ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013"

Transcript

1 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη κε εκβνιηαζκφ - Πξνζβάιεη κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ εηεζίσο - Δπηβαξχλεη ζεκαληηθά ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ιφγσ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηθξήο δηάξθεηαο λφζν - Δπηβαξχλεη ην ζχζηεκα πγείαο ιφγσ λνζειείαο ζην λνζνθνκείν επηπιένλ αζζελψλ ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο (winter pressure) - Δπζχλεηαη γηα ηε ζνβαξή λφζεζε θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην ζάλαην αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ Πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηνχο ηεο γξίπεο Α θαη Β, νη νπνίνη πξνζβάιινπλ ην αλψηεξν ή/θαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ γξίπε εκθαλίδεηαη κε επνρηθέο εμάξζεηο. ηε ρψξα καο ε πεξίνδνο ηεο γξίπεο δηαδξάκεη απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην, κε έμαξζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ Γεθεκβξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα επηδεκίαο γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα, ε λφζνο κπνξεί λα δηαζπαξεί κέζα ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο, ηεο λνζειείαο, ηεο ζλεηφηεηαο θαη θαη επέθηαζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο ησλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε επηπινθψλ φπσο αλνζνθαηεζηαικέλνη, λενγλά θαη άηνκα κε ρξφληα λνζήκαηα. Ζ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο δελ αθνξά κφλν άκεζεο επηπινθέο απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (π.ρ. πλεπκνλία) αιιά θαη επηδείλσζε πξνυπαξρνπζψλ λφζσλ (π.ρ. θαξδηνπάζεηα, πλεπκνλνπάζεηα). Ζ ζρνιαζηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο γηα ηε γξίπε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εηήζην εκβνιηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζεο ηεο γξίπεο ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν παξφλ θπιιάδην πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ κε επηβεβαησκέλε ή πηζαλή γξίπε κέζα ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Οη νδεγίεο

2 2 απηέο δηακνξθψζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 1. Δκβνιηαζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηεο επνρηθήο γξίπεο Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζπζηήλεη ηνλ εηήζην αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρώξνπο παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελείο (φρη κφλν ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη άηνκα άιισλ ππεξεζηψλ, π.ρ. δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο, πνπ πηζαλφλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε αζζελείο). Ο εκβνιηαζκφο θαηά ηεο γξίπεο ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ηνλ Οθηψβξην Ννέκβξην θάζε έηνπο, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ γίλεη ζην δηάζηεκα απηφ, κπνξεί λα γίλεηαη θαζ φιν ην δηάζηεκα πνπ ππάξρνπλ θξνχζκαηα γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα. Ο αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζζελψλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ ηνχ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ θνηλφηεηα. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιηαζκνχ είλαη πςειή ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ηεο γξίπεο, ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν, ηε ζλεηφηεηα, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο θαη ησλ απνπζηψλ ιφγσ αζζέλεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 2. Κιηληθή εηθόλα επνρηθήο γξίπεο Ζ γξίπε κεηαδίδεηαη απφ άηνκν ζε άηνκν κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα πηαξκνχ ή βήρα, είηε άκεζα είηε κέζσ επαθήο κε κνιπζκέλε επηθάλεηα. Ζ πεξίνδνο επψαζεο ηεο γξίπεο είλαη 1-4 εκέξεο κε κέζν φξν ηηο δχν εκέξεο. Οη ελήιηθεο κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε γξίπε απφ κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ κέρξη θαη επηά εκέξεο κεηά. Σα παηδηά κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε λφζν γηα πεξηζζφηεξεο απφ 10 εκέξεο. Σα αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα κεηαδίδνπλ ηνλ ηφ γηα εβδνκάδεο ή κήλεο. Α. Ήπηα θιηληθή εηθόλα Ζ λφζνο παξνπζηάδεη αηθλίδηα έλαξμε κε ήπηα ζπζηεκαηηθά ή ζπκπηψκαηα απφ ην αλψηεξν ή θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ φπσο: - Ππξεηφ ή ππξέηην - Κεθαιαιγία - Μπαιγίεο - Ρηληθή θαηαξξνή - Κπλάγρε - Με παξαγσγηθφ βήρα θαη/ή - Αίζζεκα θαθνπρίαο, θαηαβνιήο Β. νβαξή θιηληθή εηθόλα θαη επηπινθέο Ζ λφζνο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξνπζηάζεη βαξχηεξε θιηληθή εηθφλα ιφγσ ηαηκίαο ή δεπηεξνπαζνχο βαθηεξηαθήο επηκφιπλζεο ζπλήζσο απφ Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ή Haemophilus influenzae. Ζ εμέιημε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη ε ζνβαξή πλεπκνλία ή αθφκα θαη ν ζάλαηνο. Οη παξαπάλσ επηπινθέο αθνξνχλ δπλεηηθά ηνλ νπνηνδήπνηε αζζελή, ηδηαίηεξα φκσο ηνπο ειηθησκέλνπο (>65 εηψλ), ηα παηδηά θαη εθείλνπο κε ρξφλην λφζεκα.

3 3 Αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ ζεσξνχληαη εθείλνη κε: - κεηαβνιηθφ λφζεκα (π.ρ. ζαθρ. δηαβήηεο) - Υξφληα αλαπλεπζηηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα βξνγρίηηδα, απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θιπ) - Καξδηαγγεηαθή λφζν (π.ρ. ζηεθαληαία λφζνο)* - Νεθξηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα) - Νεπξνκπηθά λνζήκαηα(π.ρ. εγθεθαιηθή παξάιπζε) *νη αζζελείο κε αξηεξηαθή ππέξηαζε δελ απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ Σα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ, φπσο λαπηία, εκεηνχο, δηάξξνηα, ελψ ζηνπο ελήιηθεο ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη ζπάληα. Σα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ 2 7 εκέξεο, ν βήραο φκσο κπνξεί λα επηκείλεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλαξξψλνπλ πιήξσο κέζα ζε 1 2 εβδνκάδεο. Οξηζκόο θξνύζκαηνο επνρηθήο γξίπεο Δλδερόκελν θξνύζκα: ηελ θαηεγνξία ηνπ ελδερφκελνπ θξνχζκαηνο εκπίπηνπλ νη πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνπλ θιηληθή εηθφλα πνπ είλαη ζπκβαηή κε γξίπε (π.ρ. αηθλίδηα έλαξμε ηεο λφζνπ, βήραο, ππξεηφο >38 ν C, κπαιγία θαη/ή θεθαιαιγία) θαη έρνπλ επηδεκηνινγηθή ζχλδεζε κε θξνχζκα πνπ έρεη επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά. Δπηβεβαησκέλν θξνύζκα: ηε θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ θιηληθή πεξηγξαθή θαη έρνπλ επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά κε κία απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: Αλίρλεπζε αληηγφλνπ ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Αλίρλεπζε λνπθιετληθνχ νμένο (RNA) ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Απνκφλσζε ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Αχμεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθψλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ γξίπεο Α θαη Β 3. Πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξνπζκάησλ επνρηθήο γξίπεο Με επζχλε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ρψξνπ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζεί θαη εθπαηδεπηεί φιν ην πξνζσπηθφ γηα ηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο, ηα κέηξα πξφιεςεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ γξίπεο. πληζηάηαη ζηελ πεξίζαιςε ηνπ αζζελή κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε λα εκπιέθεηαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζπλνιηθά θαη αλά εηδηθφηεηα. ηελ ππνδνρή ηνπ ρψξνπ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ζε εκθαλή ζεκεία ζπληζηάηαη λα ππάξρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε βαζηθέο νδεγίεο πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο γηα ηνπο πξνζεξρφκελνπο αζζελείο. ην ρψξν αλακνλήο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα ραξηνκάληεισλ θαη πνδνθίλεηνη θάδνη απνξξηκκάησλ γηα ηελ απφξξηςή ηνπο. Αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ζπληζηάηαη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο αλακνλήο αζζελψλ κε

4 4 ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, ηδηαίηεξα βήρα θαη θηάξληζκα, ή ηνπιάρηζηνλ ε δπλαηφηεηα λα θάζνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, απφ άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αλακνλήο. ην ρψξν εμέηαζεο ησλ αζζελψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ: εμεηαζηηθφ θξεβάηη, έλαο πνδνθίλεηνο θάδνο δίπια ζην εμεηαζηηθφ θξεβάηη γηα ηελ απφξξηςε ησλ ραξηνκάληεισλ ηνπ αζζελή, έλα ηξνρήιαην κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελή (ρεηξνπξγηθέο κάζθεο, γάληηα κηαο ρξήζεο, αιθννινχρν δηάιπκα, γισζζνπίεζηξα, ζεξκφκεηξα, πηεζφκεηξα, πεξηρεηξίδεο θαη ζηεζνζθφπηα) θαη έλαο πνδνθίλεηνο θάδνο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο (βιέπε παξάγξαθν 5) δίπια ζηελ πφξηα εμφδνπ. Ο ρψξνο απηφο ζπληζηάηαη λα δηαζέηεη ληπηήξα κε ηξερνχκελν λεξφ γηα πιχζηκν ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη αιθννινχρν αληηζεπηηθφ. Ζ εμέηαζε ηνπ αζζελή πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδεηαη ε πξνθχιαμε ησλ ππφινηπσλ αζζελψλ ζην ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο. 4. Οδεγίεο πξόιεςεο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο ε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ππξεηφ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (βήραο, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, θ.α.) πξέπεη λα ρνξεγείηαη ρεηξνπξγηθή κάζθα. Οη αζζελείο απηνί πξέπεη λα νδεγνχληαη ζε εηδηθφ ρψξν αλακνλήο, αλ ππάξρεη. Αλ δελ ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο, ζπληζηάηαη λα θάζνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, απφ άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αλακνλήο. 5α. Βαζηθέο πξνθπιάμεηο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο θάζε αζζελή, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ. Δηδηθφηεξα γηα αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ηα κέηξα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: Σε ρξήζε γαληηψλ κηαο ρξήζεο εάλ είλαη πηζαλή απφ ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή, ε έθζεζε ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελή ή ε άκεζε επαθή κε επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο. Σε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο εάλ είλαη πηζαλή ε επαθή ηνπ ξνπρηζκνχ ηνπ επαγγεικαηία πγείαο κε ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελή. Αιιαγή ησλ γαληηψλ θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο κεηά απφ ηελ επαθή κε θάζε αζζελή θαη εθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά απφ φιεο ηηο επαθέο κε ηνλ αζζελή ή ηελ επαθή κε αληηθείκελα πνπ πηζαλψο έρνπλ κνιπλζεί κε εθθξίζεηο ηνπ αζζελή. Αλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ, ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζηα ρέξηα ηνπ αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα. Η ρξήζε γαληηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. 5β. Πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ ε ζπλδπαζκφ κε ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο είλαη απαξαίηεηε θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηηο πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε γηα 7 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ή γηα 24 ψξεο κεηά ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ.

5 5 Σνπνζεηείζηε ηνλ αζζελή ζε ηδηαίηεξν δσκάηην. Δάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα, νη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε γξίπε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφ ζάιακν (cohorting), ελψ θαη νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ επηβεβαησκέλε γξίπε ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζε άιιν μερσξηζηφ ζάιακν.. Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ακέζσο πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ. Ζ κάζθα αθαηξείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηελ έμνδν απφ ην δσκάηην ηνπ αζζελνχο θαη απνξξίπηεηαη ζε θάδν απνξξηκκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελή πξέπεη λα ηνπ ρνξεγείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα. εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εηζήιζε ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή δελ πξέπεη λα πηάλεη ηα κάηηα, ηε κχηε θαη ην ζηφκα ηνπ πξηλ εμέιζεη απφ απηφλ, απνξξίςεη ηε κάζθα θαη φπνην άιιν κέξνο απφ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη πιχλεη ηα ρέξηα ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, πεξηρεηξίδεο, ζεξκφκεηξα) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 6. Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο γηα ηελ επνρηθή γξίπε Ο πιήξεο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη: Απιή Υεηξνπξγηθή κάζθα Γάληηα κηαο ρξήζεο, ηα νπνία αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ ρεηξηζκψλ ζηνλ αζζελή (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) Δηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξένο νπηηθνχ πεδίνπ ή αζπίδα πξνζψπνπ: ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε παξεκβαηηθέο πξάμεηο πνπ είλαη πηζαλή ε επαθή κε βηνινγηθά πγξά ηνπ αζζελή (π.ρ. βξνγρνζθφπεζε, αλαξξφθεζε). Ο επαγγεικαηίαο πγείαο πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο πξηλ εηζέιζεη ζηνλ εηδηθφ ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά θαη δηαδηθαζία: Πιχζηκν ρεξηψλ Υεηξνπξγηθή κάζθα Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ (αλ ρξεηάδεηαη) Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο Αληηζεςία ρεξηψλ Γάληηα κηαο ρξήζεσο Δίζνδνο ζην ρψξν Ο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο αθαηξείηαη ζηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ πξηλ ηελ έμνδν απφ ην ρψξν εμέηαζεο κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Αληηζεςία ρεξηψλ Δπαλαηνπνζέηεζε γαληηψλ κηαο ρξήζεσο Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ Μπινχδα κηαο ρξήζεσο Αθαίξεζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο Αθαίξεζε γαληηψλ Αληηζεςία ρεξηψλ κε αιθννινχρα αληηζεπηηθά Σα ελδύκαηα αθαηξνύληαη κε θνξά από κέζα πξνο ηα έμσ.

6 6 7. Τγηεηλή ησλ ρεξηώλ Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα πγξνχ ζαπνπληνχ (3-5 ml) γηα πεξίπνπ 15 sec, θαη εθαξκφδνληαο ηε ζσζηή ηερληθή, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: πξηλ θαη κεηά απφ θάζε επαθή κε αζζελή φηαλ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα κεηά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ κφιπλζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ Ζ επάιεηςε ησλ ρεξηψλ κε αιθννινχρα αληηζεπηηθά ζπληζηάηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: κεηά απφ δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ αθνχ πξφθεηηαη λα ζπλερηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ίδην αζζελή κεηά ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ αθνχ ηα ρέξηα έρνπλ ζηεγλψζεη Η ρξήζε ησλ γαληηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. 8. Γηαρείξηζε ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπζθεπώλ Α. πληζηάηαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε λα είλαη κηαο ρξήζεο, αλ είλαη δπλαηφλ. Σα πιηθά απηά απνξξίπηνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε θάδν απνξξηκκάησλ (πνδνθίλεην θαη κε θαπάθη) πνπ ππάξρεη κέζα ζην δσκάηην εμέηαζεο. Β. ην δσκάηην εμέηαζεο ηνπ αζζελή κπαίλνπλ κφλνλ ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά. πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ. Σα πιηθά πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δε κεηαθέξνληαη ζε άιια ηκήκαηα. Γ. Ο δηαζέζηκνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, πεξηρεηξίδεο, ζπζθεπέο αλαξξφθεζεο) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή κε γξίπε θαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο αζζελείο ηαπηφρξνλα. Γ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. πηεζφκεηξα, ζεξκφκεηξα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε κεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή, αλ ην επηηξέπεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, απνιπκαίλνληαη κε κεηξίνπ βαζκνχ απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. Αλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ην επηηξέπεη απνζηεηξψλνληαη (αθνχ έρεη πξνεγεζεί απνιχκαλζε). Δ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. βξνγρνζθφπηα) πνπ κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε αζζελή κε γξίπε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιινπο αζζελείο, απνιπκαίλνληαη κε πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. Σ. Γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηα αληηθείκελα πνπ δε κπνξνχλ λα απνιπκαλζνχλ κε εκβάπηηζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνιχκαλζεο επηθαλεηψλ. Ζ απνιχκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο.

7 7 9. Γηαρείξηζε ηκαηηζκνύ Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηκαηηζκνχ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ ηκαηηζκφ ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Ο ηκαηηζκφο ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζε ζάθν ηκαηηζκνχ πνπ ππάξρεη ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή θαη λα πιέλεηαη ζηηο πςειφηεξεο δπλαηέο ζεξκνθξαζίεο (>71 ν C γηα 25 ιεπηά). 10. Απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ - απνιχκαλζεο ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε επνρηθή γξίπε. Καηά ηε δηάξθεηα θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Απαηηείηαη ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε κεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελή απφ ην ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο. Γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. πληζηάηαη ν εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο (θάδνο ζθνπγγαξίζκαηνο, ηξνρήιαην θαζαξηφηεηαο θ.ι.π.) λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο αζζελψλ κε γξίπε θαη λα θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ ρψξν. 11. Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαζηεξσκέλεο πξνθπιάμεηο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα αζζελψλ κε γξίπε αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ (αδξαλνπνίεζε ή απνηέθξσζε). 12. Αληηκεηώπηζε εξγαδνκέλσλ κε πηζαλή έθζεζε ζε ηό ηεο επνρηθήο γξίπεο Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ πηζαλφλ λα ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο, πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππξεηνχ θαη ζπκπησκάησλ απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα γηα 7 εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία πηζαλή έθζεζή ηνπο ζηνλ ηφ. Οη εξγαδφκελνη κε ηζηνξηθφ πηζαλήο απξνζηάηεπηεο έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα, κε εμαίξεζε ηελ επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ ή ηελ αλάγθε λνζειείαο ζην λνζνθνκείν, πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην ζπίηη ηνπο γηα 7 εκέξεο απφ ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ή γηα 24 ψξεο απφ ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα κέηξα πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ινηκψμεσλ, γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζε άιια άηνκα.

8 8 13. Οδεγίεο γηα αζζελείο κε επνρηθή γξίπε πνπ δε ρξεηάδνληαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν Ζ εθηίκεζε ησλ αζζελψλ γηα λα θξηζεί εάλ ρξεηάδνληαη ή φρη λνζειεία ζε λνζνθνκείν, βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θιηληθή εηθόλα. A. Ο αζζελήο πνπ δε ρξεηάδεηαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν πξέπεη λα παξακέλεη ζην ζπίηη ηνπ γηα 7 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ή γηα 24 ψξεο απφ ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Γελ πξέπεη λα πεγαίλεη ζε ρψξν εξγαζίαο, ζρνιείν, παηδηθφ ζηαζκφ ή άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο. ην ζπίηη πξέπεη λα κέλεη ζε δσκάηην πνπ αεξίδεηαη θαιά. ην δηάζηεκα απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φιεο νη πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο. Ο αζζελήο πξέπεη λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηελ επαθή ηνπ κε ηα άιια άηνκα ηνπ ζπηηηνχ, ηδηαίηεξα δε λα απνθεχγεηαη ε επαθή κε αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα, ειηθησκέλνπο ή κηθξά παηδηά. B. Αλ ηα ζπκπηψκαηα επηδεηλσζνχλ πξέπεη λα δεηήζεη ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα. Γ. Όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζπγθαηνηθνχλ κε ηνλ αζζελή πξέπεη λα αθνινπζνχλ φιεο ηηο πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ κέζσ ζηαγνληδίσλ. Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζην θαιό θαη ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ (ή αληηζεςία κε αιθννινχρν δηάιπκα εάλ δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα), ηδηαίηεξα δε πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή (θξνληίδα) κε ηνλ αζζελή. Γ. Ζ ρξήζε γαληηψλ επηβάιιεηαη θαηά ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη ηελ επαθή κε βηνινγηθά πγξά ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο). Ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ησλ γαληηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί θαη πάιη πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ηα δε γάληηα λα πεηηνχληαη θαη λα κελ μαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Σα γάληηα δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαην ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ. ε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ 1 κέηξνπ, ηφζν ν αζζελήο φζν θαη ηα άιια άηνκα πξέπεη λα θνξνχλ ρεηξνπξγηθή κάζθα. Δ. Ο αζζελήο πξέπεη λα βήρεη πάληα κέζα ζε ραξηνκάληεια, πνπ ζηε ζπλέρεηα απνξξίπηνληαη ζε ζάθν απνξξηκκάησλ. Σ. Ο αζζελήο δελ πξέπεη λα κνηξάδεηαη κε θαλέλαλ άιινλ ζθεχε, πεηζέηεο ή ζεληφληα. Απηά, κεηά απφ πιχζηκν κε ζαπνχλη θαη δεζηφ λεξφ ζηελ πςειφηεξε δπλαηή ζεξκνθξαζία, κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Ε. Οη επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ ηνπ αζζελή κε γξίπε θαη απηέο πνπ αθνπκπά, ε ηνπαιέηα, ν ληπηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θιπ., πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πην ζπρλά απφ φηη ζπλήζσο, κε απνιπκαληηθά επξένο θάζκαηνο θαη απνδεδεηγκέλεο δξαζηηθφηεηαο. ην ζπίηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ριψξην. Σν δηάιπκα ηνπ ρισξίνπ δε ζα πξέπεη λα αλακηγλχεηαη κε άιια θαζαξηζηηθά ή απνιπκαληηθά θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο 10 ιεπηψλ γηαηί ζηαδηαθά ράλεη ηε δξαζηηθφηεηά ηνπ. Σν άηνκν πνπ θαζαξίδεη πξέπεη λα θνξά ειαζηηθά γάληηα κηαο ρξήζεσο θαη κάζθα. Ζ. Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθφ ζάθν απνξξηκκάησλ πνπ θιείλεη θαιά.

9 9 Θ. Δάλ ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελή κε γξίπε εκθαλίζνπλ ππξεηφ ή ζπκπηψκαηα ινίκσμεο απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη επεηγφλησο λα ζπκβνπιεπηνχλ ηαηξφ, αθνχ πξψηα ηνλ ελεκεξψζνπλ γηα ηε ζηελή επαθή ηνπο κε αζζελή κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν. Γηα ηα άηνκα απηά ηζρχεη φηη ηζρχεη θαη γηα ηνλ αζζελή σο πξνο ηελ παξακνλή ζην ζπίηη, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επαθψλ θαη ηε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ.

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1)

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) Επιμέλεια ζύνηαξηρ: Γπαθείο Ελέγσος Λοιμώξευν ΓΝΑ ΚΑΣ Κηθιζιά, Μάιορ 2009 ΕΡΧΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σι είναι ο νέορ ιόρ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ.

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ. OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Απξίιηνο 2014 Α. Δηζαγσγή Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ελεκεξψλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist)

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ εμνπαιηθόηεηα (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ζ αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα νξίδεηαη απφ ηνλ Kuczynki (1980)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc.

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc. ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc. 1 I. Ο κοπόρ: Σηρ ζυζηήρ ςγιεινήρ ηυν σεπιών είλαη ε πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο ησλ κηθξνβίσλ από αζζελή ζε αζζελή, αιιά θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηώλνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα