Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ"

Transcript

1 Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Κπξθίηζνο Φίιηππνο Γξ. Πεξηβαιινληνιόγνο Πξόεδξνο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθύθισζεο 2 ν Φόξνπκ ΤΝΔΡΓΔΗΑ: Αλαθύθισζε & Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ Αζήλα 10 Ηνπλίνπ 2010

2 Πνην είλαη ην θαίξην εξψηεκα ζήκεξα; Σν εξψηεκα δελ είλαη εάλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζήκεξα ε «Πνιηηηθή ησλ Μεδεληθψλ Απνβιήησλ», αιιά ην εάλ ηελ πηνζεηνχκε ζήκεξα θαη ηελ εληάζζνπκε πξαθηηθά ζηελ πνιηηηθή καο.

3 ΠΟΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΔΗΝΑΗ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ; Ζ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ (ΚΑΤΖ ΠΤΡΟΛΤΖ - ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ); H ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ); Ή ΜΖΠΧ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΝΓΤΑΣΟΤΝ ΟΗ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΔΠΗΛΟΓΔ;

4 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΔΚΠΟΜΠΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΞΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ Γηνμίλεο θαη βαξέα κέηαιια, φπσο πδξάξγπξνο, κφιπβδνο, θάδκην, αξζεληθφ, ρξψκην, βεξχιιην τερεά τοξικά απόβλθτα (με τθ μορφι ςκουριάσ και τζφρασ), κακϊσ και τοξικά υγρά απόβλθτα, τα οποία βζβαια απαιτοφν ειδικι διαχείριςθ Πολλζσ αλογονωμζνεσ οργανικζσ ενϊςεισ όπωσ, για παράδειγμα, τα πολυχλωριωμζνα διφαινφλια (PCBs), χλωριωμζνα βενηόλια, πολυχλωριωμζνα ναφκαλζνια (PCN), αλογονωμζνεσ φαινόλεσ, βρωμιωμζνεσ ι ιωδιωμζνεσ διοξίνεσ, κ.λπ. Όμηλα αέξηα, φπσο ην πδξνριψξην, ην πδξνθζφξην, ην πδξνβξψκην θαη νμείδηα ηνπ ζείνπ, νμείδηα ηνπ αδψηνπ, πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο θαη αξθεηέο πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο Μηθξνζσκαηίδηα ΡΜ2.5 (παξαθξάηεζε 5-30%), ΡΜ1 (παξαθξάηεζε 0%)

5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Δθπεκπόκελνο Ρύπνο γηα δπλακηθόηεηα 100 t/d Καύζε (kg/y) Αεξηνπνίεζε (kg/y) Πνζνζηηαία δηαθνξά αεξηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε θαύζε Γηνμίλεο & Φνπξάληα 0,027 0, % Τδξάξγπξνο 92,6 92,6 0% Μόιπβδνο 50 46,8-6,4% Γηνμείδην ηνπ ζείνπ ,7% Ομείδηα αδώηνπ % Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ,4%

6 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Μέηξεζε δηνμηλψλ: Λακβάλνληαη έλα κε δχν δείγκαηα απφ ηελ θακηλάδα εηεζίσο. Γελ ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ δηνμηλψλ παξάγεηαη ζε κηθξέο ρξνληθέο αηρκέο, ζπλήζσο θαηά ηε δηαδηθαζία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ έθιπζε δηνμηλψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ θαηγφκελσλ απνβιήησλ, ε νπνία θπζηθά δελ είλαη πνηέ ε ίδηα. Οη δεηγκαηνιεςίεο βέβαηα δελ ιακβάλνληαη πνηέ ζε ζπλζήθεο κέγηζηεο παξαγσγήο δηνμηλψλ, ζπλήζσο δε, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ φηαλ θαίγνληαη ζρεηηθά θαζαξά απφβιεηα.

7 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΣΗ ΘΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΖ ΣΑΥΣΖ Σαθή: Απαηηείηαη ρώξνο ηαθήο ηνμηθώλ κε ζεκαληηθό θόζηνο θαη κε ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο ηέηνηνπ ρώξνπ Υξήζε ζαλ πιηθό επίζηξσζεο δξόκσλ ή πεδνδξνκηώλ. Ζ πξαθηηθή απηή όκσο είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε, κηαο θαη κεηαθέξεη ηηο ηνμηθέο νπζίεο ζην επξύηεξν πεξηβάιινλ θαη ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Ταινπνίεζε ηεο ηέθξαο. Σν κεγάιν πξόβιεκα απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη ην πςειό θόζηνο. Ζ κέζνδνο απηή απμάλεη ην θόζηνο δηάζεζεο ηεο ηέθξαο θαηά δνιάξηα ηνλ ηόλν. Δπηπιένλ, απαηηεί πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, απαηηεί πεξηζζόηεξε ελέξγεηα απ όζε παξάγεηαη θαηά ηελ αξρηθή θαύζε ησλ απνβιήησλ.

8 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΚΑΤΖ Απμεκέλα επίπεδα κεηαιιαμηγφλσλ, πδξνμπππξελίνπ θαη ζεηναηζέξσλ ζηα νχξα Αχμεζε θαηά 350% ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα Αχμεζε θαηά 150% ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ νηζνθάγνπ Αχμεζε θαηά 279% ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ Απμεκέλε ζλεζηκφηεηα απφ ηζραηκηθά θαξδηαθά επεηζφδηα Απμεκέλε ππεξιηπηδαηκία. Δπηπηψζεηο ζην αλνζνπνηεηηθφ ιφγσ πςειψλ επηπέδσλ δηνμηλψλ ζην αίκα Απμεκέλε πξσηετλνπξία θαη ππέξηαζε Υισξαθκή (δεξκαηνπάζεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ έθζεζε ζε δηνμίλεο)

9 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΠΟΤ ΓΔΗΣΝΗΑΕΟΤΝ ΜΔ ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΚΑΤΖ Απμεκέλα επίπεδα ζεηναηζέξσλ ζηα νχξα παηδηψλ 44% αχμεζε ζαξθψκαηνο καιαθψλ ηζηψλ. 27% αχμεζε ιεκθψκαηνο non-hodgkin Αχμεζε θαηά 670% ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα Απμεκέλα θξνχζκαηα θαξθίλνπ ηνπ ιάξπγγα Αχμεζε θαηά 37% ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ζην ζπθψηη Γηπιάζηα πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ζε παηδηά Απμεκέλεο πσιήζεηο θαξκάθσλ γηα αληηκεηψπηζε παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ Απμεκέλα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (ελλεαπιαζηαζκφο ζπκπησκάησλ ζπξηγκνχ θαη βήρα) Γπζιεηηνπξγίεο πλεπκφλσλ ζε παηδηά Απμεκέλα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα (ζπξηγκφο, επίκνλνο βήραο, βξνγρίηηο) Αχμεζε γελλήζεσλ θνξηηζηψλ Αχμεζε θαηά 126% ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ζπγγελψλ αλσκαιηψλ ζε λενγέλλεηα Απμεκέλεο ζπγγελείο δπζπιαζίεο νθζαικψλ Πηζαλή αχμεζε πεξηζηαηηθψλ δηδχκσλ θαη ελ γέλεη πνιιαπιήο εγθπκνζχλεο Μεησκέλα επίπεδα ζπξενεηδψλ νξκνλψλ ζε παηδηά Απμεκέλα πεξηζηαηηθά αιιεξγηψλ θαη ρξήζεο θαξκάθσλ ζε καζεηέο

10 Τιηθό Υαξηί εθεκεξίδαο ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΤΖ Ζ ΚΑΤΖ ΠΑΣΑΛΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δμνηθνλνκνύκελε ελέξγεηα από ππνθαηάζηαζε παξζέλσλ πιηθώλ κε αλαθπθισκέλα (MJ/ηόλν) Δλέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε ησλ απνξξηκκάησλ (MJ/ηόλν) Δλεξγεηαθά νθέιε αλαθύθισζεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαύζε :1 Υαξηόλη ,1:1 Υαξηί γξαθήο ,1:1 Πνιπαηζπιέλην (HDPE) Γπάιηλε ζπζθεπαζία Κνπηηά αινπκηλίνπ ,5: ,3: ,5:1 Λάζηηρα ,2:1

11 ΚΑΤΖ ΚΑΗ ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ Καζαξέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ ηαθή (ηόλνη CO2 αλά ηόλν απνξξηκκάησλ) Τιηθό Μείσζε ζηελ πεγή Αλαθύθισζε Καύζε Κνπηηά αινπκηλίνπ -17,15-15,11 +0,02 Γπαιί -0,61-0,32 +0,01 Πνιπαηζπιέλην (HDPE) Πνιπαηζπιέλην (LDPE) -1,99-1,44 +0,81-2,38-1,75 +0,81 PET -2,18-1,59 +1,00 Υαξηόλη -3,79-2,88-0,96 Πεξηνδηθά -3,94-2,26-0,05 Δθεκεξίδεο -4,07-2,72-0,01 Ξύιν -1,63-2,07-0,43 MDF -1,82-2,09-0,43

12 ΚΑΘΑΡΔ ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΧΝ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ (Kg Καύζε CO2 ΑΝΑ ΣΟΝΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ) Υσξίο παξαγσγή ειεθηξηζκνύ +181 Καύζε Με παξαγσγή ειεθηξηζκνύ -10 (+177) Καύζε Με ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο -348 (-161) Αεξηνπνίεζε - Ππξόιπζε Με παξαγσγή ειεθηξηζκνύ -3 (+163) Καύζε RDF ε ξεπζηνπνηεκέλε θιίλε +73 Καύζε RDF ε αλζξαθηθνύο ζηαζκνύο -337 (+208) Καύζε RDF ε ηζηκεληνβηνκεραλίεο ππνθαζηζηώληαο άλζξαθα ή ιηγλίηε -337 (+208)

13 Κιλά CO2 ανά ηόνο απορριμμάηων Μείωση εκπομπών αερίων τοσ θερμοκηπίοσ επιλέγοντας ανακύκλωση αντί καύση Φαρηί LDPE ΡΕΤ Γσαλί Σίδηρος Αλοσμίνιο Υθάζμαηα Με παραγωγή ηλεκηριζμού Με ζσμπαραγωγή

14 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΑΜΑΣΟ Αλ θαη νη ηερλνινγίεο πιάζκαηνο εθιύνπλ ιηγόηεξεο δηνμίλεο από ηηο ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο θαύζεο, ελ ηνύηνηο απνηεινύλ θη απηέο πεγέο έθιπζεο δηνμηλώλ θαη άιισλ ηνμηθώλ νπζηώλ. Σα βαξέα κέηαιια δελ θαηαζηξέθνληαη από ηηο εμαηξεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη ηερλνινγίεο απηέο δελ έρνπλ δνθηκαζηεί επί καθξόλ ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ζπλεπώο ππάξρεη έιιεηςε εκπεηξίαο σο πξνο ηα ηειηθά νθέιε θαη θηλδύλνπο. Λόγσ ηεο εγγελνύο εηεξνγέλεηαο ησλ απνβιήησλ, ηίζεληαη εξσηήκαηα σο πξνο ηε ζηαζεξόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο. Οη ηερλνινγίεο πιάζκαηνο έρνπλ εμαηξεηηθά πςειά θόζηε. Σόζν γηα ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε, όζν θαη ιεηηνπξγηθά, αθνύ απαηηνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή απόδνζή ηνπο δελ εμαληιείηαη θπζηθά κόλν ζηηο εθιύζεηο ξύπσλ από ην εξγνζηάζην, αιιά ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη θαη ηηο εθπνκπέο ξύπσλ από ηα εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ηξνθνδνηνύλ ηηο κνλάδεο πιάζκαηνο.

15 ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Σξόπνο Γηαρείξηζεο Θέζεηο εξγαζίαο αλά ηόλνπο εηεζίσο Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ππνινγηζηώλ 296 Γηαρείξηζε ξνπρηζκνύ 85 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε δηαθόξσλ πιηθώλ 62 Δπηζθεπή μύιηλσλ παιεηώλ 28 Βηνκεραλίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαθύθισζε Υαξηνβηνκεραλίεο 18 Ταινπξγίεο 26 Βηνκεραλίεο πιαζηηθώλ 93 πκβαηηθά Κέληξα δηαινγήο πιηθώλ 10 Μνλάδεο Κνκπνζηνπνίεζεο 4 Καύζε 1 Σαθή 1 25

16 ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Θα ππάξμνπλ θνηλσληθέο αληηδξάζεηο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηνπιάρηζηνλ αλάινγεο ηεο ρσξνζέηεζεο ΥΤΣΑ Ζ ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ καθξηά απφ ηελ παξαγσγή απνβιήησλ,γηα λα θακθζνχλ νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, απμάλεη ην θφζηνο θαηά 2-8 αλά 10 km κεγαιχηεξεο απφζηαζεο Γεζκεχεη ηηο θνηλσλίεο πνπ εμππεξεηεί θάζε κνλάδα γηα ρξφληα κε πνηληθέο ξήηξεο γηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ ζα παξαιακβάλεη. Ζ αχμεζε ηεο πξφιεςεο, αλαθχθισζεο ή θνκπνζηνπνίεζεο γίλεηαη δχζθνιε ππφζεζε.

17 ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΟΣΟ Σερλνινγία δηαρείξηζεο Κφζηνο /t Φνξέαο δηαρείξηζεο ηνηρεηνκεηξηθή Καχζε Γεκφζηνο ηνηρεηνκεηξηθή Καχζε Ηδησηηθφο Βηνμήξαλζε θαη αεξηνπνίεζε ή θαχζε Βηνμήξαλζε θαη αεξηνπνίεζε ή θαχζε Γεκφζηνο Ηδησηηθφο Κνκπνζηνπνίεζε 0-50 Γεκφζηνο Ηδησηηθφο

18 ΚΑΤΖ ΚΑΗ ΑΤΞΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ Καηεγνξία θόζηνπο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ εκεξηλά θόζηε Γηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ /t Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κε θαύζε /t Αύμεζε θόζηνπο /t Αύμεζε θόζηνπο % Αύμεζε Γεκνηηθώλ ηειώλ* % πιινγή - Μεηαθνξά Σειηθή δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ Σειηθή δηάζεζε ζε κνλάδεο θαύζεο Min 150 ύλνιν θόζηνπο Min Min 110 Min 52 69% Min 47 62%

19 ΚΟΣΟ ΚΑΗ ΚΑΤΖ ΜΔΡΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ Πεξηνρή Κόζηνο Έηνο Παξαηεξήζεηο Εάθπλζνο Αζήλα Ρφδνο Υξεκαηνδνηήζεθε 100% απφ Δ.Δ. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ήηαλ ηφζν πςειφ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία πνπ ζε ηξεηο κήλεο ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή κε θαχζε θνζηνινγήζεθε ζε 215 δηο δξρ, φηαλ ην αληίζηνηρν θφζηνο κε αλαθχθισζε θνκπνζηνπνίεζε πξνυπνινγηδφηαλ ζε 60 δηο δξρ. Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Ρφδν εθηηκάηαη ζε 100 εθαηνκκχξηα, φηαλ ην αληίζηνηρν θφζηνο κε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε - αλαθχθισζε θνκπνζηνπνίεζε εθηηκάηαη ζε ιηγφηεξν απφ 8 εθαηνκκχξηα 1983 Καηά ζχκπησζε θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά 1995 Γελ πξνρψξεζε ε θαχζε 2009 Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία

20 Α ριθμός μονάδων Εργοστάσια καύσης απορριμμάτων στις ΗΠΑ

21 Α ριθμός μονάδων Αποτευρωτήρες νοσοκομειακών αποβλήτων στις ΗΠΑ

22 ΠΡΗΝ ΦΘΑΟΤΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΟΤΜΔ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΤΜΦΧΝΟΤΜΔ ΚΑΗ ΣΗ ΝΟΜΗΚΔ ΜΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ Δ.Δ.

23 ΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ υςκευαςίεσ - Αξιοποίθςθ κατά 50-65% κ.β. μζχρι το 2006 και min 60% μζχρι το 2012 με ανακφκλωςθ κατά 25-45% κ.β. μζχρι το 2006 και Min 55% μζχρι το Επίςθσ, μζχρι το 2006 κατά τουλάχιςτον 15% ανακφκλωςθ ανά υλικό ςυςκευαςίασ και μζχρι μζχρι το 2012 ανακφκλωςθ 60% για χαρτί-γυαλί, 50% για μζταλλα, 22,5% για πλαςτικά και 15% για ξφλο. Ορυκτζλαια Συλλογι κατά 70% και αναγζννθςθ 80% εξ αυτϊν ζωσ το Θλεκτρικζσ ςτιλεσ & ςυςςωρευτζσ Χωριςτι ςυλλογι απορρφπανςθ και ανακφκλωςθ. Θλεκτρικόσ & θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ - Χωριςτι ςυλλογι αξιοποίθςθ και ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 4 κιλά ανά κάτοικο το ζτοσ. Παλαιά ελαςτικά, Οχιματα Σζλουσ Ηωισ Χωριςτι ςυλλογι, απορρφπανςθ, αξιοποίθςθ, ανακφκλωςθ.

24 ΔΦΟΟΝ ΤΜΦΧΝΟΤΜΔ Α ΠΡΟΥΧΡΖΟΤΜΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

25 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ Θεςμικζσ πρωτοβουλίεσ (δθμοτικά τζλθ, τελικι διάκεςθ) Πξφγξακκα LIFE ENV07/GR Αποφυγι παραγωγισ αποβλιτων Υιοκζτθςθ οικονομικϊν εργαλείων Επαναχρθςιμοποίθςθ Οικιακι κομποςτοποίθςθ

26 Κάδνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο γηα θήπν

27 Κάδνο κπαιθνληνχ γηα Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε

28 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΛΘΡΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΟΣΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: ΟΤΑ κατοίκων, νοικοκυριά, 150 εςτιατόρια, Τοποκζτθςθ 150 μεγάλων κάδων ςε εςτιατόρια, Τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων ςτα μπαλκόνια του ~20% των κατοικιϊν, Τοποκζτθςθ μεγάλων κάδων ςτο ~60% των πολυκατοικιϊν, Τοποκζτθςθ μικρϊν κάδων ςτο 20% των κατοικιϊν που είναι μονοκατοικίεσ. Εκτίμθςθ 5ετοφσ κόςτουσ προγράμματοσ 1. Κόςτοσ αγοράσ και τοποκζτθςθσ κάδων: Κόςτοσ μελζτθσ & 5ετοφσ τεχνικισ υποςτιριξθσ: Κόςτοσ 5ετοφσ υποςτιριξθσ δθμοτϊν: Κόςτοσ 5ετοφσ ενθμζρωςθσ δθμοτϊν: υνολικό κόςτοσ 5ετοφσ εφαρμογισ: /5ετία Μζςο ετιςιο κόςτοσ προγράμματοσ: /ζτοσ

29 ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΟΣΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ 1. Δθμότεσ /5ετία: Χρθματοδότθςθ κατά 25% των κάδων (μ.ο. 17,42 /κάδο/νοικοκυριό). Κάκε κάδοσ ενόσ νοικοκυριοφ μπορεί να παράγει min 75 κιλά κομπόςτ ανά ζτοσ, που αντιςτοιχεί ςε εξοικονόμθςθ min 110 /5ετία για το νοικοκυριό λόγω μθ αγοράσ αντίςτοιχου φυτοχϊματοσ. 2. Ελάχιςτθ μείωςθ κόςτουσ ςυλλογισ & μεταφοράσ απορριμμάτων /1 θ 5ετία: Τα απορρίμματα προσ ςυλλογι-μεταφορά κα μειωκοφν κατά τόνοι/1 θ 5ετία X 130 /τόνο. Μετά τθν 5ετία το όφελοσ του ΟΤΑ είναι /ζτοσ. 3. Μείωςθ ειςφορών τελικισ διάκεςθσ /1 θ 5ετία : Ο ΟΤΑ ςφμφωνα με το νόμο που ψθφίηεται, κα μειϊςει τισ ειςφορζσ του για τελικι διάκεςθ. Για τουσ ΟΤΑ τθσ Αττικισ είναι 40 /τόνο με το νζο νόμο. Μετά τθν πενταετία ο ΟΤΑ κα μειϊνει τισ ειςφορζσ του για τελικι διάκεςθ κατά /ζτοσ. 4. Προςωπικό για υποςτιριξθ & ενθμζρωςθ δθμοτών: Το πλεονάηων προςωπικό από τθ μείωςθ των αναγκϊν ςτθν κακαριότθτα μπορεί να απαςχολθκεί ςτθν τεχνικι ι άλλθ υποςτιριξθ και ενθμζρωςθ των δθμοτϊν. 5. Άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ: Εκνικά προγράμματα, ΚΠΣ, Ευρωπαϊκά προγράμματα, χορθγοί. υνολικά ζςοδα 5ετίασ: (Πθγζσ 1-3): /5ετία Μζςα ετιςια ζςοδα 5ετίασ: (Πθγζσ 1-3): /ζτοσ

30 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ τον αςτικό χώρο Διαλογι ςτθν Πθγι με 4 κάδουσ (Χαρτί, άλλα ανακυκλώςιμα, οργανικά, υπολείμματα) και ειδικά προγράμματα ςυλλογισ για εμπορικά απόβλθτα, ειδικοφσ χώρουσ ι υλικά (π.χ. γυαλί) Ελαχιςτοποίθςθ υπολειμμάτων θαη βελτιςτοποίθςθ υπάρχουςασ εναλλακτικισ διαχείριςθσ Δθμιουργία νζων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ α) ΑΕΚΚ, β) Ζντυπο χαρτί, γ) Ζπιπλα, δ) ρουχιςμόσ υποδιματα ςτρώματα, ε) Επικίνδυνα οικιακά, ςτ) λάδια κουηίνασ, η) Φάρμακα θ.α. Δθμιουργία διαδθμοτικών Κζντρων Ανακφκλωςθσ ςε όλθ τθν Ελλάδα μζςα ςτον αςτικό χώρο

31 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΔΚΚ Μνλάδα επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ ζηε Γεξκαλία

32 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ Μνλάδα επεμεξγαζίαο ειεθηξηθψλ εηδψλ ζηελ Γεξκαλία

33

34

35

36

37 ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΔΑ Δ ΠΟΛΔΗ Κέληξν Αλαθχθισζεο ζηελ Γεξκαλία

38 ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΔΑ Δ ΠΟΛΔΗ πιινγή θιαδεκάησλ θαη άιισλ πξάζηλσλ πιηθώλ

39

40

41

42

43

44

45

46 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ Θέζε εξγαζίαο γηα άηνκα κε εηδηθέο δπλαηόηεηεο

47 ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΠΧΛΖΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΧΝ Κέληξν πψιεζεο ζηε Γεξκαλία

48

49

50 ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΘΝ ΕΝΘΜΕΡΩΘ Συνεχι προγράμματα ενθμζρωςθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν Υιοκζτθςθ όλων των γνωςτϊν τρόπων και μεκόδων ενθμζρωςθσ Ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία και ςτθν Πόρτα Πόρτα ενθμζρωςθ

51 ΔΑΝ ΚΑΝΟΤΜΔ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΑ ΣΗ ΜΔΝΔΗ; Σα ππνιείκκαηα απφ ηα ΚΓΑΤ, πνπ κπνξεί λα κεησζνχλ απφ 25-35% ζε θάησ απφ 3% (< t/y απφ φιε ηελ Διιάδα) Σν RDF απφ εγθαηαζηάζεηο ηχπνπ ΔΜΑΚ, πνπ κπνξεί λα κεησζεί απφ t/y ζήκεξα ζε ιηγφηεξν απφ t/y Σα ππνιείκκαηα ηνπ 4 νπ θάδνπ, πνπ είλαη πινχζηα ζε νξγαληθά πιηθά, πνπ κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζε ζηαδηαθά ζε θάησ απφ 2 εθ. ηφλνπο εηεζίσο ζε φιε ηελ Διιάδα

52 ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΓΑΤ ΚΑΗ ΣΟ RDF 1. Δλαιιαθηηθφ θαχζηκν ζε ηζηκεληάδηθα ή κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, πνπ ηεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνδηαγξαθέο, πνπ καο απνδεηθλχνπλ φηη ζα δεζκεχζνπλ ηνλ πδξάξγπξν θαη πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξφζζεηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπο 2. Σαθή γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ ΥΤΣΤ 3. Καχζε ζε λέα κνλάδα Απφ ηηο ηξεηο επηινγέο πξνθξίλνπκε ζαλ πξψηε επηινγή ηελ 1 ε θαη ζαλ δεχηεξε επηινγή ηελ 2 ε

53 ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΤ 3 ΟΤ ΚΑΓΟΤ (ΟΡΓΑΝΗΚΑ) 1. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΚΑΤΖ, ΠΤΡΟΛΖΖ Ή ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ 2. ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ SRF ΚΑΗ ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ SRF 3. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 4. ΥΤΣΤ Απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο είλαη ζρεδφλ απηνλφεην φηη ηα νξγαληθά πιηθά ηνπ 3 νπ θάδνπ ζα πξέπεη λα θνκπνζηνπνηεζνχλ

54 ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΤ 4 ΟΤ ΚΑΓΟΤ (ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ) 1. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΚΑΤΖ, ΠΤΡΟΛΖΖ Ή ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ 2. ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ SRF ΚΑΗ ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ SRF 3. ΔΜΑΚ 4. ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ & ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 5. ΥΤΣΤ Απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο πξνηείλεηαη φηη γηα ηα πιηθά ηνπ 4 νπ θάδνπ ζα πξέπεη επηιεγνχλ νη επηινγέο αλάινγα ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο

55 ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΑΝ ΒΑΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Για τθ διαχείριςθ οικιακϊν οργανικϊν, πράςινων υλικϊν, υπολείμματα ελαιοτριβείων, ςφαγείων, λάςπθ από βιολογικοφσ κ.α. Μικρά αυτόνομα ςυςτιματα κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν και πράςινων υλικϊν ςε ξενοδοχεία, εςτιατόρια, νοςοκομεία, ςτρατόπεδα, καταςκθνϊςεισ κ.α. Μικρζσ κλειςτζσ ι ανοικτζσ αυτοματοποιθμζνεσ μονάδεσ αερόβιασ κομποςτοποίθςθσ ςτα μικρά νθςιά και ςε απομακρυςμζνα μζρθ Μεςαίεσ ι μεγάλεσ κλειςτζσ αυτοματοποιθμζνεσ μονάδεσ αερόβιασ ι αναερόβιασ κομποςτοποίθςθσ ςτα μεγάλα νθςιά και ςτισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.

56 Παράδειγμα μικρισ μονάδασ δεκνηηθήο κομποςτοποίθςθσ

57 Παράδειγμα μεγαλφτερθσ μονάδασ δεκνηηθήο κομποςτοποίθςθσ

58 πζθεπαζκέλν θνκπόζη Αλαζηξνθέαο

59 εηξάδηα Κόζθηλν

60

61

62 ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Πρόγραμμα Κόςτοσ επζνδυςθσ Νζεσ κζςεισ εργαςίασ Οικιακι Κομποςτοποίθςθ (50% πιεζπζκνύ) Διαλογι τθν Πθγι Αρικμόσ Μονάδων Μονάδεσ Κομποςτοποίθςθσ Διαδθμοτικά Κζντρα Ανακφκλωςθσ Κζντρα Επαναχρθςιμοποίθςθσ ΑΘΘΕ Κζντρα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Επίπλων Κζντρα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Ροφχων υποδθμάτων - ςτρωμάτων Μονάδεσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ Εναλλακτικι Διαχείριςθ Επικίνδυνων Οικιακών Εναλλακτικι Διαχείριςθ Ζντυπου Χαρτιοφ Περαιτζρω ανάπτυξθ υςτθμάτων ςυςκευαςιών Τπάρχουςεσ κζςεισ εργαςίασ ςτθν Εναλλακτικι Διαχείριςθ ΤΝΟΛΑ (68,6% ΕΕ-Δθμόςιο, 31,4% Ιδιώτεσ ςυςτιματα)

63 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ το ερώτθμα: Πάντα κα υπάρχουν κάποια υπολείμματα από τα ΚΔΑΥ-ΕΜΑΚ-Ανακφκλωςθ, γιατί να μθν τα κάψουμε; Απαντάμε Διότι εάν υιοκετιςουμε τθν πολιτικι των μθδενικϊν αποβλιτων τα υπολείμματα αυτά κα είναι πολφ λίγα και μποροφμε να τα διαχειριςτοφμε οικονομικότερα και περιβαλλοντικότερα με τουσ τρόπουσ που αναφζρκθκαν. Διότι και θ καφςθ παράγει υπολείμματα κατά 20-30% κ.β., που είναι επικίνδυνα ι τοξικά και απαιτοφν χϊρο ταφισ επικινδφνων (ΧΥΤΕΑ), που δεν υπάρχει ςτθν Ελλάδα και που δφςκολα κα αποδεχτοφν οι τοπικζσ κοινωνίεσ, ιδιαίτερα εάν είναι επικίνδυνα από μονάδεσ καφςθσ.

64 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ τθν κριτικι: Γιατί δαιμονοποιείται θ ενεργειακι αξιοποίθςθ από τον οικολογικό χϊρο; Απαντάμε Δεν δαιμονοποιείται θ ενεργειακι αξιοποίθςθ και καμία τεχνολογία. Είναι κακαρά κζμα αξιολόγθςθσ των υπζρ και των κατά κάκε τεχνολογίασ και επιλογισ εκείνθσ, που εκτιμάται ότι καλφπτουν καλφτερα τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ. Στισ προτάςεισ και τθν προβλθματικι του οικολογικοφ χϊρου δεχόμαςτε τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ των αποβλιτων, α) δεχόμαςτε ςαν ΑΠΕ τθν παραγωγι ενζργειασ από το βιοαζριο των ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, β) δεχόμαςτε τθν αναερόβια χϊνευςθ και τθν παραγωγι ενζργειασ από αυτιν, ςαν μζκοδο κατάλλθλθσ διαχείριςθσ πολλϊν αποβλιτων, γ) οι 4 ΜΚΟ ζχουμε προτείνει ότι υπό κάποιεσ αυτονόθτεσ προχποκζςεισ μποροφν και τα υπολείμματα από τα ΚΔΑΥ-ΕΜΑΚ-Μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ να αποτελζςουν εναλλακτικό καφςιμο ςε υπάρχοντεσ μονάδεσ (π.χ. τςιμεντάδικα).

65 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ τθν κριτικι: Δεν κζλει ο οικολογικόσ χϊροσ τθν παραγωγι ενζργειασ από τα απορρίμματα, για να μειωκοφν οι εκπομπζσ CO2 και ταυτόχρονα να μειωκεί θ εξάρτθςθ από το πετρζλαιο; Απαντάμε Είναι λάκοσ το ερϊτθμα. Διαφωνοφμε, όχι με τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν κερμικι επεξεργαςία των απορριμμάτων, αλλά με τθν κερμικι επεξεργαςία ςαν μζκοδο τελικισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, διότι ζχουμε πολφ καλφτερεσ επιλογζσ, ωσ κοινωνία. Όςο για τα λίγα MW, που μπορεί να παράγει θ κερμικι επεξεργαςία των απορριμμάτων, αυτά μποροφν να εξοικονομθκοφν πολλαπλϊσ από τθν ανακφκλωςθ και πρόλθψθ, ι πολφ εφκολα να προζλκουν με λίγεσ παραπάνω ανεμογεννιτριεσ ι λίγα παραπάνω φωτοβολταϊκά και να επιτφχουμε εξίςου τουσ ςτόχουσ για το CO2.

66 ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΣΕΘΕΙ τθν κριτικι: Ότι δεν μποροφμε να εφαρμόςουμε τθν ίδια τεχνικι ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, γιατί κάκε περιοχι ζχει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ; (αφινοντασ να εννοθκεί ότι ο οικολογικόσ χϊροσ ζχει εμμονι με τθν κομποςτοποίθςθ και τθν προτείνει παντοφ) Απαντάμε Συμφωνοφμε απόλυτα. Η πολιτικι που προτείνεται από τισ 4 ΜΚΟ και τον οικολογικό χϊρο μπορεί πολφ εφκολα και πρζπει να εξειδικευτεί ςε κάκε περιοχι. Το μίγμα των δράςεων, των τεχνικϊν μζτρων, το είδοσ και το μζγεκοσ των μονάδων ςε κάκε περιοχι μποροφν να προςαρμοςκοφν ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ. Και φυςικά θ κομποςτοποίθςθ είναι μζροσ τθσ λφςθσ που προτείνουμε, αλλά δεν είναι θ μόνθ πρόταςθ. Θα πρζπει να ςυνδυαςτεί με κεςμικά μζτρα, με πρόλθψθ, με οικιακι κομποςτοποίθςθ, με ανακφκλωςθ και ΚΔΑΥ, με εναλλακτικι διαχείριςθ πολλϊν νζων υλικϊν, με αξιοποίθςθ υπαρχόντων μονάδων, με κζντρα ανακφκλωςθσ, με αναερόβια χϊνευςθ, με πολφ ενθμζρωςθ κ.α. Αυτό ιδθ ζγινε από τισ 4 ΜΚΟ για τθν Αττικι και προζκυψε μία ειδικι πρόταςθ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ων απορριμμάτων τθσ Αττικισ, που κοςτολογικθκε για το ςφνολο των δράςεων και των αναγκαίων υποδομϊν ςε περίπου 120 εκ. ευρϊ. Το ερϊτθμα κα πρζπει να απευκυνκεί ςε όςουσ προτείνουν τθν κερμικι επεξεργαςία, διότι δεν ζχουν επεξεργαςτεί ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ. Σε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ προτείνονται από επιχειρθματίεσ μονάδεσ κερμικισ επεξεργαςίασ, χωρίσ να προτείνουν και μζτρα αφξθςθσ τθσ Διαλογισ ςτθν Πθγι (ΔςΠ), χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι ςτόχοι τθσ ανακφκλωςθσ, χωρίσ να προτείνουν μζτρα πρόλθψθσ. Η μόνθ κριτικι που ακοφγεται (με τθν οποία ςυμφωνοφμε) είναι το πόςο κακι είναι οι ΧΑΔΑ και ότι βγάηουν πολφ περιςςότερεσ διοξίνεσ από τα εργοςτάςια καφςθσ, αποςιωπϊντασ ότι θ ανακφκλωςθ δεν βγάηει κακόλου διοξίνεσ.

67 ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ Ζ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηελ εθηηκάκε σο πνιχ πξνβιεκαηηθή επηινγή απφ νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο πιεπξάο, ελψ ην ηξίπηπρν «Πξφιεςε Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Κνκπνζηνπνίεζε» είλαη επηινγή πνιχ πην νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθά θηιηθή θαη θνηλσληθά απνδεθηή θαη δηεπξχλεη δπλακηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο ησλ ζθνππηδηψλ ζηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο καο. Ζ επηινγή είλαη ζην ρέξη καο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης ΤΕΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ Προσυνεδριακή Ημερίδα HELECO με τίτλο: Διαχείριση Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήμερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ο.ΑΝ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ WASP TOOL Ανϊπτυξη και Επύδειξη ενόσ Εργαλεύου για την Τποςτόριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα