ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (e-commerce)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (e-commerce)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί µία προσπάθεια εισαγωγικής προσέγγισης του θέµατος του πελατοκεντρικού ηλεκτρονικού εµπορίου (γνωστό και ως Business-to- Consumer e-commerce). Έγινε η επιδίωξη να καλυφθεί το θέµα σφαιρικά, χωρίζοντας την εργασία σε τρεις ενότητες. Μετά τα εισαγωγικά όπου δίνεται ο ορισµός και τα είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου γενικότερα, ακολουθεί η ενότητα που αναφέρεται στην επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο internet. Εκεί περιγράφονται τα οφέλη της επιχείρησης, καθώς επίσης τα µοντέλα επιχειρηµατικής δράσης στο διαδίκτυο και οι υπηρεσιακές εφαρµογές που γίνονται σε αυτό. Η δεύτερη ενότητα αφορά τον καταναλωτή που συναλλάσσεται µέσω του διαδικτύου. Περιγράφονται τα οφέλη µιας τέτοιου είδους συναλλαγής, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται στην αγορά. Οι απαιτήσεις του πελάτη ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος αναλύονται στη συνέχεια και γίνεται µια αναφορά στο πρωτόκολλο πληρωµών SET στο τέλος. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται σε κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την παγκόσµια και ελληνική πραγµατικότητα από την αρχή της εφαρµογής του ηλεκτρονικού εµπορίου µέχρι τις µέρες µας. Το φαινόµενο της διστακτικότητας των καταναλωτών απέναντι στο ηλεκτρονικό εµπόριο αναλύεται στη συνέχεια, ακολουθούµενο µε µία αναφορά στα προϊόντα που κυρίως διακινούνται µέσω υπολογιστών στις µέρες µας και κάποιες γενικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Στο παράρτηµα γίνεται αναφορά σε µερικές σηµαντικές εταιρίες που πρωταγωνιστούν διαχρονικά στο διαδίκτυο. Στο τέλος της εργασίας παραθέτονται κάποιες επιπλέον ενδεικτικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού λιανεµπορίου, πέντε ελληνικές και πέντε ξένες. 1

2 SUMMARY This paper is an introduction to the subject of Business-to-Consumer electronic commerce (B2C e-commerce). There has been an effort to make a spherical examination of the issue. Therefore, the paper is divided to three separate units. After the introduction to the electronic commerce as a whole and the discussion of the types of e-business happening today, follows the first unit, which refers to the examination of the business conducting B2C e-commerce. An account of the advantages of B2C and the managerial models is given in this unit, as well as the main services taking place on B2C nowadays. The second unit refers to the consumer who does business in internet. The benefits of such a transaction are described first, following the process of it. Then, the requirements of the consumers of electronic commerce are described, following a brief reference to the SET protocol. On the third unit, the history of e-commerce is described as well as the present and the possible future of it. The hesitation of internet users in making transactions through it is discussed later, followed by a reference to the products mainly transacted. The appendix at the end of the paper refers to some of the major corporations in e- tailing. Finally, some more sites are given as a cross-section of B2C in Greece and abroad. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (e-commerce) Με τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο αναφερόµαστε στη διαδικασία συναλλαγής (πώληση, αγορά ή ανταλλαγή) προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών που πραγµατοποιείται µε τη χρήση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με άλλα λόγια, το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι, στην απλούστερη µορφή του, οποιαδήποτε επιχειρησιακή συναλλαγή, η οποία πραγµατοποιείται µέσω ψηφιακών διαδικασιών και δικτύων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µια αρχή που αναπτύσσεται στις µέρες µας µε ταχύτατους ρυθµούς παγκοσµίως, µέσω του διαδικτύου (internet). Ωστόσο το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι κάτι παραπάνω από µια απλή αγορά προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου. Είναι ένας µοχλός, µια προωθητική τεχνολογία στα χέρια των επιχειρήσεων που τις επιτρέπει να αυξήσουν την ακρίβεια και την αποτελεσµατικότητα στις εµπορικές τους συναλλαγές. Επιπλέον, είναι ένας εύχρηστος τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ όχι µόνο των οργανισµών, αλλά και των πελατών που χρησιµοποιείται προς όφελος όλων. Μέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου αλλάζει ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται, πωλούνται και ανταλλάσσονται τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες. Επίσης, αλλάζει ο τρόπος αλληλεπίδρασης των οργανισµών µε τους πελάτες και τους συνεργάτες τους. Είναι πιθανόν κάποια στιγµή το e-commerce να αντικαταστήσει την ανταλλαγή έντυπων πληροφοριών εντός και µεταξύ των οργανισµών, καθώς και µεταξύ των οργανισµών και καταναλωτών. Για ορισµένους ανθρώπους ο ορισµός e-commerce είναι ένας πιο εξειδικευµένος ορισµός του e-business (ηλεκτρονικό επιχειρείν). ηλαδή ενώ µε την έννοια του ηλεκτρονικού εµπορίου ορίζεται αποκλειστικά η διαδικασία συναλλαγής αγαθών και υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, µε την έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν περιγράφεται συνολικά η επιχειρηµατική διαδικασία που λαµβάνει χώρα στον 3

4 κυβερνοχώρο. Πάντως οι δύο όροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν εξίσου στην περιγραφή των επιχειρηµατικών διαδικασιών στο διαδίκτυο. ΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάλογα µε τα συναλλασσόµενα µέρη µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερις τύπους e-commerce. To ηλεκτρονικό εµπόριο από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις (B2B- Business-to-Business e-commerce), το ηλεκτρονικό εµπόριο από επιχειρήσεις σε κυβερνητικούς φορείς (B2G- Business-to-Government e-commerce), το ηλεκτρονικό εµπόριο από καταναλωτές / πολίτες προς κυβερνητικούς φορείς (C2G- Consumer/ Citizen-to-Government e-commerce) και τέλος το ηλεκτρονικό εµπόριο από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C- Business-to-Consumer e-commerce). Το πρώτο είδος, Β2Β ή αλλιώς επιχειρηµατικοκεντρικό ηλεκτρονικό εµπόριο, το οποίο είναι και το πρώτο που άρχισε να εφαρµόζεται πρώτο από όλα, είναι το πιο σηµαντικό από την άποψη του µεγέθους συναλλαγών στις µέρες µας, αφού κατέχει το 70% των παγκόσµιων συναλλαγών ηλεκτρονικού εµπορίου. Μέσω αυτού πραγµατοποιούνται συναλλαγές ανάµεσα στις επιχειρήσεις, µε στόχο τη βελτίωση και απλοποίηση των διάφορων επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρίας και την αύξηση της αποδοτικότητας των συναλλαγών ανάµεσα στις συνεργαζόµενες εταιρίες. Μερικές από τις εφαρµογές Β2G ηλεκτρονικού εµπορίου περιλαµβάνουν τη φορολογία, τις προµήθειες και τον τελωνιακό έλεγχο για το ισοζύγιο πληρωµών (εισαγωγές-εξαγωγές). Παρόλο που οι εφαρµογές αυτές δεν φαίνεται να σχετίζονται άµεσα µε την ευρεία έννοια του ηλεκτρονικού εµπορίου όπως αυτό νοείται γενικά, ο κρατικός µηχανισµός εµπλέκεται σχεδόν σε κάθε είδους επιχειρηµατική συναλλαγή. Όσον αφορά το είδος C2G, αυτό περιλαµβάνει συνήθως την καταβολή φόρων, την έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων και τη συµπλήρωση φορολογικής δήλωσης. Αν και δεν µπορούµε να ορίσουµε απόλυτα τις συναλλαγές αυτού του είδους ως ηλεκτρονικό εµπόριο, µπορούµε ωστόσο να αντιµετωπίσουµε αρκετές 4

5 εφαρµογές του στο πλαίσιο των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται αποτελεσµατικότερα και αποδοτικότερα µέσω των συστηµάτων τεχνολογίας ηλεκτρονικού εµπορίου. Τέλος, οι εφαρµογές Β2C, οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο συζήτησης της συγκεκριµένης εργασίας, απευθύνονται στο µέσο καταναλωτή-χρήστη του διαδικτυακού περιβάλλοντος και αποτελούν περίπου το 30% των συνολικών διαδικτυακών συναλλαγών. Ο συγκεκριµένος τύπος εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου άρχισε να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, παράλληλα µε την σταδιακή διεύρυνση της χρήσης του διαδικτύου παγκοσµίως. Χάριν της ευρείας διαθεσιµότητας στη χρήση του διαδικτύου, το µέσο αυτό χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους σε όλους τους τύπους πιθανών καταναλωτών. Επίσης, αξίζει να επισηµανθεί το είδος C2C (Consumer-to-Consumer) καθώς και το C2B (Consumer-to-Business), στο οποίο ένας καταναλωτής απευθύνεται συνήθως µέσω αγγελιών απευθείας σε άλλους πιθανούς αγοραστές (καταναλωτές και επιχειρήσεις) του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαθέτει µέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εµπόριο τελευταία χρησιµοποιείται ευρέως από µη επιχειρηµατικά ιδρύµατα, όπως οργανισµούς µη κερδοσκοπικούς, θρησκευτικές και κοινωνικές οργανώσεις και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Στις περιπτώσεις αυτές η χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου συνεισφέρει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, καθώς και στη µείωση των εξόδων και τη βελτίωση της λειτουργίας τους 5

6 ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Β2C E-COMMERCE) ΟΡΙΣΜΟΣ Ως πελατοκεντρικό ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζουµε τις συναλλαγές λιανικού τύπου ανάµεσα σε επιχειρήσεις και µεµονωµένους αγοραστές. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν αναφέρονται σε αυτού του είδους e-commerce, έχουν συνήθως στο µυαλό τους ως παράδειγµα την περίπτωση της Amazon.com, το διαδικτυακό βιβλιοπωλείο που εµφανίστηκε στον παγκόσµιο ιστό το 1995 και µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα κατάφερε να επιβληθεί στην παγκόσµια αγορά. Για το λόγο αυτό, το πελατοκεντρικό ηλεκτρονικό εµπόριο αναφέρεται πολύ συχνά και ως e-tailing (ηλεκτρονικό λιανεµπόριο). Παρόλαυτά, εκτός από τις πωλήσεις λιανικού τύπου, στις υπηρεσίες του B2C περιλαµβάνονται και τραπεζικές συναλλαγές, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, δηµοπρασίες, υπηρεσίες ενηµέρωσης υγείας, ακόµη και πωλήσεις ακινήτων. Η διαφορά µε το Business-to-Business e-commerce, είναι πρώτα από όλα οι πελάτες. Στην περίπτωση του B2C οι πελάτες είναι µεµονωµένοι καταναλωτές, ενώ στις τύπου Β2Β συναλλαγές, οι πελάτες είναι άλλες επιχειρήσεις. Εκτός αυτού όµως, υπάρχει διαφορά και στη διαδικασία των συναλλαγών, η οποία στην περίπτωση της Β2Β είναι πολύ πιο περίπλοκη και απαιτητική από απόψεως ασφαλείας. Η διαφορά µεταξύ Β2Β και Β2C γίνεται ακόµη µεγαλύτερη αν συγκρίνουµε την κερδοφορία αυτών των δύο αγορών. Στο Β2Β πραγµατοποιείται µικρός αριθµός παραγγελιών µεγάλης αξίας (ακριβά προϊόντα ή µεγάλες ποσότητες), ενώ στο Β2C πραγµατοποιείται µεγάλος αριθµός παραγγελιών σχετικά µικρής αξίας (καταναλωτικά προϊόντα σε µικρές ποσότητες), από έναν µεγάλο αριθµό πελατών (ιδιώτες). ύο πολύ σηµαντικές διακρίσεις γίνονται όσον αφορά τα δύο είδη συναλλαγών. Πρώτον, οι διαπραγµατεύσεις (negotiations). Η πώληση ανάµεσα στις επιχειρήσεις περιλαµβάνει και τη διαδικασία διαπραγµάτευσης στην τιµή, την παράδοση και τις προδιαγραφές του προϊόντος, κάτι που δεν ισχύει τόσο στις Β2C συναλλαγές. Αυτό 6

7 διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην προβολή των προϊόντων τους µέσω ενός online καταλόγου. εύτερη διάκριση ανάµεσα στις Β2Β και Β2C συναλλαγές, είναι ο βαθµός ενοποίησης των πωλητών µε τους πελάτες τους (integration). Οι λιανοπωλητές δεν είναι υποχρεωµένοι να συνδέονται µε τα συστήµατα των καταναλωτών τους. Στο επιχειρηµατικοκεντρικό εµπόριο όµως, οι εταιρίες πρέπει να έχουν εξασφαλισµένη την επικοινωνία τους, µέσω της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων. Α) ΤΟ B2C ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οφέλη από τη διενέργεια ηλεκτρονικού εµπορίου B2C Ένα πρώτο ερώτηµα που µπορεί να τεθεί όσον αφορά την προτίµηση µιας τέτοιου είδους συναλλαγής µε τους πελάτες µίας επιχείρησης, είναι τα πλεονεκτήµατα που αυτή µπορεί να της προσφέρει. Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του Β2C ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι η σηµαντική µείωση που αυτό προκαλεί στα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Μειώνοντας το κόστος της δηµιουργίας, επεξεργασίας, διανοµής, αποθήκευσης και επαναφοράς τυπωµένων πληροφοριών, η εταιρία ελαττώνει σηµαντικά το κόστος διοίκησης αγορών µέχρι και κατά 85%. Επιπλέον, η δηµιουργία και η συντήρηση ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι φθηνότερη από εκείνη ενός παραδοσιακού χώρου πωλήσεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα µειωµένων εξόδων µεταφοράς και αποθεµάτων, επιτρέπει στην επιχείρηση τη µείωση των λειτουργικών της εξόδων. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό εµπόριο τύπου Β2C δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη θέση αγοράς τους σε εθνικές αλλά και διεθνείς αγορές. Με ελάχιστο σχετικά κεφάλαιο, ακόµη και µικρές εταιρίες αποκτούν τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων πελατών, όπως επίσης και καλύτερων προµηθευτών, καθώς και καταλληλότερων επιχειρηµατικών συνεργατών σε όλο τον κόσµο. Με την απλή 7

8 πρόσβαση που δίνεται στους πελάτες της εταιρίας µέσω του δικτυακού τόπου της, (web site),άνθρωποι από όλο τον κόσµο µπορούν να συναλλαγούν µε αυτήν, ανεξάρτητα του µεγέθους της. Αυτό επιτρέπει στις µικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πιο εύκολα και γρήγορα. Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα που αποκτούν οι λεγόµενες dot.com εταιρίες, είναι αυτό της µεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας στην τιµή στην οποία προσφέρουν τα προϊόντα τους. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της δυνατότητας που δίνεται στο Β2C για απευθείας συναλλαγή ανάµεσα στους κατασκευαστές των προϊόντων µε τους πελάτες τους και εποµένως την εξάλειψη των µεσολαβητών του παραδοσιακού εµπορίου (χονδρέµπορος, διανοµέας και λιανοπωλητής).η εξάλειψη της παραδοσιακής µεσολάβησης έχει σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση στην τιµή του προϊόντος και άρα την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του. Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα έχουν ως τελικό αποτέλεσµα τη σηµαντική απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής. Η επιχείρηση µε την αυξηµένη ευελιξία που αποκτά, έχει τη δυνατότητα διευκόλυνσης της εξυπηρέτησης των καταναλωτών της, καθώς και της µείωσης του χρόνου παράδοσης και παραγωγής των προϊόντων της. Επιχειρηµατικά Μοντέλα του B2C Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον τοµέα του πελατοκεντρικού ηλεκτρονικού εµπορίου µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε το µοντέλο τοποθέτησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική αγορά (marketing model) που ακολουθεί κάθε επιχείρηση. Πλήρες ή καθαρό κυβερνοµάρκετινγκ (pure-play internet companies) και µερικό κυβερνοµάρκετινγκ Μία πρώτη βασική διάκριση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο είναι αυτή ανάµεσα στις επιχειρήσεις που προσφέρουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά µέσω internet και αυτών που παράλληλα µε την ηλεκτρονική τους υπόσταση, διατηρούν και φυσικά καταστήµατα. 8

9 Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν γνωστές εταιρίες όπως η Amazon, οι οποίες γεννήθηκαν την εποχή του e-επιχειρείν και η παροχή των προιόντων και υπηρεσιών τους ξεκίνησε παράλληλα µε την ευρεία χρήση του διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά µέσω των λεγόµενων ηλεκτρονικών καταστηµάτων (e-stores) και των ηλεκτρονικών πολυκαταστηµάτων (e-malls). Από την άλλη, µερικό κυβερνοµάρκετινγκ εφαρµόζουν παλαιότερες επιχειρήσεις που επέκτειναν και στο διαδίκτυο τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους στο λιανικό εµπόριο. Οι επιχειρήσεις αυτές, διατηρούν καταστήµατα µε τη φυσική τους υπόσταση και το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί γι αυτές µια εκ των υστέρων αντίδραση στην επανάσταση που προκλήθηκε από τις pure-play εταιρίες. Παράδειγµα τέτοιων επιχειρήσεων αποτελεί στις µέρες µας ο κύριος ανταγωνιστής της Amazon, η εταιρία Barnes&Noble που διαθέτει µια αλυσίδα βιβλιοπωλείων στη Μ.Βρετανία και ξεκίνησε µια πολύ επιτυχηµένη πορεία και στη διαδικτυακή αγορά. Άµεσο και έµµεσο marketing Ηλεκτρονικά εµπορικά κέντρα (e-malls) To ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να κατάφερε σε ένα βαθµό να εξαλείψει τους ενδιάµεσους του παραδοσιακού εµπορίου, παρόλαυτά εισήγαγε στον κυβερνοχώρο ένα άλλου είδους ενδιάµεσων στην προσπάθεια προώθησης των διάφορων προϊόντων. Έτσι, πρώτα διακρίνουµε το είδος του άµεσου κυβερνοµάρκετινγκ, στο οποίο οι επιχειρήσεις έρχονται σε απευθείας επαφή µε τους καταναλωτές τους, µέσω των ηλεκτρονικών καταστηµάτων τους, χωρίς την παρεµβολή άλλων. Παράδειγµα επιχεiρήσεων που επιτυχώς µέσω των ηλεκτρονικών τους καταστηµάτων διαφηµίζουν και διανέµουν τα προϊόντα τους, αποτελούν οι εταιρίες Dell Computers και Amazon. Ως ηλεκτρονικά καταστήµατα (e-stores) ορίζουµε τους δικτυακούς τόπους (sites) από όπου δίνεται η ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα από µία συγκεκριµένη εταιρία. Οι ενδιαφερόµενοι πελάτες µπορούν να συναλλαχθούν µε την εταιρία οποιαδήποτε στιγµή και από οποιαδήποτε θέση, εφόσον φυσικά βρίσκονται 9

10 στον κυβερνοχώρο. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα άρχισαν να αναπτύσσονται παράλληλα µε την ανάπτυξη του παγκόσµιου ιστού (www) και στις µέρες µας οι κύριες υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται µέσω αυτών είναι: ηλεκτρονικές παραγγελίες, τιµολόγηση, ηλεκτρονική παράδοση προιόντων (όπως π.χ. βιβλίο), προσφορές και εκπτώσεις στα προιόντα, διαφήµιση και ηλεκτρονική πληρωµή. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν θέµατα ασφάλειας και διαχείρισης του καταστήµατος. Παρόλαυτά, οι περισσότερες εταιρίες, κυρίως οι µικρές, δεν έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξής των µέσω αποκλειστικά του ηλεκτρονικού τους καταστήµατος. Αυτό οφείλεται στην απουσία επαρκούς φήµης των επιχειρήσεων αυτών και κατά συνέπεια χαµηλής επισκεψιµότητας των site τους. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρίες χρησιµοποιούν ενδιάµεσους δικτυακούς τύπους καταλόγων για τη προώθηση των προϊόντων τους. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι είναι δικτυακές σελίδες οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε εταιρία. Οι πληροφορίες µπορούν να αφορούν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τη συσκευασία, τη διαθεσιµότητα, τους τρόπους πληρωµής, την τιµή κλπ. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι είναι τα λεγόµενα ηλεκτρονικά εµπορικά κέντρα (e-malls), τα οποία διαχωρίζονται στους ηλεκτρονικούς διανοµείς και τους ηλεκτρονικούς µεσίτες (e-brokers). Τα ηλεκτρονικά εµπορικά κέντρα (e-malls) αποτελούνται,όπως συµβαίνει και στα παραδοσιακά εµπορικά κέντρα, από ένα σύνολο καταστηµάτων (e-stores). Μέσα στο εµπορικό κέντρο εφαρµόζεται κοινή µέθοδος πληρωµής και όλα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα βρίσκονται κάτω από µια κοινή οµπρέλα (επωνυµία). Μέσω του εµπορικού κέντρου, παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα µείωσης του κόστους παροχής υπηρεσιών, απλούστευσης των διαδικασιών εισαγωγής της στον κυβερνοχώρο, καθώς και πιο εξειδικευµένων δυνατοτήτων, όπως ηλεκτρονικές πληρωµές. Το σηµαντικότερο φυσικά πλεονέκτηµα των e-malls είναι η αυξηµένη κίνηση (επισκεψιµότητα) που αυτό παρουσιάζει. Παράδειγµατα ηλεκτρονικών εµπορικών κέντρων είναι τα: mini-mall, emb.net, ehoopla, digibuy, και άλλα. 10

11 Oι ηλεκτρονικοί διανοµείς είναι ένα είδος ενδιάµεσων στο ηλεκτρονικό πελατοκεντρικού τύπου εµπόριο, οι οποίοι αναλαµβάνουν εκτός από την προβολή του προϊόντος, την ικανοποίηση της παραγγελίας, καθώς και την εγγύησή της. Παράδειγµα ηλεκτρονικού διανοµέα αποτελεί η Wal-Mart Online. Η διαφορά του διανοµέα µε την υπηρεσία του µεµονωµένου e-store είναι ο αριθµός των καταστηµάτων που διαχειρίζονται τα πωλούµενα είδη. Από την άλλη, οι ηλεκτρονικοί µεσίτες αναλαµβάνουν το ρόλο της παρουσίασης των προµηθευτών των προϊόντων στους υποψήφιους αγοραστές τους. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως π.χ οι περιπτώσεις BestBookBuys.com και Compare.net, γίνεται σύγκριση των προσφερόµενων από τα e-stores, προϊόντων. Η σύγκριση αφορά τη διαφορά στις τιµές, στην ποιότητα, στον χρόνο παράδοσης κλπ. Έτσι, αυτοί οι νέου τύπου ηλεκτρονικοί µεσίτες είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών. Στην κατηγορία των e-brokers µπορούν ακόµη να καταχωρηθούν οι διάφορες µηχανές αναζήτησης, όπως π.χ. το Yahoo. Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου B2C Εκτός από την παρουσίαση και διάθεση των προϊόντων των επιχειρήσεων µέσω των ηλεκτρονικών καταστηµάτων και καταλόγων, στον τύπο του B2C ηλεκτρονικού εµπορίου περιλαµβάνεται η παροχή επιπλέον υπηρεσιών. Οι κυριότερες απ αυτές είναι οι ταξιδιωτικές και τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς επίσης οι διαδικτυακές δηµοπρασίες και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις. Στον κλάδο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται από τα ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά πρακτορεία είναι: Υπηρεσίες αναζήτησης και παροχής ηλεκτρονικών καταλόγων, εισιτηρίων, κρατήσεις θέσεων, κρατήσεις για ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, ξεναγήσεις κλπ. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασµού ταξιδιών, καθώς επίσης και κοινοτικές υπηρεσίες για την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών από ταξίδια. 11

12 Όλες αυτές οι υπηρεσίες, ταιριάζουν απόλυτα µα τις ανάγκες των ταξιδιωτών καθώς και του ταξιδιωτικού κλάδου, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία. Πολλοί παροχείς ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως π.χ. η αµερικάνικη αεροπορική εταιρία Easy Jet, που αποφάσισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απευθείας στους πελάτες τους, βρήκαν στο διαδίκτυο το ιδανικό µέσο για την εφαρµογή της στρατηγικής τους. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες (internet banking), περιλαµβάνουν δραστηριότητες που εκτείνονται από την απλή εξόφληση λογαριασµών ( ΕΗ, κινητών τηλεφώνων, ΕΥ ΑΠ) και την ενηµέρωση του υπολοίπου λογαριασµών και πιστωτικών καρτών, καθώς και τη µεταφορά χρηµάτων και την online αγοραπωλησία συναλλάγµατος. Οι υπηρεσίες παροχής δανείων δεν είναι ακόµη ιδιαίτερα διαδεδοµένες µέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς είναι πιο πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες. Όλες αυτές οι υπηρεσίες πραγµατοποιούνται όλες τις ώρες µέσω του διαδικτύου από οποιαδήποτε θέση εκτός του χώρου της τράπεζας. Οι εικονικές ή κατ οίκον τραπεζικές υπηρεσίες παρέχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα στα συναλλασσόµενα µέρη. Για την τράπεζα είναι ένας γρήγορος και οικονοµικός τρόπος παροχής υπηρεσιών, που απαλλάσσει το προσωπικό της από τη γραφική εργασία. Επιπλέον,οι τράπεζες απαλλάσσονται από ένα µέρος του φόρτου συναλλαγών τους και έχουν την ευκαιρία να επικεντρωθούν σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η παροχή συµβουλών για χρηµατοοικονοµικά θέµατα. Για τον πελάτη είναι ένας φτηνός, εύκολος και επί 24ώρου βάσης διαθέσιµος τρόπος για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του. Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις αναφέρονται στην δηµοσίευση στο διαδίκτυο διάφορων εντύπων από εκδοτικούς οίκους. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι δηµοσιογραφικοί και εκδοτικοί οργανισµοί χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως µέσο πληροφόρησης και επιδιώκουν την εµπορική εκµετάλλευσή του (µέσω της ηλεκτρονικής διαφήµισης). Ως επιτυχηµένες προσπάθειες ηλεκτρονικού εµπορίου στον τοµέα αυτό αναφέρονται οι ηλεκτρονικές εφηµερίδες και οι ανεξάρτητες εκδόσεις µέσω διαδικτύου. Η ηλεκτρονική εφηµερίδα είναι η αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική δηµοσίευση του περιεχοµένου µιας εφηµερίδας στον Ιστό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι 12

13 χρόνων ο αριθµός των ηλεκτρονικών εφηµερίδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σηµείωσαν ραγδαία αύξηση, παρέχοντας στους χρήστες του διαδικτύου τη δυνατότητα ταχύτερης ενηµέρωσης. Οι ανεξάρτητες εκδόσεις αποτελούν µια αγορά που φαίνεται να έχει µεγάλη δυναµική εξέλιξης. Αρκετοί συγγραφείς όπως ο Steven King επέλεξαν την ηλεκτρονική δηµοσίευση των έργων τους από την παραδοσιακή. Συνήθως το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου παραχωρείται ως προεπισκόπηση και το υπόλοιπο ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης το κατεβάζει (download) έναντι µικρότερου συγκριτικά µε του παραδοσιακού εµπορίου, αντιτίµου. Παρόµοια εγχειρήµατα αναµένεται να εισβάλλουν στην αγορά όχι µόνο του βιβλίου, αλλά και της µουσικής και του βίντεο. Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες αναπτύχθηκα από την αρχή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο, στα µέσα της δεκαετίας του 90. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι παρόµοιες µε αυτές των παραδοσιακών (offline) δηµοπρασιών, µε τη διαφορά της µεσολάβησης του υπολογιστή. Οι δικτυακοί τόποι σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργούν ως µεσίτες, δίνοντας την ευκαιρία σε πωλητές να δηµοσιεύσουν προϊόντα τους για πώληση και επιτρέποντας στους υποψήφιους αγοραστές να κάνουν τις προσφορές τους γι αυτά. Β) Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Τα οφέλη του B2C από την πλευρά των πελατών Από την καταναλωτική σκοπιά, το πρώτο βασικότερο πλεονέκτηµα του ηλεκτρονικού εµπορίου έναντι του παραδοσιακού, είναι η δυνατότητα πραγµατοποίησης των συναλλαγών οποιαδήποτε χρονική στιγµή και από οποιοδήποτε χώρο. Ο πελάτης δεν περιορίζεται από τα ωράρια λειτουργίας της παραδοσιακής αγοράς, αφού µέσω του internet οι αγοραπωλησίες πραγµατοποιούνται επί εικοσιτετράωρης βάσης. Επίσης, δεν είναι υποχρεωµένος να επισκεφτεί κάποιο φυσικό κατάστηµα για την πραγµατοποίηση αγοράς. Αρκεί να διαθέτει υπολογιστή και σύνδεση µε το διαδίκτυο. 13

14 Ένα δεύτερο πολύ σηµαντικό όφελος είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους αγοραστές για επιλογή ανάµεσα σε µια πολύ µεγαλύτερη ποικιλία στα διάφορα προϊόντα. Εφόσον η αγορά παγκοσµιοποιείται κατά κάποιο τρόπο, µέσω του διαδικτύου, οι επιλογές σαφώς πολλαπλασιάζονται για τους υποψήφιους αγοραστές. Το γεγονός αυτό, συνδυαζόµενο µε την ευκολία άµεσης σύγκρισης των τιµών και της ποιότητας των διάφορων προσφερόµενων αγαθών, βοηθάει τους καταναλωτές να επιλέξουν το προϊόν και τον προµηθευτή που τους ταιριάζει καλύτερα. Τα προϊόντα που προσφέρονται στο διαδίκτυο είναι συνήθως πιο φτηνά απ ότι προσφέρονται στα φυσικά καταστήµατα. Το γεγονός αυτό επιδεινώνεται κι από τον έντονο ανταγωνισµό που επικρατεί ανάµεσα στις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν επιπλέον προσφορές προκειµένου να αποσπάσουν µεγαλύτερο κοµµάτι του αγοραστικού κοινού. Εξάλλου είναι η στρατηγική ορισµένων επιχειρήσεων να προσφέρουν την χαµηλότερη δυνατή τιµή στα προϊόντα τους, όπως για παράδειγµα η περίπτωση της εταιρίας buy.com η οποία ειδικεύεται στην προσφορά των φθηνότερων βιβλίων στο διαδίκτυο. Ο ανταγωνισµός αυτός, φυσικά αποβαίνει υπέρ των καταναλωτών. Μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς οι καταναλωτές όπως στην περίπτωση κάθε αγοράς εξ αποστάσεως, αποφεύγουν τις µετακινήσεις και την ταλαιπωρία των φυσικών καταστηµάτων σε ώρες αιχµής. Κατά κάποιο τρόπο κερδίζουν και πολύτιµο χρόνο στις συναλλαγές τους, κάνοντας εύκολα πιο γρήγορες συγκρίσεις ανάµεσα στα αγαθά. Μάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις όπως στα ψηφιοποιηµένα προϊόντα, το ηλεκτρονικό εµπόριο τους παρέχει την αυτόµατη παράδοσή τους. ιαδικασία αγοράς µέσω του διαδικτύου Η διαδικασία αγοράς αναφέρεται στην επαφή των δύο συναλλασσόµενων µερών για την πραγµατοποίηση µιας αγοράς. Καταρχάς τα βήµατα που ακολουθεί ο καταναλωτής στην αγορά του, εφόσον επιλέξει το ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι πολύ συγκεκριµένα. 14

15 Αρχικά ο υποψήφιος πελάτης καθορίζει τις απαιτήσεις του όσον αφορά το προϊών που επιθυµεί να αγοράσει, καθώς και όλους τους σχετιζόµενους όρους της συναλλαγής του. Εφόσον αποφασίσει για το είδος του προϊόντος, στη συνέχεια αρχίζει την αναζήτησή του ανάµεσα στα διαθέσιµα είδη που παρέχονται είτε µέσω ενός ηλεκτρονικού πολυκαταστήµατος (e-mall), είτε µέσω ενός µεµονωµένου e-store. Παράλληλα, πραγµατοποιείται η σύγκριση των υποψήφιων ειδών από άποψης προδιαγραφών, τιµής, ηµεροµηνίας παράδοσης και άλλους όρους ή συνθήκες. Όταν ο καταναλωτής ξεχωρίσει το αγαθό που του ταιριάζει καλύτερα, ακολουθεί η τοποθέτηση της παραγγελίας του. Αυτή γίνεται τοποθετώντας το είδος (ή τα είδη) που έχει επιλέξει, στο καλάθι αγορών και στη συνέχεια επιλέγοντας το κουµπί της παραγγελίας (checkout) για να το παραγγείλει. Ακολουθεί η πληρωµή των αγαθών. Προκειµένου η πληρωµή να γίνει µε πιστωτική κάρτα, ο αγοραστής επιλέγει τον τύπο της κάρτας που χρησιµοποιεί, και στη συνέχεια πληκτρολογεί το όνοµα της κάρτας καθώς και τον αριθµό και την ηµεροµηνία λήξης της. Τέλος συµπληρώνεται η διεύθυνση του σηµείου παράδοσης. Η παραλαβή των επιλεγµένων ειδών γίνεται ανάλογα µε τους συµφωνηθέντες όρους. Ανάλογα µε το είδος του προϊόντος και την απόσταση, ο χρόνος παράδοσης µπορεί να κυµαίνεται από λίγα λεπτά, αν πρόκειται για ψηφιοποιηµένο αγαθό (π.χ. βιβλίο), έως και αρκετές µέρες. Η χρέωση παράδοσης διαφέρει ανάµεσα στους προµηθευτές. Ο αγοραστής παραλαµβάνοντας το παραγγελθέν προϊών, έχει τη δυνατότητα ανάλογα µε το είδος του προϊόντος αλλά και τους συµφωνηθέντες όρους της εταιρίας, να ζητήσει από τον προµηθευτή τη λήψη επιπλέον υπηρεσιών και υποστήριξης. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν µείνει ευχαριστηµένος µε το προϊών, έχει τη δυνατότητα επιστροφής του. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή Είναι πολύ σηµαντικό για κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εισέλθει στο χώρο του B2C e-commerce, να γνωρίζει τις απαιτήσεις και προσδοκίες ενός υποψήφιου αγοραστή που ενδεχοµένως θα επισκεφτεί το δικτυακό τόπο της επιχείρησης. Όταν ένας πελάτης εισέρχεται σ ένα ηλεκτρονικο κατάστηµα ή εµπορικό κέντρο έχει κάποιες προσδοκίες σχετικά µε τη διαδικασία των αγορών του. Έχοντας συνηθίσει 15

16 από τη φυσική διεξαγωγή των συναλλαγών του, περιµένει ότι αυτές οι διαδικασίες θα προσαρµοστούν κατάλληλα και στο διαδικτυακό περιβάλλον. Εποµένως, ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον (User Interface) είναι µια βασική προυπόθεση προκειµένου ο υποψήφιος πελάτης να παραµείνει σε µια συγκεκριµένη δικτυακή τοποθεσία και να προχωρήσει στο να συναλλαχθεί µε αυτήν. Το site θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένο, ώστε να βοηθά την πλοήγηση του πελάτη στα τµήµατά του µε διαισθητικό τρόπο. Συνήθως, η προσπάθεια εντυπωσιασµού του πελάτη µε πολύπλοκα και παραφορτωµένα sites έχει σαν µόνη συνέπεια τη σύγχυσή του. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά µε τα προβαλλόµενα προϊόντα. Είναι σηµαντικό στοιχείο στη διεξαγωγή συναλλαγών τέτοιου τύπου η ύπαρξη ειλικρινούς ενηµέρωσης των πελατών. Η πρόβλεψη εκ µέρους της εταιρίας των πιθανών προβληµατισµών και αποριών του υποψήφιου αγοραστή είναι απαραίτητη προκειµένου να δοθούν εκ των προτέρων τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τους καταναλωτές σχετικά µε τα προϊόντα. Οι πελάτες θα πρέπει να µπορούν να λάβουν σχετικές και λεπτοµερείς πληροφορίες εύκολα και άµεσα. Η σωστή εξυπηρέτηση του καταναλωτή απαιτεί ενδεχοµένως την δυνατότητα ύπαρξης επιπλέον τρόπων επαφής του πελάτη µε την επιχείρηση. Αυτή µπορεί να είναι είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, είτε µέσω ζωντανής συνοµιλίας. Ο πελάτης προκειµένου να εµπιστευτεί την επιχείρηση, θα πρέπει να νιώθει ότι αυτή ενδιαφέρεται για εκείνον. Η έγκυρη πληροφόρηση των πελατών για την κατάσταση των παραγγελιών τους (µέθοδος που ακολουθεί η Amazon), είναι παράγοντας που τελικά λαµβάνεται υπόψιν από τον αγοραστή για την ενδεχόµενη επανάληψη των αγορών του από το συγκεκριµένο κατάστηµα. Το θέµα της ασφάλειας είναι ένα από τα µείζονα ζητήµατα που απασχολούν τους πελάτες ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος. Σε αντίθεση µε τις συναλλαγές σε µετρητά που είναι ανώνυµες, οι συναλλαγές µε πιστωτική κάρτα συνδέουν το όνοµα του αγοραστή µε το λογαριασµό. Η διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων του αγοραστή απασχολεί ακόµη και τους πιο έµπειρους χρήστες του διαδικτύου. Συχνά η χρήση της πιστωτικής κάρτας στον κυβαρνοχώρο περικλείει κινδύνους αποκρυπτογράφησης της από τρίτους ή ακόµη παράνοµης χρησιµοποίησής της µέσα 16

17 από την ίδια την εταιρία. Η επιχείρηση προκειµένου να είναι βιώσιµη µακροχρόνια πρέπει να εξασφαλίσει την εµπιστοσύνη του πελάτη της σε αυτόν τον τοµέα. Πρωτόκολλο πληρωµών SET Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να γίνει µια αναφορά στο εξειδικευµένο πρωτόκολλο πληρωµών SET (Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές). Αυτό είναι ένα σύστηµα ασφαλείας που δηµιουργήθηκε για τη διασφάλιση των οικονοµικών συναλλαγών που γίνονται στο διαδίκτυο µέσω πιστωτικών καρτών. Με το SET, δίνεται στο χρήστη ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι (digital certificate-ψηφιακό πιστοποιητικό), µε το οποίο η συναλλαγή διεξάγεται και επαληθεύεται µε τη χρήση ενός συνδυασµού ψηφιακών πιστοποιητικών και υπογραφών των δύο συναλλασσόµενων µερών. Μέσω του SET διασφαλίζεται η εχεµύθεια στη συναλλαγή χρησιµοποιώντας τα συστήµατα ασφαλείας: SSL του Netscape (Secure sockets Layer Ασφαλές Επίπεδο Υποδοχής), τη STT της Microsoft (Secure transaction Technology Τεχνολογία Ασφαλών Συναλλαγών),καθώς και το S-HTTP του συστήµατος Terisa (Secure Hypertext Transfer Protocol Ασφαλές Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου). Το SET κατασκευάζεται από τις Visa, MasterCard, IBM, Netscape, Microsoft, GTE, VeriSign. Ο υποψήφιος αγοραστής πριν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή µέσω του διαδικτύου θα πρέπει να ελέγχει εάν διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών του στοιχείων µέσω ενός συστήµατος ασφαλείας (Secure Line) το οποίο βασίζεται σε κάποια πρότυπα κρυπτογράφησης πληροφοριών, όπως π.χ. το SSL. Πολλά sites έχουν και υποστήριξη από εταιρίες που ειδικεύονται σε θέµατα ασφαλείας όπως η VeriSign, παρέχοντας σχετική ενηµέρωση στον υποψήφιο αγοραστή. Κατά τη διαδικασία της συναλλαγής, το κλειδωµένο κλειδί στο κάτω αριστερό µέρος του προγράµµατος πλοήγησης υπονοεί ότι το τρέχον µήνυµα κρυπτογραφείται από το πρωτόκολλο SSL. 17

18 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η παγκόσµια πραγµατικότητα Το internet κατάφερε µέσα σε µια δεκαετία να πετύχει µία ραγδαία αύξηση των χρηστών της. Έτσι, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90 ελάχιστοι άνθρωποι ήταν συνδεδεµένοι µε αυτό, σταδιακά ο αριθµός υπερπολλαπλασιαζόταν. Στα µέσα της δεκαετίας του 90 οι παγκόσµιοι χρήστες ανέρχονταν σε 18 εκατοµµύρια και εκείνη την περίοδο γεννήθηκε το ηλεκτρονικό εµπόριο. Στις µέρες µας, επτά χρόνια αργότερα, οι χρήστες του διαδικτύου υπολογίζονται σε περίπου 605,6 εκατοµµύρια. Από αυτούς περίπου το 1/3 είναι ευρωπαίοι (190,91 εκατοµµύρια), 182,67 εκατοµµύρια ανήκουν στη Βόρεια Αµερική και!87,24 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι συνδεδεµένοι στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Στην περίοδο των χρόνων αυτών, το e-business γεννήθηκε και άρχισε να αναπτύσσεται µε έντονο ενθουσιασµό. Το 1996 τα έσοδα από συναλλαγές µέσω διαδικτύου στις ΗΠΑ ανέρχονταν στα $707 εκατοµµύρια. Τον επόµενο χρόνο, 19.7 εκατοµµύρια αµερικάνοι επισκέπτονταν ηλεκτρονικά καταστήµατα ανεβάζοντας τα έσοδα σε $2.6 δισεκατοµµύρια. Το 1998 όταν οι χρήστες στη Βόρεια Αµερική ανέρχονταν σε 80 εκατοµµύρια, τα έσοδα από ηλεκτρονικές συναλλαγές διπλασιάστηκαν, σε $5,8 δισεκατοµµύρια. Εκείνη τη χρονιά, οι παγκόσµιοι ηλεκτρονικοί αγοραστές υπολογίζονταν σε 16 εκατοµµύρια, την εποµένη χρονιά ήταν 23,1 εκ., το ,4 εκ., το ,2 εκ. Στις µέρες µας οι άνθρωποι που έχουν συνάψει έστω και µία συναλλαγή µέσω του διαδικτύου, ανέρχονται σε περίπου 61,1 εκ. και υπολογίζεται ο αριθµός αυτός να φτάσει το 2003 σε 100 εκ. Στα τα τέλη της δεκαετίας του 90, οι µετοχές κάποιων από τις πρώτες pure-play εταιριών στο διαδίκτυο, όπως της Amazon και της ebay, ανέρχονταν κατακόρυφα, καθώς οι εταιρίες αυτές κέρδιζαν κοινό και κεφάλαιο πολύ γρήγορα. Αυτό προβληµάτισε τις παραδοσιακού τύπου επιχειρήσεις. Οι εταιρίες αυτές, (dotcoms) 18

19 άνοιγαν κατά έναν τρόπο ένα καινούργιο κεφάλαιο στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλάζοντας τους κανόνες της. ιατηρούσαν τους πελάτες χωρίς τα έξοδα των φυσικών καταστηµάτων, µε µικρό απόθεµα εµπορευµάτων, απεριόριστη πρόσβαση σε κεφάλαιο και µικρό ενδιαφέρον για τα κέρδη. Η ιδέα των εταιριών αυτών ήταν πρώτα να επεκταθούν γρήγορα και να αφήσουν την πραγµατοποίηση κερδών για τη συνέχεια. Τέλη του 1999, η Amazon διατηρούσε ένα κεφάλαιο αγοράς (market capitalization), του µεγέθους των $25 δισεκατοµµυρίων, επισκιάζοντας κάποιες από τις µεγαλύτερες και πιο εδραιωµένες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Γίγαντες του λιανικού εµπορίου όπως η Kmart και η Wal-mart εισέρχονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο δηµιουργώντας διαφορετικές εταιρίες, ελπίζοντας να επωφεληθούν από τη φρενίτιδα του ηλεκτρονικού εµπορίου. Πολλές εταιρίες όµως δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους, αφού ο δείκτης NASDAQ των επιχειρήσεων προηγµένης τεχνολογίας άρχισε να κατρακυλά την άνοιξη του 2000, παρασέρνοντας µαζί του όλη την υπερβολή που είχε δηµιουργηθεί γύρω από το ηλεκτρονικό B2C τύπου εµπόριο. Οι επενδύσεις σε διαδικτυακά εγχειρήµατα άρχισαν να µειώνονται και πολλές εταιρίες dotcom άρχισαν να σταµατούν τις εργασίες τους η µία µετά την άλλη. Η κρίση συνεχίστηκε για αρκετό χρονικό διάστηµα και υπολογίζεται µέσα στο 2001 τουλάχιστον 330 εταιρίες είχαν σταµατήσει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Παρόλαυτά, το B2C e-commerce δεν πέθανε ύστερα από την κρίση αυτή, αντιθέτως έδειξε στις εταιρίες ότι µπορεί να λειτουργήσει εφόσον αυτές λαµβάνουν σοβαρά υπόψη την επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω του διαδικτύου. Έτσι, το B2C συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά µε πιο σταθερά βήµατα και υπολογίζεται µόνο στη Βόρεια Αµερική οι συναλλαγές να αυξηθούν από $38,8 δις. που ήταν το 2000, σε $184 δις το Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι παρόλο που τα αναφερθέντα νούµερα ίσως εντυπωσιάζουν, το µέγεθος του B2C e-commerce στο σύνολο των λιανικών παραδοσιακών πωλήσεων αποτελεί ένα µόνο ένα ελάχιστο ποσοστό. Για παράδειγµα στις ΗΠΑ που είναι κατά κάποιο τρόπο ο ηγέτης του ηλεκτρονικού εµπορίου, το ποσοστό της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης µέσω του Β2C είναι περίπου 0,4%. Γενικά, σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες,το ποσοστό δαπανών για το B2C δεν είναι ποτέ µεγαλύτερες του 0,5% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων κάθε χώρας. 19

20 Η ελληνική πραγµατικότητα Στην Ελλάδα το ποσοστό της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης στο B2C είναι περίπου 0,024%. Περίπου το 15% του πληθυσµού διαθέτει σύνδεση στο δίκτυο. Από αυτούς, το 10% χρησιµοποιούν το internet για αγορές, ενώ ένα ποσοστό περίπου 4% των αγοραστών αυτών ψωνίζουν τακτικά. Το 2000 δαπανήθηκαν για το πελατοκεντρικό ηλεκτρονικό εµπόριο $17 εκατοµµύρια (ποσό ελάχιστο συγκρινόµενο µε τα $25 δις που δαπανήθηκαν την ίδια χρονιά στις ΗΠΑ). Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση των ευρωπαϊκών χωρών µε βάση την αξία των online πωλήσεών της. Παρόλαυτα, η Ελλάδα είναι µια πολλά υποσχόµενη αγορά η οποία αναπτύσσεται χάρη σε πολλούς παράγοντες. Η οικονοµική βοήθεια του Γ ΚΠΣ (τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης), καθώς και η σύγκλιση της κινητής τηλεφωνίας µε το internet στη χώρα µας που σταδιακά θα δηµιουργήσει µια πολύ µεγαλύτερη δυνητική αγορά, είναι δύο από τους παράγοντες που προωθούν την ανάπτυξη του ελληνικού B2C. Επίσης, η αναµενόµενη εµφάνιση περιεχοµένου και εφαρµογών στην ελληνική αγορά που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον στην εµπορική χρήση του µέσου και η σταδιακή ενσωµάτωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού εµπορίου στην καθηµερινή κουλτούρα, αναµένεται να καταστήσουν τη χρήση του µέσου για εµπορικούς σκοπούς, καθηµερινότητα. ΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. Προς το παρόν παρόλο που οι χρήστες του διαδικτύου παγκοσµίως αυξάνονται, επικρατεί µια γενική καχυποψία στη χρήση του µέσου αυτού για την πραγµατοποίηση εµπορικών συναλλαγών τύπου B2C. Παγκοσµίως το ποσοστό αγοραστών από το διαδίκτυο είναι περίπου 20%. Από αυτούς οι τακτικοί αγοραστές (Active multichannel shoppers) είναι περίπου 10%. Περίπου 16 εκατοµµύρια αγοραστές. Οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσµίως, χρησιµοποιούν το internet για αναζήτηση πληροφοριών, διασκέδαση, και τη χρήση του (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Οι κυριότεροι λόγοι που οι χρήστες του διαδικτύου αποφεύγουν τις online συναλλαγές 20

21 είναι: Απροθυµία να στέλνουν τον αριθµό της πιστωτικής τους κάρτας στο δίκτυο. Η καχυποψία αυτή δικαιολογείται σε έναν µεγάλο βαθµό από τα κρούσµατα παράνοµης πώλησης από dotcoms εκατοντάδων προσωπικών δεδοµένων πελατών τους σε άλλες εταιρίες. Στις µέρες µας, περίπου 65% έµπειρων χρηστών εγκαταλείπει ένα site όταν συνειδητοποιεί ότι τους ζητείται καταχώρηση προσωπικών στοιχείων. Συνολικά, ένας στους πέντε χρήστες έχει δώσει ψεύτικα στοιχεία προκειµένου να αποκτήσει άδεια εισόδου σε ένα site. Επίσης, ένα άλλος βασικός ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη του B2C είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που παραγγέλνονται. Οι περισσότεροι πελάτες προτού αγοράσουν κάτι, προτιµούν να έχουν έρθει πρώτα σε φυσική επαφή µαζί τους. Το φαινόµενο αυτό είναι πιο έντονο στην Ελλάδα, όπου οι αγορές εξ αποστάσεως δεν ανήκουν σε µεγάλο βαθµό στην καταναλωτική κουλτούρα των ανθρώπων. Η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης από το ίδιο το site σχετικά µε το προϊόν, λειτουργεί ως ένας επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας στο θέµα αυτό. Ακόµη ένας λόγος που αποθαρρύνει ορισµένους χρήστες στην αγορά µέσω διαδικτύου, είναι η δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι στην χρήση των υπηρεσιών του site. Τα περισσότερα από τα online καταστήµατα δεν εξυπηρετούν επαρκώς τον αγοραστή, µπερδεύοντάς τον σε ορισµένες περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα την παραίτηση του υποψήφιου αγοραστή από την προσπάθειά του. Τέλος, οι αγοραστικές συνήθειες των ανθρώπων είναι ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας που οι online αγορές αναπτύσσονται σε µικρότερο από τον αναµενόµενο βαθµό. Οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν τις αγορές τους στα φυσικά καταστήµατα ως διασκέδαση. Συνήθως οι αγορές συνοδεύονται µε την έννοια της «βόλτας στα µαγαζιά». Όµως, ακόµη και οι άνθρωποι που επιλέγουν την ηλεκτρονική αγορά, δεν µένουν πάντα ευχαριστηµένοι από το επίπεδο εξυπηρέτησης που απολαµβάνουν. Πρόσφατη έρευνα από την εταιρία cpulse, υπέδειξε ότι 24% των ηλεκτρονικών καταναλωτών είναι δυσαρεστηµένοι από τις online αγοραστικές εµπειρίες τους. Σύµφωνα µε άλλη έρευνα της έγκυρης Forester Research, 40% των online αγοραστών ανέφεραν ότι 21

22 σταµάτησαν τις αγορές τους από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, λόγω της κακής εξυπηρέτησης που έλαβαν. Η δυσαρέσκεια ενός αγοραστή πολλαπλασιάζεται όταν αυτός τη µεταφέρει σε άλλους ανθρώπους, επιβαρύνοντας τις online αγορές. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που κατά κύριο λόγο διακινούνται στις ηλεκτρονικές αγορές είναι τα ταξίδια µε πωλήσεις στις ΗΠΑ το 2002 περίπου $11 δις. Επίσης, υλικό υπολογιστών και λογισµικό µε πωλήσεις $6 δις και $2 δις αντιστοίχως. Τα βιβλία εξακολουθούν να είναι ένα προϊόν που κατά κόρον πωλείται µέσω internet µε πωλήσεις $3 δις. Tα τελευταία χρόνια σηµειώνεται σηµαντική αύξηση στη διακίνηση ειδών παντοπωλείου, µε πρωτοπόρους τις εταιρίες woolworths και peapod. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι µέχρι το 2007, ο ρυθµός διείσδυσης των πωλήσεων τροφίµων στο internet θα ξεπεράσει το 20%. Στον τοµέα των υπηρεσιών οι τραπεζικές συναλλαγές B2C αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, αφού εκτός από τις αµιγώς διαδικτυακές Τράπεζες (οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι Αµερικάνικες), πολλές παραδοσιακές εµπορικές τράπεζες καταφεύγουν και αυτές στη χρήση του διαδικτύου για τις συναλλαγές τους. Η µουσική βιοµηχανία επίσης βρήκε ένα προσοδοφόρο µέσο προώθησης των προϊόντων της µε $1,5 δις. πωλήσεις το Τα βίντεο, ενδύµατα και αξεσουάρ, παιχνίδια, λουλούδια και γενικά είδη υγείας και οµορφιάς βρίσκονται εξίσου στις προτιµήσεις των καταναλωτών του δικτυακού χώρου. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ Β2C Γενικά παρόλη την κρίση από την οποία διήλθε το πελατοκεντρικό εµπόριο, οι προβλέψεις για το µέλλον του είναι µάλλον ευοίωνες, αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν σε αυτού του είδους τις αγορές. Η εξοικείωση όλο και περισσότερων ανθρώπων µε το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που δίνονται για συµφέρουσες αγορές µέσω αυτού, είναι παράγοντες που οδηγούν στην προτίµηση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Γενικά, όσο αναπτύσσεται ο κλάδος των επικοινωνιών και οι 22

23 τεχνολογίες, τόσο θα πληθαίνουν οι άνθρωποι που θα είναι πρόθυµοι να ζήσουν την εµπειρία της αγοράς µέσω του διαδικτύου. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο, διαπίστωσαν τη σηµασία και εντόπισαν τα σηµεία της σωστής εξυπηρέτησης των πελατών τους. Η παρουσία πιο σοβαρών και µε στρατηγική επιχειρήσεων στο χώρο, συµβάλλει στην σταδιακή χαλάρωση των καταναλωτών απέναντι στο B2C e- commerce. Η εφαρµογή συστηµάτων ασφαλείας όπως το SET ακολουθείται από τις περισσότερες εταιρίες που επιθυµούν τη διασφάλιση των πελατών τους και την εξασφάλιση µιας µακροχρόνιας παρουσίας τους στο διαδίκτυο. Λαµβάνοντας ως πρότυπο τα στατιστικά στοιχεία που πρόσφατα δηµοσίευσε το Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ και η εταιρία e-marketer*, οι λιανικές πωλήσεις online στις ΗΠΑ ανήλθαν το τελευταίο τρίµηνο του 2002 σε περίπου $13 δις, σηµειώνοντας αύξηση κατά 16% από τις περσινές ( $11,178 δις ). Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των περισσοτέρων το µέλλον του λιανικού εµπορίου είναι µάλλον ηλεκτρονικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ B2C E-COMMERCE Στο σηµείο αυτό ίσως είναι χρήσιµη η αναφορά µερικών από τους κυριότερους πρωταγωνιστές του πελατοκεντρικού ηλεκτρονικού εµπορίου στις µέρες µας. Αmazon.com (www.amazon.com) H εταιρία αυτή απέκτησε φήµη ως το µεγαλύτερο διαδικτυακό βιβλιοπωλείο, µε µερίδιο 50% της αγοράς και πάνω από 8,5 εκατοµµύρια πελάτες παγκοσµίως. Πρόκειται για µια εταιρία καθαρού κυβερνοµάρκετινγκ, η οποία ιδρύθηκε στα µέσα του 1995 και σε ένα χρόνο κατάφερε να πραγµατοποιήσει πωλήσεις ύψους $15,7 εκατοµµυρίων. Όταν πρόσθεσε στη λίστα των προϊόντων της και τα cd, DVD, λογισµικό (software), παιχνίδια (games). Άντεξε τον ανταγωνισµό µε την Barnes&Noble (τη µεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής πώλησης βιβλίων, η οποία 23

24 επέκτεινε τις δραστηριότητές της στο internet το 1997), αφήνοντάς την αρκετά πίσω σε πωλήσεις. Στις µέρες µας εκτός από βιβλία και CD, η Amazon επεκτείνεται και στον τοµέα λιανικής πώλησης υπολογιστών, καθώς επίσης στην αγορά ρούχων, υποδηµάτων και αξεσουάρ, προσδοκώντας να γίνει το µεγαλύτερο πολυκατάστηµα online. Dell computer Corporation (www.dell.com) Η εταιρία αυτή υπολογίζει περίπου $500 εκατοµµύρια σε ετήσιες πωλήσεις σε καταναλωτές και εταιρίες. Οι διαδικτυακές πωλήσεις της τριπλασιάστηκαν σε $10 εκατοµµύρια την ηµέρα. Ξεκίνησε τη στρατηγική της παρέχοντας µοντέλα υπολογιστών σε πελάτες της µέσω τηλεφωνικών παραγγελιών και επεκτείνοντας στη συνέχεια τις δραστηριότητές της στο διαδίκτυο. Cisco Connection Online (www.cisco.com) H εταιρία Cisco Systems, Inc., περιγράφεται ως ο παγκόσµιος ηγέτης του παγκόσµιου ιστού, πωλώντας καθηµερινά προϊόντα πάνω από $22 εκατοµµυρίων. O δικτυακός της τόπος αναπτύχθηκε αρχίζοντας µε τεχνική υποστήριξη για πελάτες και εξελίχθηκε σε έναν από τους µεγαλύτερους εµπορικούς δικτυακούς τόπους. Στις µέρες µας, η εταιρία αυτή προσφέρει τόσο στο B2B όσο και στο B2Cπερίπου δώδεκα εφαρµογές που βασίζονται στο διαδίκτυο. ebay (www.ebay.com) Η επιχείρηση αυτή αποτελεί το κύριο παλιατζίδικο (flea market) του διαδικτύου, πωλώντας µέσω δηµοπρασιών σχεδόν οτιδήποτε υπάρχει στη Γη. Κάθε µέρα πραγµατοποιεί περίπου δηµοπρασίες. imall (www.imall.com) Το µεγαλύτερο διαδικτυακό εµπορικό κέντρο, περιέχοντας 1500 µεγαλέµπορους, από κάθε είδους προϊόντα όπως βίντεο, µουσική, και δώρα κάθε τύπου. etoys (www.etoys.com) Η καλιφορνέζικη εταιρία ξεκίνησε τις εργασίες της το 1998, προσφέροντας χιλιάδες παιχνίδια online. 24

25 Yahoo! (biz.yahoo.com) H δηµοφιλέστερη µηχανή αναζήτησης (search index), δηµιουργήθηκε το 1994 από τους Jerry Yang και David Filo, υποψήφιοι τότε διδάκτορες στο Stanford University. Οι διαφηµίσεις πρόσφεραν τα έσοδα και το πρόγραµµα ήταν ελεύθερο για τους χρήστες του διαδικτύου. Στις µέρες µας, τοyahoo! προσφέρει όχι µόνο δυνατότητες αναζητήσεις.,αλλά και επιπλέον 2 εκατοµµύρια προϊόντα από περισσότερα από 2700 ηλεκτρονικά καταστήµατα ηµοφιλείς παγκόσµιες ιστοσελίδες B2C αγορών : Αγοραπωλησίες µέσω δηµοπρασιών : Υπολογιστές και software : Μουσική και συσκευές (οχ CD-players) : Πολλές κατηγορίες για όλων των ειδών τις αγορές : Βιβλία, υπολογιστές Ελληνικές B2C ιστοσελίδες : hardware,software,αναλώσιµα,είδη γραφείου και κινητή τηλεφωνία : όλες οι άνωθεν κατηγορίες προϊόντων : ελληνικό εµπορικό κέντρο : ελληνικό online βιβλιοπωλείο : είδη παντοπωλείου (supermarket) 25

26 ΠΗΓΕΣ Βιβλία-Περιοδικά-Εφηµερίδες - Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Αρχές-Εξελίξεις-Στρατηγική από τη σκοπιά του manager) Ε.Turban, J.Lee, D.King, H.M.Chung Eκδότης Μ. Γκιούρδας (2000) - e-tailing Bernadette Tiernan Dearborn Financial Publishing, Inc. (2000) - exploring E-commerce, Global E-business, and E-societies Craig Fellenstein, Ron Wood Prentice Hall PTR (2000) - Περιοδικό.ΝΕΤ τεύχος Απριλίου » INFO PLUS τεύχος 39 Ιούνιος » Ανάπτυξη τεύχος 9 Σεπτέµβριος » Ο Κόσµος του INTERNET τεύχος 42 Οκτώβριος » PC&Shopper τεύχος 13-3/8/ Εφηµερίδα το Βήµα 23/9/2001 -» ΕΞΠΡΕΣ 23/01/2002 -» New Business ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 9-10/11/2002 -» Ναυτεµπορική 17/12/2001 -» Τα Νέα 18/6/2001 -» ΗΜΕΡΗΣΙΑ 30/08/2001 Ιστοσελίδες

27 27

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

i-bank Simple Pay Spot

i-bank Simple Pay Spot i-bank Simple Pay Spot Εντάξτε το κατάστηµά σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας, εξοπλίζοντάς το µε ένα ειδικά προσαρµοσµένο για την υπηρεσία αυτή Σύστηµα Ταµείου της RBS και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πρακτική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο σύγχρονο επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον δημιούργησε την ανάγκη για ανάπτυξη νέων μορφών πληρωμών, περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Γ. Χαραλαµπίδης, Επ. Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Γ. Χαραλαµπίδης, Επ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - B2C -

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικο εμποριο. Εισαγωγή στο η-εμπόριο

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικο εμποριο. Εισαγωγή στο η-εμπόριο Εισαγωγή στο ηλεκτρονικο εμποριο ΕDI Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προγενέστερες Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Basic e-commerce Communities of Commerce Collaborative Commerce EDI To ΕDI σχεδιάστηκε ως σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. «Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. «Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ «Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα» Αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας του ELTRUN 2014 Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η ετήσια έρευνα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτριος Μηλιώτης ΑΜ 20814 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε πως ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουµε να είµαστε πιο σωστοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013)

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) To 73% των διαδικτυακών καταστημάτων στην Ελλάδα πραγματοποιούν ετήσιες πωλήσεις κάτω των 500.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το 83% των ελληνικών e-shops απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας www.thessbonus.gr Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του να παρέχει στις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης μας τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΑΔΑ 2008 νάηζυζη πανχοΰ. Ανάττννζη νια όχονς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βαρσάμης Θωμάς 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σελίδα 1 από 113 Εκττονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program YES) Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Online-shopping without dropping

Online-shopping without dropping Online-shopping without dropping Οι πηγές έρευνες Συνεχής Πανελλήνια έρευνα για το internet 12.000 συνεντεύξεις τον χρόνο Page 2 2 Στην Ελλάδα, μέσα σε 5 χρόνια: 70 Χρήση PC: +32% 57 53 49 43 27 18 17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή?

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Ρωτάω και µαθαίνω Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Πιστοποίηση Πληρωτή (payer authentication) σηµαίνει να µπορεί ένα e-shop να εξακριβώνει την νόµιµη κατοχή της κάρτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Διαχείριση Ερευνών Αγοράς και Προσφορών για Διαγωνισμούς αξίας κάτω των 60.000 για τα Νοσοκομεία 2 1 Το επιχειρησιακό θέμα στις Διευθύνσεις Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΑ... 3 ΟΡΙΣΜΟΣ:... 3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές . Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης*, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) * Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του GRECΑ 1 Καθ. Γ. Δουκίδης, ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτής C2B (Priceline) C2C (e - Bay) C2G (Aριάδνη) Κράτος G2B (e - Gov) G2C (Taxisnet) G2G (Tellme)

Καταναλωτής C2B (Priceline) C2C (e - Bay) C2G (Aριάδνη) Κράτος G2B (e - Gov) G2C (Taxisnet) G2G (Tellme) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business) Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Ηλεκτρονική Υγεία (Ε-Health) Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο χώρο του φαρμάκου Συμπληρώματα Διατροφής Ηλεκτρονικό Φαρμακείο (E-Pharmacy) Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Τι είναι το Affiliate Marketing; Πιο συγκεκριµένα, ο Affiliate: Είναι: Ø Όχι απαραίτητα κάποιος που έχει ήδη ιστοσελίδα Ø Ιδιώτης ή εταιρεία Προωθεί τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Apps) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Powersoft Computer Solutions

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος»

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό «ηλεκτρονικό οργανισμού

συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό «ηλεκτρονικό οργανισμού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ «εμπόριο» θεωρείται από κάποιους η διεξαγωγή συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό εμπόριο» φαίνεται αρκετά στενός για κάποιους άλλους, οι οποίοι προτιμούν αντ αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!!

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! R V IC ES K IT A PP LI C A TI O N & SE Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! 1 S1 ASK! APPLICATION & SERVICES KIT Για πρώτη φορά, µία ολοκληρωµένη υπηρεσία στο χώρο της µηχανοργάνωσης! Η υπηρεσία S1

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος E-Payments ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος Μέθοδοι Ηλεκτρονικών Πληρωμών «Έξυπνες κάρτες» (χρεωστικές-πιστωτικές) E-wallets ή E-purses (π.χ. Google-wallet)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής Εισαγωγή E-Commerce V-Commerce Σύνθεση Φωνής, Αναγνώριση Φωνής, Αναγνώριση Οµιλητή Προοπτικές και δυνατότητες εφαρµογής των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος 1 3.1 Διαχείριση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές Ψηφιοποίηση υλικού: διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜ: 11406 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Τουρισμός & Διαφήμιση. Χάρης Κονδυλάκης 27/03/2013

Ηλεκτρονικό Τουρισμός & Διαφήμιση. Χάρης Κονδυλάκης 27/03/2013 Ηλεκτρονικό Τουρισμός & Διαφήμιση Χάρης Κονδυλάκης 27/03/2013 1 Λιανικές Πωλήσεις ΗΕ Εύρος λιανικού ΗΕ Επιχειρησιακά μοντέλα λιανικού ΗΕ Επιτυχημένες υπηρεσίες λιανικού ΗΕ Υπηρεσίες λιανικού ΗΕ Κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα