ί ερευνά χρήσης χρόνου!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ί ερευνά χρήσης χρόνου!"

Transcript

1 ί ερευνά χρήσης χρόνου! Κ U ί ί Συνοπτικά αποτελέσματα άπογραφής δραστηριοτήτων των Αθηναίων κατά τό τών Gerald Gutenschwager, Ph. d. καί Mary Gutenschwager, Ph. d. University of North Carolina, USA Ή ερευνά χρήσης χρόνου (time budget research) έχει χρησιμοποιηθεί διεθνώς άπό κοινωνικούς προγραμματιστές, έπειδή είναι μιά άπό τίς λίγες μεθόδους πού μπορούν νά δώσουν όχι μόνο στοιχεία χρήσιμα στον προγραμματιστή, άλλά έπίσης στοιχεία μέ κάποια κοινωνική (άνθρώπινη) διάσταση πού συχνά δέν λαμβάνεται ύπ όψη άπό τούς ειδικούς. Στήν ερευνά χρήσης χρόνου, τό δείγμα τού πληθυσμού πού πρόκειται νά έρευνηθεΐ έπιλέγεται τυχαία (random sampling) καί στρωματοποιεϊται μέ κριτήρια γεωγραφικά, δημογραφικά, καί μετακίνησης πληθυσμού. Γενικά, ή έρευνα χρήσης χρόνου άπαιτεΐ μεγάλο δείγμα, επειδή ορισμένα χαρακτηριστικά τού δείγματος, όπως τό φύλο, τό έπάγγελμα κτλ., έπιδροΰν άμεσα στή χρήση χρόνου. Οί έρωτώμενοι, μέ τή βοήθεια εκπαιδευμένων έρευνητών, καταχωρούν σέ ειδικό δελτίο διάθεσης χρόνου όλες τίς δραστηριότητες (έκτος τών προσωπικών) καί τόν άντίστοιχο χρόνο πού χρειάστηκε νά διαθέσουν σέ κάθε μιά. Τό δελτίο αύτό άποτελεΐ ένα «τυπικό» άπολογισμό δραστηριοτήτων ένός άτόμου στό διάστημα ένός 24ώρου. Μεθοδολογικές δυσκολίες προκύπτουν άπό τήν άνάγκη έρμηνείας άπό μέρους τού έρωτώμενου άλλά καί τού έρευνητή καί κωδικογράφου, ώς πρός τό τί άκριβώς συνιστδ μιά δραστηριότητα, ποιά δραστηριότητα είναι κύρια όταν ό έρωτώμενος διαθέτει χρόνο σέ δυό δραστηριότητες συγχρόνως (π.χ. σιδερώνει καί άκούει μουσική), κτλ. Παρ όλες τίς δυσκολίες όμως, τόσο στήν Εύρώπη όσο καί στήν Αμερική, έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες γιά τή διεξαγωγή καί άξιοποίηση τής έρευνας χρήσης χρόνου τά τελευταία πενήντα χρόνια, όπως φαίνεται άπό τή σχετική βιβλιογραφία. Ή τελική άξια τής έρευνας χρήσης χρόνου έγκειται φυσικά στό κατά πόσο τά άποτελέσματα τής έρευνας λαμβάνονται ύπ όψη στό σχεδιασμό καί τήν έφαρμογή μιας ορθολογικής κρατικής πολιτικής, καί αύτό έξαρτάται μέχρι ένα σημείο άπό τίς διαθέσεις τών ύπευθύνων. Στήν Αθήνα τό , τό Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών τού 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μέ διευθυντή τόν Προκοπή Βασιλειάδη, όργάνωσε έρευνα χρήσης χρόνου, τής όποιας τά άποτελέσματα δίνουμε εδώ συνοπτικά. Ενδεικτικά, παραθέτουμε καί μερικούς πίνακες καί σχεδιαγράμματα στό τέλος τής έκθεσης. Από τυχαίο δείγμα νοικοκυριών συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια. Αυτά τά νοικοκυριά άποτελούν καί τή βάση τών άποτελεσμάτων πού άναφέρονται εδώ. "Ενα ποσοστό άρνήσεων 13% φαίνεται κατ άρχήν μεγάλο άλλά δέν είναι άσυνήθιστο σέ παρόμοια έρευνα, όπου ό έρωτώμενος χρειάζεται όχι μόνο νά διαθέσει άρκετό χρόνο γιά νά συμπληρώσει τό δελτίο χρήσης χρόνου άλλά έπί πλέον νά παραχωρήσει δύο διαφορετικές συνεν

2 Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ τετράμηνο 1978 τεύξεις γιά νά συμπληρωθούν τά ανάλογα στοιχειοληπτικά δελτία. Συγκεκριμένα, ό ερευνητής επισκέπτεται τόν έρωτώμενο, τοϋ εξηγεί τό μηχανισμό τής ερευνάς καί του άφήνει τά δελτία διαθέσεως χρόνου. Στά δελτία αυτά συμπληρώνει ό έρωτώμενος τίς δραστηριότητες στίς όποιες διέθεσε χρόνο μέσα σ ένα 24ωρο, δηλαδή άπό τά μεσάνυχτα ώς τά μεσάνυχτα τής ήμέρας πού προηγείται τής επίσημης συνέντευξης. Κατά τή συνέντευξη αύτή ό ερευνητής καί πάλι επισκέπτεται τόν έρωτώμενο γιά τή συλλογή γενικών κοινωνικο-οίκονομικών καί άπογραφικών στοιχείων, καί γιά τή συλλογή των δελτίων χρήσης χρόνου πού περνάει σέ ειδικά κωδικογραφημένα έντυπα. γενικά στοιχεία σχετικά μέ τόν τρόπο άνάλυσης τών άποτελεσμάτων τής ερευνάς 336 Μία άπό τίς πιό συνηθισμένες μεθόδους γιά τήν άνάλυση τών στοιχείων χρήσης χρόνου ένός πληθυσμού είναι ό προσδιορισμός τού μέσου χρόνου πού καταναλώνεται στίς διάφορες δραστηριότητες. Εάν ύπολογίσουμε τό μέσο χρόνο σχετικά ομογενούς πληθυσμού, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε νά προσδιορίσουμε «τυπικά» στοιχεία τού συνολικού πληθυσμού. Καί εάν άκόμα ύποθέσουμε δτι οί μέσοι χρόνοι άφοροΰν σχετικά έτερογενή πληθυσμό, πάλι οί υπολογισμοί άντανακλοΰν γενικές «τάσεις». Εάν οί χρόνοι περιλαμβάνουν καί λεπτομερή άνάλυση τών διαφορών πού ύπάρχουν γύρω άπό τό μέσο χρόνο, τότε οί υπολογισμοί μπορούν νά χρησιμοποιηθούν σάν άντιπροσωπευτικοί τού πληθυσμού. Τόσο ή πείρα μέ στοιχεία χρήσης χρόνου δσο καί ή κοινή λογική, άποδεικνύουν δτι ή χρήση χρόνου έξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό όρισμένες μεταβλητές. Δύο μεταβλητές αυτού τού είδους είναι τό φύλο καί ή επαγγελματική κατάσταση. Τρίτη σημαντική επίσης μεταβλητή είναι ή ήλικία. Ή μεταβλητή αύτή δμως, κατά κάποιο τρόπο, περιπλέκεται λόγω τής πιθανής παρουσίας άνηλίκων στό νοικοκυριό, καί γι αυτό μία τρίτη έννοια, τό στάδιο κύκλου ζωής, θεωρείται καταλληλότερη γιά νά έκφράσει τή μεταβλητή αύτή. Τέσσερα στάδια κύκλου ζωής έχουν προσδιοριστεί γιά τήν έρευνα χρήσης χρόνου Όποιαδήποτε ήλικία μέ παιδιά κάτω τών 18 χρόνων στό νοικοκυριό Τό πρώτο στάδιο άντιπροσωπεύει τή νεότητα, τό δεύτερο τή πρώτη ώριμότητα, τό τρίτο τήν πατρότητα καί τή μητρότητα καί τό τέταρτο τήν τελευταία φάση τής ώριμότητας. Ουσιαστικά, τρεις βασικές, μάλλον όμογενεϊς, ομάδες πληθυσμού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν άνάλυση τών στοιχείων χρήσης χρόνου. Οί τρεις αύτές ομάδες έχουν ώς έξής: 1. Εργαζόμενοι άνδρες 2. Εργαζόμενες γυναίκες 3. "Ανεργες γυναίκες Τό 1973, εργαζόμενοι άνδρες ήταν τό 90% περίπου τού άνδρικοΰ πληθυσμού τής Αθήνας. Οί ύπόλοιποι άνδρες ήταν μαθητές καί συνταξιούχοι. Μαθήτριες επίσης υπήρχαν καί στήν τάξη τών άνέργων γυναικών άλλά ή πλειονότητα ήταν νοικοκυρές. "Αλλες μεταβλητές ήταν τό εισόδημα, ή έκπαίδευση καί τό επάγγελμα. Τέλος, μέ βάση δλα τά πιό πάνω στοιχεία, έγιναν καί διεθνείς συγκρίσεις. 'Η έρευνα άφορούσε τίς παρακάτω όκτώ κύριες δραστηριότητες μέ έντεκα ύπο-όμάδες, ώς έξής: 1. Εργασία 2. Μετακίνηση α. Γιά δουλειά β. Γιά ψώνια γ. "Αλλες διάφορες 3. Ψώνια 4. Ενεργός ελεύθερος χρόνος α. Έκπαίδευση β. Αναψυχή 5. Μή ενεργός ελεύθερος χρόνος α. Προσωπικές έπικοινωνίες β. Μαζικά μέσα έπικοινωνίας γ. "Αλλες διασκεδάσεις 6. Φαγητό 7. Σπίτι καί Οικογένεια α. Νοικοκυριό β. Φροντίδα παιδιών, φροντίδα ένηλίκων γ. Προσωπικές φροντίδες 8. Ύπνος καί Ανάπαυση Οί δραστηριότητες αύτές κλιμακώθηκαν κατά κατηγορίες άπό τίς πιό δημόσιες, όπως εργασία, μετακίνηση, ψώνια, ώς τίς πιό άτομικές, όπως προσωπική φροντίδα, ύπνος, κτλ. Οί όνομαζόμενες «εθελοντικές» δραστηριότητες περιλαμβάνονται στίς δύο κατηγορίες, ενεργός καί μή ένεργός έλεύθερος χρόνος. Οί δύο αύτές κατηγορίες διαχωρίζονται μεταξύ τους άπό τή φύση τής συμμετοχής τού άτόμου σέ ορισμένη δραστηριότητα. Στόν ενεργό ελεύθερο χρόνο τό άτομο πρέπει νά παίξει ενεργητικό ρόλο είτε διανοητικά, είτε σωματικά. Θεωρητικά, κάποιου είδους έκμάθηση ή άνάπλαση συντελεΐται. Στόν μή ενεργό ελεύθερο χρόνο τά άτομα πρέπει άπλώς νά παρίστανται σέ κάποια δραστηριότητα. Αν καί κάποιου είδους έκμάθηση είναι δυνατόν νά συντελεΐται καί εδώ, αύτός δέν είναι ό κύριος σκοπός τής δραστηριότητας. 'Ο κύριος σκοπός πιθανόν νά είναι τρόπος γιά νά περάσει ή ώρα, καί γενικά ή διάθεση φυγής. Τούτο δέν σημαίνει πώς ό μή ένεργός έλεύθερος χρόνος δέν είναι σημαντική δραστηριότητα. Οί προσωπικές έπικοινωνίες π.χ. είναι άναγκαΐες γιά τήν «έπιλογή» καί τήν «έρμηνεία» τής άπρόσωπης έπικοινωνίας τών μαζικών μέσων. Ή ήθική συνείδηση άναπτύσσεται

3 ερευνά χρήσης χρόνου κατά τό διάστημα των προσωπικών έπικοινωνιών καί ή ήθική άκεραιότητα τοΰ πολιτισμού έξαρτάται κατά μεγάλο μέρος άπό αυτές. αποτελέσματα τής ερευνάς γενικά χαρακτηριστικά τοΰ πληθυσμού Συνοπτικά, ό πληθυσμός τής Αθήνας τό παρουσίαζε τά χαρακτηριστικά άστικοΰ πληθυσμού χωρίς όμως τό υψηλό επίπεδο ύλικών άγαθών των κατοίκων δυτικοευρωπαϊκών πόλεων. Οί οικογένειες ήταν μικρές σέ μέγεθος, όπως μικρές ήταν καί οί κατοικίες, 50% άπό τίς όποιες ήταν Ιδιόκτητες (μέσος όρος νοικοκυριοϋ 3,5 μέλη καί μέσος όρος μεγέθους κατοικίας 2,8 δωμάτια). Αυτό σημαίνει ότι οί Αθηναίοι δέν είχαν φτάσει τό διεθνές standard άναπτυγμένων χωρών τοΰ ένός δωματίου κατά άτομο. Κατά τήν άποψη τών περισσοτέρων Αθηναίων, οί γενικές συνθήκες διαβίωσης ήταν μέτρια ικανοποιητικές, άλλά τό φυσικό περιβάλλον, κυρίως ή έλλειψη πράσινου, προκαλοϋσε γενική δυσφορία. Κοινωνικά καί οικονομικά ό πληθυσμός τής Αθήνας ήταν στό σύνολό του μικρομεσαίας τάξης. Οί τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες επαγγελμάτων ήταν ειδικευμένοι εργάτες (18,5%), υπάλληλοι (24,8%) καί μικροεπαγγελματίες, έμποροι καί βιοτέχνες (19,6%). Μικρός ήταν ό άριθμός τών ανειδικεύτων εργατών (5,6%) καί ό άριθμός άνωτέρων ύπαλλήλων, έπιστημόνων καί έπαγγελματιών (5,9%). Τά 3/4 τών άρχηγών ήταν έργαζόμενοι άν καί ένα ίκανό ποσοστό (12,7%) ήταν συνταξιούχοι. Τό γενικό επίπεδο μόρφωσης άνέβαινε συνεχώς καί ήταν φανερό πώς οί Αθηναίοι θεωρούσαν τήν έκπαίδευση σάν κοινωνική έπένδυση. Από τά μέσα επικοινωνίας στά όποια διέθεταν χρόνο, τήν εφημερίδα τή θεωρούσαν σάν τό πιό «άξιόπιστο» μέσο γιά νέα-είδήσεις. Τό ραδιόφωνο τό ήθελαν μόνο γιά μουσική. Τόν κινηματογράφο, τήν τηλεόραση καί τό θέατρο τά ήθελαν μόνο γιά θέαμα καί ψυχαγωγία. συγκρίσεις στή χρήση χρόνου τών δύο φύλων (Βλέπε πίνακα I) Μέ βάση τά στοιχεία τής έρευνας,οί Αθηναίοι τό 1973 διέθεταν περισσότερο χρόνο σέ δημόσιες δραστηριότητες άπό τίς Αθηναίες. Οί άντρες δηλαδή διέθεταν κατά μέσο όρο 9 ώρες τήν ήμέρα σέ δημόσιες δραστηριότητες, ένώ οί γυναίκες διέθεταν μόνο 4. Τό σύνολο ώρών πού διέθεταν γιά έργασίασπίτι-οίκογένεια ήταν 7,8 ώρες γιά τούς άντρες καί 7,9 ώρες γιά τίς γυναίκες. Οί άντρες διέθεταν διπλό χρόνο άπό τίς γυναίκες σέ μετακίνηση. Τά ψώνια σάν δραστηριότητα θεωρούνταν «γυναικεία» άπασχόληση καί ό έλεύθερος χρόνος ήταν περίπου ό ΠΙΝΑΚΑΣ I. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες (Ώρες καί δέκατα ώρας) Κύρια δραστηριότητα "Αντρες (Ν=797) Γυναίκες (Ν=902) Σύνολο (Ν= 1699) Εργασία 6, ,0 Μετακίνηση 1,5 0,8 1,1 Γιά δουλειά 0,9 0,2 0,5 Γιά ψώνια 0,1 0,2 0,2 Άλλες 0,5 0,4 0,4 Ψώνια 0,2 0,4 0,3 Ενεργός έλεύθερος χρόνος 1,0 1,1 1,1 Εκπαίδευση 0,6 0,3 0,5 Αναψυχή 0,4 0,8 0,6 Μή ενεργός έλεύθερος χρόνος 3,4 3,4 3,4 Προσωπικές έπικοινωνίες 1,0 1,4 1,2 Μαζικά μέσα επικοινωνίας ,8 "Αλλες διασκεδάσεις 0.6 0,2 0,4 Φαγητό 1,2 1,3 1,2 Σπίτι καί οικογένεια 1.4 6,0 3,9 Νοικοκυριό 0,3 4,3 2,4 Φροντίδα παιδιών, ενηλίκων 0.3 1,0 0,7 Προσωπικές φροντίδες 0,8 0,7 0,7 "Υπνος καί άνάπαυση 8,8 9,1 9,0 Σύνολο 24,0 24,0 24,0 ίδιος καί γιά τά δύο φύλα καί ύπολογιζόταν σέ 4 1/2 ώρες τό 24ωρο, δηλαδή λιγότερο άπό 20% τοΰ συνολικού προϋπολογισμού χρόνου. 'Ο μεγαλύτερος μέσος όρος ώρών έργασίας τήν ήμέρα άφοροΰσε άντρες πού είχαν παιδιά κάτω τών 18 χρόνων, στό νοικοκυριό. Γενικά, όπου ύπήρχαν παιδιά, οί άντρες έργαζόντουσαν περισσότερο καί κατανάλωναν περισσότερο χρόνο στό σπίτι καί στήν οικογένεια. Μέ τό πέρασμα τής ήλικίας οί εργαζόμενοι άντρες διέθεταν περισσότερο χρόνο στήν εργασία, στόν ύπνο καί τήν άνάπαυση, καί λιγότερο σέ μετακίνηση, σέ έλεύθερο χρόνο, καί σέ προσωπική φροντίδα. Ή χρήση μέσων μαζικής επικοινωνίας παρουσίαζε κάποια αύξηση χρόνου στή νεώτερη ήλικία γιά τά δύο φύλα. Γιά τίς εργαζόμενες γυναίκες μέ οικογένεια καί παιδιά οί άπαιτήσεις τοΰ νοικοκυριού, τής φροντίδας τών παιδιών καί τής έργασίας ήταν τόσο μεγάλες, ώστε οί γυναίκες αυτές παρουσίαζαν μειωμένο γενικά τό μέσο όρο χρόνου πού διέθεταν σέ όλες τίς άλλες δραστηριότητες (κυρίως προσωπική φροντίδα, έλεύθερο χρόνο, κτλ.) συγκριτικά μέ τίς έργαζόμενες γυναίκες πού δέν είχαν οικογενειακές εύθύνες. Γενικά, στήν Αθήνα οί νεώτερες γυναίκες, έφ όσον ύπήρχαν μεγαλύτερες γυναίκες στό σπίτι, δέν άφιέρωναν χρόνο στό νοικοκυριό. Οί μή έργαζόμενες γυναίκες άφιέρωναν περισσότερο χρόνο στά ψώνια καί στίς προσωπικέςέπικοινωνίες καί λιγότεροχρόνο στά μέσα μαζικής έπικοινωνίας σέ σύγκριση μέ τούς μή έργαζόμενους άντρες. 337

4 Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978 ή επίδραση τοΰ εισοδήματος στή χρήση χρόνου (Βλέπε πίνακες II, III) Γενικά, τό εισόδημα είχε αναμφισβήτητη επίδραση στή χρήση χρόνου τόσο γιά τούς άντρες όσο καί γιά τίς γυναίκες. Οί άντρες μέ χαμηλό εισόδημα, π.χ., έργαζόντουσαν κατά μέσο όρο περισσότερο καί διέθεταν λιγότερο «έλεύθερο» χρόνο σέ σύγκριση μέ άντρες πού είχαν μεγαλύτερο εισόδημα. Μέ τήν αύξηση τού εισοδήματος ό χρόνος πού διετίθετο σέ ύπνο καί άνάπαυση λιγόστευε γιά τούς έργαζόμενους άντρες καί ό «πλεονάζων» χρόνος διετίθετο σέ δραστηριότητες άναψυχής-διασκέδασης καί μετακίνησης. Επίσης,περισσότερος χρόνος αφιερωνόταν σέ εκπαίδευση. 'Ο χρόνος πού διετίθετο σέ μέσα επικοινωνίας ήταν σέ ποσοστό μεγαλύτερος γιά τούς άντρες μέσου εισοδήματος. Γιά τίς εργαζόμενες γυ- ΠΙΝΑΚΑΣ II. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες (Ώρες καί δέκατα ώρας) Κύρια δραστηριότητα Εργαζόμενοι άντρες κατά κλάση εισοδήματος Κλάση εισοδήματος Μεσαία (Ν=303) Χαμηλή (Ν=206) Υψηλή (Ν=93) Σύνολο έργαζομένων άντρών (Ν=687)* Εργασία 7,5 7,1 6,8 7,3 Μετακίνηση 1,5 1,5 1,7 1,5 Γιά δουλειά 1,1 1,0 1,1 1,0 Γιά ψώνια 0,1 0,1 0,1 0,1 Άλλες 0,4 0, ,4 Ψώνια 0,2 0,2 0,2 0,2 Ενεργός ελεύθερος χρόνος 0,4 0,6 0,7 0,6 Εκπαίδευση 0,2 0,2 0,4 0,2 Αναψυχή 0,2 0,4 0,3 0,3 Μή ένεργός ελεύθερος χρόνος 2,9 3,5 3,5 3,2 Προσωπικές επικοινωνίες 0,9 1,0 1,1 1,0 Μαζικά μέσα επικοινωνίας 1,5 2,0 1,7 1,7 Άλλες διασκεδάσεις 0,6 0,5 0,7 0,5 Φαγητό 1,2 1,2 1,2 1,2 Σπίτι καί οίκογένεια 1,3 1,4 1,4 1,4 Νοικοκυριό 0,3 0,2 0,3 0,3 Φροντίδα παιδιών, ένηλίκών 0,3 0,3 0,3 0,3 Προσωπικές φροντίδες 0,8 0,8 0,8 0,8 "Υπνος καί άνάπαυση 8,9 8,6 8,4 8,6 Σύνολο 24,0 24,0 24,0 24,0 * Στό σύνολο περιλαμβάνονται 85 περιπτώσεις στίς όποιες δέν δηλώθηκε εισόδημα. 338 ΠΙΝΑΚΑΣ III. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες (Ώρες καί δέκατα ώρας) Κύρια δραστηριότητα Εργαζόμενες γυναίκες κατά κλάση είσοδήματος Χαμηλή (Ν=82) Κλάση είσοδήματος Μεσαία (Ν=90) 'Υψηλή (Ν=38) Σύνολο έργαζομένων γυναικών (Ν=247)* Εργασία 6,7 6,1 5,2 6,2 Μετακίνηση 1,2 1,2 1,4 1,2 Γιά δουλειά 0,7 0,8 0,9 0,8 Γιά ψώνια 0,2 0,1 0,1 0,1 Άλλες 0,3 0,3 0,5 0,3 Ψώνια 0,2 0,2 0,3 0,2 Ένεργός ελεύθερος χρόνος 0,2 0,5 0,7 0,4 Εκπαίδευση 0,1 0,1 0,1 0,1 Αναψυχή 0,2 0,4 0,6 0,3 Μή ένεργός ελεύθερος χρόνος 2,4 2,8 2,5 2,5 Προσωπικές επικοινωνίες 1,0 0,9 0,9 0,9 Μαζικά μέσα έπικοινωνίας 1,2 1,6 1,3 1.4 Άλλες διασκεδάσεις 0,1 0,4 0,4 0,3 Φαγητό 1,0 1,1 1,0 1,1 Σπίτι καί οικογένεια 3,4 3,8 3,8 3,7 Νοικοκυριό 2,4 2,4 2,4 2,5 Φροντίδα παιδιών, ενηλίκων 0,2 0,4 0,6 0,4 Προσωπικές φροντίδες 0,8 0,9 0,7 0,9 "Υπνος καί άνάπαυση 8,8 8,2 9,1 8,6 Σύνολο 24,0 24,0 24,0 24,0 * Στό σύνολο περιλαμβάνονται 37 περιπτώσεις στίς όποιες δέν δηλώθηκε είσόδημα. ναΐκες, ή αύξηση τού είσοδήματος σήμαινε μείωση τού χρόνου εργασίας καί αύξηση τού χρόνου μετακίνησης. Επίσης, γιά τίς γυναίκες αύτές αύξηση είσοδήματος σήμαινε άνάλογη αύξηση στό χρόνο πού διέθεταν στή φροντίδα των παιδιών, στόν ύπνο καί τήν άνάπαυση. Γιά τίς μή έργαζόμενες γυναίκες ή αύξηση εισοδήματος συνδυαζόταν μέ τήν αύξηση χρόνου σέ μετακίνηση, ψώνια, καί προσωπική φροντίδα. Αντίθετα άπό τίς έργαζόμενες γυναίκες, ό χρόνος πού διετίθετο σέ ύπνο καί άνάπαυση άπό τίς μή έργαζόμενες μειωνόταν μέ τήν αύξηση τού εισοδήματος. ή επίδραση τής εκπαίδευσης στή χρήση χρόνου "Οπως καί μέ τό εισόδημα, ή αύξηση σέ έκπαίδευση σήμαινε γενικά λιγότερες ώρες έργασίας καί

5 'έρευνα χρήσης χρόνου λιγότερες ώρες ύπνου καί ανάπαυσης τόσο γιά τούς εργαζόμενους άντρες όσο καί γιά τίς έργαζόμενες γυναίκες. Τό «κέρδος» αυτό τού χρόνου δινόταν σέ δραστηριότητες «ελεύθερου χρόνου». Κατά συνέπεια. όσο πιό πλούσιος καί εκπαιδευμένος ήταν κανείς, τόσο περισσότερο καιρό άφιέρωνε στόν έαυτο του. Γιά τίς μή έργαζόμενες γυναίκες, αύξηση στήν εκπαίδευση σήμαινε περισσότερο καιρό γιά ψώνια, γιά φροντίδα δική τους καί των παιδιών, καί λιγότερο χρόνο γιά νοικοκυριό. Συμπερασματικά, μπορούμε νά καταλήξουμε στό ότι, μέ βάση τά στοιχεία χρήσης χρόνου τού 1973, ή κοινωνικοοικονομική τάξη των Αθηναίων (συνυφασμένη μέ τό επάγγελμα, τήν εκπαίδευση καί τό εισόδημα) έπιδροΰσε άποφασιστικά στή χρήση χρόνου τού άτόμου, μέ άποτέλεσμα ή «άνώτερη» τάξη νά εργάζεται λιγότερο (1 1/2 ώρες λιγότερο γιά τούς άντρες καί 2 1/2 ώρες λιγότερο γιά τίς γυναίκες) άπό τήν εργατική τάξη, ή «άνώτερη» τάξη διέθετε περισσότερη ώρα σέ μετακίνηση, ψυχαγωγία καί προσωπική φροντίδα. Γιά τίς γυναίκες, έργαζόμενες καί μή, μέρος τού «έλεύθερου» χρόνου πού οφειλόταν στήν κοινωνική άνοδο, άφιερωνόταν έπίσης σέ οικογενειακή φροντίδα. διεθνείς συγκρίσεις (Βλέπε πίνακα IV) Άπό τίς δώδεκα χώρες πού πήραν μέρος στή διεθνή έρευνα χρήσης χρόνου, πού έγινε στήν Ευρώπη καί στήν Αμερική τό , όκτώ χώρες διαλέχτηκαν γιά σύγκριση μέ τήν Ελλάδα, λόγω κάποιας ομοιότητας, μέ κριτήρια κοινωνικοοικονομικά καί πολιτιστικά. Οί χώρες αύτές είναι τό Βέλγιο, ή Βουλγαρία, ή Δ.Γερμανία, ή Γαλλία, ή Ούγγαρία, οί ΗΠΑ, ή Σοβ. "Ενωση καί ή Γιουγκοσλαβία. Σέ γενική σύγκριση μέ τίς χώρες τού δείγματος, οί ΠΙΝΑΚΑΣ IV. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες (ΎΩρες καί δέκατα ώρας) Πολυεθνείς συγκρίσεις Εργασία Χώρα Μέσος χρόνος διατιθέμενος στήν έργασία Εργαζόμενοι άνδρες Εργαζόμενες μενες Μή έργαζό γυναίκες γυναίκες Σύνολο 'Ελλάδα 7,3 6,2 0,3 4,0 Βέλγιο 7.1 5,7 0,3 2,6 Βουλγαρία 7,6 6,7 0,3 5,6 Δυτ. Γερμανία 7,1 5,0 0,4 2,0 Γαλλία 6,9 5,7 0,1 2,6 Ούγγαρία 7,8 6,7 0,6 4,3 ΗΠΑ 6,9 5,2 0,1 2,4 Σοβιετική "Ενωση 6,9 6,3 0,1 5,1 Γιουγκοσλαβία 7,1 5,8 0,2 2,6 Αθηναίοι τό 1973 διέθεταν περισσότερο χρόνο σέ έργασία άπό όλες τίς άλλες χώρες έκτος τής Βουλγαρίας καί Ούγγαρίας. Γιά τίς έργαζόμενες γυναίκες ισχυε τό ίδιο, άλλά στήν κατηγορία αύτή πρέπει νά προστεθεί καί ή Σοβιετική "Ενωση. "Οπως καί σέ άλλες χώρες, τά ψώνια στήν Ελλάδα ήταν «γυναικεία» άπασχόληση. Οί Αθηναίες όμως, γενικά, διέθεταν λιγότερο χρόνο γιά ψώνια άπ αυτόν πού διέθεταν οί γυναίκες άλλων χωρών. Τό συνολικό δείγμα τών Αθηναίων διέθετε περίπου τό μισό χρόνο άπ ό,τι διέθεταν γιά τήν ίδια δραστηριότητα οί κάτοικοι άλλων χωρών. Αυτό μπορεί νά σημαίνει είτε ότι οί Αθηναίοι κατανάλωναν λιγότερα «άγαθά», είτε ότι ή δραστηριότητα αύτή ήταν καλύτερα οργανωμένη στήν Αθήνα. Τό έλληνικό δείγμα, άντίθετα, διέθετε έκπληκτικά μεγάλο ποσοστό χρόνου σέ έκπαίδευση. Μόνο στή Σοβιετική "Ενωση, μεγαλύτερο μέρος τού χρόνου δινόταν γιά τήν ίδια δραστηριότητα. Ή διαφορά όμως ήταν ότι στήν Ελλάδα οί νεώτεροι, μή έργαζόμενοι, άντρες καί γυναίκες, διέθεταν περισσότερο χρόνο στήν έκπαίδευση πού τή θεωρούσαν σάν μέσο κοινωνικής άνόδου. Στή Σοβιετική "Ενωση, ό χρόνος πού διετίθετο γιά έκπαίδευση χαρακτήριζε καί τίς μεγαλύτερες ήλικίες καί ήταν άποτέλεσμα τής σημασίας πού δίνουν οί Σοβιετικοί στή «διαρκή έκπαίδευση». Τό 1973, ή 'Ελλάδα βρισκόταν «χαμηλά» σέ ποσοστό χρόνου πού διετίθετο σέ ένεργό έλεύθερο χρόνο. Ή Δυτική Γερμανία παρουσίαζε τό μεγαλύτερο ποσοστό χρόνου στήν κατηγορία αύτή. Οί "Ελληνες όμως διέθεταν περισσότερο μή ένεργό έλεύθερο χρόνο. Οί "Ελληνες διέθεταν περίπου μιά ολόκληρη ώρα περισσότερο άπό τίς μισές χώρες τού δείγματος καί μισή ώρα μέχρι 3/4 τής ώρας περισσότερο άπό τά ύπόλοιπα κράτη, σέ προσωπικές έπικοινωνίες. Πάλι σέ χρήση μέσων μαζικής έπικοινωνίας, ή 'Ελλάδα παρουσίαζε μικρότερο ποσοστό χρόνου άπό όλες τίς άλλες χώρες. Οί "Ελληνες έπίσης διέθεταν λιγότερο χρόνο γιά φαγητό σέ σύγκριση κυρίως μέ τή Γερμανία, Γαλλία καί Βέλγιο. Τό νοικοκυριό πάλι σάν άπασχόληση δέν άπαιτοΰσε άπό τούς "Ελληνες (κυρίως τίς Έλληνίδες) τό ποσοστό χρόνου πού διετίθετο στις άλλες χώρες τού δείγματος. Οί Αθηναίοι όμως διέθεταν περισσότερο χρόνο στή φροντίδα τών παιδιών καί τών ένηλίκων (μέ έξαίρεση τή Γαλλία καί τίς ΗΠΑ). "Οπως είναι φυσικό, στίς σοσιαλιστικές χώρες καταναλώνεται σχετικά λιγότερος χρόνος στήν κατηγορία αυτή τών δραστηριοτήτων, γιατί έκεΐ ύπάρχει σχετική κρατική μέριμνα. Ή Ελλάδα γενικά τό 1973 βρισκόταν ψηλά άπό άποψη χρήσης χρόνου στήν κατηγορία «ϋπνος-άνάπαυση» (9,0 ώρες τό 24ωρο στό συνολικό δείγμα) καί ξεπερνούσε τό μέσο όρο σέ σύγκριση μέ τίς άλλες χώρες. Αύτό ίσως νά είχε σχέση μέ τό ότι ή Ελλάδα ήταν ή μόνη χώρα στό δείγμα πού είχε σάν κατηγορία χρήσης χρόνου τή μεσημεριάτικη άνάπαυση. 339

6 3Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978 γενικά χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων χρόνου καί χώρου (Βλέπε διαγράμματα 1-8, χάρτες 1 καί 2) Εκτός άπό τό μέσο όρο χρόνου πού καταναλώνεται σέ διάφορες δραστηριότητες, ή ερευνά χρήσης χρόνου πού έγινε στήν Αθήνα τό έξέτασε καί τήν εξέλιξη των διαφόρων δραστηριοτήτων στήν πορεία μιας συνηθισμένης μέρας. Αύτός ό καθημερινός ρυθμός δραστηριοτήτων εκφράζει τόν τρόπο μέ τόν όποιο ό πληθυσμός κανονίζει τίς δραστηριότητές του κατά τή διάρκεια τού 24ώρου. Στή γενική χρήση χρόνου των Αθηναίων ήταν φανερό π.χ. τό διπλό κύμα δραστηριοτήτων μέ άποκορύφωμα τό μεσημέρι καί στίς 8 μ.μ.,διαχωριζόμενο άπό περίοδο άνάπαυσης πού έφθανε τό ανώτατο σημείο μεταξύ 3 καί 4 μ.μ. Οί δραστηριότητες εργασία, σπίτι-οίκογένεια ήταν πρωταρχικές τό πρωί, ενώ ή ανάπαυση ήταν πρωταρχική τό άπόγευμα. Επίσης, σημαντική απογευματινή δραστηριότητα ήταν ή φροντίδα των παιδιών καί τών ένηλίκων κυρίως μεταξύ 5 καί 8 μ.μ. Τά ψώνια ήταν πρωινή δραστηριότητα μέ άποκορύφωμα χρήσης χρόνου μεταξύ π.μ. καί κάπως λιγότερο τό απόγευμα μεταξύ 6 καί 7 μ.μ. Ή μετακίνηση πρός τήν εργασία ήταν μεγαλύτερη στίς 7 π.μ. καί 2 μ.μ. Ή κοινωνικοοικονομική τάξη σάν μεταβλητή στή χρήση χρόνου έπιδροϋσε μέ τρόπο ώστε όλόκληρος ό καθημερινός ρυθμός δραστηριοτήτων γιά τήν «ανώτερη» τάξη άρχιζε αργότερα καί τελείωνε άργότερα. Επίσης ή μεσημεριάτικη διακοπή ήταν μεγαλύτερη γιά τά άνώτερα στρώματα. Τά παραπάνω, πολύ συνοπτικά, ήταν μερικά άπό τά στοιχεία πού προκύψανε άπό τήν άνάλυση τών δελτίων χρήσης χρόνου τών Αθηναίων τό Παρόμοιες έρευνες όμως πρέπει νά γίνονται (καί σέ πολλές χώρες τής Εύρώπης αύτό έχει ήδη έφαρμοστεΐ) κάθε πέντε ή δέκα χρόνια, γιά νά παρακολουθοϋνται οί άλλαγές στό ρυθμό τών δραστηριοτήτων, ώστε νά μπορούν νά γίνουν καί οί άνάλογες άλλαγές στόν αστικό προγραμματισμό. Διαφορές στή χρήση χρόνου άντρών-γυναικών, εργαζομένων καί όχι, σημαίνουν προγραμματικές αποφάσεις σχετικά μέ τό χώρο εργασίας, τά ψώνια, τόν έλεύθερο χρόνο, καί τή σχέση όλων αυτών τών δραστηριοτήτων μέ τόν τόπο κατοικίας. Επίσης, ό χρόνος καί ό τόπος τής καθημερινής μετακίνησης έπιβάλλουν άνάλογες άποφάσεις γι αυτή τήν τόσο σημαντική άστική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια τό άδιέξοδο πού δημιουργεΐται άπό τήν άσφυκτική άτμόσφαιρα τής Αθήνας (τόσο άπό άποψη πυκνότητας πληθυσμού όσο καί καταστροφής τού φυσικού περιβάλλοντος), όπως καί ή προοπτική ένωσης μέ τήν Κοινή Αγορά, έπιβάλλουν μεθοδικό κοινωνικοοικονομικό προγραμματισμό μέ βάση τόν ορθολογισμό καί τόν άνθρώπινο παράγοντα. Ή έρευνα 340 χρήσης χρόνου θά μπορούσε νά συμβάλει σημαντικά πρός αύτή τήν κατεύθυνση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ James Anderson, «Time-Budgets and Human Geography: Notes and References», London School of Economics Discussion Paper, τεϋχος 36, , «Space-Time Budgets: Potentialities and Limitations», London School of Economics Discussion Paper, τεοχος 40, «Living in Urban Space Time», Architectural Design, Ιανουάριος 1971, σελ V. A. Artiomov, B. P. Kutyriov and V. D. Patrushev, Free Time: Problems and Perspectives. Novosibirsk: Siberian Dept., USSR Academy of Sciences, Raymond A. Bauer (ed.), Social Indicators. Cambridge, Mass.: MIT. Press, Gary S. Becker, «A Theory of the Allocation of Time», Economic Journal, LXXV, Σεπτέμβριος G.M. Blight, Urban Areas and the Analysis of Space and Time Use, London School of Economics, Geography Dept, (mimeo), R. K. Brail, Activity System Investigations: Strategy for Model Design. Ph. D. Thesis, Planning Dept. University of North Carolina, Chapel Hill, F. Stuart Chapin, Jr., «Activity Systems and Urban Structure: A Working Scheme», Journal of the American Institute of Planners, τόμος 34, τεϋχος 1, , «Research Report: Free Time Activities and Quality of Urban Life», Journal of the American Institute of Planners, τόμος XXXVII, τεϋχος 6 (Νοέμβριος 1971), σελ , and Henry Hightower, Household Activity Systems A Pilot Investigation. Chapel Hill: University of North Carolina, Center for Urban and Regional Studies, , and T. H. Logan, «Patterns of Time and Space Use», in Harvey S. Perloff (ed.), The Quality of the Urban Environment. Washington, D. C.: Resources for the Future, 1969, σελ J. C. Charlesworth (ed.), Leisure in America: Blessing or Curse. Philadelphia: The American Academy of Political and Social Science, Paul Chombart de Louwe, La vie quotidienne des familles ou - vrières: Recherches sur les comportements sociaux de consommation. Paris: Centre National de Recherche Scientifique, , «La vie familiale et les budgets», Traité de Sociologie du Travail, τόμος 2, Georges Friedman and Pierre Naville, et al., Paris: A. Colin, Philip E. Converse, «Gross Similarities and Differences in Time Allocations: A Progress Report». Paper presented at the Sixth World Congress of Sociology, Evian, , «Time Budgets», The Encyclopedia of the Social Sciences, 1968, τόμος 16, σελ Sebastian de Grazia, Of Time, Work and Leisure, New York: Twentieth Century Fund, Leonard Doob, The Patterning of Time, New Haven: Yale University Press, Jacques Ellul, The Technological Society. New York: Random House, Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England. Translated and edited by W. O. Henderson and W. H. Chaloner, 2nd edition. Oxford, England: B. Blackwell, Nelson N. Foote and Rolf Meyerson, «Allocations of Time among Family Activities», Fourth World Congress of Sociology, Stresa, Paul Fraisse, The Psychology of Time, New York: Harper and Row, 1963 (French edition, 1957).

7 'έρευνα χρήσης χρόνου J. Τ. Fraser (ed.), The Voices of Time. New York: George Braziller, Inc., France Govaerts, Loisirs des femmes et temps libre. Université Libre de Bruxelles, Madeline Guilbert, Nicole Lowit and Joseph Creusen, «Problèmes de méthode pour une enquête de budget temps: Les cumuls d occupations», Revue française de sociologie, τόμος 6, 1965, σελ Georges Gurvitch, «Structures sociales et multiplicité des temps», Société Française de Philosophie, Bulletin, τόμος 52, σελ , , The Spectrum of Social Time. Dordrecht, The Netherlands: D. Reidel Publishing Co., Gerald A. Gutenschwager, Awareness, Culture and Change: A Study of Modernization in Greece. Unpublished Ph. D. Dissertation, Chapel Hill: University of North Carolina, Department of City and Regional Planning, Jurgen Habermas, Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics, Boston: Beacon Press, Philip G. Hammer, Jr., and F. Stuart Chapin, Jr., Human Time Allocation: A Case Study of Washington, D. C. A Technical Monograph. Chapel Hill: University of North Carolina, Center for Urban and Regional Studies, George C. Hemmens, The Structure of Urban Activity Linkages. Chapel Hill: University of North Carolina, Center for Urban and Regional Studies, Henry C. Hightower, «A Role for Activity Analysis in Programming Public Expenditures» in Planning Research, Washington, D. C.: Amer Institute of Planners, Mary A. Holman, «National Time-Budget for the Year 2000», Sociology and Social Research,τόμ46,τεύχ 1, Οκτ Hungarian Central Statistical Office, The Twenty-four Hours of the Day, Budapest, C. R. Jantzen, A Study in the Theory and Methodology of Community Time-allocation, Ph. D. Thesis (anthropology), Michigan State University, East Lansing, Michigan, Claude Javeau, Les vingt-quatre heures du Belge. Université Libre de Bruxelles, Robert W. Kleemeier(ed.), Aging and Leisure: A Research Perspective into the Meaningful Use of Time. New York: Oxford University Press, Peter Kranz, «What Do People Do All Day», Behavioral Science, τόμος 15, τεύχος 3, Μάιος Eric Larrabee and Rolf Meyerson (eds.), Mass Leisure. Glencoe, 111.: The Free Press, Kate Liepmann, The Journey to Work. London: Oxford University Press, Staffan B. Linder, The Harried Leisure Class. New York: Columbia University Press, G. A. Lundberg, Mirra Komarowsky, and Mary Mclnerny, Leisure: A Suburban Study. New York: Columbia University Press, Herbert Marcuse, One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston: Beacon Press, «The Housewife s Day», Mass Observation Bulletin, τεύχος 54, Ιούνιος Ray Maw, «Construction of a Leisure Model», Architecture and Planning, Αύγουστος Richard L. Meier, «Human Time Allocation: A Basis for Social Accounts», Journal of the American Institute of Planners, τόμος 25, Φεβρουάριος 1959, σελ «Measuring Social and Cultural Change in Urban Regions», Journal of the American Institute of Planners, τόμος 25, τεύχος V, , A Communications Theory of Urban Growth. Cambridge, Mass.: MIT Press, Wilbert E. Moore. Man, Time and Society. New York: Wiley,1963. James N. Morgan, Ismail A. Sirageldin, Nancy Baerwaldt, Productive Americans. Ann Arbor: Institute for Social Research, Leon Moses and Harold F. Williamson. Jr., «Values of Time, Choice of Mode, and the Subsidy Issue in Urban Transportation», The Journal of Political Economy, τόμος71, Ιούνιος 1963, σελ Naomichi Nakanishi, A Report on the How-Do-People-Spend- Their-Time Survey: An Analysis of Livelihood Time of the Japanese. Tokyo: NHK Radio and TV Culture Research Institute, A Study of the International Comparison of Time Budget. Tokyo: NHK Public Opinion Research Institute,! , TV Audience Today-A Report on National Surveys by NHK in Tokyo: NFIK Public Opinion Research Institute, V. D. Patrushev, Aggregate Time Balance of a Nation (Economic Region) and Its Role in Socio-Economic Planning. Novosibirsk: Siberian Dept., USSR Academy of Sciences, John Robinson, Social Change Measured by Time Budgets, Ann Arbor: University of Michigan, Survey Research Center, 1967 (mimeo). Pitrim A. Sorokin and Robert K. Merton, «Social Time: A Methodological and Functional Analysis», American Journal of Sociology, τόμος 43, τεύχος 5, , and Clarence Q. Berger, Time Budgets of Human Behavior. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Jean Stoetzel, «Une étude du budget-temps de la femme dans les agglomérations urbaines», Population, τεύχος 1, Philip J. Stone, Proposed Time Budget Simulation Model, Multinational Time Budget Research Project, European Center for Research in the Social Sciences, Vienna, Sandor Szalai, «Differential Work and Leisure Time-Budgets as a Basis for Inter-Cultural Comparisons», The New Hungarian Quarterly (Budapest), , σελ Alexander Szalai, «Differential Evaluation of Time Budgets for Comparative Purposes» in Richard L. Merritt and Stein Robban (eds.), Comparing Nations: The Use of Quantitative Data in Cross-National Research, New Haven: Yale University Press, , «Trends in Comparative Time-Budget Research», American Behavioral Scientist, τόμος IX, τεύχος 9, Μάιος , «The Multinational Comparative Time Budget Research Project», American Behavioral Scientist, τόμος 10, τεύχος 4, Δεκέμβριος 1966 (also appendix) , et al., The Use of Time. The Hague: Mouton Publishers, 1972 (forthcoming). R. Taylor, «Spatial and Temporal Analogies and the Concept of Identity», Journal of Philosophy, τόμος 52, τεύχος 22, σελ UNESCO, The Multinational Comparative Time Budget Research Project. Report for the Sixth World Congress of Sociology. Evian, France. Vienna: European Center for Research in the Social Sciences, Vnerabochee Vremya. Trudyashchikhsya. Novosibirski: Siberian Department, Soviet Academy of Sciences, 1961 (Compares studies by S. G. Strumilin and G. A. Prudensky-1959). Kathryn Walker, «Homemaking Still Takes Time», Journal of Home Economics, τόμος 61, τεύχος 8, Όκτ H. L. Witensky, «The Uneven Distribution of Leisure: The Impact of Economic Growth on Free Time», Social Problems, τόμος 9, τεύχος 1. Wallace H. Wilson, The Role of Time Budget Studies in the Evaluation of Alternative Public Policies, with Special Reference to Urban Areas. Prepared for the US Department of Housing and Urban Development. Chicago, 111.: University of Illinois, Center for Urban Studies, Σεπτέμβριος N. L. Wilson, «Space, Time and Individuals», Journal of Philosophy, τόμος 52, τεύχος 22, 1955, σελ

8 'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β καί y τετράμηνο 1978 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Συσσωρευτικό ποσοστό ώρών σέ όκτώ κυρίους τύπους δράστηριοτήτων-συνολικό δείγμα (Ν. 1699) Σπίτι καί οίκογένεια Ενεργός έλεύθερος χρόνος Εργασία Γεύματα Μή ένεργός έλεύθερος χρόνος -*---- Ψώνια I I Μετακίνηση 342

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Σοσσωρευτικό ποσοστό ώρών σέ διάφορες δραστηριότητες-συνολικό δείγμα (Ν. 1699) Ενεργός έλεύθερος χρόνος "Ωρα Εκπαίδευση Αναψυχή

10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Σοσσωρεοτικό ποσοστό ώρΰ>ν σέ όκτώ κυρίους τύπους δραστηριοτήτων-'άρρενες (Ν. 797) -----Striti καί οίκογόνειο Γεύματα Μή ένεργός έλεύβερος χρόνος ' Ενεργός έλεύθερος χρόνος Ψώνια ι ι Μετακίνηση Εργασία,

11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. Σνσσωρεντικό ποσοστό ώρών σέ όραστηριότητες σπιτιού καί οικογένειας % ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6. Ποσοστό ώρών σέ γεύματα

12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7. Συσσωρεοτικό ποσοστό ώρών σέ μή ενεργό ελεύθερο χρόνο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8. Σνσσωρεντικό ποσοστό ώρών σέ ένεργό ελεύθερο χρόνο Θήλεις X 24 "Ωρα

13 έρευνα χρήσης χρόνου ΧΑΡΤΗΣ 1. Πυκνότης συσσωρευτικών ώρών σέ έργασία no /// * /^/^! Κηφισιά % y/< W/, V/. «r\:«4 mrm, m loo '

14 Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010

Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010 Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010 1/ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Συνολική αύξηση πληθυσµού Έτος 1968 1975 1982 1990 1999 2005 Αρ. 58,118 54,488 59,830 65,389 68,827 83,122 ατόµων Πυκνότητα 13,937 13,066 14,347 15,680

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 88, 1995, 85-99 Εύρος I. Αημητριάδης* Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξασφάλιση βασικών αναγκών στη λιγότερο εύπορη μερίδα του πληθυσμού αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Έρευνα για τα Χαρακτηριστικά των Τουριστών από τις υτικοευρωπαϊκές Χώρες ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας

Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας ΗΕΞΠΡΕΣ, παρέχει ολοκληρωμένη οικονομική και πολιτική ενημέρωση: Ελληνική & Ξένη Ειδησεογραφία Αρθρογραφία Σχολιασμός Έρευνες Αναλύσεις-Οικονομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

καθορίζουν τη διάρκεια παραμονής στα στάδια αυτά. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στις γενεαλογικές αναλύσεις παρά στις

καθορίζουν τη διάρκεια παραμονής στα στάδια αυτά. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στις γενεαλογικές αναλύσεις παρά στις 4. Συμπέρασμα Οι μεταπολεμικές εξελίξεις που αφορούν στη σύνθεση των οικογενειών και των νοικοκυριών στην Ελλάδα φανερώνουν την τάση για διαβίωση των ατόμων σε ολιγομελή νοικοκυριά, τη σημαντική διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 08.09.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ

!#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ L'ώ+;(? I%(;(3/(ύ#7?, =->?1ή7 @-(+1+,-(ή!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ 9( )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& ()15) :72'(*+;ή=7/" 2"4ά 47> /&4ά++"*37 4(* 3*34ή2&4(? 34&="+ώ> '3(4'2'ώ>

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Sports, Politics and Cultures

Sports, Politics and Cultures 1o Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 3-5 Ιουλίου 2012, Αρχαία Ολυμπία Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 1.12.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/ 12/2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς.

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς. Διεύθυνση: Δράκου 26 Πειραιάς, 185 33 Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ Ηλεκτρονική διεύθυνση: helgaki@hotmail.com Τηλέφώνα: 210-4110111 210-4222064 (& φαξ) 6977209035 Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολιτικό Σύστηµα των Η.Π.Α. lavdask@uoc.gr

Το Πολιτικό Σύστηµα των Η.Π.Α. lavdask@uoc.gr Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Κρήτης Το Πολιτικό Σύστηµα των Η.Π.Α. ΥΕΠ ΠΟΣΠ 239 Κώστας Α. Λάβδας, Καθηγητής lavdask@uoc.gr Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Κρήτης Το Πολιτικό Σύστηµα των

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α ΤΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SUBARQUITECTURA + J.M. Torres Nadal Research Facilities in UMH University Concept model depicting noise

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product MARKETING RESEARCH SERVICES Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για Evaluation of a new product Αύγουστος 200 0304prs (KM/MK) Περιεχόμενα TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ APPENDIX 2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» Σύρος 9,10,11 Μαΐου 2003 ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΧΗΜΕΙΑ & ΚΟΜΙΚΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΟΙΡΑ (ninamar@otenet.gr)

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΟΙΡΑ (ninamar@otenet.gr) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Χειμερινό εξάμηνο Διδακτικού έτους 2013-14 ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ, 1988 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 360 Μ / 00497 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988 1. ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. 2. ΠΡΟΝΟΙΑ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα