Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα και τ χρόνια πρόβλημα τυ πάρκινγκ θα ξανακάνει την εμφάνισή τυ. Μόν πυ φέτ θα υπάρχει μία διαφρά, πυ ελπίζυμε ότι θα λύσει τ πρόβλημα. Μιλάμε για τ νέ δημτικό πάρκινγκ, τ πί θα χρησιμπιηθεί... Club Hotel Casino Loutraki Σελ. 5 ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Μια μναδική έκδση πυ μα φέρνει πι κντά σημαντικό έργ τυ αρχαιλόγυ Humfry Payne... Σελ. 4 Βυλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Πάν Μπεγλίτη Για τη συντήρηση τυ δικύ δικτύυ... Ανάμεσα ι δύ περιλαμβάνεται και η Παλαιά Εθνική Οδό (ΠΕΟ) Αθηνών- Κρίνθυ- Πατρών, πυ διασχίζει τ Νμό Κρινθία, σε μήκ περίπυ 50 χιλιμέτρων. Επειδή η μεταφρά τη αρμδιότητα συντήρηση... Σελ. 3 πλιτική... Α τ αναλύσυμε! Καιρό τώ μιλύν όλι, για «έλλειμμα πλιτική»! Στην Ελλάδα έχυμε τ ευφυέ δαιμόνι τυ πνεύματ και μπρύμε με τ πλυλιικό μεγαλεί τη γλώσσα μα, να χρησιμπιύμε μεταφρικέ φράσει, πυ μεθερμηνευόμενε έχυν πλυσελιδνόημα! Τι σημαίνει λιπόν «έλλειμμα πλιτική» και πω τ εννύμε; Αυτό πυ λαό εννεί,είναι κυρίω η απυσία πρσώπων και η ανυπαρξία πλιτικύ σχεδιασμύ! Την πλιτική... Σελ. 6 Νέα Δημκτία: The day after Όλα τα είχε η κυβέρνηση και εκείν πυ τη έλειπε ήταν η σημερινή κατάαση, να βρίσκεται δηλαδή αντιμέτωπη με την εσωρέφεια και τν εσωκμματικό πόλεμ επίδξων διαδόχων, την ώ πυ η ικνμική κρίση αρχίζει να δείχνει τ πγματικό τη πρόσωπ και ι δημσκπήσει εμφανίζυν άνιγμα τη «ψαλίδα» υπέρ τυ ΠΑΣΟΚ... Σελ. 3 Πεζόδρμ Πυλαρινύ Κόρινθ

2 2 Τρύπια... δίχτυα Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ» Με ικανπίηση δέχθηκε η Δημκτική Αναγέννηση τ σχέδι νόμυ πυ υπβλήθηκε από την Καθηγήτρια Αλίκη Γιωτπύλυ-Μαγκπύλυ, ν Πρόεδρ τη Βυλή και τυ αρμόδιυ Υπυργύ, τ σχετικό με την «κυκύλα και τυ «κυκυλφόρυ». Να σημειώσυμε εδώ πω, τ σχετικό σχέδι νόμυ πυ συνέταξε και υπέβαλλε η κ. Μαγκπύλυ, αναφέρει: Μετά τ άρθρ 189 τυ Πινικύ Κώδικα, όπω ισχύει, πρίθεται άρθρ τ πί λαμβάνει τν αριθμό 189 Α και έχει ω εξή Άρθρ 189 Α «Συμμετχή σε δημόσια συνάθριση με απόκρυψη τυ πρσώπυ» 1. Όπι μετέχει ή εμφανίζεται σε δημόσια συνάθριση με καλυμμέν τ πρόσωπ ή διαμρφωμέν κατά τρόπ πυ να μη διακρίννται τα χακτηριικά και συνεπώ η ταυτότητά τυ, τιμωρείται με φυλάκιση τυλάχιν δυ μηνών μέχρι ενό έτυ. 2. Σε περίπτωση πυ τ άτμ πυ αναφέρεται ην πρηγύμενη παράγφ συνδέεται με σχέση υπαλλήλυ ή αξιωματύχυ με τν ευρύτερ δημόσι τμέα τιμωρείται με φυλάκιση τυλάχιν έξι μηνών. 3. Αν τ άτμ πυ αναφέρεται ι πρηγύμενε παγράφυ διαπράξει εγκληματικέ πράξει κατά τυ πρσώπυ ή περιυσιακών ιχείων τρίτων, τιμωρείται σύμφωνα με τ άρθρ 94 ΠΚ παρ. 1 με τι πινέ των σχετικών διατάξεων τυ ΠΚ για τα διαπχθέντα αδικήματα κατά συρρή με τι πινέ των παγράφων 1 ή 2 τυ παρόντ άρθρυ. 4. Μετατρπή τη περιριική τη ελευθερία πινή σε χρηματική κατά τ άρθρ 82 ΠΚ δεν επιτρέπεται. Αιτιλγική Έκθεση Η είσδ ή εισβλή «κυκυλφόρων» ή πρσώπων πυ κρύβυν ή αλλιώνυν τα χακτηριικά τυ πρσώπυ τυ ώε να μην αναγνωρίζνται σε δημόσιε εκδηλώσει ή συναθρίσει διαφόρων ειδών (διαδηλώσει, πρείε κλ.) ή απλώ σε δημόσιυ χώρυ με πλυάριθμυ συγκεντρωμένυ ανθρώπυ (π.χ, θέατ, αίθυσε μιλιών ή συναυλιών, πλατείε με καφενεία, μπαρ κλ). κατά κανόνα ακλυθείται από πρσβλή δικαιωμάτων τυ ανθρώπυ (ΔΑ) και συγκεκριμένα : τυ δικαιώματ των πλιτών να συνέρχνται ελεύθε και ειρηνικά (ά. 11 Σ), να εκφράζνται ελεύθε (ά. 14 Σ), των δικαιωμάτων ην υγεία, σωματική και ψυχική, και η σωματική ακειότητα (ά. 7 2 Σ και 16 Κεφάλαι ΠΚ), τυ δικαιώματ ην περιυσία (ά. 17 Σ και ά. 1 τυ 1υ Πρόσθετυ Πρωτκόλλυ ΕΣΔΑ και μερικά εγκλήματα τυ 23υ Κεφαλαίυ τυ ΠΚ), ην αξιπρέπεια (ά. 2 1 Σ και 7 2 Σ) και η ζωή (ά. 2 ΕΣΔΑ και 15 Κεφάλαι ΠΚ). Σημειωτέν ότι σύμφωνα με πάγια νμλγία τυ Ευρωπαϊκύ Δικαηρίυ Δικαιωμάτων τυ Ανθρώπυ, η ελευθερία τυ συνέρχεσθαι συνεπάγεται όχι μόν την αρνητική υπχρέωση απχή από παρεμπδιικά μέτ εκ μέρυ τυ Κράτυ, αλλά και τη θετική υπχρέωση τυ Κράτυ να πρατεύει τυ πλίτε από ταχπιά ιχεία τα πία επιχειρύν με πιδήπτε τρόπ να δημιυργήσυν έκτρπα ή να πακωλύσυν την μαλή διεξαγωγή τη εκδήλωση ή άλλων αναλόγων περιπτώσεων ή απλύτω την διεξαγωγή τυ (βλ. απόφαση ΕΔΔΑ, Plattform «Ärzte für das Leben», 21 Ιυνίυ 1988, Σειρά Α, αρ. 139, παρ. 32). Η απαγόρευση εισβλή κυκυλφόρων απτελεί αναγκαί πρληπτικό μέτρ για την πγματπίηση αυτή τη κτική υπχρέωση, η πία επιβάλλεται μάλια γενικότε από τ ά. 5 τη ΕΣΔΑ. Οι υλικέ ζημιέ ιδίω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και καταημάτων, με εμπρησμύ, σπασίματα κλ. κατέησαν σβαρότατ και καθόλυ σπάνι πρόβλημα και η πρόληψή τυ επείγν καθήκν τυ κράτυ. Επιπρσθέτω εθνικί λόγι συντρέχυν για την επείγυσα ανάσχεση τυ φαινμένυ, διότι τα από τυ «κυκυλφόρυ» δημιυργύμενα έκτρπα χρησιμπιύνται από τυ εχθρύ τη χώ μα ω επιχειρήματα απδεικτικά τη ύπαρξη τρμκτία ην Ελλάδα ή για απόσπαση τη πρσχή των πλιτών από σβαρότατα εθνικά θέματα. Επί πλέν ην πράξη η δίωξη των «κυκυλφόρων» μετά τι βιαιπγίε καταλήγει η μη τιμώρηση των πγματικών ενόχων ή ην ενχπίηση όχι σπάνια υπτιθεμένων δών αλλά πράγματι αθώων, εν μέρει και λόγω δυσχέρεια ταύτιση τυ δράη πυ κρύβει τ πρόσωπό τυ. Εξ άλλυ η διαδικασία τυ αυτφώρυ για πλλύ λόγυ, πέν τη γνωή υπερφόρτωση των δικαηρίων, είναι σε αυτέ τι περιπτώσει ιδιαίτε ενδεδειγμένη. Γι αυτό θεωρύμε ότι μόν με την πινικπίηση τη παρείσφρηση ή εισόδυ κυκυλφόρων ι δημόσιε συναθρίσει κλ. - και ασχέτω πρ τη διάπξη βιαιπγιών παντό είδυ - θα μπρέσυμε να πλήξυμε πρληπτικά τ θλιβερό αυτό φαινόμεν και να απφύγυμε τι καταρφικέ συνέπειε πυ κατά κανόνα τ ακλυθύν. Οι κυκυλφόρι πληθύννται και ργανώννται επικίνδυνα. Τ κράτ φείλει να εξασφαλίσει επειγόντω την ασφάλεια των πλιτών για να πρλάβει τι διαρκώ πυκνότερε και καταρφικότερε πράξει τυ. Τόσ η διαδικασία τυ αυτφώρυ (πυ συνδυασμό τη με την παράγφ 1 εξυπακύεται) όσ και απκλεισμό τη μετατρπή τη ερητική τη ελευθερία πινή σε χρηματική (πυ πρβλέπεται από την παράγφ 4) ισχυρπιύν την πρληπτική ικανότητα τη πινή. Ιδίω η ργάνωση μάδων «κυκυλφόρων», πυ πιθανλγεί κινή χρηματική πηγή ίσω και ξένη πρ τα μέλη, καθιά λιγότερ επώδυνη ή και ανώδυνη τη χρηματική πινή για τ κάθε μέλ τη ργάνωση. Νμίζυμε ότι, αν εισαχθεί ν ΠΚ διάταξη όπω η πρτεινόμενη ω 189 Α, είναι απαλειπτέα η παρ. 2 τυ ά. 167 πυ έχει απδειχθεί αλυσιτελή. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΝΝΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Χρόν 7 Αριθ. Φύλλυ 303 Κωδικό 6895 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Λ. Λεσάκη και ΣΙΑ Ο.Ε. Δαμασκηνύ 34 - Κόρινθό Τηλ.: ΕΚΔΟΤΗΣ Κωναντίν Σπυρόπυλ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κωναντίν Σπυρόπυλ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άννα Παππά ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Άννα Παππά ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ιζαμπέλα Ρύση CREATIVE ART DIRECTOR Δήμ Γεωργόπυλ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νικ. Κελαϊδή Τιμή φύλλυ 1 Ευρώ ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Για την Ελλάδα ιδιωτών Ευρώ Για την Ελλάδα εταιριών Ευρώ Για την Ελλάδα τπεζών Ευρώ Για την Ελλάδα συλλόγων Ευρώ Χειρόγφα και φωτγφίε είτε δημσιευτύν είτε όχι ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ Τα ενυπόγφα δημσιεύματα εκφράζυν τι απόψει εκείνων πυ τα υπγράφυν. ΔIANOMH ΑΡΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Διαφημίσει 1η κατά συμφωνία Ξεχωρίσαμε... ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

3 άρθρ Δεκεμβρίυ Φεβρυαρίυ Νέα Δημκτία: The day after Όλα τα είχε η κυβέρνηση και εκείν πυ τη έλειπε ήταν η σημερινή κατάαση, να βρίσκεται δηλαδή αντιμέτωπη με την εσωρέφεια και τν εσωκμματικό πόλεμ επίδξων διαδόχων, την ώ πυ η ικνμική κρίση αρχίζει να δείχνει τ πγματικό τη πρόσωπ και ι δημσκπήσει εμφανίζυν άνιγμα τη «ψαλίδα» υπέρ τυ ΠΑΣΟΚ, σκρπώντα την ηττπάθεια και ελαχιπιώντα τα περιθώρια τυ Καμανλή για πρόωρη πρσφυγή ι κάλπε. Όσ αφρά ην εσωκμματική αναταχή κυριαρχεί πρ τ παρόν ένα όνμα Δ. Αβμόπυλ, πί φαίνεται ότι απφάσισε να τεθεί ακόμα και εκτό κυβέρνηση πρκειμένυ να ανακτήσει τ χαμέν έδαφ, ν αγώνα τη διαδχή. Στην υσία με τι δηλώσει τυ, για την έλλειψη «εθνικύ σχεδίυ δράση» για την ικνμία (σιγά την ανακάλυψη) υπυργό Υγεία επιτέθηκε φαινμενικά ν κ. Συφλιά (τν πρωθυπυργεύων), αλλά ην πγματικότητα επιτέθηκε η συμφωνία πυ έγινε μεταξύ των άλλων για την επόμενη ημέ η Νέα Δημκτία, από την πία ίδι έμεινε έξω (ή μάλλν καλύτε, τν άφησαν απ έξω). Επαληθεύνται εκείνα πυ ακύγνταν την επόμενη ημέ τη ρκωμσία τη νέα κυβέρνηση, ότι «ανασχηματισμό λκλήρωσε την διαλγή για τα κεντρικά πρόσωπα τη Νέα Δημκτία πυ θα καθρίσυν και την επόμενη ημέ. Ο Καμανλή είπε, η Ντό από την μια, Αντώνη από την άλλη και Συφλιά σε ρόλ μεταβατικύ. Οι Αλγσκύφη και Αβμόπυλ μένυν εκτό ντηλ. Ο Κυριάκ σπίτι τυ και». Αυτή τη «συμφωνία κυριών» έχει βάλει σαν όχ κ. Αβμόπυλ, αλλά όλα αυτά πυ συμβαίνυν μέχρι σήμε κυβερνών κόμμα (;)! είναι μόν η αρχή τυ τέλυ, γνωρίζυμε πλύ καλά όλι ότι, τέτιε συμφωνίε είναι καλέ μόν για να τι θυμύνται (εκείνι πυ τυ συμφέρυν). Δεν είναι κρυφό ότι η υπυργό εξωτερικών απδέχθηκε μεν τ «πρβάδισμα Συφλιά» πρ την Επαληθεύνται εκείνα πυ ακύγνταν την επόμενη ημέ τη ρκωμσία τη νέα κυβέρνηση, ότι «ανασχηματισμό λκλήρωσε την διαλγή για τα κεντρικά πρόσωπα τη Νέα Δημκτία πυ θα καθρίσυν και την επόμενη ημέ. Ο Καμανλή είπε, η Ντό από την μια, Αντώνη από την άλλη και Συφλιά σε ρόλ μεταβατικύ... επόμενη ημέ, από την άλλη όμω δεν μπρεί να κρύψει (όσ κι αν πρσπαθεί) τν εκνευρισμό τη επειδή δεν ξέρει πυ τ πάει «αντ αυτύ». Στ μεταξύ, υπυργό άμυνα αδειάζει τη υπυργό εξωτερικών (πλύ σημαντικό) και τν υπυργό εσωτερικών (όχι σημαντικό). Ο υπυργό εσωτερικών έχει όχαρό τυ τν «υπυργό» «δημόσια τάξη», για καταλάβυν όλι πι κάνει κυμάντ ην αυνμία (α μην ξεχνάμε με τι κλακευτικά λόγια τν πρσφωνύσε πριν λίγ καιρό). Ο υπυργό αγρτική ανάπτυξη και πράτη τυ «αντ αυτύ», βρίσκνται όμα όλων των βυλευτών εξ επαρχία για τα αγρτικά (ναι, εκείνων πυ πρέρχνται από αγρτική ικγένεια, όπω δήλωναν πρόσφατα). Ο υπυργό μεταφρών (πρώην παιδεία), «δίνει» δημσιεύματα εναντίν τυ νυν υπυργύ παιδεία. Οι φίλι τυ «αντ αυτύ», επιτίθενται κατά τυ υπυργύ υγεία. Βυλευτέ από την περιφέρεια θυμύνται τώ ξαφνικά όλα τα πρβλήματα πυ υπάρχυν ν τόπ τυ και με διάφρυ τρόπυ (είτε φανερά, είτε αφήνντα υπνύμενα), «εκβιάζυν» την κυβέρνηση ότι θα καταψηφίσυν ένα νμσχέδι, αν δεν τα λύσει (με ότι αυτό συνεπάγεται)! Μέσα σε όλ αυτό τ σκηνικό και ανάμεσα σε όλυ αυτύ, τ Μαξίμυ πρσπαθεί να μαζέψει την κατάαση (τα ασυμμάζευτα δηλαδή). Αλλά δεν βλέπυμε να καταφέρνει κάτι υσιαικό. Τ παιχνίδι έχει πλέν χαθεί. Οι ισρρπίε κυβερνών κόμμα έχυν διαταχθεί ανεπανόρθωτα, απλά περιμένυμε τ...τέλ! Βυλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Κρινθία κ. Πάν Μπεγλίτη Για τη συντήρηση τυ δικύ δικτύυ τυ Νμύ Επίκαιρη Ερώτηση πρ τν Υπυργό Εσωτερικών, Δημόσια Διίκηση και Απκέντρωση και τν Υπυργό ΠΕΧΩΔΕ. Ακλυθεί τ πλήρε κείμεν τη ερώτηση : «Με απόφαση τη Γενική Γμματέα τη Περιφέρεια Πελπννήσυ (Αρ.Πρωτ. : 15400/ ), όπω δημσιεύθηκε ΦΕΚ 1932/ , καθρίσθηκαν ι δί τυ Νμαρχιακύ δικτύυ τυ Νμύ Κρινθία, η συντήρηση των πίων ανήκει πλέν ην αρμδιότητα των υπηρεσιών τη Νμαρχιακή και τη Τπική Αυτδιίκηση. Ανάμεσα ι δύ περιλαμβάνεται και η Παλαιά Εθνική Οδό (ΠΕΟ) Αθηνών- Κρίνθυ-Πατρών, πυ διασχίζει τ Νμό Κρινθία, σε μήκ περίπυ 50 χιλιμέτρων. Επειδή η μεταφρά τη αρμδιότητα συντήρηση τυ δικύ δικτύυ δεν συνδεύτηκε και από τυ αναγκαίυ πόρυ, η Τπική Αυτδιίκηση και ι φρεί τη, αδυνατύν να επωμισθύν αυτό τ κό, με απτέλεσμα τόσ η ΠΕΟ, όσ και πλλί άλλι δί τυ Νμαρχιακύ δικτύυ, να μην μπρύν να συντηρηθύν, να βρίσκνται σε ικτρή κατάαση και να δημιυργύνται, καθημερινά, σβαρί κίνδυνι ατυχημάτων για τυ πλίτε και ζημιών για τα αυτκίνητα και τα δίκυκλα. Ερωτώνται : - Με πιυ πόρυ θα συντηρηθεί τ δικό δίκτυ τυ νμύ Κρινθία και η ΠΕΟ όταν η Τπική Αυτδιίκηση έχει δηλώσει την πγματική χρηματδτική αδυναμία τη να αναλάβει ένα τόσ μεγάλ κό ; - Πρβλέπει τη δυνατότητα εκταμίευση πόρων από τ ΕΣΠΑ πυ θα διατεθύν ην Τ.Α. για τη συντήρηση τυ Νμαρχιακύ δικτύυ ; - Πότε πρβλέπετε να επιλυθεί τ πρόβλημα αυτό και να απτπύν ι κίνδυνι σβαρών ατυχημάτων σε μια περιχή με σημαντική εσωτερική και διερχόμενη κυκλφρία ; Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ» Ο Βυλευτή τυ ΠΑΣΟΚ κ. Π. Μπεγλίτη, με αφρμή την κατάθεση τη παπάνω επίκαιρη ερώτηση, έκανε την ακόλυθη δήλωση : «Όπω και όλι ι συμπλίτε μα ην Κρινθία, διαπιώνω, καθημερινά, την τγική κατάαση ην πία βρίσκεται τ νμαρχιακό δικό δίκτυ και ιδιαίτε η Παλαιά Εθνική Οδό, από την άπψη τη συντήρηση. Δυυχώ η μεταφρά τη αρμδιότητα συντήρηση υ φρεί τη Τ.Α. δεν συνδεύτηκε από τυ αναγκαίυ πόρυ και απλύτω δικαιλγημένα η ΤΕΔΚ Κρινθία έχει εκφράσει τν έντν πρβληματισμό και την αδυναμία τη να αναλάβυν ι δήμι τ κό. Η εικόνα τη ΠΕΟ, σε πλλά τη σημεία, δεν περιπιεί τιμή σε κανένα μα. Ο κίνδυν για τη ζωή των πλιτών και την καταρφή τη περιυσία τυ είναι υπαρκτό και καθημερινό. Τα αρμόδια Υπυργεία και η Περιφέρεια Πελπννήσυ έχυν την ευθύνη τη άμεση επίλυση τυ πρβλήματ, με την εκταμίευση των αναγκαίων πόρων και την παρχή τεχνγνωσία πρ τυ Δήμυ. Οπιαδήπτε πειτέρω καθυέρηση μπρεί να απδειχθεί μιία για ζωέ συμπλιτών μα, αλλά και θα υπνμεύσει τη γενικότερη ανάπτυξη τυ τόπυ μα. Θα επανέλθω η Βυλή, κατά τη συζήτηση τη επίκαιρη ερώτηση, για την άσκηση τη αναγκαία πίεση.»

4 4 πλιτισμό Club Hotel Casino Loutraki ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ Η ανάγνωση αυτύ τυ βιβλίυ πυ εκδόθηκε με πρωτβυλία και απκλειική χρηγία τη club hotel casino loutraki επιφυλάσσει γνώσει, ιρικέ αναδρμέ, συγκινήσει, περιπλανήσει σε αρχαιλγικά μνπάτια τη Ελλάδα τυ Μεσπλέμυ μέσα από τ βί και τ έργ τυ εμπνευσμένυ αρχαιλόγυ Humfry Payne. Και εδώ ένα ερώτημα ακλυθεί τν αναγνώη φαντάσυ πόσα θα είχε κάνει αν είχε ζήσει περισσότερ. Μια μναδική έκδση πυ μα φέρνει πι κντά σημαντικό έργ τυ αρχαιλόγυ Humfry Payne, διευθυντή τη Αρχαιλγική Σχλή τη Αθήνα α χρόνια τυ μεσπλέμυ, πυ πρόσφερε σημαντικά αρχαιλγικά ευρήματα η χώ μα. Ήταν «Άδωνι» τη αρχαιλγία όπω τν απκαλύσαν όσι τν γνώριζαν αλλά και ι κρυφαίι αρχαιλόγι τη επχή τυ Μεσπλέμυ. Πάντρεψε την παράδση των περιηγητών με την επιημνική γνώση των αρχαιλόγων και όλα αυτά με ένα σπάνι σεβασμό ι Ελληνικέ παδόσει. Φίτησε ην Οξφόρδη όπυ επέδειξε τ ερευνητικό τυ πνεύμα από νωρί. Κερδίζει υπτρφία για να σπυδάσει Μεσγειακή Αρχαιλγία και πλαίσι των σπυδών τυ γίνεται δεκτό ω σπυδαή η Βρετανική Σχλή Αθηνών. Φτάνει ην Πάτ και ταξιδεύει με τρέν ην Αθήνα τ 1924 γνωρίζντα την Ελλάδα με ανιχτέ πληγέ από την πρόσφατη Μικσιατική καταρφή και την φτώχεια πυ σάρωνε τυ Έλληνε. Ταξίδευε σε πλλέ πόλει Κόρινθ, Ναύπλι, Άργ, Μυκήνε, Σπάρτη, Καλαμάτα, Τρίπλη, Ολυμπία αναζητώντα αρχαιλγικά ευρήματα. Τ 1925 από τυ Δελφύ σκαρφαλώνει σε ένα ενό μνπάτι όπυ αντικρύζει ένα φάρ σε μια ενόμακρη χερσόνησ πυ εισχωρεί μύχ τυ Κρινθιακύ τπίυ. Ένα χρόν αργότε τ αντικρύζει από την κρυφή τυ Ακρκρίνθυ. Σε αυτό τ μυηριώδε κμμάτι γη έκανε σε λίγα χρόνια την σημαντικότερη ανακάλυψη τη τριαντακνταετία. Έγινε γνωό πλύ γρήγ κύκλωμα των Αρχαιλόγων μέσω τη δημσίευση τυ έργυ τυ Necrocorinthia. Πρώτ σημαντικό αθμό τη παμνή τυ ην Ελλάδα ήταν η Ελεύθερνα τη Κρήτη όπυ ακλύθησε τν Έβαν ι ανασκαφέ. Τ 1929 αναλαμβάνει την διέυθυνση ανασκαφή ην Ελεύθερνα με μεγάλε ελπίδε πυ όμω δεν επαληθεύνται. Τ φθινόπωρ τυ 1929 αναλαμβάνει τη θέση τυ διευθυντή τη Βρετανική Σχλή Αθηνών και φέρνει νέ πνεύμα υ φιτητέ. Με την ελπίδα πάντα τη σημαντική ανακάλυψη πηγαίνει σημεί με τν φάρ πυ πακλυθύσε από μακριά. Πίευε πω εκεί υπήρχαν ευρήματα πυ δεν είχαν καταφεί από τυ Ρωμαίυ κατακτητέ γιατί ήταν απασχλημένι με την λεηλασία τη Κρίνθυ. Πίευε πω εκεί βρίσκεται ένα ναό αφιερωμέν ην Ή όπω περιέγψε Πλύταρχ. Τν Μαί τυ 1930 ανασκάπτεται μέρ ενό ναύ τυ 6υ αιώνα π.χ. αφιερωμέν ην Ή Ακία. Λίγ αργότε ανασκάπτει την Αγρά και αργότε αρχίζει η διεύρηνση τυ Τεμένυ τη Ή Λιμενία. Τ τρίτ και μεγαλύτερ μέρ τη ανασκαφή λκληρώνεται τν Ιύνι τυ 1932 και φέρνει φω σημαντικά ευρήματα. Τ τελευταί και σημαντικό έργ τυ Humfry Payne ήταν τ βιβλί τυ Atlantic Marble Sculpture from the Acropolis, πυ αφρά τα γλυπτά τη Ακρόπλη των Αθηνών και έδωσε νέε πληρφρίε σε θέματα πυ ω τότε θεωρύνταν δεδμένα. Ο Payne αναγνώρισε τη μρφή τυ Περσέω από ένα ακρωτήρι και όχι τη Γργύ, όπω είχε υπηριχθεί παλαιότε. Τν Απρίλι τυ 1936 επισκέπετεται ξανά την Πεχώ και αντικρύζντα τν περίφημ φάρ φωνάζει α Ελληνικά γεια συ φανάρι. Ένα χαιρετισμό πυ έφερε όλ τ βάρ τη σκληρή πρφητεία... Οι Πεχωρίτε τν σέβνταν απεριόρια και τν λάτρεψαν, εμπνευσμένι από τη ργή πυ έβλεπαν α μάτια τυ, αλλά και από την ευκαιρία πυ τυ έδινε για ανάδειξη και ικνμική τόνωση τυ τόπυ τυ. Άφησε την τελευταία τυ πνή ην Αθήνα ι 8 Μαίυ τυ 1936 και τάφηκε ι Μυκήνε κατόπιν δική τυ επιθυμία. Λίγε και φτωχιέ λέξει πυ δεν φτάνυν για να αναδείξυν την πρσφρά και τ έργ τυ τόσ σημαντικύ αυτύ ανθρώπυ. Όμω, πρέπει να εκφράσυμε τα θερμά μα συγχαρητήρια υ κ.κ Αντ. Στεργιώτη και Γιάννη Βχάτι πυ με την επιμνή τυ κατάφεν να μα δώσυν μια τόσ λαμπρή έκδση όχι μόν για την Κρινθία αλλά και λόκληρη την Ελλάδα, γιατί έτσι πρίθεται ακόμα ένα διαμάντι ν πλιτισμό μα... Κλείνντα να κτήσυμε η μνήμη μα την σημαντική φράση τυ κ. Στεριώτη από τ εισαγωγικό τυ σημείωμα βιβλί. Ο Πλιτισμό ω μέσ για την λόπλευρη ανάπτυξη ενό τόπυ, πλιτισμό πυ υπηρέτησαν άνθρωπι όπω Humfry Payne είναι και θα εξακλυθήσει να είναι επίκεντρ των πρωτβυλιών μα.

5 μμμ...μμμ...εεε... 5 Φίλε και Φίλι των Μμμ Μμμ Εεε Ξεκινάμε σήμε χωρί πρόλγ, όπω συνηθίζυμε τ τελευταί διάημα, μόν πυ με δυ λγάκια θέλυμε να πύμε ότι, λόγω τυ απκριάτικυ κλίματ των ημερών, καλό θα είναι όλι εκείνι πυ λχρνί χρησιμπιύν μάσκα ή πρσωπεί, ανάλγα πάνττε με τι περιπτώσει, α πετάξυν τ επικάλυμμα απ τη μυτσύνα τυ, έω και για ένα μνάχα σαββατκύριακ κι α μα δείξυν τι πγματικά σκέφτνται να κάνυν επί τη υσία και όχι μόν με λόγια για να βηθήσυν ην ανάπτυξη τυ τόπυ μα και τη βελτίωση τυ βιτικύ μα επιπέδυ. Πλλί πλιτικί απέκτησαν απόλυτη εξυσία και φίμωσαν τν Τύπ. Πτέ ην ιρία Τύπ δεν απέκτησε απόλυτη εξυσία και πτέ δεν φίμωσε τυ πλιτικύ. David Brinkley (αμερικανό δημσιγράφ) Καρναβάλι, Λυτράκι 2009 Πλλέ εκδηλώσει ετιμάζει η ργανωτική επιτρπή Καρναβαλιύ Λυτράκι, παρόλ πυ κάπιι είχαν φρντίσει να δημιυργηθεί ένα κλίμα αρνητικό, με αμφίβλη τη διεξαγωγή των ερταικών χάπενινγκ τύτη τη χρνιά, λόγω τη ικνμική κρίση. Αντίθετα, όχι μνάχα τ Καρναβάλι θα γίνει, αλλά φέτ θα είναι καλύτερ από εκείν των πρηγύμενων χρόνων. Πλλί καλλιτέχνε θα μα διασκεδάσυν και σίγυ ι καρναβαλιέ και τα άρματα θα κλέψυν την παράαση. Αναλυτικά τ πρόγμμα των εκδηλώσεων η σελίδα 13! ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα και τ χρόνια πρόβλημα τυ πάρκινγκ θα ξανακάνει την εμφάνισή τυ. Μόν πυ φέτ θα υπάρχει μία διαφρά, πυ ελπίζυμε ότι θα λύσει τ πρόβλημα. Μιλάμε για τ νέ δημτικό πάρκινγκ, τ πί θα χρησιμπιηθεί (υσιαικά θα τεαριεί) για πρώτη φρά τι φετινέ απκριέ. Τ πάρκινγκ βρίσκεται πίσω από τη Λέσχη Αξιωματικών και χωρά περίπυ 250 αυτκίνητα. Είναι ένα έργ ανάσα για τ επιβαρυμέν κυκλφριακό πρόβλημα τυ Λυτκίυ. Βέβαια δεν είναι ακόμα έτιμ, αλλά (όπω βλέπετε η φωτό) έχει ρωθεί και θα αξιπιηθεί τι ημέρε τη αιχμή. Τ πάρκινγκ σε συνδυασμό με τν περιφερειακό, πυ είναι έτιμ και ήδη χρησιμπιείται, θα ανακυφίσει την πόλη. Εκλγέ 2009 Καλά, για πλύ μπυνταλάδε μα περνύν ρισμένι! Δηλαδή, από τη μια βγαίνυν και λένε ότι εκλγέ θα έχυμε με την λκλήρωση τη τετετία κι από την άλλη αφήνυν να εννηθεί ότι θα πάμε ι κάλπε τν Ιύνι, τ αργότερ!. Πυρσβεήρε ληγμένι! Θα συγκινηθεί κανεί, ή θέλετε να φωνάξω τα κανάλια;(τάχυμε ξαναγράψει)καταπληκτικό αυτό πυ πατηρήσαμε δικαικό μέγαρ (;)! Κρίνθυ, όλι, μα όλι ι πυρσβεήρε πυ υπάρχυν έχυν λήξει από τ 2004 και μερικί από τ Δεν γνωρίζυμε φυσικά αν έχυν γεμιεί και μπρύν να χρησιμπιηθύν σε περίπτωση ανάγκη και απλά ξέχασαν να ενημερώσυν την ετικέτα πυ κρέμεται από τ «λαιμό» τυ, ή αν όντω είναι εκεί μόν και μόν για να κάνυν «μπύγι» και να διακσμύν τ χώρ. Αλήθεια, αν κάπι κατάημα έχει πυρσβεήρε «ληγμένυ», θα κληθεί να πληρώσει πρόιμ ιδικτήτη τυ; Ή θα τυ αφαιρέσυν την άδεια λειτυργία; Όλα με τ όνμά τυ! Διαβάσαμε «Παρόν», ότι νέ Υπυργό Δικαισύνη κ. Δένδια ετιμάζεται να καταργήσει με διάταγμα την ανωνυμία α μπλγκ. Εμεί εδώ η «φάρμα» δεν έχυμε κανένα πρόβλημα, αλλά μα ενχλεί γιατί η συγκεκριμένη κίνηση, μα φέρνει η μνήμη άλλε επχέ.όταν η ελευθερία τυ λόγυ υπήρχε μόν α λόγια! Αγαπητέ κύριε νέε υπυργέ έχετε δίκι. Επιτέλυ η ανωνυμία πρέπει να εξαφανιεί.δεν πάει άλλ. Πρέπει,να τα λέμε όλα με όνμα και επίθετ Πρέπει να γνωρίζυμε πιι είναι υπεύθυνι σύμφωνα με τ νόμ. Για να μπρύμε να τυ «τσιμπάμε» και να απδίδυμε τι, ευθύνε τυ και φυσικά να τιμωρύνται παδειγματικά! Μμμμρρρρ, ανατρίχιασα Πριν όμω εφαρμύν όλα αυτά πυ θέλετε θα πρέπει ΝΑ μάθυμε ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ: εκείνων εξαιτία των πίων έχυν χρεκπήσει όλα τα ασφαλιικά ταμεία και φτάσαμε σημεί ι συντάξει και τα νσήλια να πληρώννται με δανεικά. εκείνων εξαιτία των πίων τα νσκμεία δεν έχυν χρήματα ύτε για παμάνε (θα μυ πει, σιγά τ πσό πυ φείλυν υ πρμηθευτέ, μόν 2,5 δισεκατμμύρια ευρώ). των επιχειρηματιών πυ ανέγειν μεγαθήρια πάνω α καμένα και ν αιγιαλό. εκείνων πυ ευθύννται για τι «πατάτε» ην εξωτερική πλιτική μα (βλ. νμασία των Σκπίων, Ίμια κ.ά,) εκείνων πυ πακλυθύν χωρί κό τ τηλέφων όλων των Ελλήνων και τυ Έλληνα πρωθυπυργύ. εκείνων εξαιτία των πίων εκατμμύρια Έλληνε έχασαν κόπυ μια ζωή Χρηματιήρι (τν καθρέπτη τη ικνμία). των απδεκτών των μιζών τη Siemens των απδεκτών των μιζών και των αλαξκλιών με τη Ι.Μ.Ξ.Β.Χ. (Ιερά Μνή Ξεπλύματ Βρώμικυ Χρήματ των υπευθύνων όλων των ΜΚΟ και τα πσά με τα πία επιχρηγύνται από τ Υπυργεί Εξωτερικών και άλλα ευαγή ιδρύματα. των μεγαλεμπόρων τη λαχαναγρά και κρεαταγρά πυ δυλεύυν με κέρδ πάνω από 700% των υπευθύνων όλων των ΚΑΡΤΕΛ πυ θησαυρίζυν ι πλάτε τυ μισθωτύ και τυ συνταξιύχυ όλων των διικητών και κτικών λειτυργών πυ πλύτισαν με τα Ομόλγα Τέλ, κύριε νέε υπυργέ τη Δικαισύνη, αφύ καταπλεμήσετε την δυσφήμιση, την συκφαντική δυσφήμιση και την εξύβριση πυ διαπιώνετε ότι λαμβάνει χώ δια μέσω των blogs, θα θέλαμε να μα πείτε και πώ πρτίθεσθε να καταπλεμήσετε την πρσβλή τη νημσύνη μα; Θα δώσετε τ ΟΝΟΜΑ τυ υπεύθυνυ σύμφωνα με τ νόμ; Συγχαρητήρια με ΟΝΟΜΑ!! Σα βαρέθηκα, σα βαρέθηκα!... Θα μυ πείτε, τ ίδι μπρεί να πει κανεί και για την πάρτη μυ! Ναι, αγαπητί, βαρέθηκα ν ακύω υπσχέσει για έργα πυ δεν γίννται, ή καλύτε πυ δεν λκληρώννται ύτε σε μακέτε! Βαρέθηκα ν ακύω λόγια, εξαγγελίε και πργράμματα για την καλυτέρευση τυ βιτικύ μα επιπέδυ και από την άλλη κάθε τρει και λίγ να πακλυθώ φαινόμενα διαφθρά, διαπλκή και ρεμύλα! Και να μην ξεχάσω ν αναφερθώ α διατρφικά σκάνδαλα, πυ συχνά-πυκνά βγαίνυν η φό. Πόσι απ αυτύ τυ κυρίυ πυ έχυν κατηγρηθεί ότι τάισαν χιλιάδε κόσμυ με σάπια κρέατα, θαλασσινά, τυρκμικά και άλλα δηλητηριασμένα ή ληγμένα πρϊόντα, τιμωρήθηκαν; ΚΑΝΕΝΑΣ! Και ύτε πρόκειται! Βλέπει δεν είμαε τόσ α-πλίτιι, όπω ι Κινέζι, πυ παίρνυν κεφάλια ην κυριλεξία και για ικνμικέ ατασθαλίε! Γιατί η χώ μα,για να τιμωρήσει κάπιν πρέπει να έχει βύληση και όχι να μιλά μόν για νόμυ αυηρύ, πυ μπάζυν όμω από παντύ, καθ ότι τυγχάνυν διάτρητι από παράθυ πυ χρησιμπιύν ι επιτήδειι για να διαφεύγυν. Θα μυ πείτε, εδώ ζωέ χάννται κι ύτε καν διαθέτει την ευθιξία αρμόδι κατά περίπτωση υπυργό να παιτηθεί και να πάει σπίτι τυ, αναλαμβάνντα τι ευθύνε τη ανικανότητά τυ! Βαρέθηκα ν ακύω για κράτ δικαίυ και για δικαισύνη κι από την άλλη τ μναδικό πυ πατηρώ να επαληθεύεται είναι η τύφλα τη! Βαρέθηκα να βλέπω ι τηλεράσει αυτά πυ εσεί θέλετε να βλέπω και να μυ τα σερβίρετε έτσι όπω βλεύει εσά και τα συμφέρντα των μεγαλκαρχαριών πυ σα χρηματδτύν! Βαρέθηκα να βαριέμαι!

6 Επικαιρότητα 6 Επικαιρότητα Εν συντμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ διικητικό συμβύλι τυ Συλλόγυ Πντίων Νμύ Κρινθία, σα πρσκαλεί να τιμήσετε με την παρυσία σα την εκδήλωση τυ Συλλόγυ μα πυ θα γίνει για την κπή τη βασιλόπιτα, την Κυριακή 15 Φεβρυαρίυ 2009 και ώ 6.00 μ.μ., ην αίθυσα «Χρυσόμυ Σμύρνη», ν Ιερό Ναό Κιμήσεω τη θετόκυ η Ν. Ιωνία (Συνικισμό Κρίνθυ). ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Οι μακεδόνε κάτικι τυ Νμύ Κρινθία η γιρτή πυ ργάνωσε τ Διικητικό Συμβύλι τυ Συλλόγυ τυ «Μέγα Αλέξανδρ»με πρόεδρ τν κύρι Πέτρ Χτζηπαππά, έκψαν την πατρπαράδτη βασιλόπιτα για τ 2009 κέντρ Callas beach Λεχαίυ. Τη γιρτή τίμησαν με την παρυσία τυ: Ο ιερέα τη εκκλησία Λεχαίυ πυ ευλόγισε την πίτα. Οι βυλευτέ τη Ν.Δ. Κ. Κόρκα Αθηνά και κ. Κόλλια. Ο βυλευτή τυ ΠΑΣΟΚ K. Μπεγλίτη Παναγιώτη, έειλε επιλή γιατί δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθεί λόγω ιγενειακών υπχρεώσεων. Ο Σύλλγ ετίμησε τν επί κτώ χρόνια Πρόεδρ τυ κ. Χάψα πυ απχώρησε τ παρελθόν έτ, με ασημένια πλακέτα με τν όρκ τυ Μ. Αλεξάνδρυ. Επακλύθησε συνείαση με πλύσια αιδέσματα, με εξαιρετικό φαγητό και γλέντι με χρύ και τγύδια. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/03/2009 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ Ώ πμ Ημερίδα με Θέμα «Κρινθιακά κσιά - Πρπτικέ Εξαγωγών» Εισηγητή: Ι. Μπυτάρη, Πρόεδρ Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλυ & Οίνυ (ΕΔΟΑΟ ) Γ. Παπαπαναγιώτυ, Εκπρόσωπ ΟΠΕ Εκπρόσωπι Ξένων Επιμελητηρίων Συνδιργανωτέ : Νμαρχιακή Αυτδιίκηση Κρινθία, Δήμ Νεμέα Πρώην νμαρχιακή σύμβυλ κ. Λία Ρυμελιώτη Έλλειμμα πλιτική! Α τ αναλύσυμε! Καιρό τώ μιλύν όλι, για «έλλειμμα πλιτική»! Στην Ελλάδα έχυμε τ ευφυέ δαιμόνι τυ πνεύματ και μπρύμε με τ πλυλιικό μεγαλεί τη γλώσσα μα, να χρησιμπιύμε μεταφρικέ φράσει, πυ μεθερμηνευόμενε έχυν πλυσελιδνόημα! Τι σημαίνει λιπόν «έλλειμμα πλιτική» και πω τ εννύμε; Αυτό πυ λαό εννεί,είναι κυρίω η απυσία πρσώπων και η ανυπαρξία πλιτικύ σχεδιασμύ! Την πλιτική την ασκύν άνθρωπι (!), πυ πρέπει όμω να διαθέτυν και ρισμένα βασικά χακτηριικά και κυρίω, να έχυν τα συγκεκριμένα πρσόντα! Τ ερώτημα είναι απλό! Για όλα τα επαγγέλματα απαιτύνται όχι μόν ειδικά πρσόντα, αλλά και βασικέ σπυδέ! Για τ επάγγελμα τυ πλιτικύ, (και μην μυ πείτε τ ανέκδτ, ότι δεν είναι επάγγελμα και μάλια τ πι πρσδφόρ!), έχυμε πτέ αναφερθεί α κριτήρια επιλεξιμότητα και α ξεχωριά πρσόντα, πυ απαιτήτω πρέπει να έχυν, αυτί πυ θα απφασίζυν ην βυλή των Ελλήνων για τι τύχε εκατμμυρίων ανθρώπων και θα κτύν α χέρια τυ τ τιμόνι τη χώ; Δυυχώ για μα, δεν έχυμε πράξει τα δέντα! Έτσι (για μεγάλ πσό πλιτικών) η ενασχόληση με την πλιτική, η εμπλκή με τα λεγόμενα κινά, έχει αφεθεί έτσι τυχαία, έτσι μιία, έτσι τυχδιωκτικά, υ κάθε φρά καλθελητέ, πυ είτε έχυν είτε όχι τα χρειαζύμενα πρσόντα και τι απαίτητε ικανότητε, εμφανίζνται ην πλιτική σκηνή δρυφρικά, είτε με τ πρσόν τη ικνμική επιφάνειά τυ, (πυ είναι βασικό εργαλεί ανάδειξη τυ), είτε με την μπρέλα τυ τυ κληρνμικύ νόματ τυ, είτε με την τεχνηέντω καλλιεργύμενη μέθδ τη επικινωνία (υπκλίσει, αγκαλίτσε, φιλάκια, χαμόγελα πλατειά και τι κάνυν ι κυμπάρι, είναι καλά τα παιδιά και τα τιαύτα! Παμένει λιπόν ζωντανό τ ανακύπτυν ερώτημα! Υπάρχυν άτμα ικανά να πλιτευτύν, για την πλιτική και για τν λαό και όχι για την καριέ τυ και τα ιδιτελή συμφέρντα τυ; και να ασκήσυν εξυσία με την επιτυχία; Έχυν τι πρϋπθέσει εκείνε, για να γίνυν αύρι υπυργί και να επιλύσυν με πατριωτισμό και όμα τα χρνίζντα πρβλήματα τυ λαύ τυ; Μέχρι σήμε, η απάντηση δυυχώ δεν μα γεμίζει αισιδξία! Όλι μα διαβεβαιώνυν ω αυριανί μνηήρε τη εξυσία, ότι έχυν τυ κατάλληλυ ανθρώπυ, να μα κυβερνήσυν καλύτε από τυ άλλυ και ακόμα καλύτε από τ χθε! Δεν μα εξηγύν όμω (και αυτό μάλλν γίνεται με μικρκμματικό υπλγισμό) και δεν μα ξεκαθαρίζυν, πω γίνεται να μα κυβερνήσυν με δκιμασμένυ αλλά απτυχημένυ πλιτικύ και άτμα πυ τα πεπγμένα τυ, άλλτε φανερώνυν την ανικανότητα τυ, άλλτε πρβληματίζυν για τι πρθέσει τυ και άλλτε άφησαν επχή για την γενική πλιτική ανεπάρκεια τυ! Κυρίω όμω, ι υπψήφιι γαμπρί (!), δεν μα καταθέτυν την υσιαική τυ πρόταση, τυτέιν τ σχέδι τυ, για τ πω θα τιμνιάρυν τ καράβι και θα περάσυν τι συμπληγάδε τη κρίση! Εξακλυθύμε να ακύμε «λόγια τυ αέ», για μεταρρυθμίσει πυ θα γίνυν, για αλλαγέ πυ θα σχεδιασθύν, για σχέδια πυ θα εκπνηθύν, για πλιτικέ πυ θα διατυπωθύν, για εφαρμγέ μέτρων πυ θα ανακινωθύν, για τρόπυ διεξόδυ από την κρίση πυ θα μα πρκύψυν, για τα πρβλήματα πυ θα λυθύν με νέυ τρόπυ μια καλύτερη διακυβέρνηση, για τα ικνμικά τη χώ πυ θα διρθωθύν, για τ έλλειμμα πυ θα εξαφανισθεί ω δια μαγεία και για τ δημόσι χρέ, πυ θα μειωθεί (κύρι ίδε πω!) και όλι αναρωτιόμαε, αν υ καιρύ μα γίννται θαύματα, ή αν παρεμπιπτόντω μα πρέκυψε «εγκέφαλ σφία», ή αν κλωνπιήσαμε κάπιν αείμνη ΗΓΕΤΗ (!) και δεν τ μάθαμε ακόμα! Κατά τ αλλα; φω τύνελ δεν φαίνεται και ύτε ην άκρη τυ υπάρχει φω, όσ δεν διατυπώννται με σαφήνεια ικνμικέ και κινωνικέ πλιτικέ, πυ θα εμπνεύσυν εμπισύνη υ πλίτε και θα μειώσυν τν φόβ για τ απέλπιδ μέλλν τυ! Οι υπάρχντε εέ τη εξυσία και τη πρωθυπυργική και υπυργική και κινβυλευτική καρέκλα, μιάζυν να κιτύν τν ασθενή ην εντατική, χωρί να είναι ει θέση να πρτείνυν καμιά θεπεία! Έτσι, ακόμα και ην περίπτωση πλιτικών αλλαγών ι πλίτε γνωρίζυν ότι αυτό σίγυ θα αλλάξει, είναι η ανακατανμή των υπυργικών αξιωμάτων, τα νέα πρόσωπα α υπυργεία και ην βυλή και η ανακατανμή κυβερνητικών... αυτκινήτων! Εκείν, πυ συμπεσματικά καταλήγυμε είναι, ότι για τα σημερινά κακώ κείμενα, από πυθενά δεν πρκύπτει, ότι υπάρχει καλύτερη πλιτική, πυ θα τ αλλάξει ώε να γίνυν καλύτε! Τ πλιτικό έλλειμμα δεν φαίνεται υδόλω ότι μπρεί να γίνει πλεόνασμα! Θα μπρύσε να είναι κείμεν αγγελία! «Αναζητείται ΗΓΕΤΗΣ, πυ να εμπνέει, ανεξαρτήτω βάρυ, ύψυ,καταγωγή, με άριη εμπισύνη και γνωσιλγία τυ φαινμένυ Ελλάδα!, αυτδημιύργητ με πλιτικό λόγ, με φιλσφική σκέψη και ρητρική διαλγική δεινότητα και όρεξη για δυλειά! Θα πρτιμηθύν ι έχντε θηλυκό μυαλό, ετιμλγία και γνωρίζντε άρια την Ελληνική γλώσσα! Επιθυμητή η δυναμικότητα, τ πάθ και κινώ λεγόμεν πλιτικό τσαμπυκά!» (Μέχρι ότυ βρεθεί... α πρσευχόμαε!).

7 επικαιρότητα Δεκεμβρίυ Φεβρυαρίυ και τ λιμάνι τη Κρίνθυ Επειδή τ τελευταί διάημα ι πλίτε πακλυθύν, με δυσκλία να κατανήσυν, μια δημόσια συζήτηση για τ λιμάνι με συχνέ αντεγκλήσει μεταξύ τπική και κεντρική εξυσία αλλά και μεταξύ διαφόρων τπικών φρέων και παγόντων, πυ χακτηρίζεται από ασάφειε και πλλά επικινωνιακά τεχνάσματα, θεωρύμε απαίτητ να παρέμβυμε με αυτό τ συνπτικό κείμεν για να διευκρινίσυμε τι απόψει τη Κίνηση Πλιτών γι αυτό τ εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τ παρόν και τ μέλλν τη πόλη μα και τη ευρύτερη περιχή μα. Πρώτν, η Κίνηση θεωρεί ότι χακτηρισμό τυ λιμανιύ τη Κρίνθυ ω εθνική σημασία και ι πρβλεπόμενε εμπρευματικέ χρήσει τυ (α πλαίσια τυ νόμυ για τν Γενικό Χωρταξικό Σχεδιασμό και Αειφόρ Ανάπτυξη τη χώ), ω συμπληρωματικέ η «... θαλάσσια εμπρευματική υπδμή τη ευρύτερη βιμηχανική και χνδρεμπρική περιχή τη Αττική», θα έχυν με την τρέχυσα χωρθέτηση τυ λιμένα, αρνητικέ συνέπειε τόσ για την πιότητα ζωή των πλιτών όσ και για τι μακρπρόθεσμε πρπτικέ βιώσιμη ανάπτυξη τυ Δήμυ και τη ευρύτερη περιχή τυ νμύ μα. Δεύτερν, η Κίνηση θεωρεί ότι τ πρτεινόμεν σχέδι τυ Υπυργείυ Εμπρική Ναυτιλία, πυ πρβλέπει την αλλαγή τυ θεσμικύ πλαισίυ διαχείριση των λιμένων τη χώ και τη σύαση ανωνύμυ εταιρεία με τ επιχείρημα τη δυνατότητα εξασφάλιση χρηματδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανάπτυξη των λιμένων - παρά τι διαβεβαιώσει τ ΥΕΝ για τν χακτηρισμό τυ λιμανιύ μα ω πρωτίω τυριικύ και δευτερευόντω εμπρικύ εγκυμνεί σβαρύ κινδύνυ. Μια τέτια εξέλιξη δεν εξυπηρετεί τ συμφέρν τυ Δήμυ μα, πυ συνδέεται άμεσα και με την πρασία τυ Κρινθιακύ σύμφωνα με τα συμπεράσματα τη μελέτη ENVIREG τη ΕΕ, και γι αυτό βρίσκει την Κίνηση κατηγρηματικά αντίθετη. Τρίτν, και σύμφωνα με τα παπάνω, η πιθανή επέκταση τυ πρβλήτα ην πρέκταση τη δύ Εθνική Αντίαση θα επιδεινώσει τι αρνητικέ συνέπειε από την λειτυργία τυ λιμανιύ μέσα ν ιό τη πόλη μία από τη πίε είναι η συνακόλυθη επέκταση τη περίφξη πυ θα απμνώσει τ κέντρ τη πόλη από την θάλασσα, και γι αυτό είμαε αντίθετι και σε ένα τέτι ενδεχόμεν. Τέταρτν, η Κίνηση κρίνει ότι η δέσμευση τη σημερινή κυβέρνηση για τη διατήρηση τυ δημόσιυ χακτή τη ανώνυμη εταιρεία (55% δημόσι, 45% τπική αυτδιίκηση) δεν απκλείει την ιδιωτικπίησή τη και την εισαγωγή τη Χρηματιήρι, όπω πρβλέπεται με τη συνένωση των Λιμενικών Ταμείων και τη συγκρότηση Οργανισμών Λιμένων, και δεν απτελεί εγγύηση για την απδχή των σχεδίων τυ Υπυργείυ. Πέμπτν, η Κίνηση τπθετείται κατά τη ανάπτυξη τη εμπρική χρήση τυ σημερινύ λιμανιύ και τάσσεται υπέρ τη ήπια τυριική αξιπίησή τυ καθώ και υπέρ τη ανάπτυξη μαρίνα. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη πρέπει να χακτηρίζεται από ένα λκληρωμέν σχεδιασμό, πυ θα αξιπιεί την ιρική κληρνμιά και τυ φυσικύ πόρυ τη περιχή μα, θα σέβεται τν άνθρωπ, θα πρατεύει τ περιβάλλν και θα δημιυργεί τι πρϋπθέσει για την αντιμετώπιση τη ανεργία και τυ κινωνικύ απκλεισμύ. Η Κίνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η χρήση τυ λιμανιύ θα πρέπει να ενταχθεί Επιχειρησιακό Σχέδι Ανάπτυξη τυ Δήμυ καθώ και χωρταξικό σχεδιασμό μα για τι χρήσει γη, πυ θα πρέπει να χακτηρίζνται από τι παπάνω αρχέ. Έκτν, η Κίνηση τάσσεται υπέρ τη διαχείριση των λιμένων από την τπική αυτδιίκηση και συγκεκριμένα από τα Δημτικά Λιμενικά Ταμεία. Η σύαση τυ Δημτικύ Λιμενικύ Ταμείυ Κρινθίων με τ Πρεδρικό Διάταγμα 201τυ 2001 όπω τρππιήθηκε με τ ΠΔ 15/2004, δημιυργεί τι κατάλληλε πρϋπθέσει ανάληψη των αρμδιτήτων τυ υπάρχντ Λιμενικύ Ταμείυ από τ Δημτικό. Αντίιχα παδείγματα υπάρχυν και μάλια και για λιμένε διεθνύ σημασία όπω έχυν χακτηριεί αυτί τη Μυκόνυ και τη Ρόδυ. Η Κίνηση ζητά από την δημτική αρχή τη σύγκληση σε σώμα τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Δημτικύ Λιμενικύ Ταμείυ Κρινθίων ώε να λειτυργήσει τ συντμότερ δυνατόν αναλαμβάνντα αυτό τι μεταφερόμενε αρμδιότητε τυ υπάρχντ Λιμενικύ Ταμείυ, όπω ρητά πρβλέπει η σχετική νμθεσία και νμλγία η πία δεν πρϋπθέτει νμθετική πράξη κατάργηση τυ υπάρχντ λιμενικύ Ταμείυ. Θεωρεί ότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει από την ημέ ελέχωση τυ Δ.Σ. αυτύ τυ Νμικύ Πρσώπυ τυ Δήμυ και βρίσκει ακατανόητη αν όχι κάτι άλλ- τη μέχρι τώ την ατλμία τη δημτική αρχή. Έβδμν, σε ό,τι αφρά τα μπαζώματα τυ Αγ. Νικλάυ, η Κίνηση, αν και θεωρεί ότι τέτιυ τύπυ παρεμβάσει περιβάλλν δεν πρέπει να γίννται, πλύ περισσότερ όταν δεν έχυν γίνει νμίμω και ενταγμένε σε ευρύτερ σχεδιασμό, τάσσεται υπέρ τη νμιμπίηση και μεταβίβαση τη ιδικτησία ή τυλάχιν τη χρήση τυ Δήμ για να γίνυν κινόχρη χώρ πσίνυ, αναψυχή, αθλητισμύ και ναυταθλητισμύ, με ήπιε παρεμβάσει ενταγμένε σε έναν ευρύτερ σχεδιασμό ανάπλαση τυ παλιακύ μετώπυ τη πόλη. Τέλ, η Κίνηση πρτείνει να ληφθύν άμεσα μέτ για την αντιμετώπιση τυ κυκλφριακύ πρβλήματ και την υπβάθμιση τη πιότητα τη ζωή των πλιτών από τι νταλίκε πυ διασχίζυν καθημερινά την πόλη. Πι συγκεκριμένα πρτείνει: - Καννιική διάταξη για τι ώρε και ημέρε κυκλφρία των νταλικών - Μικτό Κλιμάκι Ελέγχυ νμιμότητα κυκλφρία νταλικών, ρυμυλκύμενων και ρυμυλκών -Ενεργπίηση των θεσμικών ργάνων ελέγχυ τη πιότητα τυ περιβάλλντ από τη Νμαρχιακή αυτδιίκηση (ΚΕΠΠΕ), τόσ κατά μήκ τη διαδρμή των φρτηγών-ρυμυλκών κτλ όσ και εντό τυ ίδιυ τυ λιμένα. Κάθε καθυέρηση ην υλπίηση των παπάνω αφήνει τ χώρ και δίνει τ χρόν ι συνειδητέ ή ασυνείδητε πρσπάθειε ρεβλή ανάπτυξη και υπθήκευση τυ μέλλντ τη πόλη και τη ευρύτερη περιχή μα. Βυλευτή Ν.Δ. Κρινθία κ. Αθηνά Κόρκα «Ανήλικι παράνμι μετανάε» Μετά τ τέλ τη συνεδρίαση, η κα ΚΟΡΚΑ έκανε τι ακόλυθε δηλώσει: «Σ αυτή τη συνεδρίαση ασχληθήκαμε με τ φαινόμεν τη μετανάευση και ειδικότε με τυ ανήλικυ παράνμυ μετανάε και τη διαδικασία νμιμπίησή τυ, γιατί είναι καταάσει και νέα δεδμένα πυ επηρεάζυν και θα επηρεάσυν τα επόμενα χρόνια την καθημερινότητα και την εξέλιξη η χώ μα. Η Ελλάδα, λόγω τη γεωγφική τη θέση, είναι πύλη εισόδυ μεγάλυ αριθμύ μεταναών. Γνώμνα των ενεργειών μα είναι η Συνθήκη τη Γενεύη και η Συνθήκη τυ Δυβλίνυ ΙΙ. Επίση, πρόσφατη απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ρίζει ότι ι ευρωπαϊκέ χώρε δεν μπρύν να πρχωρύν σε μαζικέ νμιμπιήσει, αλλά σε νμιμπιήσει περιρισμένυ αριθμύ, μόν για ανθρωπιικύ λόγυ. Κατ αρχήν, πρέπει να κατανήσυμε ότι είναι σωό να πρωθηθεί μια δέσμη μέτρων πυ να δηγεί ν περιρισμό τη ανάγκη αυτών των ανθρώπων να μετακινηθύν παράνμα και ην ανάπτυξη των χωρών από τι πίε πρέρχνται. Αυτή είναι μια παγκόσμια πλιτική, πυ δεν μπρεί να αντιμετωπιεί μόν από την Ευρώπη. Βεβαίω επειδή ι ανήλικι δεν είναι παβάτε τη μεταναευτική νμθεσία, αλλά δικαιύχι πρασία, πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη πρόνια για τα κέντ υπδχή και γενικά για τ καθεώ παμνή τυ ην Ελλάδα και για την πειτέρω νμιμπίησή τυ. Επίση πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία παρχή ασύλυ και η εξασφάλιση τυ δικαιώματ πρόσβαση σ αυτό όλων των παιδιών, να υπάρξει πρόβλεψη όχι μόν για τυ ανήλικυ, αλλά για όλη την ικγένειά τυ, να ελεχωθύν ι αυνμικέ υπηρεσίε με εξειδικευμένα ελέχη, να υπάρχει η κατάλληλη ψυχλγική και νμική ήριξη και επιπρσθέτω ένα λκληρωμέν πρόγμμα μαλή πρσαρμγή και κινωνική ένταξη των παιδιών αυτών, γιατί ήρθαν ην πατρίδα μα διεκδικώντα ένα καλύτερ αύρι. Σε κάθε περίπτωση τ θέμα αυτό είναι ιδιαίτε ευαίσθητ και χρειάζεται μια συναινετική πρσέγγιση απ όλυ μα, ώε να μπρέσυμε να τ αντιμετωπίσυμε με τη μεγαλύτερη δυνατή απτελεσματικότητα».

8 8 Οδηγό διασκέδαση Ξεκινάμε με πλλέ πρτάσει για την διασκέδασή σα... Τ μεζεδπωλεί «Ρακί & Αλάτι» ην παλία «Καλάμια» σα τ πρτείνυμε ανεπιφύλακτα, εκεί μπρείτε να απλαύσετε γευικότατα πιάτα σε ένα όμρφ χώρ. Τ Cafe club «Liquid» θα είναι κλειό μέχρι αρχέ Μαρτίυ... «Μαϊράλι» Λυτράκι για όλυ εκείνυ πυ ξέρυν να εκτιμύν τ καλό φαγητό. Σε ένα καταπληκτικό χώρ, μπρείτε να απλαύσετε, λόφρεσκα ψάρια, υπέρχε πικιλίε, μναδικέ σαλάτε, φανταικέ πίτε και φυσικά τι ξεχω- ριέ XL μπριζόλε τυ. Όσ για τ σέρβι όπω πάντα άψγ.. «Μ α ϊ σ τ ρ ά λ ι» τηλ Cuore di Leone Cafe restaurant Πλατεία Φιλελλήνων Ναύπλι To Cafe Restaurant «Cuore di Leone» σην πλατεία Φιλελλήνων Ναύπλι, λειτυργεί πλέν με νέα πρόσωπα! Οι πρτάσει τυ sef, θα σα ξετρελάνυ! Είναι μια μναδική πρόταση, για όπια ώ τη ημέ ή τη νύχτα. Στ καλύτερ σημεί τη πόλητυ Ναυπλίυ!Σα τ πρτείνυμε ανεπιφύλακτα. Τ «Wave s» Λυτράκι είναι έτιμ να σα υπδεχθεί κάθε μέ πρωΐ βράδυ και φυσικά με την καλύτερη μυσική. Ανακαινισμέν, ζεό και όπω πάντα με μναδική θέα και ύφ. «O Eύθυμ Χίρ» Κανταρέ ην Κόρινθ, απέναντι απ τ Αρχαί Λιμάνι. Σε ένα υπέρχ χώρ, περιμένει όλυ εκείνυ πυ ξέρυν να εκτιμύν τ καλό φαγητό... Ανικτά κάθε μέ εκτό Δευτέ τηλ Τ «Ρακί & αλάτι» ην παλία καλάμια, καταπληκτικά πιάτα. Ανικτά κάθε μέ εκτό Δευτέ. Μία επίσκεψη... Tel&fax: site:www.rdj.gr

9 Οδηγό διασκέδαση 9 Τα «Palmie bistro» Λυτράκι. Σε ένα καταπληκτικό χώρ, διακσμημέν με πλύ γύ, μπρείτε να απλαύσετε, τ καφεδάκι σα, τ πτό σα και φυσικά τα γευικότατα πιάτα τυ. Τώ όλε ι γεύσει χώρ σα.!«palmie bistro» πλατεία 25η Μαρτίυ. Τηλ Tα «ΛΑΔΑΔΙΚΑ» είναι η διάθεσή σα. To must τη νυχτερινή διασκέδαση, είναι κντά σα, για να σα χαρίσει μναδικέ ιγμέ. Μναδικέ παρυσίε σε ένα καταπληκτικό χώρ! «ΛΑΔΑΔΙΚΑ» Νταρά 58 ην Κόρινθ... Τ multi Ethnic restaurant «ΤΡΙΛΟΓΙΑ», με νέ ύφ και χρώματα. Όσ για τα πιάτα τυ, όπω πάντα υπέρχα ην γεύση και την εμφάνιση. multi Ethnic restaurant «ΤΡΙΛΟΓΙΑ», 20 μέτ από τ Δημαρχεί Κρίνθυ, ην Κλιάτσυ... Τ ΠΟΛΙΣ cafe συνεχίζει να είναι κντά σα, με καταπληκτιά σάντυϊτ, μναδικέ μπαγκέτε, γευικότατυ καφέδε, και φυσικά ξεχωριά πτά ΠΟΛΙΣ cafe ην Κόρινθ, ην πλατεία... Τηλ Θα κλείσω με τ «Beau the club» Λυτράκι, με άλλη όψη και ύφ.. μία μναδική πρόταση χώρ τη νυχτερινή διασκέδαση.«beau the club» Ανικτά Πασκευή Σάββατ... Τηλ ALL DAY FOOD ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ DELIVERY / Για τ «NUMBER ONE» ην Κόρινθ τι να γράψει κανεί. Όλι τ γνωρίζυν, ι περισσότερι έχυν δκιμάσει τι μναδικέ τυ γεύσει τυ χώρ τυ. Αλλά εδώ και λίγ καιρό υπάρχει μία μναδική αίθυσα όπυ μπρείτε να καθίσετε και να απλαύσετε ότι τβάει η όρεξή σα! «NUMBER ONE» Τ πι γρήγρ delivery ην πόλη, με ένα τηλεφώνημα, όλε ι επιθυμίε σα εκεί πυ θέλετε... Τηλ και Loutraki-9,Εtn.Αntistasis str. info: Tel&fax: site:www.rdj.gr

10 10 Σωματεί ΑΜΕΑ Νμύ Κρινθία ΕΙΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ ΔΑΝΙΗΛ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣ.Α.μ.Ε.Α. 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ήμααν εκεί... Για μία ακόμη φρά η ΑΝΑΠΗ- ΡΙΑ απέδειξε πω είναι ενωμένη σαν μια γρθιά, έω κι αν δεν έχει χέρια, κι αν δεν έχει πόδια, κι αν δεν μπρεί να μιλήσει, να ακύσει, να συντνίσει τ μυαλό, ήταν όμω εκεί. Όλη η Ελλάδα, από τν Έβρ έω την Κρήτη, 380 Σωματεία πυ εκπρσωπύσαν την ΑΝΑ- ΠΗΡΙΑ με τσαγανό και απαίτηση, φώναξαν πω ΑΝΑΠΗΡΗ είναι η ματιά τη κινωνία. Τ 10% τυ Ελληνικύ πληθυσμύ, είναι τα άτμα με ειδικέ ανάγκε, είναι ΑΥΤΟΙ πυ έδωσαν σάρκα και ά όμα τη ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και έγιναν όχι επαίτε αλλά απαίτησαν τα δικαιώματα τυ μέσα η ζωή και ην κινωνία, βρντφωνάζντα τίπτα για εμά, χωρί εμά. Κι επειδή σε αυτό τν τόπ, τίπτα δεν χαρίζεται, εμεί όλι ι εκπρόσωπι τη ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ φωνάξαμε και πιέψαμε μόφωνα πω υπάρχει ένα μεγάλ έλλειμμα η δημκτία πυ έχυμε σε αυτή τη χώ, Η ΜΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. Η λέξη έκφση σημαίνει κατάθεση ψυχή και πυγμή από και πρ την κινωνία, όχι ζήτυλε ζωή, αλλά ηγέτε ζωή. Η κακμιριά είναι γνιδιακή, δεν γιατρεύεται, δεν αλλάζει και δεν ισρρπεί πτέ και με κανέναν. Δύσκλ να ξεριζώσει από την Ελληνική κινωνία την μιζέρια, την επαιτεία πυ τι έχυν πρσκλλήσει σαν έννιε ην αναπηρία. Πάγιε θέσει, παγωμένων ανθρώπων, όπω είπε κι ένα σύνεδρ 7 συνέδρι τη ΕΣΑΜΕΑ όπυ παρευρεθήκαμε εγώ σαν Γενική Γμματέα τυ Σωματείυ Α.μ.Ε.Α. Ν. Κρινθία και Πρόεδρ μα Σωκράτη Μαυρκρίδη, εκπρόσωπι σε αυτό τ συνέδρι μια πανελλαδική αλυσίδα πυ αντιμετωπίζει τα ΑΜΕΑ όχι σαν παθητικύ απδέκτε αλλά σαν λειτυργικύ πλίτε. Για να απδώσω θέλω πρόσβαση δρόμ, ην ι- κγένεια, ην κινωνία, ην επιήμη, ην τέχνη, ην εργασία και σε όλα αυτά ΑΡΩΓΟΣ είναι η Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. Η Ε.Σ.Α..Μ.Ε.Α., όπω ανέφερε, Πρόεδρ τη Κ Γιάννη Βαρδακαάνη δεν είναι τ ΚΡΑΤΟΣ, η Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. είναι απέναντι από τ ΚΡΑΤΟΣ. 20 χρόνια Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α., 20χρόνια ζωή, εκεί πυ η ζωή έδειξε τ πρόσωπ τη με κλειά μάτια, εκεί πυ η τύχη δεν χαμγελά, σε άλλα πρσπέσε, μια παρέα φίλων με ζεή καρδιά, γλύκαναν τν πόν και πρωτένωσαν τι γρθιέ τυ. Και ξεκίνησαν περπατώντα σε ένα πλύ δύσκλ και δύσβατ μνπάτι, χτίζντα τ όμα τη Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. Ο πρώτ Πρόεδρ τη, κ. Παναγιώτη Κυρυμπλή, μα εξέπληξε όλυ με την υπέρχη μιλία τυ, όπυ επισήμανε πω η αγωνιικότητα είναι συνώνυμη τη ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, δεν αματά πτέ, δεν περιθωριπιείται πτέ, δεν μπαίνει σε καλύπια,δεν χρωματίζεται. Η Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. παρεμβαίνει, πρτείνει, διεκδικεί. Εγώ συήνω α άτμα με αναπηρία να πάρυν πρωτβυλίε, η ισότητα δεν κατακτάται, απσπάται πρώτα και μετά κατακτάται. Μαζί μα ήταν παρύσα και όλη η ηγεσία τη χώ, κ Γεώργι Παπανδρέυ, κ. Αβμόπυλ, κ Φλωρίδη, η κα Διαμαντπύλυ, η κα Πάλλη Πετλιά, κ Κακλαμάνη, κ Μελά και σεβασμιότατ αρχιεπίσκπ κ. Ιερώνυμ και για πρώτη φρά συνέδρι αυτό υπήρχε, εκπρόσωπ σύνεδρ για την ψυχική υγεία. Ο λόγ για την ψυχική αναπηρία, μια μάιγα τη επχή μα, πυ βρίσκεται κατώφλι όλων μα και ίσω και να τ έχει χτυπήσει κάπιε φρέ, μια απειλή πυ τρέφεται από τυ φρενήρει ρυθμύ τη σύγχρνη καθημερινότητα αλλά και από τ φόβ και την πρκατάληψη. Ένα άλλ σημαντικό κμμάτι πυ έθιξε κ Βαρδακαάνη ήταν τ τεράι και απρόσιτ κμμάτι των ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. Κάθετ και όπω πάντα με την ξύλινη γλώσσα πυ χρησιμπιεί σε δύσκλε και ιχειωμένε καταάσει, μα ανέφερε πω ξεκινά μια εκτεία σε όλυ αυτύ τυ χώρυ πυ θυμίζυν μαυσωλεία, αλλά πυ μέσα τυ ζυν ανθρώπινε ψυχέ. Πλλά μηνύματα φίλι μυ, ι θέσει, ι απόψει, τα ερωτηματικά, αλλά η ΕΛΠΙΔΑ και η ΔΥ- ΝΑΜΗ τυ 7υ Εκλγαπλγιικύ Συνεδρίυ πυ έγινε Σύλλγ των Εργαζμένων τυ Δήμυ Κρινθίων Ο Σύλλγ των Εργαζμένων τυ Δήμυ Κρινθίων για τ από 5/2/09 δημσίευμα σα έχει να δηλώσει ότι: εμμένει πρηγύμεν Δελτί Τύπυ πυ σα απέειλε. Όσν αφρά τ σχόλι σα ότι «Όμω η ανακίνωση τυ Συλλόγυ δεν μπαίνει σην υσία...» ένα μόν έχυμε να σα πύμε. Η μόνη υσία πυ ανακαλύψαμε σε αυτή τη ζωή είναι αυτή πυ περιγράφει τ λαικό άσμα: «Μια είναι η υσία... δεν υπάρχει αθανασία!!!». Όσν αφρά τα ερωτήματα πυ υπβάλατε για να σα απαντήσει Σύλλγ μα θα θέλαμε να σα υπδείξυμε ότι: Για τ πρώτ ερώτημα αρμόδι να απαντήσει είναι κ Λιάπη! Για τ δεύτερ χρειάζνται απαντήσει από πινδήπτε άλλ εκτό από τν Σύλλγ. Για τ τρίτ ερώτημα σα μάλλν θα πρέπει ευθέω να μα εξηγήσετε τι εννείτε γιατί εμεί δεν την καταλαβαίνυμε τη γλώσσα αυτή! Εμεί τ μόν πυ αντρίκεια και ρωμαίικα ξέρυμε τι κάνυμε, είναι να υπηρετύμε τυ πλίτε σαν υπάλληλι και να ηρίζυμε τυ εργαζμένυ σαν εκπρόσωπι τυ! Οι συγκαλύψει, ι ανακαλύψει και ι επικαλύψει αφρύν άλλυ! Εμεί ένα χρέ μα έμαθαν ι γνιί μα πω έχυμε σε αυτή τη ζωή. Πω πέ από τυ γφτύ Νόμυ και τα πινικά και τα μη πινικά δίκαια υπάρχυν ι άγφι Νόμι πυ μιλύν για «καλή πίη» «για συναλλακτικά ήθη» και για «υμανισμό» (ανθρωπιά!). Μάθαμε σε τύτη τη δυλειά μα, να μετράμε κάθε μέ «την κύση μα την δκιμασία μα και ταυτόχρνα την γενναιότητα μα»! Άλλωε η ακειότητα τυ καθενό μα είναι υπόθεση πρσωπική! Μια κινέζικη παριμία λέει: «Πάντα μένει λίγ άρωμα χέρι πυ πρσφέρει ρόδα και πάντα μένει λίγη λάσπη α χέρια πυ την πέταξαν»! Άλλωε θα πρέπει να ξέρετε ότι κάθε δήλωση πυ γίνεται είναι σαν τπεζική επιταγή. Η αξία τη εξαρτάται από τ τι υπάρχει σαν αντίκρισμα! Όσν αφρά την τελευταία παράγφ τυ δημσιεύματ σα, μπρεί ι εργαζόμενι Δήμ να έχυν χάσει τν ύπν τυ από την πγματικά υπέρμετρη πρσπάθεια τυ αλλά κτύν γερά τ τιμόνι και τν έλεγχ σε όλε τι Υπηρεσίε τυ Δήμυ! Η δε υπηρεσία καθαριότητα είναι σε πλλύ γνωό ότι ι εργαζόμενι αξίζυν συγχαρητηρίων γιατί πγματικά επιτελύν άθλ! Η δική μα άπψη είναι και πάγια θέση μα! Τελικά κιλπνύσε τ βυνό και έβγαλε πντίκι! Υ.Σ. Όσν αφρά τν τίτλ σα... «άλλα λόγια ν αγαπιόμαε» σα βεβαιώνυμε ότι όσα σα είλαμε εγγράφω δεν ήταν «άλλα λόγια» γιατί δεν «επιδιώκυμε να μα αγαπήσετε»! Ο Πρόεδρ Ο Γμματέα Γ. Ρυμελιώτη Γ. Παπαχρήυ ξενδχεί Novotel ην Αθήνα, ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ. Και κλείνντα, θα ήθελα να αθώ α λόγια πυ είπε Γεώργι Παπανδρέυ ην μιλία τυ Συνέδρι: Πόσ κλγείται η αξιπρέπεια ενό ΑΜΕΑ, πυ ζητάει σεβασμό από την κινωνία, αγάπη και χάδι απ αυτύ πυ θεωρεί δικύ τυ ανθρώπυ, ένα χαμόγελ από ερμητικά κλειά χείλη; ΤΟ ΚΟΣ- ΤΟΣ ΜΙΚΡΟ Η ΑΞΙΑ ΑΜΥΘΗΤΗ. Στέλλα Δανιήλ (Εργατικό Κέντρ Κρίνθυ) Τηλ./Fax:

11 παιδεία Δεκεμβρίυ Φεβρυαρίυ Λειτυργία νέων Τμημάτων ην Τριτβάθμια Εκπαίδευση Τ μηχανγφικό δελτί πυ θα υπβάλυν ι υπψήφιι για εισαγωγή ην Τριτβάθμια Εκπαίδευση τ ακαδημαϊκό έτ θα περιλαμβάνει Α) 16 νέα Τμήματα Πανεπιημίων και ΤΕΙ Β) 14 Τμήματα Πανεπιημίων και ΤΕΙ με τη νέα τυ νμασία λόγω μετνμασία παλαιών Τμημάτων Γ) ρισμένε μεταβλέ ένταξη Τμημάτων ω ακλύθω: Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 16 ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ 1) Τ Τμήμα Επιήμη Τρφίμων και Διατρφή τυ Πανεπιημίυ Αιγαίυ με έδ τη Λήμν εντάσσεται 3 επιημνικό πεδί. 2) Τ Τμήμα Πλιτικών Επιημών τυ Δημκρίτειυ Πανεπιημίυ Θράκη με έδ την Κμτηνή εντάσσεται 1 επιημνικό πεδί. 3) Τ Τμήμα Διίκηση Επιχειρήσεων τυ Δημκρίτειυ Πανεπιημίυ Θράκη με έδ την Κμτηνή εντάσσεται 5 επιημνικό πεδί. 4) Τ Τμήμα Μαιευτική τυ ΤΕΙ Δυτική Μακεδνία με έδ την Κζάνη εντάσσεται 3 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Υγεία και Πρόνια των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 9 των ΤΕΕ. 5) Τ Τμήμα Λγθεπεία τυ ΤΕΙ Καλαμάτα με έδ την Καλαμάτα εντάσσεται 3 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Υγεία και Πρόνια των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 9 των ΤΕΕ. 6) Τ Τμήμα Αυτματισμύ τυ ΤΕΙ Μεσλγγίυ με έδ τ Μεσλόγγι εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Ηλεκτρνική, Ηλεκτρλγικύ, Πληρφρική Δικτύων Η/Υ, Ναυτικύ Πλιάρχων και Ναυτικύ Μηχανικών των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 2,3,11,13 των ΤΕΕ. 7) Τ Τμήμα Εμπρία και Διαφήμιση τυ ΤΕΙ Πάτ με έδ την Αμαλιάδα εντάσσεται 5 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Οικνμία και Διίκηση των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 7 των ΤΕΕ. 8) Τ Τμήμα Διατρφή και Διαιτλγία τυ ΤΕΙ Λάρισα με έδ την Καρδίτσα εντάσσεται 3 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Γεωπνία Τρφίμων και Περιβάλλντ, Υγεία και Πρόνια των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 8,9,12 των ΤΕΕ. 9) Τ Τμήμα Πλιτικών Δμικών Έργων τυ ΤΕΙ Λάρισα με έδ τα Τρίκαλα εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα Δμικών Έργων των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 6 των ΤΕΕ. 10) Τ Τμήμα Τεχνλγία Πληρφρική και Τηλεπικινωνιών τυ ΤΕΙ Ινίων Νήσων με έδ τη Λευκάδα εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Ηλεκτρνική και Πληρφρική Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 2,11 των ΤΕΕ. 11) Τ Τμήμα Πρασία και Συντήρηση Πλιτισμική Κληρνμιά τυ ΤΕΙ Ινίων Νήσων με έδ τη Ζάκυνθ εντάσσεται 1 και 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Εφαρμσμένων Τεχνών, Οικνμία και Διίκηση των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 4,7 των ΤΕΕ. 12) Τ Τμήμα Διίκηση Συημάτων Εφδιασμύ τυ ΤΕΙ Δυτική Μακεδνία με έδ τα Γρεβενά εντάσσεται 5 επιημνικό πεδί, ην μάδα Οικνμία και Διίκηση των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 7 των ΤΕΕ. 13) Τ Τμήμα Επιχειρησιακή Πληρφρική τυ ΤΕΙ Δυτική Μακεδνία με έδ τα Γρεβενά εντάσσεται 4 και 5 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Οικνμία και Διίκηση και Πληρφρική Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 7,11 των ΤΕΕ. 14) Τ Τμήμα Εσωτερική Αρχιτεκτνική, Διακόσμηση και Σχεδιασμύ Αντικειμένων τυ ΤΕΙ Σερρών με έδ τι Σέρρε εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Εφαρμσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 4 των ΤΕΕ. Για την εισαγωγή Τμήμα απαιτείται εξέταση α ειδικά μαθήματα «Ελεύθερ Σχέδι» και «Γμμικό Σχέδι». 15) Τ Τμήμα Επιχειρηματικύ Σχεδιασμύ και Πληρφριακών Συημάτων τυ ΤΕΙ Κρήτη με έδ τν Άγι Νικόλα εντάσσεται 4 και 5 επιημνικό πεδί, ην μάδα των τμέων Οικνμία και Διίκηση, Πληρφρική Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ Α και ι μάδε 7,11 των ΤΕΕ. 16) Τ Τμήμα Οινλγία και Τεχνλγία Πτών τυ ΤΕΙ Καβάλα με έδ τη Δράμα εντάσσεται 4 επιημνικό πεδί, ην μάδα τυ τμέα Γεωπνία Τρφίμων και Περιβάλλντ των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 8 των ΤΕΕ. Β) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 14 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1) Τ Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικνμικών & Πλιτικών Σπυδών τυ Πανεπιημίυ Μακεδνία Οικνμικών και Κινωνικών Επιημών μετνμάζεται σε Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπυδών. 2) Τ Τμήμα Επιήμη και Τεχνλγία Υλικών τυ Πανεπιημίυ Ιωαννίνων μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Επιήμη Υλικών. 3) Τ Τμήμα Μηχανλόγων Μηχανικών Βιμηχανία τυ Πανεπιημίυ Θεσσαλία μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανλόγων Μηχανικών. 4) Τ Τμήμα Μηχανικών Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων τυ Πανεπιημίυ Δυτική Μακεδνία μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανλόγων Μηχανικών. 5) Τ Τμήμα Οικλγία και Περιβάλλντ τυ ΤΕΙ Ινίων Νήσων μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Περιβάλλντ και Οικλγία. 6) Τ Τμήμα Βιλγική Γεωργία τυ ΤΕΙ Ινίων Νήσων μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Βιλγική Γεωργία και Τρφίμων. 7) Τ Τμήμα Θερμκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθκμία τυ ΤΕΙ Καλαμάτα μετνμάζεται σε Τμήμα Βιλγικών Θερμκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθκμία. 8) Τ Τμήμα Τεχνλγία Γεωργικών Πρϊόντων τυ ΤΕΙ Καλαμάτα μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Τρφίμων. 9) Τ Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων τυ ΤΕΙ Λάρισα μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανική Βισυημάτων. 10) Τ Τμήμα Θερμκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθκμία τυ ΤΕΙ Κρήτη μετνμάζεται σε Τμήμα Βιλγικών Θερμκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθκμία. 11) Τ Τμήμα Γεωργική Μηχανλγία και Υδάτινων Πόρων τυ ΤΕΙ Μεσλγγίυ μετνμάζεται σε Τμήμα Μηχανλγία και Υδάτινων Πόρων. 12) Τ Τμήμα Ιχθυκμία Αλιεία τυ ΤΕΙ Μεσλγγίυ μετνμάζεται σε Τμήμα Υδατκαλλιεργειών και Αλιευτική Διαχείριση. 13) Τ Τμήμα Διίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων τυ Αλεξάνδρειυ ΤΕΙ Θεσσαλνίκη μετνμάζεται σε Τμήμα Αγρτική Ανάπτυξη και Διίκηση Αγρτικών Επιχειρήσεων. 14) Τ Τμήμα Τηλεπληρφρική και Διίκηση τυ ΤΕΙ Ηπείρυ μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Πληρφρική και Τηλεπικινωνιών. Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 1)Τ Τμήμα Διίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων τυ Αλεξάνδρειυ ΤΕΙ Θεσσαλνίκη πυ μετνμάζεται σε Τμήμα Αγρτική Ανάπτυξη και Διίκηση Αγρτικών Επιχειρήσεων εντάσσεται εκτό από τ 5 και 2 επιημνικό πεδί. 2) Τ Τμήμα Τηλεπληρφρική και Διίκηση τυ ΤΕΙ Ηπείρυ πυ μετνμάζεται σε Τμήμα Τεχνλγία Πληρφρική και Τηλεπικινωνιών αφαιρείται από τ 5 και παμένει μόν 4 επιημνικό πεδί. 3) Τ Τμήμα Επιχειρηματικύ Σχεδιασμύ και Πληρφριακών Συημάτων τυ ΤΕΙ Πάτ εντάσσεται εκτό από τ 5 και 4 επιημνικό πεδί. 4) Τ Τμήμα Διατρφή και Διαιτλγία των ΤΕΙ Θεσσαλνίκη και Κρήτη (Σητεία) εντάσσεται και ν τμέα Γεωπνία, Τρφίμων και Περιβάλλντ των ΕΠΑΛ Α και ην μάδα 8 των ΤΕΕ. 5) Οι πτυχιύχι Β κύκλυ ΤΕΕ και ι κάτχι απλυτηρίυ ΕΠΑΛ-Α τυ τμέα Εφαρμσμένων Τεχνών θα μπρύν να δηλώσυν μηχανγφικό τυ δελτί και τη Σχλή Αυφυλάκων. Δ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Όπω έχει ήδη ανακινωθεί από τ ΥΠΕΠΘ, τ χρνικό διάημα από 2 έω 20 Φεβρυαρίυ είναι υπχρεωμένι να υπβάλυν Λύκει Αίτηση Δήλωση για συμμετχή η διαδικασία εισαγωγή ην Τριτβάθμια Εκπαίδευση: - ι μαθητέ τη τελευταία τάξη Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) πυ θα συμμετάσχυν ι πανελλαδικέ εξετάσει των ΓΕΛ - ι απόφιτι Λυκείυ πυ επιθυμύν να λάβυν μέρ ι πανελλαδικέ εξετάσει των ΓΕΛ - ι απόφιτι κάτχι βεβαίωση πρόσβαση ημερησίυ ΓΕΛ πυ επιθυμύν να είναι υπψήφιι για τ 10% των θέσεων εισακτέων χωρί νέα εξέταση για εισαγωγή ι Σττιωτικέ Σχλέ, τι Αυνμικέ Σχλέ, τι Σχλέ τη Ακαδημία τυ Εμπρικύ Ναυτικύ και τα ΤΕΦΑΑ. - ι μαθητέ τη τελευταία τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (μάδα Β ). Οι σχετικέ κατά περίπτωση Αιτήσει Δηλώσει και ι αναλυτικέ δηγίε για τη συμπλήρωσή τυ έχυν ήδη αναρτηθεί ην επίσημη ισελίδα τυ Υπυργείυ: και έχυν απαλεί σε όλα τα Λύκεια τη χώ. Τέλ, υπενθυμίζεται ότι ι υπψήφιι (μαθητέ και απόφιτι) με αναπηρία και ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκε πυ εξετάζνται σύμφωνα με την κείμενη νμθεσία πρφρικά ή γπτά κατά περίπτωση, πρέπει ω τι 20 Φεβρυαρίυ να υπβάλυν σχετική αίτηση με τα απαιτύμενα δικαιλγητικά Λύκειό τυ.

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 θα λειτουργήσουν τρία (3) νέα Τµήµατα Πανεπιστηµίων και δεκατρία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 225 22729 19709 http://www.enl.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής

προϊόντα & συστήµατα θερµοµόνωσης και βαφής πρϊόντα & συστήµατα θερµµόνωσης και βαφής εταιρικό Πρφίλ ΧΡΩΜΟ ΟΜΗ ιδρύθηκε τ 1988 µε έδρα της ένα χώρ 00τ.µ. στην περιχή Μαρτίυ στην Θεσ/νίκη. Οι δυνατότητες στ ξεκίνηµα της εταιρείας ήταν µικρές αφύ

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009 ΕΞΕΛ ΤΕΙ Α/Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται Χριστίνα Αγριαντώνη ΣΥΝΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΙ Η μρφλγία τυ αστικύ χώρυ και ι κινωνικές χρήσεις τυ βρίσκνται σε διαλεκτική, αέναα εξελισσόμενη, σχέση πυ ρυθμίζεται από τυς διαφρετικύς χρόνυς στυς πίυς υπακύυν

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ναλυτικά στοιχεία για τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους όλων των επαγγελμάτων που συνδέονται με επιμέρους σπουδές που προσφέρονται σε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ σε επίπεδο ΕΙ κατά επιστημονικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ 1438 / Διάγραμμα 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κάποιες φορές ακούμε να γίνεται συζήτηση για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 15:48 Τόν σ Αιγαί! Συντάχθκε απ ν/ Administrator Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 10:55 - Τελευία Ενμέρωσ Τετάρτ, 23 Ιύνις 2010 15:48 Bluefin Tuna in the Aegean Sea from deepww on Vimeo. Κείν Δ. Κόλλιας, φω: Deep magazine

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθετε τα πάντα για μια από τις καλύτερες Οικονομικές Σχολές της χώρας!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθετε τα πάντα για μια από τις καλύτερες Οικονομικές Σχολές της χώρας! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχος 2 - Φεβρουάριος 09 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθετε τα πάντα για μια από τις καλύτερες Οικονομικές Σχολές της χώρας! ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ 2009 Νέα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΤΜΗΜΑ Γ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Μαρούσι, 7--203 Αρ. Πρωτ.68488/Ε5 Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα του Ομίλου. Τα νέα του Ομίλου. Φύλλο Νο Νο 39 39 Φθινοπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012

Τα νέα του Ομίλου. Τα νέα του Ομίλου. Φύλλο Νο Νο 39 39 Φθινοπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012 40 37 Τα νέα τυ Ομίλυ Τα νέα τυ Ομίλυ Φύλλ Ν Ν 39 39 Φθινπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012 Ο Όλυμπς από τα 37 χλμ Κώστας Ταματέας Τα νέα τυ Ομίλυ Φύλλ Ν 39 Φθινπωρινή Ισημερία 2012 ISSN 2241-3561 Εκδότης: Όμιλς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ξάνθη: 1/2/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συμμετέχει και φέτος στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές Ξανθιώτικο Καρναβάλι με σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Τσιαλκούτη Μαρία Κοινωνικός Λειτουργός Υπεύθυνη τμ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου. st.lambrou@orientum.

Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου. st.lambrou@orientum. Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΩΤΑΤΕ- ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ σελ. 2 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 7 Μηνιαίο ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 110.000 υποψήφιοι. Λιγότερο από ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

2. Είναι παν εύκολο στη χρήση. Κάθε του σημείο σε οδηγάει και σε διαφορετικό πεδίο, παρέχοντάς σου τις αντίστοιχες πληροφορίες.

2. Είναι παν εύκολο στη χρήση. Κάθε του σημείο σε οδηγάει και σε διαφορετικό πεδίο, παρέχοντάς σου τις αντίστοιχες πληροφορίες. 11+1 λόγοι για να κατεβάσεις τώρα το CytaInfo+ Ίσως να είναι ένα από τα λίγα (έως και ελάχιστα) θετικά πράγματα που άκουσες να γίνονται τον τελευταίο καιρό. Ο λόγος για την εφαρμογή CytaInfo+ που δημιούργησαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΣΩ9Μ-3Χ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β49ΣΩ9Μ-3Χ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠ Τ ΠΡΑΚΤΙΚ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΠΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΥ ΔΗΜΤΙΚΥ ΣΥΜΒΥΛΙΥ ΤΥ ΔΗΜΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 235/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΤΑ, σύμφωνα με το Ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), 29-48 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα