Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ"

Transcript

1 Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Κπξθίηζνο Φίιηππνο Γξ. Πεξηβαιινληνιόγνο Πξόεδξνο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθύθισζεο 2 ν Φόξνπκ ΤΝΔΡΓΔΗΑ: Αλαθύθισζε & Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ Αζήλα 10 Ηνπλίνπ 2010

2 Πνην είλαη ην θαίξην εξψηεκα ζήκεξα; Σν εξψηεκα δελ είλαη εάλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζήκεξα ε «Πνιηηηθή ησλ Μεδεληθψλ Απνβιήησλ», αιιά ην εάλ ηελ πηνζεηνχκε ζήκεξα θαη ηελ εληάζζνπκε πξαθηηθά ζηελ πνιηηηθή καο.

3 ΠΟΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΔΗΝΑΗ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ; Ζ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ (ΚΑΤΖ ΠΤΡΟΛΤΖ - ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ); H ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ); Ή ΜΖΠΧ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΝΓΤΑΣΟΤΝ ΟΗ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΔΠΗΛΟΓΔ;

4 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΔΚΠΟΜΠΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΞΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ Γηνμίλεο θαη βαξέα κέηαιια, φπσο πδξάξγπξνο, κφιπβδνο, θάδκην, αξζεληθφ, ρξψκην, βεξχιιην τερεά τοξικά απόβλθτα (με τθ μορφι ςκουριάσ και τζφρασ), κακϊσ και τοξικά υγρά απόβλθτα, τα οποία βζβαια απαιτοφν ειδικι διαχείριςθ Πολλζσ αλογονωμζνεσ οργανικζσ ενϊςεισ όπωσ, για παράδειγμα, τα πολυχλωριωμζνα διφαινφλια (PCBs), χλωριωμζνα βενηόλια, πολυχλωριωμζνα ναφκαλζνια (PCN), αλογονωμζνεσ φαινόλεσ, βρωμιωμζνεσ ι ιωδιωμζνεσ διοξίνεσ, κ.λπ. Όμηλα αέξηα, φπσο ην πδξνριψξην, ην πδξνθζφξην, ην πδξνβξψκην θαη νμείδηα ηνπ ζείνπ, νμείδηα ηνπ αδψηνπ, πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο θαη αξθεηέο πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο Μηθξνζσκαηίδηα ΡΜ2.5 (παξαθξάηεζε 5-30%), ΡΜ1 (παξαθξάηεζε 0%)

5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Δθπεκπόκελνο Ρύπνο γηα δπλακηθόηεηα 100 t/d Καύζε (kg/y) Αεξηνπνίεζε (kg/y) Πνζνζηηαία δηαθνξά αεξηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε θαύζε Γηνμίλεο & Φνπξάληα 0,027 0, % Τδξάξγπξνο 92,6 92,6 0% Μόιπβδνο 50 46,8-6,4% Γηνμείδην ηνπ ζείνπ ,7% Ομείδηα αδώηνπ % Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ,4%

6 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Μέηξεζε δηνμηλψλ: Λακβάλνληαη έλα κε δχν δείγκαηα απφ ηελ θακηλάδα εηεζίσο. Γελ ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ δηνμηλψλ παξάγεηαη ζε κηθξέο ρξνληθέο αηρκέο, ζπλήζσο θαηά ηε δηαδηθαζία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ έθιπζε δηνμηλψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ θαηγφκελσλ απνβιήησλ, ε νπνία θπζηθά δελ είλαη πνηέ ε ίδηα. Οη δεηγκαηνιεςίεο βέβαηα δελ ιακβάλνληαη πνηέ ζε ζπλζήθεο κέγηζηεο παξαγσγήο δηνμηλψλ, ζπλήζσο δε, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ φηαλ θαίγνληαη ζρεηηθά θαζαξά απφβιεηα.

7 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΣΗ ΘΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΖ ΣΑΥΣΖ Σαθή: Απαηηείηαη ρώξνο ηαθήο ηνμηθώλ κε ζεκαληηθό θόζηνο θαη κε ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο ηέηνηνπ ρώξνπ Υξήζε ζαλ πιηθό επίζηξσζεο δξόκσλ ή πεδνδξνκηώλ. Ζ πξαθηηθή απηή όκσο είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε, κηαο θαη κεηαθέξεη ηηο ηνμηθέο νπζίεο ζην επξύηεξν πεξηβάιινλ θαη ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Ταινπνίεζε ηεο ηέθξαο. Σν κεγάιν πξόβιεκα απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη ην πςειό θόζηνο. Ζ κέζνδνο απηή απμάλεη ην θόζηνο δηάζεζεο ηεο ηέθξαο θαηά δνιάξηα ηνλ ηόλν. Δπηπιένλ, απαηηεί πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, απαηηεί πεξηζζόηεξε ελέξγεηα απ όζε παξάγεηαη θαηά ηελ αξρηθή θαύζε ησλ απνβιήησλ.

8 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΚΑΤΖ Απμεκέλα επίπεδα κεηαιιαμηγφλσλ, πδξνμπππξελίνπ θαη ζεηναηζέξσλ ζηα νχξα Αχμεζε θαηά 350% ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα Αχμεζε θαηά 150% ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ νηζνθάγνπ Αχμεζε θαηά 279% ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ Απμεκέλε ζλεζηκφηεηα απφ ηζραηκηθά θαξδηαθά επεηζφδηα Απμεκέλε ππεξιηπηδαηκία. Δπηπηψζεηο ζην αλνζνπνηεηηθφ ιφγσ πςειψλ επηπέδσλ δηνμηλψλ ζην αίκα Απμεκέλε πξσηετλνπξία θαη ππέξηαζε Υισξαθκή (δεξκαηνπάζεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ έθζεζε ζε δηνμίλεο)

9 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΠΟΤ ΓΔΗΣΝΗΑΕΟΤΝ ΜΔ ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΚΑΤΖ Απμεκέλα επίπεδα ζεηναηζέξσλ ζηα νχξα παηδηψλ 44% αχμεζε ζαξθψκαηνο καιαθψλ ηζηψλ. 27% αχμεζε ιεκθψκαηνο non-hodgkin Αχμεζε θαηά 670% ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα Απμεκέλα θξνχζκαηα θαξθίλνπ ηνπ ιάξπγγα Αχμεζε θαηά 37% ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ζην ζπθψηη Γηπιάζηα πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ζε παηδηά Απμεκέλεο πσιήζεηο θαξκάθσλ γηα αληηκεηψπηζε παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ Απμεκέλα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (ελλεαπιαζηαζκφο ζπκπησκάησλ ζπξηγκνχ θαη βήρα) Γπζιεηηνπξγίεο πλεπκφλσλ ζε παηδηά Απμεκέλα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα (ζπξηγκφο, επίκνλνο βήραο, βξνγρίηηο) Αχμεζε γελλήζεσλ θνξηηζηψλ Αχμεζε θαηά 126% ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ζπγγελψλ αλσκαιηψλ ζε λενγέλλεηα Απμεκέλεο ζπγγελείο δπζπιαζίεο νθζαικψλ Πηζαλή αχμεζε πεξηζηαηηθψλ δηδχκσλ θαη ελ γέλεη πνιιαπιήο εγθπκνζχλεο Μεησκέλα επίπεδα ζπξενεηδψλ νξκνλψλ ζε παηδηά Απμεκέλα πεξηζηαηηθά αιιεξγηψλ θαη ρξήζεο θαξκάθσλ ζε καζεηέο

10 Τιηθό Υαξηί εθεκεξίδαο ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ Ζ ΚΑΤΖ ΠΑΣΑΛΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δμνηθνλνκνύκελε ελέξγεηα από ππνθαηάζηαζε παξζέλσλ πιηθώλ κε αλαθπθισκέλα (MJ/ηόλν) Δλέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε ησλ απνξξηκκάησλ (MJ/ηόλν) Δλεξγεηαθά νθέιε αλαθύθισζεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαύζε :1 Υαξηόλη ,1:1 Υαξηί γξαθήο ,1:1 Πνιπαηζπιέλην (HDPE) Γπάιηλε ζπζθεπαζία Κνπηηά αινπκηλίνπ ,5: ,3: ,5:1 Λάζηηρα ,2:1

11 ΚΑΤΖ ΚΑΗ ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ Καζαξέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ ηαθή (ηόλνη CO2 αλά ηόλν απνξξηκκάησλ) Τιηθό Μείσζε ζηελ πεγή Αλαθύθισζε Καύζε Κνπηηά αινπκηλίνπ -17,15-15,11 +0,02 Γπαιί -0,61-0,32 +0,01 Πνιπαηζπιέλην (HDPE) Πνιπαηζπιέλην (LDPE) -1,99-1,44 +0,81-2,38-1,75 +0,81 PET -2,18-1,59 +1,00 Υαξηόλη -3,79-2,88-0,96 Πεξηνδηθά -3,94-2,26-0,05 Δθεκεξίδεο -4,07-2,72-0,01 Ξύιν -1,63-2,07-0,43 MDF -1,82-2,09-0,43

12 ΚΑΘΑΡΔ ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΧΝ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ (Kg Καύζε CO2 ΑΝΑ ΣΟΝΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ) Υσξίο παξαγσγή ειεθηξηζκνύ +181 Καύζε Με παξαγσγή ειεθηξηζκνύ -10 (+177) Καύζε Με ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο -348 (-161) Αεξηνπνίεζε - Ππξόιπζε Με παξαγσγή ειεθηξηζκνύ -3 (+163) Καύζε RDF ε ξεπζηνπνηεκέλε θιίλε +73 Καύζε RDF ε αλζξαθηθνύο ζηαζκνύο -337 (+208) Καύζε RDF ε ηζηκεληνβηνκεραλίεο ππνθαζηζηώληαο άλζξαθα ή ιηγλίηε -337 (+208)

13 Κιλά CO2 ανά ηόνο απορριμμάηων Μείωση εκπομπών αερίων τοσ θερμοκηπίοσ επιλέγοντας ανακύκλωση αντί καύση Φαρηί LDPE ΡΕΤ Γσαλί Σίδηρος Αλοσμίνιο Υθάζμαηα Με παραγωγή ηλεκηριζμού Με ζσμπαραγωγή

14 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΑΜΑΣΟ Αλ θαη νη ηερλνινγίεο πιάζκαηνο εθιύνπλ ιηγόηεξεο δηνμίλεο από ηηο ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο θαύζεο, ελ ηνύηνηο απνηεινύλ θη απηέο πεγέο έθιπζεο δηνμηλώλ θαη άιισλ ηνμηθώλ νπζηώλ. Σα βαξέα κέηαιια δελ θαηαζηξέθνληαη από ηηο εμαηξεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη ηερλνινγίεο απηέο δελ έρνπλ δνθηκαζηεί επί καθξόλ ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ζπλεπώο ππάξρεη έιιεηςε εκπεηξίαο σο πξνο ηα ηειηθά νθέιε θαη θηλδύλνπο. Λόγσ ηεο εγγελνύο εηεξνγέλεηαο ησλ απνβιήησλ, ηίζεληαη εξσηήκαηα σο πξνο ηε ζηαζεξόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο. Οη ηερλνινγίεο πιάζκαηνο έρνπλ εμαηξεηηθά πςειά θόζηε. Σόζν γηα ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε, όζν θαη ιεηηνπξγηθά, αθνύ απαηηνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή απόδνζή ηνπο δελ εμαληιείηαη θπζηθά κόλν ζηηο εθιύζεηο ξύπσλ από ην εξγνζηάζην, αιιά ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη θαη ηηο εθπνκπέο ξύπσλ από ηα εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ηξνθνδνηνύλ ηηο κνλάδεο πιάζκαηνο.

15 ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Σξόπνο Γηαρείξηζεο Θέζεηο εξγαζίαο αλά ηόλνπο εηεζίσο Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ππνινγηζηώλ 296 Γηαρείξηζε ξνπρηζκνύ 85 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε δηαθόξσλ πιηθώλ 62 Δπηζθεπή μύιηλσλ παιεηώλ 28 Βηνκεραλίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαθύθισζε Υαξηνβηνκεραλίεο 18 Ταινπξγίεο 26 Βηνκεραλίεο πιαζηηθώλ 93 πκβαηηθά Κέληξα δηαινγήο πιηθώλ 10 Μνλάδεο Κνκπνζηνπνίεζεο 4 Καύζε 1 Σαθή 1 25

16 ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Θα ππάξμνπλ θνηλσληθέο αληηδξάζεηο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηνπιάρηζηνλ αλάινγεο ηεο ρσξνζέηεζεο ΥΤΣΑ Ζ ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ καθξηά απφ ηελ παξαγσγή απνβιήησλ,γηα λα θακθζνχλ νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, απμάλεη ην θφζηνο θαηά 2-8 αλά 10 km κεγαιχηεξεο απφζηαζεο Γεζκεχεη ηηο θνηλσλίεο πνπ εμππεξεηεί θάζε κνλάδα γηα ρξφληα κε πνηληθέο ξήηξεο γηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ ζα παξαιακβάλεη. Ζ αχμεζε ηεο πξφιεςεο, αλαθχθισζεο ή θνκπνζηνπνίεζεο γίλεηαη δχζθνιε ππφζεζε.

17 ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΟΣΟ Σερλνινγία δηαρείξηζεο Κφζηνο /t Φνξέαο δηαρείξηζεο ηνηρεηνκεηξηθή Καχζε Γεκφζηνο ηνηρεηνκεηξηθή Καχζε Ηδησηηθφο Βηνμήξαλζε θαη αεξηνπνίεζε ή θαχζε Βηνμήξαλζε θαη αεξηνπνίεζε ή θαχζε Γεκφζηνο Ηδησηηθφο Κνκπνζηνπνίεζε 0-50 Γεκφζηνο Ηδησηηθφο

18 ΚΑΤΖ ΚΑΗ ΑΤΞΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ Καηεγνξία θόζηνπο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ εκεξηλά θόζηε Γηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ /t Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κε θαύζε /t Αύμεζε θόζηνπο /t Αύμεζε θόζηνπο % Αύμεζε Γεκνηηθώλ ηειώλ* % πιινγή - Μεηαθνξά Σειηθή δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ Σειηθή δηάζεζε ζε κνλάδεο θαύζεο Min 150 ύλνιν θόζηνπο Min Min 110 Min 52 69% Min 47 62%

19 ΚΟΣΟ ΚΑΗ ΚΑΤΖ ΜΔΡΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ Πεξηνρή Κόζηνο Έηνο Παξαηεξήζεηο Εάθπλζνο Αζήλα Ρφδνο Υξεκαηνδνηήζεθε 100% απφ Δ.Δ. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ήηαλ ηφζν πςειφ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία πνπ ζε ηξεηο κήλεο ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή κε θαχζε θνζηνινγήζεθε ζε 215 δηο δξρ, φηαλ ην αληίζηνηρν θφζηνο κε αλαθχθισζε θνκπνζηνπνίεζε πξνυπνινγηδφηαλ ζε 60 δηο δξρ. Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Ρφδν εθηηκάηαη ζε 100 εθαηνκκχξηα, φηαλ ην αληίζηνηρν θφζηνο κε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε - αλαθχθισζε θνκπνζηνπνίεζε εθηηκάηαη ζε ιηγφηεξν απφ 8 εθαηνκκχξηα 1983 Καηά ζχκπησζε θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά 1995 Γελ πξνρψξεζε ε θαχζε 2009 Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία

20 Α ριθμός μονάδων Εργοστάσια καύσης απορριμμάτων στις ΗΠΑ

21 Α ριθμός μονάδων Αποτευρωτήρες νοσοκομειακών αποβλήτων στις ΗΠΑ

22 ΠΡΗΝ ΦΘΑΟΤΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΟΤΜΔ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΤΜΦΧΝΟΤΜΔ ΚΑΗ ΣΗ ΝΟΜΗΚΔ ΜΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ Δ.Δ.

23 ΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ υςκευαςίεσ - Αξιοποίθςθ κατά 50-65% κ.β. μζχρι το 2006 και min 60% μζχρι το 2012 με ανακφκλωςθ κατά 25-45% κ.β. μζχρι το 2006 και Min 55% μζχρι το Επίςθσ, μζχρι το 2006 κατά τουλάχιςτον 15% ανακφκλωςθ ανά υλικό ςυςκευαςίασ και μζχρι μζχρι το 2012 ανακφκλωςθ 60% για χαρτί-γυαλί, 50% για μζταλλα, 22,5% για πλαςτικά και 15% για ξφλο. Ορυκτζλαια Συλλογι κατά 70% και αναγζννθςθ 80% εξ αυτϊν ζωσ το Θλεκτρικζσ ςτιλεσ & ςυςςωρευτζσ Χωριςτι ςυλλογι απορρφπανςθ και ανακφκλωςθ. Θλεκτρικόσ & θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ - Χωριςτι ςυλλογι αξιοποίθςθ και ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 4 κιλά ανά κάτοικο το ζτοσ. Παλαιά ελαςτικά, Οχιματα Σζλουσ Ηωισ Χωριςτι ςυλλογι, απορρφπανςθ, αξιοποίθςθ, ανακφκλωςθ.

24 ΔΦΟΟΝ ΤΜΦΧΝΟΤΜΔ Α ΠΡΟΥΧΡΖΟΤΜΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

25 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ Θεςμικζσ πρωτοβουλίεσ (δθμοτικά τζλθ, τελικι διάκεςθ) Πξφγξακκα LIFE ENV07/GR Αποφυγι παραγωγισ αποβλιτων Υιοκζτθςθ οικονομικϊν εργαλείων Επαναχρθςιμοποίθςθ Οικιακι κομποςτοποίθςθ

26 Κάδνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο γηα θήπν

27 Κάδνο κπαιθνληνχ γηα Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε

28 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΛΘΡΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΟΣΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: ΟΤΑ κατοίκων, νοικοκυριά, 150 εςτιατόρια, Τοποκζτθςθ 150 μεγάλων κάδων ςε εςτιατόρια, Τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων ςτα μπαλκόνια του ~20% των κατοικιϊν, Τοποκζτθςθ μεγάλων κάδων ςτο ~60% των πολυκατοικιϊν, Τοποκζτθςθ μικρϊν κάδων ςτο 20% των κατοικιϊν που είναι μονοκατοικίεσ. Εκτίμθςθ 5ετοφσ κόςτουσ προγράμματοσ 1. Κόςτοσ αγοράσ και τοποκζτθςθσ κάδων: Κόςτοσ μελζτθσ & 5ετοφσ τεχνικισ υποςτιριξθσ: Κόςτοσ 5ετοφσ υποςτιριξθσ δθμοτϊν: Κόςτοσ 5ετοφσ ενθμζρωςθσ δθμοτϊν: υνολικό κόςτοσ 5ετοφσ εφαρμογισ: /5ετία Μζςο ετιςιο κόςτοσ προγράμματοσ: /ζτοσ

29 ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΟΣΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ 1. Δθμότεσ /5ετία: Χρθματοδότθςθ κατά 25% των κάδων (μ.ο. 17,42 /κάδο/νοικοκυριό). Κάκε κάδοσ ενόσ νοικοκυριοφ μπορεί να παράγει min 75 κιλά κομπόςτ ανά ζτοσ, που αντιςτοιχεί ςε εξοικονόμθςθ min 110 /5ετία για το νοικοκυριό λόγω μθ αγοράσ αντίςτοιχου φυτοχϊματοσ. 2. Ελάχιςτθ μείωςθ κόςτουσ ςυλλογισ & μεταφοράσ απορριμμάτων /1 θ 5ετία: Τα απορρίμματα προσ ςυλλογι-μεταφορά κα μειωκοφν κατά τόνοι/1 θ 5ετία X 130 /τόνο. Μετά τθν 5ετία το όφελοσ του ΟΤΑ είναι /ζτοσ. 3. Μείωςθ ειςφορών τελικισ διάκεςθσ /1 θ 5ετία : Ο ΟΤΑ ςφμφωνα με το νόμο που ψθφίηεται, κα μειϊςει τισ ειςφορζσ του για τελικι διάκεςθ. Για τουσ ΟΤΑ τθσ Αττικισ είναι 40 /τόνο με το νζο νόμο. Μετά τθν πενταετία ο ΟΤΑ κα μειϊνει τισ ειςφορζσ του για τελικι διάκεςθ κατά /ζτοσ. 4. Προςωπικό για υποςτιριξθ & ενθμζρωςθ δθμοτών: Το πλεονάηων προςωπικό από τθ μείωςθ των αναγκϊν ςτθν κακαριότθτα μπορεί να απαςχολθκεί ςτθν τεχνικι ι άλλθ υποςτιριξθ και ενθμζρωςθ των δθμοτϊν. 5. Άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ: Εκνικά προγράμματα, ΚΠΣ, Ευρωπαϊκά προγράμματα, χορθγοί. υνολικά ζςοδα 5ετίασ: (Πθγζσ 1-3): /5ετία Μζςα ετιςια ζςοδα 5ετίασ: (Πθγζσ 1-3): /ζτοσ

30 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ τον αςτικό χώρο Διαλογι ςτθν Πθγι με 4 κάδουσ (Χαρτί, άλλα ανακυκλώςιμα, οργανικά, υπολείμματα) και ειδικά προγράμματα ςυλλογισ για εμπορικά απόβλθτα, ειδικοφσ χώρουσ ι υλικά (π.χ. γυαλί) Ελαχιςτοποίθςθ υπολειμμάτων θαη βελτιςτοποίθςθ υπάρχουςασ εναλλακτικισ διαχείριςθσ Δθμιουργία νζων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ α) ΑΕΚΚ, β) Ζντυπο χαρτί, γ) Ζπιπλα, δ) ρουχιςμόσ υποδιματα ςτρώματα, ε) Επικίνδυνα οικιακά, ςτ) λάδια κουηίνασ, η) Φάρμακα θ.α. Δθμιουργία διαδθμοτικών Κζντρων Ανακφκλωςθσ ςε όλθ τθν Ελλάδα μζςα ςτον αςτικό χώρο

31 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΔΚΚ Μνλάδα επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ ζηε Γεξκαλία

32 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ Μνλάδα επεμεξγαζίαο ειεθηξηθψλ εηδψλ ζηελ Γεξκαλία

33

34

35

36

37 ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΔΑ Δ ΠΟΛΔΗ Κέληξν Αλαθχθισζεο ζηελ Γεξκαλία

38 ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΔΑ Δ ΠΟΛΔΗ πιινγή θιαδεκάησλ θαη άιισλ πξάζηλσλ πιηθώλ

39

40

41

42

43

44

45

46 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ Θέζε εξγαζίαο γηα άηνκα κε εηδηθέο δπλαηόηεηεο

47 ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΠΧΛΖΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΧΝ Κέληξν πψιεζεο ζηε Γεξκαλία

48

49

50 ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΘΝ ΕΝΘΜΕΡΩΘ Συνεχι προγράμματα ενθμζρωςθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν Υιοκζτθςθ όλων των γνωςτϊν τρόπων και μεκόδων ενθμζρωςθσ Ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία και ςτθν Πόρτα Πόρτα ενθμζρωςθ

51 ΔΑΝ ΚΑΝΟΤΜΔ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΑ ΣΗ ΜΔΝΔΗ; Σα ππνιείκκαηα απφ ηα ΚΓΑΤ, πνπ κπνξεί λα κεησζνχλ απφ 25-35% ζε θάησ απφ 3% (< t/y απφ φιε ηελ Διιάδα) Σν RDF απφ εγθαηαζηάζεηο ηχπνπ ΔΜΑΚ, πνπ κπνξεί λα κεησζεί απφ t/y ζήκεξα ζε ιηγφηεξν απφ t/y Σα ππνιείκκαηα ηνπ 4 νπ θάδνπ, πνπ είλαη πινχζηα ζε νξγαληθά πιηθά, πνπ κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζε ζηαδηαθά ζε θάησ απφ 2 εθ. ηφλνπο εηεζίσο ζε φιε ηελ Διιάδα

52 ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΓΑΤ ΚΑΗ ΣΟ RDF 1. Δλαιιαθηηθφ θαχζηκν ζε ηζηκεληάδηθα ή κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, πνπ ηεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνδηαγξαθέο, πνπ καο απνδεηθλχνπλ φηη ζα δεζκεχζνπλ ηνλ πδξάξγπξν θαη πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξφζζεηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπο 2. Σαθή γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ ΥΤΣΤ 3. Καχζε ζε λέα κνλάδα Απφ ηηο ηξεηο επηινγέο πξνθξίλνπκε ζαλ πξψηε επηινγή ηελ 1 ε θαη ζαλ δεχηεξε επηινγή ηελ 2 ε

53 ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΤ 3 ΟΤ ΚΑΓΟΤ (ΟΡΓΑΝΗΚΑ) 1. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΚΑΤΖ, ΠΤΡΟΛΖΖ Ή ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ 2. ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ SRF ΚΑΗ ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ SRF 3. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 4. ΥΤΣΤ Απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο είλαη ζρεδφλ απηνλφεην φηη ηα νξγαληθά πιηθά ηνπ 3 νπ θάδνπ ζα πξέπεη λα θνκπνζηνπνηεζνχλ

54 ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΤ 4 ΟΤ ΚΑΓΟΤ (ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ) 1. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΚΑΤΖ, ΠΤΡΟΛΖΖ Ή ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ 2. ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ SRF ΚΑΗ ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ SRF 3. ΔΜΑΚ 4. ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ & ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 5. ΥΤΣΤ Απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο πξνηείλεηαη φηη γηα ηα πιηθά ηνπ 4 νπ θάδνπ ζα πξέπεη επηιεγνχλ νη επηινγέο αλάινγα ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο

55 ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΑΝ ΒΑΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Για τθ διαχείριςθ οικιακϊν οργανικϊν, πράςινων υλικϊν, υπολείμματα ελαιοτριβείων, ςφαγείων, λάςπθ από βιολογικοφσ κ.α. Μικρά αυτόνομα ςυςτιματα κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν και πράςινων υλικϊν ςε ξενοδοχεία, εςτιατόρια, νοςοκομεία, ςτρατόπεδα, καταςκθνϊςεισ κ.α. Μικρζσ κλειςτζσ ι ανοικτζσ αυτοματοποιθμζνεσ μονάδεσ αερόβιασ κομποςτοποίθςθσ ςτα μικρά νθςιά και ςε απομακρυςμζνα μζρθ Μεςαίεσ ι μεγάλεσ κλειςτζσ αυτοματοποιθμζνεσ μονάδεσ αερόβιασ ι αναερόβιασ κομποςτοποίθςθσ ςτα μεγάλα νθςιά και ςτισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.

56 Παράδειγμα μικρισ μονάδασ δεκνηηθήο κομποςτοποίθςθσ

57 Παράδειγμα μεγαλφτερθσ μονάδασ δεκνηηθήο κομποςτοποίθςθσ

58 πζθεπαζκέλν θνκπόζη Αλαζηξνθέαο

59 εηξάδηα Κόζθηλν

60

61

62 ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Πρόγραμμα Κόςτοσ επζνδυςθσ Νζεσ κζςεισ εργαςίασ Οικιακι Κομποςτοποίθςθ (50% πιεζπζκνύ) Διαλογι τθν Πθγι Αρικμόσ Μονάδων Μονάδεσ Κομποςτοποίθςθσ Διαδθμοτικά Κζντρα Ανακφκλωςθσ Κζντρα Επαναχρθςιμοποίθςθσ ΑΘΘΕ Κζντρα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Επίπλων Κζντρα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Ροφχων υποδθμάτων - ςτρωμάτων Μονάδεσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ Εναλλακτικι Διαχείριςθ Επικίνδυνων Οικιακών Εναλλακτικι Διαχείριςθ Ζντυπου Χαρτιοφ Περαιτζρω ανάπτυξθ υςτθμάτων ςυςκευαςιών Τπάρχουςεσ κζςεισ εργαςίασ ςτθν Εναλλακτικι Διαχείριςθ ΤΝΟΛΑ (68,6% ΕΕ-Δθμόςιο, 31,4% Ιδιώτεσ ςυςτιματα)

63 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ το ερώτθμα: Πάντα κα υπάρχουν κάποια υπολείμματα από τα ΚΔΑΥ-ΕΜΑΚ-Ανακφκλωςθ, γιατί να μθν τα κάψουμε; Απαντάμε Διότι εάν υιοκετιςουμε τθν πολιτικι των μθδενικϊν αποβλιτων τα υπολείμματα αυτά κα είναι πολφ λίγα και μποροφμε να τα διαχειριςτοφμε οικονομικότερα και περιβαλλοντικότερα με τουσ τρόπουσ που αναφζρκθκαν. Διότι και θ καφςθ παράγει υπολείμματα κατά 20-30% κ.β., που είναι επικίνδυνα ι τοξικά και απαιτοφν χϊρο ταφισ επικινδφνων (ΧΥΤΕΑ), που δεν υπάρχει ςτθν Ελλάδα και που δφςκολα κα αποδεχτοφν οι τοπικζσ κοινωνίεσ, ιδιαίτερα εάν είναι επικίνδυνα από μονάδεσ καφςθσ.

64 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ τθν κριτικι: Γιατί δαιμονοποιείται θ ενεργειακι αξιοποίθςθ από τον οικολογικό χϊρο; Απαντάμε Δεν δαιμονοποιείται θ ενεργειακι αξιοποίθςθ και καμία τεχνολογία. Είναι κακαρά κζμα αξιολόγθςθσ των υπζρ και των κατά κάκε τεχνολογίασ και επιλογισ εκείνθσ, που εκτιμάται ότι καλφπτουν καλφτερα τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ. Στισ προτάςεισ και τθν προβλθματικι του οικολογικοφ χϊρου δεχόμαςτε τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ των αποβλιτων, α) δεχόμαςτε ςαν ΑΠΕ τθν παραγωγι ενζργειασ από το βιοαζριο των ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, β) δεχόμαςτε τθν αναερόβια χϊνευςθ και τθν παραγωγι ενζργειασ από αυτιν, ςαν μζκοδο κατάλλθλθσ διαχείριςθσ πολλϊν αποβλιτων, γ) οι 4 ΜΚΟ ζχουμε προτείνει ότι υπό κάποιεσ αυτονόθτεσ προχποκζςεισ μποροφν και τα υπολείμματα από τα ΚΔΑΥ-ΕΜΑΚ-Μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ να αποτελζςουν εναλλακτικό καφςιμο ςε υπάρχοντεσ μονάδεσ (π.χ. τςιμεντάδικα).

65 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ τθν κριτικι: Δεν κζλει ο οικολογικόσ χϊροσ τθν παραγωγι ενζργειασ από τα απορρίμματα, για να μειωκοφν οι εκπομπζσ CO2 και ταυτόχρονα να μειωκεί θ εξάρτθςθ από το πετρζλαιο; Απαντάμε Είναι λάκοσ το ερϊτθμα. Διαφωνοφμε, όχι με τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν κερμικι επεξεργαςία των απορριμμάτων, αλλά με τθν κερμικι επεξεργαςία ςαν μζκοδο τελικισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, διότι ζχουμε πολφ καλφτερεσ επιλογζσ, ωσ κοινωνία. Όςο για τα λίγα MW, που μπορεί να παράγει θ κερμικι επεξεργαςία των απορριμμάτων, αυτά μποροφν να εξοικονομθκοφν πολλαπλϊσ από τθν ανακφκλωςθ και πρόλθψθ, ι πολφ εφκολα να προζλκουν με λίγεσ παραπάνω ανεμογεννιτριεσ ι λίγα παραπάνω φωτοβολταϊκά και να επιτφχουμε εξίςου τουσ ςτόχουσ για το CO2.

66 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ τθν κριτικι: Ότι δεν μποροφμε να εφαρμόςουμε τθν ίδια τεχνικι ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, γιατί κάκε περιοχι ζχει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ; (αφινοντασ να εννοθκεί ότι ο οικολογικόσ χϊροσ ζχει εμμονι με τθν κομποςτοποίθςθ και τθν προτείνει παντοφ) Απαντάμε Συμφωνοφμε απόλυτα. Η πολιτικι που προτείνεται από τισ 4 ΜΚΟ και τον οικολογικό χϊρο μπορεί πολφ εφκολα και πρζπει να εξειδικευτεί ςε κάκε περιοχι. Το μίγμα των δράςεων, των τεχνικϊν μζτρων, το είδοσ και το μζγεκοσ των μονάδων ςε κάκε περιοχι μποροφν να προςαρμοςκοφν ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ. Και φυςικά θ κομποςτοποίθςθ είναι μζροσ τθσ λφςθσ που προτείνουμε, αλλά δεν είναι θ μόνθ πρόταςθ. Θα πρζπει να ςυνδυαςτεί με κεςμικά μζτρα, με πρόλθψθ, με οικιακι κομποςτοποίθςθ, με ανακφκλωςθ και ΚΔΑΥ, με εναλλακτικι διαχείριςθ πολλϊν νζων υλικϊν, με αξιοποίθςθ υπαρχόντων μονάδων, με κζντρα ανακφκλωςθσ, με αναερόβια χϊνευςθ, με πολφ ενθμζρωςθ κ.α. Αυτό ιδθ ζγινε από τισ 4 ΜΚΟ για τθν Αττικι και προζκυψε μία ειδικι πρόταςθ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ων απορριμμάτων τθσ Αττικισ, που κοςτολογικθκε για το ςφνολο των δράςεων και των αναγκαίων υποδομϊν ςε περίπου 120 εκ. ευρϊ. Το ερϊτθμα κα πρζπει να απευκυνκεί ςε όςουσ προτείνουν τθν κερμικι επεξεργαςία, διότι δεν ζχουν επεξεργαςτεί ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ. Σε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ προτείνονται από επιχειρθματίεσ μονάδεσ κερμικισ επεξεργαςίασ, χωρίσ να προτείνουν και μζτρα αφξθςθσ τθσ Διαλογισ ςτθν Πθγι (ΔςΠ), χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι ςτόχοι τθσ ανακφκλωςθσ, χωρίσ να προτείνουν μζτρα πρόλθψθσ. Η μόνθ κριτικι που ακοφγεται (με τθν οποία ςυμφωνοφμε) είναι το πόςο κακι είναι οι ΧΑΔΑ και ότι βγάηουν πολφ περιςςότερεσ διοξίνεσ από τα εργοςτάςια καφςθσ, αποςιωπϊντασ ότι θ ανακφκλωςθ δεν βγάηει κακόλου διοξίνεσ.

67 ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ Ζ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηελ εθηηκάκε σο πνιχ πξνβιεκαηηθή επηινγή απφ νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο πιεπξάο, ελψ ην ηξίπηπρν «Πξφιεςε Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Κνκπνζηνπνίεζε» είλαη επηινγή πνιχ πην νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθά θηιηθή θαη θνηλσληθά απνδεθηή θαη δηεπξχλεη δπλακηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο ησλ ζθνππηδηψλ ζηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο καο. Ζ επηινγή είλαη ζην ρέξη καο

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ο.ΑΝ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ WASP TOOL Ανϊπτυξη και Επύδειξη ενόσ Εργαλεύου για την Τποςτόριξη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία.

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι ιταλικισ καταςκευισ. Όλα τα μοντζλα μποροφν να εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt, με ροι αζρα

Διαβάστε περισσότερα