Γ. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής προϋπολογισµός της χώρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής προϋπολογισµός της χώρας"

Transcript

1 Γ. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής προϋπολογισµός της χώρας Το Μεσοπρόθεσµο ηµοσιονοµικό Πλαίσιο συντάχθηκε από την κυβέρνηση µε τη συνεργασία όλων των υπουργείων. Είναι υποχρέωση που απορρέει από τον νόµο 3871/2010, που εµείς ψηφίσαµε και αποτελεί τη δική µας δέσµευση για τη συνέχιση του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, την οριστική βιώσιµη επίλυση του δηµοσιονοµικού µας προβλήµατος και τη σταδιακή ανάταξη και ανάπτυξη της οικονοµίας µας, η οποία όµως θα στηρίζεται σε γερές βάσεις και αξιόπιστες πολιτικές. Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής περιλαµβάνει όλες τις προβλέψεις για την πορεία των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών µεγεθών και ορίζει τους στόχους και τις πολιτικές παρεµβάσεις που θα µας οδηγήσουν στην επίτευξή τους. Για πρώτη φορά στη χώρα ο µεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός αναλύεται µε κάθε λεπτοµέρεια και εξειδικεύεται σε παρεµβάσεις ύψους 28 δισ. ευρώ για την κάλυψη της πρόσθετης προσπάθειας που απαιτείται για το 2011 καθώς και για όλα τα χρόνια ως το 2015.

2 Περιγραφή παρέµβασης εκατ. ευρώ % ΑΕΠ Εξορθολογισµός µισθολογικής 2,2 0,9% δαπάνης Μειώσεις λειτουργικών δαπανών 1,2 0,5% Καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων και 1,5 0,6% µείωση επιχορηγήσεων Αναδιοργάνωση ηµοσίων 1,5 0,6% Επιχειρήσεων και Οργανισµών Μείωση του ύψους των αµυντικών 1,2 0,5% δαπανών Εξοικονόµηση δαπανών και βελτίωση 0,8 0,3% των αποτελεσµάτων του τοµέα υγείας Εξορθολογισµός ιατροφαρµακευτικής 1,1 0,4% δαπάνης Μείωση δαπανών ΟΚΑ και 4,2 1,7% εξορθολογισµός κοινωνικών δαπανών Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και 3,1 1,2% καταπολέµηση εισφοροδιαφυγής Ενίσχυση της φορολογικής 3,5 1,4% συµµόρφωσης Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα 6,0 2,4%

3 Βελτίωση των αποτελεσµάτων ΟΤΑ 1,4 0,5% Εξορθολογισµός δαπάνης Π Ε 0,5 0,2% Σύνολο παρεµβάσεων 28 11% 1. Μισθολογική δαπάνη Η µισθολογική δαπάνη του δηµοσίου το 2009 πλησίαζε τα 30 δισ. ευρώ ή 13% του ΑΕΠ (έναντι 10%-11% που ίσχυε µέχρι το 2004). Στόχος της πολιτικής µας είναι η επαναφορά της στον µέσο όρο των προηγούµενων ετών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Για τη συγκράτηση της µισθολογικής δαπάνης ακολουθούµε δύο ειδών παρεµβάσεις: * Μείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων µέσω της µείωσης του αριθµού των συµβασιούχων, η οποία συνεχίζεται ως το 2015 και της εφαρµογής σηµαντικών περιορισµών στις προσλήψεις (πάγωµα προσλήψεων το 2010, εξαιρώντας τους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της ασφάλειας, κανόνας 1:10 στις προσλήψεις το 2011 και 1:5 τα επόµενα χρόνια χωρίς καµία εξαίρεση). Μόνο µε αυτή την πολιτική εκτιµάται ότι ο αριθµός των αµειβόµενων από το δηµόσιο και χωρίς καµία απόλυση θα µειωθεί κατά τουλάχιστον άτοµα σε σχέση µε το 2010 (και περισσότερο από άτοµα αν συγκρίνουµε µε το 2009). Επιπρόσθετα,

4 εφαρµόζεται, για πρώτη φορά ο θεσµός της εθελούσιας µερικής απασχόλησης και προσωρινής αποχώρησης, και για πρώτη φορά οι µετατάξεις θα γίνονται µέσα από αξιολόγηση από τον ΑΣΕΠ, εισάγοντας παράλληλα τη δυνατότητα για περιορισµένες χρονικά µεταβατικές περιόδους µετ' αποδοχών (εργασιακή εφεδρεία) πριν από τη διαδικασία της µετάταξης. Εξορθολογισµός του µισθολογίου του δηµόσιου τοµέα. Ηδη από το 2010 έχει υπάρξει σηµαντική συγκράτηση του µισθολογικού κόστους µέσω της µείωσης ενός µεγάλου αριθµού επιδοµάτων, ριζικής µείωσης στις αµειβόµενες επιτροπές, µείωση του υπερωριακού κόστους. Το 2011 συνεχίζεται στοχευµένα ο εξορθολογισµός στις πρόσθετες αµοιβές κυρίως µε τη µείωση του υπερωριακού κόστους µε την αύξηση των ωρών εργασίας από τις 37,5 ώρες στις 40 την εβδοµάδα και τη µείωση των δαπανών για µετακινήσεις. Από το 2011 ξεκινάει και η σταδιακή µετάβαση στο νέο ενιαίο µισθολόγιο που θα θεσπιστεί τον Ιούλιο. Με το νέο ενιαίο µισθολόγιο: * µεγάλο µέρος των σηµερινών επιδοµάτων ενσωµατώνονται στον βασικό µισθό, αυξάνοντας µεταξύ άλλων τις συντάξιµες αποδοχές, * το µισθολόγιο του δηµόσιου τοµέα εναρµονίζεται µε τα δεδοµένα του ιδιωτικού τοµέα,

5 * οι µισθοί συνδέονται µε τους ρόλους και τις θέσεις των υπαλλήλων µε αποτέλεσµα την εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ των υπαλλήλων που ασκούν τα ίδια καθήκοντα σε διαφορετικές υπηρεσίες, την εξοµάλυνση προς τα πάνω σε µισθούς που σήµερα βρίσκονται σε υπερβολικά χαµηλά επίπεδα και προς τα κάτω σε αµοιβές που δεν δικαιολογούνται από τη θέση και τα καθήκοντα. 2. Λειτουργικές δαπάνες του ηµοσίου Οι λειτουργικές δαπάνες του ηµοσίου (ενδιάµεση κατανάλωση γενικής κυβέρνησης) το 2009 ξεπέρασαν τα 17 δισ. ευρώ ή 7,3% του ΑΕΠ και ήταν 1,7% του ΑΕΠ µεγαλύτερες από τον µέσο όρο της ΕΕ. Το 2010 καταφέραµε τη δραστική µείωσή τους κατά περίπου 4 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ. Στόχος είναι η διαµόρφωση της ενδιάµεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης σε περίπου 5% του ΑΕΠ (επίπεδο που διατηρούν πολλές άλλες χώρες της ευρωζώνης όπως η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Κύπρος, το Βέλγιο). Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής περιλαµβάνει παρεµβάσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ για τη µείωση των λειτουργικών δαπανών στην κεντρική διοίκηση, τους ΟΚΑ, τους ΟΤΑ και άλλους φορείς του ηµοσίου.

6 Για τη σύνταξη του Μεσοπρόθεσµου ηµοσιονοµικού Πλαισίου για πρώτη φορά αξιολογήθηκαν οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού γραµµή-γραµµή, εντοπίστηκαν τοµείς που είναι εφικτή η άµεση περικοπή δαπανών (ελαστικές λειτουργικές δαπάνες) ή περικοπή δαπανών µεσοπρόθεσµα µέσα από τη λειτουργία του ενιαίου συστήµατος ηλεκτρονικών προµηθειών (που αναµένεται κυρίως να οδηγήσει σε µείωση των τιµών στις προµήθειες του ηµοσίου), τη µείωση των δαπανών για ενοίκια, την ενεργειακή εξοικονόµηση στα δηµόσια κτίρια, την ένταξη όλου του δηµοσίου στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Σύζευξις. Περαιτέρω εξοικονόµηση στοχεύουµε µέσα από τη συνέχιση της αξιολόγησης όλων των δαπανών και την εφαρµογή ποσοτικών κριτηρίων που θα προκύψουν µέσα από την πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος ηµοσίων απανών (που ξεκίνησε τη λειτουργία του για τον Κρατικό Προϋπολογισµό την 1η Ιανουαρίου 2011 και θα επεκταθεί σε όλο τον δηµόσιο τοµέα). 3. Καταργήσεις - συγχωνεύσεις φορέων Η πραγµατική τοµή στη δηµόσια διοίκηση είναι η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων στην υπηρεσία του πολίτη, αλλά και η συρρίκνωση σε εκείνους τους τοµείς που η κοινωνική συνεισφορά τους είναι

7 περιορισµένη, ενώ απορροφούν δυσανάλογα υψηλούς πόρους από τους πολίτες. Η πολιτική µας για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και νοµικών προσώπων παράλληλα µε τη συγκράτηση της δαπάνης για µεταβιβάσεις που σε µεγάλο βαθµό δεν ελέγχονται για την απόδοσή τους σε όρους παρεχόµενων υπηρεσιών έχει ήδη ξεκινήσει από το 2010 και περιλαµβάνει τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: * Φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση αλλά λαµβάνουν δηµόσια επιχορήγηση σε τακτική βάση (π.χ. αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, µουσεία, συλλογές κλπ.). * Φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση, αλλά επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισµό ή τους προϋπολογισµούς των άλλων φορέων του ηµοσίου, καθώς παρέχουν συµπληρωµατικές δραστηριότητες (π.χ. ΟΚΕ). * Φορείς που η λειτουργίας τους συνδέεται άµεσα µε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής (π.χ. ΟΤΑ, ΟΚΑ, σχολεία, νοσοκοµεία, στρατόπεδα, αστυνοµικά τµήµατα, πρεσβείες, προξενεία, γραφεία Τύπου εξωτερικού κλπ.).

8 * Φορείς εντός ηµοσίου που επηρεάζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα της γενικής κυβέρνησης (π.χ. ΙΓΜΕ, Ο Υ κλπ.). Ως προς την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, η άµεση πολιτική παρέµβαση είναι η µείωση των επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισµό κατά 300 εκατ. ευρώ µέσα στο 2011, ενώ το ίδιο προτείνεται και ως δράση σε µια σειρά από άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα π.χ. ΟΤΑ, ΟΚΑ κλπ. Στην τρίτη κατηγορία έχουν προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό πολιτικές που περιλαµβάνουν το ασφαλιστικό (που µειώνει τον αριθµό των ταµείων), τον Καλλικράτη που εκτός από τους ΟΤΑ α' βαθµού που µειώθηκαν από 1034 σε 325 και τις 76 νοµαρχίες και επαρχεία σε 13 περιφέρειες οδήγησε και στη συγχώνευση νοµικών προσώπων στα Οι εξοικονοµήσεις από τον Καλλικράτη αποτυπώνονται στη σηµαντική βελτίωση των αποτελεσµάτων των ΟΤΑ, αλλά και στη συγκράτηση των επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ από τον τακτικό προϋπολογισµό ως το Το επόµενο µεγάλο βήµα αφορά σε συγχωνεύσεις σχολείων (σχέδιο δράσης υπουργείου παιδείας), νοσοκοµείων (µε τον νέο υγειονοµικό χάρτη), αστυνοµικών τµηµάτων, στρατοπέδων κλπ. Από τις παρεµβάσεις αυτές αναµένεται η εξοικονόµηση περίπου 225 εκατ. ευρώ για την περίοδο

9 Ως προς την τέταρτη κατηγορία, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ 897 φορείς συγκαταλέγονται στο µητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης (το µητρώο αυτό συµπληρώνεται και εκκαθαρίζεται µε τη βοήθεια της Eurostat), κατά συνέπεια όλη η οικονοµικής τους διαχείριση επηρεάζει το έλλειµµα και το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί στους λογαριασµούς του ΓΛΚ πάνω από φορείς που λαµβάνουν κάποιας µορφής κρατική χρηµατοδότηση. Οι δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισµό µόνο για µεταβιβάσεις αντιστοιχεί σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ. Ενώ για δεκάδες φορείς έχουν θεσπιστεί ειδικοί πόροι ή χρηµατοδοτούνται άµεσα ή έµµεσα από άλλους φορείς του ηµοσίου. Οι πολιτικές παρεµβάσεις στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνουν καταργήσεις φορέων και δραστηριοτήτων τους ή συγχωνεύσεις φορέων µε στόχο την εξοικονόµηση περίπου 800 εκατ. ευρώ στην περίοδο Ηδη έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί 77 φορείς, ενώ στον άµεσο προγραµµατισµό είναι η κατάργηση και συγχώνευση άλλων 75 φορέων (συµπεριλαµβανοµένων 10 µεγάλων). 4. Αναδιοργάνωση ΕΚΟ

10 Οι δηµόσιες επιχειρήσεις το 2009 επιβάρυναν το έλλειµµα του ηµοσίου κατά 1,5 δισ. ευρώ, ενώ πάνω από 1 δισ. ευρώ τον χρόνο είναι οι καταπτώσεις εγγυήσεις για επιχειρήσεις κυρίως του δηµόσιου τοµέα. Με τις παρεµβάσεις κυρίως στο µισθολογικό κόστος, αλλά και την έναρξη της εφαρµογής των προγραµµάτων αναδιάρθρωσης στον ΟΣΕ και τους άλλους συγκοινωνιακούς φορείς τα αποτελέσµατα των ΕΚΟ βελτιώθηκαν δραµατικά, ενώ πρόσθετη βελτίωση προβλέπεται να υπάρχει το Η πολιτική για τις ΕΚΟ περιλαµβάνει σχέδια αναδιοργάνωσης µε στόχο τη βελτίωση των αποτελεσµάτων τους κατά 1,5 δισ. ευρώ ως το Αµυντικές δαπάνες Στην προσπάθεια για τη δραστική µείωση του ελλείµµατος και του χρέους της χώρας είναι καθοριστική και η συµβολή της Εθνικής Αµυνας. Η δαπάνη του ηµοσίου για εξοπλιστικά προγράµµατα µειώνεται την περίοδο περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσθετα 400 εκατ. ευρώ θα εξοικονοµηθούν από δράσεις για την αναδιοργάνωση και τη µείωση του λειτουργικού κόστους στον τοµέα της Αµυνας. Τονίζεται ότι η συνολική µείωση των αµυντικών δαπανών κατά περίπου 1,1, δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε µείωση περίπου 20% των αµυντικών δαπανών. 6. απάνες υγείας και φαρµακευτική δαπάνη

11 Η πολιτική µας για τη δραστική µείωση της σπατάλης στον χώρο της υγείας έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγµή και έχει ήδη αποδώσει σηµαντικά αποτελέσµατα. Μέσα στο 2010 η πολιτική µας για τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης που περιλάµβανε κυρίως έλεγχο των προµηθειών στα νοσοκοµεία, έλεγχο στις φαρµακευτικές δαπάνες των ΟΚΑ και µείωση των τιµών των φαρµάκων οδήγησε σε εξοικονοµήσεις περίπου 2 δισ. ευρώ ή περίπου 30%. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και µέσα στο 2011 µε εξοικονοµήσεις περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ οι πρόσθετες παρεµβάσεις που προβλέπονται για τους τοµείς της υγείας και της δαπάνης φαρµάκου αναµένεται να προκαλέσουν εξοικονοµήσεις πάνω από 16, δισ. ευρώ µεταξύ άλλων µέσα από: * Την εφαρµογή κεντρικού συστήµατος προµηθειών στα νοσοκοµεία. * Τον νέο υγειονοµικό χάρτη. * Την εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων τιµολογήσεων των ιατρικών πράξεων στα νοσοκοµεία. * Την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την επέκταση του ελέγχου των συνταγών. * Την καθιέρωση ασφαλιστικής τιµής για τα φάρµακα. * Τον περαιτέρω εξορθολογισµό στις λίστες φαρµάκων.

12 7. Εξορθολογισµός και στόχευση κοινωνικών δαπανών και ενίσχυση των εσόδων του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Η Ελλάδα δαπανά για κοινωνικές µεταβιβάσεις περίπου 45 δισ. ευρώ ή περίπου 20% του ΑΕΠ. Η δαπάνη αυτή σε πολλές περιπτώσεις αποτυγχάνει να βρει τον στόχο της και αυτό αποδεικνύεται και από την ελάχιστη µείωση του ποσοστού φτώχειας στη χώρα µετά την παρέµβαση του κράτους µέσω των επιδοµάτων και άλλων κοινωνικών µεταβιβάσεων. Στόχος της πολιτικής µας είναι ο εξορθολογισµός και η στόχευση αυτών των δαπανών αντιµετωπίζοντας υπαρκτά προβλήµατα που συνοψίζονται στα εξής: * Ανορθολογισµός στο ύψος των συντάξεων και των επιδοµάτων σε σχέση µε τις εισφορές. * Τεράστιος αριθµός δικαιούχων πολλών διαφορετικών επιδοµάτων και προνοιακών παροχών. * Κατακερµατισµός του συστήµατος και έλλειψη ελέγχου στις λίστες των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η γήρανση του πληθυσµού σε συνδυασµό µε τις τρέχουσες µακροοικονοµικές συνθήκες και την αυξηµένη ανεργία δηµιουργεί µια ισχυρή δυναµική αύξησης των δαπανών του συστήµατος κοινωνικής προστασίας παράλληλα µε τη µείωση των εσόδων τους. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων το σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης προχωρά στις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, τοµές και αλλαγές που

13 ξεκίνησαν τόσο µέσω του νέου ασφαλιστικού νόµου όσο και µέσα από την υλοποίηση και εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων ελέγχου και διασταυρώσεων των δεδοµένων των ταµείων. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ήδη τη δηµιουργία ενιαίου φορέα κοινωνικών παροχών, αλλά και την πραγµατοποίηση λειτουργικής αξιολόγησης όλου του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Το Μεσοπρόθεσµο ηµοσιονοµικό Πλαίσιο περιλαµβάνει τόσο άµεσες παρεµβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των κοινωνικών µεταβιβάσεων και την ενίσχυση των εσόδων τους µέσα από την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής αλλά και την εφαρµογή εισφοράς αλληλεγγύης υπέρ ανεργίας ώστε να µπορέσει να στηριχθεί ο πληθυσµός που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας όσο και µεσοπρόθεσµες παρεµβάσεις που αφορούν στη συνολική αξιολόγηση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα συνεχίζονται τα προγράµµατα ενεργητικής στήριξης του ΟΑΕ, δεν επιβαρύνεται επιπλέον κανένας χαµηλοσυνταξιούχος. Συνεχίζεται να στοχεύουµε στη στήριξη των πιο αδύναµων, αλλά και µέσα από τον εξορθολογισµό στις λίστες των δικαιούχων των επιδοµάτων που θα µπορούσε να οδηγήσει παράλληλα µε τις εξοικονοµήσεις ακόµη και σε αυξήσεις σε παροχές προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικά οµάδές. Με την εξυγίανση του συστήµατος κοινωνικών µεταβιβάσεων θα µπορέσει να γίνει εφικτή και η µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους.

14 8. Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων Τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα είναι περίπου 5 µονάδες του ΑΕΠ χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Τα έσοδα είναι µέρος του δηµοσιονοµικού µας προβλήµατος όµως το πρόβληµα οφείλεται τόσο στην εκτεταµένη φοροδιαφυγή, όσο και στη µικρή φορολογική βάση (λόγω των πολλαπλών εξαιρέσεων, απαλλαγών και εκπτώσεων), για παράδειγµα στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων από τα περίπου 100 δισ. ευρώ που δηλώνονται µόνο τα 30 αποτελούν αντικείµενο φορολόγησης. Ταυτόχρονα, το πρόβληµα της είσπραξης και συλλογής φόρων διογκώνεται από το πρόβληµα ρευστότητας της οικονοµίας. Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει: * Παρεµβάσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (ύψους 3 δισ. ευρώ) που βασίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο. * Παρεµβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης κυρίως στους άµεσους, αλλά και στους έµµεσους φόρους (ύψους 6 δισ. ευρώ).

15 Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και η επίτευξη των στόχων των εσόδων αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης µε προτεραιότητα σε εκείνες τις κατηγορίες φόρων που επιβαρύνουν τους πιο ευάλωτους και τις επενδύσεις. Με άλλα λόγια, όσο προχωράει η βελτίωση των εισπράξεων στον φορολογικό µηχανισµό τόσο θα µπορούµε να προχωράµε και σε περαιτέρω µείωση των φορολογικών συντελεστών. Ηδη µε τον φορολογικό νόµο του 2010 µεγάλο µέρος της επιβάρυνσης από τους έµµεσους φόρους αντισταθµίστηκε από τη φορολογική ελάφρυνση στα εισοδήµατα κάτω από ευρώ λόγω της νέας φορολογικής κλίµακας (συνολική ελάφρυνση πάνω από 400 εκατ. ευρώ), αλλά και από το κίνητρο της συλλογής των αποδείξεων που προκαλεί και εκπτώσεις στους φόρους. Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών που δεν διανέµονται µειώθηκε από το 24% στο 20%. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος παρέχει φορολογικά κίνητρα για πολλές επενδύσεις, παράλληλα µε τις απαλλαγές που δόθηκαν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, για στοχευµένες επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας,

16 του κινηµατογράφου, την επένδυση σε υποβαθµισµένες περιοχές της Αττικής (π.χ. Γεράνι). Για την ενίσχυση της οικοδοµής, ήδη έχει ανασταλεί η εφαρµογή του πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης κατοικίας για δύο χρόνια. Η κυβέρνηση προχωρά στην αναστολή του πόθεν έσχες για κάθε κατοικία για τα επόµενα δύο χρόνια. Η κυβέρνηση δεσµεύεται για την επαναξιολόγηση του συστήµατος φορολόγησης και την επιδίωξη της µείωσης των συντελεστών µε νοµοθετική παρέµβαση που θα πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβριο του Η παρέµβαση θα είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη και θα στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην ανακούφιση των ασθενέστερων. 9. Τοπική αυτοδιοίκηση Η µεταρρύθµιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µέσω του Καλλικράτη οδηγεί ήδη σε µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακας, περισσότερη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση _ για πρώτη φορά λειτουργεί ενοποιηµένο πληροφοριακό σύστηµα καταγραφής των οικονοµικών των δήµων _ µεγαλύτερη εξοικονόµηση και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δηµόσιων πόρων. Με τον Καλλικράτη, οι αµειβόµενες θέσεις αιρετών µειώθηκαν από

17 σε Αντίστοιχα τα περίπου µέλη των διοικήσεων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων των ΟΤΑ µειώθηκαν κάτω από Ταυτόχρονα, ο αριθµός των οργανικών θέσεων στον β' βαθµό αυτοδιοίκησης µειώθηκε κατά Το 2011 µπαίνει για πρώτη φορά τάξη στα οικονοµικά των δήµων. Παλιές υποχρεώσεις εντοπίζονται, καταγράφονται και τακτοποιούνται. Η καταγραφή των παλαιών υποχρεώσεων είναι αυτή που κυρίως οδήγησε και σε σχετικά δυσµενέστερη αποτύπωση της οικονοµικής κατάστασης των ΟΤΑ σε σχέση µε αυτή που ήταν γνωστή ως το τέλος του 2010 και αυτό δηµιουργεί καθυστέρηση ως προς την επαναφορά των ΟΤΑ σε θετικά αποτελέσµατά. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συµµετάσχει στην προσπάθεια για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή της οικονοµίας µας µέσα από την αξιολόγηση των δαπανών, κυρίως των ελαστικών λειτουργικών δαπανών, αλλά και τη σταδιακή ενίσχυση των εσόδων. Η συνολική βελτίωση που αναµένεται στα αποτελέσµατα των ΟΤΑ είναι περίπου 1,3 δισ. ευρώ και θα προέλθει κυρίως από οικονοµίες κλίµακας µε την υλοποίηση του Καλλικράτη, την αύξηση εσόδων και την ενίσχυση της συµµόρφωσης µέσα από την απαίτηση της δηµοτικής ενηµερότητας, αλλά και στη σταδιακή αυτονόµηση µέρους των εσόδων τους από τον τακτικό

18 προϋπολογισµό µέσα από την αύξηση των τοπικών τελών και άλλων εσόδων των δήµων.. Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του ηµοσίου Ενα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και µάλιστα τέτοιας έκτασης όπως αυτό που χρειάζεται να ακολουθήσει η Ελλάδα αναπόφευκτα αφαιρεί πόρους από την οικονοµία (είτε µέσω της µείωσης των δαπανών είτε µέσω της αύξησης των δηµοσίων εσόδων). Ταυτόχρονα η οικονοµία της χώρας είχε φτάσει σε τέτοιο σηµείο που η τεράστια αύξηση των δηµοσίων δαπανών όχι απλώς δεν µπορούσε να αποτρέψει την ύφεση, αλλά και προκαλούσε ιδιαίτερα υψηλές εισαγωγές µε µεγάλη αρνητική επίπτωση στο εξωτερικό ισοζύγιο. Η χώρα εκτός από προσαρµογή, χρειάζεται και ανάπτυξη. Ανάπτυξη που θα βασιστεί σε νέες επενδύσεις και θα οδηγήσει σε νέες πηγές παραγωγής εισοδήµατος, σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης. Το ηµόσιο µπορεί να µην είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει άµεσα την ανάπτυξη, όµως ο δηµόσιος πλούτος, οι συµµετοχές του ηµοσίου, αλλά και η ακίνητη περιουσία του ηµοσίου µπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια και µαζί εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία, αλλά και τεχνογνωσία και νέες

19 δραστηριότητες που αυτή τη στιγµή η οικονοµία µας δεν µπορεί να αναπτύξει χωρίς πρόσθετες επενδύσεις. Αρα µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του ηµοσίου στοχεύουµε όχι µόνο στο να άρουµε το µεγάλο βάρος του χρέους από τον ελληνικό λαό αλλά παράλληλα να διασφαλίσουµε: * Εισροή κεφαλαίων και επενδύσεων. * Μεταφορά τεχνογνωσίας σε κρίσιµους τοµείς όπως στη µετάβαση σε µια πράσινη οικονοµία. * Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού σε κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας. * Στήριξη τοµέων τους οποίους έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα. * ηµιουργία συµµαχιών για άνοιγµα σε διεθνείς αγορές. * Καλύτερες πρακτικές και σύγχρονο µάνατζµεντ. * ιατήρηση εθνικού ελέγχου σε κρίσιµους ή στρατηγικούς τοµείς. * Επίτευξη καλύτερου δυνατού τιµήµατος χωρίς όµως καθυστερήσεις. Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας θα συνεισφέρει δραστικά στη µείωση του δηµόσιου χρέους. Με στόχο τα 50 δισ. ευρώ εισπράξεις ως το 2015 _ µε 15 δισ. ευρώ να

20 στοχεύουµε να εισπραχθούν ως το τέλος του 2012 _ από τις αποκρατικοποιήσεις την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, θα µπορέσει να µειωθεί το χρέος µας κατά περίπου 20 µονάδες του ΑΕΠ. Πώς προχωράµε Εχουν ήδη επιλεγεί σύµβουλοι αποκρατικοποιήσεων για ΕΠΑ, ΕΑΣ, ΑΑ, ΤΠ, Ελληνικό, Φάσµα Συχνοτήτων, ΟΠΑΠ, Ο ΙΕ, Κρατικά Λαχεία, ΕΛΒΟ, Κοίτασµα Αερίου «Νότια Καβάλα», Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι, Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων ηµοσίων. Εχουν δροµολογηθεί διαδικασίες για: ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ΕΛΤΑ, ΛΑΡΚΟ, Καζίνο, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Περιφερειακά Αεροδρόµια και Λιµάνια. ηµιουργείται ειδικός φορέας, το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου, στον οποίο θα ενταχθούν ειδικά χαρτοφυλάκια αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ηµοσίου. Το ηµόσιο διατηρεί µειοψηφικά ποσοστά που διασφαλίζουν έλεγχο σε κρίσιµες δικτυακές υποδοµές. Στα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

21 Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών ( ΑΑ) Ελλάδος (ΟΤΕ) Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΛΠΕ) Θεσσαλονίκης ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τράπεζα Πειραιώς ( ΑΑ) ΟΠΑΠ Αγροτικής Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ) Οργανισµός Λιµένος Αυτοκινητόδροµος «Εγνατία Οδός» Θεσσαλονίκης Κρατικά Λαχεία Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Λιµάνια Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Ακίνητα 2 ( ΕΠΑ) ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Αερίου ( ΕΣΦΑ) ( ΕΗ) ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι ΛΑΡΚΟ Περιφερειακά Αεροδρόµια Alpha Bank Ελληνικό 2 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ψηφιακό Μέρισµα

22 Οργαν. ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος (Ο ΙΕ) Αδειες Κινητής Τηλεφωνίας Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ) Ελληνικό Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus Ακίνητα Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Μεταλλευτικά ικαιώµατα Υποθαλάσσιο κοίτασµα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα»

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 9 Ιουνίου 2011 Α. Η πορεία μας μέχρι σήμερα Β. Γιατί 6,4 δισ. Ευρώ πρόσθετη προσπάθεια το 2011; Γ. Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 15 Απριλίου 2011 Το στοίχημα της ανάπτυξης 2 Το στοίχημα της ανάπτυξης Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία:

Διαβάστε περισσότερα

E-mail Χαρδούβελη. «Μνηµόνιο Τσίπρα» - Νόµοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόµου 12 08 15. α/α

E-mail Χαρδούβελη. «Μνηµόνιο Τσίπρα» - Νόµοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόµου 12 08 15. α/α 1 Στόχοι πρωτογενούς πλεονάσµατος 3% του ΑΕΠ το 2015, 4,5% του ΑΕΠ το 2016 και τα επόµενα έτη. Πρωτογενές πλεόνασµα 5,7 δις για το 2015. Λήψη µέτρων 980 εκατ., για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011 Η ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούµενη από τους

Διαβάστε περισσότερα

5. Τι πρέπει να γίνει;

5. Τι πρέπει να γίνει; Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕ Ε-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014 1. Η Ελληνική ΤΑ στο διεθνές & Ευρωπαϊκό της περιβάλλον. 2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις στους δήμους & η εξέλιξη τους. 3. Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Τα όρια της λιτότητας

Τα όρια της λιτότητας Τα όρια της λιτότητας The missed target was mainly the result of the deeper-than-anticipated recession of the Greek economy... Economic growth has fallen short of forecasts, while the government has faced

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων

EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων πολιτικής 1. Το γενικό πλαίσιο πολιτικής προς την Σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times Tuesday, June 21, 2011 Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times «απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου» Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική των,δημοσιονομική Επιχειρήσεων, πολιτική, Ενότητα : Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralamposgkotsis)

Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralamposgkotsis) ower Saver Start Flash Plug-in 28 Ιούλιος 2013 12:28 Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralamposgkotsis) Καθηγητής Οικονοµικών του πανεπιστηµίου Πειραιώς Nέα εποχή για τις τράπεζες Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 3084 16/10/08 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αρ. πρωτ. 3084 16/10/08 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. πρωτ. 3084 16/10/08 Προς τα Σωµατεία Μέλη του ΕΚΑ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Την Τρίτη 21/10 πραγµατοποιείται η µεγάλη Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία που προκήρυξαν από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 Χρήση άμεσων πηγών Από το πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση του Σκοπού του Έργου και των Βασικών Στόχων Υφιστάμενη Κατάσταση Ο σκοπός του έργου Βασικοί Στόχοι- Οφέλη Τα κόστος της γραφειοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσµού σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσµού σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την έρευνα:

Σύμφωνα με την έρευνα: Στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ετήσια τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο 1 Η Ελλάδα αλλάζει. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της δημιουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΕ ΛΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ø Ελάχιστο κόστος λειτουργίας Δήμων. Ø Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

Σύνοψη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΕ ΛΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ø Ελάχιστο κόστος λειτουργίας Δήμων. Ø Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΕ ΛΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ø Ελάχιστο κόστος λειτουργίας Δήμων Ø Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο 1 Η Ελλάδα αλλάζει. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της δημιουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γιάννης Μεραμβελιωτάκης Μαρίνα Καμπιτάκη Workshop INKAS Ηράκλειο, 18/19 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΙΠΕΔ Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων. Νοέμβριος 2013

ΤΑΙΠΕΔ Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων. Νοέμβριος 2013 ΤΑΙΠΕΔ Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων Νοέμβριος 2013 Το Ταμείο Tο Ταμείο Αξιοποίησης Iδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011, με βάση τον ν.3986/2011, με μετοχικό κεφάλαιο 30 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή ανάλυση της κατάστασης 2. Στρατηγικοί Στόχοι 3. Τακτική Προσέγγιση 4. Τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Επανεκκίνηση Προσαρμογής, 2.0... σελ. 3. Συνθήκες Ανταγωνισμού. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 41

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Επανεκκίνηση Προσαρμογής, 2.0... σελ. 3. Συνθήκες Ανταγωνισμού. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 41 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δημοσιονομικός Εκτροχιασμός και Επανεκκίνηση Προσαρμογής, 2.0... σελ. 3 Αποκρατικοποιήσεις, Ανασυγκρότηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας... σελ. 15 Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Μετά από τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του PSI στα αποθετικά του Ταμείου μας και επειδή στο επόμενο διάστημα θα κληθούμε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

20+2 Προτάσεις Διεκδίκησης

20+2 Προτάσεις Διεκδίκησης 20+2 Προτάσεις Διεκδίκησης Α. Οικονομική Πολιτική 1. Να καταργηθεί ο θεσμός της Τρόικα. Το ΔΝΤ να μην συμμετέχει σε προγράμματα της Ε.Ε. Τα Κράτη-Μέλη να στηρίζονται από Ευρωπαϊκά Ταμεία και μηχανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου Πολιτική Πίνακας 1. Ελλάδα: Δράσεις προτεραιότητας Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διαβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Shaping the Future of Healthcare in Greece Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 20/7/04 Όπως διαγράφονται τα ταμειακά έσοδα/έξοδα (μόνο από τους λογαριασμούς του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδας) για την περίοδο Ιανουάριος-Μάϊος 2004, το «ταμειακό»

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές ιευθυντής: Αν.Καθηγητής Γ.Τούντας Σεπτέµβριος 2011, Τόµος 2 / Φύλλο 2 Για να Γίνει Βιώσιµος ο ηµόσιος Τοµέας Υγείας

Επιλογές ιευθυντής: Αν.Καθηγητής Γ.Τούντας Σεπτέµβριος 2011, Τόµος 2 / Φύλλο 2 Για να Γίνει Βιώσιµος ο ηµόσιος Τοµέας Υγείας ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Επιλογές Άρθρων Πολιτικής Υγείας ιευθυντής: Αν.Καθηγητής Γ.ς Σεπτέµβριος 2011, Τόµος 2 / Φύλλο 2 Περιεχόµενα: Για να Γίνει Βιώσιµος ο ηµόσιος Τοµέας Υγείας Γιάννη Tούντα, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα