ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο 4 Σα κοινωνικά ςυνκιματα Live chat 5 Avatars 5 υςτάςεισ 6 Διαδραςτικότθτα 7 Word of Mouth 7 φνδεςθ με κοινωνικά δίκτυα 7 Επιπλζον ςτοιχεία κοινωνικότθτασ 8 Πλεονεκτιματα και μειωνεκτιματα του Social Shopping 9 2

3 Ειςαγωγι Η εποχι που διανφουμε ςιμερα μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ θ εποχι του Internet και τθσ τεχνολογίασ. Αυτι θ εποχι δεν ζχει καμία ςχζςθ με το web1 που γνωρίςαμε και διαμορφϊκθκε μζςω του Amazon και του ebay. ιμερα οι περιςςότερεσ αγορζσ γίνονται με βάςθ τθν ζρευνα του καταναλωτι και κφριοσ παράγοντασ για να επιτευχκεί αυτι θ ζρευνα αποτελοφν οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και το Internet. Σο θλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνεται παγκοςμίωσ, με διψιφιουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ μζχρι και 15% ςε ετιςια βάςθ, ςε αντίκεςθ με τισ πραγματικζσ αγορζσ που λόγο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το ποςοςτό ανάπτυξθσ είναι λιγότερο από το ζνα τρίτο των θλεκτρονικϊν αγορϊν. Γι αυτό το λόγο, οι επιχειριςεισ και οι οργανιςμοί ζχουν ςτραφεί ςτθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ του πελάτθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ εταιρικισ ςελίδασ τουσ, εφευρίςκοντασ τρόπουσ και μζςα για θλεκτρονικι βοικεια του χριςτθ, ευκολία και αποτελεςματικότθτα. Οι καταναλωτζσ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δυο κατθγορίεσ. Σουσ ωφελιμιςτζσ και τουσ θδονιςτζσ. Οι πρϊτοι αγοράηουν με βάςθ τθν όςο το δυνατόν εξοικονόμθςθ χρόνου και χρθμάτων, ενϊ για τουσ θδονιςτζσ θ διαςκζδαςθ κατά τθν διαδικαςία αγοράσ κεωρείτε το ςθμαντικότερο ςτοιχείο. Για τισ γυναίκεσ, οι αγορζσ χαρακτθρίηονται ωσ μια ψυχαγωγικι και κοινωνικι δραςτθριότθτα, μζςα από τθν οποία μποροφν να εκφράςουν τθν αγάπθ τουσ για τθν οικογζνεια και τον κοινωνικό τουσ περίγυρο. Για τισ γυναίκεσ, θ κοινωνικοποίθςθ και θ διαςκζδαςθ είναι πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία ςε μια αγορά που πραγματοποιοφν. ε αντίκεςθ με τισ γυναίκεσ, οι άντρεσ χαρακτθρίηουν τθν διαδικαςία αγοράσ ενόσ αντικειμζνου ωσ αποςτολι και τείνουν να αγοράηουν κατευκείαν το προϊόν που επικυμοφν και καλφπτει τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ τουσ. Οι γυναίκεσ πραγματοποιοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό των πραγματικϊν αγορϊν που υπολογίηεται ζωσ και το 73% των ςυνολικϊν δαπανϊν. Ωςτόςο, όςο αναφορά το θλεκτρονικό εμπόριο, το ποςοςτό αγορϊν καλφπτεται από άντρεσ, οι οποίοι επωφελοφνται πολφ περιςςότερο από τισ γυναίκεσ, κακϊσ τα περιςςότερα θλεκτρονικά site ταιριάηουν κατά κφριο λόγο ςτο αγοραςτικό προφίλ των ωφελιμιςτϊν. Θεωρείτε λοιπόν απαραίτθτθ θ κινθτοποίθςθ όλο και περιςςότερου γυναικείου πλθκυςμοφ ςτθν πραγματοποίθςθ αγορϊν μζςω internet με τθν δθμιουργία θλεκτρονικϊν ςελίδων που ανταποκρίνονται και καλφπτουν τισ ανάγκεσ και των θδονιςτϊν παράλλθλα με των ωφελιμιςτϊν. Social shopping-offline Με τον όρο social shopping, ουςιαςτικά εννοοφμε τθ ςυμμετοχι φίλων των υποψιφιων αγοραςτϊν ςτθν αγοραςτικι διαδικαςία. Σα ψϊνια αποτελοφν μια μορφι αναψυχισ, τθν οποία προτιμοφν τα άτομα να τθ μοιράηονται με άλλα άτομα ανταλλάςςοντασ γνϊμεσ. Σα πολυκαταςτιματα, οι υπαίκριεσ αγορζσ και τα εμπορικά κζντρα κεωροφνται ωσ αςφαλείσ δθμόςιοι χϊροι για κοινωνικοποίθςθ, ιδιαιτζρωσ για το γυναικείο φφλο. Ζρευνεσ δείχνουν πωσ τα άτομα επιλζγουν ζνα 3

4 ςυγκεκριμζνο προοριςμό για να πραγματοποιιςουν τισ αγορζσ τουσ ανάλογα με τθν επικυμία τουσ για κοινωνικότθτα. Κάνοντασ, μια μικρι ιςτορικι αναδρομι, θ ζννοια τθσ κοινωνικοποίθςθσ κατά τθ διάρκεια των αγορϊν κάνει τθν εμφάνιςι τθσ ςτον απόθχο τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ. Εκείνθ τθ χρονικι περίοδο οι αγορζσ κεωροφνταν ωσ ζνασ νομιμοποιθμζνοσ χϊροσ για τισ γυναίκεσ, ςτον οποίο μποροφςαν ελεφκερα να βρίςκονται οι γυναίκεσ, με τθ ςυγκατάβαςθ τθσ κοινωνίασ, αποτελϊντασ μια αφορμι εξόδου από το ςπίτι. Εκεί περνοφςαν χρόνο με άλλεσ γυναίκεσ και ςιγά ςιγά ο καταναλωτιςμόσ μετατρζπεται ςε μια δραςτθριότθτα ελεφκερου χρόνου για τισ κυρίεσ τθσ μεςαίασ κυρίωσ τάξθσ. Μεταπολεμικά, παρατθρείται θ άνοδοσ των αμερικανικϊν εμπορικϊν κζντρων, και τα πολυκαταςτιματα πλζον ςχεδιάηονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να προωκείται θ κοινωνικότθτα. Χτίηονται καφετζριεσ, χϊροι εςτίαςθσ και πολλζσ ακόμθ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να πραγματοποιοφν οι αγοραςτζσ. Social shopping ςτο διαδίκτυο Η άνοδοσ τθσ ψθφιακισ οικονομίασ είχε ωσ αποτζλεςμα και τθν παρουςία του εμπορίου ςτο διαδίκτυο. Αρχικά, οι online αγορζσ κεωρικθκαν ωσ μια δραςτθριότθτα κυρίωσ αντρικι κακϊσ οι άντρεσ αποτελοφςαν τθ πλειοψθφεία των αγοραςτϊν ςτο internet. τθ ςυνζχεια, οι ζμποροι ςυνειδθτοποίθςαν τθν αξία που ζχει το γυναικείο κοινό ςτισ αγορζσ και αντιλιφκθκαν ζτςι τθν ανάγκθ να ειςάγουν μια πιο ευχάριςτθ φαινομενικά κθλυκι πλευρά ςτισ ςελίδεσ τουσ. Όπωσ ιδθ αναφζρκθκε θ πλειονότθτα των γυναικϊν αγοράηει για θδονιςτικοφσ κυρίωσ λόγουσ και αναηθτά τθν ευχαρίςτθςθ και τθν απόλαυςθ μζςα από τα ψϊνια. Η ζννοια του social shopping με τθ βοικεια και τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ μετατοπίηεται ςτο χϊρο του διαδικτφου. Η τεχνολογία δίνει τθ δυνατότθτα να απεικονίηονται κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ που υφίςτανται ςτα φυςικά καταςτιματα, ςτα εικονικά. Ζτςι, δθμιουργικθκαν τα λεγόμενα social shopping sites, τα οποία εμπεριζχουν κοινωνικζσ νφξεισ και κακιςτοφν πλζον δυνατι τθν κοινωνικοποίθςθ ςτο internet. Σα πρϊτα sites με κοινωνικά ςυνκιματα αφοροφςαν ςτθν προϊκθςθ προϊόντων ιδιαιτζρωσ από το χϊρο τθσ μόδασ, αποτελϊντασ μια εικονικι κοινότθτα κατανάλωςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ςε αυτό το ςθμείο πωσ κοινωνικζσ νφξεισ δεν εμπεριζχονται μόνο ςε ςελίδεσ με δυνατότθτα αγοράσ από το διαδίκτυο, αντίκετα αυτζσ χρθςιμοποιοφνται και ςτισ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ λιανικϊν επιχειριςεων με ςτόχο να επθρεάςουν κετικά και τισ αγορζσ ςτα πραγματικά-φυςικά καταςτιματα. Κοινωνικά ςυνκιματα ςε ζνα site Ζνα διαδικτυακό κατάςτθμα είναι ςθμαντικό να ζχει χαρακτθριςτικά ενόσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Σζτοιου είδουσ χαρακτθριςτικά αποτελοφν και οι κοινωνικοί παράγοντεσ, οι οποίοι εάν υπάρχουν ςε ζνα site κάνουν πιο φυςικι τθν αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου- υπολογιςτι. Σα κοινωνικά αυτά ςυνκιματα παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον κακϊσ το ςυναίςκθμα επθρεάηει ςθμαντικά τθν εμπειρία των πελατϊν. ε ζνα πραγματικό κατάςτθμα για παράδειγμα που όςο πιο φιλικοί είναι οι εργαηόμενοι ςτθ ςυμπεριφορά τουσ τόςο πιο ευχαριςτθμζνοι είναι και οι πελάτεσ. 4

5 Παρακάτω αναλφονται τα κυριότερα ςτοιχεία που μποροφν να προςδϊςουν κοινωνικότθτα ςε ζνα διαδικτυακό κατάςτθμα και γενικότερα ςε μια ιςτοςελίδα. Live chat Είναι γνωςτό ότι οι καταναλωτζσ πολλζσ φορζσ χρειάηονται κακοδιγθςθ, λόγω του ότι δε γνωρίηουν ι ακόμα δεν είναι εξοικειωμζνοι με τα προϊόντα και τισ πολιτικζσ τθσ εκάςτοτε αγοράσ. Γνωρίηουν ποιά ανάγκθ πρζπει να ικανοποιιςουν, αλλά δεν είναι ενιμεροι για το πιο προϊόν μπορεί να τουσ ικανοποιιςει ςτο μζγιςτο. Ζνα πρϊτο βιμα για το ςχεδιαςμό ενόσ επιτυχθμζνου θλεκτρονικοφ site, είναι θ δυνατότθτα των πελατϊν να μποροφν να αναηθτοφν προϊόντα και πλθροφορίεσ εφκολα, να είναι κατανοθτι και φανερι θ πολιτικι απορριτου που ακολουκεί ο κάκε ιςτότοποσ και να υπάρχει δυνατότθτα άμεςθσ επικοινωνίασ με τουσ υπεφκυνουσ. ε μια online αγορά οι καταναλωτζσ μποροφν να εξυπθρετοφνται μζςω τθσ υπθρεςίασ live chat. Χωρίσ αυτι τθν εφαρμογι βρίςκουν δυςκολία ςτθν διαδικαςία τθσ πϊλθςθσ και αγοράσ προϊόντων μζςω ενόσ διαδικτυακοφ ιςτότοπου και επιπλζον οριςμζνοι μπορεί να χρειάηονται και τεχνικι υποςτιριξθ ακόμα και ςε μια απλι πλοιγθςθ ςτον εκάςτοτε ιςτότοπο. Σο live chat είναι μια υπθρεςία που προςφζρει αυτόματα ςτον καταναλωτι ηωντανι βοικεια, όταν ζχει παραμείνει ςτθ ςελίδα μια κακοριςμζνθ ϊρα. Η προβλεπόμενθ ϊρα για τθν αυτόματθ εμφάνιςθ τθσ υπθρεςίασ live chat είναι 1 λεπτό. Παράλλθλα με τθν ηωντανι ςυνομιλία, υπάρχει και θ υπθρεςία call our toll-free number ςτθν οποία ο καταναλωτισ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει τον αρικμό τθλεφϊνου του και ςτθ ςυνζχεια να δεχτεί μια κλιςθ από τθν εταιρία ςτθν οποία κα διευκρινίηονται όλεσ οι ερωτιςεισ του. Avatars Σο κυριότερο εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ του Internet ωσ καναλιοφ διανομισ είναι το χαμθλό ποςοςτό μετατροπισ των αναηθτιςεων πλθροφόρθςθσ ςε αγοραςτζσ. Παραδοςιακά ο όροσ Avatar αναφζρεται ςτθν απεικόνιςθ μιασ ανκρϊπινθσ μορφισ, υπό τθ μορφι κινοφμενου ςχεδίου. τθν εποχι τθσ θλεκτρονικισ τεχνολογίασ όμωσ, το Avatar είναι θ θλεκτρονικι απεικόνιςθ μιασ εικονικισ ανκρϊπινθσ μορφισ, θ οποία εμφανίηεται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα μιασ εταιρίασ και διαδραματίηεται κάποιο ρόλο κάκε φορά που ζνασ χριςτθσ του Internet επιςκζπτεται τθν ανωτζρω θλεκτρονικι ςελίδα. Πζρα τθσ παροχισ εξατομικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ διευκόλυνςθσ του καταναλωτι ςτθν πλοιγθςθ μιασ θλεκτρονικισ ςελίδασ και ςτθν αγορά, τα Avatars μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ μζςα ανάπτυξθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ και διαλόγου με τον επιςκζπτθ. 5

6 Σα Avatars χρθςιμοποιοφνται ωσ ζνα κοινωνικό ςφνκθμα, το οποίο αυξάνει τθν ευχαρίςτθςθ και επθρεάηει κετικά τθν πρόκεςθ αγοράσ είτε μιλάμε για θδονικζσ είτε για ωφελιμιςτικζσ αγορζσ. Σα avatars χρθςιμοποιοφνται όλο και περιςςότερο ωσ εκπρόςωποι τθσ επιχείρθςθσ, προςωπικοί βοθκοί ςε αγορζσ, ςυνομιλθτζσ, κακοδθγθτζσ γνϊμθσ κακϊσ και μζςα πεικοφσ. Η ςυμβολικι ςθμαςία που αποκτά κάκε μάρκα ονομάηεται brand personality και ορίηεται ωσ ζνα ςφνολο ανκρϊπινων χαρακτθριςτικϊν ςυνδεόμενα με τθ μάρκα. Σα spokes- avatars εκπροςωποφν τθν μάρκα ςτα εικονικά περιβάλλοντα και οι χριςτεσ πολλζσ φορζσ αντιλαμβάνονται το Avatar ωσ αντιπρόςωπο τθσ μάρκασ αυτισ και αλλθλεπιδροφν με αυτό αναπτφςςοντασ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ όπωσ ακριβϊσ γίνεται με τισ ανκρϊπινεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ. Όλο και περιςςότερεσ εταιρίεσ ςιμερα χρθςιμοποιοφν Avatars ςτισ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ on-line αγορϊν τουσ για να βοθκιςουν τθ λιψθ αποφάςεων του καταναλωτι και τθν αποτελεςματικότθτα των αγορϊν του. Επιπλζον, ζχει αποδειχτεί πωσ θ παρουςία ενόσ Avatar αςκεί κετικι επίδραςθ ςτθν αντιλαμβανόμενθ από τον καταναλωτι διαςκεδαςτικι και πλθροφοριακι αξία τθσ εν λόγω θλεκτρονικισ ςελίδασ. Συστάσεις Οι ςυςτάςεισ προϊόντων αποτελοφν ζνα από τα ςθμαντικότερα κοινωνικά ςυνκιματα ςε ζνα site. Οι ςυςτάςεισ αυτζσ προζρχονται από ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα-τα οποία κα αναλυκοφν παρακάτω- και ζχουν πολφ μεγαλφτερθ επιρροι ακόμα και από τισ ςυςτάςεισ των ειδικϊν αλλά και των φίλων. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό είναι γιατί τα ςυςτιματα προςφζρουν ζνα επίπεδο εξατομίκευςθσ επειδι οι ςυςτάςεισ βαςίηονται ςε προθγοφμενεσ αγορζσ αλλά και ςε αγορζσ χρθςτϊν με παρόμοιο προφίλ με το δικό μασ. Οι ειδικοί απλϊσ κάνουν μια ζκκεςθ του προϊόντοσ με πολλζσ πλθροφορίεσ, που ςυχνά οι χριςτεσ βαριοφνται να διαβάηουν ενϊ παράλλθλα αυτι δεν προςδιορίηεται για κάκε μεμονωμζνο χριςτθ. Τπάρχουν τα εξισ διαφορετικά είδθ ςυςτάςεων: υνεργατικοφ φιλτραρίςματοσ φμφωνα με αυτό το ςφςτθμα, οι ςυςτάςεισ ςε ζνα χριςτθ προζρχονται με βάςθ τα προιόντα που αγόραςαν άλλοι χριςτεσ με παρόμοιο προφίλ με αυτοφ του δυνθτικοφ αγοραςτι. Με βάςθ το περιεχόμενο ε αυτό το ςφςτθμα οι ςυςτάςεισ προζρχονται με βάςθ το περιεχόμενο που αναηθτά ο χριςτθσ. Για παράδειγμα, εάν ο χριςτθσ αναηθτιςει ι αγοράςει ζνα βιβλίο μυςτθρίου κα του προτακοφν παρόμοια βιβλία. υςτιματα ςτιριξθσ τθν πραγματικότθτα, αυτά τα ςυςτιματα δεν κάνουν ςυςτάςεισ αλλά υποςτθρίηουν τουσ χριςτεσ να κάνουν αυτοί ςυςτάςεισ ςε άλλουσ χριςτεσ αλλά και παρακινοφνται να δζχονται και οι ίδιου ςυςτάςεισ άλλων. 6

7 Διαδραστικότητα Με τον όρο διαδραςτικότθτα εννοοφμε τθν αμφίδρομθ επικοινωνία και τθ ςυγχρονικότθτα που πρζπει να διζπεται ςε ζνα site που επικυμεί να εντάξει κοινωνικά χαρακτθριςτικά. Αναλυτικότερα, θ ςυγχρονικότθτα αναφζρεται ςτο βακμό, ςτον οποίο θ είςοδοσ των χρθςτϊν ςε μία ανακοίνωςθ ι μια δραςτθριότθτα και θ απάντθςθ που παίρνει από αυτι είναι ταυτόχρονθ. Η αμφίδρομθ επικοινωνία απαιτεί τθν φπαρξθ άμεςου feedback. Σα παραπάνω αποτελοφν βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ και εκλαμβάνεται ωσ ζνα πολφ ξεκάκαρο κοινωνικό ςφνκθμα, όταν αυτό υπάρχει ςε μια ςελίδα. Word of mouth Είναι εφκολα αντιλθπτό ότι το word of mouth ζχει κετικό αντίκτυπο ςτισ αποφάςεισ για μια πραγματικι αγορά. Σο ίδιο λοιπόν μπορεί να ςυμβεί και ςτισ θλεκτρονικζσ αγορζσ με τθν ειςαγωγι εφαρμογϊν τα οποία ενιςχφουν τθν αγοραςτικι εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο οι θδονιςτζσ αγοραςτζσ κα νιϊκουν περιςςότερο ικανοποιθμζνοι από τθν θλεκτρονικι ςελίδα, αλλά και οι ωφελιμιςτζσ επωφελοφνται κερδίηοντασ γνωςτικά οφζλθ από εμπειρίεσ άλλων χρθςτϊν ςτα εκάςτοτε προϊόντα. Η δφναμθ του word-of-mouth ςυνδζεται άμεςα με τα περιςςότερα κοινωνικά ςυνκιματα που κα αναπτφξουμε περιςςότερα παρακάτω και κεωρείται μία από τισ εγκυρότερεσ και αποτελεςματικότερεσ μεκόδουσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, κακϊσ ζχει εκτιμθκεί ότι πάνω από το 60% των χρθςτϊν κοινωνικϊν ςελίδων είναι κετικά διακείμενοι ςτθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ αλλά και ςτθν αγορά προτεινόμενων προϊόντων. Σφνδεση με κοινωνικά δίκτυα Αξίηει αρχικά να ορίςουμε εν ςυντομία τθν ζννοια των κοινωνικϊν δικτφων, κακϊσ και τθ ςθμαςία τουσ ςτθ ςθμερινι εποχι. Κοινωνικά δίκτυα είναι online communities που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να κοινωνικοποιοφνται κακϊσ και να αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. Η επαφι των ανκρϊπων μζςα από τα social media, τουσ προςφζρει κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ και απόλαυςθ, που αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτισ καταναλωτικζσ αγορζσ τουσ. Επιπλζον, οι καταναλωτζσ χρθςιμοποιοφν τα κοινωνικά δίκτυα για να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα των αγοραςτικϊν αποφάςεων, ςυλλζγοντασ πλθροφορίεσ και παράλλθλα μειϊνοντασ το ρίςκο ςτθν επιλογι τουσ. Η μεγάλθ αφξθςθ των κοινωνικϊν αγορϊν μζςω Internet οφείλετε κατά κφριο λόγο, από αυτό το πλεονζκτθμα τθσ ςφγκριςθσ και ειςροισ πλθροφοριϊν, που προςφζρουν οι δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ. Η εποχι του web2, όπωσ χαρακτθρίςτθκε, κακοδθγείται από τθν κοινωνικι δικτφωςθ και ζχει τθ δφναμθ να κακοδθγεί και ακόμα να αλλάηει τισ αγοραςτικζσ ςυμπεριφορζσ των καταναλωτϊν. Σο facebook και το twitter αποτελοφν τα δθμοφιλζςτερα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ζχουν αξιοποιιςει τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςε τρομερό βακμό, και αυτό ζχει άμεςθ επίπτωςθ ςτθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. Κάποιοσ μπορεί πολφ εφκολα να ςυνδεκεί με τουσ φίλουσ του και να ςυμβουλευτεί τθν γνϊμθ τουσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ. 7

8 Εφκολα γίνεται αντιλθπτό πωσ εάν μια ιςτοςελίδα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ τθσ να μποροφν μζςω αυτισ να ςυνδεκοφν ςε λογαριαςμοφσ τουσ ςτα social media, αυτόματα τουσ προςφζρουν τθ δυνατότθτα να μοιραςτοφν τθν διαδικαςία τθσ αγοράσ που πραγματοποιοφν ςε αυτό το site με φίλουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα. Ανταλλάςουν απόψεισ, δζχονται τθ γνϊμθ των φίλων τουσ, ςυγκεντρϊνουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και γενικϊσ αλλθλεπιδροφν με τρίτουσ. Επιπλζον μποροφμε να διακρίνουμε παραπάνω ςτοιχεία κοινωνικότθτασ που ςυναντάμε πλζον ςτισ περιςςότερεσ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ. Οι κατθγορίεσ ςτισ ςτιλεσ επιλζχτθκαν επειδι επιτρζπουν τθν επικοινωνία μεταξφ τουλάχιςτον δφο ατόμων. Όταν οι πελάτεσ βακμολογοφν τα προϊόντα (rate), μεταδίδουν πλθροφορίεσ γριγορα ςχετικά με τθ μζτρθςθ αξίασ, τθ χρθςιμότθτα και άλλουσ παράγοντεσ ςε άλλουσ πικανοφσ πελάτεσ. Οι κριτικζσ (reviews) ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ δυνατότθτεσ τθσ βακμολόγθςθσ με τθ διαφορά ότι οι πελάτεσ ζχουν τθν ικανότθτα να προςφζρουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για ζνα προϊόν από μια βακμολογία με τθ μορφι αξιολογιςεων και ςχολίων. Οι δθμοςκοπιςεισ (polls) επιτρζπουν ςτουσ ανκρϊπουσ να ηθτιςουν από άλλουσ χριςτεσ πλθροφορίεσ για τθν δικι τουσ επιλογι, μεταξφ ςυγκεκριμζνων προϊόντων. Η επιλογι γίνεται με ψθφοφορία για το καλφτερο προϊόν. Σο προφίλ (profile) δίνει ςτουσ ανκρϊπουσ τθν ευκαιρία, όχι μόνο να μεταδίδουν πλθροφορίεσ για τον εαυτό τουσ, αλλά γίνεται δυνατι και θ αναηιτθςθ ομοειδϊν χρθςτϊν. Σα Forums παρζχουν ζνα χϊρο για τουσ ανκρϊπουσ ϊςτε να μποροφν να ςυηθτοφν για προϊόντα, εμπορικά ςιματα ι οτιδιποτε άλλο ωσ ομάδα. Πολλά sites παρζχουν δυνατότθτα αποςτολισ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ( ), θ οποία επιτρζπει τθν αποςτολι πλθροφοριϊν ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν ςε άλλο πρόςωπο. Σα Blogs είναι παρόμοια με τα ςχόλια ςτο μζτρο που επιτρζπουν ςτουσ ανκρϊπουσ να γράψουν, τόςο λεπτομερϊσ όςο επικυμοφν, για οποιαδιποτε πτυχι ενόσ προϊόντοσ ι τθσ μάρκασ. Μζςω παιχνιδιϊν και κουίη (games and quizzes) επιτρζπεται θ αλλθλεπίδραςθ των ανκρϊπων μεταξφ τουσ αλλά και με διαφορετικά προϊόντα. Ζνα άλλο κοινό χαρακτθριςτικό είναι θ δυνατότθτα των χρθςτϊν να μοιράηονται (share) πλθροφορίεσ για το προϊόν από το ζνα site ςε οποιαδιποτε άλλθ ςελίδα. Αυτό επιτρζπει ςε ζνα άτομο να επικοινωνεί με πολλοφσ ανκρϊπουσ ςε διάφορα μζρθ από ζνα μζςο. Η κοινωνικι τιμολόγθςθ, θ αλλιϊσ social pricing, ςυμβαίνει όταν οι χριςτεσ ζχουν οικονομικά κίνθτρα ι λαμβάνουν μια διαφορετικι τιμι για το προϊόν ωσ ανταμοιβι με βάςθ το βακμό τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ τουσ ςτο site. 8

9 Πλεονεκτιματα- μειονεκτιματα ςε high social site Για τισ επιχειριςεισ Ζρευνεσ αποδεικνφουν πωσ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ αγορϊν, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν κοινωνικά ςυνκιματα αποκτοφν ςθμαντικότερο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Σα κοινωνικά ςυνκιματα, όπωσ προαναφζρκθκε κάνουν τθν αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου υπολογιςτι πιο φυςικι. Οι άνκρωποι τείνουν να αντιμετωπίηουν τουσ υπολογιςτζσ ωσ κοινωνικοφσ φορείσ ακόμα και αν ξζρουν ότι είναι μθχανζσ χωρίσ ανκρϊπινα χαρακτθριςτικά. Αυτι θ τάςθ των ανκρϊπων αναφζρεται χαρακτθριςτικά με τον όρο Socialness. Σα sites τα οποία προςανατολίηονται ςε μια διαδικτυακι παρουςία με υψθλι κοινωνικότθτα αποκτοφν ςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτα εξισ: Αφξθςθ τθσ απόλαυςθσ από τo site Η απόλαυςθ ορίηεται ωσ ο βακμόσ που μια εμπειρία χαρακτθρίηεται ωσ διαςκεδαςτικι ι ενδιαφζρουςα, ζχοντασ τρεισ ςυνιςτϊςεσ: ευχαρίςτθςθ (pleasure), διζγερςθ ( arousal), διαφυγι ( escaping). υμπεραίνεται λοιπόν πωσ το social e-shopping μπορεί να γίνει μια απολαυςτικι εμπειρία για τθσ χριςτεσ, αν εντάξει όλα τα ςτοιχεία που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτζσ ωσ διαςκεδαςτικά ςε μία πραγματικι αγορά τθσ. Αφξθςθ ευχρθςτίασ Η ευχρθςτία ορίηεται ωσ θ ατομικι αντίλθψθ ότι θ χριςθ μιασ τεχνολογίασ δεν χρειάηεται ιδιαίτερθ προςπάκεια. Εκμεταλλευόμενοι αυτιν τθν αντίλθψθ πρζπει οι λιανοπωλθτζσ να τονίςουν πωσ το περιεχόμενο του social e-shopping site χρειάηεται ελάχιςτεσ προςπάκειεσ πλοιγθςθσ κακϊσ προςφζρει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χρειάηονται. Αφξθςθ αντιλθπτισ χρθςιμότθτασ Η χρθςιμότθτα μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ ατομικι αντίλθψθ ότι χρθςιμοποιϊντασ νζεσ τεχνολογίεσ βελτιϊνουν τθν ατομικι αγοραςτικι ςυμπεριφορά. Η χρθςιμότθτα μιασ θλεκτρονικισ ςελίδασ φαίνετε πωσ επθρεάηει κετικά τθν ςτάςθ απζναντι ςτα θλεκτρονικά καταςτιματα, αλλά ςυνδζεται άμεςα και με τουσ ωφελιμιςτζσ καταναλωτζσ. Εικόνα κφρουσ και καλι φιμθ Οι επιχειριςεισ μζςω των social shopping sites ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυγκεντρϊνουν πολλζσ πλθροφορίεσ για τθν εικόνα και τθ φιμθ που ζχουν ςφμφωνα με τουσ χριςτεσ. Μποροφν πολφ εφκολα και χωρίσ κόπο να μετριςουν τθ ςτάςθ των καταναλωτϊν με βάςθ τα ςχόλια, τα likes, τισ ςυςτάςεισ και τισ online ςυηθτιςεισ. Μποροφν ζτςι να ελζγχουν και να επαναπροςδιορίηουν τισ λειτουργίεσ marketing, ϊςτε να επιτυγχάνουν τουσ ςτόχουσ που κάκε φορά κζτουν. Αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ και κατϋεπζκταςθ των αγορϊν φμφωνα με ζρευνεσ ςτθ ςυμπεριφορά του καταναλωτι, τα ςυναιςκιματα των ανκρϊπων παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ λιψθ αποφάςεων. Ιςτοςελίδεσ που μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ high social τείνουν να αυξάνουν τθ διζγερςθ και τθν ευχαρίςτθςθ, όπωσ αναλφκθκε παραπάνω, και επομζνωσ, αυτά τα sites 9

10 παρουςιάηουν μεγαλφτερθ κινθτικότθτα και περιςςότερεσ πωλιςεισ από άλλα κοινά sites. Αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο site Όταν ο ζνασ χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ζρκει ςε επαφι με άλλουσ χριςτεσ, να μοιραςτεί τθν αγοραςτικι του διαδικαςία και να ςυγκεντρϊςει από αυτοφσ πλθροφορίεσ για το προϊόν ι τθν υπθρεςία που επικυμεί να αγοράςει προβαίνει πιο εφκολα τελικά ςτθν αγορά λόγω τθσ μεγαλφτερθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο site που του παρζχει αυτι τθ δυνατότθτα. Οι χριςτεσ εμπιςτεφονται περιςςότερο τθ γνϊμθ άλλων ατόμων που ζχουν πραγματοποιιςει παρόμοιεσ αγορζσ, αφοφ πιςτεφουν πωσ είναι αντικειμενικοί χωρίσ να ζχουν κάποιο κίνθτρο. Παροχι αφιλτράριςτων πλθροφοριϊν και δεδομζνα ςυμπεριφοράσ Οι ςθμερινοί χριςτεσ του Internet παρζχουν ανεξζλενγκα τα προςωπικά τουσ δεδομζνα ςε δθμόςιεσ εφαρμογζσ. Οι εταιρείεσ παρακολουκοφν τι κάνουν και τι λζνε οι καταναλωτζσ μεταξφ τουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα και με αυτόν τον τρόπο προςωποποιείται θ εμπειρία των αγορϊν και προτείνονται ςτον καταναλωτι πρόςκετα ςτοιχεία που πικανϊσ κα του αρζςουν. Παρόλα τα οφζλθ που αποκομίηουν οι επιχειριςεισ με τθν χρθςιμοποίθςθ κοινωνικϊν ςτοιχείων και τθ δυνατότθτα άμεςθσ επικοινωνίασ με το χριςτθ, διακρίνουμε και μερικοφσ περιοριςμοφσ: αυξθμζνο κόςτοσ τθσ επιχείρθςθσ για τθν εφρεςθ του κατάλλθλου προςωπικοφ και τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν δεν μποροφν να κακοδθγθκοφν οι χριςτεσ για τισ απόψεισ που κα εκφράςουν και κατ επζκταςθ δεν υπάρχει ο ζλενχοσ των αρνθτικϊν ςχολίων το Word Of Mouth ιςχφει και ςτθ διάδοςθ αρνθτικισ πλθροφόρθςθσ κακϊσ και επθρεάηει ςτο μζγιςτο βακμό τθν αγοραςτικι απόφαςθ Για τουσ χριςτεσ Οφζλθ από τθν φπαρξθ κοινωνικϊν ςτοιχείων κατά τθν αγορά ςτο διαδίκτυο προκφπτουν και ςτουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ. Ακολουκοφν τα ςθμαντικότερα: Απόλαυςθ και ευχαρίςτθςθ Η περιιγθςθ ςε τζτοιου είδουσ ιςτοςελίδεσ μετατρζπεται ςε μια ευχάριςτθ διαδικαςία, ενϊ παράλλθλα τα ψϊνια ςτο διαδίκτυο παφουν να αποτελοφν μια μοναχικι δραςτθριότθτα. Όςο πιο πολλά είναι τα κοινωνικά ςυνκιματα τόςο περιςςότερο μεγιςτοποιείται θ ευχαρίςτθςθ και θ απόλαυςθ για αυτοφσ. Αφξθςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των καταναλωτϊν Η αγοραςτικι δφναμθ των καταναλωτϊν αυξάνεται μζςω του word of mouth, που ςυμβαίνει μεταξφ των χρθςτϊν. Οι χριςτεσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, θ γνϊμθ τουσ αποκτά ςθμαςία και είναι καταλυτικι για αγορζσ από άλλουσ χριςτεσ. 10

11 Επομζνωσ, αποκτοφν δφναμθ και μποροφν να διαπραγματευτοφν και να διεκδικιςουν ακόμθ και αγορζσ ςε καλφτερθ τιμι. Εφρεςθ προϊόντων εφκολα και γριγορα Μειϊνεται ςθμαντικά ο χρόνοσ εφρεςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ γίνεται πιο εφκολα θ ςφγκριςθ μεταξφ των εναλλακτικϊν επιλογϊν, ενϊ παράλλθλα δε χρειάηεται να διαβάηουν οι χριςτεσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ για κάκε εναλλακτικι αλλά μποροφν αμζςωσ να κοιτάξουν ςε πόςουσ αρζςει αυτό το προϊόν ι θ υπθρεςία και τισ αξιολογιςεισ που ζχει. Ωςτόςο θ χριςθ κοινωνικϊν τεχνολογιϊν κρίβει και κινδφνουσ με τον πιο ςθμαντικό τθν παραβίαςθ τθσ ιδιωτικισ ηωισ των καταναλωτϊν. Οι εταιρίεσ εκμεταλλευόμενοι τθν μεγάλθ παροχι ιδιωτικϊν πλθροφοριϊν από τουσ χριςτεσ των social media, ςυλλζγουν αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, τισ επεξεργάηονται και δθμιουργοφν τα προςωπικά προφίλ κάκε υποψιφιου αγοραςτι βαςιςμζνα ςτα ιδανικά προϊόντα για αυτόν. Ανάλογα δθλαδι με τισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ που ο χριςτθσ είναι κετικά διακείμενοσ, του προςφζρονται προςφορζσ αντίςτοιχων προϊόντων μζςω sms, ι άλλων διαφθμιςτικϊν ενεργειϊν. 11

12 Βιβλιογραφία Άρκρα Rebecca Anderson, (2009), Social Shopping, University of South Florida Scholar. Jiyoung Cha, (2009), Shopping on social networking websites: Attitudes toward real versus virtual items., Journal of Interactive Advertsing, Vol. 10, No. 1, pp Liz C. Wang, Julie Baker, Judy A. Wagner & Kirk Wakerfield, (2007), Can a retail Web site be social?, Journal Of Marketing, Vol. 71, No.3, pp Duffy, B. E. (2009), Shopping with Friends you ve Never Met: Social Shopping in the Age of E-tailing., Rocky Mountain Communication Review, Vol. 6, No.1, pp Dennis, Charles Morgan, Alesia Wright, Len Tiu Jayawardhena, Chanaka, (2010), The influences of social e- shopping in enhancing young women s online shopping behavior., Journal of Customer Behaviour, Vol. 9, No. 2, pp Διαδικτυακζσ ςελίδεσ http//gigaom.com http//wikipedia.org http//www.apartmenttherapy.com http//socialnewdaily.com 12

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόρικμοι Εξόρυξθσ Δεδομζνων για τθν Ρροςζλκυςθ Ρελατϊν

Αλγόρικμοι Εξόρυξθσ Δεδομζνων για τθν Ρροςζλκυςθ Ρελατϊν ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΚΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚ ΔΚΟΚΚΗΗ Αλγόρικμοι Εξόρυξθσ Δεδομζνων για τθν Ρροςζλκυςθ Ρελατϊν Διπλωματική Εργαςία Υπό ΔΗΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΚΑ Επιβλζπων κακθγθτισ: ΔΟΤΜΠΟ ΜΚΧΑΛΗ, Επίκουροσ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία e-commerce και e-banking

Στοιχεία e-commerce και e-banking Στοιχεία e-commerce και e-banking 1 Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-2015 Το Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπθρεςιϊν (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τθσ ΕΣΕΕ επιχειρϊντασ να αναδείξει τον ολοζνα και

Διαβάστε περισσότερα