ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 4ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

2 Α. Έννοια Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά της ετερόρρυθμης εταιρίας Ετερόρρυθμη εταιρία είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα, που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα (ετερόρρυθμος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (ομόρρυθμος εταίρος) (άρθρο 271 παρ. 1 Ν 4072/2012). Β. Γενική περιγραφή Η ετερόρρυθμη εταιρία δεν είναι ακραιφνώς προσωπική όπως η ομόρρυθμη εταιρία, καθώς σε αυτήν συμμετέχουν δυο ειδών εταίροι, εκτός δηλ. από τους ομόρρυθμους και οι ετερόρρυθμοι. Για το λόγο αυτό, όπου ο νομοθέτης το έκρινε απαραίτητο, έθεσε ειδικότερες διατάξεις για τους ετερόρρυθμους εταίρους, ενώ όπου δεν υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη στο νόμο, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρία. Βασικές διαφορές μεταξύ των δυο ειδών εταίρων, ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων, συνίστανται, πρώτον, στις διαφορετικές, δηλ. στις μειωμένες, εξουσίες που έχουν οι ετερόρρυθμοι εταίροι σε σύγκριση με εκείνες των ομόρρυθμων και δεύτερον, που αποτελεί και τη λογική συνέπεια, στην υπό προϋποθέσεις περιορισμένη ευθύνη τους.

3 Γ. Ουσιώδη χαρακτηριστικά της Ε.Ε. Η Ε.Ε. έχει τα εξής τυπολογικά χαρακτηριστικά: i) Έχει νομική προσωπικότητα (τούτο σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τα δικαιώματα της Ε.Ε. δεν νομιμοποιούνται να τα ασκήσουν ατομικά τα μέλη της, ακόμη και αν είναι διαχειριστές της (οι τελευταίοι τα ασκούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας)). ii) Συμβιώνουν δύο ομάδες εταίρων. Οι ομόρρυθμοι που ευθύνονται άμεσα, απεριόριστα και σε ολόκληρο. Οι ετερόρρυθμοι που ευθύνονται άμεσα και σε ολόκληρο, αλλά περιορισμένα, μέχρι της αξίας της οφειλόμενης εισφοράς ή του μεγαλύτερου ποσού που ορίζεται στην εταιρική σύμβαση. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από δύο εταίροι, πρέπει όμως να έχει τουλάχιστον έναν, ο οποίος να ευθύνεται ως ομόρρυθμος, και έναν ως ετερόρρυθμος (αποκλείεται δηλ. προσωπική εταιρία στην οποία όλοι οι εταίροι είναι ετερόρρυθμοι, δηλ. να μην ευθύνονται καθόλου ή να ευθύνονται περιορισμένα). Οι ετερόρρυθμοι εταίροι κατονομάζονται στο καταστατικό (οι λοιποί θα είναι αναγκαστικά ομόρρυθμοι). iii) Είναι μικτή εταιρία: προσωπική ως προς τον ομόρρυθμο, κεφαλαιουχική ως προς τον ετερόρρυθμο. iv) Αποκτά την ιδιότητα του εμπόρου κατά το ουσιαστικό σύστημα.

4 ΙΙ. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας 1. Προϋποθέσεις για τη σύσταση μιας Ε.Ε: Α) Η κατάρτιση εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) (άρθρο 271) Β) Η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας (άρθρο 273)

5 Α. Σύναψη και περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) 1. Σύμπραξη (τουλάχιστον) δύο (φυσικών ή νομικών) προσώπων με εμπορική ικανότητα i) τα φυσικά πρόσωπα : - όταν πρόκειται να λάβουν θέση ομόρρυθμου εταίρου οι συμβαλλόμενοι πρέπει να έχουν την εμπορική ικανότητα, δηλ. την ικανότητα απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας, εφόσον με μόνη τη συμμετοχή τους στην εταιρία γίνονται έμποροι. Παρά το γεγονός ότι η κτήση της εμπορικής ιδιότητας από τον ομόρρυθμο εταίρο γίνεται κατά παράγωγο τρόπο (απλώς δηλ. εξαιτίας της σχέσης του με άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρει την εμπορική ιδιότητα πρωτότυπα (ομόρρυθμη εταιρία) ο εταίρος πρέπει να έχει αυτοδύναμη ικανότητα εμπορικής δραστηριότητας (όπως εάν προέβαινε στην άσκηση ατομικής εμπορικής δραστηριότητας)). - όταν πρόκειται να αποκτήσουν τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου, αρκεί η ικανότητα προς δικαιοπραξία, αφού από μόνη τη συμμετοχή τους στην εταιρία με την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα. ii) τα νομικά πρόσωπα: - προκειμένου να λάβουν τη θέση του ομόρρυθμου εταίρου, πρέπει να είναι μια από τις εμπορικές εταιρίες που να διαθέτει νομική προσωπικότητα (αφού το νομικό πρόσωπο είναι εκείνο που θα αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα).

6 2. Εταιρική σύμβαση (καταστατικό) 2.1. Έγγραφος τύπος κατάρτισης Η σύναψη της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο (δυνατή η χρήση «προδιατυπωμένου καταστατικού») ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο (τα μέρη επιλέγουν ελεύθερα τον τύπο του εγγράφου (ιδιωτικό ή δημόσιο (συμβολαιογραφικό), εκτός αν το είδος της εισφοράς απαιτεί δημόσιο (συμβολαιογραφικό) τύπο, όπως π.χ. επί εισφοράς στην εταιρία ακινήτου). Το έγγραφο έχει συστατικό χαρακτήρα (άρθρ. 15 παρ. 1 περ. α Ν 3419/2005) Περιεχόμενο καταστατικού Υποχρεωτικό (κατά νόμο ελάχιστο) περιεχόμενο που πρέπει να περιέχεται στο καταστατικό εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο νόμο για την Ο.Ε., δηλ.: - όνομα και κατοικία των εταίρων - εταιρική επωνυμία - η ιδιότητα της εταιρίας ως ετερόρρυθμης - έδρα της εταιρίας - σκοπός της εταιρίας, και : - ονόματα και διεύθυνση των ετερόρρυθμων εταίρων - η αξία της εισφοράς των ετερόρρυθμων εταίρων (αφού αυτό αποτελεί και το μέτρο της ευθύνης τους για τα εταιρικά χρέη)

7 Ειδικότερα: - ως προς την εταιρική επωνυμία: Με το νέο άρθρο 272 Ν 4072/2012, προβλέπεται ότι η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρίας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις, με την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ε.Ε.». Αν στην επωνυμία ετερόρρυθμης εταιρίας περιληφθεί το όνομα ετερόρρυθμου εταίρου, τούτο έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος. Αν αποχωρήσει ο ετερόρρυθμος εταίρος από την εταιρία, οι υπόλοιποι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να αφαιρέσουν το όνομά του από την επωνυμία. Για να το διατηρήσουν, πρέπει να εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη (συναίνεση, έγκριση) του ιδίου ή των κληρονόμων του.

8 Β. Διατυπώσεις δημοσιότητας Υπηρεσία μιας στάσης (one-stop shop) - Η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., - Επιμελητήρια και επιλεγμένα ΚΕΠ, - Συμβολαιογράφος (όπου από το νόμο ή τη βούληση των μερών προβλέπεται συμβολαιογραφικός τύπος) Κατάθεση του συμφωνητικού σύστασης της εταιρίας + αίτηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης) Κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο (σ.σ. της έδρας εταιρίας) Αποστέλλεται βεβαίωση και έντυπο αντίγραφο του καταστατικού Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ ή στην κατά τόπο, με βάση την έδρα της εταιρίας, αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Διαβιβάζεται ο πλήρης (φυσικός) φάκελο της εταιρίας Η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. περιλαμβάνει την καταχώρηση στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, στη Μερίδα και το Φάκελο. Από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. η Ε.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα (η καταχώρηση δηλ. έχει συστατικό χαρακτήρα).

9 1. Έλλειψη δημοσιότητας (μη δημοσίευση καταστατικού) Η μη καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ (αδημοσίευτη) ετερόρρυθμη εταιρία (ΝΕΟ άρθρο 280 Ν Ν 4072/2012) Όταν μια Ε.Ε έχει ξεκινήσει την λειτουργία της (σ.σ. πρόκειται για την περίπτωση που η εταιρία έχει ξεκινήσει να λειτουργεί, μόλις δηλ. αρχίσουν να επιδιώκονται πράξεις του εταιρικού σκοπού και συγκεκριμένα μόλις η εταιρία εμφανιστεί στις συναλλαγές, έστω και με την κατάρτιση προπαρασκευαστικών δικαιοπραξιών) πριν την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ., κάθε ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται (ΜΟΝΟ) για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα αυτό ως ομόρρυθμος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συμμετείχε στην εταιρεία ως ετερόρρυθμος εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθμος εταίρος εισήλθε στην εταιρία μετά την έναρξη λειτουργίας της (μετά δηλ. την «σύστασή» της), αλλά πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η αδημοσίευτη, δηλ., αλλά λειτουργούσα (προς τα έξω) Ε.Ε τυγχάνει νομικής μεταχειρίσεως, όπως αν είχε αποκτήσει πλήρη νομική προσωπικότητα, με τις ίδιες συνέπειες που αναφέρθηκαν και για την αδημοσίευτη Ο.Ε., δηλ. : - δεν θα έχει νομική προσωπικότητα, αλλά απλή ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα, - θα διέπεται όμως από τις περί Ο.Ε. διατάξεις χωρίς ανάγκη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Η μη καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρία δεν θα είναι ετερόρρυθμη, θα αποτελεί δηλ. μια ένωση προσώπου εμπορικού σκοπού. Σ αυτή, φορέας της εταιρικής περιουσίας είναι η ένωση («συλλογική ενότητα»), η οποία έχει εταιρική επωνυμία και αδικοπρακτική ικανότητα.

10 Γ. Σύσταση Ε.Ε. από μετατροπή υφιστάμενης εταιρίας Η ετερόρρυθμη (όπως και η ομόρρυθμη) εταιρία μπορεί επίσης να προκύψει από : ι) μετατροπή ανώνυμης εταιρίας (ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης). Απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μετόχων/εταίρων, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι του καταστατικού της Ε.Ε. Ο μετασχηματισμός σε Ε.Ε. συντελείται με την καταχώρηση της απόφασης των μετόχων και του καταστατικού της νέας εταιρίας (Ε.Ε.) στο Γ.Ε.ΜΗ. ιι) μετατροπή ομόρρυθμης εταιρίας (άρθρο 282 Ν 4072/2012). Αφορά τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μετατροπή: - αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους, με τροποποίηση καταστατικού, - στην περίπτωση που αποβιώσει εταίρος μιας ομόρρυθμης εταιρίας και το καταστατικό αυτής προβλέπει (ή αποφασίζεται ομοφώνως από τους εναπομείναντες εταίρους) τη συνέχιση της εταιρίας με τους κληρονόμους, οι τελευταίοι δε εξαρτήσουν την παραμονή (ή είσοδό) τους στην εταιρία, από το αν θα λάβουν θέση ετερόρρυθμου εταίρου. Αν η απαίτησή τους αυτή γίνει δεκτή από τους εναπομείναντες εταίρους, απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία μετατροπής της εταιρίας σε ετερόρρυθμη, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού και τήρηση των προβλεπομένων διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

11 ΙΙΙ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Διοίκηση Ε.Ε. (διαχείριση υπό ευρεία έννοια) Διαχείριση Ε.Ε. (διαχείριση υπό στενή έννοια ή εσωτερική διαχείριση) η οποία αφορά τις εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας Εκπροσώπηση Ε.Ε. (εξωτερική διαχείριση) η οποία αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας Γενικά Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν συμμετέχει στα όργανα της εταιρίας (συνέλευση εταίρων, διαχειριστές), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Γενικά Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει τέτοια εξουσία, είναι όμως δυνατό να ανατίθεται η εξουσία αυτή και στον ετερόρρυθμο εταίρο με πρόβλεψη στο καταστατικό

12 Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 1. Ως προς τη διαχείριση με στενή έννοια (ή διαχείριση χωρίς εκπροσώπηση) (εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας) Στο δίκαιο που ίσχυε μέχρι την εισαγωγή του Ν 4072/2012, η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου, όσον αφορά τουλάχιστον στις εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας, δεν διέφερε σημαντικά από αυτήν των ομόρρυθμων εταίρων. Θεωρήθηκε όμως ότι η όμοια αυτή αντιμετώπιση ετερόρρυθμων και ομόρρυθμων εταίρων δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί επαρκώς (καθώς οι ετερόρρυθμοι συμμετέχουν σε αυτήν κυρίως με την εισφορά τους και έχουν περιορισμένη ευθύνη για τα εταιρικά χρέη, άρα θα έπρεπε να έχουν λιγότερα δικαιώματα, όπως έχουν και λιγότερες υποχρεώσεις από τους ομόρρυθμους εταίρους). Έτσι: Ενώ έως σήμερα γινόταν δεκτό ότι στην εσωτερική διαχείριση (σε αντίθεση με την εξωτερική δηλ. την εκπροσώπηση της εταιρίας) συμμετέχουν και οι ετερόρρυθμοι εταίροι, ως πραγματικοί εταίροι, με τη νέα ρύθμιση (άρθρο 274 Ν 4072/2012), αν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο καταστατικό, δεν συμμετέχουν ούτε στην εσωτερική διαχείριση ούτε στη λήψη των αποφάσεων στα όργανα της εταιρίας (συνέλευση εταίρων, διαχειριστές). Αν όμως για τις ανάγκες της εταιρίας θεωρηθεί ότι είναι προτιμότερο να συμμετέχουν στη διαχείριση και τη λήψη των αποφάσεων οι ετερόρρυθμοι εταίροι, δίδεται η δυνατότητα, με ειδική πρόβλεψη στο καταστατικό, να ανατεθεί και σε έναν ή περισσότερους από αυτούς η εν λόγω αρμοδιότητα.

13 2. Ως προς την εξουσία εκπροσώπησης του ετερόρρυθμου εταίρου Όσον αφορά στην εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας, τίθεται κατ αρχήν ο κανόνας ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει τέτοια εξουσία. Παρέχεται όμως η δυνατότητα να ανατίθεται η εξουσία αυτή και στον ετερόρρυθμο εταίρο (από κοινού με άλλους συνεταίρους ή ατομικά, γενικά με τη διαχείριση ή ειδικά και εξαιρετικά) με πρόβλεψη στην εταιρική σύμβαση. Επειδή όμως με τις συναλλαγές του ετερορρύθμου με τους τρίτους, όταν έχει τέτοια εξουσία, δεσμεύεται η εταιρία και δημιουργείται απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων, προβλέπεται ότι στην περίπτωση εκπροσώπησης της εταιρίας από μέρους του ετερόρρυθμου, θα ευθύνεται και αυτός όπως οι ομόρρυθμοι (βλ. αναλυτικά για την ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου κατωτέρω). Σε αντίθεση όμως με τα όσα ίσχυαν έως σήμερα, ΠΛΕΟΝ προβλέπεται η απαλλαγή του ετερορρύθμου από τη βαρύτερη αυτή ευθύνη, αν ήταν γνωστή στον τρίτο η ιδιότητα του ως ετερόρρυθμου εταίρου.

14 3. Το περιορισμένο δικαίωμα εναντίωσης του ετερόρρυθμου εταίρου-διαχειριστή Στην περίπτωση που ανατεθεί στον ετερόρρυθμο εταίρο διαχειριστική εξουσία ατομικά, με ή χωρίς εξουσία εκπροσώπησης, αυτός δεν διαθέτει κατά το νέο νόμο- το γνωστό δικαίωμα εναντίωσης (βλ. την ενότητα για την Ο.Ε.), παρά μόνον αν η πράξη του συνδιαχειριστή του υπερβαίνει τα όρια της «συνήθους διαχείρισης», οπότε αν ασκηθεί εναντίωση ο διαχειριστής οφείλει να απόσχει της πράξεως. Αν παραταύτα επιχειρηθεί η πράξη, αυτή θα δεσμεύει προφανώς την εταιρία, εκτός αν ο τρίτος προς τον οποίο επιχειρήθηκε τελούσε σε γνώση της εναντίωσης (βλ. και πάλι τη σχετική ενότητα για την Ο.Ε.). Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τη διαχείριση της Ο.Ε. Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των εταίρων κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων εφαρμόζονται και στην Ε.Ε όσα ισχύουν και στην Ο.Ε. Έτσι: - Αν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στο καταστατικό, δικαίωμα και υποχρέωση διαχείρισης της εταιρίας έχουν όλοι οι εταίροι (κανόνας ατομικής διαχείρισης).

15 ΙΙΙ. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου Α. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις 1. Γενικά Εταιρική ιδιότητα ετερόρρυθμου εταίρου Δικαιώματα εταίρου Υποχρεώσεις εταίρου Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στο προϊόν της εκκαθάρισης) Δικαίωμα ελέγχου των εταιρικών λογαριασμών και βιβλίων της εταιρίας (εκτός αν το καταστατικό το απαγορεύει ή το περιορίζει) Υποχρέωση αποφυγής πράξεων μη αναγωνισμού (εκτός αν το καταστατικό ή (ομόφωνη απόφαση των εταίρων) τις επιτρέπει Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημιές

16 2. Ειδικότερα: Η υποχρέωση του ετερόρρυθμου εταίρου για συμμετοχή στις ζημίες της εταιρίας Ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στις ζημίες της εταιρίας έως το ποσό της εισφοράς του, εκτός αν στην εταιρική σύμβαση προβλέπεται η συμμετοχή του για ορισμένο μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. Τούτο έχει την έννοια ότι: - ότι η καταβεβλημένη πάσης φύσεως εισφορά του ετερόρρυθμου στην εταιρία υπόκειται στα αποτελέσματα της εταιρικής δράσης και, ως στοιχείο της εταιρικής περιουσίας, μπορεί να διατίθεται προς οιονδήποτε (επομένως και για την κάλυψη ζημιών) - το καταστατικό μπορεί να προβλέπει προσωπική συμμετοχή του ετερόρρυθμου στις ζημιές με ένα μεγαλύτερο της εισφοράς του πάντως όμως συγκεκριμένο και περιορισμένο- χρηματικό ποσό, οπότε η ευθύνη του απέναντι στην εταιρία για συμμετοχή στις ζημιές της συγκεκριμενοποιείται ποσοτικά με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στις ζημίες (βλ. και αμέσως κατωτέρω).

17 Β. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ Γενικά: Σε περίπτωση που ο ετερόρρυθμος έχει καταβάλει την εισφορά του δεν ευθύνεται για τα εταιρικά χρέη με την προσωπική του περιουσία (ούτε όμως και μέχρι του ύψους της εισφοράς τους). Απλά η εισφορά του, ως τμήμα της εταιρικής περιουσίας, υπόκειται στον επιχειρηματικό κίνδυνο και μπορεί να απολεσθεί σε περίπτωση που η εταιρία έχει ζημιές. Ειδικότερα: Περιπτώσεις περιορισμένης, αλλά άμεσης και εις ολόκληρον ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου μπορεί να υπάρξει: - όταν στο καταστατικό ορίζεται ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος, πέρα από την εισφορά του, ευθύνεται μέχρις ενός ορισμένου ποσού. Στην περίπτωση αυτή ευθύνεται προσωπικά και σε ολόκληρο, μέχρι όμως του περιορισμένου ποσού της ευθύνης του - εάν ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει καταβάλει την εισφορά του, δηλ. την οφείλει εν όλω ή εν μέρει προς την εταιρία), τότε ευθύνεται έναντι των τρίτων με την ατομική του περιουσία προσωπικά μέχρι την αξία της οφειλόμενης εισφοράς του. Έτσι: - ο εταιρικός δανειστής μπορεί να στραφεί ευθέως εναντίον του για την εξόφληση του εταιρικού χρέους, ο δε εταίρος θα ευθύνεται με όλη του μεν την ατομική περιουσία, περιορισμένα όμως, μέχρι την αξία της οφειλόμενης εισφοράς. - ο συνεταίρος που κατέβαλε σε τρίτον εταιρικό χρέος μπορεί να αναχθεί αν δεν ικανοποιείται από την εταιρία- κατά του ετερόρρυθμου (που οφείλει την χρηματική του εισφορά στην εταιρία), απαιτώντας απ αυτόν ευθέως να του καταβάλει το μερίδιο του χρέους που του αναλογεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στις ζημιές της εταιρίας, μέχρι όμως του ποσού της οφειλόμενης χρηματικής εισφοράς.

18 Ο εισερχόμενος μετά τη σύσταση της εταιρίας ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται, με τους ίδιους τρόπους που αναφέρθηκαν ανωτέρω (ανάλογα δηλ. με το εάν ι) έχει καταβάλει την εισφορά του και/ή ιι) στο καταστατικό ορίζεται ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος, πέρα από την εισφορά του, ευθύνεται μέχρις ενός ορισμένου ποσού), και για τα προ της εισόδου του χρέη. Αντίθετη συμφωνία όσον αφορά στην ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου, δεν ισχύει έναντι των τρίτων (έχει όμως ισχύ έναντι των συνεταίρων). Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρίας Στην περίπτωση κατά την οποία μια ετέρορρυθμη εταιρία ξεκινήσει τη λειτουργία της πριν από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ., κάθε ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται έναντι των τρίτων ως ομόρρυθμος για τα εταιρικά χρέη που δημιουργήθηκαν στο μεσοδιάστημα μεταξύ έναρξης λειτουργίας και καταχώρισης της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ ως ομόρρυθμος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συμμετείχε στην εταιρία ως ετερόρρυθμος εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθμος εταίρος εισήλθε στην εταιρία στο μεσοδιάστημα μεταξύ έναρξης λειτουργίας και καταχώρισης της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

19 IV. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων 1. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Για τη μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στην ετερόρρυθμη εταιρία θα έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις που ισχύουν για το θέμα στην Ο.Ε. (βλ. σχετική ενότητα στην ανάλυση για την Ο.Ε.). Ως εκ τούτου προϋπόθεση για να είναι δυνατή η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής είναι: - η ύπαρξη σχετικής ρήτρας στο καταστατικό ή - η συναίνεση όλων των εταίρων (άρθρο 256 Ν 4072/2012) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία από τις προϋποθέσεις αυτές, η εγκυρότητα της μεταβίβασης θα εξαρτηθεί από την εκ των υστέρων έγκριση των άλλων εταίρων. Για κάθε μεταβολή σε σχέση με τα πρόσωπα, τόσο των ομόρρυθμων όσο και των ετερόρρυθμων εταίρων της Ε.Ε., πρέπει να λάβει χώρα τροποποίηση του καταστατικού και τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, που επιβάλλει ο νόμος, δηλ. καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού και νόμιμη δημοσίευση αυτής, ούτως ώστε η μεταβίβαση να αντιτάσσεται έναντι των τρίτων.

20 1.1. Συνέπεια της μεταβίβασης της εταιρικής συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου: Ο αποκτών νέος εταίρος υπεισέρχεται ως ετερόρρυθμος στη νομική θέση του εταίρου που αποχώρησε, πράγμα που ισχύει τόσο, όσον αφορά στις υποχρεώσεις, όσο, και όσον αφορά στα δικαιώματά του. Έτσι: - Αν ο αποχωρήσας εταίρος δεν είχε καταβάλει την εισφορά του στην εταιρία, η υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται μαζί με την εταιρική συμμετοχή στο νέο εταίρο, με την εξής επισήμανση: - έναντι της εταιρίας, για την καταβολή της εισφοράς υπέχουν παράλληλη ευθύνη και οι δύο. - έναντι των εταιρικών δανειστών, η ευθύνη του αποχωρήσαντος εταίρου ισχύει μόνο για τα χρέη, που είχαν δημιουργηθεί μέχρι την αποχώρησή του και τη δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού και νόμιμη δημοσίευση αυτής, ούτως ώστε τα αποτελέσματα της μεταβίβασης αναφορικά με την ευθύνη του αποχωρήσαντος εταίρου (ότι δηλ. δεν δημιουργείται ευθύνη του για τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρησή του) να αντιτάσσονται έναντι των τρίτων. - Αν ο αποχωρήσας ετερόρρυθμος εταίρος είχε καταβάλει την εισφορά του, η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής δεν συνεπάγεται ευθύνη του για τα υπάρχοντα κατά την αποχώρησή του εταιρικά χρέη.

21 - Αν ο αποχωρήσας ετερόρρυθμος εταίρος είχε απεριόριστη ευθύνη έναντι των καλόπιστων τρίτων, διότι το όνομά του είχε περιληφθεί στην εταιρική επωνυμία ή διότι είχε ανατεθεί σε αυτόν η εκπροσώπηση της εταιρίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απεριόριστη ευθύνη του έναντι των εν λόγω τρίτων δεν μεταβιβάζεται στον νέο ετερόρρυθμο εταίρο, αλλά συνεχίζει να ευθύνεται ο ίδιος απεριόριστα έναντι των τρίτων και μετά την έξοδό του από την εταιρία. Τούτο, επειδή η εν λόγω ευθύνη συναρτάται με περιστατικά, που αφορούν στο πρόσωπο του εταίρου, που μεταβίβασε την εταιρική του συμμετοχή. 2. Είσοδος νέου εταίρου Όπως και στην ο.ε, και στην ε.ε είναι δυνατόν να εισέλθει νέος εταίρος μετά τη σύστασή της, εφόσον τούτο προβλέπεται στο καταστατικό ή εφόσον ληφθεί ομόφωνη απόφαση από τους εταίρους. Την είσοδό του πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση του καταστατικού και καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ. Ο νέος εταίρος πρέπει να καταβάλει στην εταιρία την εισφορά του, η οποία είναι υπέγγυα σε όλα τα εταιρικά χρέη. 3. Αποχώρηση εταίρου Κάθε εταίρος μπορεί, καταρχήν, να εξέλθει εκούσια από την εταιρία (να παραιτηθεί) με απλή δήλωσή του προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους, οποτεδήποτε και χωρίς επίκληση σπουδαίου λόγου, ΕΚΤΟΣ ΑΝ προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό (άρθρο 261). Ο εξερχόμενος εταίρος αποκτά δικαίωμα είσπραξης της αξίας της εταιρικής του συμμετοχής στο τέλος της εταιρικής χρήσης.

22 V. Η λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας Η λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας επέρχεται για τους ίδιους, όπως για την ομόρρυθμη, λόγους (βλ. ανάλυση για την Ο.Ε.). Νόμιμοι λόγοι περάτωσης (λήξης) της Ε.Ε. Α. Η πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Β. (Ομόφωνη) απόφαση των εταίρων Γ. Πτώχευση της εταιρίας Δ. Δικαστική απόφαση που διατάσσει τη λύση για σπουδαίο λόγο Ε. Λόγοι που αναφέρονται στο καταστατικό ΣΤ. Μονοπρόσωπη εταιρία Υπάρχει όμως και ένας επιπλέον λόγος λύσης: Ζ. Η Ε.Ε λύεται και σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, όχι όμως αμέσως, αλλά μετά την παρέλευση διμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν καταστεί νέος ομόρρυθμος εταίρος, ένας ήδη ετερόρρυθμος εταίρος ή εισερχόμενος τρίτος (π.χ κληρονόμος του θανόντος εταίρου), με τροποποίηση του καταστατικού και καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ εντός διμήνου. Στο διάστημα αυτό η εταιρία, η εταιρία ευρίσκεται σε αδράνεια.

23 VI. Η εκκαθάριση της Ε.Ε. Για την εκκαθάριση της ε.ε. εφαρμόζονται όσα ισχύουν και για την εκκαθάριση της ο.ε. Ετερόρρυθμος εταίρος ως εκκαθαριστής Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί και ο ετερόρρυθμος εταίρος. Η ανάμειξή του στην εκκαθάριση δεν επηρεάζει το περιορισμένο της ευθύνης του, υπό την προϋπόθεση όμως ότι έχει δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ η λύση της εταιρίας και τα ονόματα των εκκαθαριστών, ούτως ώστε να έχουν οι τρίτοι τη δυνατότητα να λάβουν γνώση ότι η εταιρία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Και τούτο επειδή, αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση της λύσης, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί στους τρίτους η εντύπωση ότι η εταιρία λειτουργεί κανονικά και ότι ο εταίρος που την εκπροσωπεί είναι ομόρρυθμος και συνεπώς έχει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η εταιρία, ως νομικό πρόσωπο, πρέπει να διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ

24 Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ) Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας Η πιο σωστή βάση για τη σύλληψη της έννοιας της αφανούς εταιρίας είναι η διάκριση των εταιριών σε εξωτερικές και εσωτερικές εταιρίες. Αφανής είναι η εταιρία εκείνη που ενεργεί μόνο στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων και δεν έχει νομική προσωπικότητα. Η δραστηριότητα που τείνει στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού (δηλ. η απόκτηση δικαιωμάτων και η ανάληψη υποχρεώσεων) αναπτύσσεται στο όνομα του ενός και μοναδικού εταίρου (και όχι στο όνομα της εταιρίας ή των συνεταίρων του), που καλείται εμφανής, σε αντίθεση με άλλους εταίρους, που καλούνται αφανείς, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στους τρίτους, και έχουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο νόμος. Ο εμφανής εταίρος δικαιούται και υποχρεούται έναντι των συνεταίρων του να μεταβιβάζει τα οικονομικά αποτελέσματα της δράσης του με βάση τη μεταξύ τους εταιρική σύμβαση. Η αφανής εταιρία μπορεί να έχει ένα ή περισσότερους αφανείς εταίρους, οι σχέσεις των οποίων ορίζονται από την εταιρική σύμβαση και τις διατάξεις του ΑΚ. Αντίθετα, δεν νοείται αφανής εταιρία με περισσότερους εμφανείς εταίρους. Σε μια τέτοια περίπτωση είτε θα υπάρχουν στην πραγματικότητα περισσότερες παράλληλες αφανείς εταιρίες, είτε θα πρόκειται για μια αδημοσίευτη «εν τοις πράγμασι» εταιρία μεταξύ των περισσότερων «εμφανών» εταίρων, διεπόμενη από το δίκαιο της ομόρρυθμης εταιρίας, με συμμετοχή των αφανών στην κοινή επιχείρηση των εμφανών

25 ΙΙ. Η χρησιμότητα της αφανούς εταιρίας Συχνά υπάρχουν λόγοι αντικειμενικοί ή υποκειμενικοί, που δεν επιτρέπουν σε κάποιον να εμφανίζεται επίσημα ότι συμμετέχει σε εταιρία ή ότι αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα: είτε επειδή έτσι πιστεύει ότι εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντά του, είτε επειδή με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτουν τα λεγόμενα ασυμβίβαστα ή τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που θεσπίζει ο νόμος (π.χ. δημόσιος υπάλληλος ο οποίος δεν μπορεί να αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα), είτε, τέλος, επειδή ο εταιρικός αυτός τύπος δεν χρειάζεται διατυπώσεις δημοσιότητας. Παράδειγμα: 1) Κατά τις διατάξεις των άρθρων του νόμου 1044/71, όπως ισχύουν σήμερα, σε αναπήρους και θύματα πολέμου, καθώς και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες προσώπων, μπορεί να παραχωρηθεί δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρων, που είναι τοποθετημένα επάνω στα πεζοδρόμια. Τo ως άνω δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο με πράξεις εν ζωή και προσωποπαγές, δηλ. πρέπει να ασκείται από το δικαιούχο αυτοπροσώπως. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η εκμίσθωσή του για χρονικό διάστημα μιας τριετίας, υποκειμένης σε παράταση, για εξαιρετικούς λόγους. Η αφανής εταιρία η οποία καταρτίζεται μεταξύ του μισθωτή (ενοικιαστή) περιπτέρου και τρίτου, με στόχο την εκμετάλλευσή του, δεν συνεπάγεται μεταβίβαση της χρήσεως του περιπτέρου oύτε προς την εταιρία, αφού αυτή στερείται νομικής προσωπικότητος, oύτε προς τον αφανή εταίρο, η συμμετοχή του οποίου στην εταιρία περιορίζεται μόνα στα κέρδη και τις ζημίες της εμπορικής επιχειρήσεως, που ασκεί o εμφανής εταίρος. 2) Σύμφωνα με την γενική αρχή του διοικητικού δικαίου απαγορεύεται η παραχώρηση προσωπικής άδειας σε τρίτο. Τούτο ισχύει και για την άδεια πράκτορα του ΟΠΑΠ. Η σύσταση αφανούς εταιρίας καταρτίζεται μεταξύ του πράκτορα διάθεσης του δελτίου προγνωστικών και τρίτου, με σκοπό την εκμετάλλευση της λειτουργίας πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, που λειτουργεί στο όνομά του, και η οποία δεν συνεπάγεται "υπενοικίαση ή παραχώρηση της χρήσης της χορηγηθείσας στον πράκτορα άδειας" που απγαορεύεται από το νόμο.

26 ΙΙΙ. Τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας 1. Αποτελεί εταιρία με την έννοια του νόμου (συνέπεια του χαρακτηρισμού της ως εταιρίας, είναι η υποχρέωση των εταίρων για εισφορά). 2. Είναι προσωπική εταιρία (με κεφαλαιουχικά στοιχεία, αφού ο αφανής εταίρος μετέχει μόνο οικονομικά σ' αυτήν). 3. Είναι εσωτερική εταιρία. Αυτό σημαίνει ότι ο εταιρικός δεσμός λειτουργεί μόνο στις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων. Προς τα έξω δεν εμφανίζεται η εταιρία (είτε ως νομικό πρόσωπο είτε ως ένωση προσώπων), ούτε οι αφανείς εταίροι. Εμφανίζεται μόνο ο εμφανής εταίρος, που συναλλάσσεται στο όνομά του (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει σημασία, αν στους τρίτους είναι γνωστό ότι ο εμφανής εταίρος δεν ενεργεί μόνο για δικό του λογαριασμό αλλά ότι είναι εταίρος αφανούς εταιρίας). 4. Αυτονόητη συνέπεια του εσωτερικού χαρακτήρα της αφανούς εταιρίας είναι ότι ο εταιρικός αυτός τύπος δεν έχει νομική προσωπικότητα (και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η). 5. Αν και λέγεται ότι αποτελεί ότι αποτελεί εμπορική εταιρία, αυτό δεν είναι ακριβές. Εφόσον ο εμφανής εταίρος ασκεί εμπορικές πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα, μόνο αυτός αποκτά την εμπορική ιδιότητα, όχι και οι αφανείς εταίροι (αφού ο εμφανής δεν δρα και στο όνομα των αφανών αλλά μόνο στο δικό του όνομα). Πάντως η αφανής εταιρία είναι εταιρία του εμπορικού δικαίου αν και δεν είναι κατ' ακριβολογία εμπορική.

27 IV. Σύσταση της αφανούς εταιρίας Οι γενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρίας απαιτούνται και για τη σύσταση αφανούς εταιρίας (οι προϋποθέσεις αυτές αναλύθηκαν σε άλλες θεματικές του μαθήματος). Επισημαίνουμε τα ακόλουθα αναφορικά με ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύσταση της αφανούς εταιρίας: 1. Ύπαρξη δύο τουλάχιστον προσώπων Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ο δε εμφανής εταίρος πρέπει να έχει εμπορική ικανότητα, ενώ για τον αφανή αρκεί η ικανότητα προς δικαιοπραξία. 2. Άτυπη σύσταση της αφανούς εταιρίας Για τη σύσταση αφανούς εταιρίας δεν απαιτείται η τήρηση τύπου (εγγράφου) και δεν υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Το τυχόν συντασσόμενο έγγραφο έχει αποδεικτική μόνον σημασία (η ύπαρξη αφανούς εταιρίας αποδεικνύεται με κάθε αποδεικτικό μέσο). Οι όροι της εταιρικής σύμβασης, εφόσον παρεκκλίνουν των ρυθμίσεων του νόμου, αποδεικνύονται υποχρεωτικά με έγγραφο.

28 V. Λειτουργία της αφανούς εταιρίας 1. Η εισφορά των αφανών εταίρων Αν και η αφανής εταιρία δεν έχει συνήθως εταιρική περιουσία, οι εταίροι, εμφανείς και αφανείς, έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορά. Η καταβολή των εισφορών μπορεί να διαμορφωθεί ως ακολούθως: - η εισφορά του αφανούς εταίρου, που μπορεί να είναι είτε σε χρήμα είτε σε είδος, καταβάλλεται στον εμφανή εταίρο, δηλ. σ' αυτόν μεταβιβάζεται το αντικείμενο της εισφοράς, κατά κυριότητα ή κατά χρήση. - η μεταβίβαση μπορεί να γίνεται κατά ιδανικά μερίδια, ούτως ώστε επί του εισφερόμενου αντικειμένου να δημιουργείται κοινωνία δικαιώματος μεταξύ εμφανούς και αφανών εταίρων. 2. Η διοίκηση Η διαχείριση της αφανούς εταιρίας ανήκει προφανώς στον εμφανή εταίρο (αυτό προκύπτει από τη φύση της εταιρίας και από το γεγονός ότι ο εμφανής εταίρος ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της εταιρίας). Τα αποκτώμενα δε από την διαχείριση της εταιρίας περιέρχονται στην περιουσία του εμφανούς εταίρου. Οι τρίτοι αποκτούν δικαιώματα και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις μόνον έναντι του εμφανούς εταίρου (ακόμη και αν γνωρίζουν την ύπαρξη της εταιρίας). Ανάκληση του διαχειριστή δεν μπορεί να υπάρξει.

29 Εφόσον, όπως αναφέρθηκε, ο εμφανής εταίρος συμβάλλεται στο όνομά του (και όχι στο όνομα της εταιρίας), δεν τίθεται θέμα εκπροσώπησης από αυτόν των άλλων εταίρων ούτε χρήσης εταιρικής επωνυμίας. Συνεπεία αυτού είναι ότι: - ο εμφανής εταίρος ευθύνεται (με την προσωπική του περιουσία) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει έναντι των τρίτων (άλλο το θέμα αν στις εσωτερικές τους σχέσεις ο αφανής έχει αναλάβει την υποχρέωση να καλύπτει τον εμφανή). Και τούτο διότι ο εμφανής, παρά το γεγονός ότι "εκπροσωπεί" την εταιρία συμβάλλεται στο όνομά του. - αυτά που αποκτά ο εμφανής εταίρος από τη διαχείριση, ανήκουν μόνο σ' αυτόν. Μόνο αν τα αποκτώμενα είναι χρήματα έχει ο εμφανής εταίρος την υποχρέωση να τα διανείμει υπό τη μορφή κερδών. Βάσει πάντως της εταιρικής συμφωνίας ο εμφανής θα έχει αναλάβει την υποχρέωση να μεταβιβάζει τα αποκτήματα και στον αφανή εταίρο (π.χ. κατά το λόγο συμμετοχής του) ή να τα διανέμει αμέσως.

30 Συμμετοχή του αφανούς εταίρου στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας Ο αφανής εταίρος συμμετέχει στα κέρδη της εταιρίας κατά το ποσοστό ή το ποσό που έχει συμφωνηθεί στην εταιρική σύμβαση, διαφορετικά -αν δεν προβλέπεται τίποτα στην εταιρική σύμβαση- η συμμετοχή του θα είναι κατ' ίσα μέρη, ανεξαρτήτως εισφοράς. Επίσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο αφανής εταίρος μετέχει στις ζημίες που προκύπτουν κατά το ίδιο ποσοστό με τα κέρδη. Μπορεί να συμφωνηθεί ότι η συμμετοχή του στις ζημίες δεν υπερβαίνει την αξία της εισφοράς του. Τούτο σημαίνει ότι μπορεί να συμφωνηθεί: - ο αποκλεισμός του αφανούς εταίρου από τις ζημίες της εταιρίας, αν ο αυτός (αφανής εταίρος) έχει ήδη καταβάλει την εισφορά του στον εμφανή - ότι, αν ο αφανής εταίρος οφείλει ακόμη την εισφορά του, θα ευθύνεται έναντι του εμφανούς για συμμετοχή στις ζημιές μέχρι την αξία της εισφοράς του - ότι ο αφανής εταίρος θα ευθύνεται πέραν της καταβεβλημένης εισφοράς, και με την προσωπική του περιουσία, μέχρι όμως την αξία της εισφοράς που έχει καταβάλει. Τα κέρδη και οι ζημίες υπολογίζονται από τον εμφανή εταίρο στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή στον συμφωνημένο από τα μέρη χρόνο και στον χρόνο λύσης της εταιρίας. Τότε μόνον ο εμφανής εταίρος είναι υποχρεωμένος σε λογοδοσία και σε καταβολή των αναλογούντων κερδών στους εμφανείς. Τότε επίσης δικαιούται να ζητήσει από τους αφανείς εταίρους και το μερίδιο συμμετοχής τους στις ζημιές της εταιρίας.

31 VI. Η περάτωση της αφανούς εταιρίας 1. Η λύση της εταιρίας 1.1. Λόγοι λύσης της αφανούς εταιρίας Η αφανής εταιρία λύεται για τους ίδιους λόγους για τους οποίους λύεται η αστική εταιρία. Ο θάνατος, η πτώχευση, η θέση σε δικαστική συμπαράσταση και η καταγγελία επιφέρουν τη λύση της εταιρίας, ακόμη και αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αφανούς εταίρου. Επιπλέον, λύση επιφέρει: η πάροδος του χρόνου διάρκειας, η ομόφωνη απόφαησ των εταίρων καθώς και η αδυναμία πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρίας. 2. Η εκκαθάριση της εταιρίας Η εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας: - διενεργείται από τον εμφανή εταίρο. - συνίσταται στην απόδοση στον αφανή εταίρο της αξίας της συμμετοχής του, μειωμένης κατά τις ζημίες που του αναλογούν. Η κατά χρήση εισφορά του αφανούς εταίρου επιστρέφεται αυτούσια.

32 Ως προς τη διανομή: - Απόδοση της εταιρικής εισφοράς Η εταιρική εισφορά αποδίδεται στους εταίρους, εφόσον το ενεργητικό της εταιρίας επαρκεί για την πληρωμή των χρεών της προς τρίτους και τους εταίρους. Αν δεν επαρκεί το ενεργητικό, αποδίδεται στους εταίρους το ποσό της εισφοράς που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών, κατά την αναλογία που βαρύνει καθένα απ' αυτούς. - Συμμετοχή του αφανούς εταίρου στις ζημίες μετά τη λύση της εταιρίας Το ποσό που λείπει για την εξόφληση των χρεών και την απόδοση των εισφορών αποτελεί ζημία. Η ζημία αυτή κατανέμεται στους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής του στις ζημίες, κατά την εταιρική συμφωνία, ή αν δεν ορίζεται τίποτα σχετικο, κατά ίσα μέρη (ανεξαρτήτως του ύψους της εισφοράς τους).

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 2ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 3ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (συνεχ.) Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε»

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: «Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» σπουδαστής Χαρίτος Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Σωτηριάδου Δομνίκη Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Θ.Ε. ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΟ 10) ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 Ορθογραφία! Εταιρίες ή Εταιρείες;;; κ.ν. 2190/1920: «Εταιρεία», αλλά μετά την μεγάλη αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διδάσκουσα: Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου Λέκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΓΕΝΑ ΝΙΚΑΡΕΤΗ Α.Μ.: 791 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε.

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση (άρθρο 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του K.N.2190/20

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

2) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΣΗ ΙΚΕ:

2) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΣΗ ΙΚΕ: Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014 Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. - Συγχώνευση ατοµικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. - Ε.Π.Ε. - ηµοσίευση σε οικονοµική εφηµερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισµού περάτωσης εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) Ενότητα 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΙΑΣ:: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΑ ΜΕ ΒΙΙΒΛΙΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΙΑΣ -- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως: Αθήνα, 04-04 - 2011 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-3332 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr Για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφ/νων συντάσσεται από την Υπηρεσία Δελτίο Εγγραφής ασφαλισμένου παρουσία του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:1049 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Σελίδα 1

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:1049 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Σελίδα 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:1049 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...ΣΕΛΙΔΑ 3 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ...ΣΕΛΙΔΑ 4 ΙΙΙ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αριθμ. Κ1-884 οικ./19-4-2012 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

Α) Αριθμ. Κ1-884 οικ./19-4-2012 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Α) Αριθμ. Κ1-884 οικ./19-4-2012 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. ΚΑΙ Β) Αριθμ. Κ1-941 οικ./27-4-2012 Καθορισμός του τρόπου, διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ONE-MAN BUSINESS OR COMPANY ΑΠΟ ΤΙΣ :

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ONE-MAN BUSINESS OR COMPANY ΑΠΟ ΤΙΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ONE-MAN BUSINESS OR COMPANY ΑΠΟ ΤΙΣ : ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΜ 8994

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ: ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει του άρθρου 96 του Ν. 4072/2012 και των διατάξεων των άρθρων 42,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920) Της

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σύσταση λειτουργία φορολογία προσωπικών εταιριών» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σύσταση λειτουργία φορολογία προσωπικών εταιριών» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα: «Σύσταση λειτουργία φορολογία προσωπικών εταιριών» ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑ Α Φωής ηµήτριος Α.Μ. 6719 Φασουλάς Ευάγγελος Α.Μ. 7165 Καψάλης

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση, Λειτουργία και Φορολογία μιας Ομόρρυθμης Εταιρίας με Β κατηγορίας βιβλία.

Σύσταση, Λειτουργία και Φορολογία μιας Ομόρρυθμης Εταιρίας με Β κατηγορίας βιβλία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Σύσταση, Λειτουργία και Φορολογία μιας Ομόρρυθμης Εταιρίας με Β κατηγορίας βιβλία. Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΞΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ Ο.Ε. ΜΕ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα