ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (DATA CENTER) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Αθήνα,

2 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον ν. 3426/2005 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Τακτικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, ανώτατου ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (19%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συντήρηση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)» (εφεξής Έργο»). Ειδικότερα, η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο του έργου δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 ) και θα έχει διάρκεια το ένα έ- τος, με δικαίωμα προαιρέσεως της αναθέτουσας αρχής για παράταση της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος με την ίδια κατ ανώτατο όριο συμβατική αξία (90.000,00 ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της παρούσας στον ελληνικό τύπο και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει, των διατάξεων των άρθρων 2, 21 και 22 του Π.Δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), των διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό Έλεγχος Δαπανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247) και του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150), καθώς και της υπ αριθμ. 655/ Απόφασης της ΡΑΕ για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου. 1. Εισαγωγή 1.1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΡΑΕ) ιδρύθηκε με τον Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με ποικίλες αρμοδιότητες στο σύνολο του τομέα της ενέργειας, στo πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και την πολιτική του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα Στην από συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ αποφασίστηκε η υλοποίηση του εν λόγω Έργου, στη βάση τακτικού ανοικτού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί με βάση το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο, και εγκρίθηκε το παρόν τεύχος διακήρυξης (εφεξής «Διακήρυξη») Το παρόν Έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της οικονομικής αυτοτέλειάς της. 2. Αντικείμενο του Έργου 2.1. Το Έργο συνίσταται: (α) στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου (Data Center) της ΡΑΕ, και στην σύμβαση που θα καταρτισθεί με τον ανάδοχο του Έργου θα ενταχθεί εξ αρχής όλος ο υ- 2

3 πάρχων εξοπλισμός της ΡΑΕ, ο οποίος βρίσκεται εντός του νομού Αττικής και καταγράφεται στους κατωτέρω Πίνακες 1 έως και 4. Πίνακας 1 Κατασκευαστής Type Model Feature Description Serial ΙΒΜ ENTERPRISE STORAGE SERVER ΙΒΜ 2124 DISK EIGHT-PACK GB ΙΒΜ 2124 DISK EIGHT-PACK GB ΙΒΜ 2124 DISK EIGHT-PACK GB ΙΒΜ 2124 DISK EIGHT-PACK GB ΙΒΜ GB FIBR CHAN/FICON SHORT WAVE ΙΒΜ GB FIBR CHAN/FICON SHORT WAVE ΙΒΜ GB CACHE ΙΒΜ 2109 F16 SAN FIBRE CHANNEL SWITCH ΙΒΜ 2109 F16 SAN FIBRE CHANNEL SWITCH ΙΒΜ 3582 L23 ULTRIUM 2 TAPE LIBRARY w/ 2 DRIVES ΙΒΜ 7014 T42 RS/6000 SYSTEM RACK 6513F8B ΙΒΜ PSERIES 650 ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ M WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD 6579CBC ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ PSERIES 650 ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ M WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD 6579CCC ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD ΙΒΜ STORAGE DEVICE ENCLOSURE ΙΒΜ DDS GEN5 DAT72 TAPE DRIVE 10A10TH ΙΒΜ 1106 DVD-ROM DRIVE ΙΒΜ STORAGE DEVICE ENCLOSURE ΙΒΜ DDS GEN5 DAT72 TAPE DRIVE 10A10TK ΙΒΜ 1106 DVD-ROM DRIVE ΙΒΜ 7311 D10 IBM 7311 MODEL D11 I/O DRAWER 654EF0A ΙΒΜ 7311 D10 IBM 7311 MODEL D11 I/O DRAWER 654EF1A ΙΒΜ 7311 D10 IBM 7311 MODEL D11 I/O DRAWER 65505FA ΙΒΜ 7311 D10 IBM 7311 MODEL D11 I/O DRAWER A ΙΒΜ 7311 D20 I/O DRAWER A ΙΒΜ 7311 D20 I/O DRAWER A ΙΒΜ 7315 CR2 RACK-MOUNTED HMC 65302AA ΙΒΜ 7316 TF2 FLAT PANEL COLOR MONITOR J 3

4 Πίνακας 2 Κατασκευαστής Type Model Description Αριθμός ΙΒΜ Χ ΙΒΜ Χ ΙΒΜ Χ XSERIES 345 XEON P2.8G Χ 2 x 256MB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM 2 x HDD 36.4GB 10K U320 SCSI HOT SWAP XSER 350W HS POWER XSERIES 345 XEON P2.8G Χ 2 x 256MB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM 2 x HDD 36.4GB 10K U320 SCSI HOT SWAP ADAPTER PRO/1000 MT XSER 350W HS POWER XSERIES 345 XEON P2.8G Χ CPU 2.8GHz/533Mhz 512KB UPGR 2 x MEMORY IBM 1GB DDR PC2100 ECC DIMM 2 x HDD IBM 36.46B 10K U320 SCSI HOT SWAP IBM FASTT FC2-133 HOST ADAPTER XSER 350W HS POWER Πίνακας 3 Κατασκευαστής Model Description Αριθμός CISCO 4507R CATALYST 4500 CHASSIS (7-SLOT) CATALYST 4500 SUPERVISOR IV (2 GE) CONSOLE CATALYST 4507R REDUNDANT SUPERVISOR IV (2GE) 2 x POWER SUPPLY 1000W AC 2 x CAT 4500 IOS-BASED SUPERVISOR, COMPACT FLASH 3 x CATALYST 4000 GIGABIT ETHERNET MODULE 6 PORT 2 x CATALYST PORT MODULE 10/100/ x MODULE CISCO CATALYST 1P1000BSX Πίνακας 4 Κατασκευαστής Model Description Αριθμός SOCOMEC POWER- WARE POWER- WARE 9305 UPS POWERWARE KVA 1 DIGYS evo 9125 UPS SOCOMEC 10KVA 1 UPS POWERWARE KVA RACK BATTERY/POWERWARE UPS και (β) στην παροχή όλων των αναβαθμίσεων σε επίπεδο υλικού («firmware updates») για όλο τον προαναφερόμενο εξοπλισμό και, όσον αφορά στο υλικό που αναφέρεται στους Πίνακες 1 και 3, στην παροχή όλων των αναβαθμίσεων και σε επίπεδο λειτουρ

5 γικού («O/S» και «patches» για «AIX» και «HACMP»), που θα είναι διαθέσιμες από τους κατασκευαστές κατά την διάρκεια της σύμβασης Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην πρότασή του υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης με τους ακόλουθους όρους: Επιτόπια εργασία μηχανικού. Κάλυψη κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών και ωρών, καθώς και κάλυψη κατά την διάρκεια μη εργάσιμων ημερών και ωρών. Απόκριση (επιτόπια παρουσία) εντός 4 ωρών εντός της ίδιας ημέρας, εφόσον η κλήση βλάβης δοθεί μέχρι τις 14:00, διαφορετικά απόκριση το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Επιπλέον της όποιας υποστήριξης σχετικά με την ανωτέρω αντιμετώπιση βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια της σύμβασης. Η τηλεφωνική υποστήριξη θα παρέχεται κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών και ωρών και θα αφορά σε επεξήγηση διαδικασιών (ερωτήσεις «how to»), λειτουργικότητα προϊόντων κτλ. Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας. Παροχή νέων εκδόσεων του λογισμικού και διορθώσεων («patches») για τα στοιχεία του Πίνακα 1 και ενημέρωση για τις δυνατότητες αναβάθμισης του εξοπλισμού. Παροχή νέων εκδόσεων του λογισμικού και διορθώσεων («patches») για το δικτυακό εξοπλισμό του Πίνακα 2. Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. Δυνατότητα «Call Home» για την αυτόματη αναφορά και καταχώρηση προβλημάτων σε τηλεφωνικό αριθμό επιλογής της ΡΑΕ ή στο «Service Center» του κατασκευαστή, ειδικά για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στον Πίνακα 1. Οργάνωση μηχανισμού από πλευράς αναδόχου για την αποτελεσματική συνεργασία-επικοινωνία µε τις ομάδες τεχνικών υπευθύνων της ΡΑΕ: o Για την αναγγελία και παρακολούθηση προβλημάτων/βλαβών. o Για την παροχή περιοδικών αναφορών για την κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων. o Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τον σχετικό μηχανισμός/διαδικασίες που προτείνει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει όλα τα απαραίτητα καινούργια και αυθεντικά ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει στην τεχνική προσφορά του τα εξαρτήματα του εξοπλισμού που θεωρούνται αναλώσιμα. Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά, πλην αναλωσίμων, βαρύνουν τον ανάδοχο. Ως «ανταλλακτικά» θεωρούνται όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των μονάδων (π.χ. δίσκων) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν ως αναλώσιμα υλικά. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε η αποκατάσταση μιας βλάβης να µην ξεπερνά σε καμία περίπτωση τις (48) ώρες. Όλες οι υπηρεσίες θα που αφορούν στα στοιχεία των ως άνω Πινάκων 1 έως και 3 παρέχονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από εταιρείες οι οποίες είναι πιστο- 5

6 ποιημένες από τους αντίστοιχους κατασκευαστές του προαναφερόμενου εξοπλισμού για την υποστήριξη, συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών του εν λόγω εξοπλισμού. Η μη υποβολή των βεβαιώσεων αυτών στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζομένου, οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς του. 3. Προϋπολογισμός του Έργου 3.1. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%, όπου προβλέπεται. Συγκεκριμένα, η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο του έργου δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 ) και θα έχει διάρκεια το ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαιρέσεως της αναθέτουσας αρχής για παράταση της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος με την ίδια κατ ανώτατο όριο συμβατική αξία (90.000,00 ). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων -και αντιστοίχως το συμβατικό τίμημα- να διαμορφωθούν σε επίπεδο χαμηλότερο από τον ως άνω προτεινόμενο κατ ανώτατο όριο προϋπολογισμό Οι πάσης φύσης ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και κάθε είδους συναφή έξοδα, τέλη και δαπάνες που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου ή στο προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο του Έργου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και σε καμία περίπτωση την ΡΑΕ. 4. Τρόπος καταβολής της αμοιβής του αναδόχου 4.1. Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, απολογιστικά και υπό την παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου από την επιτροπή παραλαβής του Έργου. Για την οριστική παραλαβή του Έργου, θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ανάμεσα στην ΡΑΕ και τον ανάδοχο του Έργου Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έναντι τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το ο- ποίο θα εξοφλείται από την ΡΑΕ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, μαζί με την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί, π.χ. πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 5. Ισχύς και διάρκεια της σύμβασης Η ισχύς της σύμβασης που θα καταρτισθεί ανάμεσα στην ΡΑΕ και τον ανάδοχο του Έργου θα άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια ένα (1) έ- τος, με δικαίωμα προαιρέσεως της αναθέτουσας αρχής για παράταση της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος. 6. Παραλαβή Διακήρυξης 6.1. Το πρωτότυπο και νομικά δεσμευτικό κείμενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ, στην είσοδο των γραφείων της Πειραιώς 132, Αθήνα Αντίγραφο της παρούσας Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: Η ΡΑΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που κείνται στις ηλεκτρονικές σελίδες της, ωστόσο 6

7 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί. Σε περίπτωση αντιθέσεων ανάμεσα στο κείμενο της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ και στο κείμενο της Διακήρυξης που κείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, υπερισχύει το πρώτο, ήτοι το κείμενο που είναι αναρτημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ 6.3. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κος Στυλιανός Μαρκογιαννάκης, τηλ Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε νομικό πρόσωπο καθώς και ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτουςμέλους της Ε.Ε. και έχουν την κατοικία ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή και των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και που πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη Οι ενώσεις εταιριών και οι κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/ Στην περίπτωση ειδικότερα της κοινοπραξίας, αυτή δεν χρειάζεται να έχει συσταθεί κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, αλλά εάν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στην εν λόγω κοινοπραξία, οι συμμετέχοντες που την αποτελούν οφείλουν να προβούν στην ίδρυσή της και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πριν την υπογραφή της σύμβασης με την ΡΑΕ. 8. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών 8.1 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης του χρόνου υποβολής των προσφορών των υποψηφίων διαγωνιζομένων ορίζεται η 15/06/2009 και ώρα 12:00π.μ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση της ΡΑΕ, Πειραιώς 132, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα (15/6/2009 και ώρα 12.00π.μ.). Το εμπρόθεσμο της υποβολής της προσφοράς με ταχυδρομική αποστολή (συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά) κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι η προσφορά περιέρχονται στην ΡΑΕ πριν την καθοριζόμενη στην παράγραφο 8.1, ανωτέρω, ημερομηνία και ώρα Προσφορά που θα κατατεθεί πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της παραγράφου 8.1, ανωτέρω, θα απορριφθεί ως εκπρόθεσμη. 9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 9.1. Προϋπόθεση για την εγκυρότητα της προσφοράς, είναι να περιλαμβάνεται στην προσφορά ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και που έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης, υπέρ της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ύψος 5% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι σε δέκα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (10.710,00 ). Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά έναν (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την 7

8 παράγραφο 11 κατωτέρω. Το κείμενο της εν λόγω εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα Α της παρούσας (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Έργου, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της κατακυρωθείσης τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο χρόνος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση δε που η Αρχή ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανανεώσει την Εγγυητική Επιστολή ώστε να καλύπτει το χρόνο παράτασης της σύμβασης προσαυξημένο κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες κατ αντιστοιχία Το ποσό των ως άνω εγγυητικών επιστολών αναγράφεται υποχρεωτικά σε Ευρώ. 10. Παροχή Διευκρινίσεων 10.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τα περιεχόμενα της παρούσας Διακήρυξης, υποβάλλοντας εγγράφως ερωτήσεις στην ΡΑΕ μέσω ταχυδρομικής επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή φαξ, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 α- νωτέρω Πληροφορίες, απαντήσεις και διευκρινίσεις παρέχονται από την ΡΑΕ ή το εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο, μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 ανωτέρω. 11..Χρονική ισχύς των προσφορών Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονική περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 ανωτέρω. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί για άλλες εκατόν είκοσι (120) ημέρες, εφόσον ζητηθεί από την ΡΑΕ πριν από την λήξη του Κατακύρωση του Έργου και υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στην ΡΑΕ και τον ανάδοχο του Έργου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου ισχύος των προσφορών, εφόσον συναινεί ο ανάδοχος του Έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι λοιποί διαγωνιζόμενοι, δια της συμμετοχής τους στον παρόντα διαγωνισμό, παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμά τους να προσβάλλουν την ως άνω κατακύρωση και την υπο- 8

9 γραφή της σύμβασης για το λόγο ότι έλαβαν χώρα μετά την πάροδο του προαναφερόμενου ανώτατου χρόνου ισχύος των προσφορών. 12. Φάκελοι προσφορών Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους και τυχόν εγχειρίδια που θα μπορούν να αναφέρονται και να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, κατ επιλογήν των προσφερόντων Οι προσφορές υποβάλλονται εντός σφραγισμένου κυρίως Φακέλου, ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Ανοικτός Διαγωνισμός, για το Έργο της ΡΑΕ «Συντήρηση και υ- ποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ»». Ο ως άνω κυρίως Φάκελος πρέπει επίσης να φέρει εξωτερικά πλήρη στοιχεία ως προς την επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), αριθμό τηλεφώνου, FAX κλπ. του προσφέροντος O ως άνω κυρίως Φάκελος θα περιέχει εσωτερικά τους ακόλουθους τρεις (3) ξεχωριστούς και σφραγισμένους υποφακέλους: 1. Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο της παρούσας. 2. Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο της παρούσας. 3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο της παρούσας Οι τρεις (3) ως άνω διακριτοί και σφραγισμένοι υποφάκελοι θα φέρουν εξωτερικά, κατά περίπτωση, τον τίτλο «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», «Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων» και «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς». Επίσης, θα πρέπει κάθε σελίδα των περιεχομένων των ως άνω υποφακέλων να είναι μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος και όλες οι σελίδες των ως άνω υποφακέλων να είναι αριθμημένες σε συνεχή αρίθμηση Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 12.6 κατωτέρω, ή τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιλαμβάνει δεν υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι προσφορές των διαγωνιζομένων, επί ποινή απορρίψεώς τους, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (i) Εγγύηση Συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 ανωτέρω. Στην περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις υποβάλλονται από κοινού από όλα τα μέλη της ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, ευθυνόμενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. (ii) Αίτηση Συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, η οποία πρέπει να αναφέρει: (α) Τα στοιχεία του προσφέροντος ή σε περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων σε αυτές (όνομα ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, κλπ.). (β) Τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τους νόμιμους εκπροσώπους του προσφέροντος, με πλήρη στοιχεία (όνομα διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, κλπ.). 9

10 (γ) Την πρόθεση συμμετοχής του προσφέροντος στο διαγωνισμό και εκτέλεσης του Έργου, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού. (iii) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, κατά περίπτωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών του νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, καθώς και των τυχόν τρίτων οι οποίοι έχουν δεόντως εξουσιοδοτηθεί για τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου. (iv) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, κατά περίπτωση, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (v) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, κατά περίπτωση, τα οποία εκδίδονται από αρμόδια αρχή και από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. (vi) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, κατά περίπτωση, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, ή βεβαίωση ή άδεια άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη έκδοση των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών υπό στοιχ. iii-vi, αρκεί η κατάθεση αντιγράφου της αίτησης που υποβλήθηκε στην κατά περίπτωση αρμόδια για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού Υπηρεσία, μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για την προσκόμισή του, μόλις αυτό εκδοθεί. Προκειμένου για αλλοδαπά πρόσωπα, υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά υπό στοιχ. iii-v, ή ισοδύναμα έγγραφα και πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης/εγκατάστασής τους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του. Προκειμένου για το πιστοποιητικό υπό στοιχ. vi τα αλλοδαπά πρόσωπα υποβάλλουν πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. Στην περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. iii-vi ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε 10

11 ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα (υπό στοιχ. iii-vi). (vii) Στις περιπτώσεις ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας ειδικότερα, απαιτείται, επιπρόσθετα, η προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. (viii) Αν στο διαγωνισμό μετέχει επιχείρηση νομικής μορφής πλην της ανωνύμου εταιρίας, πρέπει με το Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιημένο καταστατικό (ιδρυτικό έγγραφο συστατική πράξη της επιχείρησης), καθώς και ΦΕΚ συστάσεως της επιχείρησης, αν η δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (β) Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του αρμόδιου οργάνου της επιχείρησης που διόρισε τους εν ενεργεία νόμιμους διαχειριστές / εκπροσώπους της επιχείρησης. (ix) Αν στο διαγωνισμό μετέχει ανώνυμη εταιρία, πρέπει με το Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής να υποβάλλονται, επιπλέον των ως άνω κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών, και τα εξής έγγραφα: (α) Πρόσφατα κωδικοποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως της ανώνυμης εταιρίας καθώς και ΦΕΚ του πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). (β) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι το καταστατικό της εταιρίας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που τροποποιήθηκε βεβαίωση για τις σχετικές τροποποιήσεις. (γ) Ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την εκλογή του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου της και ακριβές αντίγραφο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή του σε σώμα, μετά των σχετικών δημοσιεύσεων στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Προκειμένου για αλλοδαπά πρόσωπα, υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά υπό στοιχ. viii-ix, ή ισοδύναμά τους που εκδίδονται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης/εγκατάστασής τους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας προέλευσής του. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα υπό στοιχ. viii-ix ανωτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα (υπό στοιχ. viii-ix). (x) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι πιστοποιημένος από τους αντίστοιχους κατασκευαστές του προαναφερόμενου, στους Πίνακες 1 έως και 3 της παραγράφου 2.1 της παρούσας, εξοπλισμού για την υποστήριξη, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αυτού. (xi) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται από κοινού από όλα τα μέλη της ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας 11

12 (xii) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) ετών και σε περίπτωση που πρόκειται για επιχειρήσεις που σύμφωνα με το νόμο δεν έχουν υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμού, υποβάλλονται τα ανάλογα οικονομικά στοιχεία. Από τους ανωτέρω ισολογισμούς και οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να προκύπτει ότι η εταιρία δεν εμφάνισε ζημία σε κανένα από τα εν λόγω τρία (3) έτη. Στην περίπτωση ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας, οι ισολογισμοί και λοιπά έγγραφα υπό στοιχ. xii ανωτέρω πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας και οι σχετικές προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται ξεχωριστά από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας Ο Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (i) Επιστολή του προσφέροντος, η οποία πρέπει απαραιτήτως να περιγράφει τα ακόλουθα: (α) Περιγραφή και τρόπος οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ. (β) Αναφορά στον αριθμό και την διαθεσιμότητα του προσωπικού που θα απασχολείται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ. (γ) Χρονοδιάγραμμα παροχής κάλυψης (ωράριο εντός ημέρας, ημέρες εντός εβδομάδας κλπ.) και τυχόν αποκλίσεις από αυτό για ειδικούς λόγους, με σαφείς αναφορές. (δ) Λεπτομερή αναφορά με σχόλια σχετικά με τους όρους της παραγράφου 2.2, καθώς και επεξηγήσεις σχετικές με αποκλίσεις, επαυξήσεις, υπερκαλύψεις κλπ. (ε) Λεπτομερή επιβεβαίωση για την κάλυψη του αναφερόμενου στους Πίνακες 1 έως και 4 εξοπλισμού και του ειδικού λογισμικού, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω. (ii) Εμπειρία Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Στοιχεία του απασχολούμενου προσωπικού. Οι προσφέροντες οφείλουν να προσκομίσουν και τα ακόλουθα: (α) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τα κυριότερα έργα συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των τριών (3) τελευταίων χρόνων, με στοιχεία όσον αφορά τη διάρκειά τους, τη συμβατική αξία των έργων, τους παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) κλπ. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις των έργων αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας, π.χ. πρωτόκολλα παραλαβής. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προσφέροντα. Γίνονται δεκτές και συνεκτιμούνται συστατικές επιστολές αποδεκτών των υπηρεσιών του προσφέροντος, στις οποίες βεβαιώνεται η ανάθεση και καλή εκτέλεση του έργου. (β) Περιγραφή της εμπειρίας και άλλα στοιχεία του συγκεκριμένου προσωπικού που θα απασχοληθεί για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ. Υποβάλλονται βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την εν λόγω εμπειρία και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση που θα καταρτισθεί με τον ανάδοχο μπορεί να προβλέπει ότι η ΡΑΕ δύναται να ζητά την αντικατάσταση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων προσώπων που απασχολούνται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ., για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσιακή συμπεριφορά του/τους και που αντικειμενικά δικαιολογούν την πρόταση για αντικατάσταση, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με 12

13 τον ανάδοχο. Η αντικατάσταση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σύντομα και πάντως μέσα σε εύλογο χρόνο. (γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο προσφέρων δηλώνει με γνώση των κυρώσεων του νόμου ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ δεν παραπέμφθηκε σε δίκη με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή λιποταξία ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαιρέσεως (κοινής και σε υπηρεσία), απάτης, εκβιασμού, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπιέσεως, απιστίας προς την υπηρεσία, παραβάσεως καθήκοντος, εγκλήματος κατά των ηθών ή συκοφαντικής δυσφημίσεως. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση ο προσφέρων δηλώνει με γνώση των κυρώσεων του νόμου εάν το παραπάνω προσωπικό παραπέμφθηκε σε δίκη με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα ανωτέρω αναφερόμενα, για την ο- ποία δεν επακολούθησε δίκη λόγω παραγραφής ή αμνηστίας του αδικήματος. (δ) Προσκόμιση πιστοποιητικών που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο προσφέρων (πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή επίσημες βεβαιώσεις από αρμόδια γραφεία ή υπηρεσίες για την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων), εάν υπάρχουν Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία αναφέρει το τίμημα της συνολικής προσφερόμενης τιμής, αριθμητικώς και ολογράφως, και με διάκριση ανάμεσα στην καθαρή αξία αυτής και στον αναλογούντα ΦΠΑ. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ανώτατου προϋπολογισμού του Έργου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, ήτοι εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Τα ποσά που αναγράφονται στις Οικονομικές Προσφορές των υποψήφιων εκφράζονται υποχρεωτικά σε Ευρώ Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των παραγράφων έως και υποβάλλονται είτε πρωτοτύπως είτε σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο Προκειμένου για αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, ειδικότερα, αυτά πρέπει να φέρουν την επισημείωση- Apostille που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. της Σύμβασης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων που υπογράφηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961 (επίθεση επισημειώσεως - Apostille) και κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (ΦΕΚ Α 188). 13. Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ΡΑΕ, επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα, την 15/06/2009 και ώρα 12:00 πμ., από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών. Στην αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που υπέβαλαν εμπροθέσμως την προσφορά τους, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου, ή εξουσιοδοτημένου από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, εκπροσώπου τους Ειδικότερα, κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θα λάβει χώρα η αποσφράγιση των κυρίως Φακέλων των προσφορών και των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής καθώς και των Φακέλων Τεχνικών Στοιχείων. Η αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα λάβει χώρα σε δεύτερο στάδιο, σε ημερομηνία και ώρα για την οποία θα ειδο- 13

14 ποιηθούν εγγράφως οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Φακέλων Τεχνικών Στοιχείων κρίθηκαν αποδεκτοί. Συγκεκριμένα: (α) Κατά το πρώτο ως άνω στάδιο, αποσφραγίζεται ο κυρίως Φάκελος κάθε προσφοράς της παραγράφου ανωτέρω και διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των τριών (3) επιμέρους υποφακέλων της παραγράφου 12.3 ανωτέρω. Εάν λείπει κάποιος από τους εν λόγω υποφακέλους ή αυτός δεν υποβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, η προσφορά κρίνεται από την Επιτροπή Προμηθειών μη αποδεκτή και επιστρέφεται στον προσφέροντα, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας επιμέρους υποφάκελός της. Ομοίως, η προσφορά κρίνεται ως μη αποδεκτή όταν ο κυρίως Φάκελος δεν υποβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. (β) Ακολούθως, η Επιτροπή Προμηθειών αποσφραγίζει τους Φακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει σε καταχώρηση των επιμέρους δικαιολογητικών που υπέβαλε ο κάθε συμμετέχων σε σχετικό πρακτικό, το οποίο σφραγίζει και υ- πογράφει. Με τον τρόπο αυτό περατώνεται η διαδικασία αποσφράγισης των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής. (γ) Στην ίδια ως άνω δημόσια συνεδρίαση και μετά την ως άνω αποσφράγιση των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η Επιτροπή Προμηθειών συνεχίζει με την αποσφράγιση των Φακέλων Τεχνικών Στοιχείων. Η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει σε καταχώρηση των επιμέρους δικαιολογητικών που υπέβαλε ο κάθε συμμετέχων στο προαναφερόμενο πρακτικό, το οποίο σφραγίζει και υπογράφει. Με τον τρόπο αυτό περατώνεται η διαδικασία αποσφράγισης των Φακέλων Τεχνικών Στοιχείων. (δ) Στη συνέχεια, σε ιδιαίτερη μη-δημόσια συνεδρίασή της, η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στον έλεγχο του συνόλου των ως άνω Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Στοιχείων που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι. Για όσους συμμετέχοντες τόσο οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής όσο και οι Φάκελοι Τεχνικών Στοιχείων κρίνονται αποδεκτοί, λαμβανομένων υπόψη και των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 14 κατωτέρω, καταρτίζεται Πίνακας Βαθμολογίας και η Επιτροπή Προμηθειών εισηγείται σχετικά προς την ΡΑΕ. Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά περί του αποδεκτού των προσφορών και την βαθμολογία τους και η απόφασή της αυτή κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες. (ε) Μετά την ως άνω απόφαση της ΡΑΕ, η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στην αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικών Προσφορών, των διαγωνιζομένων που οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οι Φάκελοι Τεχνικών Στοιχείων κρίθηκαν αποδεκτοί. Για την αποσφράγιση αυτή, οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι καλούνται εγγράφως όπως παραστούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για τη διεξαγωγή της σε δημόσια συνεδρίαση. (στ) Στη συνέχεια, σε ιδιαίτερη μη-δημόσια συνεδρίασή της, η Επιτροπή Προμηθειών με βάση τα παραπάνω συντάσσει τελικό Πίνακα Βαθμολογίας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 14 κατωτέρω, και υποβάλλει την εισήγησή της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού προς την ΡΑΕ, η οποία αποφασίζει σχετικά. Η α- πόφαση αυτή της ΡΑΕ αυτή κοινοποιείται στους εν λόγω συμμετέχοντες Δεν επιτρέπεται ουδεμία διόρθωση των προσφορών μετά την υποβολή τους. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές οι αντιπροσφορές, ούτε εναλλακτικές προσφορές ως προς την προσφερόμενη τιμή Οι Προσφορές πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν το σύνολο των προδιαγεγραμμένων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται μόνον σε τμήμα τους Η ΡΑΕ και η Επιτροπή Προμηθειών έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τον εκάστοτε προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφο- 14

15 ράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται ως αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται στην ΡΑΕ, ή την Επιτροπή Προμηθειών αντίστοιχα, μέσα στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στο σχετικό αίτημά τους (που δεν θα είναι μεγαλύτερο των 5 εργασίμων ημερών), διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι οι διευκρινήσεις θα αποστέλλονται με ευθύνη του αποστολέα τους για την έγκαιρη άφιξή τους. Σημειώνεται επίσης, ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Για την διασφάλιση της ποιότητας και της ομαλής εξέλιξης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου, στην περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Προμηθειών δύναται να ζητήσει πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση της προσφοράς. Στην περίπτωση που η εν λόγω ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά δεν ε- παληθεύεται, απορρίπτεται. 14. Αξιολόγηση και κρίση επί των προσφορών Την αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια για το έργο Επιτροπή Προμηθειών Η αξιολόγηση των οριστικών Τεχνικών Προσφορών γίνεται με βαθμολόγηση σε κάθε ένα από τα επιμέρους κριτήρια της παραγράφου 14.3, ως εξής: - 0: όταν η προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι ελλιπής ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι πολύ καλή ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το κριτήριο Η τεχνική αξιολόγηση έκαστης προσφοράς γίνεται με βάση τα κάτωθι κριτήρια: (i) Περιγραφή και τρόπος οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και της δυνατότητας ανταπόκρισης του προσφέροντος σε αυτά και προτεινόμενη κάλυψη σύμφωνα με τα α- ναφερόμενα στην παράγραφο 2 ανωτέρω. Συντελεστής βαρύτητας: 70%. (ii) Έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, αντίστοιχου με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο Data Center της ΡΑΕ, τα τρία (3) τελευταία χρόνια, ε- μπειρία και καταλληλότητα των συγκεκριμένων ατόμων που θα απασχοληθούν με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Data Center της ΡΑΕ. Συντελεστής βαρύτητας: 30%. Ο συνολικός βαθμός κάθε προσφοράς προκύπτει ως το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών σε κάθε κριτήριο με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου. Προσφορές οι οποίες λαμβάνουν βαθμολογία ίση με μηδέν (0) έστω και σε ένα κριτήριο, απορρίπτονται. Τεχνική προσφορά προσφέροντος (ΤΠ k) Όπου = i (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου) k,i k : κατατεθειμένη προσφορά i: κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης (Βαθμολογία Κριτηρίου) k,i 15

16 14.4. Οικονομική Αξιολόγηση. Για την βαθμολόγηση στο πλαίσιο της οικονομικής αξιολόγησης λαμβάνεται το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Για κάθε προσφορά, ο Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒΟΠ i = (K min /K i ) * 100 όπου: K min Το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή, για την κατ ανώτατο όριο προβλεπόμενη χρονική διάρκεια του έργου, ήτοι δύο (2) έτη (ελάχιστη τιμή) Κ i Το συνολικό κόστος της Προσφοράς i Τελική βαθμολογία των προσφορών Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά την οποία οι προσφορές ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το Συνολικό Βαθμό Προσφοράς, εκ των οποίων η προσφορά που αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο Συνολικό Βαθμό Προσφοράς είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Ο Συνολικός Βαθμός Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒ k = { (ΤΠ k / ΤΠ max 0,70 ) + (ΣΒΟΠ k /100 0,30 ) } * 100 όπου: ΤΠ k η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς k. ΤΠ max η βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά (μέγιστη βαθμολογία). ΣΒΟΠ k ο συνολικός βαθμός της οικονομικής προσφοράς k. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τον μεγαλύτερο ΣΒ. 15. Υπογραφή της σύμβασης Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της ΡΑΕ, εντός της προθεσμίας που τάσσει η ΡΑΕ και που κοινοποιείται εγγράφως σε αυτόν, για την υπογραφή της σύμβασης, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που α- πορρέει από αυτήν, με την επιφύλαξη επίσης κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος της α- ναθέτουσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕ δικαιούται να προκρίνει τον επόμενο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό διαγωνιζόμενο, για την ανάθεση του Έργου σε αυτόν Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, κατά την ως άνω προσέλευσή του στα γραφεία της ΡΑΕ για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζει υποχρεωτικά την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 ανωτέρω. 16. Γλώσσα Κάθε έγγραφο που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, με την εξαίρεση αναφορών σε τεχνικούς όρους και τεχνικά εγχειρίδια που μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα Τυχόν αντιρρήσεις και ενστάσεις, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 16

17 17. Νόμισμα Το ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, των Οικονομικών Προσφορών καθώς και κάθε άλλο χρηματικό ποσό που περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς εκφράζεται σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α. δίνεται χωριστά. 18. Επιφυλάξεις και δικαιώματα ΡΑΕ Η ΡΑΕ δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό ή να τον ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, ή να τον κηρύξει άγονο, αν, κατά την κρίση της, θεωρεί τις τιμές ασύμφορες, ή αν έλαβε χώρα συμπαιγνία ή οποιαδήποτε προσυνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο λόγο προς το σκοπό της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΡΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες ή/και αποζημίωση έναντι ουδενός των προσφερόντων. 19. Απόσυρση προσφοράς Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: (α) Απόρριψη και απώλεια κάθε δικαιώματος για περιατέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό και κατακύρωση του αποτελέσματός του σε αυτόν. (β) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ε- νέργεια. 20. Επιτροπή Προμηθειών Για τον παρόντα διαγωνισμό συνιστάται με απόφαση της ΡΑΕ αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, με αρμοδιότητα τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την υποβολή εισηγήσεων προς την ΡΑΕ για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. Η Επιτροπή Προμηθειών επίσης εισηγείται προς την ΡΑΕ για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης με τον ανάδοχο του Έργου και ιδίως για την οριστική παραλαβή του Έργου. ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΕ 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς , ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: 1. Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντι σας, υπέρ του διαγωνιζομένου σας (εάν πρόκειται για ένωση εταιριών ή κοινοπραξία, αναγράφονται όλα τα μέλη της).. που εδρεύει/εδρεύουν ή κατοικεί/κατοικούν στην.., παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα , και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμενοι έναντι σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των Ευρώ... (... ), για τη συμμετοχή του εν λόγω προσώπου/ων στον από. Διαγωνισμό για το Έργο σας « » σύμφωνα με τους όρους της από... Διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτων. 2. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω διαγωνιζόμενου/διαγωνιζομένων που απορρέουν από τη συμμετοχή του/τους στον παραπάνω Διαγωνισμό, και ισχύει μέχρι και την... και την παράδοση από τον εν λόγω διαγωνιζόμενο/διαγωνιζόμενους Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και έως ότου μας επιστραφεί ή έως τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε. 3. Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος /διαγωνιζόμενοι παρέβη/παρέβηκαν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του/τους, που έχει/έχουν αναλάβει με την συμμετοχή του/τους στο Διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας, το πόσο της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας και χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω διαγωνιζόμενου/διαγωνιζόμενων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του διαγωνιζόμενου/διαγωνιζόμενων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για. δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ Αθήνα, 15/07/2009 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-10 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 03/11/2015 Αρ, Πρωτ. : 1255 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) Λ.Καρέα 12 162 33 Βύρωνας ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-9945594, 210-7650413 Φαξ : 210-9922481, 210-7650414 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα