: ENM et EJTN. : Paris (France)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ENM et EJTN. : Paris (France)"

Transcript

1 Φορέας Υλοποίησης : ENM et EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Paris (France) Ηµεροµηνία : 19-20/10/2010 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : L execution des decisions civiles dans l espace judiciaire europeen : Μαντζιάρας Άγγελος Πρωτοδίκης Σχόλια Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2010 έλαβε χώρα στο Παρίσι συνάντηση (reunion) σεµινάριο µε γενικό τίτλο «Η εκτέλεση των αστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο» (Execution of civil decisions in the European judicial area / L exécution des décisions civiles dans l espace judiciaire européen). Το σεµινάριο συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό ίκτυο Κατάρτισης ικαστών (European Judicial Training Network (EJTN) / Reseau Europeen de Formation Judiciaire (REFJ) - και τη γαλλική Εθνική Σχολή ικαστών (Ecole Nationale de la Magistrature), φιλοξενήθηκε στην έδρα της τελευταίας στο Παρίσι (Paris Ecole Nationale de la Magistrature, 8, rue Chanoinesse Paris - οι δε γλώσσες των εργασιών του ήταν η αγγλική και η γαλλική. Οι συµµετέχοντες εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κρατών ήταν 20, δικαστές οι περισσότεροι, όλων των βαθµίδων, ή διδάσκοντες σε εθνικές σχολές δικαστών. Ορισµένες χώρες εκπροσωπήθηκαν από περισσότερα του ενός πρόσωπα (Γερµανία 4, Γαλλία 3, Ουγγαρία 2, Πορτογαλία 2), τη δε χώρα µας εκπροσώπησε ο υπογράφων την παρούσα έκθεση. Ο τίτλος του σεµιναρίου ήταν γενικός σε σχέση µε τα θέµατα που αναπτύχθηκαν και που κατ ανάγκην, ενόψει της µόλις 10ωρης συνολικά διάρκειάς του, ήταν σαφώς ειδικότερα. Συγκεκριµένα, την πρώτη ηµέρα, µετά από µια σύντοµη παρουσίαση των γενικών και πιο πρόσφατων δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού ικτύου Κατάρτισης ικαστών (στο εξής : ίκτυο) από την συνδιοργανώτρια εκπρόσωπο του ικτύου, κ.

2 Benedetta Vermiglio, το λόγο πήρε η κ. Karima Zouaoui, Γαλλίδα δικαστής, υπεύθυνη προγραµµάτων επιµόρφωσης του Υπουργείου ικαιοσύνης, για να αναπτύξει την εισήγησή της µε θέµα τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης της δικαστικής συνεργασίας σε θέµατα αστικού δικαίου και τις σχετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό (γαλλικό) επίπεδο. Η εισηγήτρια επεσήµανε ότι, προς επίτευξη του στόχου αυτού, δηλαδή της ενίσχυσης της δικαστικής συνεργασίας, όπως αποτυπώνεται και αναλύεται στους επιµέρους στόχους στο άρ. 2 του Κανονισµού 743/2002 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 1, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ψηφιστεί δώδεκα (12) Κανονισµοί µεταξύ των ετών 1989 και 2000 και έχουν υιοθετηθεί προγράµµατα χρηµατοδότησης των εκπαιδευτών των επιµορφούµενων δικαστών ( trainers of trainees ), έχουν δε δηµιουργηθεί δύο δίκτυα για τη διάδοση και διακίνηση των νοµικών γνώσεων και πληροφοριών, ένα µε αντικείµενο το ουσιαστικό αστικό δίκαιο των κρατών µελών και ένα µε αντικείµενο τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων σε υποθέσεις αστικού δικαίου. Τονίστηκε στο σηµείο αυτό ότι µε την ύπαρξη των δύο αυτών δικτύων και την τυχόν δηµιουργία και άλλων στο µέλλον ανακύπτει η ανάγκη συν-οργάνωσης και εναρµόνισης αυτών µεταξύ τους, προς αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους και ουσιαστική συνεργασία των εθνικών δικαστηρίων. Για να καταδειχθεί η αναγκαιότητα αυτή µε τρόπο εναργέστερο αναφέρθηκε ότι κατά τις εργασίες για την υιοθέτηση του Προγράµµατος της Στοκχόλµης 2 διαπιστώθηκε πως ο αριθµός των εµπλεκόµενων µε τη λειτουργία των δικαστηρίων προσώπων στον ευρωπαϊκό χώρο, που αποτελούν αντικείµενο δέκτες της κατάρτισης στα θέµατα του αστικού δικαίου και της συνεργασίας των δικαστηρίων στον τοµέα αυτό (δικαστές, εισαγγελείς, δικαστικοί γραµµατείς µη συµπεριλαµβανοµένων δηλαδή των δικηγόρων), ανέρχεται σε άτοµα! Βασικές δύο επιδιώξεις του Προγράµµατος της Στοκχόλµης, όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία, είναι η διάδοση της γνώσης των δυνατοτήτων και των εργαλείων που το ουσιαστικό δίκαιο παρέχει προς τέτοιου είδους συνεργασία καθώς και η υπέρβαση των δικονοµικών διαφορών των εθνικών έννοµων τάξεων. Εκθέτοντας τη γαλλική εµπειρία στο θέµα αυτό η εισηγήτρια ανέφερε ότι κατ αρχάς για την προώθηση της κατάρτισης των δικαστών υπάρχει στενή συνεργασία Υπουργείου και Εθνικής Σχολής ικαστών και ότι βασική διαπίστωσή τους είναι η ύπαρξη σηµαντικού κενού γνώσης στους περισσότερους δικαστές ως 1 Κανονισµός 743/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, που θεσπίζει ένα γενικό κοινοτικό πλαίσιο δραστηριοτήτων προς διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε θέµατα αστικού δικαίου. 2 Το πολυετές «Πρόγραµµα Στοκχόλµης» αντικαθιστά τα αντίστοιχα προκάτοχα του Τάµπερε ( ) και της Χάγης ( ) και θα ισχύει για την περίοδο Ουσιαστικά, και υπό το φως των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, που δηµιουργεί νέα δεδοµένα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, θα διέπει τις δράσεις της Ε.Ε. στον τοµέα Ελευθερίας, Ασφάλειας και ικαιοσύνης και, σύµφωνα µε το περιεχόµενο του, έχει ως επίκεντρο τη δηµιουργία µιας ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης που υπηρετεί τον πολίτη. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. βλ. επίσης Σπ. Μακρή, Το ευρωπαϊκό αστικό δικονοµικό δίκαιο µπροστά σε νέες προκλήσεις, ΕΠολ 4/2010, σελ. 479 επ.

3 προς τα θέµατα αυτά, της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό οργανώνεται ετησίως ένα µετεκπαιδευτικό επιµορφωτικό επί του θέµατος 5ήµερο και ακολουθούν δύο συναντήσεις των εκπαιδευτών µε τους µετεκπαιδευόµενους εντός του ίδιου έτους, για παρακολούθηση της αφοµοίωσης των νέων γνώσεων. Παρατηρείται ωστόσο ότι ο φόρτος της εργασίας των δικαστών είναι τόσος ώστε συζητείται η λύση της ανά µήνα ή 2µηνο ενηµέρωσης των δικαστών στο χώρο εργασίας τους, στα δικαστήρια όλων των βαθµών, αντί της οργάνωσης ιδιαίτερων µετεκπαιδευτικών επιµορφωτικών συναντήσεων. Επίσης η εµπειρία δείχνει ότι, σε πρακτικό επίπεδο, είναι πλέον σκόπιµη η παράλληλη επιµόρφωση δικαστών και δικηγόρων, προς ευχερέστερη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων, δεδοµένου ότι και οι δύο αυτές οµάδες νοµικών αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες στην εφαρµογή του ισχύοντος δικαίου και στην απονοµή της δικαιοσύνης. Ακόµη προτείνεται η εισαγωγή του «δικαίου της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη» στο πρόγραµµα σπουδών τόσο των νοµικών σχολών όσο και την σχολών δικαστών, καθώς και η συµπερίληψή του στην εξεταστέα ύλη αυτών. Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της, η κ. Zouaoui ανέφερε ότι σε επίπεδο κείµενου δικαίου µετράµε ήδη δέκα έτη ισχύος των σχετικών, δικονοµικής φύσης, κανόνων, που, ανεξάρτητα από το µικρό βαθµό αφοµοίωσής τους από τους δικαστές, έχουν, σε επίπεδο ρυθµιστικό, εξαντλήσει το δυναµικό τους και τίθεται πλέον ζήτηµα µετάβασης από τη δικονοµική ενοποίηση στην ευρύτερη ενοποίηση του ουσιαστικού δικαίου («βρισκόµαστε στα όρια του exequator», όπως χαρακτηριστικά είπε), που όµως αποτελεί ζήτηµα νοµοθετικό. Αντίστοιχα µε την εξέλιξη αυτή, η οποία πρέπει να παρακολουθείται στενά από το εκπαιδευτικό σύστηµα των δικαστών, ανακύπτει πια η ανάγκη χρήσης εκπαιδευτικών εργαλείων, συντονισµού των δικτύων επιµόρφωσης (έγινε λόγος για «οµοσπονδιοποίηση των δικτύων»), διακρατικής συνεργασίας προς κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αξιοποίησης των διατιθέµενων για το σκοπό αυτό ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και αυτόνοµης χρηµατοδότησης. Περαιτέρω, επιβάλλεται και πρέπει στις µέρες µας πια να θεωρείται δεδοµένη η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, προς ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη συνεργασία των κρατικών φορέων εκπαίδευσης, που, πρακτικά είναι τα «σηµεία επαφής εκπαιδευτές» ( points de contact de formation ) σε κάθε εθνική σχολή δικαστών 3, µε απώτερο στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 3 Επισηµάνθηκε ότι τα points de contact του ικτύου, που, κατά κανόνα είναι δικαστές, δεν συµπίπτουν µε τα points de contact de formation, που έχουν αρµοδιότητα εκπαιδευτή στις εθνικές σχολές δικαστών, αλλά διατυπώθηκε η άποψη ότι θα ήταν σκόπιµο στο µέλλον οι δύο αυτές ιδιότητες να συµπίπτουν.

4 Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Nicole Cochet, εκπρόσωπος του Υπουργείου ικαιοσύνης, για να αναπτύξει το θέµα : «Αµοιβαία αναγνώριση, αµοιβαία εµπιστοσύνη, προσέγγιση των δικαίων : ποιο το µέλλον για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου;». Η κ. Cochet ξεκίνησε επισηµαίνοντας ότι η έννοια του «ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου», που εµφανίστηκε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (7 Φεβρουαρίου 1992), είναι πολύ νεότερη από τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο του ουσιαστικού δικαίου, ο οποίος εµφανίστηκε ήδη µε τη δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υπήρξε δε η ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου αναπόφευκτη συνέχεια και συνέπεια της ενοποίησης του ευρωπαϊκού δικαίου. Η εισηγήτρια εξήρε το ρόλο των δικαστών, ως των κατ ουσίαν φορέων της ενοποίησης του δικαστικού χώρου στην Ευρώπη, πρόσφατους σταθµούς στην οποία (ενοποίηση) υπήρξαν τα λεγόµενα «Προγράµµατα» της Χάγης 4 και της Στοκχόλµης 5, που απώτερο στόχο έχουν τη διευκόλυνση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι, µέσω της, κατά το δυνατόν ανεµπόδιστης δικονοµικά κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων µεταξύ των εθνικών έννοµων τάξεων, πετυχένεται η ουσιαστική αµοιβαία αναγνώρισή τους και επισηµάνθηκε ότι, προς ακόµη πιο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, θα ήταν σκόπιµη η σταδιακή «συνεργασία», δηλ. ουσιαστικά η εναρµόνιση, εθνικών κανόνων ουσιαστικού δικαίου, ιδίως του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και ευρωπαϊκών κανόνων δικαστικής συνεργασίας, που σήµερα ουσιαστικά περιλαµβάνονται στις, θεµελιώδεις στον τοµέα αυτό, Συνθήκες Βρυξελλών Ι (Κανονισµός 44/2001) και ΙΙ (Κανονισµός 1347/2000). Κατόπιν η εισηγήτρια έθιξε το ζήτηµα αλληλεξάρτησης µεταξύ αµοιβαίας εµπιστοσύνης των έννοµων τάξεων και της αµοιβαίας αναγνώρισης των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων. ιατύπωσε την άποψη ότι η αµοιβαία εµπιστοσύνη µπορεί να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί µέσω της εκπαίδευσης των εθνικών δικαστών στα αλλοδαπά (ουσιαστικά) δίκαια. Όµως ορισµένοι παράγοντες καθιστούν πρακτικά δυσχερή έως αδύνατη αυτή την εκπαίδευση : η µεγάλη και ξαφνική επέκταση των γεωγραφικών ορίων του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, µε την είσοδο νέων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συχνά µεγάλες διαφορές µεταξύ των εθνικών κανόνων δικαίου, η αίσθηση του εθνικού δικαστή ότι αυτό το άνοιγµα στο αλλοδαπό δίκαιο συνεπάγεται αυτόµατα υποχώρηση του δικού του εθνικού δικαίου έναντι του αλλοδαπού 6, οι µεγάλες επιφυλάξεις που συχνά διατηρούν τα κράτη µέλη λόγω των ιδιαιτεροτήτων διαφορών των ρυθµίσεων των εθνικών 4 Πρόγραµµα της Χάγης : Ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επίσηµη Εφηµερίδα, C 53/1 της 3 ης Μαρτίου 2005). 5 Βλ. πιο πάνω, υποσ Πρβλ. την έννοια του forum shopping : η πρακτική του ψωνίσµατος forum, δηλ. επιλογής από το διάδικο έννοµης τάξης προς δικαστική αυτού προστασία µε κριτήριο το ευνοϊκότερο γι αυτόν κάθε φορά ουσιαστικό δίκαιο.

5 δικαίων ιδίως στα θέµατα του οικογενειακού και κληρονοµικού δικαίου. Ενόψει των δυσκολιών αυτών προβάλλει, θεωρητικά (de lege ferenda), ως λύση η ενοποίηση του δικονοµικού µάλλον, παρά του ουσιαστικού δικαίου, πράγµα που, όµως, αποτελεί προς το παρόν µη ρεαλιστική κίνηση. Έτσι, περισσότερο κοντινές στη σηµερινή πραγµατικότητα λύσεις παραµένουν κατ αρχάς η αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και η εναρµόνιση των εθνικών κανόνων ουσιαστικού δικαίου, καθώς και, σε ένα µεσοπρόθεσµο στάδιο, η θέσπιση ενός ενιαίου κοινού ευρωπαϊκού ουσιαστικού δικαίου, η προσφυγή στο οποίο, όµως, και η εφαρµογή του θα είναι προαιρετική! Πρόκειται προφανώς για µια ρηξικέλευθη πρόταση, παράδειγµα εφαρµογής της οποίας εκτέθηκε στη συνέχεια της εισήγησης της κ. Cochet, όπου επικεντρώθηκε στο δίκαιο του καταναλωτή, τοµέα του δικαίου καθαρά εξελιγµένο σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ως αποτέλεσµα εναρµόνισης εθνικών επιµέρους ρυθµίσεων, για να καταδείξει τη δυνατότητα δηµιουργίας ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου µέσω της εναρµόνισης του ουσιαστικού δικαίου. Στη διαδικασία αυτή, τόνισε, δε λησµονείται ότι στόχος παραµένει πάντα η προστασία του καταναλωτή, χωρίς η ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου να γίνεται αυτοσκοπός. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία επιτελεί διπλό ρόλο, αποτελώντας το ελάχιστο (minimale) και το µέγιστο όριο (maximale) της προστασίας : αφενός θέτει τις αρχές του δικαίου του καταναλωτή, αφετέρου ορίζει ότι τα εθνικά δίκαια δεν µπορούν να το υπερβούν σε αυστηρότητα. Αυτό πάντως που αποτελεί διαρκή πρόκληση για το δίκαιο του καταναλωτή, στο επικρατούν οικονοµικοπολιτικό σύστηµα στην Ευρώπη, είναι η ισορροπία µεταξύ αφενός προστασίας του καταναλωτή, που είναι πάντα το αδύνατο µέρος στις συναλλαγές, και ελευθερίας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη συζήτηση για θεσµοθέτηση της συλλογικής αγωγής, η οποία προέρχεται από το αγγλοσαξονικό δίκαιο, καθώς και η συζήτηση για τη διαµόρφωση ενιαίου ευρωπαϊκού «δικαίου των συµβάσεων», κάτι στο οποίο διάκεινται θετικά ιδιαίτερα τα κράτη του λεγόµενου «υπαρκτού σοσιαλισµού», που, γενικά, δέχονται µε ενθουσιασµό την οικονοµία της αγοράς, ενώ, αντίθετα, τα παλαιότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι έτοιµα ακόµη για µια τέτοια νοµοθετική µεταβολή στον τοµέα αυτό του δικαίου (δηλ. των συναλλαγών), που αποτελεί παραδοσιακά εθνικά διαµορφούµενο νοµοθετικό αντικείµενο. Προβάλλει έτσι ως µέση λύση - είπε, κλείνοντας, η κ. Cochet - η διαµόρφωση ενός συνόλου / συστήµατος κανόνων δικαίου, πέραν των εθνικών δικαίων, η προσφυγή στο οποίο και η εφαρµογή του οποίου θα είναι προαιρετική ( optionele ), ή, έστω, σε µία πρώτη φάση, η δηµιουργία µιας «εργαλειοθήκης» ( boite d outils ) απαρτιζόµενης από τις θεµελιώδεις αρχές και µεθόδους επίλυσης των διαφορών κατά τις συναλλαγές, διαθέσιµη στον κοινοτικό νοµοθέτη, ώστε αυτός να έχει συγκεκριµένο

6 σηµείο αναφοράς κατά το νοµοπαρασκευαστικό και νοµοθετικό του έργο. Παραµένει ωστόσο εκκρεµές το ζήτηµα του πεδίου ισχύος ενός τέτοιου συστήµατος κανόνων δικαίου και η σχέση του µε το, κατά περίπτωση, εσωτερικό, εθνικό δίκαιο. Έπειτα το λόγο πήρε η κ. Amelie Leclercq, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρµόδια για θέµατα ικαιοσύνης, η οποία περνώντας σε µια πιο πρακτική ενότητα του σεµιναρίου ανέπτυξε το θέµα της «Ηλεκτρονικής ικαιοσύνης» (E-justice) ειδικά δε τη χρήση της για την ανταλλαγή γνώσεων, εµπειριών και µεθόδων µεταξύ των επαγγελµατιών νοµικών - χρηστών του διαδικτύου, προς βελτίωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης και προς αύξηση του αριθµού των εκπαιδευοµένων. Η «Ηλεκτρονική ικαιοσύνη» -ανέφερε- αποτελεί πολυεθνικό πρόγραµµα δράσης που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Στοκχόλµης 7 το εκέµβριο του 2008 και προβλέπει τη δηµιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων και µηχανής αναζήτησης πληροφοριών, τη διασύνδεση/επικοινωνία των εγγεγραµµένων νοµικών επαγγελµατιών, την παροχή νοµικής βοήθειας, τη µετάφραση νοµικών κειµένων, την καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής, την εκπαίδευση επαγγελµατιών νοµικών, ακόµη και µέσω διαδικτυακής άµεσης οπτικοακουστικής επικοινωνίας ( videoconferance ) κ.ά. ηλεκτρονικές εφαρµογές. Είναι προφανές ότι το πρόγραµµα αυτό διευκολύνει και επιταχύνει όσο καµία άλλη (παραδοσιακή) µέθοδος την άµεση ανταλλαγή και διακίνηση νοµικών πληροφοριών και γνώσης, κατ ακολουθίαν δε την εκπαίδευση των δικαστών και όσων, γενικά, εµπλέκονται στη διαδικασία απονοµής της δικαιοσύνης. ιότι, χάρη στην αµεσότητα που παρέχει στην επικοινωνία, ενισχύει την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των επαγγελµατιών νοµικών, ευνοεί την εµπέδωση του ευρωπαϊκού δικαίου και την εφαρµογή του από τα δικαστήρια, ευνοεί επίσης την εξοικείωση µε το χαρακτήρα αλλοδαπότητας των υποθέσεων και, τελικά, αυξάνει την αίσθηση της ασφάλειας δικαίου των Ευρωπαίων πολιτών. Προς επίτευξη των στόχων αυτών το πρόγραµµα «Ηλεκτρονική ικαιοσύνη» εφαρµόζει µεθόδους τόσο βασικής εκπαίδευσης όσο και επιµόρφωσης όλων των επαγγελµατιών νοµικών (δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων κλπ.), µε προτεραιότητα στους εφαρµοστές του δικαίου, δηλ. τους δικαστές και τους εισαγγελείς, και αντικείµενο τόσο το ουσιαστικό όσο και το δικονοµικό δίκαιο. Η ευθύνη για την αξιοποίηση του προγράµµατος ανατίθεται, πρακτικά, αφενός στα εθνικά δικαστήρια, όσον αφορά τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους δικαστικούς υπαλλήλους, αφετέρου στους δικηγορικούς, συµβολαιογραφικούς κ.ά. συλλόγους όσον αφορά 7 Βλ. πιο πάνω, υποσ. 2.

7 τα αντίστοιχα επαγγέλµατα. Ανεξαρτήτως φορέως, ωστόσο, γενική και διαρκής µέριµνα του προγράµµατος είναι η ανοιχτή διαδικασία συνεργασίας, διαλόγου και διάδρασης των χρηστών του, µε σκοπό τη διάδοση και διάχυση των νοµικών πληροφοριών µέσω του διαδικτύου («ηλεκτρονική εκµάθηση» - e-learning ), και η συνεχής αυτοαξιολόγηση και βελτίωσή του, από τους ίδιους τους χρήστες. Πρόκειται για ένα καινούριο και πρωτότυπο εργαλείο γνώσης, ενταγµένο στους φιλόδοξους στόχους του Προγράµµατος της Στοκχόλµης, τα όρια της δυναµικής του οποίου είναι ακόµη άγνωστα. Αυτό που όµως έχει πρακτική σηµασία είναι η άµεση χρηστικότητά του για τον επαγγελµατία νοµικό και ιδίως, καθ όσον µας αφορά, για τον Ευρωπαίο δικαστή, ο οποίος µπορεί ανά πάσα στιγµή να το αξιοποιήσει, επισκεπτόµενος την ηλ.διεύθυνση (στην ελληνική γλώσσα) : https://e-justice.europa.eu/home.do?action=&lang=el. Σε συνάφεια µε την προηγούµενη εισήγηση, η τελευταία εισηγήτρια της πρώτης ηµέρας του σεµιναρίου, η κ. Martina Barcaroli, ικηγόρος Παρισιού και Ρώµης, παρουσίασε ένα αντίστοιχο διακρατικό ηλεκτρονικό πρόγραµµα / πλατφµόρµα, το «Ποινικό ίκτυο» ( Penal net ), το οποίο λειτουργεί κατά το πρότυπο της E-Justice και, παρά την ονοµασία του, δεν περιορίζεται µόνο στο ποινικό δίκαιο. Το πρόγραµµα αυτό είναι αποτέλεσµα συνεργασίας των δικηγορικών συλλόγων πέντε κρατών, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ουγγαρίας και της Ρουµανίας. ιανύει προς το παρόν περίοδο πιλοτικής λειτουργίας και ο προσανατολισµός του, όπως και της E-Justice, είναι σαφώς ψηφιακός, µε διασφάλιση των διακινούµενων πληροφοριών και προσωπικών δεδοµένων µέσω ηλεκτρονικής υπογραφής, η λειτουργικότητα της οποίας τονίστηκε επανειληµµένα από την εισηγήτρια. Κατά τη δεύτερη ηµέρα της συνάντησης σεµιναρίου, οι συµµετέχοντες χωριστήκαµε και σχηµατίσαµε τρία «εργαστήρια» ( ateliers ) και, υπό την καθοδήγηση της κ. Emmanuelle Spiteri Doffe, διδάσκουσας στη γαλλική Εθνική Σχολή ικαστών στο Bordeaux, κληθήκαµε να προτείνουµε και να διαγράψουµε τις βασικές αρχές των προγραµµάτων εκπαίδευσης των σηµερινών δικαστών σε θέµατα ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας. Από τη σύνθεση των προτάσεων των τριών οµάδων, οι οποίες δεν παρουσίαζαν αξιόλογη διαφοροποίηση µεταξύ τους, προέκυψε ότι βασικά στοιχεία στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει να είναι τα ακόλουθα : Κατ αρχάς όλοι συµφωνήσαµε ότι, πέραν της εγκύκλιας εκπαίδευσης, η επιµόρφωση είναι απαραίτητη, προς ενηµέρωση των δικαστών στο τοµέα αυτό του δικαίου που παρουσιάζει, ειδικά σήµερα, µε τη συνεχώς διευρυνόµενη διεθνικότητα των συναλλαγών, ιδιαίτερη πρακτική αξία και συνεχή εξέλιξη, ώστε να µεταδίδεται η γνώση και η

8 εµπειρία από την εφαρµογή των σχετικών κανόνων δικαίου, προς πρόληψη και αποφυγή λαθών από τους µη εξοικειωµένους δικαστές, οι οποίοι πλέον πρέπει να εµπεδώσουν το γεγονός ότι, εκτός από εθνικοί δικαστές, είναι παράλληλα Ευρωπαίοι δικαστές. Συνεπώς η επιµόρφωση πρέπει να είναι διαρκής, δηλαδή να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να είναι συντονισµένη µε τις εξελίξεις. Από όλους κρίθηκε ότι έως δύο διήµερες το πολύ ενότητες επιµόρφωσης ετησίως θα ήταν αφενός επαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες ενηµέρωσης αλλά και πρακτικά εφικτές, ενόψει του φόρτου εργασίας των δικαστών. Τονίστηκε ότι η επιφυλακτικότητα ορισµένων, που αντιµετωπίζουν την επιµόρφωση µε κάποια υπεροψία και ως επέµβαση στον προσωπικό τους γνωστικό κόσµο, έως και προσβολή της ανεξαρτησίας τους, πρέπει να ξεπεραστεί και η επιµόρφωση να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και να αφορά δικαστές όλων των βαθµών δικαιοδοσίας. Σε αυτή ενδείκνυται να συµµετέχουν δικαστές τουλάχιστον δύο διαφορετικών κρατών µελών, ώστε να εµπλουτίζεται το περιεχόµενό τους µε τη συνεισφορά γνώσεων και εµπειριών από διαφορετικές έννοµες τάξεις. Την πρωτοβουλία και την ευθύνη για την υλοποίηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων θα έχουν οι εθνικές σχολές δικαστών, οι οποίες, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους, σκόπιµο θα ήταν να διευρύνουν τον κύκλο των εκπαιδευοµένων και µε δικηγόρους, δεδοµένης της ανάµειξής τους στη διαδικασία απονοµής της δικαιοσύνης. Τέλος, επισηµάνθηκε ότι το πρόγραµµα της «Ηλεκτρονικής δικαιοσύνης» και κάθε συναφές ηλεκτρονικό πρόγραµµα, διαθέσιµο στο διαδίκτυο, διευκολύνει και επιταχύνει κατά πολύ τη διαδικασία της επιµόρφωσης, οφείλει συνεπώς να ενταχθεί στην καθηµερινότητα του σύγχρονου δικαστή. Εν κατακλείδι, επρόκειτο για ένα άρτια οργανωµένο, πλούσιο σε περιεχόµενο σε σχέση µε τη διάρκειά του, µε παράλληλο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον, σεµινάριο, που µας ενέταξε εκ νέου στην προβληµατική αφενός της µεγάλης κινητικότητας και εξέλιξης του ουσιαστικού ευρωπαϊκού δικαίου στις µέρες µας, αφετέρου της συνεχώς µεγαλύτερης ανάγκης συνεργασίας των εθνικών δικαστηρίων προς διαµόρφωση και διεύρυνση του ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, µε απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της ζωής του Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οράµατος. Αυτό που (και) για την Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών της Ελλάδας θα ήταν ίσως το πιο χρήσιµο συµπέρασµα συµβολή του σεµιναρίου είναι η ένταξη της µεθόδου της «ηλεκτρονικής εκµάθησης» ( e-learning ) στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η ανάγκη συνέχισης των προγραµµάτων διαρκούς επιµόρφωσης των δικαστών, απόφοιτων της Σχολής και συναδέλφων όλων των βαθµών δικαιοδοσίας, παράλληλα όµως και άλλων επαγγελµατιών νοµικών, ιδίως

9 των δικηγόρων, τόσο µε τη διοργάνωση τακτικών σεµιναρίων όσο και σε καθηµερινή βάση, µε τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική τεχνολογία και ιδίως το διαδίκτυο, το οποίο εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση στις επίσηµες ευρωπαϊκές και γενικά σε κάθε διαθέσιµη τράπεζα νοµικών πληροφοριών και στα προγράµµατα «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης».

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Σύμβαση αριθ. JUST/2010/JCIV/FW/0052/A4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, δηλαδή η χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στην διεκπεραίωση διαφόρων διοικητικών διαδικασιών πριν, κατά και µετά την απονοµή της δικαιοσύνης όπως π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Οδηγός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.9.2005 COM(2005)425 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 4 η ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΌΤΉΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΥ ΥΛΙΚΌΥ ΣΥΓΓΡΑΦΉ: Ιωάννα Αθανασάτου 4 η ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές 4 η ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα