ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. Σηεγνά πόδια Γηα λα απνθεπρζνχλ κηθξά. πξνβιήκαηα, φπσο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πφδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. Σηεγνά πόδια Γηα λα απνθεπρζνχλ κηθξά. πξνβιήκαηα, φπσο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πφδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο),"

Transcript

1 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Επί 14 σπόνια ηο Αθληηικό Ιαηπικό Κένηπο ηηρ Λςόν (Γαλλία) μελέηηζε ηιρ κακώζειρ ηυν νεαπών αθληηών και ηυν επαγγελμαηιών αθληηών. Η μελέηη καηέληξε ζηο ζςμπέπαζμα όηι ο καλύηεπορ δπόμορ είναι η ππόλητη και ηα ζυζηά παπούηζια. Χησπήμαηα, πεζίμαηα θθορές 18% ησλ παηθηψλ, ειηθίαο 8 έσο 12 εηψλ, έρνπλ ήδε ηξαχκαηα ζηηο θηέξλεο. Οη ρφλδξνη ζηνλ αζηξάγαιν ηνπ πνδνζθαηξηζηή δελ απνξξνθνχλ θαιά ηνπο θξαδαζκνχο. Τν 25% ησλ επαγγεικαηηψλ έρνπλ αληηιεθζεί φηη απηφ είλαη έλα επαίζζεην ζεκείν. Μπνξεί επίζεο λα ηξαπκαηηζηεί αλεπαλφξζσηα ν ρφλδξνο ηεο επαίζζεηεο άξζξσζεο ηνπ γνλάηνπ θαη, αλ δελ ιεθζεί κέξηκλα απφ ηελ παηδηθή ειηθία (10-12 ρξφλσλ), κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πξψηκε νζηεναξζξίηηδα. Καη νη αξζξψζεηο ηεο ιεθάλεο δηαηξέρνπλ ηνλ ίδην θίλδπλν θαη κε ηελ επηβάξπλζε ηεο θνχξαζεο, νη παίθηεο θηλδπλεχνπλ απφ θαηάγκαηα, απνηέιεζκα πηψζεσλ ή ζπγθξνχζεσλ. Επίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε, νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ δέθα ρξφληα, παξνπζηάδνπλ νζηεψδεηο απνθχζεηο ζηελ θλήκε ή ζηε θηέξλα. Πξφθεηηαη γηα ην νλνκαδφκελν «πέικα ηνπ πνδνζθαηξηζηή», παξακφξθσζε πνπ πξνέξρεηαη απφ παπνχηζηα κε ζφιεο θαη ζηεξίγκαηα ησλ αζηξαγάισλ πνπ είλαη πνιχ καιαθά. Τα αθληηικά παπούηζια προζηαηεύοσν, ζηηρίζοσν, ζηαθεροποιούν, απορροθούν ηοσς κραδαζμούς Αλ ην παπνχηζη είλαη πνιχ ζθιεξφ, εκπνδίδεη ηελ θίλεζε. Αλ είλαη πνιχ καιαθφ, απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα ηξαπκαηηζκνχο θαη γηα ζηξακπνπιήγκαηα. Έλα θαιφ αζιεηηθφ παπνχηζη πξέπεη λα πιεξνί ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο: Πξψηνλ, πξέπεη λα παξέρεη εξωηεπική πποζηαζία: λα πξνζθέξεη αληίζηαζε ζηα ρηππήκαηα ηεο κπάιαο ή άιινπ παίρηε, λα αληηκεησπίδεη ηελ αλσκαιία ηνπ εδάθνπο θαη λα δηαηεξεί ην πέικα δεζηφ θαη ζηεγλφ, αθφκε θαη φηαλ έρεη παγσληά ή βξέρεη. Πξέπεη λα ςποζηηπίζει ηο πέλμα θαη ηδηαίηεξα ηελ άξζξσζε ηνπ αζηξάγαινπ, γηα λα απνθεπρζνχλ δηαζηξέκκαηα, πξήμηκν θαη άιια πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αθφκε θαη ην γφλαην. Πξέπεη επίζεο λα παξέρεη ζηνλ παίρηε εςζηάθεια. Ο παίρηεο δελ πξέπεη λα γιηζηξάεη ζε βξεγκέλν έδαθνο ή λα παξαπαηάεη ζε επηθάλεηα πνπ είλαη πάξα πνιχ ζθιεξή. Τέινο, πξέπεη λα αποπποθά ηοςρ κπαδαζμούρ, ηδηαίηεξα εθείλνπο πνπ δέρνληαη νη παίθηεο ηνπ κπάζθεη θαη ηνπ βφιετ πνπ πεδνχλ ζπλερψο. Σηεγνά πόδια Γηα λα απνθεπρζνχλ κηθξά αιιά νδπλεξά πξνβιήκαηα, φπσο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πφδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο), ην παπνχηζη πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα θαη λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν ηεο εμσηεξηθήο πγξαζίαο. Τν ηδαληθφ πιηθφ γη απηφλ ηνλ ζθνπφ είλαη ην δέξκα, πνπ πξέπεη επίζεο λα είλαη αδηαβξνρνπνηεκέλν, ψζηε λα εκπνδίδεη ην παπνχηζη λα κνπζθέςεη κε ηελ πξψηε βξνρή. Πεγή: Revue ID (16), 1-15 Ινπλίνπ

2 Χπηζιμοποιήζηε ηο άπθπο πος πποηγήθηκε, για να απανηήζεηε ζηιρ παπακάηυ επυηήζειρ. Δρώτηση 1: ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΠΑΠΟΤΣΙΑ Τη ζέιεη λα δείμεη ν ζπγγξαθέαο ζ απηό ην θείκελν; Α. Όηη ε πνηόηεηα πνιιώλ αζιεηηθώλ παπνπηζηώλ έρεη βειηηωζεί πνιύ. Β. Όηη είλαη θαιύηεξα λα κελ παίδεη θαλείο πνδόζθαηξν, αλ έρεη ειηθία κηθξόηεξε ηωλ 12 εηώλ. Γ. Όηη νη λένη ππνθέξνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν από ηξαπκαηηζκνύο, ιόγω ηεο θαθήο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Γ. Όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνπο λεαξνύο αζιεηέο λα θνξνύλ θαιά αζιεηηθά παπνύηζηα. Δρώτηση 2: ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΠΑΠΟΤΣΙΑ Σύκθωλα κε ην άξζξν, γηαηί πξέπεη ηα αζιεηηθά παπνύηζηα λα κελ είλαη πνιύ ζθιεξά; Δρώτηση 3: ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΠΑΠΟΤΣΙΑ Μηα θξάζε ηνπ άξζξνπ ιέεη «Έλα θαιό αζιεηηθό παπνύηζη πξέπεη λα πιεξνί ηέζζεξηο πξνϋπνζέζεηο». Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο απηέο; 2

3 ΔΡΩΣΗΗ 4: ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΠΑΠΟΤΣΙΑ Η πξόηαζε πνπ αθνινπζεί βξίζθεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ παξαπάλω άξζξνπ θαη εδώ παξνπζηάδεηαη ζε δύν κέξε: «Γηα λα απνθεπρζνύλ κηθξά αιιά νδπλεξά πξνβιήκαηα, όπωο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πόδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο)». «ην παπνύηζη πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εμάηκηζε ηνπ ηδξώηα θαη λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν εμωηεξηθήο πγξαζίαο». (ππώηο μέπορ) (δεύηεπο μέπορ) Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο ηεο θξάζεο; Τν δεύηεξν κέξνο Α. αληηηίζεηαη ζην πξώην κέξνο. Β. επαλαιακβάλεη ην πξώην κέξνο. Γ. δηεπθξηλίδεη ην πξόβιεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξώην κέξνο. Γ. δίλεη ιύζε ζην πξόβιεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξώην κέξνο. Σημείυζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηυν Μαθηηών- PISA (ζει ), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή) Σημείυζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίωο έξεπλα). 3

4 ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΡΩΣΗΗ 1 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Γ. Όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνπο λεαξνύο αζιεηέο λα θνξνύλ θαιά αζιεηηθά παπνύηζηα. Άιιεο απαληήζεηο. ΔΡΩΣΗΗ 2 Αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη απηό πεξηνξίδεη ηηο θηλήζεηο. Πεπιοπίζοςν ηιρ κινήζειρ. Εμποδίζοςν ηο ηπέξιμο ΔΡΩΣΗΗ 3 Απάληεζε πνπ απνδεηθλύεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Για να αποθεςσθούν οι ηπαςμαηιζμοί. Δεν μποπούν να ζηηπίξοςν ηο πόδι. Γιαηί ππέπει να ζηηπίζεηαι ηο πόδι και ο αζηπάγαλορ. Γίλεη αλεπαξθή ή αόξηζηε απάληεζε. Διαθοπεηικά δεν είναι καηάλληλα. Αλαθέξεηαη ζηηο ηέζζεξηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε πιάγηα γξάκκαηα ζην θείκελν. Η απάληεζε ζεωξείηαη ζωζηή εάλ παξαζέηεη ηα ιόγηα ηνπ θεηκέλνπ, παξαθξάδεη ή αλαπηύζζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη κε νπνηαδήπνηε ζεηξά. Οη ηέζζεξηο πξνϋπνζέζεηο είλαη: (1) Να παξέρνπλ εμωηεξηθή πξνζηαζία (2) Να ππνζηεξίδνπλ ην πέικα (3) Να παξέρνπλ επζηάζεηα (4) Να απνξξνθνύλ ηνπο θξαδαζκνύο Εξυηεπική πποζηαζία (1) Να ςποζηηπίξοςν ηο πόδι (2) Καλή εςζηάθεια (3) Να αποπποθούν ηοςρ κπαδαζμούρ (4) Ππέπει να παπέσοςν εξυηεπική πποζηαζία, να ςποζηηπίζοςν ηο πόδι, να παπέσοςν καλή εςζηάθεια ζηον παίκηη, και να αποπποθούν ηα κηςπήμαηα. Πποζηαηεύοςν, ςποζηηπίζοςν, παπέσοςν εςζηάθεια, αποπποθούν κπαδαζμούρ. 4

5 Μη αποδεκτή απάντηση Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. 1. Να πποζηαηεύοςν από ηα σηςπήμαηα ηηρ μπάλαρ ή ηυν ποδιών. 2. Να ανθίζηανηαι ζηιρ ανομοιομοπθίερ ηος εδάθοςρ. 3. Να κπαηούν ηο πόδι ζεζηό και ζηεγνό. 4. Να ςποζηηπίζοςν ηο πόδι. [Σε αςηή ηην απάνηηζη ηα ηπία ππώηα ζημεία είναι όλα ημήμαηα ηηρ πποϋπόθεζηρ 1 (Να παπέσοςν εξυηεπική πποζηαζία).] ΔΡΩΣΗΗ 4 Γ. δίλεη ιύζε ζην πξόβιεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξώην κέξνο. Άιιεο απαληήζεηο. Σημείυζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηυν Μαθηηών- PISA (ζει ), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή) 5

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1)

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) Επιμέλεια ζύνηαξηρ: Γπαθείο Ελέγσος Λοιμώξευν ΓΝΑ ΚΑΣ Κηθιζιά, Μάιορ 2009 ΕΡΧΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σι είναι ο νέορ ιόρ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψληα.

Πξόινγνο εθδόηε. Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψληα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 17 ο, Απρίλιος 2015 Πξόινγνο εθδόηε Έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεχρνπο ηεο Παηψληαο. Πνιιά είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα