15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002860933 2015-06-19"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :01:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΧΒΝ7Λ1-ΧΒΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δνση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ: Κροκιδά , Κόρινθος Ε.Παναγοπούλου Κόρινθος, Αρ.Πρωτ.:οικ.83179/3492 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) 2. Τα άρθρα 26 έως 39 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 3. Το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 4. To N. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει 5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύει 6. Την αριθ /1131/ απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ:Ω9Ξ97Λ1-404, ΑΔΑΜ: 15REQ ) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια γραφική ύλης (CPV: ) και εκτυπωτικού χαρτιού (CPV: ) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα ,67 πλέον ΦΠΑ 23% (3833,33 ) και έχουν προβλεφθεί δικαιώματα προαίρεσης 20% συνολικού ποσού 3333,33 πλέον ΦΠΑ 23% (766,67 ). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια με τη δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες. 1

2 Προθεσμία Υποβολής Προσφορών 01/07/2015 Χρόνος Αποσφράγισης Προσφορών 02/07/2015 Ισχύς Προσφοράς 180 ημέρες Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη Τιμή Τόπος Αποσφράγισης Προσφορών Διοικητήριο Π.Ε. Κορινθίας, Τμήμα Προμηθειών, Γραφείο 7, 1 ος όροφος 2

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε προσφορά υποβάλλεται, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα περιέχει: 1. Υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής 2. Υποφάκελο οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς, σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει τα εξής στοιχεία: 1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή 333,33. Η ισχύς της εκτείνεται τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στη συνέχεια. 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 1 : 1 Σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο β)σε περίπτωση νομικού προσώπου την δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούμενο από αυτόν νομικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του ατομικά όσον αφορά το σημείο 2 της άνω δηλώσεως. Σε περίπτωση που α. ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή β. υπάρχουν επιπλέον ομόρρυθμοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά 3

4 a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν b) Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση. c) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις d) Είναι εγγεγραμμένοι με το ειδικό επάγγελμά τους, σε οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (εντός παρενθέσεως να δηλώνετε ποιο είναι αυτό). e) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α / ) f) Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης 3) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπο γραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 4

5 3. Σε περίπτωση εταιρείας θα κατατίθεται Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας και το αντικείμενο των εργασιών του προσφέροντος. Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (Α 75), χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος. Η προσφοράς ισχύει 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά για να ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν αυτές ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή. Δεν θα γίνονται δεκτές τιμές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση ένωσης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέχονται και καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού, αυτοτελώς για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν την ολοκλήρωσή της, να υποβάλουν το σύνολο ή τμήμα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του ο προσφέρων/ υποψήφιος, αν, κατά την άποψή τους, είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας της διαδικασίας ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών θα συσταθεί αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2. Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που αφορούν την παραλαβή, αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, κατάταξης των 5

6 υποψηφίων και της σύνταξης της εισήγησης προς το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση -άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α 74) όλων των δικαιολογητικών για τα οποία υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και: Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφής ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 153 του Ν.4281/2014 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος για το επάγγελμα του Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των δικαιολογητικών κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δέχεται τα ήδη κατατεθειμένα σε αυτήν/αυτόν πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, εφόσον αυτά έχουν ήδη υποβληθεί σε προγενέστερη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε από την ίδια αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και είναι σε ισχύ. 6

7 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καταβάλλει το ποσό που θα συμφωνηθεί ύστερα από την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει με επιταγή αφού προηγηθεί θεώρηση χρηματικού εντάλματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση και πληρωμή του χρηματικού εντάλματος είναι η ύπαρξη δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων: Α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Β) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο. Γ) Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικό οργανισμό ασφαλιστικής ενημερότητας. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Ι. ΚΑΛΛΙΡΗΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Θα προσφερθεί μία και μόνο τιμή για κάθε είδος, χωρίς εναλλακτικές προσφορές ή άλλες τιμές, κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή. 2. Στην γραπτή οικονομική προσφορά θα αναγράφεται και η επωνυμία της εταιρίας. 3. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής και για ένα (1) χρόνο και θα μπορούν με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής να παραταθούν για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. 4. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 5. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 6. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Ειδικότερα, το εκτυπωτικό χαρτί πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές: 1. Να έχει διαστάσεις 21 x 29,7 εκ. (Α4) και 29,7 x 42εκ. (Α3) 2. Να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 3. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες. 4. Να έχει τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά : Μάζα: 80 g / m2 ± 4%. Συσκευασία : 1. Το χαρτί για προμήθεια πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων και κάθε δεσμίδα να είναι ακριβής και χωρίς ελαττωματικά φύλλα (π.χ. φύλλα άλλων διαστάσεων από τις κανονικές ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). 2. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό έλεγχο έτσι ώστε να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού (γρέζια). 3. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με χαρτί, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, τουλάχιστον εσωτερικά και κατά προτίμηση και εξωτερικά, έτσι ώστε να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος στους διάφορους αποθηκευτικούς χώρους όπου φυλάγεται. Το χαρτί περιτυλίγματος επίσης 8

9 πρέπει να έχει ικανή αντοχή ώστε να αντέχει στις διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις. 4. Οι δεσμίδες τέλος, να είναι συσκευασμένες σε κιβώτια από χαρτόνι. Επισημάνσεις : Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο : Το είδος του χαρτιού Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή Οι διαστάσεις των φύλλων. Ο αριθμός τους Το βάρος (GR/M2) Ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται σε κάθε κιβώτιο. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ α/α ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R (ΜΠΟΜΠΙΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΟΥΤΙ 2 DVD-R (ΜΠΟΜΠΙΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 PARKER ΠΕΝΝΑ ΑΤΣΑΛΙΝΗ JOTTER Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 PARKER ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ URBAN BLACK CT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟ 600ΦΥΛΛΩΝ SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ UNI-BALL IMPACT GEL 1.0 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΥΡΙΣΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 280 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΕΝΑΣ PARKER ΑΤΣΑΛΙΝΗ JOTTER Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 9 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO BASIC SL-1100TV-BU Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 11 (10 ΨΗΦΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO MS- 100ΤER Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (10 ΨΗΦΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO MS- 88ΤER-S Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 51X38 POST IT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

11 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 51X76 POST IT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 76X76 (ΚΥΒΟΣ) INFO Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΦΑΝΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ 33Μ, ΜΙΚΡΗ,ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΒΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΡΙΑ (30gr 13,5X5X8,5 CM) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 526 TYPOTRUST Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΓΟΜΑ STABILO ΛΕΥΚΗ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΔΙΠΛΕΣ PELICAN Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΕΩΣ 150 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 26 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΕΩΣ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΕΩΣ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜ 1-12 (ΠΑΚΕΤΟ 12 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ LOGO 5MMX20M Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ PELICAN 7ML Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 11

12 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ PRITT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PRITT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΕΝΤΥΠΟ ΝΟ543Δ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, 200 ΦΥΛΛΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α-LABELS 70X37 NO5913 (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 20 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ Η/Υ (12/ΣΕΛΙΔΑ Α4) ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ Η/Υ (16/ΣΕΛΙΔΑ Α4) ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ Η/Υ (24/ΣΕΛΙΔΑ Α4) ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (8/ΣΕΛΙΔΑ Α4) ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΦΎΛΛΩΝ 10 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΦΎΛΛΩΝ 10 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΦΎΛΛΩΝ 10 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΦΎΛΛΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 ΠΕΡΦΟΡΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ SENTIO Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΚΑΡΜΠΟΝ PELICAN ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΟ 205 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 30 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ VETO Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 50 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 60 ΚΛΙΠ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19MM ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΚΛΙΠ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32MM ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ 20ML UHU Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ 40GR UHU Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 9MM ΤΕΜΑΧΙΟ 50 12

13 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΧΗΣ 10 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΧΗΣ 16 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΧΗΣ 8 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 100MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ) ΠΑΚΕΤΟ 40 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 63MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ) ΠΑΚΕΤΟ 60 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ STABILO BOSS Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΨΙΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ STABILO POINT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΕDDING 300 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (διάφορα χρώματα) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΕDDING 330 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (διάφορα χρώματα) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΥΛΛΗ ΜΥΤΗ 70 ARTLINE Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΥΛΛΗ ΜΥΤΗ 700 ARTLINE Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΗΚΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤ 9,5Χ11" ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΗΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤ. 11Χ15" ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΗΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤ 8 Χ9,3/6 (20,3 CM X 24 CM ) 2000 Φ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΜΟΛΥΒΙ FABER 2B DESSIN 2000 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

14 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 0,5MM Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 0,7MM Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 2MM 2Β Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10CM ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SONY ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (2Α) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SONY ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (3Α) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΜΠΛΟΚ ΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΤΡΙΓΕ Α4 (ΦΥΛ.50) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ Α4 (ΦΥΛ.50) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ ΝΟ2 (ΦΥΛ.50) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ ΝΟ5 (ΦΥΛ.50) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 0,5 MM ΗΒ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 30 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 0,7 MM ΗΒ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 30 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 2MM 2Β Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 50 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35Χ10 ME AYTIA ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35Χ12 ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

15 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35Χ16 ME AYTIA ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 30Χ40 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 ΝΤΟΣΙΕ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ (ΜΑΝΙΛΑ) 25Χ34 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 ΝΤΟΣΙΕ ΣΟΥΠΛ Α4 ΜΕ 10 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 ΝΤΟΣΙΕ ΣΟΥΠΛ Α4 ΜΕ 30 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΑΣΤΡΕΣ LION 24MM NO111 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ LEITZ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25X35X3 TYPOTRUST Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 9X9X9 ΕΚ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΝΟ542Δ TYPOTRUST Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α0 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 97 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α1 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 98 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 12MMX33M ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 19MMX33M ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 2,00 Χ 1,20 (ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 100 ΥΦΑΣΜΑ ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 15

16 ΣΚΛΗΡΟ ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΦΤΟ PVC ΚΑΙ ΚΡΑΦΤ "SKAG" ΡΑΧΗΣ 8CM (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ BIC CRISTAL (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΤΥΛΟ BIC ORANGE (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΤΥΛΟ FABER ΡΙΓΕ 030Μ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0,5/0,7MM (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ PILOT G (ΜΠΛΕ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ PILOT V7 0.7 (ΜΑΥΡΟ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ PILOT V7 0.7 (ΜΠΛΕ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ UNI BALL GELL IMPACT 1.0 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 0,7MM FABER CASTELL GOLD Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 175ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO2 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO3 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO4 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO5 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO6 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (24/6) ROMA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ

17 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/8 ROMA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 200 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ NO64 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 200 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ SAX 23/8-23/20s ΠΑΚΕΤΟ 200 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ SAX 50/8-50/20s ΠΑΚΕΤΟ 200 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PARVA 64 MAESTRI Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ INDEX ΝΟ10 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMEO MAESTRI PRIMULA 12 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 160 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΤΑΜΠΟΝ HORSE NO1 ΜΠΛΕ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΤΑΜΠΟΝ HORSΕ ΝΟ3 ΜΠΛΕ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ HUHUA ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΗΚΗ 12Χ8CM Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 150 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ (2Θ) 21Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ (3Θ) 17Χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ (4Θ) 17Χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ (5Θ) 17Χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ (15X22cm) ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ (SKAG) ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

18 136 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 24Χ34CM ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ 123 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ(11,5Χ23,5) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ 22X32 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΦΑΚΕΛΟΣ 26X35 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α3 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 50Χ37 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΛΑΣΕΡ Α SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΛΑΣΕΡ Α SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 18Χ26 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 31Χ41 (ΣΑΚΟΥΛΑ) AYTOKΟΛΛΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 146 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 17Χ23 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 147 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 25Χ35 (ΣΑΚΟΥΛΑ ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟ 113 (ΣΑΚΟΥΛΑ) 10,5X22,5 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟ 133 (ΣΑΚΟΥΛΑ) 149 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ(12Χ29,5) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ 32 GR (ΜΠΛΕ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΥΛΛΑΔΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 20Χ30, 200 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 18

19 153 ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ 20Χ30, 200 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜ Α4 80ΓΡ. ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΡΑΚΑΣ 30 CM ΠΑΚΕΤΟ 10 ΧΑΡΑΚΑΣ 40 CM ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ CD - DVD ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΟΝΙΑ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (100 ΦΥΛΛΑ) ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 57Χ60 1Φ (Φ13) ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 57Χ60 ΤΕΜΑΧΙΟ ΨΑΛΙΔΙ ΣΧΟΛΙΚΟ 13CM ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 α/α ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr 2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 80gr ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ 400 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ 30 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.. (Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.... ΕΥΡΩ... - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, για τη συμμετοχή του/της.στον διενεργούμενο διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ 20

21 αριθ.... προκήρυξή σας για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει για τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της κατατεθειμένης προσφοράς. - Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 21

22 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Εγγύησή μας υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών (1), (2), κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας εταιρειών), μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από την σύμβαση για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Κορινθίας. Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 22

23 όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 23

24 α/α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 CD-R (ΜΠΟΜΠΙΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΟΥΤΙ 2 2 DVD-R (ΜΠΟΜΠΙΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 PARKER ΠΕΝΝΑ ΑΤΣΑΛΙΝΗ JOTTER Ή 3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 PARKER ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ URBAN BLACK CT Ή 4 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟ 600ΦΥΛΛΩΝ SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ UNI-BALL IMPACT GEL 1.0 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης και εκτυπωτικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας» Στη Τρίπολη σήμερα την.. ημέρα.... του μηνός του έτους 2015, μεταξύ των: 1) Του κ. Πέτρου Τατούλη του Παναγιώτη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ως νόμιμου εκπρόσωπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη επί της οδού Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 2) Της εταιρείας με την επωνυμία «..», νομίμως εκπροσωπούμενης από τ..., που εδρεύει στ (..), με ΑΦΜ ΔΟΥ. (εφεξής ο «Ανάδοχος») Έχοντας υπόψη τα εξής: 1. Την ανάγκη προμήθειας γραφικής ύλης και εκτυπωτικού χαρτιού προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 2. Την αριθ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3. Την αριθ. οικ /1131/ (ΑΔΑ: Ω9Ξ97Λ1-404, ΑΔΑΜ: 15REQ ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί δέσμευσης των πιστώσεων για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Κορινθίας για το έτος 2014, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 123 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Κορινθίας 4. Την αριθ. πρωτ...προσφορά του/της.. 5. Την με αριθ. /20. (Πρακτικό.) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί κατακύρωσης αποτελέσματος της υπ αριθ...διακήρυξης 6... συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: Άρθρο 1. Αντικείμενο της σύμβασης Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο την προμήθεια γραφικής ύλης και εκτυπωτικού χαρτιού, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης σύμφωνα και με την τεχνικοοικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας. 25

26 Άρθρο 2. ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [Επισυνάπτεται πίνακας των προς προμήθεια ειδών] Άρθρο 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε.. (συμπ. ΦΠΑ 23%) και έχουν προβλεφθεί δικαιώματα προαίρεσης ΧΧΧΧ% Άρθρο 4. Παραγγελία ειδών Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται με τυποποιημένο και υπογεγραμμένο έντυπο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα παραδίδεται στον Προμηθευτή ή θα αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Στο έντυπο παραγγελίας θα περιγράφονται τα είδη και οι ποσότητες που τους αντιστοιχούν, με τις όποιες διευκρινήσεις (π.χ. αλλαγή τόπου παράδοσης). Άρθρο 5. Παράδοση και παραλαβή Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στην αποθήκη του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Κορινθίας, στο ισόγειο του Διοικητηρίου επί της οδού Κροκιδά 2, εκτός περιπτώσεων όπου ο προμηθευτής θα ενημερώνεται με σχετική ειδοποίηση για τον προορισμό της παραγγελίας σε κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας εντός της πόλης της Κορίνθου. Αρμόδιος για την παραλαβή των παραγγελιών είναι η οριζόμενη τριμελής επιτροπή σύμφωνα με την αριθ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσει πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος. Στα πρωτόκολλα παραλαβής θα αναγράφεται η ημερομηνία, το είδος, η ποσότητα και τα αποτελέσματα της μακροσκοπικής εξέτασης, και θα υπογράφονται από την 26

27 επιτροπή παραλαβής. Είδος που κρίνεται απορριπτέο, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Ο χρόνος αντικατάστασης των ειδών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 48 ώρες. Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφερομένων ή ακατάλληλο, η επιτροπή παραλαβής δικαιούται να μην το παραλάβει και ο ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκομίσει το καθορισμένο είδος χωρίς αντίρρηση. Εφόσον τα είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στην ανάδοχο ή δεν αντικατασταθούν αν της ζητηθεί, της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων του Π.Δ.118/2007 Κ.Π.Δ. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τα κατάλληλα μέσα για να φέρει εμπρόθεσμα σε πέρας και κατά προσήκοντα τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας. Οποιαδήποτε μορφής και φύσης κακοτεχνία, ελάττωμα ή παράλειψη, θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας, επαρκή λόγο, όπως η Υπηρεσία αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλων των υπό προμήθεια υλικών. Τα είδη πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα εκτελείται εντός δέκα (15) ημερών το πολύ από την έγγραφη (έντυπη ή ηλεκτρονική) ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ή να μετατίθεται (αρ. 26 Π.Δ. 118/2007). Τα είδη όταν παραδίδονται στην εκάστοτε υπηρεσία, θα παραλαμβάνονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, και μαζί με αυτά θα παραλαμβάνεται και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής που τα συνοδεύει. Τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας του προμηθευόμενου υλικού φέρει μέχρι την παράδοση και την τοποθέτησή τους στον τόπο παράδοσης ο ανάδοχος. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης της προμήθειας,, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους των Π.Δ. 118/2007 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης του εν λόγω έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθεμένου σ αυτή έργου. 27

28 Άρθρο 6. Συμβατικά στοιχεία Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή. Άρθρο 7. Διάρκεια της Σύμβασης-Εγγυήσεις Το συμβατικό έργο έχει ισχύ ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας ή εάν η προμήθεια ολοκληρωθεί πρωτύτερα. Με τη σύμφωνη γνώμη των αντισυμβαλλομένων, δύναται να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες η προμήθεια με τις ίδιες προδιαγραφές και τιμές της παρούσης και έως των προβλεπόμενων προϋπολογιζόμενων ορίων προαίρεσης. Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ αριθ...εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της.τράπεζας, αξίας ευρώ (.. ) ίση με το 2% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ της συμβατικής αξίας που αντιστοιχεί στα κατακυρωθέντα είδη. Η εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ήτοι μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 28

29 Άρθρο 8. Τιμή Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις; Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των.ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και των δικαιωμάτων προαίρεσης ( %). Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης της προμήθειας διαφορετικής ποσότητας σε συνάρτηση και συμφωνία με τους Πίνακες Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς του Τεύχους Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, μέσα στο πλαίσιο του συμβατικού χρόνου. Η Αναθέτουσα Αρχή, λόγω της φύσης της προμήθειας, δύναται να προμηθευτεί υψηλότερο όπως και χαμηλότερο αριθμό ποσοτήτων από τα αναγραφόμενα στο Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, εντός των προβλεπόμενων από το νόμο ορίων. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται έξοδα για τη συσκευασία & μεταφορά των ειδών στους χώρους των Υπηρεσιών που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Διεύθυνση. Η παραπάνω τιμή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Ν. Κορινθίας, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών: Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» ή εάν το τιμολόγιο φέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει», μετά την έκδοση και παράδοση της επιταγής θα βάλουν σφραγίδα επί αυτού με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή. Στις κρατήσεις περιλαμβάνεται κράτηση 0,10% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/ (ΦΕΚ 204/Α / ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 29

30 πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ειδ. Φορέα 2072, ΚΑΕ 1111 Άρθρο 9. Υπεργολαβία Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου της προμήθειας από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Άρθρο 10. Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων & Έκπτωση αναδόχου Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαμβάνειν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, επιβάλλει την κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 30

31 α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο της προμήθειας δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Άρθρο 11. Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, είναι αυτονόητο ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτησή τους. Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά της Κορίνθου. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα. Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. Το ένα πρωτότυπο κατατέθηκε στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, το δεύτερο στην ΥΔΕ Ν. Κορινθίας και το τρίτο παρελήφθη από τον/την.. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 31

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15 Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 308933, - 84 Fax: 30893 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 08/05/05 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/5 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου υποστήριξης και λογιστικής εκκαθάρισης για τη Δράση Ψηφιακές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10η / 2014 Θέμα : Σύμβαση δαπάνης δύο χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Π.Υ.Υ 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 33 η /2010 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Π.Π.Υ.Υ 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 33 η /2010 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 33 η /2010 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002002203 2014-04-22

14PROC002002203 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 20/05/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ α) ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑ ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 29/06/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 09/16

Θεσσαλονίκη 29/06/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 09/16 Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233, - 284 Fax: 2310891232 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 29/06/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 09/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010).

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7//204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. οικ. 225728 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 Πληροφορίες: Σπυράτου Μαρίνα Τηλ: 232065057

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003492009 2015-12-14

15PROC003492009 2015-12-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.14 13:01:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΘ34691Ο3-ΦΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003179924 2015-10-16

15PROC003179924 2015-10-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 16/6/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1443/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 16/6/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1443/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 18/05/2012, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2016 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα