15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002860933 2015-06-19"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :01:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΧΒΝ7Λ1-ΧΒΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δνση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ: Κροκιδά , Κόρινθος Ε.Παναγοπούλου Κόρινθος, Αρ.Πρωτ.:οικ.83179/3492 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) 2. Τα άρθρα 26 έως 39 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 3. Το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 4. To N. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει 5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύει 6. Την αριθ /1131/ απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ:Ω9Ξ97Λ1-404, ΑΔΑΜ: 15REQ ) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια γραφική ύλης (CPV: ) και εκτυπωτικού χαρτιού (CPV: ) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα ,67 πλέον ΦΠΑ 23% (3833,33 ) και έχουν προβλεφθεί δικαιώματα προαίρεσης 20% συνολικού ποσού 3333,33 πλέον ΦΠΑ 23% (766,67 ). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια με τη δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες. 1

2 Προθεσμία Υποβολής Προσφορών 01/07/2015 Χρόνος Αποσφράγισης Προσφορών 02/07/2015 Ισχύς Προσφοράς 180 ημέρες Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη Τιμή Τόπος Αποσφράγισης Προσφορών Διοικητήριο Π.Ε. Κορινθίας, Τμήμα Προμηθειών, Γραφείο 7, 1 ος όροφος 2

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε προσφορά υποβάλλεται, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα περιέχει: 1. Υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής 2. Υποφάκελο οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς, σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει τα εξής στοιχεία: 1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή 333,33. Η ισχύς της εκτείνεται τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στη συνέχεια. 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 1 : 1 Σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο β)σε περίπτωση νομικού προσώπου την δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούμενο από αυτόν νομικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του ατομικά όσον αφορά το σημείο 2 της άνω δηλώσεως. Σε περίπτωση που α. ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή β. υπάρχουν επιπλέον ομόρρυθμοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά 3

4 a) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν b) Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση. c) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις d) Είναι εγγεγραμμένοι με το ειδικό επάγγελμά τους, σε οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (εντός παρενθέσεως να δηλώνετε ποιο είναι αυτό). e) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α / ) f) Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης 3) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπο γραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 4

5 3. Σε περίπτωση εταιρείας θα κατατίθεται Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας και το αντικείμενο των εργασιών του προσφέροντος. Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (Α 75), χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος. Η προσφοράς ισχύει 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά για να ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν αυτές ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή. Δεν θα γίνονται δεκτές τιμές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση ένωσης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέχονται και καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού, αυτοτελώς για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν την ολοκλήρωσή της, να υποβάλουν το σύνολο ή τμήμα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του ο προσφέρων/ υποψήφιος, αν, κατά την άποψή τους, είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας της διαδικασίας ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών θα συσταθεί αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2. Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που αφορούν την παραλαβή, αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, κατάταξης των 5

6 υποψηφίων και της σύνταξης της εισήγησης προς το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση -άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α 74) όλων των δικαιολογητικών για τα οποία υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και: Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφής ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 153 του Ν.4281/2014 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος για το επάγγελμα του Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των δικαιολογητικών κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δέχεται τα ήδη κατατεθειμένα σε αυτήν/αυτόν πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, εφόσον αυτά έχουν ήδη υποβληθεί σε προγενέστερη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε από την ίδια αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και είναι σε ισχύ. 6

7 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καταβάλλει το ποσό που θα συμφωνηθεί ύστερα από την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει με επιταγή αφού προηγηθεί θεώρηση χρηματικού εντάλματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση και πληρωμή του χρηματικού εντάλματος είναι η ύπαρξη δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων: Α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Β) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο. Γ) Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικό οργανισμό ασφαλιστικής ενημερότητας. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Ι. ΚΑΛΛΙΡΗΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Θα προσφερθεί μία και μόνο τιμή για κάθε είδος, χωρίς εναλλακτικές προσφορές ή άλλες τιμές, κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή. 2. Στην γραπτή οικονομική προσφορά θα αναγράφεται και η επωνυμία της εταιρίας. 3. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής και για ένα (1) χρόνο και θα μπορούν με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής να παραταθούν για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. 4. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 5. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 6. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Ειδικότερα, το εκτυπωτικό χαρτί πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές: 1. Να έχει διαστάσεις 21 x 29,7 εκ. (Α4) και 29,7 x 42εκ. (Α3) 2. Να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 3. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες. 4. Να έχει τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά : Μάζα: 80 g / m2 ± 4%. Συσκευασία : 1. Το χαρτί για προμήθεια πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων και κάθε δεσμίδα να είναι ακριβής και χωρίς ελαττωματικά φύλλα (π.χ. φύλλα άλλων διαστάσεων από τις κανονικές ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). 2. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό έλεγχο έτσι ώστε να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού (γρέζια). 3. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με χαρτί, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, τουλάχιστον εσωτερικά και κατά προτίμηση και εξωτερικά, έτσι ώστε να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος στους διάφορους αποθηκευτικούς χώρους όπου φυλάγεται. Το χαρτί περιτυλίγματος επίσης 8

9 πρέπει να έχει ικανή αντοχή ώστε να αντέχει στις διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις. 4. Οι δεσμίδες τέλος, να είναι συσκευασμένες σε κιβώτια από χαρτόνι. Επισημάνσεις : Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο : Το είδος του χαρτιού Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή Οι διαστάσεις των φύλλων. Ο αριθμός τους Το βάρος (GR/M2) Ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται σε κάθε κιβώτιο. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ α/α ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R (ΜΠΟΜΠΙΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΟΥΤΙ 2 DVD-R (ΜΠΟΜΠΙΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 PARKER ΠΕΝΝΑ ΑΤΣΑΛΙΝΗ JOTTER Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 PARKER ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ URBAN BLACK CT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟ 600ΦΥΛΛΩΝ SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ UNI-BALL IMPACT GEL 1.0 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΥΡΙΣΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 280 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΕΝΑΣ PARKER ΑΤΣΑΛΙΝΗ JOTTER Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 9 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO BASIC SL-1100TV-BU Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 11 (10 ΨΗΦΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO MS- 100ΤER Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (10 ΨΗΦΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO MS- 88ΤER-S Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 51X38 POST IT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

11 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 51X76 POST IT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 76X76 (ΚΥΒΟΣ) INFO Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΦΑΝΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ 33Μ, ΜΙΚΡΗ,ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΒΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΡΙΑ (30gr 13,5X5X8,5 CM) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 526 TYPOTRUST Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΓΟΜΑ STABILO ΛΕΥΚΗ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΔΙΠΛΕΣ PELICAN Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΕΩΣ 150 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 26 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΕΩΣ 20 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΕΩΣ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜ 1-12 (ΠΑΚΕΤΟ 12 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ LOGO 5MMX20M Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ PELICAN 7ML Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 11

12 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ PRITT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PRITT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΕΝΤΥΠΟ ΝΟ543Δ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, 200 ΦΥΛΛΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α-LABELS 70X37 NO5913 (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 20 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ Η/Υ (12/ΣΕΛΙΔΑ Α4) ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ Η/Υ (16/ΣΕΛΙΔΑ Α4) ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ Η/Υ (24/ΣΕΛΙΔΑ Α4) ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (8/ΣΕΛΙΔΑ Α4) ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΦΎΛΛΩΝ 10 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΦΎΛΛΩΝ 10 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΦΎΛΛΩΝ 10 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΦΎΛΛΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 ΠΕΡΦΟΡΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ SENTIO Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΚΑΡΜΠΟΝ PELICAN ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΟ 205 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 30 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ VETO Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 50 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 60 ΚΛΙΠ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19MM ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΚΛΙΠ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32MM ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ 20ML UHU Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ 40GR UHU Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 9MM ΤΕΜΑΧΙΟ 50 12

13 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΧΗΣ 10 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΧΗΣ 16 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΧΗΣ 8 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 100MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ) ΠΑΚΕΤΟ 40 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 63MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ) ΠΑΚΕΤΟ 60 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ STABILO BOSS Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΨΙΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ STABILO POINT Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΕDDING 300 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (διάφορα χρώματα) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΕDDING 330 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (διάφορα χρώματα) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΥΛΛΗ ΜΥΤΗ 70 ARTLINE Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΥΛΛΗ ΜΥΤΗ 700 ARTLINE Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΗΚΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤ 9,5Χ11" ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΗΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤ. 11Χ15" ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΗΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤ 8 Χ9,3/6 (20,3 CM X 24 CM ) 2000 Φ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΜΟΛΥΒΙ FABER 2B DESSIN 2000 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

14 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 0,5MM Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 0,7MM Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 2MM 2Β Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10CM ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SONY ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (2Α) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SONY ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (3Α) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΜΠΛΟΚ ΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΤΡΙΓΕ Α4 (ΦΥΛ.50) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ Α4 (ΦΥΛ.50) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ ΝΟ2 (ΦΥΛ.50) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΠΛΟΚ ΣΠΙΡΑΛ ΡΙΓΕ ΝΟ5 (ΦΥΛ.50) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 0,5 MM ΗΒ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 30 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 0,7 MM ΗΒ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 30 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ FABER 2MM 2Β Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ 50 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35Χ10 ME AYTIA ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35Χ12 ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

15 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35Χ16 ME AYTIA ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΝΤΟΣΙΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 30Χ40 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 ΝΤΟΣΙΕ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΠΛΟ (ΜΑΝΙΛΑ) 25Χ34 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 ΝΤΟΣΙΕ ΣΟΥΠΛ Α4 ΜΕ 10 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 ΝΤΟΣΙΕ ΣΟΥΠΛ Α4 ΜΕ 30 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΑΣΤΡΕΣ LION 24MM NO111 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ LEITZ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25X35X3 TYPOTRUST Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 9X9X9 ΕΚ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΝΟ542Δ TYPOTRUST Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α0 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 97 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α1 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 98 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 12MMX33M ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 19MMX33M ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 2,00 Χ 1,20 (ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 100 ΥΦΑΣΜΑ ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 15

16 ΣΚΛΗΡΟ ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΦΤΟ PVC ΚΑΙ ΚΡΑΦΤ "SKAG" ΡΑΧΗΣ 8CM (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ BIC CRISTAL (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΤΥΛΟ BIC ORANGE (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΤΥΛΟ FABER ΡΙΓΕ 030Μ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0,5/0,7MM (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ PILOT G (ΜΠΛΕ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ PILOT V7 0.7 (ΜΑΥΡΟ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ PILOT V7 0.7 (ΜΠΛΕ) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ UNI BALL GELL IMPACT 1.0 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 0,7MM FABER CASTELL GOLD Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 175ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO2 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO3 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO4 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO5 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ VETO NO6 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (24/6) ROMA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ

17 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/8 ROMA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 200 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ NO64 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΚΕΤΟ 200 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ SAX 23/8-23/20s ΠΑΚΕΤΟ 200 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ SAX 50/8-50/20s ΠΑΚΕΤΟ 200 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PARVA 64 MAESTRI Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ INDEX ΝΟ10 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMEO MAESTRI PRIMULA 12 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 160 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΤΑΜΠΟΝ HORSE NO1 ΜΠΛΕ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΤΑΜΠΟΝ HORSΕ ΝΟ3 ΜΠΛΕ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ HUHUA ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΗΚΗ 12Χ8CM Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 150 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ (2Θ) 21Χ29 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ (3Θ) 17Χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ (4Θ) 17Χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ (5Θ) 17Χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ (15X22cm) ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ (SKAG) ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

18 136 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 24Χ34CM ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ 123 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ(11,5Χ23,5) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ 22X32 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΦΑΚΕΛΟΣ 26X35 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α3 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 50Χ37 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΛΑΣΕΡ Α SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΛΑΣΕΡ Α SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 18Χ26 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 31Χ41 (ΣΑΚΟΥΛΑ) AYTOKΟΛΛΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 146 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 17Χ23 (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 147 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 25Χ35 (ΣΑΚΟΥΛΑ ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟ 113 (ΣΑΚΟΥΛΑ) 10,5X22,5 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟ 133 (ΣΑΚΟΥΛΑ) 149 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ(12Χ29,5) Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ 32 GR (ΜΠΛΕ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΥΛΛΑΔΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 20Χ30, 200 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 18

19 153 ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ 20Χ30, 200 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜ Α4 80ΓΡ. ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΡΑΚΑΣ 30 CM ΠΑΚΕΤΟ 10 ΧΑΡΑΚΑΣ 40 CM ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ CD - DVD ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΟΝΙΑ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (100 ΦΥΛΛΑ) ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 57Χ60 1Φ (Φ13) ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 57Χ60 ΤΕΜΑΧΙΟ ΨΑΛΙΔΙ ΣΧΟΛΙΚΟ 13CM ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 α/α ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr 2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 80gr ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ 400 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ 30 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.. (Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.... ΕΥΡΩ... - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, για τη συμμετοχή του/της.στον διενεργούμενο διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ 20

21 αριθ.... προκήρυξή σας για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει για τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της κατατεθειμένης προσφοράς. - Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 21

22 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Εγγύησή μας υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών (1), (2), κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας εταιρειών), μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από την σύμβαση για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Κορινθίας. Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 22

23 όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 23

24 α/α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 CD-R (ΜΠΟΜΠΙΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΟΥΤΙ 2 2 DVD-R (ΜΠΟΜΠΙΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 PARKER ΠΕΝΝΑ ΑΤΣΑΛΙΝΗ JOTTER Ή 3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 PARKER ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ URBAN BLACK CT Ή 4 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟ 600ΦΥΛΛΩΝ SKAG Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ UNI-BALL IMPACT GEL 1.0 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης και εκτυπωτικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας» Στη Τρίπολη σήμερα την.. ημέρα.... του μηνός του έτους 2015, μεταξύ των: 1) Του κ. Πέτρου Τατούλη του Παναγιώτη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ως νόμιμου εκπρόσωπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη επί της οδού Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 2) Της εταιρείας με την επωνυμία «..», νομίμως εκπροσωπούμενης από τ..., που εδρεύει στ (..), με ΑΦΜ ΔΟΥ. (εφεξής ο «Ανάδοχος») Έχοντας υπόψη τα εξής: 1. Την ανάγκη προμήθειας γραφικής ύλης και εκτυπωτικού χαρτιού προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 2. Την αριθ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3. Την αριθ. οικ /1131/ (ΑΔΑ: Ω9Ξ97Λ1-404, ΑΔΑΜ: 15REQ ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί δέσμευσης των πιστώσεων για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Κορινθίας για το έτος 2014, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 123 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Κορινθίας 4. Την αριθ. πρωτ...προσφορά του/της.. 5. Την με αριθ. /20. (Πρακτικό.) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί κατακύρωσης αποτελέσματος της υπ αριθ...διακήρυξης 6... συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: Άρθρο 1. Αντικείμενο της σύμβασης Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο την προμήθεια γραφικής ύλης και εκτυπωτικού χαρτιού, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης σύμφωνα και με την τεχνικοοικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας. 25

26 Άρθρο 2. ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [Επισυνάπτεται πίνακας των προς προμήθεια ειδών] Άρθρο 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε.. (συμπ. ΦΠΑ 23%) και έχουν προβλεφθεί δικαιώματα προαίρεσης ΧΧΧΧ% Άρθρο 4. Παραγγελία ειδών Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται με τυποποιημένο και υπογεγραμμένο έντυπο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα παραδίδεται στον Προμηθευτή ή θα αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Στο έντυπο παραγγελίας θα περιγράφονται τα είδη και οι ποσότητες που τους αντιστοιχούν, με τις όποιες διευκρινήσεις (π.χ. αλλαγή τόπου παράδοσης). Άρθρο 5. Παράδοση και παραλαβή Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στην αποθήκη του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Κορινθίας, στο ισόγειο του Διοικητηρίου επί της οδού Κροκιδά 2, εκτός περιπτώσεων όπου ο προμηθευτής θα ενημερώνεται με σχετική ειδοποίηση για τον προορισμό της παραγγελίας σε κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας εντός της πόλης της Κορίνθου. Αρμόδιος για την παραλαβή των παραγγελιών είναι η οριζόμενη τριμελής επιτροπή σύμφωνα με την αριθ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσει πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος. Στα πρωτόκολλα παραλαβής θα αναγράφεται η ημερομηνία, το είδος, η ποσότητα και τα αποτελέσματα της μακροσκοπικής εξέτασης, και θα υπογράφονται από την 26

27 επιτροπή παραλαβής. Είδος που κρίνεται απορριπτέο, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Ο χρόνος αντικατάστασης των ειδών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 48 ώρες. Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφερομένων ή ακατάλληλο, η επιτροπή παραλαβής δικαιούται να μην το παραλάβει και ο ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκομίσει το καθορισμένο είδος χωρίς αντίρρηση. Εφόσον τα είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στην ανάδοχο ή δεν αντικατασταθούν αν της ζητηθεί, της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων του Π.Δ.118/2007 Κ.Π.Δ. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τα κατάλληλα μέσα για να φέρει εμπρόθεσμα σε πέρας και κατά προσήκοντα τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας. Οποιαδήποτε μορφής και φύσης κακοτεχνία, ελάττωμα ή παράλειψη, θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας, επαρκή λόγο, όπως η Υπηρεσία αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλων των υπό προμήθεια υλικών. Τα είδη πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα εκτελείται εντός δέκα (15) ημερών το πολύ από την έγγραφη (έντυπη ή ηλεκτρονική) ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ή να μετατίθεται (αρ. 26 Π.Δ. 118/2007). Τα είδη όταν παραδίδονται στην εκάστοτε υπηρεσία, θα παραλαμβάνονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, και μαζί με αυτά θα παραλαμβάνεται και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής που τα συνοδεύει. Τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας του προμηθευόμενου υλικού φέρει μέχρι την παράδοση και την τοποθέτησή τους στον τόπο παράδοσης ο ανάδοχος. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης της προμήθειας,, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους των Π.Δ. 118/2007 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης του εν λόγω έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθεμένου σ αυτή έργου. 27

28 Άρθρο 6. Συμβατικά στοιχεία Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή. Άρθρο 7. Διάρκεια της Σύμβασης-Εγγυήσεις Το συμβατικό έργο έχει ισχύ ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας ή εάν η προμήθεια ολοκληρωθεί πρωτύτερα. Με τη σύμφωνη γνώμη των αντισυμβαλλομένων, δύναται να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες η προμήθεια με τις ίδιες προδιαγραφές και τιμές της παρούσης και έως των προβλεπόμενων προϋπολογιζόμενων ορίων προαίρεσης. Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ αριθ...εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της.τράπεζας, αξίας ευρώ (.. ) ίση με το 2% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ της συμβατικής αξίας που αντιστοιχεί στα κατακυρωθέντα είδη. Η εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ήτοι μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 28

29 Άρθρο 8. Τιμή Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις; Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των.ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και των δικαιωμάτων προαίρεσης ( %). Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης της προμήθειας διαφορετικής ποσότητας σε συνάρτηση και συμφωνία με τους Πίνακες Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς του Τεύχους Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, μέσα στο πλαίσιο του συμβατικού χρόνου. Η Αναθέτουσα Αρχή, λόγω της φύσης της προμήθειας, δύναται να προμηθευτεί υψηλότερο όπως και χαμηλότερο αριθμό ποσοτήτων από τα αναγραφόμενα στο Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, εντός των προβλεπόμενων από το νόμο ορίων. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται έξοδα για τη συσκευασία & μεταφορά των ειδών στους χώρους των Υπηρεσιών που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Διεύθυνση. Η παραπάνω τιμή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Ν. Κορινθίας, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών: Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» ή εάν το τιμολόγιο φέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει», μετά την έκδοση και παράδοση της επιταγής θα βάλουν σφραγίδα επί αυτού με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή. Στις κρατήσεις περιλαμβάνεται κράτηση 0,10% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/ (ΦΕΚ 204/Α / ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 29

30 πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ειδ. Φορέα 2072, ΚΑΕ 1111 Άρθρο 9. Υπεργολαβία Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου της προμήθειας από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Άρθρο 10. Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων & Έκπτωση αναδόχου Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαμβάνειν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, επιβάλλει την κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 30

31 α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο της προμήθειας δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Άρθρο 11. Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, είναι αυτονόητο ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτησή τους. Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά της Κορίνθου. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα. Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. Το ένα πρωτότυπο κατατέθηκε στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, το δεύτερο στην ΥΔΕ Ν. Κορινθίας και το τρίτο παρελήφθη από τον/την.. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 31

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου υποστήριξης και λογιστικής εκκαθάρισης για τη Δράση Ψηφιακές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

ΟΡΙΣΜΟΙ. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 15/01/2013, ημέρα Τρίτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 5668 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002858550 2015-06-19

15PROC002858550 2015-06-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2752 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα - Άρτας Πληροφορίες :Δωρίτα Κρανιώτη Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 42855 e-mail :foreas_amvrakikou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995.

ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. στην ΑΘΗΝΑ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV 30192700-8, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.500,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV 30192700-8, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 23-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 20 Αριθ. Πρωτ.: 4649 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 144566/1653 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 07 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οίκ. 5129(177) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 7.250,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23%

ΣΥΜΒΑΣΗ 7.250,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ 7.250,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 0,35 52,50 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2010.

Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2010. ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2010. Στη Λαμία, σήμερα 19 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 8/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Αθήνα, 18/1/2005

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 14/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1566 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 «ΦΑΡΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2013 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 Κ.Α. 64.07.02.01, 64.07.02.02, 64.07.02.04, 65.00.64.07,65.02.64.07, 65.03.64.07, 65.04.64.07, 66.03.64.07, 66.04.64.07, 66.05.64.07, 66.07.64.07, 66.09.64.07,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα