαλνίκη πυ μετνμάζεται σε Τμήμα Αγρτική Ανάπτυξη και Διίκηση Αγρτικών Επιχειρήσεων εντάσσεται εκτό από τ 5 και 2 επιημνικό πεδί. 2) Τ Τμήμα Τηλεπληρφρική και Διίκηση τυ ΤΕΙ Ηπείρυ πυ μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Πληρφρική και Τηλεπικινωνιών αφαιρείται από τ 5 και παμένει μόν 4 επιημνικό πεδί. 3) Τ Τμήμα Επιχειρηματικύ Σχεδιασμύ και Πληρφριακών Συημάτων τυ ΤΕΙ Πάτ εντάσσεται εκτό από τ 5 και 4 επιημνικό πεδί. 4) Τ Τμήμα Διατρφή και Διαιτλγία των ΤΕΙ Θεσσαλνίκη και Κρήτη (Σητεία) εντάσσεται και ν τμέα Γεωπνία, Τρφίμων και Περιβάλλντ των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 8 των ΤΕΕ. 5) Οι πτυχιύχι Β κύκλυ ΤΕΕ και ι κάτχι απλυτηρίυ ΕΠΑΛ-Α τυ τμέα Εφαρμσμένων Τεχνών θα μπρύν να δηλώσυν μηχανγφικό τυ δελτί και τη Σχλή Αυφυλάκων. Δ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Όπω έχει ήδη ανακινωθεί από τ ΥΠΕΠΘ, τ χρνικό διάημα από 2 έω 20 Φεβρυαρίυ είναι υπχρεωμένι να υπβάλυν Λύκει Αίτηση Δήλωση για συμμετχή η διαδικασία εισαγωγή ην Τριτβάθμια Εκπαίδευση: - ι μαθητέ τη τελευταία τάξη Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) πυ θα συμμετάσχυν ι πανελλαδικέ εξετάσει των ΓΕΛ - ι απόφιτι Λυκείυ πυ επιθυμύν να λάβυν μέρ ι πανελλαδικέ εξετάσει των ΓΕΛ - ι απόφιτι κάτχι βεβαίωση πρόσβαση ημερησίυ ΓΕΛ πυ επιθυμύν να είναι υπψήφιι για τ 10% των θέσεων εισακτέων χωρί νέα εξέταση για εισαγωγή ι Σττιωτικέ Σχλέ, τι Αυνμικέ Σχλέ, τι Σχλέ τη Ακαδημία τυ Εμπρικύ Ναυτικύ και τα ΤΕΦΑΑ. - ι μαθητέ τη τελευταία τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (μάδα Β ). Οι σχετικέ κατά περίπτωση Αιτήσει Δηλώσει και ι αναλυτικέ δηγίε για τη συμπλήρωσή τυ έχυν ήδη αναρτηθεί ην επίσημη ισελίδα τυ Υπυργείυ: και έχυν απαλεί σε όλα τα Λύκεια τη χώ. Τέλ, υπενθυμίζεται ότι ι υπψήφιι (μαθητέ και απόφιτι) με αναπηρία και ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκε πυ εξετάζνται σύμφωνα με την κείμενη νμθεσία πρφρικά ή γπτά κατά περίπτωση, πρέπει ω τι 20 Φεβρυαρίυ να υπβάλυν σχετική αίτηση με τα απαιτύμενα δικαιλγητικά Λύκειό τυ.

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

13. Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 19 παρ Άρθρ ο 17 παρ. 2

13. Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 19 παρ Άρθρ ο 17 παρ. 2 13. Άρθρ 18 παρ. 5 14. Άρθρ 18 παρ. 7 15. Άρθρ 18 παρ. 8 16. Άρθρ 19 παρ. 4 9. Άρθρ 17 παρ. 2 Πυραγί (παραγωγικής σχλής) 189 Πυραγί (σχλής µετεκπαίδευσης) 7 Υππυραγί - Ανθυππυραγί (παραγωγικής σχλής) 864

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 θα λειτουργήσουν τρία (3) νέα Τµήµατα Πανεπιστηµίων και δεκατρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 225 22729 19709 http://www.enl.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ SIMON SMITS ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα Ορισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αόριστ & Ορισμέν Ολκλήρωμ Αρχική-Πράγυσ Πράγυσ ή Αρχική ή Αντιπράγωγ μι συνάρτηση f, σε έν διάστημ Δ νμάζετι η πργωγίσιμη συνάρτηση F γι την πί ισχύει F ( ) = f ( ) γι κάθε Ξ D π.χ. π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς Γ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 12,9 Αιτωλ/νίας 1,3 Ανατ. Αττική 2,9 Ανατ. Θεσ/νίκη 5,1 Αργολίδα 1,3 Αρκαδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ» «STUDY OF ACTIVE CIRCUIT FILTERS BY USING SIMULATION» ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο 0 ΜΑΘΗΜΑ.4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.4.. Συνέχει συνάρτησης στ o Ορισμός: Μι συνάρτηση f/α νμάζετι συνεχής στ σημεί Α, ότν υπάρχει τ lim f () ι είνι: lim f() = f( ) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ότν υπάρχει δ > 0 ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παπαντωνίου, τον Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής για την πρόσκληση την οποία μου απηύθυνε να έρθω

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παπαντωνίου, τον Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής για την πρόσκληση την οποία μου απηύθυνε να έρθω Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παπαντωνίου, τον Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής για την πρόσκληση την οποία μου απηύθυνε να έρθω στο σημερινό Συνέδριο. Να ευχαριστήσω τους πρέσβεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009 ΕΞΕΛ ΤΕΙ Α/Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου 6. 6.4 σκήσεις σχλικύ βιβλίυ σελίδας 9 30 Ερωτήσεις Κατανόησης. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; πάντηση Όταν η κρυφή της είναι σηµεί τυ κύκλυ και ι πλευρές της είναι τέµνυσες τυ κύκλυ. ν φ και ω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μυριζάκης* Επιθεώρηση Κοινοτικών Ερευνών, 53/1984. * Dr. Rer. Pol.

Γιάννης Μυριζάκης* Επιθεώρηση Κοινοτικών Ερευνών, 53/1984. * Dr. Rer. Pol. Επιθεώρηση Κιντικών Ερευνών, 53/1984 Η διείσδυση της σύγχρνης τεχνλγίας στ ελληνικό σπίτι και η στάση των Ελληνίδων μητέρων απέναντι στη σύγχρνη τεχνλγική εξέλιξη και την πυρηνική ενέργεια Γιάννης Μυριζάκης*

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιάδα η εμή. Η δική μου Ιλιάδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ιλιάδα η εμή. Η δική μου Ιλιάδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιλιάδα η εμή Η δική μυ Ιλιάδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίυ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΒ Εφρεία Πρϊστρικών και Κλασικών Αρχαιτήτων Κύπρυ 68, 461 00 Ηγυμενίτσα, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Α.Ε.Ε. ΠΥ ΘΑ ΑΦΑΛΙΤΥΝ ΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΦΤΑ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΤΕΛΕ- (ΜΙΚΤΗ) ΤΕΓΑΗ ΕΝΝΙΑΩΡΦ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ (ΜΙΚΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα