Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο"

Transcript

1 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο, ήρνπ θαη δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα Πξφηππα ησλ ζεηξψλ ΕΛΟΤ ΕΝ50083, ΕΛΟΤ ΕΝ 50117, ΕΛΟΤ ΕΝ 60728, ΕΛΟΤ ΕΝ θαζψο θαη κε ην πνιπκεξέο Πξφηππν ΕΛΟΤ Β.2 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο θεληξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θεξαηώλ ιήςεο Σην αλψηεξν κέξνο ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα δηαηίζεηαη επαξθήο ρψξνο ειεχζεξνο απφ εκπφδηα, πξνζηηφο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θεξαηψλ ιήςεο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζεκάησλ επξπεθπνκπήο (γήηλεο ή θαη δνξπθνξηθήο). Ο ελ ιφγσ ρψξνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζηεξέσζε ησλ αληίζηνηρσλ θεξαηνζπζηεκάησλ θαη πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζηε κειέηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ. Σηε κειέηε απηή πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ ιήςεο δνξπθνξηθήο επξπεθπνκπήο, πνπ εθ ηεο θχζεο θαη ηεο γεσκεηξίαο ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλαλ θεληξηθφ ηζηφ θεξαηψλ ιήςεο. Σε πεξίπησζε χπαξμεο γεηηνληθψλ αληζνυςψλ θηηξίσλ, φπνπ ην ςειφηεξν θηίξην ζθηάδεη θαη εκπνδίδεη ηε ιήςε ζεκάησλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηαζκψλ εθπνκπήο απφ ην ρακειφηεξν θηίξην, κπνξεί ν ηδηνθηήηεο ή νη ηδηνθηήηεο ηνπ ςεινχ θηηξίνπ λα επηηξέςνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θεξαίαο ηνπ ρακειφηεξνπ θηηξίνπ ζην ρψξν ηνπ, κε έμνδα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ ρακειφηεξνπ θηηξίνπ. Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο Ο εμνπιηζκφο θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπνζεηείηαη ζηνλ αλψηεξν ρψξν εηζαγσγήο, εθηφο αλ ρξεζηκνπνηείηαη εμσηεξηθφ θαισδηαθφ δίθηπν, νπφηε ηνπνζεηείηαη ζηνλ θαηψηεξν ρψξν εηζαγσγήο. Β.4 Ειάρηζηνο αξηζκόο θεξαηνδνηώλ επξπεθπνκπήο 1. Σηηο θαηνηθίεο, ζα πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο θεξαηνδφηεο αλά έλα δσκάηηα, κε εμαίξεζε ηα ινπηξά θαη ηηο απνζήθεο πνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θεξαηνδνηψλ ζε θάζε θαηνηθία ζα είλαη δχν. 2. Σε επηρεηξήζεηο, θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία, ζα πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο θεξαηνδφηεο. Ο αξηζκφο θεξαηνδνηψλ ζα θαζνξίδεηαη ζην ζρέδην ηεο εγθαηάζηαζεο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηά ηεο ή ηε δηαλνκή αλά δσκάηην θαη ηελ απαζρφιεζε ή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.

2 Β.5 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο Β.5.1 Γεληθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ 1. Τν δίθηπν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ιακβάλνληαη ζε θάζε θεξαηνδφηε ηα ζήκαηα επξπεθπνκπήο κε ζηάζκε πνηφηεηαο γηα ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, φρη θαηψηεξε απφ απηήλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε κία ππεξεζία ζηα αληίζηνηρα Πξφηππα. 2. Τν δίθηπν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαλνκήο ζήκαηνο ζηε δψλε ζπρλνηήησλ κεηαμχ 5 θαη 3000 MHz θαη ζα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο Πξνηχπσλ ΕΛΟΤ ΕΝ ή ΕΛΟΤ ΕΝ Σε πεξίπησζε δηάζεζεο θαλαιηνχ επηζηξνθήο, απηφ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δψλε ζπρλνηήησλ κεηαμχ 5 θαη 35 MHz. 3. Σηα θαιψδηα ζα κεηαβηβάδνληαη ηα ζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ιήςεο ησλ εθπνκπψλ γήτλεο (terrestrial) επξπεθπνκπήο θαη ην ππφινηπν απφ ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο θάζε θαισδίνπ, ζα παξακέλεη δηαζέζηκν γηα ηε κεηαβίβαζε, κε ελαιιαθηηθφ ηξφπν, ησλ ζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πηζαλφ εμνπιηζκφ ιήςεο εθπνκπψλ δνξπθνξηθήο επξπεθπνκπήο. 4. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη κέξε ησλ δσλψλ ζπρλνηήησλ 174 σο 230 MHz θαη 470 σο 862 MHz πξννξίδνληαη γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ γήτλεο ςεθηαθήο ξαδηνθσλίαο θαη ςεθηαθήο ηειεφξαζεο αληίζηνηρα. Πξνο ηνχην πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη Σπζηάζεηο ΒS 1660 «Τερληθή βάζε γηα ζρεδηαζκφ επίγεηαο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο ξαδηνθσλίαο ζηε δψλε ζπρλνηήησλ VHF» θαη ΒΤ 1368 «Κξηηήξηα γηα ην ζρεδηαζκφ ππεξεζηψλ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ VHF/UHF» ηεο ITU. 5. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηάζκεο ησλ εθπνκπψλ ζηνλ ηφπν ηνπ θηηξίνπ, πνπ απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεγεζψλ θαη ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, νη ζπρλφηεηεο ησλ εθπνκπψλ αληρλεχνληαη απφ κηα πξνθαηαξθηηθή αλίρλεπζε - κεγηζηνπνίεζε φισλ ησλ εθπνκπψλ ζην κεηξεηηθφ ζχζηεκα ιήςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ γχξσ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειηθή κέηξεζε ησλ εθπνκπψλ. 6. Η εγθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα θαη ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα, ψζηε λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο εζληθήο λνκνζεζίαο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ΕΛΟΤ EN θαη ΕΛΟΤ EN σο πξνηχπσλ αλαθνξάο, ηεθκαίξεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο 2004/108/ΕΚ φπσο απηή ελζσκαηψζεθε ζην Ειιεληθφ δίθαην κε ηελ Κνηλή Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Αλάπηπμεο θαη Μεηαθνξψλ θαη Επηθνηλσληψλ 50268/5137/07 (ΦΕΚ Β 1853/ ). 7. Η εγθαηάζηαζε πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΕΛΟΤ ΕΝ φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα. Β.5.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο Β Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ θεξαηνζπζηήκαηνο Τν θεξαηνζχζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο θεξαίεο θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηε ιήςε ζεκάησλ ζηνλ θεξαηνδφηε, ζηε ζηάζκε θαη πνηφηεηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ.

3 Τα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεξαηψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Πξφηππν ΕΛΟΤ ΕΝ Οη θεξαίεο θαη ηα παξειθφκελα ζηνηρεία φπσο ζηεξίγκαηα, αγθπξψζεηο, αληεξίδεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε ή πνπ έρνπλ ππνζηεί θαηάιιειε επεμεξγαζία γη απηφ ηνλ ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΕΛΟΤ ΕΝ Οη ηζηνί ή νη ζσιήλεο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο ζηήξηγκα ησλ θεξαηψλ θαη ησλ παξειθφκελσλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη κε ηξφπν ψζηε λα εκπνδίδεηαη ή ηνπιάρηζηνλ λα δπζρεξαίλεηαη ε είζνδνο λεξνχ ζε απηά θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα εμαζθαιίδεηαη ε εθθέλσζε ηνπ λεξνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξσζεί. Όια ηα πξνζηηά κέξε πνπ ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη ρεηξηζκφ ή κε ηα νπνία ην αλζξψπηλν ζψκα κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή ζα πξέπεη λα είλαη ζε δπλακηθφ γεο ή θαηάιιεια κνλσκέλα. Οη ηζηνί φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε θαη θεξαία εθπνκπήο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηε γείσζε ηνπ θηηξίνπ κέζσ ηεο ζπληνκφηεξεο νδνχ, κε αγσγφ δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 6 mm 2. Η ζέζε ησλ ηζηψλ επί ησλ νπνίσλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη θεξαίεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη ειάρηζηε νξηδφληηα απφζηαζε 5 m κέρξη ην πιεζηέζηεξν εκπφδην ή άιιν ηζηφ. Η ειάρηζηε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε απφζηαζε κέρξη ηηο γεηηνληθέο ελαέξηεο γξακκέο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Πξνηχπνπ ΕΛΟΤ ΕΝ , δειαδή: Γξακκέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ Κνιψλεο γξακκψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ Τπεξθείκελεο γξακκέο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο > AC 1000 V Τπεξθείκελεο γξακκέο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο < AC 1000 V θαιψδηα / αγσγνί θνιψλεο θαιψδηα αγσγνί θνιψλεο [1,5 + (0,015 * U)] m [3 + (0,015 * U)] m 1,0 m 0,5 m 1,0 m 0,5 m 1,0 m 0,5 m 1,0 m 0,5 m Σεκείσζε: U είλαη ε ηάζε ηεο γξακκήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζε kv. Η ειάρηζηε απφζηαζε νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ θεξαίαο απφ ελαέξηα γξακκή ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο νξίδεηαη απφ ην χςνο ηνπ ηζηνχ ζπλ 1 m γηα γξακκέο κέρξη 1000 V θαη ζπλ 3 m γηα γξακκέο άλσ ησλ 1000 V. H δηαζηαχξσζε θαισδίσλ κε ελαέξηεο γξακκέο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο απαγνξεχεηαη. Τν χςνο ηνπ ηζηνχ ζα είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ γηα ηθαλνπνηεηηθή ιήςε. Τν κέγηζην χςνο ηνπ ηζηνχ επί θηηξίνπ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 6 κέηξα. Οη ηζηνί ησλ θεξαηψλ πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ζε αλζεθηηθά θαη πξνζηηά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη λα είλαη απνκαθξπζκέλνη απφ θαπλνδφρνπο ή άιια εκπφδηα.

4 Οη θεξαίεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δνξπθνξηθψλ θεξαηψλ, πξέπεη λα αληέρνπλ ηηο εμήο ηαρχηεηεο αλέκνπ: Γηα ζπζηήκαηα ηνπνζεηεκέλα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 20 m απφ ην έδαθνο: 130 km/h. Γηα ζπζηήκαηα ηνπνζεηεκέλα ζε απφζηαζε άλσ ησλ 20 m απφ ην έδαθνο: 150 km/h. Η κεραληθή ζηαζεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΕΛΟΤ ΕΝ Β Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ θεθαιήο δηθηύνπ Ο εμνπιηζκφο θεθαιήο δηθηχνπ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΕΛΟΤ ΕΝ Ο εμνπιηζκφο θεθαιήο δηθηχνπ ζα απνηειείηαη απφ φια ηα ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ επξπεθπνκπήο. Ο κειεηεηήο ζα θαζνξίδεη ζηε κειέηε ηελ απαηηνχκελε θιάζε πνηφηεηαο ηεο θεθαιήο δηθηχνπ. Αλ ν εμνπιηζκφο θεθαιήο δηθηχνπ ηνπνζεηείηαη επί ηνπ ηζηνχ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλνο, έηζη ψζηε λα δηαζέηεη βαζκφ ζηεγαλφηεηαο θαη ειάρηζηνλ IP54. Β Αθηηλνβνιία πξνεξρόκελε από θαισδηαθά δίθηπα Η αθηηλνβνιία θαη ε ζηάζκε αηξσζίαο ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 5 MHz έσο 3000 MHz πξέπεη λα είλαη θαηψηεξεο απφ ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξφηππν ΕΛΟΤ ΕΝ Β ηάζκεο ηεο απαηηνύκελεο πνηόηεηαο γηα ηηο ππεξεζίεο επξπεθπνκπήο Τα ζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζε θάζε θεξαηνδφηε θαη ε απαηηνχκελε ζηάζκε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε απαηηνχκελε πνηφηεηα ζηνλ εμνπιηζκφ, ζα θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε. Β.6 σιελώζεηο θαη θαισδηαγσγνί (θαλάιηα) Εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ Α.4.1 θαη Α.4.3. Οη ζσιελψζεηο γηα ηα δίθηπα επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα ππφινηπα δίθηπα, επηηξέπεηαη φκσο ε θνηλή ρξήζε θνπηηψλ δηαθιάδσζεο εθηφο απφ γξακκέο θαη θπθιψκαηα 230/400 V. Η εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ θαισδηαγσγψλ πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζαγσγήο λεξνχ εληφο απηψλ.

5 Β.7 Καισδηώζεηο θαη εμαξηήκαηα Β.7.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκναμνληθώλ θαισδίσλ Τα νκναμνληθά θαιψδηα πξέπεη είλαη θαηάιιεια γηα ηε δψλε ζπρλνηήησλ MHz θαη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ θαη ΕΛΟΤ ΕΝ Τα νκναμνληθά θαιψδηα κε ζπλδεηήξα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηε δψλε ζπρλνηήησλ MHz θαη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ ή ΕΛΟΤ ΕΝ Β.7.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξηδώλ Οη πξίδεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΕΛΟΤ ΕΝ θαη ηηο απαηηήζεηο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο. Β.8 Καηαζηνιή ππεξηάζεσλ Εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Α.7. Β.9 Γεηώζεηο θαη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο Εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Α.8. Β.10 Ελαέξηεο θαισδηώζεηο Εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Α.9. Β.11 Έιεγρνη Ο έιεγρνο θάζε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ θαη ΕΛΟΤ ΕΝ Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εγθαηάζηαζεο ή απφ ην δηαρεηξηζηή γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο απνδνρήο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φισλ ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ζπλέρεηα. Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν φισλ ησλ ζπλδέζεσλ πνπ απέηπραλ λα πεξάζνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο απφδνζεο. Τα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηνπο ειέγρνπο πιεξνθνξία, πρ ν ηχπνο ηνπ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε εκεξνκελία ειέγρνπ, ν δηαρεηξηζηήο, ε ηαπηφηεηα ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ, νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί έλαο έιεγρνο πνπ είρε απνηχρεη πξνεγνπκέλσο θαη απνηειέζκαηα επαλειέγρσλ.

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα