Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:"

Transcript

1 Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ, διάκεςθσ ι ολοκλθρωμζνθσ αποτζφρωςθσ Operations of discharge or completed incineration

2

3 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (GARBAGE RECORD BOOK) Εργαςίεσ απόρριψθσ, διάκεςθσ ι ολοκλθρωμζνθσ αποτζφρωςθσ. Operations of discharge or completed incineration. Πνομα πλοίου: (name of ship): λιμάνι και αρικμόσ νθολογίου:.. (port of registry and official number): δδς:. (distinctive No. or letters): IMO Νο.:. (ΚΜΟ number): οχ:.. (gross tonnage): αρικμόσ επιβατϊν που πιςτοποιείται να μεταφζρει: (number of persons which is certified to carry aboard): περίοδοσ: από.. μζχρι.. (period: from to

4

5 ΟΔΗΓΙΕ τιρθςθσ του Βιβλίου Απορριμμάτων, για τα απορρίμματα που παράγονται κατά τθ λειτουργία του πλοίου. Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 3. Το Βιβλίο Απορριμμάτων ςυμπλθρϊνεται όταν εκτελεςτοφν μία ι περιςςότερεσ εργαςίεσ: -απόρριψθ απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα -διάκεςθ απορριμμάτων ςε ευκολίεσ υποδοχισ τθσ ξθράσ -διάκεςθ απορριμμάτων ςε άλλα πλοία -ολοκλθρωμζνθ αποτζφρωςθ απορριμμάτων. 4. Σήρηςη του Βιβλίου Απορριμμάτων. Το Βιβλίο Απορριμμάτων κα φυλάςςεται επί του πλοίου ι επί τθσ μόνιμθσ ι πλωτισ εξζδρασ, ςε τζτοια κζςθ ϊςτε να είναι άμεςα διακζςιμο, μζςα ςε εφλογο χρόνο. Επιπλζον, αυτό κα διατθρείται για μια περίοδο δφο ετϊν μετά τθν τελευταία εγγραφι ςε αυτό. 5. Το Βιβλίο Απορριμμάτων εντάςςεται ςτα ναυτιλιακά ζγγραφα, με τα οποία πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο ζνα υπόχρεο πλοίο και τθρείται από τον Ρλοίαρχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΔΣ MARPOL 73/78, ενϊ ςυμπλθρϊνεται υπεφκυνα από τον εξουςιοδοτθμζνο Αξιωματικό, ο οποίοσ ορίηεται για αυτό από τον Ρλοίαρχο μετά από κάκε αποτζφρωςθ, διάκεςθ ι απόρριψθ απορριμμάτων. 6. Το Βιβλίο Απορριμμάτων ελζγχεται από τισ Ελλθνικζσ Λιμενικζσ ι προξενικζσ αρχζσ και από τισ αρμόδιεσ αρχζσ των Κρατϊν Μερϊν τθσ ΔΣ MARPOL 73/ Η ζλλειψθ του Βιβλίου Απορριμμάτων, θ μθ κανονικι ι ελλιπισ τιρθςθ και θ μθ προςκόμιςι του ςε κάκε ηιτθςθ από τισ αρμόδιεσ για τον ζλεγχο Αρχζσ του λιμζνα κατάπλου αποτελοφν παράβαςθ του άρκρου 4 τθσ ΔΣ MARPOL 73/78 και του Κανονιςμοφ 10 του Ραραρτιματοσ V αυτισ. Τιμωρείται δε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ζνατου άρκρου του Ν. 1269/82, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 13 και 14 του Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α /77), όπωσ ιςχφουν. Ρλζον αυτοφ, επιβάλλονται και οι εκάςτοτε κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τθν Εκνικι Νομοκεςία κάκε Κράτουσ-Μζρουσ τθσ ΔΣ MARPOL 73/78. ΙΙΙ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ Δ MARPOL 73/78 8. Γενικά. Με τισ διατάξεισ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ MARPOL 73/78, κακιερϊνονται μεταξφ άλλων, αυςτθρά κριτιρια και προχποκζςεισ για τθν απόρριψθ (discharge) απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα, που παράγονται κατά τθ ςυνικθ λειτουργία των πλοίων. Στόχοσ των διατάξεων αυτϊν είναι θ αποτελεςματικότερθ προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ από τθ ρφπανςθ που προκαλείται από πλοία, πλωτζσ ι μόνιμεσ εξζδρεσ. 9. Ειδικζσ περιοχζσ. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 6 του Ραραρτιματοσ V τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ MARPOL 73/78 οριςμζνεσ περιβαλλοντικά ευαίςκθτεσ καλάςςιεσ περιοχζσ χαρακτθρίηονται ωσ «Ειδικζσ Ρεριοχζσ» (Special areas) που με βάςθ ςχετικζσ αποφάςεισ τθσ MEPC είναι οι κατωτζρω: θ Μεςόγειοσ Ιάλαςςα, θ Βαλτικι Ιάλαςςα, θ Μαφρθ Ιάλαςςα, θ Ερυκρά Ιάλαςςα, θ Ρεριοχι των Κόλπων, θ Βόρεια Ιάλαςςα, θ Ανταρκτικι και θ Ευρφτερθ περιοχι τθσ Καραϊβικισ. Σε αυτζσ τισ περιοχζσ επιτρζπεται θ απόρριψθ αποβλιτων τροφϊν μόνο όταν το πλοίο είναι ςε πορεία και ευρίςκεται όςο το δυνατόν πιο μακριά από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά ι πάγο αλλά όχι ςε απόςταςθ μικρότερθ από 12 ν.μ.. Τα απόβλθτα τροφϊν δε κα πρζπει να περιζχουν άλλα είδθ απορριμμάτων και κα πρζπει να είναι πολτοποιθμζνα ι αλεςμζνα ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να μποροφν να διζλκουν μζςω πλζγματοσ με οπζσ όχι μεγαλφτερεσ των 12 χιλιοςτϊν. Επίςθσ, επιτρζπεται θ απόρριψθ καταλοίπων φορτίου μόνο όταν το πλοίο είναι ςε πορεία και μόνο όταν αυτά τα κατάλοιπα φορτίου δε μποροφν να ανακτθκοφν με ςυνικεισ διακζςιμεσ μεκόδουσ απόρριψθσ, υπό τισ προχποκζςεισ που κζτει ο Κανονιςμόσ 6 του Ραραρτιματοσ V τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ MARPOL 73/78. Κακαριςτικζσ ουςίεσ ι προςμίξεισ, που περιζχονται ςτο νερό πλυςίματοσ του καταςτρϊματοσ και των εξωτερικϊν επιφανειϊν μποροφν να απορρίπτονται ςτθ κάλαςςα, μόνο όταν αυτζσ οι ουςίεσ δεν είναι επιβλαβείσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ του Οργανιςμοφ (ΚΜΟ). Ειδικά για τθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ, απαγορεφεται θ απόρριψθ προϊόντων πτθνϊν, ςυμπεριλαμβανόμενων των πουλερικϊν και τμθμάτων πουλερικϊν, εκτόσ εάν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία και είναι αποςτειρωμζνα. Επίςθσ, πλζον των γενικϊν κανόνων για τθν απόρριψθ απορριμμάτων ςε ειδικζσ περιοχζσ, ειδικά ςτθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ εφαρμόηονται τα ακόλουκα:

6 - Κάκε Μζροσ από τα λιμάνια του οποίου αποπλζουν για να ταξιδεφςουν προσ ι καταπλζουν από τθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ αναλαμβάνει να εξαςφαλίςει ότι όςο είναι πρακτικό διατίκενται επαρκείσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ όλων των απορριμμάτων όλων των πλοίων, χωρίσ να προκαλείται αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των πλοίων που χρθςιμοποιοφν αυτζσ. - Κάκε Μζροσ κα εξαςφαλίηει ότι όλα τα πλοία που φζρουν τθ ςθμαία του Κράτουσ του, προτοφ ειςζλκουν ςτθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ, ζχουν ςτο πλοίο επαρκι χωρθτικότθτα για τθν ςυγκζντρωςθ όλων των απορριμμάτων, όταν επιχειροφν ςτθν περιοχι και ζχουν ολοκλθρϊςει όλεσ τισ ρυκμίςεισ απόρριψθσ τζτοιων απορριμμάτων ςε εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αφοφ εξζλκουν από τθν περιοχι. Πταν τα απορρίμματα είναι αναμεμιγμζνα ι μολυςμζνα από άλλεσ ουςίεσ, των οποίων απαγορεφεται θ απόρριψθ ι ζχουν διαφορετικζσ απαιτιςεισ απόρριψθσ, κα εφαρμόηονται οι πλζον αυςτθρζσ απαιτιςεισ. 10. Εκτόσ ειδικών περιοχών. Οι απορρίψεισ απορριμμάτων, τα οποία παράγονται κατά τθ ςυνικθ λειτουργία του πλοίου, εκτόσ Ειδικϊν Ρεριοχϊν, ςφμφωνα με τουσ εξειδικευμζνουσ Κανονιςμοφσ του Ραραρτιματοσ V τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ MARPOL 73/78, ρυκμίηονται ωσ ακολοφκωσ: α. Απαγορεφεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα πάςθσ φφςεωσ πλαςτικϊν και μαγειρικϊν λαδιϊν. β. Επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα απορριμμάτων εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν, όταν το πλοίο είναι εν πλω και ςε απόςταςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά και ςε καμία περίπτωςθ μικρότερθ από: 1) 3 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά για απόβλθτα τροφϊν τα οποία ζχουν επεξεργαςτεί από ςυςκευι πολτοποίθςθσ ι άλεςθσ και δφνανται να διζλκουν μζςω πλζγματοσ με οπζσ όχι μεγαλφτερεσ των 25 χιλιοςτϊν. 2) 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά για απόβλθτα τροφϊν μθ επεξεργαςμζνα 3) 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά για κατάλοιπα φορτίου, μθ ανακτιςιμα με ςυνικεισ διακζςιμεσ μεκόδουσ απόρριψθσ και μθ περιζχοντα ουςίεσ επιβλαβείσ για το καλάςςιο περιβάλλον, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ του Οργανιςμοφ (ΚΜΟ) 4) ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόςταςθ από τθν ξθρά για ςφάγια ηϊων, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ του Οργανιςμοφ (ΚΜΟ). γ. Επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα προϊόντων ι πρόςκετων κακαριςμοφ εμπεριεχόμενα ςτισ αποκικεσ φορτίου (αμπάρια), απόνερων πλφςθσ καταςτρϊματοσ και εξωτερικϊν επιφανειϊν, με τθν επιφφλαξθ αυτά να μθν περιζχουν ουςίεσ επιβλαβείσ για το καλάςςιο περιβάλλον, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ του Οργανιςμοφ (ΚΜΟ). δ. Πταν τα απόβλθτα είναι αναμειγμζνα με ι μολυςμζνα από άλλεσ ουςίεσ για τισ οποίεσ απαγορεφεται θ ρίψθ τουσ ι ζχουν διαφορετικζσ απαιτιςεισ απόρριψθσ κα εφαρμόηονται οι πλζον αυςτθρζσ απαιτιςεισ. 11. Ειδικζσ απαιτήςεισ για διάθεςη απορριμμάτων από μόνιμεσ ή πλωτζσ εξζδρεσ. Απαγορεφεται θ απόρριψθ οποιωνδιποτε απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα από μόνιμεσ ι πλωτζσ εξζδρεσ και από όλα τα πλοία, τα οποία είναι παραβεβλθμζνα κατά μικοσ αυτϊν ι ευριςκόμενα ςε ακτίνα 500 μζτρων από εξζδρεσ αυτοφ του τφπου. Απόβλθτα τροφϊν καταλλιλωσ επεξεργαςμζνα και δυνάμενα να διζλκουν μζςω πλζγματοσ με οπζσ όχι μεγαλφτερεσ των 25 χιλιοςτϊν μποροφν να απορρίπτονται ςτθ κάλαςςα από μόνιμεσ ι πλωτζσ εξζδρεσ, που βρίςκονται ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά ι από πλοία δεμζνα ι ευριςκόμενα ςε ακτίνα 500 μζτρων από εξζδρεσ αυτοφ του τφπου. 12. Εξαιρζςεισ. Οι απαιτιςεισ των εξειδικευμζνων Κανονιςμϊν του Ραραρτιματοσ V τθσ ΔΣ MARPOL 73/78 δεν εφαρμόηονται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 1) όταν θ απόρριψθ είναι αναγκαία για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ του πλοίου και των επιβαινόντων ι τθ διάςωςθ τθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα ι 2) όταν θ διαφυγι απορριμμάτων προζρχεται από βλάβθ ςτο πλοίο ι ςτον εξοπλιςμό του, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν λθφκεί όλεσ οι απαραίτθτεσ προφυλάξεισ, πριν και μετά τθν εμφάνιςθ τθσ βλάβθσ για τθν πρόλθψθ ι τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ διαφυγισ ι 3) όταν παρουςιάηεται ςυνεπεία ατυχιματοσ απϊλεια αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ από το πλοίο με τθν προχπόκεςθ ότι λιφκθκαν όλεσ οι απαραίτθτεσ προφυλάξεισ για τθν πρόλθψθ μιασ τζτοιασ απϊλειασ ι 4) όταν θ απόρριψθ του αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ είναι αναγκαία για τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ και τθν αςφάλεια του πλοίου και του πλθρϊματόσ του. Οι απαιτιςεισ των Κανονιςμϊν 4 και 6 για τα πλοία εν πλω δε κα εφαρμόηονται για τθν απόρριψθ αποβλιτων τροφϊν, όπου είναι προφανζσ ότι θ διατιρθςθ τζτοιων αποβλιτων επί του πλοίου αποτελεί επαπειλοφμενο κίνδυνο για τθν υγεία των επιβαινόντων. 13. Ευκολίεσ υποδοχήσ απορριμμάτων. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 8 του Ραραρτιματοσ V τθσ ΔΣ MARPOL 73/78, τα λιμάνια και οι τερματικοί ςτακμοί κάκε Κράτουσ-Μζρουσ τθσ Σφμβαςθσ πρζπει να διακζτουν ευκολίεσ υποδοχισ απορριμμάτων, επαρκοφσ δυναμικότθτασ, οι οποίεσ πρζπει να λειτουργοφν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξυπθρετοφν τα πλοία που τισ χρθςιμοποιοφν, χωρίσ να προκαλείται αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςε αυτά. Τα Κράτθ-Μζρθ τθσ Σφμβαςθσ οφείλουν να γνωςτοποιοφν ςτον Οργανιςμό (ΚΜΟ) όλεσ τισ περιπτϊςεισ ανεπάρκειασ ευκολιϊν υποδοχισ, προκειμζνου ο Οργανιςμόσ (ΚΜΟ) ςτθ ςυνζχεια να ενθμερϊνει τα Συμβαλλόμενα Μζρθ. Σφμφωνα με τον ίδιο Κανονιςμό κεςμοκετείται θ δθμιουργία ευκολιϊν υποδοχισ εντόσ ειδικϊν περιοχϊν. Κάκε Κράτοσ Μζροσ τθσ Σφμβαςθσ, τα παράλια του οποίου ςυνορεφουν με ειδικι περιοχι,

7 αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει ότι το ταχφτερο δυνατό όλοι οι λιμζνεσ εντόσ τθσ ειδικισ περιοχισ κα εφοδιαςτοφν με επαρκείσ ευκολίεσ υποδοχισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των πλοίων που επιχειροφν ςε αυτζσ τισ περιοχζσ. Επίςθσ, κάκε Συμβαλλόμενο Μζροσ κα γνωςτοποιεί ςτον Οργανιςμό όλα τα μζτρα που λαμβάνονται ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο 3.1 αυτοφ του κανονιςμοφ. Πταν λάβει επαρκείσ γνωςτοποιιςεισ ο Οργανιςμόσ κα κακορίηει θμερομθνία από τθν οποία κα αρχίηει θ ιςχφ των απαιτιςεων τοφ κανονιςμοφ 6 αυτοφ του Ραραρτιματοσ για τθν εν λόγω περιοχι. Ο Οργανιςμόσ κα γνωςτοποιεί ςε όλα τα Μζρθ τθν θμερομθνία που ορίςκθκε με τον τρόπο αυτό, προ τουλάχιςτον δϊδεκα μθνϊν. Μζχρι να κακοριςκεί θ θμερομθνία, τα πλοία που πλζουν ςε μια ειδικι περιοχι πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 4, όςον αφορά ςε απορρίψεισ εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν. 14. Γενικζσ ςυςτάςεισ-οδηγίεσ ΙΜΟ. Απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. Υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα αποβλιτων τροφϊν, ςφαγίων ηϊων, κακαριςτικϊν ουςιϊν και προςμίξεων αυτϊν που περιζχονται ςτο ηεςτό νερό, φδατα πλφςθσ του καταςτρϊματοσ ι λοιπϊν εξωτερικϊν επιφανειϊν τα οποία δε κεωροφνται για το καλάςςιο περιβάλλον. Συνιςτάται θ τοποκζτθςθ ειδικά ςθμαςμζνων δοχείων απορριμμάτων επί του πλοίου (βαρζλια, μεταλλικοί κάδοι, ςάκοι ςυςκευαςίασ, τροχιλατα κιβϊτια). Πλα τα εν λόγω δοχεία ςτο κατάςτρωμα, ςτα επίςτεγα και ςε περιοχζσ εκτεκειμζνεσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ πρζπει να αςφαλίηονται με καλά ςτερεωμζνα και αςφαλιςμζνα καλφμματα, για να προλθφκεί θ διαρροι ι θ διαφυγι απορριμμάτων. Τα δοχεία πρζπει να είναι ευκρινϊσ ςθμαςμζνα και εφκολα διακρινόμενα με κατάλλθλα γραφικά. Επίςθσ, πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε κατάλλθλα ςθμεία (μθχανοςτάςιο, τραπεηαρία, μαγειρείο, λοιποφσ χϊρουσ διαβίωςθσ και εργαςίασ) και όλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ πρζπει να είναι ενιμερα για το είδοσ των απορριμμάτων που μποροφν ι δε μποροφν να τοποκετοφν εντόσ αυτϊν. Ενδεικτικά τφποι απορριμμάτων που ςυνιςτάται να διαχωρίηονται είναι: ι. μθ ανακυκλϊςιμα πλαςτικά και πλαςτικά αναμεμιγμζνα με μθ πλαςτικά απορρίμματα, ιι. ςτουπιά, ιιι. ανακυκλϊςιμα υλικά (μαγειρικό λάδι, γυαλί, αλουμινζνια κουτιά, χαρτιά, ξφλο, μζταλλο κλπ) και απορρίμματα που μπορεί να αποτελζςουν κίνδυνο για το πλοίο ι για το πλιρωμα (ςτουπιά λερωμζνα με πετρελαιοειδι, λαμπτιρεσ, χθμικά, μπαταρίεσ, οξζα). Τα μθ ανακυκλϊςιμα πλαςτικά και πλαςτικά αναμεμιγμζνα με μθ πλαςτικά απορρίμματα απαγορεφεται να απορριφκοφν ςτθ κάλαςςα. Πταν πλαςτικά αναμιγνφονται με άλλα απορρίμματα, το προϊόν ανάμιξθσ πρζπει να λογίηεται ωσ πλαςτικό και να εφαρμόηονται οι πλζον αυςτθρζσ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ. Πςον αφορά ςτα απόβλθτα τροφϊν, μερικά κράτθ ζχουν κεςπιςμζνουσ κανονιςμοφσ για τον ζλεγχο τθσ μετάδοςθσ ανκρωπίνων, ηωικϊν και φυτικϊν αςκενειϊν, που μπορεί να μεταφζρονται με απόβλθτα τροφϊν ξζνων χωρϊν και με υλικά που ςχετίηονται με αυτά τα απόβλθτα (πχ αναλϊςιμα ςερβίτςια φαγθτοφ). Αυτοί οι κανονιςμοί μπορεί να υπαγορεφουν τθν αποτζφρωςθ, τθν αποςτείρωςθ, τθ διπλοςυςκευαςία ι άλλθ ειδικι μεταχείριςθ των απορριμμάτων για να εξοντωκοφν παράςιτα και άλλοι πακογόνοι οργανιςμοί. Αυτά τα απορρίμματα πρζπει να φυλάςςονται χωριςτά από άλλα απορρίμματα και κατά προτίμθςθ να αποκθκεφονται για διάκεςι των ςτισ ευκολίεσ υποδοχισ. Σχετικά με τα ςυνκετικά δίχτυα αλιείασ και λοιπά άχρθςτα ςχοινιά αλιείασ, αυτά πρζπει να ςυλλζγονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται θ απϊλεια των ςτθ κάλαςςα και να αποτεφρϊνονται, να ςυμπιζηονται ι να αποκθκεφονται με άλλα πλαςτικά, ειδάλλωσ είναι προτιμότερο να διαχωρίηονται από άλλουσ τφπουσ απορριμμάτων ςε περίπτωςθ που αυτά αναδφουν ζντονεσ οςμζσ ι είναι ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. Σε περίπτωςθ που αυτά τα υλικά δεν αποτεφρωκοφν με κατάλλθλο τρόπο, τα αζρια προϊόντα αποτζφρωςθσ μπορεί να είναι τοξικά (Ραράρτθμα VI MARPPOL 73/78). Ειδικοί κανόνεσ αποτζφρωςθσ επιβάλλονται από τθν εκνικι νομοκεςία οριςμζνων λιμζνων και μπορεί να ιςχφουν για ειδικζσ περιοχζσ. Η αποτζφρωςθ επικίνδυνων υλικϊν (παραπροϊόντα βαφϊν, εμποτιςμζνο ξφλο) και οριςμζνων τφπων πλαςτικϊν (πλαςτικά PVC και λοιπά πλαςτικά περιζχοντα επικίνδυνα χθμικά) απαιτεί ιδιαίτερθ προςοχι, εξαιτίασ των πικανϊν κινδφνων για τθν υγεία και το περιβάλλον που μπορεί να προκφψουν από τθν καφςθ αυτϊν των υλικϊν. Αν και επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα ςυγκεκριμζνων τφπων απορριμμάτων, θ χριςθ ευκολιϊν υποδοχισ ςυνιςτάται. Σε κάκε περίπτωςθ, θ απόρριψθ πρζπει να λαμβάνει χϊρα όταν το πλοίο είναι εν πλω, όςο το δυνατόν πιο μακριά από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά, ςε όςο το δυνατόν πιο μεγάλθ καλάςςια επιφάνεια και ςε μεγάλο βάκοσ (50 μ και πάνω). Σε κάκε περίπτωςθ διάκεςθσ απορριμμάτων, το πλοίο πρζπει να λαμβάνει τθ ςχετικι απόδειξθ ι πιςτοποιθτικό, που πρζπει να φυλάςςεται επί του πλοίου μαηί με το Βιβλίο Απορριμμάτων για δφο ζτθ. Η απόρριψθ αλεςμζνων αποβλιτων τροφϊν επιτρζπεται υπό προχποκζςεισ. Τα αλεςμζνα ι πολτοποιθμζνα τροφικά απόβλθτα πρζπει να δφνανται να διζλκουν μζςω πλζγματοσ με οπζσ όχι μεγαλφτερεσ από 25 χιλιοςτά. Συνιςτάται θ χριςθ μθχανϊν πολτοποίθςθσ, κακϊσ επιταχφνουν τθν αφομοίωςθ των αποβλιτων ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Πλα τα υλικά από πλαςτικό πρζπει να απομακρυνκοφν πριν τθν τοποκζτθςθ των αποβλιτων τροφϊν ςτο μθχάνθμα άλεςθσ/ πολτοποίθςθσ. Επιςθμαίνεται, εκ νζου, ότι όταν το πλοίο βρίςκεται εντόσ ειδικισ περιοχισ, ο Κανονιςμόσ 6 του Ραραρτιματοσ V τθσ ΔΣ MARPOL 73/78 επιβάλλει όλα τα απόβλθτα τροφϊν να ζχουν αλεςτεί ι πολτοποιθκεί κατάλλθλα πριν τθν απόρριψθ τουσ ςτθ κάλαςςα και θ απόρριψι των να λάβει χϊρα ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόςταςθ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά ι πάγο και πάντωσ όχι ςε απόςταςθ μικρότερθ από 12 ν.μ.. Πλα τα απορρίμματα μποροφν να ςυμπιεςτοφν, με εξαίρεςθ απορρίμματα που περιλαμβάνουν μθ αλεςμζνα πλαςτικά, ινοςανίδεσ, χαρτοςανίδεσ, εμπορευματοκιβϊτια ογκωδϊν φορτίων και αντικείμενα μεγάλου πάχουσ. Τα υπό πίεςθ εμπορευματοκιβϊτια δεν πρζπει να ςυμπιζηονται ι να τεμαχίηονται χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ (κίνδυνοσ ζκρθξθσ). Επίςθσ, πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι τα προϊόντα ςυμπίεςθσ μπορεί να υπόκεινται ςε απαιτιςεισ απομόνωςθσ (καραντίνα), υγειονομικζσ απαιτιςεισ ι άλλεσ απαιτιςεισ των ευκολιϊν υποδοχισ. Οι ςτάχτεσ και οι ςκωρίεσ αποτζφρωςθσ πρζπει να λογίηονται ωσ λειτουργικά απόβλθτα και, επομζνωσ, ωσ απόβλθτα μθ δυνάμενα να απορριφκοφν ςτθ κάλαςςα. Γενικά, θ αποτζφρωςθ δεν πρζπει να λαμβάνει χϊρα εντόσ λιμζνων ι τερματικϊν

8 ςτακμϊν, κακϊσ ςε μερικοφσ λιμζνεσ θ εκνικι νομοκεςία επιβάλλει πρόςκετουσ περιοριςμοφσ για τισ αζριεσ εκπομπζσ. Η χριςθ αποτεφρωτιρα μπορεί να προχποκζτει τθν ζκδοςθ αδείασ από τισ αρμόδιεσ λιμενικζσ αρχζσ. Φορτίο κεωροφνται αποκλειςτικά τα υγιι ηϊα ςε καλι κατάςταςθ, που πρζπει να διαχειρίηονται ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ για τθ μεταφορά ηϊων ςτθ κάλαςςα. 1 Συνιςτϊνται τακτικζσ επικεωριςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ ευηωίασ των ηϊων, οι οποίεσ να περιλαμβάνουν καταγραφι ςε θμεριςια βάςθ του αρικμοφ των ηϊων που πζκαναν ι κανατϊκθκαν. Πταν ςυμβοφν κάνατοι, τα ςφάγια πρζπει να απομακρφνονται από τουσ χϊρουσ εκτροφισ και να αξιολογοφνται για τθν κατάλλθλθ διάκεςι των. Πταν το πλοίο ζχει κατάλλθλο αποκθκευτικό χϊρο, περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ επεξεργαςμζνων μπορεί να αποκθκευτοφν για ςφντομεσ περιόδουσ, λαμβανομζνων υπόψθ τθσ εργαςιακισ υγιεινισ και των απαιτιςεων αςφαλείασ. Επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα ςφαγίων που προζκυψαν κατά τθ ςυνικθ λειτουργία του πλοίου, μόνο όταν το πλοίο είναι εν πλω, εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν. Η απόρριψθ ςτθ κάλαςςα πρζπει να λαμβάνει χϊρα ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 100 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά και ςτο μεγαλφτερο δυνατό βάκοσ. Πταν ζνα πλοίο είναι εν πλω, εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν και ςε απόςταςθ μικρότερθ από 100 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά, αλλά θ παραμονι των ςφαγίων επί του πλοίου μπορεί να αποτελζςει κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των ανκρϊπων ι/και των εναπομεινάντων ηϊντων ηϊων, ςυνιςτάται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα των εν λόγω ςφαγίων ςε απόςταςθ τουλάχιςτον μεγαλφτερθ από 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά. Μετά από μία απόρριψθ ςφαγίων ςτθ κάλαςςα υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, θ εγγραφι ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων κα πρζπει να περιλαμβάνει και επεξιγθςθ για αυτζσ τισ ςυνκικεσ. Τα ςφάγια ηϊων πρζπει να διαχωρίηονται ι να υφίςτανται άλλθ επεξεργαςία προ τθσ απόρριψθσ (χειρωνακτικό ςκίςιμο ι κοπι του ςφαγίου, μθχανικι άλεςθ/ πολτοποίθςθ/ κρυμματιςμόσ/ τεμαχιςμόσ του ςφαγίου). Τα ςφάγια ηϊων που προκφπτουν από κανάτουσ πζραν τθσ κνθςιμότθτασ από τθ ςυνικθ λειτουργία του πλοίου δε κεωροφνται απορρίμματα. Στουσ Ρλοίαρχουσ ςυςτινεται να επικοινωνοφν με το Κράτοσ-Σθμαίασ και, εφόςον ικελε απαιτθκεί, με τισ κατά τόπουσ λιμενικζσ αρχζσ προκειμζνου κακοδθγθκοφν για τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ προχποκζςεισ και να ςυμβουλεφονται τισ Οδθγίεσ του ΚΜΟ. 2 Για ςχετικι ενθμζρωςθ οι εξουςιοδοτθμζνοι από τον Ρλοίαρχο για τθ ςυμπλιρωςθ του Βιβλίου Απορριμμάτων Αξιωματικοί μποροφν να ςυμβουλεφονται τισ «Οδθγίεσ για τθν Εφαρμογι του Ραραρτιματοσ V τθσ MARPOL 73/78» του ΚΜΟ. 3 IV. ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ 15. Μετά τισ παραπάνω οδθγίεσ, διατίκεται θ ςελίδα. του Βιβλίου Απορριμμάτων και είναι καταχωρθμζνεσ ςε αυτιν όλεσ οι εργαςίεσ απόρριψθσ, διάκεςθσ ι ολοκλθρωμζνθσ αποτζφρωςθσ των απορριμμάτων, που παράγονται κατά τθ λειτουργία του πλοίου. Σθμειϊνεται ότι ςτθ ςελίδα αυτι δε γίνεται καμία εγγραφι από τον Ρλοίαρχο ι του υπεφκυνουσ Αξιωματικοφσ για τθ ςυμπλιρωςθ του Βιβλίου Απορριμμάτων. 16. Κωδικοποίηςη απαιτοφμενων εργαςιών. Πλεσ οι εργαςίεσ που είναι δυνατό να εκτελεςτοφν για τθν απόρριψθ, τθ διάκεςθ ι τθν αποτζφρωςθ απορριμμάτων υποχρεωτικά ομαδοποιοφνται ςε κατθγορίεσ όπωσ κατωτζρω. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται να γίνονται καταχωριςεισ ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνο κωδικό γράμμα (code letter) και αφξοντεσ αυτοφ αρικμοφσ λειτουργίασ (item numbers). V. ΕΓΓΡΑΦΕ 17. Μετά τθ ςελίδα των εργαςιϊν απόρριψθσ, διάκεςθσ ι ολοκλθρωμζνθσ αποτζφρωςθσ, οι υπόλοιπεσ ςελίδεσ (17 μζχρι 100) του Βιβλίου Απορριμμάτων διατίκενται για τισ ςχετικζσ εγγραφζσ. Οι ςελίδεσ των εγγραφϊν είναι κατάλλθλα διαγραμμιςμζνεσ, ϊςτε να καταχωροφνται όλα τα ςτοιχεία, που αφοροφν κάκε εργαςία μιασ ςυγκεκριμζνθσ εγγραφισ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι το ταξίδι, θ θμερομθνία, θ ϊρα, το ςτίγμα ι το λιμάνι που βρίςκεται το πλοίο, θ κατθγορία των απορριμμάτων, θ εκτιμϊμενθ ποςότθτα απορριμμάτων που απορρίφκθκαν/ αποτεφρϊκθκαν ςτθ κάλαςςα ι διατζκθκαν ςε ευκολίεσ υποδοχισ/ άλλο πλοίο. 18. Οι εγγραφζσ ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων καταχωροφνται με απόλυτθ χρονολογικι ςειρά και τάξθ και υπογράφονται από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ αξιωματικοφσ του πλοίου, που ζχουν οριςκεί ωσ υπεφκυνοι και που εκτζλεςαν τθν εργαςία. Κάκε ςυμπλθρωμζνθ ςελίδα του Βιβλίου Απορριμμάτων κα υπογράφεται από τον Ρλοίαρχο του πλοίου. Οι εγγραφζσ ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων καταχωροφνται ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. VI. ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ (ΤΜΠΛΗΡΩΗ) ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 19. Περιγραφή απορριμμάτων. Τα απορρίμματα πρζπει να ομαδοποιοφνται ςε κατθγορίεσ για τουσ ςκοποφσ τιρθςθσ του Βιβλίου Απορριμμάτων, όπωσ ακολοφκωσ: 1. Ρλαςτικά 2. Απόβλθτα τροφϊν 3. Οικιακά απόβλθτα ( π.χ προϊόντα χάρτου, ςτουπιά, γυαλί, μζταλλο, μπουκάλια, πιλινα ςκεφθ και άλλα) 4. Μαγειρικό λάδι 5. Στάχτεσ Αποτεφρωτιρα 6. Λειτουργικά απόβλθτα 7. Κατάλοιπα φορτίου 8. Σφάγια ηϊων 1 Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ για τθν Υγεία των Ζϊων (OIE) ζχει εκδϊςει «Οδθγίεσ για τθ Μεταφορά Ζϊων δια Ιαλάςςθσ» ωσ τμιμα του Κϊδικα Υγείασ Χερςαίων Ζϊων (2010). 2 «Οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ αλλοιωμζνου φορτίου» Σφμβαςθ του Λονδίνου/ Ρρωτόκολλο του Λονδίνου 3 Resolution MEPC.219(63)-Annex 24

9 9. Αλιευτικόσ εξοπλιςμόσ 20. Τπολογιςμόσ τησ ποςότητασ απορριμμάτων. Η ποςότθτα απορριμμάτων ςτο πλοίο κα υπολογίηεται ςε κυβικά μζτρα, εάν είναι δυνατόν ξεχωριςτά ανάλογα με τθν κατθγορία των απορριμμάτων. Το Βιβλίο Απορριμμάτων περιλαμβάνει πολλζσ αναφορζσ ςτθν εκτιμϊμενθ ποςότθτα απορριμμάτων. Αναγνωρίηεται ότι θ ακρίβεια εκτιμϊμενων ποςοτιτων απορριμμάτων επιδζχεται ερμθνείασ. Οι εκτιμιςεισ όγκου κα διαφζρουν πριν και μετά τθν επεξεργαςία. Κάποιεσ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ μπορεί να μθν επιτρζπουν χρθςιμοποιοφμενθ εκτίμθςθ όγκου, π.χ. ςυνεχισ επεξεργαςία αποβλιτων τροφϊν. Τζτοιοι παράγοντεσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ όταν γίνονται οι καταχωριςεισ και οι ερμθνείεσ τουσ ςτισ εγγραφζσ που ζγιναν. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με ςχετικζσ μελζτεσ, που ζχουν εκπονθκεί ςτα πλαίςια του ΚΜΟ, θ ποςότθτα ςτερεϊν απορριμμάτων που παράγεται ςτα πλοία (Φ/Γ και άλλα) εκτιμάται κ.μ.ο. ςε 1,5 ζωσ 2,0/χιλιςτόγραμμα/ άτομο/ θμζρα. 21. Καταχώρηςη εγγραφών ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων. Οι καταχωριςεισ των ςχετικϊν εγγραφϊν των αναφερομζνων εργαςιϊν απόρριψθσ ι πλιρουσ αποτζφρωςθσ απορριμμάτων ςτο εν λόγω Βιβλίο Απορριμμάτων πρζπει να γίνονται ωσ ακολοφκωσ: α. Πταν απορρίμματα διατίκενται ςε ευκολίεσ υποδοχισ ςτθ ξθρά ι ςε άλλα πλοία: i. Ημερομθνία και ϊρα απόρριψθσ ii. Λιμάνι ι εγκατάςταςθ ι όνομα πλοίου. iii. Κατθγορία απορριμμάτων που διατζκθκαν. iv. Εκτιμϊμενθ ποςότθτα που διατζκθκε για κάκε κατθγορία ςε κυβικά μζτρα. v. Υπογραφι αξιωματικοφ υπεφκυνου για τθν εργαςία. β. Πταν τα απορρίμματα αποτεφρϊνονται: i. Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και διακοπισ αποτζφρωςθσ. ii. Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ) κατά τθν ζναρξθ και διακοπι τθσ αποτζφρωςθσ. iii. Κατθγορία απορριμμάτων που αποτεφρϊκθκαν iv. Εκτιμϊμενθ ποςότθτα που αποτεφρϊκθκε ςε κυβικά μζτρα v. Υπογραφι αξιωματοφχου υπεφκυνου εργαςίασ γ. Πταν τα απορρίμματα απορρίπτονται ςτθ κάλαςςα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 4,5 ι 6 του Ραραρτιματοσ V MARPOL : i. Ημερομθνία και ϊρα απόρριψθσ ii. Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μικοσ και γεωγραφικό πλάτοσ) Σθμείωςθ: για απορρίψεισ αποβλιτων τροφϊν, ςυμπεριλαμβάνονται κζςεισ ζναρξθσ και διακοπισ απόρριψθσ iii. Κατθγορία απορριμμάτων που απορρίφκθκαν iv. Εκτιμϊμενθ ποςότθτα που απορρίφκθκε για κάκε κατθγορία ςε κυβικά μζτρα v. Υπογραφι αξιωματοφχου υπεφκυνου τθσ εργαςίασ Επιςθμαίνεται εκ νζου ότι ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 3, 4 και 5 του Ραραρτιματοσ V: 1. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα πλαςτικϊν (Κατθγορία 1) 2. επιτρζπεται θ απόρριψθ αποβλιτων τροφϊν (Κατθγορία 2) κατάλλθλα επεξεργαςμζνων από πλοία εν πλω ςε απόςταςθ 3 ν.μ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν και ςε απόςταςθ και 12 ν.μ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά εντόσ ειδικϊν περιοχϊν 4. Για τα μθ επεξεργαςμζνα απόβλθτα επιτρζπεται θ απόρριψι των ςε απόςταςθ 12 ν.μ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν. Ειδικά για τθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ, θ απόρριψθ προϊόντων πτθνϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των πουλερικϊν και τμθμάτων αυτϊν) απαγορεφεται, εκτόσ αν αυτά ζχουν υποςτεί επεξεργαςία και είναι αποςτειρωμζνα. 3. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ οικιακϊν αποβλιτων (Κατθγορία 3) 4. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ μαγειρικοφ λαδιοφ (Κατθγορία 4) 5. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ ςταχτϊν αποτεφρωτιρα (Κατθγορία 5) 6. απαγορεφεται θ απόρριψθ λειτουργικϊν αποβλιτων (Κατθγορία 6), αλλά, εκτόσ και εντόσ ειδικϊν περιοχϊν, επιτρζπεται θ απόρριψθ από πλοία εν πλω απόνερων πλφςθσ του καταςτρϊματοσ και των αλλων εξωτερικϊν επιφανειϊν του πλοίου. 7. επιτρζπεται θ απόρριψθ καταλοίπων φορτίου (Κατθγορία 7) από πλοία εν πλω εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 12 νμ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά. Απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ καταλοίπων φορτίου, εντόσ ειδικϊν περιοχϊν, με εξαίρεςθ τα κατάλοιπα φορτίων, που περιζχονται ςτα νερά πλφςθσ των αμπαριϊν και των οποίων επιτρζπεται θ απόρριψθ εντόσ ειδικϊν περιοχϊν ςε απόςταςθ 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά. 8. επιτρζπεται θ απόρριψθ ςφαγίων ηϊων (Κατθγορία 8) από πλοία εν πλω εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 100 νμ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά και ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερο βάκοσ. Απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ ςφαγίων ηϊων εντόσ ειδικϊν περιοχϊν. 9. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ (Κατθγορία 9). Πλα τα παραπάνω ιςχφουν με επιφφλαξθ των διατάξεων του Κανονιςμοφ 7 του Ραραρτιματοσ V. 4 Ειδικζσ περιοχζσ: Μεςόγειοσ Ιάλαςςα, Βαλτικι Ιάλαςςα, Μαφρθ Ιάλαςςα, Ερυκρά Ιάλαςςα, Ρεριοχι των Κόλπων, Βόρεια Ιάλαςςα, Ανταρτικι, Ευρφτερθ Ρεριοχι τθσ Καραϊβικισ (βλζπε και Ραράγραφο 9 των Οδθγιϊν).

10 δ. Τυχαίεσ ι άλλεσ εξαιρετικζσ απορρίψεισ ι απϊλεια απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα που περιλαμβάνονται ςφμφωνα με τον κανονιςμό 7 του Ραραρτιματοσ V MARPOL: i. Ημερομθνία και ϊρα ςυμβάντοσ ii. Λιμζνασ ι κζςθ πλοίου τθν ϊρα του ςυμβάντοσ ( γεωγραφικό πλάτοσ και γεωγραφικό μικοσ και βάκοσ υδάτων εάν αυτό είναι γνωςτό) iii. Κατθγορίεσ απορριμμάτων που απορρίφκθκαν ι απωλζςκθςαν iv. Εκτιμϊμενθ ποςότθτα κάκε κατθγορίασ ςε κυβικά μζτρα v. Λόγοσ απόρριψθσ ι απϊλειασ και γενικζσ παρατθριςεισ

11

12 ΕΡΓΑΙΕ (OPERATIONS)

13 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (GARBAGE RECORD BOOK) ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΔΙΑΘΕΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ (OPERATIONS OF DISCHARGE OR COMPLETED INCINERATION) (A) ΔΚΑΙΕΣΗ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΚΟΛΚΕΣ ΥΡΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΞΗΑ Θ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΛΟΚΑ (Garbage is discharged to reception facilities ashore or to other ships) (Β) ΑΡΟΤΕΦΩΣΗ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ (Garbage is incinerated) (Γ) ΑΡΟΚΨΗ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΙΑΛΑΣΣΑ (Garbage is discharged into sea) (Δ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΚΚΕΣ Θ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΡΟΚΨΕΚΣ Η ΑΡΩΛΕΚΑ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΙΑΛΑΣΣΑ (Accidental or other exceptional discharges or loss of garbage into the sea)

14 ΕΓΓΡΑΦΕ (RECORDS)

15 «ΕΓΓΑΦΕΣ ΑΡΟΚΨΗΣ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ/ RECORD OF GARBAGE DISCHARGES» Πνομα πλοίου/ Ship s name:. Διακριτικό Νο ι γράμματα/ Distinctive No, or letters: IMO No: Κατθγορίεσ απορριμμάτων / Garbage categories: A. Ρλαςτικά / Plastics B. Υπολείμματα τροφϊν / Food wastes C. Οικιακά απορρίμματα (π.χ. προϊόντα χαρτιοφ, ςτουπιά, γυαλί, μζταλλο, φιάλεσ, πιατάκια /Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.) D. Μαγειρικό λάδι / Cooking oil E. Στάχτεσ αποτεφρωτιρα/ Incinerator Ashes F. Λειτουργικά Απορρίμματα/ Operational wastes G. Υπολείμματα φορτίου/ Cargo residues H. Νεκρά Ζϊα/ Animal Carcass(es) I. Αλιευτικόσ εξοπλιςμόσ/ Fishing gear ΝΕΟΣ ΡΚΝΑΚΑΣ ΡΑΑΤΚΙΕΤΑΚ ΡΑΑΚΑΤΩ/ NEW TABLE LAYOUT AS BELOW: Ημ/νια / Ϊρα Date/ Time τίγμα του Πλοίου/Position of the Ships/ Παρατηρήςεισ /Remarks (π.χ. τυχαία απώλεια /e.g., accidental loss) Κατηγορία/ Category Εκτιμώμενη Ποςότητα που Απορρίφθηκε, Διατζθηκε ή Αποτεφρώθηκε/ Estimated Amount Discharged or Incinerated τη Θάλαςςα/ To Sea ε Ευκολία Τποδοχήσ/To Reception Facility Incineration/ Αποτζφρωςη Θεώρηςη- Τπογραφή/ Certification/ - Signature Υπογραφι πλοίαρχου /Master s signature: Ημ/νια / Date:.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματικό Εργαςύα «Η ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΑΥΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΠΛΟΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΤΔΗΝ ΥΟΡΣΙΟΤ» ΓΡΤΜΠΛΑ ΠΕΡΙΚΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής Κανονισμοί WBC Όροι συμμετοχής 1.1 Συμμετζχοντεσ 1.1.1 Εκνικά προςόντα/προχποκζςεισ Το WBC (World Barista Championship) είναι ανοιχτό ςτουσ εκνικοφσ πρωτακλθτζσ όπωσ ορίηεται από ζνα WBC επικυρωμζνο εκνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ 2012 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ 2 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ άτυπθ κωδικοποίθςθ Φεβρουράριοσ 2012 επιμζλεια: inomoi θλεκτρονικι νομικι βιβλιοκικθ για

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα