ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013"

Transcript

1 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη κε εκβνιηαζκφ - Πξνζβάιεη κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ εηεζίσο - Δπηβαξχλεη ζεκαληηθά ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ιφγσ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηθξήο δηάξθεηαο λφζν - Δπηβαξχλεη ην ζχζηεκα πγείαο ιφγσ λνζειείαο ζην λνζνθνκείν επηπιένλ αζζελψλ ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο (winter pressure) - Δπζχλεηαη γηα ηε ζνβαξή λφζεζε θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην ζάλαην αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ Πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηνχο ηεο γξίπεο Α θαη Β, νη νπνίνη πξνζβάιινπλ ην αλψηεξν ή/θαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ γξίπε εκθαλίδεηαη κε επνρηθέο εμάξζεηο. ηε ρψξα καο ε πεξίνδνο ηεο γξίπεο δηαδξάκεη απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην, κε έμαξζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ Γεθεκβξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα επηδεκίαο γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα, ε λφζνο κπνξεί λα δηαζπαξεί κέζα ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο, ηεο λνζειείαο, ηεο ζλεηφηεηαο θαη θαη επέθηαζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο ησλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε επηπινθψλ φπσο αλνζνθαηεζηαικέλνη, λενγλά θαη άηνκα κε ρξφληα λνζήκαηα. Ζ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο δελ αθνξά κφλν άκεζεο επηπινθέο απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (π.ρ. πλεπκνλία) αιιά θαη επηδείλσζε πξνυπαξρνπζψλ λφζσλ (π.ρ. θαξδηνπάζεηα, πλεπκνλνπάζεηα). Ζ ζρνιαζηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο γηα ηε γξίπε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εηήζην εκβνιηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζεο ηεο γξίπεο ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν παξφλ θπιιάδην πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ κε επηβεβαησκέλε ή πηζαλή γξίπε κέζα ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Οη νδεγίεο

2 2 απηέο δηακνξθψζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 1. Δκβνιηαζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηεο επνρηθήο γξίπεο Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζπζηήλεη ηνλ εηήζην αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρώξνπο παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελείο (φρη κφλν ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη άηνκα άιισλ ππεξεζηψλ, π.ρ. δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο, πνπ πηζαλφλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε αζζελείο). Ο εκβνιηαζκφο θαηά ηεο γξίπεο ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ηνλ Οθηψβξην Ννέκβξην θάζε έηνπο, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ γίλεη ζην δηάζηεκα απηφ, κπνξεί λα γίλεηαη θαζ φιν ην δηάζηεκα πνπ ππάξρνπλ θξνχζκαηα γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα. Ο αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζζελψλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ ηνχ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ θνηλφηεηα. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιηαζκνχ είλαη πςειή ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ηεο γξίπεο, ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν, ηε ζλεηφηεηα, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο θαη ησλ απνπζηψλ ιφγσ αζζέλεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 2. Κιηληθή εηθόλα επνρηθήο γξίπεο Ζ γξίπε κεηαδίδεηαη απφ άηνκν ζε άηνκν κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα πηαξκνχ ή βήρα, είηε άκεζα είηε κέζσ επαθήο κε κνιπζκέλε επηθάλεηα. Ζ πεξίνδνο επψαζεο ηεο γξίπεο είλαη 1-4 εκέξεο κε κέζν φξν ηηο δχν εκέξεο. Οη ελήιηθεο κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε γξίπε απφ κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ κέρξη θαη επηά εκέξεο κεηά. Σα παηδηά κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε λφζν γηα πεξηζζφηεξεο απφ 10 εκέξεο. Σα αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα κεηαδίδνπλ ηνλ ηφ γηα εβδνκάδεο ή κήλεο. Α. Ήπηα θιηληθή εηθόλα Ζ λφζνο παξνπζηάδεη αηθλίδηα έλαξμε κε ήπηα ζπζηεκαηηθά ή ζπκπηψκαηα απφ ην αλψηεξν ή θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ φπσο: - Ππξεηφ ή ππξέηην - Κεθαιαιγία - Μπαιγίεο - Ρηληθή θαηαξξνή - Κπλάγρε - Με παξαγσγηθφ βήρα θαη/ή - Αίζζεκα θαθνπρίαο, θαηαβνιήο Β. νβαξή θιηληθή εηθόλα θαη επηπινθέο Ζ λφζνο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξνπζηάζεη βαξχηεξε θιηληθή εηθφλα ιφγσ ηαηκίαο ή δεπηεξνπαζνχο βαθηεξηαθήο επηκφιπλζεο ζπλήζσο απφ Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ή Haemophilus influenzae. Ζ εμέιημε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη ε ζνβαξή πλεπκνλία ή αθφκα θαη ν ζάλαηνο. Οη παξαπάλσ επηπινθέο αθνξνχλ δπλεηηθά ηνλ νπνηνδήπνηε αζζελή, ηδηαίηεξα φκσο ηνπο ειηθησκέλνπο (>65 εηψλ), ηα παηδηά θαη εθείλνπο κε ρξφλην λφζεκα.

3 3 Αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ ζεσξνχληαη εθείλνη κε: - κεηαβνιηθφ λφζεκα (π.ρ. ζαθρ. δηαβήηεο) - Υξφληα αλαπλεπζηηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα βξνγρίηηδα, απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θιπ) - Καξδηαγγεηαθή λφζν (π.ρ. ζηεθαληαία λφζνο)* - Νεθξηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα) - Νεπξνκπηθά λνζήκαηα(π.ρ. εγθεθαιηθή παξάιπζε) *νη αζζελείο κε αξηεξηαθή ππέξηαζε δελ απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ Σα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ, φπσο λαπηία, εκεηνχο, δηάξξνηα, ελψ ζηνπο ελήιηθεο ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη ζπάληα. Σα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ 2 7 εκέξεο, ν βήραο φκσο κπνξεί λα επηκείλεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλαξξψλνπλ πιήξσο κέζα ζε 1 2 εβδνκάδεο. Οξηζκόο θξνύζκαηνο επνρηθήο γξίπεο Δλδερόκελν θξνύζκα: ηελ θαηεγνξία ηνπ ελδερφκελνπ θξνχζκαηνο εκπίπηνπλ νη πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνπλ θιηληθή εηθφλα πνπ είλαη ζπκβαηή κε γξίπε (π.ρ. αηθλίδηα έλαξμε ηεο λφζνπ, βήραο, ππξεηφο >38 ν C, κπαιγία θαη/ή θεθαιαιγία) θαη έρνπλ επηδεκηνινγηθή ζχλδεζε κε θξνχζκα πνπ έρεη επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά. Δπηβεβαησκέλν θξνύζκα: ηε θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ θιηληθή πεξηγξαθή θαη έρνπλ επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά κε κία απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: Αλίρλεπζε αληηγφλνπ ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Αλίρλεπζε λνπθιετληθνχ νμένο (RNA) ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Απνκφλσζε ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Αχμεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθψλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ γξίπεο Α θαη Β 3. Πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξνπζκάησλ επνρηθήο γξίπεο Με επζχλε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ρψξνπ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζεί θαη εθπαηδεπηεί φιν ην πξνζσπηθφ γηα ηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο, ηα κέηξα πξφιεςεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ γξίπεο. πληζηάηαη ζηελ πεξίζαιςε ηνπ αζζελή κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε λα εκπιέθεηαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζπλνιηθά θαη αλά εηδηθφηεηα. ηελ ππνδνρή ηνπ ρψξνπ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ζε εκθαλή ζεκεία ζπληζηάηαη λα ππάξρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε βαζηθέο νδεγίεο πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο γηα ηνπο πξνζεξρφκελνπο αζζελείο. ην ρψξν αλακνλήο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα ραξηνκάληεισλ θαη πνδνθίλεηνη θάδνη απνξξηκκάησλ γηα ηελ απφξξηςή ηνπο. Αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ζπληζηάηαη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο αλακνλήο αζζελψλ κε

4 4 ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, ηδηαίηεξα βήρα θαη θηάξληζκα, ή ηνπιάρηζηνλ ε δπλαηφηεηα λα θάζνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, απφ άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αλακνλήο. ην ρψξν εμέηαζεο ησλ αζζελψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ: εμεηαζηηθφ θξεβάηη, έλαο πνδνθίλεηνο θάδνο δίπια ζην εμεηαζηηθφ θξεβάηη γηα ηελ απφξξηςε ησλ ραξηνκάληεισλ ηνπ αζζελή, έλα ηξνρήιαην κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελή (ρεηξνπξγηθέο κάζθεο, γάληηα κηαο ρξήζεο, αιθννινχρν δηάιπκα, γισζζνπίεζηξα, ζεξκφκεηξα, πηεζφκεηξα, πεξηρεηξίδεο θαη ζηεζνζθφπηα) θαη έλαο πνδνθίλεηνο θάδνο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο (βιέπε παξάγξαθν 5) δίπια ζηελ πφξηα εμφδνπ. Ο ρψξνο απηφο ζπληζηάηαη λα δηαζέηεη ληπηήξα κε ηξερνχκελν λεξφ γηα πιχζηκν ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη αιθννινχρν αληηζεπηηθφ. Ζ εμέηαζε ηνπ αζζελή πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδεηαη ε πξνθχιαμε ησλ ππφινηπσλ αζζελψλ ζην ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο. 4. Οδεγίεο πξόιεςεο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο ε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ππξεηφ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (βήραο, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, θ.α.) πξέπεη λα ρνξεγείηαη ρεηξνπξγηθή κάζθα. Οη αζζελείο απηνί πξέπεη λα νδεγνχληαη ζε εηδηθφ ρψξν αλακνλήο, αλ ππάξρεη. Αλ δελ ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο, ζπληζηάηαη λα θάζνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, απφ άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αλακνλήο. 5α. Βαζηθέο πξνθπιάμεηο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο θάζε αζζελή, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ. Δηδηθφηεξα γηα αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ηα κέηξα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: Σε ρξήζε γαληηψλ κηαο ρξήζεο εάλ είλαη πηζαλή απφ ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή, ε έθζεζε ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελή ή ε άκεζε επαθή κε επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο. Σε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο εάλ είλαη πηζαλή ε επαθή ηνπ ξνπρηζκνχ ηνπ επαγγεικαηία πγείαο κε ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελή. Αιιαγή ησλ γαληηψλ θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο κεηά απφ ηελ επαθή κε θάζε αζζελή θαη εθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά απφ φιεο ηηο επαθέο κε ηνλ αζζελή ή ηελ επαθή κε αληηθείκελα πνπ πηζαλψο έρνπλ κνιπλζεί κε εθθξίζεηο ηνπ αζζελή. Αλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ, ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζηα ρέξηα ηνπ αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα. Η ρξήζε γαληηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. 5β. Πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ ε ζπλδπαζκφ κε ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο είλαη απαξαίηεηε θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηηο πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε γηα 7 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ή γηα 24 ψξεο κεηά ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ.

5 5 Σνπνζεηείζηε ηνλ αζζελή ζε ηδηαίηεξν δσκάηην. Δάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα, νη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε γξίπε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφ ζάιακν (cohorting), ελψ θαη νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ επηβεβαησκέλε γξίπε ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζε άιιν μερσξηζηφ ζάιακν.. Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ακέζσο πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ. Ζ κάζθα αθαηξείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηελ έμνδν απφ ην δσκάηην ηνπ αζζελνχο θαη απνξξίπηεηαη ζε θάδν απνξξηκκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελή πξέπεη λα ηνπ ρνξεγείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα. εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εηζήιζε ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή δελ πξέπεη λα πηάλεη ηα κάηηα, ηε κχηε θαη ην ζηφκα ηνπ πξηλ εμέιζεη απφ απηφλ, απνξξίςεη ηε κάζθα θαη φπνην άιιν κέξνο απφ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη πιχλεη ηα ρέξηα ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, πεξηρεηξίδεο, ζεξκφκεηξα) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 6. Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο γηα ηελ επνρηθή γξίπε Ο πιήξεο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη: Απιή Υεηξνπξγηθή κάζθα Γάληηα κηαο ρξήζεο, ηα νπνία αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ ρεηξηζκψλ ζηνλ αζζελή (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) Δηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξένο νπηηθνχ πεδίνπ ή αζπίδα πξνζψπνπ: ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε παξεκβαηηθέο πξάμεηο πνπ είλαη πηζαλή ε επαθή κε βηνινγηθά πγξά ηνπ αζζελή (π.ρ. βξνγρνζθφπεζε, αλαξξφθεζε). Ο επαγγεικαηίαο πγείαο πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο πξηλ εηζέιζεη ζηνλ εηδηθφ ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά θαη δηαδηθαζία: Πιχζηκν ρεξηψλ Υεηξνπξγηθή κάζθα Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ (αλ ρξεηάδεηαη) Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο Αληηζεςία ρεξηψλ Γάληηα κηαο ρξήζεσο Δίζνδνο ζην ρψξν Ο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο αθαηξείηαη ζηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ πξηλ ηελ έμνδν απφ ην ρψξν εμέηαζεο κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Αληηζεςία ρεξηψλ Δπαλαηνπνζέηεζε γαληηψλ κηαο ρξήζεσο Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ Μπινχδα κηαο ρξήζεσο Αθαίξεζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο Αθαίξεζε γαληηψλ Αληηζεςία ρεξηψλ κε αιθννινχρα αληηζεπηηθά Σα ελδύκαηα αθαηξνύληαη κε θνξά από κέζα πξνο ηα έμσ.

6 6 7. Τγηεηλή ησλ ρεξηώλ Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα πγξνχ ζαπνπληνχ (3-5 ml) γηα πεξίπνπ 15 sec, θαη εθαξκφδνληαο ηε ζσζηή ηερληθή, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: πξηλ θαη κεηά απφ θάζε επαθή κε αζζελή φηαλ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα κεηά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ κφιπλζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ Ζ επάιεηςε ησλ ρεξηψλ κε αιθννινχρα αληηζεπηηθά ζπληζηάηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: κεηά απφ δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ αθνχ πξφθεηηαη λα ζπλερηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ίδην αζζελή κεηά ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ αθνχ ηα ρέξηα έρνπλ ζηεγλψζεη Η ρξήζε ησλ γαληηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. 8. Γηαρείξηζε ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπζθεπώλ Α. πληζηάηαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε λα είλαη κηαο ρξήζεο, αλ είλαη δπλαηφλ. Σα πιηθά απηά απνξξίπηνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε θάδν απνξξηκκάησλ (πνδνθίλεην θαη κε θαπάθη) πνπ ππάξρεη κέζα ζην δσκάηην εμέηαζεο. Β. ην δσκάηην εμέηαζεο ηνπ αζζελή κπαίλνπλ κφλνλ ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά. πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ. Σα πιηθά πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δε κεηαθέξνληαη ζε άιια ηκήκαηα. Γ. Ο δηαζέζηκνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, πεξηρεηξίδεο, ζπζθεπέο αλαξξφθεζεο) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή κε γξίπε θαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο αζζελείο ηαπηφρξνλα. Γ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. πηεζφκεηξα, ζεξκφκεηξα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε κεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή, αλ ην επηηξέπεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, απνιπκαίλνληαη κε κεηξίνπ βαζκνχ απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. Αλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ην επηηξέπεη απνζηεηξψλνληαη (αθνχ έρεη πξνεγεζεί απνιχκαλζε). Δ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. βξνγρνζθφπηα) πνπ κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε αζζελή κε γξίπε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιινπο αζζελείο, απνιπκαίλνληαη κε πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. Σ. Γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηα αληηθείκελα πνπ δε κπνξνχλ λα απνιπκαλζνχλ κε εκβάπηηζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνιχκαλζεο επηθαλεηψλ. Ζ απνιχκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο.

7 7 9. Γηαρείξηζε ηκαηηζκνύ Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηκαηηζκνχ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ ηκαηηζκφ ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Ο ηκαηηζκφο ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζε ζάθν ηκαηηζκνχ πνπ ππάξρεη ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή θαη λα πιέλεηαη ζηηο πςειφηεξεο δπλαηέο ζεξκνθξαζίεο (>71 ν C γηα 25 ιεπηά). 10. Απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ - απνιχκαλζεο ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε επνρηθή γξίπε. Καηά ηε δηάξθεηα θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Απαηηείηαη ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε κεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελή απφ ην ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο. Γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. πληζηάηαη ν εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο (θάδνο ζθνπγγαξίζκαηνο, ηξνρήιαην θαζαξηφηεηαο θ.ι.π.) λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο αζζελψλ κε γξίπε θαη λα θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ ρψξν. 11. Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαζηεξσκέλεο πξνθπιάμεηο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα αζζελψλ κε γξίπε αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ (αδξαλνπνίεζε ή απνηέθξσζε). 12. Αληηκεηώπηζε εξγαδνκέλσλ κε πηζαλή έθζεζε ζε ηό ηεο επνρηθήο γξίπεο Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ πηζαλφλ λα ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο, πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππξεηνχ θαη ζπκπησκάησλ απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα γηα 7 εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία πηζαλή έθζεζή ηνπο ζηνλ ηφ. Οη εξγαδφκελνη κε ηζηνξηθφ πηζαλήο απξνζηάηεπηεο έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα, κε εμαίξεζε ηελ επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ ή ηελ αλάγθε λνζειείαο ζην λνζνθνκείν, πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην ζπίηη ηνπο γηα 7 εκέξεο απφ ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ή γηα 24 ψξεο απφ ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα κέηξα πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ινηκψμεσλ, γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζε άιια άηνκα.

8 8 13. Οδεγίεο γηα αζζελείο κε επνρηθή γξίπε πνπ δε ρξεηάδνληαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν Ζ εθηίκεζε ησλ αζζελψλ γηα λα θξηζεί εάλ ρξεηάδνληαη ή φρη λνζειεία ζε λνζνθνκείν, βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θιηληθή εηθόλα. A. Ο αζζελήο πνπ δε ρξεηάδεηαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν πξέπεη λα παξακέλεη ζην ζπίηη ηνπ γηα 7 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ή γηα 24 ψξεο απφ ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Γελ πξέπεη λα πεγαίλεη ζε ρψξν εξγαζίαο, ζρνιείν, παηδηθφ ζηαζκφ ή άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο. ην ζπίηη πξέπεη λα κέλεη ζε δσκάηην πνπ αεξίδεηαη θαιά. ην δηάζηεκα απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φιεο νη πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο. Ο αζζελήο πξέπεη λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηελ επαθή ηνπ κε ηα άιια άηνκα ηνπ ζπηηηνχ, ηδηαίηεξα δε λα απνθεχγεηαη ε επαθή κε αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα, ειηθησκέλνπο ή κηθξά παηδηά. B. Αλ ηα ζπκπηψκαηα επηδεηλσζνχλ πξέπεη λα δεηήζεη ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα. Γ. Όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζπγθαηνηθνχλ κε ηνλ αζζελή πξέπεη λα αθνινπζνχλ φιεο ηηο πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ κέζσ ζηαγνληδίσλ. Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζην θαιό θαη ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ (ή αληηζεςία κε αιθννινχρν δηάιπκα εάλ δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα), ηδηαίηεξα δε πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή (θξνληίδα) κε ηνλ αζζελή. Γ. Ζ ρξήζε γαληηψλ επηβάιιεηαη θαηά ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη ηελ επαθή κε βηνινγηθά πγξά ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο). Ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ησλ γαληηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί θαη πάιη πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ηα δε γάληηα λα πεηηνχληαη θαη λα κελ μαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Σα γάληηα δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαην ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ. ε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ 1 κέηξνπ, ηφζν ν αζζελήο φζν θαη ηα άιια άηνκα πξέπεη λα θνξνχλ ρεηξνπξγηθή κάζθα. Δ. Ο αζζελήο πξέπεη λα βήρεη πάληα κέζα ζε ραξηνκάληεια, πνπ ζηε ζπλέρεηα απνξξίπηνληαη ζε ζάθν απνξξηκκάησλ. Σ. Ο αζζελήο δελ πξέπεη λα κνηξάδεηαη κε θαλέλαλ άιινλ ζθεχε, πεηζέηεο ή ζεληφληα. Απηά, κεηά απφ πιχζηκν κε ζαπνχλη θαη δεζηφ λεξφ ζηελ πςειφηεξε δπλαηή ζεξκνθξαζία, κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Ε. Οη επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ ηνπ αζζελή κε γξίπε θαη απηέο πνπ αθνπκπά, ε ηνπαιέηα, ν ληπηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θιπ., πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πην ζπρλά απφ φηη ζπλήζσο, κε απνιπκαληηθά επξένο θάζκαηνο θαη απνδεδεηγκέλεο δξαζηηθφηεηαο. ην ζπίηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ριψξην. Σν δηάιπκα ηνπ ρισξίνπ δε ζα πξέπεη λα αλακηγλχεηαη κε άιια θαζαξηζηηθά ή απνιπκαληηθά θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο 10 ιεπηψλ γηαηί ζηαδηαθά ράλεη ηε δξαζηηθφηεηά ηνπ. Σν άηνκν πνπ θαζαξίδεη πξέπεη λα θνξά ειαζηηθά γάληηα κηαο ρξήζεσο θαη κάζθα. Ζ. Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθφ ζάθν απνξξηκκάησλ πνπ θιείλεη θαιά.

9 9 Θ. Δάλ ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελή κε γξίπε εκθαλίζνπλ ππξεηφ ή ζπκπηψκαηα ινίκσμεο απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη επεηγφλησο λα ζπκβνπιεπηνχλ ηαηξφ, αθνχ πξψηα ηνλ ελεκεξψζνπλ γηα ηε ζηελή επαθή ηνπο κε αζζελή κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν. Γηα ηα άηνκα απηά ηζρχεη φηη ηζρχεη θαη γηα ηνλ αζζελή σο πξνο ηελ παξακνλή ζην ζπίηη, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επαθψλ θαη ηε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ.

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1)

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) Επιμέλεια ζύνηαξηρ: Γπαθείο Ελέγσος Λοιμώξευν ΓΝΑ ΚΑΣ Κηθιζιά, Μάιορ 2009 ΕΡΧΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σι είναι ο νέορ ιόρ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ.

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ. OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Απξίιηνο 2014 Α. Δηζαγσγή Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ελεκεξψλεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ (ΑΗΒΑ) ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΒΓΟΜΖ ΔΚΓΟΖ 2009 Ζιεθηξνληθή πξνζαξκνγή ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Σημείωζη ζςνηάκηη 3 Ειζαγωγή 4 Ειζαγωγή 5 Η ιαηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΗΟΚΖΛΖ ΣΟ ΚΤΛΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΣΑ: ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ΗΕΗΟΠΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα