Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:"

Transcript

1 Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ, διάκεςθσ ι ολοκλθρωμζνθσ αποτζφρωςθσ Operations of discharge or completed incineration

2

3 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (GARBAGE RECORD BOOK) Εργαςίεσ απόρριψθσ, διάκεςθσ ι ολοκλθρωμζνθσ αποτζφρωςθσ. Operations of discharge or completed incineration. Πνομα πλοίου: (name of ship): λιμάνι και αρικμόσ νθολογίου:.. (port of registry and official number): δδς:. (distinctive No. or letters): IMO Νο.:. (ΚΜΟ number): οχ:.. (gross tonnage): αρικμόσ επιβατϊν που πιςτοποιείται να μεταφζρει: (number of persons which is certified to carry aboard): περίοδοσ: από.. μζχρι.. (period: from to

4

5 ΟΔΗΓΙΕ τιρθςθσ του Βιβλίου Απορριμμάτων, για τα απορρίμματα που παράγονται κατά τθ λειτουργία του πλοίου. Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 3. Το Βιβλίο Απορριμμάτων ςυμπλθρϊνεται όταν εκτελεςτοφν μία ι περιςςότερεσ εργαςίεσ: -απόρριψθ απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα -διάκεςθ απορριμμάτων ςε ευκολίεσ υποδοχισ τθσ ξθράσ -διάκεςθ απορριμμάτων ςε άλλα πλοία -ολοκλθρωμζνθ αποτζφρωςθ απορριμμάτων. 4. Σήρηςη του Βιβλίου Απορριμμάτων. Το Βιβλίο Απορριμμάτων κα φυλάςςεται επί του πλοίου ι επί τθσ μόνιμθσ ι πλωτισ εξζδρασ, ςε τζτοια κζςθ ϊςτε να είναι άμεςα διακζςιμο, μζςα ςε εφλογο χρόνο. Επιπλζον, αυτό κα διατθρείται για μια περίοδο δφο ετϊν μετά τθν τελευταία εγγραφι ςε αυτό. 5. Το Βιβλίο Απορριμμάτων εντάςςεται ςτα ναυτιλιακά ζγγραφα, με τα οποία πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο ζνα υπόχρεο πλοίο και τθρείται από τον Ρλοίαρχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΔΣ MARPOL 73/78, ενϊ ςυμπλθρϊνεται υπεφκυνα από τον εξουςιοδοτθμζνο Αξιωματικό, ο οποίοσ ορίηεται για αυτό από τον Ρλοίαρχο μετά από κάκε αποτζφρωςθ, διάκεςθ ι απόρριψθ απορριμμάτων. 6. Το Βιβλίο Απορριμμάτων ελζγχεται από τισ Ελλθνικζσ Λιμενικζσ ι προξενικζσ αρχζσ και από τισ αρμόδιεσ αρχζσ των Κρατϊν Μερϊν τθσ ΔΣ MARPOL 73/ Η ζλλειψθ του Βιβλίου Απορριμμάτων, θ μθ κανονικι ι ελλιπισ τιρθςθ και θ μθ προςκόμιςι του ςε κάκε ηιτθςθ από τισ αρμόδιεσ για τον ζλεγχο Αρχζσ του λιμζνα κατάπλου αποτελοφν παράβαςθ του άρκρου 4 τθσ ΔΣ MARPOL 73/78 και του Κανονιςμοφ 10 του Ραραρτιματοσ V αυτισ. Τιμωρείται δε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ζνατου άρκρου του Ν. 1269/82, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 13 και 14 του Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α /77), όπωσ ιςχφουν. Ρλζον αυτοφ, επιβάλλονται και οι εκάςτοτε κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τθν Εκνικι Νομοκεςία κάκε Κράτουσ-Μζρουσ τθσ ΔΣ MARPOL 73/78. ΙΙΙ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ Δ MARPOL 73/78 8. Γενικά. Με τισ διατάξεισ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ MARPOL 73/78, κακιερϊνονται μεταξφ άλλων, αυςτθρά κριτιρια και προχποκζςεισ για τθν απόρριψθ (discharge) απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα, που παράγονται κατά τθ ςυνικθ λειτουργία των πλοίων. Στόχοσ των διατάξεων αυτϊν είναι θ αποτελεςματικότερθ προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ από τθ ρφπανςθ που προκαλείται από πλοία, πλωτζσ ι μόνιμεσ εξζδρεσ. 9. Ειδικζσ περιοχζσ. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 6 του Ραραρτιματοσ V τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ MARPOL 73/78 οριςμζνεσ περιβαλλοντικά ευαίςκθτεσ καλάςςιεσ περιοχζσ χαρακτθρίηονται ωσ «Ειδικζσ Ρεριοχζσ» (Special areas) που με βάςθ ςχετικζσ αποφάςεισ τθσ MEPC είναι οι κατωτζρω: θ Μεςόγειοσ Ιάλαςςα, θ Βαλτικι Ιάλαςςα, θ Μαφρθ Ιάλαςςα, θ Ερυκρά Ιάλαςςα, θ Ρεριοχι των Κόλπων, θ Βόρεια Ιάλαςςα, θ Ανταρκτικι και θ Ευρφτερθ περιοχι τθσ Καραϊβικισ. Σε αυτζσ τισ περιοχζσ επιτρζπεται θ απόρριψθ αποβλιτων τροφϊν μόνο όταν το πλοίο είναι ςε πορεία και ευρίςκεται όςο το δυνατόν πιο μακριά από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά ι πάγο αλλά όχι ςε απόςταςθ μικρότερθ από 12 ν.μ.. Τα απόβλθτα τροφϊν δε κα πρζπει να περιζχουν άλλα είδθ απορριμμάτων και κα πρζπει να είναι πολτοποιθμζνα ι αλεςμζνα ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να μποροφν να διζλκουν μζςω πλζγματοσ με οπζσ όχι μεγαλφτερεσ των 12 χιλιοςτϊν. Επίςθσ, επιτρζπεται θ απόρριψθ καταλοίπων φορτίου μόνο όταν το πλοίο είναι ςε πορεία και μόνο όταν αυτά τα κατάλοιπα φορτίου δε μποροφν να ανακτθκοφν με ςυνικεισ διακζςιμεσ μεκόδουσ απόρριψθσ, υπό τισ προχποκζςεισ που κζτει ο Κανονιςμόσ 6 του Ραραρτιματοσ V τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ MARPOL 73/78. Κακαριςτικζσ ουςίεσ ι προςμίξεισ, που περιζχονται ςτο νερό πλυςίματοσ του καταςτρϊματοσ και των εξωτερικϊν επιφανειϊν μποροφν να απορρίπτονται ςτθ κάλαςςα, μόνο όταν αυτζσ οι ουςίεσ δεν είναι επιβλαβείσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ του Οργανιςμοφ (ΚΜΟ). Ειδικά για τθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ, απαγορεφεται θ απόρριψθ προϊόντων πτθνϊν, ςυμπεριλαμβανόμενων των πουλερικϊν και τμθμάτων πουλερικϊν, εκτόσ εάν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία και είναι αποςτειρωμζνα. Επίςθσ, πλζον των γενικϊν κανόνων για τθν απόρριψθ απορριμμάτων ςε ειδικζσ περιοχζσ, ειδικά ςτθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ εφαρμόηονται τα ακόλουκα:

6 - Κάκε Μζροσ από τα λιμάνια του οποίου αποπλζουν για να ταξιδεφςουν προσ ι καταπλζουν από τθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ αναλαμβάνει να εξαςφαλίςει ότι όςο είναι πρακτικό διατίκενται επαρκείσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ όλων των απορριμμάτων όλων των πλοίων, χωρίσ να προκαλείται αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των πλοίων που χρθςιμοποιοφν αυτζσ. - Κάκε Μζροσ κα εξαςφαλίηει ότι όλα τα πλοία που φζρουν τθ ςθμαία του Κράτουσ του, προτοφ ειςζλκουν ςτθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ, ζχουν ςτο πλοίο επαρκι χωρθτικότθτα για τθν ςυγκζντρωςθ όλων των απορριμμάτων, όταν επιχειροφν ςτθν περιοχι και ζχουν ολοκλθρϊςει όλεσ τισ ρυκμίςεισ απόρριψθσ τζτοιων απορριμμάτων ςε εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αφοφ εξζλκουν από τθν περιοχι. Πταν τα απορρίμματα είναι αναμεμιγμζνα ι μολυςμζνα από άλλεσ ουςίεσ, των οποίων απαγορεφεται θ απόρριψθ ι ζχουν διαφορετικζσ απαιτιςεισ απόρριψθσ, κα εφαρμόηονται οι πλζον αυςτθρζσ απαιτιςεισ. 10. Εκτόσ ειδικών περιοχών. Οι απορρίψεισ απορριμμάτων, τα οποία παράγονται κατά τθ ςυνικθ λειτουργία του πλοίου, εκτόσ Ειδικϊν Ρεριοχϊν, ςφμφωνα με τουσ εξειδικευμζνουσ Κανονιςμοφσ του Ραραρτιματοσ V τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ MARPOL 73/78, ρυκμίηονται ωσ ακολοφκωσ: α. Απαγορεφεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα πάςθσ φφςεωσ πλαςτικϊν και μαγειρικϊν λαδιϊν. β. Επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα απορριμμάτων εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν, όταν το πλοίο είναι εν πλω και ςε απόςταςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά και ςε καμία περίπτωςθ μικρότερθ από: 1) 3 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά για απόβλθτα τροφϊν τα οποία ζχουν επεξεργαςτεί από ςυςκευι πολτοποίθςθσ ι άλεςθσ και δφνανται να διζλκουν μζςω πλζγματοσ με οπζσ όχι μεγαλφτερεσ των 25 χιλιοςτϊν. 2) 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά για απόβλθτα τροφϊν μθ επεξεργαςμζνα 3) 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά για κατάλοιπα φορτίου, μθ ανακτιςιμα με ςυνικεισ διακζςιμεσ μεκόδουσ απόρριψθσ και μθ περιζχοντα ουςίεσ επιβλαβείσ για το καλάςςιο περιβάλλον, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ του Οργανιςμοφ (ΚΜΟ) 4) ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόςταςθ από τθν ξθρά για ςφάγια ηϊων, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ του Οργανιςμοφ (ΚΜΟ). γ. Επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα προϊόντων ι πρόςκετων κακαριςμοφ εμπεριεχόμενα ςτισ αποκικεσ φορτίου (αμπάρια), απόνερων πλφςθσ καταςτρϊματοσ και εξωτερικϊν επιφανειϊν, με τθν επιφφλαξθ αυτά να μθν περιζχουν ουςίεσ επιβλαβείσ για το καλάςςιο περιβάλλον, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ του Οργανιςμοφ (ΚΜΟ). δ. Πταν τα απόβλθτα είναι αναμειγμζνα με ι μολυςμζνα από άλλεσ ουςίεσ για τισ οποίεσ απαγορεφεται θ ρίψθ τουσ ι ζχουν διαφορετικζσ απαιτιςεισ απόρριψθσ κα εφαρμόηονται οι πλζον αυςτθρζσ απαιτιςεισ. 11. Ειδικζσ απαιτήςεισ για διάθεςη απορριμμάτων από μόνιμεσ ή πλωτζσ εξζδρεσ. Απαγορεφεται θ απόρριψθ οποιωνδιποτε απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα από μόνιμεσ ι πλωτζσ εξζδρεσ και από όλα τα πλοία, τα οποία είναι παραβεβλθμζνα κατά μικοσ αυτϊν ι ευριςκόμενα ςε ακτίνα 500 μζτρων από εξζδρεσ αυτοφ του τφπου. Απόβλθτα τροφϊν καταλλιλωσ επεξεργαςμζνα και δυνάμενα να διζλκουν μζςω πλζγματοσ με οπζσ όχι μεγαλφτερεσ των 25 χιλιοςτϊν μποροφν να απορρίπτονται ςτθ κάλαςςα από μόνιμεσ ι πλωτζσ εξζδρεσ, που βρίςκονται ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά ι από πλοία δεμζνα ι ευριςκόμενα ςε ακτίνα 500 μζτρων από εξζδρεσ αυτοφ του τφπου. 12. Εξαιρζςεισ. Οι απαιτιςεισ των εξειδικευμζνων Κανονιςμϊν του Ραραρτιματοσ V τθσ ΔΣ MARPOL 73/78 δεν εφαρμόηονται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 1) όταν θ απόρριψθ είναι αναγκαία για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ του πλοίου και των επιβαινόντων ι τθ διάςωςθ τθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα ι 2) όταν θ διαφυγι απορριμμάτων προζρχεται από βλάβθ ςτο πλοίο ι ςτον εξοπλιςμό του, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν λθφκεί όλεσ οι απαραίτθτεσ προφυλάξεισ, πριν και μετά τθν εμφάνιςθ τθσ βλάβθσ για τθν πρόλθψθ ι τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ διαφυγισ ι 3) όταν παρουςιάηεται ςυνεπεία ατυχιματοσ απϊλεια αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ από το πλοίο με τθν προχπόκεςθ ότι λιφκθκαν όλεσ οι απαραίτθτεσ προφυλάξεισ για τθν πρόλθψθ μιασ τζτοιασ απϊλειασ ι 4) όταν θ απόρριψθ του αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ είναι αναγκαία για τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ και τθν αςφάλεια του πλοίου και του πλθρϊματόσ του. Οι απαιτιςεισ των Κανονιςμϊν 4 και 6 για τα πλοία εν πλω δε κα εφαρμόηονται για τθν απόρριψθ αποβλιτων τροφϊν, όπου είναι προφανζσ ότι θ διατιρθςθ τζτοιων αποβλιτων επί του πλοίου αποτελεί επαπειλοφμενο κίνδυνο για τθν υγεία των επιβαινόντων. 13. Ευκολίεσ υποδοχήσ απορριμμάτων. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 8 του Ραραρτιματοσ V τθσ ΔΣ MARPOL 73/78, τα λιμάνια και οι τερματικοί ςτακμοί κάκε Κράτουσ-Μζρουσ τθσ Σφμβαςθσ πρζπει να διακζτουν ευκολίεσ υποδοχισ απορριμμάτων, επαρκοφσ δυναμικότθτασ, οι οποίεσ πρζπει να λειτουργοφν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξυπθρετοφν τα πλοία που τισ χρθςιμοποιοφν, χωρίσ να προκαλείται αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςε αυτά. Τα Κράτθ-Μζρθ τθσ Σφμβαςθσ οφείλουν να γνωςτοποιοφν ςτον Οργανιςμό (ΚΜΟ) όλεσ τισ περιπτϊςεισ ανεπάρκειασ ευκολιϊν υποδοχισ, προκειμζνου ο Οργανιςμόσ (ΚΜΟ) ςτθ ςυνζχεια να ενθμερϊνει τα Συμβαλλόμενα Μζρθ. Σφμφωνα με τον ίδιο Κανονιςμό κεςμοκετείται θ δθμιουργία ευκολιϊν υποδοχισ εντόσ ειδικϊν περιοχϊν. Κάκε Κράτοσ Μζροσ τθσ Σφμβαςθσ, τα παράλια του οποίου ςυνορεφουν με ειδικι περιοχι,

7 αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει ότι το ταχφτερο δυνατό όλοι οι λιμζνεσ εντόσ τθσ ειδικισ περιοχισ κα εφοδιαςτοφν με επαρκείσ ευκολίεσ υποδοχισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των πλοίων που επιχειροφν ςε αυτζσ τισ περιοχζσ. Επίςθσ, κάκε Συμβαλλόμενο Μζροσ κα γνωςτοποιεί ςτον Οργανιςμό όλα τα μζτρα που λαμβάνονται ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο 3.1 αυτοφ του κανονιςμοφ. Πταν λάβει επαρκείσ γνωςτοποιιςεισ ο Οργανιςμόσ κα κακορίηει θμερομθνία από τθν οποία κα αρχίηει θ ιςχφ των απαιτιςεων τοφ κανονιςμοφ 6 αυτοφ του Ραραρτιματοσ για τθν εν λόγω περιοχι. Ο Οργανιςμόσ κα γνωςτοποιεί ςε όλα τα Μζρθ τθν θμερομθνία που ορίςκθκε με τον τρόπο αυτό, προ τουλάχιςτον δϊδεκα μθνϊν. Μζχρι να κακοριςκεί θ θμερομθνία, τα πλοία που πλζουν ςε μια ειδικι περιοχι πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 4, όςον αφορά ςε απορρίψεισ εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν. 14. Γενικζσ ςυςτάςεισ-οδηγίεσ ΙΜΟ. Απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. Υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα αποβλιτων τροφϊν, ςφαγίων ηϊων, κακαριςτικϊν ουςιϊν και προςμίξεων αυτϊν που περιζχονται ςτο ηεςτό νερό, φδατα πλφςθσ του καταςτρϊματοσ ι λοιπϊν εξωτερικϊν επιφανειϊν τα οποία δε κεωροφνται για το καλάςςιο περιβάλλον. Συνιςτάται θ τοποκζτθςθ ειδικά ςθμαςμζνων δοχείων απορριμμάτων επί του πλοίου (βαρζλια, μεταλλικοί κάδοι, ςάκοι ςυςκευαςίασ, τροχιλατα κιβϊτια). Πλα τα εν λόγω δοχεία ςτο κατάςτρωμα, ςτα επίςτεγα και ςε περιοχζσ εκτεκειμζνεσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ πρζπει να αςφαλίηονται με καλά ςτερεωμζνα και αςφαλιςμζνα καλφμματα, για να προλθφκεί θ διαρροι ι θ διαφυγι απορριμμάτων. Τα δοχεία πρζπει να είναι ευκρινϊσ ςθμαςμζνα και εφκολα διακρινόμενα με κατάλλθλα γραφικά. Επίςθσ, πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε κατάλλθλα ςθμεία (μθχανοςτάςιο, τραπεηαρία, μαγειρείο, λοιποφσ χϊρουσ διαβίωςθσ και εργαςίασ) και όλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ πρζπει να είναι ενιμερα για το είδοσ των απορριμμάτων που μποροφν ι δε μποροφν να τοποκετοφν εντόσ αυτϊν. Ενδεικτικά τφποι απορριμμάτων που ςυνιςτάται να διαχωρίηονται είναι: ι. μθ ανακυκλϊςιμα πλαςτικά και πλαςτικά αναμεμιγμζνα με μθ πλαςτικά απορρίμματα, ιι. ςτουπιά, ιιι. ανακυκλϊςιμα υλικά (μαγειρικό λάδι, γυαλί, αλουμινζνια κουτιά, χαρτιά, ξφλο, μζταλλο κλπ) και απορρίμματα που μπορεί να αποτελζςουν κίνδυνο για το πλοίο ι για το πλιρωμα (ςτουπιά λερωμζνα με πετρελαιοειδι, λαμπτιρεσ, χθμικά, μπαταρίεσ, οξζα). Τα μθ ανακυκλϊςιμα πλαςτικά και πλαςτικά αναμεμιγμζνα με μθ πλαςτικά απορρίμματα απαγορεφεται να απορριφκοφν ςτθ κάλαςςα. Πταν πλαςτικά αναμιγνφονται με άλλα απορρίμματα, το προϊόν ανάμιξθσ πρζπει να λογίηεται ωσ πλαςτικό και να εφαρμόηονται οι πλζον αυςτθρζσ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ. Πςον αφορά ςτα απόβλθτα τροφϊν, μερικά κράτθ ζχουν κεςπιςμζνουσ κανονιςμοφσ για τον ζλεγχο τθσ μετάδοςθσ ανκρωπίνων, ηωικϊν και φυτικϊν αςκενειϊν, που μπορεί να μεταφζρονται με απόβλθτα τροφϊν ξζνων χωρϊν και με υλικά που ςχετίηονται με αυτά τα απόβλθτα (πχ αναλϊςιμα ςερβίτςια φαγθτοφ). Αυτοί οι κανονιςμοί μπορεί να υπαγορεφουν τθν αποτζφρωςθ, τθν αποςτείρωςθ, τθ διπλοςυςκευαςία ι άλλθ ειδικι μεταχείριςθ των απορριμμάτων για να εξοντωκοφν παράςιτα και άλλοι πακογόνοι οργανιςμοί. Αυτά τα απορρίμματα πρζπει να φυλάςςονται χωριςτά από άλλα απορρίμματα και κατά προτίμθςθ να αποκθκεφονται για διάκεςι των ςτισ ευκολίεσ υποδοχισ. Σχετικά με τα ςυνκετικά δίχτυα αλιείασ και λοιπά άχρθςτα ςχοινιά αλιείασ, αυτά πρζπει να ςυλλζγονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται θ απϊλεια των ςτθ κάλαςςα και να αποτεφρϊνονται, να ςυμπιζηονται ι να αποκθκεφονται με άλλα πλαςτικά, ειδάλλωσ είναι προτιμότερο να διαχωρίηονται από άλλουσ τφπουσ απορριμμάτων ςε περίπτωςθ που αυτά αναδφουν ζντονεσ οςμζσ ι είναι ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. Σε περίπτωςθ που αυτά τα υλικά δεν αποτεφρωκοφν με κατάλλθλο τρόπο, τα αζρια προϊόντα αποτζφρωςθσ μπορεί να είναι τοξικά (Ραράρτθμα VI MARPPOL 73/78). Ειδικοί κανόνεσ αποτζφρωςθσ επιβάλλονται από τθν εκνικι νομοκεςία οριςμζνων λιμζνων και μπορεί να ιςχφουν για ειδικζσ περιοχζσ. Η αποτζφρωςθ επικίνδυνων υλικϊν (παραπροϊόντα βαφϊν, εμποτιςμζνο ξφλο) και οριςμζνων τφπων πλαςτικϊν (πλαςτικά PVC και λοιπά πλαςτικά περιζχοντα επικίνδυνα χθμικά) απαιτεί ιδιαίτερθ προςοχι, εξαιτίασ των πικανϊν κινδφνων για τθν υγεία και το περιβάλλον που μπορεί να προκφψουν από τθν καφςθ αυτϊν των υλικϊν. Αν και επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα ςυγκεκριμζνων τφπων απορριμμάτων, θ χριςθ ευκολιϊν υποδοχισ ςυνιςτάται. Σε κάκε περίπτωςθ, θ απόρριψθ πρζπει να λαμβάνει χϊρα όταν το πλοίο είναι εν πλω, όςο το δυνατόν πιο μακριά από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά, ςε όςο το δυνατόν πιο μεγάλθ καλάςςια επιφάνεια και ςε μεγάλο βάκοσ (50 μ και πάνω). Σε κάκε περίπτωςθ διάκεςθσ απορριμμάτων, το πλοίο πρζπει να λαμβάνει τθ ςχετικι απόδειξθ ι πιςτοποιθτικό, που πρζπει να φυλάςςεται επί του πλοίου μαηί με το Βιβλίο Απορριμμάτων για δφο ζτθ. Η απόρριψθ αλεςμζνων αποβλιτων τροφϊν επιτρζπεται υπό προχποκζςεισ. Τα αλεςμζνα ι πολτοποιθμζνα τροφικά απόβλθτα πρζπει να δφνανται να διζλκουν μζςω πλζγματοσ με οπζσ όχι μεγαλφτερεσ από 25 χιλιοςτά. Συνιςτάται θ χριςθ μθχανϊν πολτοποίθςθσ, κακϊσ επιταχφνουν τθν αφομοίωςθ των αποβλιτων ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Πλα τα υλικά από πλαςτικό πρζπει να απομακρυνκοφν πριν τθν τοποκζτθςθ των αποβλιτων τροφϊν ςτο μθχάνθμα άλεςθσ/ πολτοποίθςθσ. Επιςθμαίνεται, εκ νζου, ότι όταν το πλοίο βρίςκεται εντόσ ειδικισ περιοχισ, ο Κανονιςμόσ 6 του Ραραρτιματοσ V τθσ ΔΣ MARPOL 73/78 επιβάλλει όλα τα απόβλθτα τροφϊν να ζχουν αλεςτεί ι πολτοποιθκεί κατάλλθλα πριν τθν απόρριψθ τουσ ςτθ κάλαςςα και θ απόρριψι των να λάβει χϊρα ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόςταςθ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά ι πάγο και πάντωσ όχι ςε απόςταςθ μικρότερθ από 12 ν.μ.. Πλα τα απορρίμματα μποροφν να ςυμπιεςτοφν, με εξαίρεςθ απορρίμματα που περιλαμβάνουν μθ αλεςμζνα πλαςτικά, ινοςανίδεσ, χαρτοςανίδεσ, εμπορευματοκιβϊτια ογκωδϊν φορτίων και αντικείμενα μεγάλου πάχουσ. Τα υπό πίεςθ εμπορευματοκιβϊτια δεν πρζπει να ςυμπιζηονται ι να τεμαχίηονται χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ (κίνδυνοσ ζκρθξθσ). Επίςθσ, πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι τα προϊόντα ςυμπίεςθσ μπορεί να υπόκεινται ςε απαιτιςεισ απομόνωςθσ (καραντίνα), υγειονομικζσ απαιτιςεισ ι άλλεσ απαιτιςεισ των ευκολιϊν υποδοχισ. Οι ςτάχτεσ και οι ςκωρίεσ αποτζφρωςθσ πρζπει να λογίηονται ωσ λειτουργικά απόβλθτα και, επομζνωσ, ωσ απόβλθτα μθ δυνάμενα να απορριφκοφν ςτθ κάλαςςα. Γενικά, θ αποτζφρωςθ δεν πρζπει να λαμβάνει χϊρα εντόσ λιμζνων ι τερματικϊν

8 ςτακμϊν, κακϊσ ςε μερικοφσ λιμζνεσ θ εκνικι νομοκεςία επιβάλλει πρόςκετουσ περιοριςμοφσ για τισ αζριεσ εκπομπζσ. Η χριςθ αποτεφρωτιρα μπορεί να προχποκζτει τθν ζκδοςθ αδείασ από τισ αρμόδιεσ λιμενικζσ αρχζσ. Φορτίο κεωροφνται αποκλειςτικά τα υγιι ηϊα ςε καλι κατάςταςθ, που πρζπει να διαχειρίηονται ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ για τθ μεταφορά ηϊων ςτθ κάλαςςα. 1 Συνιςτϊνται τακτικζσ επικεωριςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ ευηωίασ των ηϊων, οι οποίεσ να περιλαμβάνουν καταγραφι ςε θμεριςια βάςθ του αρικμοφ των ηϊων που πζκαναν ι κανατϊκθκαν. Πταν ςυμβοφν κάνατοι, τα ςφάγια πρζπει να απομακρφνονται από τουσ χϊρουσ εκτροφισ και να αξιολογοφνται για τθν κατάλλθλθ διάκεςι των. Πταν το πλοίο ζχει κατάλλθλο αποκθκευτικό χϊρο, περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ επεξεργαςμζνων μπορεί να αποκθκευτοφν για ςφντομεσ περιόδουσ, λαμβανομζνων υπόψθ τθσ εργαςιακισ υγιεινισ και των απαιτιςεων αςφαλείασ. Επιτρζπεται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα ςφαγίων που προζκυψαν κατά τθ ςυνικθ λειτουργία του πλοίου, μόνο όταν το πλοίο είναι εν πλω, εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν. Η απόρριψθ ςτθ κάλαςςα πρζπει να λαμβάνει χϊρα ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 100 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά και ςτο μεγαλφτερο δυνατό βάκοσ. Πταν ζνα πλοίο είναι εν πλω, εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν και ςε απόςταςθ μικρότερθ από 100 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά, αλλά θ παραμονι των ςφαγίων επί του πλοίου μπορεί να αποτελζςει κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των ανκρϊπων ι/και των εναπομεινάντων ηϊντων ηϊων, ςυνιςτάται θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα των εν λόγω ςφαγίων ςε απόςταςθ τουλάχιςτον μεγαλφτερθ από 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά. Μετά από μία απόρριψθ ςφαγίων ςτθ κάλαςςα υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, θ εγγραφι ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων κα πρζπει να περιλαμβάνει και επεξιγθςθ για αυτζσ τισ ςυνκικεσ. Τα ςφάγια ηϊων πρζπει να διαχωρίηονται ι να υφίςτανται άλλθ επεξεργαςία προ τθσ απόρριψθσ (χειρωνακτικό ςκίςιμο ι κοπι του ςφαγίου, μθχανικι άλεςθ/ πολτοποίθςθ/ κρυμματιςμόσ/ τεμαχιςμόσ του ςφαγίου). Τα ςφάγια ηϊων που προκφπτουν από κανάτουσ πζραν τθσ κνθςιμότθτασ από τθ ςυνικθ λειτουργία του πλοίου δε κεωροφνται απορρίμματα. Στουσ Ρλοίαρχουσ ςυςτινεται να επικοινωνοφν με το Κράτοσ-Σθμαίασ και, εφόςον ικελε απαιτθκεί, με τισ κατά τόπουσ λιμενικζσ αρχζσ προκειμζνου κακοδθγθκοφν για τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ προχποκζςεισ και να ςυμβουλεφονται τισ Οδθγίεσ του ΚΜΟ. 2 Για ςχετικι ενθμζρωςθ οι εξουςιοδοτθμζνοι από τον Ρλοίαρχο για τθ ςυμπλιρωςθ του Βιβλίου Απορριμμάτων Αξιωματικοί μποροφν να ςυμβουλεφονται τισ «Οδθγίεσ για τθν Εφαρμογι του Ραραρτιματοσ V τθσ MARPOL 73/78» του ΚΜΟ. 3 IV. ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ 15. Μετά τισ παραπάνω οδθγίεσ, διατίκεται θ ςελίδα. του Βιβλίου Απορριμμάτων και είναι καταχωρθμζνεσ ςε αυτιν όλεσ οι εργαςίεσ απόρριψθσ, διάκεςθσ ι ολοκλθρωμζνθσ αποτζφρωςθσ των απορριμμάτων, που παράγονται κατά τθ λειτουργία του πλοίου. Σθμειϊνεται ότι ςτθ ςελίδα αυτι δε γίνεται καμία εγγραφι από τον Ρλοίαρχο ι του υπεφκυνουσ Αξιωματικοφσ για τθ ςυμπλιρωςθ του Βιβλίου Απορριμμάτων. 16. Κωδικοποίηςη απαιτοφμενων εργαςιών. Πλεσ οι εργαςίεσ που είναι δυνατό να εκτελεςτοφν για τθν απόρριψθ, τθ διάκεςθ ι τθν αποτζφρωςθ απορριμμάτων υποχρεωτικά ομαδοποιοφνται ςε κατθγορίεσ όπωσ κατωτζρω. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται να γίνονται καταχωριςεισ ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνο κωδικό γράμμα (code letter) και αφξοντεσ αυτοφ αρικμοφσ λειτουργίασ (item numbers). V. ΕΓΓΡΑΦΕ 17. Μετά τθ ςελίδα των εργαςιϊν απόρριψθσ, διάκεςθσ ι ολοκλθρωμζνθσ αποτζφρωςθσ, οι υπόλοιπεσ ςελίδεσ (17 μζχρι 100) του Βιβλίου Απορριμμάτων διατίκενται για τισ ςχετικζσ εγγραφζσ. Οι ςελίδεσ των εγγραφϊν είναι κατάλλθλα διαγραμμιςμζνεσ, ϊςτε να καταχωροφνται όλα τα ςτοιχεία, που αφοροφν κάκε εργαςία μιασ ςυγκεκριμζνθσ εγγραφισ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι το ταξίδι, θ θμερομθνία, θ ϊρα, το ςτίγμα ι το λιμάνι που βρίςκεται το πλοίο, θ κατθγορία των απορριμμάτων, θ εκτιμϊμενθ ποςότθτα απορριμμάτων που απορρίφκθκαν/ αποτεφρϊκθκαν ςτθ κάλαςςα ι διατζκθκαν ςε ευκολίεσ υποδοχισ/ άλλο πλοίο. 18. Οι εγγραφζσ ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων καταχωροφνται με απόλυτθ χρονολογικι ςειρά και τάξθ και υπογράφονται από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ αξιωματικοφσ του πλοίου, που ζχουν οριςκεί ωσ υπεφκυνοι και που εκτζλεςαν τθν εργαςία. Κάκε ςυμπλθρωμζνθ ςελίδα του Βιβλίου Απορριμμάτων κα υπογράφεται από τον Ρλοίαρχο του πλοίου. Οι εγγραφζσ ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων καταχωροφνται ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. VI. ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΗΗ (ΤΜΠΛΗΡΩΗ) ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 19. Περιγραφή απορριμμάτων. Τα απορρίμματα πρζπει να ομαδοποιοφνται ςε κατθγορίεσ για τουσ ςκοποφσ τιρθςθσ του Βιβλίου Απορριμμάτων, όπωσ ακολοφκωσ: 1. Ρλαςτικά 2. Απόβλθτα τροφϊν 3. Οικιακά απόβλθτα ( π.χ προϊόντα χάρτου, ςτουπιά, γυαλί, μζταλλο, μπουκάλια, πιλινα ςκεφθ και άλλα) 4. Μαγειρικό λάδι 5. Στάχτεσ Αποτεφρωτιρα 6. Λειτουργικά απόβλθτα 7. Κατάλοιπα φορτίου 8. Σφάγια ηϊων 1 Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ για τθν Υγεία των Ζϊων (OIE) ζχει εκδϊςει «Οδθγίεσ για τθ Μεταφορά Ζϊων δια Ιαλάςςθσ» ωσ τμιμα του Κϊδικα Υγείασ Χερςαίων Ζϊων (2010). 2 «Οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ αλλοιωμζνου φορτίου» Σφμβαςθ του Λονδίνου/ Ρρωτόκολλο του Λονδίνου 3 Resolution MEPC.219(63)-Annex 24

9 9. Αλιευτικόσ εξοπλιςμόσ 20. Τπολογιςμόσ τησ ποςότητασ απορριμμάτων. Η ποςότθτα απορριμμάτων ςτο πλοίο κα υπολογίηεται ςε κυβικά μζτρα, εάν είναι δυνατόν ξεχωριςτά ανάλογα με τθν κατθγορία των απορριμμάτων. Το Βιβλίο Απορριμμάτων περιλαμβάνει πολλζσ αναφορζσ ςτθν εκτιμϊμενθ ποςότθτα απορριμμάτων. Αναγνωρίηεται ότι θ ακρίβεια εκτιμϊμενων ποςοτιτων απορριμμάτων επιδζχεται ερμθνείασ. Οι εκτιμιςεισ όγκου κα διαφζρουν πριν και μετά τθν επεξεργαςία. Κάποιεσ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ μπορεί να μθν επιτρζπουν χρθςιμοποιοφμενθ εκτίμθςθ όγκου, π.χ. ςυνεχισ επεξεργαςία αποβλιτων τροφϊν. Τζτοιοι παράγοντεσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ όταν γίνονται οι καταχωριςεισ και οι ερμθνείεσ τουσ ςτισ εγγραφζσ που ζγιναν. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με ςχετικζσ μελζτεσ, που ζχουν εκπονθκεί ςτα πλαίςια του ΚΜΟ, θ ποςότθτα ςτερεϊν απορριμμάτων που παράγεται ςτα πλοία (Φ/Γ και άλλα) εκτιμάται κ.μ.ο. ςε 1,5 ζωσ 2,0/χιλιςτόγραμμα/ άτομο/ θμζρα. 21. Καταχώρηςη εγγραφών ςτο Βιβλίο Απορριμμάτων. Οι καταχωριςεισ των ςχετικϊν εγγραφϊν των αναφερομζνων εργαςιϊν απόρριψθσ ι πλιρουσ αποτζφρωςθσ απορριμμάτων ςτο εν λόγω Βιβλίο Απορριμμάτων πρζπει να γίνονται ωσ ακολοφκωσ: α. Πταν απορρίμματα διατίκενται ςε ευκολίεσ υποδοχισ ςτθ ξθρά ι ςε άλλα πλοία: i. Ημερομθνία και ϊρα απόρριψθσ ii. Λιμάνι ι εγκατάςταςθ ι όνομα πλοίου. iii. Κατθγορία απορριμμάτων που διατζκθκαν. iv. Εκτιμϊμενθ ποςότθτα που διατζκθκε για κάκε κατθγορία ςε κυβικά μζτρα. v. Υπογραφι αξιωματικοφ υπεφκυνου για τθν εργαςία. β. Πταν τα απορρίμματα αποτεφρϊνονται: i. Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και διακοπισ αποτζφρωςθσ. ii. Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ) κατά τθν ζναρξθ και διακοπι τθσ αποτζφρωςθσ. iii. Κατθγορία απορριμμάτων που αποτεφρϊκθκαν iv. Εκτιμϊμενθ ποςότθτα που αποτεφρϊκθκε ςε κυβικά μζτρα v. Υπογραφι αξιωματοφχου υπεφκυνου εργαςίασ γ. Πταν τα απορρίμματα απορρίπτονται ςτθ κάλαςςα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 4,5 ι 6 του Ραραρτιματοσ V MARPOL : i. Ημερομθνία και ϊρα απόρριψθσ ii. Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μικοσ και γεωγραφικό πλάτοσ) Σθμείωςθ: για απορρίψεισ αποβλιτων τροφϊν, ςυμπεριλαμβάνονται κζςεισ ζναρξθσ και διακοπισ απόρριψθσ iii. Κατθγορία απορριμμάτων που απορρίφκθκαν iv. Εκτιμϊμενθ ποςότθτα που απορρίφκθκε για κάκε κατθγορία ςε κυβικά μζτρα v. Υπογραφι αξιωματοφχου υπεφκυνου τθσ εργαςίασ Επιςθμαίνεται εκ νζου ότι ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 3, 4 και 5 του Ραραρτιματοσ V: 1. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ ςτθ κάλαςςα πλαςτικϊν (Κατθγορία 1) 2. επιτρζπεται θ απόρριψθ αποβλιτων τροφϊν (Κατθγορία 2) κατάλλθλα επεξεργαςμζνων από πλοία εν πλω ςε απόςταςθ 3 ν.μ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν και ςε απόςταςθ και 12 ν.μ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά εντόσ ειδικϊν περιοχϊν 4. Για τα μθ επεξεργαςμζνα απόβλθτα επιτρζπεται θ απόρριψι των ςε απόςταςθ 12 ν.μ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν. Ειδικά για τθν περιοχι τθσ Ανταρκτικισ, θ απόρριψθ προϊόντων πτθνϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των πουλερικϊν και τμθμάτων αυτϊν) απαγορεφεται, εκτόσ αν αυτά ζχουν υποςτεί επεξεργαςία και είναι αποςτειρωμζνα. 3. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ οικιακϊν αποβλιτων (Κατθγορία 3) 4. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ μαγειρικοφ λαδιοφ (Κατθγορία 4) 5. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ ςταχτϊν αποτεφρωτιρα (Κατθγορία 5) 6. απαγορεφεται θ απόρριψθ λειτουργικϊν αποβλιτων (Κατθγορία 6), αλλά, εκτόσ και εντόσ ειδικϊν περιοχϊν, επιτρζπεται θ απόρριψθ από πλοία εν πλω απόνερων πλφςθσ του καταςτρϊματοσ και των αλλων εξωτερικϊν επιφανειϊν του πλοίου. 7. επιτρζπεται θ απόρριψθ καταλοίπων φορτίου (Κατθγορία 7) από πλοία εν πλω εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 12 νμ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά. Απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ καταλοίπων φορτίου, εντόσ ειδικϊν περιοχϊν, με εξαίρεςθ τα κατάλοιπα φορτίων, που περιζχονται ςτα νερά πλφςθσ των αμπαριϊν και των οποίων επιτρζπεται θ απόρριψθ εντόσ ειδικϊν περιοχϊν ςε απόςταςθ 12 ν.μ. από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά. 8. επιτρζπεται θ απόρριψθ ςφαγίων ηϊων (Κατθγορία 8) από πλοία εν πλω εκτόσ ειδικϊν περιοχϊν ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 100 νμ από τθν πλθςιζςτερθ ξθρά και ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερο βάκοσ. Απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ ςφαγίων ηϊων εντόσ ειδικϊν περιοχϊν. 9. απαγορεφεται γενικά θ απόρριψθ αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ (Κατθγορία 9). Πλα τα παραπάνω ιςχφουν με επιφφλαξθ των διατάξεων του Κανονιςμοφ 7 του Ραραρτιματοσ V. 4 Ειδικζσ περιοχζσ: Μεςόγειοσ Ιάλαςςα, Βαλτικι Ιάλαςςα, Μαφρθ Ιάλαςςα, Ερυκρά Ιάλαςςα, Ρεριοχι των Κόλπων, Βόρεια Ιάλαςςα, Ανταρτικι, Ευρφτερθ Ρεριοχι τθσ Καραϊβικισ (βλζπε και Ραράγραφο 9 των Οδθγιϊν).

10 δ. Τυχαίεσ ι άλλεσ εξαιρετικζσ απορρίψεισ ι απϊλεια απορριμμάτων ςτθ κάλαςςα που περιλαμβάνονται ςφμφωνα με τον κανονιςμό 7 του Ραραρτιματοσ V MARPOL: i. Ημερομθνία και ϊρα ςυμβάντοσ ii. Λιμζνασ ι κζςθ πλοίου τθν ϊρα του ςυμβάντοσ ( γεωγραφικό πλάτοσ και γεωγραφικό μικοσ και βάκοσ υδάτων εάν αυτό είναι γνωςτό) iii. Κατθγορίεσ απορριμμάτων που απορρίφκθκαν ι απωλζςκθςαν iv. Εκτιμϊμενθ ποςότθτα κάκε κατθγορίασ ςε κυβικά μζτρα v. Λόγοσ απόρριψθσ ι απϊλειασ και γενικζσ παρατθριςεισ

11

12 ΕΡΓΑΙΕ (OPERATIONS)

13 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (GARBAGE RECORD BOOK) ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΔΙΑΘΕΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ (OPERATIONS OF DISCHARGE OR COMPLETED INCINERATION) (A) ΔΚΑΙΕΣΗ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΚΟΛΚΕΣ ΥΡΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΞΗΑ Θ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΛΟΚΑ (Garbage is discharged to reception facilities ashore or to other ships) (Β) ΑΡΟΤΕΦΩΣΗ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ (Garbage is incinerated) (Γ) ΑΡΟΚΨΗ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΙΑΛΑΣΣΑ (Garbage is discharged into sea) (Δ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΚΚΕΣ Θ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΡΟΚΨΕΚΣ Η ΑΡΩΛΕΚΑ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΙΑΛΑΣΣΑ (Accidental or other exceptional discharges or loss of garbage into the sea)

14 ΕΓΓΡΑΦΕ (RECORDS)

15 «ΕΓΓΑΦΕΣ ΑΡΟΚΨΗΣ ΑΡΟΚΜΜΑΤΩΝ/ RECORD OF GARBAGE DISCHARGES» Πνομα πλοίου/ Ship s name:. Διακριτικό Νο ι γράμματα/ Distinctive No, or letters: IMO No: Κατθγορίεσ απορριμμάτων / Garbage categories: A. Ρλαςτικά / Plastics B. Υπολείμματα τροφϊν / Food wastes C. Οικιακά απορρίμματα (π.χ. προϊόντα χαρτιοφ, ςτουπιά, γυαλί, μζταλλο, φιάλεσ, πιατάκια /Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.) D. Μαγειρικό λάδι / Cooking oil E. Στάχτεσ αποτεφρωτιρα/ Incinerator Ashes F. Λειτουργικά Απορρίμματα/ Operational wastes G. Υπολείμματα φορτίου/ Cargo residues H. Νεκρά Ζϊα/ Animal Carcass(es) I. Αλιευτικόσ εξοπλιςμόσ/ Fishing gear ΝΕΟΣ ΡΚΝΑΚΑΣ ΡΑΑΤΚΙΕΤΑΚ ΡΑΑΚΑΤΩ/ NEW TABLE LAYOUT AS BELOW: Ημ/νια / Ϊρα Date/ Time τίγμα του Πλοίου/Position of the Ships/ Παρατηρήςεισ /Remarks (π.χ. τυχαία απώλεια /e.g., accidental loss) Κατηγορία/ Category Εκτιμώμενη Ποςότητα που Απορρίφθηκε, Διατζθηκε ή Αποτεφρώθηκε/ Estimated Amount Discharged or Incinerated τη Θάλαςςα/ To Sea ε Ευκολία Τποδοχήσ/To Reception Facility Incineration/ Αποτζφρωςη Θεώρηςη- Τπογραφή/ Certification/ - Signature Υπογραφι πλοίαρχου /Master s signature: Ημ/νια / Date:.

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματικό Εργαςύα «Η ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΑΥΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΠΛΟΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΤΔΗΝ ΥΟΡΣΙΟΤ» ΓΡΤΜΠΛΑ ΠΕΡΙΚΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα