ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η Παιδεία είναι Δημόσιο αγαθό και παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Η Παιδεία έχει ως αποστολή να δημιουργεί ελεύθερους ανθρώπους καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την ικανότητα για ανεξάρτητη και κριτική σκέψη. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα ενσωματώνει τη σύγχρονη τεχνογνωσία, θα είναι εναρμονισμένο με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, θα προάγει την ποιότητα ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας και θα στοχεύει όχι μόνο στη γνώση, αλλά στην πραγματική και ολοκληρωμένη Παιδεία. Παιδεία είναι η προστασία και καλλιέργεια της γλώσσας μας, η βαθιά γνώση της Ιστορίας μας και του Πολιτισμού μας, η προσήλωσή μας στις πανανθρώπινες αξίες, η επιδίωξη και η αξιοποίηση της νέας γνώσης και της σύγχρονης πληροφόρησης. Παιδεία είναι η καλλιέργεια των αρετών και των δεξιοτήτων του σύγχρονου Έλληνα. Ο Πολιτισμός και η Παιδεία αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα, η οποία εκφράζεται οργανωτικά και λειτουργικά, μέσα από το ενιαίο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΥΠΕΠΘΑΠ). Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού έχει την ευθύνη της ανάπτυξης πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας, του αθλητισμού, του πολιτισμού, των θρησκευμάτων, της νέας γενιάς, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς αυτούς. Καθήκον της Πολιτείας είναι να συμβάλει στην παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου και στην ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού, προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική κληρονομιά. Για το σκοπό αυτόν πρέπει: να υποβοηθείται η εκμάθηση και η διάδοση της γλώσσας, για την παροχή εθνικής παιδείας, να βελτιώνεται η γνώση και η διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας και να διαφυλάσσεται η πολιτιστική κληρονομιά, και να προάγεται η καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία. 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ώστε να υπηρετεί το λειτούργημά του επάξια και αποδοτικά. Αυτό απαιτεί συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγηση, αξιοκρατική ε- παγγελματική εξέλιξη και άνοδο του βιοτικού του επιπέδου. Δημιουργείται Εθνική Σχολή Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης. Ολοκληρώνεται η απαραίτητη υποδομή για το αναγκαίο ποιοτικό άλμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας: εργαστήρια, εκπαιδευτικό λογισμικό, συμβατικές και ηλεκ-τρονικές βιβλιοθήκες, κλπ. Αναμορφώνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα με άνοιγμα στις νέες τεχνολογίες. Εισάγεται η εξατομικευμένη κοινωνική και μαθησιακή υποστήριξη των νέων. Αναβαθμίζονται τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά σχολεία και προωθείται η δημιουργία Α- θλητικών Σχολείων. Συνδυάζεται έτσι το νέο πνεύμα, η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και το ταλέντο και διευρύνονται οι ευκαιρίες της νέας γενιάς. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Δημιουργείται ολοκληρωμένο σύστημα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων που θα επιτρέπει τη συνεχή, ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και αποφοίτησης, όποτε οι επαγγελματικές, κοινωνικές, οικονομικές, οικογενειακές και προσωπικές συνθήκες τους το επιτρέπουν. Παράλληλα και, συμπληρωματικά της σύνδεσης της εκπαίδευσης ενηλίκων με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζεται η ορθολογική ανάπτυξη: Μηχανισμών διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Σχεδιασμού εθνικού συστήματος επαγγελματικών προσόντων, με άμεση στόχευση τη διασύνδεση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος με τη μη τυπική - άτυπη μάθηση, την πιστοποίησή της, καθώς και τη διασύνδεσή της με επαγγελματικά δικαιώματα, Διαρκούς αξιολόγησης και πιστοποίησης τόσο των εισροών (εκπαιδευτές, δομές, φορείς, προγράμματα σπουδών κλπ), όσο και των εκροών (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) του εθνικού συστήματος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Αναβαθμίζεται ο θεσμός των ΙΕΚ ώστε οι απόφοιτοι να έχουν υψηλού επιπέδου πιστοποιημένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες να συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της πραγματικής εθνικής οικονομίας. Προς τούτο είναι απαραίτητο: Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς, με ταυτόχρονο προσδιορισμό των προσόντων ανά επίπεδο. Η δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητου από μηχανισμούς προσφοράς κατάρτισης και εποπτευόμενου από κοινωνικούς εταίρους. 2

3 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεσμοθετείται Διετής Προσχολική Αγωγή και δημιουργούνται πολυδύναμα νηπιαγωγεία, κυρίως σε περιοχές που έχουν πολλά μονοθέσια σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Θεσμοθετούνται κοινές προδιαγραφές για τη δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Αναβαθμίζεται το Ολοήμερο Σχολείο ώστε να ικανοποιεί τον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό του ρόλο. Για το σκοπό αυτόν προτείνονται: 1.1. Η βελτίωση της υλικοτεχνικής του υποδομής (η οποία υλοποιείται και με χορηγίες/δωρεές), αλλά και η θεσμοθέτηση μη διδακτικού προσωπικού, όπως πχ σχολικού ψυχολόγου και γραμματειακής υποστήριξης Η αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος Η δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης μέσα στο σχολείο, και 1.4. Η σταδιακή θεσμοθέτηση ενιαίου εκπαιδευτικού ωραρίου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε πρώτη φάση ενιαίου ωραρίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 2. Ενισχύεται και επεκτείνεται ο βασικός θεσμός ένταξης που είναι τα τμήματα ένταξης. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό πυλώνα ολοκλήρωσης της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι απαιτήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλάζουν καθημερινά και, κατά συνέπεια, πρέπει να αναπροσαρμόζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, ικανοποιώντας τον παιδαγωγικό και κοινωνικό σκοπό που απαιτεί η εκπαίδευση. Προτείνονται: Νέα ευέλικτα και ρεαλιστικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), με δυνατότητα μερικής και σε μικρό ποσοστό (10-15%) προσαρμογής τους σε περιφε-ρειακό και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες. Τα νέα ΑΠΣ θα στοχεύουν σε διδασκαλία που θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Εισαγωγή ζώνης πολιτισμού και δραστηριοτήτων ως εναλλακτικών μεθόδων μάθησης και αγωγής. Ουσιαστική ενίσχυση της διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, ώστε οι μαθητές να μπορούν μέσα από τη φοίτησή τους στο δημόσιο σχολείο να αποκτούν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Σύνδεση διδασκαλίας Πληροφορικής με πιστοποιητικό βασικών γνώσεων στην Α Λυκείου. Εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διεύρυνση του θεσμού των σχολικών βιβλιοθηκών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Αναμορφώνεται το Επαγγελματικό Λύκειο, ώστε η Επαγγελματική Εκπαίδευση να αποκτήσει στην ουσία λυκειακό χαρακτήρα και να γίνει ισότιμη με τη γενική. Οι απόφοιτοι του Ε- παγγελματικού Λυκείου θα έχουν πρόσβαση, μετά από εξετάσεις, σε σχολές τις Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, χωρίς εξετάσεις θα έχουν πρόσβαση σε τμήματα ΙΕΚ, ετήσιας φοίτησης. 3

4 Δημιουργούνται Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, τα οποία θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στα Λύκεια αυτά θα εφαρμόζονται νέες σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια θα αποτελούν παράλληλα και Κέντρα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων, καλύπτοντας το σημερινό κενό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς πρέπει να γίνει με στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση όλων των ομογενειακών οργανώσεων, στοχεύοντας στην εντονότερη σύσφιξη του Οικουμενικού Ελληνισμού με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, με συνδετικό πάντα κρίκο την εκπαίδευση των ομογενών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, γεγονός που αποτελεί και μονόδρομο για τη συντήρηση της ελληνικής συνείδησης στους ομογενείς δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Με βάση τα πιο πάνω, προτείνονται: 1. Η χαρτογράφηση όλων των σχολικών μονάδων του εξωτερικού, καθώς και η καταγραφή του μαθητικού δυναμικού. 2. Η δημιουργία Βουλής Εφήβων της ομογένειας. 3. Η αξιοποίηση των ομογενών εκπαιδευτικών. 4. Η αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς με: Νέα βιβλία προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Νέα αναλυτικά προγράμματα. Τον καθορισμό ενιαίου συστήματος πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και των προϋποθέσεων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους κατοίκους των χωρών στις οποίες διαμένουν ομογενείς. Καταγραφή των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Αναλογία εκπαιδευτικού μαθητή (με παρεμφερή προβλήματα) 1:4. Λύση του μόνιμου προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών των ΣΜΕΑΕ. Αναβάθμιση των ΚΕΔΔΥ, όπως προβλέπεται από το Ν. 3699/2008. Σύγχρονα ΑΠΣ και βιβλία. Διαβάθμιση των ΕΕΕΚ και ισοτιμία τους με τα Επαγγελματικά Λύκεια. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και με προοπτική για το μέλλον, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι μία, ενιαία, κοινή και ισότιμη για όλους τους Έλληνες πολίτες, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Μόνο έτσι υλοποιείται πραγματικά ο σεβασμός της γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας της μουσουλμανικής μειονότητας. Ιδρύονται, βάσει του Συντάγματος, δημόσια σχολεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Τα μειονοτικά συνεχίζουν να υπάρχουν ως συμπληρωματικά και πέραν του υποχρεωτικού και ενιαίου, για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, αναλυτικού προγράμματος. Δρομολογείται η παράλληλη λειτουργία δημόσιων και μειονοτικών σχολείων. Στα μειονοτικά σχο- 4

5 λεία, ανάλογα με τη γλώσσα των μαθητών που φοιτούν, διδάσκεται και η αντίστοιχη γλώσσα, δηλαδή η πομακική, ή η ρομανί. Προωθείται η αναβάθμιση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) που καταργείται με τη σημερινή της μορφή. Η ΕΠΑΘ μετεξελίσσεται σε πανεπιστημιακού επιπέδου τμήμα τετραετούς διάρκειας και εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ παρακολουθούν προγράμματα εξομοίωσης. Προωθείται η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου Δια Βίου Μάθησης, για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, με την ανάπτυξη ειδικών μεθόδων διδασκαλίας για ενήλικες μουσουλμάνους, η δημιουργία περισσότερων σχολείων δεύτερης ευκαιρίας (ένα τουλάχιστον σε κάθε Δήμο), η δημιουργία βιβλιοθηκών, καθώς και η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης. Δημιουργούνται πρότυπα σχολεία σε περιοχές με αυξημένο αριθμό αλλοδαπών μαθητών. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Αναμορφώνεται και αναδιαρθρώνεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου του, με νέα δομή και λειτουργία. Σκοπός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η μελέτη και η εποπτεία των εκπαιδευτικών πολιτικών και των προγραμμάτων. ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αποσυνδέεται η αποστολή του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ, θεσμοθετώντας ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Το Λύκειο καθί-σταται μία σημαντική αυτοτελής εκπαιδευτική βαθμίδα για όλα τα Ελληνόπουλα. Ειδικό-τερα: 1. Στις τρεις τάξεις του Λυκείου διενεργούνται ενδοσχολικές εξετάσεις, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση του Απολυτηρίου Αποφοίτησης από το Λύκειο. Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων είναι και Επαγγελματικό Πτυχίο. 2. Δημιουργείται Εθνικό Κέντρο Εξετάσεων υπό την εποπτεία του Υπουργείου. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το έτος, Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 (επιπλέον τα ειδικά μαθήματα, όπου αυτά απαιτούν-ται) μαθήματα. Στους επιτυχόντες χορηγείται το Εθνικό Πιστοποιητικό Βαθμολο-γίας. Υπάρχουν δύο τύποι Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας: εκείνο των θετικών επιστημών και εκείνο των θεωρητικών επιστημών. Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να προσέρχονται σε νέα εξέταση. Η εισα-γωγή των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται με βάση το Εθνικό Πιστο-ποιητικό Βαθμολογίας. 3. Ανατίθεται στα ΑΕΙ της χώρας η ευθύνη για την επιλογή (βάσει των αποτελεσμάτων του Εθνικού Κέντρου Εξετάσεων) των εισακτέων. Τα ΑΕΙ καθορίζουν τόσο τους συντελεστές (ανά μάθημα), όσο και τα προαπαιτούμενα (ανά Τμήμα). 4. Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να μετέχουν οποτεδήποτε, χωρίς χρονικό περιορισμό, στη διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με βάση τη βαθμολογία που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία εξέταση. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Στη σύγχρονη πραγματικότητα τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) παράγουν γνώση μέσω της έρευνας, διαχέουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας, εφαρμόζουν την έρευνα στην και- 5

6 νοτομία και αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας. Για τους λόγους αυτούς τα ΑΕΙ και τα ΕΚ, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, αποτελούν condicio sine qua non στην πορεία για βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζονται ως απολύτως απαραίτητοι συντελεστές για την οικονομία (που βασίζεται στην ένταση γνώσης), την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Στη χώρα μας, όπου η μείωση στη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση/έρευνα έχει πάρει διαστάσεις κρίσης, πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων. Α. ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Τα ελληνικά ΑΕΙ τελούν σήμερα σε μια πολύπλευρη κρίση νομιμοποίησης. Κρίση νομιμοποίησης απέναντι στην κοινωνία, κρίση ταυτότητας σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως σε σχέση με τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, κρίση αξιοπιστίας ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους, κρίση στο επίπεδο των σχέσεων Υπουργείου - ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος μας είναι η δημιουργία ΑΕΙ που παράγουν γνώση μέσω της έρευνας, που διαχέουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας, και εφαρμόζουν την έρευνα στην καινοτομία. Στη δημιουργία ΑΕΙ υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ανταγωνιστικών στο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πιστεύουμε στη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, την υιοθέτηση προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, την κοινωνική τους λογοδοσία, αλλά και την παράλληλη πραγματοποίηση ποιοτικής αποτίμη-σης του έργου τους ώστε να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται τυχόν αδυναμίες τους. Επανασχεδιάζεται χωροταξικά, με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, ο χάρτης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο επανασχεδιασμός αυτός θα γίνει με ακαδημαϊκά κριτή-ρια και όχι με οικονομικά, όπως επιτάσσει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής Για τον επανασχεδιασμό θα προηγηθεί ουσιαστικός και όχι προσχηματικός διάλογος στο ΕΣΥΠ, στην ΑΔΙΠ, καθώς και με τα ΑΕΙ, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ Ο καθορισμός του ύψους της κρατικής επιχορήγησης θα είναι ποσοστό επί των προβλεπόμενων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αρμόζει σε ένα πλήρως αυτοδιοικούμενο ίδρυμα. Η χρηματοδότηση θα γίνεται άπαξ στην αρχή του οικονομικού έτους και φτάνει στο συνολικό ύψος της κρατικής επιχορήγησης, αποτελεί δε αυτή τμήμα της χρονοκατανομής ενός τετραετούς προγράμματος ανάπτυξης το οποίο θα αξιολογείται και θα τηρείται χωρίς παρεμβάσεις. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Καθολική και άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τα Προγράμματα Σπουδών (τόσο τα προπτυχιακά, όσο και τα μεταπτυχιακά) πιστοποιούνται από την ΑΔΙΠ. 6

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗ- ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Πέραν του ουσιαστικού προβλήματος της υποχρηματοδότησης, χαμηλή είναι και η ανταποδοτικότητα των κρατικών πόρων που διατίθενται. Τα ΑΕΙ πρέπει να αναζητήσουν και να α- ξιοποιήσουν μη κρατικές πηγές χρηματοδότησης, όπως π.χ. χορηγίες, παροχή υπηρε-σιών κατάρτισης σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων ή άλλων φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, έσοδα από την εκπόνηση μελετών και τη διεξαγωγή έρευνας, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Ειδικότερα, για την αξιοποίηση της περιουσίας τους, εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με τρόπο που να συνάδει με την πλήρη αυτοδιοίκησή τους. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΈΣ Το θεσμικό πλαίσιο των μετεγγραφών εξετάζεται από μηδενική βάση. Η εισαγωγή φοιτητών στα ΑΕΙ γίνεται μόνο βάσει του νέου συστήματος πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μοριοδότηση επιτρέπεται μόνο σε κάποια Τμήματα, όπως πχ ΤΕΦΑΑ. Παρέ-χονται υποτροφίες στους άριστους και, ταυτόχρονα, άπορους φοιτητές. Β. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Στόχος της πολιτικής μας είναι η προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας (Ε&Κ) και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας ζωής, της απασχόλησης και της δημιουργίας αριστείας και γνώσης ανταγωνιστικής σε διεθνές επίπεδο. Η πολιτική αυτή υλοποιείται μέσω ενός μεσο-μακροπρόθεσμου εθνικού εκπαιδευτικού/ερευνητικού στρατηγικού σχεδιασμού και τη δημιουργία ενός ενιαίου, ισχυρού και ανταγωνιστικού Εθνικού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΧΕΚ), ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με στόχους και προτεραιότητες. Ο ΕΧΕΚ ορίζεται ως το θεσμικό περιβάλλον που ενισχύει τη συστηματική συνεργασία των ΑΕΙ και των Δημόσιων ΕΚ, καθώς και του ερευνητικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας ερευνητικών προσπαθειών σε συγκεκριμένους τομείς. Σκοπός του ΕΧΕΚ είναι η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με δυνατότητες διείσδυσης σε διεθνείς αγορές. Αναμορφώνεται το εθνικό σύστημα έρευνας ώστε αυτό να γίνει πιο ορθολογικό και πιο α- ποτελεσματικό. Η αναμόρφωση αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση της χρηματοδότησης (κρατικής και ιδιωτικής) της Ε&Κ, τον εξορθολογισμό των δαπανών, και τη θέσπιση κανόνων αξιοκρατικής αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού, θα αναδείξει το εθνικό σύστημα έρευνας της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, λοιπόν, θεσμοθετείται το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στο οποίο εντάσσονται: Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ), που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-ΓΓΕΚ). Το ΥΠΕΠΘΑΠ (διαμέσου της ΓΓΕΚ) εποπτεύει (για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες) και όλα τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα που ανήκουν σε άλλα Υπουργεία. 7

8 Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η μέγιστη εφικτή οριζοντιοποίηση της Ε&Κ, δηλαδή η υπαγωγή της σε ένα ενιαίο και καλά συντονισμένο σχήμα λήψης αποφάσεων, συντονισμού της εκτέλεσής τους και ελέγχων, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο συντονισμός αυτός είναι απαραίτητος για να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός και η πολυδιάσπαση της ερευνητικής προσπάθειας, καθώς και η συνακόλουθη οικονομική σπατάλη που προκαλείται από επικαλύψεις στόχων, αρμοδιοτήτων και ενεργειών καθώς και από τη διατήρηση και λειτουργία πολλών ή πολύπλοκα συγκροτημένων οργάνων. Κεντρικό και βασικό εργαλείο, για το σχεδιασμό του συντονισμού που καλύπτει τον καθορισμό προτεραιότητας των θεματικών περιοχών και, μέσα σε κάθε θεματική περιοχή, το σχεδιασμό και την προκήρυξη προγραμμάτων Ε&Κ, το σχεδιασμό της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων, την αξιολόγηση των προτάσεων, την παρακολούθηση και την παραλαβή των έργων, την καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τον καλύτερο μελλοντικό προγραμματισμό, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΠΕΚ). Το ΕΠΕΚ έχει χαρακτήρα ενός συνολικού προγράμματος στο οποίον εντάσσονται όλα τα επί μέρους προγράμματα, ενέργειες, δράσεις και μέτρα που απαι-τούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών και περιλαμβάνει τα προγράμ-ματα Ε&Κ όλων των Υπουργείων, περιλαμβανόμενων επίσης των Τομεακών Προγραμ-μάτων, καθώς και τα προγράμματα όλων των Περιφερειών και κάθε άλλο τυχόν αντίστοιχο πρόγραμμα Ε&Κ. Το ΕΠΕΚ συγκροτείται από: το Αυτοχρηματοδοτούμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ε&Κ (ΑΕΠΕΚ), το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα, ενέργειες, δράσεις και μέτρα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση και αναπροσαρμόζεται ανά διετία και το ΣΥγχρηματοδοτούμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ε&Κ (ΣΥΕΠΕΚ), το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα, ενέργειες, μέτρα και δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρτίζεται προσαρ-μοζόμενο στο σχετικό προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και άλλων διεθνών οργανισμών, και αναπροσαρμόζεται επίσης ανά διετία. Το ΑΕΠΕΚ και το ΣΥΕΠΕΚ, ως συνιστώσες ενός ενιαίου προγράμματος, καταστρώνονται κατά τρόπο εναρμονισμένο, έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται, με σκοπό το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο ΥΠΕΠΘΑΠ εντάσσεται πλέον συνολικά ο συντονισμός όλων των προγραμμάτων, των ενεργειών, των δράσεων και των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠΕΚ. Α- ναβαθμίζεται πολιτικά ο σχεδιασμός της στρατηγικής και της πολιτικής Ε&Κ με την ανάθεση της έγκρισης του ΕΠΕΚ στην Κυβερνητική Επιτροπή, καθώς και με την αναδιάρθρωση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) σε ένα ευέλικτο και ταυτόχρονα επιστημονικά ισχυρό επιτελικό όργανο σχεδιασμού, αποτίμησης και ελέγχου. Τα μέλη του Ε- ΣΕΚ διορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Σε Υπουργεία τα οποία εποπτεύουν ΕΚ δημιουργούνται με ΚΥΑ Αυτοτελή Γραφεία για την Έρευνα και την Καινοτομία. Αρμοδιότητες των Αυτοτελών Γραφείων Ε&Κ είναι: 1. Η εισήγηση, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, προς τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα πολιτικής Ε&Κ του Υπουργείου. 2. Η συμβολή στη σύνταξη, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, του ΕΠΕΚ, στην αναθεώρηση και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του. 3. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, του ετησίου προϋπολογισμού που αφορά δράσεις Ε&Κ του Υπουργείου. 4. Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, του έργου των ερευνητικών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. 5. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, για την ένταξη των εποπτευομένων από το Υπουργείο ερευνητικών φορέων στη διαδικασία αξιολόγησής τους (όπως περιγράφεται πιο κάτω). 8

9 6. Η συνεργασία με τις περιφέρειες της χώρας για θέματα Ε&Κ αρμοδιότητας του Υ- πουργείου. Με ΚΥΑ μπορούν να συσταθούν Αυτοτελή Γραφεία Ε&Κ και σε Περιφέρειες της χώρας. Με σκοπό την υποστήριξη της Ε&Κ σε περιφερειακό επίπεδο, συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια Περιφερειακά Συμβούλια Ε&Κ. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΑΕΙ, των ΕΚ και του επιχειρηματικού τομέα της Περιφέρειας. Το Περιφε-ρειακό Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ε&Κ, καθώς και συντονιστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης των ΑΕΙ και των ΕΚ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι Περιφέρειες συνεργάζονται με τη ΓΓΕΚ και τα Αυτοτελή Γραφεία Ε&Κ των Υπουργείων και υποβάλλουν προτάσεις σχετικές με τον τομέα του Υπουργείου, έπειτα από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Εναρμονίζεται, στο μέγιστο βαθμό, η συνεργασία των ΑΕΙ με τα ΕΚ της χώρας, τόσο για ε- ρευνητικούς, όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργειών, για την ενίσχυση και εμπέδωση της επιστημονικής αριστείας, καθώς και για την προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργούνται κοινοπραξίες μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ, για τη διεκδίκηση και εκτέλεση κοινών ερευνητικών, αναπτυξιακών, ή καινοτομικών έργων, αλλά και την οργάνωση και λειτουργία μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών. Επιπλέον, εισάγεται ο θεσμός του Επισκέπτη Ερευνητή από ΑΕΙ, ή ΕΚ, σε ΕΚ, καθώς και του Επισκέπτη Καθηγητή από ΕΚ σε ΑΕΙ, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, και με καθορισμένο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Επίσης, με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ΑΕΙ, είναι δυνατή η διδασκαλία ειδικών κατ επιλογήν εξαμηνιαίων μαθημάτων από ερευνητές ΕΚ, ή Ερευνητικών Ινστιτούτων (ΕΙ), σε ΑΕΙ της χώρας, καθώς και η εκτέλεση ερευνητικού έργου από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ σε ΕΚ, ή ΕΙ, της χώρας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τους άδειας. Παράλληλα, προωθείται, σε σημαντικό βαθμό, η κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών/ μεταδιδακτορικών νέων ερευνητών, που θα μπορούν να εκτελούν ερευνητικό έργο για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στους αντίστοιχους φιλοξενούντες φορείς. Τα Πανεπιστήμια και τα ΕΚ μπορούν να οργανώνουν από κοινού και να λειτουργούν Προγράμ-ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγούν σε ΜΔΕ ή/και ΔΔ. Τα Πανεπιστήμια απονέμουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Με αποφάσεις των αντίστοιχων Σχολών ΑΕΙ, Ερευνητές Α ή Β βαθμίδας μπορούν να ορίζονται ως επιβλέπον-τες Διδακτορικών Διατριβών, ή Διατριβών για ΜΔΕ (με την προϋπόθεση ότι κατά το διάστημα εκείνο ο ερευνητής θα είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο εν λόγω ΑΕΙ), και ως μέλη τριμελών εξεταστικών επιτροπών για την αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών, σε αντικείμενα της εξειδίκευσής τους. Η θεσμική χρηματοδότηση των ΑΕΙ και των δημόσιων ερευνητικών φορέων περιλαμβάνει τη χρηματοδότησή τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ του ΥΠΕΠΘΑΠ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους, την εκτέλεση ερευνητικών έργων κάθε είδους έρευνας και τη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η θεσμική χρηματοδότηση από το Κράτος γίνεται με βάση τετραετείς προγραμματικές συμφωνίες που συνάπτει κάθε ΑΕΙ και ΕΚ με το ΥΠΕΠΘΑΠ. Πρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν της θεσμικής χρηματοδότησης, κατανέμεται στα ΑΕΙ και ΕΚ με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ΑΕΙ και ΕΚ που καταγράφονται και τεκμηριώνονται στη διαδικασία αξιολόγησής τους. Τα ΑΕΙ και τα ΕΚ, καθώς και οι εποπτευόμενοι από άλλα Υπουργεία ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται κατ έτος με ποσό χρημάτων ίσο προς τον 9

10 καταβαλλόμενο ΦΠΑ, για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Τα ΕΚ έχουν δικαίωμα χρήσης των βιβλιοθηκών της Κοινοπραξίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Δημιουργείται Εθνικός Κατάλογος Κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους ερευνητές Α και Β βαθμίδας (της ημεδαπής και της αλλοδαπής), καθώς και τους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ (της ημεδαπής και της αλλοδαπής). Η εκλογή Διευθυντών ΕΚ και Ε- ρευνητών (σε οποιαδήποτε βαθμίδα), καθώς και η εξέλιξη των τελευταίων, από βαθμίδα σε βαθμίδα, γίνεται από επιτροπή κριτών (από τον πιο πάνω Εθνικό Κατάλογο Κριτών). Οι ερευνητές των ΕΚ της χώρας υπόκεινται σε πειθαρχικές διατάξεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, και στην αρμοδιότητα ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου το οποίο απαρτίζεται από πέντε μέλη ως εξής: από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το Διευθυντή του ΕΚ στο οποίον υπηρετεί ο παραπεμφθείς ερευνητής και, τέλος, από έναν ακόμη Διευθυντή άλλου ΕΚ. Η αξιολόγηση των ΑΕΙ και των ΕΚ της χώρας γίνεται από την ίδια Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ Η ιδιότητα του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου, είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη απασχόληση, συμπεριλαμβανόμενης της μερικής απασχόλησης για τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, που κατέχουν τις θέσεις αυτές, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο, ή στον ιδιωτικό τομέα. Το ασυμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση του προσώπου, που ενέπεσε σε αυτό. Τη συνδρομή του ασυμβίβαστου διαπιστώνει με πράξη του ο Υπουργός. ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε&Κ Δημιουργείται Ταμείο για την Έρευνα και την Καινοτομία. Οι πόροι του Ταμείου αυτού προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Αναθεωρείται το άρθρο 16 του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ. Με την αναθεώρηση του Άρθρου 16 αίρεται μια συνταγματική απαγόρευση και συγχρόνως τίθενται οι βάσεις για την πραγματική απελευθέρωση των δυνάμεων της παιδείας. Οι αναθεωρητικές παρεμβάσεις ξεκινούν από τις εξής αυτονόητες και δεδομένες παραδοχές: 1. Ότι η ανώτατη εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία είναι και παραμένει δημόσιο αγαθό. 2. Ότι η προτεραιότητα ανήκει στο κρατικό ΑΕΙ, το οποίο ενισχύεται περαιτέρω και κατά προτεραιότητα και εξελίσσεται. 3. Ότι η Πολιτεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της παιδείας και έχει αυξημένη ευθύνη για τα κρατικά ΑΕΙ, εξασφαλίζοντας την πλήρη οικονομική, ακαδημαϊκή και διοικητική αυτοδιοίκησή τους. 10

11 Με εκτελεστικό νόμο ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την ίδρυσή τους, τα σχετικά με την εποπτεία που θα ασκείται σε αυτά, τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών, καθώς και τα προσόντα, τον τρόπο επιλογής και τους όρους υπηρεσίας και ανέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους (αντίστοιχα με εκείνα των διδασκόντων στα κρατικά). Έτσι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, με ενότητα και ομοιογένεια. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ο αθλητισμός είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ιστορικά έχει αποδείξει την ιδιαίτερη επιρροή που ασκεί σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Είτε ως δραστηριότητα σωματικής άσκησης είτε ως θέαμα ο αθλητισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών του ανθρώπου (ψυχαγωγικών-παιδαγωγικών-ψυχολογικών-κοινωνικών), τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται υψίστης σημασίας γεγονός η αναζήτηση των κοινωνικών εκείνων αιτιών που συμβάλλουν στον εκφυλισμό του αθλητικού ιδεώδους, καθώς και η υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των συναρμόδιων φορέων με γνώμονα την εξυγίανσή του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και η ένταξή του στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς με την επένδυση τεράστιων κεφαλαίων στα λεγόμενα δημοφιλή αθλήματα, αλλά και το νόμιμο και παράνομο στοίχημα, έχουν μετατρέψει τον αθλητισμό από κοινωνικό αγαθό σε προϊόν και τον αθλητή σε μηχανή παραγωγής ρεκόρ. Το φαινόμενο του doping καταλύει κάθε έννοια αθλητικής ηθικής και ευ αγωνίζεσθαι. O αθλητισμός μεταβλήθηκε σε επαγγελματική δραστηριότητα. Η χαρά που προσφέρει ο υγιής συναγωνισμός, η άμιλλα και η συνεργασία τείνουν να εξαφανιστούν, ενώ κυριαρχεί το αδιάκοπο κυνήγι των υψηλών - και υψηλά αμειβόμενων - επιδόσεων και του κέρδους. Το γεγονός ότι αποφασίζουν να ασχοληθούν ως παράγοντες του αθλητισμού άτομα αμφιβόλου ηθικής και προθέσεων και ύποπτων αν όχι παράνομων δραστηριοτήτων και μάλιστα έχοντας ως μοναδικό πολλές φορές σκοπό την προώθηση και ικανοποίηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων, δεν προάγει σε καμία περίπτωση το πνεύμα του αθλητικού ιδεώδους. Τέλος, τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας εμφανίζονται έντονα και στο χώρο του αθλητισμού: βία, εγκληματικότητα, φανατισμός, ρατσισμός, τοξικομανία κλπ, είναι μερικά μόνο παραδείγματα προς επίρρωση του ισχυρισμού, των οποίων γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες. Προτείνονται: 1. Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Εφαρμογή και έλεγχος της υφιστάμενης νομοθεσίας και παράλληλη εντατικοποίηση των ελέγχων αντιντόπινγκ και επιβολή αυστηρών ποινών σε αθλητές που κάνουν χρήση απαγορευμένων χημικών ουσιών και των προπονητών τους. 2. Εξυγίανση των αθλητικών συλλόγων, χώρων, ομοσπονδιών και αποστασιοποίηση του αθλητισμού από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, συναλλαγές και κερδοσκοπία. 3. Δημιουργία/αξιοποίηση αθλητικών υποδομών ώστε ο αθλητισμός να ξαναγίνει το κοινωνικό αγαθό που το κράτος υποχρεούται να διασφαλίζει χωρίς ανισότητες και διακρίσεις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. 11

12 4. Ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού με τριπλό στόχο: την καλή υγεία των μαθητών, την ανακάλυψη των μελλοντικών ταλέντων και την καλλιέργεια της φίλαθλης συνήθειας. 5. Καλλιέργεια γενικότερης παιδείας, ολυμπιακής ιδέας και υγιούς αθλητικής συνείδησης. 6. Υπαγωγή του Αγωνιστικού Αθλητισμού Εκπροσώπηση Εθνικών Ομάδων στην Ολυμπιακή Επιτροπή με εντελώς νέο Καταστατικό, δομή και τρόπο διοίκησης. 7. Πλήρης αναθεώρηση του Σχολικού και Φοιτητικού Αθλητισμού που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. 8. Χάραξη εθνικής πολιτικής σχετικά με τον αθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις του (πρωταθλητισμός, αθλητική παιδεία, σχολικά αθλητικά προγράμματα, αθλητικές υποτροφίες, υποδομές σε Πανεπιστήμια), μέσω της δημιουργίας Εθνικού Αθλητικού Κώδικα, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προαγωγή και καθιέρωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, Αθλητικού Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Εκγύμνασης. 9. Απαγόρευση κυκλοφορίας αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμά-των διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής και συστηματικός έλεγχος εφαρμογής της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και να προαχθεί η υγιής ανάπτυξη των αθλητικών χαρακτηριστικών των αθλουμένων, χωρίς τεχνητή υποβοήθηση. Η χρήση αναβολικών και άλλων σκευασμάτων συνεπάγεται σε μακροχρόνια βάση και επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 10. Οριστική παύση από τα καθήκοντά τους και οριστική απόλυση προπονητών, αθλιάτρων, ιατρών, και άλλων αθλητικών παραγόντων, που εν γνώσει τους χορηγούν, ή λόγω βαρείας αμελείας ανέχονται τη χορήγηση αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής σε αθλούμενους και αθλητές. 11. Συνολική αναθεώρηση του νομικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας συνδέσμων οργανωμένων οπαδών ομάδων και συλλόγων, καθώς και αυστηροποίηση των ποινών στις ανώνυμες αθλητικές εταιρίες για επεισόδια ή καταστροφές που ενεργούν οι φίλαθλοί τους σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή υποδομές ή σε ιδιωτική περιουσία. 12. Άμεσος υποβιβασμός σε ερασιτεχνική κατηγορία κάθε ανώνυμης αθλητικής εταιρίας, η οποία τελεσίδικα και οριστικά κριθεί ότι συμμετείχε σε στημένα παιχνίδια, ή παράγοντές της χρημάτισαν ή χρηματίστηκαν, ή οι φίλαθλοί της εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, προέβησαν πάνω από δύο φορές σε επεισόδια ή σε φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, εντός ή εκτός σταδίων. 13. Κατάργηση του μέτρου αστυνόμευσης από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών οργανώσεων ανωνύμων αθλητικών εταιριών. Κάθε εταιρία θα είναι κατά νόμο αρμόδια και υπεύθυνη να οργανώσει και συντηρήσει ομάδες ασφάλειας γηπεδικών και άλλων εγκαταστάσεων, από δικούς της πόρους. Όποια αδυνατεί, θα υποβιβάζεται αμέσως σε ερασιτεχνική κατηγορία. 14. Παραχώρηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, δημοσίων χώρων ή γηπέδων, καθώς και περιφερειακών σταδίων, γηπέδων και άλλων υποδομών, σε ιδιώτες και συλλόγους, που επιθυμούν να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν για αθλητικές δραστηριότητες. 15. Παροχή κινήτρων και συνεργασία με Συλλόγους και Ομοσπονδίες σχετικά άγνωστων στο ελληνικό κοινό αθλημάτων (όπως ενδεικτικά, σκοπευτικούς ομίλους, ομίλους καταδύσεων, αναρριχήσεων, θαλάσσιου σκι, κλπ), με σκοπό τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες, επειδή κατεξοχήν διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους και εκτός αστικών κέντρων, επιτρέπουν αφενός την προσφορότερη 12

13 επαφή των αθλουμένων με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την τόνωση των τοπικών οικονομιών, λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας. 16. Θεσμοθέτηση νομοθετικά του τρόπου χρηματοδότησης του Αγωνιστικού Αθλητισμού από χορηγίες του Ιδιωτικού Τομέα, με παράλληλη Διαδικτυακή τηλεοπτική προβολή από Κρατικά μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή κινήτρων στους Χορηγούς. 17. Καθιέρωση ίδιων κριτηρίων για την Αξιολόγηση Αθλητών, σωματείων, Ενώσεων & Ομοσπονδιών με σκοπό την επιχορήγηση τους. 18. Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων σχετικών με τον αθλητισμό, όπως πχ. Αναβίωση Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η σημασία του πολιτισμού για το Κίνημα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι μεγάλη, γιατί αφ ενός ο πολιτισμός μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στην έξοδο από την κρίση, και αφ ετέρου είναι πρόταση για μια κοινωνία καλύτερη και σύγχρονη. Ο πολιτισμός μπορεί να ξαναγίνει η βαριά μας βιομηχανία και να αποτελέσει πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο προστασίας του πολιτιστικού μας πλούτου και μιας αισθητικής που να τον σέβεται. Στα πλαίσια αυτά προτείνονται: Η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Πολιτισμού (ΕΣΠ), που θα έχει τον έλεγχο και τη λειτουργία όλου του τομέα πολιτισμού. Θα απαρτίζεται από προσωπικότητες υψηλού κύρους, οι ο- ποίες θα προτείνονται και θα ελέγχονται διακομματικά. Η δημιουργία Διακομματικής Πολιτιστικής Επιτροπής (ΔΠΕ), που θα έχει ελεγκτικό ρόλο στο ΕΣΠ. Η χάραξη πολιτιστικής πολιτικής με προοπτική 10ετίας, κατόπιν αποφάσεων συλλογικών οργάνων στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του πολιτισμού. Η δημιουργία Ταμείου Πολιτισμού, που θα υπάγεται στο ΕΣΠ και θα ελέγχεται από τη ΔΠΕ. Τα έσοδα του ταμείου θα προέρχονται από ποσοστό των εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς χώρους και ΜΜΕ. Η δημιουργία Κ.Ε.Π. πολιτισμού, με ψηφιακή συναλλαγή, για να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες στον τομέα του πολιτισμού. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Φύλαξη από εξειδικευμένο προσωπικό, που θα έχει τα κατάλληλα προσόντα, κατόπιν πιστοποίησης. 13

14 Αυστηρή νομοθεσία για τους αρχαιολογικούς χώρους και αναβάθμιση των εφοριών αρχαιοτήτων με επαρκή προσωπικό φύλαξης. Ολυμπιάδα αρχαίου δράματος κάθε τέσσερα χρόνια στα αρχαία Ελληνικά θέατρα. Συνεργασία με Ελληνικά και ξένα ιδρύματα, για την καλύτερη ανάδειξη ιστορικών χώρων, κατόπιν διαγωνισμών. Σύγχρονες τεχνολογίες (3D animation) στην υπηρεσία των ιστορικών-αρχαιολογικών χώρων, στα πρότυπα άλλων χωρών (π.χ. Βατερλό) κατόπιν διεθνών διαγωνισμών. Υποδομές σε ιστορικούς χώρους για τη διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων (π.χ. στρατιωτικά συνέδρια). ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ Δημιουργία Ακαδημίας Τεχνών, στην οποία θα διδάσκουν κορυφαίες προσωπικότητες της τέχνης και θα προσελκύονται σπουδαστές από γειτονικές χώρες. Αυτό θα φέρει σημαντική εισροή συναλλάγματος. Αναβάθμιση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ενίσχυση της συνεργασίας τους με τους σχολικούς θεατρικούς θιάσους. Ένταξη και των άλλων τεχνών στα προγράμματα των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αναβάθμιση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με έσοδα από ποσοστό (1%) που θα παρακρατείται από τους φόρους στα ΜΜΕ. Ενίσχυση και αναβάθμιση του Ευρ. Πολιτι. Κέντρου ΔΕΛΦΩΝ, του Εθν. Κέντρου ΒΙΒΛΙΟΥ και του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Αναβάθμιση όλων των φεστιβάλ, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού, μουσικής και ένταξη και των σχολείων τέχνης στα προγράμματα των φεστιβάλ. Κανένας περιορισμός στον αριθμό καθισμάτων και εμβαδού, των θεάτρων και όλων παραστάσεων. Η προσφορά των μικρών θεάτρων στη δημιουργία πολιτισμού είναι ανεκτίμητη. Αναβάθμιση του θεατρικού μουσείου και ένταξή του στο μουσείο τέχνης. Εκεί θα ενταχθούν και όλες οι υπόλοιπες τέχνες. Ψηφιοποίηση του μουσείου τέχνης, ώστε να έχουν πρόσβαση σ αυτό και οι πολίτες που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση, αλλά και οι κάτοικοι του εξωτερικού. Αναβάθμιση της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, ως εναλλακτική, πολιτιστική και ποιοτική πρόταση. Καθιέρωση του προγράμματος ώρα πολιτισμού σε όλα τα ΜΜΕ. Όσα ΜΜΕ ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν απαλλαγή ΦΠΑ στις ΔΕΚΟ, με την προϋπόθεση ότι θα εντάξουν το πολιτιστικό ωριαίο πρόγραμμα, τέσσερις φορές το μήνα, σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης (5μ.μ-10μ.μ), σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού. Κυβερνητικό Πρόγραμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Ο αθλητισμός είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ιστορικά έχει αποδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 196 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ Tηλ. : 210 9545000 Fax : 210 3615634 Ε-mail:pressoffice@anexartitoiellines.gr Site: www.anexartitoiellines.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό»

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Σταματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Διεύθυνση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 03 Απριλίου 2014, ώρα 09:00 π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Έρευνα και Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Βασικές Αρχές Μνημόνιο Συνεργασίας Οργάνωση & εσωτερική λειτουργία της Super League θα διέπεται από την αρχή της διαφάνειας Ισομερής διανομή κερδών Υιοθέτηση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος» Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της Καλαθοσφαίρισης Αγαπητoί μαθητές/τριες τριες ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Α. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δωρεάν δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα