ί ερευνά χρήσης χρόνου!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ί ερευνά χρήσης χρόνου!"

Transcript

1 ί ερευνά χρήσης χρόνου! Κ U ί ί Συνοπτικά αποτελέσματα άπογραφής δραστηριοτήτων των Αθηναίων κατά τό τών Gerald Gutenschwager, Ph. d. καί Mary Gutenschwager, Ph. d. University of North Carolina, USA Ή ερευνά χρήσης χρόνου (time budget research) έχει χρησιμοποιηθεί διεθνώς άπό κοινωνικούς προγραμματιστές, έπειδή είναι μιά άπό τίς λίγες μεθόδους πού μπορούν νά δώσουν όχι μόνο στοιχεία χρήσιμα στον προγραμματιστή, άλλά έπίσης στοιχεία μέ κάποια κοινωνική (άνθρώπινη) διάσταση πού συχνά δέν λαμβάνεται ύπ όψη άπό τούς ειδικούς. Στήν ερευνά χρήσης χρόνου, τό δείγμα τού πληθυσμού πού πρόκειται νά έρευνηθεΐ έπιλέγεται τυχαία (random sampling) καί στρωματοποιεϊται μέ κριτήρια γεωγραφικά, δημογραφικά, καί μετακίνησης πληθυσμού. Γενικά, ή έρευνα χρήσης χρόνου άπαιτεΐ μεγάλο δείγμα, επειδή ορισμένα χαρακτηριστικά τού δείγματος, όπως τό φύλο, τό έπάγγελμα κτλ., έπιδροΰν άμεσα στή χρήση χρόνου. Οί έρωτώμενοι, μέ τή βοήθεια εκπαιδευμένων έρευνητών, καταχωρούν σέ ειδικό δελτίο διάθεσης χρόνου όλες τίς δραστηριότητες (έκτος τών προσωπικών) καί τόν άντίστοιχο χρόνο πού χρειάστηκε νά διαθέσουν σέ κάθε μιά. Τό δελτίο αύτό άποτελεΐ ένα «τυπικό» άπολογισμό δραστηριοτήτων ένός άτόμου στό διάστημα ένός 24ώρου. Μεθοδολογικές δυσκολίες προκύπτουν άπό τήν άνάγκη έρμηνείας άπό μέρους τού έρωτώμενου άλλά καί τού έρευνητή καί κωδικογράφου, ώς πρός τό τί άκριβώς συνιστδ μιά δραστηριότητα, ποιά δραστηριότητα είναι κύρια όταν ό έρωτώμενος διαθέτει χρόνο σέ δυό δραστηριότητες συγχρόνως (π.χ. σιδερώνει καί άκούει μουσική), κτλ. Παρ όλες τίς δυσκολίες όμως, τόσο στήν Εύρώπη όσο καί στήν Αμερική, έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες γιά τή διεξαγωγή καί άξιοποίηση τής έρευνας χρήσης χρόνου τά τελευταία πενήντα χρόνια, όπως φαίνεται άπό τή σχετική βιβλιογραφία. Ή τελική άξια τής έρευνας χρήσης χρόνου έγκειται φυσικά στό κατά πόσο τά άποτελέσματα τής έρευνας λαμβάνονται ύπ όψη στό σχεδιασμό καί τήν έφαρμογή μιας ορθολογικής κρατικής πολιτικής, καί αύτό έξαρτάται μέχρι ένα σημείο άπό τίς διαθέσεις τών ύπευθύνων. Στήν Αθήνα τό , τό Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών τού 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μέ διευθυντή τόν Προκοπή Βασιλειάδη, όργάνωσε έρευνα χρήσης χρόνου, τής όποιας τά άποτελέσματα δίνουμε εδώ συνοπτικά. Ενδεικτικά, παραθέτουμε καί μερικούς πίνακες καί σχεδιαγράμματα στό τέλος τής έκθεσης. Από τυχαίο δείγμα νοικοκυριών συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια. Αυτά τά νοικοκυριά άποτελούν καί τή βάση τών άποτελεσμάτων πού άναφέρονται εδώ. "Ενα ποσοστό άρνήσεων 13% φαίνεται κατ άρχήν μεγάλο άλλά δέν είναι άσυνήθιστο σέ παρόμοια έρευνα, όπου ό έρωτώμενος χρειάζεται όχι μόνο νά διαθέσει άρκετό χρόνο γιά νά συμπληρώσει τό δελτίο χρήσης χρόνου άλλά έπί πλέον νά παραχωρήσει δύο διαφορετικές συνεν

2 Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ τετράμηνο 1978 τεύξεις γιά νά συμπληρωθούν τά ανάλογα στοιχειοληπτικά δελτία. Συγκεκριμένα, ό ερευνητής επισκέπτεται τόν έρωτώμενο, τοϋ εξηγεί τό μηχανισμό τής ερευνάς καί του άφήνει τά δελτία διαθέσεως χρόνου. Στά δελτία αυτά συμπληρώνει ό έρωτώμενος τίς δραστηριότητες στίς όποιες διέθεσε χρόνο μέσα σ ένα 24ωρο, δηλαδή άπό τά μεσάνυχτα ώς τά μεσάνυχτα τής ήμέρας πού προηγείται τής επίσημης συνέντευξης. Κατά τή συνέντευξη αύτή ό ερευνητής καί πάλι επισκέπτεται τόν έρωτώμενο γιά τή συλλογή γενικών κοινωνικο-οίκονομικών καί άπογραφικών στοιχείων, καί γιά τή συλλογή των δελτίων χρήσης χρόνου πού περνάει σέ ειδικά κωδικογραφημένα έντυπα. γενικά στοιχεία σχετικά μέ τόν τρόπο άνάλυσης τών άποτελεσμάτων τής ερευνάς 336 Μία άπό τίς πιό συνηθισμένες μεθόδους γιά τήν άνάλυση τών στοιχείων χρήσης χρόνου ένός πληθυσμού είναι ό προσδιορισμός τού μέσου χρόνου πού καταναλώνεται στίς διάφορες δραστηριότητες. Εάν ύπολογίσουμε τό μέσο χρόνο σχετικά ομογενούς πληθυσμού, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε νά προσδιορίσουμε «τυπικά» στοιχεία τού συνολικού πληθυσμού. Καί εάν άκόμα ύποθέσουμε δτι οί μέσοι χρόνοι άφοροΰν σχετικά έτερογενή πληθυσμό, πάλι οί υπολογισμοί άντανακλοΰν γενικές «τάσεις». Εάν οί χρόνοι περιλαμβάνουν καί λεπτομερή άνάλυση τών διαφορών πού ύπάρχουν γύρω άπό τό μέσο χρόνο, τότε οί υπολογισμοί μπορούν νά χρησιμοποιηθούν σάν άντιπροσωπευτικοί τού πληθυσμού. Τόσο ή πείρα μέ στοιχεία χρήσης χρόνου δσο καί ή κοινή λογική, άποδεικνύουν δτι ή χρήση χρόνου έξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό όρισμένες μεταβλητές. Δύο μεταβλητές αυτού τού είδους είναι τό φύλο καί ή επαγγελματική κατάσταση. Τρίτη σημαντική επίσης μεταβλητή είναι ή ήλικία. Ή μεταβλητή αύτή δμως, κατά κάποιο τρόπο, περιπλέκεται λόγω τής πιθανής παρουσίας άνηλίκων στό νοικοκυριό, καί γι αυτό μία τρίτη έννοια, τό στάδιο κύκλου ζωής, θεωρείται καταλληλότερη γιά νά έκφράσει τή μεταβλητή αύτή. Τέσσερα στάδια κύκλου ζωής έχουν προσδιοριστεί γιά τήν έρευνα χρήσης χρόνου Όποιαδήποτε ήλικία μέ παιδιά κάτω τών 18 χρόνων στό νοικοκυριό Τό πρώτο στάδιο άντιπροσωπεύει τή νεότητα, τό δεύτερο τή πρώτη ώριμότητα, τό τρίτο τήν πατρότητα καί τή μητρότητα καί τό τέταρτο τήν τελευταία φάση τής ώριμότητας. Ουσιαστικά, τρεις βασικές, μάλλον όμογενεϊς, ομάδες πληθυσμού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν άνάλυση τών στοιχείων χρήσης χρόνου. Οί τρεις αύτές ομάδες έχουν ώς έξής: 1. Εργαζόμενοι άνδρες 2. Εργαζόμενες γυναίκες 3. "Ανεργες γυναίκες Τό 1973, εργαζόμενοι άνδρες ήταν τό 90% περίπου τού άνδρικοΰ πληθυσμού τής Αθήνας. Οί ύπόλοιποι άνδρες ήταν μαθητές καί συνταξιούχοι. Μαθήτριες επίσης υπήρχαν καί στήν τάξη τών άνέργων γυναικών άλλά ή πλειονότητα ήταν νοικοκυρές. "Αλλες μεταβλητές ήταν τό εισόδημα, ή έκπαίδευση καί τό επάγγελμα. Τέλος, μέ βάση δλα τά πιό πάνω στοιχεία, έγιναν καί διεθνείς συγκρίσεις. 'Η έρευνα άφορούσε τίς παρακάτω όκτώ κύριες δραστηριότητες μέ έντεκα ύπο-όμάδες, ώς έξής: 1. Εργασία 2. Μετακίνηση α. Γιά δουλειά β. Γιά ψώνια γ. "Αλλες διάφορες 3. Ψώνια 4. Ενεργός ελεύθερος χρόνος α. Έκπαίδευση β. Αναψυχή 5. Μή ενεργός ελεύθερος χρόνος α. Προσωπικές έπικοινωνίες β. Μαζικά μέσα έπικοινωνίας γ. "Αλλες διασκεδάσεις 6. Φαγητό 7. Σπίτι καί Οικογένεια α. Νοικοκυριό β. Φροντίδα παιδιών, φροντίδα ένηλίκων γ. Προσωπικές φροντίδες 8. Ύπνος καί Ανάπαυση Οί δραστηριότητες αύτές κλιμακώθηκαν κατά κατηγορίες άπό τίς πιό δημόσιες, όπως εργασία, μετακίνηση, ψώνια, ώς τίς πιό άτομικές, όπως προσωπική φροντίδα, ύπνος, κτλ. Οί όνομαζόμενες «εθελοντικές» δραστηριότητες περιλαμβάνονται στίς δύο κατηγορίες, ενεργός καί μή ένεργός έλεύθερος χρόνος. Οί δύο αύτές κατηγορίες διαχωρίζονται μεταξύ τους άπό τή φύση τής συμμετοχής τού άτόμου σέ ορισμένη δραστηριότητα. Στόν ενεργό ελεύθερο χρόνο τό άτομο πρέπει νά παίξει ενεργητικό ρόλο είτε διανοητικά, είτε σωματικά. Θεωρητικά, κάποιου είδους έκμάθηση ή άνάπλαση συντελεΐται. Στόν μή ενεργό ελεύθερο χρόνο τά άτομα πρέπει άπλώς νά παρίστανται σέ κάποια δραστηριότητα. Αν καί κάποιου είδους έκμάθηση είναι δυνατόν νά συντελεΐται καί εδώ, αύτός δέν είναι ό κύριος σκοπός τής δραστηριότητας. 'Ο κύριος σκοπός πιθανόν νά είναι τρόπος γιά νά περάσει ή ώρα, καί γενικά ή διάθεση φυγής. Τούτο δέν σημαίνει πώς ό μή ένεργός έλεύθερος χρόνος δέν είναι σημαντική δραστηριότητα. Οί προσωπικές έπικοινωνίες π.χ. είναι άναγκαΐες γιά τήν «έπιλογή» καί τήν «έρμηνεία» τής άπρόσωπης έπικοινωνίας τών μαζικών μέσων. Ή ήθική συνείδηση άναπτύσσεται

3 ερευνά χρήσης χρόνου κατά τό διάστημα των προσωπικών έπικοινωνιών καί ή ήθική άκεραιότητα τοΰ πολιτισμού έξαρτάται κατά μεγάλο μέρος άπό αυτές. αποτελέσματα τής ερευνάς γενικά χαρακτηριστικά τοΰ πληθυσμού Συνοπτικά, ό πληθυσμός τής Αθήνας τό παρουσίαζε τά χαρακτηριστικά άστικοΰ πληθυσμού χωρίς όμως τό υψηλό επίπεδο ύλικών άγαθών των κατοίκων δυτικοευρωπαϊκών πόλεων. Οί οικογένειες ήταν μικρές σέ μέγεθος, όπως μικρές ήταν καί οί κατοικίες, 50% άπό τίς όποιες ήταν Ιδιόκτητες (μέσος όρος νοικοκυριοϋ 3,5 μέλη καί μέσος όρος μεγέθους κατοικίας 2,8 δωμάτια). Αυτό σημαίνει ότι οί Αθηναίοι δέν είχαν φτάσει τό διεθνές standard άναπτυγμένων χωρών τοΰ ένός δωματίου κατά άτομο. Κατά τήν άποψη τών περισσοτέρων Αθηναίων, οί γενικές συνθήκες διαβίωσης ήταν μέτρια ικανοποιητικές, άλλά τό φυσικό περιβάλλον, κυρίως ή έλλειψη πράσινου, προκαλοϋσε γενική δυσφορία. Κοινωνικά καί οικονομικά ό πληθυσμός τής Αθήνας ήταν στό σύνολό του μικρομεσαίας τάξης. Οί τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες επαγγελμάτων ήταν ειδικευμένοι εργάτες (18,5%), υπάλληλοι (24,8%) καί μικροεπαγγελματίες, έμποροι καί βιοτέχνες (19,6%). Μικρός ήταν ό άριθμός τών ανειδικεύτων εργατών (5,6%) καί ό άριθμός άνωτέρων ύπαλλήλων, έπιστημόνων καί έπαγγελματιών (5,9%). Τά 3/4 τών άρχηγών ήταν έργαζόμενοι άν καί ένα ίκανό ποσοστό (12,7%) ήταν συνταξιούχοι. Τό γενικό επίπεδο μόρφωσης άνέβαινε συνεχώς καί ήταν φανερό πώς οί Αθηναίοι θεωρούσαν τήν έκπαίδευση σάν κοινωνική έπένδυση. Από τά μέσα επικοινωνίας στά όποια διέθεταν χρόνο, τήν εφημερίδα τή θεωρούσαν σάν τό πιό «άξιόπιστο» μέσο γιά νέα-είδήσεις. Τό ραδιόφωνο τό ήθελαν μόνο γιά μουσική. Τόν κινηματογράφο, τήν τηλεόραση καί τό θέατρο τά ήθελαν μόνο γιά θέαμα καί ψυχαγωγία. συγκρίσεις στή χρήση χρόνου τών δύο φύλων (Βλέπε πίνακα I) Μέ βάση τά στοιχεία τής έρευνας,οί Αθηναίοι τό 1973 διέθεταν περισσότερο χρόνο σέ δημόσιες δραστηριότητες άπό τίς Αθηναίες. Οί άντρες δηλαδή διέθεταν κατά μέσο όρο 9 ώρες τήν ήμέρα σέ δημόσιες δραστηριότητες, ένώ οί γυναίκες διέθεταν μόνο 4. Τό σύνολο ώρών πού διέθεταν γιά έργασίασπίτι-οίκογένεια ήταν 7,8 ώρες γιά τούς άντρες καί 7,9 ώρες γιά τίς γυναίκες. Οί άντρες διέθεταν διπλό χρόνο άπό τίς γυναίκες σέ μετακίνηση. Τά ψώνια σάν δραστηριότητα θεωρούνταν «γυναικεία» άπασχόληση καί ό έλεύθερος χρόνος ήταν περίπου ό ΠΙΝΑΚΑΣ I. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες (Ώρες καί δέκατα ώρας) Κύρια δραστηριότητα "Αντρες (Ν=797) Γυναίκες (Ν=902) Σύνολο (Ν= 1699) Εργασία 6, ,0 Μετακίνηση 1,5 0,8 1,1 Γιά δουλειά 0,9 0,2 0,5 Γιά ψώνια 0,1 0,2 0,2 Άλλες 0,5 0,4 0,4 Ψώνια 0,2 0,4 0,3 Ενεργός έλεύθερος χρόνος 1,0 1,1 1,1 Εκπαίδευση 0,6 0,3 0,5 Αναψυχή 0,4 0,8 0,6 Μή ενεργός έλεύθερος χρόνος 3,4 3,4 3,4 Προσωπικές έπικοινωνίες 1,0 1,4 1,2 Μαζικά μέσα επικοινωνίας ,8 "Αλλες διασκεδάσεις 0.6 0,2 0,4 Φαγητό 1,2 1,3 1,2 Σπίτι καί οικογένεια 1.4 6,0 3,9 Νοικοκυριό 0,3 4,3 2,4 Φροντίδα παιδιών, ενηλίκων 0.3 1,0 0,7 Προσωπικές φροντίδες 0,8 0,7 0,7 "Υπνος καί άνάπαυση 8,8 9,1 9,0 Σύνολο 24,0 24,0 24,0 ίδιος καί γιά τά δύο φύλα καί ύπολογιζόταν σέ 4 1/2 ώρες τό 24ωρο, δηλαδή λιγότερο άπό 20% τοΰ συνολικού προϋπολογισμού χρόνου. 'Ο μεγαλύτερος μέσος όρος ώρών έργασίας τήν ήμέρα άφοροΰσε άντρες πού είχαν παιδιά κάτω τών 18 χρόνων, στό νοικοκυριό. Γενικά, όπου ύπήρχαν παιδιά, οί άντρες έργαζόντουσαν περισσότερο καί κατανάλωναν περισσότερο χρόνο στό σπίτι καί στήν οικογένεια. Μέ τό πέρασμα τής ήλικίας οί εργαζόμενοι άντρες διέθεταν περισσότερο χρόνο στήν εργασία, στόν ύπνο καί τήν άνάπαυση, καί λιγότερο σέ μετακίνηση, σέ έλεύθερο χρόνο, καί σέ προσωπική φροντίδα. Ή χρήση μέσων μαζικής επικοινωνίας παρουσίαζε κάποια αύξηση χρόνου στή νεώτερη ήλικία γιά τά δύο φύλα. Γιά τίς εργαζόμενες γυναίκες μέ οικογένεια καί παιδιά οί άπαιτήσεις τοΰ νοικοκυριού, τής φροντίδας τών παιδιών καί τής έργασίας ήταν τόσο μεγάλες, ώστε οί γυναίκες αυτές παρουσίαζαν μειωμένο γενικά τό μέσο όρο χρόνου πού διέθεταν σέ όλες τίς άλλες δραστηριότητες (κυρίως προσωπική φροντίδα, έλεύθερο χρόνο, κτλ.) συγκριτικά μέ τίς έργαζόμενες γυναίκες πού δέν είχαν οικογενειακές εύθύνες. Γενικά, στήν Αθήνα οί νεώτερες γυναίκες, έφ όσον ύπήρχαν μεγαλύτερες γυναίκες στό σπίτι, δέν άφιέρωναν χρόνο στό νοικοκυριό. Οί μή έργαζόμενες γυναίκες άφιέρωναν περισσότερο χρόνο στά ψώνια καί στίς προσωπικέςέπικοινωνίες καί λιγότεροχρόνο στά μέσα μαζικής έπικοινωνίας σέ σύγκριση μέ τούς μή έργαζόμενους άντρες. 337

4 Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978 ή επίδραση τοΰ εισοδήματος στή χρήση χρόνου (Βλέπε πίνακες II, III) Γενικά, τό εισόδημα είχε αναμφισβήτητη επίδραση στή χρήση χρόνου τόσο γιά τούς άντρες όσο καί γιά τίς γυναίκες. Οί άντρες μέ χαμηλό εισόδημα, π.χ., έργαζόντουσαν κατά μέσο όρο περισσότερο καί διέθεταν λιγότερο «έλεύθερο» χρόνο σέ σύγκριση μέ άντρες πού είχαν μεγαλύτερο εισόδημα. Μέ τήν αύξηση τού εισοδήματος ό χρόνος πού διετίθετο σέ ύπνο καί άνάπαυση λιγόστευε γιά τούς έργαζόμενους άντρες καί ό «πλεονάζων» χρόνος διετίθετο σέ δραστηριότητες άναψυχής-διασκέδασης καί μετακίνησης. Επίσης,περισσότερος χρόνος αφιερωνόταν σέ εκπαίδευση. 'Ο χρόνος πού διετίθετο σέ μέσα επικοινωνίας ήταν σέ ποσοστό μεγαλύτερος γιά τούς άντρες μέσου εισοδήματος. Γιά τίς εργαζόμενες γυ- ΠΙΝΑΚΑΣ II. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες (Ώρες καί δέκατα ώρας) Κύρια δραστηριότητα Εργαζόμενοι άντρες κατά κλάση εισοδήματος Κλάση εισοδήματος Μεσαία (Ν=303) Χαμηλή (Ν=206) Υψηλή (Ν=93) Σύνολο έργαζομένων άντρών (Ν=687)* Εργασία 7,5 7,1 6,8 7,3 Μετακίνηση 1,5 1,5 1,7 1,5 Γιά δουλειά 1,1 1,0 1,1 1,0 Γιά ψώνια 0,1 0,1 0,1 0,1 Άλλες 0,4 0, ,4 Ψώνια 0,2 0,2 0,2 0,2 Ενεργός ελεύθερος χρόνος 0,4 0,6 0,7 0,6 Εκπαίδευση 0,2 0,2 0,4 0,2 Αναψυχή 0,2 0,4 0,3 0,3 Μή ένεργός ελεύθερος χρόνος 2,9 3,5 3,5 3,2 Προσωπικές επικοινωνίες 0,9 1,0 1,1 1,0 Μαζικά μέσα επικοινωνίας 1,5 2,0 1,7 1,7 Άλλες διασκεδάσεις 0,6 0,5 0,7 0,5 Φαγητό 1,2 1,2 1,2 1,2 Σπίτι καί οίκογένεια 1,3 1,4 1,4 1,4 Νοικοκυριό 0,3 0,2 0,3 0,3 Φροντίδα παιδιών, ένηλίκών 0,3 0,3 0,3 0,3 Προσωπικές φροντίδες 0,8 0,8 0,8 0,8 "Υπνος καί άνάπαυση 8,9 8,6 8,4 8,6 Σύνολο 24,0 24,0 24,0 24,0 * Στό σύνολο περιλαμβάνονται 85 περιπτώσεις στίς όποιες δέν δηλώθηκε εισόδημα. 338 ΠΙΝΑΚΑΣ III. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες (Ώρες καί δέκατα ώρας) Κύρια δραστηριότητα Εργαζόμενες γυναίκες κατά κλάση είσοδήματος Χαμηλή (Ν=82) Κλάση είσοδήματος Μεσαία (Ν=90) 'Υψηλή (Ν=38) Σύνολο έργαζομένων γυναικών (Ν=247)* Εργασία 6,7 6,1 5,2 6,2 Μετακίνηση 1,2 1,2 1,4 1,2 Γιά δουλειά 0,7 0,8 0,9 0,8 Γιά ψώνια 0,2 0,1 0,1 0,1 Άλλες 0,3 0,3 0,5 0,3 Ψώνια 0,2 0,2 0,3 0,2 Ένεργός ελεύθερος χρόνος 0,2 0,5 0,7 0,4 Εκπαίδευση 0,1 0,1 0,1 0,1 Αναψυχή 0,2 0,4 0,6 0,3 Μή ένεργός ελεύθερος χρόνος 2,4 2,8 2,5 2,5 Προσωπικές επικοινωνίες 1,0 0,9 0,9 0,9 Μαζικά μέσα έπικοινωνίας 1,2 1,6 1,3 1.4 Άλλες διασκεδάσεις 0,1 0,4 0,4 0,3 Φαγητό 1,0 1,1 1,0 1,1 Σπίτι καί οικογένεια 3,4 3,8 3,8 3,7 Νοικοκυριό 2,4 2,4 2,4 2,5 Φροντίδα παιδιών, ενηλίκων 0,2 0,4 0,6 0,4 Προσωπικές φροντίδες 0,8 0,9 0,7 0,9 "Υπνος καί άνάπαυση 8,8 8,2 9,1 8,6 Σύνολο 24,0 24,0 24,0 24,0 * Στό σύνολο περιλαμβάνονται 37 περιπτώσεις στίς όποιες δέν δηλώθηκε είσόδημα. ναΐκες, ή αύξηση τού είσοδήματος σήμαινε μείωση τού χρόνου εργασίας καί αύξηση τού χρόνου μετακίνησης. Επίσης, γιά τίς γυναίκες αύτές αύξηση είσοδήματος σήμαινε άνάλογη αύξηση στό χρόνο πού διέθεταν στή φροντίδα των παιδιών, στόν ύπνο καί τήν άνάπαυση. Γιά τίς μή έργαζόμενες γυναίκες ή αύξηση εισοδήματος συνδυαζόταν μέ τήν αύξηση χρόνου σέ μετακίνηση, ψώνια, καί προσωπική φροντίδα. Αντίθετα άπό τίς έργαζόμενες γυναίκες, ό χρόνος πού διετίθετο σέ ύπνο καί άνάπαυση άπό τίς μή έργαζόμενες μειωνόταν μέ τήν αύξηση τού εισοδήματος. ή επίδραση τής εκπαίδευσης στή χρήση χρόνου "Οπως καί μέ τό εισόδημα, ή αύξηση σέ έκπαίδευση σήμαινε γενικά λιγότερες ώρες έργασίας καί

5 'έρευνα χρήσης χρόνου λιγότερες ώρες ύπνου καί ανάπαυσης τόσο γιά τούς εργαζόμενους άντρες όσο καί γιά τίς έργαζόμενες γυναίκες. Τό «κέρδος» αυτό τού χρόνου δινόταν σέ δραστηριότητες «ελεύθερου χρόνου». Κατά συνέπεια. όσο πιό πλούσιος καί εκπαιδευμένος ήταν κανείς, τόσο περισσότερο καιρό άφιέρωνε στόν έαυτο του. Γιά τίς μή έργαζόμενες γυναίκες, αύξηση στήν εκπαίδευση σήμαινε περισσότερο καιρό γιά ψώνια, γιά φροντίδα δική τους καί των παιδιών, καί λιγότερο χρόνο γιά νοικοκυριό. Συμπερασματικά, μπορούμε νά καταλήξουμε στό ότι, μέ βάση τά στοιχεία χρήσης χρόνου τού 1973, ή κοινωνικοοικονομική τάξη των Αθηναίων (συνυφασμένη μέ τό επάγγελμα, τήν εκπαίδευση καί τό εισόδημα) έπιδροΰσε άποφασιστικά στή χρήση χρόνου τού άτόμου, μέ άποτέλεσμα ή «άνώτερη» τάξη νά εργάζεται λιγότερο (1 1/2 ώρες λιγότερο γιά τούς άντρες καί 2 1/2 ώρες λιγότερο γιά τίς γυναίκες) άπό τήν εργατική τάξη, ή «άνώτερη» τάξη διέθετε περισσότερη ώρα σέ μετακίνηση, ψυχαγωγία καί προσωπική φροντίδα. Γιά τίς γυναίκες, έργαζόμενες καί μή, μέρος τού «έλεύθερου» χρόνου πού οφειλόταν στήν κοινωνική άνοδο, άφιερωνόταν έπίσης σέ οικογενειακή φροντίδα. διεθνείς συγκρίσεις (Βλέπε πίνακα IV) Άπό τίς δώδεκα χώρες πού πήραν μέρος στή διεθνή έρευνα χρήσης χρόνου, πού έγινε στήν Ευρώπη καί στήν Αμερική τό , όκτώ χώρες διαλέχτηκαν γιά σύγκριση μέ τήν Ελλάδα, λόγω κάποιας ομοιότητας, μέ κριτήρια κοινωνικοοικονομικά καί πολιτιστικά. Οί χώρες αύτές είναι τό Βέλγιο, ή Βουλγαρία, ή Δ.Γερμανία, ή Γαλλία, ή Ούγγαρία, οί ΗΠΑ, ή Σοβ. "Ενωση καί ή Γιουγκοσλαβία. Σέ γενική σύγκριση μέ τίς χώρες τού δείγματος, οί ΠΙΝΑΚΑΣ IV. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες (ΎΩρες καί δέκατα ώρας) Πολυεθνείς συγκρίσεις Εργασία Χώρα Μέσος χρόνος διατιθέμενος στήν έργασία Εργαζόμενοι άνδρες Εργαζόμενες μενες Μή έργαζό γυναίκες γυναίκες Σύνολο 'Ελλάδα 7,3 6,2 0,3 4,0 Βέλγιο 7.1 5,7 0,3 2,6 Βουλγαρία 7,6 6,7 0,3 5,6 Δυτ. Γερμανία 7,1 5,0 0,4 2,0 Γαλλία 6,9 5,7 0,1 2,6 Ούγγαρία 7,8 6,7 0,6 4,3 ΗΠΑ 6,9 5,2 0,1 2,4 Σοβιετική "Ενωση 6,9 6,3 0,1 5,1 Γιουγκοσλαβία 7,1 5,8 0,2 2,6 Αθηναίοι τό 1973 διέθεταν περισσότερο χρόνο σέ έργασία άπό όλες τίς άλλες χώρες έκτος τής Βουλγαρίας καί Ούγγαρίας. Γιά τίς έργαζόμενες γυναίκες ισχυε τό ίδιο, άλλά στήν κατηγορία αύτή πρέπει νά προστεθεί καί ή Σοβιετική "Ενωση. "Οπως καί σέ άλλες χώρες, τά ψώνια στήν Ελλάδα ήταν «γυναικεία» άπασχόληση. Οί Αθηναίες όμως, γενικά, διέθεταν λιγότερο χρόνο γιά ψώνια άπ αυτόν πού διέθεταν οί γυναίκες άλλων χωρών. Τό συνολικό δείγμα τών Αθηναίων διέθετε περίπου τό μισό χρόνο άπ ό,τι διέθεταν γιά τήν ίδια δραστηριότητα οί κάτοικοι άλλων χωρών. Αυτό μπορεί νά σημαίνει είτε ότι οί Αθηναίοι κατανάλωναν λιγότερα «άγαθά», είτε ότι ή δραστηριότητα αύτή ήταν καλύτερα οργανωμένη στήν Αθήνα. Τό έλληνικό δείγμα, άντίθετα, διέθετε έκπληκτικά μεγάλο ποσοστό χρόνου σέ έκπαίδευση. Μόνο στή Σοβιετική "Ενωση, μεγαλύτερο μέρος τού χρόνου δινόταν γιά τήν ίδια δραστηριότητα. Ή διαφορά όμως ήταν ότι στήν Ελλάδα οί νεώτεροι, μή έργαζόμενοι, άντρες καί γυναίκες, διέθεταν περισσότερο χρόνο στήν έκπαίδευση πού τή θεωρούσαν σάν μέσο κοινωνικής άνόδου. Στή Σοβιετική "Ενωση, ό χρόνος πού διετίθετο γιά έκπαίδευση χαρακτήριζε καί τίς μεγαλύτερες ήλικίες καί ήταν άποτέλεσμα τής σημασίας πού δίνουν οί Σοβιετικοί στή «διαρκή έκπαίδευση». Τό 1973, ή 'Ελλάδα βρισκόταν «χαμηλά» σέ ποσοστό χρόνου πού διετίθετο σέ ένεργό έλεύθερο χρόνο. Ή Δυτική Γερμανία παρουσίαζε τό μεγαλύτερο ποσοστό χρόνου στήν κατηγορία αύτή. Οί "Ελληνες όμως διέθεταν περισσότερο μή ένεργό έλεύθερο χρόνο. Οί "Ελληνες διέθεταν περίπου μιά ολόκληρη ώρα περισσότερο άπό τίς μισές χώρες τού δείγματος καί μισή ώρα μέχρι 3/4 τής ώρας περισσότερο άπό τά ύπόλοιπα κράτη, σέ προσωπικές έπικοινωνίες. Πάλι σέ χρήση μέσων μαζικής έπικοινωνίας, ή 'Ελλάδα παρουσίαζε μικρότερο ποσοστό χρόνου άπό όλες τίς άλλες χώρες. Οί "Ελληνες έπίσης διέθεταν λιγότερο χρόνο γιά φαγητό σέ σύγκριση κυρίως μέ τή Γερμανία, Γαλλία καί Βέλγιο. Τό νοικοκυριό πάλι σάν άπασχόληση δέν άπαιτοΰσε άπό τούς "Ελληνες (κυρίως τίς Έλληνίδες) τό ποσοστό χρόνου πού διετίθετο στις άλλες χώρες τού δείγματος. Οί Αθηναίοι όμως διέθεταν περισσότερο χρόνο στή φροντίδα τών παιδιών καί τών ένηλίκων (μέ έξαίρεση τή Γαλλία καί τίς ΗΠΑ). "Οπως είναι φυσικό, στίς σοσιαλιστικές χώρες καταναλώνεται σχετικά λιγότερος χρόνος στήν κατηγορία αυτή τών δραστηριοτήτων, γιατί έκεΐ ύπάρχει σχετική κρατική μέριμνα. Ή Ελλάδα γενικά τό 1973 βρισκόταν ψηλά άπό άποψη χρήσης χρόνου στήν κατηγορία «ϋπνος-άνάπαυση» (9,0 ώρες τό 24ωρο στό συνολικό δείγμα) καί ξεπερνούσε τό μέσο όρο σέ σύγκριση μέ τίς άλλες χώρες. Αύτό ίσως νά είχε σχέση μέ τό ότι ή Ελλάδα ήταν ή μόνη χώρα στό δείγμα πού είχε σάν κατηγορία χρήσης χρόνου τή μεσημεριάτικη άνάπαυση. 339

6 3Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978 γενικά χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων χρόνου καί χώρου (Βλέπε διαγράμματα 1-8, χάρτες 1 καί 2) Εκτός άπό τό μέσο όρο χρόνου πού καταναλώνεται σέ διάφορες δραστηριότητες, ή ερευνά χρήσης χρόνου πού έγινε στήν Αθήνα τό έξέτασε καί τήν εξέλιξη των διαφόρων δραστηριοτήτων στήν πορεία μιας συνηθισμένης μέρας. Αύτός ό καθημερινός ρυθμός δραστηριοτήτων εκφράζει τόν τρόπο μέ τόν όποιο ό πληθυσμός κανονίζει τίς δραστηριότητές του κατά τή διάρκεια τού 24ώρου. Στή γενική χρήση χρόνου των Αθηναίων ήταν φανερό π.χ. τό διπλό κύμα δραστηριοτήτων μέ άποκορύφωμα τό μεσημέρι καί στίς 8 μ.μ.,διαχωριζόμενο άπό περίοδο άνάπαυσης πού έφθανε τό ανώτατο σημείο μεταξύ 3 καί 4 μ.μ. Οί δραστηριότητες εργασία, σπίτι-οίκογένεια ήταν πρωταρχικές τό πρωί, ενώ ή ανάπαυση ήταν πρωταρχική τό άπόγευμα. Επίσης, σημαντική απογευματινή δραστηριότητα ήταν ή φροντίδα των παιδιών καί τών ένηλίκων κυρίως μεταξύ 5 καί 8 μ.μ. Τά ψώνια ήταν πρωινή δραστηριότητα μέ άποκορύφωμα χρήσης χρόνου μεταξύ π.μ. καί κάπως λιγότερο τό απόγευμα μεταξύ 6 καί 7 μ.μ. Ή μετακίνηση πρός τήν εργασία ήταν μεγαλύτερη στίς 7 π.μ. καί 2 μ.μ. Ή κοινωνικοοικονομική τάξη σάν μεταβλητή στή χρήση χρόνου έπιδροϋσε μέ τρόπο ώστε όλόκληρος ό καθημερινός ρυθμός δραστηριοτήτων γιά τήν «ανώτερη» τάξη άρχιζε αργότερα καί τελείωνε άργότερα. Επίσης ή μεσημεριάτικη διακοπή ήταν μεγαλύτερη γιά τά άνώτερα στρώματα. Τά παραπάνω, πολύ συνοπτικά, ήταν μερικά άπό τά στοιχεία πού προκύψανε άπό τήν άνάλυση τών δελτίων χρήσης χρόνου τών Αθηναίων τό Παρόμοιες έρευνες όμως πρέπει νά γίνονται (καί σέ πολλές χώρες τής Εύρώπης αύτό έχει ήδη έφαρμοστεΐ) κάθε πέντε ή δέκα χρόνια, γιά νά παρακολουθοϋνται οί άλλαγές στό ρυθμό τών δραστηριοτήτων, ώστε νά μπορούν νά γίνουν καί οί άνάλογες άλλαγές στόν αστικό προγραμματισμό. Διαφορές στή χρήση χρόνου άντρών-γυναικών, εργαζομένων καί όχι, σημαίνουν προγραμματικές αποφάσεις σχετικά μέ τό χώρο εργασίας, τά ψώνια, τόν έλεύθερο χρόνο, καί τή σχέση όλων αυτών τών δραστηριοτήτων μέ τόν τόπο κατοικίας. Επίσης, ό χρόνος καί ό τόπος τής καθημερινής μετακίνησης έπιβάλλουν άνάλογες άποφάσεις γι αυτή τήν τόσο σημαντική άστική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια τό άδιέξοδο πού δημιουργεΐται άπό τήν άσφυκτική άτμόσφαιρα τής Αθήνας (τόσο άπό άποψη πυκνότητας πληθυσμού όσο καί καταστροφής τού φυσικού περιβάλλοντος), όπως καί ή προοπτική ένωσης μέ τήν Κοινή Αγορά, έπιβάλλουν μεθοδικό κοινωνικοοικονομικό προγραμματισμό μέ βάση τόν ορθολογισμό καί τόν άνθρώπινο παράγοντα. Ή έρευνα 340 χρήσης χρόνου θά μπορούσε νά συμβάλει σημαντικά πρός αύτή τήν κατεύθυνση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ James Anderson, «Time-Budgets and Human Geography: Notes and References», London School of Economics Discussion Paper, τεϋχος 36, , «Space-Time Budgets: Potentialities and Limitations», London School of Economics Discussion Paper, τεοχος 40, «Living in Urban Space Time», Architectural Design, Ιανουάριος 1971, σελ V. A. Artiomov, B. P. Kutyriov and V. D. Patrushev, Free Time: Problems and Perspectives. Novosibirsk: Siberian Dept., USSR Academy of Sciences, Raymond A. Bauer (ed.), Social Indicators. Cambridge, Mass.: MIT. Press, Gary S. Becker, «A Theory of the Allocation of Time», Economic Journal, LXXV, Σεπτέμβριος G.M. Blight, Urban Areas and the Analysis of Space and Time Use, London School of Economics, Geography Dept, (mimeo), R. K. Brail, Activity System Investigations: Strategy for Model Design. Ph. D. Thesis, Planning Dept. University of North Carolina, Chapel Hill, F. Stuart Chapin, Jr., «Activity Systems and Urban Structure: A Working Scheme», Journal of the American Institute of Planners, τόμος 34, τεϋχος 1, , «Research Report: Free Time Activities and Quality of Urban Life», Journal of the American Institute of Planners, τόμος XXXVII, τεϋχος 6 (Νοέμβριος 1971), σελ , and Henry Hightower, Household Activity Systems A Pilot Investigation. Chapel Hill: University of North Carolina, Center for Urban and Regional Studies, , and T. H. Logan, «Patterns of Time and Space Use», in Harvey S. Perloff (ed.), The Quality of the Urban Environment. Washington, D. C.: Resources for the Future, 1969, σελ J. C. Charlesworth (ed.), Leisure in America: Blessing or Curse. Philadelphia: The American Academy of Political and Social Science, Paul Chombart de Louwe, La vie quotidienne des familles ou - vrières: Recherches sur les comportements sociaux de consommation. Paris: Centre National de Recherche Scientifique, , «La vie familiale et les budgets», Traité de Sociologie du Travail, τόμος 2, Georges Friedman and Pierre Naville, et al., Paris: A. Colin, Philip E. Converse, «Gross Similarities and Differences in Time Allocations: A Progress Report». Paper presented at the Sixth World Congress of Sociology, Evian, , «Time Budgets», The Encyclopedia of the Social Sciences, 1968, τόμος 16, σελ Sebastian de Grazia, Of Time, Work and Leisure, New York: Twentieth Century Fund, Leonard Doob, The Patterning of Time, New Haven: Yale University Press, Jacques Ellul, The Technological Society. New York: Random House, Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England. Translated and edited by W. O. Henderson and W. H. Chaloner, 2nd edition. Oxford, England: B. Blackwell, Nelson N. Foote and Rolf Meyerson, «Allocations of Time among Family Activities», Fourth World Congress of Sociology, Stresa, Paul Fraisse, The Psychology of Time, New York: Harper and Row, 1963 (French edition, 1957).

7 'έρευνα χρήσης χρόνου J. Τ. Fraser (ed.), The Voices of Time. New York: George Braziller, Inc., France Govaerts, Loisirs des femmes et temps libre. Université Libre de Bruxelles, Madeline Guilbert, Nicole Lowit and Joseph Creusen, «Problèmes de méthode pour une enquête de budget temps: Les cumuls d occupations», Revue française de sociologie, τόμος 6, 1965, σελ Georges Gurvitch, «Structures sociales et multiplicité des temps», Société Française de Philosophie, Bulletin, τόμος 52, σελ , , The Spectrum of Social Time. Dordrecht, The Netherlands: D. Reidel Publishing Co., Gerald A. Gutenschwager, Awareness, Culture and Change: A Study of Modernization in Greece. Unpublished Ph. D. Dissertation, Chapel Hill: University of North Carolina, Department of City and Regional Planning, Jurgen Habermas, Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics, Boston: Beacon Press, Philip G. Hammer, Jr., and F. Stuart Chapin, Jr., Human Time Allocation: A Case Study of Washington, D. C. A Technical Monograph. Chapel Hill: University of North Carolina, Center for Urban and Regional Studies, George C. Hemmens, The Structure of Urban Activity Linkages. Chapel Hill: University of North Carolina, Center for Urban and Regional Studies, Henry C. Hightower, «A Role for Activity Analysis in Programming Public Expenditures» in Planning Research, Washington, D. C.: Amer Institute of Planners, Mary A. Holman, «National Time-Budget for the Year 2000», Sociology and Social Research,τόμ46,τεύχ 1, Οκτ Hungarian Central Statistical Office, The Twenty-four Hours of the Day, Budapest, C. R. Jantzen, A Study in the Theory and Methodology of Community Time-allocation, Ph. D. Thesis (anthropology), Michigan State University, East Lansing, Michigan, Claude Javeau, Les vingt-quatre heures du Belge. Université Libre de Bruxelles, Robert W. Kleemeier(ed.), Aging and Leisure: A Research Perspective into the Meaningful Use of Time. New York: Oxford University Press, Peter Kranz, «What Do People Do All Day», Behavioral Science, τόμος 15, τεύχος 3, Μάιος Eric Larrabee and Rolf Meyerson (eds.), Mass Leisure. Glencoe, 111.: The Free Press, Kate Liepmann, The Journey to Work. London: Oxford University Press, Staffan B. Linder, The Harried Leisure Class. New York: Columbia University Press, G. A. Lundberg, Mirra Komarowsky, and Mary Mclnerny, Leisure: A Suburban Study. New York: Columbia University Press, Herbert Marcuse, One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston: Beacon Press, «The Housewife s Day», Mass Observation Bulletin, τεύχος 54, Ιούνιος Ray Maw, «Construction of a Leisure Model», Architecture and Planning, Αύγουστος Richard L. Meier, «Human Time Allocation: A Basis for Social Accounts», Journal of the American Institute of Planners, τόμος 25, Φεβρουάριος 1959, σελ «Measuring Social and Cultural Change in Urban Regions», Journal of the American Institute of Planners, τόμος 25, τεύχος V, , A Communications Theory of Urban Growth. Cambridge, Mass.: MIT Press, Wilbert E. Moore. Man, Time and Society. New York: Wiley,1963. James N. Morgan, Ismail A. Sirageldin, Nancy Baerwaldt, Productive Americans. Ann Arbor: Institute for Social Research, Leon Moses and Harold F. Williamson. Jr., «Values of Time, Choice of Mode, and the Subsidy Issue in Urban Transportation», The Journal of Political Economy, τόμος71, Ιούνιος 1963, σελ Naomichi Nakanishi, A Report on the How-Do-People-Spend- Their-Time Survey: An Analysis of Livelihood Time of the Japanese. Tokyo: NHK Radio and TV Culture Research Institute, A Study of the International Comparison of Time Budget. Tokyo: NHK Public Opinion Research Institute,! , TV Audience Today-A Report on National Surveys by NHK in Tokyo: NFIK Public Opinion Research Institute, V. D. Patrushev, Aggregate Time Balance of a Nation (Economic Region) and Its Role in Socio-Economic Planning. Novosibirsk: Siberian Dept., USSR Academy of Sciences, John Robinson, Social Change Measured by Time Budgets, Ann Arbor: University of Michigan, Survey Research Center, 1967 (mimeo). Pitrim A. Sorokin and Robert K. Merton, «Social Time: A Methodological and Functional Analysis», American Journal of Sociology, τόμος 43, τεύχος 5, , and Clarence Q. Berger, Time Budgets of Human Behavior. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Jean Stoetzel, «Une étude du budget-temps de la femme dans les agglomérations urbaines», Population, τεύχος 1, Philip J. Stone, Proposed Time Budget Simulation Model, Multinational Time Budget Research Project, European Center for Research in the Social Sciences, Vienna, Sandor Szalai, «Differential Work and Leisure Time-Budgets as a Basis for Inter-Cultural Comparisons», The New Hungarian Quarterly (Budapest), , σελ Alexander Szalai, «Differential Evaluation of Time Budgets for Comparative Purposes» in Richard L. Merritt and Stein Robban (eds.), Comparing Nations: The Use of Quantitative Data in Cross-National Research, New Haven: Yale University Press, , «Trends in Comparative Time-Budget Research», American Behavioral Scientist, τόμος IX, τεύχος 9, Μάιος , «The Multinational Comparative Time Budget Research Project», American Behavioral Scientist, τόμος 10, τεύχος 4, Δεκέμβριος 1966 (also appendix) , et al., The Use of Time. The Hague: Mouton Publishers, 1972 (forthcoming). R. Taylor, «Spatial and Temporal Analogies and the Concept of Identity», Journal of Philosophy, τόμος 52, τεύχος 22, σελ UNESCO, The Multinational Comparative Time Budget Research Project. Report for the Sixth World Congress of Sociology. Evian, France. Vienna: European Center for Research in the Social Sciences, Vnerabochee Vremya. Trudyashchikhsya. Novosibirski: Siberian Department, Soviet Academy of Sciences, 1961 (Compares studies by S. G. Strumilin and G. A. Prudensky-1959). Kathryn Walker, «Homemaking Still Takes Time», Journal of Home Economics, τόμος 61, τεύχος 8, Όκτ H. L. Witensky, «The Uneven Distribution of Leisure: The Impact of Economic Growth on Free Time», Social Problems, τόμος 9, τεύχος 1. Wallace H. Wilson, The Role of Time Budget Studies in the Evaluation of Alternative Public Policies, with Special Reference to Urban Areas. Prepared for the US Department of Housing and Urban Development. Chicago, 111.: University of Illinois, Center for Urban Studies, Σεπτέμβριος N. L. Wilson, «Space, Time and Individuals», Journal of Philosophy, τόμος 52, τεύχος 22, 1955, σελ

8 'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β καί y τετράμηνο 1978 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Συσσωρευτικό ποσοστό ώρών σέ όκτώ κυρίους τύπους δράστηριοτήτων-συνολικό δείγμα (Ν. 1699) Σπίτι καί οίκογένεια Ενεργός έλεύθερος χρόνος Εργασία Γεύματα Μή ένεργός έλεύθερος χρόνος -*---- Ψώνια I I Μετακίνηση 342

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Σοσσωρευτικό ποσοστό ώρών σέ διάφορες δραστηριότητες-συνολικό δείγμα (Ν. 1699) Ενεργός έλεύθερος χρόνος "Ωρα Εκπαίδευση Αναψυχή

10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Σοσσωρεοτικό ποσοστό ώρΰ>ν σέ όκτώ κυρίους τύπους δραστηριοτήτων-'άρρενες (Ν. 797) -----Striti καί οίκογόνειο Γεύματα Μή ένεργός έλεύβερος χρόνος ' Ενεργός έλεύθερος χρόνος Ψώνια ι ι Μετακίνηση Εργασία,

11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. Σνσσωρεντικό ποσοστό ώρών σέ όραστηριότητες σπιτιού καί οικογένειας % ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6. Ποσοστό ώρών σέ γεύματα

12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7. Συσσωρεοτικό ποσοστό ώρών σέ μή ενεργό ελεύθερο χρόνο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8. Σνσσωρεντικό ποσοστό ώρών σέ ένεργό ελεύθερο χρόνο Θήλεις X 24 "Ωρα

13 έρευνα χρήσης χρόνου ΧΑΡΤΗΣ 1. Πυκνότης συσσωρευτικών ώρών σέ έργασία no /// * /^/^! Κηφισιά % y/< W/, V/. «r\:«4 mrm, m loo '

14 Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Τάτσης H ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ν. Τάτσης H ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ν. Τάτσης H ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι κοινωνικές ομάδες προκαλούν οι ίδιες την αποκλίνοοσα συμπεριφορά με τη θέσπιση κανόνων,

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. M E E T H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 2006 OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H M E E T E ISBN: 960-88513 - 4-3 ΟΨΕΙΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Α. Τσιγκρής*

Άγγελος Α. Τσιγκρής* Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 91, 1996, 145-174 Άγγελος Α. Τσιγκρής* ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ: Θεωρητικές προσεγγίσεις Έχουν παρουσιαστεί πολλές θεωρίες, από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, για την εξήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010

Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010 Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010 1/ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Συνολική αύξηση πληθυσµού Έτος 1968 1975 1982 1990 1999 2005 Αρ. 58,118 54,488 59,830 65,389 68,827 83,122 ατόµων Πυκνότητα 13,937 13,066 14,347 15,680

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία»

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Π.2.1.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 2013 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Greece

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Greece ZA669 Flash Eurobarometer 7 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Greece FL7 - FLASH SURVEY IN NUTS I AND NUTS II REGIONS - nd wave EL D Τι ηλικία έχετε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας Kyriakopoulou-Baltatzi, C., 2013. Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας. Journal of Modern Greek Studies - Special Issue, 346-361.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Greece

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Greece ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Greece FL 8 - Regional Policy - EL D Τι ηλικία έχετε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Π.2.2.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι της έρευνας

Βασικοί στόχοι της έρευνας Λέκκα Έλενα, MSc Βασικοί στόχοι της έρευνας Οι περισσότερες έρευνες στον τομέα των φιλοδοξιών εστιάζουν στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες στην εφηβική ηλικία και στο πώς αυτές επηρεάζουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Από την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Πόλη στις Εξεγερμένες Πόλεις.

Από την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Πόλη στις Εξεγερμένες Πόλεις. Από την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Πόλη στις Εξεγερμένες Πόλεις. Μια αναφορά στη ριζοσπαστική γεωγραφία μέσα από το έργο του David Harvey. Θάνος Ανδρίτσος 1 Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία. Τομέας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Απαρχές και Διαμόρφωση του Αντικειμένου Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Βασίλης Δημόπουλος Εξετάζουμε το αντικείμενο ως το άλλο που κείται απέναντι στο «εγώ», κείμενο αντί αυτού, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3)

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) Country Specific Questionnaire Cyprus Flash 288 FINANCIAL CRISIS D1. Φύλο [ΜΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 12: Η οικονομική κρίση & οι αγροτικές περιοχές 2/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος εδώ είναι

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Acemoglu, D., Robinson, J., Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη. Οι Καταβολές της Ισχύος, της Ευημερείας και της Φτώχειας, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2013.

Acemoglu, D., Robinson, J., Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη. Οι Καταβολές της Ισχύος, της Ευημερείας και της Φτώχειας, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2013. Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Προτεινόμενη Ενισχυτική Βιβλιογραφία για το μάθημα: «Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί της Ανάπτυξης» Γενικές Οδηγίες: Η ελληνική Βιβλιογραφία είναι, ως επί το πλείστον, διαθέσιμη στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Α. Διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κύριο αποτέλεσμα της Έρευνας είναι η συνεισφορά νέας γνώσης στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

E.5010 Αρχές Marketing

E.5010 Αρχές Marketing E.5010 Αρχές Marketing ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ :Aρχές Marketing : E.5010 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ :ΜΕΥ : 3 (Θεωρία)

Διαβάστε περισσότερα

τεχνική περιγραφή e-situ

τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ γενική περιγραφή Το e-situ (από το λατινικό in situ επί τόπου) είναι ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως κατάρτισης σχεδιασµένο και ανεπτυγµένο στην Ελλάδα από

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τομ. 44, 1982 Η επιστημολογία της πολιτικής διερεύνησης με ειδική αναφορά στις διεθνείς σχέσεις: Μια κριτική Πετρίδης Μάκης 10.12681/grsr.537 Copyright 1982 To cite this article:

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724. Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη. Του

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724. Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη. Του Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724 Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη Του Charles J. Whalen* Γραφείο Προϋπολογισµού του Κογκρέσου των ΗΠΑ Μάιος 2012 * Το παρόν κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 203-204 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 63, ΦΕΚ 49/26-06-2002, τεύχος Α ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ

Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 204 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης 1 Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη Γεώργιος Παπαντωνάκης 1. Γενικά. Εκδοχές ταυτότητας Με την εργασία αυτή, έχουμε στόχο να διερευνήσουμε τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Cyprus

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Cyprus ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Cyprus Eurobarometer FLASH- 258 D2. Πόσο χρονών είσαστε; [_][_] χρονών [99] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Cyprus FL Independence of Justice GP CY D Πόσων χρονών είστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 MYP Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ 2016-2017 Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 Διευθυντής / President: Καθ. Σ. Πολλάλης Συνδιευθυντής ΚΑ: κ. Δ. Τσελέντης Διευθυντής Γυμνασίου ΚΑ: κ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

Iain Borden Κυριακή Τσουκαλά

Iain Borden Κυριακή Τσουκαλά ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Iain Borden είναι καθηγητής Αρχιτεκτονικής και Αστικού Πολιτισμού στην Αρχιτεκτονική Σχολή Bartlett του UCL, όπου διατελεί επίσης αντιπρύτανης Επικοινωνίας του Τμήματος Δομημένου Περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση εν καιρώ κρίσης Νίκος Σώζος, Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκό

Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση εν καιρώ κρίσης Νίκος Σώζος, Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκό Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση εν καιρώ κρίσης Νίκος Σώζος, Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινωνική Οικονομία Ο όρος «κοινωνική οικονομία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σ. ΠΟΛΥΖΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

The Executive Family Issue

The Executive Family Issue Page 1 Edited by Marina Gryllaki Maria Pappa Editorial Χαρταετός Ένα παιχνίδι είναι. Φτιαγμένο με σύρμα, εφημερίδες, κορδέλες και χρωματιστό χαρτί. Μόλις αρχίσει όμως το ταξίδι του στον ουρανό, παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ»

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» Δραμιλαράκη Σοφία Πιλάκη Σαββίνα Τμήμα Ψυχολογίας- Προφορική παρουσίαση στο μάθημα της «Οικολογικής και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Π. Θεοδωρίδης 1. Διεθνές Marketing. Business Game Ανάλυση Χώρας

Π. Θεοδωρίδης 1. Διεθνές Marketing. Business Game Ανάλυση Χώρας Country Region Global 2016 Διεθνές Εξαγωγικό Marketing Π. Θεοδωρίδης 1 Στόχος Κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και αποφάσεων σχετικά με το διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ Επιλογή τρόπου εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Codebook Census of Population and Housing: 1971 Greece

Codebook Census of Population and Housing: 1971 Greece Codebook Census of Population and Housing: 1971 Greece IECM / IPUMS-Europe Funded by the Sixth Framework Programme and the National Institutes of Health. Centre d'estudis Demogràfics and Minnesota Population

Διαβάστε περισσότερα

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Cyprus

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Cyprus ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Cyprus FL 8 - Regional Policy - CY D Πόσων χρονών είστε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα