Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014"

Transcript

1 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

2 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ Ξαταςτθμάτων 6 Αναβάκμιςθ του Δικτφου Ξαταςτθμάτων τθσ Ψράπεηασ 8 Διάκριςθ του Contact Center ςτο ετιςιο ςυνζδριο Contact Center World Awards - EMEA Βραβείο Εκελοντιςμοφ ςτθν Εκνικι Ψράπεηα από το Χωματείο Επιχειρθματικότθτασ Ρζων 11 Χθμαντικι Διάκριςθ των Διευκφνςεων Υλθροφορικισ ςτα Θealth & Safety Αwards Υρόγραμμα Ωποτροφιϊν ΛΞΩ-ΕΨΕ 14 Εγκαίνια Ρζασ Υτζρυγασ Χειρουργείων του Ροςοκομείου «Ευαγγελιςμόσ» 16 Χορθγία Χυςτθμάτων Πίςκωςθσ Ξοινόχρθςτων Υοδθλάτων από τθν Εκνικι Ψράπεηα 18 Θ Εκνικι Ψράπεηα επίςθμοσ Χορθγόσ τθσ Ελλθνικισ Σμοςπονδίασ Ξλαςικοφ Ακλθτιςμοφ 20 Θ Σμάδα Υυροπροςταςίασ Πθχανογραφικοφ Ξζντρου (Π.Ξ.) Εκνικισ Ψράπεηασ 21 Χρυςό Βραβείο Επιχειρθματικισ Θκικισ ςτθν ΕΨΕ & Βραβείο για το Χυνιγορο του Υελάτθ 22 Εκνικό Χχζδιο Χτρατθγικισ για τθν Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ - Δθμόςια διαβοφλευςθ 24 Θ Επιτροπι Αειφόρου Ανάπτυξθσ τθσ ΕΕΨ 25 Ψο Ελλθνικό Δίκτυο για τθν Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ 26 Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ ςτθν Υράξθ 37 Φζτοσ το Χεπτζμβρθ γεμίςαμε τθν τςάντα χιλιάδων παιδιϊν με πολλά χαμόγελα! 38 Vojvodjanska Banka: Απονομι βραβείου «Για ζνα πιο ανκρϊπινο περιβάλλον» 40 Θ Εκνικι Αςφαλιςτικι ςε κερδοφόρα πορεία 41 Απϊλεια του Χωτιρθ Χαραλάμπουσ 42 ΠΛΕΨ: Υαρουςιάςεισ βιβλίων 44 Από τθν Ξαλλιτεχνικι Χυλλογι τθσ Ψράπεηασ Ρρϊτοι Εμείσ - Leading Ahead Ρεριοδικι ζκδοςθ για τουσ εργαηόμενουσ ςτον Πμιλο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ Εκδίδεται από τθ: Διεφκυνςθ Γραμματείασ Δ.Χ. & Εξυπθρζτθςθσ Πετόχων ΕΨΕ (007), Ψομζασ Β, Yποδιεφκυνςθ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ. Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: Αιόλου 93 (Πζγαρο Πελά), Ψ.Ξ Ακινα Ψθλζφωνα επικοινωνίασ: (ι 12918) και (ι 12919). Θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Για εςωτερικι διανομι. Απαγορεφεται θ αναδθμοςίευςθ, θ αναπαραγωγι, θ διαςκευι απόδοςθσ του περιεχομζνου του περιοδικοφ με οποιονδιποτε τρόπο, μθχανικό, θλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι άδεια του εκδότθ (Ρόμοσ 2121/1993 και κανόνεσ διεκνοφσ δικαίου που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα). Μπορείτε να διαβάςετε τα τεφχθ: Χτο Λntranet Εςωτερικι Επικοινωνία Χτο Internet από τισ διαδρομζσ: Ελλθνικά: Ξοινωνικι Ευκφνθ/Υρϊτοι Εμείσ Αγγλικά: Social Responsibility/Leading Ahead Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

3 Editorial Ψο φκινοπωρινό μασ τεφχοσ περιλαμβάνει μια μεγάλθ ποικιλία κεμάτων που πιςτεφουμε να ενδιαφζρουν όλουσ εμάσ που εργαηόμαςτε ςτθν Εκνικι και τον Τμιλό τθσ. Πζςα από τισ ςελίδεσ του μπορείτε να ενθμερωκείτε με άμεςο και ζγκυρο τρόπο για ςθμαντικά και ενδιαφζροντα κζματα που ςυμβαίνουν ςτον Τμιλο τθσ Ψράπεηασ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και το εξωτερικό. Ψο πρϊτο και επίκαιρο κζμα αναφζρεται ςτο Premium Banking, μια ξεχωριςτι και εξειδικευμζνθ τραπεηικι υπθρεςία που ςυνδυάηει ποιότθτα, άνεςθ, διακριτικότθτα και εξατομικευμζνθ εξυπθρζτθςθ διακεκριμζνων πελατϊν. Πε ιδιαίτερθ χαρά και ικανοποίθςθ αναφερόμαςτε ςτο Υρϊτο Βραβείο Εκελοντιςμοφ που για τζταρτθ ςυνεχι χρονιά απονεμικθκε ςτθν Ψράπεηά μασ από το Χωματείο Επιχειρθματικότθτασ Ρζων/Junior Achievement Greece (ΧΕΡ/JA Greece), που είναι μζλοσ του παγκόςμιου οργανιςμοφ εκπαίδευςθσ και επιχειρθματικότθτασ Junior Achievement Worldwide. Χθμαντικζσ επίςθσ διακρίςεισ απζςπαςε ο Τμιλόσ μασ ςτο ςφνολο των ςυμμετοχϊν του ςτο διεκνζσ ετιςιο Χυνζδριο Contact Center World Awards τθσ περιοχισ EMEA (Europe, Middle East, Africa). Χτα νζα μασ περιλαμβάνεται και θ ςυμμετοχι -με εντυπωςιακά αποτελζςματα- τθσ Ψράπεηάσ μασ ςτθν κοινωνικι δράςθ «Τλοι μαηί για το Υαιδί». Διαβάηοντασ τον απολογιςμό τθσ δράςθσ αυτισ δεν μποροφμε παρά να αιςκανκοφμε όλοι υπεριφανοι για τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι των ςυναδζλφων μασ ςτθν πιο πάνω δράςθ, το τελικό αποτζλεςμα τθσ οποίασ ςυνιςτά τεράςτια κοινωνικι προςφορά ςε όςουσ ζχουν ανάγκθ, ειδικότερα δε ςτα παιδιά. Χε κάκε ζκδοςθ του «Υρϊτοι Εμείσ» περιλαμβάνουμε δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ τθσ Ψράπεηασ, ςτθν πράξθ. Χχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ του Σμίλου ςτο εξωτερικό, ςτο τεφχοσ αυτό φιλοξενοφμε τθ διάκριςθ και βράβευςθ τθσ Vojvodjanska Banka, ςτον Ψομζα τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ, γεγονόσ πάντα ςθμαντικό, ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ προςφοράσ. Τπωσ πάντα, ςασ δίνουμε τθν ευκαιρία να γνωρίςετε τισ ςθμαντικότερεσ εκδόςεισ του Πορφωτικοφ Λδρφματοσ και παράλλθλα να γνωρίςετε μερικοφσ από τουσ κθςαυροφσ τθσ καλλιτεχνικισ ςυλλογισ τθσ Ψράπεηασ. Tζλοσ, δεν μποροφμε παρά να ςτακοφμε με κλίψθ ςτθν πρόωρθ απϊλεια του ςυναδζλφου μασ ςτο Ξατάςτθμα Οονδίνου, Χωτιρθ Χαραλάμπουσ, να εκφράςουμε τα ςυλλυπθτιρια και τθ ςυμπαράςταςι μασ ςτθν οικογζνειά του και βεβαίωσ να κάνουμε μια ςυμβολικι αναφορά μζςα από τισ ςελίδεσ του περιοδικοφ μασ. Νικόλαος Σ. Μαρινάκος Διευθυντής Δ/νση Γραμματείας Δ.Σ. & Εξυπηρέτησης Μετόχων Ε.Τ.Ε. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

4 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρελατϊν Λιανικισ Premium Banking Μια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ Θ Εκνικι Ψράπεηα, ανταποκρινόμενθ με ταχφτθτα ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ και ακολουκϊντασ πιςτά τθν πελατοκεντρικι τθσ φιλοςοφία, δθμιοφργθςε, για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, μια ξεχωριςτι τραπεηικι εμπειρία που ςυνδυάηει ποιότθτα, άνεςθ, διακριτικότθτα, εξατομικευμζνθ εξυπθρζτθςθ. Ψο Premium Banking. Πε το Premium Banking, θ Εκνικι Ψράπεηα ςτοχεφει να καλφψει τισ ανάγκεσ προςωπικισ εξυπθρζτθςθσ των διακεκριμζνων πελατϊν τθσ, όπου ο κάκε πελάτθσ αντιμετωπίηεται ωσ ξεχωριςτόσ. Θ φιλοςοφία του Premium Banking τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ τοποκετεί τον κάκε πελάτθ ςτο επίκεντρο τθσ προςοχισ των Χτελεχϊν τθσ, με πρωταρχικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ προςωπικισ επαφισ και τθν ενίςχυςθ τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ Ψράπεηασ και πελάτθ. Πε το Premium Banking τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ, οι πελάτεσ εξαςφαλίηουν άμεςθ και αξιόπιςτθ ενθμζρωςθ, υψθλοφ επιπζδου προςωπικι εξυπθρζτθςθ, εξατομικευμζνεσ λφςεισ που αξιοποιοφν ειδικά εργαλεία οικονομικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και πλθκϊρα επενδυτικϊν επιλογϊν, με ςκοπό το μζγιςτο δυνατό όφελοσ από τα υπό διαχείριςθ κεφάλαιά τουσ. Πε τθ δθμιουργία ειδικά διαμορφωμζνων χϊρων υποδοχισ και προςωπικισ εξυπθρζτθςθσ αλλά και με τθ χριςθ ειδικϊν εφαρμογϊν χρθματοοικονομικοφ ςχεδιαςμοφ, οι πελάτεσ Premium Banking απολαμβάνουν άνεςθ, ποιότθτα, αυξθμζνο αίςκθμα φιλοξενίασ, λειτουργικότθτα και ευελιξία. Πε το δίκτυο Premium Banking Ξαταςτθμάτων υψθλισ αιςκθτικισ και προθγμζνθσ τεχνολογικισ υποδομισ, τα Χτελζχθ Premium Banking καλωςορίηουν τουσ πελάτεσ ςε ζνα ευχάριςτο περιβάλλον, για αναβακμιςμζνθ τραπεηικι εξυπθρζτθςθ. Ψθν Υαραςκευι 5 Χεπτεμβρίου ζγιναν τα εγκαίνια του πρϊτου καταςτιματοσ Premium Banking ςτο χϊρο του i-bank store ςτθν πλατεία Αριςτοτζλουσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, από τον Υρόεδρο Δ.Χ. κ. Γ. Ηανιά και τον Διευκφνοντα Χφμβουλο κ. Α. Τουρκολιά. Σ αγιαςμόσ εγκαινίων τελζςτθκε από τον Υαναγιϊτατο Πθτροπολίτθ Κεςςαλονίκθσ κ.κ. Άνκιμο, παρουςία του Δθμάρχου Κεςςαλονίκθσ κ. Γ. Μπουτάρθ, εκπροςϊπων τθσ επιχειρθματικισ και οικονομικισ κοινότθτασ τθσ πόλθσ κακϊσ και πλικουσ πελατϊν. Ψο δεφτερο κατάςτθμα Premium Banking δθμιουργικθκε ςτθν Ακινα, ςτο εμπορικό κζντρο Golden Hall ςτο Παροφςι και ιδθ ζχει ξεκινιςει τθ λειτουργία του, ενϊ τα εγκαίνιά του πραγματοποιικθκαν ςτο τζλοσ Σκτωβρίου. Κα ακολουκιςει θ δθμιουργία δφο ακόμα νζων καταςτθμάτων Premium Banking ςτο Ξολωνάκι και τθ Γλυφάδα. Θ ανάπτυξθ του Premium Banking δικτφου κα επεκτακεί γριγορα και μζςω τθσ δθμιουργίασ των Premium corners, με τθν εφαρμογι επιλεγμζνων ςτοιχείων αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ και αντίςτοιχθ επιλογι τραπεηικϊν ςυμβοφλων, ενταγμζνα ςε 30 καταςτιματα του δικτφου τθσ Ψράπεηασ, ζωσ και το 1 ο εξάμθνο του Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

5 Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Δικτφου Καταςτθμάτων Νζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ Καταςτθμάτων Θ Ψράπεηα προχωρά ςτθν υλοποίθςθ πελατοκεντρικοφ μοντζλου οργάνωςθσ και λειτουργίασ ςτο Δίκτυο των Ξαταςτθμάτων, με ςτόχο τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ ςτθν πελατεία, ϊςτε να δθμιουργοφνται αμοιβαία επωφελείσ ςχζςεισ. Ψο νζο αυτό μοντζλο προβλζπει ότι ο κάκε πελάτθσ εξυπθρετείται ςε όλο το φάςμα των Ψραπεηικϊν αναγκϊν του από τθν αντίςτοιχθ ομάδα εξυπθρζτθςθσ ι το αντίςτοιχο ςτζλεχοσ, αποςκοπϊντασ ςε: εμβάκυνςθ και διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ, ανάδειξθ τθσ Ψράπεηάσ μασ ςε κφρια Ψράπεηα και καλλιζργεια μακροχρόνιων ςχζςεων, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ τθσ πελατείασ και τθσ εικόνασ τθσ Ψράπεηασ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ εργαςίασ εντόσ του Ξαταςτιματοσ που προάγει τθ δθμιουργία κετικϊν εμπειριϊν, τόςο για τθν πελατεία, όςο και για τουσ εργαηόμενουσ, αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των γνϊςεων και εμπειριϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Ψράπεηασ, διαχρονικι ενίςχυςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ Ψράπεηασ. Τον Οκτϊβριο ξεκινά θ πιλοτικι φάςθ υλοποίθςθσ του νζου μοντζλου ςε περίπου 25 Καταςτιματα, επιλεγμζνα από όλεσ τισ Διευκφνςεισ Δικτφου και τισ Σμάδεσ Ξαταςτθμάτων και αντιπροςωπευτικά του ςυνόλου του Δικτφου μασ. Ξατά τθν υλοποίθςθ του νζου μοντζλου, για κάκε Ξατάςτθμα κα προθγείται ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ των ςτελεχϊν και του προςωπικοφ των Ξαταςτθμάτων με τουσ αρμόδιουσ Υεριφερειακοφσ Διευκυντζσ και Διευκυντζσ Δικτφου, προκειμζνου να: διαμορφϊνεται θ νζα οργανωτικι του δομι και να γίνεται θ κατανομι των νζων ρόλων, διευκετοφνται τυχόν χωροταξικά και λειτουργικά κζματα, ϊςτε οι κακθμερινζσ εργαςίεσ να μθν παρεμποδίηονται και να πραγματοποιοφνται απρόςκοπτα, προγραμματίηεται θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τόςο ςε κζματα διαμόρφωςθσ πελατοκεντρικισ αντίλθψθσ, όςο και ςε κζματα προϊοντικισ κατάρτιςθσ. Ξατά τθ διάρκεια μετάβαςθσ ςτο νζο μοντζλο κα παρζχεται κακθμερινι υποςτιριξθ και ςυνδρομι ςτα Ξαταςτιματα για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που τυχόν ανακφπτουν κακϊσ και για τθν ενςωμάτωςθ ςτο ςχεδιαςμό του μοντζλου των όποιων απαιτοφμενων προςαρμογϊν προκφπτουν από τθν εφαρμογι του ςτθν κακθμερινι λειτουργία και εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πιλοτικισ φάςθσ, το νζο μοντζλο κα εφαρμοςτεί ςταδιακά ςε όλα τα Ξαταςτιματα του Δικτφου. Θ Διοίκθςθ κεωρεί δεδομζνθ τθν ανταπόκριςθ όλων ςτθν προςπάκεια αναβάκμιςθσ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ τθσ πελατείασ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ, μζςα από τθν οποία αναδεικνφεται ο υψθλισ ςθμαςίασ ρόλοσ του προςωπικοφ του Δικτφου ςτθ διαχείριςθ των ςχζςεων με τθν πελατεία και τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςι τθσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

6 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Αναβάκμιςθ του Δικτφου Καταςτθμάτων τθσ Τράπεηασ Θ Εκνικι Ψράπεηα, μζςω του ευρφτατου Δικτφου Ξαταςτθμάτων & ΑΨΠ, που καλφπτει γεωγραφικά το ςφνολο τθσ επικράτειασ, επενδφει ςυςτθματικά ςτθ ςυνεχι αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων Πονάδων, αλλά και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ και αναδιάρκρωςθ του Δικτφου τθσ με βάςθ τισ ανάγκεσ των κατά τόπουσ περιοχϊν, αποδεικνφοντασ ζμπρακτα τόςο το ενδιαφζρον τθσ προσ τθν πελατεία, όςο και το ςεβαςμό τθσ ςτθν κοινωνία και το περιβάλλον. Εςωτερικι άποψθ νζου Καταςτιματοσ Θάςου Χτρατθγικισ ςθμαςίασ μζςο για τθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εξυπθρζτθςθσ τθσ πελατείασ αποτελεί θ αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ του Δικτφου Ξαταςτθμάτων τθσ, με παράλλθλθ ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ αποτελεςματικότθτασ των Πονάδων. Ιδθ ζχει ξεκινιςει να υλοποιείται πρόγραμμα για το άνοιγμα 30 νζων Καταςτθμάτων ςε όλθ τθν επικράτεια, το οποίο κα ολοκλθρωκεί μζςα ςτουσ επόμενουσ μινεσ. Εςωτερικι άποψθ του νζου Καταςτιματοσ Βάρκιηασ Το τελευταίο διάςτθμα ζχουν διαςκευαςτεί πλιρωσ περιςςότερα από 20 Καταςτιματα, ενϊ μικρότερου μεγζκουσ παρεμβάςεισ ζχουν γίνει ςε περιςςότερεσ από 100 Μονάδεσ. Απ τθν αρχι του 2014, αναςκευάςτθκαν και μεταςτεγάςτθκαν ςυνολικά ζξι Ξαταςτιματα κι ζνα Γραφείο Χυναλλαγϊν τθσ Ψράπεηασ, ςε περιοχζσ τθσ Ακινασ και τθσ περιφζρειασ (Κάςο, Υάργα, Χπζτςεσ, Βάρκιηα). Δεξιά: Άποψθ του νζου Καταςτιματοσ Σπετςϊν Κάτω: Εξωτερικι άποψθ νζου Καταςτιματοσ Θάςου Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

7 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Εγκαίνια Καταςτιματοσ Σπετςϊν Χτισ 14 Λουλίου εγκαινιάςτθκε το νζο Ξατάςτθμα Χπετςϊν, ςε μια εκδιλωςθ θ οποία ςυνδυάςτθκε με τον εορταςμό των 50 ετϊν παρουςίασ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτο νθςί, παρουςία του Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου κ. Α. Τουρκολιά, του Αναπλθρωτοφ Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου κ. Δ. Δθμόπουλου, εκπροςϊπων των τοπικϊν αρχϊν, φορζων του επιχειρθματικοφ κόςμου και πελατϊν, κακϊσ και πλικουσ κατοίκων και παρακεριςτϊν τθσ περιοχισ. Χτον αγιαςμό χοροςτάτθςε ο Χεβαςμιότατοσ Πθτροπολίτθσ Ϊδρασ, Χπετςϊν και Αιγίνθσ κ.κ. Ευφραίμ. Ο Σεβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ Φδρασ, Σπετςϊν και Αιγίνθσ κ.κ. Ευφραίμ τελεί τον αγιαςμό του νζου Καταςτιματοσ Σπετςϊν. Διακρίνονται (από δεξιά προσ τα αριςτερά): ο Δ/νων Σφμβουλοσ κ. Α. Τουρκολιάσ, θ Διευκφντρια του Καταςτιματοσ Σπετςϊν κ. Θ. Κατςϊρθ, ο Αν. Διευκφνων Σφμβουλοσ κ. Δ. Δθμόπουλοσ και θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ κ. Ν. Τηάκου Χτθν ομιλία του ο Διευκφνων Χφμβουλοσ αναφζρκθκε ςτο αναπτυξιακό επιχειρείν, αιχμι του οποίου είναι ο ποιοτικόσ τουριςμόσ, κλάδοσ που εκπροςωπείται επάξια από τον επιχειρθματικό κόςμο του νθςιοφ. Στιγμιότυπο από τθν ομιλία του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου. Διακρίνονται ο Αν. Διευκφνων Σφμβουλοσ κ. Δ. Δθμόπουλοσ, θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ, κ. Ν. Τηάκου και ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ Δικτφου, κ. Π. Γεωργίου Σ ρόλοσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ όπωσ είπε, ιταν και είναι να ςτθρίηει τθν υγιι πελατειακι τθσ βάςθ, ενϊ οι νζεσ, πιο ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που δθμιουργοφνται ςτο οικονομικό περιβάλλον, κα βρουν τθν Εκνικι παροφςα ςτισ τοπικζσ αγορζσ με νζα Ξαταςτιματα που κα ιδρυκοφν. Εγκαίνια Καταςτιματοσ Βάρκιηασ Χτισ 3 Χεπτεμβρίου πραγματοποιικθκαν, με ιδιαίτερθ επιτυχία, τα ε- γκαίνια του νζου Ξαταςτιματοσ ςτθν περιοχι τθσ Βάρκιηασ από τον Διευκφνοντα Χφμβουλο κ. Αλζξανδρο Τουρκολιά. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, κ. Α. Τουρκολιάσ, κατά τθν ομιλία του Σ αγιαςμόσ των εγκαινίων τελζςτθκε από τον Χεβαςμιότατο Πθτροπολίτθ Γλυφάδασ, Βοφλασ, Βουλιαγμζνθσ και Βάρκιηασ κ.κ. Υαφλο, παρουςία του Δθμάρχου Βοφλασ, Βουλιαγμζνθσ και Βάρκιηασ κ. Ξωνςταντζλλου, του Δθμάρχου Γλυφάδασ κ. Υαπανικολάου, εκπροςϊπων τοπικϊν φορζων και επιχειρθματιϊν, μελϊν τθσ Διοίκθςθσ και ανωτάτων ςτελεχϊν τθσ Ψράπεηασ κακϊσ και πλικουσ πελατϊν. Στιγμιότυπο από τθν τελετι εγκαινίων. Διακρίνονται: ο Διμαρχοσ Βοφλασ, Βουλιαγμζνθσ & Βάρκιηασ κ. Κωνςταντζλλοσ, ο Δ/νων Σφμβουλοσ κ. Τουρκολιάσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ Προμθκειϊν & Αςφάλειασ τθσ Τράπεηασ & του Ομίλου κ. Παλαιολόγοσ, θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ κ. Τηάκου και ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ Δικτφου κ. Γεωργίου Εξωτερικι άποψθ του νζου Καταςτιματοσ Βάρκιηασ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

8 Διεφκυνςθ Θλεκτρονικϊν Εργαςιϊν και Εναλλακτικϊν Δικτφων Διάκριςθ του Contact Center ςτο ετιςιο ςυνζδριο Contact Center World Awards - EMEA 2014 Θ Εκνικι Ψράπεηα ςυμμετείχε και το 2014 ςτο διεκνζσ ετιςιο Χυνζδριο Contact Center World Awards ςτθν περιοχι EMEA (Europe, Middle East, Africa) που ζλαβε χϊρα ςτισ Λουνίου ςτθ Οιςςαβϊνα, διαγωνιηόμενθ για βραβεία αριςτείασ (Top Performer Awards 2014), ςε κατθγορίεσ που καλφπτουν το ςφνολο των λειτουργιϊν των Contact Centers, όπωσ: Απόδοςθ και Υαραγωγικότθτα, Ανάπτυξθ Ρζων Ψεχνολογιϊν, Χτρατθγικι Ανάπτυξθσ Ξερδοφόρων Ποντζλων. Χτο διαγωνιςμό ςυμμετείχαν ςθμαντικζσ εταιρείεσ όπωσ GarantiBank, La Caixa, TEB, Vodafone, Turkcell, NOS, Cisco, DHL, MetLife, Teleperformance κ.α., από 57 χϊρεσ τθσ περιοχισ, αντιπροςωπεφοντασ κρίςιμουσ τομείσ τθσ αγοράσ όπωσ οι: Τραπεηικόσ, Τθλεπικοινωνιακόσ, Αςφαλιςτικόσ, Outsourcing και Τομζασ Υπθρεςιϊν. Από αριςτερά: Π. Παπαςπυρόπουλοσ, Τ. Μπότθ, Α. Ανδρουλιδάκθσ, Ν. Μαυρζλθσ Πζςα από αυςτθρά κακοριςμζνθ διαδικαςία που διεξιχκθ από τον Λανουάριο ζωσ τον Πάρτιο, θ Εκνικι Ψράπεηα προκρίκθκε να διαγωνιςτεί ςτθν τελικι φάςθ ανάμεςα ςτουσ Leaders τθσ αγοράσ, παρουςιάηοντασ τα επιτεφγματά τθσ ςτον τομζα των Contact Centers και απζςπαςε ςθμαντικζσ διακρίςεισ ςτο ςφνολο των ςυμμετοχϊν τθσ: Κατθγορία Best Mid-sized Contact Center in-house Best Contact Center Leader Best Outsourcing Partnership (NBG Ethniki Insurance) Best Technology Innovation Internal Solution Διάκριςθ 3θ κζςθ 2θ κζςθ 3θ κζςθ 2θ κζςθ Σι ανωτζρω βραβεφςεισ είναι αποτζλεςμα του απόλυτου προςανατολιςμοφ ςτθ διαρκι αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Contact Center τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ μζςα από οργανωτικζσ και τεχνολογικζσ λφςεισ, τόςο καινοτόμεσ, όςο και ανταγωνιςτικζσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

9 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ τθσ Τράπεηασ & του Ομίλου Βραβείο Εκελοντιςμοφ ςτθν Εκνικι Τράπεηα από το Σωματείο Επιχειρθματικότθτασ Νζων (ΣΕΝ) Χε εκδιλωςθ που ζγινε ςτισ 25 Λουνίου 2014 ςτο Αμερικανικό Ξολλζγιο Ελλάδασ (Deree College), θ Ψράπεηα ζλαβε το πρϊτο Βραβείο Εκελοντιςμοφ για τζταρτθ ςυνεχι χρονιά από το Σωματείο Επιχειρθματικότθτασ Νζων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece), μζλοσ του παγκόςμιου οργανιςμοφ εκπαίδευςθσ και επιχειρθματικότθτασ Junior Achievement Worldwide. Σκοπόσ του ΣΕΝ/JA Greece είναι θ ςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ με ςχολικά προγράμματα -εγκεκριμζνα από το Ωπουργείο Υαιδείασ- που προάγουν τθν επιχειρθματικότθτα, τθν καινοτόμο ςκζψθ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςτισ ζννοιεσ των οικονομικϊν και ςτισ βαςικζσ αρχζσ και αξίεσ του ςφγχρονου και υγιοφσ επιχειρείν, με δθμιουργικό και βιωματικό τρόπο. Το 4ο κατά ςειρά πρϊτο βραβείο εκελοντιςμοφ που απονζμεται ςτθν Εκνικι Τράπεηα Θ Εκνικι Ψράπεηα υποςτθρίηει τισ δραςτθριότθτεσ του ΧΕΡ με χορθγίεσ και από το 2010 ζχει διαρκι ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα «Οικονομία και εγϊ». Θ ςυμβολι τθσ Ψράπεηασ ςυνίςταται ςτθν εκελοντικι διδαςκαλία μακθτϊν ςε διάφορα ιδιωτικά και δθμόςια ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα, από ςτελζχθ τθσ, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Επαγγελματικόσ Υροςανατολιςμόσ». Η ομάδα «Υγειοκράτθσ» που βραβεφκθκε. Δεφτερθ από δεξιά θ εκελόντρια τθσ Εκνικισ Τράπεηασ κ. Α. Ξϊνα και δίπλα τθσ ο κακθγθτισ κ. Γ. Τηιροσ Ψα τζςςερα τελευταία χρόνια 152 ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ από όλθ τθν Ελλάδα ςυμμετείχαν εκελοντικά ωσ εκπαιδευτζσ μακθτϊν γυμναςίου και λυκείου ςτισ αρχζσ και τισ αξίεσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ Ξαινοτομίασ, επιβεβαιϊνοντασ ζτςι τον επαγγελματιςμό και τθν κοινωνικι τουσ ευαιςκθςία. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

10 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ τθσ Τράπεηασ & του Ομίλου Κατά το ςχολικό ζτοσ οι 40 εκελοντζσ τθσ Τράπεηασ υποςτιριξαν επιπρόςκετα τα προγράμματα «Εικονικι Επιχείρθςθ», «Επιχείρθςθ ςε Δράςθ», «Τράπεηεσ ςε Δράςθ» και ενίςχυςαν ςθμαντικά τθν επζκταςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτθν περιφζρεια. Ειδικότερα: Χτο πρόγραμμα «Εικονικι Επιχείρθςθ» οι μακθτζσ Ουκείου καλοφνται να φτιάξουν τθ δικι τουσ επιχείρθςθ, να καταςκευάςουν και να πωλιςουν προϊόντα και υπθρεςίεσ Χτο πρόγραμμα «Επιχείρθςθ ςε Δράςθ» μακαίνουν τα ςτάδια οργάνωςθσ μιασ επιχείρθςθσ, κακϊσ και τθσ παραγωγισ και διάκεςθσ ενόσ προϊόντοσ. Επίςθσ, μελετοφν τισ κοινωνικζσ ευκφνεσ μιασ επιχείρθςθσ και το ρόλο του Ξράτουσ ςτθν ελεφκερθ οικονομία Χτο πρόγραμμα «Οικονομία και Εγϊ» γίνεται ειςαγωγι ςε ζννοιεσ όπωσ ο προχπολογιςμόσ, θ οικογενειακι και χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, όπου οι μακθτζσ ενθμερϊνονται για τθν ορκι χριςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ Χτο πρόγραμμα «Τράπεηεσ ςε Δράςθ» εξοικειϊνονται με τισ ζννοιεσ που αφοροφν τθ λειτουργία τθσ οικονομίασ. Επίςθσ πραγματοποιικθκαν 9 επιςκζψεισ ςχολείων ςτο πλαίςιο άλλου προγράμματοσ με τίτλο «Στθ Σκιά ενόσ Στελζχουσ» ςτο i-bank store τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ ςτο «The Mall Athens» και μία επίςκεψθ ςτο i-bank store τθσ Εκνικισ ςτθ Κεςςαλονίκθ (Ξατάςτθμα Αριςτοτζλουσ), με ενεργό ςυμμετοχι του προςωπικοφ των Ξαταςτθμάτων. Ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Προςωπικοφ Τ&Ο κ. Τ. Μαντηανίδθσ, παραλαμβάνει το βραβείο Χτον Υανελλαδικό διαγωνιςμό «Καλφτερθ Εικονικι Επιχείρθςθ 2014», θ ομάδα «Υγειοκράτθσ» από το Αμερικανικό Ξολλζγιο PIERCE κατζκτθςε τθ 2θ κζςθ, για τθ δθμιουργία και το ςχεδιαςμό λογιςμικοφ με ςτόχο τθν τιρθςθ θλεκτρονικοφ φακζλου υγείασ, αποκθκευμζνου ςε USB stick. Ωποςτθρικτισ τθσ παραπάνω ςχολικισ ομάδασ υπιρξε θ κ. Αγγελικι Ξϊνα, ςτζλεχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Υροςωπικοφ τθσ Ψράπεηασ και του Σμίλου (024). Φζτοσ, για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του κεςμοφ, δίνεται θ ευκαιρία ςτθ 2θ ομάδα να μεταβεί ςτθ Νορβθγία, τον Λανουάριο του 2015, για να παρακολουκιςει μζροσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ «Εικονικισ Επιχείρθςθσ» (Company Program) τθσ χϊρασ. Επιςθμαίνουμε, ότι οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ των προγραμμάτων του ΧΕΡ ςε ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ, καλφπτονται ολοζνα και περιςςότερο από ςτελζχθ τθσ ΕΨΕ. Ειδικότερα μάλιςτα, κατά το ζτοσ που διανφουμε προγραμματίηεται να ενταχκοφν από τθν επόμενθ χρονιά και άλλα ςχολεία ςτο πρόγραμμα «Εικονικι Επιχείρθςθ». Ζτςι οι μακθτζσ του Καςτελόριηου, τθσ Σφμθσ, τθσ Κάςου, τθσ Λιμνου, τθσ Λκάκθσ, των Κυκιρων κ.ά. κα ζχουν τθν ευκαιρία, με τθν κακοδιγθςθ των ςτελεχϊν τθσ ΕΨΕ, να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ εικονικι επιχείρθςθ και, γιατί όχι, να διακρικοφν μζςα από το όραμά τουσ και τισ ιδζεσ τουσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

11 Διεφκυνςθ Διακυβζρνθςθσ Ρλθροφορικισ Ομίλου Και πάλι «Ρρϊτοι Εμείσ»: : Σθμαντικι Διάκριςθ των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ ςτα Θealth & Safety Αwards 2014 Για άλλθ μια φορά οι Διευκφνςεισ Ρλθροφορικισ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ διακρίνονται για το ζργο τουσ. Αυτι τθ φορά επιβραβεφτθκαν για τθν εφαρμογι βζλτιςτων πρακτικϊν ςε κζματα Ωγείασ και Αςφάλειασ ςτο κτιριο του Πθχανογραφικοφ Ξζντρου, κερδίηοντασ GOLD βραβείο ςτθν κατθγορία «Χρθματοοικονομικζσ Ωπθρεςίεσ» και SILVER βραβείο ςτθν κατθγορία «Χυνεργαςίεσ για Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ και τθν Ωγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία» ςτθ διοργάνωςθ Health & Safety Awards GOLD βραβείο ςτθν κατθγορία «Χρθματοοικονομικζσ Υπθρεςίεσ» Ψα Health & Safety Awards διοργανϊκθκαν για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα υπό τθν Αιγίδα του Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου Ωγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ (ΕΛ.ΛΝ.Υ.Α.Ε.), του Χυνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) και του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ των ςθμαντικότερων δράςεων ςτο νευραλγικό κζμα τθσ Ωγιεινισ και τθσ Αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Υρόεδροσ τθσ Ξριτικισ Επιτροπισ ιταν ο Σμότιμοσ Ξακθγθτισ και πρϊθν Υρφτανθσ του Ε- κνικοφ Πετςόβιου Υολυτεχνείου Δρ. Νίκοσ Μαρκάτοσ. Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε με online βακμολόγθςθ των υποψθφιοτιτων κάκε κατθγορίασ από τα μζλθ τθσ Ξριτικισ Επιτροπισ και ςυγκεκριμζνα κριτιρια, όπωσ: Πζςοσ όροσ βακμολογίασ μεγαλφτεροσ από 8,5 για τθν απόκτθςθ Gold Βραβείου και μζςοσ όροσ μεταξφ 7,5 και 8,5 για τθν απόκτθςθ Silver Βραβείου. Θ τελετι απονομισ πραγματοποιικθκε τθν Ψρίτθ 30 Χεπτεμβρίου 2014 ςτο ξενοδοχείο Grande Bretagne, ςε εξαιρετικά εορταςτικι ατμόςφαιρα και με τθν παρουςία περιςςότερων των 350 υψθλόβακμων ςτελεχϊν των βραβευκζντων επιχειριςεων, εκπροςϊπων υπουργείων, φορζων και επαγγελματικϊν ςυνδζςμων, κακϊσ και decision makers τθσ αγοράσ και δθμοςιογράφων. Θ επιτυχία αυτι τθσ Υλθροφορικισ χαιρετίςτθκε από ςφςςωμθ τθ Διοίκθςι τθσ, θ οποία ςυνειςφζρει ςυςτθματικά ςτο ςχεδιαςμό, τθ διενζργεια και τθν υποςτιριξθ των δράςεων που ςχετίηονται με τθν «Ωγιεινι και Αςφάλεια» του Ανκρωπίνου Δυναμικοφ που εργάηεται ςτο Πθχανογραφικό Ξζντρο, αναδεικνφοντάσ τθν ςε ςθμαντικι διεργαςία (process) του ενιαίου Ποντζλου Διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηει. Χε όλθ αυτι τθν προςπάκεια κακοριςτικό παράγοντα επιτυχίασ αποτζλεςε θ ςυμμετοχι του ίδιου του Υροςωπικοφ τθσ Υλθροφορικισ, το οποίο υποςτθρίηει άοκνα και ςε εκελοντικι βάςθ όλεσ τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ. SILVER βραβείο ςτθν κατθγορία «Συνεργαςίεσ για Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και τθν Υ & Α ςτθν Εργαςία» Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

12 Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τράπεηασ & Ομίλου Ρρόγραμμα Υποτροφιϊν ΛΚΥ - ΕΤΕ Θ Εκνικι Ψράπεηα, ςε ςυνεργαςία με το Μδρυμα Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν, υλοποιεί, για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, Υρόγραμμα που προβλζπει τθ χοριγθςθ υποτροφιϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ διάρκειασ 18 ζωσ 24 μθνϊν ςε 100 αριςτοφχουσ πτυχιοφχουσ, με παράλλθλθ πρακτικι άςκθςθ ςτο Δίκτυο Ξαταςτθμάτων τθσ και ςτθ ςυνζχεια διετι πλιρθ απαςχόλθςθ των υπότροφων ςτθν Ψράπεηα. Χτόχοσ του καινοτόμου αυτοφ Υρογράμματοσ είναι θ αποτελεςματικι διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. Χτο πλαίςιο αυτό δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ υπότροφουσ να απαςχολθκοφν ςε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ Σμίλουσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα ςτθν Ελλάδα, μία εμπειρία που κα αποτελζςει χριςιμο εφόδιο για τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθ μετζπειτα ςταδιοδρομία τουσ. Χυγκεκριμζνα, 100 απόφοιτοι Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων επιλζχκθκαν από το ΛΞΩ με αξιοκρατικά κριτιρια και ζλαβαν υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε ελλθνικά Υανεπιςτιμια, ςε γνωςτικά αντικείμενα ςυναφι με τισ εργαςίεσ τθσ Ψράπεηασ. Υαράλλθλα με τισ μεταπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ, οι υπότροφοι κα πραγματοποιιςουν πρακτικι άςκθςθ ςτο Δίκτυο τθσ Ψράπεηασ (80 ςτθν Ακινα και 20 ςτθ Κεςςαλονίκθ, ανάλογα με τον τόπο ςπουδϊν τουσ), ϊςτε να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ και να γνωρίςουν ςτθν πράξθ τισ τραπεηικζσ εργαςίεσ μζςω εναλλαγισ των αντικειμζνων απαςχόλθςισ τουσ ςτα Ξαταςτιματα. Πετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ και με τθν προχπόκεςθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ και ικανοποιθτικισ απόδοςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ, θ Ψράπεηα κα προςλάβει τουσ υπότροφουσ με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου διάρκειασ 2 ετϊν. Ξατά τθ διάρκεια του Υρογράμματοσ, Χτελζχθ των Πονάδων, ςτισ οποίεσ κα απαςχολοφνται οι υπότροφοι, κα αναλάβουν τθν εκπαίδευςι τουσ ςτθ κζςθ εργαςίασ (on the job training), τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν που τουσ ανατίκενται και τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςισ τουσ ςε εξαμθνιαία βάςθ. Υαράλλθλα, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Υροςωπικοφ Ψράπεηασ και Σμίλου, οι υπότροφοι κα ζχουν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν εκπαιδευτικά προγράμματα ςε αίκουςα και e-learning, τα οποία κα υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ των τεχνικϊν τουσ γνϊςεων και των επαγγελματικϊν τουσ δεξιοτιτων. Θ Διεφκυνςθ Χτρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ψράπεηασ και Σμίλου, υπεφκυνθ για το ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ του Υρογράμματοσ, κα παρζχει, κακόλθ τθ διάρκειά του, ςυςτθματικι υποςτιριξθ ςε όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ και εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ και κακοδιγθςθ ςτουσ υπότροφουσ. Οι υπότροφοι με τον Πρόεδρο τθσ ΕΤΕ κ. Γ. Ζανιά, τον Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ ΕΤΕ κ. Α. Τουρκολιά, τθν Πρόεδρο του ΙΚΥ κ. Ε. Μπάςδρα, τθ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ κ. Ν. Τηάκου, τον Βοθκό Γενικό Διευκυντι Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ομίλου κ. Α. Αντωνόπουλο, τον Βοθκό Γενικό Διευκυντι Δικτφου κ. Π. Γεωργίου, τον Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τράπεηασ & Ομίλου κ. Β. Γαβρόγλου, τθ Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Δικτφου Αϋ κ. Μ. Άγα, τθ Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Δικτφου Δ κ. Α. Ναηίδου και τον Περιφερειακό Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Δικτφου Βϋ κ. Α. Κουτςιοφκθ Ξατά τθν ζναρξθ του Υρογράμματοσ διοργανϊκθκε, ςτισ 3 Ροεμβρίου, ςτο Χυνεδριακό Ξζντρο τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ, Ειςαγωγικι Θμερίδα για τθν υποδοχι των υποτρόφων ςτον Τμιλο τθσ Εκνικισ, τθν οποία τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο Υρόεδροσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ κ. Γεϊργιοσ Ηανιάσ, ο Διευκφνων Χφμβουλοσ κ. Αλζξανδροσ Τουρκολιάσ, θ Υρόεδροσ του ΛΞΩ κ. Ζφθ Μπάςδρα, θ Γενικι Διευκφντρια Οιανικισ Ψραπεηικισ κ. Νζλλθ Τηάκου, ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Σμίλου κ. Αντϊνιοσ Α- ντωνόπουλοσ και ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ Δικτφου κ. Ραναγιϊτθσ Γεωργίου. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

13 Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τράπεηασ & Ομίλου Σ Υρόεδροσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ επεςιμανε ότι το καινοτόμο αυτό Υρόγραμμα, αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ του ΛΞΩ και τθσ Εκνικισ, ςθμαίνει πολλά και δείχνει το δρόμο για το μζλλον, αφοφ ςτθρίηεται ςε αξιοκρατικζσ διαδικαςίεσ που προωκοφν τθ ςυνεργαςία Υανεπιςτθμίων και επιχειριςεων. Χτθν εποχι τθσ μεγάλθσ κρίςθσ και τθσ τεράςτιασ ανεργίασ που διανφουμε, θ διαςφάλιςθ τθσ αξιοκρατίασ αποτελεί τον υπϋαρικμόν ζνα παράγοντα δικαιοςφνθσ. Χωρίσ τθν επιλογι των πιο άξιων, θ κρίςθ που τϊρα φεφγει δε κα αργιςει να ξανάρκει, τόνιςε ο κ. Ηανιάσ και πρόςκεςε ότι το πρόγραμμα αυτό δείχνει και το δρόμο ςυνεργαςίασ Υανεπιςτθμίων και επιχειριςεων όπου υςτερεί πολφ θ χϊρα μασ. Ξαταλιγοντασ, ο Υρόεδροσ τθσ Εκνικισ είπε: «είςαςτε θ νζα γενιά που καλείται να αποφφγει τα λάκθ τθσ δικισ μου γενιάσ και να δθμιουργιςει μια χϊρα πιο δίκαιθ και πιο ανταγωνιςτικι όπωσ απαιτεί το παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον μζςα ςτο οποίο αναγκαςτικά ηοφμε και το περιβάλλον του Ευρϊ μζςα ςτο οποίο επιλζξαμε να ηοφμε». Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΤΕ, θ Πρόεδροσ του ΙΚΥ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΕΤΕ Σ Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Ψράπεηασ υπογράμμιςε τθ ςθμαςία τθσ πρϊτθσ ςυνεργαςίασ του Λδρφματοσ Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν με τθν Εκνικι Ψράπεηα για τθν αποτελεςματικι ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ και επεςιμανε ότι θ Εκνικι πιςτεφει και επενδφει με όλεσ τισ δυνάμεισ τθσ ςτθ νζα γενιά τθσ χϊρασ. Αναφζρκθκε ςτισ αξιακζσ αρχζσ τθσ Ψράπεηασ και ςτο ομαδικό πνεφμα ςυνεργαςίασ, τονίηοντασ επιγραμματικά ότι «θ πελατοκεντρικι φιλοςοφία τθσ Εκνικισ υλοποιείται μόνο μζςα από μια ομαδικι ςυναντίλθψθ». Θ Υρόεδροσ του ΛΞΩ επεςιμανε τθν καινοτόμο πρωτοβουλία του Λδρφματοσ για τθ ςφνδεςθ των ςπουδϊν με τθν αγορά εργαςίασ αλλά και τθν επιβράβευςθ των αρίςτων. Απευκυνόμενθ ςτουσ υπότροφουσ διλωςε: «Είναι το πρϊτο πρόγραμμα με το οποίο οι υπότροφοι μπαίνουν για τζςςερα ολόκλθρα χρόνια ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ ςφνδεςθ των ςπουδϊν με τθν αγορά εργαςίασ είναι το ηθτοφμενο ςιμερα. Ξαι αυτό είναι το μόνο πρόγραμμα που πραγματικά το κάνει πράξθ». Θ Γενικι Διευκφντρια Οιανικισ Ψραπεηικισ καλωςόριςε τουσ υπότροφουσ ςτον Τμιλο τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ και τουσ ςυνεχάρθ για τθν υποτροφία και τθ διάκριςι τουσ. Θ εργατικότθτα και θ ευγενισ άμιλλα που τουσ οδιγθςαν ςτθ ςθμερινι τουσ επιτυχία αποτελοφν τθν υγιι βάςθ για επαγγελματικι εξζλιξθ και ςταδιοδρομία. Ψζλοσ, υποςχζκθκε ότι τόςο θ Διοίκθςθ όςο και το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ κα είναι πάντα ζτοιμοι να τουσ κακοδθγιςουν και να μοιραςτοφν μαηί τουσ επαγγελματικζσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ. Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΤΕ κ. Γ. Ζανιάσ, θ Πρόεδροσ του ΙΚΥ κ. Ε. Μπάςδρα, θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ κ. Ν. Τηάκου, ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ Δικτφου κ. Π. Γεωργίου, ο Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τράπεηασ & Ομίλου κ. Β. Γαβρόγλου και Στελζχθ τθσ Διεφκυνςισ του Στιγμιότυπο από τθν ομιλία τθσ Γενικισ Διευκφντριασ Λιανικισ Τραπεηικισ ΕΤΕ κ. Ν. Τηάκου Χαιρετιςμοφσ απθφκυναν επίςθσ ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Σμίλου κ. Α. Αντωνόπουλοσ, ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ Δικτφου κ. Υ. Γεωργίου και ο Διευκυντισ Ανάπτυξθσ Υροςωπικοφ Ψράπεηασ και Σμίλου κ. Ψ. Παντηανίδθσ. Από τθν πλευρά του, ο Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Χτρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ψράπεηασ & Σμίλου κ. Βαςίλειοσ Γαβρόγλου αναφζρκθκε ςτθν ουςιαςτικι ςυνδρομι του Υρογράμματοσ ςτθ ςυνολικι προςπάκεια ανάςχεςθσ του φαινομζνου τθσ διαρροισ των καλφτερων νζων επιςτθμόνων τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό (brain drain). Πε τθν ανεργία ςτισ νζεσ θλικίεσ ςτθν Ελλάδα να ξεπερνά το 50% και με περίπου «νζουσ ανζργουσ», δθλαδι άτομα που δεν ζχουν καμία εργαςιακι εμπειρία, προτεραιότθτα για τθν Εκνικι Ψράπεηα αποτελεί θ ανάλθψθ του πρωταγωνιςτικοφ ρόλου που αρμόηει ςε ζναν Σργανιςμό του μεγζκουσ τθσ, για τθ ςφγκλιςθ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, με ςθμαντικά και αμοιβαία οφζλθ για όλουσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

14 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Εγκαίνια Νζασ Ρτζρυγασ Χειρουργείων του Νοςοκομείου «Ευαγγελιςμόσ» Εξωτερικι άποψθ τθσ νζασ πτζρυγασ Θ Εκνικι Ψράπεηα, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Δράςθσ «Ευκφνθ» και πιςτι ςτθ δζςμευςι τθσ για κοινωνικι προςφορά, είχε εγκρίνει από το 2008 τθν υλοποίθςθ μιασ από τισ μεγαλφτερεσ δωρεζσ ςτο χϊρο τθσ υγείασ: τθν ανζγερςθ και τον εξοπλιςμό νζασ πτζρυγασ ςφγχρονων χειρουργείων ςτο Ροςοκομείο «Ευαγγελιςμόσ», ςυνολικισ δαπάνθσ (Εκτενισ αναφορά τθσ πραγματοποιθκείςασ τελετισ υπογραφισ τθσ ςχετικισ χορθγικισ ςφμβαςθσ, τθν 1θ Δεκεμβρίου 2010, είχε φιλοξενθκεί ςτο τεφχοσ Λανουαρίου 2011 του περιοδικοφ μασ). Άποψθ των εςωτερικϊν χϊρων τθσ νζασ πτζρυγασ Χειρουργικι αίκουςα με τον απαραίτθτο λειτουργικό εξοπλιςμό Ψο ζργο αυτό, ςυνολικισ επιφάνειασ τ.μ., κα περιλαμβάνει τθν καταςκευι 22 ςφγχρονων χειρουργικϊν αικουςϊν με τουσ απαραίτθτουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ κακϊσ και τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου λειτουργικοφ εξοπλιςμοφ, αντικακιςτϊντασ τα 12, θλικίασ 40 και πλζον ετϊν, υφιςτάμενα χειρουργεία του Ευαγγελιςμοφ. Πε το ζργο αυτό βελτιϊνονται ςθμαντικά οι δυνατότθτεσ και οι ςυνκικεσ για τθν πραγματοποίθςθ μιασ χειρουργικισ επζμβαςθσ ενϊ παράλλθλα μειϊνεται ο χρόνοσ αναμονισ των αςκενϊν, εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα το ελάχιςτο κόςτοσ ςυντιρθςθσ για τθν επόμενθ δεκαετία. Ψον Χεπτζμβριο του 2014 ολοκλθρϊκθκε θ πρϊτθ φάςθ του ζργου με τθν καταςκευι του πρϊτου κτθρίου, που ςτεγάηει 14 υπερςφγχρονεσ χειρουργικζσ αίκουςεσ με όλουσ τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ. Σι αίκουςεσ αυτζσ διακζτουν ειδικοφσ αντιβακτθριδιακοφσ τοίχουσ, χειρουργικοφσ προβολείσ LED και ειδικό κλιματιςμό για αςθψία, ςτιλεσ αναιςκθςιολόγου, λαπαροςκόπου και αρκροςκόπου τελευταίασ γενιάσ, δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ νευροχειρουργικϊν επεμβάςεων και πλιρθσ ακτινολογικι προςταςία, δυνατότθτα ανάνθψθσ με ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό που για πρϊτθ φορά χρθςιμοποιείται ςτθν Ελλάδα, ενϊ το κτιριο διακζτει νζα ςφγχρονθ κεντρικι αποςτείρωςθ με υπερςφγχρονα πλυντιρια και κλιβάνουσ ατμοφ. Αίκουςα ανάνθψθσ με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

15 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Ψθν Ψρίτθ 16 Χεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιικθκαν τα εγκαίνια τθσ «Υτζρυγασ Εκνικισ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ», παρουςία του Ωπουργοφ Ωγείασ κ. Π. Βορίδθ, του Αναπλθρωτοφ Ωπουργοφ κ. Ο. Γρθγοράκου, τθσ Ωφυπουργοφ κ. Ξ. Υαπακϊςτα, τθσ Διοίκθςθσ και του ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ του Ροςοκομείου. Ψθν Ψράπεηα εκπροςϊπθςε ο Υρόεδροσ Δ.Χ. κ. Γ. Ηανιάσ, ο Διευκφνων Χφμβουλοσ κ. Α. Τουρκολιάσ, ο Αναπλθρωτισ Διευκφνων Χφμβουλοσ κ. Δ. Δθμόπουλοσ, τα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ κακϊσ και ανϊτατα ςτελζχθ τθσ Διοίκθςθσ. Ο Υπουργόσ Υγείασ κ. Μ. Βορίδθσ και θ Υφυπουργόσ Υγείασ κ. Κ. Παπακϊςτα τελοφν τα εγκαίνια τθσ νζασ πτζρυγασ μαηί με τον Πρόεδρο Δ.Σ. τθσ Εκνικισ Τράπεηασ κ. Γ. Ζανιά και το Διευκφνοντα Σφμβουλο κ. Α. Τουρκολιά Ψο αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα κα ξεκινιςει θ καταςκευι και του δεφτερου κτθρίου, που κα περιλαμβάνει επιπλζον 8 χειρουργικζσ αίκουςεσ με τουσ απαραίτθτουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ, καλάμουσ ανάνθψθσ Ξαρδιολογικϊν και Ρευροχειρουργικϊν μονάδων κι ζνα ςφγχρονο και πλιρωσ εξοπλιςμζνο Αιμοδυναμικό Ψμιμα. Ο Διοικθτισ του Ευαγγελιςμοφ κ. Α. Γρθγορόπουλοσ παραδίδει αναμνθςτικι πλακζτα ςτο Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ Τράπεηασ κ. Α. Τουρκολιά Πάλιςτα, όπωσ ανακοίνωςε ο Διευκφνων Χφμβουλοσ κατά τθν ομιλία του ςτα εγκαίνια, θ Εκνικι Ψράπεηα, με το ποςό φψουσ περίπου που εξοικονομικθκε, ενζκρινε επιπρόςκετα τθν αγορά ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ αναγκαίου για τθν κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν όλων των χειρουργικϊν μονάδων κακϊσ και τισ μελζτεσ για τον εκςυγχρονιςμό του Ψμιματοσ Επειγόντων Υεριςτατικϊν του Ευαγγελιςμοφ και τθσ αξιοποίθςθσ τθσ ιςόγειασ ςτάκμθσ (πυλωτισ) του κτθρίου των νζων χειρουργείων, θ οποία κα περιλαμβάνει κυλικείο, μουςείο, αμφικζατρο και βιβλιοκικθ. Χε κάκε περίπτωςθ, οποιοδιποτε ποςό εξοικονομθκεί κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ, κα διατεκεί για τθν κάλυψθ επιπλζον αναγκϊν του Ροςοκομείου. Πε αυτιν τθ ςπουδαία δωρεά, θ Εκνικι Ψράπεηα προςφζρει ςτθν κοινωνία ζνα πολφ ςθμαντικό ζργο ηωισ για τθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ προσ όλουσ τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. Τλοι εμείσ οι εργαηόμενοι ςτθν Ψράπεηα αιςκανόμαςτε υπεριφανοι για αυτό το ζργο, αφοφ προςκζτει ακόμθ μια «χρυςι ςελίδα» ςτθν ιδθ πλοφςια ανκρωπιςτικι και κοινωνικι ςυμβολι τθσ Εκνικισ ςτθ χϊρα. Η θγεςία του Υπουργείου Υγείασ με τισ Διοικιςεισ του Νοςοκομείου και τθσ Εκνικισ Τράπεηασ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

16 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Χορθγία Συςτθμάτων Μίςκωςθσ Κοινόχρθςτων Ροδθλάτων από τθν Εκνικι Τράπεηα Χτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ εταιρικισ επικοινωνίασ και τθσ ςφνδεςθσ τθσ εικόνασ τθσ Ψράπεηασ με δράςεισ και πρωτοβουλίεσ κοινωνικοφ περιεχομζνου, θ Εκνικι Ψράπεηα ςυνεχίηει να πρωτοςτατεί. Ζτςι, θ Ψράπεηα προχϊρθςε ςτθν ανάλθψθ χορθγίασ 3ετοφσ διάρκειασ των Συςτθμάτων Μίςκωςθσ Κοινόχρθςτων Ροδθλάτων, που λειτουργοφν ςε ςυνεργαςία με Διμουσ τθσ Αττικισ και τθσ Κεςςαλονίκθσ. Χτόχοσ τθσ χορθγίασ είναι θ περαιτζρω ανάδειξθ τθσ Ψράπεηασ ωσ ενόσ οργανιςμοφ που ςτθρίηει τθν καινοτομία, τισ πρωτοπόρεσ ιδζεσ και τθ χριςθ εναλλακτικϊν μορφϊν μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ εντόσ αςτικοφ χϊρου, με παράλλθλθ προϊκθςθ τόςο τθσ ςθμαςίασ που ζχει θ κακθμερινι άςκθςθ ςτθν υγεία των κατοίκων των πόλεων όςο και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθν ανάπτυξθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ. Τα ποδιλατα i-bike ςτο ςτακμό ενοικίαςθσ τθσ πλατείασ Αριςτοτζλουσ Υρόκειται για ζνα ςφγχρονο ςφςτθμα μίςκωςθσ ποδθλάτων, με το οποίο οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων μποροφν να ενοικιάηουν κοινόχρθςτα ποδιλατα με ζναν πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο τρόπο. Πε τθ λειτουργία ςυγκεκριμζνων ςτακμϊν μίςκωςθσ ςε κεντρικά ςθμεία, ο κάκε χριςτθσ μπορεί να παραλαμβάνει το ποδιλατό του με τθ χριςθ μιασ ειδικισ θλεκτρονικισ κάρτασ ι μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου ι πιςτωτικισ κάρτασ. Χτθν πρϊτθ φάςθ τθσ χορθγίασ, θ Ψράπεηα, κάτω από το διακριτό ςιμα i-bike και με κεντρικό μινυμα «Υαντοφ με ποδιλατο», ανζλαβε να δθμιουργιςει 2 νζουσ ςτακμοφσ με 20 ποδιλατα κακϊσ και να καλφψει το κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των υφιςτάμενων 6 ςτακμϊν, ςυνολικισ δυνατότθτασ ενοικίαςθσ 100 ποδιλατων, ςτο παραλιακό μζτωπο τθσ Κεςςαλονίκθσ. Ζτςι, οι κάτοικοι τθσ ςυμπρωτεφουςασ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ζνα οικολογικό και εφχρθςτο μζςο μετακίνθςθσ εντόσ πόλθσ, που παράλλθλα αποτελεί κι ζνα ευχάριςτο κι αποτελεςματικό όργανο ςωματικισ άςκθςθσ. Σι χριςτεσ του i-bike μποροφν να επιςκζπτονται τουσ 8 ςτακμοφσ που βρίςκονται ςε κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ και να ενοικιάηουν το ποδιλατό τουσ εφκολα και απλά. Εκδιλωςθ εγκαινίων νζων ςτακμϊν μίςκωςθσ ποδθλάτων ςτθ Κεςςαλονίκθ Ψθν Υαραςκευι 5 Χεπτεμβρίου 2014, με αφορμι τα εγκαίνια των νζων ςτακμϊν μίςκωςθσ κοινόχρθςτων ποδθλάτων, πραγματοποιικθκε με ιδιαίτερθ επιτυχία μια ςειρά εκδθλϊςεων ςτθν πλατεία Αριςτοτζλουσ, μπροςτά από το χϊρο του i-bank store, παρουςία του Υροζδρου Δ.Χ. κ. Γ. Ηανιά, του Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου κ. Α. Τουρκολιά, των Αναπλθρωτϊν Διευκυνόντων Χυμβοφλων κ. Δ. Δθμόπουλου, κ. Ρ. Μυλωνά και κ. Ρ. Χατηθςωτθρίου, μελϊν τθσ Διοίκθςθσ, του Δθμάρχου Κεςςαλονίκθσ κ. Γ. Μπουτάρθ κακϊσ και πλικουσ κόςμου. Η Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ μαηί με το Διμαρχο Θεςςαλονίκθσ κ. Γ. Μπουτάρθ και το διαχειριςτι του Συςτιματοσ Μίςκωςθσ Κοινοχριςτων Ποδθλάτων Θεςςαλονίκθσ κ. Σ. Συμεωνίδθ. Διακρίνονται ο Πρόεδροσ Δ.Σ. κ. Γ. Ζανιάσ, ο Δ/νων Σφμβουλοσ κ. Α. Τουρκολιάσ, ο Αναπλθρωτισ Δ/νων Σφμβουλοσ κ. Δ. Δθμόπουλοσ, θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ κ. Ν. Τηάκου και θ Διευκφντρια τθσ Δ/νςθσ Δικτφου Δ κ. Α. Ναηίδου Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

17 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Χτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων πραγματοποιικθκαν τζςςερισ εντυπωςιακζσ ποδθλατοδρομίεσ από 90 i-bikers, εκελοντζσποδθλάτεσ των ακλθτικϊν ςυλλόγων τθσ Κεςςαλονίκθσ, οι οποίοι ξεκινϊντασ από διαφορετικοφσ ςτακμοφσ ποδθλάτθςαν ςε δρόμουσ τθσ πόλθσ και κατά μικοσ του παραλιακοφ μετϊπου, διαδίδοντασ το μινυμα «Ραντοφ με ποδιλατο» ςτουσ κατοίκουσ και επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ. Χτο τζλοσ τθσ διαδρομισ, θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ κ. Ν. Τηάκου βράβευςε όλουσ τουσ εκελοντζσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δράςθ. Ομάδα i-bikers μπροςτά από το Λευκό Πφργο Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Τράπεηασ κ. Τουρκολιάσ, με τον πρωτακλθτι ποδθλαςίασ Γιάννθ Ταμουρίδθ Υαράλλθλα, ςτθν πλατεία Αριςτοτζλουσ, όπου βριςκόταν ο κεντρικόσ ςτακμόσ ενοικίαςθσ ποδθλάτων, ςτικθκε με πρωτοβουλία τθσ Ψράπεηασ ζνα μικρό, πλιρωσ λειτουργικό, κυκλοφοριακό πάρκο αςφαλοφσ οδιγθςθσ ποδθλάτων ςε αςτικό περιβάλλον. Εκεί ο παγκόςμιοσ πρωτακλθτισ ποδθλαςίασ, Γιάννθσ Ταμουρίδθσ, παρζδωςε ςφντομα πρακτικά εκπαιδευτικά ςεμινάρια αςφαλοφσ οδιγθςθσ, παρζχοντασ ςυμβουλζσ και οδθγίεσ ςτουσ πολίτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ για τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να χρθςιμοποιοφν τα ποδιλατα ςτθν πόλθ με αςφάλεια. Πε αυτόν τον τρόπο, θ πρωτοβουλία τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ αποκτά ζνα κοινωνικό περιεχόμενο, αναδεικνφοντασ και προβάλλοντασ τθ ςθμαςία τθσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ με ποδιλατο εντόσ πόλθσ. Επίςθσ, διοργανϊκθκε κι ζνα πρωτοποριακό μουςικό δρϊμενο-μίνι concert από το beatbox ςυγκρότθμα των Word of Mouth, οι οποίοι χρθςιμοποιϊντασ μόνο τισ δυνατότθτεσ τθσ φωνισ τουσ «ταξίδεψαν» μουςικά το κοινό, από το κυκλοφοριακό χάοσ του αςτικοφ ιςτοφ ςτθ χαρά και τθν ευχαρίςτθςθ που προςφζρει θ μετακίνθςθ με ποδιλατο ςτθν πόλθ (φωτογραφία δεξιά). Ο Αν. Διευκφνων Σφμβουλοσ κ. Δθμόπουλοσ παραδίδει το πρϊτο ποδιλατο ςτα παιδιά του παιδικοφ χωριοφ SOS Πλαγιαρίου Θεςςαλονίκθσ Οίγο πριν τθν ολοκλιρωςθ των εκδθλϊςεων, θ Εκνικι Ψράπεηα, πιςτι ςτθ δζςμευςι τθσ για υπεφκυνθ λειτουργία και αποδεικνφοντασ, για ακόμθ μια φορά, τθν κοινωνικι τθσ ευαιςκθςία, προχϊρθςε ςτθ δωρεά 50 καινοφργιων ποδθλάτων για να δοκοφν ςε όλα τα παιδιά του Ραιδικοφ Χωριοφ SOS Ρλαγιαρίου Κεςςαλονίκθσ. Θ παράδοςθ των ποδθλάτων ζγινε από τον Αναπλθρωτι Διευκφνοντα Χφμβουλο κ. Δ. Δθμόπουλο ςτα παιδιά του Υαιδικοφ Χωριοφ, που με ιδιαίτερθ χαρά παρζλαβαν τα καινοφργια τουσ ποδιλατα. Ο παγκόςμιοσ πρωτακλθτισ ποδθλαςίασ Γιάννθσ Ταμουρίδθσ παραδίδει ςφντομα πρακτικά εκπαιδευτικά ςεμινάρια αςφαλοφσ οδιγθςθσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

18 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Θ Εκνικι Τράπεηα επίςθμοσ Χορθγόσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ Θ Εκνικι Ψράπεηα, ςτο πλαίςιο τθσ προγράμματοσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Δράςθσ «Ευκφνθ» και αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία του Ακλθτιςμοφ και του ευ αγωνίηεςκαι ωσ πυλϊνων προαγωγισ του πολιτιςμοφ, ανζλαβε να ςτθρίξει το ζργο και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ελλθνικισ Σμοςπονδίασ Ξλαςικοφ Ακλθτιςμοφ (ΧΕΓΑΧ), τθσ αρχαιότερθσ Ακλθτικισ Σμοςπονδίασ τθσ χϊρασ, που αποτελεί τθ μοναδικι υπεφκυνθ αρχι για τθν ανάπτυξθ του Χτίβου και τθν οργάνωςθ Αγϊνων Δρόμου Παηικισ Χυμμετοχισ. Χθμαντικότερθ διοργάνωςθ τθσ Σμοςπονδίασ κάκε χρόνο αποτελεί ο Αυκεντικόσ Παρακϊνιοσ τθσ Ακινασ, το κορυφαίο ακλθτικό, πολιτιςτικό και τουριςτικό μαηικό γεγονόσ τθσ χϊρασ και θ κορωνίδα των αγωνιςτικϊν δραςτθριοτιτων του ΧΕΓΑΧ. Πζςα από αυτι τθ ςυνεργαςία, θ Εκνικι Ψράπεηα ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ τθσ εικόνασ, ωσ Επίςθμθσ Ψράπεηασ του ΧΕΓΑΧ και του Αυκεντικοφ Παρακωνίου, όπωσ επίςθσ και του Θμιμαρακωνίου τθσ Ακινασ, αλλά και των αγϊνων δρόμου Run Greece που διοργανϊνονται ςε περιφερειακζσ πόλεισ τθσ χϊρασ. Σ Παρακϊνιοσ τθσ Ακινασ, τα τελευταία χρόνια, ζχει αναδειχκεί ωσ ζνα από τα κορυφαία ακλθτικά γεγονότα ςε παγκόςμιο επίπεδο με πάνω από ςυμμετοχζσ δρομζων από όλον τον κόςμο και δεκάδεσ χιλιάδεσ φιλάκλουσ που τον παρακολουκοφν με ενκουςιαςμό. Χπουδαίοι ακλθτζσ του διεκνοφσ ςτίβου, αλλά και απλοί άνκρωποι που κζλουν να ςυμμετάςχουν ςε ζνα τζτοιο γεγονόσ, δίνουν κάκε χρόνο το παρόν ςε αυτιν τθ ξεχωριςτι ακλθτικι διοργάνωςθ. i-run : Θ ομάδα τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςυμμετζχει ςτον Αυκεντικό Μαρακϊνιο τθσ Ακινασ Φζτοσ, οι εργαηόμενοι τθσ Εκνικισ με τθ ςτιριξθ τθσ Ψράπεηασ και του ΧΩΕΨΕ ςυμμετάςχουμε ςτον Αυκεντικό Παρακϊνιο τθσ Ακινασ με τθ δικι μασ ομάδα, μζςα από τθν οργανωμζνθ δράςθ i-run. Πε ςτόχο τθν προϊκθςθ του ακλθτικοφ ιδεϊδουσ και τθσ ςθμαςίασ τθσ ςωματικισ άςκθςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ όλων μασ, αλλά και τθν ενίςχυςθ του ομαδικοφ πνεφματοσ, θ Ψράπεηα εξαςφάλιςε περιςςότερεσ από 500 ςυμμετοχζσ, κζλοντασ να μασ ενκαρρφνει να «ηιςουμε» τθν εμπειρία τθσ ςυμμετοχισ ςτο ιςτορικό αυτό ακλθτικό γεγονόσ. Η ομάδα i-run τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν πρϊτθ τθσ προπόνθςθ Ξαι επειδι κάκε ομάδα κα πρζπει να είναι καλά προετοιμαςμζνθ, αποφαςίςτθκε θ οργάνωςθ προγράμματοσ δωρεάν ομαδικϊν προπονιςεων, υπό τθν κακοδιγθςθ του μαρακωνοδρόμου κ. Ρίκου Υολιά. Ψθν Ψετάρτθ 10 Χεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ i-run τθσ Ψράπεηασ, ςτο ανακαινιςμζνο ιςτορικό κτίριο του Υαλαιοφ Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. Άποψθ τθσ αίκουςασ όπου πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ i-run Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

19 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Ο κ. Νίκοσ Πολιάσ δίνει πρακτικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο προετοιμαςίασ των ακλθτϊν Σ προπονθτισ τθσ ομάδασ i-run κ. Νίκοσ Ρολιάσ, ζνασ από τουσ πλζον ςθμαντικοφσ Ζλλθνεσ δρομείσ Παρακωνίου δρόμου, ανακοίνωςε το πρόγραμμα προετοιμαςίασ των ακλθτϊν τθσ ομάδασ και ζδωςε πρακτικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο που κα ςυνεργαςτεί με τουσ δρομείσ, ϊςτε να αιςκανκοφν ςτο μζγιςτο τθν «εμπειρία του αγϊνα» και να πετφχουν το βζλτιςτο ακλθτικό αποτζλεςμα. Ακόμθ, ο καρδιολόγοσ κ. Αλζξανδροσ Μαυρικάκθσ αναφζρκθκε ςτα οφζλθ του τρεξίματοσ και ςτο πωσ αυτά μποροφν να αποκτθκοφν με αςφάλεια για τθν υγεία κακϊσ και τθ ςθμαςία του προαγωνιςτικοφ ιατρικοφ ελζγχου. Είναι ιδιαίτερθ τιμι και είμαςτε υπεριφανοι για το γεγονόσ ότι με τθν ομάδα τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ κα τρζξουν δυο από τουσ κορυφαίουσ πρωτακλθτζσ Μαρακωνίου, ο Χριςτόφοροσ Μεροφςθσ και ο Δθμιτρθσ Κεοδωρακάκοσ. Σ κ. Κεοδωρακάκοσ, παρϊν ςτθν εκδιλωςθ, εξζφραςε τθν ευχι, θ πρωτοβουλία i-run να γίνει αφορμι για τα μζλθ τθσ Σμάδασ να εντάξουν τον ακλθτιςμό ςτθν κακθμερινότθτά τουσ και μετά τον Αυκεντικό Παρακϊνιο και, ταυτόχρονα, να εμπνεφςει το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ Ψράπεηασ προσ ζνα πιο υγιεινό τρόπο ηωισ. Ο κ. Νίκοσ Πολιάσ προςφζρει τθ φανζλα τθσ Team Leader τθσ ομάδασ i-run ςτθ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ κ. Ν. Τηάκου Σ Υρόεδροσ του ΧΩΕΨΕ κ. Γ. Γιαννακόπουλοσ απθφκυνε χαιρετιςμό και εξζφραςε τθν ικανοποίθςι του για τθν ανάπτυξθ τθσ δράςθσ i-run κακϊσ και τθ βεβαιότθτα πωσ ο ακλθτιςμόσ και το τρζξιμο κα βοθκιςουν ςτθν ενίςχυςθ των ςχζςεων και τθσ κοινωνικισ επαφισ ανάμεςα ςτα ςτελζχθ και τουσ υπαλλιλουσ τθσ Ψράπεηασ (φωτογραφία δεξιά). Ο πρωτακλθτισ Μαρακωνίου κ. Δθμιτρθσ Θεοδωρακάκοσ Χτθν εκδιλωςθ παρζςτθ θ Γενικι Διευκφντρια Οιανικισ Ψραπεηικισ κ. Ν. Τηάκου, θ οποία, ωσ Team Leader τθσ ομάδασ τθσ Εκνικισ, διλωςε ιδιαίτερα χαροφμενθ που ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα ςυμπλθρϊκθκαν περιςςότερεσ από 500 κζςεισ, επιβεβαιϊνοντασ για μία ακόμθ φορά πωσ ςτθν Εκνικι Ψράπεηα ζχουμε μάκει να κζτουμε ςτόχουσ και να πετυχαίνουμε υψθλζσ αποδόςεισ. Διλωςε επίςθσ, ότι είναι πεπειςμζνθ πωσ θ ομάδα i-run κα προετοιμαςτεί δυναμικά για τθν κατάκτθςθ του καλφτερου δυνατοφ ακλθτικοφ αποτελζςματοσ. Θ εκδιλωςθ ολοκλθρϊκθκε ςε πολφ ευχάριςτο κλίμα, όπου οι ςυνακλθτζσ τθσ ομάδασ i-run είχαν τθν ευκαιρία να γνωριςτοφν καλφτερα και ζδωςαν «ραντεβοφ» για τισ πρϊτεσ προπονιςεισ που ιδθ ξεκίνθςαν. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

20 Διεφκυνςθ Λειτουργιϊν & Υποδομϊν Ρλθροφορικισ Ομίλου Ετοιμότθτα για Καταςτάςεισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ - Ομάδα Ρυροπροςταςίασ Μθχανογραφικοφ Κζντρου (Μ.Κ.) Εκνικισ Τράπεηασ Σ Τμιλοσ ΕΨΕ δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςε κζματα αςφάλειασ προςωπικοφ και επιχειρθςιακϊν πλθροφοριϊν. Χε αυτό το πλαίςιο, ζχει κεςμοκετθκεί θ λειτουργία Σμάδασ Υυροπροςταςίασ Πθχανογραφικοφ Ξζντρου (Ο.Ρ.Μ.Κ.) ΕΨΕ, για τθ διαρκι ςυμμόρφωςθ με το ςχετικό ιςχφον νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο. Η Ομάδα Πυροπροςταςίασ Μθχανογραφικοφ Κζντρου Εκνικισ Τράπεηασ Ψο Π.Ξ. τθσ ΕΨΕ είναι χαρακτθριςμζνο ωσ Ανεξάρτθτο Μδρυμα Ρολιτικισ Άμυνασ, ζχει επιφάνεια άνω των m 2, και κακθμερινά εργάηονται ςε αυτό περιςςότερα από άτομα. Θ Σ.Υ.Π.Ξ. αποτελείται από Αρχθγό, Ωπαρχθγό και 34 μζλθ, άρτια εκπαιδευμζνα, που ςυμμετζχουν ςε προγραμματιςμζνεσ δράςεισ και αςκοφν ςυγκεκριμζνα κακικοντα, διαςφαλίηοντασ τθ διακεςιμότθτα και τθν επάρκεια τθσ Σμάδασ. Θ Σ.Υ.Π.Ξ. ζχει ευαιςκθτοποιιςει το ςφνολο των εργαηομζνων του Μθχανογραφικοφ Κζντρου και ζχει εδραιϊςει τθν απαραίτθτθ «κουλτοφρα», προκειμζνου θ πυραςφάλεια να αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εργαςιακισ τουσ κακθμερινότθτασ και να γίνεται αντιλθπτό ότι ςε ελάχιςτο χρόνο δφναται να κινδυνεφςουν ανκρϊπινεσ ηωζσ ι/και να προκφψουν ςοβαρότατεσ οικονομικζσ/νομικζσ ςυνζπειεσ. Ωπό αυτό το πρίςμα, θ Σ.Υ.Π.Ξ. ζχει κζςει μετριςιμουσ ςτόχουσ, όπωσ: 1. Εδραίωςθ «κουλτοφρασ πυραςφάλειασ» 2. Διατιρθςθ υψθλοφ επιχειρθςιακοφ επιπζδου τθσ Σ.Υ.Π.Ξ. 3. Ζλεγχοσ και Διατιρθςθ υψθλϊν προδιαγραφϊν πυροπροςταςίασ για το κτίριο, μζςω επικεωριςεων, εκπόνθςθσ/τιρθςθσ διαδικαςιϊν, ςυνεργαςίασ με εξωτερικζσ εταιρείεσ, κ.λπ. για τθν κάλυψθ των οποίων διεξάγονται, ςε τακτικι βάςθ, ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ, π.χ. κεωρθτικζσ και πρακτικζσ εκπαιδεφςεισ για τισ τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ και τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν και άλλων ςυναφϊν κινδφνων κακϊσ και για χριςθ πυροςβεςτικϊν μζςων. Ενδεικτικά, το 1 ο εξάμθνο του 2014 πραγματοποιικθκαν, μεταξφ άλλων: 1. Ψρεισ γενικζσ εκπαιδεφςεισ προςωπικοφ 2. Εκπαίδευςθ τθσ Σ.Υ.Π.Ξ. ςτθν Υυροςβεςτικι Ακαδθμία του Υυροςβεςτικοφ Χϊματοσ 3. Ψρεισ γενικζσ επικεωριςεισ για το ςφνολο του κτιρίου και άμεςθ αντιμετϊπιςθ των ευρθμάτων που προζκυψαν 4. Υλιρθσ ςυντιρθςθ των Φορθτϊν Υυροςβεςτικϊν Πζςων 5. Δφο αςκιςεισ Εκκζνωςθσ Ξτιρίου 6. Δθμιουργία εξειδικευμζνου Intranet Portal για τουσ εργαηομζνουσ, όπου ςυγκεντρϊνονται και διατίκενται ςτοιχεία πυραςφάλειασ/πυροπροςταςίασ. Για το 2 ο εξάμθνο του 2014 ζχουν προγραμματιςκεί ακόμα περιςςότερεσ δράςεισ, πλιρωσ ευκυγραμμιςμζνεσ με τον Ξανονιςμό Αςφάλειασ και τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ τθσ Ψράπεηασ, οι οποίεσ ζχουν τθν ζγκριςθ και τθν πρόκυμθ, ζμπρακτθ ςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Ρλθροφορικισ. Θ μζχρι ςιμερα εμπειρία ζχει καταδείξει ότι οι εφαρμοηόμενοι μθχανιςμοί/διαδικαςίεσ ζχουν ςυμβάλει ςτθ βζλτιςτθ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων πυραςφάλειασ και τθν αποτελεςματικότερθ προςταςία των εργαηομζνων και των εγκαταςτάςεων του Π.Ξ., για το οποίο θ Σ.Υ.Π.Ξ. ςκοπεφει να ςυνεχίςει αδιάκοπα και ακοφραςτα τθ δράςθ τθσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

21 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Χρυςό Βραβείο Επιχειρθματικισ Θκικισ ςτθν Εκνικι Τράπεηα & Βραβείο για το Γραφείο του Συνθγόρου του Ρελάτθ τθσ ΕΤΕ Ο Γενικόσ Διευκυντισ Νομικϊν Υπθρεςιϊν και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ κ. Μ. Στακόπουλοσ παραλαμβάνει το Βραβείο για τθν Εκνικι Τράπεηα Θ Εκνικι Τράπεηα, κατόπιν γενικισ επιςκόπθςθσ διαφόρων τομζων εργαςιϊν τθσ, πιςτοποιικθκε από το Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Επιχειρθματικισ Θκικισ ΕΒΕΝ GR ςφμφωνα με το μοντζλο SEE G για το 2014 και τθσ απονεμικθκε το Χρυςό Βραβείο Επιχειρθματικισ Θκικισ. Ψονίηεται, ότι θ Εκνικι Τράπεηα είναι θ πρϊτθ τράπεηα ςτθν Ελλάδα που πιςτοποιείται και παράλλθλα βραβεφεται με αυτιν τθν κορυφαία διάκριςθ για τθν επιχειρθματικι θκικι. Κα πρζπει να αναφερκεί, ότι το μοντζλο SEE G αξιολογεί τισ επιχειριςεισ με βάςθ τουσ ακόλουκουσ άξονεσ δράςθσ: Social, Ethics, Environment και Governance εξετάηοντασ τισ πολιτικζσ, τισ διαδικαςίεσ και τα ςυςτιματα που οι επιχειριςεισ ε- φαρμόηουν ςτουσ τομείσ αυτοφσ, ϊςτε να ευκυγραμμιςτοφν και να ςυμβάλλουν ενεργά ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ και τθν εταιρικι υπευκυνότθτα. Χθμειϊνεται, ότι το Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Επιχειρθματικισ Θκικισ EBEN GR ιδρφκθκε το 2005 και είναι μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ ο οποίοσ εκπροςωπεί ςτθν Ελλάδα το European Ethics Network. Χτόχοσ του είναι θ προαγωγι των αρχϊν τθσ επιχειρθματικισ θκικισ, τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ και τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςτον ιδιωτικό και το δθμόςιο τομζα, ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και ςε εκελοντικοφσ οργανιςμοφσ. Υαράλλθλα, το Γραφείο του Συνθγόρου του Ρελάτθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ αξιολογικθκε αυτόνομα και κρίκθκε ότι πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ (πολιτικζσ, διαδικαςίεσ και ςυςτιματα) ϊςτε να πιςτοποιθκεί από το EBEN GR ςτο επίπεδο Basic Model for Small and Medium Companies για το 2014 και να αποςπάςει βράβευςθ ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικισ θκικισ. Ψο Χρυςό Βραβείο για τθν Εκνικι Ψράπεηα παρζλαβε ο Γενικόσ Διευκυντισ Νομικϊν Υπθρεςιϊν και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ κ. Μιλτιάδθσ Στακόπουλοσ, ενϊ το Βραβείο για το Γραφείο του Χυνθγόρου του Υελάτθ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ θ Συνιγοροσ του Ρελάτθ κ. Κωνςταντίνα Βιτωράτου. Η Συνιγοροσ του Πελάτθ κ. Κ. Βιτωράτου παραλαμβάνει το Βραβείο για το Γραφείο Συνθγόρου του Πελάτθ τθσ Εκνικισ Σι βραβεφςεισ πραγματοποιθκικαν ςτο πλαίςιο ειδικισ εκδιλωςθσ τθν οποία διοργάνωςε ςτο Ευγενίδειο Μδρυμα το Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Επιχειρθματικισ Θκικισ ΕΒΕΡ GR και ςτθν οποία ςυμμετείχαν ςθμαντικοί φορείσ του επιχειρθματικοφ κόςμου, τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, του δθμόςιου τομζα και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Φωτογραφία από τθν τελετι βράβευςθσ. Διακρίνονται ο Γενικόσ Διευκυντισ Νομικϊν Υπθρεςιϊν & Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ κ. Μιλτιάδθσ Στακόπουλοσ και θ Συνιγοροσ του Πελάτθ κ. Κωνςταντίνα Βιτωράτου Σι δφο αυτζσ ςθμαντικζσ πιςτοποιιςεισ και διακρίςεισ αποτελοφν μια ακόμθ επιβεβαίωςθ τθσ προςιλωςθσ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ ςτισ αρχζσ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ και τθσ επιχειρθματικισ θκικισ, τισ οποίεσ διαχρονικά υπθρετεί ςτα 173 χρόνια ε- νεργοφ δράςθσ και ςυνειςφοράσ τθσ ςτθν εκνικι οικονομία και τθν κοινωνία. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

22 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Εκνικό Σχζδιο Στρατθγικισ για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ - Δθμόςια διαβοφλευςθ Ψα τελευταία χρόνια, θ Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ (ΕΞΕ) αποτελεί κεντρικό ςθμείο αναφοράσ κάκε προςπάκειασ ςφνδεςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ, όπωσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, θ απαςχόλθςθ, το ελάχιςτο ειςόδθμα, τα δικαιϊματα των καταναλωτϊν, το φυςικό περιβάλλον, θ διαφάνεια και θ ορκι εταιρικι διακυβζρνθςθ. Θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ: 1. Υερικλείει τθν ευκφνθ κάκε επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ α- πζναντι ςτουσ ανκρϊπουσ, τθν κοινωνία και το περιβάλλον για τον τρόπο που τουσ επθρεάηει θ άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. 2. Αποτελεί εκελοντικι αυτο-δζςμευςθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν και ςτοχεφει ςτθν υπεφκυνθ λειτουργία και διαχείριςθ των δραςτθριοτιτων τουσ. 3. Υροχποκζτει τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και δραςτθριοτιτων, πζραν τθσ ελάχιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τθν εκάςτοτε νομοκεςία. Πε τθν πρωτοβουλία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου για τθν εμπζδωςθ τθσ ΕΞΕ και φςτερα από πολφμθνθ ςυνεργατικι προςπάκεια φορζων του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα ςτθ χϊρα μασ, ζγινε πραγματικότθτα θ κατάρτιςθ του Εκνικοφ Χχεδίου Χτρατθγικισ για τθν Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ, το οποίο τζκθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ μζχρι τισ 22/9/2014. Θμερομθνία-ορόςθμο τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ αποτζλεςε θ 16θ Χεπτεμβρίου 2014 κατά τθν οποία διεξιχκθ με επιτυχία Θμερίδα Διαβοφλευςθσ του Εκνικοφ Χχεδίου Χτρατθγικισ για τθν Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ ςτο Πζγαρο Ξαρατηά με τθν ευγενικι παραχϊρθςθ του χϊρου από τθν Εκνικι Ψράπεηα. Χτθν θμερίδα αυτι ςυμμετείχαν εκπρόςωποι Ωπουργείων, Διμων, επιχειρθματικϊν φορζων, κοινωνικϊν εταίρων, φορζων εμπλεκόμενων με τθν ΕΞΕ, τθσ κοινωνίασ πολιτϊν και τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Στιγμιότυπο από τθν Ημερίδα Διαβοφλευςθσ του Εκνικοφ Σχεδίου Στρατθγικισ για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

23 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Σι παρευριςκόμενοι εργάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ ςε 4 εργαςτιρια ανάλογα με το φορζα που εκπροςωποφςαν και κλικθκαν να απαντιςουν ςτα εξισ ερωτιματα: 1. Ψο Χχζδιο Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ αναδεικνφει ςυγκεκριμζνεσ εκνικζσ προτεραιότθτεσ και προςκαλεί επιχειριςεισ και ςυμ-μετόχουσ να εςτιάςουν ςε πρωτοβουλίεσ που ςυνδζονται με αυτζσ. - Συμφωνείτε με τισ εθνικζσ προτεραιότητεσ; - Ποιεσ άλλεσ θεωρείτε αναγκαίεσ ή ςυμπληρωματικζσ ςε αυτζσ; 2. Ψο Χχζδιο Εκνικισ Χτρατθγικισ υπογραμμίηει τθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των επιχειριςεων και των ςυμ-μετόχων τουσ. - Τι κατά τη γνώμη ςασ είναι αναγκαίο για την ενδυνάμωςη του διαλόγου και τησ ςφμπραξθσ μεταξφ αυτϊν ςε εκνικό αλλά και ςε τοπικό επίπεδο; 3. Ψο Χχζδιο Εκνικισ Χτρατθγικισ υιοκετεί δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ΕΞΕ ςτθν Ελλάδα. - Ψι πιςτεφετε ότι κα πρζπει επιπλζον να προβλεφκεί για τθν υλοποίθςι του; - Ποια είναι κατά τη γνώμη ςασ τα ςημαντικότερα εμπόδια για την υλοποίηςή του; - Πώσ μποροφν αυτά να αντιμετωπιςθοφν; Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν ΕΞΕ εμπεδϊνονται, διαδίδονται και εφαρμόηονται οι αρχζσ τθσ ΕΞΕ ςτθν Ελλάδα για τθν περίοδο Σι Ελλθνικζσ επιχειριςεισ αλλά και οι φορείσ του Δθμοςίου καλοφνται να ενςωματϊςουν τθν ΕΞΕ ςτθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι τουσ και να αναπτφξουν δράςεισ και πρακτικζσ εταιρικισ υπευκυνότθτασ, ϊςτε να αυξιςουν το κετικό αντίκτυπο τθσ λειτουργίασ τουσ ςτθν κοινωνία. Πε τισ δράςεισ αυτζσ αντιμετωπίηονται κρίςιμεσ κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ / εκνικζσ προτεραιότθτεσ ςτουσ τομείσ: Τθσ Εργαςίασ (κατάργθςθ παιδικισ εργαςίασ, προάςπιςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων, δίκαιο ςφςτθμα αμοιβϊν κ.λπ.) Τθσ Κοινωνίασ (ανάςχεςθ ανεργίασ, καταπολζμθςθ παιδικισ φτϊχειασ, ενδυνάμωςθ τοπικισ ανάπτυξθσ κ.λπ.) Τθσ Αγοράσ (ενίςχυςθ διαφάνειασ, προαγωγι επιχειρθματικισ θκικισ, υποςτιριξθ δικαιωμάτων καταναλωτι κ.λπ.) Του Ρεριβάλλοντοσ (αφξθςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, προϊκθςθ των ςτόχων του «Χάρτθ πορείασ για μια αποδοτικι, από πλευράσ πόρων, Ευρϊπθ» κ.λπ.). Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

24 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Ο ρόλοσ τθσ Επιτροπισ τθσ ΕΕΤ Θ Επιτροπι Αειφόρου Ανάπτυξθσ, βαςιηόμενθ ςτον άξονα τθσ μακροπρόκεςμθσ οπτικισ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ με όρουσ βιωςιμότθτασ ωσ τθν ορκολογικι ςτάςθ που α- νταποκρίνεται ςτισ ςθμερινζσ πλανθτικζσ ςυνκικεσ, φιλοδοξεί να ςτθρίξει τισ τράπεηεσ μζλθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν πιςτωτικϊν κινδφνων, ςτθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ τουσ και ςτθν αξιοποίθςθ ευκαιριϊν για νζα επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Ιδθ, ενθμερϊκθκαν και εκπαιδεφτθκαν τραπεηικά ςτελζχθ πάνω ςτισ επιπτϊςεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν περιβαλλοντικι ευκφνθ και ευαιςκθτοποιικθκαν ςχετικά τα μζλθ του Interbalkan Forum of Bank Associations. Επόμενεσ πρωτοβουλίεσ τθσ Επιτροπισ είναι θ διατφπωςθ κζςεων για το ςχεδιαςμό των ςυνοδευτικϊν του Υροεδρικοφ Διατάγματοσ ΞΩΑ, θ ανάπτυξθ τραπεηικισ τεχνογνωςίασ για το τεχνοκρατικό νόθμα τθσ αειφόρου τραπεηικισ και αειφόρου ανάπτυξθσ, θ διοργάνωςθ ςυνεδρίου για τθν προβολι μεκοδολογίασ για τθν πρόλθψθ, τον εντοπιςμό και τθν ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν κινδφνων. Ρεριγραφι του ζργου τθσ Επιτροπισ Θ Επιτροπι Αειφόρου Ανάπτυξθσ τθσ ΕΕΤ Διαμόρφωςθ κζςεων και γνϊμθσ των τραπεηϊν ςε κζματα Υροςταςίασ του Υεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Ανάλυςθ νομοκεςίασ τραπεηικοφ ενδιαφζροντοσ που αφορά το Υεριβάλλον και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ Εκπροςϊπθςθ των τραπεηϊν ςε ομάδεσ εργαςίασ και εκδθλϊςεισ προβολισ και ενθμζρωςθσ Χυνεργαςία με τθν Υρωτοβουλία για το Χρθματοπιςτωτικό Ψομζα του Υεριβαλλοντικοφ Υρογράμματοσ των Θνωμζνων Εκνϊν (UNEP FI) Χυνδρομι ςτθ δράςθ τθσ Ευρωπαϊκισ και Υεριφερειακισ Σμάδασ του UNEP FI και του Interbalkan Forum of Banking Associations, ιδιαίτερα για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των τραπεηϊν ςτισ βαλκανικζσ χϊρεσ Ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με επιχειρθματικοφσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα αειφόρου ανάπτυξθσ, ιδίωσ με το World Business Council for Sustainable Development και τθ Global Reporting Initiative Διάχυςθ τεχνογνωςίασ, βζλτιςτων πρακτικϊν και ςυμβολι ςτθν κατάρτιςθ τραπεηικϊν ςτελεχϊν, όπωσ για κζματα Διαχείριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Ξινδφνων Υαρακολοφκθςθ εξελίξεων και ενθμζρωςθ των τραπεηϊν όπωσ θ ςυμμόρφωςθ ςτα ευρωπαϊκά και διεκνι περιβαλλοντικά standards Σργάνωςθ ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ Διαμόρφωςθ ενθμερωτικϊν κειμζνων και επιμζλεια εκδόςεων, όπωσ χρθςτικϊν εντφπων για κζματα προςταςίασ περιβάλλοντοσ και αειφόρου ανάπτυξθσ Πελζτθ τάςεων τθσ αγοράσ, όπωσ Microfinance, Ethical Banking, Fair Trade, Socially Responsible Investment. Χτθ χάραξθ των δράςεων τθσ Επιτροπισ ςυμμετζχουν εκπρόςωποι όλων των τραπεηϊν μελϊν τθσ ΕΕΨ. Θ Εκνικι Ψράπεηα εκπροςωπείται από το Γενικό Διευκυντι Ρομικϊν Ωπθρεςιϊν και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ κ. Μ. Στακόπουλο, το Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Γραμματείασ Δ.Χ. και Εξυπθρζτθςθσ Πετόχων ΕΨΕ κ. Ν. Μαρινάκο και τον αρμόδιο Ωποδιευκυντι Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ. Θ Επιτροπι Αειφόρου Ανάπτυξθσ τθσ ΕΕΨ ςυμμετείχε άμεςα και ουςιαςτικά ςτθ διαμόρφωςθ των τελικϊν παρατθριςεων τθσ ΕΕΨ ςε ό,τι αφορά ςτθ διαβοφλευςθ για τθν Εκνικι Χτρατθγικι για τθν Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

25 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Το Ελλθνικό Δίκτυο για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Ψο Ελλθνικό Δίκτυο για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (ΕΔΕΞΕ) ιδρφκθκε τον Λοφνιο του 2000 από μια ομάδα 3 επιχειρθματικϊν φορζων και 13 επιχειριςεων. Χιμερα (Χεπτζμβριοσ 2014) τα μζλθ του ανζρχονται ςε 119 επιχειριςεισ και 7 επιχειρθματικοφσ φορείσ και λειτουργεί ωσ μθ κερδοςκοπικό επιχειρθματικό ςωματείο, προάγοντασ τθν αντίλθψθ και τισ αρχζσ εφαρμογζσ τθσ υπεφκυνθσ επιχειρθματικότθτασ. Ωσ εκνικόσ εταίροσ του CSR Europe -του θγετικοφ Ευρωπαϊκοφ επιχειρθματικοφ φορζα για τθν ΕΞΕ- ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν Υρωτοβουλιϊν για τθν ΕΞΕ, ενϊ ταυτόχρονα ζχει αναλάβει από το 2008 τθ λειτουργία τθσ Χυντονιςτικισ Γραμματείασ του Ελλθνικοφ Δικτφου του Σικουμενικοφ Χυμφϊνου του ΣΘΕ (UN Global Compact), όπωσ και τθν εκπροςϊπθςθ του Διεκνοφσ Δικτφου CSR 360, φορζων ΕΞΕ ςτθν Ελλάδα. Χτο πλαίςιο των δράςεϊν του, το ΕΔΕΞΕ αναπτφςςει ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ με άλλουσ επιχειρθματικοφσ και εξειδικευμζνουσ φορείσ, υποςτθρίηει και ςυντονίηει το διάλογο με ομάδεσ ςυμ-μετόχων και των επιχειριςεων μελϊν του και ςυμβάλλει ςτο ςχεδιαςμό προγραμμάτων δράςθσ και εργαλείων που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Επίςθσ, το ΕΔΕΞΕ υποςτιριξε ενεργά τθ διαμόρφωςθ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν ΕΞΕ ςτθν Ελλάδα, ϊςτε αφενόσ να εναρμονίηεται με τθν πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αφετζρου να προάγει περαιτζρω ςτισ επιχειριςεισ τθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ ςυναφϊν αρχϊν και πρακτικϊν. Χχετικά με τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν ΕΞΕ, το ΕΔΕΞΕ ζχει διατυπϊςει ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. Υιο ςυγκεκριμζνα, θ Εκνικι Χτρατθγικι κα πρζπει: 1. Ρα αναδεικνφει τθ ςυμβολι τθσ Υολιτείασ, ϊςτε οι επιχειριςεισ και οι πολίτεσ τθσ να ςυμπράξουν ςε μια αναπτυξιακι διαδικαςία που ςτθρίηεται ςτθν ιςόρροπθ οικονομικι μεγζκυνςθ, τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθν κοινωνικι ςυνοχι 2. Ρα παρουςιάηει τθ «ςυνεργατικι προςζγγιςθ» ωσ καταλυτικό παράγοντα για το νζο, ςφγχρονο αναπτυξιακό πρότυπο που περιγράφεται ςτο ςχζδιο τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ 3. Ρα αποτελεί το πλαίςιο αυτοδζςμευςθσ τθσ Υολιτείασ για τθν προϊκθςθ και ςτθν Ελλάδα ενόσ νζου, ςφγχρονου αναπτυξιακοφ προτφπου και να προβλζπει ςυναφείσ ςτόχουσ και μζτρα για τθν υλοποίθςι τουσ 4. Ρα εξαςφαλίηει τθν αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ γνϊςθσ και εμπειρίασ που προζρχεται από το ευρωπαϊκό και διεκνζσ περιβάλλον, αλλά και από όςεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ζχουν μζχρι ςιμερα πρωτοςτατιςει και θγθκεί ςτθν ενςωμάτωςθ των αρχϊν και πρακτικϊν τθσ ΕΞΕ 5. Ρα αναδεικνφει και να επεξθγεί τθ ςθμαςία που ζχει θ ΕΞΕ για τισ επιχειριςεισ ωσ εκελοντικι δζςμευςθ για ςυνειςφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν κεμάτων και να αποςαφθνίηει το ρόλο και τθν ευκφνθ τθσ Υολιτείασ να αποτελεί θ ίδια «πρότυπο» με τον τρόπο που λειτουργεί 6. Ρα υιοκετεί και να αποςαφθνίηει τον πιο πρόςφατο οριςμό τθσ ζννοιασ «ΕΞΕ» (ανακεωρθμζνθ Ευρωπαϊκι Υολιτικι ) που τεκμθριϊνει τον «εκελοντικό χαρακτιρα» τθσ για τισ επιχειριςεισ, αλλά και τθν προςαρμογι τθσ επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ ανάλογα με τθ φφςθ, το εφροσ και τον κλάδο δραςτθριότθτασ κάκε επιχείρθςθσ. Ρα αποςαφθνίηει, ότι δεν υπάρχει ζνα «μοντζλο που να ταιριάηει ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ» («No one size fits all»). Υαράλλθλα, θ ωριμότθτα των επιχειριςεων και όλων των άλλων εμπλεκομζνων είναι ςθμαντικι προχπόκεςθ ςτθν εφαρμογι τθσ ΕΞΕ Θ Εκνικι Τράπεηα είναι από το 2008 κφριο μζλοσ του ΕΔΕΞΕ και ςυμμετζχει άμεςα και ουςιαςτικά ςτισ διαδικαςίεσ του. Χτο πλαίςιο αυτό εκπροςωπείται από τον Γενικό Διευκυντι Ρομικϊν Ωπθρεςιϊν και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ κ. Μ. Στακόπουλο, τον Διευκυντι Γραμματείασ Δ.Χ. και Εξυπθρζτθςθσ Πετόχων ΕΨΕ κ. Ν. Μαρινάκο και τον αρμόδιο Ωποδιευκυντι Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ. Θ Ψράπεηα κατζκεςε ςτο Δίκτυο τισ παρατθριςεισ τθσ επί του Χχεδίου για τθ χάραξθ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν ΕΞΕ και ςυμμετείχε ενεργά ςτθν Σμάδα Εργαςίασ «Διαφάνεια & Διακυβζρνθςθ» με ςτελζχθ τθσ Ωποδιεφκυνςθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ και τθσ Διεφκυνςθσ Ξανονιςτικισ Χυμμόρφωςθσ τθσ Ψράπεηασ και του Σμίλου ςτθ διαμόρφωςθ από το ΕΔΕΞΕ του «Σδθγοφ Επιβίωςθσ για Επιχειριςεισ». Σθμείωςθ: Τα ςτοιχεία για τθ λειτουργία και δράςθ του Ελλθνικοφ Δικτφου για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ μασ παραχωρικθκαν από τον ίδιο το φορζα και για το λόγο αυτό εκφράηονται κερμζσ ευχαριςτίεσ προσ τθν Πρόεδρό του κ. Μ. Αλεξίου. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

26 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν Ρράξθ Δράςεισ για τον Άνκρωπο Θ Εκνικι Τράπεηα, για δεφτερθ χρονιά, Χορθγόσ των Εκελοντϊν 6ου Α- γϊνα Δρόμου & Ρεριπάτου ενάντια ςτον καρκίνο του μαςτοφ Greece Race for the Cure Ψθν Κυριακι 28 Σεπτεμβρίου 2014 θ Ακινα πλθμμφριςε με τουσ ςυμμετζχοντεσ του 6ου Αγϊνα Δρόμου & Υεριπάτου ενάντια ςτον καρκίνο του μαςτοφ Greece Race for the Cure. Ράνω από άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά ζτρεξαν ι περπάτθςαν ςτον Αγϊνα Δρόμου και Ρεριπάτου ενάντια ςτον καρκίνο του μαςτοφ, Greece Race for the Cure, ςτο Ηάππειο, ςτζλνοντασ το δικό τουσ μινυμα πρόλθψθσ - ζγκαιρθσ διάγνωςθσ για τθ νόςο. O Αγϊνασ τελοφςε υπό τθν Αιγίδα του Σργανιςμοφ Υολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Ρεολαίασ του Διμου Ακθναίων. Σ Αγϊνασ διοργανϊκθκε με μεγάλθ επιτυχία για 6θ ςυνεχι χρονιά από τον Υανελλινιο Χφλλογο Γυναικϊν με Ξαρκίνο Παςτοφ «Άλμα Ηωισ» με τθν ζγκριςθ τθσ Susan G. Komen, με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κόςμου για τον καρκίνο του μαςτοφ, τθν ενθμζρωςθ για τθν αςκζνεια και τισ μεκόδουσ πρόλθψθσ - ζγκαιρθσ διάγνωςισ τθσ, τθν απόδοςθ φόρου τιμισ ςτισ γυναίκεσ που αγωνίηονται ι ζχαςαν τθ μάχθ από τθν αςκζνεια κακϊσ και τθ ςυγκζντρωςθ οικονομικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ενάντια ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Θ κ. Ξλεοπάτρα Γαβριθλίδου, Υρόεδροσ Δ.Χ. του Χυλλόγου «Άλμα Ηωισ» και του Αγϊνα, ςτθν εναρκτιρια ομιλία τθσ ανζφερε «αφιερϊνουμε το ςθμερινό αγϊνα ςτθ Βιβι, που λίγεσ μζρεσ πριν ζχαςε τθ μάχθ από τθ νόςο» και τόνιςε ότι {«το Άλμα Ζωισ» ζχοντασ ςτο πλευρό του τθ ςτιριξθ όλου αυτοφ του κόςμου κα ςυνεχίςει να αγωνίηεται με όλα του τα μζςα για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των γυναικϊν που νοςοφν και για τθ μείωςθ των κανάτων από τθ νόςο}. Θ κ. Γαβριθλίδου ανζφερε επίςθσ, ότι «ςφμφωνα με μία πολφ ςοβαρι δουλειά τθσ Ελλθνικισ Υακολογοανατομικισ Εταιρείασ περιςςότερεσ από γυναίκεσ ςτθν Ελλάδα διαγιγνϊςκονται με καρκίνο του μαςτοφ ετθςίωσ. Θ ζγκαιρθ διάγνωςθ αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα όπλα ενάντια ςτθ νόςο κακϊσ, αν ο καρκίνοσ του μαςτοφ διαγνωςτεί ςε πολφ πρϊιμο ςτάδιο, τότε μπορεί να ζχει ζωσ και 96% πικανότθτεσ πλιρουσ ίαςθσ. Θ διοργάνωςθ του Greece Race for the Cure αποτελεί το ςθμαντικότερο τρόπο προϊκθςθσ τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ». 1. Τα επίςθμα ςτοιχεία αναμζνονται να ανακοινωκοφν ςφντομα. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

27 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Σ Ωπουργόσ Δθμόςιασ Ψάξθσ και Υροςταςίασ του Υολίτθ, κ. Βαςίλθσ Ξικίλιασ, με τθν ιδιότθτα του γιατροφ και ακλθτι, μζςα ςε κλίμα ςυγκίνθςθσ χαιρζτιςε τθ διοργάνωςθ με ζνα πολφ προςωπικό και ανκρϊπινο μινυμα και εξζφραςε το καυμαςμό του για όλεσ τισ γυναίκεσ-μαχθτζσ και για τθν προςπάκεια του Χυλλόγου «Άλμα Ηωισ». Θ κ. Παίρθ Χυνατςάκθ ζχοντασ ςυμμετάςχει ςε προθγοφμενουσ αγϊνεσ Greece Race for the Cure παρουςίαςε εκελοντικά τθ διοργάνωςθ εκφράηοντασ τθ ςυγκίνθςι τθσ, το καυμαςμό τθσ και τον ενκουςιαςμό τθσ για τθν τεράςτια ςυμμετοχι του κόςμου ςε μία τζτοια διοργάνωςθ. Θ κ. Παρία Ππελιμπαςάκθ, Υρωτακλιτρια Ελλάδοσ Ρζων & Γυναικϊν ςτα 100 & 200 μζτρα, ζκανε τθν εκκίνθςθ τθσ κοφρςασ των 5χλμ., αναφζροντασ ότι 3 χρόνια πριν θ ίδια πιρε δφναμθ να ςυνεχίςει από μία γυναίκα-φίλθ που νόςθςε. Παηί με το ανϊνυμο πλικοσ των ςυμμετεχόντων ζτρεξαν για τθ ηωι θ Ακαναςία Ψςουμελζκα - Σλυμπιονίκθσ ςτο βάδθν, θ Παρία Ξάκιου - Σλυμπιονίκθσ Φυκμικισ Γυμναςτικισ, θ Παρία Υολφηου - Υρζςβειρα Παρακωνίου Δρόμου, θ Φανι Ψακά - Υρωτακλιτρια Ξόςμου και Olympian Ελευκζρασ Υάλθσ Γυναικϊν, ο Βαςίλθσ Ξολλάροσ - Υρωτακλθτισ Ξόςμου ςτθν Ελλθνορωμαϊκι Υάλθ και θ Γεωργία Ξουμάκθ - Υανελλινια Υρωτακλιτρια Χτίβου. Ψα κακαρά ζςοδα από τθ διοργάνωςθ του 6ου Αγϊνα Greece Race for the Cure κα διατεκοφν για τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων με ςτόχο τθν ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ τθσ γυναίκασ που νοςεί και τθν προϊκθςθ τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ τθσ νόςου. Θ Εκνικι Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ ςτρατθγικισ τθσ ςτον τομζα τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ζχει ςτθρίξει κατά το παρελκόν τισ δράςεισ του διοργανωτι φορζα, ενϊ για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά υπιρξε χορθγόσ των εκελοντϊν τθσ διοργάνωςθσ. Στατιςτικά Στοιχεία για τον καρκίνο του μαςτοφ ςτθν Ελλάδα: Σ καρκίνοσ του μαςτοφ είναι ο πιο ςυχνόσ καρκίνοσ και αποτελεί τθν πρϊτθ αιτία κανάτου ςτισ γυναίκεσ ςτθν Ελλάδα. Ψο 2012 ςθμειϊκθκαν ςτθν Ελλάδα νζα περιςτατικά ενϊ γυναίκεσ πζκαναν από τθ νόςο 2. Χθμειϊνεται, ότι 1 ςτισ 10 γυναίκεσ κα νοςιςει με καρκίνο του μαςτοφ ςε κάποια φάςθ τθσ ηωισ τθσ 3. Ξανείσ δε γνωρίηει ακριβϊσ τισ αιτίεσ του καρκίνου. Αυτό όμωσ που γνωρίηουμε είναι ότι, αν ο καρκίνοσ του μαςτοφ διαγνωςτεί ςε πρϊιμο ςτάδιο, τότε υπάρχουν πολφ καλφτερεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ κακϊσ και αυξθμζνεσ πικανότθτεσ πλιρουσ ίαςθσ. Θ μαςτογραφία είναι θ μοναδικι μζκοδοσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ που ζχει αποδειχτεί αποτελεςματικι. Ππορεί να μειϊςει τθ κνθςιμότθτα από καρκίνο του μαςτοφ κατά 20% με 30% ςε γυναίκεσ άνω των 50 ετϊν. Χφμφωνα με τον Υαγκόςμιο Σργανιςμό Ωγείασ, οι κάνατοι από καρκίνο παγκοςμίωσ ςχεδόν κα διπλαςιαςτοφν ζωσ το 2030 «2008: 7,6 εκατ. κάνατοι vs. 2030: 13,1 εκατ. κάνατοι». Θ κατάςταςθ απαιτεί να ενθμερϊςουμε ακόμα περιςςότερεσ γυναίκεσ για τθ νόςο και τισ μεκόδουσ ζγκαιρθσ διάγνωςισ τθσ, ϊςτε να μειωκοφν οι κάνατοι από τθν αςκζνεια. 2. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11[Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: 3. Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, The Challenge Ahead: Progress and Setbacks in Breast and Cervical Cancer, September 2011 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

28 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Οι μακθτζσ τθσ Ρατριαρχικισ Μεγάλθσ του Γζνουσ Σχολισ ςτισ Καταςκθνϊςεισ του ΤΥΡΕΤ: Μια ακόμθ κοινωνικι προςφορά τθσ Εκνικισ Τράπεηασ Θ Εκνικι Ψράπεηα, επί ςειρά ετϊν, αναλαμβάνει κατ ζτοσ τθ φιλοξενία 15 περίπου μακθτϊν και μακθτριϊν που φοιτοφν ςτθν Υατριαρχικι Πεγάλθ του Γζνουσ Χχολισ, ςτισ καταςκθνωτικζσ εγκαταςτάςεισ του ΨΩΥΕΨ ςτο Διόνυςο και καλφπτει τθ δαπάνθ μετάβαςθσ των παιδιϊν κακϊσ και των ςυνοδϊν τουσ από και προσ τθν Ξωνςταντινοφπολθ. Θ δράςθ υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με το Χφλλογο Φίλων τθσ Υατριαρχικισ Πεγάλθσ του Γζνουσ Χχολισ. Θ εν λόγω πρωτοβουλία τθσ Ψράπεηασ καλλιεργεί και ενιςχφει τθ ςφςφιξθ των δεςμϊν που αναπτφςςουν τα παιδιά αυτά με τθν Ελλάδα και παράλλθλα τουσ προςφζρει τθ δυνατότθτα να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθν ελλθνικι γλϊςςα, τθν ελλθνικι κοινωνία και τον ελλθνικό πολιτιςμό. Επιπλζον ςτο πλαίςιο τθσ φιλοξενίασ των παιδιϊν, το ΨΩΥΕΨ παρζχει ςτα παιδιά τθν ευκαιρία να επιςκεφκοφν Πουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ ςτθν Αττικι κακϊσ επίςθσ και να λάβουν μζροσ ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και εκπαιδευτικζσ δράςεισ. Χυνολικά από το 2009 μζχρι και το 2014 ζχουν φιλοξενθκεί ςτισ καταςκθνϊςεισ του ΨΩΥΕΨ περίπου 90 παιδιά. Θ ςυμβολι τθσ Ψράπεηασ ςτθ διαχρονικι αυτι δράςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν Υατριαρχικι Πεγάλθ του Γζνουσ Χχολι, θ οποία ςυμπλθρϊνει φζτοσ 560 χρόνια λειτουργίασ και εκπαιδευτικισ προςφοράσ, κακϊσ ςυνειςφζρει ςτθν αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ Χχολισ και τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ μακθτζσ τθσ. Τα παιδιά του Ορφανοτροφείου Κθλζων «Θ Μζλιςςα» ςτθ ηεςτι αγκαλιά των Καταςκθνϊςεων του ΤΥΡΕΤ με τθ ςτιριξθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ Θ Εκνικι Ψράπεηα από το 2008 ζωσ και το 2014 φιλοξενεί ςυνεχϊσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των καταςκθνϊςεων του ΨΩΥΕΨ ςτθ Χαλκιδικι παιδιά του Σρφανοτροφείου Κθλζων «Θ Πζλιςςα» ςυνειςφζροντασ ουςιαςτικά ςτθν παιδαγωγικι, ψυχαγωγικι και εκπαιδευτικι τουσ ανάπτυξθ. Τλθ αυτιν τθν περίοδο περίπου 20 παιδιά τθσ «Πζλιςςασ» βρζκθκαν μζςα ςτθ ηεςτι αγκαλιά των καταςκθνϊςεων του ΨΩΥΕΨ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

29 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Κερινι Ακαδθμία τθσ Ολυμπίασ «Φλόγα Γνϊςθσ» με τθ ςτιριξθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ Ξάκε καλοκαίρι, από το 2002, θ Αρχαία Σλυμπία γίνεται ζδρα μίασ Κερινισ Ακαδθμίασ, με αντικείμενο τθν πολιτικι επιςτιμθ και τισ διεκνείσ ςχζςεισ. Χτθ 13θ πετυχθμζνθ χρονιά διοργάνωςισ τθσ θ Κερινι Ακαδθμία ζχει αποκτιςει παγκόςμια ακτινοβολία και κφροσ, με τισ ςυμμετοχζσ να ζχουν ξεπεράςει όλα αυτά τα χρόνια τισ 600 από 48 χϊρεσ. Θ Ακαδθμία ζχει γίνει διεκνϊσ γνωςτι, προςελκφοντασ ε- κατοντάδεσ αιτιςεισ από μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και υποψιφιουσ διδάκτορεσ από τα καλφτερα πανεπιςτιμια του κόςμου, όπωσ Harvard, Princeton και ΠΛΨ των ΘΥΑ, Σxford, Cambridge και Sorbonne από τθν Ευρϊπθ, το Υανεπιςτιμιο του Ψόκιο, του Υεκίνου και τθσ Χαγκάθσ από τθν Αςία κ.ά. Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ τθσ Κερινισ Ακαδθμίασ Παηί με τθν ζρευνα, τθν εκπαίδευςθ και τθ διεκνι δικτφωςθ που προςφζρει ςτθν ελλθνικι ακαδθμαϊκι κοινότθτα, θ Κερινι Ακαδθμία τθσ Σλυμπίασ ζχει λειτουργιςει και ωσ ζνα ιςχυρό εργαλείο πολιτιςμικισ διπλωματίασ υπζρ τθσ Ελλάδασ, προςελκφοντασ κεφάλαια και κάνοντασ γνωςτά ςε πολλοφσ και κορυφαίουσ ξζνουσ επιςτιμονεσ, το τοπίο, τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ πατρίδασ μασ. Ενδεικτικό τθσ επιτυχίασ τθσ Κερινισ Ακαδθμίασ αποτελεί και θ αναγνϊριςθ τθσ όλθσ προςπάκειασ από τον Ρρόεδρο τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, ο οποίοσ ςε ςυνάντθςθ που είχε με τουσ διοργανωτζσ τθσ Ακαδθμίασ ςτισ 17 Λουλίου 2012, ςθμείωςε μεταξφ άλλων: «Γνωρίηω τισ δυςκολίεσ που είχατε ςτο ξεκίνθμα αυτισ τθσ μεγάλθσ υπόκεςθσ που προβάλλει τθν Ελλάδα και που δείχνει ςτον κόςμο, και όχι μόνο ςτθν Ευρϊπθ, ότι θ Ελλάδα παίηει ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτα πνευματικά πράγματα και αυτό φαίνεται και από όλουσ αυτοφσ τουσ Ζλλθνεσ που δουλεφουν ςτα μεγάλα Υανεπιςτιμια τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αμερικισ ι των άλλων χωρϊν. Είςκε άξιοι ςυγχαρθτθρίων». Υποςτθρικτζσ και χορθγοί Χτακεροί υποςτθρικτζσ τθσ Κερινισ Ακαδθμίασ τθσ Σλυμπίασ είναι μεγάλα πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, όπωσ το Yale και το St. Andrews, το Μδρυμα Α. Γ. Οεβζντθ, το Μδρυμα Υαφλου & Αλεξάνδρασ Ξανελλοποφλου, το Μδρυμα Konrad Adenauer και θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Από το 2009 επίςθμοσ φορζασ τθσ διοργάνωςθσ είναι το Δίκτυο Ραυαρίνο, ζνασ επιςτθμονικόσ, μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που δθμιουργικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ από τον Αν. Ξακθγθτι Δθμιτρθ Ξαιρίδθ, με τθν υποςτιριξθ τθσ Υολιτιςτικισ Εταιρείασ Επιχειρθματιϊν Βορείου Ελλάδοσ. Θ ιςτοςελίδα τθσ Ακαδθμίασ, προςφζρει πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα των μακθμάτων, τουσ διδάςκοντεσ κ.λπ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

30 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Ψα τελευταία 19 χρόνια το Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν διοργανϊνει ςυνεχϊσ και με απόλυτθ επιτυχία το «Κερινό Σχολείο» για αριςτοφχουσ μακθτζσ και μακιτριεσ Πζςθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Αττικισ, ζναν πρωτοποριακό και κακιερωμζνο πλζον κεςμό ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ. Χτόχοσ του Κερινοφ Χχολείου είναι θ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο των κετικϊν επιςτθμϊν ςτθ Ουκειακι βακμίδα, ανοίγοντασ νζουσ ορίηοντεσ ςτθ νεολαία μασ και επιχειρϊντασ μια πρϊτθ ςφνδεςθ των μακθτϊν με τισ κετικζσ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία. Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν 19ο Κερινό Σχολείο (1-3 Σεπτεμβρίου 2014) Πζχρι ςιμερα καταγράφεται αυξανόμενθ και ενκουςιϊδθσ ανταπόκριςθ των μακθτϊν, των ο- ποίων οι αιτιςεισ υπερβαίνουν τισ 400 κάκε φορά. Ξάκε χρονιά επιλζγονται περίπου 50 αριςτοφχοι μακθτζσ και μακιτριεσ από τα Οφκεια τθσ Αττικισ. Ζτςι, ςυνολικά μζχρι ςιμερα ζχουν παρακολουκιςει το «Κερινό Χχολείο» περίπου μακθτζσ, ενϊ πολλοί απόφοιτοι ιδθ κάνουν καριζρα ςτουσ κλάδουσ τθσ Αςτροφυςικισ, του Υεριβάλλοντοσ, τθσ Γεωδυναμικισ και τθσ Διαςτθμικισ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

31 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Χτο «Κερινό Χχολείο» παρουςιάηονται ειςθγιςεισ/ διαλζξεισ από καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ του Αςτεροςκοπείου, του Υανεπιςτθμίου και τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ςε βαςικά κζματα τθσ Αςτρονομίασ, του Υεριβάλλοντοσ, τθσ Διαςτθμικισ και τθσ Γεωδυναμικισ. Σι μακθτζσ, χωριηόμενοι ςε ομάδεσ εργαςίασ, επεξεργάηονται ειδικά κζματα ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ, χρθςιμοποιϊντασ τουσ Θ/Ω και αξιοποιϊντασ τισ πλθροφορίεσ του διαδικτφου. Πε τθ λιξθ των εργαςιϊν του Χχολείου, οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ενϊπιον των ςυμμακθτϊν τουσ και των ερευνθτϊν/ διδαςκάλων τουσ και τουσ απονζμονται ειδικά διπλϊματα. Υρϊτο το Εκνικό Αςτεροςκοπείο, το 1996, ειςιγαγε το κεςμό του «Κερινοφ Χχολείου» για μακθτζσ και μακιτριεσ Πζςθσ Εκπαίδευςθσ, ενϊ θ ςθμερινι του εξζλιξθ είναι το μάκθμα των «Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν» που ειςιχκθ ςτο Ρζο Οφκειο. Επιπλζον, δίδεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςε νυχτερινι παρατιρθςθ -χρθςιμοποιϊντασ τα τθλεςκόπια του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου- αλλά και να επικοινωνοφν -μζςω τθλεδιάςκεψθσ- με το National Optical Astronomy Observatory ςτθν Αριηόνα των ΘΥΑ, με αποτζλεςμα να ςυηθτοφν και να ανταλλάςςουν απόψεισ ςε γενικά κζματα Αςτροφυςικισ και παρατθρθςιακϊν υποδομϊν. Ψο Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων υποςτθρίηει όλα αυτά τα χρόνια το «Κερινό Χχολείο» και διανζμει τθ ςχετικι εγκφκλιο ςε όλα τα ςχολεία τθσ Αττικισ για ενθμζρωςθ και ςυμμετοχι των μακθτϊν, ενϊ και θ Εκνικι Τράπεηα ςτθρίηει το «Κερινό Χχολείο» επί ςειρά ετϊν, μζςα από το πρόγραμμα χορθγιϊν τθσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

32 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Δράςεισ για τον Ρολιτιςμό Ραιδικι Τζχνθ για όλουσ ςτο Μουςείο Ελλθνικισ Ραιδικισ Τζχνθσ Συμμετοχικι δράςθ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ 2οσ κφκλοσ: Σεπτζμβριοσ 2014 Σλοκλθρϊκθκε με εξαιρετικι επιτυχία και ο δεφτεροσ κφκλοσ τθσ δράςθσ «Υαιδικι Ψζχνθ για όλουσ ςτο Πουςείο Ελλθνικισ Υαιδικισ Ψζχνθσ», θ οποία ςχεδιάςτθκε από τθ Διεφκυνςθ Γραμματείασ Δ.Χ. & Εξυπθρζτθςθσ Πετόχων ΕΨΕ και το Πουςείο -ωσ φορζα υλοποίθςθσ του ζργου-, με ςκοπό να ςυνδεκεί θ χορθγικι ςτιριξθ τθσ Ψράπεηασ προσ το Πουςείο με τθ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων για τα παιδιά των υπαλλιλων τθσ ΕΨΕ. Σ δεφτεροσ κφκλοσ αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ υλοποιικθκε τθν Ξυριακι 28 Χεπτεμβρίου 2014, με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Ειρινθσ, τθν Ευρωπαϊκι Ημζρα χωρίσ αυτοκίνθτο και το ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. Θ Εκνικι Τράπεηα προςζφερε ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ και τα παιδιά τουσ 160 προςκλιςεισ (80 διπλζσ, για ζνα παιδί και ζναν ςυνοδό) για μια δεφτερθ πανθγυρικι εκδιλωςθ ςτο Πουςείο Ελλθνικισ Υαιδικισ Ψζχνθσ. Ξαι αυτι θ δράςθ ανακοινϊκθκε ςτθν Εςωτερικι Επικοινωνία (Ανακοίνωςθ αρ. 1463) και οι ςυμμετζχοντεσ επιλζχκθκαν, κατόπιν αίτθςισ τουσ, μζςω κλιρωςθσ. Για μια ακόμθ φορά, το ηεςτό κλίμα το οποίο δθμιοφργθςαν εκπαιδευτζσ και εκελοντζσ του Πουςείου ενκάρρυνε μικροφσ και μεγάλουσ να χαλαρϊςουν και να ςυνεργαςτοφν δθμιουργικά, ςυμμετζχοντασ ςτισ ακόλουκεσ επιμζρουσ δράςεισ: «Κα ηωγραφίςουμε και κα ανακαλφψουμε νζα υλικά και τεχνικζσ ηωγραφικισ» «Κα ηωντανζψουμε με κίνθςθ ιςτορίεσ κρυμμζνεσ ςτα ζργα ηωγραφικισ των παιδιϊν» «Κα ταξιδζψουμε με ζνα κείμενο τθσ ςυγγραφζωσ Ευγενίασ Φακίνου ςχετικό με τθν πρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο». Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

33 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Σι ςυμμετζχοντεσ πιραν ιδζεσ από τα 200 ζργα ηωγραφικισ και τισ καταςκευζσ παιδιϊν 4-14 ετϊν, που παρουςιάηονται ςτισ δφο εκκζςεισ του Πουςείου Ελλθνικισ Υαιδικισ Ψζχνθσ «Ψο δικαίωμα να είςαι παιδί» και «Εγϊ το παιδί, ο κόςμοσ μου κι ο κόςμοσ όλοσ». Χφμφωνα με τον αρχικό ςχεδιαςμό, ηθτικθκε και πάλι από όςουσ ςυμμετζχοντεσ το επικυμοφςαν να αξιολογιςουν ανϊνυμα τθ δράςθ αυτι, με ςκοπό τθν περαιτζρω βελτίωςι τθσ. Υαρακάτω παρατίκενται αναλυτικά ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία μζςα από τα οποία αποτυπϊνεται θ προςτικζμενθ αξία τθσ δράςθσ ςε ό,τι αφορά ςτθν πολιτιςμικι και εκπαιδευτικι ςτιριξθ των οικογενειϊν των εργαηομζνων τθσ Ψράπεηασ. ΕΩΤΘΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ 3-7 ΑΡΑΝΤΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ 6-12 ΕΤΩΝ ΕΤΩΝ ΥΣΟΩ ΞΑΟΘ ΞΑΟΘ ΠΕΨΦΛΑ ΥΣΟΩ ΞΑΟΘ ΞΑΟΘ ΠΕΨΦΛΑ 1. Θ δράςθ αποτζλεςε μια ευχάριςτθ εμπειρία για εςάσ; Ο χρόνοσ τθσ κάκε δράςθσ κεωρείτε ότι ιταν αρκετόσ; Ηωγραφικι Ξινθτικά παιχνίδια Αφιγθςθ Σε ποια δράςθ κεωρείτε ότι ςυμμετείχαν περιςςότερο τα παιδιά ςασ; ΛΞΑΡΣΥΣΛΘΨΛΞΣΧ ΟΛΓΣΧ ΥΣΟΩΧ ΛΞΑΡΣΥΣΛΘΨΛΞΣΧ ΟΛΓΣΧ ΥΣΟΩΧ ΑΡΑΝΤΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ 3-7 ΕΤΩΝ ΑΡΑΝΤΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ 6-12 ΕΤΩΝ Ηωγραφικι 9 7 Ξινθτικά παιχνίδια 4 4 Αφιγθςθ Τι κα κζλατε να προτείνετε ωσ επόμενο κζμα; Ανακφκλωςθ, Ψα ςυναιςκιματα, Υροςταςία Ηϊων, Ψο περιβάλλον, Υαιδί & Υαιχνίδι, Υεριςςότερθ Ηωγραφικι Χπάνια Ηϊα, Διαφορετικότθτα, 28θ Σκτωβρίου 1940 (ΣΧΛ), Φφςθ, Άκλθςθ, Αυτοπεποίκθςθ (Χυναίςκθμα και κατανόθςθ των άλλων), Κυμόσ & Υαιδί, Θ Ψζχνθ ςτο χϊρο τθσ μόδασ (Άποψθ Υαιδιοφ, όχι Γονζα), Αγαπϊ τα Ηϊα, Αγάπθ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

34 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Θ Εκνικι Τράπεηα Μζγασ Χορθγόσ του κοινοφ Συνεδρίου ICMC SMC 2014 «Θ Μουςικι Τεχνολογία Συναντά τθ Φιλοςοφία: από τον ψθφιακό ιχο ςτο δυνθτικό ικοσ» Θ Εκνικι Τράπεηα ιταν Μζγασ Χορθγόσ του κοινοφ Συνεδρίου ICMC SMC 2014 (40ο Διεκνζσ Χυνζδριο Πουςικισ με Ωπολογιςτζσ - ICMC Ευρωπαϊκό 11ο Χυνζδριο Υλθροφορικισ ςτθ Πουςικι και τον Ιχο - SMC), το οποίο πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα μεταξφ 14 και 20 Χεπτεμβρίου Ψο κοινό ςυνζδριο ICMC SMC 2014 διοργανϊκθκε φζτοσ από το Εκνικό και Ξαποδιςτριακό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Ψμιμα Πουςικϊν Χπουδϊν και Ψμιμα Υλθροφορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν), το Λνςτιτοφτο Ζρευνασ Πουςικισ και Ακουςτικισ (ΛΕΠΑ) και τθ Χτζγθ Γραμμάτων και Ψεχνϊν, που διζκεςε και τουσ χϊρουσ τθσ. Θ διοργάνωςθ τελοφςε υπό τθν αιγίδα τθσ Α.Ε. του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ κ. Κ. Ραποφλια. Υρόκειται για ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό επιςτθμονικό και καλλιτεχνικό γεγονόσ ςτον τομζα τθσ Πουςικισ με Ωπολογιςτζσ κακϊσ θ Ακινα είχε τθν τφχθ να φιλοξενεί -για πρϊτθ φορά- το επετειακό 40ο Διεκνζσ Συνζδριο Μουςικισ με Υπολογιςτζσ (ICMC), μαηί με το Ευρωπαϊκό 11ο Συνζδριο Ρλθροφορικισ ςτθ Μουςικι και τον Ιχο (SMC). Τα δυο ςυνζδρια, που είχαν και τθ μορφι μουςικοφ φεςτιβάλ, είναι τα ςθμαντικότερα ςτο είδοσ τουσ, φιλοξενοφνται κάκε χρόνο ςε διαφορετικζσ χϊρεσ και αποτελοφν το διεκνζσ βιμα μζςα από το οποίο επικοινωνείται θ τελευταία λζξθ τθσ εξζλιξθσ τόςο ςτον επιςτθμονικό όςο και ςτον καλλιτεχνικό τομζα τθσ μουςικισ με υπολογιςτζσ. Ψο κεντρικό κζμα του ςυνεδρίου «Θ μουςικι τεχνολογία ςυναντά τθ φιλοςοφία: από τον ψθφιακό ιχο ςτο δυνθτικό ικοσ» προςκαλοφςε επιςτιμονεσ από το χϊρο τθσ τεχνολογίασ ιχου και μουςικισ πλθροφορικισ, ςυνκζτεσ, μουςικολόγουσ και φιλοςόφουσ ςε ζναν εποικοδομθτικό διάλογο ςχετικά με το ςφγχρονο γίγνεςκαι τθσ μουςικισ δθμιουργίασ με υπολογιςτζσ κακϊσ και με τισ νζεσ τάςεισ και τθν εξζλιξθ του επιςτθμονικοφ πεδίου τθσ μουςικισ πλθροφορικισ. Ψο ςυνζδριο περιελάμβανε κακ όλθ τθ διάρκειά του ζνα πολφ πλοφςιο πρόγραμμα που απευκυνόταν και ςτο ευρφ κοινό. Εκτόσ από τισ ςυναυλίεσ, λειτοφργθςαν θχθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςε διάφορα μζρθ τθσ Ακινασ (Χτζγθ Γραμμάτων και Ψεχνϊν, Πουςείο Υανεπιςτθμίου, Εκνικό Πουςείο Χφγχρονθσ Ψζχνθσ, Ωδείο Ακθνϊν, Χτοά Αττάλου, Ξτιριο Εκνικισ Ψράπεηασ Χοφοκλζουσ 8, Αρχαιολογικό Πουςείο κ.α.). Επρόκειτο για καταςκευζσ που παράγουν ιχο μζςω τθσ διάδραςθσ με το κοινό ι το περιβάλλον. Θ πρόςβαςθ ςτισ θχθτικζσ εγκαταςτάςεισ ιταν δωρεάν για το κοινό. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

35 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Θ Διοίκθςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ αποφάςιςε τθ χορθγικι ςτιριξθ αυτισ τθσ ςθμαντικισ δράςθσ με τθ διάκεςθ του Ξτθρίου τθσ Ψράπεηασ επί τθσ οδοφ Χοφοκλζουσ 8-10 (Ξτιριο πρϊθν Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν) για τθ διενζργεια ανοικτϊν ςτο κοινό μουςικϊν εκδθλϊςεων. Χτο πλαίςιο αυτό παρουςιάςτθκαν ηωντανά μεταξφ 16 και 19 Χεπτεμβρίου 2014 οι ακόλουκεσ 78 μουςικζσ δθμιουργίεσ τισ οποίεσ παρακολοφκθςαν κατά μζςον όρο περίπου επιςκζπτεσ ανά θμζρα (ςτισ παρενκζςεισ αναφζρονται οι καλλιτζχνεσ): surge (UMS 'n JIP), Carrauntoohil, Ganesh Paran for Voice & RT generated Score + Interactive Tape (UMS 'n JIP), Copenhagen Wheel (milkov), Instan'stillation for contrabass recorder and electronics, Tangible Scores, Αταραξία *Ataraxia, 2014], Tone Åse: Expanding the vocalist s role through the use of live electronics in realtime improvisation, Power Toys, Granulated Symphony of Psalms, Modulations, Utopia, nerddecomps, Body Jockey - BJ set 2, Algorave Performance, Algorithmic Cross-Mixing and Rhythmic Derangement, Irresistible Flux (Esther Lamneck), Smriti (Tzekos), Live Sampling Improvisation (Tzekos), The Indifference Engine (Tzekos), 'lightefface', Lariat Rituals, Flow States, Engraving - Hammering - Casting, Guitar Conduction #1: Taut Steel (Michalis Moschoutis), Not Bad, Dance Music 07, _under_scored_, Orificial I.E.D. [improvisatory explosive device], SET (Andrea Young), Unseeable Rigidness, Globus Hystericus, Talking Drum- for Frame Drum and Computer (milkov), Autonomous Agents, Meme II for for snare drum solo and 4 channel live-electronics (milkov), Snare Alchemy (milkov), PushPull Balgerei, Prelude (Patti Cudd), kakurega, Une rencontre, Der Mond in Wogen (Xiao Fu), Hekate (Patti Cudd), Stainless Steel, feeling of movement live laptop improvisation, Jeu de modes, * 1=, =1 + for MIDI piano and Noise (Momoko Noguchi), 91o(X) F*+X+F*-X]+X,FF, That Which Pulls, L.F.Operator live electronics, The Box, Absolute Zero (Jess Aslan, Emma Lloyd), Contents May Differ (Tzekos), Bass X Sung (Tae Hong Park), The Architecture of Time and Space in the Live Electronic Music of Luigi Nono: A creative point of departure and Multiple Paths [Omaggio a Nono], matrix::replay, WAITING THE BIG FREEZE, Breath, Contained., Portrait of Pablo Picasso by One of His Lovers, Dancing on the Fence, Le Duel des Mignons, Ring Roll Ring, Transitus Angeli, Drum Solo, Scribble, Breeding in PIeces, Composition for EEG and Two Computers )_Fields_, Ordinary Hidden Soundscape, Fluxus II (Torben Snekkestad-saxophone), Meridian, Sonic Monster, Plexus (2009) for tenor saxophone and liveelectronics (Pedro S. Bittencourt), Transmogrified Strings, It Comes Alive, Musica Universalis (Marinos Giannoukakis), Flingle_Flangle, Building a Gamelan from Bricks, Residual recollection 3 [short remix version] Artificial Restoration of Transmuted Environments Immersive Environment Developed by: Apostolos Loufopoulos, Fanis Maragkos, Minas Emmanouil, Thanasis Epitidios Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

36 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν πράξθ Κεατρικι παράςταςθ «Οι Ρζρςεσ του Αιςχφλου» ςτο Κζατρο Αλκμινθ Με διεκνείσ διακρίςεισ επζςτρεψε από το μεγαλφτερο πολιτιςτικό φόρουμ ςτον κόςμο, ςτθν Avignon τθσ Γαλλίασ, το Κζατρο των Vivi, όπου ζδωςε 22 ςυνεχείσ παραςτάςεισ με τουσ «Ρζρςεσ» του Αιςχφλου κερδίηοντασ το καυμαςμό των κεατϊν, που για ζνα μινα είχαν τθ δυνατότθτα να δουν παραςτάςεισ από 27 χϊρεσ. Εκείνο, ωςτόςο, που προζχει εδϊ είναι θ μζκοδοσ του Ψθλζμαχου Πουδατςάκι, που εςτιάηει ςτο ςϊμα του θκοποιοφ και τισ εκφραςτικζσ του δυνατότθτεσ. Ψο τραγικό καταλιγει ςε ςωματικό πόνο, γιατί αν δεν κατζλθγε ςε πόνο δεν κα ιταν τραγικό. Σ πόνοσ είναι και το εφαλτιριο ςτθ δθμιουργία του ςκθνικοφ μορφϊματοσ, ο πόνοσ ωσ πλαςτικι αρχι, ωσ ιδεολογία ςτθν ανάδειξθ τθσ κεατρικισ ποίθςθσ. Εφεξισ, τα ςφμβολα τθσ παράςταςθσ είναι εφικτά μζςα από μια ςυνανάγνωςθ των αντικειμζνων. Θ παράςταςθ του Κεάτρου των Vivi, με τθν προθγοφμενθ εμπεδωμζνθ τεχνικι, ηθτά να αναδείξει ςτουσ «Ρζρςεσ» τθν ζκπτωςθ τθσ αλαηονείασ τθσ εξουςίασ, όταν αυτι κάνει αλόγιςτθ, υβριςτικι χριςθ του κεκτθμζνου πλοφτου. Θ ζκπτωςθ αυτι είναι καταρχάσ πολιτικι, οικουμενικι, αλλά και τραγικά θκικι κακϊσ εξατομικεφεται ςτον ζρξθ -ζκπτωςθ του κακεςτϊτοσ του άρχοντοσ- ο οποίοσ καταςτρζφοντασ μια χϊρα επαναπροςδιορίηει τθν εξουςία ωσ απόλυτθ αρχι. Θ Εκνικι Τράπεηα, ωσ υποςτθρικτισ και Χορθγόσ τθσ παράςταςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ανταποδοτικότθτασ τθσ χορθγίασ αυτισ διζκεςε ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ 150 δωρεάν προςκλιςεισ (75 διπλζσ) (ανακοίνωςθ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ αρ. 1482). Επιςθμαίνεται, ότι θ Ψράπεηά μασ προβλικθκε ςε ζνα κεατρικό φεςτιβάλ διεκνοφσ εμβζλειασ. Θ μετάφραςθ και θ ςκθνοκεςία είναι του Ψθλζμαχου Πουδατςάκι, το ςκθνικό του Ξϊςτα Χρθςτίδθ, τα ςκθνικά αντικείμενα του Χάρθ Χεπεντηι, θ μουςικι τθσ Παρίασ Χυμεϊν και του Βαςίλθ Υανόπουλου. Υαίηουν οι θκοποιοί: Αγθςίλαοσ Αλεξίου (Εξάγγελοσ), Γιάννθσ Αςκάρογλου (Δαρείοσ), Αρτζμθσ Γαυριλοφκ (Χορόσ), Χριςτοσ Ππαλτάσ (ζρξθσ), Ελζνθ Σρνεράκθ (Άτοςςα). Σι παραςτάςεισ ςτο Κζατρο Αλκμινθ ξεκίνθςαν ςτισ 24 Σκτωβρίου και κα δίνονται κάκε Υαραςκευι ςτισ 21:30 και κάκε Χάββατο ςτισ 19:00 ζωσ αρχζσ Λανουαρίου Σι παραςτάςεισ ςτισ 21/11, 5/12 και 12/12 κα δοκοφν και με γαλλικοφσ υπζρτιτλουσ. Τι ζγραψε ο γαλλικόσ τφποσ για τουσ «Ρζρςεσ» - Avignon 2014 «Ψα θμίγυμνα ςϊματα των θκοποιϊν δακρφηουν κακϊσ θ εςωτερικι φόρτιςθ πιζηει με τθν ταραγμζνθ α- ναπνοι τον ιδρϊτα να τα λοφςει κινιςεισ με απόλυτθ ακρίβεια και μζγιςτθ αυτοςυγκζντρωςθ. Θ υποκριτικι τζχνθ ςτο απόγειό τθσ.» (G. Brun, Théâtre Public, No. 212) «Χτο αυςτθρό και λιτό φφοσ, τθν ανιοφςα ζκκεντρθ δφναμθ τθσ παράςταςθσ, οι πζντε θκοποιοί-ακλθτζσ κακιςτοφν ανάγλυφο το ερμθνευτικό ςτοίχθμα ςε κάκε χειρονομία μθν το χάςετε!» (G. Allène-Dewulf, Vaucluse-matin, ) «Θ μαγεία τθσ ςωματικισ ζκφραςθσ, φράςεισ που μορφϊνονται ςαν κραυγζσ πολζμου, χορικά άςματα που βγαίνουν από τα ςπλάχνα αυτοί οι «Υζρςεσ» αιχμαλωτίηουν τισ αιςκιςεισ, ωκοφν το κεατι να επιςτρζψει ςτισ απαρχζσ του κεάτρου, όπου δεν υπάρχει τίποτα το νατουραλιςτικό.» (J. L. Chale, La Marseillaise, ) «Σ Ψθλζμαχοσ βρίςκεται ςτο ενδοκάρδιο τθσ ελλθνικισ τραγωδίασ, ανατρζπει, ςυγκινεί, τρομάηει με μια άγρια αιςκθτικι που κρατάει τισ αιςκιςεισ μασ ςε υψθλι εγριγορςθ.» (J. L. Chale, La Marseillaise) Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

37 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Φζτοσ το Σεπτζμβρθ γεμίςαμε τθν τςάντα χιλιάδων παιδιϊν, ςε Ακινα και Κεςςαλονίκθ, με πολλά χαμόγελα! Πε το ςφνκθμα «Ασ γεμίςουμε τθν τςάντα τουσ χαμόγελα» θ Εκνικι Ψράπεηα, ςε ςυνεργαςία με το ΧΞΑΝ, διοργάνωςε φζτοσ το Χεπτζμβρθ, για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά, ςειρά δράςεων με ςτόχο τθ ςυγκζντρωςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων ςχολικϊν ειδϊν. Ψο πρόγραμμα δράςεων περιελάμβανε 12 ςυνολικά εκδθλϊςεισ, που πραγματοποιικθκαν ςε κεντρικά, εμπορικά ςθμεία τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ, τα τρία πρϊτα Χάββατα του Χεπτεμβρίου. Χυγκεντρϊςαμε ςυνολικά περιςςότερεσ από 450 κοφτεσ με ςχολικζσ τςάντεσ, τετράδια, ςτυλό, μολφβια και οτιδιποτε άλλο χρειάηεται ζνασ μακθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Ψα είδθ μοιράςτθκαν ςε χιλιάδεσ παιδιά άπορων, πολφτεκνων οικογενειϊν τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςτα παιδιά των ιδρυμάτων που ςτθρίηει θ Ζνωςθ «Παηί για το Υαιδί» κακϊσ και ςτα παιδιά του Χυλλόγου «Ψο Χαμόγελο του Υαιδιοφ». Επίςθσ, μια ποςότθτα ςχολικϊν ειδϊν μοιράςτθκαν μζςω τθσ Λεράσ Πθτρόπολθσ Υεριςτερίου ςε παιδιά τθσ περιοχισ. Πάλιςτα, αυτι τθ χρονιά, κα γεμίςουν με χαμόγελα και οι ςχολικζσ τςάντεσ μακθτϊν από τισ ςειςμόπλθκτεσ περιοχζσ τθσ Ξεφαλονιάσ, εκφράηοντασ ζτςι τθν ςυμπαράςταςι μασ ςε όλεσ εκείνεσ τισ οικογζνειεσ του νθςιοφ που επλιγθςαν από τουσ πρόςφατουσ ςειςμοφσ. Εκελοντζσ-εργαηόμενοι τθσ Τράπεηασ από τθ δράςθ ςτο εμπορικό κζντρο The Mall Athens Ψα είδθ που ςυγκεντρϊκθκαν, παραλιφκθκαν από εκελοντζσ τθσ Ζνωςθσ «Παηί για το Υαιδί» και των Ενϊςεων Υολυτζκνων Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ, από εκελοντζσ-κατοίκουσ τθσ Ξεφαλονιάσ κακϊσ και από εκελοντζσ-εργαηόμενουσ τθσ Ψράπεηασ. Οι εργαηόμενοι τθσ Τράπεηασ ζδωςαν βροντερό παρόν ςτθ δράςθ του Ψυχικοφ Σ κόςμοσ τθσ Εκνικισ ανταποκρίκθκε ςτο κάλεςμα για ακόμθ μια φορά και με ιδιαίτερθ χαρά, ενδιαφζρον και εκελοντικι διάκεςθ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν επιτυχία τθσ δράςθσ. Τλο το προςωπικό τθσ Ψράπεηασ που βρζκθκε ςτα ςθμεία των εκδθλϊςεων, τόςο ςτθν Ακινα, όςο και ςτθ Κεςςαλονίκθ, βοικθςε με ιδιαίτερο ηιλο, προκυμία και με ζνα πλατφ χαμόγελο ςτθ ςυλλογι, διαλογι και ςυςκευαςία των ςχολικϊν ειδϊν, αναδεικνφοντασ το κοινωνικό πρόςωπο τθσ Ψράπεηασ αλλά και το «δείκτθ» ευαιςκθτοποίθςθσ που μασ διακρίνει. Αξίηει να αναφερκεί πωσ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ θ Ψράπεηα αποφάςιςε, πζρα από τα υλικά που ςυγκεντρϊκθκαν κατά τθ διάρκεια των εκδθλϊςεων, να προςφζρει επιπλζον τετράδια ςτα παιδιά του Χυλλόγου «Ψο Χαμόγελο του Υαιδιοφ», του παιδικοφ χωριοφ SOS Υλαγιαρίου Κεςςαλονίκθσ κακϊσ και των ςειςμόπλθκτων περιοχϊν τθσ Ξεφαλονιάσ, ςε μια κίνθςθ αλλθλεγγφθσ και ςυμπαράςταςθσ προσ όλα εκείνα τα παιδιά που ζχουν πραγματικι ανάγκθ. Μαηικι ςυμμετοχι εκελοντϊν-εργαηομζνων ςτθ Γλυφάδα Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

38 Vojvodjanska Banka Απονομι βραβείου «Για ζνα πιο ανκρϊπινο περιβάλλον» Χτισ 16 Λουνίου 2014, ςτθν εκδιλωςθ που ζγινε με αφορμι τθν Υαγκόςμια Θμζρα Εκελοντι Αιμοδότθ, ο Χερβικόσ Ερυκρόσ Χταυρόσ απζνειμε ςτθ Vojvodjanska Banka το βραβείο «Για ζνα πιο ανκρϊπινο περιβάλλον» για τθν προςφορά τθσ ςτον κλάδο τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ. Χτθν τελετι απονομισ που πραγματοποιικθκε ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του Δθμαρχείου του Ρόβι Χάντ, το βραβείο παρζλαβε θ κ. Natalija Marko, Διευκφντρια Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, μαηί με τθν κ. Katica Vuksanovic, Γραμματζα Εκελοντικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ Ψράπεηασ (φωτογραφία δεξιά). Θ Vojvodjanska Banka ςτθρίηει εδϊ και αρκετά χρόνια τισ δράςεισ του Λνςτιτοφτου Πετάγγιςθσ Αίματοσ τθσ Βοϊβοντίνα. Θ εκελοντικι αιμοδοςία, μία κοινωνικι προςφορά με μακρά παράδοςθ ςτθν Vojvodjanska Banka, ζχει καταγράψει ιςτορία από το 1997, χρονιά που ζγινε θ επίςθμθ ίδρυςθ των εκελοντικϊν δραςτθριοτιτων του Χωματείου των Εργαηομζνων τθσ Ψράπεηασ. Θ πρϊτθ εκελοντικι αιμοδοςία οργανϊκθκε από τθν τράπεηα τον Πάρτιο 1998, όμωσ οι υπάλλθλοι τθσ τράπεηασ οργανϊνονταν μεταξφ τουσ και πριν από αυτι τθ χρονιά και πραγματοποιοφςαν εκελοντικζσ αιμοδοςίεσ ςτο Λνςτιτοφτο Πετάγγιςθσ Αίματοσ τθσ Βοϊβοντίνα. Ζκτοτε, ςυνεχίηουν να προςφζρουν αίμα ςτο Λνςτιτοφτο, παράλλθλα με τισ αιμοδοςίεσ που γίνονται ςτα καταςτιματα τθσ τράπεηασ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

39 Το βραβείο «Για ζνα πιο ανκρϊπινο περιβάλλον» απζνειμε ςτθ Vojvodjanska Banka ο Σερβικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ Θ πρωτοβουλία του Χωματείου Εργαηομζνων τθσ Vojvodjanska Banka να οργανϊςει εκελοντικζσ αιμοδοςίεσ ςτα καταςτιματα τθσ τράπεηασ, ςε ςυνεργαςία με το Λνςτιτοφτο Πετάγγιςθσ Αίματοσ, είναι μια χειρονομία καλισ κζλθςθσ που ζχει τθν πλιρθ υποςτιριξθ τθσ τράπεηασ από πλευράσ οργάνωςθσ και κινθτοποίθςθσ των εργαηομζνων. Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ ςυνειςφορά του Χωματείου Εργαηομζνων τθσ τράπεηασ που χρθματοδοτεί τθν διεξαγωγι αιμοδοςιϊν, προωκεί τθν ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηομζνων, και ςτθρίηει τθ Γραμματεία Εκελοντικϊν Δραςτθριοτιτων. Σι επιτυχθμζνεσ εκελοντικζσ αιμοδοςίεσ με ςυνεχϊσ αυξανόμενο αρικμό δωρθτϊν, θ καλι οργάνωςθ, θ φιλοξενία που παρζχει θ τράπεηα ςτο Λνςτιτοφτο Πετάγγιςθσ Αίματοσ, θ εγκαρδιότθτα προσ τουσ αιμοδότεσ και πάνω από όλα θ ζντονθ διάκεςθ εκελοντικισ προςφοράσ των εργαηομζνων ιταν λόγοι που οδιγθςαν τον Ερυκρό Χταυρό να βραβεφςει τθ Vojvodjanska Banka για τθν μακροχρόνια προςφορά τθσ και τθν ευαιςκθςία των εργαηόμενων. Αυτά τα κριτιρια, μαηί με τισ ςυνεχιηόμενεσ προςφορζσ αίματοσ, τα προγράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ των δωρθτϊν, θ επιτυχισ διεξαγωγι αιμοδοςιϊν και θ οικονομικι ενίςχυςθ του Λνςτιτοφτου, ιταν τα κριτιρια για τθ βράβευςθ τθσ Vojvodjanska Banka από τον Χερβικό Ερυκρό Χταυρό. Θ επιτυχία ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν γίνεται από κοινοφ με τισ ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ του Χωματείου Ωπαλλιλων τθσ τράπεηασ, τθσ Γραμματείασ Εκελοντικϊν Δραςτθριοτιτων, του εργοδότθ και των εργαηομζνων. Σι εκελοντικζσ αιμοδοςίεσ ςτθν Vojvodjanska Banka γίνονται δφο φορζσ τον χρόνο και, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ του Λνςτιτοφτου, υπάρχει μεγάλθ ανταπόκριςθ από τουσ υπαλλιλουσ τθσ τράπεηασ, με περίπου δωρθτζσ αίματοσ κατά μζςο όρο, αρικμόσ που μπορεί να φτάςει ςτισ 80 δωρεζσ ςε μία αιμοδοςία. Χτουσ παλιοφσ αιμοδότεσ προςτίκενται και νζοι εκελοντζσ δωρθτζσ αίματοσ, αλλά και άνκρωποι που δεν ανικουν ςτο δυναμικό τθσ τράπεηασ που προςφζρουν εκελοντικά το αίμα τουσ, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν επιτυχι διοργάνωςθ των αιμοδοςιϊν και προωκεί ζνα ανκρωπιςτικό μινυμα για ζνα πιο ανκρϊπινο περιβάλλον. Το βραβείο «Για ζνα πιο ανκρϊπινο περιβάλλον» είναι το κίνθτρο για να ςυνεχιςτεί ςτο μζλλον θ μεγαλόψυχθ παράδοςθ τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ και να αναπτυχκοφν περαιτζρω ανκρωπιςτικζσ προςπάκειεσ και δράςεισ για το καλό του κοινωνικοφ ςυνόλου. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

40 Ανϊνυμοσ Ελλθνικι Εταιρεία Γενικϊν Αςφαλειϊν «Θ Εκνικι» Θ Εκνικι Αςφαλιςτικι ςε κερδοφόρα πορεία Ψθ ςτακερά ανοδικι πορεία τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ επιβεβαιϊνουν τα αποτελζςματα του α εξαμινου του ζτουσ. Θ ςυνεχιηόμενθ βελτίωςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ Εταιρείασ είναι το αποτζλεςμα τθσ δυναμικισ που αναπτφςςει το παραγωγικό τθσ δίκτυο, τθσ καλισ διαχείριςθσ των λειτουργικϊν τθσ εξόδων αλλά και τθσ περαιτζρω ιςχυροποίθςθσ τθσ κεφαλαιακισ τθσ επάρκειασ. Θ παραγωγι το α εξάμθνο του 2014 διαμορφϊκθκε ςτα 360 εκατ. έναντι 324 εκατ. την αντίςτοιχη περςινή περίοδο. Χτον κλάδο Ηωισ θ παραγωγι αυξικθκε κατά 19,7% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο εξάμθνο 2013 φτάνοντασ τα 228 εκατ. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ, κ.σπφροσ Μαυρόγαλοσ Εντυπωςιακι άνοδο 27,3% ςθμείωςε θ νζα παραγωγι ςτον κλάδο Ηωισ που διαμορφϊκθκε ςε 25,2 εκατ. για το α εξάμθνο 2014 ζναντι 19,8 εκατ. για το πρϊτο εξάμθνο του Θ Εταιρεία, ζχοντασ ςτακεροποιθκεί ςε κερδοφόρα αποτελζςματα, παρά τθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, παρουςιάηει κζρδθ προ φόρων 52,4 εκατ. και κινείται εντόσ του προχπολογιςμοφ για το Υαράλλθλα, βελτιϊνει το δείκτθ Ξεφαλαιακισ Επάρκειασ (Solv I) ο οποίοσ διαμορφϊνεται ςτο 608% ζναντι 288% ςτο α εξάμθνο του 2013 και 528% ςτο τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ. Θ εξζλιξθ τθσ κερδοφορίασ είναι αποτζλεςμα και του ςυνεχοφσ ελζγχου του κόςτουσ ηθμιϊν ιδιαίτερα ςτουσ Γενικοφσ Ξλάδουσ, όπου ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ηθμιϊν (Loss Ratio) διαμορφϊκθκε ςτο 40,8% το α εξάμθνο του 2014 από 44,4% τθν αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι. Θ Εκνικι Αςφαλιςτικι επενδφει ςτο μζλλον, αυξάνοντασ διαρκϊσ τα μερίδιά τθσ ςτθν αγορά και πραγματοποιεί όλα όςα κα τθσ επιτρζψουν να προςφζρει τισ αρτιότερεσ δυνατζσ λφςεισ ςτουσ πελάτεσ τθσ. Επίςθσ, πραγματοποιεί ςειρά επενδφςεων ςτισ υποδομζσ τθσ με ςτόχο τον ςυνεχι εκςυγχρονιςμό τθσ λειτουργίασ τθσ και τον περιοριςμό του κόςτουσ τθσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

41 Εςωτερικι Επικοινωνία Απϊλεια του Σωτιρθ Χαραλάμπουσ Πε κλίψθ ανακοινϊνουμε το κάνατο του Χωτιρθ Χαραλάμπουσ, ο οποίοσ απεβίωςε ςτισ 12 Λουλίου 2014 ςε θλικία 61 ετϊν, μετά από ςφντομθ αςκζνεια. Σ εκλιπϊν ςυνάδελφοσ καταγόταν από το χωριό Βυηακιά τθσ Οευκωςίασ ςτθν Ξφπρο και ςε θλικία 12 ετϊν μετακόμιςε ςτο Οονδίνο. Σ κ. Χαραλάμπουσ προςελιφκθ ςτο τοπικό Ξατάςτθμα τθσ ΕΨΕ το Πάρτιο του 1973, αποτελϊντασ πολφτιμο Χτζλεχοσ του προςωπικοφ του, εργαηόμενοσ με αφοςίωςθ, κερδίηοντασ τθν εκτίμθςθ τόςο των ςυναδζλφων όςο και των πελατϊν που ςυνεργάςτθκαν μαηί του. Υαράλλθλα με τθν εργαςία του αφιερϊκθκε και ςε κζματα και προβλιματα που απαςχολοφςαν τθν ελλθνικι κοινότθτα ςτο βόρειο Οονδίνο, ςυμβάλλοντασ ενεργά ςτθ ςτιριξθ των ςχολικϊν ιδρυμάτων τθσ. Ενεργό επίςθσ ρόλο διαδραμάτιςε και ωσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Βυηακιάσ. Σ Χωτιρθσ Χαραλάμπουσ αφινει πίςω του τθν όμορφι οικογζνεια που δθμιοφργθςε με τθ ςφηυγό του Βαςιλικι και τα τρία του παιδιά, το Ρικόλα, το Οεωνίδα και τθν Αιμιλία. Παηί με τουσ αγαπθμζνουσ του, εμείσ οι ςυνάδελφοι τθσ οικογζνειασ τθσ Εκνικισ κα τον κυμόμαςτε πάντα. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

42 Μορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ (ΜΛΕΤ) Ραρουςίαςθ βιβλίου Νικόλαοσ Μαυροκορδάτοσ «Ρερί κακθκόντων βίβλοσ»» (Traité des devoirs) Επιςτθμονικι επιμζλεια: Λάμπροσ Καμπερίδθσ Πρόλογοσ: Jacques Bouchard ΜΙΕΤ, 2014, ςελ. 395 με 28 α/μ & 3 ζγχρωμεσ εικόνεσ Σ Ρικόλαοσ Παυροκορδάτοσ ( ), άνκρωποσ με βακιά καλλιζργεια και γνϊςθ, ιταν ο πρϊτοσ Ζλλθνασ που διορίςτθκε θγεμόνασ ςτισ παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ τθσ Πολδαβίασ και τθσ Βλαχίασ υπό τθν επικυριαρχία του Χουλτάνου. Σ Ρικόλαοσ Παυροκορδάτοσ αναρρικθκε διαδοχικά ςτον κρόνο και των δφο θγεμονιϊν ( ) και εγκαινίαςε τον «αιϊνα των Φαναριωτϊν» ςτισ ρουμανικζσ χϊρεσ. Θ εποχι των Φαναριωτϊν χαρακτθρίςτθκε από ςθμαντικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτισ φεουδαρχικζσ κοινωνίεσ των περιοχϊν αυτϊν και διαμόρφωςε το πλαίςιο μιασ αξιοςθμείωτθσ πολιτιςμικισ και πνευματικισ εξζλιξθσ, που ανζδειξε τελικά τισ θγεμονίεσ ςτο κυριότερο κζντρο του Διαφωτιςμοφ ςτθ Ροτιοανατολικι Ευρϊπθ. Χτθν πραγματεία του Περί κακθκόντων βίβλοσ, που εκδόκθκε ςτο Βουκουρζςτι το 1719, θ επιρροι τθσ κλαςικισ θκικισ φιλοςοφίασ είναι ζκδθλθ. Σ ςυγγραφζασ ακολουκεί τόςο τον Ξικζρωνα όςο και τον Αριςτοτζλθ ςτθν προςπάκειά του να ςκιαγραφιςει ζνα πρότυπο ενάρετθσ ςυμπεριφοράσ και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Σ αριςτοτελικόσ πολίτθσ εφοδιάηεται με χριςτιανικζσ αρετζσ και θ παραδοςιακι χριςτιανικι θκικι εμπλουτίηεται ενςωματϊνοντασ κλαςικζσ αξίεσ. Θ πραγματεία δίνει κατά πρϊτο λόγο ζμφαςθ ςτον ορκό λόγο, ωσ το προςδιοριςτικό ανκρϊπινο χαρακτθριςτικό. Ψο κεντρικό και εκτενζςτερο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμζνο ςτθν εξζταςθ του ανκρϊπου ωσ λογικοφ, κοινωνικοφ και πολιτικοφ όντοσ. Θ γενναιότθτα, θ φρόνθςθ και θ δικαιοςφνθ (θ φψιςτθ των αρετϊν), θ εγκράτεια και θ γενναιοδωρία εξαίρονται όπωσ αρμόηει και προκρίνονται πλάι ςτισ κεμελιϊδεισ κεολογικζσ αρετζσ τθσ πίςτθσ, τθσ ελπίδασ και τθσ ευςπλαχνίασ. Αυτά είναι τα κακικοντα του ζλλογου όντοσ ςτθν πολιτικι κοινωνία. Χυνκζτουν επίςθσ το θκικό πρότυπο του ενάρετου κυβερνιτθ. Υνευματικόσ πρόδρομοσ του ελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ, ο Ρικόλαοσ Παυροκορδάτοσ ςυμμετείχε ςτον πνευματικό κοςμοπολιτιςμό τθσ ευρωπαϊκισ «πολιτείασ των γραμμάτων» πζρα από τα ςφνορα του οκωμανικοφ κράτουσ. Σ ερμθνευτικόσ ςχολιαςμόσ του Οάμπρου Ξαμπερίδθ αναδεικνφει τθ ςθμαςία, τθν πολυπλοκότθτα και τθν πολυςθμία του κειμζνου, ανιχνεφει και επιςθμαίνει τθν πολλαπλότθτα των πνευματικϊν πθγϊν (φιλοςοφικϊν, κεολογικϊν, θκικϊν, νομικϊν, πολιτικϊν) από τισ οποίεσ αντλοφςε ζμπνευςθ ο ςυγγραφζασ και προςφζρει ςτον αναγνϊςτθ όλεσ τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθν κατανόθςθ του ζργου. Σ ΟΑΠΥΦΣΧ ΞΑΠΥΕΦΛΔΘΧ γεννικθκε ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ, μεγάλωςε ςτθν Ακινα και ηει ςτο Πόντρεαλ από το Χποφδαςε Βυηαντινι Λςτορία με κακθγθτι τον Ρικόλαο Σικονομίδθ. Λδρυτικό μζλοσ τθσ Εταιρείασ Πελζτθσ του Ρεότερου Ελλθνιςμοφ του Υανεπιςτθμίου του Πόντρεαλ, ςυνεργάςτθκε με τον κακθγθτι Ηακ Ππουςάρ ςτθν κοινι τουσ προςπάκεια να κάνουν γνωςτι τθν εποχι των Φαναριωτϊν. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

43 Το Μορφωτικό Μδρυμα ςασ προτείνει... Επιλογζσ από πρόςφατεσ εκδόςεισ του Τι είναι μια ανκρωπιςτικι κριτικι; Χυγγραφζασ: M. H. Abrams Πετάφραςθ και επίμετρο: Άρθσ Ππερλισ Ακινα, ΠΛΕΨ 2014, ςς. 97 Ο Φόβοσ Χυγγραφζασ: Αντϊνθσ Χατηθμωυςισ Χειρά: demo 2 Ακινα, ΠΛΕΨ 2014, ςς. 59 Ρλαςτζσ αρχαιότθτεσ και παραχάραξθ τθσ ιςτορίασ Faked antiquities and the falsification of history Συγγραφζασ: Μιχάλθσ Α. Τιβζριοσ Ακινα, ΠΛΕΨ 2014 Πε 10 ςχεδιαγράμματα, ςς. 113 με 43 α/μ και 7 ζγχρωμεσ εικόνεσ «Με φιλίαν παντοτινιν και άδολθν» Γράμματα του Λωάννθ Συκουτρι ςτισ μακιτριζσ του ( ) Ειςαγωγι: Γεϊργιοσ Α. Χριςτοδοφλου Φιλολογικι επιμζλεια και επίμετρο: Ελζνθ άμφου Ακινα, ΜΛΕΤ, 2014 ςς. 323 με 6 α/μ εικόνεσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Αλζξιοσ Βανδώροσ, αρχιτζκτων άντρα Καλλιάγρα, αρχιτζκτων, διδάςκουςα Π.Δ.407/80 Τμιμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ GRA Δ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα