ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ"

Transcript

1 Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ 35, ÁÈÇÍÁ, ÔÇË-ÖÁÎ , ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011, ÁÑ. ÖÕË. 470, 1,50 Óå ìåãüëï ðïëéôéêü êßíäõíï ç Ëéâýç ðïõ áíôéóôýêåôáé óôïõò äõôéêïýò êáé áíáôïëéêïýò éìðåñéáëéóôýò Ïé ëßâõïé «áíôéêáèåóôùôéêïß», áíôéêåéìåíéêïß õðçñýôåò áõôþ ôç óôãìþ ôïõ ðáãêüóìéïõ éìðåñéáëéóôéêïý êáèåóôþôïò, êáé óõíåéäçôü êõñßùò ôïõ áíáôïëéêïý, õðü ôçí åðé åéñçóéáêþ äéåýèõíóç, ôïí åîïðëéóìü êáé êõñßùò ôçí áåñïðïñéêþ êüëõøç ôùí ìéóþí óôñáôþí ôïõ ðëáíþôç êáôýëáâáí ôçí ðñùôåýïõóá ôçò Ëéâýçò ýóôåñá áðü ìéá ðïëýìçíç êáé ðñùôïöáíþ ãéá ìéá ðëçèõóìéáêü ìéêñþ þñá áíôßóôáóç ôïõ óôñáôïý ôçò õðü ôçí çãåóßá ôçò íüìéìçò êõâýñíçóçò ôçò, ôçò êõâýñíçóçò ÊáíôÜöé. Ùò áõôþ ôç óôéãìþ ðïõ ãñüöåôáé áõôü ôï Üñèñï ç Ëéâýç äåí Ý åé ðýóåé áêüìá óôá Ýñéá ôïõò êáèþò êñáôüåé ç ðåñéêõêëùìýíç Óýñôç êáé ìéá óåéñü Üëëåò ìéêñüôåñåò ðüëåéò óôï åóùôåñéêü ôçò þñáò. Ôï üôé ïé óïóéáëöáóßóôåò êáé ïé áóôïöéëåëåýèåñïé, ïé áíáôïëéêïß óïóéáëéìðåñéáëéóôýò êáé ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôýò åßíáé åíùìýíïé óå áõôþí ôçí ðéï ùìþ- ìåôü áðü åêåßíç êáôü ôïõ ÉñÜê åðé åßñçóç êôçíþäïõò êáôáðüôçóçò ôçò áíåîáñôçóßáò êáé ôçò êñáôéêþò êõñéáñ ßáò ìéáò þñáò äåí óçìáßíåé üôé èá âãïõí ôåëéêü ü- ëïé ùöåëçìýíïé áðü áõôþí, üðùò Üëëùóôå Ýãéíå êáé óôï ÉñÜê. Ïé ìüíïé ùöåëçìýíïé åêåß åßíáé Þäç ïé óïóéáëöáóßóôåò êáé ïé áíáôïëéêïß éìðåñéáëéóôýò, êõñßùò ïé ñþóïé. Ìðïñåß ïé ñùóüöéëïé ÏìðÜìá êáé ÊÜìåñïí êáé ï êáéñïóêüðïò Óáñêïæý, íá áëëçëïóõã áßñïíôáé êáé ïé áíôßóôïé ïé ðåôñåëáúêïß ìïíïðùëéóôýò ôùí ùñþí ôïõò íá äéáãêùíßæïíôáé ãéá ôá êáëýôåñá êïììüôéá ôçò ðßôáò ôùí ëéâõêþí ðåôñåëáßùí, üìùò ùò óôñáôéùôéêüò áñ çãüò ôçò Ç ÄÉÁÊÏÌÌÁÔÉÊÇ ÓÕÌÌÏÑÉÁ ÊÏÑÕÖÇÓ ÅÔÏÉÌÁÆÅÉ ÌÅÃÁËÇ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁ ÓÅ ÂÁÑÏÓ ÔÇÓ ÙÑÁÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÅ ÇäéáêïììáôéêÞ åãêëçìáôéêþ óõììïñßá ðïõ êõâåñíüåé áõôþ ôç þñá ïñãáíþíåé ôï åéñüôåñï ùò ôþñá ôýðçìü ôçò óôçí ÅÅ ìå åñãáëåßï ôçò ôçí ßäéá ôç þñá ðïõ êáôáâáóáíßæåé êáé ìáôþíåé ïéêïíïìéêü êáé øõ éêü. Ôï üôé ðñï èýò ç êõâýñíçóç äéýêïøå ôç óõæþôçóç ìå ôçí Ôñüéêá ãéá ôçí åêôáìßåõóç ôçò 6çò äüóçò ôïõ ðñþôïõ ðáêýôïõ äéüóùóçò ëýãïíôáò üôé äåí ìðïñåß Üëëï íá ñß íåé óôçí ðåßíá ôï ëáü êáé íá óõãêñïýåôáé ðïëéôéêü ìáæß ôïõ äåí Þôáí Ýíáò áðëüò äéáðñáãìáôåõôéêüò åëéãìüò áëëü ç áñ Þ ôçò ðéï ìåãüëçò áíáìýôñçóçò êáé ôïõ ðéï ìåãüëïõ ùò ôþñá ðïëéôéêïý êáé ïéêïíïìéêïý åêâéáóìïý åíüíôéá óôçí ÅÅ áëëü êáé åíüíôéá óôçí ßäéá ôç þñáò ìáò. Óôü ïò ôïõ åêâéáóìïý áõôïý üðùò êáé ôùí ðñïçãïýìåíùí åßíáé íá óðüóïõí ïé ôåëåõôáßåò áíôéóôüóåéò ôçò Ãåñìáíßáò êáé íá áíáãêáóôåß ç ÅÅ íá åêäüóåé ìáæéêü åõñùïìüëïãá ðïõ óçìáßíåé Ï É ÓÔÏ ÅÕÑÙÏÌÏËÏÃÏ íá äáíåéóôåß ëåöôü áðü ôñßôïõò, äçëá- ÔÙÍ ðïëý ÌÐÁÔÁ ÔÆÇÄÙÍ åýèñáõóôï äåýôåñï ðáêýôï äéü- (óåë. 18) äþ íá åîáñôçèåé Üìåóá ïéêïíïìéêü êáé ðïëéôéêü áðü ôçí õðåñðëåïíáóìáôéêþ Êßíá áëëü êáé áðü ôç Ñùóßá áðü ôçí ïðïßá åßíáé Þäç åîáñôçìýíç åíåñãåéáêü. ÎÝñïõí ïé ðñïâïêüôïñåò êáé ïé ñþóïé åíôïëåßò ôïõò üôé ùñßò íá äáíåéóôåß ëåöôü áðï ôñßôïõò ç ÅÅ äåí èá ìðïñåß ôåëéêü ãéá ðïëéôéêïýò åóùôåñéêïýò ëüãïõò óå êüèå þñá íá äéá- åéñéóôåß ôï áõîáíüìåíï åëëçíéêü ñýïò. Äåí èá ìðïñåß êáí íá ðñáãìáôïðïéþóåé ôï ðïëý óýíèåôï êáé ãé áõôü êáôåéëçììåíçò ðñùôåýïõóáò Ôñßðïëçò ôïðïèåôþèçêå áðü ôï Ìåôáâáôéêü Åèíéêü Óõìâïýëéï (ÌÅÓ) ï çãýôçò ôùí éóëáìïíáæß ôçò Ëéâýçò êáé ïñêéóìýíïò å èñüò ôçò Äýóçò, ÁìðíôÝë áêßì Ìðåë Üôæ êõíçãçìýíïò áðü ôç ÓÉÁ óáí óôýëå ïò ôçò Áë ÊÜéíôá. Ïé äõôéêïß Ý ïõí ìåßíåé ìå ôï óôüìá áíïé ôü ãéáôß ôo áñáêôçñéóôéêü áõôïý ôïõ ôýðïõ åßíáé üôé ùò ðñéí ëßãåò âäïìüäåò äåí ýðçñ å óáí óôñáôéùôéêüò Þ ðïëéôéêüò çãýôçò ôïõ ÌÅÓ óôçí ÄõôéêÞ Ëéâýç. íá ìýëïò ôïõ ÌÅÓ áðü ôç ÄõôéêÞ Ëéâýç ï Ìðåí Óáóóß åêöñüæåé êáé ôç äéêþ ôïõ áíôßèåóç óå áõôüí ôïí äéïñéóìü ëýãïíôáò óôïõò ÍÕÔÜéìò ôçò 1 ÓåðôÝìâñç üôé ï Ìðåë Üíôæ: «äåí Þôáí êáí óôï óôñáôéùôéêü óõìâïýëéï ôùí äõôéêþí âïõíþí...äåí Þôáí ôßðïôá, ôßðïôá. öôáóå ôçí ôåëåõôáßá óôéãìþ, ïñãüíùóå ìåñéêïýò áíèñþðïõò áëëü äåí Þôáí õðåýèõíïò ôïõ óôñáôéùôéêïý óõìâïýëéïõ óôá âïõíü». Ôüôå Þñèå ç áéöíéäéáóôéêþ åðßèåóç óôçí Ôñßðïëç êáé ï Ìðåë Üôæ êáé ïé ìá çôýò ôïõ åðéêåíôñþèçêáí áðïêëåéóôéêü êáé êáôýëáâáí ôï ï õñùìýíï óôñáôçãåßï ôïõ ÊáíôÜöé. Ëßãï ìåôü ï Ìðåë Üôæ åêëý ôçêå çãýôçò ôïõ Óôñáôéùôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Ôñßðïëçò, ðïõ åßíáé Ýíá Ü- èñïéóìá áóýíäåôùí êáé ìå áíôéèýóåéò ôáîéáñ éþí ôùí «åîåãåñìýíùí», Üñç óôçí óèåíáñþ õðïóôþñéîç ôïõ ðñïýäñïõ ôïõ ÌÅÓ ÌïõóôáöÜ ÁìðíôÝë Ôæáëßë. Ðñüêåéôáé ãéá ôïí ãíùóôü ðñþçí õðïõñãü äéêáéïóýíçò ôïõ ÊáíôÜöé êáé áíôéóçìßôç ðïõ ïé äõôéêïß çëßèéïé ôïí èåùñïýí äéêü ôïõò. Åîçãþíôáò ôçí åìðéóôïóýíç ôïõ óôïí Ìðåë Üôæ ï Ôæáëßë ëýåé üôé ôïí îýñåé áðü ôüôå ðïõ äéáðñáãìáôåýôçêå ôçí áðïöõëüêéóþ ôïõ ðýñõóé, üôáí ï ãéïò-äéüäï ïò ôïõ ÊáíôÜöé, ï Óáßö Áë ÉóëÜì á- íáãêüóôçêå êüôù áðü ôçí ðßåóç ôùí Ï- ìðüìá-êëßíôïí íá áðåëåõèåñþóåé ôï 2010 ìéá óåéñü éóëáìïöáóßóôåò ãéá íá áðïäåßîåé ôçí èýëçóþ ôïõ íá ðñï ùñþóåé óå öéëåëåýèåñåò ìåôáññõèìßóåéò. Óå áíôüëëáãìá ôçò áðåëåõèýñùóþò ôïõò ïé óêëçñïß éóëáìïöáóßóôåò ôçò âáóéêþò êáé ìáôïâáìýíçò ïñãüíùóçò, ôçò ÉóëáìéêÞò Ìá çôéêþò ÏìÜäáò, êáé ï çãýôþò ôçò Ìðåë Üôæ õðïó Ýèçêáí óôïõò ÊáíôÜöé óùóçò ôçò 21 ôïõ Éïýëç ðïõ áðýäåéîå ðüóï åñïðüäáñá äåìýíï óôçí äéüóùóç ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ôï Åõñþ ðñüãìá ðïõ Ý åé áðïèñáóýíåé ôïõò åêâéáóôýò. ¹äç ôï ðáêýôï Ý åé óêïíôüøåé óôç öéíëáíäéêþ áðáßôçóç ãéá åããõþóåéò ðïõ åðßôçäåò ôçí åíèüñõíáí ïé ðñïâïêüôïñåò ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïò á- ðïäå üìåíïé ìïíüðëåõñç óõìöùíßá ìáæß ôçò ãéá íá óðñùîïõí êáé Üëëåò þñåò óå áíüëïãåò áðáéôþóåéò óõíý åéá óôç óåë. 13 üôé èá ðáëýøïõí ìüíï ìå åéñçíéêýò ìåèüäïõò êáé üôé èá ÜëëÜîïõí ôï üíïìü ôïõò óå Ëéâõêü Éóëáìéêü Êßíçìá ãéá ôçí ÁëëáãÞ. Ï Ìðåë Üôæ êáé ïé Üëëïé éó õñßæïíôáé ôþñá üôé êñüôçóáí ôçí õðüó Ýóç ôïõò êáé üôé áíáãêüóôçêáí íá êáôáöýãïõí óôïí Ýíïðëï áãþíá ãéáôß ôü á ï ÊáíôÜöé êáôýðíéîå ôï öéëåéñçíéêü ôïõò êßíçìá. Øåýôåò üðùò åßíáé üëïé ïé öáóßóôåò êñýâïõí üôé õðþñîå ìéá êáëïïñãáíùìýíç ìýñá ü é áðëü ðïëéôéêþò äéáìáñôõñßáò - ðïõ äïõëåýôçêå éäéáßôåñá áðü ôï facebook - áëëü êáé óôñáôéùôéêþò åîýãåñóçò óôçí áíáôïëéêþ êõñßùò Ëéâýç, ç 17 ôïõ ÖëåâÜñç, êáé üôé ôç ìýñá åêåßíç ïëüêëçñåò ìïíüäåò óôñáôïý áðïóêéñôïýóáí áðü ôïí ëéâõêü óôñáôü ðñïò ôïõò «åîåãåñìýíïõò» êáé ôïõò äßíáíå üðëá áíïßãïíôáò ôéò óôñáôéùôéêýò áðïèþêåò ï- ëüêëçñùí óõíôáãìüôùí. Êé üëá áõôü ðïëý ðñéí ïé ðñáîéêïðçìáôßåò åîáóöáëßóïõí «åéñçíéêü» ôçí åðé åéñçóéáêþ êüëõøç ôçò äõôéêþò áåñïðïñßáò óôï üíïìá ôïõ «åéñçíéêïý» ôïõò êéíþìáôïò ðïõ óöáãéüóôçêå åíôåëþò áðñüêëçôá áðü ôïí ÊáíôÜöé. ÁëëÜ ç óôñáôéùôéêþ åîïõóßá ôùí éóëáìïöáóéóôþí óôçí Ôñßðïëç åßíáé ìüíï ìéá ðñïåéäïðïßçóç ãéá ôç äåéíþ èýóç óôçí ï- ðïßá ôåëéêü èá âñåèïýí ïé äõôéêïß éìðå- óõíý åéá óôç óåë. 16

2 Óåëßäá 2 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ÍÁ ÌÇÍ ÐÅÑÁÓÅÉ Ç ÍÅÁ ÐÏÉÍÉÊÇ ÄÉÙÎÇ ÊÁÔÁ ÔÏÕ É. ÖÑÉÆÇ ÊÁÉ ÕÐÅÑ ÔÏÕ ÍÁÆÉÓÔÇ Ê. ÐËÅÕÑÇ ÍÁ ÁÈÙÙÈÅÉ Ï É. ÖÑÉÆÇÓ ÓÔÇ ÄÉÊÇ ÔÇÓ 8 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇ Ï íáæéóôþò Ê. Ðëåýñçò ìþíõóå ôïí É. ÖñéæÞ ãéá óõêïöáíôéêþ äõóöþìçóç å- ðåéäþ ï ôåëåõôáßïò ôïí êáôüããåéëå ùò êþñõêá ãåíïêôïíéêïý áíôéóçìéôéóìïý óå Üñèñï ôïõ ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí åöçìåñßäá «ÐáñáóêÞíéï». Ç Åéóáããåëßá Áèçíþí äý ôçêå ôçí ìþíõóç ùò âüóéìç êáé Üóêçóå ðïéíéêþ äßùîç å- íáíôßïí ôïõ É. ÖñéæÞ ãéá óõêïöáíôéêþ 38 ÑÏÍÉÁ ÁÐÏ ÔÇ ÄÏËÏÖÏÍÉÁ ÔÏÕ Í. ÆÁ ÁÑÉÁÄÇ Πραγματική αναγνώριση του μεγάλου προλετάριου ηγέτη Ζαχαριάδη σημαίνει συγκεκριμένη πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό γενικά, ενάντια στους ηγεμονικούς φασιστικούς ιμπεριαλισμούς ειδικότερα και τελικά πάλη ενάντια στους δολοφόνους του για την οικοδόμηση ενός νέου Ãñáöåßá: áëêïêïíäýëç 35,Ôçë-Öáî: ÄéáâÜóôå áõôþ ôçí áößóá êáé ôçí åöçìåñßäá ôçò ÏÁÊÊÅ ÍÝá ÁíáôïëÞ óôçí éóôïóåëßäá êáé óôï ìðëïãê oakke.blogspot.com Ç áößóá ðïõ êüëçóå ç ÏÁÊÊÅ óôçí ÁèÞíá êáé óôïí ÐåéñáéÜ äõóöþìçóç êñßíïíôáò üôé ôï ó åôéêü ó üëéï ôïõ «ðñïóâüëëåé» ôïí Ê. Ðëåýñç. Ôï êëçôþñéï èýóðéóìá áíáöýñåé ðùò ôï Üñèñï ôïõ É. ÖñéæÞ Þôáí éêáíü íá «ðëþîåé ôçí ôéìþ» ôïõ Ê. Ðëåýñç (!!!) åðåéäþ ôïí ðáñïõóéüæåé ùò «áðüíèñùðï äéþêôç ôùí åâñáßùí, ðïõ äåí óýâåôáé ôï Ýííïìï áãáèü ôçò áíèñþðéíçò æùþò, üôáí ðñüêåéôáé ãéá åâñáúêþò êáôáãùãþò Üôïìá» Ï É. ÖñéæÞò óôï Üñèñï ôïõ óôéãìáôßæåé ðüóï áäéáíüçôç åßíáé ç áèþùóç ôïõ Ê. Ðëåýñç óôç äßêç ôïõ ÌÜñôç ôïõ 2009 ãéá ôï åìåôéêü áíôéóçìéôéêü ôïõ ðáñáëþñçìá ðïõ ðåñéëáìâüíåôáé óôï âéâëßï-åã åéñßäéï ãåíïêôïíßáò ìå ôßôëï «Åâñáßïé, üëç Íá îåóêåðüóïõìå ôïõò äïëïöüíïõò ôïõ Ná ôßóïõìå ôï íýï ÊÊÅ Εκλεισαν την 1η Αυγούστου 38 χρόνια από τότε που δολοφονήθηκε με εντολή της ηγεσίας του ΚΚΣΕ ο Γραμματέας του παλιού πραγματικού ΚΚΕ, Ν. Ζαχαριάδης στο Σοργκούτ της Σιβηρίας όπου ήταν κρατούμενος επί 11 χρόνια φρουρούμενος από τις ρώσικες δυνάμεις ασφαλείας μέσα σε ένα χαμόσπιτο κάτω από το φως προβολέων χωρίς να έχει το δικαίωμα να έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε δεν ήταν έμπιστος του καθεστώτος. Οι δολοφόνοι ισχυρίστηκαν τότε ότι ο Ν. Ζαχαριάδης πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Όμως μετά από 17 χρόνια ήρθαν στο φως μαρτυρίες ότι ο Ζαχαριάδης βρέθηκε νεκρός από απαγχονισμό. Τότε η επίσημη ρώσικη θέση άλλαξε και έγινε ότι ο Ν.Ζ κρεμάστηκε μόνος του. Αυτό υποστηρίζει και το κόμμα που εμφανίζεται σαν ΚΚΕ. Το ότι επρόκειτο για δολοφονία προκύπτει από τα γεγονότα και τη λογική. Ο Ν. Ζαχαριάδης ήταν ένας παγκόσμιου βεληνεκούς ηγέτης στην Γ Διεθνή και το ΚΚΕ ήταν το μόνο κομμουνιστικό κόμμα στον κόσμο που αναγκάστηκαν να διαλύσουν με την ωμή βία οι Σουσλόφ-Χρουστσόφ- Μπρέζνιεφ. Αυτοί επικεφαλής της ρώσικης μεγαλοαστικής τάξης νέου τύπου πήραν στα 1956 την εξουσία στο ΚΚΣΕ, μετέτρεψαν την ΕΣΣΔ σταδιακά σε μια ιμπεριαλιστική χώρα και τα περισσότερα ΚΚ σε πρακτόρικά της κόμματα. Σε αυτή τη μετατροπή αντιστάθηκε βαθύτερα το ΚΚΚίνας με επικεφαλής τον Μάο Τσε Τουνγκ αλλά πριν απο αυτό αντιστάθηκε το ΚΚΕ με επικεφαλής τον Ζαχαριάδη. Λόγω αυτής της αντίστασης οι Σουσλόφ-Χρουστσόφ έβαλαν στα 1955 τους λίγους εγκαθέτους τους μέσα στο ΚΚΕ να επιτεθούν στους πρόσφυγες της Τασκένδης όπου είχε καταφύγει ο κορμός του ΔΣΕ και του ΚΚΕ. Ο Ζαχαριάδης κατήγγειλε ανοιχτά τον Γραμματέα του ΚΚΣΕ Χρουστσόφ σαν οργανωτή αυτών των επιθέσεων. Τότε το ΚΚΣΕ έστησε μαζί με άλλες 5 εγκάθετές του ηγεσίες ξένων κομμουνιστικών κομμάτων μια παράνομη «ολομέλεια» της ΚΕ του ΚΚΕ (6η του1956) η οποία καθαίρεσε τον Ζαχαριάδη από γραμματέα του ΚΚΕ οπότε οι σοβιετικοί τον εξόρισαν στην πόλη Μποροβίτσι. Την επόμενη χρονιά διέγραψαν τα περισσότερα μέλη του Κόμματος που υπεράσπιζαν το Ζαχαριάδη και άρχισαν διωγμούς εναντίον τους: τους έδιωχναν από τις δουλειές τους, τους φυλάκιζαν σαν ποινικούς εγκληματίες και τους έστελναν σε εξορίες. Επειδή παρόλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΚΚΕ ιδιαίτερα στις ανατολικές χώρες στάθηκε στο πλευρό του Ζαχαριάδη οι σοβιετικοί και οι έλληνες εγκάθετοί τους αποφάσισαν στα 1958 (8η ολομέλεια) να διαλύσουν το ΚΚΕ! Δηλαδή αποφάσισαν να διαλύσουν όλες τις κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ και στη μεν Ελλάδα τα μέλη του ΚΚΕ να γίνουν μέλη της ΕΔΑ, στις δε ανατολικές χώρες να γίνουν μέλη των ΚΚ των χωρών στις οποίες ζούσαν! Όμως επειδή υπήρχε κίνδυνος να ανασυγκροτηθεί το ΚΚΕ από τους ζαχαριαδικούς, οι σοβιετικοί έβαλαν το 1961 μια χούφτα εγκαθέτους τους και έκαναν ένα συνέδριο φάρσα χωρίς εκλεγμένους αντιπροσώπους αφού οι κομματικές οργανώσεις είχαν διαλυθεί που το ονομάσανε 8ο Συνέδριο του ΚΚΕ και το οποίο ανέτρεψε όλη τη γραμμή του ΚΚΕ. Επρόκειτο για το 1ο ιδρυτικό Συνέδριο ενός νέου κόμματος που ήταν ο δολοφόνος του ΚΚΕ ντυμένος με τα ρούχα του θύματος για να ξεγελάει το λαό. Αυτό το νέο κόμμα είναι το σημερινό ψευτοκκε της Παπαρρήγα και το μητρικό κόμμα του ΣΥΝ. Ο Ζαχαριάδης αντιδρώντας σε αυτόν τον σφετερισμό κατέβηκε το 1962 από το Μποροβίτσι στην ελληνική πρεσβεία της Μόσχας και ζήτησε επίσημα από την κυβέρνηση Καραμανλή να έρθει στην Ελλάδα και να δικαστεί για τις κατηγορίες που του απηύθυνε το ελληνικό κράτος σαν ηγέτη του ΚΚΕ και του ΔΣΕ. Όμως όχι μόνο η κυβέρνηση Καραμανλή απέρριψε το αίτημά του αλλά το ψευτοκκε και η «Αυγή» κατήγγειλαν μια ενδεχόμενη επιστροφή του Ζαχαριάδη σαν προβοκάτσια σε βάρος τους. Τότε είναι που οι σοβιετικοί έθαψαν τον Ζαχαριάδη στο Σοργκούτ. Το ότι τον σκότωσαν το 1973, λίγο πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ήταν φυσικό. Τον Φλεβάρη του 1973 είχε γίνει η αντιχουντική εξέγερση της Νομικής και τα πανεπιστήμια έβραζαν. Για όλους η πτώση της χούντας ήταν κοντά. Τότε το ψευτοκκε είχε λίγες δυνάμεις, περίπου όσες και η μαοϊκή αριστερά, ενώ το ΚΚ Κίνας ακτινοβολούσε παγκόσμια. Αν σε οποιαδήποτε μεταπολίτευση ο θρύλος Ζαχαριάδης ήταν ζωντανός ελάχιστοι θα ακολουθούσαν τους ρωσόδουλους εγκάθετους Φλωράκη, Τσολάκη, Καλούδη κλπ. Ήταν αδύνατο μέσα σε αυτήν την επαναστατική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα- που την κατέγραφε όλος ο πλανήτης και τα σοβιετικά ΜΜΕ- να αυτοκτονήσει ο επαναστάτης ηγέτης που άντεξε 11 ολόκληρα χρόνια στο παγωμένο Σοργκούτ, 5 στο ναζιστικό Νταχάου και 4 στις φυλακές της μεταξικής δικτατορίας. Οι ηγέτες του ψευτοκκε μιλάνε συκοφαντικά για αυτοκτονία γιατί ήταν ηθικοί συναυτουργοί στο φόνο με τον τότε γραμματέα του ψευτοκκε Φλωράκη (που έχρισε διαδοχό του την Παπαρήγα). Επίσης για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση τη Ρωσία συνεχίζουν να καλύπτουν τη χωρίς δίκη μακρόχρονη φυλάκιση και τελικά εξόντωση ενός ηγέτη ελληνικού πολιτικού κόμματος σε μια ξένη χώρα και δεν ζητάνε να ανοίξει ο επτασφράγιστος φάκελλος της φυλάκισης και του θανάτου του. Αλλά το εξοργιστικότερο με αυτούς είναι ότι τελευταία εκθειάζουν τον Ζαχαριάδη που για δεκαετίες καθύβριζαν. Έτσι μπερδεύουν έναν κόσμο που νομίζει ότι το ψευτοκκε και ο ΣΥΝ έγιναν τώρα επαναστατικά κόμματα. Τι συνέβη και τώρα οι δολοφόνοι εκθειάζουν το θύμα τους; Συνέβη ότι τώρα έχει γίνει πιο επιθετική η τακτική του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού στα πλαίσια της γενικής επιθετικής του στρατηγικής. Σε μια πρώτη περίοδο η γενική τακτική του στην Ελλλάδα ήταν κυρίως η συντριβή της όποιας επαναστατικής αριστεράς σε συνεργασία με τους φασίστες και τους δυτικόφιλους φιλελεύθερους αστούς και η είσοδος των πρακτόρων τύπου ψευτοκ- ΚΕ-ΣΥΝ και τύπου Α. Παπανδρέου στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό. Σε αυτήν την περίοδο έχουμε την καταγγελία του Ζαχαριάδη και του ΔΣΕ, το χτύπημα από τα μέσα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και του κινήματος της αποχουντοποίησης, το χτύπημα των πρώτων μεταπολιτευτικών απεργιών και των εργοστασιακών σωματείων, την είσοδο του ψευτοκκε στην οικουμενική κυβέρνηση και το απο κοινού κάψιμο των φακέλλων το 1989 για τη συγκάλυψη των ταγματασφαλιτών και χουντικών, τη συμφωνία με τους σοβινιστές στην άρνηση της ύπαρξης μακεδονικής εθνικής μειονότητας. Αφού με αυτήν την τακτική ο ρώσικος σοσιαλιμπεριαλισμός τσάκισε κάθε πραγματική αριστερά και κέρδισε πελώριες θέσεις μέσα στο ελληνικό κράτος, κηρύσσει σε μια δεύτερη περίοδο μια επίθεση για την πλήρη άλωση του κρατικού μηχανισμού σε συνεργασία με τους φασίστες και ενάντια στους φιλελεύθερους δυτικόφιλους αστούς. Είναι σε αυτή την περίοδο της «αντεπίθεσης», «ανυπακοής» κλπ όπου ο σοσιαλφασισμός των ψευτοκκε και ΣΥΝ θέλει να εμφανίζεται σαν αντιιμπεριαλιστική και αντικαπιταλιστική επανάσταση οπότε «αποκαθιστά» τον Ζαχαριάδη και τον επαναστατικό αγώνα του Η ουσιώδης όμως διαφορά μιας επανάστασης από μια ιμπεριαλιστική φασιστική εφόρμηση είναι ότι η δεύτερη διεισδύει στο αστικό κράτος για να το καταλάβει τελικά εξ εφόδου ενώ η πρώτη θέλει να το συντρίψει και να το αντικαταστήσει με τα όργανα που ο λαός έχει δημιουργήσει μέσα από τον επαναστατικό αγώνα του. Έτσι: 1) Ενώ το πραγματικό ΚΚΕ προσπαθούσε να συντρίψει το παλιό αστικό κράτος και να στήσει το νέο λαϊκό μέσα από το μαζικό ένοπλο αγώνα αρχικά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και μετά του ΔΣΕ, τα ψευτοκκε και ΣΥΝ προσπαθούν να χωθούν και να κυριαρχήσουν πραξικοπηματικά στο αστικό κράτος, στηριγμένα σε μειοψηφίες τραμπούκων που κρατούν το λαό όμηρο έχοντας την κάλυψη της αστυνομίας, των πρωθυπουργών και των ΜΜΕ. 2) Ενώ το ΚΚΕ υπεράσπιζε τη βιομηχανία σαν μελλοντική υλική βάση του σοσιαλισμού, τα ψευτοκκε-συν την καταστρέφουν με οικολογικά και «ταξικά» προσχήματα, ενώ προστατεύουν κάθε κλεπτοκρατική επιχείρηση των ανατολικών εργολάβων και των ρώσων και κινέζων μονοπωλιστών. 3) Ενώ το ΚΚΕ είχε πάντα σαν πιο ορκισμένους εχθρούς του τους κάθε λογής φασίστες, τα ψευτοκκε-συν τους έχουν στο πλευρό τους στην αντιευρωπαϊκή φιλορώσικη στρατηγική τους και στα τραμπούκικα κινήματα τους τύπου «αγανακτισμένων» και «δεν πληρώνω». 4) Ενώ ο Ζαχαριάδης και το ΚΚΕ αντιπάλεψαν πρωτοπόρα όχι μόνο τους γερμανούς και αγγλοαμερικάνους ιμπεριαλιστές, αλλά και τους ρώσους σοσιαλιμπεριαλιστές (που αποδείχτηκαν οι χειρότεροι γιατί μόνο αυτοί κατάφεραν να διαλύσουν τα ΚΚ), τα ψευτοκκε-συν δουλεύουν ακριβώς γι αυτούς τους τελευταίους και από την πλευρά αυτών εναντιώνονται στους δυτικούς ιμπεριαλιστές, δηλαδή δουλεύουν για τη χειρότερη ιμπεριαλιστική και καπιταλιστική σκλαβιά. πραγματικού ΚΚΕ που θα πατάει στην επαναστατική πείρα του παλιού ηρωικού ΚΚΕ αλλά και θα αποφεύγει τις αδυναμίες και τα λάθη που ήταν δεμένα με την εποχή του. w ÏÁÊÊÅ ÏñãÜíùóç ãéá ôçí Áíáóõãêñüôçóç ôïõ ÊÊÅ Αθήνα, 30/08/2011 ç ÁëÞèåéá». Ï É. ÖñéæÞò áíáöýñåé óõãêåêñéìýíá üôé ï Ê. Ðëåýñçò õðïóôþñéîå óôç äßêç ôï áðüóðáóìá ôïõ âéâëßïõ ôïõ «ôóé èýëïõí ïé Åâñáßïé. Äéüôé ìüíïí Ýôóé êáôáëáâáßíïõí: åíôüò 24 ùñþí êáé åêôåëåóôéêü á- ðüóðáóìá». Áõôüí ôïí ó ïëéáóìü ï Ðëåýñçò éó õñßæåôáé üôé ôïí Ýêñéíå ùò «óõêïöáíôéêü» ç Åéóáããåëßá Áèçíþí ìå âüóç ôá üóá áíáöýñïíôáé óôçí áðüöáóç ôïõ Á Ðåíôáìåëïýò Åöåôåßïõ Áèçíþí ôïí ÌÜñôç ôïõ 2009 ðïõ áèþùóå ôïí Ê. Ðëåýñç áðü ôéò êáôçãïñßåò ãéá ðñüêëçóç ñáôóéóôéêïý ìßóïõò êáé âßáò. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï Á ÐåíôáìåëÝò Åöåôåßï Á- èçíþí ìå ôç ãíùóôþ óêáíäáëþäç êáé ðáñüíïìç áðüöáóþ ôïõ ðïõ áèùþíåé ôïí ãåíïêôïíéêü áíôéóçìéôéóìü, ìåôáîý Üëëùí, äý ôçêå ôçí õðåêöõãþ ôïõ Ê. Ðëåýñç üôé ç ðéï ðüíù öñüóç åßíáé äþèåí ñþóç ôïõ Êëåìáíóþ. ¼- ìùò, üóá õðïóôþñéîå óôç äßêç ï Ê. Ðëåýñçò ãéá ôïõò Åâñáßïõò êáé üóá áíáöýñåé óôï âéâëßï, óõìðåñéëáìâáíïìýíçò ôçò óõãêåêñéìýíçò öñüóçò ðïõ âýâáéá äåí åßíáé ôïõ áíôé-áíôéóçìßôç Êëåìáíóþ, ðñïôñýðïõí óå åîüíôùóç ôùí «åðßâïõëùí» Åâñáßùí ôïõò ïðïßïõò Üëëùóôå áñáêôçñßæåé óõëëþâäçí «õðáíèñþðïõò», êáé áðåéëþ ãéá ôç «ëåõêþ öõëþ» êáé ôçí Åõñþðç, öôüíïíôáò ìüëéóôá óôï óçìåßï íá êáôçãïñþóåé ôïí ßôëåñ üôé «äåí áðþëëáîå, åíþ çäýíáôï ôçí Åõñþðç áðü ôïõò Åâñáßïõò». ÐñÝðåé íá óçìåéþóïõìå üôé ôï äéêáóôþñéï áãíüçóå ðëþñùò üëåò ôéò áðïäåßîåéò ôùí ìáñôýñùí ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò ãéá ôçí êüëðéêç ðçãþ ôïõ Ê. Ðëåýñç áðü ôçí ïðïßá «áëßåõóå» ôçí äþèåí «ñþóç Êëåìáíóþ», äçë. Ýíá ìõèéóôüñçìá óôï ïðïßï á- íáöýñåôáé ìßá áíôéðáñüèåóç ôïõ Êëåìáíóþ ìå óõãêåêñéìýíïõò Åâñáßïõò ùñßò íá ìíçìïíåýåôáé êáèüëïõ ç óõãêåêñéìýíç öñüóç! Ìå âüóç ôçí ßäéá êáôüðôõóôç áðüöáóç ôïõ Åöåôåßïõ Áèçíþí ðïõ íïìéìïðïßçóå ôç ãåíïêôïíéêþ ðñïðáãüíäá ôçò ðáãêüóìéáò óõíùìïóßáò ôùí Åâñáßùí êáôü ôçò áíèñùðüôçôáò óáí áèùùôéêü åðé åßñçìá üóùí äéáêçñýôôïõí Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να στέλνουν τα γράμματά τους στην Τ. Θυρίδα 8371, Τ.Κ Για τις οικονομικές σας ενισχύσεις χρησιμοποιήστε το λογαριασμό μας στην Εθνική Τράπεζα: 160/ ή την Τ.Θ Τ.Κ στο όνομα Κ. Κούτελος ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ óõíý åéá sôç óåë. 15 Ìçíéáßá åöçìåñßäá ÉäéïêôÞôçò: ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÏÁÊÊÅ Åêäüôçò óýìöùíá ìå ôï íüìï ÅëÝíç Êùíóôáíôéíïðïýëïõ (Êùäéêüò 2988) ISSN áëêïêïíäýëç 35, 5ïò üñïöïò, Ô.È. 8371, Ô.Ê ÁèÞíá Ôçë.- Öáî: ÅôÞóéá óõíäñïìþ: 20 Åõñþ-Åîáìçíéáßá: 10 Åõñþ

3 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 3 Ç ðþëçóç ôïõ 20% ôùí Apha Eurobank óôï ÊáôÜñ åßíáé åîáíáãêáóôéêþ, áðïôýëåóìá ðñïâïêáôüñéêçò ðïëéôéêþò ìåèüäåõóçò êáé ãé áõôü Üêõñç ÌåôÜ ôçí ðáñüäïóç ôçò Ðåéñáéþò óôá ñþóéêá êåöüëáéá ìéëüìå ãéá ðïéïôéêü Üëìá óôçí ïéêïíïìéêþ åîüñôçóç ôçò þñáò áðü ôï íåïíáæéóôéêü Üîïíá Ôï êñüôïò ôïõ ÊáôÜñ èá ñçìáôïäïôþóåé ôç óõã þíåõóç ôçò Alpha êáé ôçò Eurobank ìå áíôüëëáãìá ôçí áðüêôçóç ìåôï þí óôï åíéáßï ó Þìá, ðïõ èá ìðïñåß íá öôüóåé óôï ðïóïóôü ôïõ 20%! Ðñüêåéôáé ãéá ðïóïóôü ðïõ åîáóöáëßæåé ôï óôñáôçãéêü Ýëåã ï ôùí äýï ôñáðåæþí áðü Ýíá ðéóôü ößëï ôçò Ñùóßáò êáé ôïõ ÉñÜí óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ôï åìéñüôï ôïõ ÊáôÜñ, óôï ïðïßï ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò ðïõ êõâåñíü ôç þñá Ý åé äåßîåé ðïëëýò öïñýò ôéò öéëéêýò ôïõ äéáèýóåéò, ôüóï åðß êõâýñíçóçò Ê. ÊáñáìáíëÞ üóï êáé åðß êõâýñíçóçò Ã. ÐáðáíäñÝïõ. Ç íýá ôñüðåæá ðïõ èá ðñïêýøåé áðü ôç óõã þíåõóç èá åßíáé ç ìåãáëýôåñç óôç íïôéïáíáôïëéêþ Åõñþðç êáé ç 25ç óôçí Åõñþðç ìå 8 åêáô. ðåëüôåò êáé êáôáóôþìáôá. Èá Ý åé åíåñãçôéêü 150 äéò åõñþ, åíþ èá äéá åéñßæåôáé áñôïöõëüêéï 80 äéò åõñþ. Ç óõììåôï- Þ ôïõ ÊáôÜñ, ðïõ èá öôüóåé ôï 20%, èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìýóá áðü áýîçóç ìåôï éêïý êåöáëáßïõ, åíþ ðñéí áðü áõôþ èá åêäïèåß ïìïëïãéáêü äüíåéï ýøïõò 400 ìå 500 åêáô. åõñþ, ôï ïðïßï èá êáëýøåé ôï ÊáôÜñ ( 27/8). Óýìöùíá ìå ñåðïñôüæ ôçò åöçìåñßäáò Capital, ïé óõæçôþóåéò åß áí îåêéíþóåé áðü ôá ôýëç Éïýëç, äçëáäþ áìýóùò ìåôü ôç óõìöùíßá ôçò 21çò Éïýëç ãéá ôï äåýôåñï ðáêýôï ñçìáôïäüôçóçò ôïõ åëëçíéêïý ñýïõò. Ç óõìöùíßá áõôþ Ýâáæå êáßñéá èçëéü óôéò åëëçíéêýò ôñüðåæåò ìå ôçí õðï ñýùóþ ôïõò íá äå ôïýí ôçí áíôáëëáãþ ôùí ïìïëüãùí ôïõò, ðïõ Ýëçãáí áõôþ ôçí ðåñßïäï, ìå ïìüëïãá ìåãáëýôåñçò äéüñêåéáò. Ç áíôáëëáãþ ïìïëüãùí ðñïêüëåóå óôéò ôñüðåæåò ðïõ êáôåß áí åëëçíéêü êñáôéêü ïìüëïãá, üðùò ç Alpha êáé ç Eurobank, æçìéýò ôçò ôüîçò ôïõ 20% ( 28/08). ÁõôÞ ôç óôéãìþ äéüëåîå ç ÔñÜðåæá ÅëëÜäáò, ðñïöáíþò ìå êåíôñéêþ ðïëéôéêþ åíôïëþ, íá ðñïóêáëýóåé ôç äéåèíþ åôáéñåßá äéá åßñéóçò êåöáëáßùí BlackRock, ãíùóôþ ãéá ôïõò ðïëý áõóôçñïýò, äçëáäþ ãéá ôïõò ðïëý äõóìåíåßò ãéá ôéò ôñüðåæåò åëýã ïõò ôçò, íá êüíåé åëýã- ïõò óôá äüíåéá ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí, íá áîéïëïãþóåé ôéò ðñïâëýøåéò áðùëåéþí ãéá ôéò ôñüðåæåò áðü ôç ìç åîõðçñýôçóþ ôïõò êáé íá êñßíåé áí ìðïñïýí íá óôáèïýí ùñßò áýîçóç ôïõ êåöáëáßïõ ôïõò (!!!). Ôáõôü ñïíá ï Åõ. ÂåíéæÝëïò îåêáèüñéóå üôé ïðïéáäþðïôå ðñïóöõãþ óôá äéáèýóéìá ãéá ôçí åíßó õóç ôùí ôñáðåæþí êåöüëáéá ôïõ Ôáìåßïõ ñçìáôïðéóôùôéêþò Óôáèåñüôçôáò èá ãéíüôáí ìå êïéíýò ìåôï Ýò, äçëáäþ êñáôéêïðïßçóç. ÁõôÜ ôá äåäïìýíá äçìéïýñãçóáí óõíèþêåò êáôüññåõóçò ôùí ôñáðåæþí êáé ïäþãçóáí óå ìßá êáôáññáêôþäç ðôþóç ôùí ìåôï þí ôïõò óôï ñçìáôéóôþñéï. ôóé ðñïýêõøå ç óõìöùíßá ôçò Alpha êáé ôçò Eurobank ìå ôï ÊáôÜñ, ôï ïðïßï åß å Þäç ãßíåé ìýôï ïò óôï êåöüëáéï ôçò Alpha áðü ôï 2008 ìå ðïóïóôü ðåñßðïõ 4,5%. Ôþñá üìùò ôï ðïóïóôü ôïõ ÊáôÜñ èá åêôïîåõôåß óôï 20% óôï åíéáßï ó Þìá, äçëáäþ êáé óôéò äýï ôñüðåæåò, ïðüôå èá êáôáóôåß óôñáôçãéêüò ìýôï ïò ìå ìüëéò 500 åê. åõñþ! Ðñüêåéôáé ãéá åîáãïñü óôñáôçãéêïý (Ôï Üñèñï áõôü äçìïóéåýèçêå óôï óôéò ) Δυο λόγια για τον Λ.Κύρκο ðïóïóôïý óå åîåõôåëéóôéêü ôßìçìá, áíôßóôïé ï ìå ôçí êáôñáêýëá ôùí ìåôï þí, ðïõ Ýðåóáí ðïëý êüôù áðü ôçí ðñáãìáôéêþ áîßá ôùí ôñáðåæþí. Ôï êñáôéêü êåöüëáéï ôùí åìßñçäùí èá ëåéôïõñãþóåé óáí äßáõëïò ôùí ñùóïêéíýæéêùí óõìöåñüíôùí. Êáôáëáâáßíåé êáíåßò ôéò óõíýðåéåò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò åëëçíéêþò áãïñüò, áöïý ç ñçìáôïäüôçóç ôùí åðé åéñþóåùí áðü ôçí Alpha, ôç Eurobank êáé ôçí Ðåéñáéþò èá åîáñôéýôáé áðü Ýíá ôñáðåæéêü óýóôçìá óôï ïðïßï èá Ý ïõí óôñáôçãéêü ñüëï ç Ñùóßá êáé ïé ößëïé ôçò, åíþ ùò ôþñá ôýôïéï ñüëï åß å ç åëëçíéêþ áóôéêþ ôüîç. Ãéáôß, õðåíèõìßæïõìå, ç ðñþôç ìåãüëç åîáãïñü åëëçíéêþò ôñüðåæáò ðïõ Ýãéíå åí ìýóù êñßóçò Þôáí áõôþ ôçò Ðåéñáéþò áðü ôï ñþóï ïëéãüñ ç Alexander Nesis. Áõôüò áãüñáóå Ýíá óôñáôçãéêü 5%. Åß å ðñïçãçèåß ç åîáãïñü åíüò 5,7% áðü ôï ôóý- éêï êåöüëáéï PPF, ôïõ ïðïßïõ ï Alexander Nesis åßíáé åôáßñïò. Áõôïß ïé äýï åëýã ïõí ôþñá ôï 10,7% ôçò ôñüðåæáò êáé åßíáé ïé ìåãáëýôåñïé ìýôï ïß ôçò ( blog-post_28.html). Äåí Ý åé ãßíåé áêüìç êáìßá äþëùóç áðü ôçí ðëåõñü ôçò êõâýñíçóçò åíüøåé ôçò ïñéóôéêïðïßçóçò ôçò óõìöùíßáò ðïõ áíáìýíåôáé Üìåóá. Ìå áíáêïßíùóþ ôïõ ï ÓÕÑÉÆÁ åêöñüæåé ôçí «áíçóõ ßá» ôïõ ìüíï ãéá ôç äéáôþñçóç ôùí èýóåùí åñãáóßáò êáé áðáéôåß áðü ôçí êõâýñíçóç êéíþóåéò ãéá éó õñü äçìüóéï ôñáðåæéêü ðõëþíá, ðñüãìá ðïõ äåß íåé èåôéêþ óôüóç ãéá ôï îåðïýëçìá óôñáôçãéêïý ðïóïóôïý ôïõ éäéùôéêïý ôñáðåæéêïý åëëçíéêïý êåöáëáßïõ óå ìéá îýíç þñá. ÃåíéêÜ ç êõñéá éêþ åßóïäïò åíüò êñáôéêïý êåöáëáßïõ, êáé ìüëéóôá åêôüò ÅÅ, óôïí åëëçíéêü ôñáðåæéêü þñï ìå áîéþóåéò åëýã ïõ ôçò ïéêïíïìéêþò æùþò ôçò þñáò êáèüëïõ äå èïñýâçóå ôï ðïëéôéêü óýóôçìá åîïõóßáò, áíôßèåôá ðñïêüëåóå éêáíïðïßçóç. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ç ðïëéôéêþ ðñïóýëêõóçò ôïõ êñáôéêïý êåöáëáßïõ ôïõ ÊáôÜñ, ùò óõììü ïõ ôçò Ñùóßáò êáé ôïõ ÉñÜí, áêïëïõèþèçêå ãéá ñüíéá áðü ôï äéáêïììáôéêü ñùóüäïõëï óõíôïíéóôéêü ôùí Ã. ÐáðáíäñÝïõ-Á. ÓáìáñÜ-øåõôïÊÊÅ- ÓÕÑÉÆÁ-ËÁÏÓ. Èõìßæïõìå ðùò ôï êáèåóôþò Üíïéîå ôï äñüìï óôï ÊáôÜñ ìå ðñùôåñãüôç ôïí ÊÜñïëï Ðáðïýëéá, ðïõ Þôáí ï ðñþôïò Ýëëçíáò ðñüåäñïò ðïõ åðéóêýöôçêå ôçí ðñùôåýïõóá ôïõ ÊáôÜñ Íôü á, ôï ÌÜç ôïõ Áêïëïýèçóå ç ðñþôç åðßóêåøç óôçí ÅëëÜäá ôïõ ðñùèõðïõñãïý êáé õðïõñãïý Åîùôåñéêþí ôïõ ÊáôÜñ ôï ÌÜñôç ôïõ 2007 êáé ôïí Éïýíç ôïõ 2007 ç ðñþôç åðßóçìç åðßóêåøç ôïõ áñ çãïý ôïõ êñüôïõò Áë ÈÜíé, óôç äéüñêåéá ôçò ïðïßáò åß å óõíïìéëßåò ìå ôçí ðïëéôéêþ çãåóßá ôçò ÅëëÜäáò. Ôïí Ïêôþâñç ôïõ 2008 åðéóêýöôçêå ôçí Íôü á ï ôüôå ðñùèõðïõñãüò Ê. ÊáñáìáíëÞò. ÊáôÜ ôç äéüñêåéá ôçò åðßóêåøçò õðïãñüöçêå óõìöùíßá ãéá ôçí áðïöõãþ ôçò äéðëþò öïñïëïãßáò. Ôï ÌÜç ôïõ 2010 ï ðñùèõðïõñãüò êáé õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôïõ ÊáôÜñ åðéóêýöôçêå ôçí ÅëëÜäá óõíïäåõüìåíïò áðü êëéìüêéï õðïõñãþí. Óôá ðëáßóéá ôçò åðßóêåøçò õðïãñüöôçêáí áðü ôïí ðñùèõðïõñãü ôïõ ÊáôÜñ êáé ôïí Ýëëçíá ðñùèõðïõñãü Ã. ÐáðáíäñÝïõ äýï Óõìöùíßåò êáé ôñßá Ìíçìüíéá Êáôáíüçóçò. Ôçí ßäéá ðåñßïäï óõìöùíþèçêå íá ðáñá ùñçèåß óôï ÊáôÜñ ôï ëéìüíé ôïõ Áóôáêïý ( Ôï ÓåðôÝìâñç ôïõ 2010 õðïãñüöôçêå ìåôáîý ÅëëÜäáò êáé ÊáôÜñ Ìíçìüíéï Êáôáíüçóçò ãéá ôç óýóôáóç ìéêôþò åðéôñïðþò áðü ôïõò åðåíäõôéêïýò öïñåßò ôùí äýï ùñþí. Ôüóï ìåèïäéêü êáé ìå äéáêïììáôéêýò åðåõöçìßåò êáëëéåñãþèçêå ôï Ýäáöïò ãéá ôçí åðýëáóç ôïõ ÊáôÜñ óôçí åëëçíéêþ ïéêïíïìßá. Ôï ÊáôÜñ äéá åéñßæåôáé äéåèíåßò åðåíäýóåéò ìýóù ôïõ êñáôéêïý ïñãáíéóìïý Qatar Investment Authority êáé óôçí Alpha óõììåôý åé ìýóù ôïõ åëåã üìåíïõ áðü áõôüí êåöáëáßïõ Paramount Services Holding Limited. ÅðéêåöáëÞò ôïõ ïñãáíéóìïý êáé ïõóéáóôéêüò ìýôï- ïò ôïõ íýïõ ôñáðåæéêïý ó Þìáôïò èá åßíáé ï Áë ÈÜíé, ðïõ äéáôçñåß Üñéóôåò ó Ýóåéò ìå Ðïýôéí, ÌåíôâÝíôåö êáé Á ìáíôéíåôæüíô êáé öéëïîåíåß óôç þñá ôï ôçëåïðôéêü êáíüëé ðñïðáãüíäéóçò êáé êáèïäþãçóçò ôïõ ðáãêüóìéïõ é- óëáìïöáóéóôéêïý êéíþìáôïò êüôù á- ðü ôç ñþóéêç ãñáììþ, ôï Áë Ôæáæßñá. Ðñüóöáôá åß å óõíüíôçóç ìå ôïí Á ìáíôéíåôæüíô ãéá ôéò åîåëßîåéò óôçí ðåñéï Þ óå ìéá ãñáììþ áíïé ôþò óýãêñïõóçò ìå ôï ÉóñáÞë êáé õðýñ ôçò áìüò. Ç óçìáóßá áõôþò ôçò óõíüíôçóçò Þ- ôáí üôé Ýóðáóå ôçí ðïëéôéêþ áðïìüíùóç ôïõ ÉñÜí áðü ôéò ìïíáñ ßåò ôïõ Êüëðïõ, éäéáßôåñá ìåôü ôéò áðåëüóåéò éñáíþí äéðëùìáôþí áðü ôï ÊïõâÝéô êáé ôï Ìðá ñýéí ìå êáôçãïñßåò êáôáóêïðßáò (ÊáèçìåñéíÞ, 25/08). Ôï ÊáôÜñ Ý åé óôñáôçãéêþ åíåñãåéáêþ óõììá ßá ìå ôç Ñùóßá óôá ðëáßóéá ôïõ Öüñïõì Êñáôþí ÅîáãùãÝùí Öõóéêïý Áåñßïõ ìå Ýäñá ôçí Íôü á êáé ãåíéêü ãñáììáôýá ñþóï åðé åéñçìáôßá ( katar456.htm). Ôïí Áðñßëç áõôïý ôïõ ñüíïõ ç ÃêÜæðñïì áíáêïßíùóå ôç ëåéôïõñãßá ãñáöåßïõ áíôéðñïóþðåõóçò ôçò óôçí Íôü á ìå óêïðü åíåñãåéáêýò óõíýñãåéåò ìå ôï ÊáôÜñ êáé ôá êñüôç ôïõ Êüëðïõ óå óõíåñãáóßá ìå ôï Öüñïõì (äåò åðßóçìç áíáêïßíùóç ÃêÜæðñïì óôçí éóôïóåëßäá ôçò ìå çìåñïìçíßá 12/04/2011, april/article111168). Ïé ôåëåõôáßåò ñáãäáßåò åîåëßîåéò óôçí ïéêïíïìéêþ æùþ ôçò þñáò åðéâåâáéþíïõí ôç èýóç ôçò ÏÁÊÊÅ üôé ôç ñåùêïðßá ôç ìåèüäåõóáí ïé ñùóüäïõëïé ãéá íá ðáñáäþóïõí ôç þñá óôï íåïíáæéóôéêü Üîïíá Ñùóßáò-Êßíáò. Á- ðïäåß ôçêå äçëáäþ üôé äåí åßíáé ïé åõñùðáßïé, ïé áìåñéêüíïé êáé åâñáßïé äáíåéóôýò áõôïß ðïõ ðáßñíïõí ôá «öéëýôá» êáé êüíïõí ôéò óôñáôçãéêýò åðåíäýóåéò, áëëü ïé áíáôïëéêïß öáóßóôåò. Ïé õóôåñéêýò êñáõãýò ôïõ êáèåóôþôïò ãéá äáíåéóôýò-êïñüêéá ðïõ èá êáôáóðáñüîïõí ôç þñá êñýâïõí ôá áëçèéíü áñðáêôéêü, ðïõ åìöáíßæïíôáé îáöíéêü êáé áèüñõâá üôáí Ý ïõí áñðüîåé Þäç ôç ëåßá óôá íý éá ôïõò ìå äéáêïììáôéêþ êüëõøç. Åßíáé ìüëéóôá áñáêôçñéóôéêü üôé ìý ñé óþìåñá ç ÅÅ ìýóù ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò Ýóùæå êáé óþæåé ôéò åëëçíéêýò ôñüðåæåò áðü ôç ñåùêïðßá ãéá íá ôéò áãïñüæïõí êïøï ñïíéü ïé þñåò ôïõ óïóéáëöáóéóôéêïý îïíá. ÓÞìåñá ãßíåôáé åðéôáêôéêü ôï äçìïêñáôéêü êáé ðáôñéùôéêü êáèþêïí ãéá á- íôßóôáóç óôï ðáñáãùãéêü óáìðïôüæ êáé ðüëç ãéá ôï îåìðëïêüñéóìá ôùí ðáñáãùãéêþí åðåíäýóåùí, ðïõ ìðïñïýí íá óôçñßîïõí ôçí áíüðôõîç ôçò þñáò ìå üñïõò åèíéêþò áíåîáñôçóßáò êáé ìå óõíèþêåò ðïõ äéáóöáëßæïõí ôç âåëôßùóç ôçò æùþò ôùí åñãáæïìýíùí êáé ôïõ ëáïý. Ç ÏÁÊÊÅ èá ðáëáßøåé íá áêõñùèïýí üëåò ïé ðùëþóåéò åðé åéñþóåùí êáé ãçò ðïõ èá ãßíïõí óå áíáôïëéêïýò ïëéãüñ åò êáé áíáôïëéêü êñáôéêü êåöüëáéá, ãéáôß èá åßíáé áðïôýëåóìá åéäéêþò ðïëéôéêþò ìåèüäåõóçò ôùí ðñïäïôþí-êõâåñíçôþí ôçò þñáò, ðïõ óêïðü Ý åé íá õðïâéâüóåé ôçí áîßá áõôþí ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí ðñïò üöåëïò ôùí óõãêåêñéìýíùí áãïñáóôþí, óôïõò ïðïßïõò Ý ïõí äïèåß åããõþóåéò ãéá ôéò ìåëëïíôéêýò ôïõò ðñïóüäïõò. Είναι άχαρο να κάνει κανείς αρνητικούς επικήδειους. Γι αυτό θα κοιτάξουμε να γράψουμε σ ένα επόμενο φύλλο της Ν. Ανατολής πιο αναλυτικά για τον Λ. Κύρκο. Όμως επειδή αποθεώθηκε αυτές τις μέρες η εικόνα του από το καθεστώς, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε δυο λόγια. Ο Λ.Κύρκος έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στην ευρύτερη δημοκρατική αριστερά γιατί πάντα την έσπρωχνε με τρόπο προς το σοσιαλφασισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσο κανένας άλλος εκπροσωπούσε το σοσιαλφασισμό με ανθρώπινο πρόσωπο.

4 Óåëßäá 4 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 Ç ÂÑÙÌÉÊÇ ÓÕÌÖÙÍÉÁ ÌÅ ÔÇ ÖÉÍËÁÍÄÉÁ Áóýëëçðôç åãêëçìáôéêþ ðñïâïêüôóéá ÐáðáíäñÝïõ - ÂåíéæÝëïõ åíüíôéá óôç þñá ìáò êáé ôçí ÅÅ ÓõãêåêñéìÝíá, óõìöþíçóáí ìå ôç Öéíëáíäßá íá ôçò êáôáâüëïõí óå ñþìá ôï 20% ôçò åéóöïñüò ôçò, áõôþò ôïõ äåýôåñïõ ðáêýôïõ ýøïõò 500 åêáô. - ôóé ïé ðñïâïêüôïñåò ñçóéìïðïéïýí ôá äáíåéêü ãéá íá áõîþóïõí áêüìá ðåñéóóüôåñï ôï ñýïò ôçò þñáò! Ç äéêáéïëïãßá ôïõ ÂåíéæÝëïõ üôé ìáò ðßåæå ç Öéíëáíäßá êáé áðåéëïýóå üôé äå èá õ- ðýãñáöå, êáé Ýôóé ôï äåýôåñï ðáêýôï èá ôéíáæüôáí óôïí áýñá, åßíáé ãêåìðåëéêþ ðñïðáãüíäá. Ôçí ðáñï Þ ôïõ ðáêýôïõ, Üñá êáé ôçí ðßóôç ôçò ÅÅ êáé ôïõ åõñþ, äåí ôç äéáìïñöþíåé ï ÂåíéæÝëïò óå äéáðñáãìüôåõóç ìå êüèå þñá îå ùñéóôü, áëëü ç óýíïäïò ôçò ÅÅ. Áõôüò üöåéëå íá áðåõèõíèåß áìýóùò óôçí ÅÅ êáé íá æçôþóåé ãéá ôï óõìöýñïí ôçò þñáò ôïõ êáé ôçò ÅÅ ôç óõììüñöùóç ôçò Öéíëáíäßáò óôéò 21 ôïõ Éïýëç ðñéí õðïãñüøåé óôá êñõöü ìáæß ôçò êáé ü é ìåôü ðïõ âãþêå íá êüíåé ôïí çèéêïëüãï. Ìå áõôþ ôçí áðüëõôá áíþèéêç ðñïò ôçí ÅÅ -üðùò êáôáããýëëåé ð.. ç Monde-, áëëü êáé ðñïäïôéêþ ðñïò ôç þñá ìáò ðñüîç ôïõò, êáôüñãçóáí ôï åèéìéêü äßêáéï, ðáñáâßáóáí ôç ëïãéêþ êáé ôç èåìåëéþäç áõôïíüçôç çèéêþ êáé íïìéêþ áñ Þ ôçò éóüôçôáò ôùí åããõçôñéþí óôçí ÅëëÜäá ùñþí. Óôü ïò ôïõò öõóéêü äåí Þôáí íá êáôáñãþóïõí ìéá óõìöùíßá-ðáãßäá ãéá ôçí ÅÅ (Ý- ïõìå ãñüøåé áíáëõôéêü ãé áõôþí óôï êåíôñéêü Üñèñï ôçò ôåëåõôáßáò Í.Á.), áëëü íá äéáóðüóïõí ôéò åããõþôñéåò ðñïò ôçí ÅëëÜäá þñåò ôçò ÅÆ, íá á- ðïóôáèåñïðïéþóïõí ôçí ðßóôç ôçò ÅÅ êáé ôïõ åõñþ êáé íá ìåãáëþóïõí ðáñáðýñá ôï ðïëéôéêü êáé ïéêïíïìéêü êüóôïò ôçò åëëçíéêþò «äéüóùóçò». ÔåëéêÜ, íá öýñïõí Ýíá âþìá áêüìç ðéï êïíôü óôçí Ýêäïóç åíüò åíôåëþò êïéíïý ãéá üëåò ôéò þñåò -êáôá ñåùìýíåò Þ ìç- åõñùïìïëüãïõ, ðñüãìá ðïõ ïäçãåß Üìåóá óôï äáíåéóìü êáé óôçí åîüñôçóç ôçò ÅÅ áðü ôï íåïíáæéóôéêü Üîïíá. Ç õðïíüìåõóç ôïõ ßäéïõ ôïõ äáíåéóìïý ôçò þñáò ìáò ìå ôçí ðáñï Þ îå- ùñéóôþí åããõþóåùí óôç Öéíëáíäßá, äçëáäþ ìå ôï êüëåóìá êáé óôïõò õ- ðüëïéðïõò äáíåéóôýò ôçò þñáò ìáò íá æçôþóïõí êáé áõôïß åããõþóåéò, äçëáäþ ñþìáôá áðü ôç ñåùêïðçìýíç þñá ìáò, äåí áðïôåëåß êáíýíá ðñüâëçìá ãéá ôïõò äýï ðñïâïêüôïñåò. Ç ñåùêïðçìýíç þñá ìáò äåí åßíáé ãé áõôïýò êáé ãéá ôá áöåíôéêü ôïõò ðáñü ôï O Κοπελούζος, τουλάχιστον από τότε που έγινε συμμέτοχος της νεοαποικιακής Προμηθέας Γκαζ, που είναι το εργαλείο της εισόδου της Γκάζπρομ στην Ελλάδα, είναι ένας κεφαλαιοκράτης ουσιαστικά ε- ξαρτημένος από το ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό. Ο Πούτιν του έδωσε σημαντική συμμετοχή στην κατασκευή του αεροδρομίου Πούλκοβο της Πετρούπολης και τα εγκαίνια της θεμελίωσης έγιναν το Νοέμβριο του Εκεί βλέπουμε σε φωτογραφία τον Κοπελούζο με τον Πούτιν! Πρόκειται για τη χρηματοδότηση των ελλήνων ανατολικών κρατικολιγαρχών από το ρώσικο νεοναζιστικό μονοπώλιο με απευθείας αναθέσεις έργων και στην ίδια πια τη Ρωσία. Κάτι ανάλογο έγινε πρόσφατα και με τον Μπόμπολα, που του έδωσαν την επεξεργασία των σκουπιδιών της Πετρού- åñãáëåßï ãéá ôçí õðåñ ñýùóç êáé ôçí ðïëéôéêþ äéüóðáóç ôçò ÅÅ áðü ôï öáóéóôéêü ñùóïêéíýæéêï Üîïíá. ¼ðùò Þôáí öõóéêü, áìýóùò ìåôü ôçí áíáêïßíùóç ôçò óõìöùíßáò ÅëëÜäáò- Öéíëáíäßáò óôéò 16 Áõãïýóôïõ áðü ôç Öéíëáíäßá, ìéá óåéñü êõâåñíþóåéò, ü- ðùò ôçò Ïëëáíäßáò, ôçò Áõóôñßáò êáé ôçò Óëïâáêßáò, åßðáí -êáé óùóôü- üôé, áí áõôþ ç óõìöùíßá éó ýóåé ãéá ìéá þñá, ðñýðåé íá éó ýóåé ãéá üëåò ôéò þñåò ôçò Åõñùæþíçò, ïðüôå êáé ãéá ôéò ßäéåò. Áí äåí ôçñïýóáí áõôþ ôç óôüóç, èá êáôçãïñïýíôáí áðü ôçí áíôéðïëßôåõóç êáé ôïõò ðïëßôåò ôïõò üôé äå äéáóöáëßæïõí ôá ñþìáôá ðïõ äßíïõí óôçí ÅëëÜäá, üðùò Ýêáíå ç Öéíëáíäßá. Íá óçìåéùèåß üôé ïé þñåò áõôýò äåí áìöéóâþôçóáí ôçí õðïãñáöþ ôïõò óôçí áðüöáóç ôçò óõíüäïõ ôïõ Éïõëßïõ, üðùò ðñïðáãáíäßæåé ôï êáèåóôþò êáé ôá ÌÌÅ. Áíôßèåôá, êáôþããåéëáí ôçí áñ Þ ôçò ðáñáâßáóçò ôçò éóüôçôáò ôùí åããõçôþí, ôçí ðáñáíïìßá äçëáäþ íá äþóåé ç ÅëëÜäá ìïíïìåñåßò åããõþóåéò êáé íá äéáóðüóåé Ýôóé ôï óýíïëï ôùí åããõçôþí. Êáé ìüíï ôï Üíïéãìá ôçò ïðïéáóäþðïôå óõæþôçóçò ãéá îå ùñéóôýò åããõ- Þóåéò óôç Öéíëáíäßá, ðüóï ìüëëïí ìéá óõìöùíßá, áðïóôáèåñïðïéåß áõôüìáôá ôçí åõáßóèçôç óõìöùíßá ôïõ Éïõëßïõ, ðïõ äå óôçñßæåôáé ðáñü ìüíï óôçí õ- ðüó åóç åããõþóåùí, óôç äþëùóç äçëáäþ ðïõ õðýãñáøáí ôá êñüôç üôé èá ôéìþóïõí ôçí õðïãñáöþ ôïõò. ¼ôé äçëáäþ, ðáñü ôï üôé äåí õðýãñáøáí áêüìá êáìéü åðßóçìç êñáôéêþ óõìöùíßá, äåóìåýïíôáé íá ðåßóïõí ôá êïéíïâïýëéü ôïõò íá øçößóïõí ôï íýï ðáêýôï äéüóùóçò ôçò ÅëëÜäáò, áëëü êáé ôáõôü ñïíá íá ðåßóïõí ôéò ôñüðåæåò êáé ôá áóöáëéóôéêü ôáìåßá ðïõ äéáèýôïõí åëëçíéêü ïìüëïãá íá ôá åðáíáãïñüóïõí öôçíüôåñá, äçëáäþ íá Üóïõí óçìáíôéêü ìýñïò ôçò áîßáò ôïõò. ÅðáíáãïñÜ ïìïëüãùí áðü ôéò ôñüðåæåò êáé ôá ôáìåßá ìå ìåßùóç ôùí á- îéþí ôùí ïìïëüãùí, áðü ôç ìéá, êáé áðü ôçí Üëëç ìéá ÅëëÜäá ðïõ äßíåé åããõþóåéò -êáé ìüëéóôá îå ùñéóôýòóôç Öéíëáíäßá, êáé ìüëéóôá ìå ôï äáíåéêü ñþìá ðïõ ðáßñíåé áðü ôïõò õðüëïéðïõò åããõçôýò, åêôüò á- ðü ðñïâïêüôóéá, åßíáé êáé üñãéï ðáëéáíèñùðéüò êáé áóõíýðåéáò êáé -ôï åéñüôåñï- êñáõãáëýá åðéâåâáßùóç ôçò áíáîéïðéóôßáò ãéá ôçí ïðïßá ðá- (Ôï Üñèñï áõôü äçìïóéåýèçêå óôï óôéò ) Ç ðñþôç ðéóþðëáôç ìá áéñéü ðïõ Ýäùóå óôç þñá ï ÐáðáíäñÝïõ ãêüóìéá êáôçãïñåßôáé êáé ðëçñþíåé á- Þôáí ôüôå ðïõ ðñïùèïýóå êñõöü ôç ñåùêïðßá ôçò þñáò ôïí êñéâü ç þñá ìáò. Áðü äù êáé ìðñïò áðïêüëõøå ó áõôü ï ôüôå åðéêåöáëþò ôïõ ÄÍÔ Óôñïò Êáí-, åíþ ìðïñïýí ïé ðüíôåò íá æçôïýí ðñüóèåôåò åããõþóåéò áðü ôçí ÅëëÜäá, ôáõôü ñïíá äþëùíå óôï åóùôåñéêü üôé õðüñ ïõí ëåöôü êáé êýñäéæå óôç óõíý åéá ôéò åêëïãýò. Ç äåýôåñç ìåãáëýôåñç ùìþ ðñïäïóßá ðïõ ãåãïíüò ðïõ óçìáßíåé üôé ïé äéáêñáôéêýò åããõþóåéò ôçò óõíüäïõ ðñýðåé íá ôç èõìüôáé áñãüôåñá ï êüèå äçìïêñüôçò åßíáé ôþñá áõôþ ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ðïõ áìýóùò ìåôü ôçí ðáãßäåõóç üëçò ôçò ÅÅ ôïõ Éïõëßïõ ãéá ôï äåýôåñï ôçò ÅÅ óôç óýíïäï êïñõöþò ôçò 21çò Éïõëßïõ ãéá Ýíá äåýôåñï ôåñüóôéï ðáêýôï ðñïò ôçí ÅëëÜäá Ýäùóáí ìå ðáñáóêçíéáêýò óå ó Ýóç ìïýíôáé, êáé ìáæß ì áõôýò êáé ç ðáêýôï äéüóùóçò óõíïëéêü õðïôé- ìå ôçí ÅÅ äéáäéêáóßåò êáé ìå ìåãüëç ðñïèõìßá ôéò ñçìáôéêýò åããõþóåéò ðïõ æçôïýóå ç Öéíëáíäßá ãéá ôç óõììåôï Þ ôçò óôï íýï ðáêýôï åõñþ! óõíïëéêþ åõñùðáúêþ ðßóôç êáé ôï äéüóùóçò ôçò þñáò. Ç ðáñüãñáöïò 7 ôçò óõìöùíßáò ôçò 21çò Éïõëßïõ õðïãñáììßæåé îåêüèáñá ü- ôé ïé êñáôéêýò õðïãñáöýò ðñýðåé íá ôéìçèïýí, ãéáôß óõíéóôïýí «ïõóéáóôéêü óôïé åßï ãéá ôçí åîáóöüëéóç ñçìáôïïéêïíïìéêþò óôáèåñüôçôáò óôï óýíïëï ôçò åõñùæþíçò». H ðáñüãñáöïò 7 åßíáé ç åîþò: «¼ëåò ïé Üëëåò þñåò ôçò åõñùæþíçò åðáíáëáìâüíïõí åðéóþìùò ôçí áêñüäáíôç áðïöáóéóôéêüôçôü ôïõò íá ôéìþóïõí ðëþñùò ôçí ïéêåßá êñáôéêþ õðïãñáöþ ôïõò, êáèþò êáé üëåò ôéò äåóìåýóåéò ôïõò ãéá âéþóéìåò äçìïóéïíïìéêýò óõíèþêåò êáé äéáñèñùôéêýò ìåôáññõèìßóåéò. Ïé áñ çãïß êñáôþí êáé êõâåñíþóåùí ôçò æþíçò ôïõ åõñþ õðïóôçñßæïõí ðëþñùò ôçí áðïöáóéóôéêüôçôá áõôþ, êáèþò ç áîéïðéóôßá üëùí ôùí êñáôéêþí õðïãñáöþí ôïõò óõíéóôü ïõóéáóôéêü óôïé åßï ãéá ôçí åîáóöüëéóç ñçìáôïïéêïíïìéêþò óôáèåñüôçôáò óôï óýíïëï ôçò åõñùæþíçò». Ç Ãåñìáíßá, åîïñãéóìýíç áðü ôçí ðñïêëçôéêþ ðñïâïêüôóéá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ðñïóðáèåß íá áíáôñýøåé ôçí åéêüíá ôçò áíáóöüëåéáò ìå äçëþóåéò ôùí äéáöüñùí êõâåñíþóåùí õðýñ ôçò õðïóôþñéîçò ôçò ÅëëÜäáò ùñßò åããõþóåéò. Ôáõôü ñïíá åðé åéñåß íá ðåßóåé ôç Öéíëáíäßá íá áðïóýñåé ôéò á- ðáéôþóåéò ôçò ãéá îå ùñéóôýò åããõþóåéò, ãéá íá áöáéñýóåé ôï ðñüó çìá ôçò åðßèåóçò ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ óôçí ÅÅ, áëëü êáé óôçí ÅëëÜäá. ÔÝôïéáò êëßìáêáò ðñïâïêüôóéá äåí ìðïñïýóå, öõóéêü, íá ãßíåé ìüíï áðü Ýíá ÂåíéæÝëï ùñßò õðïóôþñéîç ôïõëü- éóôïí áðü ôï öéíëáíäü åðßôñïðï ïéêïíïìéêþí ¼ëé Ñåí, áëëü êáé áðü ôïí ÃéïõíêÝñ, ôïõò äýï ñùóüöéëïõò ïðáäïýò ôïõ åõñùïìïëüãïõ. Ï ÂåíéæÝëïò, ðïõ áäõíáôßæåé ôéò åããõþóåéò ôùí äáíåéóôþí ìáò, ïé ïðïßåò êëåßíïõí ôï äñüìï óôçí áíïé ôþ ñåùêïðßá êáé êñáôïýí ôç þñá óôçí ÅÅ, êáé ðïõ äéáóðü ôç ñçìáôïïéêïíïìéêþ óõíý åéá óôç óåë. 6 Οι προδότες προχωρούν γρήγορα την εξάρτηση της χώρας και της ΕΕ από το ρώσικο φυσικό αέριο Έγκριση των νεοαποικιακών επενδύσεων σε χρόνο ρεκόρ Έτσι αθόρυβα μέσα στον Ιούλιο εγκρίθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης η κατασκευή του πλωτού σταθμού φυσικού αερίου (LNG) από την εταιρεία Gastrade. Η εταιρεία ανήκει 100% στον Κοπελούζο, όπως γράφει το Βήμα, που προβάλλει την επένδυση ως ελληνική τάχα, με σκοπό να αποπροσανατολίζει τους αναγνώστες του και να μπορούν να ξεπουλούν με την ησυχία τους οι πράχτορες του ναζιστικού άξονα τη χώρα στη Ρωσία και στην Κίνα. πολης, μια δουλειά ύψους 300 εκατ. ευρώ, αφού αυτός έχει βέβαια λεηλατήσει το ελληνικό Δημόσιο με μπάζες δεκάδων δις ευρώ για να εξυπηρετήσει πολιτικά τα αφεντικά του! Στην πραγματικότητα αυτές οι αναθέσεις έργων από τη Ρωσία στους έλληνες κρατικολιγάρχες εξυπηρετούν - περισσότερο από οποιονδήποτε οικονομικό- τον εξής πολιτικό σκοπό: Αντί να εμφανίζεται γυμνή η αλήθεια ότι το ρώσικο ιμπεριαλιστικό μονοπώλιο διεισδύει με α- ποικιακούς όρους στη Ελλάδα, εμφανίζεται ότι και το ελληνικό κεφάλαιο διεισδύει στη Ρωσία στα πλαίσια μιας αμοιβαίας συμφέρουσας σχέσης. Βέβαια, δεν υπάρχει καμιά αμοιβαιότητα, γιατί οι Μπόμπολας και Κοπελούζος δεν είναι τμήματα του óõíý åéá óôç óåë. 6

5 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 5 Ðþò ïé óáìðïôáñéóôýò åñþìùóáí êáé óõíå ßæïõí íá åñçìþíïõí ôç ÓÜìï Ó ôï öýëëï ôïõ Éïõíßïõ åß áìå êáôáããåßëåé ôï óáìðïôüñéóìá áðü ôï øåõôïêêå ôçò êáôáóêåõþò îåíïäï åßïõ óôç ÓÜìï óôç èýóç Ìåñôæßêé. Ìå áíáêïéíþóåéò ôïõ ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï, ðïëéôéóôéêïß óýëëïãïé, ï åìðïñéêüò óýëëïãïò, ç Ýíùóç îåíïäü ùí, óõíïëéêü 1000 êüôïéêïé ôçò ÓÜìïõ õðïãñüöïõí õðýñ ôçò êáôáóêåõþò ôïõ îåíïäï åßïõ, ãéáôß, üðùò ëýíå ìåôáîý Üëëùí, «ïðïéáäþðïôå ôñï ïðýäç óôçí áíüðôõîç ìáò ïäçãåß ðëýïí óå ðñïóùðéêü, ïéêïíïìéêü, åðáããåëìáôéêü êáé ïéêïãåíåéáêü áöáíéóìü». ¼ìùò äåí åßíáé ìüíï ôï Ìåñôæßêé. Ìåñôæßêé Ý åé êáôáíôþóåé ïëüêëçñç ç ÓÜìïò ìå üðëï ôùí óáìðïôáñéóôþí ôï ùñïôáîéêü ôïõ íçóéïý (ÖÅÊ 100Ä /1995) ðïõ Ýöôéáîå ôï óêïôåéíüôåñï êáé éó õñüôåñï ìåôü ôïí Á. ÐáðáíäñÝïõ óôýëå ïò ôïõ ñþóéêïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý, ï Ëáëéþôçò, êáé ôï ïðïßï åöáñìüæïõí ìå ôç ìåãáëýôåñç âáñâáñüôçôá ìý ñé óþìåñá ïé êõâåñíþóåéò ôùí ñùóüäïõëùí óáìðïôáñéóôþí Á. ÐáðáíäñÝïõ, Óçìßôç, ÊáñáìáíëÞ êáé Ã. ÐáðáíäñÝïõ. Ôï 70% ôçò ÓÜìïõ Ý åé êçñõ ôåß áðü ôï 1995 áðü ôï Ëáëéþôç ùò ðåñéï Þ ãåùñãéêþò êáé ìüíï åêìåôüëëåõóçò, üðùò äçëáäþ ç Èåóóáëßá, åíþ ç ÓÜìïò åßíáé ï- ñåéíþ, äå äéáèýôåé ìåãüëïõò êëþñïõò êáé Ý åé ìéêñþ ãåùñãéêþ ðáñáãùãþ ðïõ ìåéþíåôáé äéáñêþò. Óôéò ðåñéï Ýò áõôýò ìðïñïýí íá ôéóôïýí ìüíï ãåùñãéêýò áðïèþêåò ôï ðïëý 20 ôåôñáãùíéêþí ìýôñùí. Ìüíï ôï 4-5% ôïõ åäüöïõò êçñý ôçêå ùò ðåñéï Þ ôïõñéóôéêþò äñáóôçñéüôçôáò, ç ï- ðïßá üìùò áêõñþíåôáé óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéðôþóåéò ìå ôéò åðéðëýïí äåóìåýóåéò ôïõ ùñïôáîéêïý, üðùò åêåßíç ðïõ åðéâüëëåé ôá ôßóìáôá íá áðý ïõí 70 ìýôñá áðü ôá Üêñá ñåìüôùí êáé åéìüññùí, áðü ôá ïðïßá åßíáé ãåìüôç ç ÓÜìïò ëüãù ôïõ áíüãëõöïý ôçò, üôáí óå üëç ôç þñá ôï üñéï åßíáé 20 ìýôñá ùñßò ðñïóôáôåõôéêü ôïé ßá. Íá óçìåéùèåß üôé ôï 75%, ßóùò êáé ôï 80%, ôoõ åéóïäþìáôïò ôçò ÓÜìïõ âáóßæåôáé óôïí ôïõñéóìü, åíþ ç ãåùñãßá, ü- ðùò åßðáìå, óõíå þò ìåéþíåôáé. ¼óï ãéá ôéò ôïõñéóôéêýò åðåíäýóåéò, åßíáé áõôýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1980, äçëáäþ ãåñáóìýíåò, ãéáôß äåí åðéôñýðåôáé êáìéü äüìçóç êáé êáôáóêåõþ ü é ìüíï îåíïäï åßùí, áëëü êáé êáôïéêéþí êáé Üëëùí ïéêïäïìþí êáé åðåíäýóåùí óôç ãç, ìå áðïôýëåóìá ôï ôïõñéóôéêü ðñïúüí íá ìçí áõîüíåôáé áðü ôï 1992! Ôï öéëïáíáðôõîéáêü site Âáèý SOS ôçò ôïðéêþò êßíçóçò ðïëéôþí, ðáñü ôï üôé äåí áíôéëáìâüíåôáé ôï ó åäéáóìýíï áðü ôçí êåíôñéêþ ñùóüöéëç ðïëéôéêþ óáìðïôüñéóìá üëçò ôçò þñáò, üðùò êáé ôùí ðáñáãùãéêþí äõíüìåùí ôçò ÓÜìïõ, ðåñéãñüöåé ùò åîþò ôçí êáôüóôáóç (ôç âáñâáñüôçôá ôïõ áíáôïëéêïý öáéïêüêêéíïõ êáèåóôþôïò ôùí óáìðïôáñéóôþí, ëýìå åìåßò): «Ç ÓÜìïò, áí êáé åýöïñïò êáé åõëïãçìýíïò ôüðïò, ìý ñé ôï 1995 Þôáí ç ìåãáëýôåñç ìáêñüí äýíáìç óôï Â. Áéãáßï óôïí Ôïõñéóìü, êüðïéïé áðïöüóéóáí üôé áíáãêáóôéêü ðñýðåé íá áëëüîåé ñþóç ïõóéáóôéêü êáé íá ãõñßóåé óôéò êáëëéýñãåéåò. Áêüìá êáé áõôü íá óõíýâáéíå, ôï ìýãåèïò ôïí éäéïêôçóéþí åßíáé ôüóï ìéêñü ðïõ ôþñá 15 ñüíéá ìåôü äåí Ý åé áõîçèåß êáíýíá åßäïò áãñïôéêþò ðáñáãùãþò óôï íçóß. ÁíôéèÝôùò Ý åé ìåéùèåß äñáìáôéêü. Áõôü ôï ãåãïíüò ìå åðéðëýïí ôï ãåãïíüò ï- ôé ìåãüëåò ôïõñéóôéêýò åðåíäýóåéò åßíáé ðïëý äýóêïëï íá ãßíïõí ëüãù ôùí áðáãïñåýóåùí ôïõ ùñïôáîéêïý êáèéóôïýí ôçò ÓÜìï ðïëý öôù üôåñç ìå ôá ùñéü êáé ôïõò ïéêéóìïýò ôçò íá åãêáôáëåßðïíôáé». ÅðéðëÝïí, ïé ðéï ôïõñéóôéêýò ðåñéï Ýò ôçò ÓÜìïõ -êáé áõôü éó ýåé ùò êáé óþìåñá- êçñý ôçêáí ôï 1995 áðü ôï Ëáëéþôç ùò æþíåò êáëëéýñãåéáò! Íá ôé ãñüöåé ôï ßäéï site: «Ç êéíçôþñéá ôïõñéóôéêþ äýíáìç ôçò åðï Þò (áêüìá êáé óþìåñá), äçëáäþ ç ðåñéï Þ Ðõèáãïñåßïõ êáé ÊÜìðïõ þñáò, ðáñïðëßóôçêå êáé óôáìüôçóå ç ï- ðïéáäþðïôå óêýøç ãéá åðýíäõóç. Åðßóçò ç ðåñéï Þ Ìåóüêáìðïõ 1 ëì áðü ôçí Ìáñßíá Ðõèáãïñåßïõ, áí êáé ìç áíáðôõãìýíç ìý ñé ôï 1995 êáé öõóéêü áêüìá êáé óþìåñá, áñáêôçñßóôçêå æþíç ãåùñãéêþí ðñïãñáììüôùí áíüðôõîçò êáé ôïõñéóôéêü ðáñïðëßóôçêå êáé áõôþ». Öñßêç ðñïêáëïýí åðßóçò óå êüèå ðáôñéþôç êáé óå êüèå ðñïïäåõôéêü Üíèñùðï áõôýò ïé äéáðéóôþóåéò ãéá ôçí åãêáôüëåéøç ôçò ãçò áðü ôïõò éäéïêôþôåò ôçò, å- îáéôßáò ôçò áðáãüñåõóçò ôçò ñþóçò ôçò. Ôï ßäéï êáé ïé äéáðéóôþóåéò ãéá ôçí êáôáóôñïöþ ôùí Þäç åðåíäõìýíùí êåöáëáßùí óå Ýñãá õðïäïìþí åîáéôßáò áõôþò ôçò åãêáôüëåéøçò, êáèþò êáé ç êáôáóôñïöþ ôùí äáóþí ðïõ åðýñ åôáé íïìïôåëåéáêü ìå ôçí åãêáôüëåéøþ ôïõò áðü ôïí Üíèñùðï, ðïõ åßíáé êáé ï âáóéêüò ðáñüãïíôáò ôçò äéáôþñçóþò ôïõò. Áðü ôï Âáèý SOS äéáâüæïõìå åðßóçò: «Ìå ôüóåò áðáãïñåýóåéò, ìå ôüóá áíôéêßíçôñá ïëüêëçñåò ðåñéï Ýò åñçìþèçêáí. íèñùðïé ðïõ èá åß- áí êüèå ëüãï íá ðñïóôáôåýóïõí ôçí ðåñéïõóßá ôïõò êáé ôï äüóïò Ýöõãáí ãéáôß áðáîéþèçêå ç ðåñéïõóßá ôïõò, ëüãù ùñïôáîéêïý. Áãñïôéêïß äñüìïé, ìïíïðüôéá Ýêëåéóáí ëüãù êáéñéêþí óõíèçêþí êáé ôá ðñáãìáôéêü êáôüöõôá ìýñç ôïõ íçóéïý Ýãéíáí ìç ðñïóâüóéìá. ÍÝïé äñüìïé ðïõ èá ïäçãïýóáí óå ðåñéïõóßåò êáé êïíôü óôï äüóïò êáé ßóùò áðýêïðôáí ôéò ðõñêáãéýò (Üìåóç ðñüóâáóç) äåí Ýãéíáí». Åìåßò óôá ðáñáðüíù èá ðñïóèýóïõìå êáé ôçí Üëëç ìýèïäï óáìðïôüæ, ðïõ ïé Óáìéþôåò êáé ï õðüëïéðïò ðëçèõóìüò ôùí ôïõñéóôéêþí ðåñéï þí äåí Ý åé áêüìç áíôéëçöèåß óáí ôýôïéá. ÌéëÜìå ãéá ôï óõóôçìáôéêü åìðñçóìü ôùí äáóþí ôùí ôïõñéóôéêþí ðåñéï þí ôçò þñáò åðß ìßá åéêïóáåôßá, áðü ôç áëêéäéêþ ùò ôç Ñüäï êáé áðü ôçí Çëåßá ùò ôç ÓÜìï, ðïõ åðáíáëáìâüíåôáé ôåëåôïõñãéêü ó åäüí êüèå ñüíï ùñßò ðïôý ïé åìðñçóôýò íá ôéìùñïýíôáé áõóôçñü áêüìá êáé áí óõëëáìâüíïíôáé êáé ùñßò ðïôý ïé åìðñçóìïß óáí ôýôïéïé íá ãßíïíôáé êåíôñéêü ðïëéôéêü æþôçìá. Ïé ðïëéôéêïß ìüëéóôá ðñïóôüôåò ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôüæ, ðïõ Ý ïõí åðéêåöáëþò ôïõ ôïí ÓÕÍ êáé ôï øåõôïêêå, ðñïâüëëïõí ôç èåùñßá üôé äåí õðüñ ïõí åìðñçóìïß, áëëü áõôïáíáöëýîåéò ëüãù ôïõ öáéíïìýíïõ ôïõ èåñìïêçðßïõ, Þ êõñßùò ôïí éó õñéóìü üôé ôïõò åìðñçóìïýò ôïõò êüíïõí ïé ôïõñéóôéêïß åðåíäõôýò, å- íþ áíôßèåôá áõôïß Ý ïõí êüèå ëüãù íá ìçí êáïýí ôá äüóç, áöïý áðïôåëïýí ôïí éó õñüôåñï ðáñüãïíôá ôïõ ôïõñéóôéêïý ôïðßïõ. ëëùóôå, áõôü ðïõ óõìâáßíåé ìåôü áðü êüèå ìåãüëç äáóéêþ ðõñêáãéü óå ôïõñéóôéêþ ðåñéï Þ åßíáé üôé ìáôáéþíïíôáé ïé ìåãüëåò ôïõñéóôéêýò åðåíäýóåéò, üðùò áõôýò óôç áëêéäéêþ êáé ôçí Çëåßá. Ôï êáèåóôþò ôùí óáìðïôáñéóôþí, üðùò êüèå îåíüäïõëï êáèåóôþò ìå ðñïäüôåò å- ãêáôåóôçìýíïõò óôçí åîïõóßá, äåí Ý åé üñéá êáé äå äåß íåé êáíýíá Ýëåïò óôçí êáôáóôñïöþ ôùí ðáñáãùãéêþí äõíüìåùí êáé óôç æùþ ôïõ ëáïý. Ïé äéüöïñåò êõâåñíþóåéò äåí áíáðñïóáñìüæïõí ôá üñéá ôùí ïéêéóìþí êáé ôùí ðüëåùí óå üëç ôç ÓÜìï, óõìðëçñþíïíôáò Ýôóé ôçí êáôáóôñïöéêþ âáñâáñüôçôá ðïõ óõìðýêíùóå ï Ëáëéþôçò ìå ôï øåõôïê- ÊÅ êáé ôïí ÓÕÍ, ôïõò ðñáãìáôéêïýò êáèïäçãçôýò, êáé óôï ùñïôáîéêü ôïõ. Ôï site Âáèý SOS êáôáããýëëåé üôé: «Åðéðñüóèåôá ç ìç áíáðñïóáñìïãþ ôùí ïñßùí ïéêéóìþí êáé ó åäßùí ðüëåùò áêüìá ìý ñé óþìåñá Ý ïõí ðåñéïñßóåé ôï íçóß êáé ôçí áíüðôõîþ ôïõ óå åîáéñåôéêü âáèìü». Ïé áêõñùìýíåò ìåãüëåò ôïõñéóôéêýò åðåíäýóåéò Ï óçìåñéíüò âïõëåõôþò ôïõ ÐÁÓÏÊ Âáñäßêïò, íïìüñ çò ôï 1995, óå åðéóôïëþ ôïõ ôïí Áðñßëéï ôïõ 2011 ðñïò ôïí áíôéðñüåäñï ÐÜãêáëï, óôïí ôüôå õðïõñãü å- ðåíäýóåùí -ðéï óùóôü ôùí êéíåæïñþóéêùí êáé ôùí éóëáìïöáóéóôéêþí êáôáñéáíþí åðåíäýóåùí- Ðáìðïýêç êáé óôïí á- íáðëçñùôþ ÕÐÅÊÁ èýôåé ôï æþôçìá ôçò ÓÜìïõ õðïãñáììßæïíôáò üôé Ý åé åíçìåñþóåé êáé ôïí ðñùèõðïõñãü. Åêôüò áðü ôá áßôéá ôçò êáôáóôñïöþò ôçò ÓÜìïõ ðïõ ðáñáèýôåé ï âïõëåõôþò óôçí åðéóôïëþ ôïõ, ðïõ åßíáé ç äáóéêþ, áñ áéïëïãéêþ, ðåñéâáëëïíôéêþ êáé ùñïôáîéêþ íïìïèåóßá, êáèþò êáé êüðïéïé áðü ôïõò äéïéêçôéêïýò õðáëëþëïõò ðïõ ôéò åöáñìüæïõí, êüíåé êáé ìéá êáôáãñáöþ ôùí ðéï áñáêôçñéóôéêþí áêõñùìýíùí ôïõñéóôéêþí åðåíäýóåùí. ËÝåé áíüìåóá óå Üëëá: «Ì áõôü êáé ì áõôü, êáé óå åðï Ýò êñßóçò, åðï Ýò üðùò ðñïáíýöåñá áðåëðéóìýíçò áíáæþôçóçò åðåíäýóåùí êáé óôç ÓÜìï áðåãíùóìýíçò åðéèõìßáò ãéá ðïëõüóôåñåò, ìåãüëåò ìïíüäåò, Ý ïõìå: Á) Óôï Ðõèáãüñåéï: Ôï 1989 ôï Õ.ÐÅ. Ù.Ä.Å. íá åãêñßíåé, ìå éó ý ðåíôáåôßáò, Üäåéá áíýãåñóçò îåíïäï åßïõ 600 êëéíþí, ôï 1990 ôï ÊÁÓ íá åãêñßíåé ôåëéêü 375 êëßíåò, áëëü ôï 1991 ìýñïò ôïõ þñïõ íá åíôüóóåôáé óôçí Á æþíç, üðïõ áðáãïñåýïíôáé ïé ïéêïäïìéêýò äñáóôçñéüôçôåò, êáé ôï õðüëïéðï óôç  æþíç, üðïõ åðéôñýðïíôáé ìüíï êáôïéêßåò! Â) Óôçí ÊÝñâåëç: Íá áêõñþíåôáé áíýãåñóç ìïíüäáò ðýíôå áóôýñùí ìå 65 äùìüôéá, óå ðåñéï Þ ðïõ åðéôñýðåôáé áðü ôï Äáóáñ åßï, áñáêôçñßæåôáé áðü ôï ùñïôáîéêü ùò ðåñéï Þ ôïõñéóôéêþò äñáóôçñéüôçôáò, áëëü åðåéäþ âñßóêåôáé óå æþíç åêôüò ôùí ðåíôáêïóßùí ìýôñùí áðü ôá üñéá ôïõ ïéêéóìïý, ôï ßäéï ùñïôáîéêü ôï áðáãïñåýåé, åíþ ç ðñáêôéêþ åßíáé ôýôïéá äñáóôçñéüôçôá íá åßíáé ìáêñéü áðü ôá ü- ñéá ïéêéóìþí ãéá íá ìçí åìðïäßæåôáé ç áíüðôõîç êáé ç åðýêôáóþ ôïõò! Ã) Óôç ÌõêÜëç: þñïò ðïõ âñßóêåôáé ìåôáîý äýï îåíïäï åéáêþí óõãêñïôçìüôùí (ôñåéò ßäéïõ ó åäüí ìåãýèïõò, üìïñåò, ðáñáèáëüóóéåò åêôüóåéò) áñáêôçñßæåôáé æþíç üðïõ åðéôñýðåôáé ìüíï ç êáôáóêåõþ ãçðýäùí áèëïðáéäéþí, ç ôïðïèýôçóç ìüíéìùí Þ êéíçôþí óêéáäéþí êáé ç öýôåøç ðñáóßíïõ. ÄçëáäÞ áñéóôåñü êáé äåîéü îåíïäï åßá êáé óôç ìýóç ðñïóôáóßá ìå óêéüäéá! Ä) Óôïí Ìáñáèüêáìðï: ôïéìç íá îåêéíþóåé ìïíüäá ìå üëåò ôéò áäåéïäïôþóåéò óå ðåñéï Þ üìùò ðïõ åíôü èçêå ôåëåõôáßá êáé áõôþ óôéò ðåñéï Ýò NATURA ùò ðåñéï Þ ðñïóôáóßáò ôçò ïñíéèïðáíßäáò! Å) Óôï Ìåñôæßêé: ôïéìç íá îåêéíþóåé ìåãüëç ðïëõüóôåñç ìïíüäá, ðïõ ðåñéìýíåé üìùò ôçí åêäßêáóç áóöáëéóôéêþí ìýôñùí áðü ðñïóöõãþ óôï ÓôÅ üìïñùí é- äéïêôçôþí, ðïõ ç Üñç ôïõò Ý åé öôüóåé ìý ñé ôéò êáôáðáôþóåéò êáìýíùí äáóþí óôçí ÐåíôÝëç! ÓÔ) Óôï ÐïôïêÜêé: ÌåãÜëç ðáñáèáëüóóéá ðåñéï Þ üìïñç ôïõ áåñïäñïìßïõ ÓÜìïõ, äéüóðáñôç áðü îåíïäï åßá êáé ïéêßåò ðñéí ôï 1995, ðïõ ç ÆÏÅ áñáêôçñßæåé âéüôïðï êáé Ýôóé åìðïäßæåé ôçí ü- ðïéá ðåñáéôýñù ïéêïäïìéêþ äñáóôçñéüôçôá ðáñü ôçí åðéèõìßá äåêüäùí, ßóùò êáé åêáôïíôüäùí éäéïêôçôþí ðïõ ïé ðåñéïõóßåò ôïõò óå ðåñéï Ýò öéëýôï Ý ïõí á- ðü ôï 1995 áðáîéùèåß. Åäþ áîßæåé íá åðéóçìáíèåß ç, ìåôü áðü ðñïóöõãþ éäéïêôçôþí, 3572/2003 áðüöáóç ôïõ 5ïõ ÔìÞìáôïò ôïõ ÓôÅ ðïõ áêõñþíåé ôï áðü Ð.Ä (Ä 100) êáèïñéóìïý Æþíçò Ïéêéóôéêïý ÅëÝã ïõ, êáôü ôï ìýñïò ðïõ áöïñü óôç ðåñéï Þ õãñïâéüôïðïõ ÊÜìðïõ þñáò (ðåñéï Þ Ã3) êáé áíáðýìðåé ôçí õ- ðüèåóç óôç Äéïßêçóç óýìöùíá ìå ôï áéôéïëïãéêü». Ïé Æþíåò Ïéêéóôéêïý ÅëÝã ïõ ( ÆÏÅ) èá áíáèåùñïýíôáí óå åðôü ñüíéá áðü ôçí øþöéóþ ôïõ ôï 1995 êáé äéáôçñïýíôáé á- ôüöéåò ìý ñé óþìåñá, êáôáããýëëåé ï âïõëåõôþò ôïõ ÐÁÓÏÊ. «ù ðñïêáëýóåé äýï óõóêýøåéò óôï Õ.ÐÅ.Ê.Á. (27 Éïõëßïõ ôïõ 2010 ìå ôïí Õöõðïõñãü ê. Ìùñá- Àôç êáé óôéò 22 Ìáñôßïõ 2011 ìå ôç óçìåñéíþ çãåóßá, õðçñåóéáêïýò ðáñüãïíôåò êáé ôçí Áõôïäéïßêçóç). êáñðåò. Äåí õ- ðüñ åé äéýîïäïò». ÁõôÜ ôá óôïé åßá èá ðñýðåé íá ôá ìåëåôþóïõí ïé áóôïöéëåëåýèåñïé äçìïóéïëüãïé ãéá íá äéáðéóôþóïõí, ãéá Üëëç ìéá öïñü, üôé äå öôáßåé êáìéü ãñáöåéïêñáôßá á- ðü ìüíç ôçò ãéá ôçí áðïåðýíäõóç ôçò þñáò êáé üôé ôá åìöáíéæüìåíá ùò ãñáöåéïêñáôéêü åìðüäéá åßíáé áðëü ìéá áðü ôéò ìïñöýò ôïõ ðïëéôéêïý óáìðïôüæ ôçò ðáñáãùãþò. ¼ôáí ôï öáéïêüêêéíï êáèåóôþò èåóìïèåôåß êáé ðñáãìáôïðïéåß ôçí êáôáóôñïöþ ôçò ïéêïíïìßáò, ôùí åðåíäýóåùí êáé ôçò êïéíùíéêþò áíüðôõîçò, äå öôáßåé ãé áõôü êáìéü ãñáöåéïêñáôßá êáé ï ðñáãìáôéêü ìåãüëïò áñéèìüò ôùí äçìïóßùí õ- ðáëëþëùí óáí ôýôïéïé. Áõôïß ïé ðáñüãïíôåò áðïóðïýí ðáñáãùãéêü êåöüëáéï á- ðü ôçí êïéíùíßá êáé ôï óðáôáëïýí óå óôåßñá áôïìéêþ êáôáíüëùóç êáé Ýôóé ëåéôïõñãïýí ðáèçôéêü óôç ó åôéêþ ìåßùóç ôçò ðáñáãùãþò. ¼ìùò åäþ õðüñ åé åíåñãçôéêü ðïëéôéêü óáìðïôüæ ðïõ êáôáóôñýöåé ôéò õðáñêôýò ðáñáãùãéêýò äõíüìåéò (áíüìåóü ôïõò êáé ôç ãç) êáé ôï ïðïßï âáñýíåé ôéò ðïëéôéêýò öñüîéåò êáé ôá êüììáôá ðïõ åðéâüëëïõí ôçí øþöéóç êáôáóôñïöéêþí íüìùí, ôçí Ýêäïóç êáôáóôñïöéêþí äéêáóôéêþí áðïöüóåùí, ðïõ åîáðïëýïõí êéíþìáôá ðáñåìðüäéóçò ôçò ðáñáãùãþò ôóáêßæïíôáò êåöüëáéï êáé ôïõò ðñïëåôüñéïõò ðïõ ôï êéíïýí ðáñáãùãéêü. óõíý åéá óôç óåë. 15

6 Óåëßäá 6 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 Οι προδότες προχωρούν γρήγορα την εξάρτηση της χώρας και της ΕΕ από το ρώσικο φυσικό αέριο óõíý åéá áðü ôç óåë.4 ελληνικού κεφαλαίου, αλλά κομπραδόρικα τμήματα του ρώσικου ιμπεριαλιστικού κεφαλαίου. Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Κοπελούζου ότι η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Ε., με συμμετοχή 50% της Gasprom και 50% του ίδιου, «διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα προμήθειας Ρωσικού φυσικού αερίου στις γειτονικές χώρες μέσω της Ελλάδας και έχει οριστεί από την OAO GAZPROM ως ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της στα Βαλκάνια σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την ανακατασκευή και την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα στην περιοχή». Ο νέος σταθμός LNG που πρόκειται να κατασκευαστεί στα ανοιχτά της θάλασσας στην Αλεξανδρούπολη και που δόθηκε από τον Παπανδρέου -με τη συμφωνία των υπόλοιπων κομματικών ηγεσιών- στον Κοπελούζο, είναι μια επένδυση ρώσικων συμφερόντων στρατηγικού χαρακτήρα. Αυτός ο σταθμός θα προμηθεύεται, σύμφωνα με τους όρους της κατασκευής του νέου σταθμού, φυσικό α- έριο υποχρεωτικά από το γιγαντιαίο ρώσικο μονοπώλιο, την Gasprom, με σκοπό τη διακίνησή του σε όλα τα Βαλκάνια και στη χώρα μας και με στόχο την ενεργειακή τους εξάρτηση από τη Ρωσία. Οι αποθήκες του νέου σταθμού χωρητικότητας έως κυβικών μέτρων θα συνδέονται με τον επίσης ρώσικο αγωγό South Stream, με το ελληνικό εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και με αυτό της Βουλγαρίας και γενικά τα δίκτυα των βαλκανικών χωρών. Μέσω των αποθηκών αυτών θα διακινούνται, όπως αναφέρει το Βήμα, 2,6 δις m3 αερίου ετησίως. Η απέναντι στεριά θα συνδεθεί με τις αποθήκες με αγωγό που θα τροφοδοτεί παράλληλα με 800 εκατ. m3 και δύο ηλεκτρικά εργοστάσια ισχύος 400 MW το καθένα. Επίσης 800 m3 θα τροφοδοτούν ηλεκτρικά εργοστάσια στην Ελλάδα και 1000 m3 θα διοχετεύονται στη Βουλγαρία. Στην ιστοσελίδα του Κοπελούζου επιβεβαιώνεται ότι η διείσδυση του ρώσικου υπερμονοπωλίου προγραμματίζεται να προχωρήσει και να φτάσει τουλάχιστον στα 7 δις m3 φυσικού αερίου, χώρια αυτά που καταναλώνει η χώρα μέσω της ΔΕ- ΠΑ, περί τα 4,4 δις, και από αυτά τα 3 δις περίπου είναι της Gasprom!: «Για την υλοποίηση των σχεδίων της, η ΠΡΟΜΗ- ΘΕΑΣ GAS A.E. έχει εξασφαλίσει για τουλάχιστον 50 χρόνια, μέσω της OAO GAZPROM, μεγάλες ποσότητες αερίου πέρα από αυτές που βάσει σύμβασης εισάγονται στην Ελλάδα από την κρατική εταιρεία ΔΕΠΑ. Αυτές οι ποσότητες ανέρχονται σε 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως μέχρι το 2016 και 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως μετά το 2016.» Ο ενεργειακός έλεγχος της χώρας και των Βαλκανίων με πύλη εισόδου την Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στην εξάρτηση από την παροχή του φυσικού αερίου από την Gasprom, αλλά και στη συμμετοχή σε όλες τις υποδομές: «Μεταξύ των βασικών τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και της ΠΡΟΜΗ- ΘΕΑΣ GAS A.E. είναι η εισαγωγή και προώθηση του Ρωσικού φυσικού αερίου στην Ελληνική Αγορά, η συμμετοχή στην ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής με ενεργή συμμετοχή στην κατασκευή των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, των σταθμών συμπίεσης και των αστικών δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Μέσα στα ενδιαφέροντα του Ομίλου είναι και η προώθηση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, σκοπεύοντας στη διαμόρφωση νέων μεγάλων καταναλωτών φυσικού αερίου, ό- πως σύγχρονοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου που λειτουργούν με φυσικό αέριο.» Η νεοαποικιοκρατική εξάρτηση της χώρας από το ρώσικο φυσικό αέριο προωθείται από τα πέντε κόμματα χωρίς καμιά αντίρρηση από τους φιλελεύθερους της κακιάς ώρας. óõíý åéá áðü ôç óåë. 4 Ο ρωσόδουλος υφυπουργός περιβάλλοντος Γ. Μανιάτης έχει αναλάβει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τη Ρωσία, και επομένως το σαμποτάρισμα κάθε επένδυσης των αντίπαλων κεφαλαίων στα φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, αιολικά και λιγνιτικά εργοστάσια, καθώς και το σαμποτάζ της εξόρυξης των υδρογονανθράκων. Είναι ο άνθρωπος που κατηγορούσε ως γραφικούς τους επιστήμονες που είχαν το θάρρος να υποστηρίξουν ε- νάντια στο καθεστώς την ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πολλές περιοχές της χώρας, και κυρίως νοτίως και ανατολικά της Κρήτης. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος προσωπικά από τη Μέρκελ και το Σαρκοζί τα μάζεψε, αναγνώρισε την ύπαρξη κοιτασμάτων και εξήγγειλε την έναρξη γεωτρήσεων, στις περιοχές όμως που έχουν το λιγότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τον περασμένο Μάιο αυτός ο τύπος υποστήριξε απερίφραστα και ανερυθρίαστα το σημαντικό ρόλο της φασιστικής Ρωσίας «για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι ρωσικές εξαγωγές κάλυψαν άμεσα το κενό που άφησε η Βόρεια Αφρική τους τελευταίους μήνες. Η Ελλάδα, υπογράμμισε, υποστηρίζει την υλοποίηση του αγωγού South Stream, που θα μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Ευρώπη, καθώς θα συνεισφέρει στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας» (δηλώσεις στις 30 Μάη). Καμία από τις κοινοβουλευτικές ηγεσίες δε διαμαρτυρήθηκε γι αυτό το μαύρο ανέκδοτο, την αναγνώριση στο ρώσικο πολιτικοστρατιωτικό μονοπώλιο του ρόλου του εγγυητή της ε- νεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, όταν τόσες φορές έχει κλείσει τους διακόπτες παροχής φυσικού αερίου εκβιάζοντας οικονομικά την Ουκρανία και ταυτόχρονα όλη την ΕΕ, που τόλμησε για λίγο να υποστηρίξει την κρατική ανεξαρτησία της πρώτης από τη Ρωσία. Η αίτηση του ανατολικού ολιγάρχη Κοπελούζου για την κατασκευή των δεξαμενών κατατέθηκε μόλις στις 17 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, όπως πληροφορούμαστε από τη διαδικτυακή πύλη Energy press. Μέσα σε έξι μόλις μήνες δόθηκε η άδεια για την κατασκευή του σταθμού, όπως φυσικά και για τον υποθαλάσσιο αγωγό που θα μεταφέρει το α- έριο στην απέναντι στεριά, καθώς και το σχέδιο μεταφοράς του αερίου στα υπάρχοντα δίκτυα και στα δύο εργοστάσια ι- σχύος 400 ΜW το καθένα. Η ταχύτατη έγκριση της επένδυσης από την κυβέρνηση των σαμποταριστών οφείλεται στο γεγονός ότι, εκτός του ότι το φυσικό αέριο θα το προμηθεύει το αφεντικό τους, η επένδυση αυτή είναι και στρατηγικού χαρακτήρα για τον έλεγχο της ροής του φυσικού αερίου στα Βαλκάνια και στην ΕΕ. Η ασύλληπτη ταχύτητα έκδοσης των α- δειών, που ξαφνικά ξεπέρασε τα γνωστά άπειρα γραφειοκρατικά εμπόδια που μπαίνουν σε άλλες πολύ πιο ασήμαντες επενδύσεις, είναι και η καλύτερη απάντηση στους φιλελεύθερους τύπου Μάνου, που υποστηρίζουν τις θεωρίες του ραφινάτου σοσιαλφασισμού τύπου Γ. Παπανδρέου ότι για τη χρεωκοπία της χώρας φταίει τάχα η κρατική γραφειοκρατία και το σπάταλο κράτος και όχι το ω- μό πολιτικό σαμποτάρισμα της παραγωγής, που μειώνει την παραγόμενη αξία και καταδικάζει τη χώρα στο μαρασμό και τη χρεωκοπία. Το πεντακομματικό καθεστώς των σαμποταριστών προδοτών ξεπουλά τα πάντα στη Ρωσία και στην Κίνα, όπως και στους ντόπιους ρωσόδουλους ολιγάρχες. Το ξεπούλημα του Πειραιά στην Cosco και η διείσδυση του κινέζικου ναζιστικού μονοπωλίου στον έλεγχο των μεταφορών, μέσω αυτής της εγκατάστασης, είναι μια χαρακτηριστική νεοαποικιακή σύμβαση. Μόνο το τελευταίο διάστημα έδωσαν το 10,7 % της τράπεζας Πειραιώς στη Ρωσία, το 49% της Intracom του Κόκκαλη το αγοράζουν οι Κινέζοι, ενώ το 51% το έχουν ήδη αγοράσει οι Ρώσοι. Κινέζικα κεφάλαια συμμετέχουν ακόμα και στους δρόμους του Μπόμπολα (αυτοκινητόδρομος Μορέα). Μια τελευταία «επενδυτική» πρωτοβουλία του Παπανδρέου είναι η εκχώρηση των οπτικών ινών 2 εκατ. νοικοκυριών (αξίας 2 δις) στους κινέζους. Η αποικιοκρατική σύμβαση που υπέγραψε πριν τον ανασχηματισμό ο Παμπούκης με την κινεζική SINOVEL αναγνωρίζει την Κίνα ως στρατηγικό επενδυτή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Για αρχή ξεκίνησαν με τη συμφωνία κατασκευής σταθμού α- νεμογεννητριών 300 ΜW. Η Ελευθεροτυπία υπολογίζει σε δύο δις τα σκάνδαλα της αφαίμαξης μόνο του ΟΠΑΠ από τον πρώτο και θρασύτερο ανατολικό ολιγάρχη, κατηγορούμενο και για κατασκοπία, Κόκκαλη! To ξεπούλημα του ΟΤΕ και της Ολυμπιακής στο Βγενόπουλο, που αυτή την περίοδο οργιάζει με τους Ρώσους στην Κύπρο, δείχνουν επίσης τι πρόκειται να συμβεί με τα νέα «επενδυτικά ενδιαφέροντα» των ανατολικών μονοπωλιστών και των πρακτόρων τους ελλήνων κρατικολιγαρχών. Τα γεγονότα μιλάνε όλο και περισσότερο. Ενώ οι «αγανακτισμένοι» -καθ υπόδειξη των τραμπούκων καθεστωτικών ηγετών τους- κατηγορούν σαν οργανωτές της ελληνικής χρεωκοπίας και σαν κυρίαρχους της χώρας τους δυτικούς δανειστές της, από την πίσω πόρτα έχει μπει και έχει στρογγυλοκαθίσει στο σπίτι τους η ρωσοκινεζική φασιστική συμμορία. Είναι αυτή η συμμορία, βασικά η ρώσικη συνιστώσα της, που με το σαμποτάρισμα κάθε ανάπτυξης έφερε αυτή τη χρεωκοπία, και μάλιστα την οργάνωσε πολιτικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να βάλει οριστικά τη χώρα στο χέρι, να διασπάσει και να υποτάξει την ΕΕ και να αναστατώσει χρηματιστηριακά όλο τον πλανήτη. Ç ÂÑÙÌÉÊÇ ÓÕÌÖÙÍÉÁ ÌÅ ÔÇ ÖÉÍËÁÍÄÉÁ óôáèåñüôçôá óôçí ÅÆ, ìå ìéá áðßóôåõôçò õäáéüôçôáò õðïôéìçôéêþ åðéóôïëþ óôç íïçìïóýíç ôùí êõâåñíþóåùí, ôùí ïñãüíùí ôçò ÅÅ êáé ôùí ëáþí ðïõ ðëçñþíïõí ôçí åëëçíéêþ ñåùêïðßá, áðåõèýíåôáé ðñïò ôïí ðñüåäñï ôïõ Eurogroup Æáí Êëïíô ÃéïõíêÝñ, ôá ìýëç ôïõ Eurogroup, ôïí áñìüäéï åðßôñïðï Ïëé Ñåí êáé ôïí ðñüåäñï ôçò ÅÊÔ Æáí Êëïíô ÔñéóÝ êáé äßíåé ìáèþìáôá «íïìéìüôçôáò êáé óõíýðåéáò». ÃñÜöåé: «Ç ÅëëÜäá, ëáìâüíïíôáò õðüøç ôá óôïé åßá ðïõ åðýôñåøáí íá ëçöèïýí ïé ïìüöùíåò áðïöüóåéò ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ìýóá óôçí Åõñùæþíç -ðïõ ðñýðåé íá ðáñáêïëïõèåß 17 äéáöïñåôéêïýò åóùôåñéêïýò ðïëéôéêïýò êýêëïõò- Ý åé åðéäåßîåé ôç ìýãéóôç äõíáôþ êáëïðéóôßá êáé åõåëéîßá, ðñïêåéìýíïõ íá åðéôåõ èåß ç Üìåóç êáé ðëþñçò åöáñìïãþ ôùí áðïöüóåùí ôçò 21çò Éïõëßïõ». Åðßóçò ï ðñïâïêüôïñáò æçôüåé íá ìáæýøïõí ïé Åõñùðáßïé üóïõò æçôïýí ôü á åããõþóåéò. Ï êëýöôçò äçëáäþ öùíüæåé «ðéüóôå ôïí êëýöôç». Êáé óõíå ßæåé ï èñáóýò: «Ôå íéêýò ëýóåéò åßíáé åýêïëï íá âñåèïýí, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí èá èßãåôáé ç áîéïðéóôßá êáé ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ ðñïãñüììáôïò. Ôï æþôçìá üìùò åßíáé êáôåîï Þí ðïëéôéêü êáé ùò ôýôïéï ðñýðåé íá áíôéìåôùðéóôåß, þóôå íá óôýëíïíôáé ðüíôïôå êáèáñü êáé èåôéêü ìçíýìáôá ôüóï ðñïò ôéò äéåèíåßò áãïñýò üóï êáé ðñïò ôéò åõñùðáúêýò êïéíùíßåò» (...) «ïé áðïöüóåéò äåí áöïñïýí ìüíï Þ êõñßùò ôçí ÅëëÜäá, áëëü åõñýôåñá êáé óõíïëéêü ôçí éêáíüôçôá êáé ôçí åôïéìüôçôá ôçò Åõñùæþíçò íá äéá åéñéóôåß ôçí ðáñïýóá ïîýôáôç öüóç ôçò äéåèíïýò ïéêïíïìéêþò êñßóçò. ÆÞôçìá ðïõ õðåñâáßíåé êáôü ðïëý ôá ðñïãñüììáôá ôçò ÅëëÜäáò, ôçò Éñëáíäßáò êáé ôçò Ðïñôïãáëßáò êáé áöïñü þñåò ìå ðïëý ìåãüëá ïéêïíïìéêü ìåãýèç êáé ôçí Åõñùæþíç». Ï ÓáìáñÜò õðïóôçñßæåé ïõóéáóôéêü ôçí ðñïâïêüôóéá ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, üôáí ôï ìüíï ðïõ âëýðåé ï åêðñüóùðïò ôçò ÍÄ óå üëá áõôü äåí åßíáé ðáñü «áíéêáíüôçôá» êáé «åñáóéôå íéêïýò åéñéóìïýò»! Óå êüèå ðåñßðôùóç ôï ðñïâïêáôüñéêï íôïõýôï ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ ìå ôç óõìöùíßá üëçò ôçò áíôéðïëßôåõóçò êñáôü ôç þñá áé ìüëùôç êáé ôçí áéìïññáãåß ãéá íá äéáóðü ôçí ÅÅ. Ôï âáóéêü ìýóï ðïõ ñçóéìïðïéïýí ïé ðñïâïêüôïñåò ãéá íá áéìïññáãïýí ôç þñá åßíáé ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôüæ, ðïõ óõíôçñåß êáé äõíáìþíåé ôç ñåùêïðßá ôçò þñáò.

7 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 7 Πως οι σαμποταριστές χρεοκόπησαν τη χώρα στα τελευταία χρόνια Στο μισό του 2001 οι ετήσιες επενδύσεις στη βιομηχανία από το 2002 μέχρι το 2010 Η βιομηχανία όπως έχουμε ξαναπεί τσακίζεται επί δεκαετίες με το σαμποτάρισμα των επενδύσεων. Όμως σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ από το 2002 μέχρι και το 2010 το σαμποτάζ εκτινάχθηκε οπότε οι χρονιάτικες επενδύσεις στη βιομηχανία ήταν κατά μέσο όρο περίπου στο μισό των επενδύσεων του 2001 ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα οι ετήσιες βιομηχανικές επενδύσεις στην ΕΕ-26 αυξάνονταν ελάχιστα κατά μέσο όρο κατά 0,05% σε σχέση με τις επενδύσεις του Αν επομένως η χώρα μας βρίσκονταν, αυτή την περίοδο των εννέα χρόνων στο μέσο όρο των βιομηχανικών επενδύσεων της ΕΕ-26 θα έπρεπε να είχαν γίνει επενδύσεις στη βιομηχανία εννέα φορές οι επενδύσεις του Στην πραγματικότητα έγιναν 4,64 φορές, δηλαδή περίπου οι μισές. Και αυτή η τρομαχτική σχετική αποεπένδυση πραγματοποιήθηκε επιπλέον σε μια βιομηχανία απόλυτα μειοψηφική σε παραγωγικό βάρος, στην οποία η παραγόμενη προστιθέμενη αξία ήταν από το 2001 έως το 2009 ανάμεσα στο 13,2% και 13,3% της συνολικά παραγόμενης αξίας από όλη την οικονομία. Στην ίδια περίοδο η βιομηχανία στην ΕΕ ήταν ανάμεσα στο 21,7% και 18%. Να σημειωθεί ότι στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, τα ποσοστά αυτά της βιομηχανίας είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 1980 η υπόλοιπη βιομηχανία εκτός από τις κατασκευές και τα ορυχεία ήταν στο 19,4 % της παραγωγής και με το σαμποτάρισμα έφτασε το 2000 στο 12.9 % Πρόκειται για στοιχεία της Eurostat που είχαμε δώσει στο άρθρο της Νέας Ανατολής τον περασμένο Απρίλιο «Οι προδότες σαμποταριστές χρεοκόπησαν τη χώρα- το βιομηχανικό έλλειμμα».. Στο άρθρο μας εκείνο είχαμε αποδείξει ότι στον πυρήνα της σημερινής χρεοκοπίας βρίσκεται το πελώριο και μοναδικό σε όλη την ΕΕ εμπορικό έλλειμμα που διαμορφώνει σε καθοριστικό βαθμό το επίσης μοναδικό έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών, την κύρια αιτία της χρεοκοπίας. Το επί τρείς δεκαετίες τσάκισμα της βιομηχανίας και της εργατικής τάξης από τους σαμποταριστές φέρνει τις εισαγωγές τρείς φορές σχεδόν πάνω από τις εξαγωγές με αποτέλεσμα το σύνολο των εξαγωγών το 2004 όπως και το 2011 να είναι στο 8% του ΑΕΠ κατατάσσοντας το 2004 τη χώρα στην 105η θέση παγκοσμίως. Το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης αποδίδεται από τους σαμποταριστές και τους αντικειμενικούς συμμάχους των, τους φιλελεύθερους, στη δράση της ανεξέλεγκτης τάχα κρατικής γραφειοκρατίας, στην υπερτροφικότητα του κράτους και στις κρατικές «αγκυλώσεις». Η ανατροπή της ακατανίκητης φυσικής ροπής του κεφαλαίου για συσσώρευση-αύξηση των επενδύσεων, δεν μπορεί φυσικά να ανατραπεί από την ανεξέλεγκτη και επομένως άναρχη δράση καμιάς κρατικής γραφειοκρατίας μέσα σε ένα καπιταλιστικό κράτος. Ο γραφειοκράτης που σαμποτάρει τις επενδύσεις και την παραγωγή με εντολή των προϊσταμένων του, του κράτους και του κόμματος, δεν λειτουργεί ως γραφειοκράτης, ούτε καν επίσημα ως κρατικός υπάλληλος, αλλά ως σαμποταριστής. Και σαμποτάρει είτε σαν εντολοδόχος ενός κομματιού της αστικής τάξης είτε σαν εντολοδόχος ενός ισχυρού ιμπεριαλισμού, είτε και τα δύο. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια που σπέρνουν με σύστημα οι κυβερνήσεις είναι μία μόνο και μάλιστα όχι η κύρια μορφή του παραγωγικού σαμποτάζ. Οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι για παράδειγμα δεν σαμποταρίστηκαν μόνο από την γραφειοκρατία αλλά κυρίως από τον Καραμανλή και τον Γ. Παπανδρέου σε συνεργασία με το κίνημα του ΣΥΝ δεν πληρώνω. Από την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβε η κυβέρνηση του Παπανδρέου, οι μεγαλύτερες επενδύσεις σαμποταρίστηκαν στην πλειοψηφία τους με κυβερνητικές α- ποφάσεις. Παραθέτουμε μερικές από τις επενδύσεις που απαγόρευσε με υπουργικές αποφάσεις η Μπιρμπίλη: Απαγόρευση οποιασδήποτε έκδοσης αδειών στις οποιεσδήποτε καμένες εκτάσεις ακόμα και αν πριν από τους εμπρησμού αυτές επιτρέπονταν, ακύρωση όλων των μεγάλων έργων στην Αττική, ακύρωση έργου εκτροπής Αχελώος, ακύρωση αιολικών θαλάσσιων πάρκων, κατάργηση δόμησης σε οποιεσδήποτε περιοχές natura, υπουργικές αποφάσεις για σαμποτάρισμα μεγάλων φωτοβολταικών έργων, μικρών υ- δροηλεκτρικών έργων, επενδύσεων σε τουριστική κατοικία. Μόνες τους αυτές οι ε- πενδύσεις είναι μερικές δεκάδες δις. Η γραφειοκρατία τις σαμπόταρε αυτές ή ο Παπανδρέου και ο σοσιαλφασισμός με την πολιτική στήριξη του Σαμαρά και του φασιστικού ΛΑΟΣ που δεν έχουν διατυπώσει την παραμικρή διαφωνία που σημαίνει συμφωνία με αυτό το αντιπαραγωγικό όργιο; Μαζί τους δεν βρίσκονται αντικειμενικά οι φιλελεύθεροι που κρατούν την ίδια στάση στο βάθος για να μην δυσαρεστήσουν το δυτικό μονοπώλιο που σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη συνεργάζεται με το ρώσικο και το κινέζικο μονοπώλιο που επωφελούνται από το σαμποτάζ στην Ελλάδα; Πίνακας με τις ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές επενδύσεων στη μεταποίηση Ο παρακάτω πολύ σημαντικός πίνακας α- πό στοιχεία παρμένα από το ΙΟΒΕ δείχνει την σταθερή τάση της συντριπτικής πτώσης των συνολικών επενδύσεων στη μεταποίηση στην Ελλάδα στην 10ετία 2002 έως και 2011 όταν η κατά μέσο ό- ρο ευρωπαϊκή τάση, ό- πως είπαμε, είναι η σταθερότητα στα επίπεδα του Σύνολο μεταποίησης ΕΕ-26 Ευρωζώνη την εποχή της μεγάλης διεθνούς άνθησης πριν εκδηλωθεί ,7-2,1-8,4 η μεγάλη κρίση του ,2-2, Όμως μόλις πέφτει η μεγάλη ζήτηση ,3 1,3-1 και πέφτει α ,6 3,3 1 πό το φουλ η παραγωγή ,7 7,9 7,4 των εγκα- τεστημένων μονάδων ,1 8 8,6 φαίνεται η ,7 4 4,2 καχεξία του νέου ,4-18,1-22 πιο σύγχρονου και πιο ανταγωνιστικού ,2 0,6-2,5 παραγωγικού δυναμικού 2011 Πρόβλεψη Οκτωβρίου -9,8 5,4 3,9 της χώρας Πρόβλεψη Μαρτίου 2,5 13,1 11,4 Έτσι η παραγωγή το 2008 μειώνεται απόλυτα κατά τέσσερεις ποσοστιαίες μονάδες Από το 2002 μέχρι το 2008 οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά μέσο όρο κάθε χρονιά στο 59% των επενδύσεων του Το 2009 που πέρασε στο μεγαλύτερό του μέρος χωρίς την ουσιαστική κήρυξη της χρεοκοπίας από τον Α. Παπανδρέου οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 44,4% σε σχέση με το 2008! (Η ΟΑΚΚΕ κατήγγειλε από το 2004 τους πρωθυπουργούς του ψευτοκκε και του ΣΥΝ και τα δύο μικρά αυτά κόμματα βαμπίρ ότι οδηγούν ανοιχτά τη χώρα στη χρεοκοπία. Τα άρθρα στη Ν. Ανατολή για τη χρεοκοπία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ). Το σαμποτάρισμα των επενδύσεων δεν σημαίνει και άμεσο θάνατο της ήδη εγκατεστημένης βιομηχανικής παραγωγής. Λειτουργεί όμως και σε αυτήν σαν μακροχρόνιος καρκίνος γιατί υπονομεύει την ζωτικότητά της. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται όχι οι νέες επενδύσεις αλλά η βιομηχανική παραγωγή. Βλέπουμε εδώ ότι αν και μειώθηκαν οι νέες επενδύσεις επί 4 έτη ανάμεσα στο 2002 και τα 2005, δεν μειώνεται τα έτη 2006 και 2007 η παραγωγή αλλά αντίθετα αυξάνει. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί μπορεί οι παλιές εγκαταστάσεις να δουλέψουν στο φουλ και αυτό συμβαίνει περίπου και το έτος 2009 έχει αρ- χίσει η κατρακύλα μέχρι σήμερα που η συνολική παραγωγή πέφτει ιλιγγιωδώς και βρίσκεται στο 77 % περίπου της παραγωγής του Αυτό δεν ήταν καθόλου αναγκαίο λόγω κρίσης, χρεωκοπίας και μέτρων βαριάς λιτότητας. Χαρακτηριστικά στην βιομηχανική Ιρλανδία η βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται μέσα στα για να αποδειχτεί για μια ακόμα φορά ότι δεν έχει καμιά σχέση η δημοσιονομική κρίση της Ιρλανδίας με εκείνη της Ελλάδας. Η πρώτη οφείλεται στο σπάσιμο της χρηματοπιστωτικής φούσκας της που είναι μια επιβαρυμένη ειδική περίπτωση της κρίσης υπερπαραγωγής ιδιαίτερα ακινήτων που είναι στο κέντρο όλης της δυτικής χρηματοπιστωτικής φούσκας. Η δεύτερη οφείλεται στο τσάκισμα της παραγωγικής ι- κανότητας και της ίδιας της παραγωγής της χώρας σε συνδυασμό με μια υπερκατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων που στηρίχθηκε στον εξωτερικό δανεισμό. Κρίση υπεραπαραγωγής στη μια περίπτωση κρίση υποπαραγωγής στην άλλη ή καλύτερα πιστωτικό κανόνι ενός κράτους μπαταχτζή. Γενικοι δείκτες βιομηχανικής παραγωγής από ΤτΕ στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2005 =100 Σύνολο Μεταποίηση Ενέργεια Ενδιάμεσα Κεφαλαιακά Διαρκή , ,1 102,4 101,2 103, ,2 104,2 102,9 103,2 99,8 103, ,3 100,4 96,3 92,2 97, ,7 88,2 97,5 78,5 71,5 77, ,5 83,8 92,7 78,5 53,6 67,2 Ια ν ,9 69,7 86,8 69,1 33,7 46,5 Φεβρ. 78,3 76, ,2 41,1 56,7 Μάρτ. 79,5 79,8 83,1 76,6 53,5 66,7 Απρ 73,5 75,1 70,9 71,6 51,7 58,3 Μάϊ 78,3 79,4 80,5 76,6 45,8 60 Ιουν 79,6 81,7 79,6 78,1 49,3 60,9

8 Óåëßäá 8 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 Πως οι σαμποταριστές χρεοκόπησαν τη χώρα στα τελευταία χρόνια Η καταβύθιση της βιομηχανικής παραγωγής, που φτάνει όπως είπαμε το 2011 περίπου στο 77% της παραγωγής του 2005, αποδίδεται από τον καθεστωτικό σοσιαλφασισμό και βασικά από την μόνη δήθεν «σοβαρή» οικονομολογική του γραμμή, τη γραμμή Σαμαρά - που είναι και η γραμμή των σοσιαλφασιστών του ΠΑΣΟΚ - στον τουλάχιστον τσιγκούνικο και κοντόφθαλμο τρόπο με τον οποίο οι δυτικοί δανειστές της χώρας αντιμετωπίζουν τη χρεωκοπία, δηλαδή στο ότι δεν την ελαφρώνουν από τα χρέη της και δεν την βοηθάνε στην ανάπτυξή της και αντί γι αυτό αυξάνουν τους φόρους και μειώνουν τους μισθούς. Έτσι, σύμφωνα με αυτούς, πέφτει η ζήτηση για αγαθά οπότε πέφτει η παραγωγή, οπότε αυξάνεται η ανεργία, ο- πότε πέφτει παραπέρα η ζήτηση και η παραγωγή, οπότε μειώνεται η φορολογητέα ύλη οπότε αυξάνεται η ανεργία και το δημόσιο έλλειμμα, το χρέος αυξάνεται παραπέρα, η κρίση δυναμώνει κλπ, κλπ μέχρι την απόλυτη καταστροφή. Ο συλλογισμός αυτός χάνει στην βασική του προϋπόθεση ότι η χώρα ζει παραγωγικά κύρια κλεισμένη στον εαυτό της, ή αλλιώς ότι παράγει για να ανταποκριθεί κύρια στην εσωτερική της ζήτηση, ή αλλιώς ότι αν η εσωτερική της ζήτηση πέφτει καταστρέφεται και η παραγωγή της. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει σε χώρες όπου χρεοκόπησε το κράτος πχ γιατί δεν εισέπραττε φόρους και υπερκατανάλωνε ενώ η παραγωγική μηχανή της χώρας δούλευε κανονικά απευθυνόμενη κύρια στο εσωτερικό της χώρας. Όμως η ελληνική χρεωκοπία δεν είναι κύρια μια χρεωκοπία του κράτους που οφείλεται κύρια στην υπερκατανάλωσή του πχ σε αδούλευτους μισθούς υπαλλήλων, όπως ισχυρίζονται οι φιλελεύθεροι και εν μέρει και ο Σαμαράς. Η ελληνική χρεωκοπία είναι μια χρεωκοπία της χώρας που οφείλεται στο ότι η χώρα καταναλώνει πολλά εισαγόμενα και ελάχιστα παραγόμενα εντός της επί πολλά χρόνια, ενώ παράγει και εξάγει πολύ λίγα, έτσι χρωστάει πολλά στους εξωτερικούς δανειστές οι οποίοι χρηματοδότησαν ουσιαστικά τις εξαγωγές της για δεóõíý åéá áðü ôç óåë. 7 Εδώ αξίζει να προσέξει κανείς ιδιαίτερα ότι η πτώση της παραγωγής κεφαλαιακών αγαθών, δηλαδή μέσων παραγωγής μηχανημάτων και γενικά παγίου κεφαλαίου για την παραγωγή νέας αξίας, όχι μόνο πέφτει αλλά συντρίβεται σε ποσοστά μέχρι και το 41% του 2005 τον Φεβρουάριο του 2011! Η πτώση των κεφαλαιακών παρασύρει και τα ενδιάμεσα αγαθά της βιομηχανίας καθώς και τα διαρκή των νοικοκυριών. Εκεί ακριβώς δηλαδή στην αναπαραγωγή του πάγιου κεφαλαίου από την βιομηχανία, στην αναπαραγωγή των εργαλείων και των βασικών μέσων της παραγωγής, στα γάγγλια της βιομηχανίας, στη δυναμική της ανάπτυξης της βιομηχανίας συμπυκνώνεται το παραγωγικό σαμποτάζ, η αποεπένδυση. Η μικρή και με τσακισμένη την ανταγωνιστικότητά της ελληνική βιομηχανία δεν μπορεί παρά να εξάγει ελάχιστα παρά την τεράστια αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ-27 καετίες. Αυτή είναι η διαφορά του γιαπωνέζικου χρέους που είναι χρέος του ιαπωνικού κράτους προς τους κύρια ιάπωνες δανειστές του από το ελληνικό χρέος που είναι χρέος του ελληνικού κράτους και των ελληνικών τραπεζών προς τους ξένους δανειστές. Ο συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης μιας διεθνούς χρεωκοπίας μιας χώρας σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας που γι αυτό το λόγο υπερχρεώθηκε σε συνθήκες ανοιχτής αγοράς είναι να αυξήσει τις εξαγωγές της και να μειώσει τις εισαγωγές της. Αυτό που κάνουν οι διεθνείς δανειστές διάσωσης πχ το ΔΝΤ είναι να μειώνουν τον συνολικό όγκο των μισθών της χώρας που σημαίνει και των κρατικών παροχών που είναι τμήμα του συνολικού όγκου μισθών και έτσι να πετυχαίνουν δύο πράγματα: 1. Να αυξαίνουν τα κέρδη του παραγωγικού κεφάλαιου, τον όγκο των επενδύσεων, την παραγωγικότητα της εργασίας, την πτώση των τιμών παραγωγής της χώρας, την αύξηση των εξαγωγών και την υποκατάσταση των εισαγόμενων από ντόπια φτηνότερα προϊόντα. 2 να μειώνουν την μέση ατομική κατανάλωση του πληθυσμού της χώρας ώστε να μειώνεται σχετικά περισσότερο η εισαγωγή ειδών πολυτελείας ή ημιπολυτελείας που συνήθως κατασκευάζονται στο εξωτερικό. Και με τα δύο αυτά αποτελέσματα μειώνεται το εμπορικό έλλειμμα της χώρας που βρίσκεται στην πηγή του όποιου διεθνούς χρέους της. Αυτή είναι η κλασική μέθοδος διάσωσης μιας υπερχρεωμένης ή χρεωκοπημένης χώρας σχετικά χαμηλής παραγωγικής ισχύος σε συνθήκες οικονομικής κυριαρχίας του διεθνούς μονοπωλιακού κεφάλαιου. Είναι η μέθοδος τελικά της αύξησης της εμπορικής ανταγωνιστικής δυνατότητας της μέσα από την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης του προλεταριάτου της. Είναι μια επώδυνη και δίκαια μισητή μέθοδος στους λαούς αλλά οδηγεί κάποια στιγμή σε μείωση του χρέους μέχρις ότου μια νέα μεγάλη ή περιφερειακή κρίση χρέους ξεσπάσει στον κόσμο εξ αιτίας ακριβώς της αναπόφευκτης άνισης α- νάπτυξης του καπιταλισμού σε κάθε ξεχωριστή χώρα και σε κάθε ξεχωριστή περιοχή του κόσμου. Στην Ελλάδα οι μονοπωλιστές δανειστές της διάσωσης δοκιμάζουν αυτή τη μέθοδο και αποτυγχάνουν οικτρά γιατί ο διαχειριστής του δανείου διάσωσης, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση και η στα κρυφά φιλική της αντιπολίτευση της ακολουθούν τη μέθοδο μόνο ως προς το σκέλος της μείωση του συνολικού μισθού αλλά προσθέτουν και κάτι μοναδικά δικό τους: επιτείνουν τον παράγοντα που προκάλεσε την χρεωκοπία, δηλαδή μειώνουν παραπέρα τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και την παραγωγή και έτσι ακόμα και αν πέφτουν λίγο οι εισαγωγές και αν αυξάνονται λίγο οι εξαγωγές δεν γίνεται θετικό αλλά συνεχίζει να είναι βαριά αρνητικό το εμπορικό έλλειμμα και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Έτσι το συνολικό διεθνές χρέος, το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα συνεχίζουν να αυξάνονται και μάλιστα ακόμα πιο έντονα εφ όσον συσσωρεύονται τα τοκοχρεωλύσια του ως τώρα πελώριου χρέους. Η διπλή απάτη του ψευτοοικονομολόγου Σαμαρά έγκειται στο ό- τι αυτός καλύπτει και αποκρύπτει το παραγωγικό σαμποτάζ ενώ όλη την ώρα μιλάει κούφια για ανάπτυξη και ταυτόχρονα δεν κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα στην εσωτερική και στην εξωτερική ζήτηση για τα παραγόμενα στην Ελλάδα προϊόντα, δηλαδή δεν καλεί ποτέ σε αύξηση των ε- ξαγωγών σαν τον βασικό δρόμο για την έξοδο από την χρεωκοπία στις δοσμένες συνθήκες. Μια αποκαλυπτική διαφορά ανάμεσα στην ελληνική και στην ιρλανδική εφαρμογή της ίδιας συνταγής είναι στο ζήτημα της φορολόγησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Οι Ιρλανδοί τσακώθηκαν με τους δανειστές, ιδιαίτερα αυτούς της ΕΕ, για να πετύχουν-και πέτυχαν- να κρατήσουν χαμηλούς του φορολογικούς συντελεστές αυτών των επιχειρήσεων (12%) ώστε να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να βγει η Ιρλανδία από την κρίση χρέους. Αντίθετα οι Έλληνες (το «έλληνες» είναι καταχρηστικό αφού πρόκειται για πράκτορες σαμποταριστές) ομόλογοί τους όχι μόνο αύξησαν τους φορολογικούς συντελεστές ό- λων των βιομηχανικών επιχειρήσεων για να τους κάνουν τελικά ακόμα και τετραπλάσιους των ιρλανδικών αλλά προχώρησαν τα κτήνη σε έξτρα φορολογικά γιουρούσια σε στιγμές που οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν μείωση της εσωτερικής ζήτησης και ταυτόχρονα πιστωτική ασφυξία. Δηλαδή οι προβοκάτορες αυτοί χρησιμοποίησαν τη κλασσική μέθοδο διάσωσης για να δυναμώσουν το σαμποτάζ και για να ακυρώσουν κάθε διάσωση ώστε να υπερχρεώσουν όλη την ΕΕ, να την αποσυνθέσουν πολιτικά και να την εξαρτήσουν οικονομικά από την Κίνα-υπερπιστωτή μέσω της έκδοσης ευρωομολόγων. Οι τυφλοί α- πέναντι στην ελληνική πραγματικότητα δανειστές μόλις τώρα τελευταία άρχισαν να παίρνουν χαμπάρι ότι με την υπερφορολόγηση του παραγωγικού κεφάλαιου αλλά και της κατανάλωσης η κυβέρνηση τσακίζει την παραγωγική ραχοκοκαλιά της χώρας και ζητάνε για πρώτη φορά να επικεντρωθεί αυτή στα λεγόμενα διαρθρωτικά μέτρα που κάπως άπτονται του σαμποτάζ. Λέμε άπτονται γιατί ουσιαστικά και αποκλειστικά αφορούν το χτύπημα της γραφειοκρατίας που όπως είπαμε αποτελεί μια από τις πλευρές και όχι την κύρια ούτε ακόμα περισσότερο την αυτοδύναμη πηγή της παραγωγικής αποσύνθεσης της χώρας. Να γιατί ενώ η χώρα καταρρέει οι προβοκάτορες καταφέρνουν και δείχνουν στο λαό σαν υπεύθυνους κύρια τους δανειστές μονοπωλιστές που ποτέ στην ιστορία του σύγχρονου καπιταλισμού δεν υπήρξαν τόσο πιστωτικά γενναιόδωροι όσο απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό όχι επειδή έγιναν ξαφνικά καλόκαρδοι αλλά επειδή φοβούνται ότι μαζί με την Ελλάδα θα βυθιστεί η ΕΕ και μαζί με αυτήν η παγκόσμια οικονομία. Μικρή αύξηση εξαγωγών από σχεδόν μηδενική βάση με τέτοιο τσάκισμα Εισαγωγές μεροκάματου δεν είναι αύξηση Τώρα τελευταία η κυβέρνηση, ειδικά ο εκ των αρχισαμποταριστών αρμόδιος υ- πουργός Χρυσοχοίδης, τονίζουν ότι ανέβηκαν οι εξαγωγές. Αυτό το κάνουν για να θολώσουν τα νερά. Κρύβουν ότι ενώ η ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων στο εξωτερικό αυξήθηκε πελώρια τα δύο τελευταία χρόνια, η τσακισμένη από το σαμποτάρισμα των επενδύσεων ελληνική βιομηχανία όσο και να αυξήσει τις εξαγωγές της-πράγμα που έχει ήδη κάνει- δεν μπορεί να συγκρατήσει την σχετική μείωσή της σε σχέση με τις άλλες χώρες και έτσι να συμβάλλει κάπως ουσιαστικά στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και στην αύξηση της παραγόμενης αξίας στην οικονομία. Είναι πια πολύ μικρή η βιομηχανία στη χώρα μας και λόγω υλικού σαμποτάζ, δηλαδή σαμποτάζ του σταθερού κεφάλαιου, δεν είναι ανταγωνιστική ούτε και με την πελώρια πρακτική μείωση των μισθών. Ήδη το 2011 η βιομηχανία, παρά το ότι μειώνει τον συνολικό όγκο της παραγωγής της, έχει φτάσει στην ανώτερη εξαγωγική της επίδοση, στο 8% του ΑΕΠ, όταν όμως οι εξαγωγές της ΕΕ έχουν φτάσει στο 42% του ΑΕΠ της!!! Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις εξαγωγές τις εισαγωγές και το εμπορικό έλλειμμα της χώρας σε δις. Στους πίνακες που δίνουμε στο τέλος του κειμένου φαίνεται ότι οι εξαγωγές της χώρας μας είναι ένας μελανός λεκές στο χάρτη των εξαγωγών των χωρών της ΕΕ-27. Μόνο η επίσης από τη Ρωσία εξαρτημένη και σαμποταρισμένη Κύπρος, όπως και η χώρα μας, έχουν τέτοιο χαμηλό ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το ΑΕΠ όταν ό- πως είπαμε σήμερα έχουν αυτές εκτοξευτεί στο 42% του ΑΕΠ της ΕΕ-27. Η Πορτογαλική βιομηχανία σαν παράδειγμα είχε εξαγωγές το 2009 στο 21% του ΑΕΠ όπως και το 2010 ενώ η Ελλάδα κοντά στο 6% και 7%, γι αυτό και η Πορτογαλία μετά την Ιρλανδία βρίσκεται σε δρόμο εξόδου από την κρίση (αν δεν την βουλιάξει η Ελλάδα με τις πανευρωπαϊκές δίνες παγκόσμιου χρηματιστηριακού πανικού που προκαλεί η δικιά της διαρκώς και προβοκατόρικα επισειόμενη βύθιση). Από τους πίνακες βλέπουμε αύξηση των εξαγωγών της Πορτογαλίας το 2010 κατά 16% και το 2011 κατά 21% για τους δύο πρώτους μήνες, ποσοστό που το υιοθετούμε για όλο το έτος. Για να κάνουμε μια χοντρική εκτίμηση υποθέτουμε ότι η ελληνική βιομηχανία έχει τις εξαγωγικές επιδόóõíý åéá áðü ôç óåë. 4 óõíý åéá áðü ôç óåë. 4 Εξαγωγές Εξαγωγές % του ΑΕΠ Εμπορικό Έλειμμα ΑΕΠ ,966 17,440 7,2 43, ,087 14,393 6,1 33, ,721 16,248 7,06 31, Εξαγωγές σε δις ,35 Αύξηση των εξαγωγών 10/09 Αύξηση εξαγω γών σε δις Εξαγωγές σε δις ,30 16% 7,728 56, % 11,205 67,233

9 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 9 σεις της πορτογαλικής, που κανονικά θα έπρεπε να την ξεπερνά κατά πολύ. Με αυτές τις υποθέσεις φτιάξαμε τον παραπάτω πίνακα Η αύξηση της ελληνικής βιομηχανίας τους δύο πρώτους μήνες του 2011 φαίνεται α- πό τους πίνακες στο τέλος του κειμένου ότι είναι 39%. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι αυτό το ποσοστό θα κρατηθεί σταθερό όλο το 2001 τότε η αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το 2010 θα είναι 16,248 Χ 0,39= 6,336 δις. Δηλαδή οι εξαγωγές θα φτάναν το 2011 στα 22,584 δις, όταν τα 20 δις θεωρούνται από τον ΣΕΒ απόλυτη επιτυχία. Η σύγκριση του εξαιρετικά αισιόδοξου, έξω από την πραγματικότητα σεναρίου των 6,336 δις με τα 11,205 είναι αποκαλυπτική. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τους προδότες! Επί δεκαετίες ο Α. Παπανδρέου, Σημίτης, Καραμανλής ο ανιψιός και Γ. Παπανδρέου, προωθούσαν τάχα την μικρή επιχείρηση σε βάρος της μεγάλης δηλαδή υπέσκαπταν τα θεμέλια μια σύγχρονης ζωής και οικονομίας που βασίζεται στην μεγάλη μαζική παραγωγή και βιομηχανία. Στόχος των πρωθυπουργών του ψευτοκκε και του ΣΥΝ ήταν και είναι το τσάκισμα της χώρας και η υποταγή της στο ρώσικο ναζιστικό άξονα. Πίνακες του ΣΕΒΕ (στοιχεία Eurostat) Η βασική αιτία της χρεοκοπίας είναι το εμπορικό έλλειμμα, το βιομηχανικό παραγωγικό κενό. Με εξαγωγές στο 6 και 7% του ΑΕΠ, όταν στην ΕΕ έχουμε 44%, το ισοζύγιο πληρωμών συντρίβεται και αυτό συμβαίνει επί δεκαετίες. Η χώρα δανείζεται ασταμάτητα για να καταναλώνει βιομηχανικά προϊόντα, για να χρηματοδοτεί το ε- μπορικό έλλειμμα και να συντηρεί την κατανάλωση στο επίπεδο μιας σύγχρονης ζωής. Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο ΕΕ-27, ανά χώρα τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο (πηγή Eurostat επεξεργασία ΣΕΒΕ) Εξαγωγές 2011 Μεταβολή ε ξαγωγών 11/10 % Εισαγωγές 2011 Μεταβολή ει σαγωγών 11/10 % Γερμανία 162, ,3 24 Ολλανδία ,5 20 Γαλλία 66, ,5 23 Ιταλία ,2 25 Βέλγιο 55, ,8 24 Ην. Βασίλειο 54, ,1 22 Ισπανία 33, ,2 21 Σουηδία 21, ,9 31 Πολωνία 20, Αυστρία 19, ,4 25 Τσεχία 18, ,9 34 Ιρλανδία 14,4 6 8,4 21 Ουγγαρία 12, ,6 25 Δανία 12, ,9 18 Φιλανδία 8,8 30 8,9 25 Σλοβακία 8,5 29 8,4 27 Ρουμανία 6,9 42 7,5 25 Πορτογαλία 6,4 20 9,1 10 Σλοβενία 3,8 26 3,9 26 Βουλγαρία 3,1 59 3,2 36 Λιθουανία 2,9 51 3,3 53 ΕΛΛΑΔΑ 2,8 39 6,7-11 Λουξεμβούρ γο 2, Εσθονία 1,7 45 1,8 55 Λετονία 1,3 45 1,5 36 Μάλτα 0,4 49 0,5 36 Κύπρος 0, Πίνακας 2. Εξαγωγική επίδοση της ΕΕ-27 για το διάστημα Ιαν-Μάρτιος 2011 Πηγή: Eurostat/ Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ/ na: Non Available (ποσά σε δι ς ευρώ) Εξαγωγές Ι αν-μαρτ ΑΕΠ Ιαν-Μα ρτ 2011 Εξαγωγές/ ΑΕΠ 2010 % Εξαγωγές/ ΑΕΠ 2011 % Βέλγιο 87, ,3 95,9 Σλοβακία 13, ,3 79,9 Ουγγαρία 20, ,5 Τσεχία 28, ,2 76,2 Εσθονία 2,7 4 51,9 68,4 Σλοβενία 6,1 9 56,7 67,2 Λιθουανία 4,6 7 47,1 62,2 Βουλγαρία 4,8 9 35,4 50,8 Μάλτα 0,7 2 32,0 42,7 Λετονία ,9 42,5 Αυστρία 30, ,5 41,8 Γερμανία 260, ,9 40,5 Ρουμανία 11, ,8 34,7 Δανία 20, ,8 34,3 Πολωνία ,6 34,1 Φιλανδία ,3 29,4 Πορτογαλία 10, ,2 23,5 Ιταλία 90, ,9 23,1 Γαλλία 107, ,5 21,7 Ισπανία 52, ,2 19,5 Ην. Βασίλει ο 84, ,0 19,3 ΕΛΛΑΔΑ 4,5 56 5,8 8,1 Κύπρος 0,3 4 4,7 6,8 Σουηδία 34,6 na na na Μεταβολή εξαγ ωγών 10/09 (% ) Συνεισφορά σ τις εξαγωγές ΕΕ-2010 (%) Εξαγωγές % ΑΕΠ 2009 Εξαγωγές % ΑΕ Π2010 Βέλγιο 17 8, Ολλανδία 21 11, Σλοβακία 22 1, Ουγγαρία 21 1, Τσεχία 24 2, Σλοβενία 18 0, Ιρλανδία 6 2, Εσθονία 35 0, Λιθουανία 33 0, Βουλγαρία 33 0, Αυστρία 17 3, Λετονία 30 0, Λουξεμβούρ γο -2 0, Γερμανία 19 24, Σουηδία 27 3, Πολωνία 20 3, Δανία 9 1, Ρουμανία 28 1, Μάλτα 18 0, Φιλανδία 16 1, Ιταλία 16 8, Πορτογαλία 16 0, Γαλλία 13 10, Ην. Βασίλειο 21 7, Ισπανία 14 4, ΕΛΛΑΔΑ 8 0,4 6 7 Κύπρος 18 0,0 6 6 Ολλανδία 117,8 na 69,2 na Ιρλανδία 22,8 na 54,4 na Λουξεμβού ργο Μπορεί η Κίνα να αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και να αυξάνει το ΑΕΠ της, όμως η 30χρονη καταπίεση του κινεζικού λαού είναι τόσο σκληρή και το μίσος του απέναντι στους σοσιαλφασίστες δυνάστες του τόσο βαθύ, που αρκετά συχνά οδηγείται στην εξέγερση. Μόλις τώρα έκανε το γύρο του κόσμου η είδηση μίας από τις δεκάδες χιλιάδες εξεγέρσεις που κάθε χρόνο γίνονται στην κινεζική επαρχία. Συνέβη στην πόλη Ανσούν της επαρχίας Γκουιντσόου στη νότια Κίνα και ξεκίνησε όταν αξιωματούχοι του καθεστώτος ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έναν μικροπωλητή φρούτων με ειδικές ανάγκες. Το ίδιο απόγευμα χιλιάδες κόσμου βγήκαν στο δρόμο πετώντας πέτρες στους αστυνομικούς και ανατρέποντας κυβερνητικό όχημα. Στα επεισόδια τραυματίστηκαν 30 διαδηλωτές και 10 αστυνομικοί (Ελευθεροτυπία, 27/7). «Οι κινεζικές αρχές που έ- χουν εμμονή με τη σταθερότητα ανησυχούν με κάθε είδους διαδήλωση ή διαμαρτυρία. Το 2007 η Κίνα είχε περισσότερε από μαζικά επεισόδια έναντι το Έκτοτε δεν έχουν υπάρχει σχετικά επίσημα στοιχεία», γράφει η εφημερίδα, πράγμα το οποίο μαρτυρά πολλά για το κοινωνικό κλίμα που επικρατεί. Ανάλογα επεισόδια είχαν συμβεί τον περασμένο Ιούνη στην επαρχιακή πόλη Τσενγκτσένγκ, κοντά στην Καντόνα, όπου διαμένουν πολλοί πρόσφυγες οικονομικοί μετανάστες α- 3,9 na 35,6 na ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟ πό τη δυτική Κίνα όταν ασφαλίτες ξυλοκόπησαν μία έγκυο πλανόδια πωλήτρια. Οι αρχές «συμβούλεψαν» τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους τη νύχτα και να μη δημοσιεύσουν φωτογραφίες από τις ταραχές στο διαδίκτυο, ενώ οι μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις πήραν εντολή να επιβλέπουν και να παρακολουθούν τους εργαζομένους τους (El Pais, 15/6). «Οι κοινωνικές διαμαρτυρίες έχουν καταλήξει να γίνονται συχνά την τελευταία δεκαετία στην Κίνα, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει εξαιρετικά βίαιες. Τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των δύο τελευταίων δεκαετιών. Οι διαμαρτυρίες προκλήθηκαν από το θάνατο ενός τοπικού κληρικού, χτυπημένου από φορτηγό που μετέφερε κάρβουνο. Επιπλέον, εκατοντάδες μετανάστες επιτίθονται σε κυβερνητικά γραφεία ξεκινώντας από τον Ιούνιο στο Τσαοτσόου (Γκουανγκντούνγκ), για να ζητήσουν από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται να τους πληρώσει τους μισθούς που τους χρωστά. Ενώ χιλιάδες άτομα διαδηλώνουν βίαια στην πόλη Λιτσουάν (επαρχία Χουμπέι), αφότου ένας ευυπόληπτος τοπικός δημόσιος υπάλληλος πέθανε ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική επιτήρηση. Ο υπάλληλος συνελήφθη για δωροδοκία, αλλά η οικογένειά του πιστεύει ότι η αιτία είναι πως ο óõíý åéá óôç óåë. 15

10 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 10 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 Ïé ðåíôáêïììáôéêïß ãêáïõëüéôåñ ïñãéüæïõí Öïñïëïãßá óôïõò êáôáíáëùôýò ôçò ÄÅÇ õðýñ ôïõ áíáôïëéêïý êñáôéêïëéãüñ ç Ìõôéëçíáßïõ ÌÝ ñé ôþñá ç ÄÅÇ Üñéæå óôï Ìõôéëçíáßï ìåñéêýò äåêüäåò åêáô. åõñþ ôï ñüíï, áöïý ç Áëïõìßíéïí áãüñáæå áðü ôç ÄÅÇ ñåýìá ìå 40,7 åõñþ ôç MWh êáé ôçò ðïõëïýóå, áðü ôï çëåêôñéêü ôçò åñãïóôüóéï ðïõ åß å êáôáóêåõáóôåß õðïôßèåôáé ãéá íá êáëýðôåé ôéò áíüãêåò ôçò, ìå 75 åõñþ ôçí MWh! Ôï óêüíäáëï áõôü ôï Ý ïõìå êáôáããåßëåé óôç ÍÝá ÁíáôïëÞ*. Ðñéí áðü ìåñéêýò çìýñåò øçößóôçêå ôï íïìïó Ýäéï ôïõ ÕÐÅÊÁ ãéá ôç «Ëåéôïõñãßá Åíåñãåéáêþí Áãïñþí Çëåêôñéóìïý êáé Öõóéêïý Áåñßïõ, ãéá ñåõíá, ÐáñáãùãÞ êáé Äßêôõá ÌåôáöïñÜò ÕäñïãïíáíèñÜêùí êáé Üëëåò Ñõèìßóåéò» êáé óôï Üñèñï 197 ç ôéìþ ôçò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò áíü MWh ðïõ èá ðïõëüåé óôç ÄÅÇ ç Á- ëïõìßíá ôçò åí ëüãù êñáôéêïöáóéóôéêþò âäýëëáò áíýâçêå áðü ôá 75 óôá 130 åõñþ! Ï Óýíäåóìïò Öùôïâïëôáúêþí Åðé åéñþóåùí õðïëïãßæåé üôé ôï åñãïóôüóéï ôïõ Ìõôéëçíáßïõ ìå 334 ÌW èá áðïäßäåé Ýíá ðñïúüí ëçóôåßáò, ëýìå åìåßò, 175 åêáô. åõñþ ôï ñüíï. Áõôü ôï ðïóü ôï åðéâüëëïõí ïé ðñïäüôåò ôïõ ðåíôáêïììáôéêïý óõíôïíéóôéêïý ùò öüñï óå êüèå ëïãáñéáóìü ñåýìáôïò! Êáé ìüëéóôá ï öüñïò ìðáßíåé óôéò Áíáíåþóéìåò ÐçãÝò ÅíÝñãåéáò. Áí õðïèýóïõìå ôýóóåñá åêáô. íïéêïêõñéü, ôï êáèýíá èá ðñýðåé íá êáôáâüëëåé åôçóßùò óôçí áíáôïëéêþ âäýëëá ôï ðïóü ôùí 43,75 åõñþ!!! Ôï «Ìõôéëçíüóçìï» óôïõò ëïãáñéáóìïýò ôçò ÄÅÇ, üðùò ðïëý åýóôï á ôï áñáêôþñéóå óôï Üñèñï ôçò óôçí Åëåõèåñïôõðßá óôéò 31/7/2011 ç äçìïóéïãñüöïò Á- ñéóôýá ÌðïõãÜôóïõ, êáôáóêåõüóôçêå ùò åîþò: «Ç ïäçãßá ðïõ õéïèåôþèçêå ìå ôïí íüìï ëýåé üôé ï äéá åéñéóôþò ôïõ Åíåñãåéáêïý Öïñôßïõ ðñýðåé íá áðïññïöü êáôü ðñïôåñáéüôçôá ôï ñåýìá ðïõ äßíïõí ìïíüäåò ÓÇÈÕÁ, äçëáäþ ìïíüäåò óõìðáñáãùãþò õøçëþò áðüäïóçò, ìå êáýóéìï öõóéêü áýñéï Þ ðåôñýëáéï êáé íá áñèåß ï ðåñéïñéóìüò ðïõ Ýäéíå ðñïôåñáéüôçôá óå ìïíüäåò ìý ñé 35 MW. Êáé ç õðüèåóç ìý ñé åäþ åßíáé êáèáñþ. ¼ìùò óôéò ëïéðýò äéáôüîåéò þèçêå êáé ìáèçìáôéêüò ôýðïò âüóåé ôïõ ïðïßïõ ôï ñåýìá áðü ôéò ìåãüëåò ìïíüäåò ðïõ èá áðïññïöüôáé êáôü ðñïôåñáéüôçôá èá ðëçñþíåôáé ìå ôéìïëüãéï áéïëéêþò å- íýñãåéáò óõí ôç ñþôñá öõóéêïý áåñßïõ, äçëáäþ 130 åõñþ áíü MWh áíôß 55 åõñþ, ïñéáêþ ôéìþ ðïõ äßíåé ôï óýóôçìá óå ìïíüäåò áõôþò ôçò êáôçãïñßáò. Ðïéïé åßíáé üìùò ïé ðáñáãùãïß áõôïý ôïõ åßäïõò; Ï åîþò Ýíáò: ï üìéëïò Ìõôéëçíáßïõ ìå ôç ìïíüäá Áëïõìßíéïí, ôç ìüíç ìïíüäá óõìðáñáãùãþò õøçëþò áðüäïóçò ðïõ õðüñ åé óþìåñá óôç þñá, ìå åãêáôåóôçìýíç éó ý 334 MW, ç ïðïßá óþìåñá ðïõëüåé ôï ñåýìá ôçò óôá 55 åõñþ áíü MWh óõí 20 åõñþ cost recovery, ãéá ôéò áíüãêåò ôçò áãïñüæåé áðü ôç ÄÅÇ ìå 40,7 åõñþ áíü MWh êáé ôþñá èá ìðïñåß íá ðïõëüåé ìå 130 åõñþ áíü MWh üëç ôçò ôçí ðáñáãùãþ». Ç óõãêüëõøç ôçò ëçóôåßáò ôïõ ëáïý áðü ôï öáéïêüêêéíï êáèåóôþò Ôï íïìïó Ýäéï ãéá ôçí áðåëåõèýñùóç ôçò åíýñãåéáò øçößóôçêå åðß ôçò áñ Þò á- ðü ôç ÍÄ êáé ôï öáóéóôéêü ËÁÏÓ, ðïõ ðñïêëçôéêü õðïóôþñéæå óôç âïõëþ ôï Ìõôéëçíüóçìï ìå ôï åðé åßñçìá üôé ï üìéëïò ðñïóöýñåé åñãáóßá. Ç ÍÄ, ðïõ ìå ôïí á- íéøéü-êáñáìáíëþ áíáãíþñéóå ùò óõìðáñáãùãü ôçí Áëïõìßíéïí êáé åðïìýíùò ôçò Ýäùóå ôï äéêáßùìá ðþëçóçò åíýñãåéáò óôç ÄÅÇ, äçëáäþ ïñãüíùóå ôç ëçóôåßá ôçò ÄÅÇ, êáôáøþöéóå ôï Üñèñï 197 ãéá ôï Ìõôéëçíáßï. Ôï øåõôïêêå êáé ï ÓÕÍ ôï ß- äéï. ôóé ÍÄ, øåõôïêêå êáé ÓÕÍ åìöáíßæïíôáé ôü á áìýôï ïé óôï õðåñóêüíäáëï. Äåí åßíáé öõóéêü êáèüëïõ áìýôï ïé, áëëü óõíýíï ïé. ÁìÝôï ï äåí åßíáé Ýíá êüììá üôáí äåí êáôáããýëëåé óôï ëáü ôçí ïñãáíùìýíç ëþóôåõóþ ôïõ áðü ôï êñüôïò êáé ôçí êõâýñíçóç. ÁìÝôï ï äåí åßíáé Ý- íá êüììá ðïõ Ý åé óôç äéüèåóþ ôïõ üëá ôá ÌÌÅ ãéá íá êáôáããåßëåé ôï óêüíäáëï êáé ü é ìüíï äåí ôï êüíåé, áëëü åðéâüëëåé âßáéá êáé ôç óéùðþ óôá ÌÌÅ. AðëÜ åßíáé ôõðéêü áìýôï ï åðåéäþ ï áñéèìüò ôùí âïõëåõôþí ôïõ ÐÁÓÏÊ åðáñêåß ãéá íá øçöéóôåß ï íüìïò. ÁìÝôï ï èá Þôáí Ý- íá êüììá ôçò ÂïõëÞò áí, åêôüò áðü ôçí êáôáøþöéóç ôïõ íüìïõ, Üëáãå êáé ôïí êüóìï åíüíôéá ó áõôüí, üðùò ôïí áëüíå üëïé ôïõò üôáí ðñüêåéôáé íá åîïíôþóïõí Ýíáí ðïëéôéêü ôïõò áíôßðáëï åðéêáëïýìåíïé ìéêñïìåóáßá õðáñêôü Þ -áêüìá ðéï óõ íü- áíýðáñêôá óêüíäáëá. Ôé ëýåé ôï øåõôïêêå, ðïõ êáôáøþöéóå ôç äéüôáîç, ãéá ôï ãåãïíüò üôé ï Ìõôéëçíáßïò èá ðïõëüåé óôç ÄÅÇ ìå 130 åõñþ ôï ßäéï áêñéâþò åìðüñåõìá ðïõ èá áãïñüæåé áðü áõôþí ìå 40,7 åõñþ êáé ôç äéáöïñü èá ðñýðåé íá ôçí ðëçñþóåé ï êáôáíáëùôþò óáí öåïõäáñ éêü öüñï óôçí áíáôïëéêþ âäýëëá; ËÝåé üôé áõôüò åßíáé á- íôáãùíéóìüò ìåôáîý åðé åéñçìáôéþí! Óôï ôýëïò êáôáëþãåé üôé öôáßåé ï öüñïò ãéá ôéò áíáíåþóéìåò ðçãýò åíýñãåéáò, ðïõ ðñýðåé íá êáôáñãçèåß. ÆçôÜåé äçëáäþ óôçí ïõóßá ôçí êáôüñãçóç ôùí ÁÐÅ. ÃñÜöåé ï ÑéæïóðÜóôçò: «Ó åôéêü ôïðïèåôþèçêå ï åéóçãçôþò ôïõ ÊÊÅ óôï íïìïó Ýäéï Í. Êáñáèáíáóüðïõëïò: ÕðÜñ ïõí óçìåñéíü êáé ôåóéíü äçìïóéåýìáôá ðïõ áíáöýñïíôáé óôï Üñèñï 197 áðü ìéá áíåîüñôçôç á- äýóìåõôç áðïãåõìáôéíþ åöçìåñßäá, üðùò áõôïáðïêáëåßôáé. Ôï óõãêåêñéìýíï Üñèñï Ý åé íá êüíåé ìå ôï ðáé íßäé ôï ïðïßï ãßíåôáé áíüìåóá óå áíôáãùíéóôéêü óõìöýñïíôá, áíüìåóá óôïõò ðáñü ïõò-ðáñáãùãïýò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò áðü ôï öõóéêü áýñéï êáé óå áõôïýò ïé ïðïßïé åßíáé á- ðü ôá öùôïâïëôáúêü êáé ôéò áíåìïãåííþôñéåò. ïõìå ìéá óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí áéìáôçñþ ãéá ôï ðïéïò èá ðüñåé ôï ìåãáëýôåñï ðáêýôï. Ï êáèýíáò äéáëýãåé óôñáôüðåäï, åßôå åßíáé üìéëïò éäéùôéêüò, åßôå åßíáé äçìïóéïãñüöïò, åßôå åßíáé êüììáôá êáé êõâýñíçóç. Öáßíåôáé, ìå ôç óõãêåêñéìýíç äéüôáîç êáé ñýèìéóç, íá äßíåôáé Ýíá ðñïâüäéóìá óôïõò ðáñáãùãïýò öõóéêïý áåñßïõ. Ðïéï åßíáé ôï ðñüâëçìá á- ðü áõôþ ôç äéáðüëç ðïõ ãßíåôáé; Ôï ðñüâëçìá åßíáé üôé êáíåßò äåí åíäéáöýñåôáé, áêüìá êáé ôá äçìïóéåýìáôá, ãéá ôç ëáúêþ áíüãêç. Ôï ìïíáäéêü æþôçìá ðïõ ðñýðåé íá âüëïõìå åßíáé íá êáôáñãçèåß ôï ôýëïò ãéá ôéò Áíáíåþóéìåò ÐçãÝò ÅíÝñãåéáò êáé äåí ðñýðåé ï åëëçíéêüò ëáüò íá ðëçñþíåé áõôü ôï ôýëïò, áõôþ åßíáé ç ìþôñá ôïõ óêáíäüëïõ, áõôþ åßíáé ç äéáðüëç, åí ðïëλοίς». Ï ÓÕÍ. ìå ðëþñç óõíåßäçóç ôïõ ðñá ôüñéêïõ ñüëïõ ôïõ, üðùò êáé ôï øåõôïêêå, ñåþíåé óôï éäéùôéêü áíåîüñôçôï êåöüëáéï, ðïõ åßíáé ìüëéóôá ó åôéêü åëåýèåñï áðü ôï áíáôïëéêü áðïéêéïêñáôïýìåíï êñüôïò, ôï óêüíäáëï ôïõ äéêïý ôïõò êñáôéêïëéãüñ ç Ìõôéëçíáßïõ! ¼ôáí âýâáéá øçöéæüôáí ôï íïìïó Ýäéï, áëëü êáé óôá äçìïóéåýìáôá ôçò ÁõãÞò, ìå áíáöïñýò óôïõò ËáöáæÜíçäåò êáé óôç Äéþôç, äåí Ýãéíå êáìéü áíáöïñü áðü êáíýíá êüììá ãéá ôï ãåãïíüò ôçò áðüöáóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ðïõ Ýêñéíå üôé ï Ìõôéëçíáßïò ðñýðåé íá êáôáâüëëåé 17,5 åêáô. åõñþ áðü ôá ðñïíïìéáêü ôéìïëüãéá ðïõ áðïëüìâáíå! ÁðåëåõèÝñùóç ôçò åíýñãåéáò óçìáßíåé ãéá ôï êáèåóôþò îåðïýëçìá ôçò þñáò óôçí Gasprom, ëçóôåßá ôïõ êáôáíáëùôþ åíýñãåéáò áðü ôéò áíáôïëéêýò êñáôéêïëéãáñ éêýò âäýëëåò êáé ôóüêéóìá ôïõ ôïìýá ôçò åíýñãåéáò ùò âáóéêïý ðáñüãïíôá á- íüðôõîçò ôçò ðáñáãùãþò. * Óôï Üñèñï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò (20/10/ 2008) «Ç íýá ìåãüëç ìü ç ôçò ÇëåêôñéêÞò» êáé óôçí ðáñüãñáöï «Ôï ìýãá óêüíäáëï Ìõôéëçíáßïõ» ðåñéãñüöáìå ôç ëçóôåßá ôçò ÄÅÇ ðïõ óþìåñá åìöáíßæåôáé õðü ìïñöþ Üìåóçò öïñïëïãßáò óôïí êáôáíáëùôþ. ¼ðùò åßíáé ãíùóôü, ï Ìõôéëçíáßïò Ý åé áðïêôþóåé ôçí åôáéñåßá Áëïõìßíéïí ôçò ÅëëÜäïò (ÁôÅ). Ç ðñþçí ãáëëéêþ åôáéñåßá åß å óõíüøåé ìå ôç ÄÅÇ ôï 1960 ìéá áðïéêéáêþ óýìâáóç, âüóåé ôçò ï- ðïßáò åß å åéäéêþ (ðïëý áìçëþ) ôéìþ ñýùóçò ôçò ÌWh (ìåãáâáôþñáò) åîáéôßáò ôïõ ãåãïíüôïò üôé Ý åé ìåãüëç êáôáíüëùóç çëåêôñéêþò åíýñãåéáò (ç ðáñáãùãþ áëïõìéíßïõ áðáéôåß ôåñüóôéåò ðïóüôçôåò ñåýìáôïò). Ç ôéìþ áõôþ ðþëçóçò ôçò ÌWh áðü ôç ÄÅÇ áíáðñïóáñìüóôçêå ôï 1975 ãéá åìðïñéêïýò ëüãïõò ãéá üëåò ôéò âéïìç áíßåò (ðïõ Ý ïõí åéäéêü êáèåóôþò ôéìïëüãçóçò ôçò ÌWh) êáé ðïõ åßíáé ãíùóôü óþìåñá ùò ôéìïëüãéï Á-150. Ìå âüóç áõôü ôï ôéìïëüãéï «ïé âéïìç áíßåò ðëçñþíïõí 55 åõñþ/ìwh» (áíáêïßíùóç áðü ôï Ãñáöåßï Ôýðïõ ôçò ÄÅÇ, ÁèÞíá 5 Ìáñôßïõ 2008). ¼ìùò ôá ôåëåõôáßá ñüíéá ï Ìõôéëçíáßïò ðýôõ å áêüìç ðåñéóóüôåñá áðü ôçí ôåëåõôáßá äéïßêçóç ôçò ÄÅÇ, ðñïöáíþò êáè õðüäåéîç ôçò êõâýñíçóçò: «Ç ìýóç ôéìþ ðïõ ðëþñùóå ç Áëïõìßíéïí áðü ôïí ÉáíïõÜñéï 2007 Ýùò êáé ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2007 Þôáí 47,7 åõñþ/mwh ($ ÇÐÁ 64,4/MWH), åíþ ìå ôï ôéìïëüãéï Á-150 èá ðëþñùíå 48,2/MWH. ¼ìùò, óôç óõíý åéá áðü ôïí ÓåðôÝìâñéï 2007 ìý ñé êáé ôï ÍïÝìâñéï 2007, ç Á- ëïõìßíéïí ðëþñùóå 40,1/MWH ($ ÇÐÁ 58,5/MWH), åíþ ìå ôï Á-150 èá ðëþñùíå 50,6/MWH. Ãéá ôïõò ìþíåò ÄåêÝìâñéï 2007 êáé ÉáíïõÜñéï 2008 ðëþñùóå 37,5/ MWH ($ ÇÐÁ 55,5/MWH), åíþ ìå ôï Á- 150 θα πλήρωνε 54,5/MWH» (óôç ßäéá á- íáêïßíùóç). Ìå ôçí áðåëåõèýñùóç ôçò áãïñüò ÇÅ ï Ìõôéëçíáßïò ðýôõ å íá ôïõ äïèåß Üäåéá êáôáóêåõþò êáé ëåéôïõñãßáò åñãïóôáóßïõ ðáñáãùãþò ÇÅ óå åãêáôáóôüóåéò ôçò ÁôÅ ìå ôçí áéôéïëïãßá ôçò ñþóçò ôçò ãéá ôéò áíüãêåò ôçò ÁôÅ. ÌÜëéóôá åðéäïôþèçêå ãéá ôï óêïðü áõôü ìå 36 åêáô. åõñþ. ¼ìùò ôï ÖëåâÜñç ôïõ 2008 ç êõâýñíçóç ÊáñáìáíëÞ ìýóù ôçò êñáôéêþò ÑÁÅ (ÑõèìéóôéêÞ Áñ Þ ÅíÝñãåéáò) áëëüæåé ôçí Üäåéá ôçò ÁôÅ áðü «Ðáñáãùãü Óõìðáñáãùãü» óå «Óõìðáñáãùãü». Ôé óçìáßíåé áõôü; Ï Ìõôéëçíáßïò åß å æçôþóåé êáé ôïõ åß å åãêñéèåß áðü ôç ÑÁÅ ç Üäåéá ãéá êáôáóêåõþ åíüò åñãïóôáóßïõ ðáñáãùãþò ÇÅ éó ýïò 334 ÌW ìå êáýóéìï öõóéêü áýñéï ãéá ôéò áíüãêåò ôïõ åñãïóôáóßïõ ÁôÅ óå ÇÅ. Áõôü óþìáéíå ï áñ éêüò áñáêôçñéóìüò ôçò Üäåéáò «Ðáñáãùãüò-Óõìðáñáãùãüò». Ç ìåôáôñïðþ ôçò Üäåéáò óå «Óõìðáñáãùãü» óçìáßíåé üôé ï Ìõôéëçíáßïò ìðïñåß íá ðïõëü ôçí ÇÅ ðïõ ðáñüãåé óôç ÄÅÇ. Óå ðïéá ôéìþ; Ìá óôçí ÏÔÓ öõóéêü! Öñüíôéóå ç ðïëéôéêþ åîïõóßá ãé áõôü. Ðþò; ÌÝóá óôç ìåôáôñïðþ ôçò Üäåéáò õ- ðüñ ïõí äéáôüîåéò «ìå ôéò ïðïßåò åðéâüëëïíôáé õðï ñåþóåéò ðñïìçèåõôþ ôåëåõôáßïõ êáôáöõãßïõ (supplier of last resort) óôç ÄÅÇ» (áðü ôçí áíáêïßíùóç ôïõ Ãñáöåßïõ Ôýðïõ ôçò ÄÅÇ Á.Å. óôéò ). ÄçëáäÞ, üôáí ç ÁôÅ Ý åé ðñüâëçìá óôçí ðñïìþèåéá ÇÅ ìðïñåß íá ðñïóöåýãåé óôç ÄÅÇ ãéá íá ðáßñíåé áðü áõôþí ñåýìá. Ìá õðïôßèåôáé üôé ç ìïíüäá ðïõ Ýöôéáîå Þôáí ãéá íá êáëýøåé ôéò áíüãêåò ôçò. Ìå áõôþ ôç äéüôáîç ìðïñåß íá éó õñßæåôáé üôé ïé áíüãêåò ôçò äå öôüíïõí êáé íá áãïñüæåé áðü ôç ÄÅÇ ÇÅ êáé óôç óõíý åéá íá ôçí ðïõëü ðüëé! ÄçëáäÞ ï Ìõôéëçíáßïò ðýôõ å ìýóù ôçò ðïëéôéêþò åîïõóßáò ôçí «ðþëçóç óôç ÄÅ- Ç ôïõ ñåýìáôïò ðïõ èá ðáñüãåé ç ìïíüäá ôçò ÁôÅ óå ðåñßðïõ 75 åõñþ/mwç, åíþ ðáñüëëçëá áõôþ èá áãïñüæåé áðü ôç ÄÅÇ ôï çëåêôñéêü ñåýìá ðïõ ñåéüæåôáé óå ðåñßðïõ 38 åõñþ/mwç» (áíáêïßíùóç ôïõ Ãñáöåßïõ Ôýðïõ ôçò ÄÅÇ Á.Å. óôéò ). Áõôü ðñáêôéêü óçìáßíåé åðßóçò üôé ï Ìõôéëçíáßïò èá êåñäßæåé áðü 50 Ýùò 80 å- êáôïììýñéá åõñþ ôï ñüíï. Ç äéáêýìáíóç áõôþ åßíáé ìå âüóç ðïéï ôéìïëüãéï (ðïéá óýìâáóç) ðëçñþíåé ç ÁôÅ. Ðëçñþíåé ìå ôçí ðñïíïìéáêþ óýìâáóç (üðùò ìý ñé ðñüóöáôá), Üíåé 80 åêáô. åõñþ ç ÄÅÇ. Ðëçñþíåé ìå ôï Á-150, üðùò åäþ êáé äýï ìþíåò (ôé ðåñßåñãï ðïõ áõôþ ç ðñïóùñéíþ áëëáãþ Ý- ãéíå ôþñá -ãéá íá åõíïçèåß ìþðùò ç äïõëåéü;), Üíåé 50 åêáô. åõñþ. ËÝíå ðñïóùñéíþ åðéâüñõíóç ãéáôß ç ôåëéêþ äßêç ìå ôé óýìâáóç èá ðëçñþíåé ç ÁôÅ èá êñéèåß ôïí Éïýíéï ôïõ 2009» (áíáêïßíùóç ôçò ÃÅÍÏÐ/ ÄÅÇ-ÊÇÅ óôéò ).

11 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 11 «Áãþíáò» åíüíôéá óôï Íüìï ãéá ôá ÁÅÉ: To öáéïêüêêéíï êáèåóôþò äõíáìþíåé ôçí åéêüíá Ôçí ôåëåõôáßá öïñü ðïõ ïé ðïëéôéêïß óõ åôéóìïß èá åðýôñåðáí óå Ýíáí êüðùò äçìïêñáôéêü íüìï ðëáßóéï íá å- öáñìïóôåß óå êüðïéï óçìáíôéêü âáèìü, äçëáäþ óôçí äñáìáôéêþ ðñïóðüèåéá ðïõ Ýêáíå ç ÃéáííÜêïõ íá ôïí ðåñüóåé áíôéôü èçêå êáé ç Äéáìáíôïðïýëïõ ðïõ óõíý éóå ôçí óé áìåñþ ðáëéïêïììáôéêþ ðáñüäïóç ïé äåéëïß åêóõã ñíéóôåò ôçò êüèå êõâýñíçóçò íá óêïôþíïõí ôéò åêóõãñïíéóôéêýò ðñïóðüèåéåò êáé ôïõò ßäéïõò ôïõò åêóõã ñïíéóôýò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðñïêåéìýíïõ íá ðüñïõí ôçí åîïõóßá. Ç åêðáßäåõóç óå ïðïéáäþðïôå âáèìßäá äåí ìðïñåß íá áðáëëáãåß áðü ôçí åîïõóßá ôïõ öáéïêüêêéíïõ ìåôþðïõ, ðïõ ëåéôïõñãåß ùò åóùôåñéêüò êáôï éêüò óôñáôüò, ìå íïìïèåôþìáôá ìéáò êõâýñíçóçò ôçò ïðïßáò ï ðñùèõðïõñãüò êáèþò êáé ç çãåóßá üëçò ôçò áíôéðïëßôåõóçò åßíáé ç ðñáãìáôéêþ ðïëéôéêþ ç- ãåóßá áõôïý ôïõ óáìðïôáñéóôéêïý ìåôþðïõ. Ç åêðáßäåõóç üëùí ôùí âáèìßäùí äåí ìðïñåß íá áðáëëáãåß áðü ôçí åîïõóßá ôïõ óïóéáëöáóéóìïý ðáñü ìüíï ìå ôçí áíáôñïðþ áõôþò ôçò åîïõóßáò êáé åîùôåñéêü áðü Ýíáí ðáëëáßêï äçìïêñáôéêü áãþíá åíüíôéá óôï óïóéáëöóéóìü êáé åóùôåñéêü áðü ôïí äçìïêñáôéêü ðüëï ôçò åêðáßäåõóçò. Ï ôåëåõôáßïò ðñýðåé íá óõãêñïôçèåß óå óýãêñïõóç ìå ôïõò êáôåäáöéóôýò ôçò åêðáßäåõóçò ðïõ åßíáé óþìåñá ìéá êáßñéá äýíáìç ôçò ðáñáãùãþò ðïõ êáôáóôñýöåôáé ìå óýóôçìá áðü ôçí ñþóéêç å- îùôåñéêþ ðïëéôéêþ êáé áðü ôïõò ãêáïõëüéôåñ ôçò ôùí ðýíôå êïéíïâïõëåõôéêþí êïììáôéêþí çãåóéþí êáé ôçò ÄçìïêñáôéêÞò ÁñéóôåñÜò. Ï íüìïò áíôáíáêëü ðüíôùò ôéò êñõììýíåò êáé öáíåñýò ôáîéêýò áíôéèýóåéò ìýóá óôçí êïéíùíßá êáé óôá ÁÅÉ êáé ãé áõôü ôï ôé èá åöáñìïóôåß áðü áõôüí êáé ôé ü é åßíáé æþôçìá óõó åôéóìïý ôùí äõíüìåùí áíüìåóá áðü ôç ìéá óôï öáéïêüêêéíï ìýôùðï åîïõóßáò êáé áðü ôçí Üëëç ôùí áíïñãüíùôùí Ýíôéìùí ðáíåðéóôçìéáêþí êáé öïéôçôþí ðïõ óõíåéäçôïðïéïýí áðü ôçí æùíôáíþ ðåßñá ôïõò ôá áßôéá ôçò äéüëõóçò ôçò áíþôáôçò åêðáßäåõóçò üëï êáé ðåñéóóüôåñï. Áõôü óçìáßíåé üôé Ýôóé êé áëëéþò, ôïõ «åðáíáóôáôçìýíïõ ëáïý» ãéá íá ôñïìïêñáôþóåé îáíü ôçí ÅÅ Ïíüìïò ðëáßóéï áíôéìåôùðßóôçêå áðü ôïõò äçìïêñáôéêïýò ðáíå ðéóôçìéáêïýò êáé ãåíéêü áðü ôïõò äçìïêñáôéêïýò ùò íüìïò ìéáò áöåñýããõáò êõâýñíçóçò ðïõ äåí åííïåß äçëáäþ üôé íïìïèåôåß. Ãé áõôü êáé áõôþ ôçí öïñü äåí õðþñîå ïõóéáóôéêü äçìüóéá óõæþôçóç óôïí ôýðï êáé óôá ÌÌÅ, üðùò Ýãéíå ìå ôï íüìï ôçò ÃéáííÜêïõ ôüôå ðïõ ï áêüìá ï ÊáñáìáíëÞò ðåñíïýóå ãéá ìåôáññõèìéóôþò. Ôï üôé ï íüìïò ìéëüåé óôá ëüãéá ãéá óçìáíôéêýò ìåôáññõèìßóåéò åßíáé ãåãïíüò. Ç áöáßñåóç êáé ìüíï ôçò åîïõóßáò ôùí öáéïêêüêéíùí ÐÏÓÄÅÐéôþí êáé ôùí åêðñïóþðùí ôïõ íåï-áêñïäåîéïý öïéôçôéêïý êéíþìáôïò áðü ôï 15ìåëÝò óõìâïýëéï åßíáé ç ìåãáëýôåñç äçìïêñáôéêþ ðñüïäïò óå åðßðåäï íïìïèåóßáò. ÁëëÜ ìéá ôýôïéá íïìïèåóßá óþìåñá åßíáé âáóéêü ëüãéá. äçëáäþ üðïéá êáé íá Þôáí ç ðñüèåóç ôïõ ÐáðáíäñÝïõ üôáí Ýöåñåíå ãéá øþöéóç áõôïý ôïõ íüìïõ ç ìü ç ãéá ôçí åöáñìïãþ ôùí øçöéóìýíùí ðñïïäåõôéêþí ìåôáññõèìßóåùí ôïõ èá ðñýðåé íá äßíåôáé áóôáìüôçôá. ÁõôÞ åßíáé êáé ìéá ðëåõñü ôïõ áãþíá ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ äçìïêñáôéêïý ìåôþðïõ óôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç. Ï íýïò íüìïò ðëáßóéï äçìéïõñãåß ìéá åõñùðáúêþ äõôéêþ ìüóôñá ôçò åêðáßäåõóçò ãéá íá åîáðáôü ôïõò ðñüèõìïõò íá åîáðáôçèïýí åõñùðáßïõò åîáéôßáò ôùí óôåíþí ïéêïíïìéêþí ôïõò ó Ýóåùí ìå ôá ìïíïðþëéá ôçò Ñùóßáò êáé ôçò Êßíáò ðïõ Ý ïõí óöé ôáãêáëéüóåé êáé ðíßãïõí ôç þñá ìáò. Ï «ïéêïíïìïëüãïò» ÓáìáñÜò, ðïõ áöþíåé íá õ- ðïíïçèåß üôé èá îåðëçñþóåé ôü á ôïõò äáíåéóôýò áñêåß íá ôïõ äáíåßóïõí áêüìá ðåñéóóüôåñá, øçößæïíôáò ôï íüìï å- ðé åéñåß íá åîáãíéóôåß ìåôáìöéåæüìåíïò óå åõñùðáßï åêóõã ñïíéóôþ. Ôï ßäéï êáé ôï ñùóüäïõëï öáóéóôéêü ËÁÏÓ ðïõ èýëåé íá åîáóöáëßóåé ôçí áíï Þ ôçò Å- Å ãéá ôç óõììåôï Þ ôïõ óå ìéá ïéêïõìåíéêþ ôü á öéëïäõôéêþ êõâýñíçóç. Ôï íüìï ðëáßóéï ôïí ñçóéìïðïéåß ðüíôùò áðü ôáêôéêþ Üðïøç ôï êáèåóôþò ãéá ôçí áíôéåõñùðáúêþ ðñïâïêüôóéá ðïõ âñßóêåôáé óå åîýëéîç.óôï ó åôéêü Üñèñï ìáò ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò ôïõ Éïõíßïõ ãñüöáìå: «Ï íüìïò ðëáßóéï ôïõ óïóéáëöáóéóìïý: ç áíôéìåôáññýèìéóç ìåôáìöéåóìýíç óå ìåôáññýèìéóç» ëýãáìå: «Ôï åñþôçìá åßíáé ôï åîþò: Ãéáôß áðü ôç ìéá ï ÐáðáíäñÝïõ âüæåé ôï 15ìåëÝò óôï íïìïó Ýäéï êáé áðü ôçí Üëëç ãéáôß Þ ßäéá ç õðïõñãüò ôï èýôåé óå åõèåßá áìöéóâþôçóç ìéëþíôáò ìå ôïõò ðñõôüíåéò; Ç ìßá ðéèáíþ åîþãçóç åßíáé üôé ôï Óõìâïýëéï ìðþêå óáí ìéá êüëõøç óôçí ÅÅ üôé ôü á ðïëý èá ôï Þèåëå ç «öéëïåõñùðáúêþ» åëëçíéêþ êõâýñíçóç áëëü ôåëéêü äåí ìðüñåóå íá ôï ðåñüóåé. Ç Üëëç ðéèáíþ åîþãçóç ðïõ Üëëùóôå äåí áíáéñåß ôçí ðñïçãïýìåíç åßíáé üôé ãßíåôáé ãéá íá äþóåé óôïõò ñùóüäïõëïõò ôç äõíáôüôçôá íá óõíåéóöýñïõí óå ìéá êáëþ áíôéåõñùðáúêþ ðñïâïêüôóéá ôï ÓåðôÝìâñç. ÓõãêåêñéìÝíá ôï ÓåðôÝìâñç ôï ñùóüäïõëï êáèåóôþò èá äþóåé ôç ìåãüëç ôïõ ðáãêüóìéá ìü- ç þóôå íá öýñåé ôçí ÅÅ óôçí áðüëõôç áäõíáìßá íá äéá åéñéóôåß ôï åëëçíéêü ñýïò êáé íá õðï ñåùèåß ôåëéêü íá åêäþóåé åõñùïìüëïãá äçëáäþ íá äáíåéóôåß êáé íá åîáñôçèåß áðü ôçí Êßíá êáé ôç Ñùóßá. Äåí åßíáé ôõ áßï ðïõ ïé ðñõôüíåéò êáé ï ÓáìáñÜò, ç ÄçìïêñáôéêÞ ÁñéóôåñÜ êáé êüèå «ëïãéêþ» öùíþ «Ýðåéóáí» ôïí ðñïâïêüôïñá ÐáðáíäñÝïõ, ãéá íá õðüñ åé ôü á ñüíïò ãéá ôçí ìåëýôç ôïõ ðïëõóõæçôçìýíïõ íïìïó åäßïõ, íá ìåôáèýóåé ôçí øçöïöïñßá ôïõ óôï ôýëïò Áõãïýóôïõ áñ Ýò Óåðôåìâñßïõ, áðü ôéò 20 Áõãïýóôïõ ðïõ åß å áñ éêü ðñïãñáììáôéóôåß, ôüôå äçëáäþ ðïõ ôá ôüãìáôá åöüäïõ åßíáé óå äéáêïðýò! Áíôßèåôá óôéò áñ Ýò Óåðôåìâñßïõ ôá ôüãìáôá ìáæß ìå ôïõò óðáóéìáôßåò áíáñ ïöáóßóôåò èá Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá íá êüøïõí ôá ðáíåðéóôþìéá êáé ôçí ÁèÞíá êáé íá óôåßëïõí Üëëç ìéá åéêüíá ôïõ «åðáíáóôáôçìýíïõ ëáïý» óôïõò áìþ áíïõò êáé ôñïìïêñáôçìýíïõò åõñùðáßïõò çãýôåò. ôóé ðñáãìáôéêü åîåëßóóïíôáé ôá ðñüãìáôá. Ç óôüóç ôïõ ÂåíéæÝëïõ íá áðï ùñþóåé áðü ôç óõæþôçóç ìå ôçí ôñüéêá óôçí ÁèÞíá ìåôü áðü óõíåííüçóç ìå ôïí ÐáðáíäñÝïõ, óçìáôïäïôåß êáé ôéò äéáèýóåéò ôïõ êáèåóôþôïò ðïõ Ý åé îåêéíþóåé Þäç ôçí «åðáíáóôáôéêþ» âßá «ôïõ ëáïý». Ôï êáèåóôþò äåí ìðïñïýóå íá ðåñéìýíåé ôçí êßíçóç ôïõ á- êñïäåîéïý öïéôçôéêïý êéíþìáôïò êáé Ý- äùóå ôï óýíèçìá ôùí êáôáëþøåùí á- ðü ôïõò ðñõôüíåéò, ìå ôçí áíáâïëþ ôùí åîåôüóåùí, êáé áðü ôá «ðáíåðéóôçìéáêü üñãáíá». Ï ðñïâïêüôïñáò ÓáìáñÜò, ðáñü ôï üôé øþöéóå ôçí áðïìüêñõíóç ôùí öïéôçôþí áðü ôá üñãáíá ôùí á- íþôáôùí éäñõìüôùí, äçëþíåé áêüìá ðñï èýò üôé üôáí èá ðüñåé ôçí êõâýñíçóç èá áðïêáôáóôþóåé ôç óõììåôï Þ ôïõò. ôóé áíïßãåé ôï äñüìï óôçí íåïëáßá ôïõ êüììáôïò, ôçí ÏÍÍÅÄ, íá óõììåôý åé óå üëåò ôéò êáôáëþøåéò. Ç ÐÁÓÐ ðïõ êáèïäçãåßôáé áðü ôï ÐÁ- ÓÏÊ óõììåôý åé óõíïëéêü åðßóçò óôéò êáôáëþøåéò åíüíôéá óôï íüìï «ôçò ÅÅ ôçò ôñüéêá êáé ôùí ðñïäïôþí», üðùò ôïí ðåñéãñüöåé ôï øåõôïêêå êáé ï ÓÕÍ. ÅêáôïíôÜäåò ó ïëýò âñßóêïíôáé õðü êáôüëçøç ðáñáðëçñïöïñïýí áñ- éêü ôá ìýóá åíçìýñùóçò, ãéá íá äçìéïõñãþóïõí ôï êáôüëëçëï êëßìá êáé áñãüôåñá ìéëïýí ãéá åêáôü ó ïëýò õðü êáôüëçøç. ÌÝ ñé ôþñá ôï êßíçìá «ðáéäåßáò» ôçò ÐÏÓÄÅÐ, ÏËÌÅ, ÄÏÅ êáé ôïõ íåï-áêñïäåîéïý öïéôçôéêïý êéíþìáôïò äåí Ý åé åêäçëþóåé êüðïéá éäéáßôåñç äõíáìéêþ. ºóá- ßóá ïé õðïóôçñéêôýò ôïõ íüìïõ áíüìåóá óôïõò êáèçãçôýò ðáíåðéóôçìßïõ åßíáé ðüñá ðïëëïß. Ï ÓÕÍ ðñïóðáèåß íá áíáóôþóåé ôï üëï êáé ðéï áíáîéüðéóôï êßíçìá ôùí áãáíáêôéóìýíùí êáé íá ôï ñßîåé óå á- êüìá ìåãáëýôåñç âßá. Ï áíáñ ïöáóéóìüò ó áõôþ ôçí óõãêñüôçóç ôïõ ìåôþðïõ âßáò ðñïóöýñåôáé ãéá íá îåêéíþóåé ôçí èåáìáôéêþ âßá ôïõ êáé ôá ÌÌÅ ðñïåôïéìüæïíôáé íá ôçí ðñïâüëëïõí öõóéêü ìå ôï êáôüëëçëï ôçëåïðôéêü ìïíôüæ êáé ôï êáôüëëçëï åèíéêü áíôééìðåñéáëéóôéêü ó üëéï. Ç ðáñüäïóç ôùí åéóáãùãéêþí åîåôüóåùí óôç öáéïêüêêéíç ÐÏÓÄÅÐ áíáâüëëåôáé O íýïò íüìïò ðëáßóéï äåí äßíåé ôåëéêü ôéò åéóáãùãéêýò åîåôüóåéò óôç öáéïêüêêéíç ÐÏÓÄÅÐ, üðùò ðñüâëåðå áñ éêü ôï íïìïó Ýäéï. Óýìöùíá ìå ôï ôåëéêüó Ýäéï íüìïõ ï öïéôçôþò èá Ýìðáéíå ìå ôï ãíùóôü óýóôçìá åîåôüóåùí óå ìéá óõãêåêñéìýíç ó ïëþ êáé ìåôü ôï ðñþôï Ýôïò óðïõäþí èá Ýäéíå åîåôüóåéò ìýóá óôç ó ïëþ ãéá íá ìðåé óôï óõãêåêñéìýíï ôìþìá ðïõ åðéèõìïýóå. ÄçëáäÞ èá Ý- ìðáéíå ìå êáíïíéêýò åîåôüóåéò óôç ÖõóéêïìáèçìáôéêÞ ó ïëþ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò ÁèÞíáò ãéá íá êüíåé ôçí ðñþôç ñïíéü ôïõ óðïõäþí êáé ìåôü ôçí ðñþôç ñïíéü èá Ýäéíå åîåôüóåéò åíôüò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ãéá íá ìðåé óôï öõóéêü ôìþìá Þ óôï ìáèçìáôéêü ôìþìá, äçëáäþ èá Ýäéíå åîåôüóåéò õðü ôçí êõñéáñ ßá ôïõ êáèåóôþôïò ôçò ÐOÓÄÅÐ! Ç åéóáãùãþ åðïìýíùò ôïõ óõóôþìáôïò ôçò áðüëõôçò äéáöèïñüò óôá ðáíåðéóôþìéá ôïõ áðüëõôïõ åëýã ïõ êáé ôçò ïëïêëçñùôéêþò äéüëõóþò ôùí áðü ôï êáèåóôþò áíáâüëëåôáé. Ôï óôü ï ôïõ áõôü ï óïóéáëöáóéóìüò êáé ïé êõâåñíþóåéò ôïõ, ôï íá óðïõäüæïõí ðéï åýêïëá ôá ðáéäéü ôùí öáéïêüêêéíùí, äåí ôïí åãêáôáëåßðïõí. Áõôü ôï äþëùóå ï ÐáðáíäñÝïõ ï ïðïßïò õðïãñüììéóå áõôþ ôçí «Ýëëåéøç» ôïõ íüìïõ ìåôü ôçí øþöéóþ ôïõ: «ÐáñáìÝíåé åðßóçò æçôïýìåíï ôï ìåãüëï èýìá ôùí åéóáãùãéêþí åîåôüóåùí üðùò êáé ôïõ ðñïóäéïñéóìïý ôùí áñéèìþí ôùí öïéôçôþí. ¼ðïõ ðñýðåé íá öýãïõìå áðü ôï numerus clausus. Íá öýãïõìå áðü ôçí Ýííïéá ôçò åéóáãùãþò ìå ðñïêáèïñéóìýíï åðüããåëìá. Íá äþóïõìå åõåëéîßá êáé åëåõèåñßá óôéò åðéëïãýò ôïõ öïéôçôþ. ÊÜôé ðïõ èá óðüóåé ôï êüóôïò ôçò öñïíôéóôçñéáêþò ðñïåôïéìáóßáò ðïõ óþìåñá Ý åé õðïíïìåýóåé êüèå Ýííïéá äùñåüí ðáéäåßáò» Ï ðñýôáíçò åêðñüóùðïò ôïõ öáéïêüêêéíïõ êéíþìáôïò ôçò åêðáßäåõóçò Óå üôé áöïñü ôï èåôéêü ìýôñï ôçò á- öáßñåóçò ôçò äéïßêçóçò ôïõ ðáíåðéóôç- óõíý åéá óôç óåë. 12

12 Óåëßäá 12 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ¼ôáí èá êáôáããåßëïõí ôïõò ãåñìáíïýò óáí íáæéóôýò ïé ìüíïé åðåíäõôýò ðïõ èá áðïìåßíïõí èá åßíáé ïé ñùóïêéíýæïé ðñáãìáôéêïß íáæéóôýò ÐéáóìÝíïé óôçí êáôáóôñïöéêþ ðáãßäá ôçò óõìöùíßáò ÅÅ êáé ÅëëÜäáò, ôçò 21çò ôïõ Éïýëç, ïé åõñùðáßïé æçôïýí åðåíäýóåéò êáé ïéêïíïìéêþ ìåãýèõíóç áðü ôçí ÅëëÜäá ôùí óáìðïôáñéóôþí êáé ìüëéóôá õðüó ïíôáé êáé êüèå âïþèåéá. Ïé ðñïâïêüôïñåò áñïýìåíïé ìå ôçí áöýëåéá ôùí åõñùðáßùí, íá ôïõò áíáãíùñßæïõí ùò áíáðôõîéáêïýò êáé íá åßíáé ìüëéóôá Ýôïéìïé íá ôïõò äþóïõí êáé åðéðñüóèåôï ñþìá, éêáíïðïéçìýíïé ìå ôçí áìïéâþ ôïõò áõôþ áðü ôçí ÅÅ ãéá ôá åãêëþìáôü ôïõò åíüíôéá óôç þñá ìáò êáé óôçí ÅÅ, êáìþíïíôáé ôþñá ôïõò áíáðôõîéáêïýò êáé Üñ éóáí íá ìéëïýí ãéá åðåíäýóåéò êáé áõôü ãéá íá óôñáâþíïõí ôïõò åõñùðáßïõò! ÊÜèå åðýíäõóç üìùò ðïõ õðüó ïíôáé íá êüíïõí åß å ðñïçãïõìýíùò âýâáéá óáìðïôáñéóôåß áðü ôïõò ßäéïõò, ïðüôå ïé ðñïâïêüôïñåò åêôßèåíôáé áöïý áíáãêüæïíôáé íá åìöáíßæïõí åðåíäõôéêü ó Ýäéá óáìðïôáñéóìýíá ðñéí ëßãï êáéñü áðü ôïõò ßäéïõò Þ ðïõ åß áí áíáâëçèåß ìå óêïðü íá ðáñáäþóïõí ôéò åðåíäýóåéò áñãüôåñá óôïõò êéíýæïõò êáé ñþóïõò ößëïõò ôùí. Óôï Üñèñï ôïõ Éïõëßïõ «¼ëá ãéá íá óôñáâùèåß áêüìá ðåñéóóüôåñï ç ÅÅ. Ôï êáèåóôþò õðüó åôáé ôþñá üôé èá îåìðëïêüñåé ôéò óáìðïôáñéóìýíåò åðåíäýóåéò 8 äéò óôá áéïëéêü èáëüóóéá ðüñêá åíþ ôï äßêôõï äéáíïìþò åßíáé êáé áõôü óáìðïôáñéóìýíï!!!» êáôáããåßëáìå ôïõò ðáëéáíèñþðïõò ðïõ åíþ áêýñùóáí ôçí ðñþôç åâäïìüäá ðïõ áíýëáâå ç êõâýñíçóç ÐáðáíäñÝïõ ôá áéïëéêü èáëüóóéá ðüñêá áîßáò 8 äéò ãéá íá ôá äþóïõí óôçí Êßíá áêõñþíïíôáò ôï ùñïôáîéêü ôïõ ÓïõöëéÜ, Ýñ ïíôáé ìå ôïí íýï ÕÐÅÊÁ ôïí Ðáðáêùíóôáíôßíïõ íá ëýíå üôé êáôáñãïýí ôïí óáìðïôáñéóôéêü íüìï ôçò Ìðéñìðßëç êáé üôé èá öôéüîïõí ôá áéïëéêü. Ìüíï, ðïõ üðùò ëýåé êáé ï ôßôëïò ôïõ Üñèñïõ ïé áðáôåþíåò Ý ïõí óáìðïôüñåé ðïëý íùñßôåñá êáé ôïõò óôáèìïýò õøçëþò ôüóçò. ÔÜæïõí ëáãïýò ìå ðåôñá Þëéá áöïý üôé êáé áí êüíïõí åéóðñüôôïõí ôá âñáâåßá êáé ôéò áìïéâýò ôçò ÅÅ. Ðñéí ëßãï êáéñü ðüëé ï Ðáðáêùíóôáíôßíïõ áíáêïßíùóå ôçí áðåëåõèýñùóç ôü á ôùí åðåíäýóåùí ôùí ìåãüëùí îåíïäï åéáêþí óõãêñïôçìüôùí ðïõ Ý- ïõí óáìðïôáñéóôåß åðß ñüíéá, áîßáò 7 äéò. Ïé îåíïäï åéáêýò åðåíäýóåéò åßíáé óôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ôïõò ðáñáãüìåíç áîßá óôçí íôüðéá ïéêïíïìßá ãéáôß ïé åéóáãùãýò ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóþ ôïõò åßíáé ìéêñýò. Åßíáé äçëáäþ ïé óçìáíôéêüôåñåò åðåíäýóåéò óå Ü- ìåóç áðüäïóç óôçí ïéêïíïìßá êáé óå èýóåéò åñãáóßáò. Ìåôáîý áõôþí ôùí îå- íïäï åéáêþí óõãêñïôçìüôùí åßíáé êáé ç åðýíäõóç óôç ìïíþ Ôïðëïý, ôï õð áñéèìü Ýíá êáèåóôùôéêü èñçóêåõôéêü «óêüíäáëï» ìåôü ôï Âáôïðáßäé. Åêåß åß å áíáëüâåé ôåëåõôáßá ï ÁëáâÜíïò ìå ôïõò íôüðéïõò ïéêïëüãïõò ðñüóéíïõò, Ýíá ôïðéêü áêñáßá áíôéäñáóôéêü áðüóðáóìá ôïõ óïóéáëöáóéóìïý, üðïõ ìå ôç âïþèåéá ôçò êõâýñíçóçò ôïõ ÊáñáìáíëÞ êáé ôïõ ÐáðáíäñÝïõ áñãüôåñá, åß áí êáôçãïñþóåé Ýììåóá ôïõò åðåíäõôýò ãéá ôç äïëïöïíßá ôïõ ðñþçí ç- ãïõìýíïõ, Ýóôåéëáí óôá äéêáóôþñéá äéüöïñïõò, üðïõ áèùþèçêáí, ùò ýðïðôïõò êëïðþí êáé ìå üëåò ôéò ãíùóôýò êáôçãïñßåò ðïõ óêçíïèåôåß ï óïóéáëöáóéóìüò ãéá íá êáôáêñåïõñãåß ðñþôá ç- èéêü ôï èýìá ôïõ êáé ìåôü íá ôï ðåôüåé óôïí ü ëï ôùí ÌÌÅ êáé ôïõ äåëôßïõ ôùí ï ôþ ãéá íá «äéêáóôåß» áðü ôï ëáü. Ïé åðåíäýóåéò ðïõ æçôü ç óõìöùíßá ôçò 21çò ôïõ Éïýëç áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ðïõ äåóìåýåôáé ç ÅÅ íá ðñïùèþóåé êáé íá ñçìáôïäïôþóåé ðñïóöýñèçêáí Üìåóá áðü ôçí Ãåñìáíßá ìå Ýíá ôåñüóôéï ðáêýôï åðåíäýóåùí óôçí åíýñãåéá, óôïí ôïõñéóìü êáé óôçí âéïìç áíßá, óôï ïðïßï ï áñ éðñïâïêüôïñáò ñõóï- ïßäçò ðñüóèåóå êáé ôç íáõôéëßá, ôéò õðïäïìýò êáé ôç äéá åßñéóç áðïññéììüôùí. Ìüíï ôï ðñüãñáììá ¹ëéïò ðáñáãùãþò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò áðü öùôïâïëôáéêü ðïõ èá ìåôáöýñåôáé óôç Ãåñìáíßá ìýóù ôïõ áíáðôõãìýíïõ Éôáëéêïý äéêôýïõ êáèþò êáé ôùí Üëëùí ùñþí åßíáé áîßáò 20 äéò. Ç Ãåñìáíßá üìùò æçôü åããõþóåéò ôùí åðåíäýóåþí ôçò ìå ôç äçìéïõñãßá åéäéêþí åðåíäõôéêþí æùíþí. Ïé Ãåñìáíïß æçôïýí íá Ý ïõí Ýíá óôáèåñü êáèåóôþò åðåíäýóåùí óôéò åðåíäõôéêýò ôïõò æþíåò áöïý ôýôïéï êáèåóôþò äåí õðüñ åé óôç þñá. Ôï ãåñìáíéêü ìïíïðþëéï èýëåé ìå äõï ëüãéá íá åðåíäýóåé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí èá áé ìáëùôéóôåß áðü ôïõò åêâéáóìïýò ôïõ åëëçíéêïý êáèåóôþôïò. ÈÝëïõí îåêáèáñéóìýíç ùñïôáîßá ãéá ôéò åðåíäýóåéò, öïñïëïãéêü, åñãáóéáêü êáé ïðïéïäþðïôå Üëëï êáèåóôþò. ¼ôé óôåñåß äçëáäþ áðü êüèå õðïøþöéï åðåíäõôþ ôï åëëçíéêü öáéïêüêêéíï êáèåóôþò ãéá íá ôïí êáôáóôñýöåé üôáí åßíáé å èñéêü-äõôéêü êåöüëáéï- êáé íá óõíüðôåé áíôßèåôá ìáæß ôïõ óêáíäáëþäåéò óõìâüóåéò üôáí ðñüêåéôáé ãéá ôá äéêü ôïõò êåöüëáéá, áõôü ôùí íôüðéùí áíáôïëéêþí êñáôéêïïëéãáñ þí êáé ôá êéíýæéêá êáé ñþóéêá êåöüëáéá. Ôï æþôçìá ôùí æùíþí ðïõ æçôïýí ïé Ãåñìáíïß ìðïñåß öõóéêü íá ëõèåß ìå ôïí ðéï áðëü ôñüðï áðü ìéá äçìïêñáôéêþ êõâýñíçóç. ÖôéÜ íåé ôï óôáèåñü íïìéêü êáèåóôþò üëùí ôùí åðåíäýóåùí ðïõ óáí ôýôïéï åßíáé ßäéï ãéá üëïõò ôïõò å- ðåíäõôýò êáé ãéá ôïõ Ãåñìáíïýò. ÊÜèå åéäéêþ óõìöùíßá åðåíäýóåùí áîéïëïãåßôáé áðü ôçí áðüêëéóç ôùí üñùí ôçò áðü ôïõò ðüãéïõò üñïõò üëùí ôùí å- ðåíäýóåùí. Ôï áìïéâáßï ïéêïíïìéêü ü- öåëïò åßíáé ç âáóéêþ áñ Þ êüèå åðýíäõóçò ðïõ êñßíåôáé ðüíôá ìå ôï áíþôáôï êñéôþñéï, ôï ðïëéôéêü. Ôï ãåñìáíéêü ìïíïðþëéï üìùò, üðùò êáé êüèå åõñùðáúêü ðïõ åðåíäýåé óå þñåò ôçò ÅÅ õðüêåéôáé óôïí Ýëåã ï ôçò ÅÅ êáé ç áõèáéñåóßá ôïõ Ýôóé ðåñéïñßæåôáé. Ïé «åðåíäýóåéò» ðïõ æçôü üìùò ðñáãìáôéêü ôï êáèåóôþò åßíáé ôï æåóôü ñþìá ôïõ ÅÓÐÁ ðïõ ãéá ôï ìïßñáóìü ôïõ åßíáé Ýôïéìåò ïé «õðïäïìýò». Íá äïèåß ôï åõñùðáúêü ñþìá ùñßò üìùò ôéò åéóöïñýò ôçò þñáò ìáò. Õðüó ïíôáé ãé áõôü ôçí ïëïêëþñùóç ôùí ìåãüëùí äñüìùí ðïõ óôáìüôçóáí ìå ôï óáìðïôüñéóìá ôïõ ÐáðáíäñÝïõ êáé ôïõ êéíþìáôïò «äåí ðëçñþíù». Ï ñõóï ïßäçò êáé ï ÂåíéæÝëïò óõæçôïýí «èåñìü» êáé ìå ìåãüëç ðñïâïëþ ìßïõ áðü ôïí ðñýôáíç êáé ôá óçìåñéíü üñãáíá, ðïõ ðñïýâëåðå ôï íïìïó Ýäéï, áõôü õðïíïìåýôçêå óôï íüìï. Åß áìå ðåé óôï ðñïçãïýìåíï Üñèñï üôé ôçí á- ðïäõíüìùóç ôïõ 15ìåëïýò óõìâïõëßïõ äéïßêçóçò ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ðïõ èá á- ðïôåëïýíôáí áðü åöôü åêëåãìýíïõò êáèçãçôýò ôïõ áíôßóôïé ïõ ðáíåðéóôçìßïõ, áðü åöôü óõìâïýëïõò åêôüò ôïõ óõãêåêñéìýíïõ ðáíåðéóôçìßïõ, ðïõ èá ôïõò äéüëåãáí ïé åöôü êáèçãçôýò, êáé Ýíá öïéôçôþ, ôçí åß å Þäç åîáããåßëåé ðñéí ôçí óõæþôçóç ôïõ íïìïó åäßïõ óôç âïõëþ ç Äéáìáíôïðïýëïõ. Ïé åöôü êáèçãçôýò ôïõ ïéêåßïõ ðáíåðéóôçìßïõ óôï íïìïó Ýäéï Ýãéíáí óôï íüìï ï ôþ êáé ïé åîùôåñéêïß ùò ðñïò ôï ðáíåðéóôþìéï Ýîç. Ôáõôü ñïíá ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí êáèçãçôþí óôï óõìâïýëéï, áõôü ðïõ øçößóôçêå åðéðëýïí óôï íüìï åßíáé üôé ï ðñýôáíçò äåí èá åêëýãåôáé áðü ôï 15ìåëÝò óõìâïýëéï, üðùò ðñüâëåðå ôï áñ éêü íïìïó Ýäéï, áëëü ìå Üìåóç åêëïãþ áðü ôï óþìá üëùí ôùí êáèçãçôþí ùñßò ôçí óõììåôï Þ ôùí öïéôçôþí üðùò åðßóçò ðñïýâëåðå êáé ôï íïìïó Ýäéï. ôóé ï áíáâáèìéóìýíïò óå åîïõóßá ðñýôáíçò ðïõ å- ëýã åôáé êáé åöáñìüæåé õðïôßèåôáé ôéò áðïöüóåéò ôïõ óõìâïõëßïõ, èá åßíáé ôï éó õñüôåñï ðïëéôéêü ðñüóùðï ìýóá óôï ðáíåðéóôþìéï, ï åêðñüóùðïò ôçò «ðáíåðéóôçìéáêþò êïéíüôçôáò» óå áíôéðáñüèåóç ìå ôá äéïñéóìýíá åîùôåñéêü ìýëç ðïõ åðéðëýïí èá ìåéïøçöïýí. ÊÜèå ôùí ÌÌÅ ôéò ãåñìáíéêýò åðåíäýóåéò ïé ïðïßåò ðñýðåé íá åãêñéèïýí áðü ôçí Êïìéóéüí óå üôé áöïñü ôïõò êáíüíåò åîáßñåóçò áõôþí ôùí åðåíäýóåùí. Ðñïò ôï ôýëïò öõóéêü ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ïé Ãåñìáíïß èá êáôáããåëèïýí ìå üëåò ôéò êáôçãïñßåò êáé åéäéêü ùò áðüãïíïé ôùí íáæéóôþí ðïõ åôïéìüæïõí ìéá äåýôåñç êáôï Þ óôç þñá ôïõ ÁñéóôïôÝëç. Ïé öáéïêüêêéíïé äçëáäþ èá ðïõí ü- ôé èýëçóáí íá öýñïõí ôéò ãåñìáíéêýò á- ðåíäýóåéò óôçí ÅëëÜäá áëëü ïé Ãåñìáíïß áñíþèçêáí ìå äéüöïñá ðñïó Þìáôá ãéáôé Þèåëáí üñïõò áðïéêéïêñáôéêþò åêìåôüëëåõóçò ôïõ Ýèíïõò êáé Ý- ôóé ôåëéêü ïé «ðáôñéþôåò» óáìðïôáñéóôýò áíáãêüóôçêáí íá äþóïõí ôéò å- ðåíäýóåéò óôïõò ñþóïõò êáé êéíýæïõò «áíôééìðåñéáëéóôýò» ößëïõò ìáò. «Áãþíáò» åíüíôéá óôï Íüìï ãéá ôá ÁÅÉ: To öáéïêüêêéíï êáèåóôþò äõíáìþíåé ôçí åéêüíá ôïõ «åðáíáóôáôçìýíïõ ëáïý» ãéá íá ôñïìïêñáôþóåé îáíü ôçí ÅÅ óõíý åéá áðü ôç óåë. 11 äéáöùíßá êáé áíôéðáñüèåóç ìáæß ôïõ èá ðñïâüëëåôáé áðü ôï óïóéáëöáóéóìü ùò äéáöùíßá êáé áíôéðáñüèåóç ìå ôï «äçìüóéï äçìïêñáôéêü» ðáíåðéóôþìéï, äçëáäþ ìå ôçí öáéïêüêêéíç ÐÏÓÄÅÐ, ôéò ôñáìðïýêéêåò öïéôçôéêýò ðáñáôüîåéò êáé ôá ôüãìáôá åöüäïõ!! Ïðüôå ïé åîùôåñéêïß óýìâïõëïé ðïõ èá åðéëåãïýí óå Ýíá óõìâïýëéï èá Ý ïõí íá äéáëýîïõí áíüìåóá óôçí áíôéðáñüèåóç óôç âßá ôïõ öáéïêüêêéíïõ ìåôþðïõ Þ óôçí õðïôáãþ. Êáé ç ïðïéáäþðïôå á- íôéðáñüèåóç ìå ôïõò öáéïêüêêéíïõò ùñßò ôçí õðïóôþñéîç ôïõ óõãêñïôçìýíïõ äçìïêñáôéêïý ðüëïõ óôçí åêðáßäåõóç åßíáé ü,ôé ðéï äýóêïëï, áêüìá êáé ãéá ôïõò ðéï óõíåéäçôïðïéçìýíïõò êáé ôïõò ðéï áðïöáóéóìýíïõò áíèñþðïõò. Ãé áõôü êáé äþëùóáí êáé ôçí éêáíïðïßçóþ ôïõò ãéá ôçí «äçìïêñáôéêþ» åêëïãþ ôïõ ðñýôáíç áðü ôï óýíïëï ôùí êáèçãçôþí ïé ðñüåäñïé ôçò ÐÏÓÄÅÐ êáé ÏÓÅÐ-ÔÅÉ. Ìéá åêëïãþ ðïõ âáóßæåôáé êüèå öïñü óôçí áðüëõôç äéáöèïñü ôùí êáèçãçôéêþí öáéïêêüêéíùí ìåéïøçöéêþí óõììïñéþí êáé ôïõ öïéôçôéêïý êéíþìáôïò. Ôï êýñéï æþôçìá óôá áíþôáôá éäñýìáôá åßíáé ç óõãêñüôçóç ôïõ äçìïêñáôéêïý ðüëïõ óôï åóùôåñéêü ôïõò ãéá ôçí áíáôñïðþ ôçò åîïõóßáò ôïõ öáéïêüêêéíïõ ìåôþðïõ. Ïé Ýíôéìïé êáèçãçôýò êáé öïéôçôýò ïöåßëïõí íá óõíåñãüæïíôáé êáé íá óõãêñïôïýíôáé óå äçìïêñáôéêýò ïìüäåò, êñõöü óôçí áñ Þ êáé ðåñéóóüôåñï öáíåñü áñãüôåñá ìå êáèïñéóôéêþ ôçí ðñùôïâïõëßá ôùí öïéôçôþí.

13 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 13 Ç ÄÉÁÊÏÌÌÁÔÉÊÇ ÓÕÌÌÏÑÉÁ ÊÏÑÕÖÇÓ ÅÔÏÉÌÁÆÅÉ ÌÅÃÁËÇ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁ ÓÅ ÂÁÑÏÓ ÔÇÓ ÙÑÁÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÅ óõíý åéá áðü ôç óåë. 1 êáé Ýôóé íá êüíïõí âáñýôåñç ðéóôùôéêü ãéá ôçí ÅëëÜäá áñ éêü êáé ãéá ôçí ÅÅ ôåëéêü ôçí ôþñçóç ôçò óõìöùíßáò. Ôï ßäéï êüíïõí êáé ìå ôéò îýíåò ðéóôþôñéåò ôñüðåæåò ðïõ äõóêïëåýïõí ôçí óõììåôï Þ ôïõò óôï Ýôóé êé áëëéþò æçìéïãüíï ãé áõôýò ðñüãñáììá áíôáëëáãþò ïìïëüãùí ìå ôï íá áðáéôïýí ìå èñüóïò íá ìðåé óå áõôü ôïõëü éóôïí ôï 90% ôùí ðéóôùôþí ëåò êáé åéíáé ïé áìýíïé ðéóôùôýò ðïõ ìáò ñùóôüíå! ¹äç Üñç óôçí õðåñ ñýùóç êáé óôçí áêþñõêôç ñåùêïðßá ôçò ÅëëÜäáò ç Ñùóßá êáé ôï ôóéñüêé ôçò óôïí Êüëðï ôùí ðåôñåëáßùí êáé ôïí ìïõóïõëìáíéêü êüóìï, ôï áíôéóçìéôéêü ÊáôÜñ, Ý- ïõí åîáóöáëßóåé ôïí ïéêïíïìéêü Ýëåã- ï ôùí ôñéþí ìåãáëýôåñùí éäéùôéêþí ôñáðåæþí ôçò þñáò áñ éêü ôçò Ðåéñáéþò êáé ìåôü ôçò ëöá êáé ôçò ÅõñùìðÜíê áãïñáæïíôáò ó åäüí ôæüìðá ôï ìåãáëýôåñï ó åôéêü ðáêýôï ìåôï þí ôïõò. ôóé óå ëßãåò ìýñåò Ý ïõí äéáøåýóåé üëïõò üóïõò Ýëåãáí üôé ôçí ñåùêïðßá ôçò þñáò ìáò ôçí Ýöåñáí ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôýò êáé ïé åâñáßïé ãéá íá ôçí áãïñüóïõí. ÔåëéêÜ ôçí á- ãïñüæïõí ïé áíôéäõôéêïß êáé ïé áíôéóçìßôåò êáé ìüëéóôá ìå óêïôåéíýò êáé áéöíéäéáóôéêýò äéáäéêáóßåò áðïäåéêíýïíôáò üôé áõôïß åß áí óõìöýñïí áðü ôçí ñåùêïðßá ôçò. Ðùò êáñöþíïõí ôç óáñäýëëá óôï áãêßóôñé ¼ìùò ôï îåêïêêüëéóìá êáé ï ïéêïíïìéêüò Ýëåã ïò ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ôï åëüóóïí ôþñá ðéá ãéá ôç Ñùóßá êáé ãåíéêüôåñá ãéá ôïí áíáôïëéêü íåïíáæéóôéêü Üîïíá. Ãé áõôüí ôï âáóéêü åßíáé íá ñçóéìïðïéþóåé ôï èýìá ôïõ ðïõ ëýãåôáé ÅëëÜäá üðùò êüíåé ï Ýìðåéñïò øáñüò ìå ôç óáñäýëëá ðïõ Ýðéáóå: Ôçí êáñöþíåé óôï áãêßóôñé êáé ôçí ñß íåé óôç èüëáóóá ãéá íá ðéüóåé ôï ðïëý ìåãüëï øüñé ðïõ óôçí ðñïêåéìýíç ðåñßðôùóç åßíáé ç ÅÅ. ¼ é ìå ôçí Ýííïéá üôé ç ÅÅ èýëåé íá öüåé ôçí ÅëëÜäá áëëü ìå ôçí Ýííïéá üôé èýëåé íá êáôáðéåß ôï ñýïò ðïõ ôçí âáñáßíåé ãéá íá ìçí ñåùêïðþóåé ç ßäéá. ÁëëÜ üóï ðéï ðïëý êáôáðßíåé ôï ñýïò ìå ôçí ÅëëÜäá á- ãêéóôñùìýíç ôüóï áãêéóôñþíåôáé óå áõôü êáé ç ßäéá. Óå êüèå ðåñßðôùóç ü- óï ðéï ðïëý ôéíüæåôáé ç óáñäýëëá êáé üóï ðéï ðïëý ìáôþíåé ôüóï ðéï êáëþ åßíáé óá äüëùìá. Ôýðïé ëïéðüí óáí ôïõò ÂåíéæÝëï-ÐáðáíäñÝïõ-ÓáìáñÜ-ÊáñáôæáöÝñç-ÐáðáñÞãá-Ôóßðñá-ÊïõâÝëç, ðïõ Ý ïõí óáí äïõëåéü ôïõò íá êñáôüíå äéáñêþò êáñöùìýíç ôçí ÅëëÜäá óôï áãêßóôñé, éó õñßæïíôáé üôé öñïíôßæïõí ãéá ôçí åðéâßùóç ôçò, åíþ êüíïõí üôé ìðïñïýí ãéá íá ìáôþíåé êáé íá óðáñôáñüåé. Ôé óçìáßíåé íá ôçí êüíïõí íá ìáôþíåé; Óçìáßíåé íá ìåãáëþíïõí ôï ñýïò ôçò ìå ôï íá óáìðïôüñïõí ðáñáðýñá ôçí áíáéìéêþ ôçò ðáñáãùãþ êáé íá åìðïäßæïõí ëõóáëýá ôéò üðïéåò íýåò åðåíäýóåéò ñçóéìïðïéþíôáò åðéëåêôéêü êáé ôçí ßäéá ôç õðåñ ñýùóç êáé ôïõò äáíåéóôýò êáé ôá ìíçìüíéá ôïõò ð ìå ôçí õðåñöïñïëüãçóç ôïõ ðáñáãùãéêïý êåöüëáéïõ áëëü êáé ôçò êáôáíüëùóçò åéäþí ìç ðïëõôåëåßáò ðïõ ðáñüãïíôáé óôç þñá. Ôé óçìáßíåé íá ôçí êüíïõí íá óðáñôáñüåé; Óçìáßíåé íá óðñþ- íïõí ôï ëáü óå áðåëðéóìýíåò êéíþóåéò êáé áíôéäñüóåéò ðïõ äõíáìþíïõí ôçí áéìïñáãßá êáé ôïí ðüíï ôïõ äçëáäþ ôï óáìðïôüæ áíôß íá ôïí îåáãêéóôñþíïõí áðü áõôü ðïõ åßíáé ç âáóéêþ ðçãþ ôïõ ñýïõò ôïõ. Áõôü ôï ðáíéêüâëçôï óðáñôüñéóìá ôï åìöáíßæïõí ïé ðñïâïêüôïñåò óáí åðáíáóôáôéêþ æùôéêüôçôá ôïõ ëáïý ìáò ðïõ ôü á èá îåóçêþóåé êáé ôïõò Üëëïõò åõñùðáúêïýò ëáïýò. ÁõôÝò åßíáé öñéêáëýåò åðéíïþóåéò ôùí ðñïäïôþí, üðùò åßíáé êáé ï äéáñêþò å- ðáíáëáìâáíüìåíïò ãêåìðåëßóôéêïò é- ó õñéóìüò ôïõò üôé ôçí ðåßíá êáé ôçí õðåñ ñýùóç ôçí ðñïêáëïýí ïé äáíåéóôýò êáé ü é ïé ßäéïé óáí óáìðïôáñéóôýò ôçò ðáñáãùãþò. Åîçãïýìå óôï ìåãüëï ïéêïíïìéêü Üñèñï áõôïý åäþ ôïõ öýëëïõ ôçò Í. ÁíáôïëÞò ìå ôßôëï «Ðùò ïé óáìðïôáñéóôýò ñåïêüðçóáí ôç þñá ìüíï óôá ôåëåõôáßá ñüíéá» êáé óôï õðïêåöüëáéï ìå ôßôëï «Ç ìéêñþ êáé ìå ôóáêéóìýíç ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôü ôçò åëëçíéêþ âéïìç áíßá äåí ìðïñåß ðáñü íá åîüãåé åëü éóôá ðáñü ôçí ôåñüóôéá áýîçóç ôùí åîáãùãþí ôçò ÅÅ ôùí 27» ðïéåò åßíáé ïé åõèýíåò ôçò ôñüéêáò ôùí ðéóôùôþí ãéá ôçí ðåßíá ôïõ ëáïý êáé ôçí ýöåóç ôçò ïéêïíïìßáò êáé ðïéåò åêåßíåò ôùí êõâåñíçôþí óáìðïôáñéóôþí. Åêåß áðïêáëýðôïõìå êõñßùò ôïí ÓáìáñÜ ðïõ ðáñéóôüíåé ôïí ðåôõ çìýíï ïéêïíïìïëüãï åðåéäþ áõôüò êáôáëáâáßíåé üôé ôï ìíçìüíéï åßíáé åäþ êáé êáéñü ç áéôßá ôçò õðåñ ñýùóçò ôçò þñáò êáé ãé áõôü ðñïâëýðåé üôé áõôþ èá äõíáìþíåé äéáñêþò üóï ç ÅÅ äåí ìáò áñßæåé ëåöôü ãéá íá áõîþóïõìå ôçí ðáñáãùãþ ìáò. Ï ÓáìáñÜò ãßíåôáé ôæüìðá ðñïöþôçò Üñç óôï üôé áðü ôç èýóç ôïõ ü é ìüíï îýñåé üôé ôï óáìðïôüæ èá óõíå éóôåß áëëü ìðïñåß êáé íá ôï äéåîüãåé ìáæß ìå ôïõò Üëëïõò óõí-ðñüêôïñýò ôïõ. Óôï óçìåßï áõôü ðñýðåé íá ôïíßóïõìå êáé ôéò ðåëþñéåò åõèýíåò ôùí åëëþíùí öéëïåõñùðáßùí öéëåëåýèåñùí ðïõ êñáôüíå óôçí ôýöëá ôçò ôçí ÅÅ äåß- íïíôáò ôçò óáí êýñéïõò õðýõèõíïõò ôçò ñåùêïðßáò ôçí êñáôéêþ ãñáöåéïêñáôßá êáé ôéò ìéêñïáóôéêýò óõíôå íßåò êáé ðñïâüëïíôáò óáí ëýóç ôéò éäéùôéêïðïéþóåéò êáé ôçí áðåëåõèýñùóç ôçò áãïñüò åíþ áõôýò áöïñïýí âáóéêü ôçí äéáíïìþ ôïõ êïéíùíéêïý ðñïéüíôïò êáé ôùí äáíåßùí êáé åßíáé ìüíï êüðïéåò áðü ôéò ìïñöýò êáé ü é ïé ìåãáëýôåñåò ôïõ ðïëéôéêïý óáìðïôüæ ôçò ßäéáò ôçò ðáñáãùãþò ðïõ åßíáé ç âáóéêþ áéôßá ôçò åëëçíéêþò ñåùêïðßáò. ÁëëÜ ëßãï ðïëý ãéá üëá áõôü êáé ãéá ôçí ðñïåôïéìáæüìåíç íýá óýãêñïõóç ìå ôçí ÅÅ Ý ïõìå ìéëþóåé óôá äýï ðñïçãïýìåíá öýëëá ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò óôá ïðïßá åß áìå Þäç åíôïðßóåé ôï ãåãïíüò üôé ï ÂåíéæÝëïò Þñèå óôá ðñüãìáôá ìå ôçí áðïóôïëþ íá äéåîüãåé ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôçí íýá åêâéáóôéêþ åêóôñáôåßá åíüíôéá óôçí Åõñþðç. ÁõôÞ üðùò êáé ïé ðñïçãïýìåíåò èá ðåñéëáìâüíåé -áëëü óå ðïëý ìåãáëýôåñç Ýêôáóç êáé Ýíôáóç- ôçí áðåéëþ ôçò ñåùêïðßáò ôçò þñáò óõí ôï óôçìýíï áðü ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò êïñõöþò öáéïêüêêéíï äçëáäþ öáóéóôéêü «êßíçìá ôçò åèíéêþò áãáíüêôçóçò êáôü ôùí äõôéêþí äáíåéóôþí» óõí ìéá áíþôåñç óõãêñüôçóç ôïõ «ïéêïõìåíéêïý ðáôñéùôéêïý» ìåôþðïõ êïñõöþò ôýðïõ óõíåíüçóçò ÂåíéæÝëïõ- ÓáìáñÜ-Ðáðïýëéá êëð. Åííïåßôáé üôé ïé ðñïâïêüôïñåò Ý ïõí öñïíôßóåé íá ìåôáèýóïõí ìå êáôüëëçëïõò åéñéóðïýò ìéá óåéñü «óõíäéêáëéóôéêü» êéíþìáôá áðïêëåéóìþí êáé ðáëëáßêþò ïìçñåßáò ãéá ôï ÓåðôÝìâñç ð öïéôçôýò, ôáîéôæþäåò, íáõôéêïýò, ÄÅÊÏ, þóôå íá áâãáôýøïõí ôïõò «áãáíáêôéóìýíïõò» êáé íá ðñïóöýñïõí ìåãáëýôåñï äýïò óôçí ÅÅ. Ðïõ ðïíôüñïõí ïé ðñïâïêüôïñåò ãéá íá ðåôý ïõí ôïí åêâéáóìü ôïõò Ôï æþôçìá ðïõ èýëïõìå íá äéåñåõíþóïõìå åäþ åßíáé ðïõ ðïíôüñïõí ïé ñùóüäïõëïé áñ ßæïíôáò áõôþ ôç ìü ç ãéá íá ðéóôåýïõí üôé ï ìåãüëïò èõìüò ðïõ èá ðñïêáëýóïõí óôçí Åõñþðç, ôïõëü éóôïí ãéá ôçí åðáíáëáìâáíüìåíç óå á- íþôåñç êëßìáêá áðáôåùíßóôéêç óôüóç ôïõò íá ìçí ôçñïýí ôçí õ- ðïãñáöþ ôïõò, èá åîïõäåôåñùèåß áðü ôçí áõîáíüìåíç ðïëéôéêþ êáé ïéêïíïìéêþ áðïäõíüìùóç ôçò ÅÅ ðïõ óå ìåãüëï âáèìü ç åëëçíéêþ äéáñêþò áêþñõêôç ñåùêïðßá Ý åé öýñåé. ËÝìå óå ìåãüëï âáèìü ãéáôß ï ðõñþíáò ôçò åõñùðáéêþò ïéêïíïìéêþò áäõíáìßáò üðùò êáé ôç áìåñéêüíéêçò âñßóêåôáé åêåß ðïõ ôïí åß áìå åíôïðßóåé áðü ôï 2008, äçëáäþ óôéò ôñåéò ìåãüëåò ðáñáãùãéêýò êáé ãåùðïëéôéêýò áíéóïìýñåéåò ðïõ åßíáé 1. ôï ó åôéêü á- äõíüôéóìá ôçò âéïìç áíéêþò ðáñáãùãþò êáé ôùí ìéóèþí, ïðüôå êáé ôçò êáôáíüëùóçò óôç Äýóç, 2. Ç ìåôáöïñü ôïõ ðáãêüóìéïõ êýíôñïõ ôçò âéïìç- áíéêþò ðáñáãùãþò óôçí öáóéóôéêþ Êßíá ðïõ óýñíåé ðñïò ôï êüôù ôï ðáãêüóìéï ìåñïêüìáôï êáé õðïôéìüåé ôï íüìéóìü ôçò ãéá íá ãßíåé ï ìåãáëýôåñïò ðéóôùôþò ôïõ ðëáíþôç êáé 3. ç óå óõíèþêåò ðáãêüóìéáò ýöåóçò óõíå éæüìåíç ó åôéêþ Üõîçóç ôçò ôéìþò ôçò åíýñãåéáò ðïõ ïöåßëåôáé óôï üôé ôï ðáãêüóìéï ðïëéôéêü äéá åéñéóôéêü êýíôñï ôçò åíýñãåéáò âñßóêåôáé óôçí åêâéáóôéêþ íåïíáæéóôéêþ Ñùóßá ðïõ åßíáé êáé ï çãåìüíáò ôïõ íåïíáæéóôéêïý ðïëåìéêïý Üîïíá. ïõìå ëïéðüí ôçí åíôýðùóç üôé ïé ðñïâïêüôïñåò êõâåñíþôåò ôçò ìéêñþò ÅëëÜäáò ðïõ ôçí æþíïõí ìå åêñçêôéêü êáé áðåéëïýí üôé èá ôçí áíáôéíüîïõí óôéò óõíåäñéüóåéò óôï êýíôñï ôùí Âñõîåëëþí ðïíôüñïõí êõñßùò óôï ñùóïáìåñéêáíéêü ìýôùðï ðïõ äïõëåýåé ôïõëü éóôïí áíôéêåéìåíéêü êáé óå åðßðåäï çãåóßáò ãéá ôçí Ñùóßá Ý åé ðñïóöýñåé óôçí äåýôåñç é- óôïñéêþò óçìáóßáò óôñáôçãéêýò íßêåò ôïõ éóëáìïöáóéóìïý óôçí åõñùðáéêþ ðåñéöýñåéá êáé óôçí ÌÝóç ÁíáôïëÞ. ÁõôÝò ïé íßêåò Ý ïõí åíéó ýóåé ôç ãåùóôñáôçãéêþ èýóç ôçò äéðëùìáôéêü ñùóüäïõëçò ÅëëÜäáò (äåò ðüóï áðáñáßôçôïé Ý ïõí ãßíåé óôï ðåñéêõêëùìýíï ÉóñáÞë), ðüóï ìüëëïí åêåßíùí áðü áõôïýò ðïõ åìöáíßæïíôáé óáí öéëïáìåñéêüíïé üðùò åßíáé ï ÐáðáíäñÝïõ êáé ï ÓáìáñÜò. Üñç óå áõôü ôï ìýôùðï ôçò êáôáóôñïöþò ðïõ äõíáìþíåé áêñéâþò åî áéôßáò ôçò áõîáíüìåíçò ðïëéôéêþò êáé ïéêïíïìéêþò á- äõíáìßáò ôçò ÅÅ Ý ïõí êáôáöýñåé ïé ðñïâïêüôïñåò êáé óáìðïôáñéóôýò íá Ý- ïõí óå üëåò ôéò ìü åò ôçí óèåíáñþ õ- ðïóôþñéîç êáé ôùí ÇÐÁ êáé ôùí öéëïáìåñéêüíùí êáé ôùí Üöèïíùí óå ç- ãåôéêýò èýóåéò öéëïñþóùí ôçò ÅÅ êáé ôçò ÅÆ (Ïëé Ñåí, ÃéïõíêÝñ, Áóôïí, ÆáðáôÝñï, ÑïìðÜé) áëëü êáé ôùí üøéìá üëï êáé ðéï öéëïñþóùí áðü íåï-éìðåñéáëéóôéêü êáéñïóêïðéóìü çãåôþí ôçò Ãáëëßáò êáé Áããëßáò. Ç ôñïìáêôéêþ äýíáìç ôùí ìéêñïìåóáßùí åëëþíùí åêâéáóôþí åßíáé ôåëéêü ç äýíáìç ôïõ ßäéïõ éìðåñéáëéóôéêïý ìåôþðïõ ðïõ ôçí ßäéá åðï Þ óõíôñßâåé ðáñü ôçí çñùéêþ ôçò áíôßóôáóç ôçí Ëéâýç êáé êáôáëýåé ôçí åèíéêþ ôçò êõñéáñ ßá êáé áíåîáñôçóßá êáôáëáìâüíïíôáò ôçí ìå ôá ôóéñüêéá ôïõ. Âåâáßùò üôáí ëýìå õðïóôþñéîç áðü ôéò ÇÐÁ äåí åííïïýìå áðëü ùìþ ðïëéôéêþ õðïóôþñéîç êáé åðýìâáóç óôá åóùôåñéêü ôçò ÅÅ áðü ôïí ÏìðÜìá êáé ôçí Êëßíôïí ðïõ ôïëìïýí êáé êáëïýí ìå èñüóïò êüèå êñßóéìï Óõìâïýëéï ÊïñõöÞò ôçò ÅÅ íá äþóåé íýá äüíåéá óôçí ÅëëÜäá, åííïïýìå êõñßùò ôçí é- äåïëïãéêþ êáé óôç óõãêåñéìýíç ðåñßóõíý åéá óôç óåë. 14

14 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 14 Ο πόλεμος ξανάρχισε με ρίψεις ρουκετών και πυραύλων που προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες και στις δύο πλευρές. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο στην πρόσφατη ιστορία της έκρυθμης αυτής περιοχής του πλανήτη. Έχει όμως εδώ ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε τη μεταστροφή της Αιγύπτου, που με την πτώση Μουμπάρακ περνά από την εποχή των καλών σχέσεων σ εκείνη της ανοιχτής ε- χθρότητας απέναντι στον ισραηλινό γείτονά της. Έτσι, αμέσως μετά το περιστατικό στα ισραηλο-αιγυπτιακά σύνορα, και χωρίς να έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι συνθήκες θανάτου των αιγυπτίων συνοριοφυλάκων, η νέα πολιτική ηγεσία του Καΐρου βιάστηκε να θεωρήσει υπεύθυνη την ισραηλινή πλευρά, και όξυνε τα πνεύματα ζητώντας επίσημη υποβολή συγγνώμης από το Τελαβίβ και απειλώντας με άρση των διπλωματικών σχέσεων. Σημειώνουμε ότι η Αίγυπτος ήταν σήμερα το μοναδικό ανεξάρτητο α- ραβικό κράτος πλην της Ιορδανίας που τολμούσε κόντρα στον σοσιαλιμπεριαλισμό να ΑΡΑΒΙΚΗ «ΑΝΟΙΞΗ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ή πως το Ισραήλ πληρώνει την προδοτική στάση της ηγεσίας του και των δυτικών κυβερνήσεων απέναντι στις ειρηνόφιλες αραβικές ηγεσίες Ηπρόσφατη δολοφονική επιχείρηση στο νότο του Ισραήλ από ισλαμονα ζί κομάντος των λεγόμενων «Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης» που άφησε 8 Ισραηλινούς νεκρούς, ανάμεσά τους και 6 πολίτες, καθώς και 5 αιγύπτιους στρατιώτες και αστυνομικούς ήρθε να ταράξει την ιδιαίτερα εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο κράτος του Ισραήλ και τη Χαμάς. διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το ισραηλινό. Ακόμα χειρότερα, η Αίγυπτος φαίνεται να έχει ευνοήσει τις συνθήκες που έκαναν δυνατή την εκδήλωση της δολοφονικής ε- πίθεσης. Μεγάλο ρόλο εδώ έχει παίξει η πολιτική του Καΐρου σχετικά με το εμπάργκο προς την κατεχόμενη σήμερα από τους ρωσόδουλους ισλαμοφασίστες της Χαμάς Λωρίδα της Γάζας που δεν θέλουν ένα α- νεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ αλλά την εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ και την εξόντωση των κατοίκων του. Γι αυτό χρησιμοποιούν τη λωρίδα της Γάζας όχι σαν το πρώτο έδαφος της ελεύθερης και ανεξάρτητης Παλαιστίνης, αλλά την πρώτη βάση για το προβοκάρισμα του Ισραήλ και την καταστροφή και του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Ενώ επί Μουμπάρακ το εμπάργκο ε- φαρμοζόταν, έστω και όχι πάντοτε αποτελεσματικά, σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν κανένας έλεγχος των συνόρων. Με το που ανέλαβε το θώκο του υπουργείου εξωτερικών ο αιγύπτιος Ναμπίλ ελ Αραμπί χαρακτήρισε το εμπάργκο «παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας» (El Pais, 8/3) και ξεκίνησε συνομιλίες με τη Χαμάς για τη βελτίωση των σχέσεων και την ελάφρυνση των περιορισμών στη μετακίνηση. Έτσι στις 28/ 5, το συνοριακό πέρασμα της Ράφαχ ά- νοιξε και καταργήθηκαν οι περισσότεροι περιορισμοί. Η αστυνομία έχει εδώ και μήνες εξαφανιστεί από όλο το βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά με αποτέλεσμα να ανθεί το λαθρεμπόριο κάθε είδους υλικών από όπλα ως και υλικά που από μόνα τους μπορεί να μην είναι πολεμικά υλικά αλλά στα χέρια λυσασμένων επιθετιστών μπορούν να μετασχηματιστούν σε τέτοια. Σαν αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής σημειώθηκαν ήδη έξι βομβιστικές επιθέσεις που έπληξαν τον αγωγό που μεταφέρει φυσικό αέριο στο Ισραήλ ενώ κανένας ύποπτος δε συνελήφθη ενώ σημειώθηκαν μια σειρά επιθέσεις με ρουκέτες α- πό τη Γάζα ενάντια στον πληθυσμό του Ισραήλ. Στα λόγια η αιγυπτιακή κυβέρνηση φάνηκε ότι ενισχύει τη φύλαξη της περιοχής με επιπλέον στρατεύματα, «όμως οι Βεδουίνοι γύρω από τη Ράφαχ είπαν τη Δευτέρα ότι δεν αντελήφθησαν καμία αλλαγή» (New York Times, 14/8). Αυτός ήταν, λοιπόν, ένας παράγοντας που επέτρεψε στις «Επιτροπές Λαϊκής Α- ντίστασης», που δρουν υπό τη σκιά της Χαμάς με το επιτελείο τους στη Γάζα, να διεισδύσουν εύκολα στο ισραηλινό έδαφος μέσα από την Αίγυπτο. Στο πλευρό τους έχουν, ανεπίσημα, και την πολιτική ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής, που δια στόματος του όχι ισλαμοφασίστα αλλά ενδιάμεσου αρχιδιαπραγματευτή Σαέμπ Ερεκάτ προειδοποίησε το Ισραήλ ενάντια σε ενδεχόμενες «επιθετικές ενέργειες» ή «μέτρα συλλογικής τιμωρίας» όπως τα χαρακτήρισε ενάντια στον πληθυσμό της Γάζας, προσθέτοντας μόνο ότι αντιτίθεται σε κάθε βία σε οποιαδήποτε μορφή της. Τέτοιου είδους δηλώσεις έδωσαν το πρόσχημα στον ισραηλινό σοβινο-φασίστα υπ. Εξ. Λίμπερμαν να καταγγείλει την κυβέρνηση της Ραμάλα σαν υπεύθυνη της δολοφονικής επίθεσης κατηγορώντας την ότι «εξυμνεί την τρομοκρατία και τρέφει το μίσος απέναντι στο Ισραήλ» (El Pais, 20/8). Μεγάλη ζημιά έχει κάνει εδώ ο ρωσόδουλος αλλά διπρόσωπος παλαιστίνιος πρόεδρος Α- μπάς, ο οποίος υπέγραψε στις 4 Μάη συμφωνία συμφιλίωσης με τον αρχηγό της Χαμάς, Μεσάαλ. Η συμφωνία προβλέπει το σχηματισμό κοινής κυβέρνησης και τη διενέργεια προεδρικών και νομοθετικών εκλοóõíý åéá óôç óåë. 14 Ç ÄÉÁÊÏÌÌÁÔÉÊÇ ÓÕÌÌÏÑÉÁ ÊÏÑÕÖÇÓ ÅÔÏÉÌÁÆÅÉ ÌÅÃÁËÇ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁ ÓÅ ÂÁÑÏÓ ÔÇÓ ÙÑÁÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÅ óõíý åéá áðü ôç óåë. 13 ðôùóç «ïéêïíïìïëïãéêþ» õðïóôþñéîç ôùí åëëþíùí ìðáôá ôæþäùí êõâåñíçôþí åíüíôéá óôçí ÅÅ. ÁõôÞ ç õðïóôþñéîç íïìéìïðïéåß «åðéóôçìïíéêü» êáé óõ íü ìå ðüèïò êüèå ðïëéôéêü éó õñéóìü ôýðïõ ÓáìáñÜ (ìüëéóôá ïé ÍÕ ÔÜéìò õðïóôçñßæïõí áíïé ôü ôçí ïéêïíïìéêþ ãñáììþ ÓáìáñÜ) üôé ôï åëëçíéêü áäéýîïäï áðïðëçñùìþò ôïõ ñýïõò ï- öåßëåôáé áðü ìéá óôéãìþ êáé ðýñá óôá ó åôéêü öôù Ü ãé áõôïýò ðáêýôá äéüóùóçò ðïõ äåí åîáóöáëßæïõí Üìåóç êáé óçìáíôéêþ ìåßùóç ôïõ ñýïõò ïðüôå êáé áíüðôõîç êáé êáëåß ôçí Åõñùæþíç ãåíéêü êáé ôçí Ãåñìáíßá åéäéêü íá óôáìáôþóïõí ôéò åèíéêéóôéêýò ôóéããïõíéýò êáé íá ðñï ùñþóïõí óå Ýêäïóç ôåñáóôßùí üãêùí åõñùïìïëüãùí ìýóù Þ å- êôüò ôïõ EFSF ãéá íá ï õñþóïõí üëï ôïí åõñùðáúêü íüôï áðü êüèå êßíäõíï ñåùêïðßáò êáé áðï åêåß üëç ôçí Äýóç. Âåâáßùò üëïé áõôïß ðïõ ôá ëýíå áõôü äåí ðáßñíïõí óþíåé êáé êáëü ðïëéôéêýò åíôïëýò êáé áñêåôïß áðü áõôïýò åßíáé áðëü êïýöéïé íåïêåûíóéáíïß ðïõ äåí Ý ïõí éäýá áðü ôï ôé ãßíåôáé ðñáãìáôéêü óå êüèå þñá îå ùñéóôü ïýôå óõëëáâüíïõí ôéò âáóéêýò ïéêïíïìéêýò á- íôéöüóåéò óôïí ðëáíþôç, áëëü Ý ïõí ìéá ñåôóýôá êáé èýëïõí íá ôçí åðéâüëïõí ìýóá áðü ôéò åðåìâáôéêýò ðïëéôéêýò ç- ãåóßåò ôïõò óå üëåò ôéò þñåò. ÓõãêåñéìÝíá áõôïß, üðùò êáé ïé óïóéáëöáóßóôåò êáé ïé óïóéáëäçìïêñüôåò ðïõëçìýíïé óõíäéêáëéóôýò ôùí äõôéêþí ìïíïðùëßùí ðïõ óõíåñãüæïíôáé óôåíü ìå ôá á- íáôïëéêü, áðïäßäïõí ãåíéêü ôçí äõôéêþ êñßóç ïðüôå êáé ôçí åëëçíéêþ êáé åêåßíç ôïõ åõñùðáúêïý íüôïõ êýñéá óôï üôé ôá áíôßóôïé á êñüôç äåí äéåõêïëýíïõí ôéò ðáñáãùãéêýò åðåíäýóåéò, äåí åðåêôåßíïõí ôçí ðßóôç Ýóôù ôõðþíïíôáò ðëçèùñéóôéêü ñþìá, áëëü ðñïóðáèïýí íá éóïóêåëßóïõí ôïõò ðñïûðïëïãéóìïýò ôïõò ìåéþíïíôáò ôçí êáôáíüëùóç êáé ôéò èýóåéò åñãáóßáò óôï êñüôïò. ÁõôÞ ç ãñáììþ ìðïñåß íá åßíáé óùóôþ óå ðåñéüäïõò éäéáßôåñïõ ðéóôùôéêïý ìðëïêáñßóìáôïò êáé åéäéêü ôñáðåæéêïý ðáíéêïý, áëëü óôç óõãêåñéìýíç ðåñßðôùóç äåí õðüñ åé êáìéü óôñáôçãéêþ äõíáôüôçôá äéåîüäïõ áðü ôçí êñßóç êáé ôç óôáóéìüôçôá ãéá üëï ôïí ðáëéü âéïìç áíéêü ÂïññÜ áí áõôüò äåí ðñïóôáôåõôåß ìå ðïëéôéêü êáé ïéêïíïìéêü ìýôñá áðü ôïí öáóéóôéêü åìðïñéêü êáé ìéóèïëïãéêü ðüëåìï ôùí êéíýæùí êñáôéêïìïíïðùëéóôþí êáé áðü ôïí åíåñãåéáêü ðüëåìï ðïõ á- èüñõâá Ý åé êçñýîåé ç Ñùóßá ìå ù- ìü Þ ìå ðïëéôéêü ôñüðï (êéíþìáôá åíüíôéá óôçí ðõñçíéêþ åíýñãåéá, åíüíôéá óå êüèå êáýóç Üíèñáêá, åíüíôéá óôçí ðáñáãùãþ åíáëëáêôéêþí êáõóßìùí üðùò ç áéèáíüëç) åíüíôéá óôçí ÅÅ êáé ôçí Éáðùíßá. Ôï üôé ïé ÐáðíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïò êáé óßá îåêéíüíå áõôþ ôç ìü ç ìå ðïëý åõíïúêïýò óõó åôéóìïýò äåí óçìáßíåé üôé èá êüíïõí Ýíáí ðåñßðáôï. ¼ðùò åßðáìå Ý ïõí èõìþóåé ðïëý êüóìï êáé Ý ïõí Üóåé ðïëëïýò ößëïõò ìå ôçí üëï êáé ðéï ýðïõëç, äéðñüóùðç êáé ãåìüôç èñüóïò óõìðåñéöïñü ôïõò êáé Ýôóé åêôüò á- ðü óõìðüèåéåò êõâåñíþóåùí Ý ïõí áñ- ßóåé íá Üíïõí êáé óõìðüèåéåò ëáþí. Åðß ðëýïí Ý åé áñ ßóåé íá áäõíáôßæåé ôåëåõôáßá ôï ìåãáëýôåñï ôïõò üðëï ðïõ Þôáí ç áðåéëþ ôïõò üôé ìéá äéêþ ôïõò ñåùêïðßá èá ðñïêáëýóåé íôüìéíï ãéáôß ðüíù êüôù ßäéá åßíáé ç åëëçíéêþ ìå ôçí ÉñëáíäéêÞ êáé ôçí ÐïñôïãáëÝæéêç õ- ðåñ ñýùóç êáé ìåôü ôçí ÉóðáíéêÞ êëð. Ôï åðé åßñçìá áõôü êéíäõíåýåé óïâáñü áðü ôï ãåãïíüò üôé ç Ðïñôïãáëßá êáé ç Éñëáíäßá áðïðëçñþíïõí êáíïíéêü ôï ñýïò ôïõò êáé åéóðñüôïõí êáíïíéêüôáôá áðü ôçí Ôñüéêá ôéò áíôßóôïé åò äüóåéò ôùí ðáêýôùí ôïõò äéüóùóçò ôéìþíôáò ôéò óõìöùíßåò ðïõ Ý ïõí êüíåé ìáæß ôçò åíþ ç äåýôåñç áðï áõôýò Ý åé áðïãåéùèåß êõñéïëåêôéêü ðáñáãùãéêü êáé êõñßùò åîáãùãéêü êáé åêôéìüåé üôé á- ðü ôïõ ñüíïõ èá ìðïñåß íá âãåé óôéò áãïñýò ãéá íá äáíåéóôåß. ÁõôÞ ç ó åôéêþ áðáãêßóôñùóç ôçò Éñëáíäßáò êáé ôçò Ðïñóôïãáëßáò áðü ôéò áëëåðüëëçëåò ðéóôùôéêýò äßíåò ðïõ ðñïêáëåß ç åëëçíéêþ âýèéóç óôïí åõñùðáúêü íüôï ìðïñåß, áí ðáñáìåßíåé êáé ìåãáëþóåé, íá îåóêåðüóåé ôéò áéôßåò ôçò åëëçíéêþò éäéïññõèìßáò ùò ðñïò ôï ñýïò. Áí êüðïéá óôéãìþ áõôþ ç éäéïññõèìßá ãßíåé êüðùò êáôáíïçôþ óôéò äéåèíåßò áãïñýò ìðïñåß áêüìá êáé Ýíá åëëçíéêü ðéóôùôéêü åðåéóüäéï íá ìçí îåóðüóåé ìå äýíáìç óå üëï ôïí åõñùðáúêü íüôï, äçëáäþ ìðïñåß ôï êüëðï ìå ôïí êáìéêüæé íá ìçí ðéüóåé. Áí áõôü óõìâåß ïé ðñïâïêüôïñåò èá åêôåèïýí ðáãêüóìéá êáé èá ðüèïõí ìåãüëç æçìéü êáé óôçí ÅÅ êáé ìýóá óôçí ÅëëÜäá. Åßíáé êé áõôüò Ýíáò ëüãïò Ý ïõìå ôçí åíôýðùóç ðïõ ïé äéáêïììáôéêïß êõâåñíþôåò âéüæïíôáé íá äçìéïõñãþóïõí ìéá íýá êñßóç óôçí Åõñùæþíç ôþñá ðïõ ç ãåíéêþ ôçò êáôüóôáóç åßíáé êá åêôéêþ êáé áóôáèþò óå åðßðåäï á- íüðôõîçò, êáé óå åðßðåäï ñçìáôéóôçñéáêþò êáé ðéóôùôéêþò éó ýïò. Öïâïýíôáé üôé áí óôáìáôþóïõí íá ðñïêáëïýí áóôüèåéá ôçí ÅÆ êáé åéäéêü óôï íüôï ôçò èá îåêïðïýí êáé èá áðïêáëõöèïýí. Åêôüò äçëáäþ áðü åðéèåôéêþ, ðïõ åßíáé óßãïõñá, ìðïñåß ç óõìðåñéöïñü ôïõò íá åßíáé êáé áìõíôéêü õðï ñåùôéêþ. ÁëëÜ áõôü èá ôá ìüèïõìå óýíôïìá. Ôï æþôçìá åßíáé åìåßò êáé üëïé üóïé ìáò áêïýíå êáé ëïãáñéüæïõí ôç ãíþìç ìáò íá ìçí áêïëïõèþóïõìå ãéá ìéá áêüìá öïñü ôç íýá áíôéåå êáé åéäéêü áíôéãåñìáíéêþ åêóôñáôåßá ðïõ èá êáôáóêåõüóïõí ïé åíôåôáëìýíïé ôõ ïäéþêôåò êõâåñíþôåò ìáò áëëü íá äéáöùôßóïõìå êáé íá ïñãáíþóïõìå ôï ëáü ãéá íá õ- ðåñáóðßóåé ôçí ðáñáãùãþ áðü ôïõò óáìðïôáñéóôýò êáé ôï äçìïêñáôéóìü á- ðü ôïõò íýïõò öáéïêüêêéíïõò «áãáíáêôéóìýíïõò ðïëßôåò».

15 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 15 ΑΡΑΒΙΚΗ «ΑΝΟΙΞΗ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ óõíý åéá áðü ôç óåë. 13 γών μέσα σε ένα χρόνο, την είσοδο της Χαμάς στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, καθώς και το σχηματισμό κοινής επιτροπής ασφάλειας. Όλα αυτά σε μια στιγμή που η Χαμάς εξακολουθεί να ασκεί φασιστική δικτατορία σε τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους που ελέγχει. Και έτσι, λοιπόν, οδηγούμαστε ταχύτατα σε ένα νέο πολιτικό ιδιελογικό και διπλωματικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με ένα μεγάλο σταθμό την επικείμενη υποβολή αιτήματος για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος μέσα στο Σεπτέμβρη από την παλαιστινιακή κυβέρνηση. Αυτό το αίτημα στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τον πόθο του παλαιστινιακού έθνους για πραγματική αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία. Θα είναι ένα κράτος-προτεκτοράτο του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού στη διακυβέρνηση του οποίου θα ηγεμονεύουν τα χειρότερα εγκληματικά στοιχεία της Μέσης Ανατολής κυρίως οι ισλαμοφασίστες. Δηλαδή εκείνες οι δυνάμεις που ευνοήθηκαν από τις ραγδαίες πραξικοπηματικές πολιτικές αλλαγές που συντελούται υπό την ηγεσία των δύο υπερδυνάμεων και με τη δραστήρια συμμετοχή μερικών ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστικών χωρών το τελευταίο διάστημα. Η χοντρόπετσοι δυτικοί μονοπωλιστές είναι βαριά υπόλογοι στους λαούς της περιοχής για όλα τα δεινά που έρχονται. Βοήθησαν τον αντισημίτη ισλαμποφασίστα Ερντογάν να πάρει την εξουσία και να ο- δηγήσει τη χώρα του στη συμμαχία με τη Ρωσία και με το Ιράν. Βοήθησαν τους ι- σλαμοφασίστες της Τυνησίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης να πάρουν την εξουσία και τώρα ετοιμάζει την ίδια μοίρα για τους λαούς της Συρίας και της Υεμένης. Σ αυτό έπαιξε τον βρωμερό της ρόλο και η ισραηλινή σοβινιστική πολιτική ηγεσία των Νετανιάχου-Λιμπερμαν που πρόδωσε την στρατηγική επιβίωση του κράτους της για να τα έχει καλά και με την Ρωσία και το φιλικό της ηγετικό δίδυμο στην ηγεσία των ΗΠΑ Ομπάμα-Κλίντον που υπερασπίσαν την αντισημιτική αραβική «άνοιξη». Στο μεταξύ, σε ανάλογη όξυνση και ό- πως ήταν αναμενόμενο μετα τους νέους υ- πέρ των ισλαμοφασιστών συσχετισμούς δύναμης σε όλη την Μέση Ανατολή γίνεται ακόμα πιο επιθετική προς του Ισραήλ η Τουρκία του Ερντογάν με αφορμή την γενικά έκδοση πορίσματος από την ειδική ε- πιτροπή του ΟΗΕ σχετικά με την περσινή óõíý åéá áðü ôç óåë. 9 Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΛΑΟΥ πολεμική σύγκρουση στα ανοιχτά της Γάζας, που τότε είχαμε χαρακτηρίσει προβοκατόρικη από την πλευρά της Τουρκίας. Το πόρισμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η πολεμική αρμάδα που συγκρούστηκε με τις ισραηλινές δυνάμεις «έδρασε α- πρόσεκτα προσπαθώντας να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό» προσθέτοντας ότι «Υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με τη διενέργεια, την πραγματική φύση και τους στόχους των διοργανωτών της αρμάδας, και ιδιαίτερα της (σ.σ. τουρκικής ισλαμοφασιστικής οργάνωσης) Ι.Η.Η.» (New York Times, 1/9) Το πόρισμα αναφέρει ε- πίσης ότι «Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο για την ασφάλειά του από στρατιωτικές οργανώσεις στη Γάζα» και ότι «Το εμπάργκο επιβλήθηκε σαν ένα νόμιμο μέτρο ασφάλειας για να εμποδίσει την είσοδο όπλων στη Γάζα από τη θάλασσα και η εφαρμογή του συμβαδίζει με τις προϋποθέσεις της διεθνούς νομοθεσίας». Αυτό δεν το δέχεται η κυβέρνηση Ερντογάν, την οποία δεν ικανοποιεί ο χαρακτηρισμός της χρήσης βίας από πλευράς Ισραήλ σαν «δυσανάλογης και αδικαιολόγητης» από την ειδική επιτροπή του ΟΗΕ και πιάνεται α- πό τη βρώμικη και ανακόλουθη σε σχέση με το υπόλοιπο πόρισμα σύστασή της προς τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε μία δήλωση συγγνώμης και στη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης για τους νεκρούς. (παρόλο που η ευθύνη βαρύνει την άλλη πλευρά). Έτσι η Άγκυρα τεντώνει τα σκοινιά και ανακοινώνει την απέλαση ό- λων των ανώτερων διπλωματικών υπαλλήλων του Τελαβίβ από τη χώρα. Τώρα το Ισραήλ οδηγείται αναγκαστικά στην αγκαλιά της ελληνικής διπρόσωπης διπλωματίας που δουλεύει στην πραγματικότητα καλύτερα από κάθε άλλη στην περιοχή για τα συμφέροντα του ρωσοκινεζικού νεοχιτλερικού άξονα. Το να έχει το Ισραήλ σαν μόνη γέφυρα προς τον έξω κόσμο του την Ελλάδα, δηλαδή τη μόνη χώρα στην Ευρώπη που τα δικαστήρια της δέχονται σαν νόμιμο και κατανοητό το κάλεσμα για την εξόντωση των Εβραίων πρέπει να είναι το άκρον άωτο της βλακώδους απόγνωσης. Όλα πάντως δείχνουν, επειδή κάθε δράση γεννά αντίδραση, ότι όσο θα προχωρούν οι δυνάμεις του ρωσο-κινεζικού άξονα στην περιοχή τόσο μεγαλύτερη αντίσταση θα συναντούν όχι από τις τυφλωμένες λόγω ιδεολογικής απσύνθεσης δυτικές αλλά από τους λαούς που είτε αντιστάθηκαν είτε παρασύρθηκαν σε πρώτη φάση από τις «ανοίξεις-πραξικοπήματα». ίδιος είχε καταγγείλει άλλους υπαλλήλους για διαφθορά σε επιχειρήσεις απαλλοτρίωσης» (στο ίδιο). Πρόκειται για ένα κτηνώδες καθεστώς που δε σέβεται καθόλου τις διαθέσεις των μαζών, που μεταχειρίζεται τη βία, το ψέμα και την αυθαιρεσία προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία του. Ένα καθεστώς που όταν ξέσπασε το σκάνδαλο της μόλυνσης εργαζομένων σε εργοστάσια κασσίτερου και των παιδιών τους από μόλυβδο, έκανε ό,τι περνούσε απ το χέρι του προκειμένου να εξαφανίσει τα πειστήρια. Ακτιβιστές, γονείς και δημοσιογράφοι που τόλμησαν να θίξουν το θέμα συνελήφθησαν, διώχτηκαν ή ακόμα και «σιώπησαν». Οι δε γιατροί έλεγαν στα παιδιά που συγκέντρωναν μεγάλη ποσότητα μολύβδου στο αίμα τους να παίρνουν γάλα, μήλα ή σκόρδα και θα γίνουν καλά (στο ίδιο). Ο κινεζικός λαός, που για πολλές δεκαετίες είχε μάθει να ζει ελεύθερος και που ακολούθησε επαναστάτες ηγέτες μεγάλου βεληνεκούς, σαν τον αστοδημοκράτη Σουν Γιατ-σέν και μετά τον μεγάλο δάσκαλο του παγκόσμιου προλεταριάτου Μάο Τσετούνγκ, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να συμβιβαστεί με τους δικτάτορες. Το καθεστώς τρέμει από κάθε σκίρτημα του επαναστατικού κινέζικου λαού και γι αυτό εμποδίζει κάθε προσπάθεια πολιτικής του οργάνωσης. ÍÁ ÌÇÍ ÐÅÑÁÓÅÉ Ç ÍÅÁ ÐÏÉÍÉÊÇ ÄÉÙÎÇ ÊÁÔÁ ÔÏÕ É. ÖÑÉÆÇ ÊÁÉ ÕÐÅÑ ÔÏÕ ÍÁÆÉÓÔÇ Ê. ÐËÅÕÑÇ ÍÁ ÁÈÙÙÈÅÉ Ï É. ÖÑÉÆÇÓ ÓÔÇ ÄÉÊÇ ÔÇÓ 8 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇ óõíý åéá áðü ôç óåë. 2 ôï ñáôóéóôéêü ìßóïò êáé âßá, ç Åéóáããåëßá Áèçíþí êñßíåé ôþñá üôé ìå ôï Üñèñï ôïõ ï É. ÖñéæÞò óõêïöáíôåß ôïí Ê. Ðëåýñç ãéá ôïõò åîþò ëüãïõò: åðåéäþ äçìéïõñãåß ôçí «ðåðëáíçìýíç å- íôýðùóç» óôï áíáãíùóôéêü êïéíü ü- ôé «äéáêáôý åôáé áðü èáíüóéìï ìßóïò áäéáêñßôùò êáôü ôùí åâñáßùí» êáé üôé «äåí óýâåôáé ôï Ýííïìï áãáèü ôçò áíèñþðéíçò æùþò, üôáí ðñüêåéôáé ãéá å- âñáúêþò êáôáãùãþò Üôïìá»!!! ôóé êñßíåé ôþñá ç åéóáããåëßá Áèçíþí ãéá ôïí Üíèñùðï ðïõ Ýãñáøå üôé «Åâñáßïò êáé Üíèñùðïò åßíáé Ýííïéåò áíôéöáôéêýò äçëáäþ ç ìßá áðïêëåßåé ôçí Üëëç» êáé üôé «Ç éóôïñßá ôçò áíèñùðüôçôïò èá êáôáëïãßóç óôïí Áäüëöï ßôëåñ ôá åîþò: Äåí áðþëëáîå, åíþ çäýíáôï ôçí Åõñþðç á- ðü ôïõò Åâñáßïõò». ÌåôÜ ôéò ðáñüíïìåò áðïöüóåéò ôïõ Å- öåôåßïõ Áèçíþí êáé ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ðïõ íïìéìïðïßçóáí ôç íáæéóôéêþ ðñïðáãüíäá Ý åé áíïßîåé ï äñüìïò äéüðëáôá ãéá ôéò ðïéíéêýò äéþîåéò êáôü ôùí Âåâáßùò ãéá ôï óáìðïôüæ âáñýíïíôáé êáé ôá êïììáôéêü óôåëý ç ùñßò áñáêôþñá, ðïõ ãéá íá êñáôçèïýí óôçí åîïõóßá áêïëïõèïýí ôï êüèå ðïëéôéêü êáôáêüèé ùò áñ çãü, üóï êáé áí ðïëëïß áð áõôïýò ôïí áðå èüíïíôáé. Ïé áóôïöéëåëåýèåñïé óôçí ÅëëÜäá áðïäßäïõí, óôï âüèïò, ôï óáìðïôüñéóìá ôùí åðåíäýóåùí óå ãñáöåéïêñáôéêü åìðüäéá ãéá íá ìç óõãêñïõóôïýí ìå ôçí åîïõóßá ôïõ öáéïêüêêéíïõ êáèåóôþôïò, ìå ôçí ïðïßá óõíåñãüæåôáé ôï äõôéêü ìïíïðþëéï ðïõ áõôïß ëáôñåýïõí ü é ìüíï óôçí ÅëëÜäá, áëëü êáé ðáãêüóìéá. ÅéäéêÜ ïé Ýëëçíåò äçìïóéïëïãïýíôåò öéëåëåýèåñïé äåí ìðïñïýí ðéá íá åðéêáëïýíôáé Üãíïéá ãéá ôï óõíåéäçôü ðïëéôéêü óáìðïôüæ, ãéáôß îýñïõí ðïëý êáëü ôéò áíáëýóåéò, ôéò åðéóçìüíóåéò êáé ôéò ðñïâëýøåéò ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôüæ åäþ êáé ñüíéá êáé, êõñßùò, îýñïõí üôé áõôýò Ý ïõí ôåëåõôáßá åðáëçèåõôåß ìå äñáìáôéêü ôñüðï óôçí ðñüîç. ôóé, áí êáé óõ íü åßíáé áíôéóïóéáëöáóßóôåò óôï ðïëéôéêü åðßðåäï, óôï ïéêïíïìéêü åðßðåäï ãßíïíôáé óýììá ïé ôùí áñ éóáìðïôáñéóôþí êáé óïóéáëöáóéóôþí ÐáðáíäñÝïõ- ÂåíéæÝëïõ, ïðüôå áíôéêåéìåíéêü êáé óýììá ïé ôïõ øåõôïêêå, ôïõ ÓYN êáé ôçò ñþóéêçò ðïëéôéêþò ðïõ Ý åé ñåùêïðþóåé ôç þñá. Éäéáßôåñá äéåõêïëýíïõí ôï óïóéáëöáóéóìü íá áðïêôþóåé åõñýôåñç êïé- äçìïêñáôþí êáé áíôéíáæéóôþí. Áðïäåéêíýåôáé ôþñá ðåñéóóüôåñï áðü êüèå Üëëç öïñü ðùò ç åëåõèåñßá ôïõ íáæéóôéêïý ëüãïõ êáôáñãåß óôçí ðñüîç êáé óôçí ïõóßá ôçò ôçí åëåõèåñßá ôçò Ýêöñáóçò. Ç äßùîç êáôü ôïõ É. ÖñéæÞ (ðïõ Ý åé êáé ôç óçìáóßá ôïõ üôé åßíáé ãéïò ôïõ Þñùá ðñþôïõ íåêñïý ôïõ áãþíá áíôßóôáóçò óôçí éôáëéêþ åéóâïëþ ôï ) åßíáé óêáíäáëþäçò öáóéóôéêþ êáé äåí ðñýðåé óå êáìßá ðåñßðôùóç íá ðåñüóåé. Ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá êáëåß üëïõò ôïõò äçìïêñüôåò íá á- ðáéôþóïõí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò óôç äéêáóôéêþ áßèïõóá óôéò 8 ÓåðôÝìâñç íá áèùùèåß ï É. ÖñéæÞò êáé íá óôáìáôþóïõí åäþ êáé ôþñá ïé ðïéíéêýò äéþîåéò ôùí äçìïêñáôþí. (Ç äßêç ãßíåôáé ôçí ÐÝìðôç 8 ÓåðôÝìâñç, þñá 09.00, óôï à ÔñéìåëÝò Ðëçììåëåéïäéêåßï, óôï êôßñéï 7 áßèïõóá 3 óôá äéêáóôþñéá ôçò Åõåëðßäùí). Ðþò ïé óáìðïôáñéóôýò åñþìùóáí êáé óõíå ßæïõí íá åñçìþíïõí ôç ÓÜìï óõíý åéá áðü ôç óåë. 5 íùíéêþ âüóç, üôáí áõôü ðïõ æçôüíå ìüíéìá åßíáé ç áðüëõóç ôùí ðëåïíáæüíôùí äçìüóéùí õðáëëþëùí, ðïõ óçìáßíåé óþìåñá ôçí êïéíùíéêþ ôïõò åîüíôùóç, êáé ç áðåëåõèýñùóç ôçò ðáñáãùãþò êáé óôï äçìüóéï êáé óôïí éäéùôéêü ôïìýá áðü ôïõò óáìðïôáñéóôýò. Ìå áõôþ ôïõò ôç óôüóç áðïðñïóáíáôïëßæïõí ü é ìüíï ôï ëáü, ðïõ, áíôß íá ôïõ äåß íïõí ôï åðß äåêáåôßåò ïñãáíùìýíï óáìðïôüæ ôçò ðáñáãùãþò óáí áéôßá ôçò ñåùêïðßáò, ôïõ ëýíå üôé ç þñá ñåùêüðçóå åîáéôßáò ôçò êñáôéêþò óðáôüëçò, áëëü ôõöëþíïõí ðáñáðýñá ôéò êõâåñíþóåéò ôçò ÅÅ. ÁõôÝò, õðü ôçí çãåìïíßá ôùí ìïíïðùëéóôþí êáé ôçò áíôßóôïé- çò ïéêïíïìïëïãéêþò ôïõò óêýøçò, äåí Ý ïõí ðüñåé åßäçóç ôï üôé ôï ðïëý ñïíï óáìðïôüæ ôçò ðáñáãùãþò ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ç ïõóéáóôéêþ áéôßá ôçò ñåùêïðßáò ôçò êáé áíáæçôïýí ôç äéýîïäï áðü ôçí êñßóç êõñßùò óôçí åîáèëßùóç ôùí åñãáæïìýíùí ôçò. Ïé Óáìéþôåò ðñýðåé íá óõãêñïôçèïýí óå ðëáôý äçìïêñáôéêü ðáôñéùôéêü ìýôùðï ôïõ ëáïý ãéá íá õðåñáóðéóôïýí ôéò äïõëåéýò, ôéò æùýò êáé ôïí ôüðï ôïõò áðü ôï ðåíôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôùí ðñïäïôéêþí çãåóéþí. Éäéáßôåñá ðñýðåé íá óõãêåíôñþóïõí ôçí ðñïóï Þ ôïõò óôï óïóéáëöáóéóìü ôïõ øåõôïêêå êáé ôïõ ÓÕÍ, ðïõ ïñãáíþíïõí ðáíåëëáäéêü ôï óáìðïôüæ êáé êáôáóôñýöïõí åðß äåêáåôßåò óõóôçìáôéêü ôç þñá êáé ôç ÓÜìï.

16 Óåëßäá 16 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2011 Óå ìåãüëï ðïëéôéêü êßíäõíï ç Ëéâýç ðïõ áíôéóôýêåôáé óôïõò äõôéêïýò êáé áíáôïëéêïýò éìðåñéáëéóôýò óõíý åéá áðü ôç óåë. 1 ñéáëéóôýò êáé ïé áíüçôïé áóôïöéëåëåýèåñïé ößëïé ôïõò ìýóá êáé Ýîù áðü ôçí Ëéâýç ðïõ óõììü çóáí ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò ãéá íá äéþîïõí ôïí ÊáíôÜöé. Ç ìïßñá ôïõò âýâáéá äåí ìáò óôåíï ùñåß êáé ìüëéóôá ôïõò áîßæåé ãéá ôï ÝãêëçìÜ ôïõò íá êáôáðáôþóïõí ôçí áíåîáñôçóßá êáé ôçí êñáôéêþ êõñéáñ ßá ìéáò þñáò êáé áêüìá íá öáíïýí á Üñéóôïé êáé áóõíåðåßò áðýíáíôé óå Ýíáí Ýóôù êáé üøéìï óýììá ü ôïõò ðïõ ôïõò åìðéóôýõôçêå. Ôï êáêü åßíáé üôé äéþ íïíôáò ôïí ÊáíôÜöé áðü ôçí åîïõóßá èá öýñïõí ôïí åéñüôåñï öáóéóìü êáé ôçí åéñüôåñç åèíéêþ õðïäïýëùóç óôïí ëéâõêü ëáü êáé áêüìá åéñüôåñá èá êüíïõí Ýíá ìåãüëï âþìá ðñïò ôïí åíåñãåéáêü áðïêëåéóìü êáé ôçí ðïëéôéêþ õ- ðïäïýëùóç óôç Ñùóßá üëùí ôùí ëáþí ôçò Åõñþðçò. Ôï âáóéêü óôïé åßï üôé ôá ðñüãìáôá èá ãßíïíôáé åéñüôåñá ìåôü áðü ôéò ðñþôåò þñåò ôçò äõôéêþò éìðåñéáëéóôéêþò åõù ßáò åßíáé üôé ôï óôñéìùãìýíï óôñáôéùôéêü êáé áäõíáôéóìýíï êáíôáöéêü óôñáôüðåäï Üñ éóå êüôù áðü ôçí ôåñüóôéá å èñéêþ ðßåóç íá äßíåé óçìüäéá- áêüìá êáé ðñéí ôçí áðþëåéá ôçò Ôñéðïëçò- üôé áñ ßæåé íá ôáëáíôåýåôáé ùò ðñïò ôçí ðñïó þñçóç ôïõ óôï ñùóï-éóëáìïöáóéóôéêü óôñáôüðåäï, äçëáäþ áñ éóå íá áðïäßäåé ç êåíôñßóôéêç óôñáôçãéêþ ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßá. ÁõôÞ óõíßóôáôáé óôçí óõììá- ßá ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò åîåãåñìýíïõò ãéá ôçí áíáôñïðþ ôçò êõñéáñ- éêþò åîïõóßáò ÊáíôÜöé êáé ìåôü óõììá ßá ìå ôïõò îåäïíôéáóìýíïõò êáíôáöéêïýò êáé âýâáéá ôïõò éóëáìïöáóßóôåò åíüíôéá óôïõò äõôéêïýò åðåìâáóßåò êáé óôïõò öéëïäõôéêïýò ìýóá óôï ìýôùðï ôùí åîåãåñìýíùí ãéá ôçí êáôüêôçóç ôçò ñþóéêçò ðïëéôéêþò çãåìïíßáò óôç Ëéâýç. Áðü ôçí ðñþôç óôéãìþ ôçò íáôïúêþò å- ðßèåóçò ç Ñùóßá îåäßðëùóå ôçí óôñáôçãéêþ ôçò áõôþ. Ìå ôï íá ìçí âüëåé âýôï óôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ Ýêáíå äõíáôþ ôçí åîáðüëõóç ôçò íáôïúêþò åðßèåóçò, áëëü ôáõôü ñïíá ìå ôï íá ìçí øçößóåé ôçí íáôïúêþ åðßèåóç êáé ìüëéóôá ëßãï ìåôü íá ôçí êáôáããåßëåé Ýêáíå äõíáôþ ôçí ðñïóýããéóç ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò óôïí ÊáíôÜöé. ÌÜëéóôá ãéá íá óôçñßîåé áõôþí ôçí äéðëþ êåíôñßóôéêç ôáêôéêþ ç ñþóéêç ãñáììþ Ýóðáóå óå äýï ìïñöýò áíüìåéîçò. Ç ìßá ìïñöþ, ôçò óýìðëåõóçò ìå ôç Äýóç ç ðéï åðßóçìç êáé áíïé ôþ öéëïäõôéêþ åêöñüæåôáé ìå ôïí ÌåíôâÝíôåö. Ç Üëëç ìïñöþ, áõôþ ôçò óýìðëåõóçò ìå ôïí ÊáíôÜöé êáé ôçò áíôßèåóçò óôçí äõôéêþ åðßèåóç, ðïõ åßíáé ç ðéï áíåðßóçìç êáé ðéï äþèåí «áíôééìðåñéáëéóôéêþ» åêöñüæåôáé áðü ôïí Ðïýôéí. Êáé ïé äýï ìïñöýò ìéëüíå ãéá ôçí áíüãêç óõíåíüçóçò áíáìåóá óôïõò åîåãåñìýíïõò êáé ôïõò êáíôáöéêïýò êáé ç êüèå ìéá óôýëíåé ôïõò äéêïýò ôçò ìåóïáëáâçôýò óôï áíôßóôïé á ðéï öéëéêü ôçò óôñáôüðåäï. Ç ìïñöþ ÌåíôâÝíôåö Ý åé åðßóçìï ìåóïëáâçôþ ôïí ÌáñãÝëïö ðïõ êõñßùò óõíåíïåßôáé ìå ôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôýò êáé êüíåé ôï ößëï óôï ÌÅÓ êáé óôçí ÂåããÜæç. Áõôüí ôïí ìåóïëáâçôéêü ñüëï ôùí ÌåíôâÝíôåö- ÌáñãÝëïö ôïí á- íáãíþñéóáí óôç Ñùóßá åðßóçìá ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôýò ìå ðñüôáóç ìüëéóôá ôùí ÏìðÜìá-Óáñêïæý óôçí óõíüíôçóç ôùí G8 ôçò Íôïâßë óôéò áñ- Ýò ôïõ ÌÜç ôïõ ÁõôÞ ç áðïäï- Þ ôçò Ñùóßáò óáí ôïõ ìüíïõ åíäéüìåóïõ óôïí åìöýëéï ôçò Ëéâýçò èá áðïäåé ôåß ôï ðéï ìïéñáßï ëüèïò ôùí äõôéêþí. Åêôüò áðü ôçí ìïñöþ ÌåíôâÝíôåö-ÌáñãÝëïö ç äþèåí äõôéêüöéëç ñþóéêç ìåóïëáâçôéêþ ôáêôéêþ Ý åé êáé ôçí êñõöþ ìïñöþ ÅñíôïãÜí, ÐáðáíäñÝïõ ðïõ ãýñíïõí ðñïò ôç ÂåããÜæç êüíïíôáò üìùò êáé ôïí ñåáëéóôþ ößëï óôïí ÊáíôÜöé. Ç ìïñöþ Ðïýôéí Ý åé öáíåñü áëëü Üôõðï ìåóïëáâçôþ ôïí Üíèñùðï ôïõ Ðïýôéí Éëéïõìæßíïö ðïõ óôï üíïìá ôçò óêáêéóôéêþò ôïõ éäéüôçôáò-êáé ìüëéóôá ôïõ ðñüåäñïõ ôçò äéåèíïýò óêáêéóôéêþò ïìïóðïíäßáò-óõíáíôéýôáé Üöïâá ìå ôïí ÊáíôÜöé êáé óõæçôüåé ìáæß ôïõ óôï êñõóöþãåôï ôïõ ðïõ ôï áíáæçôüåé åíáãþíéá ç Äýóç ãéá íá ôï âïìâáñäßóåé ùñßò áõôþ íá äéáìáñôýñåôáé ãéá ìéá ôýôïéá óõíüíôçóç. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ùóôüóï ç «áíôééìðåñéáëéóôéêþ» ìïñöþ Ðïýôéí Ý åé Ýíáí Üëëï ðïëý ðéï éó õñü ìåóïëáâçôþ ðïõ äåí åìöáíßæåôáé âýâáéá óáí ñþóïò ìåïïëáâçôþò, ôïí ðñüåäñï ôçò Íüôéáò ÁöñéêÞò óïóéáëöáóßóôá Æïýìá ðïõ åìöáíßæåôáé ìå ôçí êáßñéá éäéüôçôá ôïõ åêðñïóþðïõ ôçò ÁöñéêáíéêÞò íùóçò, ïõóéáóôéêü ôçò Á- öñéêáíéêþò çðåßñïõ ðïõ ôá ôñéôïêïóìéêü êñüôç ôçò áõèüñìçôá Ý ïõí åíáíôéùèåß óôçí äõôéêþ óôñáôéùôéêþ åðýìâáóç óôç Ëéâýç. Ï Æïýìá ëïéðüí ìåóïëáâåß êýñéá óáí äþèåí ößëïò ôïõ ÊáíôÜöé. ÁëëÜ ôé óçìáßíåé ößëïò ôïõ ÊáíôÜöé ìå ñþóéêï ôñüðï; Óçìáßíåé üôé ï ßäéïò äý åôáé íá ðýóåé áðü ôçí åîïõóßá, áëëü ìýíåé óôç Ëéâýç êáé äåí óêïôþíåôáé ãéáôß äåí óõíôñßâïíôáé áëëü ðñïóôáôåýïíôáé êüðïéåò áðü ôéò ïéêïíïìéêýò, ðïëéôéêýò êáé óôñáôéùôéêýò äõíüìåéò ðïõ ôïí óôþñéæáí ùò èåò. Ìå ëßãá ëüãéá ïé ðéï ñùóüöéëïé êáíôáöéêïß ìïéñüæïíôáé ôçí íýá êñáôéêþ åîïõóßá ìáæß ìå ôïõò ðéï ñùóüäïõëïõò é- óëáìïöáóßóôåò êáé åßíáé áìöüôåñïé áóöáëåßò áðýíáíôé óôç Äýóç Üñç óôçí ñþóéêç ðñïóôáóßá-çãåìïíßá ðüíù óôç þñá, äçëáäþ óáí åóùôåñéêýò äõíüìåéò åíüò ñþóéêïõ ðñïôåêôïñüôïõ. Áðü êïéíïý åííïåßôáé êáíôáöéêïß êáé éóëáìïöáóßóôåò èá åîïíôþíïõí ôïõò üðïéïõò äõôéêüöéëïõò êáé åèíïáíåîáñôçóéáêïýò áðü ôï ìðëïê ôùí åîåãåñìýíùí. Áõôüí ôïí óõìâéâáóìü êáëåßôáé íá êüíåé ï ÊáíôÜöé áðü ôïõò ðïõôéíéêïýò ìåóïëáâçôýò áðü ôá ôýëç ôïõ ÌÜç êáé áõôüò áñíåßôáé äéáñêþò íá ôïí êüíåé ïðüôå óõíå ßæåé íá ðïëåìüåé êáé íá áíôéóôýêåôáé áí êáé êüèå ôüóï äåß íåé äéáôåèåéìýíïò íá õ- ðï ùñþóåé. Áõôü ãéáôß üóï ï ÊáíôÜöé áíôéóôýêåôáé êáé ðïëåìüåé ôüóï ç åðéèåôéêþ ìïñöþ ÌåíôâÝíôåö ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò äõíáìþíåé êáé ôüóï ðéï ðïëý ï ÊáíôÜöé ïäçãåßôáé óå óôñáôéùôéêü áðïêëåéóìü êáé óõíôñéâþ áðü ôç Äýóç þóôå íá äå ôåß ôåëéêü ôçí ñþóéêç ðñüôáóç ôùí «êáëþí» ðïõôéíéêþí, ôýðïõ Æïýìá êáé äéüöïñùí óïóéáëöáóéóôéêþí õðï åéñßùí ôýðïõ ÔóÜâåò êáé ÊÜóôñï. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ðïõ üôáí ï ÌáñãÝëïö èýëçóå íá ìéëþóåé ìå ôçí êõâýñíçóç ÊáíôÜöé óôçí Ôñßðïëç óôéò 6 ôïõ Éïýíç áõôþ áñíþèçêå áíïé ôü íá ôïí óõíáíôþóåé åðåéäþ ç åðßóçìç Ñùóßá ìýóù ôïõ ÌåíâÝíôåö êáëïýóå ôïí ÊáíôÜöé íá ðáñáéôçèåß. ÁëëÜ ï ÊáíôÜöé óõæçôïýóå ôçí ßäéá þñá ìå ôïí ðïõôéíéêü Éëéïõìæßíïö. íá ðñþôï äåßãìá üôé ï ÊáíôÜöé Ý åé áñ ßóåé íá óõæçôüåé ôçí ñþóéêç ðñüôáóç åßíáé ôï êüëåóìá ðïõ Ýêáíå ï ðéï ðïëéôéêü êáé äéðëùìáôéêü éó õñüò áðü ôïõò ãéïõò ôïõ, ï ùò ðñüóöáôá äõôéêüöéëïò êáé öéëïìåôáññõèìéóôþò Óáßö áë ÉóëÜì ÊáíôÜöé, ðïõ ôçí 1ç ôïõ Éïýëç êüëåóå ôç Ñùóßá íá öåñèåß óáí ðñáãìáôéêþ õðåñäýíáìç êáé íá óôáèåß óôï ðëåõñü ôçò Ëéâýçò åíüíôéá óôç Äýóç (ÍÕ ÔÜéìò). íá ìþíá ìåôü óôéò 2 ôïõ Áõãïýóôïõ äþëùíå óå óõíýíôåõîþ ôïõ (ÍÕ ÔÜéìò) üôé óõæçôüåé ôïõò üñïõò ìéáò óõììá ßáò ìå ôïõò éóëáìéóôýò ôïõò ïðïßïõò áðå èüíåôáé áëëü ìå ôïõò ïðïßïõò åßíáé õðï ñåùìýíïò ðéá - ìåôü ôçí áóõíåðþ êáé åðéèåôéêþ óôüóç ôçò Äýóçò åíáíôßïí ôçò Ëéâýçò- íá äéáðñáãìáôåõôåß ãéá Ýíá êïéíü ìýôùðï äéáêõâýñíçóçò ãéá ôçí óõíôñéâþ ôùí äõôéêüöéëùí öéëåëåýèåñùí. ÌÜëéóôá äþëùóå üôé óõæçôüåé ãé áõôü ôï ëüãï ìå ôïí ßäéï ôïí á- íáìöéóâþôçôï ðíåõìáôéêü-ðïëéôéêü çãýôç ôùí éóëáìéóôþí ôçò Ëéâýçò, ôïí Áëß Óáëáìðß. Ï Óáëáìðß äåí äéýøåõóå üôé Ýãéíå áõôþ ç óõíüíôçóç áëëü áñíþèçêå ðñïöáíþò üôé êáôåõèõíüôáí åíüíôéá óôïõò öéëåëåýèåñïõò óõììü ïõò ôïõ. ¼ôáí ç Ôñßðïëç Ýðåóå ï ÊáíôÜöé óõíý- éóå íá áíôéóôýêåôáé êáé íá ìçí äý åôáé ðáñáßôçóç ïðüôå ç «êáêþ äõôéêþ» Ñùóßá ôïõ ÌåíôâÝíôåö Ýêáíå Ýíá áêüìá âþìá ðáñáðýñá äéðëùìáôéêþò áðïìüíùóþò ôïõ êáé áíáãíþñéóå ìáæß ìå ôïõò äõôéêïýò êáé ôïõò äõôéêïöáíåßò ðñüêôïñåò ôçò üðùò åßíáé ï ÐáðáíäñÝïõ óáí íüìéìï åêðñüóùðï ôçò Ëéâýçò ôï ÌÅÓ (Ìåôáâáôéêü Å- èíéêü Óõìâïýëéï). Âåâáßùò áõôþ ç óôüóç Þôáí åðßóçò áðáñáßôçóç êáé ãéá íá ìçí Ýñèåé ç åðßóçìç Ñùóßá óå áíïé ôþ äéðëùìáôéêþ ñþîç ìå ôçí Äýóç. ¼ìùò ç «êáëþ ðáôñéùôéêþ» Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí ìýóï ôùí öéëéêþí ôçò êõâåñíþóåùí êáé óå óõììá- ßá ìå ðïëëýò ìç öáóéóôéêýò ôñéôïêïóìéêýò þñåò, óõììá ßá ðïõ åêöñüæåôáé ðéï ôõðéêü ìýóá áðü ôçí ìåóïëüâçóç Æïýìá êáé ôçí ÁöñéêáíéêÞ íùóç, ðñïóôáôåýåé ôïí íéêçìýíï ÊáíôÜöé áðü ìéá öõóéêþ áëëü êáé ðïëéôéêþ åîüíôùóç êáé êõñßùò äåí äßíåé ôç äõíáôüôçôá åíüò äéðëùìáôéêïý êáé óôñáôéùôéêïý èñéüìâïõ óôç Äýóç ðïõ èá åíßó õå õðåñâïëéêü ôïõò äõôéêüöéëïõò Þ ôïõò ó åôéêü ðéï åèíéêïáíåîáñôçóéáêïýò ìýóá óôïõò åîåãåñìýíïõò ôçò ÂåããÜæçò óå âüñïò ôùí éóëáìïöáóéóôþí. Ãé áõôü ôï ëüãï ç ÁöñéêáíéêÞ íùóç ìå åðéêåöáëþò ôçí Íüôéá ÁöñéêÞ ôïõ Æïýìá óõí ôç Âñáæéëßá, óõí ôçí Êßíá óõí ôçí Éíäßá óýí ü- ëåò ôéò Üëëåò ñùóüöéëåò êõâåñíþóåéò óõí ôéò ðåñéóóüôåñåò ôñéôïêïóìéêýò þñåò äåí áíáãíùñßæïõí ùò áõôþ ôç óôéãìþ ôï ÌÅÓ óáí íüìéìç êõâýñíçóç ôçò Ëéâýçò êáé æçôïýí âáóéêü óõíåíüçóç ìå ôïõò êáíôáöéêïýò óáí üñï ãéá ôçí áíáãíþñéóç êüèå ìåëëïíôéêþò êõâýñíçóçò. ÁõôÞ ç ôñïìáêôéêþ äéðëùìáôéêþ ðñïóôáóßá ôïõ óôñáôéùôéêü íéêçìýíïõ ÊáíôÜöé áíáêüðôåé ôçí óôñáôéùôéêþ ðñïýëáóç ôùí «áíôéêáèåóôùôéêþí» óôç Óýñôç ðïõ áíáæçôïýí îáöíéêü äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôïí ÊáíôÜöé ôçí þñá ðïõ óôñáôéùôéêü ôïí Ý ïõí óôï Ýñé. ÌÜëéóôá äßíïõí ôç ìéá ìåôü ôçí Üëëç åâäïìáäéáßá ðáñüôáóç ãéá íá ìçí åðéôåèïýí óôç Óýñôç êáé íá ëõèåß ç áíôßèåóç äéðëùìáôéêü. Ìðïñïýìå ìå áóöüëåéá íá õðïèýóïõìå üôé áõôþ ç ðáñüîåíç öéëåéñçíéêþ «åõáéóèçóßá» ôùí éóëáìïöáóéóôþí êáé ç äéáêïðþ ôçò íéêçöüñáò ðñïýëáóçò ôïõ óôñáôïý ôïõò èá Þôáí áäýíáôç áí êüðïéïé áðü áõôïýò äåí ôçí äéåêüëõíáí óõíåéäçôü ãéá íá äéåõêïëýíïõí Ýôóé ôç äéðëùìáôéêþ ìåóïëüâçóç ôïõ áíáôïëéêïý Üîïíá óôç óýãêñïõóç. Åðßóçò ìáò êüíåé åíôýðùóç ôï ãåãïíüò üôé êáíýíáò êáíôáöéêüò óôåíüò óõããåíþò äåí Ý åé áêüìá óõëëçöèåß ìåôü ôçí áéöíéäéáóôéêþ åðßèåóç óôçí Ôñßðïëç êáé üôé áêüìá äåí Ý åé á- óêçèåß áöüñçôç ðßåóç áðü ôïõò ÏìðÜìá- Êëßíôïí, Óáñêïæý óôçí Áëãåñßá ãéá íá ðáñáäþóåé óôï ÌÅÓ ôá ðïëéôéêü óôåëý ç ôçò ïéêïãýíåéáò ÊáíôÜöé ðïõ Ý ïõí êáôáöýãåé åêåß êáé Ý ïõí åîáóöáëßóåé «áíèñùðéóôéêü» Üóõëï. Áõôü ôï éó õñü äéðëùìáôéêü åìðüäéï ðïõ âüæåé ï íåïíáæéóôéêüò Üîïíáò óôçí äõôéêþ ðñïýëáóç óôç Ëéâýç åßíáé íïìßæïõìå ï âáóéêüò ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï áõôþ Ý åé óôáìáôþóåé äßíïíôáò óôïõò êáíôáöéêïýò ôïí ñüíï íá óõíèçêïëïãþóïõí ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò êáé ôç Ñùóßá. Ôï êáëýôåñï ãéá ôç Ëéâýç êáé ôïí êüóìï åßíáé ü ßäéïò ï ÊáíôÜöé êáé ïé ïðáäïß ôïõ íá ìçí óõíèçêïëïãþóïõí ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò êáé ôïõò ðñïóôüôåò ôïõò êáé íá óõíå ßóïõí íá ðïëåìüíå áðü ôçí ðáñáíïìßá êáé áðü ôï åîùôåñéêü. ÄçëáäÞ ôï æþôçìá åßíáé íá ìçí ãßíïõí êáé áõôïß óêïõðßäéá èýìáôá ôïõ öñéêáëýïõ ðá íéäéïý óêïýðá öáñüóé ðïõ ðáßæåé ôï Êñåìëßíï ðáíôïý óôïí êüóìï. Ðéóôåýïõìå üôé Ýôóé èá ìðïñïýí ü é ìüíï óôñáôçãéêü áëëü êáé ôáêôéêü íá Ý ïõí óðïõäáßá áðïôåëýóìáôá åðåéäþ ôï ìýôùðï ôç ÂåããÜæçò èá áñ ßóåé óýíôïìá íá óðüåé óå ðïëëü á- íïé ôü áíôéìá üìåíá êïììüôéá. Ïé äõôéêïß åðåìâáôéóôýò Þäç ôáóáêþíïíôáé ãéá ìéá ëåßá ðïõ äåí Ý ïõí åíþ ïé éóëáìïöáóßóôåò ôçò ÂåããÜæçò èá äçìéïõñãþóïõí óýíôïìá ðïëëýò Ý èñåò ìå ðïëëïýò áðü ôïõò óõììü ïõò ôïõò. Çäç Ý ïõí äçìéïõñãþóåé áñêåôýò äïëïöïíþíôáò ýðïõëá ôï ðñþçí óôýëå ïò ôïõ ÊáíôÜöé ÃéïõíÝò ðïõ åß å ãßíåé ïõóéáóôéêüò áñ çãüò ôïõ óôñáôïý ôçò ÂåããÜæçò. Áí âýâáéá áðü ôçí Üëëç ìåñéü ïé êáíôáöéêïß óõíèçêïëïãþóïõí êáé ìüëéóôá ðñïò ôçí ïððïñôïõíéóôéêþ êáé áõôïêôïíéêþ ãñáììþ ôçò óõììá ßáò ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò êáé ôç Ñùóßá ðïõ ôçí ðñïâüëëåé ï êáôü ô Üëëá åõöõþò Óáßö áë ÉóëÜì ôüôå ôï ðñïóå Ýò ìýëëïí ãéá ôç Ëéâýç êáé ôïí êüóìï èá åßíáé æïöåñü. ïõìå êüèå ëüãï ðüíôùò íá ðéóôåýïõìå üôé ü é ôüóï ç ëéâõêþ áóôéêþ ôüîç üóï áõôüò ï ìéêñüò ëáüò ðïõ Þäç Ýäåéîå üôé ìðïñåß ìå óèýíïò íá áíôéðáñáôåèåß óå üëï ó åäüí ôïí éìðåñéáëéóôéêü êüóìï èá âñåß ôï óèýíïò êáé ôç äéïñáôéêüôçôá íá óõíå ßóåé ôçí áíôßóôáóþ ôïõ Ýóôù ìýóá áðü ôá ðïëý ïäõíçñü ëüèç ôïõ.

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πολιτισμική περίοδος με ελπίδες του Αναστάσιου Μαρά

Νέα πολιτισμική περίοδος με ελπίδες του Αναστάσιου Μαρά Σεπτέμβριος 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 16ο Αρ. Φύλλου 152 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 4 ΘΕΑΤΡΟ Σελ. 6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα ειδήσε Ιούλιος Το περιοδικό του ομίλου της ISS 2010 Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα Σε αυτό το τεύχος γνωρίζουμε τον κύριο Μιχάλη Ρούσσο Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Α. Η καπιταλιστική κρίση και οι προοπτικές της ταξικής πάλης Α.1 Οι βασικές εξελίξεις και η κρίση 1. Η καπιταλιστική κρίση καλά κρατεί. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ Το Περιοδικό για την Ενέργεια και το Περιβάλλον Mάρτιος 2012 Τεύχος 33, Τιμή 3 ευρώ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ ΑΓΩΓOΙ: ΕΡΜΑΙΑ ΓΕΩΠOΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡOΥΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή μάρτης 2012 αναρχικές-οί από τις δυτικές συνοικίες της αθήνας και του πειραιά

εισαγωγή μάρτης 2012 αναρχικές-οί από τις δυτικές συνοικίες της αθήνας και του πειραιά οι καιροί της οργής Κοντά 20 χρόνια από τη διάλυσή τους, οι Επαναστατικοί Πυρήνες και η Rote Zora, βρίσκονται για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο της καταστολής. Το γερμανικό κράτος, θέλοντας αφ' ενός να

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΡ- ΟΣΤΑΤΟΥ Π.Α

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΡ- ΟΣΤΑΤΟΥ Π.Α Τεύχος 66 Μάίος 2001 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ετος 29ο - Τόμος 15ος Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΔΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Δκτής Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Τηλ. (010) 7488223 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Τμήμα Εκδοσης Περιοδικών Επγός (ΕΑ) Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη τιµή 2 ευρώ Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς www.sekonline.gr 22 Απρίλη 2015 Νο 1170 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2015 ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κανένας συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ στο νeο μνημoνιο κυβeρνησης δανειστων

ΟΧΙ στο νeο μνημoνιο κυβeρνησης δανειστων ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΤΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΠΟΙΗΤΗ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ Δεν είμ' εγώ σπορά της τύχης ο πλαστουργός της νιάς ζωής. Εγώ 'μαι τέκνο της ανάγκης κι ώριμο τέκνο της οργής Κ. Βάρναλης # 1025 ΙΟΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;»

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Φοιτήτρια: Οργιανέλη Δήμητρα Α.Μ. 671 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μυλωνά Ιφιγένεια Καστοριά, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αζερμπαϊτζάν «κλειδί» στον Καύκασο και όχι μόνο

Το Αζερμπαϊτζάν «κλειδί» στον Καύκασο και όχι μόνο Το Αζερμπαϊτζάν «κλειδί» στον Καύκασο και όχι μόνο Η πρωτοκαθεδρία στην περιοχή και η ευθύνη απέναντι στον κόσμο Rahman Mustafayev Στις 28 Μαΐου οι πολίτες του Αζερμπαϊτζάν γιορτάζουν την πιο σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

7. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον 29.

7. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον 29. 7. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον 29. Tο Κλίμα αλλάζει και οι κυβερνήσεις συσκέπτονται. Την τελευταία δεκαετία, κατά την οποία η Γη βίωσε τα έξι από τα δέκα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έντυπο γράφτηκαν τον Μάρτιο του 2013 στα πλαίσια της εκδήλωσης-συζήτησης ''Ελεύθερη ζωή χωρίς εξορύξεις''.

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια. Τοπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η αλήθεια. Τοπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τοπική Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ενημέρωση ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Απόφαση- Σταθμός του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης: «O ΣΜΑ είναι απαραίτητος για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ KAI ΝΕΟΝΑΖΙ

ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ KAI ΝΕΟΝΑΖΙ κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη τιµή 2 ευρώ Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ2015 21-24 ΜΑΗ (ΑΣΟΕΕ) ΟΠΑ Πατησίων 76 ΑΘΗΝΑ www.sekonline.gr 6 Mάη 2015 Νο 1172 γυρίστε στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 80 ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ και ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ; Μία σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη και επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ. ελπίδα και φόβος στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Κ.Γαβριηλίδης:Δεν είναι ντροπή να είσαι αυτό που είσαι ΣΕΛ.

ΑΝΑΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ. ελπίδα και φόβος στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Κ.Γαβριηλίδης:Δεν είναι ντροπή να είσαι αυτό που είσαι ΣΕΛ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20510 - ΤΙΜΗ 2.00 ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αποφασισμένοςο Σέρτογλου για την επανένωση του ποδοσφαίρου ΣΕΛ. 25 Ηαλαζονείακαι

Διαβάστε περισσότερα

το φυτίλι των απεργιών

το φυτίλι των απεργιών Live oι ειδήσεις και τα πρώτα Θέματα ΣΤΗΝ ΑΕΚ Ο ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την ΑΕΚ. Πήρε τον Βραζιλιάνο Αλεξ Ντα Σίλβα από την Ομόνοια. Με την αποχώρηση του Ντα Σίλβα, οι πράσινοι ενέγραψαν

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες 01-CMYK 06/08/2013 12:26? Μ Page 1 O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A P ή γ α ς Φ ε ρ α ί ο ς 1 ΕΥΡΩ Στα ύψη ο υδράργυρος για τις ιδιωτικοποιήσεις ΣΕΛΙΔΑ 12 Μοιραία

Διαβάστε περισσότερα

ONOMATA - ΣΟΚ. Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΠ! Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ... ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ! ΖΗΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟφΑΣΗΣ Η ΑΠΟΚΑΛΥψΗ ΤΩΝ CDS

ONOMATA - ΣΟΚ. Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΠ! Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ... ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ! ΖΗΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟφΑΣΗΣ Η ΑΠΟΚΑΛΥψΗ ΤΩΝ CDS 10-11. ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χρειαζόμαστε αναδιάρθρωση, όχι ξεπούλημα 18. Κ. ΤΡΙΑΝΤΑφΥΛΛΟΣ Κανένα περιθώριο για διαγραφές 28-29. ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ Από την αυτοθυσία στην αυτοκτονία 30-31. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NAI 5ΕΝΘΕΤΑ. Ονειροκρίτης. στην ελλάδα στη Δημοκρατία στην ευρώπη και στο ευρώ Oχι στη φτώχεια και στον διχασμό

NAI 5ΕΝΘΕΤΑ. Ονειροκρίτης. στην ελλάδα στη Δημοκρατία στην ευρώπη και στο ευρώ Oχι στη φτώχεια και στον διχασμό 2 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ένα συλλεκτικό CD ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ 11 τραγούδια από τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ Tου ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ με τον ΒασιΛη σκουλα σε μουσική χρηστου παπαδοπουλου Ονειροκρίτης τα κρυφά μηνύματα των ονείρων

Διαβάστε περισσότερα

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση M. Claudio Warschawski Katz Ο ιμπεριαλισμός & G.Taut Τί είναι τον ο 21ο σιωνισμός αιώνα 1 M. Warschawski & G. Taut Τί είναι ο σιωνισμός Μια μαρξιστική προσέγγιση Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη Αθήνα 2003 2 M.

Διαβάστε περισσότερα