ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν πολύ πρώιμο. Π α ρ ' ότι ήταν πολύ πρώιμο, αρκετός κόσμος ήρθε στο χωριό μας. Γιόμισε η μικρή μας ε κ κ λ η σ ί α που κατά τον ποιητή "στο μικρό της χώρο που όλους κι όλους δεν μας πιάνει του Θεού το μεγαλείο το αισθανόμαστε τρανό! Πουθενά πιο μυρωμένο δεν καπνίζει το λιβάνι, πουθενά το κ α ν τ η λ ά κ ι δεν σπιθάει πιο φωτει ν ό ". (Γ. Α θ ά ν α ς ). Εκεί όλοι μαζί ψάλαμε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Α Λ Η Θ Ω Σ ΑΝΕΣΤΗ και φιλιθήκαμε προς στους Α γ ί ο υ ς J εχθροί και φί λ ο ι. Ο λ ο ι μας δώσαμε το "ΦΙΛΙ ΤΗΣ Α Γ Α Π Η Σ ". Μετά κ α τ ά το έθιμο έγινε το ψήσιμο του οβελία και χαρούμενες ήταν οι συντροφιές στις χορταριασμένες αυλές μας, και την τρίτη του Πάσχα στον Αγιο Πα ντελεήμονα. Την Παρασκευή της Διακαινησίμου, στη μι κρή μας Παναγιά κάτω στο Βοϊδομάτι, στην "Παναγίτσα μας" όπως λέμε γιορτάσαμε το Αντίπασχα όλοι μαζί κ α ι ψάλαμε ξανά το "Χριστός Ανέστη" κι ο ύμνος μας μαζί με τις μωβ ανθισμένες κουτσουπιές ανέβηκε στα ουράνια, ξεχνώντας τ' ανθρώπινα π ά θ η, σφίγ- ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ Τώρα που μπήκε το νερό στο χωριό, στο'καφενείο, στους δρόμους, στα σπίτια όλο για το νερό συζητάμε. Α ς αναφερθούμε λοιπόν σήμερα από μια άλλη σκο πιά για το νερό. Το νερό (στην επιστημονική κυρίως ορολογία από την αρχαία εποχή το λέμε Υ Δ Ω Ρ και στη χημεία Η 2 Ο) είναι από τα κυρίαρχα στοιχεία του κόσμου της δη μιουργίας και της ζωής και υπήρξε πάντοτε το επίκε ντρο των επιστημονικών, θρησκευτικών, μυθολογικών και φιλοσοφικών αναζητήσεων του ανθρώπου και Βα σικό στοιχείο στη διαμόρφωση λαϊκών παραδόσεων. Τώρα, πόσο θ α στοιχίσει; Πως έρχεται; Πως βγαίνει; Είναι κατάλληλο; Π ό σ α άλατα έχει; κ.α. είναι θέματα της Υγειονομικής και Γεωλογικής Υπηρεσίας και φυσι κά του Δήμου και της Τοπικής Αρχής. Εμείς θ' αναφερ θούμε εδώ, περισσότερο, στη λαϊκή παράδοση γι' αυ τό το στοιχείο Της φύσης, την πηγή της ζωής μας. Α ς καταγράψουμε εν συντομία μερικές φράσεις που λέμε στο χωριό και παντού: 1. Το αμίλητο νερό ή "άλαλο νερό" το νερό που κα τά την άντληση και μεταφορά αυτός που το κουβαλά ει δεν πρέπει να μιλήσει (γιορτή του κλήδονα ή όταν το φέρνει η νύφη από τη βρύση ή το πηγάδι). 2. Αν ρίξει ο Μάρτης δυό νερά κι Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ' εκείνον το ζευγά που'χει πολλά σπαρμένα (παροιμία). 3. "Αθάνατο ν ε ρ ό " νερό που κατά τη λαϊκή αντίλη ψη, αν το πιει ένας ζωντανός γίνεται αθάνατος, ενώ αν Συνέχεια στην 3η σελίδα Από το Αντίπασχα κάτω στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη Ζωοδόχου Πηγής γοντας όλοι τα χέρια μας, γυρεύοντας πά ντοτε νάμαστε άνθρω ποι αληθινοί, πραγματι κοί χριστιανοί. Ετσι όποιος δέχεται την χριστιανική αγάπη, γίνεται ένας καινούρ γιος άνθρωπος ένας ευ τυχισμένος άνθρωπος. Η Ανάσταση του Χ ρ ι στού μας, μαζί με την αναστημένη φύση είναι η νίκη της ζωής, το πνεύμα του κ α λ ο ύ, η αισιοδοξία του κόσμου. Και του Χ Ρ Ο Ν Ο Υ! Σ. ΟΙΚ. Χ Ρ Ο Ν Ο ΓΡΑΦΙΚΑ Η ΒΙΓΛΑ Μ Α Σ Πολλές φορές έχουμε γρά ψει για τη γνωστή μας ΒΙΓΛΑ, τόσο που θέλαμε να βγάλου με και την εφημερίδα μας ΒΙ ΓΛΑ. Ας είναι: όμως όλα είναι αυτονόητα: Αφού συμβατικό κέντρο και περίμετρος δημο σιεύσεων της "ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" είναι το χωριό μας, ο γενέθλιος τόπος μας με τις φωνές, τους θρύ λους, τα ζωντανά και τους αν θρώπους του, με τα λιτά και απέριττα βιώματα και τις μικροϊστορίες των εκάστοτε ηρώων, από την κατοχή και τον εμφύλιο -περασμένα άλ λωστε- και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα, με πινελιές και με ηθογραφική οξύνοια. Που όλα αυτά σώζονται από τον κατακλυσμό της λήθης. Εναν κόσμο πραγμάτων και λέξεων από τον γεωργικό και ποιμενι κό Βίον, που διασώζεται με την απλοϊκή μνήμη και τη γρα φή. Πως μπορούμε να πάμε; Με δυό τρόπους με τ' αυτοκίνητο ή με τα πόδια. Εκεί θα προσπα θήσεις να βρεις, μια ωραία το ποθεσία, ν' αγναντεύσεις πέρα ως πέρα να ιδείς και να βρεις αξιοθέατες διαδρομές, μονο πάτια μυστικά, να θαυμάσεις και να βλέπεις όλη την περιο χή Είναι όλα αυτά αναμνήσεις που μας γοητεύουν καθώς συμβάλλουν στην ιστορική μνήμη ενός τόπου που αναπό φευκτα, υποχρεωτικά, απολύ τως φυσικά και εκ παραδόσε ως υπεραγαπούμε. ΒΙΓΛΑ: Θέα μοναδική, υπέ ροχη θέση, το λέει άλλωστε και η ονομασία της και η στρα τηγική της θέση. Απ' εδώ όλα τα γύρω χωριά μέχρι και πέρα στα Πωγώνια, στα Ριζά φαίνο νται υπέροχα, μέχρι τη Νεμέρτσικα την κοιμισμένη νεράιδα, που υψώνεται ως πυραμιδοει δής ομφαλός και μαστός της απεραντοσύνης του χώρου. Εδώ πάνω στα χρόνια, των πρόσφατων πολέμων, το τοπίο ήταν μαυρισμένο από το μίσος των εχθρών της πατρίδος μας και φλογισμένο από αίμα. Εδώ ήταν η φωλιά των φασι στών Ιταλών και η φωλιά των λυσσασμένων λύκων των Ναζί του Γ' Ράιχ. Απ' εδώ οι μπού κες των κανονιών, άναβαν φω τιές και σκόρπιζαν το θάνατο και ξεκλήριζαν τα γύρω χωριά. Κι ύστερα από έναν εξοντωτι κό πόλεμο, μια μαύρη Κατοχή κι έναν αδελφοκτόνο εμφύλιο, ο καταδιωγμένος και φοβισμέ νος κόσμος, που επιβίωσε, ανάσανε, συνήλθε, και έψαξε γύρω του να βρει, τον συγχω ριανό του, τον κοντοχωριανό του, τον φίλο του και τον ξενι τεμένο του. Οταν λοιπόν, η αυ γή της λευτεριάς, που διαδέ χτηκε τη ζοφερή νύχτα της Κα τοχής και της εμπόλεμης κατά στασης, κατηύγασε στον εθνικό ορίζοντα της πατρίδας μας και σήμανε ίο τέλος των Συνέχεια στην σελίδα 3

2 ΤΑ...ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ Καθώς πολλές φορές έχουμε γράψει, ό σ ο περνάνε τα χρόνια νοσταλγούμε τα περασμένα, όλοι μας, ιδίως εκείνοι πούναι λίγο μεγαλύτεροι από μένα. Ηταν μια εποχή, ιδίως από το 1928 μέχρι το 1940, όπου ήταν για κείνους μια πολύ καλή περίοδο, ώσπου ήρθαν τα δύσκολα τα χρόνια από το 4 0 μέχρι το 5 0 με τους πο λέμους, με την τριπλή κατοχή, κι αργότερα με τον ΤΡΟ ΜΕΡΟ και Α Δ Ε Λ Φ Ο Κ Τ Ο Ν Ο ΕΜΦΥΛΙΟ για τους μεν, ανταρτοπόλεμο για τους άλλους. Κι ύστερα ήρθε η ανασυγκρότηση, η ανοικοδόμηση, η ορθοπόδηση, οι χαρές, οι λύπες και ξανά ο μισεμός για τα ξένα. Αυτή την περασμένη εποχή νοσταλγούμε οι περισσό τεροι. Μ ε τις τοποθεσίες, τους δρόμους, τα σοκάκια, τα τρελλά παιγνίδια, τους μικροτσακωμούς, τις ζαβολιές, τα τρεχάματα, τις ξυλιές στο σχολειό κι αργότερα, τους μικρό - κρυφούς έρωτες, τα πανηγύρια, τους γά μους, τη δημιουργία της οικογένειας και αργότερα, τα εγγόνια και τους χαμούς αγαπημένων μας ανθρώπων. Μ ε πρόσωπα με γεγονότα τ' αγαπημένου μας χωριού, με συναισθήματα με αναγεννημένες εικόνες, με παρά πονα, όπου κι αν βρισκόμαστε τώρα, στο χωριό, στα ξένα, στη Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Αμερι κή και Αυστραλία. Επαναλαμβάνω αναγεννημένες πα λιές εικόνες και κλείνω το μικρό μου αυτό σημείωμα με τα λόγια του σεβαστού μου καθηγητή Μενέλαου Σ. Κικόπουλου από τον Ελαφότοπο (Τσερβάρι) στην ποιη τική συλλογή "Ενθύμησες " "... Ω πόση δ α χαρά θα'ταν για μένα, αν γύριζαν για Ί Ο στιγμή μονάχα τα χρόνια κείνα τα ονειρεμένα". Ζ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ Η Λ. : "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΠΏΝ ΕΔΡΑ:ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γ. ΤΖΟΒΑΣ ΠΑ. ΑΡΧ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8 ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 4050 Χειρόγραφα που δημοσιεύονται η όχι δεν επιστρέφονται. Ο ι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΥΘ. ΚΟΜΠΙΛΑ Αιδεσιμώτατε! Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι! Αγαπητοί μου φίλοι Παργινοί. Αποτελεί μεγάλη μου τι μή, που αναγνωρίζεται το μακροχρόνιο ερευνητικό μου έργο με την έκδοση του βιβλίου μου " Ο ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ Κ Α Ν Α Ρ Η Σ " (Ενας Ψαριανός από την Πάργα), τόσο από τους Παργινούς και Ηπειρώτες όσο και πανελ λαδικά. Το συμπέρασμα στο τέλος του βιβλίου αυ τού γράφει: " Ο πυρπολητής Κων/νος Κανάρης έζησε, έδρασε και μεγαλούργησε μεν ως Ψαριανός στον αγώνα της Εθνικής Παλιγενεσίας, γεννήθηκε όμως στην Πάργα της Ηπείρου το Σεπτέμβριο του έτους 1790". Είναι δηλ. βλαστός της ηπειρωτικής γης. Είναι αλήθεια, ότι κατέ βαλα υπεράνθρωπες προ σπάθειες και πιστεύω ότι το απέδειξα με πάρα πολ λά επιστημονικά και ιστορι κά τεκμηριωμένα επιχειρή ματα. Από την αθάνατη δόξα του, το ένα μερίδιο το έχει η Πάργα, το άλλο δικαιω ματικά το έχουν τα Ψ α ρ ά και το τρίτο μερίδιο το έχει όλη η Ελλάδα! Αυτή είναι η ατράνταχτη και η πραγματι κή ιστορική αλήθεια. Απο δέχομαι λοιπόν ευχαρίστως την τιμητική διάκριση και εί μαι υποχρεωμένος να δη λώσω κατηγορηματικά πό σο είμαι ευτυχής που γίνο μαι σήμερα επίτιμος δημότ Πζ τ η ζ πανέμορφης και θρυλικής αλλά και λατρευ τής Πάργας και προπαντός που γίνομαι Παργινός, συ μπατριώτης του γενναίου και ατρόμητου θαλασσο μάχου πυρπολητή Κωσταντή Κανάρη! ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ Γρηγόριος Ευθ. Κομπίλας, γεννήθηκε στους Χουλιαράδες του νομού Ιωαννίνων το Είναι συνταξιούχος δάσκαλος και ιστορικός συγγραφέας. Η φωτογραφία είναι βγαλμένη το 1970 σε ηλικία 5 6 ετών. Σήμερα που γράφω είμαι 9 3 ετών και επειδή έχω και δισέγγονο ιορεί να φθάσω τα 0. Είδα κόπους μιας ζωής που αναγνωρίζονται, κατα ξιώνονται και αμοίβονται. Γι αυτό σας υπέρ ευχαρι στώ όλους με την καρδιά μου και διατελώ πάντα με Αικατερίνη Γρηγ. Κομπίλα, το γένος Κων. Μ α σ α λ ά και της Λαμπρινής Γρ. Μπενέκου, γεννήθηκε στους Χουλιαράδες του νομού Ιωαννίνων το έτος 19 και εκεί τελείωσε το Δημ. Σχολείο. Ηταν συνταξιούχος του ΟΓΑ και πέθανε στα Ιωάννινα από εγκεφαλικό στις Ετάφη στο χωριό της. Αιωνία της η μνήμη. την αγάπη μου! ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε. ΚΟΜΠΙΛΑΣ Συν/χος Δάσκαλος Ιστορικός ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ Η μάνα είναι το γλυκό Βοτάνι και όπου το βάλεις αυτό γιάννει... Σαν που σκεπάζει ο ουρανός τη γη, σκεπάζει η μάνα το παιδί... Το παιδί θέλει χάδια, στο λαιμό μαργαριτάρια... Μ ά ν α τα φτιάχνει τα παιδιά, μάνα και τα χαλάει... Αυτή που λυπάται το ραβδί της, μισάει το παιδί της... Στο καλό σου το παιδί, δίνε ξύλο και ψωμί... Μ η δίνεις αέρα του παιδιού σου, γιατί θ α χτυπήσεις την κεφαλή σου... Μικρά παιδιά, μικρά βάσανα. Μεγάλα παιδιά, μεγάλα βάσανα... Εφτυσε το γάλα της μάνας του... Οποια δεν παιδοκομάει, ξέρει και κατηγοράει... Εκείνη που δεν έχει παιδιά, έχει έναν καημό, μα εκείνη η μάνα πόχει, έχει χίλιους... Μια μάνα τρέφει δέκα παιδιά, δέκα παιδιά την αφή νουν και πεινά... Σαν πάρεις κόρη, τη μάνα θώρει... Εβγα μάνα μ' κόρακα, να δεις το γιο βρυκόλακα... Από μάνα ορφανεύει το παιδί... Δέσποινα Γκερλέ - Μπίτσα Δημοτική Υπάλληλος *Γ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΟΥΣΗ Κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ

3 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07 ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ Συνέχεια από την 1 η σελίδα το πιει ένας πεθαμένος επανέρχεται στη ζωή. 4. "Ηπιε το αμίλητο νε ρ ό " λέγεται ειρωνικά για άτομα που σιωπούν. 5. Νερό της αρνησιάς ή "νερό της λησμονιάς" νερό που πιστεύεται ότι βγαίνει από τη βρύση του κάτω κό σμου κι όταν το πιουν οι πε θαμένοι ξεχνούν την προη γούμενη ζωή τους. 6. "Κάνω το νερό μου" ή "πηγαίνω προς νερού μου" = ουρώ ή πηγαίνω να ουρή σω. 7. "Κάνω ν ε ρ ά " = κάνω υποχωρήσεις ή αρχίζω να παρεκκλίνω από αυτά που υποσχέθηκα. 8. "Σαν το κρύο το ν ε ρ ό " = άνθρωπος πολύ όμορ φος. Ή σαν το λίγο το νερό = τον προσέχω. 9. Το "ξέρω ν ε ρ ό " κατέ χω κάτι άπιαστα.. " Μ ε ς το ν ε ρ ό " λέγε ται για να εκφράσει την απόλυτη σιγουριά, για μια εκδοχή που από άλλους αμφισβητείται ή φαίνεται απίθανη. 11. "Σηκώνει ν ε ρ ό " = επι δέχεται αυξομείωση. 12. "Δεν παίρνει ν ε ρ ό " δεν επιδέχεται μεταβολές. 13. "Βάζω νερό στο κρα σί μου" μετριάζω την οργή ή τις απαιτήσεις μου συγκα τανεύω σε μια αντίθετη άποψη. 14. " Β ά ζ ω το νερό στ' αυλάκι" = οδηγώ μια υπό θεση σε καλό δρόμο. 15. "Τι τρέχει;" = νερό στ' αυλάκι = δεν συμβαίνει απολύτως τίποτε. 16. "Χάνω τα νερά μου" βρίσκομαι σε αμηχανία. "Βάζει το νερό κάτω α π ' τ' άχυρο = σκέφτεται πο νηρά ή κάνει ζαβολιές, πο νηριές και κάνει τον ανήξε ρο. 17. "Το νερό νεράκι" έλ λειψη του νερού ή διψάω πολύ. 18. "Φέρνω κάποιον στα νερά μου" ή "φέρνω κά ποιον με τα νερά μου" κα τορθώνω να κάμω κάποιον να συμφωνήσει με τις από ψεις μου ή να δεχτεί τις προτάσεις μου. 19. "Εκανε μια τρύπα στο νερό" δεν κατόρθωσε τίπο τε ή κάνει μάταιο κόπο.. "Πνίγομαι σε μια κου ταλιά νερό" σαστίζω, τα χά νω για ασήμαντο λόγο Δεν δίνει νερό στον άγγελο του είναι φιλάργυ ρος, άσπλαχνος, τσιγγούν ης 22. "Είναι του γλυκού νε ρού" είναι άπειρος, αδέ ξιος, για γυναίκα είναι ανή θικη. 23. "Σπάσαν τα ν ε ρ ά " για έγκυο γυναίκα είναι έτοιμη να γεννήσει. 24. "Σηκώνει νερό" = η κουβέντα αυτή είναι παρεξηγήσιμη. Και 25. "Ε! Α ν είπαμε κάτι παραπάνω νερό κι αλάτι" δηλαδή δεν πρέπει να παραξηγηθούμε και να χαλά σουμε την φιλία μας με κά ποιον. Α ς σταματήσουμε εδώ για ότι είπαμε παραπάνω και "νερό κι αλάτι". Στ' άλ λο φύλλο περισσότερα και καλύτερα. Σ. ΟΙΚ. (Βοηθήματα Εγκυκλοπαί δεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα και Αεξικό Μπαμπινιώτη). (Διηγήσεις και ντοπιολα λιές παλιότερων). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΤΖΟΓΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν Μ Ε Λ Ο Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ο Σ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α 111 4Ί ΑΘΗΝΑ T H A. / F A X : ΚΙΝΗΤΟ: ρ= L= ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ VIRAG FLOWERS ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΘΗΒΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΥΔΑΠ) ΤΗΑ >? = 4 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ Η ΜΕΒΓΕΖΑ (ΠΑΛΙ Ο ΠΥΡΓΟΣ^ Α Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ ΚΕΡΑΜΙΑΑ Ο κοντοχωριανός μας Δημήτριος Κεραμίδας, ο μπάρμπα Μήτσιος, από τη (ΜΕΒΓΕΖΑ) ΠΑΑΙΟΠΥΡΓΟΣ, παλαίμαχος πολεμιστής του 1940, εξέδωκε νέο βι βλίο με τίτλο: "ΜΕΒΓΕΖΑ" (ΠΑΑΙΟΠΥΡΓΟΣ). Είναι ένα καλογραμμένο και καλοτυπωμένο βιβλίο, για το χωριό του, για την ιστορία του χωριού του, για τον πολιτισμό του, την κα ταγωγή του, για τα ήθη και έθιμα του τόπου του, με τα τραγούδια του, τους χο ρούς του, τους ανθρώπους του, τις παραδόσεις του, με τις παροιμίες του, με πλή θος ωραίων φωτογραφιών και με λεξιλόγιο του χω ριού του, αλλά και της ευ ρύτερης γύρω περιοχής του Πωγωνίου. Τέλος έχει και το γενεαλογικό δέντρο των χωριανών του. Ενα βιβλίο από τα παλιά μέχρι σήμερα. Ο συγγρα φέας Δημήτριος Κεραμί δας, ανθυπολοχαγός στον πόλεμο του 4 0, καπετάνιος και δραστήριος στην εθνι κή αντίσταση, είναι από τους λίγους που ζουν ακό μη, από κείνη την ηρωϊκή γενιά του 4 0 που γράφει ακόμη ιστορικές αναμνή σεις και γεγονότα εκείνης της εποχής στο χωριό του και στο Πωγώνι, όπως τά'ζησε αυτός, με όσο το δυνατόν αντικειμενικότητα, έπειτα από τόσα χρόνια, για την ηρωϊκή εποχή του 40, τις ένδοξες στιγμές της εθνικής αντίστασης και της μαύρης κατοχής. Καθώς επίσης και της μετέπειτα εμφυλιοπολεμικής εποχής με τις αδελφοκτόνες εμφύ λιες συρράξεις, που ο συγ γραφέας, τα βλέπει και τα γράφει όλα αυτά με συ ντριβή και σπαραγμό. Ενα Βιβλίο -στα τόσα πούχουν γραφτεί γι αυτή την εποχή- με κέντρο το χωριό του και την γύρω πε ριοχή, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Γιατί όποιος μαθαίνει την Ιστορία είναι ευτυχής κα θώς έλεγαν και οι αρχαίοι προγονοί μας. "Ολβιος, όστις της Ιστο ρίας έσχε μάθησιν". Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Βιβλίο αυτό, είναι ανεκτίμητη προσφορά στους νέους του χωριού του και της περιοχής αλλά και στους επιγενόμενους, για να γνωρίσουν τις ρίζες τους και την καταγωγή τους καθώς γράφει και ο Γ. Δαγ κλής πρόεδρος του Πολιτι στικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου "Παλαιοπυργιτών", που το Βιβλίο αυτό εί ναι ευγενική προσφορά, προς τον Σύλλογο από τον συγγραφέα και να συμπλη ρώσουμε εμείς, οι νέοι μας να αγαπήσουν ακόμη πε ρισσότερο τη γενέθλια Γη τους. Αυτό το βιβλίο όλοι μας πρέπει να το διαβά σουμε. Πολλά συγχαρητή ρια μπάρμπα - Μήτσιο νά'σαι πάντα καλά. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου Συνταξιούχος Δάσκαλος Εκδότης της Εφημερίδας " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΥ" Γ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ Ί y$ Ι ";"- If 4 < 0 Ι MM Χ ω ρ ι α ν ο ί μετά την λειτουργία κάτω στην Παναγκ ίι στο Βοϊδομάτη ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ Η ΒΙΓΛΑ MAI Συνέχεια από την 1 η σελίδα δεινών, απ' εδώ λοιπόν, ΠΟΛ ΛΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΣ και να σταθείς με αγωνία και περίσκεψη μπροστά στο κενό. Και ενώ αυτά κι άλλα πολλά, μπορεί να σκέφτεσαι, σε επα ναφέρει στην πραγματικότητα και σε εξαίσιο θέαμα και μεγα λείο, η Βραχνή φωνή του γεροτσοπάνη Φώτη που σου λέει: "κι εγώ απ' εδώ τα βλέπω κα λύτερα τα πράγματα και θαυ μάζω τα μεγαλεία του Δη μιουργού...". Αναμνήσεις, αναπολήσεις αλλά και διδάγματα από τον ευλογημένο γενέθλιο τόπο μας Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου Συνταξιούχος Δάσκαλος Ο ΤΤΙΗΟΣ Χ Ρ Η Γ Τ Ο Σ rwwtmmo rrvtm ^»n't)mm ρ-.m Φιλοξενώνας Έαήοξϊΐ Σπιπκό Φαγητό at Ώαραβοσιαχό Ξενώνα "Ανω Κλειδωνιά, Κόνιτοα Τηλ./Ρί»χ:

4 ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 12ΧΡ0ΝΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑΣ ΜΑΣ Αγαπητοί φίλοι, Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως του 12ου έτους της ηλικίας- της κ α θ ' όλα εγκρίτου εφημερίδος σας, " Η Φ.τ.Γ." εύχομαι έτη πολλά και κάθε φύλλο της να είναι κατά πολύ καλύτερο σε ποιότητα και ποσότητα, από το προηγούμενο, για να κρατάει ανεξίτηλα την ιστορία και τον πολιτισμό του Γεροπλατάνου, και σαν γεροί (αρρα γείς) κρίκοι να συνδέουν το παρελθόν με το παρόν της κάθε γενιάς. Σχετική και πολύ ωραία είναι η " Π Α Ρ Ο Τ Ρ Υ Ν Σ Η " προς τους νέους, του τελευταίου φύλλου της. Αν αυτό το πε τύχετε σεις και οι μετά από σας, η "Φ.τ.Γ." πάντοτε θ' ακούγεται σαν την σάλπιγγα, στέλνοντας τα μηνύματα της και δεν 8 α χάνονται στον αέρα, αλλά ασταμάτητα θ ' ακούγονται καθώς θ α διαβάζονται. Ο,τι γράφετε σήμερα θ α έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αύριο από το ανυποψίαστο σήμερα. Οπως η φωτογραφία του μακαρίτη Παπαθανάση Ο ι κονόμου -πολύ καλά τον θυμάμαι- κι εγώ. Απίθανη και ανεπανάληπτη η φωτογραφία του όπως αποτυπώνεται κι αυτή στο τελευταίο φύλλο, έτσι με το σακκούλι, ανεπιτή δευτα. Τι να τις κάνουμε τις σημερινές με τα ποικίλα σχέ δια και χρώματα οδοιπορικές τσάντες. Σε μας μιλάει μό νον το καρρό μαύρο μάλλινο σακκούλι. Σας παρακαλώ, στείλτε μου ένα αντίγραφο αυτής της φωτογραφίας. Με πολλή εκτίμηση Ι ω ά ν ν η ς Γ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ τ. Συ,, δ ο λ ο ί ο γ ρ ά φ ο ς Κ ο ν ί τ σ η ς ΥΓ. 1) Στον τίτλο ι ης εφημερίδος σας, εκεί που είναι το φύλλο του πλάτανο ;, να μπει και ο σπόρος του (τα μπουρμπόλια), αυτός δεν πεθαίνει, κι όταν πέφτει στη γη, ανανεώνεται. 2) Στείλτε μου και κάποια βιογραφικά στοιχεία του Παπαδανάση, σκέπτομαι γα γράψω ολίγες σκέψεις. Ο ίδιος. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESI0 & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 8754 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικία νέα ή παλιά σε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. Ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τ α ι Α ρ τ ο π ο ι ε ί ο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΕ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Τα μόνα έσοδα μας, είναι οι προαιρετικές εισφορές σας, και ειλικρινά μάς τονώνουν πολύ, γιατί μάς δείχνουν ότι δεν μάς ξεχνάτε και πράγματι μάς αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα θ α ελπίζουμε. "Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07 ΣΕΛΙΔΑ 4 Ο ΝΤΕΣΚΕΡΕΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ Μόλις κάποιος βγαίνει στη σύνταξη, από την πρώ τη κιόλας μέρα η σύζυγος νοικοκυρά του έχει έτοιμη μια λίστα -μεγάλη ή μικρήμε τα ψώνια της ημέρας. Του αναθέτει με λίγα λόγια αμέσως δύο υπουργεία, των Εξωτερικών και των Ο ι κονομικών που είναι και το σημαντικότερο. Εάν το υπουργείο Οικονομικών πά ει καλά, τότε ουδέν πρό βλημα. Εάν όμως είναι σαν της αφεντιάς μου, με ημερομίσθια να παίρνεις σύνταξη από το Τ.Α.Τ. (τα μείο τυπογράφων) ευρώ, τότε "κλάφτα Χαράλα μπε". (Οι διαμαρτυρίες και τα παράπονα μου δεν βρή καν καμία ανταπόκριση, διότι λένε είμαι παλιός συ νταξιούχος και εμείς οι πα λιοί συνταξιούχοι δεν πρέ πει να τρώμε και πολύ). Ευτυχώς τα σούπερ μάρκετ έχουν όλα ό,τι χρειάζε ται η νοικοκυρά στην κουζί να. Τα παράπονα όμως της γυναίκας και οι παρατηρή σεις -μέχρι να τις συνηθίσει κανείς- πάνε βροχή. "Το κρέας έχει πολύ λίπος, σε γέλασαν. Τα ψάρια δεν τα βλέπω και τόσο φρέσκα, αλλά και το τυρί &εν το Βλέπω της προκοπής, και αλμυρό είναι και λίγο μυ ρωδιά έχει". (Αμ Βαρελίσιο είναι το βλογημένο βρε γυ ναίκα, τι να σου κάνει; Το τυρί Δωδώνης βλέπεις είναι απρόσιτο). Και αρχίζει: "Τα ξέχασες, μωρέ άντρα, τι μας είπε ο γιατρός; Οχι λί πη, όχι αλμυρά, ακόμα και τα αυγά και η ζάχαρη να εί ναι λιγοστά γιατί η χολη στερίνη δεν αστειεύεται, θα μας ανοίξει καμιά ιστο ρία στην καρδιά". Αφού λοιπόν είχα περά σει πολλές φορές πέρα δώ θε από το σούπερ μάρκετ, πότε με δυο και πότε με τρεις τσάντες έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων (σήμερα έχει μεταφερθεί έξω από την πόλη), ο ιδιο κτήτης φίλος και γείτονας μου Γιάννης Καπέρδας, συ νταξιούχος σήμερα του ΤΣΑ (άλλο "ανεπρόκοπο" ταμείο και αυτό), με σταμα τά και μου λέει: "Σήμερα βλέπω, Πλάτωνα, μεγάλο ντεσκερέ σούδωσε η γυναί κα!" Στο άκουσμα της λέξης "ντεσκερέ", ακούμπησα τις τσάντες στο πεζοδρόμιο να πάρω μια ανάσα και του ΚΑΙ ΤΟΥ Του Χρήστου Πλάτωνα λέω: "Πω, πω βρε Γιάννη, εξήντα πέντε χρόνια έχω να ακούσω τη λέξη "ντεσκερές", εξήντα πέντε χρόνια με γύρισες πίσω". (Τότε που ήμουνα δασκαλοπαίδι στον μακαρίτη το δάσκαλο Γρη γόρη Τσίτου που στις 2 3 Ιουλίου 1943 την ημέρα που οι Γερμανοί καίγανε το χωριό μου, συνελήφθη από τους Γερμανούς μαζί με έξι επτά άλλους χωριανούς. Την ίδια μέρα στην πλατεία του χωριού εκτέλεσαν επί τόπου τον παπά Θύμιο με δύο άλλους χωριανούς, τον δε δάσκαλο μου τον πήραν μαζί τους και τον εκτέλε σαν δια απαγχονισμού στην Φλώρινα, διότι βρήκαν πά νω του γράμμο α που έδει χναν ότι συνεργάζονταν με τις εθνικές ομάδες του ΕΔΕΣ (Ν. Ζέρβα), τα δε υπό λοιπα δυο τρία άτομα κατέ ληξαν στα υπόγεια της Ζωσ. Σχολής. Αυτά για την ιστορία!) Τότε ήταν που κάθε μέρα με ρωτούσε η μακαρίτισσα η μάνα μου: "σούδωσε το ντεσκερέ ο δάσκαλος; Γιατί θα ndei ο πατέρας ααυ αυ τές τις μέρες στα Γιάννινα να σου πάρει τα Βιβλία". Ποια βιβλία; Ενα αναγνω στικό, ένα βιβλίο θρησκευ τικών (ιερά ιστορία το λέγα με τότε), επτά οκτώ τετρά δια, μια πλάκα, μελάνι και πένες που αγοράζαμε από τον μπακάλη του χωριού, τον μπάρμπα Γιάννη, πλη ρώνοντας με αυγά. Αυτός ήταν ο ντεσκερές! Ολα τα μαθήματα γρά φονταν από το δάσκαλο στον πίνακα και εμείς τα αντιγράφαμε στα τετράδια και τα διαβάζαμε κατόπιν από εκεί. Αυτά ήταν τα Βι βλία! Ο μεγάλος βραχνάς ήταν η πλάκα και το καλα μάρι με το μελάνι. Πέντε έξι παιδιά στο κάθε θρανίο και από το σπρωξίδι έπεφτε το καλαμάρι κάτω, η πλάκα έσπαγε και αυτή από το συ νωστισμό και τις κινήσεις που κάναμε. Τι να σου κά νει ένας δάσκαλος για να κουμαντάρει ογδόντα παι διά; Το σχολείο λειτουργού σε πρωί και απόγευμα, μέ χρι να πάμε σπίτι να φάμε ένα ξεροκόμματο, νταν, νταν η καμπάνα και ξανά στο σχολείο. Για το μελάνι που χύνονταν μικρό το κα κό, αλλά το σπάσιμο της πλάκας είχε και συνέπειες γιατί σε περίμενε ξύλο στο σπίτι. Αυτά για την ιστορία του ντεσκερέ, για να μαθαίνουν οι νέοι μας που ζούνε στην ςπ.ογτ/ι ΤΟ,ς ΚρφΛί^, στην εποχή των παχιών αγελά δων και πηγαίνουν στο σχο λείο φορτωμένοι με πέντε έξι κιλά βιβλία και αυτά δωρεάν από την πολιτεία, εκτός από το χαρτζιλίκι από τους γονείς για να πά ρουν στο διάλειμμα κάτι από το κυλικείο. Πώς αλλά ζουν οι καιροί! Γ. B A A A K O I o»m Ttama Χ.ΠΕΤΧΙΟί: o«7«6s5j»»a ΝΤΙΝΑ ΜΟΥΚΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ KIN ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΟΡΑΗ 13 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ

5 ΠΕΝΘΗ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07 Η ΣΤΗΛΗ TQM ΤΑΙΙΑΕΜΕΝΩΝ Η ΧΡΗΣΤΟΣ Α, ΛΙΑΠΗΣ Στις 17 Απριλίου 07, απεβίωσε ο Χρήστος Α. Λιάπης ετών 7 8 συνταξιούχος δασοφύλακας και την άλλη μέρα έγινε πάνδημη, μέσα σ' ένα κλίμα λύπης, η κηδεία του, στο Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου Γεροπλατάνου. Ο αείμνηστος Χρήστος γεννήθηκε στο χωριό μας, πριν 7 8 χρόνια και εδώ μεγάλωσε κι έζησε. Αργότερα μετά τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις γνωρίστηκε και παντρεύ τηκε με την Κωσταντούλα Μ ο ν έ δ α, που είχε έρθει από την πόλη και δημιούργησε μια χαριτωμένη οικογένεια. Για να ζήσει και να συντηρήσει την οικογένεια του, διο ρίστηκε δασοφύλακας στη Ρουψιά. Η αγάπη του για τη φύση, τα δάση και τη γύρω περιοχή ήταν το κάτι άλλο. Πάντα γύριζε στα δάση, στις ρεματιές, στα λόγγα. Γνώρι ζε τα σύνορα τα κοινοτικά και τα ιδιωτικά, τα τοπωνύμια και τις ονομασίες. Ο ι προϊστάμενοι του άκουγαν πάντα ό σ α τους έλεγε. Μ ' ένα όπλο στην πλάτη, και με το κυνη γετικό του σκυλί μέρα νύχτα έφερνε γύρω. Τα πάντα επό πτευε και γνώριζε, ο υπογράφων πολλές φορές τον ρω τούσε για ονομασίες, σύνορα και τοπωνύμια. Ανθρωπος της φύσης και των ρουμανιών κι όταν έβγαι νε σε κανένα ξέφωτο στη ράχη, έριχνε και καμιά ντουφέ κια και σιγομουρμούριζε το κατοχικό τραγούδι με καμά ρι: Βροντάει ο Ολυμπος αστράφτει η Γκιώνα στ' άρματα στ' άρματα για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά... Ομως η υψηλόκορμη δρυς έπεσε. Ποιος να το φαντα στεί ότι και η φύση, έχει τους δικούς της κανόνες και Νό μους. Μόλις είχε επιστρέψει από την Αθήνα, από το γάμο μιας ανηψιάς του και το πρωί μούλεγε. Πως ζούνε αυτοί οι άνθρωποι κει στην Αθήνα; Εδώ είναι η ζωή. Κι όμως αυ τή η ζωή η αγροτική, της υπαίθρου έχει κι αυτή τα δικά της βάσανα και τα δικά της παθήματα. Ο λ ο ι μας θ α τον ενθυμούμαστε. Κι ακόμη, τον είχαμε μάγειρα. Μ ε την ξύλινη σπάτουλα με την άσπρη ποδιά του και τις χαρακτηριστικές του μουστάκες, ήταν το σύμ βολο της μαγειρικής. Στα πανηγύρια, στα γλέντια, στο ΖΙΑΦΕΤΙ Μ Α Σ. Πάντα πρώτος και στο καφενείο του χωριού, πάντα έδι νε το παρών. Κι αφού μας χόρταινε κι άρχιζαν τα όργανα και οι χοροί, έμπαινε πρώτος στο χορό με το χαρακτηρι στικό χορό την "αγκινάρα". Αγκινάρα με τ' αγκάθια και με τα λουλούδια τ' άσπρα... και μετά έφευγε. Αείμνηστε Χρήστο, έτσι είναι η ζωή μας με αγκάθια και με λουλούδια άσπρα. Καλό σου ταξίδι εκεί θ α βρεις και την αγαπημένη μας Κωνστάντω. Συλλυπούμαι βαθύτατα, τα παιδιά σου, τ' αδέλφια σου, τα εγγόνια σου, όλους τους συγγενείς, νυφάδες και γα μπρούς, φίλους και χωριανούς. Ο θάνατος σου μας αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Ο Πανάγαθος Θ ε ό ς ας σε συγχωρήσει και ας σε κατατάξει εκεί που πρέπει, εμάς δε ας μας ελεήσει και σώσει. Αιωνία σου η μνήμη αείμηστε Χρήστο μας. Ο εξάδελφος σου Σωκράτης ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΙΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΦΥΛΛΟ; ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΗΖΩΤ ΑΓΑ (Γ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑ Κ.Τ.Δ. ΤΗΛ. Κ \= ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 57 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 5 Από τη στήλη αυτή πολ λές φορές έχουμε γράψει και ξαναγράψει για την ξενιτειά. Τότε που ταξίδευαν με τα καραβάνια για την ξενιτειά την Κίρκη αυτή του ηπειρωτικού κόσμου. Τότε, αλλά και τώρα που φεύ γουν οι νέοι μας, για ανεύ ρεση καλύτερης τύχης. Την παραμονή του ταξιδιού, τ' απόγιομα, στο σπίτι του τα ξιδιώτη "μελίσσι ο κό σμος". Χωριανοί συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν αυτόν που θα ταξίδευε και του ευχόταν ολόψυχα και από καρδιάς "καλό ταξίδι". "Καλό καζάντιο". Τραγουδούσαν τραγού δια της ξενιτειάς, λυπητερά συναισθήματα της μάνας, της γυναίκας, για τον ταξι διώτη και τον ξενιτεμό. Δεν θέλει η μάνα να ταξιδευτεί ο γιος της. Πονάει δακρύ ζει αναστενάζει και παρα καλεί.... Αργησε φούρε, να κα είς και συ ψωμί να γίνεις, να φύγ' του γιου μου η συ ντροφιά κι ο γιος μου ν' απομείνει. Μεγάλος ο πό νος του χωρισμού και στ' ανδρόγυνα. Μ α τι να γίνει πρέπει να φύγει ο άνδρας, ο γιος να πάει να "καζαντή- ΤΗΣ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑΣ 0 ΜΑΡΤΙΟΣ!!! 1. Καρτέραγαν με πόθο οι ΝΕΟΙ δίχως φόβο ν' αδράξουνε το όπλο να σπείρουνε τον τρόμο. 2. Ν' αποτάξουν το ζυγό να ξαναφάν ψωμί γλυκό να πιούνε ξάστερο νερό να μπουν σε φανερό σχολειό. ΞΕΝΙΤΕΙΛ σει. Τα καραβάνια, ακολου θούσαν τους χερσαίους δρόμους, που ήταν γεμάτοι κίνδυνοι και περιπέτειες. Η πορεία διαρκούσε πολλές ημέρες και Βδομάδες, ανά λογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες. Για να πάει κανείς από το χωριό στην Πόλη ή στη Βλαχιά, ήθελε είκοσι μέρες. Ο ι κίνδυνοι παραμόνευαν παντού. "Οδύσσεια" τα τα ξίδια. Η κόρη παρακαλεί κι ο λεβέντης της λέει: - Αυτού που πας λεβέντη μου να'ρθώ κι εγώ κοντά σου. - Εκεί που πάνω κόρη μου γυναίκες δεν περνούνε. Είναι ντερβένια τούρκικα και κλέφτικα λημέρια. Εμένα με σκοτώνουνε κι εσένα μου, σε παίρ νουν. Η πεζοπορία δύσκολη και δύσκολη η ξενιτειά: - Αχ αναθεμά'σαι ξενιτειά και συ και τα καλά σου. Θρυλική μορφή στην ηπειρώτικη λαϊκή παράδο ση έμεινε ο Ρόβας, που ορ γάνωνε και οδηγούσε τα καραβάνια με ανθρώπους προς και από, στη ΒΛΑΧΙΑ. Ας τον απολαύσουμε: Ο ΡόΒας εξεκίνησε μεσ' τη Βλαχιά να πάει. Τώρα που ξεπέζευε όλοι τον ερωτούσαν. ΡόΒα μ' τι μας έφερες, α π ' τα μαύρα Γιάννινα. Σας έφερε εκατό παιδιά, όλοι Γιαννιωτοπαίδια, τα τρία τα καλύτερα της ομορφιάς στολίδια. Το'να το λεν Αυγερινό, τ' άλλο το λεν' Φεγγάρι το τρίτο το καλύτερο το λεν' Μαΐσιο ήλιο. Κι εκεί στα ξένα σαν φτά νανε ούτε τους γελούσαν τα χείλη κι ούτε έβλεπαν άσπρη μέρα. Αναδουλειά και σκληρή εκμετάλλευση. Και πίσω οι καταλυπημένοι, χωρίς ανακούφιση από το χωρισμό, τον ψυχικό πό νο απαρηγόρητοι όπως το λέει και το μελαγχολικό τραγούδι: Παρηγοριά έχ' ο θάνα τος παρηγοριά έχ' ο χάρος μα ο ζωντανός ο χωρι σμός παρηγοριά δεν έχει. Και τότε μόνο χαμογε λούσαν όταν έφτανε το πρώτο γράμμα ή καμιά μι κρή επιταγή με λίγα "γρό σια"... Ωστόσο εκεί στα ξένα, οι Ηπειρώτες, έπειτα από σκληρή δουλειά και χρόνια, δημιουργούσαν νέα κατά σταση, επιδίδονταν στο δια μετακομιστικό εμπόριο, ίδρυαν βαθμιαία ισχυρές οικονομικές παροικίες, φι λολογικές πατριωτικές Λέ σχες, αδελφότητες, συλλό γους, ίδρυαν σχολεία, εκ κλησίες και σιγά - σιγά γί νονταν ισχυροί και αργότερα κι ευεργέτες στην αγαπημένη τους μα κρινή πατρίδα. Αυτή η περιγραφή παρα πέμπει τον αναγνώστη σ' άλλες εποχές, σήμερα, έχουν αλλάξει ευτυχώς οι καιροί και η μετακίνηση των ανθρώπων σχεδόν έχει γί νει ρουτίνα της δικής μας ζωήςσ. ΟΙΚ. 3. Κι αυτό το ΕΘΝΟΣ το μικρό να λέγεται ΕΛΛΗΝΙΚΟ να έχει ΟΝΟΜΑ λαμπρό ΟΠΩΣ!! εκείνον τον καιρό. 4. Σ' αυτή τη γη την ποτισμένη με αίμα χρωματοβαμένη τα φώτα της η Οικουμένη ΠΝΕΥΜΑ και ΛΥΚΝΟΝ να τα έχει. ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. Εδώ!! Γεννήθηκες ΘΕΑ δόξα της γης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σε όλα τούτα τα παιδιά φόρα τους. ΚΟΤΙΝΟΝ - ΕΛΙΑ. Κηπουπόλ ως 13, Κηπούπολη, τηλ Σκόρπια τα κόκκαλα πα ντού σαν λίπασμα του κάθε αγρού στην ευωδιά του λουλουδιού Ανάσα του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΚΩΝ. ΤΖΟΥΝΑΚΑΧ SYDNEY ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07 ΣΕΛΙΔΑ 6 Ο ΠΑΡΑΑΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ (ΡΟΥΨΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ) ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΟΣ 3ον Οταν φτάσανε στο χωριό έβγαιναν τα όργανα και ο υπόλοιπος κόσμος που ήταν στο χωριό πιο έξω για να καρτερέσουν και να υποδε χθούν την καινούργια νύφη. Τα όργανα έπαιζαν διάφο ρους σκοπούς και μετά στην εκκλησία για τα στέφανα. Οταν τελείωναν τα στέφανα πήγαιναν για το σπίτι. Εκεί περίμενε η πεθερά με την ζάχαρη και το μέλι στα χέ ρια για να γλυκάνει την νύ φη. Και οι γυναίκες τραγου δούσαν το τραγούδι: Εύγα πεθερά στην σκάλα με το μέλι και το γάλα με το γάλα και το μέλι με την ζάχαρη στο χέρι. Στην συνέχεια άρχιζαν τα τάματα και πάλι οι γυναίκες τραγουδούσαν το τραγούδι: Πέσε νύφη δεν πεζεύω θέλω τάμα να πεζέψω τάμα από τον πεθερό μου τάμα από την πεθερά μου. Και στην συνέχεια και από το ά λ λ ο το σόι. Και ξεκινού σαν όλοι. Εβαζαν σ ην 'ύφη διάφορα χρυσαφικά 'ΛΙΙ με τά ξεκινούσαν τα κεράσμα τα. Και συνέχεια ο χορός. Πρώτος χόρευε ο κουμπά ρος και μετά τα νιόγαμπρα. Η νύφη ήταν υποχρεωμένη κατά το έθιμο να κρατήσει όλους τους συγγενείς και από του γαμπρού και από τους δικούς της στο χορό δηλαδή άβγαλτη από το χο ρό, άλλο έθιμο τώρα, όταν χόρευαν το σόι της νύφης θα κερνούσε τα όργανα το σόι του γαμπρού κι όταν χό ρευε το σόι του γαμπρού θ α κερνούσε το σόι της νύφης. Και κατά τις 1 0 η ώρα θ α σταματούσε το γλέντι για ν α πάνε για φαγητό ή στο σπίτι του γαμπρού ή εάν δεν έφτανε ο χώρος πήγαιναν σε καμία κοινοτική αίθου σα. Τα φαγητά ήταν τότε το παραδοσιακό γιαχνή και το πετυχημένο πιλάφι που το μαγείρευαν άριστοι μάγει ρες και ένας από αυτούς ο αείμνηστος Μπάρμπα - Τσίμας. Στο τέλος του φαγητού είχαν και αρνί. Το ψητό του κουμπάρου και η μερίδα του κουμπάρου ήταν το κε φάλι που το πήγαιναν οι Βλάμηδες στο τραπέζι του. Εκείνα τα χρόνια δεν εί χαν τούρτα να κόψουν τα νιόγαμπρα και μετά να β ά λουν στον κόσμο είχαν όμως άλλο έθιμο. Εκοβαν ένα κλονάρι από αγριογορτσιά και στα κλοναράκια του βάζανε διάφορα γλυκά ως επί τω πλείστον λουκού μια καραμέλες και ένας Βλάμης περπατούσε επάνω από τα τραπέζια και έπαιρ νε ο καθένας ότι πρόκανε. Στην συνέχεια άλλο έθιμο να ρίξουν ντολιά έτσι το έλεγαν το έθιμο αυτό. Ηταν ένας αρχηγός που τον έλε γαν Αρχιεντολέα δηλαδή έδινε εντολές στον καθένα για να πει τις ευχές και πρώ τα ξεκινούσε αυτός. Επαιρ νε ένα δίσκο με τέσσερα πο τήρια με κρασί και άρχιζε με κάθε ποτήρι που θα έπινε να λέει και μια ευχή και ξεκι νούσε, σήκωνε το ποτήρι ψηλά και έλεγε, το πρώτο ποτήρι το πίνω εις υγείαν των νεόνυμφων και συνέ χεια σήκωνε το δεύτερο το πίνω εις υγείαν του κουμπά ρου. Το τρίτο το πίνω εις υγείαν των συμπεθέρων, το τέταρτο το πίνω εις υγείαν όλης της παρέας. Και μετά αφού τελείωνε έδινε την εντολή σε άλλον συμπέθερο να κάνει αυτά που έκανε αυτός γι αυτό και λεγόταν αρχιεντολέας. Και εκεί τε λείωνε το τραπέζι. Και τώρα χορός μέχρι το πρωί. Μετά όταν τελείωνε ο γά μος τις 11 η ώρα οι βλάμη δες και μερικοί άλλοι εάν ο κουμπάρος ήταν από το χω ριό πήγαιναν στο σπίτι για τηγανίτες και μόλις φτάνανε στο σπίτι έλεγαν το τραγού δι: Στον κουμπάρο θε να πά με τηγανίτες θε να φάμε τηγανίτες με το μέλι και κρασί απ' το βαρέλι. Και στον κουμπάρο αν ερ χόταν κέφι οι βλάμηδες κα θόταν μέχρι το απόγευμα και γλεντούσαν. Και έτσι τε λείωνε και η Δευτέρα. Την Τρίτη τώρα ξεκινούσε πάλι η δουλειά για τους βλάμηδες να μοιράσουν όλα τα σκεύη τραπέζια και ότι άλλο είχαν μαζέψει από το χωριό και να καθαρί σουν, τους χορούς που έγι ναν τα τραπέζια και αφού θ α τελείωναν το μεσημέρι όλα αυτά πάλι μαγειρέματα και φαγητά και λέγαν τότε θα φάμε και τα πατσιάδια. Και στην συνέχεια οι γονείς του γαμπρού την Τετάρτη το βράδυ για να ευχαριστή σουν τους βλάμηδες και τους μαγείρους που κόπια σαν γι αυτόν τον γάμο θ α τους έκαναν το τελευταίο τραπέζι που το έλεγαν τότε "τη φιλιά των βλάμηδων". Ο μάγειρας ετοίμαζε τα φαγητά και τους μεζέδες για το βραδινό τραπέζι και σιγά σιγά μαζευόταν οι βλά μηδες και αφού ετοιμα στούν όλα στρώνουν το τραπέζι και αρχίζει το φαγη τό. Και αφού φάνε και πιουν αρχίζει και το τραγούδι και ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ο χορός, και μετά όλα αυτά έρχεται η ώρα να κρεμά σουν τον γαμπρό για να πά ρουνε τα τάματα από την νύ φη και μετά να ξεκρεμά σουν το γαμπρό. Ετσι ήταν τότε το έθιμο. Τα τάματα που ζητούσαν οι βλάμηδες ήταν διάφορα πίτα, μπουρέκι που το λέγαν τότες φέρε μας κρασί φέρε μας διάφο ρα γλυκά και το σπουδαιό τερο και πιο διασκεδαστικό ήταν να ζητάν από την νύφη και φακή στην σούβλα. Και η νύφη τους λέει είναι δυνα τόν η φακή να μένει στην σούβλα και παίρνει το λόγο ο πεθερός που ήξερε το κόλπο, έλα να σου πω νύφη μου πως γίνεται. Πάρε αυτή την μικρή σούβλα άλειψε τη με μέλι και φέρτη μια γύρα στην φακή. Και η φακή κόλησε στην σούβλα και την παρουσίαζε στους βλάμη δες και έτσι ξεκρεμούσαν τον γαμπρό και συνέχιζαν τα γέλια μέχρι που τελείωνε και αυτό το έθιμο και τε λείωνε και η τελευταία μέρα του γάμου. Νίκος ΠαπαΒασιλείου Ρουψιά ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ Φ Ο Ρ Ο Α Ι Α Φ Υ Γ Η Σ Κάθε τόσο χούμε για το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην οικονομία, το οποίο έχει πάρει τώρα τελευταία δια στάσεις επιδημίας. Είμαστε όλοι μας τόσο φοροφυγάδες; Θέλουμε να κλέψουμε το Κράτος μας; δηλαδή τον ίδιο τον εαυτό μας; Δεν νομίζω. Αν βρει το Κράτος μας, η Πο λιτεία μας, κατάλληλους μηχανισμούς (π.χ. με αποδείξεις ταμειακών μηχανών, με σωστά παραστατικά στοιχεία, με πραγματικές και βαριές τιμωρίες, αλλά κυρίως με αυξή σεις του μισθού των ελεγκτικών υπαλλήλων, ώστε να μην είναι επιρρεπείς στον έλεγχο και στη συναλλαγή με τον ελεγχόμενο του τύπου - έλα μωρέ θ α τα βρούμε κ,λ.π.). Πιστεύω ότι το θέμα της φοροδιαφυγής θα είχε εξαλει φθεί και οι τυχόν υπάρχοντες 'ψ^ψ^ψΰ-ifjifir^ θ α «ϋί^ρκ^ρ.σει τον ύπνο τους. Το δε Κράτος μας και θ α επένδυε και θα εισέπραττε κανονικά. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περιμένει η καταγάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπερός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύσετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ Σ Κ Ο Ν Δ Ρ Α Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ Κ Ρ Ε Τ Σ Η. Το κάθε δωμάτιο διαθέτει δικό του μπάνιο, εξοπλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ Α Γ Ν Ο ΜΕΛΙ Το καλύτερο αγνό, τέλειο μέλι 8α το βρείτε στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ, στον αρχαιότερο μελισσοτρόφο Παναγιώτη Κύρκο. Ωρες επικοινωνίας βραδινές. Τηλ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΚΟΣ

7 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07 ΣΕΛΙΔΑ 7 Ξ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Ο π ω ς κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, γιορτάσαμε στο μικρό μας το χωριό το Πάσχα οικογενεια κώς. Εφέτος δεν είχαμε και πολλούς ταξιδιώτες, για τα γνωστά σ' όλους μας πένθιμα γεγονότα. Πάντως για ακόμη μια φορά είπαμε το ΧΡΙ ΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - Α Λ Η Θ Ω Σ ΑΝΕΣΤΗ και με δυό λειτουργίες στον Αγιο Παντελεήμονα και στην ΠΑΝΑΓΙΑ, κάτω στο Βοϊδομάτη. Και του χρόνου. ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Κατά τη μεγάλη εβδομάδα και τις γιορτές του Πάσχα παρατηρήθηκε, όπως ήταν άλλωστε ανα μενόμενο, οι λιγοστοί κουρασμένοι ιερείς μας, για να προλάβουν, όλα τα χωριά, να τρέχουν συ νεχώς, πότε στη μια εκκλησιά και πότε στην άλ λη. Τι ν α προλάβουν, αφού έχουν τρεις και τέσ σερις ενορίες; Αυτές τις άγιες ημέρες, μήπως θ α μπορούσαν να ενισχυθούν οι ενορίες, τα χωριά μας, με άλ λους ιερείς από τις πόλεις, ή τα Μοναστήρια, με ά δ ε ι α βέβαια των Μητροπολιτικών και των αρ μοδίων Αρχών, με εθελοντική προσφορά των ιε ρέων μας; Σε μια τέτοια προσπάθεια - ΣεΒασμιώτατοι - Δεσπότες, θ α μπορούσε μια θρησκευτικο-λαϊκή σύναξη πολλά να προσφέρει και πολλά να ειπω θούν και να βρεθεί προσωρινά έστω κάποια μι κρή λύση. ΚΑΙ ΠΑΛΙ 0 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στο γειτονικό μας ΖΑΓΟΡΙ, καυχόμαστε κι εμείς ότι είμαστε μακρινοί Ζαγορίσιοι, ήρθαν πάρα πολλοί επισκέπτες κατά τις γιορτές του Πάσχα. Στον εκκλησιασμό στην Παναγιά στο Βοϊδο μάτη στην Παλιό - Σπηλιώτισσα - όπως τη λέμε εμείς άκουσα κάτι παράπονα. Πως περάσατε αγαπητοί φίλοι ρώτησα. Πολύ καλά αλλά λιγάκι ακριβές τιμές έχετε εσείς οι Ηπειρώτες. Δικαιολόγησα την κατάσταση, πως σ' ένα τέ τοιο ευχάριστο τοπίο, θ α υπάρχουν και λίγες τι μές τσιμπημένες. Ναι αλλά ας μη το παρακάνου με γιατί όποιος έρχεται δεν θ α ξανάρχεται. Α ς προσέχουμε για να έχουμε. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΩΝΗΣ Στις 16 Απριλίου γιορτάστηκε η Παγκόσμια ημέρα της Φ Ω Ν Η Σ. Από φωνές και φασαρίες άλλο τίποτε. Σ' όλο τον κόσμο, στο σπίτι, στο χω ριό, στην επαρχία, στο Δήμο, όλοι μας φωνάζου με. Μια παγκόσμια ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ θ α ήταν πιο χρήσιμο και ΚΑΛΥΤΕΡΟ. -Τι λέτε; ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΙ Πέθανε ο καλονοικοκύρης 95χρονος Παναγιώτης Κάτσενος αρχές Φλεβάρη του 07 στην Αθήνα. Θερμά συλλυπητήρια σ' όλους τους συγγενείς του. 16 Φλεβάρη 07, ξημερώνοντας ΨυχοσάΒΒατο της Τυρινής και κατά τον ετήσιο χορό του Συλλόγου στο χωριό μας, ση κώθηκε να ξεκινήσει το χορό, όπως κάθε χρονιά, ο μπροστάρης σε κάθε χωριανικό γλέντι, ο ψάλτης με τη βροντερή φωνή, ο 78χρονος Γιώργος Γκαντώλιας. ΠΑΠΑΔΙΑ, μια δυό στροφές και ξαφνικά... όλοι πάγωσαν, κλο νίστηκε λύγισε και ο πλάτανος έπεσε καταγής. Τουλάχιστον πή γε ευχαριστημένος με όλο τον κόσμο του χωριού γύρω του, γλε ντώντας, όπως ακριβώς έζησε. Ανάλαφρο το χώμα που τον σκέ πασε για πάντα. Θερμά συλλυπηγήρια στην πονεμένη σύζυγο του Ντόλω [Θεοδώρα], στα παιδιά, εγγονάκια του και όλους τους συγγενείς και φίλους. Η καλωσυνάτη καλονοικοκυρά Φόχρονη Μαριάνθη Ζήση έφυγε ευχαριστημένη αφήνοντας πίσω της μια στάνη φαμίλια, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα. Ανάλαφρο το χώμα των Αθηνών που τη σκέπασε για πάντα μέσα Μαρτίου του 07. Θερμά συλλυ πητήρια στα παιδιά της Ελένη και Γιώργο Βακάλη και λοιπούς συγγενείς. Η 78χρονη Κατίνα Σιαρένη αναπαύεται στη Θεσσαλονίκη από τέλη Μαρτίου 07. Θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς της. Μεγάλη Παρασκευή , χαραή - χαραή χτύπησε λυπη τερά η καμπάνα της Παναγίας στα Ανω Ραβένια. Εφυγε για πά ντα από την Αθήνα όπου έμενε ο επίτιμος Πρόεδρος της Αδελ φότητας Πανωραβενιωτών, ο 81 χρόνος συνταξιούχος γιατρός μικροβιολόγος Κώστας Τσολάκης. Ηταν γιος του εμπνευστή και πρώτη Προέδρου, εν έτει 1958, της Αδελφότητας, αειμνήστου μεγάλου δασκάλου και συγγραφέα Χαρίλαου και της αείμνη στης δασκάλας Αθηνάς. Τον είχε θηλάσει η γιαγιά μου η Βαρβά ρα. Ηταν ομογάλακτος με τον αείμνηστο αξέχαστο θείο μου Κώ στα. Ερχόταν στο σπίτι μας και την αείμνηστη γιαγιά μου, τη φώ ναζε μάνα. Ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον σκέπασε για πάντα. Θερμά συλλυπητήρια σ' όλους τους συγγενείς του. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΕΡΛΕ ΜΠΙΤΣΑ ΕΝΑ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Πάει τώρα πολύς καιρός, σχεδόν χρόνια που ακούω για το.'ίζερμπειο ΙΔΡΥΜΑ" σήμερα θα συνεδριάσει, αύριο συγκροτείται νέα επιτρο πή, τα μέλη δεν βρίσκονται, και ό λ ο λόγια ακούω, θ έ λ ω να πιστεύω ότι ήρθε καιρός επιτέ λους να συνεδριάσει η περιβόητη επιτροπή. Ο μακαριστός Παπα-Δημήτρης Τζέρμπος, ο ιδρυ τής του ιδρύματος, με αυτά όλα θ α στενοχωρεί ται. Γιατί αυτή η κωλυσιεργία; (κωλυσιεργώ = εμποδίζω κάποιον να κάνει κάτι, παρεμβάλλω προσκόμματα). Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Α ς βρούμε αυ τά που μας ενώνουν κι ας πετάξουμε εκείνα που τυχόν θέλουν να μας χωρίσουν. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η " Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " Δ Υ Ν Α Μ Ω Ν Ε Ι ΜΕ ΤΗ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ζ Α Ζ : ΣΤΕΙΛΤΕ Μ Α Σ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ή S ΓΙΑ ΜΙΑ Α Μ Φ Ι Δ Ρ Ο Μ Η ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ^ Σ' αυτό το σύνθημα όλοι μας πρέπει να αντα ποκριθούμε. ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΉΣ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι II ΠΛΡΛΛΕΙΓΜΛ Την τρίτη μέρα του Πάσχα πηγαίνοντας από Γεροπλάτανο προς Γιάννενα περνώ ντας από το ΜαυροΒούνι εί δα το καφενείο του Πανα γιώτη Καραμπότσιου γεμά το κόσμο. Μπαίνοντας ευχήθηκα σε όλους "Χρό νια Π ο λ λ ά " και αφού μου ανταπέδωσαν και εκείνοι τις ευχές τους, προσφέρθηκαν να με κεράσουν ένα ποτό. Ευχαρίστως το δέχτηκα και πίνοντας το παρακολούθη σα τη συνέχεια της συζητή σεως τους που είχαν με τον Δήμαρχο. Μετά από τη μικρή διακο πή που έγινε με την παρου σία μου. Το θέμα ήταν η πα ραχώρηση από κάποιον συνδημότη μας οικήματος στην Αθήνα για τη στέγαση των αδελφοτήτων. Στο ση μείο αυτό συγχαίρω το συν δημότη μας για την ενέργεια του. Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση γι αυτό το θέμα, οι χωριανοί ζητήσανε από τον Δήμαρχο την επομένη να ξαναπάει στο χωριό τους για να συζητήσουν θέματα που τους αφορούσαν. Ο Δή μαρχος ανταποκρίθηκε και όπως πληροφορήθηκα μετά από μέρες συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούσαν το κοινωνικό σύνολο και δόθη καν λύσεις. Συγχαίρω ΠΡΟΣ όλους. Εύχομαι να γίνει αυ τό παράδειγμα προς μίμη ση. Και όχι να αποφασίζουν για τα διάφορα προβλήμα τα που αφορούν όλους μας, ελάχιστα άτομα. Βασίλειος Μ ο ύ κ α ς ΜΙΜΗΣΗ Υ.Γ.: Ποια είναι η θέση και η συμμετοχή μας σαν Δημοτικό Διαμέρισμα για την περίπτωση του οικήμα τος που δώρησε ο συνδημό της μας στην Αθήνα; Εν Φιλαδέλφια τη 15 Απριλίου 07 Προς τους ανθρώπους που δουλεύουν για την εφημεi ρίδα. Να σας συγχαρώ όλους για τις τόσες προ σπάθειες που κάνετε για να την λαβαίνουμε εμείς οι Γεροπλατανίτες και να μαθαίνουμε τα νέα και εγώ με την οικογένεια μου. Σας συγχαίρουμε όλους γι αυτή την προ σπάθεια σας. Μέσω της εφημερίδας θέλουμε να συγχαρούμε την κόρη μας Παναγιώτα για την επιτυχία που έγινε Δασκάλα και έπιασε και δουλειά σε σχολείο. Ο πατέρας της ΓεώρΠΑΝΑΠΩΤΑ Γ. ΓΟΡΑ Υ' ς, Π μητέρα της Α α μπρινή και η αδελφή της Χαρίκλεια. Και σε ανώτερα για το μάστερ πτυχίο. Εύχομαι να σας δω ξανά στο πανηγύρι. Ο χωριανός σας Γεώργιος Χ. Γόρας. Γεια σας.

8 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07 ΚΟΙΝΩΜΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Θεόδωρος Κ. Τσουμάνης και η Πόπη Καλτσούνη (Πόπη Καλτσούνη κόρη του Α8αν. Καλτσούνη) στις 16 Φεβρουαρίου 07, στα Γιάννενα απέκτησαν χαριτωμέ νο αγοράκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει. Συγ χαρητήρια και στους ευτυχείς παππούδες. Στις 3 0 Απριλίου ο Σπύρος Καλύ βας του Γεωργίου και η Ο λ γ α Πασχάλη του Παναγιώτη, απέκτησαν αγοράκι. Στους ευτυχείς γονείς καδώς και στους παππούδες Γιώργο και Παναγιώτη και στη γιαγιά Μ ά ρ θ α ευχόμαστε να τους ζήσει. ΓΑΜΟΙ Στις 8 Μαρτίου στη Φρανκφούρτη ο Βασίλειος Σιουλβέγκας και η Μήρα ΜπλακόγιεΒιτς ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον και καλούς απογόνους. Στους γονείς Θωμά και Αλεξάνδρα ο Θ ε ό ς να δίνει υγεία να τους χαίρονται. Το Σάββατο 14 Απριλίου και ώρα 7 μ.μ., στον Ιερό Ν α ό Αγίου Φαναριού στο Ζεφύρι Αττικής, έγινε ο γάμος της Σωτη ρίας Τσιατσιά μετά του Πέτρου Μανιάτου. (Σωτηρία Τσιατσιά κόρη του Βασιλείου Τσιατσιά και της Βασιλικής (Κούλας) Καλ τσούνη Τσιατσιά. Μ ε τ ά το γάμο επακολού θησε πλούσια δεξίωση στο PARNIS PALACE HOTEL Suites με πλούσιο μενού, χορούς και μουσική. Στο ταιριαστό ζευγά ρι ευχόμαστε κάθε ευτυχία. ΒΜΤΠΧΕΙΣ Τη Δευτέρα μέρα του Πάσχα στον Αγϊό Νικόλαο ο Βαλάντης και η Αντιγόνη Κύρου - Πάνου βάπτισαν το δεύτερο αγορά κι τους και τ' όνομα αυτού ΑΓΓΕΛΟΣ. Ν Α ΖΗΣΕΙ. Σε τροχαίο που έγινε στις Μεγάλη Πέμπτη έχασε τη ζωή της η Γεωργία Κρέτση Φέτα, κόρη της αείμνηστης Ελένης Ταλιούρη Κρέτση και του αγαπητού μας Κρέτση Αποστό λου. Η κηδεία έγινε στις 7 του μηνός Μεγάλο Σάββατο στην Κάτω Λάβδανη Πωγωνίου. Συλλυπούμεθα τον σύζυγο της, τα παιδιά της, τον πατέρα της και τους λοιπούς συγγενείς. Αιωνία η μνήμη της. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Ευχαριστούμε θερμά την Αγγελική Σόμπολου (επί σειρά ετών δασκάλα στο χωριό μας) για την ποικιλότροπη συμπαράσταση προς την εφημε ρίδα μας. Για τις ευχές και τα καλά της λόγια για τον ωραίο Γεροπλάτανο. Ο μαθητής σου Βασίλειος Μούκας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Νικολά ου Γεροπλατάνου, θερμώς παρακαλεί κάθε χω ριανό και φίλο του χωριού μας, να μας βοηθή σει οικονομικά, για την επισκευή του χαγιατιού της εκκλησίας μας, την αντικατάσταση των εφθαρμένων στασιδιών και την συντήρηση του Ιερού Τέμπλου της εκκλησίας μας. Πάσα προσφορά δεκτή, όσο μικρή ή μεγάλη είναι. Η προσφορά θ' αναγράφεται αναλυτικά στην εφημερίδα μας. Επίσης μπορούν να κατα θέσουν όσοι επιθυμούν, στο Ταχυδρομικό Τα μιευτήριο στους υπ' αριθ. λογαριασμούς: 1) και 2) Ο Αγιος Νικόλαος βοήθεια όλων μας. Ευχα ριστούμε πολύ εκ των προτέρων. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Παπα-Δήμος Κέντρος ιερέας - Πρόεδρος Κων/νος Ταλιούρης μέλος Γεώργιος Καριόλας μέλος ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νικόπουλος Μενέλαος Σίββας Δημήτριος Καραμπότσιος Παναγιώτης Σκουκίδου Πόπη Κασιόλας Δήμος Κουρούτη Χρυσούλα Μαλισσόβας Δημήτριος Σόμπολου Αγγελική Κομπίλας Γρηγόριος Τζόκας Απόστολος Κούτα - Μπεθάνη Αφροδίτη Κούτας Χρήστος Κρέτσης Δημήτριος Χαβάς Σπύρος Σιώμος Κων/νος ΠαπαΒασιλείου Νίκος Σίββας Νικόλαος Γιαννόπουλος Μιχάλης Μπίκα Ο λ γ α Παπαδανάσης Οικονόμου Δελάρης Κων/νος Τσουνάκας Κων/νος Γόρα Σπύρου Βασιλική Γόρας Γεώργιος Δολ Η Π Α Η Λυκομάνη Φωτεινή στην μνήμη των γονέων της Θ ε οδώρου και Ευγενίας και της αδελφής της Φρειδερίκης προσφέρει τ ποσό των 5 0 ευρώ. Η Καλύβα Παναγιώτου Αλεξάνδρα στην μνήμη των γονέων της Σπύρου και Αγλαΐας του αδελφού της Δη μητρίου και της νύφης της Λίτσας προσφέρει το ποσό των 5 ευρώ. Η Νίκη Κουφάλα στην μνήμη των γονέων της, των πεθερικών του αδελφού της Βαγγέλη και της ανιψιάς της Παρασκευής προσφέρει XQ ο,οαό,raxl,qe_u/p&. ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ θερμά συγχαρητήρια στο Σωτήρη του Θανά ση Φαρμάκη και της Τζένης Καλογήρου που τε λείωσε την Γεωπονική Θεσσαλονίκης και πέτυχε ΘΑΝΑΤΟΙ σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στην Αγροτική Τράπε Στις 17 Φεβρουαρίου έφυγε αιφ ζα Κόνιτσας. νίδια από τον μάταιο τούτο κόσμο ο Γεώρ Καλή σταδιοδρομία και μ' ένα καλό τυχερό... γιος Γκαντόλιας από τα Ανω ΡαΒένια. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Πανωραβενιώτης Χρήστος του Βύρωνα Νί(Ο εκλιπών ήταν συμπέθερος του χωρια νού μας Μιχάλη Καλύβα του Σπύρου από τα και της Βικτωρίας Φούκη και η εκ Κεφαλό την κόρη του Λίτσα). Ηταν καλός οικογε βρυσου Σοφία Μάνη απόκτησαν πρωτότοκο υγιέστατο αγοράκι στις στη Γερμα νειάρχης, χαρούμενος άνθρωπος. Ευχάρι νία, όπου διαμένουν. Να τους ζήσει και ν' απο στος στις παρέες, του άρεσαν τα γλέντια, χτήσουν και άλλα παιδάκια. τα καλαμπούρια και ειδικά ο χορός που ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ήταν η μεγάλη του αγάπη. Αριστος χορευ Ο Τάσος Γκουγιάννος και η Πόπη Γκιολέκα τής, χόρευε με τις ώρες. Σε ένα γλέντι στο βάπτισαν την Δευτέρα του Πάσχα 9 Απρίλη χωριό του, με ένα χορό αποχαιρέτησε τη 07 τη μονάκριβη κορούλα τους στο Καλπάκι και την είπαν ΚΥΡΙΑΚΗ. Να τους ζήσει υγιής, χα ζωή και έφυγε ευχαριστημένος. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια στη σύζυγο του, ρούμενη, ευτυχισμένη και νυφούλα να τη χα στα παιδιά του, στα εγγόνια του και σε ρούν. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ όλους τους συγγενείς. ΘΑΝΑΤΟΙ ΛΟΛΑΜΟΥΚΑ Ο Στέφανος Σιώμος του Αλέκου και της Αλί Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη, ο Βασί κης πέρασε τις μέρες της Πασχαλιάς 07 στο λειος Ντότης, ετών 7 0 από τον ΠαρακάΒιτσ'κό. Βάσκανη μοίρα τον ζήλεψε και άφησε λαμο, από τους πιο έντιμους και καλύτε την τελευταία του πνοή ύστερα από τροχαίο ρους επιστήμονες. Ο αείμνηστος ήταν στην άσφαλτο της Λάρισας, όπου ζούσε ευτυχι εξάδελφος από τη γιαγιά του Νίτσα, του σμένος με την οικογένεια του. Θερμά συλλυπη δικού μας Αλέκου που είναι στη Σουηδία. τήρια. Αιωνία η μνήμη του. Απεβίωσε στις στα Γιάννινα και Απεβίωσε ο συνταξιούχος Δασοφύλα κηδεύτηκε στο ΜαυροΒούνι ο Απόστολος κας Χρήστος Α. Λιάπης, ετών 7 8. Αιωνία η Τσουμάνης ετών 91 συνταξιούχος ΟΓΑ. Αιωνία η μνήμη του. μνήμη του. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΗΦ.τ,Γ. ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Οι Βασίλειος Νικολάου - Μ α ρ ί α Παπαβασιλείου και Σπύρος Λιάπης στην μνήμη του θανόντος αδελφού τους Χρήστου Λιάπη αντί στεφάνου προσφέρουν στην Πανα γία του Βοϊδομάτη το ποσό των 150 ευρώ. Η Λυκομάνη Φωτεινή στη μνήμη των γονέων της Θ ε ο δώρου και Ευγενίας και της αδελφής της Φρειδερίκης προσέφερε το ποσό των 5 0 ευρώ. Ο Θρασύβουλος Σωτηρόπουλος στην μνήμη του Χρυ σόστομου Παπαχρήστου προσέφερε το ποσό των 5 0 ευ ρώ. Ο Θ ε ό ς να αναπαύει τις ψυχές τους. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται οι χωριανοί μας, όπου κι αν βρίσκονται για μια ακόμη φορά, όσοι κατέχουν παλιές φωτογραφίες με εκδη λώσεις από το χωριό, ιδιωτικά συμφωνητικά αγοροπωλησίας ή ανταλλαγής σπιτιών ή χωραφιών, χειρόγραφα προικοσύμφωνα ή παλιές συμβολαιογραφικές πράξεις "παλιοκαιρίσια" χαρτιά που λέμε στο χωριό, που είναι καταχωνιασμένα στα σεντούκια, στις παλιές κασσέλες ή ντουλάπες, να μου αποστείλουν φωτο αντίγραφα ή τ' αυτούσια, εάν επιθυμούν να τα συμπεριλάβω στο υπό έκδοση βιβλίο μου "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" και βεβαίως θα τα επιστρέψω. Ευχαριστώ πολύ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ή ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ TAX. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Με εξαιρετική τιμή Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Συλλυπούμαστε Βαθύτατα, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τ' αδέρφια του, τα εξαδέλφια του και τ' ανιψήδια, του αείμνηστου Χρήστου Α. ΛΙΑΠΗ. Αιωνία η μνήμη του. Οικογένεια ΒΟΥΛΑΣ και ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ, όσο η εφημερίδα μας θα γράφεται από ελάχιστους, τόσο θ' απομακρύνεται από σένα. Γράψτε μας, αναμνήσεις, τα οράματα σας, τον πόνο σας, την ελπίδα σας. Εμείς ευχαρίστως θα τα δημοσιεύουμε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3 *Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο Δράση 3 * * Καλημέρα Σωτήρα * σου μιλάει η πέμπτη, * τάξη του δημοτικού σχολείου Σωτήρας. * πολύ μας υποτίμησες, εμείς μονάχα λίγο. * Σκεφτήκαμε Σωτήρα να σου πούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν;

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; 5. Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; Η Χριστίνα πήγε στο γάμο μιας θείας της με τους γονείς της, αλλά ο Δημήτρης δεν πήγε μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη.

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη. Γεια σου! Τι κάνεις; Γεια! Πώς σε λένε; [5] Γεια! Είμαι ο Ιβάν. Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Γεια σου, Πέτρο. Με λένε Ιβάν. Χάρηκα! Κι εγώ. Καλησπέρα σας. Με λένε Νίκο Παπαδόπουλο.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα