Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ"

Transcript

1 Ενεργειακό Γραθείο Κσπρίων Πολιηών Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program and the Cyprus Union of Communities

2 ηάδια Βεληιζηοποίηζης Καηαγξαθή όισλ ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ ζε θάζε ηνκέα. Αλάιπζε θαη επεμεξγαζία απηώλ ησλ δεδνκέλσλ Γηεμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δήκσλ. Σρεδηαζκόο βειηηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δξνκνινγίσλ Γήκνπ Βειηηζηνπνίεζε Αμηνιόγεζε 2

3 ηότοι Απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Eμνηθνλόκεζε ρξόλνπ Αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο Μεησκέλν θόζηνο εθπόλεζεο δξνκνινγίσλ Eμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Μείσζε ησλ εθπνκπώλ ξππώλ ηνπ Γήκνπ πξνο ην Πεξηβάιινλ 3

4 Βεληιζηοποίεζε δρομολογίων δεμοηικών οτεμάηων Γηαρσξηζκώλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ ζε : Απνξξηκκαηνθόξα Ορήκαηα Λνηπά Ορήκαηα 4

5 Απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ Δθηίκεζε πνζόηεηαο απνξξηκκάησλ Αξηζκόο θαη θαηάζηαζε νρεκάησλ Φαξαθηεξηζηηθά νρεκάησλ (π.ρ. θιεηζηνύ ηύπνπ, 10 ηόλσλ) Φαξαθηεξηζηηθά δξόκσλ (πιάηνο, κνξθή) Καηαγξαθή πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ Σπρλόηεηα θαη ώξεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ Καηαγξαθή πιεζπζκνύ αλά πεξηνρή Γεδνκέλα θαδώλ απνξξηκκάησλ (αξηζκόο, ζεκεία, κεγέζε) Φώξνο ηειηθήο απόζεζεο απνξξηκκάησλ Μέζνδνο ηαθήο απνξξηκκάησλ Καηαλάισζε θαπζίκσλ αλά όρεκα Καηαλάισζε θαπζίκσλ αλά δηαδξνκή Καηξηθέο ζπλζήθεο (Ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο) 5

6 Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο Γξνκνινγίσλ Επαναζτεδιαζμός δρομολογίων σζηήμαηος ζσλλογής και μεηαθοράς Δηζαγσγή κεγαιύηεξσλ ή θαη πεξηζζόηεξσλ θάδσλ (π.ρ. ζε πεξηνρέο κε έληνλε πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα) Αιιαγή ζέζεσλ ζεκείσλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ Αληηθαηάζηαζε ή αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ απνξξηκκαηνθόξσλ νρεκάησλ κε νρήκαηα πνπ λα πιεξνύλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Οι προδιαγραθές ασηές αθορούν ηις αέριες εκπομπές, ηεν καηανάλωζε κασζίμοσ ανά km, ηεν ετορύπανζε, ηεν αζθάλεια και άνεζε τειριζηών και εργαδομένων. 6

7 Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο Γξνκνινγίσλ Δύξεζε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ Εεηνύκελα : Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ απνθνκηδήο Διαρηζηνπνίεζε ηεο δηαλπόκελεο απόζηαζεο Με ηελ εύξεζε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο επηηπγράλεηαη : Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη εθπνκπώλ αέξησλ ξύπσλ θαη νηθνλνκία ζε αλζξσπνώξεο Δπνκέλσο : Μείσζε νηθνλνκηθνύ θαη πεξηβαιινληηθνύ θόζηνπο ηνπ Γήκνπ 7

8 Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο Γξνκνινγίσλ Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δηαδξνκώλ, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ όπνπ ζα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ε δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο κεηαμύ ησλ ζηάζεσλθάδσλ θαη πξνο ην ρώξν ηειηθήο απόζεζεο. Τν δεηνύκελν είλαη έλα ζύλνιν δξνκνινγίσλ όισλ ησλ νρεκάησλ, πνπ ζα πεξλάεη από όινπο ηνπο θόκβνπο (θάδνη) θαη λα έρεη ην ειάρηζην δπλαηό θόζηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αλά ηόλν απνβιήησλ. Ζ επίιπζε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο δξνκνινγίσλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ πιένλ απνδεθηώλ νηθνλνκηθώλ ιύζεσλ γίλεηαη κέζσ ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ. 8

9 Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο Γξνκνινγίσλ Τα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (ΓΣΠ) ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά γηα ην ζθνπό απηό. Με ηνλ όξν Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (Geographical Information Systems) πεξηγξάθεηαη ε ζύλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε γεσγξαθηθώλ ή ρσξηθώλ δεδνκέλσλ (ράξηεο) κε δεδνκέλα κέζσ κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεύνληαη ζε έλα θνηλό ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. 9

10 ηαθμός Μεηαθόρηωζης Απορριμμάηων Δμέηαζε ηεο εηζαγσγήο Σηαζκνύ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΣΜΑ) Ο ΣΜΑ είλαη κηα εγθαηάζηαζε όπνπ ηα απνξξίκκαηα πνπ ζπιιέγνληαη από ηα απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα, κεηαθνξηώλνληαη ζε άιια νρήκαηα ππνδνρήο ή νρήκαηα κεηαθόξησζεο (ΟΜ), ηα νπνία είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλα θαη ζρεδηαζκέλα γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ. Σηνπο ζηαζκνύο κεηαθόξησζεο επηδηώθεηαη ε ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ ώζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην σθέιηκν θνξηίν ησλ ΟΜ. 10

11 Ταμηλόκεζε ΣΜΑ Ωο πξνο ηε δπλακηθόηεηα ππνδνρήο θαη κεηαθόξησζεο (Τόλνη/εκέξα) από ηόλνη/εκέξα (κηθξήο δπλακηθόηεηαο ΣΜΑ) από ηόλνη/εκέξα (κέζεο δπλακηθόηεηαο ΣΜΑ) από ηόλνη/εκέξα (πςειήο δπλακηθόηεηαο ΣΜΑ) Ωο πξνο ηε κέζνδν ζπκπίεζεο ρσξίο ζπκπίεζε κε ρξήζε δηαηάμεσλ ρακειήο ζπκπίεζεο (ζπκπίεζε 1:3 πεξίπνπ) κε ρξήζε δηαηάμεσλ πςειήο ζπκπίεζεο ζπκπίεζε >1:3) Ωο πξνο ηηο πάγηεο εγθαηαζηάζεηο ζηαζεξόο (νη δηεξγαζίεο ζπζθεπαζίαο δηελεξγνύληαη ζε πάγηεο θηηξηαθέο ππνδνκέο). θηλεηόο (νη δηεξγαζίεο ζπκπίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο ιακβάλνπλ ρώξα ζε θνξηεγό όρεκα ή ζπλδπαζκό νρεκάησλ πνπ θέξεη θαηάιιειν εμνπιηζκό ρσξίο κεζνιάβεζε πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπκπίεζεο). 11

12 Σηαζεξόο ΣΜΑ 12

13 Κηλεηόο ΣΜΑ 13

14 Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο Γξνκνινγίσλ Μείσζε ηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ κε ηε Γηαινγή απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή (ΓζΠ) Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο ώζηε λα πξνσζείηαη ν δηαρσξηζκόο ζε αλαθπθιώζηκα πιηθά θαη κε αλαθπθιώζηκα (αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζεκείσλ αλαθύθισζεο ώζηε λα είλαη επθνιόηεξα πξνζβάζηκα από ηνπο θαηνίθνπο). Ζιεθηξνληθό δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ Νέν πξόγξακκα ρξέσζεο απνξξηκκάησλ πνπ ήδε εθαξκόδεηαη πηινηηηθά από νξηζκέλνπο Γήκνπο. Με ηελ εηζαγσγή απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη δεκόηεο κεηά από αίηεζή ηνπο πξνο ην Γήκν ζα παξαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρσξεηηθόηεηαο θάδνπο, ηα νπνία ζα θέξνπλ κηθξνηζίπ, ή εάλ δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ θάδν ζα κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη κόλν ηα κηθξνηζίπ πνπ ζα θαινύληαη λα ελζσκαηώζνπλ ζηνπο θάδνπο ηνπο. Τν απνξξηκκαηνθόξν θαηά ηε ζπιινγή από ηνλ θάδν ζα αλαγλσξίδεη ην κηθξνηζίπ θαη ζα πξνρσξεί ζε δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ. Με βάζε ην βάξνο ζα ππάξρεη κία θόξκνπια απνπιεξσκήο ηνπ ηέινπο 14 απνξξηκκάησλ.

15 Σρεδηαζκόο Βειηηζηνπνίεζεο Γξνκνινγίσλ Ζ εκεξήζηα ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη κέζα ζην ζπλήζεο σξάξην εξγαζίαο έηζη ώζηε λα κελ απμάλεηαη ην θόζηνο εξγαζίαο Ζ λπρηεξηλή ζπιινγή λα μεθηλά από ηελ πεξηθέξεηα θαη ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη λα θαηεπζύλεηαη πξνο ηα εκπνξηθά θέληξα κόιηο ειαηησζεί ε ππθλόηεηα θπθινθνξίαο. Νένο ρώξνο ηειηθήο απόζεζεο απνξξηκκάησλ? Άιιεο πξνηάζεηο? 15

16 Λνηπά Ορήκαηα Καηαγξαθή πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ : Αξηζκόο νρεκάησλ Τύπνο θαη κέγεζνο νρεκάησλ Καηάζηαζε νρεκάησλ Καηαγξαθή δξνκνινγίσλ Καηαλάισζε θαπζίκσλ αλά όρεκα Καηαλάισζε θαπζίκσλ αλά δηαδξνκή Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία 16

17 Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο Αληηθαηάζηαζε ή αλαλέσζε όρεκάησλ κε ζύγρξνλα νρήκαηα κε ρακειόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ρακειόηεξνπο ξύπνπο, κε ζύζηεκα ζπκπίεζεο θαη αλύςσζεο θάδσλ. Ζ αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαηά ηελ αγνξά νρεκάησλ λα ιακβάλεη ππόςηλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη CO2. Τα ελεξγνβόξα απηνθίλεηα ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα απνζπξζνύλ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη λα αληηθαηαζηαζνύλ κε «νηθνλνκηθά», ρακειόηεξεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη εθπνκπήο CO 2. Καηλνηόκεο ηερλνινγίεο όπσο ηα πβξηδηθά θαη ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ, θαζώο ππάξρεη ξαγδαία αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο απηνύο. 17

18 Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο Πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ Αιιαγή δξνκνινγίσλ Οκαδνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ Δμέηαζε εξγαζηώλ πνπ κπνξνύλ λα εθπνλεζνύλ από έλα όρεκα Σρεδηαζκόο ησλ πηζαλώλ δξνκνινγίσλ Υπνινγηζκόο ηεο απόζηαζεο ησλ πηζαλώλ δξνκνινγίσλ Δθηίκεζε ηεο θπθινθνξηαθήο θίλεζεο Δπαλαζρεδηαζκόο 18

19 Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο Οκαδνπνίεζε εξγαζηώλ- Υπνινγηζκόο βέιηηζηεο δηαδξνκήο Σρεδίαζε γξαθήκαηνο κε ηηο εξγαζίεο (θόκβνη) Παξάδεηγκα Α (κε νκαδνπνίεζεο εξγαζηώλ) Ζ απόζηαζε (Φ) πνπ ζα δηαλύζεη ην όρεκα ζηελ δηαδξνκή απηή ζα είλαη : X = 2*OA + 2*OB + 2*OΓ 19

20 Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο Παξάδεηγκα Β (νκαδνπνίεζεο εξγαζηώλ) Ζ απόζηαζε (Υ) πνπ ζα δηαλύζεη ην όρεκα ζηελ δηαδξνκή ηνπ Σρήκαηνο 2 ζα είλαη : Υ = OA + OB + OΓ + ΑΒ + ΒΓ Δθόζνλ ε απόζηαζε ΑΒ+ΒΓ είλαη κηθξόηεξε από ηελ ΟΑ+ΟΒ+ΟΓ ηόηε ε απόζηαζε πνπ ζα δηαλύζεη ην όρεκα ζην παξάδεηγκα Β ζα είλαη κηθξόηεξε. 20

21 Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο Αξηζκεηηθό Παξάδεηγκα Σύγθξηζε δξνκνινγίσλ Ο Α Β Γ Ο θαη Ο Α Ο Β Γ Ο Παξαηεξνύκε όηη ζηελ 1 ε Πεξίπησζε ην όρεκα ζα δηαλύζεη 50km ελώ ζηε 2 ε 40km! 21

22 Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο Πξέπεη λα εμεηάζνπκε όια ηα πηζαλά δξνκνιόγηα θαη λα εληνπίζνπκε ηηο πην ζύληνκεο δηαδξνκέο. Πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε είλαη ε θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε γηα ηελ θάζε δηαδξνκή Φξήζε καζεκαηηθώλ κνληέισλ ππνινγηζκνύ ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο. Τα καζεκαηηθά κνληέια είλαη αξθεηά ρξήζηκα ηδηαίηεξα ζε πνιύπινθα ζπζηήκαηα. 22

23 Πηζαλέο Λύζεηο Βειηηζηνπνίεζεο Σύζηαζε ελόο Μεραληζκνύ Διέγρνπ Γηαδηθαζηώλ Καηαγξαθή θαη ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα Άκεζε παξέκβαζε ζε πηζαλέο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 23

24 Αμηνιόγεζε Βειηηζηνπνίεζεο Γξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ, ζύγθξηζε κε πεξίνδν πξηλ ηε βειηηζηνπνίεζε. Έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηόρνη? Σε πνηό βαζκό? Άιιεο πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο? 24

25 ΕΤΥΑΡΙΣΩ Ενεργειακό Γραθείο Κσπρίων Πολιηών ΕΡΩΣΗΕΙ! ΑΠΑΝΣΗΕΙ! Επικοινωνήζηε μαζί μας: Τελ , Fax: , Επιζκεθηείηε μας: Οδός Λεύκωνος 20, Μαρκίδες court 13, Γρα403, 2064, Σηρόβολος Επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα μας: 25

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Υ. Μπνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα Μερ. Η./Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλ. Παηξώλ, θαη Εξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ http://ru6.cti.gr/bouras/ ΔΝΓ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Επιλογζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων για τον Ζλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομζνου του Θερμοκθπίου LIFE 09 ENV GR 294 / WASTE-C-CONTROL Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Κοηάνθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα