: ENM et EJTN. : Paris (France)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ENM et EJTN. : Paris (France)"

Transcript

1 Φορέας Υλοποίησης : ENM et EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Paris (France) Ηµεροµηνία : 19-20/10/2010 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : L execution des decisions civiles dans l espace judiciaire europeen : Μαντζιάρας Άγγελος Πρωτοδίκης Σχόλια Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2010 έλαβε χώρα στο Παρίσι συνάντηση (reunion) σεµινάριο µε γενικό τίτλο «Η εκτέλεση των αστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο» (Execution of civil decisions in the European judicial area / L exécution des décisions civiles dans l espace judiciaire européen). Το σεµινάριο συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό ίκτυο Κατάρτισης ικαστών (European Judicial Training Network (EJTN) / Reseau Europeen de Formation Judiciaire (REFJ) - και τη γαλλική Εθνική Σχολή ικαστών (Ecole Nationale de la Magistrature), φιλοξενήθηκε στην έδρα της τελευταίας στο Παρίσι (Paris Ecole Nationale de la Magistrature, 8, rue Chanoinesse Paris - οι δε γλώσσες των εργασιών του ήταν η αγγλική και η γαλλική. Οι συµµετέχοντες εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κρατών ήταν 20, δικαστές οι περισσότεροι, όλων των βαθµίδων, ή διδάσκοντες σε εθνικές σχολές δικαστών. Ορισµένες χώρες εκπροσωπήθηκαν από περισσότερα του ενός πρόσωπα (Γερµανία 4, Γαλλία 3, Ουγγαρία 2, Πορτογαλία 2), τη δε χώρα µας εκπροσώπησε ο υπογράφων την παρούσα έκθεση. Ο τίτλος του σεµιναρίου ήταν γενικός σε σχέση µε τα θέµατα που αναπτύχθηκαν και που κατ ανάγκην, ενόψει της µόλις 10ωρης συνολικά διάρκειάς του, ήταν σαφώς ειδικότερα. Συγκεκριµένα, την πρώτη ηµέρα, µετά από µια σύντοµη παρουσίαση των γενικών και πιο πρόσφατων δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού ικτύου Κατάρτισης ικαστών (στο εξής : ίκτυο) από την συνδιοργανώτρια εκπρόσωπο του ικτύου, κ.

2 Benedetta Vermiglio, το λόγο πήρε η κ. Karima Zouaoui, Γαλλίδα δικαστής, υπεύθυνη προγραµµάτων επιµόρφωσης του Υπουργείου ικαιοσύνης, για να αναπτύξει την εισήγησή της µε θέµα τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης της δικαστικής συνεργασίας σε θέµατα αστικού δικαίου και τις σχετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό (γαλλικό) επίπεδο. Η εισηγήτρια επεσήµανε ότι, προς επίτευξη του στόχου αυτού, δηλαδή της ενίσχυσης της δικαστικής συνεργασίας, όπως αποτυπώνεται και αναλύεται στους επιµέρους στόχους στο άρ. 2 του Κανονισµού 743/2002 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 1, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ψηφιστεί δώδεκα (12) Κανονισµοί µεταξύ των ετών 1989 και 2000 και έχουν υιοθετηθεί προγράµµατα χρηµατοδότησης των εκπαιδευτών των επιµορφούµενων δικαστών ( trainers of trainees ), έχουν δε δηµιουργηθεί δύο δίκτυα για τη διάδοση και διακίνηση των νοµικών γνώσεων και πληροφοριών, ένα µε αντικείµενο το ουσιαστικό αστικό δίκαιο των κρατών µελών και ένα µε αντικείµενο τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων σε υποθέσεις αστικού δικαίου. Τονίστηκε στο σηµείο αυτό ότι µε την ύπαρξη των δύο αυτών δικτύων και την τυχόν δηµιουργία και άλλων στο µέλλον ανακύπτει η ανάγκη συν-οργάνωσης και εναρµόνισης αυτών µεταξύ τους, προς αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους και ουσιαστική συνεργασία των εθνικών δικαστηρίων. Για να καταδειχθεί η αναγκαιότητα αυτή µε τρόπο εναργέστερο αναφέρθηκε ότι κατά τις εργασίες για την υιοθέτηση του Προγράµµατος της Στοκχόλµης 2 διαπιστώθηκε πως ο αριθµός των εµπλεκόµενων µε τη λειτουργία των δικαστηρίων προσώπων στον ευρωπαϊκό χώρο, που αποτελούν αντικείµενο δέκτες της κατάρτισης στα θέµατα του αστικού δικαίου και της συνεργασίας των δικαστηρίων στον τοµέα αυτό (δικαστές, εισαγγελείς, δικαστικοί γραµµατείς µη συµπεριλαµβανοµένων δηλαδή των δικηγόρων), ανέρχεται σε άτοµα! Βασικές δύο επιδιώξεις του Προγράµµατος της Στοκχόλµης, όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία, είναι η διάδοση της γνώσης των δυνατοτήτων και των εργαλείων που το ουσιαστικό δίκαιο παρέχει προς τέτοιου είδους συνεργασία καθώς και η υπέρβαση των δικονοµικών διαφορών των εθνικών έννοµων τάξεων. Εκθέτοντας τη γαλλική εµπειρία στο θέµα αυτό η εισηγήτρια ανέφερε ότι κατ αρχάς για την προώθηση της κατάρτισης των δικαστών υπάρχει στενή συνεργασία Υπουργείου και Εθνικής Σχολής ικαστών και ότι βασική διαπίστωσή τους είναι η ύπαρξη σηµαντικού κενού γνώσης στους περισσότερους δικαστές ως 1 Κανονισµός 743/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, που θεσπίζει ένα γενικό κοινοτικό πλαίσιο δραστηριοτήτων προς διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε θέµατα αστικού δικαίου. 2 Το πολυετές «Πρόγραµµα Στοκχόλµης» αντικαθιστά τα αντίστοιχα προκάτοχα του Τάµπερε ( ) και της Χάγης ( ) και θα ισχύει για την περίοδο Ουσιαστικά, και υπό το φως των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, που δηµιουργεί νέα δεδοµένα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, θα διέπει τις δράσεις της Ε.Ε. στον τοµέα Ελευθερίας, Ασφάλειας και ικαιοσύνης και, σύµφωνα µε το περιεχόµενο του, έχει ως επίκεντρο τη δηµιουργία µιας ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης που υπηρετεί τον πολίτη. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. βλ. επίσης Σπ. Μακρή, Το ευρωπαϊκό αστικό δικονοµικό δίκαιο µπροστά σε νέες προκλήσεις, ΕΠολ 4/2010, σελ. 479 επ.

3 προς τα θέµατα αυτά, της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό οργανώνεται ετησίως ένα µετεκπαιδευτικό επιµορφωτικό επί του θέµατος 5ήµερο και ακολουθούν δύο συναντήσεις των εκπαιδευτών µε τους µετεκπαιδευόµενους εντός του ίδιου έτους, για παρακολούθηση της αφοµοίωσης των νέων γνώσεων. Παρατηρείται ωστόσο ότι ο φόρτος της εργασίας των δικαστών είναι τόσος ώστε συζητείται η λύση της ανά µήνα ή 2µηνο ενηµέρωσης των δικαστών στο χώρο εργασίας τους, στα δικαστήρια όλων των βαθµών, αντί της οργάνωσης ιδιαίτερων µετεκπαιδευτικών επιµορφωτικών συναντήσεων. Επίσης η εµπειρία δείχνει ότι, σε πρακτικό επίπεδο, είναι πλέον σκόπιµη η παράλληλη επιµόρφωση δικαστών και δικηγόρων, προς ευχερέστερη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων, δεδοµένου ότι και οι δύο αυτές οµάδες νοµικών αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες στην εφαρµογή του ισχύοντος δικαίου και στην απονοµή της δικαιοσύνης. Ακόµη προτείνεται η εισαγωγή του «δικαίου της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη» στο πρόγραµµα σπουδών τόσο των νοµικών σχολών όσο και την σχολών δικαστών, καθώς και η συµπερίληψή του στην εξεταστέα ύλη αυτών. Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της, η κ. Zouaoui ανέφερε ότι σε επίπεδο κείµενου δικαίου µετράµε ήδη δέκα έτη ισχύος των σχετικών, δικονοµικής φύσης, κανόνων, που, ανεξάρτητα από το µικρό βαθµό αφοµοίωσής τους από τους δικαστές, έχουν, σε επίπεδο ρυθµιστικό, εξαντλήσει το δυναµικό τους και τίθεται πλέον ζήτηµα µετάβασης από τη δικονοµική ενοποίηση στην ευρύτερη ενοποίηση του ουσιαστικού δικαίου («βρισκόµαστε στα όρια του exequator», όπως χαρακτηριστικά είπε), που όµως αποτελεί ζήτηµα νοµοθετικό. Αντίστοιχα µε την εξέλιξη αυτή, η οποία πρέπει να παρακολουθείται στενά από το εκπαιδευτικό σύστηµα των δικαστών, ανακύπτει πια η ανάγκη χρήσης εκπαιδευτικών εργαλείων, συντονισµού των δικτύων επιµόρφωσης (έγινε λόγος για «οµοσπονδιοποίηση των δικτύων»), διακρατικής συνεργασίας προς κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αξιοποίησης των διατιθέµενων για το σκοπό αυτό ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και αυτόνοµης χρηµατοδότησης. Περαιτέρω, επιβάλλεται και πρέπει στις µέρες µας πια να θεωρείται δεδοµένη η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, προς ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη συνεργασία των κρατικών φορέων εκπαίδευσης, που, πρακτικά είναι τα «σηµεία επαφής εκπαιδευτές» ( points de contact de formation ) σε κάθε εθνική σχολή δικαστών 3, µε απώτερο στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 3 Επισηµάνθηκε ότι τα points de contact του ικτύου, που, κατά κανόνα είναι δικαστές, δεν συµπίπτουν µε τα points de contact de formation, που έχουν αρµοδιότητα εκπαιδευτή στις εθνικές σχολές δικαστών, αλλά διατυπώθηκε η άποψη ότι θα ήταν σκόπιµο στο µέλλον οι δύο αυτές ιδιότητες να συµπίπτουν.

4 Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Nicole Cochet, εκπρόσωπος του Υπουργείου ικαιοσύνης, για να αναπτύξει το θέµα : «Αµοιβαία αναγνώριση, αµοιβαία εµπιστοσύνη, προσέγγιση των δικαίων : ποιο το µέλλον για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου;». Η κ. Cochet ξεκίνησε επισηµαίνοντας ότι η έννοια του «ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου», που εµφανίστηκε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (7 Φεβρουαρίου 1992), είναι πολύ νεότερη από τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο του ουσιαστικού δικαίου, ο οποίος εµφανίστηκε ήδη µε τη δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υπήρξε δε η ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου αναπόφευκτη συνέχεια και συνέπεια της ενοποίησης του ευρωπαϊκού δικαίου. Η εισηγήτρια εξήρε το ρόλο των δικαστών, ως των κατ ουσίαν φορέων της ενοποίησης του δικαστικού χώρου στην Ευρώπη, πρόσφατους σταθµούς στην οποία (ενοποίηση) υπήρξαν τα λεγόµενα «Προγράµµατα» της Χάγης 4 και της Στοκχόλµης 5, που απώτερο στόχο έχουν τη διευκόλυνση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι, µέσω της, κατά το δυνατόν ανεµπόδιστης δικονοµικά κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων µεταξύ των εθνικών έννοµων τάξεων, πετυχένεται η ουσιαστική αµοιβαία αναγνώρισή τους και επισηµάνθηκε ότι, προς ακόµη πιο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, θα ήταν σκόπιµη η σταδιακή «συνεργασία», δηλ. ουσιαστικά η εναρµόνιση, εθνικών κανόνων ουσιαστικού δικαίου, ιδίως του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και ευρωπαϊκών κανόνων δικαστικής συνεργασίας, που σήµερα ουσιαστικά περιλαµβάνονται στις, θεµελιώδεις στον τοµέα αυτό, Συνθήκες Βρυξελλών Ι (Κανονισµός 44/2001) και ΙΙ (Κανονισµός 1347/2000). Κατόπιν η εισηγήτρια έθιξε το ζήτηµα αλληλεξάρτησης µεταξύ αµοιβαίας εµπιστοσύνης των έννοµων τάξεων και της αµοιβαίας αναγνώρισης των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων. ιατύπωσε την άποψη ότι η αµοιβαία εµπιστοσύνη µπορεί να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί µέσω της εκπαίδευσης των εθνικών δικαστών στα αλλοδαπά (ουσιαστικά) δίκαια. Όµως ορισµένοι παράγοντες καθιστούν πρακτικά δυσχερή έως αδύνατη αυτή την εκπαίδευση : η µεγάλη και ξαφνική επέκταση των γεωγραφικών ορίων του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, µε την είσοδο νέων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συχνά µεγάλες διαφορές µεταξύ των εθνικών κανόνων δικαίου, η αίσθηση του εθνικού δικαστή ότι αυτό το άνοιγµα στο αλλοδαπό δίκαιο συνεπάγεται αυτόµατα υποχώρηση του δικού του εθνικού δικαίου έναντι του αλλοδαπού 6, οι µεγάλες επιφυλάξεις που συχνά διατηρούν τα κράτη µέλη λόγω των ιδιαιτεροτήτων διαφορών των ρυθµίσεων των εθνικών 4 Πρόγραµµα της Χάγης : Ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επίσηµη Εφηµερίδα, C 53/1 της 3 ης Μαρτίου 2005). 5 Βλ. πιο πάνω, υποσ Πρβλ. την έννοια του forum shopping : η πρακτική του ψωνίσµατος forum, δηλ. επιλογής από το διάδικο έννοµης τάξης προς δικαστική αυτού προστασία µε κριτήριο το ευνοϊκότερο γι αυτόν κάθε φορά ουσιαστικό δίκαιο.

5 δικαίων ιδίως στα θέµατα του οικογενειακού και κληρονοµικού δικαίου. Ενόψει των δυσκολιών αυτών προβάλλει, θεωρητικά (de lege ferenda), ως λύση η ενοποίηση του δικονοµικού µάλλον, παρά του ουσιαστικού δικαίου, πράγµα που, όµως, αποτελεί προς το παρόν µη ρεαλιστική κίνηση. Έτσι, περισσότερο κοντινές στη σηµερινή πραγµατικότητα λύσεις παραµένουν κατ αρχάς η αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και η εναρµόνιση των εθνικών κανόνων ουσιαστικού δικαίου, καθώς και, σε ένα µεσοπρόθεσµο στάδιο, η θέσπιση ενός ενιαίου κοινού ευρωπαϊκού ουσιαστικού δικαίου, η προσφυγή στο οποίο, όµως, και η εφαρµογή του θα είναι προαιρετική! Πρόκειται προφανώς για µια ρηξικέλευθη πρόταση, παράδειγµα εφαρµογής της οποίας εκτέθηκε στη συνέχεια της εισήγησης της κ. Cochet, όπου επικεντρώθηκε στο δίκαιο του καταναλωτή, τοµέα του δικαίου καθαρά εξελιγµένο σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ως αποτέλεσµα εναρµόνισης εθνικών επιµέρους ρυθµίσεων, για να καταδείξει τη δυνατότητα δηµιουργίας ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου µέσω της εναρµόνισης του ουσιαστικού δικαίου. Στη διαδικασία αυτή, τόνισε, δε λησµονείται ότι στόχος παραµένει πάντα η προστασία του καταναλωτή, χωρίς η ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου να γίνεται αυτοσκοπός. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία επιτελεί διπλό ρόλο, αποτελώντας το ελάχιστο (minimale) και το µέγιστο όριο (maximale) της προστασίας : αφενός θέτει τις αρχές του δικαίου του καταναλωτή, αφετέρου ορίζει ότι τα εθνικά δίκαια δεν µπορούν να το υπερβούν σε αυστηρότητα. Αυτό πάντως που αποτελεί διαρκή πρόκληση για το δίκαιο του καταναλωτή, στο επικρατούν οικονοµικοπολιτικό σύστηµα στην Ευρώπη, είναι η ισορροπία µεταξύ αφενός προστασίας του καταναλωτή, που είναι πάντα το αδύνατο µέρος στις συναλλαγές, και ελευθερίας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη συζήτηση για θεσµοθέτηση της συλλογικής αγωγής, η οποία προέρχεται από το αγγλοσαξονικό δίκαιο, καθώς και η συζήτηση για τη διαµόρφωση ενιαίου ευρωπαϊκού «δικαίου των συµβάσεων», κάτι στο οποίο διάκεινται θετικά ιδιαίτερα τα κράτη του λεγόµενου «υπαρκτού σοσιαλισµού», που, γενικά, δέχονται µε ενθουσιασµό την οικονοµία της αγοράς, ενώ, αντίθετα, τα παλαιότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι έτοιµα ακόµη για µια τέτοια νοµοθετική µεταβολή στον τοµέα αυτό του δικαίου (δηλ. των συναλλαγών), που αποτελεί παραδοσιακά εθνικά διαµορφούµενο νοµοθετικό αντικείµενο. Προβάλλει έτσι ως µέση λύση - είπε, κλείνοντας, η κ. Cochet - η διαµόρφωση ενός συνόλου / συστήµατος κανόνων δικαίου, πέραν των εθνικών δικαίων, η προσφυγή στο οποίο και η εφαρµογή του οποίου θα είναι προαιρετική ( optionele ), ή, έστω, σε µία πρώτη φάση, η δηµιουργία µιας «εργαλειοθήκης» ( boite d outils ) απαρτιζόµενης από τις θεµελιώδεις αρχές και µεθόδους επίλυσης των διαφορών κατά τις συναλλαγές, διαθέσιµη στον κοινοτικό νοµοθέτη, ώστε αυτός να έχει συγκεκριµένο

6 σηµείο αναφοράς κατά το νοµοπαρασκευαστικό και νοµοθετικό του έργο. Παραµένει ωστόσο εκκρεµές το ζήτηµα του πεδίου ισχύος ενός τέτοιου συστήµατος κανόνων δικαίου και η σχέση του µε το, κατά περίπτωση, εσωτερικό, εθνικό δίκαιο. Έπειτα το λόγο πήρε η κ. Amelie Leclercq, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρµόδια για θέµατα ικαιοσύνης, η οποία περνώντας σε µια πιο πρακτική ενότητα του σεµιναρίου ανέπτυξε το θέµα της «Ηλεκτρονικής ικαιοσύνης» (E-justice) ειδικά δε τη χρήση της για την ανταλλαγή γνώσεων, εµπειριών και µεθόδων µεταξύ των επαγγελµατιών νοµικών - χρηστών του διαδικτύου, προς βελτίωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης και προς αύξηση του αριθµού των εκπαιδευοµένων. Η «Ηλεκτρονική ικαιοσύνη» -ανέφερε- αποτελεί πολυεθνικό πρόγραµµα δράσης που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Στοκχόλµης 7 το εκέµβριο του 2008 και προβλέπει τη δηµιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων και µηχανής αναζήτησης πληροφοριών, τη διασύνδεση/επικοινωνία των εγγεγραµµένων νοµικών επαγγελµατιών, την παροχή νοµικής βοήθειας, τη µετάφραση νοµικών κειµένων, την καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής, την εκπαίδευση επαγγελµατιών νοµικών, ακόµη και µέσω διαδικτυακής άµεσης οπτικοακουστικής επικοινωνίας ( videoconferance ) κ.ά. ηλεκτρονικές εφαρµογές. Είναι προφανές ότι το πρόγραµµα αυτό διευκολύνει και επιταχύνει όσο καµία άλλη (παραδοσιακή) µέθοδος την άµεση ανταλλαγή και διακίνηση νοµικών πληροφοριών και γνώσης, κατ ακολουθίαν δε την εκπαίδευση των δικαστών και όσων, γενικά, εµπλέκονται στη διαδικασία απονοµής της δικαιοσύνης. ιότι, χάρη στην αµεσότητα που παρέχει στην επικοινωνία, ενισχύει την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των επαγγελµατιών νοµικών, ευνοεί την εµπέδωση του ευρωπαϊκού δικαίου και την εφαρµογή του από τα δικαστήρια, ευνοεί επίσης την εξοικείωση µε το χαρακτήρα αλλοδαπότητας των υποθέσεων και, τελικά, αυξάνει την αίσθηση της ασφάλειας δικαίου των Ευρωπαίων πολιτών. Προς επίτευξη των στόχων αυτών το πρόγραµµα «Ηλεκτρονική ικαιοσύνη» εφαρµόζει µεθόδους τόσο βασικής εκπαίδευσης όσο και επιµόρφωσης όλων των επαγγελµατιών νοµικών (δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων κλπ.), µε προτεραιότητα στους εφαρµοστές του δικαίου, δηλ. τους δικαστές και τους εισαγγελείς, και αντικείµενο τόσο το ουσιαστικό όσο και το δικονοµικό δίκαιο. Η ευθύνη για την αξιοποίηση του προγράµµατος ανατίθεται, πρακτικά, αφενός στα εθνικά δικαστήρια, όσον αφορά τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους δικαστικούς υπαλλήλους, αφετέρου στους δικηγορικούς, συµβολαιογραφικούς κ.ά. συλλόγους όσον αφορά 7 Βλ. πιο πάνω, υποσ. 2.

7 τα αντίστοιχα επαγγέλµατα. Ανεξαρτήτως φορέως, ωστόσο, γενική και διαρκής µέριµνα του προγράµµατος είναι η ανοιχτή διαδικασία συνεργασίας, διαλόγου και διάδρασης των χρηστών του, µε σκοπό τη διάδοση και διάχυση των νοµικών πληροφοριών µέσω του διαδικτύου («ηλεκτρονική εκµάθηση» - e-learning ), και η συνεχής αυτοαξιολόγηση και βελτίωσή του, από τους ίδιους τους χρήστες. Πρόκειται για ένα καινούριο και πρωτότυπο εργαλείο γνώσης, ενταγµένο στους φιλόδοξους στόχους του Προγράµµατος της Στοκχόλµης, τα όρια της δυναµικής του οποίου είναι ακόµη άγνωστα. Αυτό που όµως έχει πρακτική σηµασία είναι η άµεση χρηστικότητά του για τον επαγγελµατία νοµικό και ιδίως, καθ όσον µας αφορά, για τον Ευρωπαίο δικαστή, ο οποίος µπορεί ανά πάσα στιγµή να το αξιοποιήσει, επισκεπτόµενος την ηλ.διεύθυνση (στην ελληνική γλώσσα) : https://e-justice.europa.eu/home.do?action=&lang=el. Σε συνάφεια µε την προηγούµενη εισήγηση, η τελευταία εισηγήτρια της πρώτης ηµέρας του σεµιναρίου, η κ. Martina Barcaroli, ικηγόρος Παρισιού και Ρώµης, παρουσίασε ένα αντίστοιχο διακρατικό ηλεκτρονικό πρόγραµµα / πλατφµόρµα, το «Ποινικό ίκτυο» ( Penal net ), το οποίο λειτουργεί κατά το πρότυπο της E-Justice και, παρά την ονοµασία του, δεν περιορίζεται µόνο στο ποινικό δίκαιο. Το πρόγραµµα αυτό είναι αποτέλεσµα συνεργασίας των δικηγορικών συλλόγων πέντε κρατών, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ουγγαρίας και της Ρουµανίας. ιανύει προς το παρόν περίοδο πιλοτικής λειτουργίας και ο προσανατολισµός του, όπως και της E-Justice, είναι σαφώς ψηφιακός, µε διασφάλιση των διακινούµενων πληροφοριών και προσωπικών δεδοµένων µέσω ηλεκτρονικής υπογραφής, η λειτουργικότητα της οποίας τονίστηκε επανειληµµένα από την εισηγήτρια. Κατά τη δεύτερη ηµέρα της συνάντησης σεµιναρίου, οι συµµετέχοντες χωριστήκαµε και σχηµατίσαµε τρία «εργαστήρια» ( ateliers ) και, υπό την καθοδήγηση της κ. Emmanuelle Spiteri Doffe, διδάσκουσας στη γαλλική Εθνική Σχολή ικαστών στο Bordeaux, κληθήκαµε να προτείνουµε και να διαγράψουµε τις βασικές αρχές των προγραµµάτων εκπαίδευσης των σηµερινών δικαστών σε θέµατα ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας. Από τη σύνθεση των προτάσεων των τριών οµάδων, οι οποίες δεν παρουσίαζαν αξιόλογη διαφοροποίηση µεταξύ τους, προέκυψε ότι βασικά στοιχεία στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει να είναι τα ακόλουθα : Κατ αρχάς όλοι συµφωνήσαµε ότι, πέραν της εγκύκλιας εκπαίδευσης, η επιµόρφωση είναι απαραίτητη, προς ενηµέρωση των δικαστών στο τοµέα αυτό του δικαίου που παρουσιάζει, ειδικά σήµερα, µε τη συνεχώς διευρυνόµενη διεθνικότητα των συναλλαγών, ιδιαίτερη πρακτική αξία και συνεχή εξέλιξη, ώστε να µεταδίδεται η γνώση και η

8 εµπειρία από την εφαρµογή των σχετικών κανόνων δικαίου, προς πρόληψη και αποφυγή λαθών από τους µη εξοικειωµένους δικαστές, οι οποίοι πλέον πρέπει να εµπεδώσουν το γεγονός ότι, εκτός από εθνικοί δικαστές, είναι παράλληλα Ευρωπαίοι δικαστές. Συνεπώς η επιµόρφωση πρέπει να είναι διαρκής, δηλαδή να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να είναι συντονισµένη µε τις εξελίξεις. Από όλους κρίθηκε ότι έως δύο διήµερες το πολύ ενότητες επιµόρφωσης ετησίως θα ήταν αφενός επαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες ενηµέρωσης αλλά και πρακτικά εφικτές, ενόψει του φόρτου εργασίας των δικαστών. Τονίστηκε ότι η επιφυλακτικότητα ορισµένων, που αντιµετωπίζουν την επιµόρφωση µε κάποια υπεροψία και ως επέµβαση στον προσωπικό τους γνωστικό κόσµο, έως και προσβολή της ανεξαρτησίας τους, πρέπει να ξεπεραστεί και η επιµόρφωση να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και να αφορά δικαστές όλων των βαθµών δικαιοδοσίας. Σε αυτή ενδείκνυται να συµµετέχουν δικαστές τουλάχιστον δύο διαφορετικών κρατών µελών, ώστε να εµπλουτίζεται το περιεχόµενό τους µε τη συνεισφορά γνώσεων και εµπειριών από διαφορετικές έννοµες τάξεις. Την πρωτοβουλία και την ευθύνη για την υλοποίηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων θα έχουν οι εθνικές σχολές δικαστών, οι οποίες, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους, σκόπιµο θα ήταν να διευρύνουν τον κύκλο των εκπαιδευοµένων και µε δικηγόρους, δεδοµένης της ανάµειξής τους στη διαδικασία απονοµής της δικαιοσύνης. Τέλος, επισηµάνθηκε ότι το πρόγραµµα της «Ηλεκτρονικής δικαιοσύνης» και κάθε συναφές ηλεκτρονικό πρόγραµµα, διαθέσιµο στο διαδίκτυο, διευκολύνει και επιταχύνει κατά πολύ τη διαδικασία της επιµόρφωσης, οφείλει συνεπώς να ενταχθεί στην καθηµερινότητα του σύγχρονου δικαστή. Εν κατακλείδι, επρόκειτο για ένα άρτια οργανωµένο, πλούσιο σε περιεχόµενο σε σχέση µε τη διάρκειά του, µε παράλληλο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον, σεµινάριο, που µας ενέταξε εκ νέου στην προβληµατική αφενός της µεγάλης κινητικότητας και εξέλιξης του ουσιαστικού ευρωπαϊκού δικαίου στις µέρες µας, αφετέρου της συνεχώς µεγαλύτερης ανάγκης συνεργασίας των εθνικών δικαστηρίων προς διαµόρφωση και διεύρυνση του ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, µε απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της ζωής του Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οράµατος. Αυτό που (και) για την Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών της Ελλάδας θα ήταν ίσως το πιο χρήσιµο συµπέρασµα συµβολή του σεµιναρίου είναι η ένταξη της µεθόδου της «ηλεκτρονικής εκµάθησης» ( e-learning ) στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η ανάγκη συνέχισης των προγραµµάτων διαρκούς επιµόρφωσης των δικαστών, απόφοιτων της Σχολής και συναδέλφων όλων των βαθµών δικαιοδοσίας, παράλληλα όµως και άλλων επαγγελµατιών νοµικών, ιδίως

9 των δικηγόρων, τόσο µε τη διοργάνωση τακτικών σεµιναρίων όσο και σε καθηµερινή βάση, µε τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική τεχνολογία και ιδίως το διαδίκτυο, το οποίο εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση στις επίσηµες ευρωπαϊκές και γενικά σε κάθε διαθέσιµη τράπεζα νοµικών πληροφοριών και στα προγράµµατα «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης».

: EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I

: EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I Φορέας Υλοποίησης : EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Barcelona (Spain) Ηµεροµηνία : 9-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : Criminal Justice I :15ήςοµάδα Εισαγγελικών Λειτουργών µε επικεφαλή τον κ. Λ. Πατσαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

: EJTN. : General Assembly

: EJTN. : General Assembly Φορέας Υλοποίησης : EJTN Τόπος ιεξαγωγής : ουβλίνο Ηµεροµηνία : 6-7/6/2013 Εκδήλωση Συµµετοχή : General Assembly : Κων/νος Κωστόπουλος Σύµβουλος Ελ.Σ ιευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Υλοποίησης: EASO. Τόπος Διεξαγωγής: Μάλτα. Ημερομηνία: Οκτωβρίου Τίτλος: EASO first meeting of National Judicial training bodies

Φορέας Υλοποίησης: EASO. Τόπος Διεξαγωγής: Μάλτα. Ημερομηνία: Οκτωβρίου Τίτλος: EASO first meeting of National Judicial training bodies Φορέας Υλοποίησης: EASO Τόπος Διεξαγωγής: Μάλτα Ημερομηνία: 27-28 Οκτωβρίου 2016 Τίτλος: EASO first meeting of National Judicial training bodies Συμμετοχή: Στέργιος Κοφίνης, Πρωτοδίκης Δ.Δ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18 - 599 - * Φ.Π.Α. * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήμα Ε' «Σχέσεων με την Ε.Ε & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001 Αρ. Πρωτ.: 1032894/1565/308/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: International Judicial Cooperation in Criminal Matters : EAW and MLA Simulations

: International Judicial Cooperation in Criminal Matters : EAW and MLA Simulations Τόπος ιεξαγωγής : Σόφια Ηµεροµηνία : 9,10 και 11/4/2014 Τίτλος Σεµιναρίου : International Judicial Cooperation in Criminal Matters : EAW and MLA Simulations Συµµετοχή : 14µελής αντιπροσωπεία ικαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

: EJTN. : Trier (Germany) : Training the trainers - specialised Modules of continous training

: EJTN. : Trier (Germany) : Training the trainers - specialised Modules of continous training Φορέας Υλοποίησης : EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 9-10/7/2013 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : Training the trainers - specialised Modules of continous training : Ευγενία Σαχπεκίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ With financial support from the Justice Programme of the European Union ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Επιμόρφωσης (EJTN), η οποία διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

HELP ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ HELP

HELP ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ HELP ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ HELP HELP Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση επαγγελματιών του δικαίου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα (HELP) Χρηματοδοτούμενο από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2011 I. Εισαγωγή Αυτός είναι ο πέμπτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Ο κατάλογος εντάσσεται στον ετήσιο κύκλο εργασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΟΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα, ως κύριος φορέας υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 650/2012 του Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 MI 378 ENT 113 TECOM 103 DIGIT 119 COMPET 293 IND 100 CODEC 728 IA 73 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σεμινάριο Capacity Building for National Rural Networks» (Βρυξέλλες, Μαρτίου 2009)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σεμινάριο Capacity Building for National Rural Networks» (Βρυξέλλες, Μαρτίου 2009) ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σεμινάριο Capacity Building for National Rural Networks» (Βρυξέλλες, 30-31 Μαρτίου 2009) 3 η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (Βρυξέλλες, 1 η Απριλίου 2009) Πραγματοποιήθηκε στις 30

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 16.9.2011 2010/0273(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2927-1/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα