«ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΓΤΜΝΑΗΑ ΛΤΚΔΗΑ «ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ Σν Φεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλερίδεη θαη θέηνο ην πξόγξακκα εηδηθώλ πξνβνιώλ γηα καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ γίλνληαη ηηο πξσηλέο ώξεο θαζεκεξηλά ζην «ΟΛΤΜΠΗΟΝ», πιαηεία Αξηζηνηέινπο 10, ζηε Θεζζαινλίθε. Οη πξνηεηλόκελεο ηαηλίεο έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπηηξνπή Έγθξηζεο Καηαιιήισλ Θεακάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο. Οη ηαηλίεο πνπ πξνβάιινληαη γηα ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ είλαη νη εμήο: Ο Δξαιπεηικόρ Κύπιορ Λαζάπ θελ: Philippe Falardeau, Καλαδάο 2011 Γηάξθεηα 94 Ο Μπαζίξ Λαδάξ είλαη έλαο κεηαλάζηεο από ηελ Αιγεξία, πνπ θαιείηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ δάζθαιν δεκνηηθνύ πνπ πέζαλε κε ηξαγηθό ηξόπν. Κη ελώ ηα παηδηά πξνζπαζνύλ λα μεπεξάζνπλ ηελ έιιεηςε ηνπ δαζθάινπ ηνπο, θαλείο ζην ζρνιείν δελ γλσξίδεη ην παξειζόλ ηνπ Μπαζίξ θη όηη αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα απειαζεί όζν θαη γηα ην ξεαιηζκό ηεο αιιά θπξίσο γηα ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάγλσζεο πνπ καο επηηξέπεη

2 VITUS θελ:φξέληη Μ. Μηνύξεξ, Γεξκαλία Γηάξθεηα 100 Ο Vitus είλαη έλα παηδί ζαύκα έρνληαο κνπζηθό ράξηζκα θαη ηαπηόρξνλα καζεκαηηθή ζθέςε πνπ ζα δήιεπαλ πνιινί επηζηήκνλεο. Οη γνλείο ηνπ βιέπνπλ ζε εθείλνλ ηα όλεηξα ηνπο λα πξαγκαηνπνηνύληαη θαη ειπίδνπλ πσο ζα ζηαδηνδξνκήζεη σο ζνιίζηαο ηνπ πηάλνπ. Σν 12ρξνλν παηδί όκσο έρνληαο θνπξαζηεί από ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ γύξσ ηνπ αιιά θαη από ην γεγνλόο ηεο «θαηάξαο» πνπ θνπβαιά θαη πνπ ηνλ θαηαδηθάδεη ζε έιιεηςε κηαο θπζηνινγηθήο παηδηθήο ειηθίαο, ζα απνθαζίζεη, λα πάξεη ηε δσή ζηα ρέξηα ηνπ. Δηζη δξαπεηεύεη από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ θαη δεη κηα θξπθή δεύηεξε δσή πνπ ηνλ θάλεη επηπρηζκέλν. ΠΔΣΧΝΣΑ ΣΑ ΣΤΦΛΑ θελ:μπεξλη Εάιηλγθ, Γεξκαλία 2004 Γηάξθεηα 87 Μία ζπγθηλεηηθή αιιά θαη ρηνπκνξηζηηθή ηαηλία από ηνλ θόζκν ησλ ηπθιώλ, πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή ηζηνξία γηα ηελ πξώηε αγάπε θαη ηελ εθεβεία. Μία επαίζζεηε αλαθνξά ζην θνπξάγην θαη ζην πώο λα ηξαβάο ην δηθό ζνπ δξόκν.

3 ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΗ ΒΑΗΛΖ θελ: Juha Wuolijoki, Φηλιαλδία 2007 Γηάξθεηα 80 Μηα ρξηζηνπγελληάηηθε ηαηλία γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα, πνπ έθαλε ξεθόξ εηζηηεξίσλ όισλ ησλ επνρώλ ζηε Φηλιαλδία Ζ πξώηε ηαηλία ζηελ ηζηνξία ηνπ παγθόζκηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία ηνπ Ατ Βαζίιε. Kauwboy Σο παιδί με ηην Καλιακούδα θελ: Boudewijn Koole, Οιιαλδία 2012 Γηάξθεηα 81 Μηα κέξα, ν δεθάρξνλνο Γηόγην θέξλεη ζπίηη κηα κηθξή θαξαθάμα. Θα πξέπεη λα ηελ θξύςεη από ηνλ παηέξα ηνπ, πνπ δελ ζέιεη λα ρεη πνπιηά ζην ζπίηη. Κάζε ηξεηο θαη ιίγν ηειεθσλεί ζηα θξπθά ζηε κεηέξα ηνπ, αιιά δελ ηεο ιέεη γηα ηνλ θαηλνύξγην ηνπ θίιν. Θέιεη λα ηεο θάλεη έθπιεμε γηα ηα γελέζιηά ηεο, πνπ πιεζηάδνπλ. Ο παηέξαο ηνπ είλαη άηεγθηνο: δελ πξέπεη λα γηνξηάδνπκε ηα γελέζιηα θάπνηνπ όηαλ απηόο δελ είλαη παξώλ. Ο Γηόγην ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο κε ηνλ παηέξα ηνπ, πνπ είλαη πνιύ θπθινζπκηθόο. Μέζα από ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ κε ην πνπιί θαη κε ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα πνπ δηαζέηνπλ κόλν ηα παηδηά, ν Γηόγην βξίζθεη έλαλ ηξόπν λα καιαθώζεη ηελ θαξδηά ηνπ παηέξα ηνπ..

4 ISDRAKEN θελ: Martin Högdahl, νπεδία 2012 Μηα πεξηπέηεηα γηα ηνλ Μηθ, 11 ρξνλώλ, πνπ ςάρλεη λα βξεη θαηλνύξγην ζπίηη. Ο Μηθ ην ζθάεη απ ην ζπίηη ηνπ ζηελ πιάηε ελόο δξάθνπ από πάγν, κπιέθεη ζε κηα επηρείξεζε κε γάηεο, γίλεηαη θίινο κε η αδέιθηα Μπελγθη θαη Μπέξηηι, εξσηεύεηαη γηα πξώηε θνξά θαη ηειηθά βξίζθεη ην δξόκν ηνπ. PERSEPOLIS θελ:μ.αηξαπί, Γαιιία 2007 Γηάξθεηα 96 Ζ ελληάρξνλε Μάξηδη κεγαιώλεη ζε κηα πξννδεπηηθή νηθνγέλεηα ζηελ Σερεξάλε ηνπ 78, ηελ πεξίνδν ηεο αλαηξνπήο ηνπ άρε θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαλαηηζκνύ ηεο Ηζιακηθήο επαλάζηαζεο. Με ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ Ηξάλ Ηξάθ, νη γνλείο ηεο ηελ ζηέιλνπλ γηα ζπνπδέο ζηελ Βηέλλε. Θα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηεο ύζηεξα απν ρξόληα, γηα λα θαηαιήμεη ηειηθά ζην Παξίζη ην Μεηαθνξά ηνπ νκώλπκνπ best- seller θόκηθ. Δμαίξεηε παξαγσγή.

5 μύπνη: Ζ Καηαζηποθή μιαρ Κοζμοπολίηικηρ Πόληρ, ηζηνξηθό ληνθηκαληέξ ηεο Μαξίαο Ζιίνπ Γηάξθεηα:86 Μέζα από ζπάλην αξρεηαθό θσηνγξαθηθό θαη θηλεκαηνγξαθηθό πιηθό από Ακεξηθή θαη Δπξώπε, ην νπνίν ζηαρπνινγήζεθε θαη ζπληεξήζεθε από ηε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία Πξσηέαο, ε ζθελνζέηηδα Μαξία Ζιηνύ, ν ηζηνξηθόο ζύκβνπινο Αιέμαλδξνο Κηηξνέθ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο μεδηπιώλνπλ κηα ζπλαξπαζηηθή ηζηνξία, ζε έλα ληνθηκαληέξ πνπ πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζην Μνπζείν Μπελάθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Πώο ήηαλ ε θνζκνπνιίηηθε κύξλε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα; Πώο δνύζαλ νη Έιιελεο δίπια ζηηο άιιεο θνηλόηεηεο; Γηαηί ήηαλ ηόζν κνλαδηθό απηό ην ιηκάλη ηεο Μεζνγείνπ πνπ αθόκε θαη ζήκεξα, 90 ρξόληα κεηά ηελ Καηαζηξνθή, ζπλδέεηαη κε ηε ραξά ηεο δσήο γηα ηα θαιά ρξόληα θαη ηνπο ζξήλνπο γηα ηελ Καηαζηξνθή πνπ ήξζε μαθληθά ηνλ επηέκβξην ηνπ 1922; Σν ληνθηκαληέξ δίλεη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, εζηηάδνληαο ζε άγλσζηεο εηθόλεο ηεο κύξλεο πνπ απνθαιύπηνπλ ηε ζπλύπαξμε αλζξώπσλ από δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο θαη ζξεζθείεο, ηε ραξά ηεο δσήο θαη ηελ θαηαζηξνθή. ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΠΑΛΟΝΗ / ΑΠΡΟ ΑΛΟΓΟ θελ: Αικπέξη Λακνξίο, Γαιιία Γηάξθεηα 78 "Σν θόθθηλν κπαιόλη "είλαη κηα καγηθή ηζηνξία γηα ηε θηιία αλάκεζα ζε έλα κηθξό αγόξη θαη έλα κπαιόλη, κε θόλην ην Παξίζη ηεο δεθαεηίαο ηνπ Έλα αγόξη, θαζώο ηξηγπξίδεη ζηνπο δξόκνπο, βξίζθεη έλα θόθθηλν κπαιόλη δεκέλν ζε έλαλ ζηύιν. Από εθείλε ηε ζηηγκή ην κπαιόλη αθνινπζεί ην παηδί ζηνπο δξόκνπο ηνπ Παξηζηνύ, πξνθαιώληαο έθπιεμε ζε όιε ηε γεηηνληά αιιά θαη ηε θαη δήιηα ησλ θίισλ ηνπ... / ηε λόηην Γαιιία, έλα εληππσζηαθό άζπξν άινγν εγείηαη κηαο άγξηαο αγέιεο πνπ δελ αθήλεη θαλέλαλ άλζξσπν λα ηελ πιεζηάζεη. Σν άζπξν άινγν, ρσξίο λα ράζεη ίρλνο από ηελ ππεξεθάλεηα ηνπ, επηηξέπεη κόλν ζηνλ κηθξό ςαξά Φνιθό λα ην δακάζεη θαη λα αλέβεη ζηε

6 ξάρε ηνπ. Έηζη μεθηλά κηα ππέξνρε θηιία αλάκεζα ζην αγόξη θαη ην όκνξθν άγξην άινγν. Μαδί αλαδεηνύλ ηελ ειεπζεξία πνπ νη άιινη άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα ηνπο ζηεξήζνπλ. ΣΖ ΝΤΥΣΑ ΠΟΤ Ο ΦΔΡΝΑΝΣΟ ΠΔΟΑ ΤΝΑΝΣΖΔ ΣΟΝ ΚΧΝΣΑΝΣΗΚΟ ΚΑΒΑΦΖ θελ: ηέιηνο Υαξαιακπόπνπινο, Διιάδα 2007 Γηάξθεηα 90 Έλαο Έιιελαο λαπηηθόο, ν Βαζίιεο Καπόπνπινο, απνθαιύπηεη όηη έγηλε κάξηπξαο ηεο ζπλάληεζεο Φεξλάλην Πεζζόα θαη Κσλζηαληίλνπ Καβάθε πάλσ ζην ππεξσθεάλην αηνύξληα, ην νπνίν ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1929 απέπιεπζε από ηελ Σεξγέζηε πξνο ηελ Ακεξηθή. ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΚΗΚΖ ΓΖΜΟΤΛΑ Νηνθηκαληέξ, Έγρξ., Γηάξθεηα 59 Ζ Κηθή Γεκνπιά κηιάεη γηα ηνλ έξσηα, ηνλ ζάλαην θαη ηελ πνίεζε ζην ληνθηκαληέξ ηεο Καηεξίλαο Παηξώλε. Ση παξαπάλσ, άξαγε, ζα είρε λα εμνκνινγεζεί γηα ηελ ηέρλε ηεο, ηνλ έξσηα, ηνλ θόβν ηνπ ζαλάηνπ, απ όζα δηνρεηεύεη ζην έξγν ηεο εμήληα ρξόληα θνληά; Δλα σξηαίν ληνθηκαληέξ ρσξίο ζηνιίδηα, ρσξίο καξηπξίεο ηξίησλ θαη κ' ειάρηζηα εμσηεξηθά πιάλα, κε ηελ θάκεξα πξνζεισκέλε ζην πξόζσπν ηεο πνηήηξηαο πνπ, κ' έλα ηζηγάξν κνλίκσο ζην ρέξη, κηιάεη, ζηνράδεηαη, νλεηξνπνιεί. Η.ΜΟΡΑΛΖ Ένα Νηοκιμανηέπ ηος ηέλιος Υαπαλαμπόποςλος για ηη Εωή και ηο Έπγο ηος Νηνθηκαληέξ,Έγρξ., Γηάξθεηα 80 Από ηνλ κεζνπόιεκν πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη κέρξη θαη ηελ πξόζθαηε δνπιεηά ηνπ, πνπ έδεημε ην Γελάξε ηνπ 2004, ν Γηάλλεο Μόξαιεο, αξηζκεί εβδνκήληα ρξόληα ζπλερνύο παξνπζίαο ζηνλ ρώξν ηεο Σέρλεο. Γεκηνπξγόο πνπ βάδηζε καδί κε ηελ πεξίθεκε γεληά ηνπ '30,πνπ ζπλέρηζε ηηο κνξθηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνύ αηώλα,

7 αιιά θαη δάζθαινο πνπ από ην εξγαζηήξη ηνπ ζηελ Καιώλ Σερλώλ πέξαζαλ νη ζεκαληηθόηεξνη Έιιελεο εηθαζηηθνί. Μηα ηαηλία γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θαιιηηέρλε πνπ ππνγξάθεη Η. Μόξαιεο. Ο ΝΔΑΡΟ ΚΤΡΗΟ ΑΝΣΔΡΔΝ/YOUNG ADERSEN θελ:ηέθαλ Υάνππη., Διβεηία 2006 Γηάξθεηα 105 Ζ ζθιεξή πεξίνδνο ηεο εθεβείαο ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Αληεξζελ όπσο ν γλσζηόο ζπγγξαθέαο ηελ αθεγείηαη ζηε λνζνθόκα ηνπ ιίγεο ώξεο πξηλ πεζάλεη. Ο δάζθαινο ηνπ λεαξνύ Αληεξζελ πξνζπαζεί λα θαηαζηείιεη ηελ θαληαζία ηνπ όκσο δίρσο απνηέιεζκα. Ο ήξσαο μεπεξλά ηελ ηπξαλλία ηνπ θαη αλαγλσξίδεηαη ηειηθά σο ζπγγξαθέαο. Μία εζληθή παξαγσγή ηεο Γαλίαο γηα ηα 200 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ κεγάινπ Γαλνύ ζπγγξαθέα.. ΦΗΛΗΑ ΔΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Διιεληθά ελάξην θελνζεζία: Βαζίιεο Λνπιέο. Γηάξθεηα 115 ιεπηά, έγρξσµν, Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δβξατθνύ Μνπζείνπ Διιάδνο Πέληε παηδηά πνπ κεγάισζαλ απόηνκα. Ζ Ρνδίλα, ν ήθεο, ε Δπηπρία, ε έιιπ θαη ν Μάξηνο πέξαζαλ ηε δσή ηνπο θνπβαιώληαο πάληα καδί ηε κλήκε ρηιηάδσλ παηδηώλ. Δθείλσλ πνπ δελ πξόιαβαλ πνηέ λα κεγαιώζνπλ. Ζ ηαηλία παξαθνινπζεί απηά ηα πξόζσπα από ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ζήκεξα, θέξλνληαο ζην θσο πνιύηηκα πξνζσπηθά ηνπο ληνθνπκέληα έλα παηδηθό εκεξνιόγην, θσηνγξαθίεο θαη νηθνγελεηαθά θηικάθηα ηεθκήξηα κηαο νιόθιεξεο επνρήο. Παξάιιεια, ζθηαγξαθείηαη ε δσή ησλ Δβξατθώλ θνηλνηήησλ ηεο Διιάδαο πξηλ ηνλ Πόιεκν θαη απνθαιύπηνληαη ζπάληεο εηθόλεο ηεο θαηερόκελεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, κέζα από θηλεκαηνγξαθηθά αξρεία, εξαζηηερληθέο ηαηλίεο Γεξκαλώλ ζηξαηησηώλ θαη παξάλνκεο ιήςεηο Διιήλσλ παηξησηώλ.

8 ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΝΟΡΑ θελ: Arnd Watcher, USA 2009 Γηάξθεηα 70 Tν ληνθηκαληεξ παξαθνινπζεί ηέζζεξηο Μαξνθηλνύο θαη ηέζζεξηο Ακεξηθαλνύο θνηηεηέο θαζώο ηαμηδεύνπλ καδί κέζα ζην Μαξόθν, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαθαιύςνπλ ην δηαθνξεηηθό, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαθαιύςνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. Με νκαδηθά ηαμίδηα θαη εηιηθξηλείο ζπδεηήζεηο, νη θνηηεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο πεξίπινθεο επηπηώζεηο ησλ ππνηηζέκελσλ πνιηηηζκηθώλ ζπγθξνύζεσλ αλάκεζα ζην Ηζιάκ θαη ζηελ Γύζε. Σν ρηνύκνξ, ε εηιηθξίλεηα θαη ε ζέιεζε θέξλεη ηνπο αλζξώπνπο πην θνληά θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη δηαιύνπλ ηα ζηεξεόηππα πνπ ππνβόζθνπλ Ο ΛΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ θελ: Σνκ Υνύπεξ, Βξεηαλία Απζηξαιία 2010 Γηάξθεηα:118 Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, βαζηιηά Γεσξγίνπ ηνπ 5νπ θαη ηε ζθαλδαιώδε παξαίηεζε ηνπ βαζηιηά Δδνπάξδνπ ηνπ 8νπ, ν Μπέξηη, πνπ ππνθέξεη από κηα εμνπζελσηηθή δπζθνιία ζηελ νκηιία ζε όιε ηνπ ηε δσή, γίλεηαη μαθληθά βαζηιηάο: είλαη ν λένο βαζηιηάο Γεώξγηνο ν 6νο ηεο Αγγιίαο. Με ηε ρώξα ηνπ λα βξίζθεηαη ζηα πξόζπξα πνιέκνπ, ε ζύδπγόο ηνπ Διηζάβεη θαλνλίδεη γηα ηνλ άληξα ηεο έλα ξαληεβνύ κε έλαλ εθθεληξηθό ινγνζεξαπεπηή, ηνλ Λάηνλει Λνγθ. Ύζηεξα από έλα δύζθνιν μεθίλεκα, νη δπν άλδξεο αθνινπζνύλ κηα αλνξζόδνμε κέζνδν ζεξαπείαο θαη κηα ζεκαληηθή θηιία γελληέηαη αλάκεζά ηνπο.

9 ΣΟ ΜΑΓΑΕΗ ΣΧΝ ΘΑΤΜΑΣΧΝ θελ:εαθ Υεικ, USA 2007 Γηάξθεηα 93 Ζ Μνιη Μαρόλετ είλαη ε δηεπζύληξηα ηνπ «Mr. Magorium's Wonder Emporium», ηνπ πην θαληαζηηθνύ θαηαζηήκαηνο παηρληδηώλ ζην θόζκν. Οηαλ ν εθθεληξηθόο θύξηνο Μαγθόξηνπκ, ν νπνίνο ηπραίλεη λα είλαη 243 εηώλ θαη ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθήλεη ην καγαδί ζηε Μόιη κηα ζθνηεηλή θαη δπζνίσλε αιιαγή ζεκεηώλεηαη ζην θαηάζηεκα ΣΟ ΓΔΝΣΡΟ ΠΟΤ ΦΗΘΤΡΗΕΔ θελ:ενπιη Μπεηξνπηζέιη, Γαιιία 2010 Γηάξθεηα 100 Όηαλ ν Πίηεξ πεζαίλεη από θαξδηαθή πξνζβνιή, ε γπλαίθα θαη ηα ηέζζεξα παηδηά ηνπ πξνζπαζνύλ λα μαλαβξνύλ ηνπο ξπζκνύο ηνπο ζηελ αξαηνθαηνηθεκέλε επαξρία Κνπίλζιαλη ηεο Απζηξαιίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε κηθξή ηκόλ πηζηεύεη όηη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ παηέξα ηεο κέζα από ηα θύιια ηνπ ηεξάζηηνπ δέληξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. ΣΟ ΚΤΜΑ θελ.:νηέληο Γθάλζει., Γεξκαλία 2008 Γηάξθεηα 101 Όηαλ ζπλεηδεηνπνηεί όηη νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο πξνθαινύλ αθόξεηε αλία ζηνπο καζεηέο ηνπ, έλαο λεαξόο θαζεγεηήο πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ελόο ηδηόηππνπ πεηξάκαηνο, πνπ πξνβιέπεη ζπγθξόηεζε κηαο ειίη κε κπζηηθνύο θώδηθεο, ζθιεξή πεηζαξρία θαη πςεινύο ζηόρνπο. Οη καζεηέο ζα νδεγήζνπλ ην πείξακα ζε απόιπηε επηηπρία θαη, ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ, ζα αξρίζνπλ λα ππνθύπηνπλ ζηελ δηαθξηηηθή γνεηεία ηνπ θαζηζκνύ. Ζ ηαηλία είλαη κηα κεηαθνξά απν ην νκώλπκν best seller ηνπ Σνλη ηξάζεξ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ αθεγήζεθε έλα πξαγκαηηθό πεξηζηαηηθό ζε ζρνιείν ηνπ

10 Πάιν Αιην ηεο Καιηθόξληα ηνλ Απξίιην ηνπ THANK YOU FOR SMOKING θελ:σδαηζνλ Ραηηκαλ, ΖΠΑ 2005 Γηάξθεηα 93 Ο Νίθ Σείινξ είλαη πεηπρεκέλνο ινκπίζηαο (θάηη ζαλ δεκνζηνζρεηίζηαο) γηα ηηο κεγάιεο εηαηξείεο θαπλνύ. Δίλαη επίζεο ρσξηζκέλνο γνληόο κε έλα γην πνπ ζέιεη λα κάζεη πεξηζζόηεξα γηα ηνλ παηέξα ηνπ θαη λα ληώζεη ππεξήθαλνο γηα απηόλ. Πάλσ ζηελ αθκή ηεο επηηπρίαο ηνπ ν Νηθ απνθηά ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε θαη γίλεηαη απξόζεθηνο. Ζ ηαηλία θαηαθέξεη ελαληίνλ ηνπ παξαλνηθνύ πνιέκνπ θαηά ηνπ ηζηγάξνπ κε ην επηρείξεκα ηεο αλάγθεο γηα δηαηήξεζε κηαο ζηνηρεηώδνπο ειεπζεξίαο βνύιεζεο θαη επηινγήο.

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ, ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ, ΣΖΝ ΠΟΗΖΖ, ΣΖΝ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΔ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ 1 Ο ΓΔΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah.

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Σήκεξα δελ ζα κηιήζσ γηα ηνπο λεθξνύο καο ζηε Shoah. Αλ ήηαλ λα ην θάλσ, αθνινπζώληαο κηαλ εβξατθή παξάδνζε, απιά ζα δηάβαδα 50.000 νλόκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα