Η δήλωση του Παρισιοφ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η δήλωση του Παρισιοφ"

Transcript

1 Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ ζπλφδσλ θνξπθήο Ο πιαλήηεο καο βηψλεη έλαλ ζπλδπαζκφ ρξεκαηνπηζησηηθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, νηθνινγηθήο θαη δεκνθξαηηθήο θξίζεο, κε ηελ αλεμέιεγθηε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο λα ζπληζηά απεηιή γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Η ζεκεξηλή θξίζε εληάζζεηαη ζε απηφ ην επξχηεξν πιαίζην. Απφ ηελ Αξαβηθή Άλνημε έσο ην ηζξαειηλφ θίλεκα δηακαξηπξίαο ησλ ζθελψλ θαη απφ ην θίλεκα θαηαιήςεσλ έσο ηηο πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ θαη ηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νη άλζξσπνη ζε νιφθιεξε ηελ πθήιην πξνβάιινπλ αληίζηαζε. Οη Πξάζηλνη ζπληάζζνληαη ζε πλεχκα αιιειεγγχεο κε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο. Βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε ηηο ζπλέπεηεο ελφο κνληέινπ κε βηψζηκεο αλάπηπμεο, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, παξαβιέπεη νηθνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ην ππεξβνιηθφ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρξένο, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηελ απνξξχζκηζε. Απηέο νη θξίζεηο δηαβξψλνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη νδεγνχλ ζηελ πνιηηηθή απνζχλζεζε ηεο επείξνπ, πεξηζσξηνπνηψληαο ηνλ ξφιν καο ζηνλ 21ν αηψλα. Η θξίζε απνθάιπςε ξήγκαηα ζην νηθνδφκεκα ηνπ επξψ θαη εμέζεζε ηηο πην αδχλακεο νηθνλνκίεο ηεο επξσδψλεο ζηνλ θίλδπλν ηεο ρξενθνπίαο ππφ ην βάξνο ηνπ νηθείνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζηζηψληαο απαξαίηεηε ηε ιήςε πνιιαπιψλ έθηαθησλ κέηξσλ ζηήξημεο, ηα νπνία ελδέρεηαη, αθφκα θαη ζήκεξα, λα κελ είλαη επαξθή γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο θαζνδηθήο πνξείαο. Η επίιπζε απηψλ ησλ εγγελψλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ζα απαηηήζεη ηε ιήςε ζεκαληηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ζα επεξεάζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, είηε αλήθνπλ ζηελ επξσδψλε είηε φρη. Λφγσ ηνπ επαπεηινχκελνπ επξψ, θαίλεηαη λα θιπδσλίδνληαη ηα ζεκέιηα ηεο ζηαζεξφηεηαο, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε επξσπατθή θνηλσλία κεηά ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη δεμηνί ιατθηζηέο θαη ε κηζαιινδνμία θεξδίδνπλ έδαθνο, ελψ ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία κπαίλεη πνιχ ζπρλά ζην πεξηζψξην. Δζληθηζηέο ιατθηζηέο θιεξηάξνπλ κε ηελ εμνπζία πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. Δληνχηνηο, έρνπκε βάζηκνπο ιφγνπο λα είκαζηε ππεξήθαλνη γηα ηα επξσπατθά επηηεχγκαηα: ε νινθιήξσζε απέηξεςε ηελ αλαδσπχξσζε ζηξαηησηηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη πξνψζεζε ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ππεξαζπηζηνχκε θαη λα αλαπηχμνπκε πεξαηηέξσ απηά ηα επηηεχγκαηα. Μέρξη ζηηγκήο, ε απάληεζε ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο. Φαξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε νξάκαηνο θαη απνθαζηζηηθφηεηαο, δηφηη παξνπζηάζηεθαλ ειάρηζηεο πξνηάζεηο κε ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ επίκνλε άξλεζε ηεζζάξσλ αιεζεηψλ: 1

2 νη ηαπηφρξνλεο θαη ζπληνληζκέλεο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο σο κνλαδηθή απάληεζε πνιηηηθήο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηελ Δπξψπε κφλν ζε νηθνλνκηθή χθεζε, επηδεηλψλνληαο ην πξφβιεκα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο αληί λα ην επηιχνπλ ε Διιάδα είλαη αθεξέγγπα, δηεξρφκελε επί ζεηξά εηψλ βαζηά χθεζε, θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ πξφθεηηαη πνηέ λα απνπιεξσζεί νινζρεξψο ην δεκφζην ρξένο ηεο θακία λνκηζκαηηθή έλσζε δελ είλαη βηψζηκε ρσξίο ηζρπξή δεκνζηνλνκηθή θαη πνιηηηθή έλσζε ν ζπληνληζκφο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη δξαζηηθφ ππνθαηάζηαην ηεο νινθιήξσζεο ηα κε δηαηεξήζηκα δεκφζηα νηθνλνκηθά ή ε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο δελ ζπληζηνχλ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπκε: ζην επίθεληξν ηνπ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ε παγθφζκηα αχμεζε ηεο αληζφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηνπ πινχηνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαζψο θαη ε ππεξβνιηθή κφριεπζε θαη δηφγθσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο είλαη «εζηζκέλνο» ζην ρξένο θαη ηελ θεξδνζθνπία θαη επσθειείηαη απφ ξεηέο θαη άξξεηεο εγγπήζεηο ηνπ δεκνζίνπ. Απηφ νδήγεζε ζε κε βηψζηκε αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ, ζε ζπζζψξεπζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζε παγθφζκηα αχμεζε ηεο αληζφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηνπ πινχηνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Παξφηη νη πξφζθαηεο ζχλνδνη θνξπθήο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη επξσπατθνί θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ απηέο ηηο άβνιεο αιήζεηεο, νη ελ ιφγσ θνξείο εμαθνινπζνχλ λα κεξνιεπηνχλ ζε ηδενινγηθφ επίπεδν: ε πξνζέγγηζή ηνπο φζνλ αθνξά ηα βηψζηκα δεκφζηα νηθνλνκηθά επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ ζεσξνχλ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζπλδέεηαη κφλν κε ηνπο ρακεινχο κηζζνχο γηα ηνπο θνξείο απηνχο, νη αληζφηεηεο ζηελ θνηλσλία δελ απνηεινχλ πξφβιεκα νη απνθάζεηο ηνπο θαζνδεγνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ θφβν ησλ αγνξψλ θαη ηηο δεκνζθνπήζεηο ηεο επφκελεο εκέξαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία δηακφξθσζαλ κηα απάληεζε ζηελ θξίζε ε νπνία φρη κφλν είλαη αλαπνηειεζκαηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα επηβαξχλεη κε ην θφζηνο ηεο ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο καο, εληείλνληαο ηηο νινέλα απμαλφκελεο αληζφηεηεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ κηαο θνηλσλίαο φζν θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ. Η δξακαηηθή έιιεηςε νξάκαηνο θαη εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ επηδείμεη κέρξη ζηηγκήο θνξπθαίνη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηφζν ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηξνθνδνηεί ηελ εληεηλφκελε δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ θαζαξνχο ζπλεηζθέξνληεο, φπνπ νη πνιίηεο έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη αλαιακβάλνληαη εμ νλφκαηφο ηνπο ρξεκαηνδνηηθέο δεζκεχζεηο ρσξίο ηε δένπζα αηηηνιφγεζε. Τν ίδην φκσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ πνπ δέρνληαη βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο, φπνπ νη πνιίηεο αηζζάλνληαη αλήκπνξνη θαη εμνξγηζκέλνη απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ άδηθσλ κέηξσλ ιηηφηεηαο, ελψ, ηελ ίδηα ζηηγκή, δελ αιιάδεη απνιχησο ηίπνηα ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Οη δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο ζηνπο δξφκνπο πνιιαπιαζηάδνληαη απζφξκεηα θαη νη ζπκβαηηθέο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαίλεηαη πιένλ λα κελ ζπλδένληαη κε ηνπο πνιίηεο. Πξσηνβνπιίεο φπσο απηή ησλ «Indignados» ζηελ Ιζπαλία θαη ην θίλεκα ησλ θαηαιήςεσλ εμειίρζεθαλ ζχληνκα ζε πξαγκαηηθή δηεζλή έθθξαζε νξγήο, απνγνήηεπζεο θαη ελαληίσζεο ζε πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ηδενινγίεο νη νπνίεο ηηκσξνχλ ηνπο πνιινχο θαη επηβξαβεχνπλ ηνπο ιίγνπο. Αλαγλσξίδνπκε θαη ππνζηεξίδνπκε ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα ζηελ εηξεληθή δηακαξηπξία θαη, σο εθ 2

3 ηνχηνπ, απνδνθηκάδνπκε ηε ρξήζε βίαο θαηά εηξεληθψλ δηαδεισηψλ θαη θαηαιεςηψλ. Δθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγχε καο πξνο φινπο φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο αλά ηνλ θφζκν. Όια ηα πξναλαθεξζέληα θηλήκαηα αμίδνπλ ηε ζηήξημε θαη ηελ αιιειεγγχε καο. Παξά ην γεγνλφο φηη αληηκεησπίδνπκε ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο, ε παξνχζα θξίζε απνηειεί κηα κνλαδηθή επθαηξία λα ζεκεηψζνπκε έλα ηεξάζηην άικα πξνφδνπ, παξέρνληαο ζηνπο Δπξσπαίνπο ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζε κηα ζπκκεηνρηθή πνιπεζληθή, πνιπεπίπεδε δεκνθξαηία. Απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη ε αιιαγή πξνηχπνπ, ηνπνζεηψληαο ζην επίθεληξν ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο ηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ ζε έλα βηψζηκν πεξηβάιινλ, θαη λα κελ ζεσξνχκε φηη πξφθεηηαη κφλν γηα καθξνπξφζεζκν, απψηεξν ζθνπφ. Πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθή ζηηγκή αιήζεηαο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο: φια απηά είλαη ηα πξνεφξηηα ελφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Παξφηη δελ ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ έηνηκν ζρέδην δξάζεο γηα έλαλ βηψζηκν θφζκν ζηνλ 21ν αηψλα, νη Πξάζηλνη αλαγλσξίδνπκε ην βάζνο θαη ην εχξνο ησλ αιιαγψλ πνπ πξέπεη λα επέιζνπλ. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνηείλνπκε κηα πξάζηλε λέα ζπκθσλία γηα ηελ Δπξψπε κηα νινθιεξσκέλε δέζκε πνιηηηθψλ, ε νπνία επηδηψθεη λα παξάζρεη θαηλνηφκεο θαη αιιειέλδεηεο ιχζεηο γηα ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ 21ν αηψλα, θαη ε νπνία απαηηεί λέα πνιηηηθή αληίιεςε θαη λέα νηθνλνκηθά νξάκαηα. Πηζηεχνπκε φηη ε πξάζηλε λέα ζπκθσλία ζα δεκηνπξγήζεη έλα θχκα λέσλ πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επελδχζεσλ, νδεγψληαο ζε έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο. Μηα πξάζηλε ππμίδα: θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα κηα αμηφπηζηε απάληεζε Δλψ ε Δπξψπε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε απηήλ ηελ πξσηνθαλή θξίζε, εμαθνινπζνχλ λα εγείξνληαη νη δχν βαζηθέο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα: ε δηαζθάιηζε επεκεξίαο θαη θαιήο δηαβίσζεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πιαλήηε θαη φρη κφλν γηα ηνπο ιίγνπο ηπρεξνχο ηφζν ηεο ζεκεξηλήο γεληάο φζν θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, πξνζαξκφδνληαο ηαπηφρξνλα ην κνληέιν ηεο αλάπηπμήο καο ζηα θπζηθά φξηα ηεο πθειίνπ καο. Τν κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνλ πιαλήηε καο εμαξηάηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο παγθφζκηαο απάληεζεο ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο απάληεζήο καο ζηελ παξνχζα θξίζε, θαινχκαζηε λα αθνινπζήζνπκε ηηο εμήο θαηεπζπληήξηεο αξρέο: Δάλ νη Δπξσπαίνη, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 7% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα αλαθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλνπλ ην κέιινλ ηνπο θαη λα δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ξφιν πνπ ηνπο αλαινγεί ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο, πξέπεη λα δξάζνπλ απφ θνηλνχ σο εληαία κνλάδα. Η Δπξψπε ζπλνιηθά θαη ε επξσδψλε εηδηθφηεξα δηαζέηνπλ γεληθέο ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο αξρέο νη νπνίεο, παξφηη δελ είλαη ηδαληθέο, καο ηνπνζεηνχλ ζε επιφγσο ηθαλνπνηεηηθή ζέζε ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν πέξαλ ηνχηνπ, δηαζέηνπκε ηζρπξνχο πφξνπο ηνπο πνιίηεο καο, ηηο γλψζεηο καο θαη ηηο δπλαηφηεηεο καο γηα θαηλνηνκία, ηνλ ζπιινγηθφ πινχην καο, ηελ πνιπκνξθία καο πνπ καο επηηξέπνπλ λα αληηδξάζνπκε ζπιινγηθά ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε. Απηφ ζεκαίλεη 3

4 φηη ζεσξείηαη απαξάδεθην νπνηνδήπνηε ζελάξην πεξί δηάζπαζεο ηεο επξσδψλεο, εμέιημε πνπ ζα απνηεινχζε ην πξψην βήκα ηεο πνιηηηθήο απνζχλζεζεο ηεο Δπξψπεο. Αληηζέησο, φκσο, ε πξννπηηθή ηεο εληζρπκέλεο πνιηηηθήο νινθιήξσζεο ηεο επξσδψλεο δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ εδξαίσζε κηαο Δπξψπεο δχν ηαρπηήησλ είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζεί ε θνηλή νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ επξσδψλε, ρσξίο, σζηφζν, λα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Οη θνηλσλίεο κεγαιχηεξεο ηζφηεηαο ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα: φια ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επεκεξία θαηά ζπλέπεηα, νη ιχζεηο ηεο θξίζεο πξέπεη λα αληηζηξέςνπλ ηελ επηηαρπλφκελε πνξεία πξνο ηε κεγαιχηεξε αληζφηεηα εηζνδήκαηνο θαη πινχηνπ. Τα βηψζηκα δεκφζηα νηθνλνκηθά ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο πξέπεη λα εμηζνξξνπεζνχλ κε εχινγν ξπζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη βειηηζηνπνηψληαο ηηο δαπάλεο θαη ηα εηζνδήκαηα, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη πςειά απφιπηα πνζνζηά δεκφζηνπ ρξένπο. Σε απηφ ην πιαίζην, ην ρξένο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κφλν σο κέζν ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ πνπ απμάλνπλ απνηειεζκαηηθά ην πιηθφ θαη άπιν θεθάιαην πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Έλα ζπζηεκηθφ πξφβιεκα απαηηεί ηελ εμεχξεζε ζπζηεκηθήο ιχζεο, ε νπνία ζα απνθαηαζηήζεη ηελ ππεξνρή ηεο πνιηηηθήο έλαληη ηεο θεξδνζθνπίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα αλαγθαζηεί λα επηζηξέςεη ζηνλ ξφιν ηνπ, ν νπνίνο έγθεηηαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη κε ηε ζεηξά ηνπ έλα κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο δηαβίσζεο φισλ ησλ πνιηηψλ. Καηά ζπλέπεηα, απηφ πνπ πξέπεη λα θαζνδεγεί ηηο απνθάζεηο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα είλαη ην απψηεξν θνηλσληθφ φθεινο. Η αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη»: ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν εθείλνη πνπ καο νδήγεζαλ κε ηηο πξάμεηο ηνπο ζε απηήλ θαη επσθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ηξνθνδνηνχκελν απφ ην ρξένο θαη ηελ θεξδνζθνπία αλαπηπμηαθφ κνληέιν. Όηαλ νη θπβεξλήζεηο ρξεηάδεηαη λα παξέκβνπλ νηθνλνκηθά, πξέπεη λα αζθνχλ ηα (αθφκα θαη πξνζσξηλά) δηθαηψκαηα έλα θπξηφηεηάο ηνπο. Τέινο, ε φπνηα ιχζε πξέπεη λα κεηψζεη θαη φρη λα απμήζεη ην εληεηλφκελν δεκνθξαηηθφ ράζκα, ηφζν ζε επξσπατθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ. 4

5 Βξαρππξφζεζκα: αλάγθε ιήςεο ηνικεξψλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ Η ππξθαγηά δελ έρεη ζβήζεη αθφκα δελ πξφθεηηαη λα εμεπξεζεί βηψζηκε ιχζε εάλ δελ αλαραηηηζηεί ε θαζνδηθή πνξεία. Σπλεπψο, έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ε αιιειεγγχε θαη ε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζπκβαδίδνπλ, νη Πξάζηλνη δεηνχκε ηελ αλάιεςε ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ: 1. Να θαηαζηεί βηψζηκν ην βάξνο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο: ε εμαγγειζείζα εζεινχζηα κείσζε θαηά 50% ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο πνπ δηαθξαηεί ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη αλεπαξθήο, δηφηη αθελφο δελ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη ηδηψηεο θάηνρνη νκνιφγσλ θαη αθεηέξνπ νη δεκφζηνη θάηνρνη νκνιφγσλ δελ ππφθεηληαη ζε κείσζε. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε πξαγκαηηθή κείσζε ηνπ ρξένπο θαηά κέγηζην πνζνζηφ 25%, ελψ εθείλν πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζπλνιηθή κείσζε απηνχ ηνπ ρξένπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 60%, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη είηε πιήξε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηδησηψλ νκνινγηνχρσλ θαη ησλ νκνινγηνχρσλ ηνπ δεκνζίνπ είηε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν «θνχξεκα» ησλ νκνιφγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 2. Να θαηαζηεί ην Δπξσπατθφ Τακείν Φξεκαηννηθνλνκηθήο Σηαζεξφηεηαο (ΔΤΦΣ) θαη ν κειινληηθφο επξσπατθφο κεραληζκφο ζηαζεξφηεηαο (ΔΜΣ) απνηειεζκαηηθφ κέζν πξνζηαζίαο: ην πθηζηάκελν θαη εμαηξεηηθά αζαθέο ζχζηεκα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ αληηθηχπνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Σηαζεξφηεηαο δελ παξέρεη ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ απνηξνπή ηεο πεξαηηέξσ θεξδνζθνπίαο επί ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ησλ θξαηψλ κειψλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη αμηφπηζην κεραληζκφ πξνζηαζίαο, ην ΔΤΦΣ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ηξάπεδα, κε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ηακεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, ελψ νη απνθάζεηο ηνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη βάζεη ηνπ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο. Η πξφηαζε καδηθήο πξνζθπγήο ζε ακθηζβεηνχκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηερληθέο κε ηε κνξθή αζθάιηζεο πηζηψζεσλ θαηά ην πξφηππν ησλ ζπκβάζεσλ αληηζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (CDS) ή εηδηθψλ επελδπηηθψλ κέζσλ θαηά ην πξφηππν ησλ εγγπεκέλσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (CDO) νπδφισο ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο. 3. Αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ: Τν πνζφ 109 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πνπ απνθαζίζηεθε ζηηο ηειεπηαίεο ζπλφδνπο θνξπθήο βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν φξην ηνπ πξαγκαηηθά αλαγθαίνπ πνζνχ γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 300 δηζεθαηνκκπξίσλ αληαπνθξίλεηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα πεξηζζφηεξν ζηνλ ζηφρν. Πξσηίζησο πξέπεη ζπλεηζθέξνπλ νη ηδησηηθνί πφξνη, αιιά εάλ ρξεζηκνπνηεζεί δεκφζην ρξήκα, ηα δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο θαη ν έιεγρνο πξέπεη λα κεηαβηβαζηνχλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο (κέζσ πξνζσξηλνχ δεκφζηνπ ειέγρνπ, επηηξέπνληάο θαηά ηνλ ηξφπν απηφλ ηε κεηάβαζε πξνο ηελ επξχηεξε 5

6 ακνηβαηνπνίεζε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο). Πξέπεη λα επηβιεζνχλ ηζρπξφηεξνη φξνη, π.ρ. δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πιενλαζκάησλ ζηα δεκφζηα ηακεία ησλ θξαηψλ δηαζθάιηζε ηεο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ ηξαπεδηθψλ ηζνινγηζκψλ, θαηαξγψληαο πξσηίζησο ηηο πιένλ ξηςνθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εμαζθαιίδνληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφλ φηη δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ν δαλεηζκφο ζην πιαίζην ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ηεξκαηηζκφο ηεο ηδηνηεινχο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ φζνλ αθνξά ηηο ζπληάμεηο, ηηο πξηκνδνηήζεηο θαη ηηο απνδνρέο ηνπο πξφιεςε ηπρφλ παξαβηάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο απφ ηξάπεδεο πνπ δηαζψδνληαη, π.ρ. πξφιεςε ηεο θνξνδηαθπγήο. Δπηπιένλ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθά είλαη ηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ελδερφκελεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο πηζηψζεσλ. Σε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πησρεχζεηο ηξαπεδψλ απεηινχλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο ελφο θπξίαξρνπ θξάηνπο, ε ΔΚΤ θαη ην ΔΤΦΣ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ζεηξά κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηελ ελ ιφγσ αλαθεθαιαηνπνίεζε. 4. Δπαλεμηζνξξφπεζε ηεο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ιηηφηεηα: παξφηη αλαγλσξίδνπκε ηελ αλάγθε βηψζηκσλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ηηο Σπλζήθεο, νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ πνιηηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο «Τξφηθαο» είλαη θνηλσληθά άδηθα νη φξνη πνπ επηβάιινπλ ρξήδνπλ επαλεμηζνξξφπεζεο, απνδίδνληαο έκθαζε ζηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ εζφδσλ ησλ πιένλ εχπνξσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη θαηαξξίπηνληαο ηακπνχ θαη θαηαξγψληαο πξνλφκηα φπσο ε αζπιία ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα ή ηεο Δθθιεζίαο ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα θαη ε Ιηαιία. Δθηφο απηνχ, ε ΔΔ πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηνπο κε ρξεζηκνπνηεζέληεο πφξνπο απφ ην Τακείν Σπλνρήο, κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα θξάηε κέιε πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο βνήζεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ψζεζε ζε ρξήζηκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε κεηαζηξνθή απφ ηε κνλφπιεπξε ιηηφηεηα ζε θνηλσληθά δίθαηεο θαη βηψζηκεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδχζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Μεζνπξφζεζκα/καθξνπξφζεζκα: επηδίσμε ξηδηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ Η βξαρππξφζεζκε δξάζε δελ ππνθαζηζηά ηηο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη ζεκειηψδεηο απαληήζεηο, νη νπνίεο ζα ζέζνπλ ηελ Δπξψπε ζε ηξνρηά βηψζηκεο αλάθακςεο. Παξαηίζεληαη αθνινχζσο ηα νπζηψδε, θαηά ηελ άπνςε ησλ Πξαζίλσλ, ζηνηρεία απηήο ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο: 5. Ιζρπξή εθ λένπ ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξψπεο: Η Δπξψπε δελ πξέπεη λα δηζηάζεη λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο «Βαζηιείαο III», κέζσ ηεο επηβνιήο θηιφδνμσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (15%), απφιπηνπ νξίνπ ζηνλ δείθηε κφριεπζεο θαη δεζκεπηηθψλ απαηηήζεσλ 6

7 ξεπζηφηεηαο. Καηά ηελ άπνςή καο, ηα ηδξχκαηα πνπ είλαη «ππεξβνιηθά κεγάια γηα λα θαηαξξεχζνπλ» είλαη απιψο «ππεξβνιηθά επηθίλδπλα γηα λα πθίζηαληαη» πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ επθαηξία θαη λα αλαιάβνπκε δξάζε γηα λα ηα ζπξξηθλψζνπκε ζε δηαρεηξίζηκν κέγεζνο, δηαζθαιίδνληαο φηη ε πηψρεπζε νπνηνπδήπνηε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζπλεπάγεηαη ειάρηζηεο δεκίεο γηα ην επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ νηθνλνκία. Δπίζεο, νη θαλφλεο πξέπεη λα επηηχρνπλ απφιπην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηνξηζκέλνπ θάζκαηνο (narrow banking) πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνβαίλεη ζε πην ξηςνθίλδπλεο επελδχζεηο θαη είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπρλά θεξδνζθνπηθή. Καηαξρήλ, πξέπεη λα απαγνξεπζνχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ απνδείμεη φηη απνθέξνπλ θνηλσληθφ ή νηθνλνκηθφ φθεινο πξέπεη λα απαγνξεπζεί ή ηνπιάρηζηνλ λα ππαρζεί ζε απζηεξέο ξπζκίζεηο ε ρξήζε ηερληθψλ φπσο νη αθάιππηεο ζπλαιιαγέο θαη νη ζπλαιιαγέο κε δαλεηζκέλα πξντφληα. Τέινο, πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί ζηαδηαθά ε δηνρέηεπζε θεθαιαίσλ ζην ζθηψδεο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κέζσ απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηε ξεπζηφηεηα θαη ηα αδηαθαλή ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο αλεμάξηεηνο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνο επξσπατθφο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ν νπνίνο ζα επηθεληξψλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ρξένπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνινγηθήο ηνπ βησζηκφηεηαο. 6. Μηα νινθιεξσκέλε επξσπατθή θνξνινγηθή ζηξαηεγηθή: ε επίηεπμε πγηψλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, εληζρπκέλεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο είλαη αδχλαηε ρσξίο ηνλ ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Πξέπεη λα αλαιεθζεί δξάζε ζε επίπεδν ΔΔ ψζηε λα επηβιεζεί επξσπατθφο θφξνο επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ (ΦΦΣ), επξσπατθή θιηκαηηθή/ελεξγεηαθή ζπλεηζθνξά, θνηλή ελνπνηεκέλε βάζε θνξνινγίαο εηαηξεηψλ (ΚΔΒΦΔ), ε νπνία ζα ζπλδέεηαη κε ειάρηζην απνδνηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε δίθαηε ζπλεηζθνξά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ. Η ΔΔ πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα «ζπλζήθε θνξνινγηθνχ αθνπιηζκνχ», βάζεη ηεο νπνίαο ηα θξάηε κέιε ζα θαηαξγήζνπλ ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ηνπο θαη ζα δεζκεπζνχλ ππέξ ηεο δξαζηηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ θνξναπνθπγήο ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο. Η πινπνίεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα ηεο νκνθσλίαο ζε θνξνινγηθά δεηήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ θαη λα ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο κεηαμχ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Σε εζληθφ επίπεδν, πξέπεη λα 7

8 απμεζεί ε πξννδεπηηθφηεηα ηεο θνξνινγίαο επί ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο πεξηνπζίαο. 7. Γεκηνπξγία Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα εθδίδεη επξσνκφινγα, δπλαηφηεηα πνπ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ, θαζηζηψληαο ηελ ηαπηφρξνλα πην ξεπζηή θαη πην αλζεθηηθή, απνηξέπνληαο παξάιιεια εζηθνχο θηλδχλνπο κέζσ ηεο επηβνιήο ζαθψλ φξσλ ζπκκεηνρήο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία. Απηφ ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Τακείν (ΔΝΤ) πξέπεη λα ζπζηαζεί σο θνηλνηηθφ (θαη φρη δηαθπβεξλεηηθφ) κέζν, ην νπνίν ζα ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο έλαληη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, αλαιακβάλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ πθηζηάκελνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Σηαζεξφηεηαο σο κέζνπ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ. Η πεξαηηέξσ εθαξκνγή κέηξσλ δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, θαζψο θαη ν εθδεκνθξαηηζκφο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΓΝΤ, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε εμέηαζεο ηνπ ελδερφκελνπ ηεο πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζεο, παξέρνληαο βνήζεηα ζε νηθνλνκίεο πνπ ρξεηάδνληαη δάλεηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη δηαξζξσηηθέο εληζρχζεηο. 8. Να θαηαζηεί ην πιαίζην καθξννηθνλνκηθήο επνπηείαο ιεηηνπξγηθφ θαη πην ηζνξξνπεκέλν: ην ελ ιφγσ πιαίζην, ην νπνίν ζεζπίζηεθε απφ ηελ «εμάδα» λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ Σεπηεκβξίνπ, πξέπεη λα εθαξκνζηεί κε ηζνξξνπεκέλν ηξφπν. Πξέπεη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ακθφηεξεο ηηο ρψξεο κε πιεφλαζκα θαη ηηο ρψξεο κε έιιεηκκα, δεδνκέλνπ φηη αιιεινεπεξεάδνληαη, θαη λα εηζαγάγεη θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκία, φπσο νη αληζφηεηεο ησλ εηζνδεκάησλ, νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο, ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα ή ε παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ. 9. Να θαηαζηεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ κέζν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Κακία λνκηζκαηηθή έλσζε δελ είλαη επηηπρήο ρσξίο αμηφπηζην θνηλφ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο κέζν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Καηά ζπλέπεηα, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλαο ζαθψο πην θηιφδνμνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ, ρξεκαηνδνηνχκελνο απφ ηδίνπο πφξνπο, νη νπνίνη ζα απνηεινχλ πξντφλ ζπλαπφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ΦΦΣ θαη ηελ θιηκαηηθή/ελεξγεηαθή ζπλεηζθνξά, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο ειάθξπλζεο ησλ ζπλεηζθνξψλ απφ ηα θξάηε κέιε. Σηε ζπλέρεηα, ν πξνυπνινγηζκφο ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ νκφινγα ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, φπσο παλεπξσπατθέο ππνδνκέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ή ε αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ απφ ηελ Δπξψπε ζηε δεκηνπξγία ιχζεσλ απνδνηηθψλ ιχζεσλ ζε επίπεδν πφξσλ θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη έλα 8

9 ηζρπξφ θαη ζεκαληηθφ επξσπατθφ δεκφζην ηακείν. 10. Μηα πξάζηλε λέα ζπκθσλία γηα ηελ Δπξψπε: ε απνθιεηζηηθή πξνζήισζε ζηε ιηηφηεηα ζπληζηά απηνθαηαζηξνθηθή ζηξαηεγηθή. Η «εθπνίεζε» ησλ κέζσλ ηεο κειινληηθήο παξαγσγηθφηεηαο ππέξ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ εμσξατζκνχ ηεο θαηάζηαζεο δελ απνηειεί νξζφ ηξφπν δηνίθεζεο κηαο εηαηξείαο, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα κηαο ρψξαο. Οη απνηακηεχζεηο ησλ επξσπατθψλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ έρνπλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αχμεζε: απηή είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί θαη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ (πεξηνξηζκέλε) επελδπηηθή ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ ζην πιαίζην κηαο παλεπξσπατθήο πξάζηλεο λέαο ζπκθσλίαο ε νπνία ζα ζηνρεχεη ζε επελδχζεηο γηα ηνλ νηθνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ καο ηνκέα, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ καο, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ καο πφξσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Απηή ε θηλεηνπνίεζε απαηηεί έλα ζπλεθηηθφ ζρέδην, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο φπσο νη αθφινπζεο: α. ηνπνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΔ 2020 ζε ηζφηηκε βάζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο, ζηνηρείν πνπ ζα εληείλεη ηηο πηέζεηο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ πξνο ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα β. απνηειεζκαηηθφηεξε ηηκνιφγεζε ηνπ CO2 κέζσ ηεο απφπεηξαο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 30% έσο ην 2020, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ άλζξαθα, ηελ επηβνιή θφξνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ε νπνία ζα θαιχπηεη ηνπο ηνκείο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, θαη ηνλ πιήξε εθπιεηζηεξηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ γ. επηβνιή πξνζνκνηψζεσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, έληαμε ησλ θιηκαηηθψλ θηλδχλσλ ζηε λνκνζεζία σο ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ, πξνψζεζε πξάζηλσλ δεηθηψλ αλαθνξάο ζηνπο πφξνπο πνπ βαζίδνληαη ζε δείθηεο, αλάπηπμε ηνπ πξάζηλνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πειαηψλ φζνλ αθνξά ην απνηχπσκα άλζξαθα ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηηο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ ηνπο (κε ηελ παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν) δ. δπλαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο λα αλαρξεκαηνδνηεί νκφινγα πνπ εθδίδεη ε Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ελ ιφγσ νκφινγα ζηεξίδνπλ βηψζηκεο επελδχζεηο ε. παξνρή εληνιήο ζηα δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηα ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία γηα ηε δηάζεζε κέξνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζε πξάζηλεο επελδχζεηο θαη εηαηξείεο ζη. πινπνίεζε κηαο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε ελφο κέιινληνο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εγθαηαιείπνληαο ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη ηα νξπθηά θαχζηκα. 9

10 Πεξαηηέξσ ελνπνίεζε θαη εθδεκνθξαηηζκφο ηεο Δπξψπεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν Η πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ ζπλεπάγνληαη βαζηά αιιαγή ηεο πνιηηηθήο εζηίαζεο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη απαηηνχλ ηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Δλεξγψληαο κεκνλσκέλα, ηα θξάηε κέιε δελ ζα είλαη θαηά πάζα πηζαλφηαηα ζε ζέζε λα ξπζκίζνπλ εθ λένπ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, λα επηιεθζνχλ ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ πνπ δηαθεχγνπλ νινέλα πεξηζζφηεξν ηνλ έιεγρφ ηνπο, λα θηλεηνπνηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο επελδχζεηο γηα κηα πξάζηλε λέα ζπκθσλία ή λα αληηκεησπίζνπλ ηηο παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Η επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο Σπλζήθεο ηεο ΔΔ. Καηά ηελ άπνςε ησλ Πξαζίλσλ, επηβάιιεηαη ε ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζην πιαίζην ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν φζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνηείλνπκε: 11. Υπαγσγή ηεο ζέζπηζεο βαζηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηε δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο: επί ηνπ παξφληνο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαζνδεγεί πξάγκαηη ηελ νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξψπε θαη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε. Γηα λα δηαζέηνπλ νη πνιηηηθέο απηέο δεκνθξαηηθέο βάζεηο, νη δξάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε πνιηηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα εγθξίλνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλαπφθαζεο κεηαμχ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Υπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε πνιπεηήο νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή (επί ηνπ παξφληνο, ε ζηξαηεγηθή ΔΔ 2020), αιιά θαη νη εηήζηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο (επί ηνπ παξφληνο, ε εηήζηα επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ εμακήλνπ), πξέπεη λα θαηαζηνχλ λνκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο. 12. Γηάζθεςε γηα κηα λέα Δπξψπε: απαηηείηαη νπζηαζηηθά έλαο λένο θχθινο κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Σπλζήθεο ηεο ΔΔ, μεθηλψληαο απφ ηελ έθθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε κηαο λέα δηάζθεςεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ θαηλνηφκσλ κνξθψλ εθπξνζψπεζεο, ε νπνία ζα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα νπζηψδεηο αιιαγέο ζηε Σπλζήθε πνπ ζα παξάζρνπλ ηε λνκηθή βάζε γηα ηηο πξάμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δεκνθξαηηθή βάζε, ζπληζηνχκε ηε δηνξγάλσζε παλεπξσπατθνχ δεκνςεθίζκαηνο κε ζθνπφ λα απνθαζηζηνχλ αιιαγέο ζην πξφγξακκα δξάζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζε πεξίπησζε πνπ εγθξηζνχλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θξαηψλ. Οη αλαζεσξήζεηο ηεο Σπλζήθεο δελ κπνξνχλ επ νπδελί ιφγσ λα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ κεηαμχ ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο ΔΔ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηβάιινληαη αδηαπξαγκάηεπηα ζηα θνηλνβνχιηα. Σπκπέξαζκα Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζήκεξα ε Δπξψπε πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν είλαη εκπηζηνζχλε: εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, εκπηζηνζχλε κεηαμχ 10

11 ησλ θπβεξλήζεσλ, εκπηζηνζχλε κεηαμχ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη θπβεξλήζεσλ, εκπηζηνζχλε ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, αιιά, πάλσ απφ φια, εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ καο ζηηο ηξάπεδέο ηνπο, ζηελ νηθνλνκία ηνπο, ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, ζην κέιινλ ηνπο. Καηά ηελ πεπνίζεζε ησλ Πξαζίλσλ, ηα κηθξά, δηζηαθηηθά, ζπκβαηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο δελ πξφθεηηαη λα απνθέξνπλ απνηειέζκαηα ην κφλν πνπ ζα επηηχρνπλ είλαη λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θαηάξξεπζεο. Μφλν εάλ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπκε έλα κεγάιν άικα πξνο ηα εκπξφο, πξνο ηελ πεξαηηέξσ πνιηηηθή θαη δεκνθξαηηθή νινθιήξσζε, πξνο ηνλ ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ καο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο, ζα έρνπκε πηζαλφηεηεο λα επηηχρνπκε ηνλ ζηφρν καο. Οη πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ηα πξψηα βήκαηα πξνο απηφλ ηνλ ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ απηή είλαη ε πξνζθνξά καο πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Δίκαζηε πξφζπκνη λα βαζίζνπκε ην κέιινλ καο ζε απηέο. 11

12 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο 1. Οη Δπξσπαίνη Πξάζηλνη είλαη πεπεηζκέλνη φηη ην επξσπατθφ εγρείξεκα πξέπεη λα απνθηήζεη λέν πξνζαλαηνιηζκφ θαη λέν ζθνπφ. Η απνμέλσζε ηεο θνηλήο γλψκεο απφ ηελ ΔΔ εληείλεηαη δηαξθψο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ 27 θξαηψλ κειψλ λα βξνπλ βηψζηκεο θαη πξννδεπηηθέο θνηλέο ιχζεηο ζηηο πνιιαπιέο θξίζεηο πνπ πιήηηνπλ ηνπο πνιίηεο. 2. Η ππνβάζκηζε ηεο θνηλνηηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ πξνο φθεινο ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, φπνπ επηθξαηεί ν λφκνο ηνπ ηζρπξφηεξνπ, ππνλνκεχεη ηνλ ξφιν ησλ επξσπατθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη νδεγεί ζε ειάρηζηεο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη βάζεη απζηεξά θαζνξηζκέλσλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Η ηξέρνπζα βαζηά ρξεκαηνπηζησηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε θαηαδεηθλχεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο «δηαθπβέξλεζεο» είλαη παληειψο αλεπαξθήο. Τν αληίδνην ζε απηήλ ηε ζιηβεξή θαηάζηαζε είλαη πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία ζηελ Δπξψπε. 3. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ πξφθεηηαη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο εάλ ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο Δπξσπαίνπο, ζπγθεθξηκέλα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ε Δπηηξνπή, εμαθνινπζνχλ λα παξαγθσλίδνληαη θαη εάλ νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ππνλνκεχνληαη ζπλερψο, κεηαμχ άιισλ, απφ ηνπο θνξπθαίνπο εγέηεο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο πνπ κνλνπσινχλ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηελ εμνπζία. Αληηηαζζφκαζηε ζζελαξά ζηελ πξαθηηθή ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ, ην νπνίν επηδηψθεη λα ππνζθάςεη ηελ εζηίαζε ηεο Σπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ζηελ ςεθνθνξία κε εηδηθή πιεηνςεθία, παξεκβαίλνληαο ζε φια ηα ζέκαηα πνιηηηθήο. Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα ζεζκηθφ ή λνκηθφ δήηεκα, αιιά εμίζνπ γηα ηε δεκνθξαηηθή θαη δηαθαλή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπηζπκνχκε ηε ρξήζε ηεο θνηλνηηθήο κεζφδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξάζηλεο λέαο ζπκθσλίαο θαη γηα ηελ νηθνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. 4. Καηά ην παξειζφλ, νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ Σπλζεθψλ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ εθπξνζψπνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ζην πιαίζην δηαθπβεξλεηηθψλ δηαζθέςεσλ, θαηφπηλ νκφθσλεο απφθαζεο θαη ειάρηζηεο ή κεδεληθήο δεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλερηζηεί ε εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ βάζεη δηπισκαηηθψλ δηαζθέςεσλ ππφ ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ θξαηψλ κειψλ. 5. Οη πξφζθαηεο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνιηηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαηαδεηθλχνπλ φηη ην κέιινλ ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο πξέπεη λα απνθαζίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο θαη φρη απφ ηνπο εγέηεο ηνπο. 6. Τν Δπξσπατθφ Πξάζηλν Κφκκα (ΔΠΚ) ππνζηεξίδεη ηελ πξφηαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα θηλήζεη, φπσο δηθαηνχηαη λα 12

13 ην πξάμεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 48 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηαδηθαζία γηα ηε ζχγθιεζε λέαο δηάζθεςεο γηα κηα λέα Δπξψπε. Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε νινθιεξσηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο δηάζθεςεο απφ κηα αλαρξνληζηηθή δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε. Πξέπεη λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη θαη λέεο ζπκκαρίεο γηα ηελ εμάιεηςε απηνχ ηνπ ζπλερηδφκελνπ αδηέμνδνπ. 7. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο κε ηίηιν «Αλάπηπμε ηνπ πξάζηλνπ πνιηηηθνχ ζεκαηνινγίνπ» πνπ ζπκθσλήζεθε ζηε Βνπδαπέζηε, ην ΔΠΚ απνθαζίδεη λα ζπγθξνηήζεη νκάδα εξγαζίαο ε νπνία ζα αλαιάβεη ην θαζήθνλ λα θαηαξηίζεη, έσο ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΔΠΚ, πξφηαζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο Σπλζήθεο ΔΔ, θαη ε νπνία ζα δηαζθαιίζεη ηελ επξεία ζπκκεηνρή επξσπαίσλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο. 13

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν.

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν. THE ECONOMIST 9 th CYPRUS SUMMIT: CYPRUS ON THE MEND? AN OPEN DISCUSSION WITH GOVERNMENT, THE TROIKA AND BUSINESS Official Opening Speech by Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus with

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Τεηάξηε, 4 Σεπηεκβξίνπ 2013-10:01 Η ζέζε ηεο Γεξκαλίαο σο «αζθαιέο θαηαθχγην» ηεο Δπξσδψλεο κπνξεί λα απνδεηρζεί δίθνπν καραίξη, δηαπηζηψλεη αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ζρεηηθά κε κηα εηήζηα παλεπξσπατθή ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο λνκνζεηηθήο έθζεζεο πξσηνβνπιίαο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΠΗΜΟ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΤΡΩΔΚΛΟΓΔ 2014 25/04/2014 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ TH ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΖ ΑΛΛΖ ΔΤΡΩΠΖ

ΤΝΑΠΗΜΟ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΤΡΩΔΚΛΟΓΔ 2014 25/04/2014 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ TH ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΖ ΑΛΛΖ ΔΤΡΩΠΖ ΤΝΑΠΗΜΟ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΤΡΩΔΚΛΟΓΔ 2014 25/04/2014 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ TH ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΖ ΑΛΛΖ ΔΤΡΩΠΖ Οη επξσεθινγέο ηνπ Μαΐνπ κάο ζέηνπλ ην ηζηνξηθφ θαζήθνλ λα ππεξεηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο επξσπαίνο πνιίηεο θαη ε ΔΔ: ην δεκνθξαηηθό έιιεηκκα Δπηβιέπσλ: ηνύζηνπξαο Πέηξνο πνπδάζηξηα: Σεκπέιε Γήκεηξα ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy ν έξγν ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Επξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ. γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ή πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγόηεξα κέζα

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ. γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ή πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγόηεξα κέζα EL EL EL ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Βξπμέιιεο, 22.6.2005 COM(2005) 265 ηειηθφ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ή πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγόηεξα κέζα EL EL ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή...

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αθξηβψο ε παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αθξηβψο ε παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο Πρόλογος Δίλαη γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε βξηζθφηαλ αλέθαζελ ζε θάζε κεηεμέιημεο. Ωζηφζν, γηα πξψηε θνξά ίζσο ζηελ ηζηνξία ηνπ, ην επξσπατθφ εγρείξεκα βξίζθεηαη ελψπηνλ πνιιαπιψλ πξνθιήζεσλ, ε έθβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Η Επξσπατθή Έλσζε (EΕ) παίξλεη θάζε κέξα απνθάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0183 Εσρωπαϊθή Τράπεδα Επελδύζεωλ θαη εηήζηα έθζεζε γηα ηο 2013 Ψήθηζκα ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ ηες 30ής Απρηιίοσ 2015 ζτεηηθά κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Ομιλία τηρ Διοικητού τηρ Κεντπικήρ Τπάπεζαρ τηρ Κύππος, καρ. Χπςστάλλαρ Γιωπκάτζη στη σςνέντεςξη Τύπος για την παποςσίαση τηρ Ετήσιαρ Έκθεσηρ τηρ Τπάπεζαρ για το έτορ 2013 (25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ.

NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ. Δ.Μ.Π. Γ.Π.Μ.. ΚΑΣ.Β ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ. Μελάο Αγγειίδεο ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 17.10.2013 ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ ΔΒΔΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα