Νέα Προϊόνηα από ηην KLEEMANN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα Προϊόνηα από ηην KLEEMANN"

Transcript

1 NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 7 Ιουνίου 2011 Νέα Προϊόνηα από ηην KLEEMANN Πράζινος Τδρασλικός Ανελκσζηήρας H KLEEMANN, εζηηάδνληαο ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία θαζώο θαη ζηελ παξνρή πξντόλησλ βέιηηζηεο πνηόηεηαο, είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζεη ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά ηνπ λένπ Πξάζηλνπ Υδξαπιηθνύ Αλειθπζηήξα κε νδήγεζε VVVF (ρξήζε inverter). Τα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο αλύςσζεο KLEEMANN ζπλδπάδνπλ 2 επηπιένλ ζεκαληηθά νθέιε: 1) ηελ απόιπηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ιόγσ ηεο κείσζεο θαύζεο CO 2 (πξάζηλε ηερλνινγία), 2) ηελ αθόκα κεγαιύηεξε κείσζε ζην θόζηνο θαηαλάισζεο, απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο inverter. Τα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ inverter γηα ηελ νδήγεζε ηνπ θηλεηήξα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Φακειόηεξε θαηαλάισζε ξεύκαηνο θαηά ηελ ιεηηνπξγία θίλεζεο (έσο θαη 50 %) θαη αθόκα ρακειόηεξε θαηά ηε θαηάζηαζε stand by (έσο θαη 80 %) Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θίλεζεο θαη ρακειόηεξα επίπεδα ζνξύβνπ Μείσζε απαηηνύκελνπ ξεύκαηνο εθθίλεζεο Άξηζηε αθξίβεηα ζηάζκεπζεο (ππεξθαιύπηεη ην λέν θαλνληζκό Α3) Γελ απαηηνύληαη πιένλ ζπζηήκαηα αζηέξα ηξηγώλνπ ή soft starter Γελ απαηηείηαη δηάηαμε δηόξζσζεο ζπλεκίηνλνπ ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΗΚ (ΦΔΚ 2604) Ο Πξάζηλνο Υδξαπιηθόο Αλειθπζηήξαο KLEEMANN ζπλνδεύεηαη πάληα από ηνλ θνξπθαίαο ηερλνινγίαο πίλαθα LISA ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ν inverter - ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα

2 ηίζεηαη απηόκαηα ζε θαηάζηαζε stand by θαζώο θαη από ηελ ειεθηξνληθή βαιβίδα ειέγρνπ «Kleemann CLR-V». Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Πξάζηλνπ Αλειθπζηήξα γίλεηαη κε κεγάιε επθνιία δεδνκέλνπ όηη όιεο νη ξπζκίζεηο θαη ε εηζαγσγή ησλ παξακέηξσλ πξαγκαηνπνηνύληαη από πξηλ ζην εξγνζηάζην. Σπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθό θαηεγνξηνπνίεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά VDI Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη κεραληθνί πσιήζεσλ ηεο KLEEMANN βξίζθνληαη πάληα ζηε δηάζεζε ζαο. ΤΠΟΠΛΑΙΙΟ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΔΙ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ (ΣΤΠΟ: SB.FR.2 Βαρέως ηύποσ) Τνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ αλάξηεζεο θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ αλειθπζηήξα καο δύν ηύπνη από πξννδεπηηθέο αξπάγεο δηπιήο θνξάο ελεξγνπνίεζεο. Δίλαη άκεζα δηαζέζηκν ζε ζηνθ θαη ηνπνζεηείηαη ρσξίο ηδηαίηεξεο κεηαηξνπέο. Δίναι η ιδανική λύζη για ανακαίνιζη ανελκσζηήρα βαρέως ηύποσ. Όξηα ρξήζεο: Μέγηζην ζπλνιηθό αλαξηώκελν θνξηίν 2500Kg Μέγηζηε ηαρύηεηα 1,6 m/sec Αξπάγεο Dynatech PR2500UD, PQ4000UD Δηνηκνπαξάδνην! Νέα ζειρά αναδιπλούμενων πορηών BUS Ζ KLEEMANN ζε ζπλεξγαζία κε ην βηνκεραληθό ζρεδηαζηή Αλδξέα Εαπαηίλα παξνπζηάδεη ηε λέα ζεηξά αλαδηπινύκελσλ πνξηώλ BUS. Οη λέεο πόξηεο BUS είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, θαζώο κε κηα πιήξε γθάκα αηζζεηηθώλ πξνηάζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πξσηνπνξηαθό ζρεδηαζκό θαη ηελ πςειή πνηόηεηα θαη αλζεθηηθόηεηα θαηαζθεπήο πξνζθέξνπλ πνηθηιία ιύζεσλ γηα έλα εληππσζηαθό, θαιαίζζεην θαη ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα.

3 FUTURE BUS FD 710 FD510 FD310 MODERN BUS CLASSIC BUS FD720 FD520 FD320 FD730 FD530 FD330

4 ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ (3D) ΠΤΛΗ Πξόθεηηαη γηα ηξηζδηάζηαηε θαηαζθεπή ε νπνία έρεη ζρήκα πύιεο θαη εγθαζίζηαηαη εμσηεξηθά θαη πεξηκεηξηθά ηεο πόξηαο νξόθνπ (πνξηαζηά). Μπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε Μνλνθαηνηθίεο, μελνδνρεία, θηίξηα γξαθείσλ, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη όπνπ αιινύ ε απόθιηζε από ην ζπλεζηζκέλν είλαη δεηνύκελν. Σθνπόο Πξόθεηηαη γηα εμαηξεηηθό ζύλδεζκν ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ κε ηελ είζνδν ηνπ αλειθπζηήξα Αλαδεηθλύεη θαη αλαβαζκίδεη ηελ είζνδν ηνπ αλειθπζηήξα ζε θάζε όξνθν κε κνξθή θαη ηξόπν πξνζαξκνζκέλν ζηελ εζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή / αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ. Γίλεη κνλαδηθέο ιύζεηο ζην πξόβιεκα εκθάληζεο θαη ζπλαξκνγήο ησλ δηάθνξσλ αξρηηεθηνληθώλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ηα κεηαιιηθά ζηαζεξά ζηνηρεία ηεο πόξηαο ηνπ θάζε νξόθνπ. Ζ 3D Πύιε κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από : Αλνμείδσην πιηθό θάζε ηύπνπ θαη ρξσκαηηζκνύ. Βακκέλε ιακαξίλα ζε νπνηνδήπνηε ρξώκα Ral επηινγήο Φπζηθό ή ηερλεηό μύιν Σπλδπαζκόο ησλ αλσηέξσ επηινγώλ Ζ θύζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ε αμία ηεο ζηελ εζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή/αηζζεηηθή ηνπ θάζε ρώξνπ, καο νδήγεζε ζην λα ηελ πξνζθέξνπκε θαηά παξαγγειία θαη απαίηεζε ησλ πειαηώλ καο. Δίκαζηε ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπκε όηη αθξηβώο καο δεηήζεη ν πειάηεο αξρηηέθηνλαο, εγθαηαζηάηεο, δηαθνζκεηήο εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα θάζε όξνθνο λα έρεη θαη δηαθνξεηηθή επηινγή πιηθώλ/ζρήκαηνο θαη ηύπνπ. Αξθεηνί πειάηεο καο ρνξεγνύλ νη ίδηνη ηηο δεδνκέλεο δηαζηάζεηο ηεο επηζπκεηήο θαηαζθεπήο αλά όξνθν θαη κε δηθά ηνπο ζπλεξγεία νινθιεξώλνπλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. Όπνπ απηό δελ είλαη εθηθηό, ε KLEEMANN κε δηθό ηεο πξνζσπηθό θαιύπηεη ηελ αλάγθε ηόζν γηα ηελ απνηύπσζε ησλ δηαζηάζεσλ όζν θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θαηαζθεπήο, ζε όιε ηελ Διιάδα. Τν θόζηνο πξνθύπηεη αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα πιηθά πνπ έρνπλ επηιεγεί.

5 ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ KLEEMANN (Πίνακας Logic + Inverter Yaskawa + Απεγκλωβιζηικό) Ο πίλαθαο Logic εμππεξεηεί κέρξη θαη 8 ζηάζεηο, κε κέγηζηε ηαρύηεηα 1m/sec θαη είλαη δηαπηζηεπκέλνο γηα EN 81.1 θαη 81.2 ελώ κπνξεί λα ζπκκνξθσζεί θαη γηα θαηόπηλ απαίηεζεο. Σε αληαγσληζηηθή ηηκή κόλν από ηελ KLEEMANN. Παξάδνζε ζε 5 κόιηο εκέξεο! Καθρέπηης-οθόνη θαλάμοσ Πξόθεηηαη γηα πνιύ ιεπηή νζόλε (LCD / LED panel) πνπ ελζσκαηώλεηαη ζηνλ θαζξέπηε ηνπ ζαιάκνπ. Όηαλ ε νζόλε δελ ιεηηνπξγεί, θαίλεηαη κόλν ν θαζξέπηεο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο όκσο κπνξεί λα πξνβάιεη εηθόλα θαη ήρν από νπνηαδήπνηε πεγή (dvd player, H/Y θιπ.). Οη θιαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο νζόλεο είλαη 15,6 (359 x 209mm) ελώ ην πάρνο ηεο κόιηο 10mm. Σετνικά εμινάρια Άλλα νέα ηης KLEEMANN Οη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεύζεηο έρνπλ «θαζαξά» ηερληθό ραξαθηήξα θαη ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζην πξνζσπηθό ζαο λα εθπαηδεπζεί ζηελ «πξάμε» θαη λα ιύζεη απνξίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία. Με ηα ζεκηλάξηα απηά, νη ηερληθνί ζαο ζα εθπαηδεπηνύλ ζηελ επίιπζε βιαβώλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζα γλσξίζνπλ από «πξώην ρέξη» ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε εζηηάδεη ζηνλ πίλαθα, ηελ ειεθηξνληθή βαιβίδα θαη ηηο πόξηεο. Ζ ηηκή ζπκκεηνρήο είλαη 250 αλά άηνκν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηελ θηινμελία, ελώ θαιύπηεη κέξνο κόλν ηνπ ζπλνιηθνύ καο θόζηνπο. Σηόρνο είλαη ε εμεηδηθεπκέλε ηερληθή εθπαίδεπζε ησλ ζπλεξγαηώλ καο αιιά θαη ε παξνρή ηεο ηερλνγλσζίαο, ε νπνία απαηηείηαη γηα λα ζπλερίζνπκε λα επηηπγράλνπκε ηελ πςειή πνηόηεηα, ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ άκεζε αληαπόθξηζε πξνο ηνλ ηειηθό πειάηε.

6 Οη πειάηεο καο, έγξαςαλ γηα ηα ζεκηλάξηα: «Οι εκπαιδεύζεις γλίηωζαν από ηοσς ηετνικούς μοσ εκαηονηάδες ώρες ταμένης δοσλειάς» Β.Π. (Αζήλα) «Σηα ζεμινάρια εκπαιδεσηήκαμε ζηην επίλσζη προβλημάηων με ηα ίδια μας ηα τέρια» Γ.Π. (Λάξηζα) Σαο πεξηκέλνπκε κε ραξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο, ζηελ ΒΗ.ΠΔ. Κηιθίο. Πληροθορίες, δηλώζεις ζσμμεηοτής: Γ.Κόιιηαο, Υπεύζπλνο Γηθηύνπ Δμεηδηθεπκέλσλ Σπλεξγαηώλ Β.Κνπηζνπκπή, Υπεύζπλε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο & ζπκκεηνρώλ ηει: Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν είλαη δπζαλάγλσζην ην παξόλ, κπνξείηε λα ην επηζθεθηείηε θαη ειεθηξνληθά ζην website καο, ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Φνπηξάθεο Παληειήο Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα