May '68 and the Greek Resistance against the Junta. A leaflet circulated in Thessaloniki by the underground group "Student Struggle" (in Greek).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "May '68 and the Greek Resistance against the Junta. A leaflet circulated in Thessaloniki by the underground group "Student Struggle" (in Greek)."

Transcript

1 May '68 and the Greek Resistance against the Junta. A leaflet circulated in Thessaloniki by the underground group "Student Struggle" (in Greek). «Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ» Mηα άγλσζηε πξνθήξπμε ηνπ αληηδηθηαηνξηθνύ αγώλα ζηελ Διιάδα γηα ην Μάε ηνπ 68 Ζ ηξηζέιηδε απηή πξνθήξπμε, πνπ δεκνζηεύεηαη γηα πξώηε θνξά, γξάθηεθε θαη πνιπγξαθήζεθε ζε κεξηθέο εθαηνληάδεο αληίηππα ζηε Θεζζαινλίθε ην Μάε ηνπ 1968 από ηελ νξγάλσζε «Σποςδαζηική Πάλη» (ε νπνία ην Μάξηε ηνπ 1969 κεηνλνκάζηεθε ζε «Λαϊκή Πάλη»). Δίραλ πξνεγεζεί άιιεο δύν ζρεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζπληνκόηεξεο πξνθεξύμεηο ηεο ίδηαο νξγάλσζεο ηνλ Απξίιην θαη ηελ Πξσηνκαγηά ηνπ '68. Ζ πξώηε θαηάγγεηιε ηελ απόπεηξα δνινθνλίαο ηνπ εγέηε ησλ Γεξκαλώλ θνηηεηώλ Ρνύληη Νηνύηζθε (11/4/68), ε δεύηεξε κε ηίηιν "Αρ μελεηήζοςμε ηα διεθνή επαναζηαηικά γεγονόηα", έθεξε ηελ ππνγξαθή "Νέοι Σοζιαλιζηέρ" (επσλπκία εκπλεπζκέλε από ηελ νξγάλσζε λενιαίαο ησλ Βξεηαλώλ Σξνηζθηζηώλ "Young Socialists"). Οη παξαπάλσ πξνθεξύμεηο δελ δηαζώζεθαλ. Αλαθέξνληαη όκσο ζην παξαπεκπηηθό βνύιεπκα θαη ζηελ απόθαζε ηνπ Έθηαθηνπ ηξαηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (4/2/1970) πνπ θαηαδίθαζε ελλέα από ηα κέιε ηεο παξάλνκεο αληηζηαζηαθήο νξγάλσζεο ζε πνηλέο θάζεηξμεο, αθνύ «καηά ηο από Μαίος 1967 έωρ 5 Σεπηεμβπίος 1969 σπονικό διάζηημα..επεδίωξαν ηην εθαπμογή ιδεών εσοςζών ωρ έκδηλον ζκοπόν ηην διά βιαίων μέζων αναηποπήν ηος πολιηεύμαηορ και ηος κπαηούνηορ κοινωνικού ζςζηήμαηορ... ζςμμοπθούμενοι ππορ ηαρ ενηολάρ διεθνών αναπσοκομμοςνιζηικών οπγανώζεων». Με ηνλ όξν «αλαξρνθνκκνπληζκόο» νη ζηξαηνδίθεο, αιιά θαη ν ρνπληηθόο ηύπνο, αλαθέξνληαλ ζηηο νξγαλώζεηο ηεο "εξωκοινοβοςλεςηικήρ Απιζηεπάρ" πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηα επαλαζηαηηθά γεγνλόηα ην Μάε ηνπ '68. Σεθκεξίσζε: Ζ πξνθήξπμε παξνπζηάζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1997, κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 30 ρξόλσλ από ην ρνπληηθό πξαμηθόπεκα, ζηελ έθζεζε ληνθνπκέλησλ πνπ νξγάλσζε ν Σύνδεζμορ Φςλακιζθένηων-Εξοπιζθένηων Ανηιζηαζικών (ΣΦΕΑ) ζηε Θεζζαινλίθε. Απόθεηηαη ζην πξνζσπηθό αξρείν ελόο από ηνπο ηδξπηέο ηεο "Σποςδαζηικήρ Πάληρ", ηνπ Σξηαληάθπιινπ Μεηαθίδε. Βηβιηνγξαθία: Σάζνο Γαξβέξεο, Μια Ιζηοπία ηηρ Νύσηαρ , Αζήλα, Βηβιηνπέιαγνο, 2002 (β εθδ.) ηέξγηνο Καηζαξόο, Εγώ ο πποβοκάηοπαρ ο ηπομοκπάηηρ. Η γοηηεία ηηρ βίαρ, Αζήλα Μάπξε Λίζηα 1999 Aληώλεο Ληάθνο, History writing as the return of the Repressed, Historein, 3 (2001),

2 ΠΟΤΔΑΣΙΚΗ ΠΑΛΗ Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΝΑΣΑΣΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΛΕΙ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ Αδέρφια φοιτητές και φοιτήτριες Ζ παγθόζκηα εμέγεξζε ελάληηα ζηνλ ζαπηζκέλν θόζκν ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηα δνινθνληθά ζρέδηά ηνπ άξρηζε. όιν ηνλ θόζκν νη λένη εξγάηεο θαη θνηηεηέο βξίζθνληαη ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ αγώλα. Ζ παγθόζκηα επαλάζηαζε μαλαξίρλεη ην θσο ηεο ζηνλ πιαλήηε θαη δείρλεη ην δξόκν λα μεθύγεη ε αλζξσπόηεηα από ηε ζαλάζηκε πεξίπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνύ. ηε Γεξκαλία ην ηέινο ηνπ «νηθνλνκηθνύ ζαύκαηνο» κεηέηξεςε ζην αληίζεηό ηνπ ηνλ «βηνκεραληθό παξάδεηζν». Έδεημε μεθάζαξα ην πξόζσπν ηνπ θαπηηαιηζκνύ: Σελ κεραλνπνίεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηελ ππνηαγή ηεο ζηνπο κνλνπσιηαθνύο κεραληζκνύο. Σελ απάηε ηνπ αζηηθνύ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνλ πξαγκαηηθό ηνπ ξόιν ζαλ εμάξηεκα ηεο θαηαπηεζηηθήο κεραλήο ηνπ θξάηνπο. Σν αθηόληζκα ησλ καδώλ απ ηνλ θαηεπζπλόκελν ηύπν, κε ηε δηαθζνξά, ηε κηζαιινδνμία θαη ηε ζπζηεκαηηθή δηαζηξέβισζε. Σέινο, ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ εξγαηώλ, ηελ πιύζε εγθεθάινπ ησλ δηαλννπκέλσλ. Σν ηέινο ηνπ «νηθνλνκηθνύ ζαύκαηνο» ζήκαλε ην ηέινο ηεο πίζηεο ζηνλ θαπηηαιηζκό. Σν ηέινο ζηηο απηαπάηεο γηα κεηαξξπζκίζεηο. Σν ηέινο ηεο εκπηζηνζύλεο ζην γξαθεηνθξαηηθό παξακόξθσκα ηεο Αλαηνι. Γεξκαλίαο. Ζ επαλαζηαηηθή πιεκκπξίδα πνπ θαηαθιύδεη ηε Γεξκαλία είλαη ε ζπλέρεηα ησλ αγώλσλ ηνπ πεξήθαλνπ γεξκαληθνύ πξνιεηαξηάηνπ, ηεο Λνύμεκπνπξγθ θαη ηνπ Λήκπλερη. Δίλαη αγώλαο γηα ζνζηαιηζκό. Δλάληηα ζηα ηκπεξηαιηζηηθά πνιεκηθά ζρέδηα. Γηα ηε ρεηξαθέηεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Γηα ην δηθαίσκα λα θαλνλίδεη ηηο ηύρεο ηεο ε ίδηα ε θνηλσλία θαη όρη ηα νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα ελάληηα ζηελ θνηλσλία. Δίλαη έλαο αγώλαο κε βαζηθό θνξέα ηε λενιαία. Σε θνηηεηηθή θαη εξγαηηθή λενιαία πνπ είλαη απαιιαγκέλε από ηελ εηηνπάζεηα θαη ηνλ θνκθνπδηνληζκό ηεο παιηάο γεληάο. Απαιιαγκέλε από θάζε πνπιεκέλε παξαδνζηαθή εγεζία. Οη ζθαίξεο πνπ έπεζαλ γηα λα πηνήζνπλ ην θίλεκα [ελλνεί ηε δνινθνληθή απόπεηξα θαηά ηνπ Ρ. Νηνύηζθε, ζ.ζ.], ην μεζήθσζαλ. Οη λένη θνηηεηέο θαη εξγάηεο κε θάξν ηελ παγθόζκηα επαλάζηαζε θαη νδεγό έλα μεθαζαξηζκέλν κεηαβαηηθό πξόγξακκα πξνρσξνύλ. Οη θόθθηλεο ζεκαίεο δείρλνπλ ην κόλν δξόκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν γεξκαληθόο ιαόο, γηα λα μεθύγεη από ην ζεκεξηλό αδηέμνδν θαη λα κελ πέζεη ζηα λύρηα ησλ θαζηζηηθώλ νξδώλ ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ ηζπαληθή επαλάζηαζε μαλαδεί ζηα εξγνζηάζηα θαη ηα παλεπηζηήκηα. Οη αγώλεο ησλ λέσλ εξγαηώλ θαη θνηηεηώλ ελάληηα ζηε δηθηαηνξία ηνπ Φξάλθν δείρλνπλ όηη 30 ρξόληα ηώξα ηα δηαθνκκαηηθά «δεκνθξαηηθά» κέησπα απ ηα πάλσ θαη νη θνηλνβνπιεπηηθέο πηέζεηο ζηέθνπλ αδύλαηεο λα ξίμνπλ ηηο δηρηαηνξίεο. Νένη εξγάηεο θαη θνηηεηέο αδεξθσκέλνη πξνρσξνύλ. Ο κόλνο ζσζηόο δξόκνο είλαη ν δξόκνο ηεο ηαμηθήο πάιεο. ηελ Ηαπσλία, ην αλαηνιηθό πξνπύξγην ηνπ ηκπεξηαιηζκνύ, όπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θέξεη ζε αδηέμνδν ηνπο κεγηζηάλεο ηνπ θεθαιαίνπ, ε κεγάιε επαλαζηαηηθή νξγάλσζε «Εηγθαθνύξελ» δηεμάγεη έλα ζπλερή αγώλα ελάληηα ζηηο θαηαρηεηηθέο βιέςεηο ηνπο ζηελ 2

3 Αλαηνιηθή Αζία θαη ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ γηαπσλέδηθνπ ιανύ. ηελ Αγγιία, ηνλ αδύλαην θξίθν ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο αιπζίδαο, θνπληώλεη ν αγώλαο ηεο αγγιηθήο εξγαηηθήο ηάμεο κε επί θεθαιήο ηελ εξγαηηθή θαη θνηηεηηθή λενιαία, ηνπο «YOUNG SOCIALISTS», γηα ηελ νξηζηηθή ιύζε ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη εζηθήο θξίζεο. ηελ Ηηαιία, όπνπ από ρξόληα ζηνπο «θνηλνβνπιεπηηθνύο δξόκνπο ζην ζνζηαιηζκό», ιηκλάδνπλ θαη ζαπίδνπλ όια ηα παξαδνζηαθά θόκκαηα, καδί κε ηα άιπηα πξνβιήκαηα ησλ εθκεηαιιεπνκέλσλ, ε λενιαία απαιιαγκέλε νξηζηηθά απ ηελ θεδεκνλία ησλ ξεβηδηνληζηώλ αλνίγεη ην δξόκν γηα θαηλνύξγηνπο ληθεθόξνπο αγώλεο. Καη ζηελ θαξδηά ηεο Δπξώπεο, ζηε Γαιιία, «ζηε Βαβέι ησλ επαλαζηάζεσλ» (Μαξμ), ε επαλάζηαζε κηιά κε ηα πην μεθάζαξα ιόγηα. Γείρλεη ηνπο ζηόρνπο ηεο: ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ θαζεζηώηνο θη όρη ηε δεκνθξαηηθή «κεηαξξύζκηζή» ηνπ. Σηο κέζνδέο ηεο: ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ. Σε δηαξθή επαλάζηαζε. Σελ θαηάιεςε ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ. ' απηή ηελ πξάμε δείρλεηαη ν κεγάινο βαζκόο ζνζηαιηζηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο επνρήο καο. Οη εξγάηεο θαη νη θνηηεηέο δελ αγσλίδνληαη γηα παξαρσξήζεηο απ' ηνπο εθκεηαιιεπηέο. Βάδνπλ ππό ακθηζβήηεζε ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία. Μπαίλεη ην δήηεκα ηεο εξγαηηθήο θαη θνηηεηηθήο εμνπζίαο. Ζ ίδηα ε επαλάζηαζε πξνεηνηκάδεη ηνπο απξηαλνύο θνξείο ηεο επαλαζηαηηθήο εμνπζίαο. Σα επαλαζηαηηθά ζπκβνύιηα -ην αλώηεξν πξντόλ ηεο επαλάζηαζεοέρνπλ δηθηπώζεη ην Παξίζη, έρνπλ επεθηαζεί ζ' όιε ηε Γαιιία. ήκεξα ζηε Γαιιία ππάξρνπλ δύν εμνπζίεο: ν θαηαπηεζηηθόο κεραληζκόο ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο θαη ηα ζπκβνύιηα ησλ εξγαηώλ θαη θνηηεηώλ, ζε κηα εμνλησηηθή πάιε κεηαμύ ηνπο. ηε Γαιιία όκσο ε επαλάζηαζε έδεημε ηνπο θίινπο θαη ηνπο ερζξνύο ηεο. Ζ επαλάζηαζε ζηεξίδεηαη πάλσ ζηνπο θνηηεηέο, ζηνπο εξγάηεο, πάλσ ζ' όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο. Ζ αληεπαλάζηαζε ζηεξίδεηαη ζηελ αζηηθή ηάμε θαη ην θξάηνο ηεο, ζηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά θαη ςεπηνθνκκνπληζηηθά θόκκαηα, ζηνπο γξαθεηνθξαηηθνύο κεραληζκνύο πνπ έζηεζαλ γηα λα ππνηάμνπλ ηελ εξγαηηθή ηάμε ζηνλ ερζξό ηεο. Καλέλαο όκσο κεραληζκόο δελ αληέρεη ζηελ απμεκέλε ζεξκνθξαζία ηεο ηαμηθήο πάιεο. Οη λένη εξγάηεο θαη θνηηεηέο γξήγνξα απαιιάρηεθαλ από ηελ θεδεκνλία ησλ παξαδνζηαθώλ θνκκάησλ. Σν ΚΚΓ «δηαρσξίδεη» ηε ζέζε ηνπ θαη θαηαδηθάδεη ηα γεγνλόηα. Πξνζπαζεί λα βάιεη ζθήλα αλάκεζα ζηνπο εξγάηεο θαη ηνπο θνηηεηέο, θαη λα ρσξίζεη ηνπο αγώλεο ηνπο. Χξεζηκνπνηεί ηε ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία γηα λα [ηνπο] θξελάξεη. ηηο θόθθηλεο ζεκαίεο ηεο επαλάζηαζεο αληηηάζζεη ηηο ηξίρξσκεο ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο. Ωζηόζν ε επηξξνή ηνπ έζπαζε. Οη κάδεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ πξνδνζία. Πεξλνύλ πάλσ από ηα θεθάιηα ηεο εγεζίαο θαη απηή βπζίδεηαη ζην βνύξθν ηεο αληίδξαζεο. Ο «δεκνθξαηηθόο αληηηκπεξηαιηζηήο» δήκηνο Νηε Γθσι γίλεηαη δερηόο κε δεησθξαπγέο από ηε «ζνζηαιηζηηθή» Ρνπκαλία. Οη ξεβηδηνληζηέο γξαθεηνθξάηεο βγάδνπλ από πάλσ ηνπο θαη ηα ηειεπηαία πξνθαιύκκαηα ηεο πξνδνζίαο. Σέινο, ε θιίθα ηεο Μόζραο θαηεγόξεζε ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε γηαηί ηεο ραιάεη ηα ζρέδηα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ πξνδνζία ηνπ βηεηλακέδηθνπ αγώλα. Σεο ραιάεη ηελ «εηξεληθή ζπλύπαξμε» κε ηα λαπάικ ηνπ ηκπεξηαιηζκνύ. Ζ γξαθεηνθξαηία ηεο Μόζραο πέξαζε νξηζηηθά ζηελ αληεπαλάζηαζε. ηηο κέξεο καο επηηειεί κηα θνβεξή, πξσηνθαλή ζε κέγεζνο πξνδνζία, είλαη ζπλεξγνί ηεο όζνη δελ ηελ μεζθεπάδνπλ. 3

4 Με ηε γεληθή επίζεζε ηνπ Φιεβάξε ζην Βηεη-Νακ, ν εξσηθόο αγώλαο ησλ Βηεη-Κνγθ απνθνξπθώζεθε θαη δείρηεθε όιε ε αδπλακία ηνπ ακεξηθάληθνπ ηκπεξηαιηζκνύ θαη νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληηθάζεηο νμύλζεθαλ ζην έπαθξν, κε απνηέιεζκα λα αλάςεη ν εκθύιηνο πόιεκνο κέζα ζηηο ίδηεο ηηο ΔΠΑ κε επηθεθαιήο ηνπο λέγξνπο, ηνπο ιεπθνύο θαηαπηεδόκελνπο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο. Σε ζηηγκή πνπ ν ακεξηθάληθνο ηκπεξηαιηζκόο βξηζθόηαλ ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ, [ε γξαθεηνθξαηία ηεο Μόζραο] έηεηλε ην ρέξη ηεο ν θαιόο ν θίινο ζηηο δπζθνιίεο θαίλεηαη γηα λα μεπνπιήζεη ηνλ πόιεκν ηνπ Βηεη-Νακ, λα γιπηώζεη ηνπο ηκπεξηαιηζηέο από ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Έηζη θαηαιαβαίλνπλ νη δηεθζαξκέλνη γξαθεηνθξάηεο ηελ «εηξεληθή ζπλύπαξμε» κε ηνλ ηκπεξηαιηζκό, πνπ ζεκαίλεη ηνλ αλεηξήλεπην πόιεκν κε ηελ επαλάζηαζε. Απηή έρεη βγάιεη από θαηξό ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο θαη έρεη ζεκεηώζεη κε ην θόθθηλν ζεκάδη ηεο θαηαδίθεο ηε γξαθεηνθξαηία. Δθηειεζηήο απηήο ηεο απόθαζεο ζα είλαη ην παγθόζκην πξνιεηαξηάην. Οη επαλαζηαηηθνί αγώλεο ηνπ ζα ππνζθάςνπλ ακεηάθιεηα ηα ζεκέιηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Νεθξνζάθηεο ηεο ζα είλαη ην εξσηθό ξώζηθν πξνιεηαξηάην. Οη ηαμηθνί αγώλεο δελ ρσξίδνληαη κε ζύλνξα. Οη θνηηεηηθνί αγώλεο ζηελ Πνισλία είλαη ζπλέρεηα ησλ αγώλσλ ζηε δπηηθή Δπξώπε θαη ζεκαίλνπλ ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο Γξαθεηνθξαηίαο. Οη ξεβηδηνληζηέο ρύλνληαο λεξό ζην κύιν ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαηαζπθνθαληνύλ ηνπο Πνισλνύο θνκκνπληζηέο ζπνπδαζηέο. ε απόιπηε ζπγρνξδία κε ηνλ θαπηηαιηζκό ρύλνπλ ηόλνπο κειάλη θαη θάλνπλ ό,ηη κπνξνύλ γηα λα θαηαζπηιώζνπλ, λα δηαζηξέςνπλ, λα ιεξώζνπλ ηα επαλαζηαηηθά γεγνλόηα ηεο Δπξώπεο θαη λα ζθεπάζνπλ ηελ πξαγκαηηθή θύζε ηνπο. Οη επαλαζηάηεο απνθαινύληαη ρίπηο, ρνύιηγθαλ, αιήηεο, λαξθνκαλείο, αλαξρηθνί, δνινθόλνη θαη δελ ζπκκαδεύεηαη, αιιά ε θαηλνύξγηα η ε ξ ή ζ π κ κ α ρ ί α ηνπ ηκπεξηαιηζκνύ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη αλίθαλε λα ζηακαηήζεη ηνλ ηξνρό ηεο ηζηνξίαο. Ζ επαλάζηαζε ζα ζξηακβεύζεη. Όινη νη αληεπαλαζηάηεο ζα θαηαπνληηζηνύλ ζην έξεβνο ηεο ηζηνξίαο. Αδέρφια φοιτητές και φοιτήτριες Ζ επαλαζηαηηθή λενιαία ζπγθινλίδεη ηνλ θόζκν νιόθιεξν. Ο έλαο κεηά ηνλ άιιν όινη νη ιανί δειώλνπλ ζπκκεηνρή ζηελ λέα επαλαζηαηηθή θνζκνγνλία. Καη ζηε θσηηά ηεο κάρεο ραιθεύεηαη ε νξγάλσζε ηεο δηεζλνύο επαλαζηαηηθήο λενιαίαο πνπ ζα νδεγήζεη ηελ επαλάζηαζε ζηε λίθε ηεο. Ο αγώλαο πνπ ζπληειείηαη ζήκεξα είλαη έλαο αγώλαο πνπ έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιύ ηηο θνκκαηηθέο θαη θξαμηνληζηηθέο δηαθνξέο. Δίλαη έλαο αγώλαο δσήο θαη ζαλάηνπ γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Αδέρφια φοιτητές και φοιτήτριες Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΝΑΣΑΣΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΛΕΙ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ Α ΔΩΟΤΜΕ ΣΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΜΑ ΠΑΡΟΝ..Π. 4

5 5

6 6

7 7

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Θπξίεο θαη Θύξηνη ΟΚΗΙΗΑ ΔΠΔΣΔΗΟΤ 28 ης ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 1940 ΑΛΣΗΛΑΤΑΡΥΟΤ ε.α. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 27 Οκτ 2011 Δάλ πηνζεηνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. Ενύκε κέζα ζε ηζηκεληέληεο κεηξνπόιεηο ηνπ πνιηηηζκνύ ζαο, εθηεινύκε πεηζήληα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ seke2012.blogspot.gr seke.eydap@gmail.com. Οθηώβξηνο, 2013 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ Είκαη ν Κώζηαο Λπκπέξεο, εξγαδόκελνο ζηελ ΕΤΔΑΠ από ην 1995. Εξγάδνκαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα