ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Fax: 2310 891266 email: dlazou@uom.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες:. Λάζου Τηλέφωνο: Fax: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOICE MODEMS (προκηρύσσεται σύµφωνα µε το άρ. 22 του Π.. 118/2007 και την υπ αριθµ. 155/ (θ. Α3.3) απόφαση της Επιτροπής ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας) 1. Επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, τηλ.: , fax: ιαδικασία που επιλέχθηκε για τη σύναψη της σύµβασης: ιαπραγµάτευση σύµφωνα µε το άρ. 22 του Π.. 118/ Λόγοι προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων: Οι προηγηθέντες υπ αριθµ. 10/15 και 07/15 πρόχειροι διαγωνισµοί µε κλειστές προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για τα είδη της παρούσας διακήρυξης, απέβησαν άγονοι, διότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. Επί πλέον, συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, λόγω της επικείµενης λήξης της Πράξης/Υποέργου στις Τύπος σύµβασης: Σύµβαση για την ανάπτυξη λογισµικού και την προµήθεια voice modems, βάσει των όρων που ακολουθούν. Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας διαπραγµάτευσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 5. Προϋπολογισµός δηµοπρατούµενων ειδών: Ο συνολικός προϋπολογισµός των υπό προµήθεια ειδών ανέρχεται σε ,75 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Ειδικότερα: α) Λογισµικό ,35 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ( , ,78 ΦΠΑ 23% = ,35 µε το ΦΠΑ 23%) β) Voice Modems ,40 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ( 1.080, ,40 ΦΠΑ 23% = 1.328,40 µε το ΦΠΑ 23%. 1

2 Συνολικός προϋπολογισµός: , ,40 = ,75 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 6. Φορέας χρηµατοδότησης: Η προµήθεια των ανωτέρω ειδών αφορά την κάλυψη αναγκών υλοποίησης του Υποέργου µε τίτλο: «Η Σκιώδης οικονοµία (παραοικονοµία) στην Ελλάδα: Μέγεθος, Αίτια και Επιπτώσεις» και α/α «01», της Πράξης µε τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- Η Σκιώδης οικονοµία (παραοικονοµία) στην Ελλάδα: Μέγεθος, Αίτια και Επιπτώσεις» µε κωδικό ΟΠΣ και Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργου τον Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Α. Μπιτζένη, το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε..Β.Μ.) , Άξονας Προτεραιότητας "11 - Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π..Ε.) του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων µε χρονική διάρκεια Πράξης από 10/10/2011 έως 09/10/2014, κατόπιν και της παράτασης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ία Βίου Μάθηση» (Ε.Υ.. Ε.Π «Ε..Β.Μ.») έως την 30/09/ Τόπος παράδοσης: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. 8. Περιγραφή προµήθειας: Είδος 1: Λογισµικό και Είδος 2: Voice Modems (3 τµχ), βάσει των προδιαγραφών της προηγηθείσας 07/15 διακήρυξης, οι οποίες παρατίθενται στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα. 9. ιάρκεια σύµβασης: Ο χρόνος παράδοσης του λογισµικού ορίζεται σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης των voice modems ορίζεται σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης. 12. Προθεσµία υποβολής προσφορών: Μέχρι , ηµέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 µ.µ., δηλαδή µέχρι και την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής των διαπραγµατεύσεων. Οι προσφορές (ήτοι τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η τεχνική και οικονοµική προσφορά) θα πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισµένου φακέλου. Γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος των ειδών, δηλαδή είτε µόνο για το είδος 1 είτε µόνο για το είδος ιεύθυνση που θα αποσταλούν ή θα υποβληθούν οι προσφορές: Γραφείο της Μονάδας Προµηθειών του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, ΤΘ Θεσσαλονίκη, 1 ος όροφος Κτιρίου ΗΘ, Γραφείο Κ123). 14. Γλώσσα στην οποία θα πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική 15. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 16. ιάρκεια ισχύος των προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας της διαδικασίας των διαπραγµατεύσεων. 17. Πληροφορίες διατυπώσεις και δικαιολογητικά για την ιδιαίτερη κατάσταση του υποψηφίου αναδόχου και την οικονοµική και τεχνική του ικανότητα: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους τα παρακάτω. 2

3 Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διαπραγµάτευσης και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: α. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.. 118/07, ήτοι : ί) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ. 1), ίί) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2), ίίί) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ. 48), iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α' 305), ν) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, νi) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα, υποβάλλουν οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το vοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. β. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. εν τελούν υπό εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. δ. εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. ε. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. στ. Κατά την ηµέρα διενέργειας των διαπραγµατεύσεων είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (µε ακριβή αναφορά του τίτλου του) µε αναγραφή του ειδικού επαγγέλµατος τους (τα φυσικά πρόσωπα) ή το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους (τα νοµικά πρόσωπα). ζ. εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς ή διαπραγµατεύσεις µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα. 18. ιαδικασία αποσφράγισης: Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται από την Επιτροπή του διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος αφού σφραγισθεί και υπογραφεί 3

4 από το ίδιο παραπάνω όργανο παραδίδεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Ο φάκελος µε τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών στοιχείων των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, επαναφέρεται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας, στην Επιτροπή του διαγωνισµού και αποσφραγίζεται αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής ενστάσεων κατά της ανωτέρω απόφασης και αφού κληθούν να παραβρεθούν οι συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οικονοµικές προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισµό της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 19. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/ Αξιολόγηση προσφορών: Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο Λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς (συγκριτικής) προς τη Σταθµισµένη Βαθµολογία της. Λ = Συγκριτική Τιµή Σταθµισµένη Βαθµολογία Για τα βαθµολογούµενα στοιχεία ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού 80 και 30 επί τοις εκατό για κάθε οµάδα αντίστοιχα. Όλα τα επί µέρους στοιχεία βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής λαµβάνονται υπόψη η τιµή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων ως προς το είδος 1 του διαγωνισµού (Λογισµικό) για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής βαρύτητας (%) 1 Οµάδα Α: Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης Σύνολο Οµάδας: 80% Προδιαγραφές Υπηρεσιών 1.1 Υλοποίηση Έργου - Οργάνωση Παραδοτέων 10% 1.2 Κάλυψη τιθέµενων προδιαγραφών και απαιτήσεων (π.χ. 60% αυτοµατισµός στην εισαγωγή δεδοµένων, OCR, Εξαγωγή συµπερασµάτων - αποτελεσµάτων, κτλ.) 1.3 Προσφερόµενο Χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης έργου 10% 2 Οµάδα Β: Μεθοδολογία Οργάνωσης, ιοίκησης και Σύνολο Οµάδας: 20% Υλοποίησης Έργου 4

5 2.1 Οργανωτική Αποτελεσµατικότητα του σχήµατος διοίκησης και υλοποίησης Έργου (Θα αξιολογηθεί το σχήµα διοίκησης και οργάνωσης έργου ως προς το συγκεκριµένο έργο, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα αυτού, και τα στοιχεία καταλληλότητας των στελεχών της οµάδας) ΣΥΝΟΛΟ 100% 20% Ως προς το είδος 2 (Voice Modems) η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής βαρύτητας (%) 1 Οµάδα Α: Σύνολο Οµάδας: 80% 1.1 Κάλυψη τιθέµενων προδιαγραφών και απαιτήσεων 80% 2 Οµάδα Β: Σύνολο Οµάδας 20% 2.1 Χρόνος παράδοσης 10% 2.2 Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας 10% ΣΥΝΟΛΟ Αποτελέσµατα Κατακύρωση Κατάρτιση σύµβασης: Η κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης θα γίνει σε έναν ή περισσότερους αναδόχους και η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης υπογράφεται σύµβαση και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί µε τη σύµφωνη γνώµη του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Αναδόχου. 22. Απαιτούµενες εγγυήσεις: Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ίση µε το 5% της συνολικής συµβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης η οποία θα παραµείνει µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης πλέον δύο (2) µήνες. 23. Ποινικές ρήτρες: Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα σε αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε µε τη νόµιµη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.. 118/07. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν ή µη έγκαιρη υπογραφή της σύµβασης ή η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου ή σε λόγους ανωτέρας βίας η απόδειξη των οποίων γίνεται αποκλειστικά από τον προµηθευτή. 24. Τρόπος πληρωµής: Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σε Ευρώ µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των παραδοτέων του διαγωνισµού και αφού προηγηθεί βεβαίωση της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συµβατικών του υποχρεώσεων και εντός σαράντα (40) ηµερών από την κατάθεση του σχετικού τιµολογίου και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών. Για την έκδοση εντάλµατος πληρωµής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου 5

6 Π.. 118/07. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα από την παράγραφο Ζ, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/ Πρόσθετες πληροφορίες: Η παρούσα διακήρυξη των διαπραγµατεύσεων θα παραµείνει αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής για διάστηµα τουλάχιστον επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών πριν την διενέργειά της. Ο Πρόεδρος του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Λογισµικό (µεµονωµένο προϊόν ή σύστηµα ως σύνολο) το οποίο θα µπορεί να κάνει τα παρακάτω. Πιο συγκεκριµένα θα υπάρχει στο λογισµικό ένα µεµονωµένο προϊόν το οποίο όµως θα συνεργάζεται και µε το όλο σύστηµα και µε τον server που διαθέτουµε το οποίο (Α) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ OCR (παράδοση σε 40 ηµέρες, test λειτουργίας (bug free) 15 ηµέρες, σύνολο 55 ηµέρες) είτε επώνυµο, είτε 3 rd party software µε license, customizable, κτλ. πάντοτε µε δυνατή/απαραίτητη την παραµετροποίηση του Λογισµικού για τις ανάγκες του συγκεκριµένου project (παραµετροποίηση για τη χρήση συγκεκριµένων πολλαπλών ερωτηµατολογίων µε ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου). Τα έντυπα ερωτηµατολόγια θα διαβάζονται από ειδικό scanner τον οποίο διαθέτουµε και µε το προαναφερθέν software (Α) θα πρέπει αυτόµατα να µετατρέπονται τα αποτελέσµατα σε αρχεία συµβατά µε excel, SPSS, κτλ. (Β) Ένα µεµονωµένο προϊόν (παράδοση σε 45 ηµέρες, test λειτουργίας (bug free) 15 ηµέρες, σύνολο 60 ηµέρες) το οποίο όµως θα συνεργάζεται και µε το όλο σύστηµα και µε τον server που διαθέτουµε και θα είναι: η ανάπτυξη/δηµιουργία λογισµικού τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (3 συνδιαλέξεις ταυτόχρονα µε 3 υπολογιστές -λάπτοπς τους οποίους διαθέτουµε), αυτό το λογισµικό θα είναι µε την µορφή µιας διαχείρισης βάσης δεδοµένων (διαχείρισης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, καταγραφής αυτών µε id ξεχωριστό, ώρα καταγραφής, διάρκεια συνοµιλίας, επιµερισµός ανά τηλεφωνήτρια, ηχογράφηση των συνοµιλιών -VOIP, µε δυνατότητα οι τηλεφωνήτριες να συµπληρώνουν τηλεφωνικά το ερωτηµατολόγιο το οποίο και θα αποστέλλεται ως αποτέλεσµα στον server και µε την παραµετροποίηση θα πρέπει αυτόµατα να µετατρέπονται τα αποτελέσµατα σε αρχεία συµβατά για excel, SPSS, ktl. Εδώ δυνητικά ζητείτε να δηµιουργηθεί ένα native application για συγκεκριµένες πλατφόρµες κινητών τηλεφώνων όπως πχ. Android/Iphone το οποίο θα µπορεί ο χρήστης να κατεβάσει "δωρεάν" στο κινητό του ή εναλλακτικά να δηµιουργηθεί κάποιο desktop application δηλαδή να γίνεται install σε συστήµατα windows. Επιπλέον αυτή η εφαρµογή στο (Β) θα περιέχει Αυτόµατη εισαγωγή δεδοµένων σε φόρµα ερωτηµατολογίου ηλεκτρονικής µορφής, µε προαιρετική τη χρήση φωνητικής αναγνώρισης σε πραγµατικό χρόνο. υνατότητα εισαγωγής δεδοµένων - ανεξάρτητα και παράλληλα της φωνητικής αναγνώρισης. υνατότητα δυναµικής ανανέωσης του εκάστοτε ερωτηµατολογίου. Εξαγωγή συµπερασµάτων και δυνατότητα επεξεργασίας των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. υνατότητα αναγνώρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης έντυπων ερωτηµατολογίων µε την βοήθεια λογισµικού OCR υνατότητα επεξεργασίας των αποθηκευµένων δεδοµένων. Εξαγωγή συµπερασµάτων-αποτελεσµάτων µε βάση τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευθεί. υνατότητα επεξεργασίας των αποθηκευµένων συµπερασµάτων. Συλλογή όλων των προαναφερθέντων δεδοµένων σε server που προυπάρχει (θα δοθούν στον ανάδοχο τα χαρακτηριστικά του server στον οποίο θα γίνει η αποθήκευση-συλλογή των δεδοµένων. (π.χ. σε τι λειτουργικό σύστηµα θα τρέχει). Επίσης ο ανάδοχος θα ενηµερωθεί για το Scanner και το πρωτόκολλο µε το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία. Επίσης ο ανάδοχος θα ενηµερωθεί για το λειτουργικό σύστηµα που θα τρέχουν τα laptops ή τα desktops. Και τέλος θα ενηµερωθεί για τα voice modems και µε τι πρωτόκολλο θα γίνεται η επικοινωνία. (Γ) προαιρετική ανάπτυξη λογισµικού (µεµονωµένο προαιρετικό προϊόν το οποίο θα συνεργάζεται µε το προϊόν (Β) το οποίο όµως δεν κρίνεται απαραίτητο στο όλο σύστηµα) µε φωνητική αναγνώριση (παράδοση σε 45 ηµέρες, test λειτουργίας (bug free) 15 ηµέρες, σύνολο 60 ηµέρες) υνατότητα προαιρετικής ηχογράφησης και δυνατότητα προαιρετικής αντιστοίχισης των ηχογραφήσεων µε το κείµενο που θα έχει αναγνωριστεί από το λογισµικό αναγνώρισης φωνής (το λογισµικό αναγνώρισης φωνής/ηχογράφησης είναι στοιχείο επιθυµητό αλλά όχι απαραίτητο για το όλο σύστηµα). 7

8 ( ) Επίσης, τα στοιχεία που απαιτούνται στο µεµονωµένο προϊόν 1 το οποίο όµως θα συνεργάζεται και µε το όλο σύστηµα και µε τον server που διαθέτουµε θα είναι: (παράδοση σε 30 ηµέρες, test λειτουργίας (bug free) 15 ηµέρες, σύνολο 45 ηµέρες) - υναµικές ιστοσελίδες στον ιστότοπο που να προσαρµόζουν το περιεχόµενο και/ή την εµφάνισή τους σύµφωνα µε την καταχώρηση/αλληλεπίδραση ή τις αλλαγές του τελικού χρήστη στο περιβάλλον προγραµµατισµού (χρήστης, ώρα, τροποποιήσεις στη βάση δεδοµένων, κτλ. (π.χ. αλλαγή σε φόρµες µετά απόdeadline), µε ταυτόχρονη χρήση γλωσσών προγραµµατισµού που εκτελούνται στον υπολογιστή του χρήστη (Java, C#, JavaScript, VBScript, Actionscript, etc.). - ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε δυνατότητα πρόσβασης από τρεις ή περισσότερες οµάδες χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης στους οποίους θα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών του ιστοτόπου. - Eφαρµογή (δυνατότητα) για τη δυνατότητα παροχής on-line βοήθειας προς τους χρήστες. - υνατότητα αλληλεπίδρασης µε τα Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης (Social Media) σε πραγµατικό χρόνο. - Χρησιµοποίηση τεχνικών Responsive Web Design για να µπορεί η ιστοσελίδα να προσαρµόζεται ανάλογα σε desktop, tablet και κινητά τηλέφωνα smartphone/i-phone. - Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων του ιστοτόπου για τις µηχανές αναζήτησης (SEO), χρήση λέξεων- κλειδιών (key-words) για την επισήµανση του ιστοτόπου από τις µηχανές αναζήτησης. - Ηλεκτρονική agenda για την αυτόµατη ενηµέρωση των χρηστών για µεταβολές καταχωρήσεων στον ιστότοπο. - Φόρµες για τη συλλογή και ανταλλαγή ηλεκτρονικού υλικού µεταξύ των χρηστών του ιστότοπου. - υνατότητα ανάρτησης/υποβολής/αποθήκευσης/επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων στον ιστότοπο µε ταυτόχρονη ενηµέρωση τριών ή περισσότερων οµάδων χρηστών. - υνατότητα σύνδεσης µελών/χρηστών (login/logout), - υνατότητα ανταλλαγής κειµένου/µηνυµάτων συνοµιλίας (text chat µέσω του ιστότοπου) για τη διαξαγωγή online ερωταπαντήσεων για τους ανθρώπους που συνδέονται σε µία συνάντηση ή συνέντευξη, µε δυνατότητα συνοµιλίας δηµόσια (απήχηση σε όλους τους συµµετέχοντες) ή ιδιωτική (ανάµεσα σε 2 ή περισσότερους συµµετέχοντες/chat-room). - υνατότητα διεξαγωγής οnline δηµοσκοπήσεων και ερευνών (polls and surveys) που να επιτρέπει στον συντονιστή να διεξάγει ερωτήσεις µε απαντήσεις πολλαπλής επιλογής που να κατευθύνονται προς το κοινό. - υνατότητα παρουσιάσεων µορφής slideshow όπου οι εικόνες παρουσιάζονται µέσω εργαλείων σήµανσης όπως markup tools και remote mouse pointer, ώστε να συµµετάσχει το κοινό ενώ ο παρουσιαστής συζητά το περιεχόµενο διαφανειών (virtual presentation) για τη διάχυση των αποτελεσµάτων των συνεδρίων που συµµετείχαν τα µέλη της ερευνητικής οµάδας σε συνέδρια. Θα συµβάλλει στην διαχρονική παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων του Ερευνητικού Προγράµµατος Θαλής και του Παρατηρητηρίου Μέτρησης Παραοικονοµίας στο κοινό κατά τη διάρκεια του Έργου αλλά και µετά την λήξη αυτού µε στόχο την εκπαίδευση και δια βίου µάθηση. - υνατότητα Live ή streaming video, όπου µέσω webcam κίνησης, ψηφιακής βιντεοκάµερας ή multi-media αρχείων που προωθούνται στο κοινό για την αποτελεσµατική διεξαγωγή συνεντεύξεων της έρευνας αλλά και στο µέλλον για τη διαρκή επικαιροποίηση και διάχυση των αποτελεσµάτων. - υνατότητα VoIP - Real time audio communication µε τη χρήση ακουστικών και ηχείων για τα µέλη της ΟΕΣ και ΚΕΟ. Γενικότερα επισηµαίνεται ότι η υπηρεσία του ιστότοπου θα πρέπει να επιτρέπει σε πραγµατικό χρόνο την επικοινωνία σηµείο-προς-σηµείο, καθώς και την οµαδική επικοινωνία από έναν αποστολέα σε πολλούς παραλήπτες. Ο ιστότοπος θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα µελλοντικής αναβάθµισής του χωρίς την ανάγκη παρέµβασης του Προµηθευτή και θα φιλοξενείται σε τοπικό server εγκατεστηµένο στο Παρατηρητήριο Μέτρησης Παραοικονοµίας. Η ανάπτυξη website (ιστότοπος) 1 ( ) θα συνεργάζεται µε τα λογισµικά 1 (Α) και 1 (Β) και 1 (Γ) και όλα τα αποτελέσµατα θα πηγαίνουν σε ένα server τον οποίο διαθέτουµε και θα υπάρχουν από τον προµηθευτή για τα παραδοτέα 1 (Α) και 1 (Β) και 1 (Γ) και όλα τα (Ε) certificates & security (όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και ασφάλειας. Τα ερωτηµατολόγια θα αποστέλλονται στον server και µε την παραµετροποίηση θα πρέπει αυτόµατα να µετατρέπονται τα αποτελέσµατα σε µορφή για excel, SPSS, ktl. ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,57 άνευ Φ.Π.Α. + 23% ΦΠΑ 8.269,78 = ,35 µε το Φ.Π.Α. 8

9 2) 3 x Voice Modems (συνεργάζονται µε την εφαρµογή λογισµικού (Β) και (Γ)) Specifications minimum *Air Interface GSM, GPRS *Frequency Bands GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz *Approvals R&TTE, CE, GCF, FCC, PTCRB *Alarm Power 3mA *Standby and Idle Power 400mA *GSM GPRS Max Power GPR Class 10 33dBm *CPU Processor Performance ARM946/DSP *CPU Core Frequency Performance 104MHz (26MHz) *CPU User MIPS Available Performance 87MIPS *Codec HR, FR, EFR, AMR *Quality VDA2A *Echo Cancellation and Noise Reduction Yes (high) *DTMF Yes *UART 1 (AirLink GL6100) *USB 1 (AirLink GL6110) *SIM Interface SIM socket (1.8V/3V) *Operating Systems Windows, Linux *Drivers Windows, Linux *Programmable Yes ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.080,00 άνευ Φ.Π.Α. + 23% ΦΠΑ 248,40 = 1.328,40 µε το Φ.Π.Α. 9

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05/11/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, 30/07/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17696 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00 Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 1 Ταχ. Κωδ. : 291 00 Ζάκυνθος Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 Πληροφορίες : Γεώργιος Χαρµπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 12 η /2009 ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 12 η /2009 ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών Ταχ. /νση: Γρ. Λαµπράκη 13 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Υποέργο 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού» της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002251634 2014-08-22

14PROC002251634 2014-08-22 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 14:25:26 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002770234 2015-05-13

15PROC002770234 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 )

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 ) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα