ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πληροφ. τηλ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 1/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια Λογισμικού και Υλικού αναβάθμισης εξυπηρετητών, καθώς και υπηρεσιών υλοποίησης στο Κύριο και το Εναλλακτικό Κέντρο Πληροφορικής της Τράπεζας, ώστε να επεκταθεί η υποδομή εικονικών εξυπηρετητών της. Ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες που πρόκειται να προμηθευτεί η Τράπεζα χωρίζονται στις ακόλουθες πέντε (5) ανεξάρτητες κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΥΠΟΔΟΜΗ BLADE SYSTEM ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 BLADE SERVER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 NICs-HBAs-MEMORY MODULES ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 VMware SOFTWARE LICENSES & SUPPORT ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Symantec Net Backup SOFTWARE LICENSES & SUPPORT Οι λεπτομέρειες εγκατάστασής τους περιλαμβάνονται στο Άρθρο 3 «Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές», ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους στο Παράρτημα Α «Πίνακας Προδιαγραφών». 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει σύστημα εξυπηρετητών αρθρωτής σχεδίασης (Blade System) της εταιρείας ΗΡ (ένα Enclosure c7000, με 7 Blade Servers BL460c G6, 4 Cisco Catalyst Blade Switch 3120X & 2 Cisco MDS 9124e Fabric Switch). Η υπάρχουσα υποδομή δικτυακής αποθηκευτικής περιοχής (SAN) είναι προσβάσιμη μέσω Cisco MDS 9506 FC Director. Το δίκτυο κορμού δεδομένων είναι προσβάσιμο μέσω διπλών Cisco Catalyst Switches 6509 με εύρος ζώνης 1Gbit (οπτική διασύνδεση). 1

2 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυμεί να προμηθευτεί εξυπηρετητές αρθρωτής σχεδίασης (Blade Servers) με σκοπό την επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Επιπλέον, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της υποδομής εικονικών εξυπηρετητών της, επιθυμεί να προμηθευτεί κάρτες δικτύου, κάρτες οπτικής διασύνδεσης και αρθρώματα μνήμης με σκοπό την αναβάθμιση αυτόνομων εξυπηρετητών στο Εναλλακτικό Κέντρο (υλικός εξοπλισμός), καθώς και λειτουργικά συστήματα υποδομής εικονικών μηχανών και άδειες λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας για το Κύριο και το Εναλλακτικό Κέντρο Πληροφορικής. Προκειμένου να εξαλειφθεί το μοναδικό σημείο αστοχίας στο Κύριο Κέντρο Πληροφορικής, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ενός ακόμη σασί (enclosure) της ιδίας σειράς με το υπάρχον για εγκατάσταση στο υπάρχον rack και τοποθέτηση σε αυτό των υπό προμήθεια εξυπηρετητών αρθρωτής σχεδίασης, το οποίο θα είναι πλήρως συμβατό με τους υπάρχοντες εξυπηρετητές (BL460c G6) ώστε να είναι δυνατή η αντιμετάθεση αρθρωμάτων μεταξύ των σασί (enclosures). Θα πρέπει να έχει αντίστοιχη σύνθεση αρθρωμάτων διασύνδεσης, με πλήρη σύνθεση τροφοδοσίας, ψύξης και διαχείρισης καθώς και καλωδίωση ενοποίησης των αρθρωμάτων διασύνδεσης μεταξύ τους και με το υπάρχον. Θα πρέπει επίσης να προσφερθούν όλα τα καλώδια και παρελκόμενα σύνδεσης με τα δίκτυα δεδομένων και αποθήκευσης, όπως και οι υπηρεσίες εγκατάστασης/υλοποίησης. Τα είδη Υλικού Εξοπλισμού και Λογισμικού περιγράφονται αναλυτικά και ανά κατηγορία στο Παράρτημα Α «Πίνακας Προδιαγραφών». Για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας μετά την επέκταση, τα προσφερόμενα είδη που προδιαγράφονται για σειρά εξυπηρετητών HP Proliant DL, εφόσον δεν είναι προϊόντα του κατασκευαστή των εξυπηρετητών, πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά συμβατότητας και βεβαίωση του κατασκευαστή τους ότι δεν βλάπτεται η υφιστάμενη εγγύηση των μηχανημάτων. 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η υλοποίηση θα γίνει από πιστοποιημένους στο αντικείμενο μηχανικούς του προμηθευτή. Απαιτείται κατάλογος σχετικών εγκαταστάσεων στις οποίες έχουν συμμετάσχει και οι πιστοποιήσεις που έχουν λάβει. Απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση της εγκατάστασης, με αναλυτικά σχέδια και πίνακες, τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθούν με το πέρας αυτής. Για κάθε μονάδα εξοπλισμού θα πρέπει να αναγραφεί η ημερομηνία που άρχισε να διατίθεται στην αγορά και οι αντίστοιχες επίσημες ημερομηνίες διακοπής της συντήρησης και υποστήριξής του (εφόσον έχουν ανακοινωθεί από την κατασκευάστρια εταιρία). Για κάθε αυτόνομη προσφερόμενη μονάδα υλικού και λογισμικού καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην προσφορά και οι αντίστοιχες δαπάνες (εφάπαξ και περιοδικές) της Τράπεζας για αγορά, συντήρηση, υποστήριξη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη (εφάπαξ ή περιοδική) που θα κληθεί να καταβάλλει η Τράπεζα. 5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Με την προσφορά να υποβληθεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την Προσωρινή Παραλαβή από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μεταξύ άλλων πρέπει να αναφέρονται και οι παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες: Υπογραφή Σύμβασης 2

3 Άφιξη εξοπλισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Δοκιμές Τεκμηρίωση Προσωρινή Παραλαβή Για καθεμία από τις δραστηριότητες του χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια, το εξειδικευμένο προσωπικό του Προμηθευτή που θα απασχοληθεί καθώς και οι πιστοποιήσεις αυτών, όπως και το εξειδικευμένο προσωπικό (ειδίκευση και πλήθος) της Τράπεζας της Ελλάδος που θα πρέπει να εμπλακεί. Επίσης θα πρέπει να περιγραφούν όλα τα επί μέρους βήματα, καθώς και τα αντίστοιχα παραδοτέα ανά βήμα ή ε- πιμέρους βήμα, έτσι ώστε να είναι σαφής ο τρόπος υλοποίησης του έργου. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. β. Οι Συνεταιρισμοί. γ. Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η Ένωση Προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά απ όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση ή από εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του εξοπλισμού και υπηρεσιών ή το μέρος αυτών από το σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχεί στον κάθε προμηθευτή. Με την υποβολή της προσφοράς, τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστο για το σύνολο της προσφοράς. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή υφίσταται πλέον για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους της Ένωσης για οποιοδήποτε λόγο να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του είτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών είτε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη έχουν την ευθύνη εκπλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης μπορεί, εφόσον προβλέπεται από το ιδρυτικό της ένωσης έγγραφο, να προτείνουν αντικαταστάτη, η συμμετοχή του οποίου εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση που η Ένωση αναλάβει να προμηθεύσει την Τράπεζα, και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει το οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας των μελών της Ένωσης, στο οποίο να περιλαμβάνονται όλοι οι όροι της συνεργασίας. 7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά διατυπώνεται στην ελληνική γλώσσα (τα τεχνικά εγχειρίδια ή προσπέκτους μπορεί να είναι διατυπωμένα στην αγγλική γλώσσα) και υποβάλλεται μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τις παρακάτω ενδείξεις: 3

4 - «Προσφορά για τον ανοιχτό διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδος για την επέκταση της εικονικής υποδομής της Τράπεζας». - Αριθμός διακήρυξης (1/2013). - Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας. - Αποδέκτης: Όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας. - Πλήρης επωνυμία του προσφέροντος (Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας, νομική μορφή, διεύθυνση, Fax, Τηλέφωνο, κλπ.). ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Υπηρεσία Συμβάσεων Παγίων Ελ. Βενιζέλου 21 1 ος όροφος, γραφ. 101 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς (μέσω ΕΛΤΑ) με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Στις περιπτώσεις αποστολής των προσφορών, αυτές θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στο Τμήμα Διακίνησης Εγγράφων της Τράπεζας την προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης, με την ένδειξη «ΕΜΠΙ- ΣΤΕΥΤΙΚΟ». Η εγγραφή στο προς το σκοπό αυτό βιβλίο του Τμήματος αποτελεί πλήρη απόδειξη. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής ή καθ οιονδήποτε τρόπο καθυστερημένης περιέλευσης στην Τράπεζα προσφοράς, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Τράπεζα για την κατά το προηγούμενο εδάφιο καθυστερημένη υποβολή ή περιέλευση σε αυτήν της προσφοράς. Καμιά αντιπροσφορά, τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση προσφοράς, δεν επιτρέπεται μετά την κατάθεσή της. Η Τράπεζα όμως δικαιούται να ζητά διευκρινίσεις για προσφορές που έχουν κανονικά και έγκαιρα υποβληθεί. Η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες και να μην περιέχουν προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, αιρέσεις ή όρους που θα τις κάνουν απαράδεκτες, ή να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς. 4

5 Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται η χώρα προέλευσης και ο τόπος κατασκευής των ειδών, καθώς και η επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστικού οίκου. Όλα τα παραρτήματα είναι στη διάθεση των προμηθευτών και σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Excel). Εκτός από την υποχρεωτική έγγραφη μορφή, και με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι επιθυμητή η παράδοση του περιεχομένου των προσφορών (εγχειρίδια, πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών, οικονομικά στοιχεία, κλπ) και σε CD ή DVD. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει τρεις (3) ξεχωριστούς, κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους (φέροντες σφραγίδα ή μονογραφή στο κλείσιμό τους), ως εξής: Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», που περιέχει Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία αναφέρεται ότι η συμμετοχή του στο διαγωνισμό πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του, και ότι εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια οφείλει να προσκομίσει στην Τράπεζα άπαντα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 4Α, 4Β και 4Γ ανάλογα με τη νομική του μορφή, καθώς επίσης στοιχεία ή δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την επαγγελματική του αξιοπιστία, την εμπειρία, την ικανότητα κλπ. Β. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», που περιέχει σε δύο αντίτυπα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να περιέχουν όλα τα είδη των κατηγοριών που αναφέρονται στο Άρθρο 1. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να επιλέξει οποιαδήποτε λύση ανά κατηγορία. Οι υποψήφιοι μπορούν να προτείνουν περισσότερες από μία εναλλακτικές λύσεις ανά κατηγορία. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να επιλέξει οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις ενός Προμηθευτή, εφόσον την κρίνει ως την περισσότερο συμφέρουσα σε σχέση με τις ανάγκες της και τις γενικές συνθήκες. Για κάθε προτεινόμενη λύση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν, και εσωκλείσουν στον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς, τον Πίνακα Α του Παραρτήματος. Στους πίνακες «Προδιαγραφών» πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί πλήρως η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» ξεχωριστά για κάθε προϊόν, διαφορετικά η συγκεκριμένη λύση δεν αξιολογείται. Στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» πρέπει να αναγράφονται η σελίδα αναφοράς στο υλικό που συνοδεύει την προσφορά όπου τεκμηριώνεται το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του προσφερόμενου προϊόντος, καθώς επίσης και τυχόν επιπλέον πληροφορίες. 5

6 Γ. «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», σε δύο αντίτυπα, που για κάθε προτεινόμενη λύση πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα Β του Παραρτήματος. Όλοι οι φάκελοι προσφορών (κύριος και υποφάκελοι) πρέπει να έχουν ασφαλισθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών, γεγονός που ελέγχεται πάντα από τις επιτροπές αποσφράγισης των σχετικών φακέλων. 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Με την ανάθεση της προμήθειας θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Για τα Φυσικά πρόσωπα Έλληνες ή Αλλοδαποί α. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης, ότι δεν ευρίσκεστε σε προδικαστική διαδικασία έκδοσης α- πόφασης για τους παραπάνω λόγους. γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής του τόπου εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές σας υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή άλλης ισοδύναμης αρχής του τόπου εγκατάστασής σας, από το οποίο να προκύπτει ότι είστε γραμμένοι σε αυτό ή σε ισοδύναμη επαγγελματική σας οργάνωση. Από το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να προκύπτει και το ειδικότερο επάγγελμά σας. ε. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα, αξιοπιστία και τεχνική ικανότητα του Προμηθευτή: Ανάλογες τραπεζικές βεβαιώσεις Ισολογισμοί και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων ετών Κατάλογο των κυριοτέρων παραδόσεων όμοιων ειδών ή υπηρεσιών που πραγματοποίησε ο διαγωνιζόμενος την τελευταία τριετία Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων ή την παραγωγική ικανότητα του διαγωνιζόμενου Περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης και ανάλυση του απασχολούμενου προσωπικού Β. Για τα Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και για τους Συνεταιρισμούς Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από το αναφερόμενο στην υποπαράγραφο (α) στοιχείο, το οποίο αφορά μόνο τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθύνοντες συμβούλους ή τους εντεταλμένους διαχειριστές. Για τους Συνεταιρισμούς απαιτείται και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα. 6

7 Γ. Για τις Ενώσεις Προμηθευτών Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Εφόσον προμηθευτής συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και δικαιολογητικό ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Εάν στη χώρα εγκατάστασης κάποιου υποψήφιου δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις, αυτό που λείπει μπορεί να α- ντικατασταθεί με σχετική δήλωση του υποψήφιου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής ή προξενικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν προσκομίσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ή εφόσον τεκμαίρεται από τα δικαιολογητικά ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προμήθειας, αποκλείεται του διαγωνισμού. 9. ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τα είδη, οι ποσότητες και τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται λεπτομερώς στο Άρθρο 1 και στο παράρτημα Α. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν πλήρη σειρά φυλλαδίων με λεπτομερή περιγραφή των προσφερομένων ειδών και του τρόπου λειτουργίας τους (ηλεκτρονικού και μηχανικού μέρους), δηλαδή θα πρέπει να συνοδεύονται από το έντυπο ή το ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό του κατασκευαστή του προϊόντος, το οποίο θα κατατεθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η ύπαρξη των α- ναφερόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορεί να είναι συνταγμένα και στην Αγγλική γλώσσα. 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών, να αυξήσει κατά την κρίση της όλα τα υπό προμήθεια είδη μέχρι ποσοστού 30% επί της συνολικής ποσότητάς τους καθώς και επί της ποσότητας κάθε είδους από αυτά, χωρίς από το λόγο αυτό να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση του προμηθευτή για αποζημίωση, αύξηση της τιμής κλπ. 11. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τα είδη πρέπει να παραδοθούν με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής στέρεη και κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε προμηθευτής θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού. 7

8 12. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση όλων των ειδών ελεύθερων μέσα στους χώρους του Μηχανογραφικού Κέντρου (Μεσογείων 341, Χαλάνδρι), όπως αυτοί θα υποδειχθούν από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στις τιμές περιλαμβάνεται η αξία των ειδών, τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης που δεν αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωματωμένη στην τιμή προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί η καταβολή της. Οι τιμές θα είναι οριστικές, σταθερές και καθαρές για την Τράπεζα και δεν γίνεται αναπροσαρμογή τους από οποιαδήποτε αιτία. 13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, στην ελληνική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή σε άλλη, πλην της ελληνικής γλώσσας, αυτή θα γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση κατάθεσης εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή, αρκεί μια Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που θα καλύπτει το πέντε στα εκατό (5%) της μεγαλύτερης σε αξία προσφοράς, χωρίς Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται σ αυτόν μετά την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση από αυτόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προμήθειας. Οι εγγυητικές επιστολές των υπόλοιπων προμηθευτών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης με μέριμνα των ιδίων. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από την προσήκουσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής είναι απαράδεκτη και δεν αξιολογείται. 14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια πρέπει να καταθέσει Εγγυητική Ε- πιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, στην ελληνική γλώσσα έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας θα καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αξίας της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας επιστρέφεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων μετά την άνευ παρατηρήσεων Οριστική Παραλαβή των ειδών και τη λήξη της περιόδου της δωρεάν προσφερόμενης εγγύησης/συντήρησης των ειδών. 8

9 Σε περίπτωση, που, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 15, υπογραφεί συμβόλαιο συντήρησης, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης, ετήσιας διάρκειας, που θα καλύπτει ποσοστό 10% του ετήσιου κόστους συντήρησης του εξοπλισμού, εκτός του Φ.Π.Α. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα αντικαθίσταται εφόσον το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι διαφορετικό από αυτό του προηγούμενου έτους ή θα ανανεώνεται εφόσον το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι το ίδιο με αυτό του προηγούμενου έτους. 15. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Οι Προμηθευτές πρέπει να αναφέρουν ρητά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του υλικού εξοπλισμού του κατασκευαστή ή/και δική τους. Ειδικότερα για τους εξυπηρετητές αρθρωτής σχεδίασης και το σασί τους (Blade System Enclosure & Servers), η εγγύηση δε θα πρέπει να υπολείπεται της τριετίας που προσφέρει ο κατασκευαστής. Στη περίοδο αυτή υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης ή α- ντικατάστασης του εξοπλισμού. Η επανορθωτική συντήρηση μετά το πέρας της εγγύησης θα πρέπει να προσφέρεται τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την Προσωρινή παραλαβή των ειδών, με δικαίωμα της Τράπεζας για ανανέωση σε ετήσια βάση μετά το πέρας της περιόδου αυτής, με τους ίδιους ή και καλύτερους για την Τράπεζα όρους. Η επισκευή θα παρέχεται στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας, στους χώρους εγκατάστασης του υλικού. Σε ειδικές περιπτώσεις, και ύστερα από έγκριση της Τράπεζας, η επισκευή μπορεί να γίνεται στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης από/προς την Τράπεζα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Οποιεσδήποτε φθορές ή απώλειες κατά τη μεταφορά από/προς την Τράπεζα ή κατά την παραμονή των προς επισκευή ειδών εκτός Τράπεζας, επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. Τα παραπάνω αναφερόμενα ισχύουν για όλα τα είδη που βρίσκονται εντός του χρόνου εγγύησης, καθώς και για εκείνα που καλύπτονται από σύμβαση συντήρησης. Οι υποψήφιοι οφείλουν να περιλάβουν στην προσφορά τους αναλυτική κατάσταση των ανταλλακτικών που δεν καλύπτονται από τη συντήρηση και θεωρούνται αναλώσιμα. Ο- τιδήποτε δεν αναφέρεται στην κατάσταση αυτή θεωρείται ότι καλύπτεται από τη συντήρηση του Υλικού. Η συντήρηση του Λογισμικού που συνοδεύει το Υλικό πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή στην Τράπεζα όλων των νέων εκδόσεων και ενημερώσεων (software upgrades και updates) οι οποίες διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης (Product Support). Η Τράπεζα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, και όλα τα λοιπά οφέλη και υπηρεσίες που παρέχονται κατά καιρούς από τον κατασκευαστικό οίκο. Ο υποψήφιοι πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό των ετών πέραν της πενταετίας, που αναλαμβάνουν την πλήρη τεχνική υποστήριξη των ειδών που προσφέρουν. Η διάρκεια της εγγύησης και η συντήρηση θα πρέπει να εμφανίζεται ευκρινώς στο Παράρτημα Β «Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων». Αναφορικά με τη συντήρηση των αδειών χρήσης του λογισμικού οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο κτήσης των διορθωτικών ενημερώσεων και αναβαθμίσεων. Ειδικότερα για τον υλικό εξοπλισμό, η υποστήριξη θα πρέπει να είναι σε αδιάλειπτη βάση 24x7 με επισκευή εντός 6 ωρών από την κλήση μηχανικού της Τράπεζας, ενώ για το λογισμικό εικονικής υποδομής σε βασική υποστήριξη 12x5. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν όλους τους δυνατούς τρόπους πληρωμής 9

10 (ήτοι ετήσια, τριετή, πενταετής κλπ. αγορά ή προαγορά της συντήρησης ή πληρωμή ετησίως στην αρχή ή στη λήξη του έτους). Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν στο Παράρτημα Β Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων. 16. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Μετά την άνευ παρατηρήσεων Οριστική Παραλαβή των ειδών και τη λήξη της περιόδου της δωρεάν προσφερόμενης εγγύησης/συντήρησης των ειδών, και εφόσον το επιθυμεί η Τράπεζα, θα υπογραφούν συμβόλαια συντήρησης για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15. Σε περίπτωση που όλα τα είδη για τα οποία η Τράπεζα επιθυμεί να λαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης καλύπτονται από τον ίδιο χρόνο δωρεάν προσφερόμενης εγγύησης/συντήρησης, είναι δυνατόν, και εφόσον το επιθυμεί η Τράπεζα, να υπογραφεί ένα ενιαίο συμβόλαιο συντήρησης. 17. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αποσφράγισής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο του προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται για ένα ακόμη τρίμηνο εφόσον το αποφασίσει η Τράπεζα. 18. ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ) Η παράδοση των ειδών θα γίνει ανά κατηγορία σε μία φάση (όχι τμηματικά) στους χώρους του Μηχανογραφικού Κέντρου στο Χαλάνδρι εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προμηθευτής οφείλει να αναγγείλει στο Μηχανογραφικό Κέντρο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Τα είδη Υλικού πρέπει κατά την παράδοσή τους να συνοδεύονται από πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται τα Serial Numbers. Με την παράδοση των ειδών ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στην Τράπεζα πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων για κάθε προσφερόμενο είδος, μαζί με οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό υλικό (π.χ. διαγνωστικό υλικό, καλώδια, οδηγούς συσκευών, κλπ). 19. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των ειδών θα γίνει ανά κατηγορία σε δύο φάσεις από Επιτροπές που θα ορίσει η Τράπεζα. Με την παράδοση του ειδών και την επιτυχή εγκατάσταση και παραμετροποίησή τους (όπου απαιτείται), θα συνταχθεί το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. Δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής θα ακολουθήσει η Οριστική Παραλαβή, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί κανονικά και συμφωνεί με τις προδιαγραφές και την προσφορά του Προμηθευτή. Κατά την παραλαβή των ειδών καλείται να παραστεί και ο Προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Αν ο Προμηθευτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, τούτο είναι ισχυρό χωρίς την υπογραφή του, γίνεται δε μνεία της απουσίας ή της άρνησής του να υπογράψει. 10

11 Εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι των προδιαγραφών ή της προσφοράς, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο Άρθρο 26: Να απαιτήσει από τον προμηθευτή να προβεί δωρεάν σε προσθήκη ή σε αντικατάσταση των ειδών, ώστε να συμφωνούν με τις προδιαγραφές και την προσφορά του, ή Να κρατήσει μέρος των ειδών και σε μειωμένη τιμή που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας και του προμηθευτή, ή Να απορρίψει τα είδη. 20. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει ανά κατηγορία σε δύο (2) φάσεις, ως εξής: α. Φάση 1η Με την άνευ παρατηρήσεων Προσωρινή Παραλαβή των ειδών, ποσοστό 90% επί της συνολικής αξίας των ειδών που προμηθεύτηκε η Τράπεζα. Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον Προμηθευτή.. β. Φάση 2η Με την άνευ παρατηρήσεων Οριστική Παραλαβή των ειδών, ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας των ειδών που προμηθεύτηκε η Τράπεζα. Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον Προμηθευτή. O Φ.Π.Α. θα καταβληθεί με την πληρωμή του τιμολογίου αυτού και για το αναγραφόμενο σ αυτό ποσό. 21. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση θα γίνει από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών ως εξής : Η Επιτροπή Αποσφράγισης συνέρχεται παρουσία των διαγωνιζομένων στον τόπο, ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στο Άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης και, αφού ε- λέγξει το απαραβίαστο των φακέλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, προχωρεί στην αποσφράγιση πρώτα του υποφακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών (δηλώσεις, εγγυητικές κλπ). Μετά την αποσφράγιση όλων των υποφακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ε- φόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό είναι πλήρη, τότε προχωρεί στην αποσφράγιση των υποφακέλων με τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων με τις οικονομικές προσφορές α- νακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές των διαγωνιζομένων. Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων των οποίων τα δικαιολογητικά δεν ήταν πλήρη απορρίπτονται και τους επιστρέφονται τα δικαιολογητικά από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων. Σημειώνεται ότι κατά την αποσφράγιση τόσο του κύριου φακέλου προσφοράς όσο και των περιεχόμενων υποφακέλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό προμηθευτών, ελέγχεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών το απαραβίαστο αυτών. 11

12 Σχετικός πίνακας των συμμετεχόντων προμηθευτών στο διαγωνισμό με τις τιμές που προσέφερε κάθε διαγωνιζόμενος και με μνεία εκείνων που λόγω ελλείψεως απαραίτητων δικαιολογητικών οι προσφορές τους κρίθηκαν απορριπτέες, αναρτάται στα γραφεία του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων. 22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμηθούν το οικονομικό κόστος, το είδος και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η εικόνα της προμηθεύτριας και κατασκευάστριας εταιρίας στην αγορά, ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης, οι προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης, καθώς και άλλοι παράγοντες που θα διασφαλίζουν την επένδυση της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία και η γνώση των ε- ταιριών σε αντίστοιχα έργα. Για το λόγο αυτό, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να περιγραφούν με την απαιτούμενη λεπτομέρεια, πληρότητα και σαφήνεια. Η εταιρία θα μπορεί - κατά την απόλυτη κρίση της να προσθέσει στην προσφορά της και άλλα πρόσθετα χαρακτηριστικά που ενδεχόμενα ενισχύουν ή διαφοροποιούν την προσφορά της σε σχέση με τις προσφορές άλλων εταιριών. Τα Πρόσθετα Χαρακτηριστικά θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης της Τράπεζας. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, εφόσον την κρίνει ως την περισσότερο συμφέρουσα σε σχέση με τις ανάγκες της και τις γενικές συνθήκες. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό από τις εναλλακτικές προτάσεις ενός Προμηθευτή. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Τράπεζα δύναται να προβαίνει, κατά την κρίση της, στη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ή στην κήρυξη αυτού άκαρπου. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των προσφορών τους. 23. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνον όσοι έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Η ένσταση γίνεται εγγράφως, απευθύνεται στην Επιτροπή Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών (ΕΣΕΠ) της Τράπεζας και αποστέλλεται εγγράφως στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων ως εξής: α. Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν. Οι ως άνω ενστάσεις ασκούνται αποκλειστικά εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την αποσφράγιση των φακέλων στα γραφεία του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων. 12

13 Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και στον προμηθευτή κατά του οποίου στρέφεται. β. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης ανάθεσης της προμήθειας. Η ως άνω ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στα γραφεία του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων ή την ιστοσελίδα της Τράπεζας. Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους που αφορούν τη νομιμότητα των προσβαλλόμενων πράξεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις εξετάζονται, το ταχύτερο δυνατό, από την Επιτροπή Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών (ΕΣΕΠ) της Τράπεζας. Οι ενιστάμενοι πρέπει να φροντίζουν να λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με ευθύνη τους. 24. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Τράπεζα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα ειδοποιήσει εγγράφως αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια και θα τον προσκαλέσει να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία την προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας, τα κατά το Άρθρο 4 δικαιολογητικά, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης και να προσέλθει να υπογράψει αυτήν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. Τόσο η σύμβαση προμήθειας, όσο και η σύμβαση συντήρησης (εφόσον ζητηθεί η παροχή συντήρησης μετά από την άνευ παρατηρήσεων Οριστική Παραλαβή και τη λήξη της περιόδου της δωρεάν προσφερόμενης εγγύησης/συντήρησης των ειδών), που θα υπογραφούν με τον Προμηθευτή θα περιλαμβάνουν όσα άρθρα θεωρεί η Τράπεζα ότι είναι απολύτως απαραίτητα για την αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία (όπως μοντέλα, ποσότητες, τιμές, ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα) των προς προμήθεια/συντήρηση ειδών/υπηρεσιών, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την προσφορά του Προμηθευτή. Η Τράπεζα δικαιούται να αρνηθεί την προσθήκη στη σύμβαση νέων όρων που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ή την αλλαγή/διαγραφή όρων της παρούσας διακήρυξης. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση, εάν επιθυμούν, του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τους αναρτημένους πίνακες στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων με δική τους φροντίδα και ευθύνη. 25. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αν ο Προμηθευτής δεν υπογράψει τη σχετική σύμβαση προμήθειας ή δεν καταθέσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Προμήθειας ή τα κατά το Άρθρο 4 δικαιολογητικά ή τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης, μέσα στην προθεσμία του Άρθρου 23, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση συμμετοχής θα καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας λόγω ποινικής ρήτρας και η Τράπεζα θα είναι ελεύθερη να επιλέξει την επόμενη αποδεκτή προσφορά ή να προχωρήσει στην προμήθεια με επανάληψη του διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση. 13

14 Ο Προμηθευτής θα ευθύνεται για κάθε ζημία της Τράπεζας από την υπαναχώρησή του και ιδίως για ζημία που θα προέρχεται είτε από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς του και της τιμής της επόμενης αποδεκτής προσφοράς, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού ή από τυχόν προμήθεια των ειδών χωρίς επανάληψη του διαγωνισμού. 26. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη αυτής χωρίς χρονικό περιορισμό να μην αποκαλύπτει (ή καθ οιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν σε τρίτους) και να μη χρησιμοποιεί οιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την Τράπεζα, καθώς επίσης και να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αφορά και τους καθ οιονδήποτε τρόπο ή ι- διότητα προστεθέντες βοηθούς εκπληρώσεως και εν γένει συνεργάτες του Προμηθευτή. 27. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (α) Σε περίπτωση αθέτησης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί, η Τράπεζα, επιφυλασσομένη των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και των λοιπών όρων της παρούσας δικαιωμάτων της, έχει το δικαίωμα, αφού θέσει στον Προμηθευτή γραπτά, εύλογη κατά την κρίση της προθεσμία για να άρει τις συνέπειες της αντισυμβατικής συμπεριφοράς της, να υπαναχωρήσει αζημίως από τη σύμβαση, κηρύττουσα τον Προμηθευτή έκπτωτο να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω ποινικής ρήτρας και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά της. (β) Ειδικά σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 17, ο Προμηθευτής, καθιστάμενος υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης, οφείλει να καταβάλει, λόγω ποινικής ρήτρας, τα παρακάτω ποσοστά επί της αξίας της προμήθειας για τους παρακάτω χρόνους καθυστέρησης: - για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης 0,5% ημερησίως - για καθυστέρηση που βρίσκεται μέσα στο χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του χρόνου παράδοσης 2% ημερησίως - για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήμισυ του χρόνου παράδοσης, 5% ημερησίως Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου προκύπτει κλάσμα ημέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης εκ μέρους του Προμηθευτή του συμφωνηθέντος χρόνου α- νταπόκρισης σε ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης του εξοπλισμού, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και προς όφελος της Τράπεζας, ποινική ρήτρα, ίση με το 0,5% του συνολικού τιμήματος για κάθε ημέρα καθυστερήσεως και μέχρι του ποσού του 20% του συνολικού τιμήματος. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται είτε δια συμψηφισμού με την αμοιβή του Προμηθευτή είτε δια καταπτώσεως (εν όλω ή εν μέρει) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Ο Προμηθευτής σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία τήρησης της συμφωνημένης προθεσμίας παράδοσης των ειδών λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στην 14

15 Τράπεζα τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ημέρες από την ημερομηνία που θα συμβούν αυτά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Τράπεζα του λόγου ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο Προμηθευτής, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης του εξοπλισμού, της Τράπεζας όμως δικαιούμενης στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή της και αζημίως για την ίδια χωρίς καμία σε βάρος της υποχρέωση αποζημίωσης, τη σύμβαση αυτή, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτή των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Προμηθευτή εκπτώτου ή την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η Τράπεζα μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης από τον Προμηθευτή. 28. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την επίλυση των τυχόν διαφορών, που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη ή από άλλες αιτίες σχετικές με την προμήθεια, ορίζονται ως αποκλειστικώς αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας. 29. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν απόκλιση από τους ό- ρους της διακήρυξης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στην προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται του δικαιώματος της ματαίωσης του διαγωνισμού, της μη κατακύρωσης αυτού σε κανένα από τους συμμετέχοντες και της εν συνεχεία, κατά την κρίση της, επανάληψης αυτού ή απευθείας ανάθεσης ή οριστικής ματαίωσης της προμήθειας. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού αρμόδιο είναι το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων ( κα. Γ. Καββαδά, τηλ ). Για πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού αρμόδιοι είναι οι : 1. κ. Ι. Ζαγοραίος (τηλ ) 2. κ. Ι. Θεοδωρίδης (τηλ ) Άννα Παξινού Διευθύντρια ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : - Παράρτημα - 2 Φύλλα με οδηγίες για τη συμπλήρωση των εγγυητικών επιστολών DIABLADE 15

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΥΠΟΔΟΜΗ BLADE SYSTEM Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής 1.2 Πλήθος Blade Servers ανά Blade Chassis της υποδομής 1.3 Αριθμός blade servers κατά την αρχική εγκατάσταση 1.4 Fully redundant, hot pluggable and intelligent power supplies and fan modules εγκατεστημένα σε πλήρη σύνθεση 1.5 Dual Redundant Management & Monitoring Module 1.6 Remote Management S/W with provisioning & configuration templates & policies 1.7 Onboard Diagnostics Panel / Indicators 1.8 KVM console με δυνατότητα κονσόλας σε κάθε Blade Server 1.9 Quad (4) Redundant Hot- Pluggable Integrated Cisco Ethernet Switch 3120X με υποστήριξη VBS, L2 switching & QoS Επικοινωνία με την υπάρχουσα υποδομή στο 1Gbs Uplink και με δυνατότητα αναβάθμισης σε 10 Gbs Uplink χωρίς αλλαγή του switch (ο απαραίτητος ε- ξοπλισμός να συμπεριληφθεί στα προσφερόμενα είδη) 1.10 Dual (2) Redundant Hot- Pluggable Integrated Cisco FC Switch για διασύνδεση με υπάρχουσα υποδομή Cisco MDS 9500 Series, 8Gb auto-negotiating SFPs και υποστήριξη NPIV Dual Redundant PDU για τροφοδότηση BL Load με την απαιτούμενη καλωδίωση λήψης και παροχής ρεύματος από το ηλεκτρικό δί- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ HP 16 9 >= 1 Gbs Downlink / 1 Gbs Uplink >= 2 Uplink Ports 1:1 Downlink Ports to max Blade Servers per Chassis >= 4 Uplink Ports 1:1 Downlink Ports to max Blade Servers per Chassis ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Connecting to Cisco Catalyst 6509 Series with GLC- SX-MM Module (καλώδια μήκους 50μ) Να υπολογισθούν σε πλήθος και να περιληφθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια (UTP & Optical Fiber) και τα παρελκόμενά τους Connecting to Cisco MDS 9506 Series (καλώδια μήκους 20μ) Να υπολογισθούν σε πλήθος και να περιληφθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια (UTP & Optical Fiber) και τα παρελκόμενά τους 16

17 κτυο της τράπεζας προς το Blade Chassis 1.12 Να αναφερθούν οι απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος 230V) του συνόλου του εξοπλισμού σε πλήρες φορτίο και οι προδιαγραφές των ρευματοληπτών (Amp & διατομή καλωδίων, τύπος βύσματος, κ.λ.π.) 1.13 Συμβατότητα με BL460c G Υπηρεσίες εγκατάστασης και διασύνδεσης στην υ- ποδομή 1.15 StackWise Plus Cables για Cisco 3120X Switches 1.16 Εγγύηση καλής λειτουργίας 6 x 0.5m 6 x 1m 3 Ετη, 24x7x6hrs CTR Εγκατάσταση σε υπάρχον Rack HP 42U ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - BLADE SERVER Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙ- ΤΗΣΗ 2.1 Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής HP BL460c Gen8 2.2 Τύπος CPU Intel Xeon E5-2600v2 2.3 Τεχνολογία CPU Eight Core with HT & Turbo Boost 2.4 Συχνότητα CPU >= 2.00 GHz 2.5 Πλήθος CPU sockets Πλήθος εγκατεστημένων CPU CPU Cache >= 20 MB 2.8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη >= 256 GB 2.9 Εγκατεστημένη Μνήμη >= 128 GB 2.10 Πλήθος DIMM Slots >= Αναβάθμιση μνήμης χωρίς αντικατάσταση της υπάρχουσας ΝΑΙ 2.12 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα integrated RAID Controller 1,0,0/ Πλήθος εσωτερικών δίσκων Χωρητικότητα εσωτερικών δίσκων >= 72 GB 2.15 Τύπος Εσωτερικών Δίσκων SAS SSD Enterprise Drive, Hot Plug 2.16 Υποδοχές καρτών Mezzanine (PCIe) Ethernet Ports 1 ή 10 Gbs ή συνδυασμός τους FC HBA 8Gb Autonegotiating ports Dedicated Management Interface ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 17

18 2.20 Συμβατότητα με VMware ESXi 5.5 (vsphere) 2.21 Υπηρεσίες εγκατάστασης στο Blade Chassis 2.22 Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 Ετη, 24x7x6hrs CTR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - NICs - HBAs - Memory Modules Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Συμβατότητα με HP Proliant DL580 G5 ΝΑΙ Τύπος Διαύλου PCI Express Ταχύτητα Μεταγωγής 10/100/1000 Mbps Πλήθος πορτών διασύνδεσης Τύπος διασύνδεσης RJ Wake-on-LAN Συμβατότητα με VMware ESXi 5.1 (vsphere) Πλήθος καρτών Εγγύηση καλής λειτουργίας ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Συμβατότητα με HP Proliant DL580 G5 ΝΑΙ Τύπος Διαύλου PCI Express Πλήθος Καναλιών Ταχύτητα Μεταγωγής 8 Gbps Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Ελεγκτή QLE Auto-Negotiation 8/4/2 Gbps Τύπος Οπτικών Καλωδίων Multi-Mode SFP Τύπος Οπτικής Διεπαφής Short Wave LC Συμβατότητα με VMware ESXi 5.1 (vsphere) ΝΑΙ Πλήθος καρτών Εγγύηση καλής λειτουργίας ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ Συμβατότητα με HP Proliant DL580 G5 ΝΑΙ Τύπος Μνήμης DDR Ταχύτητα Μνήμης PC / 667 MHz Μέγεθος Μνήμης 16 GB Πλήθος Modules 2 x 8 GB Πλήθος Kits GB συνολικά 18

19 3.3.8 Εγγύηση καλής λειτουργίας ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ Συμβατότητα με HP Proliant ML350 G6 ΝΑΙ Πλήθος Επεξεργαστών Τύπος Μνήμης DDR Ταχύτητα Μνήμης PC R / 1333 MHz Υπάρχουσα Ποσότητα Μνήμης 16 GB 4 x 4GB Αναβάθμιση υπάρχουσας μνήμης με ιδίου κατασκευαστή ΝΑΙ επιπλέον 32GB Αντικατάσταση συνόλου μνήμης με άλλου κατασκευαστή 48GB Συνολική μνήμη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Εγγύηση καλής λειτουργίας ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 VMware SOFTWARE LICENSES & SUPPORT Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 4.1 vsphere Enterprise Plus /w Cisco Nexus 1000V per CPU 32 CPUs 4.2 Basic SnS for vsphere 32 x 5 Έτη 4.3 vsphere with Operations Manager Enterprise Plus /w Cisco ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, για 32 CPUs Αντί του 4.1 Nexus 1000V per CPU 4.4 Basic SnS for vsphere with ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, για 32 x 5 Operations Manager Έτη Αντί του vcenter Site Recovery Manager Standard 25 VM Pack 4.6 Basic SnS for vcenter SRM Std 1 x 5 Ετη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Symantec Net Backup SOFTWARE LICENSES & SUPPORT Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Symantec Netbackup Enterprise Server Front End per TB Symantec Netbackup Standard License Subscription 5 TB ανά έτος για 5 Ετη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 19

20 Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατ. 1 & 2 ΣΥΝΟΛΑ 20

21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και θα περιλαμβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία : 1) Την ημερομηνία έκδοσης. 2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.). 3) Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 4) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή. 5) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 6) Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τα προς προμήθεια υλικά. 7) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή. 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του. 10) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους. 11) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης. 12) Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή μετά από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος. 21

22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και θα περιλαμβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία: 1) Την ημερομηνία έκδοσης. 2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ.). 3) Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 4) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή. 5) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 6) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 7) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή. 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του. 10) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους. 11) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης. 12) Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή μετά από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος. 22

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΓ 6Ε/13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΦΓ 6Ε/13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΝ24691ΩΓ-35Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 17.05.13 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. Γ99/47/2651 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: B. Βασιλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 9/2009 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΕΔΙΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ τηλ.: 210 3202282, 210 3202189 fax: 210 3203257 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθµός 1/2014 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός /015 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής "η Τράπεζα") προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826892 2015-06-05

15PROC002826892 2015-06-05 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Της Προµήθειας εξοπλισµού και υπηρεσιών για την εγκατάσταση του ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προϋπολογισµού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 17/04/2015 Προς: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) Ταχ. Δν/ση Iπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Αθήνα Ταχ. 10680 Κώδικας Πληροφορί Φραντζέσκα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 / 2010 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα