ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο 4 Σα κοινωνικά ςυνκιματα Live chat 5 Avatars 5 υςτάςεισ 6 Διαδραςτικότθτα 7 Word of Mouth 7 φνδεςθ με κοινωνικά δίκτυα 7 Επιπλζον ςτοιχεία κοινωνικότθτασ 8 Πλεονεκτιματα και μειωνεκτιματα του Social Shopping 9 2

3 Ειςαγωγι Η εποχι που διανφουμε ςιμερα μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ θ εποχι του Internet και τθσ τεχνολογίασ. Αυτι θ εποχι δεν ζχει καμία ςχζςθ με το web1 που γνωρίςαμε και διαμορφϊκθκε μζςω του Amazon και του ebay. ιμερα οι περιςςότερεσ αγορζσ γίνονται με βάςθ τθν ζρευνα του καταναλωτι και κφριοσ παράγοντασ για να επιτευχκεί αυτι θ ζρευνα αποτελοφν οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και το Internet. Σο θλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνεται παγκοςμίωσ, με διψιφιουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ μζχρι και 15% ςε ετιςια βάςθ, ςε αντίκεςθ με τισ πραγματικζσ αγορζσ που λόγο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το ποςοςτό ανάπτυξθσ είναι λιγότερο από το ζνα τρίτο των θλεκτρονικϊν αγορϊν. Γι αυτό το λόγο, οι επιχειριςεισ και οι οργανιςμοί ζχουν ςτραφεί ςτθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ του πελάτθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ εταιρικισ ςελίδασ τουσ, εφευρίςκοντασ τρόπουσ και μζςα για θλεκτρονικι βοικεια του χριςτθ, ευκολία και αποτελεςματικότθτα. Οι καταναλωτζσ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δυο κατθγορίεσ. Σουσ ωφελιμιςτζσ και τουσ θδονιςτζσ. Οι πρϊτοι αγοράηουν με βάςθ τθν όςο το δυνατόν εξοικονόμθςθ χρόνου και χρθμάτων, ενϊ για τουσ θδονιςτζσ θ διαςκζδαςθ κατά τθν διαδικαςία αγοράσ κεωρείτε το ςθμαντικότερο ςτοιχείο. Για τισ γυναίκεσ, οι αγορζσ χαρακτθρίηονται ωσ μια ψυχαγωγικι και κοινωνικι δραςτθριότθτα, μζςα από τθν οποία μποροφν να εκφράςουν τθν αγάπθ τουσ για τθν οικογζνεια και τον κοινωνικό τουσ περίγυρο. Για τισ γυναίκεσ, θ κοινωνικοποίθςθ και θ διαςκζδαςθ είναι πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία ςε μια αγορά που πραγματοποιοφν. ε αντίκεςθ με τισ γυναίκεσ, οι άντρεσ χαρακτθρίηουν τθν διαδικαςία αγοράσ ενόσ αντικειμζνου ωσ αποςτολι και τείνουν να αγοράηουν κατευκείαν το προϊόν που επικυμοφν και καλφπτει τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ τουσ. Οι γυναίκεσ πραγματοποιοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό των πραγματικϊν αγορϊν που υπολογίηεται ζωσ και το 73% των ςυνολικϊν δαπανϊν. Ωςτόςο, όςο αναφορά το θλεκτρονικό εμπόριο, το ποςοςτό αγορϊν καλφπτεται από άντρεσ, οι οποίοι επωφελοφνται πολφ περιςςότερο από τισ γυναίκεσ, κακϊσ τα περιςςότερα θλεκτρονικά site ταιριάηουν κατά κφριο λόγο ςτο αγοραςτικό προφίλ των ωφελιμιςτϊν. Θεωρείτε λοιπόν απαραίτθτθ θ κινθτοποίθςθ όλο και περιςςότερου γυναικείου πλθκυςμοφ ςτθν πραγματοποίθςθ αγορϊν μζςω internet με τθν δθμιουργία θλεκτρονικϊν ςελίδων που ανταποκρίνονται και καλφπτουν τισ ανάγκεσ και των θδονιςτϊν παράλλθλα με των ωφελιμιςτϊν. Social shopping-offline Με τον όρο social shopping, ουςιαςτικά εννοοφμε τθ ςυμμετοχι φίλων των υποψιφιων αγοραςτϊν ςτθν αγοραςτικι διαδικαςία. Σα ψϊνια αποτελοφν μια μορφι αναψυχισ, τθν οποία προτιμοφν τα άτομα να τθ μοιράηονται με άλλα άτομα ανταλλάςςοντασ γνϊμεσ. Σα πολυκαταςτιματα, οι υπαίκριεσ αγορζσ και τα εμπορικά κζντρα κεωροφνται ωσ αςφαλείσ δθμόςιοι χϊροι για κοινωνικοποίθςθ, ιδιαιτζρωσ για το γυναικείο φφλο. Ζρευνεσ δείχνουν πωσ τα άτομα επιλζγουν ζνα 3

4 ςυγκεκριμζνο προοριςμό για να πραγματοποιιςουν τισ αγορζσ τουσ ανάλογα με τθν επικυμία τουσ για κοινωνικότθτα. Κάνοντασ, μια μικρι ιςτορικι αναδρομι, θ ζννοια τθσ κοινωνικοποίθςθσ κατά τθ διάρκεια των αγορϊν κάνει τθν εμφάνιςι τθσ ςτον απόθχο τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ. Εκείνθ τθ χρονικι περίοδο οι αγορζσ κεωροφνταν ωσ ζνασ νομιμοποιθμζνοσ χϊροσ για τισ γυναίκεσ, ςτον οποίο μποροφςαν ελεφκερα να βρίςκονται οι γυναίκεσ, με τθ ςυγκατάβαςθ τθσ κοινωνίασ, αποτελϊντασ μια αφορμι εξόδου από το ςπίτι. Εκεί περνοφςαν χρόνο με άλλεσ γυναίκεσ και ςιγά ςιγά ο καταναλωτιςμόσ μετατρζπεται ςε μια δραςτθριότθτα ελεφκερου χρόνου για τισ κυρίεσ τθσ μεςαίασ κυρίωσ τάξθσ. Μεταπολεμικά, παρατθρείται θ άνοδοσ των αμερικανικϊν εμπορικϊν κζντρων, και τα πολυκαταςτιματα πλζον ςχεδιάηονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να προωκείται θ κοινωνικότθτα. Χτίηονται καφετζριεσ, χϊροι εςτίαςθσ και πολλζσ ακόμθ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να πραγματοποιοφν οι αγοραςτζσ. Social shopping ςτο διαδίκτυο Η άνοδοσ τθσ ψθφιακισ οικονομίασ είχε ωσ αποτζλεςμα και τθν παρουςία του εμπορίου ςτο διαδίκτυο. Αρχικά, οι online αγορζσ κεωρικθκαν ωσ μια δραςτθριότθτα κυρίωσ αντρικι κακϊσ οι άντρεσ αποτελοφςαν τθ πλειοψθφεία των αγοραςτϊν ςτο internet. τθ ςυνζχεια, οι ζμποροι ςυνειδθτοποίθςαν τθν αξία που ζχει το γυναικείο κοινό ςτισ αγορζσ και αντιλιφκθκαν ζτςι τθν ανάγκθ να ειςάγουν μια πιο ευχάριςτθ φαινομενικά κθλυκι πλευρά ςτισ ςελίδεσ τουσ. Όπωσ ιδθ αναφζρκθκε θ πλειονότθτα των γυναικϊν αγοράηει για θδονιςτικοφσ κυρίωσ λόγουσ και αναηθτά τθν ευχαρίςτθςθ και τθν απόλαυςθ μζςα από τα ψϊνια. Η ζννοια του social shopping με τθ βοικεια και τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ μετατοπίηεται ςτο χϊρο του διαδικτφου. Η τεχνολογία δίνει τθ δυνατότθτα να απεικονίηονται κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ που υφίςτανται ςτα φυςικά καταςτιματα, ςτα εικονικά. Ζτςι, δθμιουργικθκαν τα λεγόμενα social shopping sites, τα οποία εμπεριζχουν κοινωνικζσ νφξεισ και κακιςτοφν πλζον δυνατι τθν κοινωνικοποίθςθ ςτο internet. Σα πρϊτα sites με κοινωνικά ςυνκιματα αφοροφςαν ςτθν προϊκθςθ προϊόντων ιδιαιτζρωσ από το χϊρο τθσ μόδασ, αποτελϊντασ μια εικονικι κοινότθτα κατανάλωςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ςε αυτό το ςθμείο πωσ κοινωνικζσ νφξεισ δεν εμπεριζχονται μόνο ςε ςελίδεσ με δυνατότθτα αγοράσ από το διαδίκτυο, αντίκετα αυτζσ χρθςιμοποιοφνται και ςτισ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ λιανικϊν επιχειριςεων με ςτόχο να επθρεάςουν κετικά και τισ αγορζσ ςτα πραγματικά-φυςικά καταςτιματα. Κοινωνικά ςυνκιματα ςε ζνα site Ζνα διαδικτυακό κατάςτθμα είναι ςθμαντικό να ζχει χαρακτθριςτικά ενόσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Σζτοιου είδουσ χαρακτθριςτικά αποτελοφν και οι κοινωνικοί παράγοντεσ, οι οποίοι εάν υπάρχουν ςε ζνα site κάνουν πιο φυςικι τθν αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου- υπολογιςτι. Σα κοινωνικά αυτά ςυνκιματα παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον κακϊσ το ςυναίςκθμα επθρεάηει ςθμαντικά τθν εμπειρία των πελατϊν. ε ζνα πραγματικό κατάςτθμα για παράδειγμα που όςο πιο φιλικοί είναι οι εργαηόμενοι ςτθ ςυμπεριφορά τουσ τόςο πιο ευχαριςτθμζνοι είναι και οι πελάτεσ. 4

5 Παρακάτω αναλφονται τα κυριότερα ςτοιχεία που μποροφν να προςδϊςουν κοινωνικότθτα ςε ζνα διαδικτυακό κατάςτθμα και γενικότερα ςε μια ιςτοςελίδα. Live chat Είναι γνωςτό ότι οι καταναλωτζσ πολλζσ φορζσ χρειάηονται κακοδιγθςθ, λόγω του ότι δε γνωρίηουν ι ακόμα δεν είναι εξοικειωμζνοι με τα προϊόντα και τισ πολιτικζσ τθσ εκάςτοτε αγοράσ. Γνωρίηουν ποιά ανάγκθ πρζπει να ικανοποιιςουν, αλλά δεν είναι ενιμεροι για το πιο προϊόν μπορεί να τουσ ικανοποιιςει ςτο μζγιςτο. Ζνα πρϊτο βιμα για το ςχεδιαςμό ενόσ επιτυχθμζνου θλεκτρονικοφ site, είναι θ δυνατότθτα των πελατϊν να μποροφν να αναηθτοφν προϊόντα και πλθροφορίεσ εφκολα, να είναι κατανοθτι και φανερι θ πολιτικι απορριτου που ακολουκεί ο κάκε ιςτότοποσ και να υπάρχει δυνατότθτα άμεςθσ επικοινωνίασ με τουσ υπεφκυνουσ. ε μια online αγορά οι καταναλωτζσ μποροφν να εξυπθρετοφνται μζςω τθσ υπθρεςίασ live chat. Χωρίσ αυτι τθν εφαρμογι βρίςκουν δυςκολία ςτθν διαδικαςία τθσ πϊλθςθσ και αγοράσ προϊόντων μζςω ενόσ διαδικτυακοφ ιςτότοπου και επιπλζον οριςμζνοι μπορεί να χρειάηονται και τεχνικι υποςτιριξθ ακόμα και ςε μια απλι πλοιγθςθ ςτον εκάςτοτε ιςτότοπο. Σο live chat είναι μια υπθρεςία που προςφζρει αυτόματα ςτον καταναλωτι ηωντανι βοικεια, όταν ζχει παραμείνει ςτθ ςελίδα μια κακοριςμζνθ ϊρα. Η προβλεπόμενθ ϊρα για τθν αυτόματθ εμφάνιςθ τθσ υπθρεςίασ live chat είναι 1 λεπτό. Παράλλθλα με τθν ηωντανι ςυνομιλία, υπάρχει και θ υπθρεςία call our toll-free number ςτθν οποία ο καταναλωτισ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει τον αρικμό τθλεφϊνου του και ςτθ ςυνζχεια να δεχτεί μια κλιςθ από τθν εταιρία ςτθν οποία κα διευκρινίηονται όλεσ οι ερωτιςεισ του. Avatars Σο κυριότερο εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ του Internet ωσ καναλιοφ διανομισ είναι το χαμθλό ποςοςτό μετατροπισ των αναηθτιςεων πλθροφόρθςθσ ςε αγοραςτζσ. Παραδοςιακά ο όροσ Avatar αναφζρεται ςτθν απεικόνιςθ μιασ ανκρϊπινθσ μορφισ, υπό τθ μορφι κινοφμενου ςχεδίου. τθν εποχι τθσ θλεκτρονικισ τεχνολογίασ όμωσ, το Avatar είναι θ θλεκτρονικι απεικόνιςθ μιασ εικονικισ ανκρϊπινθσ μορφισ, θ οποία εμφανίηεται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα μιασ εταιρίασ και διαδραματίηεται κάποιο ρόλο κάκε φορά που ζνασ χριςτθσ του Internet επιςκζπτεται τθν ανωτζρω θλεκτρονικι ςελίδα. Πζρα τθσ παροχισ εξατομικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ διευκόλυνςθσ του καταναλωτι ςτθν πλοιγθςθ μιασ θλεκτρονικισ ςελίδασ και ςτθν αγορά, τα Avatars μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ μζςα ανάπτυξθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ και διαλόγου με τον επιςκζπτθ. 5

6 Σα Avatars χρθςιμοποιοφνται ωσ ζνα κοινωνικό ςφνκθμα, το οποίο αυξάνει τθν ευχαρίςτθςθ και επθρεάηει κετικά τθν πρόκεςθ αγοράσ είτε μιλάμε για θδονικζσ είτε για ωφελιμιςτικζσ αγορζσ. Σα avatars χρθςιμοποιοφνται όλο και περιςςότερο ωσ εκπρόςωποι τθσ επιχείρθςθσ, προςωπικοί βοθκοί ςε αγορζσ, ςυνομιλθτζσ, κακοδθγθτζσ γνϊμθσ κακϊσ και μζςα πεικοφσ. Η ςυμβολικι ςθμαςία που αποκτά κάκε μάρκα ονομάηεται brand personality και ορίηεται ωσ ζνα ςφνολο ανκρϊπινων χαρακτθριςτικϊν ςυνδεόμενα με τθ μάρκα. Σα spokes- avatars εκπροςωποφν τθν μάρκα ςτα εικονικά περιβάλλοντα και οι χριςτεσ πολλζσ φορζσ αντιλαμβάνονται το Avatar ωσ αντιπρόςωπο τθσ μάρκασ αυτισ και αλλθλεπιδροφν με αυτό αναπτφςςοντασ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ όπωσ ακριβϊσ γίνεται με τισ ανκρϊπινεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ. Όλο και περιςςότερεσ εταιρίεσ ςιμερα χρθςιμοποιοφν Avatars ςτισ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ on-line αγορϊν τουσ για να βοθκιςουν τθ λιψθ αποφάςεων του καταναλωτι και τθν αποτελεςματικότθτα των αγορϊν του. Επιπλζον, ζχει αποδειχτεί πωσ θ παρουςία ενόσ Avatar αςκεί κετικι επίδραςθ ςτθν αντιλαμβανόμενθ από τον καταναλωτι διαςκεδαςτικι και πλθροφοριακι αξία τθσ εν λόγω θλεκτρονικισ ςελίδασ. Συστάσεις Οι ςυςτάςεισ προϊόντων αποτελοφν ζνα από τα ςθμαντικότερα κοινωνικά ςυνκιματα ςε ζνα site. Οι ςυςτάςεισ αυτζσ προζρχονται από ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα-τα οποία κα αναλυκοφν παρακάτω- και ζχουν πολφ μεγαλφτερθ επιρροι ακόμα και από τισ ςυςτάςεισ των ειδικϊν αλλά και των φίλων. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό είναι γιατί τα ςυςτιματα προςφζρουν ζνα επίπεδο εξατομίκευςθσ επειδι οι ςυςτάςεισ βαςίηονται ςε προθγοφμενεσ αγορζσ αλλά και ςε αγορζσ χρθςτϊν με παρόμοιο προφίλ με το δικό μασ. Οι ειδικοί απλϊσ κάνουν μια ζκκεςθ του προϊόντοσ με πολλζσ πλθροφορίεσ, που ςυχνά οι χριςτεσ βαριοφνται να διαβάηουν ενϊ παράλλθλα αυτι δεν προςδιορίηεται για κάκε μεμονωμζνο χριςτθ. Τπάρχουν τα εξισ διαφορετικά είδθ ςυςτάςεων: υνεργατικοφ φιλτραρίςματοσ φμφωνα με αυτό το ςφςτθμα, οι ςυςτάςεισ ςε ζνα χριςτθ προζρχονται με βάςθ τα προιόντα που αγόραςαν άλλοι χριςτεσ με παρόμοιο προφίλ με αυτοφ του δυνθτικοφ αγοραςτι. Με βάςθ το περιεχόμενο ε αυτό το ςφςτθμα οι ςυςτάςεισ προζρχονται με βάςθ το περιεχόμενο που αναηθτά ο χριςτθσ. Για παράδειγμα, εάν ο χριςτθσ αναηθτιςει ι αγοράςει ζνα βιβλίο μυςτθρίου κα του προτακοφν παρόμοια βιβλία. υςτιματα ςτιριξθσ τθν πραγματικότθτα, αυτά τα ςυςτιματα δεν κάνουν ςυςτάςεισ αλλά υποςτθρίηουν τουσ χριςτεσ να κάνουν αυτοί ςυςτάςεισ ςε άλλουσ χριςτεσ αλλά και παρακινοφνται να δζχονται και οι ίδιου ςυςτάςεισ άλλων. 6

7 Διαδραστικότητα Με τον όρο διαδραςτικότθτα εννοοφμε τθν αμφίδρομθ επικοινωνία και τθ ςυγχρονικότθτα που πρζπει να διζπεται ςε ζνα site που επικυμεί να εντάξει κοινωνικά χαρακτθριςτικά. Αναλυτικότερα, θ ςυγχρονικότθτα αναφζρεται ςτο βακμό, ςτον οποίο θ είςοδοσ των χρθςτϊν ςε μία ανακοίνωςθ ι μια δραςτθριότθτα και θ απάντθςθ που παίρνει από αυτι είναι ταυτόχρονθ. Η αμφίδρομθ επικοινωνία απαιτεί τθν φπαρξθ άμεςου feedback. Σα παραπάνω αποτελοφν βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ και εκλαμβάνεται ωσ ζνα πολφ ξεκάκαρο κοινωνικό ςφνκθμα, όταν αυτό υπάρχει ςε μια ςελίδα. Word of mouth Είναι εφκολα αντιλθπτό ότι το word of mouth ζχει κετικό αντίκτυπο ςτισ αποφάςεισ για μια πραγματικι αγορά. Σο ίδιο λοιπόν μπορεί να ςυμβεί και ςτισ θλεκτρονικζσ αγορζσ με τθν ειςαγωγι εφαρμογϊν τα οποία ενιςχφουν τθν αγοραςτικι εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο οι θδονιςτζσ αγοραςτζσ κα νιϊκουν περιςςότερο ικανοποιθμζνοι από τθν θλεκτρονικι ςελίδα, αλλά και οι ωφελιμιςτζσ επωφελοφνται κερδίηοντασ γνωςτικά οφζλθ από εμπειρίεσ άλλων χρθςτϊν ςτα εκάςτοτε προϊόντα. Η δφναμθ του word-of-mouth ςυνδζεται άμεςα με τα περιςςότερα κοινωνικά ςυνκιματα που κα αναπτφξουμε περιςςότερα παρακάτω και κεωρείται μία από τισ εγκυρότερεσ και αποτελεςματικότερεσ μεκόδουσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, κακϊσ ζχει εκτιμθκεί ότι πάνω από το 60% των χρθςτϊν κοινωνικϊν ςελίδων είναι κετικά διακείμενοι ςτθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ αλλά και ςτθν αγορά προτεινόμενων προϊόντων. Σφνδεση με κοινωνικά δίκτυα Αξίηει αρχικά να ορίςουμε εν ςυντομία τθν ζννοια των κοινωνικϊν δικτφων, κακϊσ και τθ ςθμαςία τουσ ςτθ ςθμερινι εποχι. Κοινωνικά δίκτυα είναι online communities που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να κοινωνικοποιοφνται κακϊσ και να αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. Η επαφι των ανκρϊπων μζςα από τα social media, τουσ προςφζρει κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ και απόλαυςθ, που αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτισ καταναλωτικζσ αγορζσ τουσ. Επιπλζον, οι καταναλωτζσ χρθςιμοποιοφν τα κοινωνικά δίκτυα για να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα των αγοραςτικϊν αποφάςεων, ςυλλζγοντασ πλθροφορίεσ και παράλλθλα μειϊνοντασ το ρίςκο ςτθν επιλογι τουσ. Η μεγάλθ αφξθςθ των κοινωνικϊν αγορϊν μζςω Internet οφείλετε κατά κφριο λόγο, από αυτό το πλεονζκτθμα τθσ ςφγκριςθσ και ειςροισ πλθροφοριϊν, που προςφζρουν οι δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ. Η εποχι του web2, όπωσ χαρακτθρίςτθκε, κακοδθγείται από τθν κοινωνικι δικτφωςθ και ζχει τθ δφναμθ να κακοδθγεί και ακόμα να αλλάηει τισ αγοραςτικζσ ςυμπεριφορζσ των καταναλωτϊν. Σο facebook και το twitter αποτελοφν τα δθμοφιλζςτερα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ζχουν αξιοποιιςει τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςε τρομερό βακμό, και αυτό ζχει άμεςθ επίπτωςθ ςτθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. Κάποιοσ μπορεί πολφ εφκολα να ςυνδεκεί με τουσ φίλουσ του και να ςυμβουλευτεί τθν γνϊμθ τουσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ. 7

8 Εφκολα γίνεται αντιλθπτό πωσ εάν μια ιςτοςελίδα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ τθσ να μποροφν μζςω αυτισ να ςυνδεκοφν ςε λογαριαςμοφσ τουσ ςτα social media, αυτόματα τουσ προςφζρουν τθ δυνατότθτα να μοιραςτοφν τθν διαδικαςία τθσ αγοράσ που πραγματοποιοφν ςε αυτό το site με φίλουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα. Ανταλλάςουν απόψεισ, δζχονται τθ γνϊμθ των φίλων τουσ, ςυγκεντρϊνουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και γενικϊσ αλλθλεπιδροφν με τρίτουσ. Επιπλζον μποροφμε να διακρίνουμε παραπάνω ςτοιχεία κοινωνικότθτασ που ςυναντάμε πλζον ςτισ περιςςότερεσ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ. Οι κατθγορίεσ ςτισ ςτιλεσ επιλζχτθκαν επειδι επιτρζπουν τθν επικοινωνία μεταξφ τουλάχιςτον δφο ατόμων. Όταν οι πελάτεσ βακμολογοφν τα προϊόντα (rate), μεταδίδουν πλθροφορίεσ γριγορα ςχετικά με τθ μζτρθςθ αξίασ, τθ χρθςιμότθτα και άλλουσ παράγοντεσ ςε άλλουσ πικανοφσ πελάτεσ. Οι κριτικζσ (reviews) ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ δυνατότθτεσ τθσ βακμολόγθςθσ με τθ διαφορά ότι οι πελάτεσ ζχουν τθν ικανότθτα να προςφζρουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για ζνα προϊόν από μια βακμολογία με τθ μορφι αξιολογιςεων και ςχολίων. Οι δθμοςκοπιςεισ (polls) επιτρζπουν ςτουσ ανκρϊπουσ να ηθτιςουν από άλλουσ χριςτεσ πλθροφορίεσ για τθν δικι τουσ επιλογι, μεταξφ ςυγκεκριμζνων προϊόντων. Η επιλογι γίνεται με ψθφοφορία για το καλφτερο προϊόν. Σο προφίλ (profile) δίνει ςτουσ ανκρϊπουσ τθν ευκαιρία, όχι μόνο να μεταδίδουν πλθροφορίεσ για τον εαυτό τουσ, αλλά γίνεται δυνατι και θ αναηιτθςθ ομοειδϊν χρθςτϊν. Σα Forums παρζχουν ζνα χϊρο για τουσ ανκρϊπουσ ϊςτε να μποροφν να ςυηθτοφν για προϊόντα, εμπορικά ςιματα ι οτιδιποτε άλλο ωσ ομάδα. Πολλά sites παρζχουν δυνατότθτα αποςτολισ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ( ), θ οποία επιτρζπει τθν αποςτολι πλθροφοριϊν ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν ςε άλλο πρόςωπο. Σα Blogs είναι παρόμοια με τα ςχόλια ςτο μζτρο που επιτρζπουν ςτουσ ανκρϊπουσ να γράψουν, τόςο λεπτομερϊσ όςο επικυμοφν, για οποιαδιποτε πτυχι ενόσ προϊόντοσ ι τθσ μάρκασ. Μζςω παιχνιδιϊν και κουίη (games and quizzes) επιτρζπεται θ αλλθλεπίδραςθ των ανκρϊπων μεταξφ τουσ αλλά και με διαφορετικά προϊόντα. Ζνα άλλο κοινό χαρακτθριςτικό είναι θ δυνατότθτα των χρθςτϊν να μοιράηονται (share) πλθροφορίεσ για το προϊόν από το ζνα site ςε οποιαδιποτε άλλθ ςελίδα. Αυτό επιτρζπει ςε ζνα άτομο να επικοινωνεί με πολλοφσ ανκρϊπουσ ςε διάφορα μζρθ από ζνα μζςο. Η κοινωνικι τιμολόγθςθ, θ αλλιϊσ social pricing, ςυμβαίνει όταν οι χριςτεσ ζχουν οικονομικά κίνθτρα ι λαμβάνουν μια διαφορετικι τιμι για το προϊόν ωσ ανταμοιβι με βάςθ το βακμό τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ τουσ ςτο site. 8

9 Πλεονεκτιματα- μειονεκτιματα ςε high social site Για τισ επιχειριςεισ Ζρευνεσ αποδεικνφουν πωσ θλεκτρονικζσ ςελίδεσ αγορϊν, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν κοινωνικά ςυνκιματα αποκτοφν ςθμαντικότερο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Σα κοινωνικά ςυνκιματα, όπωσ προαναφζρκθκε κάνουν τθν αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου υπολογιςτι πιο φυςικι. Οι άνκρωποι τείνουν να αντιμετωπίηουν τουσ υπολογιςτζσ ωσ κοινωνικοφσ φορείσ ακόμα και αν ξζρουν ότι είναι μθχανζσ χωρίσ ανκρϊπινα χαρακτθριςτικά. Αυτι θ τάςθ των ανκρϊπων αναφζρεται χαρακτθριςτικά με τον όρο Socialness. Σα sites τα οποία προςανατολίηονται ςε μια διαδικτυακι παρουςία με υψθλι κοινωνικότθτα αποκτοφν ςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτα εξισ: Αφξθςθ τθσ απόλαυςθσ από τo site Η απόλαυςθ ορίηεται ωσ ο βακμόσ που μια εμπειρία χαρακτθρίηεται ωσ διαςκεδαςτικι ι ενδιαφζρουςα, ζχοντασ τρεισ ςυνιςτϊςεσ: ευχαρίςτθςθ (pleasure), διζγερςθ ( arousal), διαφυγι ( escaping). υμπεραίνεται λοιπόν πωσ το social e-shopping μπορεί να γίνει μια απολαυςτικι εμπειρία για τθσ χριςτεσ, αν εντάξει όλα τα ςτοιχεία που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτζσ ωσ διαςκεδαςτικά ςε μία πραγματικι αγορά τθσ. Αφξθςθ ευχρθςτίασ Η ευχρθςτία ορίηεται ωσ θ ατομικι αντίλθψθ ότι θ χριςθ μιασ τεχνολογίασ δεν χρειάηεται ιδιαίτερθ προςπάκεια. Εκμεταλλευόμενοι αυτιν τθν αντίλθψθ πρζπει οι λιανοπωλθτζσ να τονίςουν πωσ το περιεχόμενο του social e-shopping site χρειάηεται ελάχιςτεσ προςπάκειεσ πλοιγθςθσ κακϊσ προςφζρει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χρειάηονται. Αφξθςθ αντιλθπτισ χρθςιμότθτασ Η χρθςιμότθτα μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ ατομικι αντίλθψθ ότι χρθςιμοποιϊντασ νζεσ τεχνολογίεσ βελτιϊνουν τθν ατομικι αγοραςτικι ςυμπεριφορά. Η χρθςιμότθτα μιασ θλεκτρονικισ ςελίδασ φαίνετε πωσ επθρεάηει κετικά τθν ςτάςθ απζναντι ςτα θλεκτρονικά καταςτιματα, αλλά ςυνδζεται άμεςα και με τουσ ωφελιμιςτζσ καταναλωτζσ. Εικόνα κφρουσ και καλι φιμθ Οι επιχειριςεισ μζςω των social shopping sites ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυγκεντρϊνουν πολλζσ πλθροφορίεσ για τθν εικόνα και τθ φιμθ που ζχουν ςφμφωνα με τουσ χριςτεσ. Μποροφν πολφ εφκολα και χωρίσ κόπο να μετριςουν τθ ςτάςθ των καταναλωτϊν με βάςθ τα ςχόλια, τα likes, τισ ςυςτάςεισ και τισ online ςυηθτιςεισ. Μποροφν ζτςι να ελζγχουν και να επαναπροςδιορίηουν τισ λειτουργίεσ marketing, ϊςτε να επιτυγχάνουν τουσ ςτόχουσ που κάκε φορά κζτουν. Αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ και κατϋεπζκταςθ των αγορϊν φμφωνα με ζρευνεσ ςτθ ςυμπεριφορά του καταναλωτι, τα ςυναιςκιματα των ανκρϊπων παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ λιψθ αποφάςεων. Ιςτοςελίδεσ που μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ high social τείνουν να αυξάνουν τθ διζγερςθ και τθν ευχαρίςτθςθ, όπωσ αναλφκθκε παραπάνω, και επομζνωσ, αυτά τα sites 9

10 παρουςιάηουν μεγαλφτερθ κινθτικότθτα και περιςςότερεσ πωλιςεισ από άλλα κοινά sites. Αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο site Όταν ο ζνασ χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ζρκει ςε επαφι με άλλουσ χριςτεσ, να μοιραςτεί τθν αγοραςτικι του διαδικαςία και να ςυγκεντρϊςει από αυτοφσ πλθροφορίεσ για το προϊόν ι τθν υπθρεςία που επικυμεί να αγοράςει προβαίνει πιο εφκολα τελικά ςτθν αγορά λόγω τθσ μεγαλφτερθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο site που του παρζχει αυτι τθ δυνατότθτα. Οι χριςτεσ εμπιςτεφονται περιςςότερο τθ γνϊμθ άλλων ατόμων που ζχουν πραγματοποιιςει παρόμοιεσ αγορζσ, αφοφ πιςτεφουν πωσ είναι αντικειμενικοί χωρίσ να ζχουν κάποιο κίνθτρο. Παροχι αφιλτράριςτων πλθροφοριϊν και δεδομζνα ςυμπεριφοράσ Οι ςθμερινοί χριςτεσ του Internet παρζχουν ανεξζλενγκα τα προςωπικά τουσ δεδομζνα ςε δθμόςιεσ εφαρμογζσ. Οι εταιρείεσ παρακολουκοφν τι κάνουν και τι λζνε οι καταναλωτζσ μεταξφ τουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα και με αυτόν τον τρόπο προςωποποιείται θ εμπειρία των αγορϊν και προτείνονται ςτον καταναλωτι πρόςκετα ςτοιχεία που πικανϊσ κα του αρζςουν. Παρόλα τα οφζλθ που αποκομίηουν οι επιχειριςεισ με τθν χρθςιμοποίθςθ κοινωνικϊν ςτοιχείων και τθ δυνατότθτα άμεςθσ επικοινωνίασ με το χριςτθ, διακρίνουμε και μερικοφσ περιοριςμοφσ: αυξθμζνο κόςτοσ τθσ επιχείρθςθσ για τθν εφρεςθ του κατάλλθλου προςωπικοφ και τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν δεν μποροφν να κακοδθγθκοφν οι χριςτεσ για τισ απόψεισ που κα εκφράςουν και κατ επζκταςθ δεν υπάρχει ο ζλενχοσ των αρνθτικϊν ςχολίων το Word Of Mouth ιςχφει και ςτθ διάδοςθ αρνθτικισ πλθροφόρθςθσ κακϊσ και επθρεάηει ςτο μζγιςτο βακμό τθν αγοραςτικι απόφαςθ Για τουσ χριςτεσ Οφζλθ από τθν φπαρξθ κοινωνικϊν ςτοιχείων κατά τθν αγορά ςτο διαδίκτυο προκφπτουν και ςτουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ. Ακολουκοφν τα ςθμαντικότερα: Απόλαυςθ και ευχαρίςτθςθ Η περιιγθςθ ςε τζτοιου είδουσ ιςτοςελίδεσ μετατρζπεται ςε μια ευχάριςτθ διαδικαςία, ενϊ παράλλθλα τα ψϊνια ςτο διαδίκτυο παφουν να αποτελοφν μια μοναχικι δραςτθριότθτα. Όςο πιο πολλά είναι τα κοινωνικά ςυνκιματα τόςο περιςςότερο μεγιςτοποιείται θ ευχαρίςτθςθ και θ απόλαυςθ για αυτοφσ. Αφξθςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των καταναλωτϊν Η αγοραςτικι δφναμθ των καταναλωτϊν αυξάνεται μζςω του word of mouth, που ςυμβαίνει μεταξφ των χρθςτϊν. Οι χριςτεσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, θ γνϊμθ τουσ αποκτά ςθμαςία και είναι καταλυτικι για αγορζσ από άλλουσ χριςτεσ. 10

11 Επομζνωσ, αποκτοφν δφναμθ και μποροφν να διαπραγματευτοφν και να διεκδικιςουν ακόμθ και αγορζσ ςε καλφτερθ τιμι. Εφρεςθ προϊόντων εφκολα και γριγορα Μειϊνεται ςθμαντικά ο χρόνοσ εφρεςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ γίνεται πιο εφκολα θ ςφγκριςθ μεταξφ των εναλλακτικϊν επιλογϊν, ενϊ παράλλθλα δε χρειάηεται να διαβάηουν οι χριςτεσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ για κάκε εναλλακτικι αλλά μποροφν αμζςωσ να κοιτάξουν ςε πόςουσ αρζςει αυτό το προϊόν ι θ υπθρεςία και τισ αξιολογιςεισ που ζχει. Ωςτόςο θ χριςθ κοινωνικϊν τεχνολογιϊν κρίβει και κινδφνουσ με τον πιο ςθμαντικό τθν παραβίαςθ τθσ ιδιωτικισ ηωισ των καταναλωτϊν. Οι εταιρίεσ εκμεταλλευόμενοι τθν μεγάλθ παροχι ιδιωτικϊν πλθροφοριϊν από τουσ χριςτεσ των social media, ςυλλζγουν αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, τισ επεξεργάηονται και δθμιουργοφν τα προςωπικά προφίλ κάκε υποψιφιου αγοραςτι βαςιςμζνα ςτα ιδανικά προϊόντα για αυτόν. Ανάλογα δθλαδι με τισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ που ο χριςτθσ είναι κετικά διακείμενοσ, του προςφζρονται προςφορζσ αντίςτοιχων προϊόντων μζςω sms, ι άλλων διαφθμιςτικϊν ενεργειϊν. 11

12 Βιβλιογραφία Άρκρα Rebecca Anderson, (2009), Social Shopping, University of South Florida Scholar. Jiyoung Cha, (2009), Shopping on social networking websites: Attitudes toward real versus virtual items., Journal of Interactive Advertsing, Vol. 10, No. 1, pp Liz C. Wang, Julie Baker, Judy A. Wagner & Kirk Wakerfield, (2007), Can a retail Web site be social?, Journal Of Marketing, Vol. 71, No.3, pp Duffy, B. E. (2009), Shopping with Friends you ve Never Met: Social Shopping in the Age of E-tailing., Rocky Mountain Communication Review, Vol. 6, No.1, pp Dennis, Charles Morgan, Alesia Wright, Len Tiu Jayawardhena, Chanaka, (2010), The influences of social e- shopping in enhancing young women s online shopping behavior., Journal of Customer Behaviour, Vol. 9, No. 2, pp Διαδικτυακζσ ςελίδεσ http//gigaom.com http//wikipedia.org http//www.apartmenttherapy.com http//socialnewdaily.com 12

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η Ιστοσελίδα The Other Greece Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Επιμέλεια της Εργασίας: Δόλκα Κορνηλία Ιωάννα Μπέτου Αγγελική Παπακωνσταντίνου Νικολέτα Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία e-commerce και e-banking

Στοιχεία e-commerce και e-banking Στοιχεία e-commerce και e-banking 1 Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-2015 Το Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπθρεςιϊν (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τθσ ΕΣΕΕ επιχειρϊντασ να αναδείξει τον ολοζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα