Κρυσταλλίδου Χ. 1, Παραλίκας Απ. 2. Τ.Κ , Ταύρος Αττικής,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρυσταλλίδου Χ. 1, Παραλίκας Απ. 2. Τ.Κ. 17778, Ταύρος Αττικής, E-mail: xkrystallidou@yahoo.gr."

Transcript

1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ «EVROS 2010» Κρυσταλλίδου Χ. 1, Παραλίκας Απ Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, Πειραιώς 211, Τ.Κ , Ταύρος Αττικής, 2. Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, Κέντρο Επιχειρήσεων, Ριζαρίου 1, Χαλάνδρι, Ε-mail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το ζήτηµα της πρόληψης και αντιµετώπισης των ποτάµιων πληµµυρών, µέσω της διερεύνησης της µελέτης περίπτωσης του ποταµού Έβρου σε συνδυασµό µε το ισχύον ελληνικό θεσµικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας. Εξετάζονται τα σοβαρά αίτια του προβλήµατος, τα µέσα και οι προοπτικές αντιµετώπισής του, µε έµφαση στην παρουσίαση του ιστορικού των πληµµυρών του Σκοπός είναι να καταδειχθεί η πρακτική απεικόνιση των περιβαλλοντικών και οικονοµικών επιπτώσεων που αυτές είχαν στην περιοχή (πληθυσµός που επλήγη, καταστροφές στις καλλιέργειες, οικονοµικός υπολογισµός των ζηµιών κ.α). Τέλος γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Άσκηση Πολιτικής Προστασίας µε τίτλο «EVROS 2010», την πρώτη άσκηση της κατηγορίας αυτής που διοργανώθηκε στη χώρα µας. PREVENTION AND RESPONSE TO FLOOD PHENOMENA. LEGAL FRAMEWORK, ROLES AND RESPONSIBILITIES OF LOCAL ADMINISTRATION. THE CASE OF EVROS AND THE EVROS 2010 EXERCISE. Krystallidou C. 1, Paralikas Ap National School of Local Administration, Department of Civil Protection, 211 Pireos Str, P.C , Tavros - Attica, 2. General Secretariat of Civil Protection, Operational Centre, 1 Rizariou Str, Halandri, Ε-mail: ABSTRACT The present work focuses on the issue of prevention and response to river floods through the Evros river case study and the present Greek Civil Protection legal framework. Light is shed on the severe causes of these floods, the response means, the future perspectives, whereas the last above mentioned floods of 2010 are thoroughly presented. The aim of this work is to underline the practical effect of the environmental and economic losses in this flood prone area (affected population, crop damage, economic calculation of the damage etc). At last, EVROS 2010, which is the first European Joint Flood Simulation Exercise ever to be held in Greece, is also presented in this work. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Πληµµύρα είναι η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαµβάνει πληµµύρες από ποτάµια, ορεινούς χείµαρρους, εφήµερα ρεύµατα της Μεσογείου και πληµµύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πληµµύρες από συστήµατα αποχέτευσης». Η ποτάµια πληµµύρα σχετίζεται από την υπερχείλιση ποταµού λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Μια από τις περιοχές στις οποίες εκδηλώνονται περιοδικά πληµµύρες είναι ο Νοµός Έβρου τον οποίο διατρέχει ο οµώνυµος ποταµός. Η τελευταία τους εµφάνιση έγινε το Φεβρουάριο του 2010, όταν µεγάλος όγκος νερού διοχετεύθηκε από τη Βουλγαρία στην ελληνική πλευρά του ποταµού. Το µέγεθος του εν λόγω προβλήµατος και οι πολύπλευρες διαστάσεις του, λόγω και της διασυνοριακότητας της περιοχής µε τη Βουλγαρία και την Τουρκία, επιχειρείται να ερευνηθούν στην παρούσα εργασία τόσο µέσω του θεωρητικού όσο και του πρακτικού της σκέλους. Η ανάλυση επικεντρώνεται στο θεσµικό πλαίσιο της πρόληψης και αντιµετώπισης των πληµµυρών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και στον τρόπο που αυτό αντικατοπτρίζεται, µέσα από το ρόλο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Έβρου, η οποία δια του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος Έβρου, διαχειρίστηκε τόσο τις πληµµύρες του ποταµού Έβρου τον Φεβρουάριο του 2010, όσο και την συνολική διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Πληµµυρών µε την ονοµασία «EVROS 2010», η οποία παρακολουθήθηκε επί τόπου για όλη της τη διάρκεια και η οποία, µαζί µε τη διαχείριση των πληµµυρών που προαναφέρθηκαν, αποτελούν τη διττή µελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Βάσει της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, έγινε εν πρώτοις η συλλογή του απαραίτητου υλικού για τη διαχείριση των ποτάµιων πληµµυρών του Έβρου µε έµφαση στο ιστορικό του 2010 καθώς και για την διοργάνωση της Άσκησης «EVROS 2010» από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος Έβρου (τεχνικές µελέτες του ποταµού Έβρου από το αρχειακό υλικό του, χάρτες της περιοχής, φωτογραφίες, µαγνητοσκοπηµένο υλικό από την καταγραφή των πληµµυρών από ελικόπτερο κ.α.). Η τελευταία παρακολουθήθηκε τόσο από την γράφουσα όσο και από τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Παραλίκα. Σε όλη τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας υπήρχε επικοινωνία µε τον επιβλέποντα καθηγητή, ώστε να συστηµατοποιηθεί η επιτόπια έρευνα µέσω συνεντεύξεων της γράφουσας µε τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης του πρακτικού σκέλους, δηλ. της µελέτης περίπτωσης της εν λόγω εργασίας. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε ενδελεχής µελέτη της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας στο θέµα της πρόληψης και αντιµετώπισης των πληµµυρικών φαινοµένων µε έµφαση στο ρόλο των Ο.Τ.Α και ειδικότερα στους Ο.Τ.Α Β βαθµού, δεδοµένου του 2

3 κυρίαρχου ρόλου της Ν.Α Έβρου κατά τη µελέτη περίπτωσης της εν λόγω εργασίας και στις δυο υποπεριπτώσεις της (πληµµύρες 2010 & Άσκηση). Παράλληλα µε τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου έγινε και βιβλιογραφική καθώς και διαδικτυακή έρευνα για το θεωρητικό και πρακτικό µέρος της εργασίας. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1 ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Παρόλο που από τη δεκαετία του 50 µελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν βασικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής, οι µετέπειτα, όµως, χρήσεις γης στην ευρύτερη κοίτη του Έβρου (έντονες γεωργικές δραστηριότητες, αρδευτικά δίκτυα, δρόµοι, αντλιοστάσια κ.λπ) δηµιούργησαν νέες συνθήκες πληµµυρικής επικινδυνότητας, Έλλειψη συντονισµού στην κατασκευή από κοινού έργων αντιπληµµυρικής προστασίας µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας λόγω των προβληµατικών διµερών σχέσεων των χωρών. Η δηµιουργία νησίδων εντός της κοίτης του ποταµού εξαιτίας της στερεοπαροχής και της απόθεσης φερτών, τα οποία έχουν οδηγήσει στη µείωση της διατοµής του. Η απουσία έργων ανάσχεσης πληµµύρας στα ανάντη τµήµατα της λεκάνης απορροής του Έβρου στο βουλγαρικό και τουρκικό έδαφος. Η διαχείριση της λειτουργίας των υφιστάµενων φραγµάτων στη λεκάνη του Έβρου. Τα στρατιωτικά έργα κατά µήκος της κοίτης (ναρκοπέδια, καταβιβασµός στάθµης αναχωµάτων για προσπέλαση κ.α) που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες συντήρησης των υφιστάµενων αναχωµάτων αλλά και την εκτέλεση νέων έργων. Η µέχρι πρόσφατα ελλιπής συνεργασία Ελλάδας Τουρκίας και Βουλγαρίας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση αντιπληµµυρικών έργων. Η υπερχείλιση των φραγµάτων στη Βουλγαρία σε περίπτωση πληµµύρας που αλυσιδωτά προκαλεί σηµαντική και απότοµη αύξηση της στάθµης στα κατάντη τµήµατα µεταξύ Ελλάδος Τουρκίας. Η απόδοση εκτάσεων της ευρείας κοίτης πληµµυρών σε αγρότες στην ελληνική πλευρά και τα έργα που έχουν γίνει στο έλτα, τα οποία επιδεινώνουν τα προβλήµατα στην τουρκική πλευρά. Το µέχρι πρότινος ανεπαρκές σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης από τη Βουλγαρία, στην οποία ανήκει εξ αντικειµένου το «κλειδί» των νερών. Η κακή διευθέτηση της κοίτης του ποταµού που συντελέστηκε τις τελευταίες δεκαετίες, υπό την πίεση των αγροτών για απόδοση περισσότερων αρδευόµενων εκτάσεων, µε µαζικές παρεµβάσεις και µε περιορισµό της ευρείας κοίτης πληµµυρών που οδηγεί σε µείωση των απαραίτητων εκτάσεων για την εκτόνωση των πληµµυρικών παροχών. 3

4 3.2 ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η διαχείριση των υδατικών πόρων της λεκάνης του Έβρου να γίνει κατ εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ ΕΚ. Να εφαρµοστούν θεσµικές αλλαγές για κοινή διαχείριση των υδατικών πόρων, των πληµµυρών, την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών και της περιβαλλοντικής προστασίας. Εφόσον, σήµερα, και η Βουλγαρία είναι µέρος της Ε.Ε, όπως και η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκεται σε ενταξιακό καθεστώς σε αυτή, είναι σηµαντικό να υπάρξει αξιοποίηση του γεγονότος αυτού και να γίνει προσπάθεια ένταξης στα κοινοτικά προγράµµατα της διαχείρισης των πληµµυρών. Να ολοκληρωθεί το υπό εφαρµογή πρόγραµµα έγκαιρης προειδοποίησης πληµµυρών. Να υλοποιηθεί στο πλαίσιο κοινοτικών ή και εθνικών προγραµµάτων η διαχείριση των πληµµυρών του Έβρου, η οποία είναι µέρος της διαχείρισης υδατικών πόρων. Να γίνεται παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας του νερού παρά τις ενδεχόµενες αντιρρήσεις εκ µέρους της Τουρκίας για την κάµψη των οποίων θα πρέπει να αναζητηθούν τα χρήµατα από κοινωνικούς πόρους για τη χρηµατοδότηση έργων επεξεργασίας λυµάτων στο τουρκικό τµήµα της λεκάνης του Έβρου. Με τη συνεργασία της Ελλάδας και της Τουρκίας να µελετηθούν και υλοποιηθούν ο καθαρισµός των νησίδων µε την κοπή και εκρίζωση των δέντρων, µε στόχο την αύξηση της διοχετευτικότητας του ποταµού. Γι αυτό το σκοπό να εκπονηθεί και από ελληνικής πλευράς η σχετική έρευνα µε παράλληλη εκτίµηση των κινδύνων τυχόν δυσµενών επιπτώσεων και σε συνεργασία µε την τουρκική πλευρά να διαµορφωθεί κοινό πρόγραµµα για τη σταδιακή υλοποίηση της υπόψη παρέµβασης. Να αποτυπωθούν σε µια ενιαία µελέτη τα αντιπληµµυρικά έργα και των τριών χωρών, να ελεγχθούν τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά και να γίνουν παρεµβάσεις, ώστε να πραγµατοποιηθούν ισοβαρή αντιπληµµυρικά έργα επί των δυο οχθών του ποταµού σε οποιαδήποτε θέση του. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης Ελλάδας Βουλγαρίας για πληµµυρικά φαινόµενα µε τη µορφή της τηλεφωνικής γραµµής. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να αξιοποιηθεί και αυτή όπως θα έπρεπε και να αποφευχθεί η µη ενεργοποίησή της, όπως είχε συµβεί το ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ (ΦΕΒ. 2010) Βάσει του αρχείου του Τµήµατος Π.Π του Ν..Ε, οι πληµµύρες του ποταµού Έβρου κατά το Φεβρουάριο του 2010 διαρθρώθηκαν κατά το κρίσιµο διάστηµα σε τρεις εβδοµάδες. Κατά την 1 η εβδοµάδα (09/02/ /02/2010) υπήρξε επικοινωνία της Βουλγαρίας και της Ελλάδας µέσω των αντίστοιχων Νοµαρχιών Χασκόβου και Έβρου για θέση της τελευταίας σε επιφυλακή λόγω της αύξησης της στάθµης των υδάτων 4

5 πάνω από τα όρια συναγερµού στα σταθµήµετρα του Νοµού. Ακολούθησε σειρά έκτακτων δελτίων για ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων στο Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Πληµµυρών «Ξενοκράτης» από το Τµήµα Π.Π. Πραγµατοποιήθηκε τεχνητή θραύση υπερβλητών αναχωµάτων και υποχώρηση άλλων µε παράλληλη διακοπή κυκλοφορίας σε τµήµα του δηµοτικού οδικού δικτύου του Βορείου Έβρου. Οι εκτιµώµενες πληµµυρισµένες εκτάσεις από τοπικά νερά και υπερχειλίσεις αναχωµάτων µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή υπολογίζονται από τον Ελληνικό Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων στα στρέµµατα. Το τοπικό Συντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο (Σ.Ν.Ο) αποφασίζει την εισήγηση για κήρυξη του Ν. Έβρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Κατά τη 2 η εβδοµάδα ( 14/02/ /02/2010) υπάρχει κορύφωση των πληµµυρικών φαινοµένων. Παράλληλα, ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας κηρύσσει το Νοµό σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Πραγµατοποιείται η Οργανωµένη Αποµάκρυνση Πολιτών στον οικισµό Πόρο του ήµου Φερών και στο ηµοτικό ιαµέρισµα Λαβάρων του ήµου Ορφέα. Ο νοµάρχης Έβρου εισηγείται προς την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων για την έκδοση Κ.Υ.Α για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και την αποκατάσταση των ζηµιών. Τέλος, κατά την 3 η εβδοµάδα ( 22/02/ /02/2010) γίνεται αυτοψία από αρµόδιο κλιµάκιο στις πληµµυρισµένες εκτάσεις και καταγραφή των ζηµιών. Οι πληµµυρισµένες εκτάσεις αυξάνονται στις στρέµµατα. Έτσι, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριµένης καταστροφής απεικονίζονται στα πληµµυρισµένα στρέµµατα καλλιεργήσιµης έκτασης, ενώ ο πληθυσµός που επλήγη αφορά, κυρίως, τόσο στους αγρότες που είναι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων όσο και στους κατοίκους που υποχρεωτικά εκκένωσαν τις κατοικίες τους για αρκετές ηµέρες. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από ελληνικής πλευράς, στην αντιµετώπιση των φετινών πληµµυρών, έπαιξε για άλλη µια φορά σπουδαίο ρόλο ο συντονισµός και η συνεργασία για άµεση παρέµβαση στα προκύπτοντα συµβάντα. Το Τµήµα Π.Π του Ν..Ε αποτέλεσε το «κλειδί» αυτής της διαχείρισης γιατί εκπληρώνοντας µε συνέπεια το θεσµικό του ρόλο (σύνταξη Τοπικού Σχεδίου, σύγκληση Σ.Ν.Ο, κ.α) µπόρεσε να αντιµετωπίσει τις κρίσιµες προκλήσεις των φετινών πληµµυρών. Σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι παρακάτω παράµετροι: Έχει βελτιωθεί η συνεργασία και η ροή της παρεχόµενης προς το Τµήµα πληροφορίας για τη στάθµη των υδάτων από τη Βουλγαρία µετά και την είσοδό της στην Ε.Ε το 2007, στην οποία εκ των πραγµάτων ανήκει η διαχείριση των υδάτων. Όπως καταδείχτηκε και από το ιστορικό των φετινών πληµµυρών, το Σ.Ν.Ο αντέδρασε άµεσα και αποτελεσµατικά στα γεγονότα και συνεδρίασε λαµβάνοντας το γρηγορότερο δυνατόν τις κρίσιµες αποφάσεις που χρειάζονταν, 5

6 ώστε να προστατευτούν οι ευάλωτοι οικισµοί. Έτσι, επιβεβαίωσε και αυτό ως αποκεντρωµένο όργανο τη σηµασία της εφαρµογής των όσων αρµοδιοτήτων του αναθέτει το θεσµικό πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς λειτούργησαν βάσει του Τοπικού Σχεδίου και προχώρησαν άµεσα στην εκτέλεση των προβλεπόµενων γι αυτούς ενεργειών (π.χ η Τροχαία ρύθµισε την κυκλοφορία, οι /νσεις Κτηνιατρικής και Γεωργίας ειδοποίησαν τους κτηνοτρόφους για την αποµάκρυνση των ζώων τους από τις επικίνδυνες περιοχές κ.α). Επίσης, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί ο ισχυρός αντίκτυπος που έχουν οι άτυπες κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις του Προϊσταµένου του Τµήµατος, και οι οποίες αποδεικνύονται ως ένα ισχυρότατο «όπλο» τόσο κατά την ετοιµότητα όσο και κατά την επέµβαση την ώρα των πληµµυρικών συµβάντων. Το ίδιο ίσχυσε και στις φετινές πληµµύρες, καθώς το ισχυρό κοινωνικό δίκτυο που είναι αλληλένδετο µε το προσωπικό του Τµήµατος λειτούργησε και ως «δίχτυ ασφαλείας», παρακάµπτοντας τους, συχνά, δύσκαµπτους γραφειοκρατικούς περιορισµούς που οδηγούν σε απώλεια κρίσιµου χρόνου την ώρα της εξέλιξης της πληµµυρικής κρίσης. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Και το γεγονός αυτό, µε τη σειρά του, επιβεβαιώνει την επιτυχή διαχείριση των φετινών πληµµυρών από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος Έβρου. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η παρούσα εργασία αφορά και στην καταγραφή της Άσκησης «EVROS 2010». Λόγω, λοιπόν, της επιβαρυµένης κατάστασης του Νοµού Έβρου που µε σταθερή συχνότητα αντιµετωπίζει πληµµύρες ισχυρής έντασης, η Νοµαρχία Έβρου υπέβαλε πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανέλαβε τη διοργάνωση και υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Πληµµυρών «EVROS 2010» από τις 26 έως και τις 31 Μαΐου σε όλο το Νοµό Έβρου µε τη συµµετοχή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ιταλίας, της Γερµανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. Σκοπός της Άσκησης ήταν η βελτίωση του µηχανισµού έγκαιρης κινητοποίησης, των επιχειρήσεων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η ενδυνάµωση του ρόλου του ικτύου Νοµαρχιών Ελλάδας Βουλγαρίας Τουρκία καθώς και η εξοικείωση των ελληνικών τοπικών, νοµαρχιακών και περιφερειακών αρχών µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Πολιτικής Προστασίας, τη διαθεσιµότητα τις δυνατότητες και τους περιορισµούς του. Επίσης, στην Άσκηση αυτή, οι πληµµύρες του Φεβρουαρίου του 2010 αποτέλεσαν κυρίαρχο θέµα συζήτησης µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών, και αυτός ήταν ένας ακόµα λόγος που ήταν τόσο σηµαντική η διεξαγωγή της. Οι πληµµύρες αυτές ήταν το πιο ζωντανό παράδειγµα για να αντιληφθούν όλοι τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει εν γένει η φυσική αυτή καταστροφή στην ευαίσθητη περιοχή του Νοµού Έβρου και τον ακόµη θετικότερο αντίκτυπο που θα έχει ο σωστός συντονισµός, ώστε να αποφεύγονται εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, οι καταστροφές περιουσιών και οι τεράστιες οικονοµικές επιβαρύνσεις που υφίσταται η ακριτική αυτή περιοχή της Ελλάδας. 6

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. E.E (2007), Οδηγία 2007/ 60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2007 «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας», Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της OJ L288, σελ Κ.Ε.Π.Π, (2009). «Απολογισµός ράσης του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2009», Αθήνα. 3. Ν..Ε, (2010). «Ιστορικό των πληµµυρών του Φεβρουαρίου 2010 στο Νοµό Έβρου. Καταγραφή από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος Έβρου», Αλεξανδρούπολη. 4. Π.Α.Μ.- Θ. (2006). Η µάχη του Έβρου. Ένα µοντέλο διαχείρισης κρίσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (2007). Παρουσίαση και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης αντιπληµµυρικής προστασίας σε περιοχές λεκάνης απορροής του ποταµού Έβρου, συνοπτική έκθεση, Αθήνα 7

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άλλωστε είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούµενες ηµέρες χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα.

Άλλωστε είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούµενες ηµέρες χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Όπως κατ επανάληψη αναφέραµε σε σχετικά δελτία τύπου και δηλώσεις µας αλλά και όπως είναι κοινώς παραδεκτό, το φαινόµενο που χτύπησε την πρωτεύουσα από τις πρώτες πρωινές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Προέδρου.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α... 3 "Η ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα