:œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ":œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth."

Transcript

1 Sefer Romiyim (Romans) Chapter 5 hpl M]L[ hpwfvp OKL Rom5:1 :GI[oD R[hgI E Ÿ E ½ ƒ E µc ¹ š¼ µ :µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ µa ¹ ¾½ -¹ 1. laken acharey nits daq nu ba emunah shalom lanu `im-ha Elohim ba Adoneynu Yahushuà hamashiyach. Rom5:1 Therefore, having been justified by faith, we have peace with the Elohim through our Master Yahushua the Mashiyach, 5:1 ικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχοµεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 1 Dikai thentes oun ek piste s eir n n echomen pros ton theon dia tou kyriou h m n I sou Christou DiD ]CId 2 C]Am ZEWZd LnDZPE ]d MICNR š ¼ Fµ µ Ÿƒ -µb E ½ ƒ E Ÿ A š ¼ ƒ : ¹ ¾½ Ÿƒ J œµ ¹œ A Kµ œ¹ ŸA ¹ ¾ E µ ¼ 2. asher b yado matsa nu ba emunah gam-m bo hachesed hazeh asher anach nu `om diym bo w nith halel b thiq wath k bod ha Elohim. Rom5:2 through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand; and we exult in hope of the glory of the Elohim. 2 δι οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαµεν [τῇ πίστει] εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαµεν καὶ καυχώµεθα ἐπ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. 2 dií hou kai t n prosag g n esch kamen [tÿ pistei] eis t n charin taut n en hÿ hest kamen kai kauch metha epí elpidi t s dox s tou theou. hprcl[ IPsN Z]Xtd LnDZp[ 3 :ZhPLAQ ICIL DXtD-Im E µ Í P¹ œÿš QµA Kµ œ¹m Ḱ Ÿ - ¾ :œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth. Rom5:3 And not only so, but we exult in tribulations also, knowing that tribulation brings about perseverance; 3 οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώµεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑποµονὴν κατεργάζεται, 3 ou monon de, alla kai kauch metha en tais thlipsesin, eidotes hoti h thlipsis hypomon n katergazetai,

2 :DEWZ ICIL O]IqPA DCINRE O]IQPA DCINR ICIL ZhPLAQE 4 : ¹œ ¹ Ÿ Ń¹ ƒ ¹ ¼ µ Ÿ ¹ ƒ ¹ ¼ ¹ œe ƒµ 4. w sab lanuth liydey `amiydah b nisayon wa`amiydah b nisayon liydey thiq wah. Rom5:4 and perseverance, proven character; and proven character, hope; 4 ἡ δὲ ὑποµονὴ δοκιµήν, ἡ δὲ δοκιµὴ ἐλπίδα. 4 h de hypomon dokim n, h de dokim elpida. hpaald DWVhD DEWZE 5 :hpl OxpD [CuD GhX ICI-LR ¹ ¾½ œµƒ¼ µ E ƒ ƒ ¹A E ¹J ¹ƒ œ ¾ ¹ ¹œ :E Ú¹Mµ ¾Rµ µ Eš -µ 5. w thiq wah hiy lo thabiysh kiy huts qah bil babenu ahabath Elohim `al-y dey Ruach haqodesh hanitan lanu. Rom5:5 and hope does not disappoint, because the love of Elohim has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. 5 ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν διὰ πνεύµατος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡµῖν. 5 h de elpis ou kataischynei, hoti h agap tou theou ekkechytai en tais kardiais h m n dia pneumatos hagiou tou dothentos h min. :MIR[XD CRd ]xrd ZN MI[nG hpc]rd GI[oD Im 6 : ¹ š µ A ŸU¹ A œ ¹ Ḱµ E Ÿ A µ ¹ ŵ ¹J 6. kiy hamashiyach b `odenu chalashiym meth b `ito b `ad har sha`iym. Rom5:6 For while we were still helpless, at the due time the Mashiyach died for the lawless. 6 ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡµῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 6 eti gar Christos ont n h m n asthen n eti kata kairon hyper aseb n apethanen. WIftD CRd ZhNI 7 :A]kD CRd ZhNL ]dl šµ ƒ¼ ¹CµQµ µ A ¹ œe š ¹ƒ ¾ ˆ :ƒÿhµ µ A œe ŸA¹ E ā¹i 7. lo bim herah yamuth iysh b `ad hatsadiyq abal eph shar sheyisa ehu libo lamuth b `ad hatob. Rom5:7 For one shall hardly die for a righteous man; though perhaps for the good man someone would dare even to die. 7 µόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολµᾷ ἀποθανεῖν 7 molis gar hyper dikaiou tis apothaneitai; hyper gar tou agathou tacha tis kai tolma apothanein; RIC]D 8 C]R hpcrd ZN GI[N

3 E Ÿœ ƒ¼ µ -œ ¹ ¾½ µ ¹ Ÿ œ ¾ˆ ƒe : ¹ Hµ Ÿ E µ ¼ µ E ¼ µa œ µ ¹ š ¼ 8. ubazo th hodiy`a ha Elohim eth- ahabatho eleynu asher Mashiyach meth ba`adenu wa anach nu `od chata iym. Rom5:8 But the Elohim demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, the Mashiyach died for us. 8 συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡµᾶς ὁ θεός, ὅτι ἔτι ἁµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανεν. 8 synist sin de t n heautou agap n eis h mas ho theos, hoti eti hamart l n ont n h m n Christos hyper h m n apethanen. Dom LR ]NCd hpwfvp DxRE 9 :SVuD-ON ]d R[hp[ DoKE ŵJ œµ µ µ Ÿ A E µc ¹ š ¼ Úµ Š : Ŕµ - ¹ ŸA µ ɹM ŵ 9. w `atah asher nits daq nu b damo `al achath kamah w kamah sheniuasha` bo min-haqatseph. Rom5:9 Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of Elohim through Him. 9 πολλῷ οὖν µᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵµατι αὐτοῦ σωθησόµεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 9 pollÿ oun mallon dikai thentes nyn en tÿ haimati autou s th sometha dií autou apo t s org s. hpz]idd ]Pd Z]Nd hpivxd DpD Im 10 :hpivxd EIlGd DxR R[hP-Im µ ¹ƒ ¾ E œÿ ¹A Ÿ A œÿ A ¹ ¾ E ¹ šº M¹ ¹J :E ¹ šº š ¼ š¼ µ ͵ A Úµ µ ɹ - ¹J 10. kiy hineh hur tsiynu l Elohim b moth b no bih yothenu oy biym aph kiy-niuasha` `atah b chayayu acharey asher hur tsiynu. Rom5:10 For if while we were enemies we were reconciled to Elohim through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. 10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγηµεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ µᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόµεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ 10 ei gar echthroi ontes kat llag men tÿ theÿ dia tou thanatou tou huiou autou, pollÿ mallon katallagentes s th sometha en tÿ z ÿ autou; CI-LR MILLDZo[ 11 :IhtXD hpl DID DxR ]d GI[oD R[hgI µ -µ ¹ ¾ A E µ ¼ ¹¼µ œ¹l Ḱ Ÿ - ¾ : EQ¹š E Úµ ŸA š ¼ µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼

4 11. w lo -`od ela shemith halaliym anach nu b Elohim `al-yad Adoneynu Yahushuà hamashiyach asher bo `atah hayah lanu haritsuy. Rom5:11 And not only this, but we also exult in Elohim through our Master Yahushua the Mashiyach, through whom we have now received the reconciliation. 11 οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώµενοι ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβοµεν. 11 ou monon de, alla kai kauch menoi en tÿ theÿ dia tou kyriou h m n I sou Christou dií hou nyn t n katallag n ICI-LR OKL 12 IPsN IPd-Lm-LR ZEoD XAR AWRd ZEoDE Mnm Ÿ Š µ Á -µ š ¼ µj ƒ P¹ A- J-µ œ ŵ šµƒ Š µ ƒ A œ ŵ :E Š ḰºJ š ¼ 12. laken ka asher `al-y dey adam echad ba hachet la`olam w hamaweth b `eqeb hachet w ken `abar hamaweth `al-kal-b ney adam mip ney asher kulam chata u. Rom5:12 Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned 12 ιὰ τοῦτο ὥσπερ δι ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁµαρτία εἰς τὸν κόσµον εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁµαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ ᾧ πάντες ἥµαρτον 12 Dia touto h sper dií henos anthr pou h hamartia eis ton kosmon eis lthen kai dia t s hamartias ho thanatos, kai hout s eis pantas anthr pous ho thanatos di lthen, ephí hÿ pantes h DID XAm DX]x OxN IPTL Im 13 A[GI K Ḱ Ÿ Á Š š ƒ J šÿu µuµ ¹ ¹J : šÿu A Š ƒ 13. kiy liph ney matan Torah k bar hayah chet ba`olam ela shel yechasheb chet b eyn Torah. Rom5:13 for until the Law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. 13 ἄχρι γὰρ νόµου ἁµαρτία ἦν ἐν κόσµῳ, ἁµαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται µὴ ὄντος νόµου, 13 achri gar nomou hamartia n en kosmÿ, hamartia de ouk ellogeitai m ontos nomou, Me D[N-CR ZEoD L[N OK Is-LR 14 ]ZhNCd µb - µ œ ŵ µ ¹P-µ µ Ÿ ¹š - Ÿ ¹ J E Š K œÿ -µ : Ÿƒ ¹œ E ŸœE ¹A š ¼

5 14. aph `al-piy ken mashal hamaweth me Adam `ad-mosheh gam `al- otham shel chat u k phish `o shel- Adam hari shon asher bid mutho hu he`athiyd labo. Rom5:14 Nevertheless death reigned from Adam until Moshe, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of Him who was to come. 14 ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰµ µέχρι Μωϋσέως καὶ ἐπὶ τοὺς µὴ ἁµαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁµοιώµατι τῆς παραβάσεως Ἀδὰµ ὅς ἐστιν τύπος τοῦ µέλλοντος. 14 alla ebasileusen ho thanatos apo Adam mechri M use s kai epi tous m hamart santas epi tÿ homoi mati t s parabase s Adam hos estin typos tou mellontos. MIdXD hzn R[Td DpD Im DPxoD 15 CQGd MIdXL hdx ]ZPxNh CQG-Im :GI[oD R[hgI µ ¹Aµš Eœ µ A M¹ ¹J ÚµLµ µ Pµ ¾ ƒ¼ Š A ¹Aµš EAµš Ÿœ Uµ E ¹ ¾½ - ¹J :µ ¹ ŵ µ º E 15. abal lo kapesha` hamatanah kiy hineh b phesha` ha echad methu harabbiym aph kiy-chesed Elohim umat natho rabu larabbiym b chesed ha adam ha echad Yahushuà hamashiyach. Rom5:15 But the free gift is not like the transgression. For if by the transgression of the one the many died, much more did the grace of Elohim and the gift by the grace of the one Man, Yahushua the Mashiyach, abound to the many. 15 Ἀλλ οὐχ ὡς τὸ παράπτωµα, οὕτως καὶ τὸ χάρισµα εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώµατι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ µᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 15 Allí ouch h s to parapt ma, hout s kai to charisma; ei gar tÿ tou henos parapt mati hoi polloi apethanon, pollÿ mallon h charis tou theou kai h d rea en chariti tÿ tou henos anthr pou I sou Christou eis tous pollous eperisseusen. ICI-LR DID[ XAfm DPxoD 16 :MIdX MIR[sN CQGD ZPxNh OIfD ¹J Š -µ š ƒćµj ÚµLµ ˆŠ : ¹Aµš ¹ P¹ œÿjµˆ ¹ œµ Uµ E ƒ Iµ Á ¹Cµ 16. w eyn hamatanah kadabar shehayah `al-y dey echad shechata kiy hadiyn ba me echad l chayeb umat nath hachesed hiy l zakoth mip sha`iym rabbiym. Rom5:16 The gift is not like that which came through the one who sinned; So is the gift for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many transgressions resulting in justification. 16 καὶ οὐχ ὡς δι ἑνὸς ἁµαρτήσαντος τὸ δώρηµα τὸ µὲν γὰρ κρίµα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριµα, τὸ δὲ χάρισµα ἐκ πολλῶν παραπτωµάτων εἰς δικαίωµα. 16 kai ouch h s dií henos hamart santos to d r ma; to men gar krima ex henos eis katakrima, to de charisma ek poll n parapt mat n eis dikai ma.

6 ICI-LR ZEoD `LN Im 17 MIlGA hklni DWCtD ZPxNh CQGD ZRT[ ILdWN-Im :GI[oD R[hgI ICI-LR µ -µ œ ŵ µ µ A-¹ ¹J ˆ ¹Iµ µƒ E ¹ Qµ œµ Uµ E µ œµ ¹ Aµ - ¹J :µ ¹ ŵ µ º E -µ 17. kiy im-b phesha` ha echad mala k hamaweth `al-y dey ha echad aph kiy-m qab ley shiph `ath hachesed umat nath hats daqah yim l ku bachayiym `al-y dey ha echad Yahushuà hamashiyach. Rom5:17 For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life through the One, Yahushua the Mashiyach. 17 εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώµατι ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ µᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαµβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ. 17 ei gar tÿ tou henos parapt mati ho thanatos ebasileusen dia tou henos, pollÿ mallon hoi t n perisseian t s charitos kai t s d reas t s dikaiosyn s lambanontes en z ÿ basileusousin dia tou henos I sou Christou. R[Td OKL 18 :MIlGL hmfi ZhKFd Om - A- J E µ A š ¼ µj : ¹Iµ µ - A- EJ ˆ¹ œµ µ œe ˆ¹A J 18. laken ka asher b phesha` echad ne sh mu kal-b ney- adam ken biz kuth achath yiz ku kal-b ney- adam lachayiym. Rom5:18 So then as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. 18 Ἄρα οὖν ὡς δι ἑνὸς παραπτώµατος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριµα, οὕτως καὶ δι ἑνὸς δικαιώµατος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς 18 Ara oun h s dií henos parapt matos eis pantas anthr pous eis katakrima, hout s kai dií henos dikai matos eis pantas anthr pous eis dikai sin z s; Om MIdXD hid IXNd Im 19 :MIWIfVL MIdXD hidi ZRN[Nd J ¹ Hµ ¹Aµš E ¹š ¹A š ¼ µj ¹J Š : ¹ ¹Cµ ¹Aµš E ¹ œµ µ ¹ A 19. kiy ka asher bim riy ha adam ha echad hayu harabbiym l chata iym ken b mish ma`ath ha echad yih yu harabbiym l tsadiyqiym. Rom5:19 For as through the one man s disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the One the many shall be made righteous.

7 19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁµαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί. 19 h sper gar dia t s parako s tou henos anthr pou hamart loi katestath san hoi polloi, hout s kai dia t s hypako s tou henos dikaioi katastath sontai hoi polloi. R[sD DdXI ORNL DQPKP DX]xDE 20 :CQGD EILR DAX µ Ṕµ A š¹ µ µ ¹ šÿuµ : µ Š µ ƒ š š ¼ µƒe 20. w hatorah nik n sah l ma`an yir beh hapasha` uba asher rabbah hachet `adaph `alayu hechased. Rom5:20 The Law came in so that the transgression would increase; but where sin increased, grace abounded much more, 20 νόµος δὲ παρεισῆλθεν, ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωµα οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁµαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις, 20 nomos de pareis lthen, hina pleonasÿ to parapt ma; hou de epleonasen h hamartia, hypereperisseusen h charis, R[hgId ML]R IlGL DWCtD ICI-LR CQGD `LNI ORNL 21 :DpD-CR `LN GI[oD µ º E A Ÿ Iµ Qµ -µ µ ¾ ¹ µ µ : Ḿ - µ œ ŵA Š µ µ š ¼ µj E ¾ ¼ µ ¹ ŵ 21. l ma`an yim lo k hachesed `al-y dey hats daqah l chayey `olam b Yahushuà hamashiyach Adoneynu ka asher mala k hachet bamaweth `ad-henah. Rom5:21 so that, as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Yahushua the Mashiyach our Master. 21 ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁµαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. 21 hina h sper ebasileusen h hamartia en tÿ thanatÿ, hout s kai h charis basileusÿ dia dikaiosyn s eis z n ai nion dia I sou Christou tou kyriou h m n.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Γ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Τ Τ Ω Ν Α Γ Ι Ω Ν Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ω Ν)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Γ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Τ Τ Ω Ν Α Γ Ι Ω Ν Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ω Ν) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Γ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Τ Τ Ω Ν Α Γ Ι Ω Ν Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ω Ν) Η Α γ ά π η τ ο υ Σ τ α υ ρ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

:E Á Š¹ ŸœŸ 3. o ha eyn kem yod `iym kiy kulanu hanit baliym lamashiyach Yahushuà l motho nit bal nu.

:E Á Š¹ ŸœŸ 3. o ha eyn kem yod `iym kiy kulanu hanit baliym lamashiyach Yahushuà l motho nit bal nu. Sefer Romiyim (Romans) Chapter 6 :CQGD DdXI ORNL @HGd CNRPD XN@p-DN Om-M@ Rom6:1 : A š¹ µ µ Š µa ¾ ¼ µ ¼ šµ ¾M- µ J-¹ 1. im-ken mah-no mar hana`amod bachet l ma`an yir beh hechased. Rom6:1 What shall we

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Romiyim (Romans)

Sefer Romiyim (Romans) Sefer Romiyim (Romans) Chapter 8 Shavua Reading Schedule (32th sidrot) - Rom 8-12 GI[od MD X[@ Dn@A DN[@-OI@ DxR Om-LR Rom8:1 :(GhXD ITL @n@ X\dK @n[ MIKnDZoD) R[hgI µ ¹ ŵA š ¼ K ƒ µ - Úµ J-µ :(µ Eš ¹

Διαβάστε περισσότερα

: ¹ ¾½ œµšÿā ƒ¹ Ć ƒ¹ 1. Polos `ebed Yahushuà hamashiyach m qora lih yoth shaliyach w nib dal lib sorath Elohim.

: ¹ ¾½ œµšÿā ƒ¹ Ć ƒ¹ 1. Polos `ebed Yahushuà hamashiyach m qora lih yoth shaliyach w nib dal lib sorath Elohim. Sefer Romiyim (Romans) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (31th sidrot) - Rom 1-7 GIL[ Z]IDL @XWN GI[oD R[hgI CAR Q]L]s Rom1:1 :MIDL@ ZX]\AL LfAPE µ ¹ œÿ ¹ š¾ µ ¹ ŵ µ º E ƒ ŸŸP : ¹ ¾½ œµšÿā ƒ¹ Ć ƒ¹ 1.

Διαβάστε περισσότερα

: ¹š ƒ¹ ¾š¼ µ ¹ ¾ A ¹ ˆ¼ -¹ ¹J 4. kiy-k ley mil cham tenu lo shel-habasar hem kiy im-chazaqiym b Elohim laharos mib tsariym.

: ¹š ƒ¹ ¾š¼ µ ¹ ¾ A ¹ ˆ¼ -¹ ¹J 4. kiy-k ley mil cham tenu lo shel-habasar hem kiy im-chazaqiym b Elohim laharos mib tsariym. Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Chapter 10 ]ZLNGE GI[oD ZEPRd MKZ@ XIDFN IPPD Q]L]T IP@E 2Cor10:1 :MKILR Uo@ZN IWGXAh MKK]Zd IP@ GhX-LT[ MKIPTd X[@ Ÿœ µ ¹ ŵ œµ µ A œ š ¹ ˆµ ¹ ¹ ŸŸ ¹ ¼ µ : ¼ Lµ œ¹ ¹»

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1

Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1 Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1 Z]VhTZ IA[]x-L@ GI[oD R[hgI GIL[ Q]XHs 1Pet1:1 :@IPIZIAh @IQ@ @lwc]sw @IHLe Q]HPs œÿ E œ ƒ ŸU- µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ Ÿš Š P : ¹œ ¹ƒE µ ͹ ŸPµ Šµ B ŸŠ Ṕ 1. Pet ros sh liyach

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians)

Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians) Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (41 ( 41th sidrot) - 1 Th 1-5, 1 2 Th 1-3 ZnDW-L@ Q]lZ]NIHE Q]PELQE Q]L]s 1Th1:1 CQG GI[oD R[hgI O]C@Ah A@D MIDL@d MIlWIP]LqxD :GI[oD

Διαβάστε περισσότερα

Sefer (Qolassim) Colossians

Sefer (Qolassim) Colossians Sefer (Qolassim) Colossians Chapter 1 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Col1:1 :hpig@ Q]lZ]NIHE ¹ ¾ ½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ Ÿ ŸP :E ¹ ŸI¹œŸ ¹Š 1. Polos sh liycha Yahushùa hamashiyach bir tson Elohiym

Διαβάστε περισσότερα

GI[oD R[hgI `hxd 3 :GI[od MIN]Xod GhX ZmXd-LKd hpkxd

GI[oD R[hgI  `hxd 3 :GI[od MIN]Xod GhX ZmXd-LKd hpkxd Sefer Ephesim (Ephesians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (39 ( 39th sidrot) - Eph 1-6 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Eph1:1 GI[od MIPIN@Nh (Q]QT@d) MI@VNpD MI[CuD-L@ :R[hgI ¹ ¾ ½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Qolassim (Colossians)

Sefer Qolassim (Colossians) Sefer Qolassim (Colossians) Chapter 1 :hpig@ Q]lZ]NIHE MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Col1:1 :E ¹ ŸI¹œŸ ¹Š ¹ ¾½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ ŸŸP 1. Polos sh liyach Yahushuà hamashiyach bir tson Elohim w

Διαβάστε περισσότερα

: Ÿ E Á ¹Aµš š ¹ƒ ¹J 1. y diyday al-ta amiynu l kal-ruach ki im-bachanu haruchoth im-me Elohim hemah ki n biy ey sheqer rabbiym ba u la`olam.

: Ÿ E Á ¹Aµš š ¹ƒ ¹J 1. y diyday al-ta amiynu l kal-ruach ki im-bachanu haruchoth im-me Elohim hemah ki n biy ey sheqer rabbiym ba u la`olam. Sefer Aleph Yahuchanan (1 John) Chapter 4 Z]GhXD hpgd-m@ Im GhX-LKL hpin@x-l@ ICICI 1John4:1 :ML]RL h@d MIdX XW[ I@IAP Im DoD MIDL@N-M@ Ĺ ¹ ¾½ -¹ œÿ Eš E ¼ µa-¹ ¹J µ Eš- E ¹ ¼ µu-µ µ ¹ : Ÿ E Á ¹Aµš š ¹ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Galatim (Galatians)

Sefer Galatim (Galatians) Sefer Galatim (Galatians) Chapter 3 EIT[Kd MKZ@ DRZD IN ZRC IXQG MIHLe gd@ Gal3:1 IXG@ (ZN@D-L@ RN[ IxLAL) :MKIPIR CBPL AhLtD GI[oD R[hgI XlV X[@ ¹A œ œ¹ ¹ œµ š µ ¹Š B D ¼ š¼ µ (œ ½ - µ ¾ ¹U ¹ƒ ) : ƒe

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Ephesim (Ephesians) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (39th sidrot) - Eph 1-6

Sefer Ephesim (Ephesians) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (39th sidrot) - Eph 1-6 Sefer Ephesim (Ephesians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (39th sidrot) - Eph 1-6 MI@VNpD MI[CuD-L@ MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Eph1:1 :R[hgI GI[od MIPIN@Nh (Q]QT@d) ¹ ¹Mµ ¹ Ŗµ - ¹ ¾½ Ÿ š¹a µ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Yahuchanan (John) Chapter 1

Sefer 1 Yahuchanan (John) Chapter 1 Sefer 1 Yahuchanan (John) Chapter 1 hpi@x hpipirah hprn[ X[@ [@XN DID X[@ Z@ 1John1:1 :MIlGD XAf-LR hpici h[[n X[@E hphdd X[@ E ¹ š E ƒe E µ š ¼ ¾š š ¼ œ : ¹Iµ µ šµƒç- µ E E ¼ ¹ š ¼ µ E ŠµA¹ š ¼ 1. eth

Διαβάστε περισσότερα

:E ¹ƒ E ¾½ Ÿ š¹j 4. asher-nathan eth-naph sho `al-chato theynu l chal tsenu min-ha`olam hara` hazeh kir tson Eoheynu Abiynu.

:E ¹ƒ E ¾½ Ÿ š¹j 4. asher-nathan eth-naph sho `al-chato theynu l chal tsenu min-ha`olam hara` hazeh kir tson Eoheynu Abiynu. Sefer Galatim (Galatians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (38th sidrot) - Gal 1-6 MC@-OA ICI-LR @LE MC@ IPdN @L GILyD Q]L]s Gal1:1 :MIZoD-ON ]XIRD X[@ A@D MIDL@E GI[oD R[hgI ICI-LR-M@ Im - ƒ -µ ¾ A¹

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Romiyim (Romans)

Sefer Romiyim (Romans) Sefer Romiyim (Romans) Chapter 7 IP@ DX]xD IRCIL Im IG@ MxRCI @LD ]@ Rom7:1 :EIlG INI-Lm MC@D-LR HL[x DX]xD Im XdCN ¹ ¼ šÿuµ ¾ ¹J U µ ¾¼ Ÿ : ͵ - J -µ Šµ ¹U šÿuµ ¹J š Aµ 1. o halo y da` tem echay kiy l

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Galatim (Galatians) 1. acharey-ken miqets ar ba` `es reh shanah shab tiy w `aliythiy liyrushalam `im Bar-naba wa eqach itiy gam eth-tiytos.

Sefer Galatim (Galatians) 1. acharey-ken miqets ar ba` `es reh shanah shab tiy w `aliythiy liyrushalam `im Bar-naba wa eqach itiy gam eth-tiytos. Sefer Galatim (Galatians) Chapter 2 IxA[ DP[ DX\R RdX@ UuN OK-IXG@ Gal2:1 :Q]HIH-Z@ Me Ix@ Gu@E @dp-xd MR ML[hXIL IZILRE ¹U ƒµ š ā µa šµ R¹ - š¼ µ : ŸŠ ¹Š-œ µb ¹U¹ µr Áµ -šµa ¹ ¹ µ Eš ¹ ¹œ ¹ 1. acharey-ken

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1

Sefer 2 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1 Sefer 2 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1 ZnDW-L@ Q]lZ]NIHE Q]PELQE Q]L]s 2Th1:1 :GI[oD R[hgI hpipc@ah hpia@ MIDL@d MIlWIP]LqxD œµk¹ - ŸI¹œŸ ¹Š Ÿ ¹ Ÿ ŸP :µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ µƒe E ¹ƒ ¹ ¾ A I¹ ¹ Ÿ Ń

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Kepha (Peter)

Sefer 2 Kepha (Peter) Sefer 2 Kepha (Peter) Chapter 1 ]GIL[h GI[oD R[hgI CAR Q]XHs O]RN[ 2Pet1:1 hpidl@ ZWCVd hpn[m DXWI DPhN@ hldw X[@-L@ :GI[oD R[hgI hpri[]nh Ÿ ¹ E µ ¹ ŵ µ º E ƒ Ÿš Š P Ÿ ¹ E ¾ ½ œµ ¹ A E Ḱ J š E ½ E A¹

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh hashlichim (Acts)

Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (25 ( 25th sidrot) - Acts 1-6 Lm-LR Q]LIT]@x IxAZm O][@XD XN@od Acts1:1 :CoLLh Z]\RL R[hgI LGD X[@ ¾J- µ Ÿ ¹ Ÿ U ¹U ƒµœ J Ÿ ¹š š ¼ µl A

Διαβάστε περισσότερα

The fullness. Wayne Stewart

The fullness. Wayne Stewart The fullness Wayne Stewart 1 * KJV Galatians 4:1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; 2 But is under tutors and governors until

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Galatim (Galatians) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (38

Sefer Galatim (Galatians) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (38 Sefer Galatim (Galatians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (38 ( 38th sidrot) - Gal 1-6 ICI-LR @LE MC@ IPdN @L GILyD Q]L]s Gal1:1 A@D MIDL@E GI[oD R[hgI ICI-LR-M@ Im MC@-OA :MIZoD-ON ]XIRD X[@ - µ ¾ A¹

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians)

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (36th sidrot) - 2Cor 1-6 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 2Cor1:1 MIDL@ ZnDW-L@ hpig@ Q]lZ]NIHE :@lk@d X[@ MI[CuD-Lm MR Q]xPX]Wd X[@

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Tessaloniqim (2 Thessalonians)

Sefer Bet Tessaloniqim (2 Thessalonians) Sefer Bet Tessaloniqim (2 Thessalonians) Chapter 1 MIlWIP]LqxD ZnDW-L@ Q]lZ]NIHE Q]PELQE Q]L]s 2Th1:1 :GI[oD R[hgI hpipc@ah hpia@ MIDL@d I¹ ¹ ŸŃ Uµ œµk¹ - ŸI¹œŸ ¹Š Ÿ ¹ ŸŸP :µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ µƒe E ¹ƒ

Διαβάστε περισσότερα

: ŸBµA V ¹Š ƒ Vµ š ā Ÿ ¹ ¾ 1. Ya`aqob `ebed Elohim wa Adoneynu Yahushuà hamashiyach sho el lish lom sh neym `asar hash batiym shebagolah.

: ŸBµA V ¹Š ƒ Vµ š ā Ÿ ¹ ¾ 1. Ya`aqob `ebed Elohim wa Adoneynu Yahushuà hamashiyach sho el lish lom sh neym `asar hash batiym shebagolah. Sefer Yaaqov (James) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (45th sidrot) - James, 1 & 2 Peter, 1 & 2 & 3 John, Judas GI\oD R[hgI hpipc@e MIDL@ CAR AWRI Jam1:1 :DL]edy MIHAyD X\R MIP[ M]L[L L@[ µ ¹āŵ µ º E

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Barnava (2 Timothy)

Sefer Bet Barnava (2 Timothy) Sefer Bet Barnava (2 Timothy) Chapter 1 MIDL@D O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 2Tim1:1 :GI[oD R[hgId X[@ MIlGD ZGHAD ITL ¹ ¾½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ ŸŸP :µ ¹ ŵ µ º E A š ¼ ¹Iµ µ œµ Š ƒµ ¹ 1. Polos sh liyach

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï P15-2012-75.. Ò±,. Ï ± ˆ Œ ˆŸ ˆ, š Œ ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ ˆ ˆ, Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ò±.., Ï ±. P15-2012-75 ˆ ³ Ö μ Ì μ É, μ Ñ ³ ÒÌ μ É Ì ³ Î ±μ μ μ É μ Íμ Ö ÕÐ

Διαβάστε περισσότερα

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym.

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym. Sefer Yahuchanan (John) Chapter 12 IPID ZIAL R[hgI @d GQsD-BG IPTL MINI Z[[E John12:1 :MIZoD MRN XIRD X[@ XFRL M]WN ¹ ¹ œ ƒ µ º E Á µ Pµ - µ ¹ ¹ œ : ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney

Διαβάστε περισσότερα

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008.

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. P3-2009-104.. ² ± μ ˆ ˆ Š Š ˆ œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. ² ± μ.. ²μ μ ± μé±²μ μé ÓÕÉμ μ ±μ μ ±μ ÉÖ μé Ö μ³μðóõ É μ μ ³ ²ÒÌ Ô P3-2009-104 ÓÕÉμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ P13-2009-166 Œ ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Š Š Š ˆ Š ˆ œ ˆ -2Œ Œ P13-2009-166 ² Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í ±É μ ÉÓ ˆ -2Œ μ²ó μ ³ μ ³³ SCALE DORT μ Î É Ò ² ² Ö Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð Ëμ ³ Í ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Romiyim (Romans)

Sefer Romiyim (Romans) Sefer Romiyim (Romans) Chapter 4 Di-DN hpia@ MDXA@-LR @]T@ XN@p-DNh Rom4:1 :X\dD ITL BI\D :š āáµ ¹ ¹ā¹ F- µ E ¹ƒ š ƒµ -µ Ÿ šµ ¾M- µ E 1. umah-no mar epho `al- Ab raham abiynu mah-zeh hisiyg l phiy habasar.

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U.

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U. P6-2009-30.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U ² μ Ê ² μì ³ Ö, μ, μ² Ö Œ ²μ... ³ μ É Ê±ÉÊ μ μ ³ É ² ²Ö ² Ö 238U 237 U, μ²êî ³μ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians)

Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians) Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (34th sidrot) - 1Cor 1-9 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI-L[ @XWN GIL[ Q]L]s 1Cor1:1 :hpig@ QIPxQ]QE ¹ ¾½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E - š¾ µ ¹ ŸŸP :E

Διαβάστε περισσότερα

which minister questions, rather than furthering the administration of Elohim which is by faith.

which minister questions, rather than furthering the administration of Elohim which is by faith. Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Barnava (Timothy) Chapter 1. ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE hpri[]n MIDL@D

Sefer 1 Barnava (Timothy) Chapter 1. ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE hpri[]n MIDL@D Sefer 1 Barnava (Timothy) Shavua Reading Schedule (42 ( 42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 1 2 Tim 1-3 Chapter 1 ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE hpri[]n MIDL@D œµ ¹ ¹P- µ µ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians)

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (36th sidrot) - 2Cor 1-6 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 2Cor1:1 MIDL@ ZnDW-L@ hpig@ Q]lZ]NIHE :@lk@d X[@ MI[CuD-Lm MR Q]xPX]Wd X[@

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Qorintim (Corinthians)

Sefer 1 Qorintim (Corinthians) Sefer 1 Qorintim (Corinthians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (34th sidrot) - 1Cor 1-9 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI-L[ @XWN GIL[ Q]L]s 1Cor1:1 :hpig@ QIPxQ]QE ¹ ¾ ½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E - š¾ µ ¹ Ÿ ŸP :E ¹

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Romiyim (Romans)

Sefer Romiyim (Romans) Sefer Romiyim (Romans) Chapter 3 :DLIoD ZLR]x @ID-DNh IChDlD O]XZI @hd-dn Om M@ Rom3:1 : ¹Lµ œ ŸU ¹ - µ E ¹ E ͵ Ÿš œ¹ E - µ J ¹ 1. im ken mah-hu yith ron hayahudiy umah-hiy to`eleth hamiylah. Rom3:1 Then

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Grammar (23); TransTheory (26); TransSyn (47); Syn (24); GrkTools (15) + (4 bonus) points >>> / 135 points = %

Grammar (23); TransTheory (26); TransSyn (47); Syn (24); GrkTools (15) + (4 bonus) points >>> / 135 points = % Advanced Greek Spring 2010 MGVHoffman FINAL EXAM TAKE HOME PORTION NAME: Grammar (23); TransTheory (26); TransSyn (47); Syn (24); GrkTools (15) + (4 bonus) points >>> / 135 points = % This is the take-home

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh hashlichim (Acts)

Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Chapter 8 ]ZBXDA DVX DID @hd-me Lh@[E Acts8:1 ML[hXId X[@ DnIDuD-LR DL]CB DTICX @hdd M]ld IDxE :MIGILyD-ON CAL O]XN[E DChDI IXRd MnK hvtle Ÿœ š¼ µƒ ¾š E -µb E ¹µ Eš ¹A š

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh hashlichim (Acts)

Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Chapter 11 Shavua Reading Schedule (27th sidrot) - Acts 11-15 DChDId X[@ MIG@DE MIGILyD hrn[le Acts11:1 :MIDL@D XAf-Z@ MI]eD-MB hldw-im E ¹A š ¼ ¹ µ ¹ ¹ Vµ E ¹Iµ : ¹ ¾½ šµƒç-œ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 12. Shavua Reading Schedule (15th sidrot) - Luke 12-16

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 12. Shavua Reading Schedule (15th sidrot) - Luke 12-16 Sefer Yoseph (Luke) Chapter 12 Shavua Reading Schedule (15th sidrot) - Luke 12-16 CR MR Z]AAX Sq@ZDd Dm-CRE Dm-CR IDIE Luke12:1 XN@L EICINLx-L@ XdCL LGlE hdrx-z@ [I@ hvgl-im :DsPGD @hd[ MI[hXsD X]@zN MKIZ[TPL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

NOTES: NASB OT Reference. Basis for this Righteousness? What is the Purpose of this Righteousness? Context - Comments

NOTES: NASB OT Reference. Basis for this Righteousness? What is the Purpose of this Righteousness? Context - Comments NOTES: 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. NASB OT Reference Mt 1:19 Mt 3:15 Mt 5:6 Mt 5:10 Mt 5:20 Mt 5:45 Mt 6:1 Mt 6:33 Mt 9:13 Mt 10:41 Mt 13:17 Mt 13:43 Mt 13:49 Mt 20:4 Text from NASB:1995 being a righteous [δίκαιος]

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

1 JOHN 4:1--5:12 The New Testament Eyewitnesses The Son

1 JOHN 4:1--5:12 The New Testament Eyewitnesses The Son 70 The Spirit Agreement that Jesus is the Son is the Revelation of the Spirit Apostles which is the Apostolic witness Children Thus those who believe the Apostles are children Witnesses to The Love of

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Romiyim (Romans)

Sefer Romiyim (Romans) Sefer Romiyim (Romans) Chapter 11 DLILG ]or-z@ MIDL@D GPFD IP@ XN@ OKAh Rom11:1 :OINIPA DkNL MDXA@ RXiN IL@X\I IKP@-MB Im ¹ ŸLµ -œ ¹ ¾½ µ ˆ¼ ¹ ¼ š ¾ ƒe : ¹ ¹ƒ Hµ š ƒµ µš F¹ ¹ š ā¹ ¹¾ -µ ¹J 1. ub ken omer

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ.

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ œ ˆŠ Ÿ ˆŸ Š Ÿ Š. ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ð ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ Ö ± É μ É Êα Ê ±μ ÒÌ μéμ μ

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation)

Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Chapter 1 Shavua (Weekly) Reading Schedule (46th sidrot) - Rev 1-7 Z@ EICAR-Z@ Z]@XDL MIDL@D ]L-OZP X[@ GI[oD R[hgI O]FG Rev1:1 :OPG]IL ]farl ]K@LN-CId ]GL[d RIC]D

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Sefer MattithYahu (Matthew) Chapter 24. Shavua Reading Schedule (6th sidrot) - Matthew 24 25

Sefer MattithYahu (Matthew) Chapter 24. Shavua Reading Schedule (6th sidrot) - Matthew 24 25 Sefer MattithYahu (Matthew) Chapter 24 Shavua Reading Schedule (6th sidrot) - Matthew 24 25 ]mxcl ZKLL [fwod-on R[hgI-@VlE Matt24:1 :[fwod IPIPd-Z@ ]Z]@XDL EICINLx h[ele ŸJ šµ œ Ć ¹Lµ - ¹ µ º E - Iµ :

Διαβάστε περισσότερα

Sefer MattithYahu (Matthew)

Sefer MattithYahu (Matthew) Sefer MattithYahu (Matthew) Chapter 19 Dn@D MIXAfD Z@ XdCL R[hgI Z]nKm IDIE Matt19:1 :OfXlD XARd DChDI LhAe-L@ @AlE LILeD-ON RqlE K ¹š ƒçµ œ š Aµ µ º E œÿkµ J ¹ µ : C šµiµ š ƒ A E Eƒ B- ¾ƒÍµ ¹ Bµ - ¹ µn¹iµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bible Translation Comparison - New Testament Salvation Passages

Bible Translation Comparison - New Testament Salvation Passages Bible Translation Comparison - New Testament Salvation Passages Adapted from Wisconsin Evangelical Lutheran Synod Translation Evaluation Committee :

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

:µ ¹ ŵ µ º E E ¹ Ÿ E E ¾½ œµ ¹ A E Ḱ J š E ½

:µ ¹ ŵ µ º E E ¹ Ÿ E E ¾½ œµ ¹ A E Ḱ J š E ½ Sefer Bet Kepha (2 Petros/Peter) Chapter 1 hldw X[@-L@ ]GIL[h GI[oD R[hgI CAR Q]XHs O]RN[ 2Pet1:1 :GI[oD R[hgI hpri[]nh hpidl@ ZWCVd hpn[m DXWI DPhN@ E A¹ š ¼ - Ÿ ¹ E µ ¹ ŵ µ º E ƒ Ÿš Š P Ÿ ¹ :µ ¹ ŵ

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 7(136).. 78Ä83 Š 537.533.33, 621.384.60-833 Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA ( ).. μ²éêï±,.. Ò±μ ±,. ƒ. Šμ Í,.. Šμ μé,. ˆ. μì³ Éμ,.. Œ ² Ìμ, ˆ.. Œ ϱμ,.. ²μ,.., ˆ.. ²,.. μ,.. ³ μ,. Œ. Ò,

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Philippim (Philippians)

Sefer Philippim (Philippians) Sefer Philippim (Philippians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (40th sidrot) - Phil 1-4, Col 1-3 MI[CuD-Lm-L@ R[hgI GI[oD ICAR Q]lZ]NIHE Q]L]s Phil1:1 :MI[oyDE MP]NBDD-MR IsLITd MD X[@ R[hgI GI[od ¹ Ŗµ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 97 Romans 5:6-6:14

Notes on the Greek New Testament Week 97 Romans 5:6-6:14 Notes on the Greek New Testament Week 97 Romans 5:6-6:14 Day 481: Romans 5:6-11 Verse 6 ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡµῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. ἐτι still, yet, moreover ἀσθενεω see 4:19

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Ivrim (Hebrews)

Sefer Ivrim (Hebrews) Sefer Ivrim (Hebrews) Chapter 10 Z]CIZRD Z]AkD LV Dd Z]IDd DX]xD Im Heb10:1 MIL[DL ML]RL gxlkid OI@ MIXAfD MVR D@XN @LE :DP[A DP[ IfN CINZ haixwi X[@ MDD Z]PdXud MIAXuD-Z@ œÿ ¹œ¼ œÿƒ¾hµ Á œÿ ¹A šÿuµ ¹J

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians) 6:1 Τολµᾷ τις ὑµῶν πρᾶγµα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων

Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians) 6:1 Τολµᾷ τις ὑµῶν πρᾶγµα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians) Chapter 6 MIR[XD IPTL ]PIC @IADL CIFIE hdrx-mr MmN [I@ AIXID 1Cor6:1 :MI[CuD IPTL @LE ¹ š Ÿ ¹ ¹ƒ ¹ˆ E š-¹ J¹ ¹ ƒ ¹š ¼ : ¹ Ŗµ ¹ ¾ 1. hayariyb iysh mikem `im-re`ehu w

Διαβάστε περισσότερα