Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ"

Transcript

1 Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Κπξθίηζνο Φίιηππνο Γξ. Πεξηβαιινληνιόγνο Πξόεδξνο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθύθισζεο 2 ν Φόξνπκ ΤΝΔΡΓΔΗΑ: Αλαθύθισζε & Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ Αζήλα 10 Ηνπλίνπ 2010

2 Πνην είλαη ην θαίξην εξψηεκα ζήκεξα; Σν εξψηεκα δελ είλαη εάλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζήκεξα ε «Πνιηηηθή ησλ Μεδεληθψλ Απνβιήησλ», αιιά ην εάλ ηελ πηνζεηνχκε ζήκεξα θαη ηελ εληάζζνπκε πξαθηηθά ζηελ πνιηηηθή καο.

3 ΠΟΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΔΗΝΑΗ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ; Ζ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ (ΚΑΤΖ ΠΤΡΟΛΤΖ - ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ); H ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ); Ή ΜΖΠΧ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΝΓΤΑΣΟΤΝ ΟΗ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΔΠΗΛΟΓΔ;

4 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΔΚΠΟΜΠΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΞΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ Γηνμίλεο θαη βαξέα κέηαιια, φπσο πδξάξγπξνο, κφιπβδνο, θάδκην, αξζεληθφ, ρξψκην, βεξχιιην τερεά τοξικά απόβλθτα (με τθ μορφι ςκουριάσ και τζφρασ), κακϊσ και τοξικά υγρά απόβλθτα, τα οποία βζβαια απαιτοφν ειδικι διαχείριςθ Πολλζσ αλογονωμζνεσ οργανικζσ ενϊςεισ όπωσ, για παράδειγμα, τα πολυχλωριωμζνα διφαινφλια (PCBs), χλωριωμζνα βενηόλια, πολυχλωριωμζνα ναφκαλζνια (PCN), αλογονωμζνεσ φαινόλεσ, βρωμιωμζνεσ ι ιωδιωμζνεσ διοξίνεσ, κ.λπ. Όμηλα αέξηα, φπσο ην πδξνριψξην, ην πδξνθζφξην, ην πδξνβξψκην θαη νμείδηα ηνπ ζείνπ, νμείδηα ηνπ αδψηνπ, πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο θαη αξθεηέο πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο Μηθξνζσκαηίδηα ΡΜ2.5 (παξαθξάηεζε 5-30%), ΡΜ1 (παξαθξάηεζε 0%)

5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Δθπεκπόκελνο Ρύπνο γηα δπλακηθόηεηα 100 t/d Καύζε (kg/y) Αεξηνπνίεζε (kg/y) Πνζνζηηαία δηαθνξά αεξηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε θαύζε Γηνμίλεο & Φνπξάληα 0,027 0, % Τδξάξγπξνο 92,6 92,6 0% Μόιπβδνο 50 46,8-6,4% Γηνμείδην ηνπ ζείνπ ,7% Ομείδηα αδώηνπ % Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ,4%

6 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Μέηξεζε δηνμηλψλ: Λακβάλνληαη έλα κε δχν δείγκαηα απφ ηελ θακηλάδα εηεζίσο. Γελ ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ δηνμηλψλ παξάγεηαη ζε κηθξέο ρξνληθέο αηρκέο, ζπλήζσο θαηά ηε δηαδηθαζία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ έθιπζε δηνμηλψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ θαηγφκελσλ απνβιήησλ, ε νπνία θπζηθά δελ είλαη πνηέ ε ίδηα. Οη δεηγκαηνιεςίεο βέβαηα δελ ιακβάλνληαη πνηέ ζε ζπλζήθεο κέγηζηεο παξαγσγήο δηνμηλψλ, ζπλήζσο δε, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ φηαλ θαίγνληαη ζρεηηθά θαζαξά απφβιεηα.

7 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΣΗ ΘΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΖ ΣΑΥΣΖ Σαθή: Απαηηείηαη ρώξνο ηαθήο ηνμηθώλ κε ζεκαληηθό θόζηνο θαη κε ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο ηέηνηνπ ρώξνπ Υξήζε ζαλ πιηθό επίζηξσζεο δξόκσλ ή πεδνδξνκηώλ. Ζ πξαθηηθή απηή όκσο είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε, κηαο θαη κεηαθέξεη ηηο ηνμηθέο νπζίεο ζην επξύηεξν πεξηβάιινλ θαη ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Ταινπνίεζε ηεο ηέθξαο. Σν κεγάιν πξόβιεκα απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη ην πςειό θόζηνο. Ζ κέζνδνο απηή απμάλεη ην θόζηνο δηάζεζεο ηεο ηέθξαο θαηά δνιάξηα ηνλ ηόλν. Δπηπιένλ, απαηηεί πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, απαηηεί πεξηζζόηεξε ελέξγεηα απ όζε παξάγεηαη θαηά ηελ αξρηθή θαύζε ησλ απνβιήησλ.

8 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΚΑΤΖ Απμεκέλα επίπεδα κεηαιιαμηγφλσλ, πδξνμπππξελίνπ θαη ζεηναηζέξσλ ζηα νχξα Αχμεζε θαηά 350% ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα Αχμεζε θαηά 150% ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ νηζνθάγνπ Αχμεζε θαηά 279% ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ Απμεκέλε ζλεζηκφηεηα απφ ηζραηκηθά θαξδηαθά επεηζφδηα Απμεκέλε ππεξιηπηδαηκία. Δπηπηψζεηο ζην αλνζνπνηεηηθφ ιφγσ πςειψλ επηπέδσλ δηνμηλψλ ζην αίκα Απμεκέλε πξσηετλνπξία θαη ππέξηαζε Υισξαθκή (δεξκαηνπάζεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ έθζεζε ζε δηνμίλεο)

9 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΠΟΤ ΓΔΗΣΝΗΑΕΟΤΝ ΜΔ ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΚΑΤΖ Απμεκέλα επίπεδα ζεηναηζέξσλ ζηα νχξα παηδηψλ 44% αχμεζε ζαξθψκαηνο καιαθψλ ηζηψλ. 27% αχμεζε ιεκθψκαηνο non-hodgkin Αχμεζε θαηά 670% ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα Απμεκέλα θξνχζκαηα θαξθίλνπ ηνπ ιάξπγγα Αχμεζε θαηά 37% ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ζην ζπθψηη Γηπιάζηα πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ζε παηδηά Απμεκέλεο πσιήζεηο θαξκάθσλ γηα αληηκεηψπηζε παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ Απμεκέλα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (ελλεαπιαζηαζκφο ζπκπησκάησλ ζπξηγκνχ θαη βήρα) Γπζιεηηνπξγίεο πλεπκφλσλ ζε παηδηά Απμεκέλα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα (ζπξηγκφο, επίκνλνο βήραο, βξνγρίηηο) Αχμεζε γελλήζεσλ θνξηηζηψλ Αχμεζε θαηά 126% ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ζπγγελψλ αλσκαιηψλ ζε λενγέλλεηα Απμεκέλεο ζπγγελείο δπζπιαζίεο νθζαικψλ Πηζαλή αχμεζε πεξηζηαηηθψλ δηδχκσλ θαη ελ γέλεη πνιιαπιήο εγθπκνζχλεο Μεησκέλα επίπεδα ζπξενεηδψλ νξκνλψλ ζε παηδηά Απμεκέλα πεξηζηαηηθά αιιεξγηψλ θαη ρξήζεο θαξκάθσλ ζε καζεηέο

10 Τιηθό Υαξηί εθεκεξίδαο ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ Ζ ΚΑΤΖ ΠΑΣΑΛΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δμνηθνλνκνύκελε ελέξγεηα από ππνθαηάζηαζε παξζέλσλ πιηθώλ κε αλαθπθισκέλα (MJ/ηόλν) Δλέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε ησλ απνξξηκκάησλ (MJ/ηόλν) Δλεξγεηαθά νθέιε αλαθύθισζεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαύζε :1 Υαξηόλη ,1:1 Υαξηί γξαθήο ,1:1 Πνιπαηζπιέλην (HDPE) Γπάιηλε ζπζθεπαζία Κνπηηά αινπκηλίνπ ,5: ,3: ,5:1 Λάζηηρα ,2:1

11 ΚΑΤΖ ΚΑΗ ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ Καζαξέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ ηαθή (ηόλνη CO2 αλά ηόλν απνξξηκκάησλ) Τιηθό Μείσζε ζηελ πεγή Αλαθύθισζε Καύζε Κνπηηά αινπκηλίνπ -17,15-15,11 +0,02 Γπαιί -0,61-0,32 +0,01 Πνιπαηζπιέλην (HDPE) Πνιπαηζπιέλην (LDPE) -1,99-1,44 +0,81-2,38-1,75 +0,81 PET -2,18-1,59 +1,00 Υαξηόλη -3,79-2,88-0,96 Πεξηνδηθά -3,94-2,26-0,05 Δθεκεξίδεο -4,07-2,72-0,01 Ξύιν -1,63-2,07-0,43 MDF -1,82-2,09-0,43

12 ΚΑΘΑΡΔ ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΧΝ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ (Kg Καύζε CO2 ΑΝΑ ΣΟΝΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ) Υσξίο παξαγσγή ειεθηξηζκνύ +181 Καύζε Με παξαγσγή ειεθηξηζκνύ -10 (+177) Καύζε Με ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο -348 (-161) Αεξηνπνίεζε - Ππξόιπζε Με παξαγσγή ειεθηξηζκνύ -3 (+163) Καύζε RDF ε ξεπζηνπνηεκέλε θιίλε +73 Καύζε RDF ε αλζξαθηθνύο ζηαζκνύο -337 (+208) Καύζε RDF ε ηζηκεληνβηνκεραλίεο ππνθαζηζηώληαο άλζξαθα ή ιηγλίηε -337 (+208)

13 Κιλά CO2 ανά ηόνο απορριμμάηων Μείωση εκπομπών αερίων τοσ θερμοκηπίοσ επιλέγοντας ανακύκλωση αντί καύση Φαρηί LDPE ΡΕΤ Γσαλί Σίδηρος Αλοσμίνιο Υθάζμαηα Με παραγωγή ηλεκηριζμού Με ζσμπαραγωγή

14 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΑΜΑΣΟ Αλ θαη νη ηερλνινγίεο πιάζκαηνο εθιύνπλ ιηγόηεξεο δηνμίλεο από ηηο ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο θαύζεο, ελ ηνύηνηο απνηεινύλ θη απηέο πεγέο έθιπζεο δηνμηλώλ θαη άιισλ ηνμηθώλ νπζηώλ. Σα βαξέα κέηαιια δελ θαηαζηξέθνληαη από ηηο εμαηξεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη ηερλνινγίεο απηέο δελ έρνπλ δνθηκαζηεί επί καθξόλ ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ζπλεπώο ππάξρεη έιιεηςε εκπεηξίαο σο πξνο ηα ηειηθά νθέιε θαη θηλδύλνπο. Λόγσ ηεο εγγελνύο εηεξνγέλεηαο ησλ απνβιήησλ, ηίζεληαη εξσηήκαηα σο πξνο ηε ζηαζεξόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο. Οη ηερλνινγίεο πιάζκαηνο έρνπλ εμαηξεηηθά πςειά θόζηε. Σόζν γηα ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε, όζν θαη ιεηηνπξγηθά, αθνύ απαηηνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή απόδνζή ηνπο δελ εμαληιείηαη θπζηθά κόλν ζηηο εθιύζεηο ξύπσλ από ην εξγνζηάζην, αιιά ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη θαη ηηο εθπνκπέο ξύπσλ από ηα εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ηξνθνδνηνύλ ηηο κνλάδεο πιάζκαηνο.

15 ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Σξόπνο Γηαρείξηζεο Θέζεηο εξγαζίαο αλά ηόλνπο εηεζίσο Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ππνινγηζηώλ 296 Γηαρείξηζε ξνπρηζκνύ 85 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε δηαθόξσλ πιηθώλ 62 Δπηζθεπή μύιηλσλ παιεηώλ 28 Βηνκεραλίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαθύθισζε Υαξηνβηνκεραλίεο 18 Ταινπξγίεο 26 Βηνκεραλίεο πιαζηηθώλ 93 πκβαηηθά Κέληξα δηαινγήο πιηθώλ 10 Μνλάδεο Κνκπνζηνπνίεζεο 4 Καύζε 1 Σαθή 1 25

16 ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Θα ππάξμνπλ θνηλσληθέο αληηδξάζεηο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηνπιάρηζηνλ αλάινγεο ηεο ρσξνζέηεζεο ΥΤΣΑ Ζ ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ καθξηά απφ ηελ παξαγσγή απνβιήησλ,γηα λα θακθζνχλ νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, απμάλεη ην θφζηνο θαηά 2-8 αλά 10 km κεγαιχηεξεο απφζηαζεο Γεζκεχεη ηηο θνηλσλίεο πνπ εμππεξεηεί θάζε κνλάδα γηα ρξφληα κε πνηληθέο ξήηξεο γηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ ζα παξαιακβάλεη. Ζ αχμεζε ηεο πξφιεςεο, αλαθχθισζεο ή θνκπνζηνπνίεζεο γίλεηαη δχζθνιε ππφζεζε.

17 ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΟΣΟ Σερλνινγία δηαρείξηζεο Κφζηνο /t Φνξέαο δηαρείξηζεο ηνηρεηνκεηξηθή Καχζε Γεκφζηνο ηνηρεηνκεηξηθή Καχζε Ηδησηηθφο Βηνμήξαλζε θαη αεξηνπνίεζε ή θαχζε Βηνμήξαλζε θαη αεξηνπνίεζε ή θαχζε Γεκφζηνο Ηδησηηθφο Κνκπνζηνπνίεζε 0-50 Γεκφζηνο Ηδησηηθφο

18 ΚΑΤΖ ΚΑΗ ΑΤΞΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ Καηεγνξία θόζηνπο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ εκεξηλά θόζηε Γηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ /t Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κε θαύζε /t Αύμεζε θόζηνπο /t Αύμεζε θόζηνπο % Αύμεζε Γεκνηηθώλ ηειώλ* % πιινγή - Μεηαθνξά Σειηθή δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ Σειηθή δηάζεζε ζε κνλάδεο θαύζεο Min 150 ύλνιν θόζηνπο Min Min 110 Min 52 69% Min 47 62%

19 ΚΟΣΟ ΚΑΗ ΚΑΤΖ ΜΔΡΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ Πεξηνρή Κόζηνο Έηνο Παξαηεξήζεηο Εάθπλζνο Αζήλα Ρφδνο Υξεκαηνδνηήζεθε 100% απφ Δ.Δ. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ήηαλ ηφζν πςειφ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία πνπ ζε ηξεηο κήλεο ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή κε θαχζε θνζηνινγήζεθε ζε 215 δηο δξρ, φηαλ ην αληίζηνηρν θφζηνο κε αλαθχθισζε θνκπνζηνπνίεζε πξνυπνινγηδφηαλ ζε 60 δηο δξρ. Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Ρφδν εθηηκάηαη ζε 100 εθαηνκκχξηα, φηαλ ην αληίζηνηρν θφζηνο κε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε - αλαθχθισζε θνκπνζηνπνίεζε εθηηκάηαη ζε ιηγφηεξν απφ 8 εθαηνκκχξηα 1983 Καηά ζχκπησζε θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά 1995 Γελ πξνρψξεζε ε θαχζε 2009 Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία

20 Α ριθμός μονάδων Εργοστάσια καύσης απορριμμάτων στις ΗΠΑ

21 Α ριθμός μονάδων Αποτευρωτήρες νοσοκομειακών αποβλήτων στις ΗΠΑ

22 ΠΡΗΝ ΦΘΑΟΤΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΟΤΜΔ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΤΜΦΧΝΟΤΜΔ ΚΑΗ ΣΗ ΝΟΜΗΚΔ ΜΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ Δ.Δ.

23 ΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ υςκευαςίεσ - Αξιοποίθςθ κατά 50-65% κ.β. μζχρι το 2006 και min 60% μζχρι το 2012 με ανακφκλωςθ κατά 25-45% κ.β. μζχρι το 2006 και Min 55% μζχρι το Επίςθσ, μζχρι το 2006 κατά τουλάχιςτον 15% ανακφκλωςθ ανά υλικό ςυςκευαςίασ και μζχρι μζχρι το 2012 ανακφκλωςθ 60% για χαρτί-γυαλί, 50% για μζταλλα, 22,5% για πλαςτικά και 15% για ξφλο. Ορυκτζλαια Συλλογι κατά 70% και αναγζννθςθ 80% εξ αυτϊν ζωσ το Θλεκτρικζσ ςτιλεσ & ςυςςωρευτζσ Χωριςτι ςυλλογι απορρφπανςθ και ανακφκλωςθ. Θλεκτρικόσ & θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ - Χωριςτι ςυλλογι αξιοποίθςθ και ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 4 κιλά ανά κάτοικο το ζτοσ. Παλαιά ελαςτικά, Οχιματα Σζλουσ Ηωισ Χωριςτι ςυλλογι, απορρφπανςθ, αξιοποίθςθ, ανακφκλωςθ.

24 ΔΦΟΟΝ ΤΜΦΧΝΟΤΜΔ Α ΠΡΟΥΧΡΖΟΤΜΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

25 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ Θεςμικζσ πρωτοβουλίεσ (δθμοτικά τζλθ, τελικι διάκεςθ) Πξφγξακκα LIFE ENV07/GR Αποφυγι παραγωγισ αποβλιτων Υιοκζτθςθ οικονομικϊν εργαλείων Επαναχρθςιμοποίθςθ Οικιακι κομποςτοποίθςθ

26 Κάδνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο γηα θήπν

27 Κάδνο κπαιθνληνχ γηα Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε

28 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΛΘΡΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΟΣΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: ΟΤΑ κατοίκων, νοικοκυριά, 150 εςτιατόρια, Τοποκζτθςθ 150 μεγάλων κάδων ςε εςτιατόρια, Τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων ςτα μπαλκόνια του ~20% των κατοικιϊν, Τοποκζτθςθ μεγάλων κάδων ςτο ~60% των πολυκατοικιϊν, Τοποκζτθςθ μικρϊν κάδων ςτο 20% των κατοικιϊν που είναι μονοκατοικίεσ. Εκτίμθςθ 5ετοφσ κόςτουσ προγράμματοσ 1. Κόςτοσ αγοράσ και τοποκζτθςθσ κάδων: Κόςτοσ μελζτθσ & 5ετοφσ τεχνικισ υποςτιριξθσ: Κόςτοσ 5ετοφσ υποςτιριξθσ δθμοτϊν: Κόςτοσ 5ετοφσ ενθμζρωςθσ δθμοτϊν: υνολικό κόςτοσ 5ετοφσ εφαρμογισ: /5ετία Μζςο ετιςιο κόςτοσ προγράμματοσ: /ζτοσ

29 ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΟΣΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ 1. Δθμότεσ /5ετία: Χρθματοδότθςθ κατά 25% των κάδων (μ.ο. 17,42 /κάδο/νοικοκυριό). Κάκε κάδοσ ενόσ νοικοκυριοφ μπορεί να παράγει min 75 κιλά κομπόςτ ανά ζτοσ, που αντιςτοιχεί ςε εξοικονόμθςθ min 110 /5ετία για το νοικοκυριό λόγω μθ αγοράσ αντίςτοιχου φυτοχϊματοσ. 2. Ελάχιςτθ μείωςθ κόςτουσ ςυλλογισ & μεταφοράσ απορριμμάτων /1 θ 5ετία: Τα απορρίμματα προσ ςυλλογι-μεταφορά κα μειωκοφν κατά τόνοι/1 θ 5ετία X 130 /τόνο. Μετά τθν 5ετία το όφελοσ του ΟΤΑ είναι /ζτοσ. 3. Μείωςθ ειςφορών τελικισ διάκεςθσ /1 θ 5ετία : Ο ΟΤΑ ςφμφωνα με το νόμο που ψθφίηεται, κα μειϊςει τισ ειςφορζσ του για τελικι διάκεςθ. Για τουσ ΟΤΑ τθσ Αττικισ είναι 40 /τόνο με το νζο νόμο. Μετά τθν πενταετία ο ΟΤΑ κα μειϊνει τισ ειςφορζσ του για τελικι διάκεςθ κατά /ζτοσ. 4. Προςωπικό για υποςτιριξθ & ενθμζρωςθ δθμοτών: Το πλεονάηων προςωπικό από τθ μείωςθ των αναγκϊν ςτθν κακαριότθτα μπορεί να απαςχολθκεί ςτθν τεχνικι ι άλλθ υποςτιριξθ και ενθμζρωςθ των δθμοτϊν. 5. Άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ: Εκνικά προγράμματα, ΚΠΣ, Ευρωπαϊκά προγράμματα, χορθγοί. υνολικά ζςοδα 5ετίασ: (Πθγζσ 1-3): /5ετία Μζςα ετιςια ζςοδα 5ετίασ: (Πθγζσ 1-3): /ζτοσ

30 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ τον αςτικό χώρο Διαλογι ςτθν Πθγι με 4 κάδουσ (Χαρτί, άλλα ανακυκλώςιμα, οργανικά, υπολείμματα) και ειδικά προγράμματα ςυλλογισ για εμπορικά απόβλθτα, ειδικοφσ χώρουσ ι υλικά (π.χ. γυαλί) Ελαχιςτοποίθςθ υπολειμμάτων θαη βελτιςτοποίθςθ υπάρχουςασ εναλλακτικισ διαχείριςθσ Δθμιουργία νζων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ α) ΑΕΚΚ, β) Ζντυπο χαρτί, γ) Ζπιπλα, δ) ρουχιςμόσ υποδιματα ςτρώματα, ε) Επικίνδυνα οικιακά, ςτ) λάδια κουηίνασ, η) Φάρμακα θ.α. Δθμιουργία διαδθμοτικών Κζντρων Ανακφκλωςθσ ςε όλθ τθν Ελλάδα μζςα ςτον αςτικό χώρο

31 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΔΚΚ Μνλάδα επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ ζηε Γεξκαλία

32 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ Μνλάδα επεμεξγαζίαο ειεθηξηθψλ εηδψλ ζηελ Γεξκαλία

33

34

35

36

37 ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΔΑ Δ ΠΟΛΔΗ Κέληξν Αλαθχθισζεο ζηελ Γεξκαλία

38 ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΔΑ Δ ΠΟΛΔΗ πιινγή θιαδεκάησλ θαη άιισλ πξάζηλσλ πιηθώλ

39

40

41

42

43

44

45

46 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ Θέζε εξγαζίαο γηα άηνκα κε εηδηθέο δπλαηόηεηεο

47 ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΠΧΛΖΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΧΝ Κέληξν πψιεζεο ζηε Γεξκαλία

48

49

50 ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΘΝ ΕΝΘΜΕΡΩΘ Συνεχι προγράμματα ενθμζρωςθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν Υιοκζτθςθ όλων των γνωςτϊν τρόπων και μεκόδων ενθμζρωςθσ Ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία και ςτθν Πόρτα Πόρτα ενθμζρωςθ

51 ΔΑΝ ΚΑΝΟΤΜΔ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΑ ΣΗ ΜΔΝΔΗ; Σα ππνιείκκαηα απφ ηα ΚΓΑΤ, πνπ κπνξεί λα κεησζνχλ απφ 25-35% ζε θάησ απφ 3% (< t/y απφ φιε ηελ Διιάδα) Σν RDF απφ εγθαηαζηάζεηο ηχπνπ ΔΜΑΚ, πνπ κπνξεί λα κεησζεί απφ t/y ζήκεξα ζε ιηγφηεξν απφ t/y Σα ππνιείκκαηα ηνπ 4 νπ θάδνπ, πνπ είλαη πινχζηα ζε νξγαληθά πιηθά, πνπ κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζε ζηαδηαθά ζε θάησ απφ 2 εθ. ηφλνπο εηεζίσο ζε φιε ηελ Διιάδα

52 ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΓΑΤ ΚΑΗ ΣΟ RDF 1. Δλαιιαθηηθφ θαχζηκν ζε ηζηκεληάδηθα ή κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, πνπ ηεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνδηαγξαθέο, πνπ καο απνδεηθλχνπλ φηη ζα δεζκεχζνπλ ηνλ πδξάξγπξν θαη πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξφζζεηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπο 2. Σαθή γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ ΥΤΣΤ 3. Καχζε ζε λέα κνλάδα Απφ ηηο ηξεηο επηινγέο πξνθξίλνπκε ζαλ πξψηε επηινγή ηελ 1 ε θαη ζαλ δεχηεξε επηινγή ηελ 2 ε

53 ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΤ 3 ΟΤ ΚΑΓΟΤ (ΟΡΓΑΝΗΚΑ) 1. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΚΑΤΖ, ΠΤΡΟΛΖΖ Ή ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ 2. ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ SRF ΚΑΗ ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ SRF 3. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 4. ΥΤΣΤ Απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο είλαη ζρεδφλ απηνλφεην φηη ηα νξγαληθά πιηθά ηνπ 3 νπ θάδνπ ζα πξέπεη λα θνκπνζηνπνηεζνχλ

54 ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΤ 4 ΟΤ ΚΑΓΟΤ (ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ) 1. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΚΑΤΖ, ΠΤΡΟΛΖΖ Ή ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ 2. ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ SRF ΚΑΗ ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ SRF 3. ΔΜΑΚ 4. ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ & ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 5. ΥΤΣΤ Απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο πξνηείλεηαη φηη γηα ηα πιηθά ηνπ 4 νπ θάδνπ ζα πξέπεη επηιεγνχλ νη επηινγέο αλάινγα ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο

55 ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΑΝ ΒΑΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Για τθ διαχείριςθ οικιακϊν οργανικϊν, πράςινων υλικϊν, υπολείμματα ελαιοτριβείων, ςφαγείων, λάςπθ από βιολογικοφσ κ.α. Μικρά αυτόνομα ςυςτιματα κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν και πράςινων υλικϊν ςε ξενοδοχεία, εςτιατόρια, νοςοκομεία, ςτρατόπεδα, καταςκθνϊςεισ κ.α. Μικρζσ κλειςτζσ ι ανοικτζσ αυτοματοποιθμζνεσ μονάδεσ αερόβιασ κομποςτοποίθςθσ ςτα μικρά νθςιά και ςε απομακρυςμζνα μζρθ Μεςαίεσ ι μεγάλεσ κλειςτζσ αυτοματοποιθμζνεσ μονάδεσ αερόβιασ ι αναερόβιασ κομποςτοποίθςθσ ςτα μεγάλα νθςιά και ςτισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.

56 Παράδειγμα μικρισ μονάδασ δεκνηηθήο κομποςτοποίθςθσ

57 Παράδειγμα μεγαλφτερθσ μονάδασ δεκνηηθήο κομποςτοποίθςθσ

58 πζθεπαζκέλν θνκπόζη Αλαζηξνθέαο

59 εηξάδηα Κόζθηλν

60

61

62 ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Πρόγραμμα Κόςτοσ επζνδυςθσ Νζεσ κζςεισ εργαςίασ Οικιακι Κομποςτοποίθςθ (50% πιεζπζκνύ) Διαλογι τθν Πθγι Αρικμόσ Μονάδων Μονάδεσ Κομποςτοποίθςθσ Διαδθμοτικά Κζντρα Ανακφκλωςθσ Κζντρα Επαναχρθςιμοποίθςθσ ΑΘΘΕ Κζντρα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Επίπλων Κζντρα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Ροφχων υποδθμάτων - ςτρωμάτων Μονάδεσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ Εναλλακτικι Διαχείριςθ Επικίνδυνων Οικιακών Εναλλακτικι Διαχείριςθ Ζντυπου Χαρτιοφ Περαιτζρω ανάπτυξθ υςτθμάτων ςυςκευαςιών Τπάρχουςεσ κζςεισ εργαςίασ ςτθν Εναλλακτικι Διαχείριςθ ΤΝΟΛΑ (68,6% ΕΕ-Δθμόςιο, 31,4% Ιδιώτεσ ςυςτιματα)

63 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ το ερώτθμα: Πάντα κα υπάρχουν κάποια υπολείμματα από τα ΚΔΑΥ-ΕΜΑΚ-Ανακφκλωςθ, γιατί να μθν τα κάψουμε; Απαντάμε Διότι εάν υιοκετιςουμε τθν πολιτικι των μθδενικϊν αποβλιτων τα υπολείμματα αυτά κα είναι πολφ λίγα και μποροφμε να τα διαχειριςτοφμε οικονομικότερα και περιβαλλοντικότερα με τουσ τρόπουσ που αναφζρκθκαν. Διότι και θ καφςθ παράγει υπολείμματα κατά 20-30% κ.β., που είναι επικίνδυνα ι τοξικά και απαιτοφν χϊρο ταφισ επικινδφνων (ΧΥΤΕΑ), που δεν υπάρχει ςτθν Ελλάδα και που δφςκολα κα αποδεχτοφν οι τοπικζσ κοινωνίεσ, ιδιαίτερα εάν είναι επικίνδυνα από μονάδεσ καφςθσ.

64 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ τθν κριτικι: Γιατί δαιμονοποιείται θ ενεργειακι αξιοποίθςθ από τον οικολογικό χϊρο; Απαντάμε Δεν δαιμονοποιείται θ ενεργειακι αξιοποίθςθ και καμία τεχνολογία. Είναι κακαρά κζμα αξιολόγθςθσ των υπζρ και των κατά κάκε τεχνολογίασ και επιλογισ εκείνθσ, που εκτιμάται ότι καλφπτουν καλφτερα τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ. Στισ προτάςεισ και τθν προβλθματικι του οικολογικοφ χϊρου δεχόμαςτε τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ των αποβλιτων, α) δεχόμαςτε ςαν ΑΠΕ τθν παραγωγι ενζργειασ από το βιοαζριο των ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, β) δεχόμαςτε τθν αναερόβια χϊνευςθ και τθν παραγωγι ενζργειασ από αυτιν, ςαν μζκοδο κατάλλθλθσ διαχείριςθσ πολλϊν αποβλιτων, γ) οι 4 ΜΚΟ ζχουμε προτείνει ότι υπό κάποιεσ αυτονόθτεσ προχποκζςεισ μποροφν και τα υπολείμματα από τα ΚΔΑΥ-ΕΜΑΚ-Μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ να αποτελζςουν εναλλακτικό καφςιμο ςε υπάρχοντεσ μονάδεσ (π.χ. τςιμεντάδικα).

65 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ τθν κριτικι: Δεν κζλει ο οικολογικόσ χϊροσ τθν παραγωγι ενζργειασ από τα απορρίμματα, για να μειωκοφν οι εκπομπζσ CO2 και ταυτόχρονα να μειωκεί θ εξάρτθςθ από το πετρζλαιο; Απαντάμε Είναι λάκοσ το ερϊτθμα. Διαφωνοφμε, όχι με τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν κερμικι επεξεργαςία των απορριμμάτων, αλλά με τθν κερμικι επεξεργαςία ςαν μζκοδο τελικισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, διότι ζχουμε πολφ καλφτερεσ επιλογζσ, ωσ κοινωνία. Όςο για τα λίγα MW, που μπορεί να παράγει θ κερμικι επεξεργαςία των απορριμμάτων, αυτά μποροφν να εξοικονομθκοφν πολλαπλϊσ από τθν ανακφκλωςθ και πρόλθψθ, ι πολφ εφκολα να προζλκουν με λίγεσ παραπάνω ανεμογεννιτριεσ ι λίγα παραπάνω φωτοβολταϊκά και να επιτφχουμε εξίςου τουσ ςτόχουσ για το CO2.

66 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ τθν κριτικι: Ότι δεν μποροφμε να εφαρμόςουμε τθν ίδια τεχνικι ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, γιατί κάκε περιοχι ζχει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ; (αφινοντασ να εννοθκεί ότι ο οικολογικόσ χϊροσ ζχει εμμονι με τθν κομποςτοποίθςθ και τθν προτείνει παντοφ) Απαντάμε Συμφωνοφμε απόλυτα. Η πολιτικι που προτείνεται από τισ 4 ΜΚΟ και τον οικολογικό χϊρο μπορεί πολφ εφκολα και πρζπει να εξειδικευτεί ςε κάκε περιοχι. Το μίγμα των δράςεων, των τεχνικϊν μζτρων, το είδοσ και το μζγεκοσ των μονάδων ςε κάκε περιοχι μποροφν να προςαρμοςκοφν ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ. Και φυςικά θ κομποςτοποίθςθ είναι μζροσ τθσ λφςθσ που προτείνουμε, αλλά δεν είναι θ μόνθ πρόταςθ. Θα πρζπει να ςυνδυαςτεί με κεςμικά μζτρα, με πρόλθψθ, με οικιακι κομποςτοποίθςθ, με ανακφκλωςθ και ΚΔΑΥ, με εναλλακτικι διαχείριςθ πολλϊν νζων υλικϊν, με αξιοποίθςθ υπαρχόντων μονάδων, με κζντρα ανακφκλωςθσ, με αναερόβια χϊνευςθ, με πολφ ενθμζρωςθ κ.α. Αυτό ιδθ ζγινε από τισ 4 ΜΚΟ για τθν Αττικι και προζκυψε μία ειδικι πρόταςθ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ων απορριμμάτων τθσ Αττικισ, που κοςτολογικθκε για το ςφνολο των δράςεων και των αναγκαίων υποδομϊν ςε περίπου 120 εκ. ευρϊ. Το ερϊτθμα κα πρζπει να απευκυνκεί ςε όςουσ προτείνουν τθν κερμικι επεξεργαςία, διότι δεν ζχουν επεξεργαςτεί ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ. Σε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ προτείνονται από επιχειρθματίεσ μονάδεσ κερμικισ επεξεργαςίασ, χωρίσ να προτείνουν και μζτρα αφξθςθσ τθσ Διαλογισ ςτθν Πθγι (ΔςΠ), χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι ςτόχοι τθσ ανακφκλωςθσ, χωρίσ να προτείνουν μζτρα πρόλθψθσ. Η μόνθ κριτικι που ακοφγεται (με τθν οποία ςυμφωνοφμε) είναι το πόςο κακι είναι οι ΧΑΔΑ και ότι βγάηουν πολφ περιςςότερεσ διοξίνεσ από τα εργοςτάςια καφςθσ, αποςιωπϊντασ ότι θ ανακφκλωςθ δεν βγάηει κακόλου διοξίνεσ.

67 ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ Ζ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηελ εθηηκάκε σο πνιχ πξνβιεκαηηθή επηινγή απφ νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο πιεπξάο, ελψ ην ηξίπηπρν «Πξφιεςε Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Κνκπνζηνπνίεζε» είλαη επηινγή πνιχ πην νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθά θηιηθή θαη θνηλσληθά απνδεθηή θαη δηεπξχλεη δπλακηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο ησλ ζθνππηδηψλ ζηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο καο. Ζ επηινγή είλαη ζην ρέξη καο

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε.

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε. Πξνο -ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ρ. Γνύξνπ, -ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΩΝ Εηζαγσγή... 3 Δηδαθηηθή Ελφηεηα 2.1. Παξαγσγή βηνινγηθήο ειηάο... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54 124 Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη. Tόμος προς Τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη

Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη. Tόμος προς Τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη Tόμος προς Τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και Κοινωνιολογία) ηηρ Α ηάξηρ Ημεπηζίος Η ύλη διακπίνεηαι ζε ηπία μέπη:

Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και Κοινωνιολογία) ηηρ Α ηάξηρ Ημεπηζίος Η ύλη διακπίνεηαι ζε ηπία μέπη: 1 Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και Κοινωνιολογία) ηηρ Α ηάξηρ Ημεπηζίος Η ύλη διακπίνεηαι ζε ηπία μέπη: ΜΔΡΟ Α - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ (ώπερ:

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel 1 Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή Από Σν Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο.

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα