ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (DATA CENTER) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Αθήνα,

2 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον ν. 3426/2005 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Τακτικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, ανώτατου ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (19%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συντήρηση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)» (εφεξής Έργο»). Ειδικότερα, η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο του έργου δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 ) και θα έχει διάρκεια το ένα έ- τος, με δικαίωμα προαιρέσεως της αναθέτουσας αρχής για παράταση της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος με την ίδια κατ ανώτατο όριο συμβατική αξία (90.000,00 ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της παρούσας στον ελληνικό τύπο και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει, των διατάξεων των άρθρων 2, 21 και 22 του Π.Δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), των διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό Έλεγχος Δαπανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247) και του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150), καθώς και της υπ αριθμ. 655/ Απόφασης της ΡΑΕ για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου. 1. Εισαγωγή 1.1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΡΑΕ) ιδρύθηκε με τον Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με ποικίλες αρμοδιότητες στο σύνολο του τομέα της ενέργειας, στo πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και την πολιτική του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα Στην από συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ αποφασίστηκε η υλοποίηση του εν λόγω Έργου, στη βάση τακτικού ανοικτού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί με βάση το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο, και εγκρίθηκε το παρόν τεύχος διακήρυξης (εφεξής «Διακήρυξη») Το παρόν Έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της οικονομικής αυτοτέλειάς της. 2. Αντικείμενο του Έργου 2.1. Το Έργο συνίσταται: (α) στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου (Data Center) της ΡΑΕ, και στην σύμβαση που θα καταρτισθεί με τον ανάδοχο του Έργου θα ενταχθεί εξ αρχής όλος ο υ- 2

3 πάρχων εξοπλισμός της ΡΑΕ, ο οποίος βρίσκεται εντός του νομού Αττικής και καταγράφεται στους κατωτέρω Πίνακες 1 έως και 4. Πίνακας 1 Κατασκευαστής Type Model Feature Description Serial ΙΒΜ ENTERPRISE STORAGE SERVER ΙΒΜ 2124 DISK EIGHT-PACK GB ΙΒΜ 2124 DISK EIGHT-PACK GB ΙΒΜ 2124 DISK EIGHT-PACK GB ΙΒΜ 2124 DISK EIGHT-PACK GB ΙΒΜ GB FIBR CHAN/FICON SHORT WAVE ΙΒΜ GB FIBR CHAN/FICON SHORT WAVE ΙΒΜ GB CACHE ΙΒΜ 2109 F16 SAN FIBRE CHANNEL SWITCH ΙΒΜ 2109 F16 SAN FIBRE CHANNEL SWITCH ΙΒΜ 3582 L23 ULTRIUM 2 TAPE LIBRARY w/ 2 DRIVES ΙΒΜ 7014 T42 RS/6000 SYSTEM RACK 6513F8B ΙΒΜ PSERIES 650 ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ M WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD 6579CBC ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ PSERIES 650 ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ M WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD 6579CCC ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ STORAGE DEVICE ENCLOSURE ΙΒΜ DDS GEN5 DAT72 TAPE DRIVE 10A10TH ΙΒΜ 1106 DVD-ROM DRIVE ΙΒΜ STORAGE DEVICE ENCLOSURE ΙΒΜ DDS GEN5 DAT72 TAPE DRIVE 10A10TK ΙΒΜ 1106 DVD-ROM DRIVE ΙΒΜ 7311 D10 IBM 7311 MODEL D11 I/O DRAWER 654EF0A ΙΒΜ 7311 D10 IBM 7311 MODEL D11 I/O DRAWER 654EF1A ΙΒΜ 7311 D10 IBM 7311 MODEL D11 I/O DRAWER 65505FA ΙΒΜ 7311 D10 IBM 7311 MODEL D11 I/O DRAWER A ΙΒΜ 7311 D20 I/O DRAWER A ΙΒΜ 7311 D20 I/O DRAWER A ΙΒΜ 7315 CR2 RACK-MOUNTED HMC 65302AA ΙΒΜ 7316 TF2 FLAT PANEL COLOR MONITOR J 3

4 Πίνακας 2 Κατασκευαστής Type Model Description Αριθμός ΙΒΜ Χ ΙΒΜ Χ ΙΒΜ Χ XSERIES 345 XEON P2.8G Χ 2 x 256MB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM 2 x HDD 36.4GB 10K U320 SCSI HOT SWAP XSER 350W HS POWER XSERIES 345 XEON P2.8G Χ 2 x 256MB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM 2 x HDD 36.4GB 10K U320 SCSI HOT SWAP ADAPTER PRO/1000 MT XSER 350W HS POWER XSERIES 345 XEON P2.8G Χ CPU 2.8GHz/533Mhz 512KB UPGR 2 x MEMORY IBM 1GB DDR PC2100 ECC DIMM 2 x HDD IBM 36.46B 10K U320 SCSI HOT SWAP IBM FASTT FC2-133 HOST ADAPTER XSER 350W HS POWER Πίνακας 3 Κατασκευαστής Model Description Αριθμός CISCO 4507R CATALYST 4500 CHASSIS (7-SLOT) CATALYST 4500 SUPERVISOR IV (2 GE) CONSOLE CATALYST 4507R REDUNDANT SUPERVISOR IV (2GE) 2 x POWER SUPPLY 1000W AC 2 x CAT 4500 IOS-BASED SUPERVISOR, COMPACT FLASH 3 x CATALYST 4000 GIGABIT ETHERNET MODULE 6 PORT 2 x CATALYST PORT MODULE 10/100/ x MODULE CISCO CATALYST 1P1000BSX Πίνακας 4 Κατασκευαστής Model Description Αριθμός SOCOMEC POWER- WARE POWER- WARE 9305 UPS POWERWARE KVA 1 DIGYS evo 9125 UPS SOCOMEC 10KVA 1 UPS POWERWARE KVA RACK BATTERY/POWERWARE UPS και (β) στην παροχή όλων των αναβαθμίσεων σε επίπεδο υλικού («firmware updates») για όλο τον προαναφερόμενο εξοπλισμό και, όσον αφορά στο υλικό που αναφέρεται στους Πίνακες 1 και 3, στην παροχή όλων των αναβαθμίσεων και σε επίπεδο λειτουρ

5 γικού («O/S» και «patches» για «AIX» και «HACMP»), που θα είναι διαθέσιμες από τους κατασκευαστές κατά την διάρκεια της σύμβασης Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην πρότασή του υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης με τους ακόλουθους όρους: Επιτόπια εργασία μηχανικού. Κάλυψη κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών και ωρών, καθώς και κάλυψη κατά την διάρκεια μη εργάσιμων ημερών και ωρών. Απόκριση (επιτόπια παρουσία) εντός 4 ωρών εντός της ίδιας ημέρας, εφόσον η κλήση βλάβης δοθεί μέχρι τις 14:00, διαφορετικά απόκριση το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Επιπλέον της όποιας υποστήριξης σχετικά με την ανωτέρω αντιμετώπιση βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια της σύμβασης. Η τηλεφωνική υποστήριξη θα παρέχεται κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών και ωρών και θα αφορά σε επεξήγηση διαδικασιών (ερωτήσεις «how to»), λειτουργικότητα προϊόντων κτλ. Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας. Παροχή νέων εκδόσεων του λογισμικού και διορθώσεων («patches») για τα στοιχεία του Πίνακα 1 και ενημέρωση για τις δυνατότητες αναβάθμισης του εξοπλισμού. Παροχή νέων εκδόσεων του λογισμικού και διορθώσεων («patches») για το δικτυακό εξοπλισμό του Πίνακα 2. Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. Δυνατότητα «Call Home» για την αυτόματη αναφορά και καταχώρηση προβλημάτων σε τηλεφωνικό αριθμό επιλογής της ΡΑΕ ή στο «Service Center» του κατασκευαστή, ειδικά για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στον Πίνακα 1. Οργάνωση μηχανισμού από πλευράς αναδόχου για την αποτελεσματική συνεργασία-επικοινωνία µε τις ομάδες τεχνικών υπευθύνων της ΡΑΕ: o Για την αναγγελία και παρακολούθηση προβλημάτων/βλαβών. o Για την παροχή περιοδικών αναφορών για την κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων. o Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τον σχετικό μηχανισμός/διαδικασίες που προτείνει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει όλα τα απαραίτητα καινούργια και αυθεντικά ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει στην τεχνική προσφορά του τα εξαρτήματα του εξοπλισμού που θεωρούνται αναλώσιμα. Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά, πλην αναλωσίμων, βαρύνουν τον ανάδοχο. Ως «ανταλλακτικά» θεωρούνται όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των μονάδων (π.χ. δίσκων) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν ως αναλώσιμα υλικά. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε η αποκατάσταση μιας βλάβης να µην ξεπερνά σε καμία περίπτωση τις (48) ώρες. Όλες οι υπηρεσίες θα που αφορούν στα στοιχεία των ως άνω Πινάκων 1 έως και 3 παρέχονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από εταιρείες οι οποίες είναι πιστο- 5

6 ποιημένες από τους αντίστοιχους κατασκευαστές του προαναφερόμενου εξοπλισμού για την υποστήριξη, συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών του εν λόγω εξοπλισμού. Η μη υποβολή των βεβαιώσεων αυτών στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζομένου, οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς του. 3. Προϋπολογισμός του Έργου 3.1. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%, όπου προβλέπεται. Συγκεκριμένα, η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο του έργου δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 ) και θα έχει διάρκεια το ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαιρέσεως της αναθέτουσας αρχής για παράταση της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος με την ίδια κατ ανώτατο όριο συμβατική αξία (90.000,00 ). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων -και αντιστοίχως το συμβατικό τίμημα- να διαμορφωθούν σε επίπεδο χαμηλότερο από τον ως άνω προτεινόμενο κατ ανώτατο όριο προϋπολογισμό Οι πάσης φύσης ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και κάθε είδους συναφή έξοδα, τέλη και δαπάνες που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου ή στο προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο του Έργου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και σε καμία περίπτωση την ΡΑΕ. 4. Τρόπος καταβολής της αμοιβής του αναδόχου 4.1. Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, απολογιστικά και υπό την παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου από την επιτροπή παραλαβής του Έργου. Για την οριστική παραλαβή του Έργου, θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ανάμεσα στην ΡΑΕ και τον ανάδοχο του Έργου Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έναντι τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το ο- ποίο θα εξοφλείται από την ΡΑΕ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, μαζί με την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί, π.χ. πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 5. Ισχύς και διάρκεια της σύμβασης Η ισχύς της σύμβασης που θα καταρτισθεί ανάμεσα στην ΡΑΕ και τον ανάδοχο του Έργου θα άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια ένα (1) έ- τος, με δικαίωμα προαιρέσεως της αναθέτουσας αρχής για παράταση της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος. 6. Παραλαβή Διακήρυξης 6.1. Το πρωτότυπο και νομικά δεσμευτικό κείμενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ, στην είσοδο των γραφείων της Πειραιώς 132, Αθήνα Αντίγραφο της παρούσας Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: Η ΡΑΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που κείνται στις ηλεκτρονικές σελίδες της, ωστόσο 6

7 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί. Σε περίπτωση αντιθέσεων ανάμεσα στο κείμενο της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ και στο κείμενο της Διακήρυξης που κείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, υπερισχύει το πρώτο, ήτοι το κείμενο που είναι αναρτημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ 6.3. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κος Στυλιανός Μαρκογιαννάκης, τηλ Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε νομικό πρόσωπο καθώς και ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτουςμέλους της Ε.Ε. και έχουν την κατοικία ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή και των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και που πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη Οι ενώσεις εταιριών και οι κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/ Στην περίπτωση ειδικότερα της κοινοπραξίας, αυτή δεν χρειάζεται να έχει συσταθεί κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, αλλά εάν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στην εν λόγω κοινοπραξία, οι συμμετέχοντες που την αποτελούν οφείλουν να προβούν στην ίδρυσή της και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πριν την υπογραφή της σύμβασης με την ΡΑΕ. 8. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών 8.1 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης του χρόνου υποβολής των προσφορών των υποψηφίων διαγωνιζομένων ορίζεται η 15/06/2009 και ώρα 12:00π.μ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση της ΡΑΕ, Πειραιώς 132, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα (15/6/2009 και ώρα 12.00π.μ.). Το εμπρόθεσμο της υποβολής της προσφοράς με ταχυδρομική αποστολή (συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά) κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι η προσφορά περιέρχονται στην ΡΑΕ πριν την καθοριζόμενη στην παράγραφο 8.1, ανωτέρω, ημερομηνία και ώρα Προσφορά που θα κατατεθεί πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της παραγράφου 8.1, ανωτέρω, θα απορριφθεί ως εκπρόθεσμη. 9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 9.1. Προϋπόθεση για την εγκυρότητα της προσφοράς, είναι να περιλαμβάνεται στην προσφορά ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και που έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης, υπέρ της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ύψος 5% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι σε δέκα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (10.710,00 ). Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά έναν (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την 7

8 παράγραφο 11 κατωτέρω. Το κείμενο της εν λόγω εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα Α της παρούσας (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Έργου, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της κατακυρωθείσης τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο χρόνος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση δε που η Αρχή ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανανεώσει την Εγγυητική Επιστολή ώστε να καλύπτει το χρόνο παράτασης της σύμβασης προσαυξημένο κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες κατ αντιστοιχία Το ποσό των ως άνω εγγυητικών επιστολών αναγράφεται υποχρεωτικά σε Ευρώ. 10. Παροχή Διευκρινίσεων 10.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τα περιεχόμενα της παρούσας Διακήρυξης, υποβάλλοντας εγγράφως ερωτήσεις στην ΡΑΕ μέσω ταχυδρομικής επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή φαξ, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 α- νωτέρω Πληροφορίες, απαντήσεις και διευκρινίσεις παρέχονται από την ΡΑΕ ή το εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο, μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 ανωτέρω. 11..Χρονική ισχύς των προσφορών Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονική περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 ανωτέρω. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί για άλλες εκατόν είκοσι (120) ημέρες, εφόσον ζητηθεί από την ΡΑΕ πριν από την λήξη του Κατακύρωση του Έργου και υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στην ΡΑΕ και τον ανάδοχο του Έργου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου ισχύος των προσφορών, εφόσον συναινεί ο ανάδοχος του Έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι λοιποί διαγωνιζόμενοι, δια της συμμετοχής τους στον παρόντα διαγωνισμό, παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμά τους να προσβάλλουν την ως άνω κατακύρωση και την υπο- 8

9 γραφή της σύμβασης για το λόγο ότι έλαβαν χώρα μετά την πάροδο του προαναφερόμενου ανώτατου χρόνου ισχύος των προσφορών. 12. Φάκελοι προσφορών Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους και τυχόν εγχειρίδια που θα μπορούν να αναφέρονται και να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, κατ επιλογήν των προσφερόντων Οι προσφορές υποβάλλονται εντός σφραγισμένου κυρίως Φακέλου, ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Ανοικτός Διαγωνισμός, για το Έργο της ΡΑΕ «Συντήρηση και υ- ποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ»». Ο ως άνω κυρίως Φάκελος πρέπει επίσης να φέρει εξωτερικά πλήρη στοιχεία ως προς την επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), αριθμό τηλεφώνου, FAX κλπ. του προσφέροντος O ως άνω κυρίως Φάκελος θα περιέχει εσωτερικά τους ακόλουθους τρεις (3) ξεχωριστούς και σφραγισμένους υποφακέλους: 1. Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο της παρούσας. 2. Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο της παρούσας. 3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο της παρούσας Οι τρεις (3) ως άνω διακριτοί και σφραγισμένοι υποφάκελοι θα φέρουν εξωτερικά, κατά περίπτωση, τον τίτλο «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», «Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων» και «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς». Επίσης, θα πρέπει κάθε σελίδα των περιεχομένων των ως άνω υποφακέλων να είναι μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος και όλες οι σελίδες των ως άνω υποφακέλων να είναι αριθμημένες σε συνεχή αρίθμηση Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 12.6 κατωτέρω, ή τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιλαμβάνει δεν υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι προσφορές των διαγωνιζομένων, επί ποινή απορρίψεώς τους, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (i) Εγγύηση Συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 ανωτέρω. Στην περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις υποβάλλονται από κοινού από όλα τα μέλη της ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, ευθυνόμενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. (ii) Αίτηση Συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, η οποία πρέπει να αναφέρει: (α) Τα στοιχεία του προσφέροντος ή σε περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων σε αυτές (όνομα ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, κλπ.). (β) Τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τους νόμιμους εκπροσώπους του προσφέροντος, με πλήρη στοιχεία (όνομα διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, κλπ.). 9

10 (γ) Την πρόθεση συμμετοχής του προσφέροντος στο διαγωνισμό και εκτέλεσης του Έργου, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού. (iii) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, κατά περίπτωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών του νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, καθώς και των τυχόν τρίτων οι οποίοι έχουν δεόντως εξουσιοδοτηθεί για τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου. (iv) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, κατά περίπτωση, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (v) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, κατά περίπτωση, τα οποία εκδίδονται από αρμόδια αρχή και από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. (vi) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, κατά περίπτωση, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, ή βεβαίωση ή άδεια άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη έκδοση των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών υπό στοιχ. iii-vi, αρκεί η κατάθεση αντιγράφου της αίτησης που υποβλήθηκε στην κατά περίπτωση αρμόδια για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού Υπηρεσία, μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για την προσκόμισή του, μόλις αυτό εκδοθεί. Προκειμένου για αλλοδαπά πρόσωπα, υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά υπό στοιχ. iii-v, ή ισοδύναμα έγγραφα και πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης/εγκατάστασής τους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του. Προκειμένου για το πιστοποιητικό υπό στοιχ. vi τα αλλοδαπά πρόσωπα υποβάλλουν πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. Στην περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. iii-vi ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε 10

11 ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα (υπό στοιχ. iii-vi). (vii) Στις περιπτώσεις ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας ειδικότερα, απαιτείται, επιπρόσθετα, η προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. (viii) Αν στο διαγωνισμό μετέχει επιχείρηση νομικής μορφής πλην της ανωνύμου εταιρίας, πρέπει με το Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιημένο καταστατικό (ιδρυτικό έγγραφο συστατική πράξη της επιχείρησης), καθώς και ΦΕΚ συστάσεως της επιχείρησης, αν η δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (β) Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του αρμόδιου οργάνου της επιχείρησης που διόρισε τους εν ενεργεία νόμιμους διαχειριστές / εκπροσώπους της επιχείρησης. (ix) Αν στο διαγωνισμό μετέχει ανώνυμη εταιρία, πρέπει με το Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως της ανώνυμης εταιρίας καθώς και ΦΕΚ του πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). (β) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι το καταστατικό της εταιρίας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που τροποποιήθηκε βεβαίωση για τις σχετικές τροποποιήσεις. (γ) Ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την εκλογή του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου της και ακριβές αντίγραφο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή του σε σώμα, μετά των σχετικών δημοσιεύσεων στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Προκειμένου για αλλοδαπά πρόσωπα, υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά υπό στοιχ. viii-ix, ή ισοδύναμά τους που εκδίδονται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης/εγκατάστασής τους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. viii-ix ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα (υπό στοιχ. viii-ix). (x) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι πιστοποιημένος από τους αντίστοιχους κατασκευαστές του προαναφερόμενου, στους Πίνακες 1 έως και 3 της παραγράφου 2.1 της παρούσας, εξοπλισμού για την υποστήριξη, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αυτού. (xi) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται από κοινού από όλα τα μέλη της ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας 11

12 (xii) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) ετών και σε περίπτωση που πρόκειται για επιχειρήσεις που σύμφωνα με το νόμο δεν έχουν υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμού, υποβάλλονται τα ανάλογα οικονομικά στοιχεία. Από τους ανωτέρω ισολογισμούς και οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να προκύπτει ότι η εταιρία δεν εμφάνισε ζημία σε κανένα από τα εν λόγω τρία (3) έτη. Στην περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, οι ισολογισμοί και λοιπά έγγραφα υπό στοιχ. xii ανωτέρω πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας και οι σχετικές προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται ξεχωριστά από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας Ο Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (i) Επιστολή του προσφέροντος, η οποία πρέπει απαραιτήτως να περιγράφει τα ακόλουθα: (α) Περιγραφή και τρόπος οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ. (β) Αναφορά στον αριθμό και την διαθεσιμότητα του προσωπικού που θα απασχολείται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ. (γ) Χρονοδιάγραμμα παροχής κάλυψης (ωράριο εντός ημέρας, ημέρες εντός εβδομάδας κλπ.) και τυχόν αποκλίσεις από αυτό για ειδικούς λόγους, με σαφείς αναφορές. (δ) Λεπτομερή αναφορά με σχόλια σχετικά με τους όρους της παραγράφου 2.2, καθώς και επεξηγήσεις σχετικές με αποκλίσεις, επαυξήσεις, υπερκαλύψεις κλπ. (ε) Λεπτομερή επιβεβαίωση για την κάλυψη του αναφερόμενου στους Πίνακες 1 έως και 4 εξοπλισμού και του ειδικού λογισμικού, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω. (ii) Εμπειρία Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Στοιχεία του απασχολούμενου προσωπικού. Οι προσφέροντες οφείλουν να προσκομίσουν και τα ακόλουθα: (α) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τα κυριότερα έργα συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των τριών (3) τελευταίων χρόνων, με στοιχεία όσον αφορά τη διάρκειά τους, τη συμβατική αξία των έργων, τους παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) κλπ. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις των έργων αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας, π.χ. πρωτόκολλα παραλαβής. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προσφέροντα. Γίνονται δεκτές και συνεκτιμούνται συστατικές επιστολές αποδεκτών των υπηρεσιών του προσφέροντος, στις οποίες βεβαιώνεται η ανάθεση και καλή εκτέλεση του έργου. (β) Περιγραφή της εμπειρίας και άλλα στοιχεία του συγκεκριμένου προσωπικού που θα απασχοληθεί για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ. Υποβάλλονται βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την εν λόγω εμπειρία και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση που θα καταρτισθεί με τον ανάδοχο μπορεί να προβλέπει ότι η ΡΑΕ δύναται να ζητά την αντικατάσταση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων προσώπων που απασχολούνται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ., για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσιακή συμπεριφορά του/τους και που αντικειμενικά δικαιολογούν την πρόταση για αντικατάσταση, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με 12

13 τον ανάδοχο. Η αντικατάσταση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σύντομα και πάντως μέσα σε εύλογο χρόνο. (γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο προσφέρων δηλώνει με γνώση των κυρώσεων του νόμου ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ δεν παραπέμφθηκε σε δίκη με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή λιποταξία ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαιρέσεως (κοινής και σε υπηρεσία), απάτης, εκβιασμού, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπιέσεως, απιστίας προς την υπηρεσία, παραβάσεως καθήκοντος, εγκλήματος κατά των ηθών ή συκοφαντικής δυσφημίσεως. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση ο προσφέρων δηλώνει με γνώση των κυρώσεων του νόμου εάν το παραπάνω προσωπικό παραπέμφθηκε σε δίκη με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα ανωτέρω αναφερόμενα, για την ο- ποία δεν επακολούθησε δίκη λόγω παραγραφής ή αμνηστίας του αδικήματος. (δ) Προσκόμιση πιστοποιητικών που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο προσφέρων (πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή επίσημες βεβαιώσεις από αρμόδια γραφεία ή υπηρεσίες για την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων), εάν υπάρχουν Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία αναφέρει το τίμημα της συνολικής προσφερόμενης τιμής, αριθμητικώς και ολογράφως, και με διάκριση ανάμεσα στην καθαρή αξία αυτής και στον αναλογούντα ΦΠΑ. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ανώτατου προϋπολογισμού του Έργου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, ήτοι εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Τα ποσά που αναγράφονται στις Οικονομικές Προσφορές των υποψήφιων εκφράζονται υποχρεωτικά σε Ευρώ Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των παραγράφων έως και υποβάλλονται είτε πρωτοτύπως είτε σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο Προκειμένου για αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, ειδικότερα, αυτά πρέπει να φέρουν την επισημείωση- Apostille που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. της Σύμβασης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων που υπογράφηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961 (επίθεση επισημειώσεως - Apostille) και κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (ΦΕΚ Α 188). 13. Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ΡΑΕ, επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα, την 15/06/2009 και ώρα 12:00 πμ., από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών. Στην αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που υπέβαλαν εμπροθέσμως την προσφορά τους, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου, ή εξουσιοδοτημένου από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, εκπροσώπου τους Ειδικότερα, κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θα λάβει χώρα η αποσφράγιση των κυρίως Φακέλων των προσφορών και των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής καθώς και των Φακέλων Τεχνικών Στοιχείων. Η αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα λάβει χώρα σε δεύτερο στάδιο, σε ημερομηνία και ώρα για την οποία θα ειδο- 13

14 ποιηθούν εγγράφως οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Φακέλων Τεχνικών Στοιχείων κρίθηκαν αποδεκτοί. Συγκεκριμένα: (α) Κατά το πρώτο ως άνω στάδιο, αποσφραγίζεται ο κυρίως Φάκελος κάθε προσφοράς της παραγράφου ανωτέρω και διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των τριών (3) επιμέρους υποφακέλων της παραγράφου 12.3 ανωτέρω. Εάν λείπει κάποιος από τους εν λόγω υποφακέλους ή αυτός δεν υποβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, η προσφορά κρίνεται από την Επιτροπή Προμηθειών μη αποδεκτή και επιστρέφεται στον προσφέροντα, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας επιμέρους υποφάκελός της. Ομοίως, η προσφορά κρίνεται ως μη αποδεκτή όταν ο κυρίως Φάκελος δεν υποβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. (β) Ακολούθως, η Επιτροπή Προμηθειών αποσφραγίζει τους Φακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει σε καταχώρηση των επιμέρους δικαιολογητικών που υπέβαλε ο κάθε συμμετέχων σε σχετικό πρακτικό, το οποίο σφραγίζει και υ- πογράφει. Με τον τρόπο αυτό περατώνεται η διαδικασία αποσφράγισης των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής. (γ) Στην ίδια ως άνω δημόσια συνεδρίαση και μετά την ως άνω αποσφράγιση των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η Επιτροπή Προμηθειών συνεχίζει με την αποσφράγιση των Φακέλων Τεχνικών Στοιχείων. Η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει σε καταχώρηση των επιμέρους δικαιολογητικών που υπέβαλε ο κάθε συμμετέχων στο προαναφερόμενο πρακτικό, το οποίο σφραγίζει και υπογράφει. Με τον τρόπο αυτό περατώνεται η διαδικασία αποσφράγισης των Φακέλων Τεχνικών Στοιχείων. (δ) Στη συνέχεια, σε ιδιαίτερη μη-δημόσια συνεδρίασή της, η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στον έλεγχο του συνόλου των ως άνω Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Στοιχείων που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι. Για όσους συμμετέχοντες τόσο οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής όσο και οι Φάκελοι Τεχνικών Στοιχείων κρίνονται αποδεκτοί, λαμβανομένων υπόψη και των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 14 κατωτέρω, καταρτίζεται Πίνακας Βαθμολογίας και η Επιτροπή Προμηθειών εισηγείται σχετικά προς την ΡΑΕ. Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά περί του αποδεκτού των προσφορών και την βαθμολογία τους και η απόφασή της αυτή κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες. (ε) Μετά την ως άνω απόφαση της ΡΑΕ, η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στην αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικών Προσφορών, των διαγωνιζομένων που οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οι Φάκελοι Τεχνικών Στοιχείων κρίθηκαν αποδεκτοί. Για την αποσφράγιση αυτή, οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι καλούνται εγγράφως όπως παραστούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για τη διεξαγωγή της σε δημόσια συνεδρίαση. (στ) Στη συνέχεια, σε ιδιαίτερη μη-δημόσια συνεδρίασή της, η Επιτροπή Προμηθειών με βάση τα παραπάνω συντάσσει τελικό Πίνακα Βαθμολογίας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 14 κατωτέρω, και υποβάλλει την εισήγησή της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού προς την ΡΑΕ, η οποία αποφασίζει σχετικά. Η α- πόφαση αυτή της ΡΑΕ αυτή κοινοποιείται στους εν λόγω συμμετέχοντες Δεν επιτρέπεται ουδεμία διόρθωση των προσφορών μετά την υποβολή τους. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές οι αντιπροσφορές, ούτε εναλλακτικές προσφορές ως προς την προσφερόμενη τιμή Οι Προσφορές πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν το σύνολο των προδιαγεγραμμένων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται μόνον σε τμήμα τους Η ΡΑΕ και η Επιτροπή Προμηθειών έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τον εκάστοτε προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφο- 14

15 ράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται ως αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται στην ΡΑΕ, ή την Επιτροπή Προμηθειών αντίστοιχα, μέσα στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στο σχετικό αίτημά τους (που δεν θα είναι μεγαλύτερο των 5 εργασίμων ημερών), διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι οι διευκρινήσεις θα αποστέλλονται με ευθύνη του αποστολέα τους για την έγκαιρη άφιξή τους. Σημειώνεται επίσης, ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Για την διασφάλιση της ποιότητας και της ομαλής εξέλιξης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου, στην περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Προμηθειών δύναται να ζητήσει πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση της προσφοράς. Στην περίπτωση που η εν λόγω ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά δεν ε- παληθεύεται, απορρίπτεται. 14. Αξιολόγηση και κρίση επί των προσφορών Την αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια για το έργο Επιτροπή Προμηθειών Η αξιολόγηση των οριστικών Τεχνικών Προσφορών γίνεται με βαθμολόγηση σε κάθε ένα από τα επιμέρους κριτήρια της παραγράφου 14.3, ως εξής: - 0: όταν η προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι ελλιπής ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι πολύ καλή ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το κριτήριο Η τεχνική αξιολόγηση έκαστης προσφοράς γίνεται με βάση τα κάτωθι κριτήρια: (i) Περιγραφή και τρόπος οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και της δυνατότητας ανταπόκρισης του προσφέροντος σε αυτά και προτεινόμενη κάλυψη σύμφωνα με τα α- ναφερόμενα στην παράγραφο 2 ανωτέρω. Συντελεστής βαρύτητας: 70%. (ii) Έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, αντίστοιχου με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο Data Center της ΡΑΕ, τα τρία (3) τελευταία χρόνια, ε- μπειρία και καταλληλότητα των συγκεκριμένων ατόμων που θα απασχοληθούν με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ. Συντελεστής βαρύτητας: 30%. Ο συνολικός βαθμός κάθε προσφοράς προκύπτει ως το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών σε κάθε κριτήριο με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου. Προσφορές οι οποίες λαμβάνουν βαθμολογία ίση με μηδέν (0) έστω και σε ένα κριτήριο, απορρίπτονται. Τεχνική προσφορά προσφέροντος (ΤΠ k) Όπου = i (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου) k,i k : κατατεθειμένη προσφορά i: κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης (Βαθμολογία Κριτηρίου) k,i 15

16 14.4. Οικονομική Αξιολόγηση. Για την βαθμολόγηση στο πλαίσιο της οικονομικής αξιολόγησης λαμβάνεται το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Για κάθε προσφορά, ο Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒΟΠ i = (K min /K i ) * 100 όπου: K min Το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή, για την κατ ανώτατο όριο προβλεπόμενη χρονική διάρκεια του έργου, ήτοι δύο (2) έτη (ελάχιστη τιμή) Κ i Το συνολικό κόστος της Προσφοράς i Τελική βαθμολογία των προσφορών Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά την οποία οι προσφορές ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το Συνολικό Βαθμό Προσφοράς, εκ των οποίων η προσφορά που αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο Συνολικό Βαθμό Προσφοράς είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Ο Συνολικός Βαθμός Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒ k = { (ΤΠ k / ΤΠ max 0,70 ) + (ΣΒΟΠ k /100 0,30 ) } * 100 όπου: ΤΠ k η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς k. ΤΠ max η βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά (μέγιστη βαθμολογία). ΣΒΟΠ k ο συνολικός βαθμός της οικονομικής προσφοράς k. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τον μεγαλύτερο ΣΒ. 15. Υπογραφή της σύμβασης Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της ΡΑΕ, εντός της προθεσμίας που τάσσει η ΡΑΕ και που κοινοποιείται εγγράφως σε αυτόν, για την υπογραφή της σύμβασης, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που α- πορρέει από αυτήν, με την επιφύλαξη επίσης κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος της α- ναθέτουσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕ δικαιούται να προκρίνει τον επόμενο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό διαγωνιζόμενο, για την ανάθεση του Έργου σε αυτόν Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, κατά την ως άνω προσέλευσή του στα γραφεία της ΡΑΕ για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζει υποχρεωτικά την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 ανωτέρω. 16. Γλώσσα Κάθε έγγραφο που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, με την εξαίρεση αναφορών σε τεχνικούς όρους και τεχνικά εγχειρίδια που μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα Τυχόν αντιρρήσεις και ενστάσεις, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 16

17 17. Νόμισμα Το ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, των Οικονομικών Προσφορών καθώς και κάθε άλλο χρηματικό ποσό που περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς εκφράζεται σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α. δίνεται χωριστά. 18. Επιφυλάξεις και δικαιώματα ΡΑΕ Η ΡΑΕ δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό ή να τον ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, ή να τον κηρύξει άγονο, αν, κατά την κρίση της, θεωρεί τις τιμές ασύμφορες, ή αν έλαβε χώρα συμπαιγνία ή οποιαδήποτε προσυνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο λόγο προς το σκοπό της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΡΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες ή/και αποζημίωση έναντι ουδενός των προσφερόντων. 19. Απόσυρση προσφοράς Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: (α) Απόρριψη και απώλεια κάθε δικαιώματος για περιατέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό και κατακύρωση του αποτελέσματός του σε αυτόν. (β) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ε- νέργεια. 20. Επιτροπή Προμηθειών Για τον παρόντα διαγωνισμό συνιστάται με απόφαση της ΡΑΕ αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, με αρμοδιότητα τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την υποβολή εισηγήσεων προς την ΡΑΕ για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. Η Επιτροπή Προμηθειών επίσης εισηγείται προς την ΡΑΕ για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης με τον ανάδοχο του Έργου και ιδίως για την οριστική παραλαβή του Έργου. ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΕ 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς , ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: 1. Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντι σας, υπέρ του διαγωνιζομένου σας (εάν πρόκειται για ένωση εταιριών ή κοινοπραξία, αναγράφονται όλα τα μέλη της).. που εδρεύει/εδρεύουν ή κατοικεί/κατοικούν στην.., παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα , και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμενοι έναντι σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των Ευρώ... (... ), για τη συμμετοχή του εν λόγω προσώπου/ων στον από. Διαγωνισμό για το Έργο σας « » σύμφωνα με τους όρους της από... Διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτων. 2. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω διαγωνιζόμενου/διαγωνιζομένων που απορρέουν από τη συμμετοχή του/τους στον παραπάνω Διαγωνισμό, και ισχύει μέχρι και την... και την παράδοση από τον εν λόγω διαγωνιζόμενο/διαγωνιζόμενους Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και έως ότου μας επιστραφεί ή έως τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε. 3. Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος /διαγωνιζόμενοι παρέβη/παρέβηκαν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του/τους, που έχει/έχουν αναλάβει με την συμμετοχή του/τους στο Διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας, το πόσο της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας και χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω διαγωνιζόμενου/διαγωνιζόμενων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του διαγωνιζόμενου/διαγωνιζόμενων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 18

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ Αθήνα, 15/07/2009 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για το Έργο: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Αρμόδιος Υπάλληλος: Π. ΣΙΔΕΡΗΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 27/2/15 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης ή Έργου Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet)

Τίτλος Πράξης ή Έργου Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑ: 10-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αρ. Πρωτ.: 1720 Αρ. Σχ.: 463 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών «Υπολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα