ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ"

Transcript

1 ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΚΑΟΓΟΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ, ΔΟΔΛΖΡΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΒΑΙΑ 2009

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηνκηθά Πηνηρεία... 3 I. Ππνπδέο Ρίηινη... 3 II. Πηξαηησηηθή Θεηεία... 3 III. Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο... 3 IV. Γηαθξίζεηο Ππιινγηθή-Γηνηθεηηθή Γξαζηεξηόηεηα... 3 Α. Δθπαηδεπηηθέο Δξεπλεηηθέο Γηαθξίζεηο... 3 Β. Γηνηθεηηθή Γξαζηεξηόηεηα... 4 Γ. Ππιινγηθή Γξαζηεξηόηεηα... 4 V. Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία... 4 VI. Δθπαηδεπηηθή Δκπεηξία... 5 A. Απηνδύλακε Γηδαζθαιία Ξξνπηπρηαθώλ Καζεκάησλ... 5 Β. Γηδαζθαιία Φξνληηζηεξηαθώλ θαη Δξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ... 5 Γ. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ... 7 VII. Νξγάλσζε Δξγαζηεξίνπ... 8 VIII. Γλώζε Ζ/... 8 IX. Ππκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Ξξνγξάκκαηα... 8 X. Δξεπλεηηθό Δξγν... 9 Α. Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Β. Δξγαζίεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο Γ. Δξγαζίεο ζε ζπλέδξηα κε θξηηέο Γ. Αλαθνξέο Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 2 από 12

3 ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο : 24 Καΐνπ 1969 Ρόπνο γέλλεζεο : Θαβάια Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Κεζεκβξίαο 12, ΘΑΒΑΙΑ Ρειέθσλα: , , Φαμ : Δ-mail: Μέλεο γιώζζεο: Αγγιηθά Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε δύν παηδηά. I. ΠΟΤΓΔ ΣΙΣΛΟΙ 1994 : Γίπισκα Ζιεθηξνιόγνπ Κεραληθνύ θαη Κεραληθνύ πνινγηζηώλ ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ πνινγηζηώλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε βαζκό "Ιίαλ θαιώο" (7,15) : Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο Κεραληθνύ ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ πνινγηζηώλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε βαζκό "Άξηζηα" (9,4). II. ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΘΗΣΔΙΑ Ηνύιηνο 1997 Κάξηηνο 1999 : Πηελ Ξνιεκηθή Αεξνπνξία κε βαζκό Πκελία θαη εηδηθόηεηα Ππληεξεηή Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη πνζηαζκώλ Κέζεο Ράζεο. III. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΝΩΔΙ Κέινο ηνπ ΡΔΔ από ην Κέινο ηνπ Ξαλειιήληνπ Ππιιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ Κεραλνιόγσλ Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ από ην Κέινο ηεο ΗΔΔΔ από ην IV. ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΤΛΛΟΓΙΚΗ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ Βξαβείν από ηελ Intel θαη IBM ζην δηαγσληζκό Low Power Design ηνπ IEEE 2000 Mesa Computer Elements Workshop, Arizona, Jan γηα ην έξγν ησλ Soudris D., Zervas N., Perakis M., Mizas Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 3 από 12

4 X., Mardiris V., Katis K, Dre C., Tzimas A., Metaxakis E., Kalivas G., Theoharis S., Theoharis S., Theodoridis G., Thanailakis A. and Goutis C. κε ηίηιν "Designing a Low-Power DCS GSM/DECT Modulator/Demodulator". Β. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ρερληθόο ππεύζπλνο ηνπ Θέληξνπ Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο θαηά ην δηάζηεκα Κέινο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ GUNet ην Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ ΔΛΗΠΣΠΖ ΠΞΝΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ζην Ρ.Δ.Η. Θαβάιαο ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ θαηά ην δηάζηεκα πεύζπλνο ηνπ Θέληξνπ Πηήξημεο Δπηκόξθσζεο (ΘΠΔ) εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο θαη ηνπ Θέληξνπ Πηήξημεο Δπηκόξθσζεο Β επηπέδνπ ην Γ. ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δθιέθηνξαο ηνπ Ππιιόγνπ Κεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ πνινγηζηώλ ηεο Ξνιπηερληθήο Πρνιήο ηνπ Γ.Ξ.Θ. ζηηο πξπηαληθέο εθινγέο ηνπ Κέινο ηνπ ζπιιόγνπ Δ.Ξ. ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο από ην Κέινο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζε εθινγέο πξνέδξνπ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο θαη δηεπζπληή ζρνιήο Γηνίθεζεο θαη Νηθνλνκίαο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο. V. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Πήκεξα : Ππκκεηνρή ζε πιήζνο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ακνηβή, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα "Ππκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα" ηνπ παξόληνο ππνκλήκαηνο : Δθηέιεζε θαζεθόλησλ Ππληεξεηή Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη πνζηαζκώλ Κέζεο Ράζεο ζηελ 113 Ξηέξπγα Κάρεο ηεο Ξνιεκηθή Αεξνπνξίαο : Ππληδξπηήο θαη ζπλεξγάηεο ηεο ULYSSES O.E., Δηαηξείαο Δθαξκνγώλ ςειήο Ρερλνινγίαο κε έδξα ηελ Θαβάια. Πηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιόγσ Δηαηξείαο αλαπηύρζεθε πιήζνο εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκαηηζηηθώλ εθαξκνγώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε επηκειεηεξηαθή ινγηζκηθή εθαξκνγή "ΞΖΛΔΙΝΞΖ" (Δπηκειεηήξην Θαβάιαο), ε πξνγξακκαηηζηηθή εθαξκνγή ππνινγηζκνύ ππεξεζηώλ θαξκαθείσλ "ΑΡΙΑΠ" (Φαξκαθεπηηθόο Πύιινγνο Μάλζεο), ε πξνγξακκαηηζηηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο Αγνξώλ-Ξσιήζεσλ-Ξειαηώλ-Απνζήθεο (Δηαηξία πξνκήζεηαο-ζπληήξεζεο ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ MEDEQ ζηελ Θαβάια). Έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί ηζηνζειίδεο, έρνπλ πινπνηεζεί κειέηεο θαη θαηαζθεπέο ειεθηξνινγηθώλ θαη δηθηπαθώλ εγθαηαζηάζεσλ (Αίζνπζα πνινγηζηώλ ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ πνινγηζηώλ ηνπ Γ.Ξ.Θ., Αίζνπζα EUROCENTER ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Θαβάιαο, Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθήο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο, Γξαθεία Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 4 από 12

5 Γηεπξπκέλεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Γξάκαο-Θαβάιαο-Μάλζεο θ.α.) θαη έρνπλ παξαζρεζεί ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζπληήξεζεο Ζ/ Πήκεξα : Ξηζηνπνηεηήο (Κεραληθόο) ινπνίεζεο Ξξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο έξγσλ ζηήξημεο Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ΓΔΠΚ- ΝΠ, ζηελ πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο Αλ. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο : Κεξηθή απαζρόιεζε σο ππεύζπλνο κεραλνξγάλσζεο ηνπ Θέληξνπ Ρειεξγαζίαο θαη θαηάξηηζεο ησλ ηειεξγαδνκέλσλ ζηελ Θαβάια ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Ρειεξγαζία" πνπ αθνξνύζε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Θέληξνπ Ρειεξγαζίαο ζηελ Θαβάια : Ξιήξεο απαζρόιεζε ζην Θέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο κε αληηθείκελν "Κεραληθνύ Ρερληθνύ Γηθηύνπ πνινγηζηώλ" Ξιήξεο απαζρόιεζε ζην Θέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο κε αληηθείκελν "Κεραληθνύ Γηθηύνπ πνινγηζηώλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ" : Ξιήξεο απαζρόιεζε ζην Θέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο κε αληηθείκελν "Κεραληθνύ Γηθηύνπ πνινγηζηώλ θαη Κεραληθνύ Αλάπηπμεο-Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάησλ" Πήκεξα : Θαζεγεηήο Δθαξκνγώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο. VI. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ A. ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Πήκεξα : Γηαρείξηζε Ξιεξνθνξηώλ ζην Γηαδίθηπν, πνπ δηδάζθεηαη ζην Δ εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο Πήκεξα : Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, πνπ δηδάζθεηαη ζην ΠΡ εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο Πήκεξα : Δπηθνηλσλίεο Γεδνκέλσλ Γίθηπα Ζ/, πνπ δηδάζθεηαη ζην Γ εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο. Β. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΔΩΝ : Ππζηήκαηα VLSI I, πνπ δηδάζθεηαη ζην 8ν εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ πνινγηζηώλ ηεο Ξνιπηερληθήο Πρνιήο ηνπ Γ.Ξ.Θ., Φξνληηζηεξηαθέο θαη : Ππζηήκαηα CAD/CAM/CAE πνπ δηδάζθεηαη ζην 8ν εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ πνινγηζηώλ ηεο Ξνιπηερληθήο Πρνιήο ηνπ Γ.Ξ.Θ., Φξνληηζηεξηαθέο θαη Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 5 από 12

6 : Δξγαιεία Ξιεξνθνξηθήο, πνπ δηδάζθεηαη ζην Α εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ζιεθηξηθά Θπθιώκαηα, πνπ δηδάζθεηαη ζην Α εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ξξνγξακκαηηζκόο Ζ/ (Δαξηλό εμάκελν), πνπ δηδάζθεηαη ζην Α εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο Η (Δαξηλό εμάκελν), πνπ δηδάζθεηαη ζην Α εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνινγίαο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο ΗΗ (Δαξηλό εμάκελν), πνπ δηδάζθεηαη ζην Β εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνινγίαο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ξξνγξακκαηηζκόο Ζ/ Η, πνπ δηδάζθεηαη ζην Α εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ξξνγξακκαηηζκόο Ζ/ ΗΗ, πνπ δηδάζθεηαη ζην Β εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ξξνγξακκαηηζκόο Ζ/ Η (Σεηκεξηλό εμάκελν), πνπ δηδάζθεηαη ζην Α εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ξξνγξακκαηηζκόο Ζ/ Η, πνπ δηδάζθεηαη ζην Α εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ξξνγξακκαηηζκόο Ζ/ ΗΗ (Δαξηλό εμάκελν), πνπ δηδάζθεηαη ζην Β εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ κε Ζ/ Η, πνπ δηδάζθεηαη ζην Δ εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Αληηθεηκελνζηξαθήο Ξξνγξακκαηηζκόο, πνπ δηδάζθεηαη ζην Β εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ κε Ζ/ ΗΗ, πνπ δηδάζθεηαη ζην ΠΡ εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο. Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 6 από 12

7 Πήκεξα : Γηαρείξηζε Ξιεξνθνξηώλ ζην Γηαδίθηπν (Δαξηλό εμάκελν), πνπ δηδάζθεηαη ζην Δ εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο : Ξξνζηαζία & Αζθάιεηα Γηθηύσλ (Σεηκεξηλό εμάκελν), πνπ δηδάζθεηαη ζην Ε εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο Πήκεξα : Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν (Σεηκεξηλό εμάκελν), πνπ δηδάζθεηαη ζην ΠΡ εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο Πήκεξα : Δπηθνηλσλίεο Γεδνκέλσλ Γίθηπα Ζ/, πνπ δηδάζθεηαη ζην Γ εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο. Γ. ΔΙΗΓΗΣΗ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ Γ1. : Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε ησλ Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΚΚΔ) ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ (Internet) ζηνπο Ππκβνύινπο πνζηήξημεο Θαζνδήγεζεο (ΠΘ), ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Γξάζε 2- Δλζάξξπλζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζην Internet / Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο- Δθπαηδεπηηθή Πηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΘΡΥΘΔΗΡΔ, κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Γ Θνηλνηηθό Ξιαίζην Πηήξημεο, Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΔΞΔΑΔΘ) (Κάξηηνο 2002) Γ2. : Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο "Απηνρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πιεξνθνξηθήο θαζεγεηώλ" (Ηνύληνο 2002) Γ. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Γ1. Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηώζεηο - Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ κε Ζ/ Η, ζεκεηώζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηνπ καζήκαηνο ζην ηκήκα Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ρ.Δ.Η. Θαβάιαο. Γ2. Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηώζεηο - Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ κε Ζ/ ΗΗ, ζεκεηώζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηνπ καζήκαηνο ζην ηκήκα Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ρ.Δ.Η. Θαβάιαο. Γ3. Πεκεηώζεηο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Tcl/Tk, ζεκεηώζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Διαχείριζη Πληροθοριών ζηο Διαδίκηυο, ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Θαβάιαο. Γ4. Δπηθνηλσλίεο Γεδνκέλσλ Γίθηπα πνινγηζηώλ, εθπαηδεπηηθό πιηθό αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Θαβάιαο. Γ5. Γηαρείξηζε Ξιεξνθνξηώλ ζην Γηαδίθηπν, εθπαηδεπηηθό πιηθό αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Θαβάιαο. Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 7 από 12

8 Γ6. Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, εθπαηδεπηηθό πιηθό αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ ηνπ Ρ.Δ.Η. Θαβάιαο. VII. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ Ππκβνιή ζηελ νξγάλσζε ηνπ Θέληξνπ Πρεδηαζκνύ θαη Γνθηκήο Ππζηεκάησλ VLSI ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ρερλνινγίαο Ζιεθηξνηερληθώλ θαη Ζιεθηξνληθώλ ιηθώλ ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ πνινγηζηώλ ηνπ Γ.Ξ.Θ. θαζώο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπηθνύ ππνινγηζηηθνύ δηθηύνπ (system administrator). Ππκβνιή ζηε δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ θαζώο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Tκήκα. VIII. ΓΝΩΗ Η/Τ Άξηζηε γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ ζε Visual C/C++, TURBO PASCAL, FORTRAN, BASIC, Tcl/Tk, HTML, Perl, PHP, Websh. Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ θαη αλάπηπμεο εθαξκνγώλ κε ηε ρξήζε MATLAB θαη MATHEMATICA. Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζρεδηαζκνύ ησλ εξγαιείσλ ζρεδηαζκνύ Νινθιεξσκέλσλ Θπθισκάησλ CADENCE, HSpice, Solo 1400, Vsystem θαη Model_Sim. Άξηζηε γλώζε δηαρείξηζεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπηθώλ δηθηύσλ κε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ Windows θαη UNIX όισλ ησλ εθδόζεσλ. Άξηζηε γλώζε θαη κεγάιε εκπεηξία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε βαζηθώλ θαη πξνεγκέλσλ δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ θπξίσο ζε ζπζηήκαηα UNIX. Άξηζηε γλώζε εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο δξνκνινγεηώλ θαη κεηαγσγέσλ δηθηύνπ Cisco. Άξηζηε γλώζε δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Solaris ηεο εηαηξίαο SUN microsystems (πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο SA 237 Solaris System Administration I). IX. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. Ππκκεηνρή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξεπλεηή, ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν "Αλάπηπμε αιγνξίζκσλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θσηνιηζνγξαθηθήο ράξαμεο ζε δύν δηαζηάζεηο" κε ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ "Αλάπηπμε ελόο αιγνξίζκνπ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θσηνιηζνγξαθηθήο ράξαμεο ζε δύν δηαζηάζεηο πνπ ζα βαζίδεηαη ζην κνληέιν ησλ θπςειηδσηώλ απηνκάησλ" κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Αλ. Θαζ. ηνπ ΓΞΘ, θ. Λ. Γεσξγνπιά θαη κε ρξεκαηνδόηεζε από ην ΡΠΚΔΓΔ. 2. Ππκκεηνρή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξεπλεηή, ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν "Βηνκεραληθά Ξξντόληα Κηθξνειεθηξνληθήο (ΔΞΔΡ ΗΗ - 476)" κε ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ "Πρεδηαζκόο ελόο νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο (ASIC) γηα ηελ απάιεηςε ηεο πιεζηόρξνλεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ εηζεξρόκελνπ θαη εμεξρόκελνπ ζήκαηνο ησλ ζπληζησζώλ ζεκάησλ ηνπ πιαηζίνπ SDH" ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξεπλεηηθό Ίδξπκα Γεκόθξηηνο, θαη ηελ εηαηξεία Ηληξαθνκ A.E. θαη κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Θαζ. ηνπ ΓΞΘ, θ. Α. Θαλαειάθε. Ρν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΓΔΓΔΡ. Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 8 από 12

9 3. Ππκκεηνρή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξεπλεηή, ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν "Αλάπηπμε κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε ιεπηώλ πκελίσλ SiO2 κε ηελ ηερληθή ηεο ζεξκηθήο νμείδσζεο", κε ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ "Αλάπηπμε ιεπηώλ ζηξσκάησλ SiO2 κε ηε κέζνδν ηεο μεξήο νμείδσζεο, αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο" κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Αλ. Θαζ. ηνπ ΓΞΘ, θ. Λ. Γεσξγνπιά θαη κε ρξεκαηνδόηεζε από ην ΡΠΚΔΓΔ. 4. Ππκκεηνρή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξεπλεηή, ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν "Κνληεινπνίεζε θαη έιεγρνο ηεο δηεξγαζίαο ηεο θσηνιηζνγξαθίαο ζηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ κε ηε ρξήζε ηερλεηώλ λεπξσληθώλ δηθηύσλ", κε ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ "1. Κειέηε θαη θαηάηαμε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ, 2. Γηεξεύλεζε θαη επηινγή ηεο θαηάιιειεο αξρηηεθηνληθήο, 3. Γνθηκή ηνπ αιγνξίζκνπ κάζεζεο Back Propagation, 4. Αλάπηπμε θαη έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο." κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Αλ. Θαζ. ηνπ ΓΞΘ, θ. Η. Θαξαθπιιίδε θαη κε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ Γ.Ξ.Θ. (ΞΟΔΛΔΓ 96). 5. Ππκκεηνρή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξεπλεηή, ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν "Γίθηπν γηα ηε δηάρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ ζρεδηαζκνύ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ (ΔΞΔΡ ΗΗ)" κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Αλ. Θαζ. ηνπ ΓΞΘ, θ. Γ. Πνύληξε θαη κε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ΓΔΓΔΡ. 6. Ππκκεηνρή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξεπλεηή, ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν " LPGD 25256: A LOW POWER DESIGN METHODOLOGY / FLOW AND ITS APPLICATION TO THE IMPLEMENTATION OF A DCS GSM / DECT MODULATOR DEMODULATOR (LPGD) / Information Capture & Dissemination Work of LPGD " κε ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ "Κειέηε, αλάιπζε θαη πινπνίεζε αιγνξίζκσλ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο γηα θηλεηέο επηθνηλσλίεο κε εθαξκνγέο ζηα ζπζηήκαηα GSM, DECT θαη DCS 1800" ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Ηληξαθνκ A.E. θαη κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Αλ. Θαζ. ηνπ ΓΞΘ, θ. Γ. Πνύληξε. 7. Ππκκεηνρή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξεπλεηή, ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν " ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ: Δλίζρπζε Δξεπλεηηθώλ Νκάδσλ ζηα Ρ.Δ.Η." κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "Αλάθηεζε θαη Ξξνζηαζία Ξλεπκαηηθώλ Γηθαησκάησλ ζε Γεδνκέλα Ξνιπδηάζηαηνπ Τεθηαθνύ Πήκαηνο (Δηθόλεο Δηθνλνζεηξέο)", κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Αλ. Θαζ. ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο, θ. Β. Σαηδή. 8. Ππκκεηνρή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πεπζύλνπ θαη εξεπλεηή, ζην εξεπλεηηθό έξγν κε ηίηιν "Πρεδηαζκόο Λαλνειεθηξνληθώλ Θπθισκάησλ" πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηνλ ΔΙΘΔ ηνπ ΡΔΗ Θαβάιαο. X. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Α. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ. Α1. Β. Καξδύξεο, "Πρεδηαζκόο θαη ινπνίεζε Ππζηεκάησλ VLSI Θπςειηδσηώλ Απηνκάησλ γηα Δθαξκνγέο ζηα Γίθηπα πνινγηζηώλ", Ρκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ πνινγηζηώλ, Ξνιπηερληθή Πρνιή, Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο, Μάλζε Β. ΔΡΓΑΙΔ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ. (ηις δημοζιεύζεις ζε περιοδικά έτοσν γίνει ζσνολικά 12 αναθορές) Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 9 από 12

10 Β1. V.Mardiris, I.Karafyllidis, D.Soudris, A.Thanailakis "Neural Networks for the simulation of photoresist exposure process in integrated circuit fabrication," Modelling & Simulation in Material Science Engineering, vol. 5, pp , (1 αναφορά: Δ9) Β2. G. Ch. Sirakoulis, I. Karafyllidis, V. Mardiris, and A. Thanailakis, "Study of lithography profiles developed on non-planar Si surfaces," Nanotechnology, vol. 10, no. 4, pp , (1 αναφορά: Δ2) Β3. G. Ch. Sirakoulis, I. Karafyllidis, V. Mardiris, and A. Thanailakis, "Study of the effects of photoresist surface roughness and defects on developed profiles," Semiconductor Science and Technology, vol. 15, no. 2, pp , Β4. G. Ch. Sirakoulis, I. Karafyllidis, A. Thanailakis, and V. Mardiris, "A methodology for VLSI implementation of Cellular Automata algorithms using VHDL," Advances in Engineering Software, vol. 32, no. 3, pp , (4 αναφορές: Δ1, Δ3, Δ5, Δ10) Β5. G. Ch. Sirakoulis, I. Karafyllidis, Ch. Mizas, V. Mardiris, A. Thanailakis, and Ph. Tsalides, "A cellular automaton model for the study of DNA sequence evolution," Computers in Biology and Medicine, vol. 33, no. 5, pp , (5 αναφορές: Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ11) Β6. V. Mardiris, G. Ch. Sirakoulis, Ch. Mizas, I. Karayllidis and A. Thanailakis, "A CAD system for modeling and Simulation of Computer Networks using Cellular Automata," IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part C, vol. 38, no. 2, pp , Β7. Ch. Mizas, G. Ch. Sirakoulis, V. Mardiris, I. Karafyllidis, N. Glykos and R. Sandaltzopoulos, "Reconstruction of DNA sequences using Genetic Algorithms and Cellular Automata: towards mutation prediction?," Biosystems, vol. 92, no. 1, pp , (1 αναφορά: Δ12) Β8. V.A. Mardiris, I.G. Karafyllidis, "Design and simulation of modular 2n to 1 quantum-dot cellular automata (QCA) multiplexers," Feb. 21, 2009, accepted for publication in International Journal of Circuit Theory and Applications. Β9. V.A. Mardiris, I.G. Karafyllidis, "Universal cellular automaton cell using quantum cellular automata," Electronics Letters, vol. 45, no. 12, pp , Β10. V.A. Mardiris, I.G. Karafyllidis, "Design and Simulation of Modular Quantum-Dot Cellular Automata Multiplexers for Memory Accessing," Journal of Circuits, Systems and Computers, will be published at vol.18, no.8, Γ. ΔΡΓΑΙΔ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ. Γ1. D.Soudris, M.Perakis, Ch.Mizas, V.Mardiris, K.Katis, C.Dre, A.E.Tzimas, E.G.Metaxakis, G.Kalivas, N.Zervas, S.Theoharis, G.Theodoridis, A.Thanailakis, C.Goutis "Low-Power Design of A Multi-Mode Transceiver," ISCAS 2000, vol. 2, pp , May 28-31, Geneva, Switzerland, Γ2. L. Fragidis, V. Mardiris, C. Mizas and V. Chatzis, Examinations Past Papers e-bank Using Open Source Software, WSEAS Trans. on Information Science and Applications, vol. 1, iss. 5, pp , November Γ3. L. Fragidis, V. Mardiris, C. Mizas, S. Simeonidis and V. Chatzis, Electronic Examinations e-exams Using Open Source Software, WSEAS Trans. on Information Science and Applications, vol. 1, iss. 5, pp , November Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 10 από 12

11 Γ4. V. Mardiris, G.Ch. Sirakoulis, Ch. Mizas, I. Karafyllidis, and A. Thanailakis, " Net_CA: A Tool for Simulation and Modeling of Wired/Wireless Computer Networks based on Cellular Automata", 10th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2005), pp , Volos, Greece, Λovember 11-13, Γ5. L. Fragidis, D. Markopoulos, V. Mardiris, V. Chatzis, "Web Based html-rich text Editor 'web-editor' Using Open Source Software", International Bulgarian-Turkish Conference in Computer Science, Istanbul, Turkey, October Γ6. M. Syggouroglou, L. Fragidis, V. Mardiris and V. Chatzis, An Internet Application for Lab-Group Booking Using Open Source Software, Proceedings of the 3rd WSEAS/IASME International Conference on Educational Technologies, pp , Arcachon, France, October 13-15, Γ7. V. Mardiris, Ch. Mizas, L. Fragidis, V. Chatzis, "Design and simulation of a QCA 2 to 1 multiplexer ", Proceedings of the 12 th WSEAS International Conference on Computers, pp , Heraklion, Greece, July Γ8. L. Fragidis, A. Michailidis, V. Mardiris, V. Chatzis, "Web Based Application for Registering Degree Projects", Proceedings of the 12 th WSEAS International Conference on Computers, pp , Heraklion, Greece, July Γ. ΑΝΑΦΟΡΔ Γ1. J. Jim nez, J.L. Mart n, C. Cuadrado, J. Arias, J. L zaro, "A top-down design for the train communication network," Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology, 2, pp , Γ2. W.R. Childs, R.G. Nuzzo, "Patterning of thin-film microstructures on non-planar substrate surfaces using decal transfer lithography," Advanced Materials, 16 (15 SPEC. ISS.), pp , Γ3. J. Jim nez, J.L. Mart n, A. Zuloaga, U. Bidarte, J. Arias, "Comparison of two designs for the multifunction vehicle bus," IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 25 (5), pp , Γ4. C. Sarkar, S.A. Abbasi, "Cellular automata-based forecasting of the impact of accidental fire and toxic dispersion in process industries," Journal of Hazardous Materials, 137 (1), pp. 8-30, Γ5. I.G. Georgoudas, "Cellular automata modeling of large scale systems and VLSI implementation perspectives," Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4173 LNCS, pp , Γ6. S.M. Peirce, T.C. Skalak, J.A. Papin, "Multiscale biosystems integration: Coupling intracellular network analysis with tissue-patterning simulations," IBM Journal of Research and Development, 50 (6), pp , Γ7. J.-P. Meng, S.-q. Dai, L.-y. Dong, J.-f. Zhang, "Cellular automaton model for mixed traffic flow with motorcycles," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 380 (1-2), pp , Γ8. A.S. Jarrah, R. Laubenbacher, B. Stigler, M. Stillman, " Reverse-engineering of polynomial dynamical systems, Advances in Applied Mathematics, 39 (4), pp , Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 11 από 12

12 Γ9. M. Asano, M. Satake, S. Tanaka, S. Mimotogi, "Statistical approach utilizing neural networks for CD error prediction", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 6518 (PART 1), art. no , Γ10. J. Jim nez, J.L. Mart n, U. Bidarte, A. Astarloa, A. Zuloaga, "Design of a master device for the multifunction vehicle bus, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 56 (6 II), pp , Γ11. Y. Joshi, S. Vadhiyar, " Analysis of DNA sequence transformations on grids," Journal of Parallel and Distributed Computing, 69 (1), pp , Γ12. D.H. Jones, R. McWilliam, A. Purvis, "Designing convergent cellular automata," BioSystems, 96 (1), pp.80-85, Βιογραφικό ζημείωμα Βαζιλείου Μαρδύρη Σελίδα 12 από 12

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σόπνο γελλήζεσο Λακία Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Άγακνο Δπάγγεικα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΣΔΙ εξξώλ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε Ρσκαλνύ 12 έξξεο E-mail: athanasiou@teiser.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Περιλαµβάνονται οι δηµοσιεύσεις των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ.

Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΤΡΟΤ ΑΓΡΗ Γρ. Μητανολόγος Μητανικός Α.Π.Θ. 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : αγρής Γημήηριος Όλνκα παηξόο / κεηξόο : ηαύξνο / Γαξπθαιιηά Όλνκα ζπδύγνπ : Αζαλαζία Μηδνύξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D.

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. Α.Φ.Κ. 038902812 Γηεύζπλζε Δπηθνηλωλίαο: Βαζ. Οιγαο 89, Θεζζαινλίθε - ΣΚ 54643 GSM:+30.69.999.099.36 FAX/DATA:+30.700.700.7650 e-mail: thomaidistv@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος 2 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Βιβλία ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Τερζίδης Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δθδειώζεηο ηνπ Σκήκαηνο (ζει...) 62 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (ζει. 2) Τςειά ζηηο Βάζεηο Δηζαγσγήο ην Σκήκα (ζει. 2) 19 Απόθνηηνη πλερίδνπλ ζε Μεηαπηπρηαθά (ζει. 3) Νένο Πξόεδξνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο Βαζίιεηνο Α. χξεο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Παηεζίσλ 76, Αζήλα 104 34 Email: vsiris ΑΣ aueb.gr Σει.: 210 8203581, fax: 210 8226105 Ηζηνζειίδα: http://www.aueb.gr/users/vsiris/

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ηδεξάο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γντξάλεο 42, 113 63 Αζήλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 email URL ΗΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΒΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γπ. Παπάζσορ Γ. Μελίδηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα. Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982. Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο

Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα. Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982. Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο Βιογραφικό Γενικά στοιχεία Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982 Δζληθφηεηα: Διιεληθή Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο E-mail: mkotti@it.teithe.gr; margarita.kotti@isti.cnr.it;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με δύο παιδιά Καβάλα lfrangid@pme.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα