ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014"

Transcript

1 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/ Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση του Κοσμήτορα, Καθηγητή κ. Σ. Κίντζιου, συνήλθε σήμερα 06 Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο γραφείο του κ. Η. Ηλιόπουλου (1ος όροφος Κτίριο Χασιώτη), για την πραγματοποίηση της 9ης συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής (αριθμός 9). Παρόντες είναι οι κ.κ.: - Σπύρος Κίντζιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης - Αντώνης Ζαμπέλας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου - Ηλίας Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας - Χαράλαμπος Κασίμης, Καθηγητής, Πρόεδρους του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπρόσωποι φοιτητών: Δεν έχουν οριστεί. Γραμματέας: κα Ευρυδίκη Σπυροπούλου Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις Τμημάτων της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης για προγράμματα σπουδών Ο Κοσμήτορας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης Καθηγητής κ. Σ. Κίντζιος, ενημέρωσε τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, καθώς και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, από τη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, το οποίο κατατέθηκε στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου με αρ. πρωτ. 3167/ μετά από εισήγηση της Γ.Σ. του Τμήματος (συνεδρία 8η/ ) και της Κοσμητείας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης (συνεδρία 8η/ ), καθώς και το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, το οποίο κατατέθηκε στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου με αρ. πρωτ. 3168/ μετά από εισήγηση της Γ.Σ. του Τμήματος (συνεδρία 476η/ ) και της Κοσμητείας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης (συνεδρία 8η/ ), δεν έχουν υποβληθεί στη Σύγκλητο προς συζήτηση και έγκριση. Για το λόγο αυτό, κατατέθηκαν από τους Προέδρους των εν λόγω Τμημάτων και τον Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιο δύο επιστολές (ημ. 16/04/2014 & 28/04/2014) προς τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Κων/νο Φεγγερό, με τις οποίες υπογραμμίζεται η ανάγκη υλοποίησης των νέων ΠΠΣ, λαμβάνοντας

2 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ. 2 υπόψη τη μεταβολή του αντικειμένου και της αποστολής των δύο προαναφερθέντων Τμημάτων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια στο Π.Δ. 80/2013 (Α 119), καθώς και το γεγονός ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου των δύο Τμημάτων για τους φοιτητές που πρόκειται να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος Σε συνέχεια των επιστολών αυτών, ακολούθησε ενημέρωση των Προέδρων των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου καθώς και του Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Κων/νο Φεγγερό, αναφορικά με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό που διέπουν τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου και την εν γένει λειτουργία του. Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7, του άρθρου 8 παρ. 20 εδαφ. α & η, του άρθρου 9 παρ. 9 εδαφ. α & β και του άρθρου 10 παρ. 6 εδαφ. γ & ε, του άρθρου 30 παρ. 1 & 2 εδαφ. α και β, του άρθρου 31 και του άρθρου 32 παρ. 1 & 2 του ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159), το Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού πιστοποίησης Προσόντων και επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», το Ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και το Ν. 4142/2013 (Α 83) «Αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ.)» β) Του π.δ. 377/1989 (Α 166) «Μετονομασία της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (ΑΓΣΑ), Της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) και της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ), κατάτμηση ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 13 & 14 του άρθρου 112 του Ν. 1892/90 (Α 101), του π.δ. 226/1995 (Α 130) «Μετονομασία του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών», του άρθρου 1 του π.δ. 150/1997 (Α 128) «Μετονομασία Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 317/1999 (Α 304) «Μετονομασία του Τμήματος Γεωργικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», του άρθρου 1 του π.δ. 149/2007 (Α 192) «Μετονομασία των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών» καθώς και του π.δ. 80/2013 (Α 119) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» γ) Του Άρθρου 10, παρ. (α) περίπτωση (ix) του Εσωτερικού Κανονισμού του Γ.Π.Α.

3 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ Την κατάθεση προς έγκριση από τη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας (αρ. πρωτ. Κεντρικής Διοίκησης 3167/ ) καθώς και του τροποποιημένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (αρ. πρωτ. Κεντρικής Διοίκησης 3168/ ) 3. Τις δύο (2) έγγραφες αιτήσεις (ημ. 16/04/2014 & ημ. 28/04/2014) των Προέδρων των εν λόγω Τμημάτων κ.κ. Καθηγητή Η. Ηλιόπουλου & Καθηγητή Α. Ζαμπέλα, καθώς και του Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, με τις οποίες υπογραμμίζεται η ανάγκη υλοποίησης των νέων ΠΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή του αντικειμένου και της αποστολής των δύο προαναφερθέντων Τμημάτων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια στο Π.Δ. 80/2013 (Α 119), καθώς και το γεγονός ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου των δύο Τμημάτων για τους φοιτητές που πρόκειται να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος Την ενημέρωση που έλαβαν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και ο Κοσμήτορας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Κων/νο Φεγγερό, αναφορικά με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό που διέπουν τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου και την εν γένει λειτουργία του αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 3 «Στο πτυχίο αναγράφεται ο τίτλος του γεωπόνου και η ονομασία του τμήματος φοίτησης» και της παραγράφου 5 «Ο ελάχιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10)» του άρθρου 8 του π.δ. 377/89 (Α 166), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 13 & 14 του άρθρου 112 του Νόμου 1892/90 (Α 101), έτσι ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τις διατάξεις του π.δ. 80/2013 (Α 119) αλλά και όλη την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» και μετά το Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού πιστοποίησης Προσόντων και επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

4 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ. 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ (αρ. συνεδρίας 8/ ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ημ. συνεδρίας 18/03/2014) Κορμού (Κο) Υποχρεωτικό (Υ) Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Ειδίκευσης (Ε) Κατ'επιλογήν (ΕΥ) (σύνολο το εξάμηνο) (1 ECTS = 25 ώρες) ECTS ανά εξάμηνο Κατεύθυνσης (Κα) πράξης, Εξάμηνο - α/α Διαλέξεις Εργασίες, Φροντιστ. Εργαστηρ. Μελέτη ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 1-1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Κο Υ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Κο Υ ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Κο Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κο Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κο Υ ΦΥΣΙΚΗ Κο Υ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ Κο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Κο Υ

5 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Κο Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟς & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κο Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Κο Υ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Κο Υ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε Υ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κο Υ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Κο Υ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε Υ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κο Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κο Υ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Υ Ανάπτυξη ΖΩΩΝ και μεταγωγη σηματοσ Κο Υ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κο Υ ΕΞΕΛΙΞΗ Κο Υ ΜΟΡΙΑΚΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ Ε Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA - ΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Υ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κο Υ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ε Υ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Ε Υ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε Υ

6 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Κο Υ ΝΑΝΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ε Υ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Κο Υ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Κο Υ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε Υ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ & ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κο Υ Επιλογή από ΘΕ ζυγού εξαμήνου Επιλογή από ΘΕ ζυγού εξαμήνου Επιλογή από ΘΕ μονού εξαμήνου 5 38 Επιλογή από ΘΕ μονού εξαμήνου 5 39 Επιλογή από ΘΕ μονού εξαμήνου 5 40 Επιλογή από ΘΕ μονού εξαμήνου 5 Π.Μ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 20 ΕΚΠΕ Εκπαίδευση με κοινωνικούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς Επιλογή από ΘΕ ζυγού εξαμήνου 5 42 Επιλογή από ΘΕ ζυγού εξαμήνου 5 ΠΜ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 20 ΕΚΠΕ Εκπαίδευση με κοινωνικούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς

7 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ. 7 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ε1 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κα ΕΥ Ε2 ΕΝΟΡΓΑΝΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κα ΕΥ Ε3 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κα ΕΥ Ε4 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κα ΕΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ε5 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Κα ΕΥ Ε6 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Κα ΕΥ Ε7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Κα ΕΥ Ε8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κα ΕΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ε9 Αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμων Κα ΕΥ Ε10 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Κα ΕΥ Ε11 Εφαρμοσμενη γενετικη ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΩΝ Κα ΕΥ Ε12 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Κα ΕΥ Ε13 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Κα ΕΥ Ε14 μεθοδοι στη δομικη βιολογια Κα ΕΥ Ε15 Mοριακη βιολογια ΙΙ Κα ΕΥ Ε16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κα ΕΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ε17 ΑΝΑΤΟΜ. & ΦΥΣΙΟΛ. ΑΓΡ. ΖΩΩΝ Κα ΕΥ Ε18 ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ Κα ΕΥ

8 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ. 8 Ε19 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Κα ΕΥ Ε20 ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΑΓΚΤΟΛΟΓΙΑ Κα ΕΥ Ε 21 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κα ΕΥ Ε22 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κα ΕΥ Ε23 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κα ΕΥ Ε24 Ε25 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κα ΕΥ Κα ΕΥ Ε26 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Κα ΕΥ Ε27 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κα ΕΥ Ε28 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ Κα ΕΥ

9 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ. 9 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ (αρ. συνεδρίας 8/ ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ημ. συνεδρίας 01/04/2014) Κωδικός ΜΑΘΗΜΑ Κορμού (Κο) Ειδίκευσης (Ε) Κατεύθυνσης (Κα) Υποχρεωτικό (Υ) Κατ' επιλογήν (ΕΥ) Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες Διαλέξεις Πράξης Εργαστηρ. Μαθηματικά Κο Υ Φυσική Κο Υ Γενική και Ανόργανη Χημεία Κο Υ Στατιστική Κο Υ Βιολογία Κο Υ Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων και στη Διατροφή Κο Υ Πληροφορική Κο Υ Οργανική Χημεία Κο Υ Αναλυτική Χημεία Κο Υ Βιοχημεία Κο Υ Γενική Μικροβιολογία Κο Υ Μοριακή Βιολογία Κο Υ Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ε Υ Μικροβιολογία Τροφίμων Ε Υ Αρχές Μηχανικής Τροφίμων Ε Υ Φυσιολογία Ανθρώπου Ε Υ Βιοχημεία Τροφίμων Ε Υ Χημεία Τροφίμων Ε Υ Διατροφή και Μεταβολισμός Ε Υ Βασικές Διεργασίες Επεξεργασίας Ε Υ 3 Ιστότοπος

10 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ. 10 Κωδικός Τροφίμων Βιοτεχνολογία Τροφίμων Ε Υ Φυσικοχημεία Ε Υ Υποχρεωτικό Κορμού (Κο) (Υ) Πιστωτικές ΜΑΘΗΜΑ Ειδίκευσης (Ε) Ώρες Διδασκαλίας Κατ' επιλογήν Μονάδες Κατεύθυνσης (Κα) (ΕΥ) Πράξης Εργαστηρ. Διαλέξεις Σχεδιασμός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων Ε Υ Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων Ε Υ Διατροφή στα Στάδια της Ζωής Ε Υ Γαλακτοκομία Ε Υ Συντήρηση Τροφίμων Ε Υ Αξιολόγηση Διατροφικής Κατάστασης Ε Υ Οινολογία Ι Ε Υ Υγιεινή Τροφίμων Ε Υ Τοξικολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων Ε Υ Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων Ε Υ Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων Ε Υ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ε Υ Διατροφή και Δημόσια Υγεία Ε Υ Εργαστήριο Μηχανικής Ε Υ Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Ι Ε Υ Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Ε Υ Τεχνολογία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης Ε Υ Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων Ε Υ Μεθοδολογία και Επιδημιολογία της Ε Υ Ιστότοπος

11 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ. 11 Κωδικός Διατροφής Διαχείριση Αποβλήτων Ε Υ Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων ΙΙ Ε Υ Ειδικά Θέματα Διατροφής Ε Υ ΜΑΘΗΜΑ Υποχρεωτικό Κορμού (Κο) (Υ) Πιστωτικές Ειδίκευσης (Ε) Ώρες Διδασκαλίας Κατ' επιλογήν Μονάδες Κατεύθυνσης (Κα) (ΕΥ) Συσκευασία Τροφίμων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων και Νομοθεσία Διαλέξεις Ε Υ 3 Πράξης Εργαστηρ Ε Υ Εισαγωγή στην Κλινική Διατροφή Ε Υ Οικονομικά Βιομηχανιών Τροφίμων Ε Υ Εμπορία (Marketing) Τροφίμων Ε Υ Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Ε Υ Επιχειρηματικότητα Ε Υ Σεμινάρια Επαγγελματισμού και Δεξιοτήτων Ε Υ Οινολογία ΙΙ Ε ΕΥ Εφαρμογές Η/Υ στην Επεξεργασία των Τροφίμων Ε ΕΥ Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή Ε ΕΥ Ενζυμολογία και Βιομηχανικές Ζυμώσεις Τροφίμων Ε ΕΥ Διατροφή και Άθληση Ε ΕΥ Φυσικοχημεία Τροφίμων Ε ΕΥ Τεχνολογία Αλκοολούχων Ποτών Ε ΕΥ Αρχές Μικροβιολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Ε ΕΥ Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων Ε ΕΥ Ιστότοπος

12 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/ ) σελ. 12 Κωδικός Γεωργία Ε ΕΥ Δενδροκομία Ε ΕΥ Διατροφή Ζώων Ε ΕΥ Γενική Αμπελουργία Ε ΕΥ Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Ε ΕΥ Φαρμακολογία Ε ΕΥ ΜΑΘΗΜΑ Υποχρεωτικό Κορμού (Κο) (Υ) Πιστωτικές Ειδίκευσης (Ε) Ώρες Διδασκαλίας Κατ' επιλογήν Μονάδες Κατεύθυνσης (Κα) (ΕΥ) Εργαστηρ. Διαλέξεις Πράξης Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Ε ΕΥ Μελισσοκομία Ε ΕΥ Ειδική Αμπελουργία Ε ΕΥ Λαχανοκομία Ε ΕΥ Εντομολογία Ε ΕΥ Πειραματισμός Ε ΕΥ Ιστότοπος

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΔΑ: AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 8/09/015 Αριθμ.πρωτ. 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Σπουδών Διδάσκοντες Ν001Υ Γενική και Ανόργανη Χημεία Φ.Νόλη, Γ.Ψωμάς, Β. Ταγκούλης (Τμ.Χημείας) Ν003Υ Πληροφορική Β. Μάνος Ν005Υ Μαθηματικά Ν.Φαρμάκης (Τμ.Μαθηματικών) Ν007Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 2013-2014. Αγαπητοί Συνάδελφοι Μέλη της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 2013-2014. Αγαπητοί Συνάδελφοι Μέλη της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 2013-2014 Αγαπητοί Συνάδελφοι Μέλη της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. η/-06-0 (θ. Ο ) με ΑΔΑ: ΒΛΓ69Ο8-ΕΑ5, απόφαση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση «Η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας στην εκπαίδευση» ISBN: 978-960-6818-26-4 Α Έκδοση: 2013 Copyright Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1722 18 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Συγκρουσιακή Πολιτική» στο Τμή μα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2 Εξάµηνο : 2 3300 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ 1280 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1390 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2890 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργ.:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Νοέμβριος 2007 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Koζάνη 21-7 -2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/2047 Πληροφορίες : Βόγδος Πλιάτσιος

Koζάνη 21-7 -2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/2047 Πληροφορίες : Βόγδος Πλιάτσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50100 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682 «Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ www.schl.med.upa.gr www.med.auth.gr καταχωρήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 2011 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 73907/Β7 (ΦΕΚ 1317/ Β /16 09 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα