ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP"

Transcript

1 European Centre for the Development of Vocational Training ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09 Θεσσαλονίκη, 26/05/2009 RS/PRO/2009/455 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP Αξιότιμε Κύριε/Κυρία, Προκήρυξη Διαγωνισμού: 2009/S of 26/05/2009 Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Ο σκοπός της πρόσκλησης, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για την υποβολή προσφοράς, παρατίθενται στη συνημμένη στο παρόν συγγραφή υποχρεώσεων. Σας επισημαίνουμε, ωστόσο, τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την υποβολή προσφοράς. 1. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνον με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) είτε μέσω ταχυδρομείου με ημερομηνία αποστολής το αργότερο έως την 06/07/2009, οπότε και ως αποδεικτικό εκλαμβάνεται η ημερομηνία αποστολής, η σφραγίδα ταχυδρομείου ή η ημερομηνία του δελτίου καταβολής ταχυδρομικών τελών, προς την ακόλουθη διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), Υπηρεσία Προμηθειών Υπόψη κ. Παρασκευαΐδη Τ.Θ GR Θεσσαλονίκη Ελλάδα ή Σημείωση: Οι προσφέροντες θα πρέπει να ενημερώσουν το Cedefop με ή fax ( ) ότι έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμη προσφορά, και ότι ζητούν από το Cedefop επιβεβαίωση λήψης του ή fax. Η προσφορά δεν θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ενημερωτικό αυτό ή fax. β1) μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών με ημερομηνία αποστολής το αργότερο έως την 06/07/2009, οπότε και ως αποδεικτικό εκλαμβάνεται η ημερομηνία αποστολής, ή η ημερομηνία απόδειξης κατάθεσης, προς την ακόλουθη διεύθυνση: ή β2) ιδιοχείρως το αργότερο έως τις 06/07/2009 και ώρα 17:00 οπότε και ως αποδεικτικό εκλαμβάνεται το αποδεικτικό υποβολής υπογεγραμμένο και χρονολογημένο από τον αρμόδιο υπάλληλο της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος έχει παραλάβει την προσφορά 1

2 στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), Υπηρεσία Προμηθειών Υπόψη κ. Γ. Παρασκευαΐδη Ευρώπης 123, GR Θεσσαλονίκη-Πυλαία Ελλάδα Τηλ: / Το Cedefop λειτουργεί από τις 09:00 έως τις 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Παραμένει κλειστό το Σάββατο, την Κυριακή και κατά τις επίσημες αργίες του Cedefop. 3. Για την υποβολή των προσφορών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ακόλουθες οδηγίες. Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα εσωκλείεται σε έναν δεύτερο κλειστό φάκελο. Αν χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, θα πρέπει να σφραγιστούν με κολλητική ταινία επί της οποίας θα υπογράψει εγκάρσια ο αποστολέας. Ο εξωτερικός φάκελος, να αναγράφει τα στοιχεία του παραλήπτη Cedefop (επιλογή διεύθυνσης ανάλογη με το μέσο αποστολής όπως αναφέρεται στο σημείο 2 παραπάνω), και να έχει επιπρόσθετα τα στοιχεία (όνομα και διεύθυνση) του αποστολέα. Ο εσωτερικός φάκελος, να απευθύνεται στην Υπηρεσία Προμηθειών όπως αναφέρεται στο σημείο 2 παραπάνω, να φέρει μια αυτοκόλλητη ετικέτα με την ένδειξη Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Nα μην ανοιχθεί από την υπηρεσία εσωτερικής αλληλογραφίας και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες όπως αναγράφονται παρακάτω και επισυναπτόμενα στο Παράρτημα VIII: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP Όνομα υποβάλλοντος: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Ο εσωτερικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει 2 εσωκλειόμενους φακέλους, ήτοι, Φάκελος Α Δικαιολογητικά, Φάκελος Β Οικονομική Προσφορά. Το περιεχόμενο καθενός από τους δύο φακέλους περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της επισυναπτόμενης συγγραφής υποχρεώσεων. 4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προσφορές τους υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και ότι είναι ευανάγνωστες ώστε να μην προκύπτουν αμφιβολίες περί λέξεων και αριθμών. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέσα στην προσφορά τους ένα διαβιβαστικό γράμμα, υπογεγραμμένο από τον/τους εξουσιοδοτημένο-ους να υπογράψουν την σύμβαση σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης. Η απουσία του υπογεγραμμένου διαβιβαστικού γράμματος θα οδηγεί σε αυτόματη απόρριψη της προσφοράς. 5. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται για τον υποψήφιο αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στο σχέδιο σύμβασης και ενδεχομένως, παραίτηση από τους ιδίους γενικούς ή ειδικούς όρους. Εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση, ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. 2

3 6. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Cedefop στις 15/07/2009 και ώρα 10:30 (τοπική). Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να εκπροσωπηθεί από ένα άτομο. Το ονοματεπώνυμο του ατόμου που θα παρίσταται κατά την αποσφράγιση πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτώς μέσω φαξ ( ) ή μέσω το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αποσφράγισης των προσφορών. 7. Οι επαφές μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (Cedefop) και των υποψηφίων απαγορεύονται καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις και μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες: Πριν από την τελική προθεσμία υποβολής προσφορών: Μετά από αίτημα του υποβάλλοντος, η Υπηρεσία Προμηθειών του Cedefop μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες με μόνο σκοπό να διασαφηνίσει τη φύση της συγγραφής υποχρεώσεων. Τυχόν αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως μέσω φαξ ( ) ή μέσω Αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες θα πρέπει να παραληφθεί το αργότερο έως 26/06/2009. Αιτήματα που θα παραληφθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν θα διεκπεραιώνονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή οποιαδήποτε άλλη αβλεψία στο κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Cedefop (www.cedefop.europa.eu), τoν οποίo καλείστε να επισκέπτεστε τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές. Μετά το άνοιγμα των προσφορών: Εάν απαιτείται αποσαφήνιση ή εάν πρέπει να διορθωθούν προφανείς αβλεψίες στο κείμενο της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τον υποψήφιο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε τροποποίηση των όρων της προσφοράς. 8. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκπόνηση και υποβολή των προσφορών βαρύνουν τους υποψήφιους και δεν αποδίδονται. 9. Προβλέπεται προαιρετική επιτόπια επίσκεψη για την Τρίτη (10:00). Σημείο συνάντησης ο χώρος υποδοχής του Cedefop. Τα ονοματεπώνυμα των ατόμων (2 κατ ανώτατο όριο) που θα παρευρεθούν στην εν λόγω επίσκεψη πρέπει να γνωστοποιηθούν γραπτώς μέσω φαξ στον αριθμό ( ) ή μέσω το αργότερο έως τις 14:00 (τοπική ώρα) την προηγούμενη εργάσιμη της επιτόπιας επίσκεψης. 10. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο το Cedefop. Η συμβατική υποχρέωση του Cedefop ξεκινά μόνο από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Μέχρι τη στιγμή της υπογραφής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί είτε να εγκαταλείψει τον διαγωνισμό είτε να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, χωρίς να υποχρεούται να αποζημιώσει τους υποψηφίους. Η απόφαση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται και να κοινοποιείται στους υποψηφίους. 3

4 11. Σας ενημερώνουμε ότι για να διασφαλισθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορούν να κοινοποιηθούν στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδικευμένη υπηρεσία σε θέματα δημοσιονομικών παρατυπιών ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Τα δεδομένα των οικονομικών φορέων που βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 93, 94, 96 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και 96 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του Δημοσιονομικού Κανονισμού μπορούν να εισαχθούν σε κεντρική βάση δεδομένων και να κοινοποιηθούν στα πρόσωπα που ορίζονται από την Επιτροπή, τα λοιπά θεσμικά όργανα, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 95 παράγραφοι 1 και 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Το ίδιο εφαρμόζεται επίσης στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, απόφασης ή ελέγχου των εν λόγω οικονομικών φορέων. Κάθε πρόσωπο που καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων δικαιούται να ενημερώνεται για τα καταχωρηθέντα δεδομένα που το αφορούν, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Οικονομικών και Συμβάσεων. 12. Η αξιολόγηση της προσφοράς σας και των πιθανών απαντήσεων σας σε ερωτήματα σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς συνεπάγεται την καταχώρηση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα). Τα στοιχεία αυτά θα εξεταστούν από την Υπηρεσία Οικονομικών και Συμβάσεων του Cedefop μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Κατόπιν αιτήσεως, μπορείτε να λάβετε την κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και κατόπιν αυτού να διορθώσετε οποιοδήποτε ανακριβές ή μη πλήρες στοιχείο προσωπικού χαρακτήρα. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στoν Προϊστάμενο Οικονομικών και Συμβάσεων. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε, ανά πάσα στιγμή, στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 13. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγγράφως σχετικά με τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού. Με εκτίμηση, υπογραφή Γ. Παρασκευαΐδης Προϊστάμενος Οικονομικών & Συμβάσεων Συνημμένο: Συγγραφή Υποχρεώσεων 4

5 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. Cedefop: AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09 Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου και Περιποίησης Κήπων του Cedefop ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5

6 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή για το Cedefop Επισκόπηση της Πρόσκλησης Περιγραφή και είδος της σύμβασης Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης Διαίρεση σε Παρτίδες Εναλλακτικές Προσφορές Διάρκεια της Σύμβασης Αξία της σύμβασης Ισχύς των προσφορών Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών Τεχνικές Προδιαγραφές Περιγραφή του κτιριακού συγκροτήματος του Cedefop Ελάχιστα παραδοτέα αντικείμενο της σύμβασης Περιγραφή γενικών υποχρεώσεων και καθηκόντων Πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον του Cedefop Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό Κριτήρια Αποκλεισμού Κριτήρια Επιλογής Νομικό Καθεστώς Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό Συμμετοχή κοινοπραξιών Υπεργολαβία/Υπεργολάβος Ανάθεση της Σύμβασης Οικονομική αξιολόγηση Οικονομική πρόταση Πληροφορίες για την παρουσίαση και το περιεχόμενο των προσφορών Φάκελος A Δικαιολογητικά Φάκελος Β Οικονομική πρόταση...22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Παράρτημα Ι Οικονομική Προσφορά (Πίνακες Α, Β, Γ, Δ) Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙI Παράρτημα ΙV Παράρτημα V Παράρτημα VI Παράρτημα VII Προκήρυξη Διαγωνισμού Σχέδιο Σύμβασης Πλαισίου Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων Έντυπο Νομικής Οντότητας Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων Κατάλογος ελέγχου πληρότητας προσφοράς Παράρτημα VIII Δείγμα ετικέτας για τον εσωτερικό φάκελο 6

7 Εισαγωγή για το Cedefop Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε το 1975 με τριμερές διοικητικό συμβούλιο και παρέχει υπηρεσίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και για τις συνδεδεμένες χώρες Νορβηγία και Ισλανδία. Οι δραστηριότητές του αφορούν επίσης τις υποψήφιες χώρες. Ως κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το Cedefop προσφέρει πληροφόρηση σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και επαγγελματίες προκειμένου να μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις εξελίξεις και να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές δράσεις. Το Cedefop υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να ενθαρρύνει, σε κοινοτικό επίπεδο, την προαγωγή και ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κύρια καθήκοντα του Cedefop όπως ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του είναι: a. να συλλέγει επιλεγμένο υλικό τεκμηρίωσης και ανάλυσης δεδομένων b. να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και τον συντονισμό της έρευνας c. να αξιοποιεί και να διαδίδει χρήσιμες πληροφορίες d. να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει μια συντονισμένη προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης e. να αποτελεί φόρουμ συζήτησης για ένα ευρύ και πολύμορφο κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Cedefop επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: cedefop.europa.eu 7

8 1 Επισκόπηση της Πρόσκλησης 1.1 Περιγραφή και είδος της σύμβασης α) Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου συνιστούν πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και περιποίησης κήπων του κτιριακού συγκροτήματος του Cedefop. Η σύμβαση που θα υπογραφεί περιλαμβάνει δύο βασικά αντικείμενα: Α) Το ετήσιο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του υφιστάμενου πρασίνου και της περιποίησης των κήπων του Κέντρου που αποζημιώνεται κατ αποκοπή και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την διατήρηση της υφιστάμενης χλωρίδας και του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου σε άριστη κατάσταση υγείας και αισθητικής. Β) Κατά παραγγελία, ειδικές και έκτακτες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο τακτικό πρόγραμμα συντήρησης πρασίνου καθώς και τις αναγκαίες για αυτές προμήθειες φυτών και υλικών. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι περιορισμένες εργασίες αποκαταστάσεων, βελτιωτικές εργασίες, παροχή τεχνικών συμβουλών διαμόρφωσης τοπίου, υλοποίηση αναπλάσεων και εσωτερικών διακοσμήσεων, καθώς και νέες φυτεύσεις και αντικαταστάσεις υφιστάμενων φυτών. β) Σύμβαση πλαίσιο Ο Ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση-πλαίσιο με το Cedefop. (βλέπε σχέδιο/δείγμα Παράρτημα ΙIΙ). Η εφαρμογή της σύμβασης-πλαισίου γίνεται μέσω παραγγελιών που θα αποτελούν συμπληρωματικές συμβάσεις που προσαρτώνται και διέπονται από τη σύμβαση-πλαίσιο. Τα δελτία παραγγελίας θα αφορούν σε όλο το φάσμα των απαιτούμενων υπηρεσιών ή προμηθειών. 1.2 Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης Η εκτέλεση των υπηρεσιών γίνεται κατά κύριο λόγω στις εγκαταστάσεις του Cedefop στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται τυχόν υπηρεσίες προγραμματισμού, σχεδιασμού και παρεμφερείς που μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του ανάδοχου. 1.3 Διαίρεση σε Παρτίδες Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν διαιρείται σε παρτίδες. 1.4 Εναλλακτικές Προσφορές Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις από ό,τι ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 1.5 Διάρκεια της Σύμβασης Η σύμβαση-πλαίσιο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος, και ισχύει για περίοδο 1 έτους, ενώ μπορεί να ανανεωθεί έως τρεις (3) φορές, εκάστοτε για πρόσθετη περίοδο ενός (1) έτους, καλύπτοντας συνολική περίοδο τεσσάρων (4) ετών ( ). 8

9 1.6 Αξία της σύμβασης Η εκτιμώμενη δαπάνη είναι ,00 EUR για όλο το διάστημα των τεσσάρων ετών διάρκειας της σύμβασης πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων της υλοποίησης του προγράμματος τακτικής συντήρησης (πάγια αποζημίωση) και των τυχόν κατά παραγγελία, ειδικών και έκτακτων υπηρεσιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες διαμόρφωσης τοπίου, εργασίες αναπλάσεων, νέες φυτεύσεις, κ.λ.π) καθώς και των αντίστοιχων απαιτούμενων προμηθειών υλικών κηπευτικής, φυτών και άλλων σχετικών ειδών που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης. Το παραπάνω ποσό αποτελεί εκτίμηση και το Κέντρο δεν δεσμεύεται στην υλοποίηση παραγγελιών συγκεκριμένου ύψους με τον ανάδοχο. 1.7 Ισχύς των προσφορών Οι υποψήφιοι πρέπει να διατηρήσουν την ισχύ των προσφορών τους για διάστημα τουλάχιστον 6 μήνες, έως από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 1.8 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών Οι πληρωμές γίνονται εντός 30 ημερών από την υποβολή των τιμολογίων και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση - δελτίο παραγγελίας. Ο οικονομικός διακανονισμός, όσον αφορά στην καταβολή της πληρωμής ορίζεται ως εξής: H πάγια ετήσια, κατ' αποκοπή αμοιβή στον ανάδοχο θα γίνει σε τέσσερις (4) ισόποσες πληρωμές, οι οποίες θα υποβάλλονται κατά την διάρκεια του τριμήνου που έπεται των εργασιών, και ύστερα από αποδοχή και βεβαίωση του υπευθύνου για την παρακολούθηση του συμβολαίου και για την καλή εκτέλεση του σχετικού έργου από τον ανάδοχο, κατά τον λήξαντα μήνα. Η πληρωμή για κατά παραγγελία ειδικές και έκτακτες εργασίες ακολουθεί τους ίδιους κανόνες και γίνεται ανά παραγγελία μετά την εκτέλεση και παραλαβή των εργασιών και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. Η αξία των παρεχόμενων ειδικών και έκτακτων υπηρεσιών υπολογίζεται βάσει των τιμών μονάδας της οικονομικής προσφοράς (ωριαία ή ημερήσια αποζημίωση, τιμές μονάδας άρθρων - υλικών κ.λ.π.) και μίας τεκμηριωμένης πρότασης-προσφοράς που καταθέτει ο ανάδοχος ανά περίπτωση και όταν απαιτείται. Στη προσφορά αυτή θα καθορίζεται για την συγκεκριμένη παραγγελία το ύψος των απαιτούμενων ωρομισθίων ή ημερομισθίων και τυχόν ποσοτήτων υλικών κ.α. που είναι απαραίτητα. 9

10 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Στο τμήμα αυτό της διακήρυξης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί τεχνικοί όροι του διαγωνισμού. Οι ζητούμενες υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου και περιποίησης κήπων, περιλαμβάνουν πότισμα, ξεβοτάνισμα, σκάλισμα, περικοπή χλόης, ράντισμα, μάζεμα φύλλων, συγκομιδή καρπών, φύτευση, καθάρισμα και οποιαδήποτε άλλη εργασία καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και του πρασίνου του Κέντρου. Παρακάτω δίνεται μία περιγραφή των χώρων πρασίνου του Κέντρου καθώς και πιο λεπτομερείς ελάχιστες απαιτήσεις. Όλες οι εργασίες στα πλαίσια της σύμβασης, θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΕΤΕΠ (και προσωρινά σχέδια αυτών εφόσον οι τελικές δεν είναι διαθέσιμες) της Γ.Γ. Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και πιο συγκεκριμένα από το «επισυναπτόμενο αρχείο με πίνακα κατηγοριών και κωδικοποίηση» την κατηγορία 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και για όσες δεν υπάρχει αναφορά σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Με την υποβολή της προσφοράς του, και την προαιρετική συμμετοχή του στην ενημερωτική επίσκεψη, προϋποτίθεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των δυσχερειών και συνθηκών του έργου, των υδρολογικών και εδαφολογικών στοιχείων ώστε είναι απόλυτα ενήμερος για όλες τις παραμέτρους του έργου και ενδεχόμενες καθυστερήσεις και εμπόδια από οποιοδήποτε λόγο, και καμία απαίτηση εξ αυτών των λόγων δεν μπορεί να του αναγνωριστεί. 2.1 Περιγραφή του κτιριακού συγκροτήματος του Cedefop Διεύθυνση - Τοποθεσία ΕΚΑΕΚ (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), Οδός Ευρώπης, 123, Πυλαία, Τηλέφωνο: , Ταχυδρομική Θυρίδα 22427, ΤΚ Θεσσαλονίκη. Το κτίριο του Cedefop βρίσκεται στην οδό Ευρώπης 123 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο (αστικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης). Υπάρχει βασική αστική συγκοινωνία με περιορισμένο ωράριο προς και από το Κέντρο. Η αποτελεσματικότητα της για τακτική μεταφορά ατόμων από και προς το Cedefop κρίνεται περιορισμένη Περιγραφή χώρων- Συνολική επιφάνεια Το κτίριο του Cedefop βρίσκεται σε ένα οικόπεδο έκτασης m 2. Το οικόπεδο έχει κλίση περίπου 12%. Η κτισμένη επιφάνεια είναι 7900 m 2 και η κάλυψη είναι περίπου 30% του οικοπέδου, ενώ υπάρχουν και επιφάνειες περίπου m 2, με ασφαλτοστρώσεις και μπετόν, αφήνοντας χώρους με πράσινο συνολικά περίπου m 2. Στην πίσω πλευρά του κτιρίου υπάρχουν 2500 m 2 ανοιχτών χώρων όπου είναι φυτεμένα 65 ελαιόδεντρα. Νοτιοδυτικά κοντά στον παιδικό σταθμό, 700 m 2 είναι καλυμμένα από χλοοτάπητα. 10

11 Στην αυλή του σταθμού περίπου m 2 είναι καλυμμένα με τριφύλλι και κάποια δέντρα. Στον εξωτερικό χώρο σε πάρκινγκ περίπου 1000 m 2 έχουν φυτευτεί ακακίες, ενώ σε άλλα 600 m 2 θάμνοι και φυτά. Ακόμα υπάρχουν διασκορπισμένα στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο διάφορα παρτέρια και γλάστρες όπως περίπου παρουσιάζονται στον Πίνακα Γ του παραρτήματος Ι. Η παραπάνω περιγραφή είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και δεν μπορεί να συσχετισθεί με την οικονομική προσφορά. Ο συμμετέχων μπορεί να σχηματίσει πλήρη εικόνα με δική του ευθύνη κατά τη διάρκεια της προαιρετικής ενημερωτικής επίσκεψης. 2.2 Ελάχιστα παραδοτέα αντικείμενο της σύμβασης Έναρξη εργασιών - Καταγραφή Πρασίνου-Φυτών Λήξη εργασιών Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει μία πλήρη, αναλυτική καταγραφή της υπάρχουσας χλωρίδας του Cedefop και θα οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες του προγράμματος συντήρησης. Στο τέλος της συμβατικής περιόδου επίσης συντάσσεται και παραδίδεται από τον ανάδοχο πρωτόκολλο καταγραφής πρασίνου όπου ενσωματώνονται όλες οι τυχόν αλλαγές Τακτικό Πρόγραμμα Συντήρησης υφιστάμενου πρασίνου και περιποίησης κήπων. Ελάχιστα παραδοτέα και εργασίες τακτικού προγράμματος συντήρησης - χρονοδιάγραμμα Κατά την διάρκεια της συμβατικής περιόδου, μέλη της ομάδας εργασίας του αναδόχου υποχρεούνται να εκτελούν περιοδικές επισκέψεις για την συντήρηση του πρασίνου και την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται. Το προσωπικό του αναδόχου είναι υποχρεωμένο να διαπιστώνει όλα τα τυχόν προβλήματα φυτών, δέντρων κ.λ.π. και στη συνέχεια να προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και κάνοντας χρήση κάθε απαιτούμενου μέσου ή υλικού προκειμένου τα φυτά να διατηρούνται σε καλή κατάσταση αισθητικής και υγείας. Όλα τα απαραίτητα για την σωστή συντήρηση υλικά, χρήση μηχανημάτων κλπ. περιλαμβάνονται επίσης στην κατ αποκοπή προσφορά που καλύπτει το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης. Οι ελάχιστες ενδεικτικές εργασίες που απαιτούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν όπως παρακάτω (ΠΡΟΣΟΧΗ η λίστα εργασιών δεν είναι εξαντλητική και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ). Η ποιότητα του έργου του ανάδοχου θα κρίνεται τόσο από την τήρηση των επί μέρους συμβατικών υποχρεώσεων όσο και εκ του αποτελέσματος Περιοδικές επισκέψεις για την συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου και της χλωρίδας. Το πρόγραμμα συντήρησης του υπάρχοντος πρασίνου και της περιποίησης των κήπων του Κέντρου θα υλοποιείται με προγραμματισμένες περιοδικές επισκέψεις συνεργείου. Τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα για το διάστημα από τον Μάρτιο έως Σεπτέμβριο και μία φορά το δεκαπενθήμερο για το διάστημα Οκτώβριο έως Φεβρουάριο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στέλνει προσωπικό που θα εκτελεί εργασίες που απαιτούνται ενώ θα προγραμματίζει και αυτές που απαιτούν μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Το πλήθος και η συχνότητα των επισκέψεων και των ατόμων και ωρών εργασίας σε κάθε επίσκεψη μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις υπό εκτέλεση εργασίες, όμως οι συνολικές ανθρωποώρες παρουσίας για την εκτέλεση της τακτικής συντήρησης ανά έτος δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 900 (>=200 ώρες εργοδηγού εργασιών πρασίνου, >=600 ώρες εργατών, >=100 ώρες υπεύθυνου - γεωπόνου ή παρεμφερούς ειδικότητας ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Οι ώρες παρουσίας του προσωπικού θα καταγράφονται στην πύλη του Cedefop. Επίσης, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας με τους αρμόδιους υπάλληλους του Κέντρου, οι εργασίες θα γίνονται Δευτέρα έως Παρασκευή και θα μπορούν να γίνουν το Σαββατοκύριακο μόνο μετά από συνεννόηση ή για συγκεκριμένες εργασίες. 11

12 Αναφορές εργασιών Τήρηση ημερολογίου εργασιών Περιοδικές αναφορές. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε επίσκεψη (είτε αυτή γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος συντήρησης είτε εκτός αυτού) να συντάσσει σύντομη αναφορά που θα περιλαμβάνει την ημερομηνία επίσκεψης, τις καιρικές συνθήκες, τις ώρες παρουσίας στο έργο, τα άτομα που εργάσθηκαν, τις εργασίες που εκτελέσθηκαν και τις εργασίες που προγραμματίστηκαν για μελλοντική εκτέλεση καθώς και τυχόν παρατηρήσεις του υπεύθυνου του συνεργείου. Επίσης μία φορά το εξάμηνο θα συντάσσει συγκεντρωτική αναφορά με προτάσεις, παρατηρήσεις, τυχόν ανάγκες κ.λ.π Κούρεμα και περιποίηση χόρτου-πρασίνου, βοτάνισμα, καταπολέμηση ζιζανίων. Ενδεικτικά και κατ ελάχιστον αναφέρονται: Η χλόη στην αυλή του παιδικού σταθμού και πίσω από τις αίθουσες συνεδριάσεων πρέπει να κόβεται και να απομακρύνεται η χορτομάζα τέσσερις φορές το μήνα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο και μία φορά το μήνα το υπόλοιπο έτος και να λιπαίνεται τρεις φορές το χρόνο, ήτοι δύο φορές κατά την περίοδο άνοιξης-θέρους και μία φορά κατά τους χειμερινούς μήνες. Επανασπορές σε όποιους χώρους χρειάζεται, θα γίνονται με υλικά των οποίων τη δαπάνη θα καλύπτει ο ανάδοχος. Επίσης απαιτείται τακτικό καθάρισμα, απομάκρυνση ζιζανίων στη φυτεία με τις ελιές. Στην περιοχή έξω από τις εισόδους θα γίνεται αφαίρεση της άγριας χλόης μία φορά το μήνα. Η περιοχή του πάρκινγκ απαιτεί τακτικό (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) καθάρισμα από τα αγριόχορτα Περιποίηση φυτών εσωτερικού χώρου. Τα φυτά εσωτερικού χώρου του Κέντρου πρέπει να συντηρούνται προγραμματισμένα με κατάλληλα υλικά και εδαφικά μίγματα, να ποτίζονται και να αλλάζουν θέση όταν αυτό επιβάλλεται για την καλή τους κατάσταση Άρδευση - Πότισμα. Η εσωτερική χλωρίδα θα ποτίζεται ανάλογα με τις ανάγκες, ύστερα από συγκεκριμένο προγραμματισμό του αναδόχου, με ευθύνη του Κέντρου, αλλά η κατάστασή της πρέπει να ελέγχεται σε κάθε περιοδική επίσκεψη και το Κέντρο να ενημερώνεται σε περίπτωση προβλημάτων. Όλη η εξωτερική χλωρίδα πρέπει να αρδεύεται-ποτίζεται τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες για να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ο ανάδοχος μπορεί για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιεί και έχει υποχρέωση να ρυθμίζει κατάλληλα το αυτόματο σύστημα ποτίσματος που είναι εγκατεστημένο. Για την καλή κατάσταση και συντήρηση του συστήματος θα πρέπει να φροντίζει ο ίδιος μέσα στα πλαίσια του προγράμματος συντήρησης. Επίσης ο ανάδοχος μπορεί να καταθέτει αιτιολογημένες τυχόν προτάσεις για επέκταση, βελτιστοποίηση ή εκτεταμένες επισκευές του συστήματος αυτού προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες. Τέτοιες εργασίες θα εκτελούνται κατά παραγγελία ( 2.2.3). Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή απορροή των υδάτων από τους κήπους και τα παρτέρια Κλάδεμα. Τα διάφορα κλαδέματα (ανανέωσης, μόρφωσης, διατήρησης σχήματος, άνθησης) όλων των δέντρων και θάμνων συμπεριλαμβανομένων των 65 ελαιόδεντρων θα πρέπει να γίνεται με δεδομένο προγραμματισμό. Ένα κλάδεμα συντήρησης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο καθώς και σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις (επικίνδυνα κλαδιά, οπτικό πεδίο διατάξεων ασφαλείας κλπ.) Εφαρμογή Λιπασμάτων. Η χρήση λιπασμάτων θα γίνεται σε τακτικά διαστήματα σύμφωνα με προγραμματισμό που καταρτίζεται από τον ανάδοχο και περιγράφεται στην πρότασή του και με γνώμονα την καλή υγεία και κατάσταση της χλωρίδας. Το Κέντρο προτιμά και ενθαρρύνει λόγω και της λειτουργίας του παιδικού σταθμού, την χρήση οργανικών, φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, λιπασμάτων Ραντίσματα, ψεκασμοί, πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών. Με γνώμονα την καλή υγεία των φυτών αλλά και την ασφάλεια, ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τακτικά την υγεία, να ραντίζει προγραμματισμένα τα φυτά στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης με συχνότητα που θα προτείνεται στην τεχνική προσφορά με τα κατάλληλα υλικά και να τα φροντίζει καταλλήλως όταν χρήζουν θεραπείας. 12

13 Ιδιαίτερα έκτακτες ανάγκες για θεραπεία ή εκτεταμένες ανάγκες ψεκασμών που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να προγραμματιστούν θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και στα πλαίσια των κατά παραγγελία εργασιών. Το Κέντρο προτιμά και ενθαρρύνει λόγω και της λειτουργίας του παιδικού σταθμού, την χρήση βιολογικών φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον υλικών και φαρμάκων Συμπληρώσεις φυτικής γης, κηπευτικού χώματος μικρής κλίμακας όταν αυτό είναι επιβεβλημένο λόγω καθιζήσεων κ.λ.π. Εξαιρούνται επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας, ακραίες περιπτώσεις και καταστροφές που αντιμετωπίζονται ανά περίπτωση με κατά παραγγελία εργασίες Προμήθεια και ενσωμάτωση τύρφης και βελτιωτικών εδάφους, όποτε αυτό απαιτηθεί για την υπάρχουσα χλωρίδα, περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα συντήρησης. Εξαιρούνται επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας, ακραίες περιπτώσεις και καταστροφές που αντιμετωπίζονται ανά περίπτωση με κατά παραγγελία εργασίες Σκάλισμα, τσάπισμα, άνοιγμα οπών, τοποθέτηση στηριγμάτων πρέπει να γίνονται κατ απαίτηση και προγραμματισμένα όταν απαιτείται για την σωστή συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου Φυτεύσεις. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον παραστεί ανάγκη να φυτεύει παρόμοια ή σε συνεννόηση με το Κέντρο διαφορετικά φυτά, προς αντικατάσταση οποιουδήποτε από τα υπάρχοντα. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα η απώλεια ενός φυτού οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου τόσο η εργασία όσο και το προς αντικατάσταση φυτό πληρώνονται από τον ανάδοχο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι εργασίες φύτευσης, προς αντικατάσταση υπάρχοντος φυτού, θα περιλαμβάνονται στο προβλεπόμενο πάγιο κατ αποκοπή κόστος για την εκτέλεση του τακτικού προγράμματος συντήρησης πρασίνου. Το φυτό θα μπορεί, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για το Κέντρο, να παραγγελθεί και να πληρωθεί επίσης μέσα από την παρούσα σύμβαση. Η παραγγελία θα γίνεται βάσει των τιμών της οικονομικής προσφοράς για το συγκεκριμένο φυτό εφόσον περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο πίνακα (πίνακας Γ) ή κατά παραγγελία σύμφωνα με την παράγραφο ή και από τρίτο προμηθευτή εφόσον το Κέντρο επιθυμεί να ακολουθήσει άλλες διαδικασίες προμήθειας. Οι νέες φυτεύσεις (όχι αντικατάσταση υπαρχόντων φυτών) δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα συντήρησης, μπορεί όμως η εργασία να ζητηθεί από τον ανάδοχο και να αποζημιωθεί στα πλαίσια των κατά παραγγελία ειδικών και έκτακτων εργασιών. Και στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των φυτών γίνεται με τον ίδιο τρόπο Φυτεύσεις εποχιακών λουλουδιών. Στο ετήσιο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης (κατ αποκοπήν αποζημίωση) περιλαμβάνονται εργασίες, υλικά και φυτά για τρεις (ετησίως) εποχιακές φυτεύσεις επιφανειών έως και 50 τ.μ. με εποχιακά λουλούδια το είδος των οποίων συναποφασίζεται από τον ανάδοχο και το Κέντρο μετά από πρόταση του πρώτου με στόχο την περιοδική αισθητική ανανέωση Μεταφυτεύσεις μεμονωμένων εγκαταστημένων φυτών κατ απαίτηση του Κέντρου ή επιβεβλημένες λόγω ανάγκης, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα συντήρησης. Εξαιρούνται μεταφυτεύσεις μεγάλης κλίμακας (άνω της μίας μεταφύτευσης ανά μήνα) ή μεγάλων δέντρων που θεωρούνται αναπλάσεις και αντιμετωπίζονται ως κατά παραγγελία, ειδικές εργασίες Προτάσεις για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρο. Ο Ανάδοχος μπορεί να αποστέλλει όποτε θεωρεί απαραίτητο με δική του πρωτοβουλία στα πλαίσια της κατ αποκοπή αποζημίωσης, αιτιολογημένες προτάσεις για την τροποποίηση του περιβάλλοντα χώρου, την φύτευση νέων δέντρων ή φυτών και θάμνων, την χρήση διακοσμητικών κήπου, την επέκταση του συστήματος αυτόματου ποτίσματος κ.λ.π. Οι προτάσεις αυτές θα μελετώνται από το προσωπικό του Κέντρου και εφόσον γίνονται αποδεκτές θα μπορεί αυτό να προχωρεί στην υλοποίησή τους είτε κάνοντας χρήση της σύμβασης (ειδικές εργασίες και προμήθειες) είτε με άλλες διαδικασίες. 13

14 Απομάκρυνση υπολειμμάτων οποιασδήποτε εργασίας, καθαριότητα χώρων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στα πλαίσια του προγράμματος συντήρησης (αλλά και μετά από την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας) να απομακρύνει από τους χώρους του Cedefop, κάθε υπόλειμμα που προκύπτει ως αποτέλεσμα των εργασιών του (κομμένα κλαδιά, χόρτα, φύλλα κ.λ.π.) εφόσον αυτό δεν αξιοποιείται για κάποιον άλλο σκοπό εντός του Κέντρου (λιπασματοποίηση κ.λ.π.), αλλά και να φροντίζει για την εν γένει καθαριότητα των χώρων πρασίνου. Το ζητούμενο είναι οι περιβάλλοντες χώροι και οι κήποι που φροντίζει ο ανάδοχος να έχουν πάντα και ανελλιπώς μία αξιοπρεπή, όμορφη εικόνα και όχι εικόνα εγκατάλειψης ή παραμέλησης Κατά παραγγελία ειδικές και έκτακτες εργασίες. Εργασίες εκτός τακτικού προγράμματος συντήρησης. Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πέραν της τακτικής ετήσιας προγραμματισμένης συντήρησης επιπλέον και μετά από σχετική παραγγελία του Κέντρου, ειδικές και έκτακτες υπηρεσίες κηπουρικής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Κατά παραγγελία ειδικές υπηρεσίες θεωρούνται οι υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο γενικό πρόγραμμα συντήρησης πρασίνου και μπορεί να παρέχει κατ απαίτηση ο ανάδοχος. Ενδεικτικά αναφέρονται ως κατά παραγγελίες εργασίες: η αναβάθμιση και αποκατάσταση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου και κήπου μετά από κατασκευαστικές εργασίες η συγγραφή πρότασης ανάπλασης κάποιου χώρου και/ή η παροχή τεχνικών συμβουλών διαμόρφωσης τοπίου οι εργασίες ανάπλασης ενός χώρου ανθοστολισμοί, δημιουργία ειδικών διακοσμητικών συνθέσεων για έκτακτες περιπτώσεις νέες φυτεύσεις, μεταφυτεύσεις μεγαλύτερης κλίμακας εργασίες υλοτομίας επέκταση ή βελτίωση του συστήματος αυτόματης άρδευσης συγκομιδή καρπών και παράδοσή τους όπου υποδείξει το Κέντρο. Έκτακτες ονομάζονται αντίστοιχες υπηρεσίες που μπορεί να ζητηθούν από τον ανάδοχο σε περιπτώσεις που θεωρηθούν απαραίτητες πριν από κάποιο προγραμματισμένο γεγονός ή εκδήλωση στους χώρους του Κέντρου (συνέδρια, επισκέψεις σημαντικών προσώπων κ.λ.π.). Η παροχή τέτοιων έκτακτων υπηρεσιών δεν θα ξεπερνά τις δύο φορές ετησίως και ο ανάδοχος θα ειδοποιείται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν και υποχρεούται να τις εκτελέσει εγκαίρως Προμήθειες φυτών, υλικών περιποίησης και άλλων σχετικών ειδών Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα παρέχει στο Κέντρο επαρκή ποσότητα όλων των υλικών, αναλωσίμων, φαρμάκων, λειτουργία μηχανημάτων και ότι άλλο χρειαστεί για την ορθή και σύμφωνα με την νομοθεσία, τους όρους της διακήρυξης, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, εκτέλεση των εργασιών συντήρησης της χλωρίδας του Κέντρου. Το κόστος των υλικών αυτών για το υφιστάμενο πράσινο και την τακτική συντήρησή του περιλαμβάνεται στο κατ αποκοπή μέρος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων. Όσον αφορά τις κατά παραγγελία υπηρεσίες πέραν της τακτικής συντήρησης, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα κατ απαίτηση προμήθειας στο Κέντρο γκάμας σχετικών προϊόντων όπως αυτά που περιλαμβάνονται στους πίνακες Γ και Δ της οικονομικής προσφοράς. Εκτός των ειδών που περιγράφονται στους πίνακες οικονομικής προσφοράς Γ και Δ, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση κατά τη διάρκεια της Σύμβασης να καταθέτει προσφορές και για πρόσθετα σχετικά είδη (δηλ. διάφορα φυτά, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, εξαρτήματα αρδευτικού συστήματος, ενοικίαση μηχανημάτων και άλλα παρεμφερή 14

15 προϊόντα έργων πρασίνου) και να τα προμηθεύει εφόσον του ζητηθεί από το Κέντρο. Η συνολική ποσότητα τέτοιων παραγγελιών (ειδών εκτός πινάκων προσφοράς) δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2500 Ευρώ ανά έτος και το Κέντρο δικαιούται να συγκρίνει τις προσφερόμενες τιμές με άλλες της αγοράς προκειμένου να τις αποδεχθεί ή όχι. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος δεσμεύεται να προμηθεύει στο Κέντρο φυτά μόνο από φυτώρια με πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα ΚΕΠΠΥΕΛ (φυτωριακή άδεια οποιασδήποτε δυναμικότητας Α ή Β κ.λ.π.) ή σε αντίστοιχα μητρώα άλλου κράτους μέλους. Το Κέντρο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση του πιστοποιητικού αυτού σε οποιαδήποτε αντίστοιχη προμήθεια στα πλαίσια αυτής της σύμβασης μαζί με τα τιμολόγια του προμηθευτή (εφόσον αυτός δεν είναι ο ίδιος ο ανάδοχος). 2.3 Περιγραφή γενικών υποχρεώσεων και καθηκόντων Ο Ανάδοχος θα παρέχει και θα εγγυηθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, την καλή εκτέλεση όλων των εργασιών της παρούσας σύμβασης καθώς και το άριστο αποτέλεσμά τους, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα, τα απαραίτητα υλικά και με την προγραμματισμένη παρουσία της απαραίτητης ομάδας εργασίας. Ο υπεύθυνος πρέπει να έχει άριστη γνώση του έργου, να ελέγχει και να επιθεωρεί τις εργασίες, να διευθύνει, ενημερώνει και κατευθύνει το προσωπικό, να εκπαιδεύει επί τόπου την ομάδα έργου να συντονίζει και να (επανα-)προγραμματίζει τις εργασίες, να στέλνει τις αναφορές των εκτελεσμένων εργασιών, τις περιοδικές αναφορές και τυχόν αναφορές προτάσεων κ.λ.π. και να διευθετεί ανά πάσα στιγμή και επί τόπου όλα τα προβλήματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαφής μαζί του κατά τις εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης το Κέντρο μπορεί να ζητεί συναντήσεις εργασίας μία φορά το μήνα στις οποίες πρέπει να παρίσταται ο υπεύθυνος ή άλλα στελέχη του ανάδοχου ανάλογα με το θέμα Όροι που αναφέρονται στο προσωπικό Ο Ανάδοχος: Αναλαμβάνει υποχρέωση να παρέχει, να πλαισιώνει και να ελέγχει έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό για τα απαιτούμενα καθήκοντα. Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό από το Cedefop, υγιές, πρόθυμο για την διεκπεραίωση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα, συνεπές, με εχέγγυα ήθους και συμπεριφοράς και καθαρό ποινικό μητρώο. Να διαθέτει εφεδρικό προσωπικό για την, ανά πάσα στιγμή, απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών Προσέλευση στο κτίριο Όλοι οι εργαζόμενοι, επικεφαλής ομάδας, και λοιποί υπάλληλοι του Αναδόχου θα πρέπει να εγγράφονται σε κάθε είσοδο ή έξοδο από το κτίριο σε ειδικό μητρώο ευρισκόμενο στο γραφείο υποδοχής. Ενδεχομένως το Cedefop θα προμηθεύσει στον κάθε υπάλληλο του Αναδόχου ένα δελτίο εισόδου, το οποίο αυτός θα πρέπει να φέρει εμφανώς κατά την παρουσία του στο κτίριο. Οι κάτοχοι αυτών των δελτίων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες που διέπουν την είσοδο και έξοδο των εργαζομένων στο κτίριο. Το Cedefop επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί για δικούς του λόγους την είσοδο σε οποιονδήποτε υπάλληλο του αντισυμβαλλομένου. 15

16 2.3.3 Ασφάλεια και Υγιεινή Ασφάλεια του προσωπικού του Ανάδοχου στους χώρους του Cedefop AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09 Για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων το Cedefop θα εφαρμόζει τις βασικές αρχές που προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία (π.χ. την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12/6/1989 σχετικά με την "Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία"). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει και να τηρεί του κανονισμούς και την νομοθεσία για την Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου και γενικότερα. Ο Ανάδοχος θα κοινοποιεί στο Cedefop τα στοιχεία για το προσωπικό του που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της ασφάλειας σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Cedefop και θα ειδοποιεί το Cedefop για κάθε αλλαγή αυτών των στοιχείων, εντός τριών ημερών. Ο κατάλογος αυτός θα καταρτίζεται ανά υπηρεσία και θα αναγράφει τα ωράρια έναρξης και τέλους εργασίας Ρήτρες - Αστική / επαγγελματική ευθύνη Βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης (Παράρτημα ΙΙI) Περιβάλλον Τα χρησιμοποιούμενα λιπάσματα πρέπει να είναι κατά το δυνατό οργανικά και οικολογικά, εγκεκριμένα αν είναι δυνατόν από δημόσιους φορείς και να έχουν την σήμανση CE κλπ. Τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα και άλλες ουσίες προτιμάται αντίστοιχα να είναι βιολογικά, υποαλλεργικά και να στερούνται τοξικότητας. Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση, εντός των κτιρίων του, προϊόντων που δεν θα προσφέρουν, κατά την γνώμη του, πλήρεις εγγυήσεις από άποψη ασφάλειας, υγιεινής ή περιβαλλοντικής προστασίας. Το Cedefop έχει το δικαίωμα δειγματοληπτικών ελέγχων των εργασιών του αναδόχου καθώς και των προϊόντων που χρησιμοποιεί καθώς και τη γενικότερη συμμόρφωση του Αναδόχου στους όρους της παρούσης και της κείμενης νομοθεσίας άμεσα ή μέσω ανεξάρτητου φορέα της επιλογής του. Για την αποτροπή κάθε κινδύνου πυρκαγιάς, ο Ανάδοχος θα δώσει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό του. 2.4 Πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον του Cedefop Ώρες εργασίας - Τηρούμενες αργίες για το προσωπικό του Κέντρου Εργάσιμες μέρες ανά έτος: 240. Ώρες λειτουργίας του Κέντρου: 08h00-18h00. Υποχρεωτικές ώρες εργασίας του προσωπικού: 10h00 (το αργότερο) - 16h30 (το νωρίτερο). Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων εκτιμάται ότι αποχωρεί από το Κέντρο μεταξύ 17h30 και 18h00. Οι περισσότερες αργίες του Cedefop συμβαδίζουν με τις τοπικές και εθνικές αργίες. Μικρός αριθμός αργιών του Κέντρου είναι εργάσιμες στην Ελλάδα και το αντίστροφο. Το Cedefop διαθέτει 24ωρη φύλαξη και φυλάκιο Εσωτερικός κανονισμός Το Cedefop διαθέτει εσωτερικό κανονισμό τον οποίο καλείται να τηρεί η ομάδα έργου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε το προσωπικό του να συμμορφώνεται προς τον εσωτερικό κανονισμό του Cedefop. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός του κτιρίου του Κέντρου. 16

17 3 Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό Οι υποψήφιοι υπόκεινται στα ισχύοντα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και πρέπει να τελούν υπό νομική κατάσταση που να τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία διαγωνισμού. Σε περίπτωση που λείπουν οποιαδήποτε έγγραφα/τεκμήρια σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού (σημείο 3.1) και κριτήρια επιλογής (σημείο 3.2), ο υποψήφιος θα αποκλείεται αυτόματα. Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετες διευκρινίσεις αν χρειαστεί, μόνο σε έγγραφα που έχουν προσκομισθεί. Έγγραφα που δεν έχουν προσκομισθεί με την προσφορά δεν θα ζητούνται ξανά. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να ελέγξετε ότι έχετε συμπεριλάβει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. 3.1 Κριτήρια Αποκλεισμού Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν μόνο οι υποψήφιοι (προσφέροντες) οι οποίοι είναι σε θέση να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων στο Παράρτημα IV. Ως εκ τούτου, όλοι οι υποψήφιοι (προσφέροντες), όλα τα μέλη τυχόν κοινοπραξίας καθώς και όλοι οι τυχόν υπεργολάβοι θα πρέπει να προσκομίσουν την υπεύθυνη δήλωση στο Παράρτημα IV κατάλληλα υπογεγραμμένη και χρονολογημένη. 3.2 Κριτήρια Επιλογής Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει τεκμήρια της οικονομικής, χρηματοδοτικής, τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας να εκτελέσει τη σύμβαση. Οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα Απαίτηση Ο υποψήφιος πρέπει να βρίσκεται σε σταθερή οικονομική κατάσταση και να διαθέτει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα να εκτελέσει τη σύμβαση. Ως τεκμήρια της οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας μπορούν να υποβληθούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα: ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών (ήτοι λογαριασμοί κερδών και ζημιών, εκκαθαριστικό εφορίας) τουλάχιστον των δύο τελευταίων οικονομικών ετών που έχουν κλείσει, (στην περίπτωση όπου η δημοσίευση των ισολογισμών προβλέπεται από το ισχύον εταιρικό δίκαιο, θα πρέπει να εσωκλείεται ο δημοσιευμένος ισολογισμός, διαφορετικά θα πρέπει να πιστοποιείται από ορκωτό λογιστή) ή μία υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου εργασιών σε υπηρεσίες παρόμοιες με το αντικείμενο της σύμβασης και οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά τα τρία το πολύ τελευταία οικονομικά έτη. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ανά οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι αδυνατούν να προσκομίσουν ένα από τα παραπάνω έγγραφα, καλούνται να αιτιολογήσουν την αδυναμία προσκόμισής τους. 17

18 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να εκτελέσει τη σύμβαση: Ως τεκμήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να προσκομισθούν όλα τα ακόλουθα έγγραφα: η εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σύντομο εταιρικό προφίλ (1-2 σελίδων), που να καταδεικνύει την ικανότητα διενέργειας υπηρεσιών συναφών προδιαγραφών με εκείνες που περιγράφονται στην πρόσκληση κατάλογος των σημαντικότερων πελατών των τριών (3) τελευταίων ετών στους οποίους παρασχέθηκαν υπηρεσίες παρόμοιες σε εύρος, αξία και φύση με αυτές της παρούσας πρόσκλησης και με παράθεση των ποσών, των ημερομηνιών και των επωνυμιών των παραληπτών (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα του υπεύθυνου για τις ζητηθείσες υπηρεσίες που θα πρέπει να καταδεικνύει τουλάχιστον τα παρακάτω προσόντα: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη γεωπονική ή σε παρεμφερή επιστημονικό κλάδο 2 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα της συντήρησης κήπων/χώρων πρασίνου. 3.3 Νομικό Καθεστώς Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο νομικής οντότητας που παρατίθεται στο Παράρτημα V και να προσκομίσουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο. 18

19 4 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 4.1 Συμμετοχή κοινοπραξιών Ομάδες προμηθευτών (ή κοινοπραξίες), ανεξάρτητα από τη νομική οντότητά τους, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Οι ομάδες αυτές (ή κοινοπραξίες) πρέπει να ορίζουν την εταιρεία ή το πρόσωπο το οποίο ηγείται του έργου και επίσης να προσκομίζουν αντίγραφο του εγγράφου που εξουσιοδοτεί τη συγκεκριμένη εταιρεία ή πρόσωπο να υποβάλει προσφορά. Επιπλέον, κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίζει τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζει κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα ελέγχονται προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η κοινοπραξία πληροί τα κριτήρια στο σύνολό τους. Εφόσον ανατίθεται, η σύμβαση υπογράφεται από την εταιρεία ή το πρόσωπο που ηγείται του έργου και που είναι, έναντι του Cedefop, ο μόνος υπεύθυνος από τους συμβαλλόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. Προσφορές από κοινοπραξίες εταιριών ή ομάδες παροχών υπηρεσιών, εργοληπτών ή προμηθευτών, πρέπει να προσδιορίζουν τον ρόλο, τα προσόντα και την εμπειρία του κάθε μέλους ή ομάδας. 4.2 Υπεργολαβία/Υπεργολάβος Τυχόν υπεργολαβίες/υπεργολάβοι πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από το Cedefop, είτε μέσω της αποδοχής της προσφοράς του υποψηφίου είτε, εφόσον αυτό προτείνεται από τον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης, εγγράφως με ανταλλαγή επιστολών. Οι υπεργολαβίες/υπεργολάβοι θα γίνονται αποδεκτοί μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εφόσον ανατίθεται, η σύμβαση υπογράφεται από τον υποψήφιο ο οποίος είναι, έναντι του Cedefop, ο μοναδικός υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια ποιες παρτίδες του έργου θα ανατεθούν σε υπεργολάβους και επιπλέον να δώσει στοιχεία σχετικά με εκείνους τους υπεργολάβους μόνο οι οποίοι αναλαμβάνουν μέρος του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό υψηλότερο του 10% της αξίας του συνολικού έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική υπεργολαβία δεν υπερβαίνει το 40% της αξίας του έργου. Αν η συνολική υπεργολαβία υπερβαίνει αυτό το ανώτατο όριο πρέπει να δοθούν στοιχεία για τον καθένα από τους υπεργολάβους ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην αξία του έργου. Όλοι οι υπεργολάβοι για τους οποίους παρέχονται στοιχεία βάση της δεύτερης υποπαραγράφου πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα που απαιτούνται βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζει κάθε υπεργολάβος θα ελέγχονται προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ο υποψήφιος μαζί με όλους τους υπεργολάβους πληρούν τα κριτήρια στο σύνολό τους. Όπου δεν αναφέρονται υπεργολάβοι, το έργο θεωρείται ως εκτελούμενο απευθείας από τον υποβάλλοντα την προσφορά. 19

20 5 Ανάθεση της Σύμβασης Μόνο οι προσφορές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής αξιολογούνται ως προς την τιμή. 5.1 Οικονομική αξιολόγηση Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν σε ιδιαίτερο πίνακα, που θα είναι συνοδευτικός των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την επεξήγηση της έννοιας τους. Προσφορές που θα κριθούν υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές μπορούν να απορριφθούν εφόσον δεν δικαιολογούνται εμπεριστατωμένα και πειστικά οι μεγάλες αποκλίσεις από τους μέσους όρους της αγοράς. 5.2 Οικονομική πρόταση Η οικονομική πρόταση πρέπει να αναφέρει το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες οικονομικής προσφοράς στο παράρτημα I. Η οικονομική προσφορά θα υπολογισθεί στη βάση μίας ετήσιας συνολικής δαπάνης που στηρίζεται σε εκτιμήσεις και παραδοχές (ετήσιο σενάριο) απορρέουσες από την μέχρι τώρα εμπειρία του Κέντρου όσον αφορά τις τακτικές ανάγκες περιποίησης πρασίνου, και στην εκτίμηση των συγκυριακών αναγκών. Για την υποβολή των προσφορών, οι προσφέροντες θα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο τους πίνακες Α, Β, Γ και Δ του Παραρτήματος I. Όλα τα ποσά δίνονται σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Σενάριο υπολογισμού της συνολικής οικονομικής προσφοράς εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί για την κατακύρωση της σύμβασης: Περιλαμβάνει το βασικό κατ αποκοπήν πάγιο κόστος των ετήσιων τακτικών συντηρήσεων και ενδεικτικό αριθμό επιπλέον κατά παραγγελία υπηρεσιών και υλικών. ΣΚ (συνολικό κόστος) = Α + B 1 *30 + Β 2 *60 + Β 3 *30 + ΚΦ + ΚΣΕΜ όπου: Α: Κατ' αποκοπή ετήσιο τίμημα για την προγραμματισμένη τακτική συντήρηση (από πίνακα Α παραρτήματος I) Β 1,Β 2,Β 3 : Κόστος εργατοώρας εργοδηγού (Β 1 ), εργάτη (Β 2 ) και σύμβουλου έργων πρασίνου (Β 3 ) για κατά παραγγελία υπηρεσίες (από πίνακα Β - παραρτήματος I) ΚΦ: συνολικό κόστος φυτών προς αντικατάσταση όπως προκύπτει από το εκτιμούμενο σενάριο του πίνακα Γ- παραρτήματος I ΚΣΕΜ: συνολικό κόστος σύνθετων εργασιών και μηχανημάτων όπως προκύπτει από το εκτιμώμενο σενάριο του πίνακα Δ - παραρτήματος I 20

21 Το παραπάνω σενάριο κόστους χρησιμοποιείται για την διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασηςπλαισίου και δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στις μελλοντικές πραγματικές παραγγελίες ούτε δεσμεύει το Κέντρο. Η τελική κατανομή του συνολικά διατιθέμενου ποσού μπορεί να είναι επίσης διαφορετική ανά κατηγορία κόστους από την περιγραφόμενη στο σενάριο. Το προσφερόμενο συνολικό κόστος (ΣΚ) υπολογισμένο με βάση το παραπάνω σενάριο θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών. Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές Οι προτεινόμενες τιμές είναι σταθερές για τα πρώτα δύο έτη της Σύμβασης. Από το τρίτο έτος οι τιμές δύναται να αναθεωρηθούν σύμφωνα με το άρθρο Ι.3 του σχεδίου σύμβασης Οι τιμές δίνονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες. Βάσει των άρθρων 3 και 4 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Cedefop απαλλάσσεται από κάθε είδους επιβαρύνσεις, φόρους και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Συνεπώς στον υπολογισμό των προτεινόμενων τιμών δεν μπορούν να περιλαμβάνονται τέτοιου είδους επιβαρύνσεις. Το ποσό του ΦΠΑ πρέπει να αναφέρεται χωριστά. Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα λαμβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (μισθοί, φόροι, λειτουργικά έξοδα, μετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, αναλωσίμων προϊόντων κλπ.). 21

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε,

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε, Ref. Ares(2014)1802463-03/06/2014 European Commission Επικεφαλής Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 Κυρία/Κύριε, θέιια: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών αριθ. PO/2014-07-INF/ATH που αφορά ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφορών CDR/DE/11/2012

Επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφορών CDR/DE/11/2012 Μονάδα Ε1 - Μελλοντικός προγραμματισμός / Μελέτες και πανεπιστημιακά δίκτυα Προϊστάμενος Μονάδας Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2012 KT/CB/ml - D/596/2012 Θέμα: Επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφορών CDR/DE/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016 Βρυξέλλες, 28/07/2016 LT/MC/IU/D1598/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 29-09-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 346/29-09-20165 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

European Centre for the Development of Vocational Training

European Centre for the Development of Vocational Training European Centre for the Development of Vocational Training Thessaloniki, 22/07/08 RS/PRO/2008/786 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/RES/KD/DCC-childminder-services/015/08 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334551-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334551

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1 από 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 13.530,00 με ΦΠΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 13.530,00 με ΦΠΑ ΙΛΙΟΝ, 25-05-2015 Αριθ. πρωτ.:2146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Εξωτερική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Αντικείμενο υπηρεσίας Το αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 27.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 22.09.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πτολεμαΐδα: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 2015/S 026-044163

Ελλάδα-Πτολεμαΐδα: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 2015/S 026-044163 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44163-2015:text:el:html Ελλάδα-Πτολεμαΐδα: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86964-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 052-086964 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1200/2017 Για την προμήθεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ταχυδρομική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169852-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380963-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ).

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 2-2-2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32151/1157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: «Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Βόρειο και Νότιο Λιμένα Πατρών» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: «Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Βόρειο και Νότιο Λιμένα Πατρών» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 πλέον Φ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Βόρειο και Νότιο Λιμένα Πατρών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 17-06-2016 Αρ.πρωτ: 737 ΠΡΟΣ Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4.5.2015 Αριθμ. πρωτ.: 18715 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175073-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 105-175073 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα