Γ. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής προϋπολογισµός της χώρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής προϋπολογισµός της χώρας"

Transcript

1 Γ. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής προϋπολογισµός της χώρας Το Μεσοπρόθεσµο ηµοσιονοµικό Πλαίσιο συντάχθηκε από την κυβέρνηση µε τη συνεργασία όλων των υπουργείων. Είναι υποχρέωση που απορρέει από τον νόµο 3871/2010, που εµείς ψηφίσαµε και αποτελεί τη δική µας δέσµευση για τη συνέχιση του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, την οριστική βιώσιµη επίλυση του δηµοσιονοµικού µας προβλήµατος και τη σταδιακή ανάταξη και ανάπτυξη της οικονοµίας µας, η οποία όµως θα στηρίζεται σε γερές βάσεις και αξιόπιστες πολιτικές. Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής περιλαµβάνει όλες τις προβλέψεις για την πορεία των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών µεγεθών και ορίζει τους στόχους και τις πολιτικές παρεµβάσεις που θα µας οδηγήσουν στην επίτευξή τους. Για πρώτη φορά στη χώρα ο µεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός αναλύεται µε κάθε λεπτοµέρεια και εξειδικεύεται σε παρεµβάσεις ύψους 28 δισ. ευρώ για την κάλυψη της πρόσθετης προσπάθειας που απαιτείται για το 2011 καθώς και για όλα τα χρόνια ως το 2015.

2 Περιγραφή παρέµβασης εκατ. ευρώ % ΑΕΠ Εξορθολογισµός µισθολογικής 2,2 0,9% δαπάνης Μειώσεις λειτουργικών δαπανών 1,2 0,5% Καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων και 1,5 0,6% µείωση επιχορηγήσεων Αναδιοργάνωση ηµοσίων 1,5 0,6% Επιχειρήσεων και Οργανισµών Μείωση του ύψους των αµυντικών 1,2 0,5% δαπανών Εξοικονόµηση δαπανών και βελτίωση 0,8 0,3% των αποτελεσµάτων του τοµέα υγείας Εξορθολογισµός ιατροφαρµακευτικής 1,1 0,4% δαπάνης Μείωση δαπανών ΟΚΑ και 4,2 1,7% εξορθολογισµός κοινωνικών δαπανών Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και 3,1 1,2% καταπολέµηση εισφοροδιαφυγής Ενίσχυση της φορολογικής 3,5 1,4% συµµόρφωσης Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα 6,0 2,4%

3 Βελτίωση των αποτελεσµάτων ΟΤΑ 1,4 0,5% Εξορθολογισµός δαπάνης Π Ε 0,5 0,2% Σύνολο παρεµβάσεων 28 11% 1. Μισθολογική δαπάνη Η µισθολογική δαπάνη του δηµοσίου το 2009 πλησίαζε τα 30 δισ. ευρώ ή 13% του ΑΕΠ (έναντι 10%-11% που ίσχυε µέχρι το 2004). Στόχος της πολιτικής µας είναι η επαναφορά της στον µέσο όρο των προηγούµενων ετών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Για τη συγκράτηση της µισθολογικής δαπάνης ακολουθούµε δύο ειδών παρεµβάσεις: * Μείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων µέσω της µείωσης του αριθµού των συµβασιούχων, η οποία συνεχίζεται ως το 2015 και της εφαρµογής σηµαντικών περιορισµών στις προσλήψεις (πάγωµα προσλήψεων το 2010, εξαιρώντας τους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της ασφάλειας, κανόνας 1:10 στις προσλήψεις το 2011 και 1:5 τα επόµενα χρόνια χωρίς καµία εξαίρεση). Μόνο µε αυτή την πολιτική εκτιµάται ότι ο αριθµός των αµειβόµενων από το δηµόσιο και χωρίς καµία απόλυση θα µειωθεί κατά τουλάχιστον άτοµα σε σχέση µε το 2010 (και περισσότερο από άτοµα αν συγκρίνουµε µε το 2009). Επιπρόσθετα,

4 εφαρµόζεται, για πρώτη φορά ο θεσµός της εθελούσιας µερικής απασχόλησης και προσωρινής αποχώρησης, και για πρώτη φορά οι µετατάξεις θα γίνονται µέσα από αξιολόγηση από τον ΑΣΕΠ, εισάγοντας παράλληλα τη δυνατότητα για περιορισµένες χρονικά µεταβατικές περιόδους µετ' αποδοχών (εργασιακή εφεδρεία) πριν από τη διαδικασία της µετάταξης. Εξορθολογισµός του µισθολογίου του δηµόσιου τοµέα. Ηδη από το 2010 έχει υπάρξει σηµαντική συγκράτηση του µισθολογικού κόστους µέσω της µείωσης ενός µεγάλου αριθµού επιδοµάτων, ριζικής µείωσης στις αµειβόµενες επιτροπές, µείωση του υπερωριακού κόστους. Το 2011 συνεχίζεται στοχευµένα ο εξορθολογισµός στις πρόσθετες αµοιβές κυρίως µε τη µείωση του υπερωριακού κόστους µε την αύξηση των ωρών εργασίας από τις 37,5 ώρες στις 40 την εβδοµάδα και τη µείωση των δαπανών για µετακινήσεις. Από το 2011 ξεκινάει και η σταδιακή µετάβαση στο νέο ενιαίο µισθολόγιο που θα θεσπιστεί τον Ιούλιο. Με το νέο ενιαίο µισθολόγιο: * µεγάλο µέρος των σηµερινών επιδοµάτων ενσωµατώνονται στον βασικό µισθό, αυξάνοντας µεταξύ άλλων τις συντάξιµες αποδοχές, * το µισθολόγιο του δηµόσιου τοµέα εναρµονίζεται µε τα δεδοµένα του ιδιωτικού τοµέα,

5 * οι µισθοί συνδέονται µε τους ρόλους και τις θέσεις των υπαλλήλων µε αποτέλεσµα την εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ των υπαλλήλων που ασκούν τα ίδια καθήκοντα σε διαφορετικές υπηρεσίες, την εξοµάλυνση προς τα πάνω σε µισθούς που σήµερα βρίσκονται σε υπερβολικά χαµηλά επίπεδα και προς τα κάτω σε αµοιβές που δεν δικαιολογούνται από τη θέση και τα καθήκοντα. 2. Λειτουργικές δαπάνες του ηµοσίου Οι λειτουργικές δαπάνες του ηµοσίου (ενδιάµεση κατανάλωση γενικής κυβέρνησης) το 2009 ξεπέρασαν τα 17 δισ. ευρώ ή 7,3% του ΑΕΠ και ήταν 1,7% του ΑΕΠ µεγαλύτερες από τον µέσο όρο της ΕΕ. Το 2010 καταφέραµε τη δραστική µείωσή τους κατά περίπου 4 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ. Στόχος είναι η διαµόρφωση της ενδιάµεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης σε περίπου 5% του ΑΕΠ (επίπεδο που διατηρούν πολλές άλλες χώρες της ευρωζώνης όπως η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Κύπρος, το Βέλγιο). Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής περιλαµβάνει παρεµβάσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ για τη µείωση των λειτουργικών δαπανών στην κεντρική διοίκηση, τους ΟΚΑ, τους ΟΤΑ και άλλους φορείς του ηµοσίου.

6 Για τη σύνταξη του Μεσοπρόθεσµου ηµοσιονοµικού Πλαισίου για πρώτη φορά αξιολογήθηκαν οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού γραµµή-γραµµή, εντοπίστηκαν τοµείς που είναι εφικτή η άµεση περικοπή δαπανών (ελαστικές λειτουργικές δαπάνες) ή περικοπή δαπανών µεσοπρόθεσµα µέσα από τη λειτουργία του ενιαίου συστήµατος ηλεκτρονικών προµηθειών (που αναµένεται κυρίως να οδηγήσει σε µείωση των τιµών στις προµήθειες του ηµοσίου), τη µείωση των δαπανών για ενοίκια, την ενεργειακή εξοικονόµηση στα δηµόσια κτίρια, την ένταξη όλου του δηµοσίου στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Σύζευξις. Περαιτέρω εξοικονόµηση στοχεύουµε µέσα από τη συνέχιση της αξιολόγησης όλων των δαπανών και την εφαρµογή ποσοτικών κριτηρίων που θα προκύψουν µέσα από την πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος ηµοσίων απανών (που ξεκίνησε τη λειτουργία του για τον Κρατικό Προϋπολογισµό την 1η Ιανουαρίου 2011 και θα επεκταθεί σε όλο τον δηµόσιο τοµέα). 3. Καταργήσεις - συγχωνεύσεις φορέων Η πραγµατική τοµή στη δηµόσια διοίκηση είναι η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων στην υπηρεσία του πολίτη, αλλά και η συρρίκνωση σε εκείνους τους τοµείς που η κοινωνική συνεισφορά τους είναι

7 περιορισµένη, ενώ απορροφούν δυσανάλογα υψηλούς πόρους από τους πολίτες. Η πολιτική µας για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και νοµικών προσώπων παράλληλα µε τη συγκράτηση της δαπάνης για µεταβιβάσεις που σε µεγάλο βαθµό δεν ελέγχονται για την απόδοσή τους σε όρους παρεχόµενων υπηρεσιών έχει ήδη ξεκινήσει από το 2010 και περιλαµβάνει τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: * Φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση αλλά λαµβάνουν δηµόσια επιχορήγηση σε τακτική βάση (π.χ. αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, µουσεία, συλλογές κλπ.). * Φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση, αλλά επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισµό ή τους προϋπολογισµούς των άλλων φορέων του ηµοσίου, καθώς παρέχουν συµπληρωµατικές δραστηριότητες (π.χ. ΟΚΕ). * Φορείς που η λειτουργίας τους συνδέεται άµεσα µε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής (π.χ. ΟΤΑ, ΟΚΑ, σχολεία, νοσοκοµεία, στρατόπεδα, αστυνοµικά τµήµατα, πρεσβείες, προξενεία, γραφεία Τύπου εξωτερικού κλπ.).

8 * Φορείς εντός ηµοσίου που επηρεάζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα της γενικής κυβέρνησης (π.χ. ΙΓΜΕ, Ο Υ κλπ.). Ως προς την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, η άµεση πολιτική παρέµβαση είναι η µείωση των επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισµό κατά 300 εκατ. ευρώ µέσα στο 2011, ενώ το ίδιο προτείνεται και ως δράση σε µια σειρά από άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα π.χ. ΟΤΑ, ΟΚΑ κλπ. Στην τρίτη κατηγορία έχουν προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό πολιτικές που περιλαµβάνουν το ασφαλιστικό (που µειώνει τον αριθµό των ταµείων), τον Καλλικράτη που εκτός από τους ΟΤΑ α' βαθµού που µειώθηκαν από 1034 σε 325 και τις 76 νοµαρχίες και επαρχεία σε 13 περιφέρειες οδήγησε και στη συγχώνευση νοµικών προσώπων στα Οι εξοικονοµήσεις από τον Καλλικράτη αποτυπώνονται στη σηµαντική βελτίωση των αποτελεσµάτων των ΟΤΑ, αλλά και στη συγκράτηση των επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ από τον τακτικό προϋπολογισµό ως το Το επόµενο µεγάλο βήµα αφορά σε συγχωνεύσεις σχολείων (σχέδιο δράσης υπουργείου παιδείας), νοσοκοµείων (µε τον νέο υγειονοµικό χάρτη), αστυνοµικών τµηµάτων, στρατοπέδων κλπ. Από τις παρεµβάσεις αυτές αναµένεται η εξοικονόµηση περίπου 225 εκατ. ευρώ για την περίοδο

9 Ως προς την τέταρτη κατηγορία, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ 897 φορείς συγκαταλέγονται στο µητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης (το µητρώο αυτό συµπληρώνεται και εκκαθαρίζεται µε τη βοήθεια της Eurostat), κατά συνέπεια όλη η οικονοµικής τους διαχείριση επηρεάζει το έλλειµµα και το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί στους λογαριασµούς του ΓΛΚ πάνω από φορείς που λαµβάνουν κάποιας µορφής κρατική χρηµατοδότηση. Οι δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισµό µόνο για µεταβιβάσεις αντιστοιχεί σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ. Ενώ για δεκάδες φορείς έχουν θεσπιστεί ειδικοί πόροι ή χρηµατοδοτούνται άµεσα ή έµµεσα από άλλους φορείς του ηµοσίου. Οι πολιτικές παρεµβάσεις στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνουν καταργήσεις φορέων και δραστηριοτήτων τους ή συγχωνεύσεις φορέων µε στόχο την εξοικονόµηση περίπου 800 εκατ. ευρώ στην περίοδο Ηδη έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί 77 φορείς, ενώ στον άµεσο προγραµµατισµό είναι η κατάργηση και συγχώνευση άλλων 75 φορέων (συµπεριλαµβανοµένων 10 µεγάλων). 4. Αναδιοργάνωση ΕΚΟ

10 Οι δηµόσιες επιχειρήσεις το 2009 επιβάρυναν το έλλειµµα του ηµοσίου κατά 1,5 δισ. ευρώ, ενώ πάνω από 1 δισ. ευρώ τον χρόνο είναι οι καταπτώσεις εγγυήσεις για επιχειρήσεις κυρίως του δηµόσιου τοµέα. Με τις παρεµβάσεις κυρίως στο µισθολογικό κόστος, αλλά και την έναρξη της εφαρµογής των προγραµµάτων αναδιάρθρωσης στον ΟΣΕ και τους άλλους συγκοινωνιακούς φορείς τα αποτελέσµατα των ΕΚΟ βελτιώθηκαν δραµατικά, ενώ πρόσθετη βελτίωση προβλέπεται να υπάρχει το Η πολιτική για τις ΕΚΟ περιλαµβάνει σχέδια αναδιοργάνωσης µε στόχο τη βελτίωση των αποτελεσµάτων τους κατά 1,5 δισ. ευρώ ως το Αµυντικές δαπάνες Στην προσπάθεια για τη δραστική µείωση του ελλείµµατος και του χρέους της χώρας είναι καθοριστική και η συµβολή της Εθνικής Αµυνας. Η δαπάνη του ηµοσίου για εξοπλιστικά προγράµµατα µειώνεται την περίοδο περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσθετα 400 εκατ. ευρώ θα εξοικονοµηθούν από δράσεις για την αναδιοργάνωση και τη µείωση του λειτουργικού κόστους στον τοµέα της Αµυνας. Τονίζεται ότι η συνολική µείωση των αµυντικών δαπανών κατά περίπου 1,1, δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε µείωση περίπου 20% των αµυντικών δαπανών. 6. απάνες υγείας και φαρµακευτική δαπάνη

11 Η πολιτική µας για τη δραστική µείωση της σπατάλης στον χώρο της υγείας έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγµή και έχει ήδη αποδώσει σηµαντικά αποτελέσµατα. Μέσα στο 2010 η πολιτική µας για τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης που περιλάµβανε κυρίως έλεγχο των προµηθειών στα νοσοκοµεία, έλεγχο στις φαρµακευτικές δαπάνες των ΟΚΑ και µείωση των τιµών των φαρµάκων οδήγησε σε εξοικονοµήσεις περίπου 2 δισ. ευρώ ή περίπου 30%. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και µέσα στο 2011 µε εξοικονοµήσεις περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ οι πρόσθετες παρεµβάσεις που προβλέπονται για τους τοµείς της υγείας και της δαπάνης φαρµάκου αναµένεται να προκαλέσουν εξοικονοµήσεις πάνω από 16, δισ. ευρώ µεταξύ άλλων µέσα από: * Την εφαρµογή κεντρικού συστήµατος προµηθειών στα νοσοκοµεία. * Τον νέο υγειονοµικό χάρτη. * Την εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων τιµολογήσεων των ιατρικών πράξεων στα νοσοκοµεία. * Την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την επέκταση του ελέγχου των συνταγών. * Την καθιέρωση ασφαλιστικής τιµής για τα φάρµακα. * Τον περαιτέρω εξορθολογισµό στις λίστες φαρµάκων.

12 7. Εξορθολογισµός και στόχευση κοινωνικών δαπανών και ενίσχυση των εσόδων του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Η Ελλάδα δαπανά για κοινωνικές µεταβιβάσεις περίπου 45 δισ. ευρώ ή περίπου 20% του ΑΕΠ. Η δαπάνη αυτή σε πολλές περιπτώσεις αποτυγχάνει να βρει τον στόχο της και αυτό αποδεικνύεται και από την ελάχιστη µείωση του ποσοστού φτώχειας στη χώρα µετά την παρέµβαση του κράτους µέσω των επιδοµάτων και άλλων κοινωνικών µεταβιβάσεων. Στόχος της πολιτικής µας είναι ο εξορθολογισµός και η στόχευση αυτών των δαπανών αντιµετωπίζοντας υπαρκτά προβλήµατα που συνοψίζονται στα εξής: * Ανορθολογισµός στο ύψος των συντάξεων και των επιδοµάτων σε σχέση µε τις εισφορές. * Τεράστιος αριθµός δικαιούχων πολλών διαφορετικών επιδοµάτων και προνοιακών παροχών. * Κατακερµατισµός του συστήµατος και έλλειψη ελέγχου στις λίστες των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η γήρανση του πληθυσµού σε συνδυασµό µε τις τρέχουσες µακροοικονοµικές συνθήκες και την αυξηµένη ανεργία δηµιουργεί µια ισχυρή δυναµική αύξησης των δαπανών του συστήµατος κοινωνικής προστασίας παράλληλα µε τη µείωση των εσόδων τους. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων το σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης προχωρά στις µεγάλες µεταρρυθµίσεις, τοµές και αλλαγές που

13 ξεκίνησαν τόσο µέσω του νέου ασφαλιστικού νόµου όσο και µέσα από την υλοποίηση και εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων ελέγχου και διασταυρώσεων των δεδοµένων των ταµείων. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ήδη τη δηµιουργία ενιαίου φορέα κοινωνικών παροχών, αλλά και την πραγµατοποίηση λειτουργικής αξιολόγησης όλου του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Το Μεσοπρόθεσµο ηµοσιονοµικό Πλαίσιο περιλαµβάνει τόσο άµεσες παρεµβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των κοινωνικών µεταβιβάσεων και την ενίσχυση των εσόδων τους µέσα από την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής αλλά και την εφαρµογή εισφοράς αλληλεγγύης υπέρ ανεργίας ώστε να µπορέσει να στηριχθεί ο πληθυσµός που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας όσο και µεσοπρόθεσµες παρεµβάσεις που αφορούν στη συνολική αξιολόγηση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα συνεχίζονται τα προγράµµατα ενεργητικής στήριξης του ΟΑΕ, δεν επιβαρύνεται επιπλέον κανένας χαµηλοσυνταξιούχος. Συνεχίζεται να στοχεύουµε στη στήριξη των πιο αδύναµων, αλλά και µέσα από τον εξορθολογισµό στις λίστες των δικαιούχων των επιδοµάτων που θα µπορούσε να οδηγήσει παράλληλα µε τις εξοικονοµήσεις ακόµη και σε αυξήσεις σε παροχές προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικά οµάδές. Με την εξυγίανση του συστήµατος κοινωνικών µεταβιβάσεων θα µπορέσει να γίνει εφικτή και η µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους.

14 8. Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων Τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα είναι περίπου 5 µονάδες του ΑΕΠ χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Τα έσοδα είναι µέρος του δηµοσιονοµικού µας προβλήµατος όµως το πρόβληµα οφείλεται τόσο στην εκτεταµένη φοροδιαφυγή, όσο και στη µικρή φορολογική βάση (λόγω των πολλαπλών εξαιρέσεων, απαλλαγών και εκπτώσεων), για παράδειγµα στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων από τα περίπου 100 δισ. ευρώ που δηλώνονται µόνο τα 30 αποτελούν αντικείµενο φορολόγησης. Ταυτόχρονα, το πρόβληµα της είσπραξης και συλλογής φόρων διογκώνεται από το πρόβληµα ρευστότητας της οικονοµίας. Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει: * Παρεµβάσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (ύψους 3 δισ. ευρώ) που βασίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο. * Παρεµβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης κυρίως στους άµεσους, αλλά και στους έµµεσους φόρους (ύψους 6 δισ. ευρώ).

15 Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και η επίτευξη των στόχων των εσόδων αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης µε προτεραιότητα σε εκείνες τις κατηγορίες φόρων που επιβαρύνουν τους πιο ευάλωτους και τις επενδύσεις. Με άλλα λόγια, όσο προχωράει η βελτίωση των εισπράξεων στον φορολογικό µηχανισµό τόσο θα µπορούµε να προχωράµε και σε περαιτέρω µείωση των φορολογικών συντελεστών. Ηδη µε τον φορολογικό νόµο του 2010 µεγάλο µέρος της επιβάρυνσης από τους έµµεσους φόρους αντισταθµίστηκε από τη φορολογική ελάφρυνση στα εισοδήµατα κάτω από ευρώ λόγω της νέας φορολογικής κλίµακας (συνολική ελάφρυνση πάνω από 400 εκατ. ευρώ), αλλά και από το κίνητρο της συλλογής των αποδείξεων που προκαλεί και εκπτώσεις στους φόρους. Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών που δεν διανέµονται µειώθηκε από το 24% στο 20%. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος παρέχει φορολογικά κίνητρα για πολλές επενδύσεις, παράλληλα µε τις απαλλαγές που δόθηκαν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, για στοχευµένες επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας,

16 του κινηµατογράφου, την επένδυση σε υποβαθµισµένες περιοχές της Αττικής (π.χ. Γεράνι). Για την ενίσχυση της οικοδοµής, ήδη έχει ανασταλεί η εφαρµογή του πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης κατοικίας για δύο χρόνια. Η κυβέρνηση προχωρά στην αναστολή του πόθεν έσχες για κάθε κατοικία για τα επόµενα δύο χρόνια. Η κυβέρνηση δεσµεύεται για την επαναξιολόγηση του συστήµατος φορολόγησης και την επιδίωξη της µείωσης των συντελεστών µε νοµοθετική παρέµβαση που θα πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβριο του Η παρέµβαση θα είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη και θα στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην ανακούφιση των ασθενέστερων. 9. Τοπική αυτοδιοίκηση Η µεταρρύθµιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µέσω του Καλλικράτη οδηγεί ήδη σε µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακας, περισσότερη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση _ για πρώτη φορά λειτουργεί ενοποιηµένο πληροφοριακό σύστηµα καταγραφής των οικονοµικών των δήµων _ µεγαλύτερη εξοικονόµηση και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δηµόσιων πόρων. Με τον Καλλικράτη, οι αµειβόµενες θέσεις αιρετών µειώθηκαν από

17 σε Αντίστοιχα τα περίπου µέλη των διοικήσεων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων των ΟΤΑ µειώθηκαν κάτω από Ταυτόχρονα, ο αριθµός των οργανικών θέσεων στον β' βαθµό αυτοδιοίκησης µειώθηκε κατά Το 2011 µπαίνει για πρώτη φορά τάξη στα οικονοµικά των δήµων. Παλιές υποχρεώσεις εντοπίζονται, καταγράφονται και τακτοποιούνται. Η καταγραφή των παλαιών υποχρεώσεων είναι αυτή που κυρίως οδήγησε και σε σχετικά δυσµενέστερη αποτύπωση της οικονοµικής κατάστασης των ΟΤΑ σε σχέση µε αυτή που ήταν γνωστή ως το τέλος του 2010 και αυτό δηµιουργεί καθυστέρηση ως προς την επαναφορά των ΟΤΑ σε θετικά αποτελέσµατά. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συµµετάσχει στην προσπάθεια για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή της οικονοµίας µας µέσα από την αξιολόγηση των δαπανών, κυρίως των ελαστικών λειτουργικών δαπανών, αλλά και τη σταδιακή ενίσχυση των εσόδων. Η συνολική βελτίωση που αναµένεται στα αποτελέσµατα των ΟΤΑ είναι περίπου 1,3 δισ. ευρώ και θα προέλθει κυρίως από οικονοµίες κλίµακας µε την υλοποίηση του Καλλικράτη, την αύξηση εσόδων και την ενίσχυση της συµµόρφωσης µέσα από την απαίτηση της δηµοτικής ενηµερότητας, αλλά και στη σταδιακή αυτονόµηση µέρους των εσόδων τους από τον τακτικό

18 προϋπολογισµό µέσα από την αύξηση των τοπικών τελών και άλλων εσόδων των δήµων.. Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του ηµοσίου Ενα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και µάλιστα τέτοιας έκτασης όπως αυτό που χρειάζεται να ακολουθήσει η Ελλάδα αναπόφευκτα αφαιρεί πόρους από την οικονοµία (είτε µέσω της µείωσης των δαπανών είτε µέσω της αύξησης των δηµοσίων εσόδων). Ταυτόχρονα η οικονοµία της χώρας είχε φτάσει σε τέτοιο σηµείο που η τεράστια αύξηση των δηµοσίων δαπανών όχι απλώς δεν µπορούσε να αποτρέψει την ύφεση, αλλά και προκαλούσε ιδιαίτερα υψηλές εισαγωγές µε µεγάλη αρνητική επίπτωση στο εξωτερικό ισοζύγιο. Η χώρα εκτός από προσαρµογή, χρειάζεται και ανάπτυξη. Ανάπτυξη που θα βασιστεί σε νέες επενδύσεις και θα οδηγήσει σε νέες πηγές παραγωγής εισοδήµατος, σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης. Το ηµόσιο µπορεί να µην είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει άµεσα την ανάπτυξη, όµως ο δηµόσιος πλούτος, οι συµµετοχές του ηµοσίου, αλλά και η ακίνητη περιουσία του ηµοσίου µπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια και µαζί εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία, αλλά και τεχνογνωσία και νέες

19 δραστηριότητες που αυτή τη στιγµή η οικονοµία µας δεν µπορεί να αναπτύξει χωρίς πρόσθετες επενδύσεις. Αρα µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του ηµοσίου στοχεύουµε όχι µόνο στο να άρουµε το µεγάλο βάρος του χρέους από τον ελληνικό λαό αλλά παράλληλα να διασφαλίσουµε: * Εισροή κεφαλαίων και επενδύσεων. * Μεταφορά τεχνογνωσίας σε κρίσιµους τοµείς όπως στη µετάβαση σε µια πράσινη οικονοµία. * Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού σε κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας. * Στήριξη τοµέων τους οποίους έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα. * ηµιουργία συµµαχιών για άνοιγµα σε διεθνείς αγορές. * Καλύτερες πρακτικές και σύγχρονο µάνατζµεντ. * ιατήρηση εθνικού ελέγχου σε κρίσιµους ή στρατηγικούς τοµείς. * Επίτευξη καλύτερου δυνατού τιµήµατος χωρίς όµως καθυστερήσεις. Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας θα συνεισφέρει δραστικά στη µείωση του δηµόσιου χρέους. Με στόχο τα 50 δισ. ευρώ εισπράξεις ως το 2015 _ µε 15 δισ. ευρώ να

20 στοχεύουµε να εισπραχθούν ως το τέλος του 2012 _ από τις αποκρατικοποιήσεις την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, θα µπορέσει να µειωθεί το χρέος µας κατά περίπου 20 µονάδες του ΑΕΠ. Πώς προχωράµε Εχουν ήδη επιλεγεί σύµβουλοι αποκρατικοποιήσεων για ΕΠΑ, ΕΑΣ, ΑΑ, ΤΠ, Ελληνικό, Φάσµα Συχνοτήτων, ΟΠΑΠ, Ο ΙΕ, Κρατικά Λαχεία, ΕΛΒΟ, Κοίτασµα Αερίου «Νότια Καβάλα», Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι, Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων ηµοσίων. Εχουν δροµολογηθεί διαδικασίες για: ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ΕΛΤΑ, ΛΑΡΚΟ, Καζίνο, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Περιφερειακά Αεροδρόµια και Λιµάνια. ηµιουργείται ειδικός φορέας, το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου, στον οποίο θα ενταχθούν ειδικά χαρτοφυλάκια αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ηµοσίου. Το ηµόσιο διατηρεί µειοψηφικά ποσοστά που διασφαλίζουν έλεγχο σε κρίσιµες δικτυακές υποδοµές. Στα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

21 Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών ( ΑΑ) Ελλάδος (ΟΤΕ) Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΛΠΕ) Θεσσαλονίκης ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τράπεζα Πειραιώς ( ΑΑ) ΟΠΑΠ Αγροτικής Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ) Οργανισµός Λιµένος Αυτοκινητόδροµος «Εγνατία Οδός» Θεσσαλονίκης Κρατικά Λαχεία Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Λιµάνια Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Ακίνητα 2 ( ΕΠΑ) ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Αερίου ( ΕΣΦΑ) ( ΕΗ) ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι ΛΑΡΚΟ Περιφερειακά Αεροδρόµια Alpha Bank Ελληνικό 2 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ψηφιακό Μέρισµα

22 Οργαν. ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος (Ο ΙΕ) Αδειες Κινητής Τηλεφωνίας Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ) Ελληνικό Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus Ακίνητα Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Μεταλλευτικά ικαιώµατα Υποθαλάσσιο κοίτασµα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα»

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο 1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 9 Ιουνίου 2011 Α. Η πορεία μας μέχρι σήμερα Β. Γιατί 6,4 δισ. Ευρώ πρόσθετη προσπάθεια το 2011; Γ. Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

E-mail Χαρδούβελη. «Μνηµόνιο Τσίπρα» - Νόµοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόµου 12 08 15. α/α

E-mail Χαρδούβελη. «Μνηµόνιο Τσίπρα» - Νόµοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόµου 12 08 15. α/α 1 Στόχοι πρωτογενούς πλεονάσµατος 3% του ΑΕΠ το 2015, 4,5% του ΑΕΠ το 2016 και τα επόµενα έτη. Πρωτογενές πλεόνασµα 5,7 δις για το 2015. Λήψη µέτρων 980 εκατ., για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 15 Απριλίου 2011 Το στοίχημα της ανάπτυξης 2 Το στοίχημα της ανάπτυξης Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Επικαιροποιημένη Ελληνική Πρόταση» 25.06.2015. «Τελική Πρόταση Θεσμών» 25.06.2015. α/α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Επικαιροποιημένη Ελληνική Πρόταση» 25.06.2015. «Τελική Πρόταση Θεσμών» 25.06.2015. α/α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α/α 1 2 3 4 5 6 Υιοθέτηση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού και νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2016-2019 μέχρι 1.07.2015. Στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,2,3 και 3,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Κρατικός προϋπολογισµός έτους 2011 1.1. Τακτικός Προϋπολογισµός Έσοδα Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού (πίνακας 3.3), προ µείωσης επιστροφών, για το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail Χαρδούβελη. «Μνημόνιο Τσίπρα» - Νόμοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόμου 12 08 15. α/α

E-mail Χαρδούβελη. «Μνημόνιο Τσίπρα» - Νόμοι 4334, 4335/2015 και Σχέδιο Νόμου 12 08 15. α/α 1 Στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος 3% του ΑΕΠ το 2015, 4,5% του ΑΕΠ το 2016 και τα επόμενα έτη. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δις για το 2015. Λήψη μέτρων 980 εκατ., για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού.

Διαβάστε περισσότερα

5. Τι πρέπει να γίνει;

5. Τι πρέπει να γίνει; Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕ Ε-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014 1. Η Ελληνική ΤΑ στο διεθνές & Ευρωπαϊκό της περιβάλλον. 2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις στους δήμους & η εξέλιξη τους. 3. Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Τα όρια της λιτότητας

Τα όρια της λιτότητας Τα όρια της λιτότητας The missed target was mainly the result of the deeper-than-anticipated recession of the Greek economy... Economic growth has fallen short of forecasts, while the government has faced

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011 Η ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούµενη από τους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times Tuesday, June 21, 2011 Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times «απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου» Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 Κεφάλαιο 11: Η φορολογική πολιτική και ο ρόλος των Δήμων για την εφαρμογή της Η φορολογική αποκέντρωση και ο ρόλος των ΟΤΑ - Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική των,δημοσιονομική Επιχειρήσεων, πολιτική, Ενότητα : Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική 15 Ιανουαρίου 2014 Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΔΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων

EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων EΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2003-2005 Οκτώβριος 2003 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ µετά την Χάρτα Σύγκλισης: Συνέπεια στρατηγικής στόχευσης κειµένων πολιτικής 1. Το γενικό πλαίσιο πολιτικής προς την Σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Μετά από τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του PSI στα αποθετικά του Ταμείου μας και επειδή στο επόμενο διάστημα θα κληθούμε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralamposgkotsis)

Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralamposgkotsis) ower Saver Start Flash Plug-in 28 Ιούλιος 2013 12:28 Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralamposgkotsis) Καθηγητής Οικονοµικών του πανεπιστηµίου Πειραιώς Nέα εποχή για τις τράπεζες Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. )

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. ) A/A Τίτλος 1 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα υνητικοί δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την υποβολή της αίτησης ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση του Σκοπού του Έργου και των Βασικών Στόχων Υφιστάμενη Κατάσταση Ο σκοπός του έργου Βασικοί Στόχοι- Οφέλη Τα κόστος της γραφειοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα