ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013"

Transcript

1 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη κε εκβνιηαζκφ - Πξνζβάιεη κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ εηεζίσο - Δπηβαξχλεη ζεκαληηθά ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ιφγσ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηθξήο δηάξθεηαο λφζν - Δπηβαξχλεη ην ζχζηεκα πγείαο ιφγσ λνζειείαο ζην λνζνθνκείν επηπιένλ αζζελψλ ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο (winter pressure) - Δπζχλεηαη γηα ηε ζνβαξή λφζεζε θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην ζάλαην αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ Πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηνχο ηεο γξίπεο Α θαη Β, νη νπνίνη πξνζβάιινπλ ην αλψηεξν ή/θαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ γξίπε εκθαλίδεηαη κε επνρηθέο εμάξζεηο. ηε ρψξα καο ε πεξίνδνο ηεο γξίπεο δηαδξάκεη απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην, κε έμαξζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ Γεθεκβξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα επηδεκίαο γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα, ε λφζνο κπνξεί λα δηαζπαξεί κέζα ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο, ηεο λνζειείαο, ηεο ζλεηφηεηαο θαη θαη επέθηαζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο ησλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε επηπινθψλ φπσο αλνζνθαηεζηαικέλνη, λενγλά θαη άηνκα κε ρξφληα λνζήκαηα. Ζ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο δελ αθνξά κφλν άκεζεο επηπινθέο απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (π.ρ. πλεπκνλία) αιιά θαη επηδείλσζε πξνυπαξρνπζψλ λφζσλ (π.ρ. θαξδηνπάζεηα, πλεπκνλνπάζεηα). Ζ ζρνιαζηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο γηα ηε γξίπε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εηήζην εκβνιηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζεο ηεο γξίπεο ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν παξφλ θπιιάδην πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ κε επηβεβαησκέλε ή πηζαλή γξίπε κέζα ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Οη νδεγίεο

2 2 απηέο δηακνξθψζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 1. Δκβνιηαζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηεο επνρηθήο γξίπεο Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζπζηήλεη ηνλ εηήζην αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρώξνπο παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελείο (φρη κφλν ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη άηνκα άιισλ ππεξεζηψλ, π.ρ. δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο, πνπ πηζαλφλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε αζζελείο). Ο εκβνιηαζκφο θαηά ηεο γξίπεο ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ηνλ Οθηψβξην Ννέκβξην θάζε έηνπο, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ γίλεη ζην δηάζηεκα απηφ, κπνξεί λα γίλεηαη θαζ φιν ην δηάζηεκα πνπ ππάξρνπλ θξνχζκαηα γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα. Ο αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζζελψλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ ηνχ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ θνηλφηεηα. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιηαζκνχ είλαη πςειή ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ηεο γξίπεο, ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν, ηε ζλεηφηεηα, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο θαη ησλ απνπζηψλ ιφγσ αζζέλεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 2. Κιηληθή εηθόλα επνρηθήο γξίπεο Ζ γξίπε κεηαδίδεηαη απφ άηνκν ζε άηνκν κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα πηαξκνχ ή βήρα, είηε άκεζα είηε κέζσ επαθήο κε κνιπζκέλε επηθάλεηα. Ζ πεξίνδνο επψαζεο ηεο γξίπεο είλαη 1-4 εκέξεο κε κέζν φξν ηηο δχν εκέξεο. Οη ελήιηθεο κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε γξίπε απφ κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ κέρξη θαη επηά εκέξεο κεηά. Σα παηδηά κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε λφζν γηα πεξηζζφηεξεο απφ 10 εκέξεο. Σα αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα κεηαδίδνπλ ηνλ ηφ γηα εβδνκάδεο ή κήλεο. Α. Ήπηα θιηληθή εηθόλα Ζ λφζνο παξνπζηάδεη αηθλίδηα έλαξμε κε ήπηα ζπζηεκαηηθά ή ζπκπηψκαηα απφ ην αλψηεξν ή θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ φπσο: - Ππξεηφ ή ππξέηην - Κεθαιαιγία - Μπαιγίεο - Ρηληθή θαηαξξνή - Κπλάγρε - Με παξαγσγηθφ βήρα θαη/ή - Αίζζεκα θαθνπρίαο, θαηαβνιήο Β. νβαξή θιηληθή εηθόλα θαη επηπινθέο Ζ λφζνο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξνπζηάζεη βαξχηεξε θιηληθή εηθφλα ιφγσ ηαηκίαο ή δεπηεξνπαζνχο βαθηεξηαθήο επηκφιπλζεο ζπλήζσο απφ Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ή Haemophilus influenzae. Ζ εμέιημε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη ε ζνβαξή πλεπκνλία ή αθφκα θαη ν ζάλαηνο. Οη παξαπάλσ επηπινθέο αθνξνχλ δπλεηηθά ηνλ νπνηνδήπνηε αζζελή, ηδηαίηεξα φκσο ηνπο ειηθησκέλνπο (>65 εηψλ), ηα παηδηά θαη εθείλνπο κε ρξφλην λφζεκα.

3 3 Αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ ζεσξνχληαη εθείλνη κε: - κεηαβνιηθφ λφζεκα (π.ρ. ζαθρ. δηαβήηεο) - Υξφληα αλαπλεπζηηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα βξνγρίηηδα, απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θιπ) - Καξδηαγγεηαθή λφζν (π.ρ. ζηεθαληαία λφζνο)* - Νεθξηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα) - Νεπξνκπηθά λνζήκαηα(π.ρ. εγθεθαιηθή παξάιπζε) *νη αζζελείο κε αξηεξηαθή ππέξηαζε δελ απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ Σα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ, φπσο λαπηία, εκεηνχο, δηάξξνηα, ελψ ζηνπο ελήιηθεο ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη ζπάληα. Σα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ 2 7 εκέξεο, ν βήραο φκσο κπνξεί λα επηκείλεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλαξξψλνπλ πιήξσο κέζα ζε 1 2 εβδνκάδεο. Οξηζκόο θξνύζκαηνο επνρηθήο γξίπεο Δλδερόκελν θξνύζκα: ηελ θαηεγνξία ηνπ ελδερφκελνπ θξνχζκαηνο εκπίπηνπλ νη πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνπλ θιηληθή εηθφλα πνπ είλαη ζπκβαηή κε γξίπε (π.ρ. αηθλίδηα έλαξμε ηεο λφζνπ, βήραο, ππξεηφο >38 ν C, κπαιγία θαη/ή θεθαιαιγία) θαη έρνπλ επηδεκηνινγηθή ζχλδεζε κε θξνχζκα πνπ έρεη επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά. Δπηβεβαησκέλν θξνύζκα: ηε θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ θιηληθή πεξηγξαθή θαη έρνπλ επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά κε κία απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: Αλίρλεπζε αληηγφλνπ ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Αλίρλεπζε λνπθιετληθνχ νμένο (RNA) ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Απνκφλσζε ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Αχμεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθψλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ γξίπεο Α θαη Β 3. Πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξνπζκάησλ επνρηθήο γξίπεο Με επζχλε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ρψξνπ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζεί θαη εθπαηδεπηεί φιν ην πξνζσπηθφ γηα ηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο, ηα κέηξα πξφιεςεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ γξίπεο. πληζηάηαη ζηελ πεξίζαιςε ηνπ αζζελή κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε λα εκπιέθεηαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζπλνιηθά θαη αλά εηδηθφηεηα. ηελ ππνδνρή ηνπ ρψξνπ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ζε εκθαλή ζεκεία ζπληζηάηαη λα ππάξρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε βαζηθέο νδεγίεο πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο γηα ηνπο πξνζεξρφκελνπο αζζελείο. ην ρψξν αλακνλήο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα ραξηνκάληεισλ θαη πνδνθίλεηνη θάδνη απνξξηκκάησλ γηα ηελ απφξξηςή ηνπο. Αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ζπληζηάηαη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο αλακνλήο αζζελψλ κε

4 4 ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, ηδηαίηεξα βήρα θαη θηάξληζκα, ή ηνπιάρηζηνλ ε δπλαηφηεηα λα θάζνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, απφ άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αλακνλήο. ην ρψξν εμέηαζεο ησλ αζζελψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ: εμεηαζηηθφ θξεβάηη, έλαο πνδνθίλεηνο θάδνο δίπια ζην εμεηαζηηθφ θξεβάηη γηα ηελ απφξξηςε ησλ ραξηνκάληεισλ ηνπ αζζελή, έλα ηξνρήιαην κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελή (ρεηξνπξγηθέο κάζθεο, γάληηα κηαο ρξήζεο, αιθννινχρν δηάιπκα, γισζζνπίεζηξα, ζεξκφκεηξα, πηεζφκεηξα, πεξηρεηξίδεο θαη ζηεζνζθφπηα) θαη έλαο πνδνθίλεηνο θάδνο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο (βιέπε παξάγξαθν 5) δίπια ζηελ πφξηα εμφδνπ. Ο ρψξνο απηφο ζπληζηάηαη λα δηαζέηεη ληπηήξα κε ηξερνχκελν λεξφ γηα πιχζηκν ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη αιθννινχρν αληηζεπηηθφ. Ζ εμέηαζε ηνπ αζζελή πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδεηαη ε πξνθχιαμε ησλ ππφινηπσλ αζζελψλ ζην ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο. 4. Οδεγίεο πξόιεςεο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο ε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ππξεηφ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (βήραο, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, θ.α.) πξέπεη λα ρνξεγείηαη ρεηξνπξγηθή κάζθα. Οη αζζελείο απηνί πξέπεη λα νδεγνχληαη ζε εηδηθφ ρψξν αλακνλήο, αλ ππάξρεη. Αλ δελ ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο, ζπληζηάηαη λα θάζνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, απφ άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αλακνλήο. 5α. Βαζηθέο πξνθπιάμεηο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο θάζε αζζελή, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ. Δηδηθφηεξα γηα αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ηα κέηξα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: Σε ρξήζε γαληηψλ κηαο ρξήζεο εάλ είλαη πηζαλή απφ ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή, ε έθζεζε ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελή ή ε άκεζε επαθή κε επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο. Σε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο εάλ είλαη πηζαλή ε επαθή ηνπ ξνπρηζκνχ ηνπ επαγγεικαηία πγείαο κε ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελή. Αιιαγή ησλ γαληηψλ θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο κεηά απφ ηελ επαθή κε θάζε αζζελή θαη εθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά απφ φιεο ηηο επαθέο κε ηνλ αζζελή ή ηελ επαθή κε αληηθείκελα πνπ πηζαλψο έρνπλ κνιπλζεί κε εθθξίζεηο ηνπ αζζελή. Αλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ, ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζηα ρέξηα ηνπ αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα. Η ρξήζε γαληηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. 5β. Πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ ε ζπλδπαζκφ κε ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο είλαη απαξαίηεηε θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηηο πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε γηα 7 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ή γηα 24 ψξεο κεηά ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ.

5 5 Σνπνζεηείζηε ηνλ αζζελή ζε ηδηαίηεξν δσκάηην. Δάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα, νη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε γξίπε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφ ζάιακν (cohorting), ελψ θαη νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ επηβεβαησκέλε γξίπε ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζε άιιν μερσξηζηφ ζάιακν.. Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ακέζσο πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ. Ζ κάζθα αθαηξείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηελ έμνδν απφ ην δσκάηην ηνπ αζζελνχο θαη απνξξίπηεηαη ζε θάδν απνξξηκκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελή πξέπεη λα ηνπ ρνξεγείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα. εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εηζήιζε ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή δελ πξέπεη λα πηάλεη ηα κάηηα, ηε κχηε θαη ην ζηφκα ηνπ πξηλ εμέιζεη απφ απηφλ, απνξξίςεη ηε κάζθα θαη φπνην άιιν κέξνο απφ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη πιχλεη ηα ρέξηα ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, πεξηρεηξίδεο, ζεξκφκεηξα) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 6. Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο γηα ηελ επνρηθή γξίπε Ο πιήξεο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη: Απιή Υεηξνπξγηθή κάζθα Γάληηα κηαο ρξήζεο, ηα νπνία αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ ρεηξηζκψλ ζηνλ αζζελή (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) Δηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξένο νπηηθνχ πεδίνπ ή αζπίδα πξνζψπνπ: ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε παξεκβαηηθέο πξάμεηο πνπ είλαη πηζαλή ε επαθή κε βηνινγηθά πγξά ηνπ αζζελή (π.ρ. βξνγρνζθφπεζε, αλαξξφθεζε). Ο επαγγεικαηίαο πγείαο πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο πξηλ εηζέιζεη ζηνλ εηδηθφ ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά θαη δηαδηθαζία: Πιχζηκν ρεξηψλ Υεηξνπξγηθή κάζθα Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ (αλ ρξεηάδεηαη) Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο Αληηζεςία ρεξηψλ Γάληηα κηαο ρξήζεσο Δίζνδνο ζην ρψξν Ο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο αθαηξείηαη ζηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ πξηλ ηελ έμνδν απφ ην ρψξν εμέηαζεο κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Αληηζεςία ρεξηψλ Δπαλαηνπνζέηεζε γαληηψλ κηαο ρξήζεσο Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ Μπινχδα κηαο ρξήζεσο Αθαίξεζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο Αθαίξεζε γαληηψλ Αληηζεςία ρεξηψλ κε αιθννινχρα αληηζεπηηθά Σα ελδύκαηα αθαηξνύληαη κε θνξά από κέζα πξνο ηα έμσ.

6 6 7. Τγηεηλή ησλ ρεξηώλ Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα πγξνχ ζαπνπληνχ (3-5 ml) γηα πεξίπνπ 15 sec, θαη εθαξκφδνληαο ηε ζσζηή ηερληθή, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: πξηλ θαη κεηά απφ θάζε επαθή κε αζζελή φηαλ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα κεηά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ κφιπλζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ Ζ επάιεηςε ησλ ρεξηψλ κε αιθννινχρα αληηζεπηηθά ζπληζηάηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: κεηά απφ δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ αθνχ πξφθεηηαη λα ζπλερηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ίδην αζζελή κεηά ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ αθνχ ηα ρέξηα έρνπλ ζηεγλψζεη Η ρξήζε ησλ γαληηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. 8. Γηαρείξηζε ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπζθεπώλ Α. πληζηάηαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε λα είλαη κηαο ρξήζεο, αλ είλαη δπλαηφλ. Σα πιηθά απηά απνξξίπηνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε θάδν απνξξηκκάησλ (πνδνθίλεην θαη κε θαπάθη) πνπ ππάξρεη κέζα ζην δσκάηην εμέηαζεο. Β. ην δσκάηην εμέηαζεο ηνπ αζζελή κπαίλνπλ κφλνλ ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά. πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ. Σα πιηθά πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δε κεηαθέξνληαη ζε άιια ηκήκαηα. Γ. Ο δηαζέζηκνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, πεξηρεηξίδεο, ζπζθεπέο αλαξξφθεζεο) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή κε γξίπε θαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο αζζελείο ηαπηφρξνλα. Γ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. πηεζφκεηξα, ζεξκφκεηξα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε κεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή, αλ ην επηηξέπεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, απνιπκαίλνληαη κε κεηξίνπ βαζκνχ απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. Αλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ην επηηξέπεη απνζηεηξψλνληαη (αθνχ έρεη πξνεγεζεί απνιχκαλζε). Δ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. βξνγρνζθφπηα) πνπ κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε αζζελή κε γξίπε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιινπο αζζελείο, απνιπκαίλνληαη κε πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. Σ. Γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηα αληηθείκελα πνπ δε κπνξνχλ λα απνιπκαλζνχλ κε εκβάπηηζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνιχκαλζεο επηθαλεηψλ. Ζ απνιχκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο.

7 7 9. Γηαρείξηζε ηκαηηζκνύ Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηκαηηζκνχ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ ηκαηηζκφ ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Ο ηκαηηζκφο ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζε ζάθν ηκαηηζκνχ πνπ ππάξρεη ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή θαη λα πιέλεηαη ζηηο πςειφηεξεο δπλαηέο ζεξκνθξαζίεο (>71 ν C γηα 25 ιεπηά). 10. Απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ - απνιχκαλζεο ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε επνρηθή γξίπε. Καηά ηε δηάξθεηα θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Απαηηείηαη ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε κεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελή απφ ην ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο. Γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. πληζηάηαη ν εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο (θάδνο ζθνπγγαξίζκαηνο, ηξνρήιαην θαζαξηφηεηαο θ.ι.π.) λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο αζζελψλ κε γξίπε θαη λα θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ ρψξν. 11. Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαζηεξσκέλεο πξνθπιάμεηο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα αζζελψλ κε γξίπε αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ (αδξαλνπνίεζε ή απνηέθξσζε). 12. Αληηκεηώπηζε εξγαδνκέλσλ κε πηζαλή έθζεζε ζε ηό ηεο επνρηθήο γξίπεο Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ πηζαλφλ λα ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο, πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππξεηνχ θαη ζπκπησκάησλ απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα γηα 7 εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία πηζαλή έθζεζή ηνπο ζηνλ ηφ. Οη εξγαδφκελνη κε ηζηνξηθφ πηζαλήο απξνζηάηεπηεο έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα, κε εμαίξεζε ηελ επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ ή ηελ αλάγθε λνζειείαο ζην λνζνθνκείν, πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην ζπίηη ηνπο γηα 7 εκέξεο απφ ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ή γηα 24 ψξεο απφ ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα κέηξα πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ινηκψμεσλ, γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζε άιια άηνκα.

8 8 13. Οδεγίεο γηα αζζελείο κε επνρηθή γξίπε πνπ δε ρξεηάδνληαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν Ζ εθηίκεζε ησλ αζζελψλ γηα λα θξηζεί εάλ ρξεηάδνληαη ή φρη λνζειεία ζε λνζνθνκείν, βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θιηληθή εηθόλα. A. Ο αζζελήο πνπ δε ρξεηάδεηαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν πξέπεη λα παξακέλεη ζην ζπίηη ηνπ γηα 7 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ή γηα 24 ψξεο απφ ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Γελ πξέπεη λα πεγαίλεη ζε ρψξν εξγαζίαο, ζρνιείν, παηδηθφ ζηαζκφ ή άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο. ην ζπίηη πξέπεη λα κέλεη ζε δσκάηην πνπ αεξίδεηαη θαιά. ην δηάζηεκα απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φιεο νη πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο. Ο αζζελήο πξέπεη λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηελ επαθή ηνπ κε ηα άιια άηνκα ηνπ ζπηηηνχ, ηδηαίηεξα δε λα απνθεχγεηαη ε επαθή κε αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα, ειηθησκέλνπο ή κηθξά παηδηά. B. Αλ ηα ζπκπηψκαηα επηδεηλσζνχλ πξέπεη λα δεηήζεη ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα. Γ. Όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζπγθαηνηθνχλ κε ηνλ αζζελή πξέπεη λα αθνινπζνχλ φιεο ηηο πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ κέζσ ζηαγνληδίσλ. Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζην θαιό θαη ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ (ή αληηζεςία κε αιθννινχρν δηάιπκα εάλ δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα), ηδηαίηεξα δε πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή (θξνληίδα) κε ηνλ αζζελή. Γ. Ζ ρξήζε γαληηψλ επηβάιιεηαη θαηά ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη ηελ επαθή κε βηνινγηθά πγξά ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο). Ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ησλ γαληηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί θαη πάιη πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ηα δε γάληηα λα πεηηνχληαη θαη λα κελ μαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Σα γάληηα δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαην ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ. ε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ 1 κέηξνπ, ηφζν ν αζζελήο φζν θαη ηα άιια άηνκα πξέπεη λα θνξνχλ ρεηξνπξγηθή κάζθα. Δ. Ο αζζελήο πξέπεη λα βήρεη πάληα κέζα ζε ραξηνκάληεια, πνπ ζηε ζπλέρεηα απνξξίπηνληαη ζε ζάθν απνξξηκκάησλ. Σ. Ο αζζελήο δελ πξέπεη λα κνηξάδεηαη κε θαλέλαλ άιινλ ζθεχε, πεηζέηεο ή ζεληφληα. Απηά, κεηά απφ πιχζηκν κε ζαπνχλη θαη δεζηφ λεξφ ζηελ πςειφηεξε δπλαηή ζεξκνθξαζία, κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Ε. Οη επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ ηνπ αζζελή κε γξίπε θαη απηέο πνπ αθνπκπά, ε ηνπαιέηα, ν ληπηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θιπ., πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πην ζπρλά απφ φηη ζπλήζσο, κε απνιπκαληηθά επξένο θάζκαηνο θαη απνδεδεηγκέλεο δξαζηηθφηεηαο. ην ζπίηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ριψξην. Σν δηάιπκα ηνπ ρισξίνπ δε ζα πξέπεη λα αλακηγλχεηαη κε άιια θαζαξηζηηθά ή απνιπκαληηθά θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο 10 ιεπηψλ γηαηί ζηαδηαθά ράλεη ηε δξαζηηθφηεηά ηνπ. Σν άηνκν πνπ θαζαξίδεη πξέπεη λα θνξά ειαζηηθά γάληηα κηαο ρξήζεσο θαη κάζθα. Ζ. Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθφ ζάθν απνξξηκκάησλ πνπ θιείλεη θαιά.

9 9 Θ. Δάλ ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελή κε γξίπε εκθαλίζνπλ ππξεηφ ή ζπκπηψκαηα ινίκσμεο απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη επεηγφλησο λα ζπκβνπιεπηνχλ ηαηξφ, αθνχ πξψηα ηνλ ελεκεξψζνπλ γηα ηε ζηελή επαθή ηνπο κε αζζελή κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν. Γηα ηα άηνκα απηά ηζρχεη φηη ηζρχεη θαη γηα ηνλ αζζελή σο πξνο ηελ παξακνλή ζην ζπίηη, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επαθψλ θαη ηε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ.

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ); Πξηλ από θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1)

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) Επιμέλεια ζύνηαξηρ: Γπαθείο Ελέγσος Λοιμώξευν ΓΝΑ ΚΑΣ Κηθιζιά, Μάιορ 2009 ΕΡΧΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σι είναι ο νέορ ιόρ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ.

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ. OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Απξίιηνο 2014 Α. Δηζαγσγή Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ελεκεξψλεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΑ ΓΡΙΠΗ: ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ-ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ Δ/νηήρ Κλινικήρ Φπονηίδαρ Πολςκλινική Ολςμπιακού Χωπιού.

ΝΔΑ ΓΡΙΠΗ: ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ-ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ Δ/νηήρ Κλινικήρ Φπονηίδαρ Πολςκλινική Ολςμπιακού Χωπιού. ΝΔΑ ΓΡΙΠΗ: ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ-ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ Δ/νηήρ Κλινικήρ Φπονηίδαρ Πολςκλινική Ολςμπιακού Χωπιού. ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ (29/11/2009) ΘΑΝΑΣΟΙ: Παγθνζκίσο: 8.768 Δπξώπε:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα