ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)"

Transcript

1 ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σασ.Γ/νζη : Απιζηοηέλοςρ 17 Σασ. Κϊδ. : Πληποθ. : Αν. Γιαννάκη Σηλέθυνο : FAX : ΠΡΟ: ΟΠΧ Ο ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη επισοπήγηζηρ Νοζοκομείυν ζςνολικοω ποζοω ,00 ΔΤΡΧ απψ ηην πίζηυζη ηος Φ. 210 Κ. 2326» Έσονηαρ ςπψτη: Σιρ διαηάξειρ: Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ α. Σος Ν. 2362/95 «Πεπί Κϊδικορ Γημοζίος Λογιζηικοω» (ΦΔΚ 247/Α/95), ψπυρ ιζσωει ζήμεπα. β. Σος Ν.Γ. 2592/53 «Πεπί Οπγανϊζευρ ηηρ Ηαηπικήρ Ανηίλητηρ» (ΦΔΚ 254/Α/53) ψπυρ ηποποποιήθηκε και ζςμπληπϊθηκε με ηα Ν.Γ. 3097/54 (ΦΔΚ253/Α/54) και 3301/55 (ΦΔΚ 179/Α/1955) γ. Σος Ν. 3329/2005 «Δθνικψ ωζηημα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 81/Α/2005). δ. Σος Π.Γ. 113/10 «Ανάλητη ςποσπεϊζευν απψ ηοςρ Γιαηάκηερ» (ΦΔΚ 194/Α/10) ε. Σος Π.Γ. 151/98 «Γιαδικαζία ελέγσος, εκκαθάπιζηρ & ενηολήρ πληπυμήρ ηυν δαπανϊν ηος Γημοζίος (ΦΔΚ 116/Α/98) Σην απ. ππυη / 377/ 0026/ απψθαζη ηος Τποςπγοω Οικονομικϊν πεπί καθοπιζμοω ηυν δικαιολογηηικϊν επισοπήγηζηρ ζε Ν.Π.Γ. ή Η.Γ. απψ πιζηϊζειρ ηος Κπαηικοω πποχπολογιζμοω (ΦΔΚ 284/Β/ 1998), ψπυρ ηποποποιήθηκε με ηα απ. 5 και 6 ηηρ απ. ππυη. 2/ 22717/ 0094/ απψθαζηρ ηος Τποςπγοω Οικονομικϊν ( ΦΔΚ 474/Β/ 2011) Σην απ. ΓΤ (3-4)/ΓΠ οικ / Τποςπγική Απψθαζη «Μεηαβίβαζη δικαιϊμαηορ ςπογπαθήρ «Με ενηολή Τποςπγοω» ζηοςρ Πποφζηαμένοςρ Γενικϊν Γιεςθωνζευν, Γιεςθωνζευν και Σμημάηυν ηος Τποςπγείος Τγείαρ και ηποποποίηζη ηηρ απ. ΓΤ(3-4)Γ.Π.οικ.77909/ απψθαζηρ πεπί μεηαβίβαζηρ δικαιϊμαηορ ςπογπαθήρ «με ενηολή Τποςπγοω» και ηοςρ Γενικοωρ Γπαμμαηείρ ηος Τποςπγείος Τγείαρ (ΦΔΚ2967/Β/ ). 1

2 4. Σην με απιθμ. ππυη. ΓΤ5α/οικ.23786/ απψθαζη ανάλητηρ-δέζμεςζηρ ( ,00) εςπϊ απψ ηο Φ.210 Κ. 2326, η οποία καηασυπήθηκε με α/α ζηο Βιβλίο Δγκπίζευν και Δνηολϊν Πληπυμήρ ηηρ Τ.Γ.Δ. 5. Σα διαβιβαζηικά ηυν Νοζοκομείυν πος καηέθεζαν ηοςρ απολογιζμοωρ έηοςρ 2012 ζηο Γ.Λ.Κ. και ηο Δλεγκηικψ ςνέδπιο. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Σην έγκπιζη ηηρ επισοπήγηζηρ ηυν αναθεπομένυν ζηην παποωζα Νοζοκομείυν, ζςνολικοω ποζοω εκαηψ εκαηομμςπίυν εςπϊ ( ,00 ) απψ ηην πίζηυζη πος αναλήθθηκε με ηη ζσεη. (4) απψθαζη ζε βάπορ ηος Φ. 210 Κ ηος πποχπολογιζμοω ηος Τποςπγείος Τγείαρ οικ. Έηοςρ 201 Σην έκδοζη ογδψνηα ηπιϊν (83) σπημαηικϊν ενηαλμάηυν πληπυμήρ ζηο ψνομα ηυν Νοζηλεςηικϊν Ηδπςμάηυν, πος αναθέπονηαι ζηον κάηυθι πίνακα με ηα ανηίζηοισα Α.Φ.Μ., ηιρ ανηίζηοισερ Γ.Ο.Τ. υρ επισοπήγηζη για την εξόυληση ςποσπεώσεων παπελθόντορ έτοςρ, υρ εξήρ : Τ.Π.Δ ΝΟΟΚΟ ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. 1η ΑΣΣΗΚΖ Α. "ΔΤΑΓΓΔΛΗ- ΜΟ"- ΟΦΘΑΛΜΗΑ- ΣΡΔΗΟ ΑΘΖ - Γ ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚ Ζ ΝΟ.ΘΧΡ. «ΧΣΖΡΗΑ» Α. "ΚΑΣ" ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑ- ΣΑΖ Α. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ΚΖΦΗ- ΗΑ Γ. Ν. Α. "ΔΤΑΓΓΔΛΗ- ΜΟ ΟΦΘΑΛΜΗΑ- ΣΡΔΗΟ ΠΟΛΤΚΛΗ- ΝΗΚΖ Α. "ΚΑΣ" ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑ- ΣΑΣΑΖ GR GR GR EMPORIKI BANK GR GR GR GR Γ. Ν ΠΑΗΓΧΝ "ΑΓΗΑ.ΟΦΗΑ" ΠΑΗΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΖ Γ. Ν ΠΑΗΓΧΝ "ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ" ΠΑΗΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΖ GR ALPHA BANK GR ALPHA BANK

3 Γ. Ν. ΑΘΖ "ΛΑΨΚΟ" Γ. Ν. ΑΘΖ "ΗΠΠΟΚΡΑ- ΣΔΗΟ" Γ. Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ" Γ. Ν. ΑΘΖ "ΚΟΡΓΗΑΛΔ- ΝΔΗΟ- ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ" Δ.Δ ΦΤΥΗ- ΚΟΤ ΜΑΗΔΤΣΖ- ΡΗΟ ΑΘΖ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔ- ΛΟΤ» 3000 Α. «ΑΛΔ- ΞΑΝΓΡΑ» GR GR EFG EUROBANK GR GR EMPORIKI BANK GR Γ. Ν. ΠΑΗΓΧΝ ΑΘΖ "ΑΓΛΑΨΑ ΚΤΡΗΑΚΟΤ" GR ΓΝΑ "ΗΜΑΝΟ- ΓΛΔΗΟ"- ΑΜΑΛΗΑ ΦΛΔΜΗΓΚ ΚΖΦΗ- ΗΑ ΗΜΑΝΟ- ΓΛΔΗΟ ΑΜΑΛΗΑ ΦΛΔΜΗΓΚ GR GR Γ.ΑΝΣΗΚΑΡ/Κ Ο Ν.ΑΘΖ «ΑΓ. ΑΒΒΑ» ΦΤΥΗ- ΚΟΤ GR CITIBANK INTERNATIONAL Plc Ν.Ηυνίαρ ΚΧΝΣΑΝΣΟ ΠΟΤΛΔΗΟ - ΠΑΣΖΗΧΝ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ ΚΧΝΣΑ- ΝΣΟ- ΠΟΤΛΔΗΟ GR Γ.ΟΓΚΟΛΟΓΗ ΚΟ Ν.ΚΖΦΗΗΑ «ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» Γ. Ν. ΑΘΖ " ΔΛΠΗ " ΚΖΦΗ- ΗΑ ΦΤΥΗ- ΚΟΤ GR EMPORIKI BANK GR Γ. Ν.ΑΘΖ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΗ -ΣΟ" ΗΓ GR ALPHA BANK

4 ΝΟ.ΑΦΡ. & ΓΔΡΜ. ΝΟΧΝ ΑΘΖ «ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟ» ΠΑΘΟΛΟΓΗΚ Ο ΝΟ. ΑΘΖ ΠΖΛΗΟΠΟΤ- ΛΔΗΟ «Ζ ΑΓ.ΔΛΔΝΖ» ΗΕ ΦΤΥΗ- ΚΟΤ GR GR ΤΝΟΛΟ Τ.ΠΔ Τ.Π.Δ ΝΟΟΚΟ ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. 2η ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΗΓΑ- ΛΔΧ GR ΚΡΑΣΗΚΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖ- ΡΗΟ Κ.Τ. ΛΔΡΟΤ ΚΧ GR Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟ- ΚΑΗΣΔΗΟ» ΑΗΓΑ- ΛΔΧ GR Π. "ΑΣΣΗΚΟΝ" ΑΗΓΑ- ΛΔΧ GR "ΑΚΛΖΠΔΗΟ ΒΟΤΛΑ" ΓΛΤ- ΦΑΓΑ GR ΝΗΚΑΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ "ΑΓ.ΠΑΝΣΔ- ΛΔΖΜΧΝ" ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ «ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΝΗΚΑΗ- Α Νίκαιαρ Πειπαιά "ΑΓ.ΠΑΝΣΔ- ΛΔΖΜΧΝ GR Γ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» Γ ΠΔΗ- ΡΑΗΑ GR

5 8. ΔΛΔΤΗ- ΝΑ "ΘΡΗΑΗΟ" ΔΛΔΤ- ΗΝΑ GR ΡΟΓΟΤ 0 GR Κ.Τ. ΚΧ GR ΡΟΓΟΤ- ΚΧ - Κ.Τ.ΚΑΛΤ- ΜΝΟΤ ΡΟ- ΓΟΤ - Κ.Τ.ΚΑΛΤ- ΜΝΟΤ «ΒΟΤΒΑ- ΛΔΗΟ» 6000 GR ΓΝ ΜΤΣΗΛΖΝΖ "ΒΟΣΑΝΔΗΟ" -Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ ΜΤΣΗ- ΛΖΝΖ ΓΝ ΜΤΣΗΛΖΝΖ «ΒΟΣΑ- ΝΔΗΟ» Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ GR GR ΤΡΟΤ «ΒΑΡΓΑΚΔΗΟ & ΠΡΧΗΟ»- Κ.Τ.ΝΑΞΟΤ ΤΡΟΤ ΓΝ ΑΜΟΤ "ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧ Ν" - Κ.Τ.Ηκαπίαρ Α- ΜΟΤ ΤΡΟΤ «ΒΑΡΓΑ- ΚΔΗΟ & ΠΡΧΗΟ» ΓΝ ΑΜΟΤ "ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖ ΜΧΝ" 0 - Κ.Τ.ΗΚΑΡΗΑ GR EMPORIKI BANK GR GR ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΥΗΟΤ GR MARFIN POPULAR ΓΝ-ΚΤ ΚΤΘΖΡΧΝ Α - Β ΠΔΗ- ΡΑΗΑ GR ΤΝΟΛΟ Τ.ΠΔ Τ.Π.Δ ΝΟΟΚΟ ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. 3η ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 5

6 Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟ- ΛΑΟΤ» GR Θ. «ΠΑΠΑΝΗΚΟ- ΛΑΟΤ» - Φ.Ν.Θ Δ' ΘΔ /ΚΖ ΦΤΥΗΑ- ΣΡΗΚΟ ΜΔΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ GR Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖ- ΜΑΣΑ Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» Γ' ΘΔ /ΚΖ Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖ- ΜΑΣΑ» Θ. «ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» GR GR ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΣΔ- ΡΗΝΖ ΑΗΓΗ- ΝΗΟΤ GR «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» - «ΜΠΟΓΟ- ΑΚΔΗΟ» ΚΟΕΑ- ΝΖ ΚΟΕΑ- ΝΖ «ΜΑΜΑ- ΣΔΗΟ» ΠΣΟΛΔ- ΜΑΨΓΑ «ΜΠΟΓΟ- ΑΚΔΗΟ» GR ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ GR ΒΔΡΟΗΑ GR MILLENNIUM BANK 5. ΖΜΑΘΗΑ ΒΔ- ΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ GR ΔΓΔ- Α GR ΠΔΛΛΑ ΔΓΔ- Α ΓΗΑΝΝΗ- ΣΧΝ GR ΦΛΧΡΗΝΑ «ΔΛΔΝΖ Θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ» ΚΑΣΟΡΗΑ ΦΛΧ- ΡΗΝΑ ΚΑΣΟ -ΡΗΑ GR GR ΝΔΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ ΤΝΟΛΟ Τ.ΠΔ

7 Τ.Π.Δ ΝΟΟΚΟ ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. 4η ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟ- ΝΗΚΖ Π.Θ. «ΑΥΔΠΑ» Σ' ΘΔΑ ΛΟ- ΝΗΚΖ Γ' ΘΔ/Κ Ζ GR GR Θ. «ΗΠΠΟΚΡΑ- ΣΔΗΟ» - ΑΦΡΟΓ Σ' ΘΔ /ΚΖ Θ. «ΗΠΠΟΚΡΑ- ΣΔΗΟ» GR Π. ΔΒΡΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΑΛΔ- ΞΑΝΓΡ ΟΤ- ΠΟ- ΛΖ Α - Β ΚΑΒΑ- ΛΑ ΠΑΝ. ΑΛΔΞ/ΛΖ ΓΗΓΤΜΟ --ΣΔΗΥΟΤ GR GR GR ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΝ ΔΡΡΧΝ Β ΔΡ- ΡΧΝ GR ΑΝΣΗΚΑΡ/ΚΟ Ν. Θ. «ΘΔΑ- ΓΔΝΔΗΟ» ΓΝ.ΘΔ/ΝΗΚΖ "ΑΓ. ΠΑΤΛΟ" ΞΑΝΘΖ Σ' ΘΔ /ΚΖ ΚΑΛΑ- ΜΑ- ΡΗΑ Α - Β ΞΑΝ- ΘΖ GR GR GR EFG EUROBANK ΓΡΑΜΑ ΓΡΑ- ΜΑ GR MILLENNIUM BANK ΚΗΛΚΗ GR ΚΗΛΚΗ ΚΗΛΚΗ - Κ.Τ.ΓΟΤΜΔ- ΝΗΑ 000 GR ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ «ΗΜΑΝΟ- ΓΛΔΗΟ» ΠΟΛΤ- ΓΤΡΟΤ ΚΟΜΟ- ΣΖΝΖ GR GR MILLENNIUM BANK

8 ΤΝΟΛΟ Τ.ΠΔ Τ.Π.Δ ΝΟΟΚΟ ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. 5η ΘΔΑΛΗΑ ΚΑΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Π.ΓΝ ΛΑΡΗΑ ΛΑΡΗΑ "ΚΟΤΣΛΗ- ΜΠΑΝΔΗΟ & ΣΡΗΑΝΣΑ- ΦΤΛΛΔΗΟ" ΓΝ ΒΟΛΟΤ «ΑΥΗΛΛΟ- ΠΟΤΛΔΗΟ» Α ΛΑ- ΡΗΑ Α' Β ΒΟ- ΛΟΤ ΠΑ.ΛΑ- ΡΗΑ ΛΑΡΗΑ «ΚΟΤΣΛΗ- ΜΠΑΝΔΗΟ & ΣΡΗΑΝΣΑ- ΦΤΛΛΔΗΟ» GR MILLENNIUM BANK GR EMPORIKI BANK GR ALPHA BANK ΛΑΜΗΑ ΛΑ- ΜΗΑ GR ΚΑΡΓΗΣΑ ΚΑΡΓΗ- ΣΑ GR ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΛΗΒΑ- ΓΔΗΑ GR ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ 5. ΛΗΒΑΓΔΗΑ ΘΖΒΧΝ ΛΗΒΑ- ΓΔΗΑ ΘΖΒΧΝ GR EFG EUROBANK ΥΑΛΚΗ- ΓΑ GR ΥΑΛΚΗΓΑ - - Κ.Τ.ΚΑΡΤΣΟΤ -ΚΤΜΖ ΥΑΛΚΗ- ΓΑ - Κ.Τ.ΚΑΡΤ- ΣΟΤ Κ.Τ.ΚΤΜΖ 000 GR ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΗΑΧ GR ΑΜΦΗΑ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΑΜΦΗ -Α ΚΑ- ΡΠΔ- ΝΖ- ΗΟΤ GR GR ΤΝΟΛΟ Τ.ΠΔ Τ.Π.Δ ΝΟΟΚΟ ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. 8

9 6η ΠΔΛ/ΟΤ, ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Π. ΗΧΑΝΝΗ Α - Β ΗΧΑΝ- ΝΗ GR ALPHA BANK ΠΑΣΡΧΝ - ΝΟΖΜΑΣΧΝ ΘΧΡΑΚΟ Γ ΠΑ- ΣΡΧΝ ΠΑΣΡΧΝ «ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ» GR ΗΧΑΝΝΗ "ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ" Α' Β ΗΧΑΝ- ΝΗ GR EFG EUROBANK ΚΑΛΑ- ΜΑΣΑ GR ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 4. ΜΔΖΝΗΑ ΚΑΛΑ- ΜΑΣΑ - Κ.Τ.ΚΤΠΑ- ΡΗΗΑ 000 GR ΓΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔ- ΡΚΤ- ΡΑ GR Γ. ΠΑΝΑΡΚΑ- ΓΗΚΟ Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ «Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗ- ΣΡΗΑ» ΣΡΗ- ΠΟ- ΛΖ GR Σ. ΒΑΝΚ ΠΤΡΓΟΤ «Α.ΠΑΠΑΝ- ΓΡΔΟΤ» GR ΖΛΔΗΑ ΠΤΡ- ΓΟΤ ΑΜΑ- ΛΗΑΓΑ GR ΑΡΣΑ ΑΡΣΑ ΚΟ- ΡΗΝ- 9. ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΘΟΤ GR GR ALPHA BANK ,00 ΠΑΡ- ΣΖ «ΗΧΑΝ. & ΑΗΚ. ΓΡΖΓΟ- ΡΗΟΤ» GR ΛΑΚΧΝΗΑ ΠΑ- ΡΣΖ -Κ.Τ. ΜΟΛΑΧΝ GR ΑΗΣΧΛΟ- ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΓΡΗ- ΝΗΟΤ ΑΓΡΗ- ΝΗΟΤ GR ALPHA BANK ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΡ- ΓΟΤ ΑΡΓΟΤ GR EFG EUROBANK

10 ΑΗΓΗΟΤ GR ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 1 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΥΑΗΑ ΑΗΓΗΟΤ -Κ.Τ. ΚΑΛΑΒΡΤ- ΣΧΝ 550 GR ΓΝ ΠΡΔΒΔΕΑ ΠΡΔ- ΒΔΕΑ GR ALPHA BANK ΚΔΦΑΛ- ΛΖΝΗΑ GR ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 15. ΓΝ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΓΝ ΛΔΤΚΑΓΑ ΑΡΓΟ- ΣΟ- ΛΗΟΤ ΛΔΤ- ΚΑΓΑ ΛΖΞΟΤ- ΡΗΟΤ GR GR Κ.Τ. ΦΗΛΗΑΣΧΝ ΠΑΗΓΧΝ ΠΑΣΡΧΝ «ΚΑΡΑ- ΜΑΝΓΑΝΔΗΟ» ΖΓΟΤ- ΜΔΝΗ- ΣΑ Γ ΠΑ- ΣΡΧΝ GR GR ΤΝΟΛΟ Τ.ΠΔ Τ.Π.Δ ΝΟΟΚΟ ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. 7η ΚΡΖΣΖ ΠΑΝ.ΖΡΑ- ΚΛΔΗΟΤ»ΒΔΝΗΕΔ- ΛΔΗΟ» Α' ΖΡΑ- ΚΛΔΗ- ΟΤ ΠΑΝ.ΖΡΑ- ΚΛΔΗΟΤ «ΒΔΝΗΕΔ- ΛΔΗΟ- ΠΑΝΑΝΔΗΟ» GR GR ΥΑΝΗΧΝ "Ο ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ" Α' ΥΑ- ΝΗΧΝ GR ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ -Κ.Τ.ΗΔΡΑ- ΠΔΣΡΑ - Κ.Τ.ΖΣΔΗΑ -Κ.Τ.ΝΔΑ- ΠΟΛΔΧ «ΓΗΑΛΤΝΑ- ΚΔΗΟ» ΑΓ. ΝΗΚΟΛ ΑΟΤ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Κ.Τ.ΗΔΡΑ- ΠΔΣΡΑ Κ.Τ.ΖΣΔΗΑ 1000 GR EFG EUROBANK GR ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ GR ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

11 4. ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΔ- ΘΤΜ- ΝΖ GR ATE BANK ΤΝΟΛΟ Τ.ΠΔ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ Σα παπαπάνυ ποζά διαηίθενηαι αποκλειζηικά και μψνο για ηον πποαναθεπψμενο ζκοπψ. ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΔΛΟΠΗΓΑ ΚΑΛΛΗΡΖ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Τ.Γ.Δ. (2) Κηθιζίαρ 124, Σ.Κ Αθήνα Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 1 Ζ Τ.ΠΔ. ΑΣΣΗΚΖ ΕΑΥΑΡΧΦ 3, ΑΘΖΝΑ 2 Ζ Τ.Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΘΖΒΧΝ 46-48, ΠΔΗΡΑΗΑ 4. 3 Ζ Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 16, ΘΔ/ΝΗΚΖ 5. 4 Ζ Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 16, ΘΔ/ΝΗΚΖ 6. 5 Ζ Τ.ΠΔ. ΘΔΑΛΗΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΝΗΚΖΣΑΡΑ 18 ΛΑΡΗΑ ΣΚ Ζ Τ.ΠΔ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ, ΤΠΑΣΖ 1 & Ν.Δ.Ο ΠΑΣΡΧΝ - ΑΘΖ ΠΑΣΡΑ ΣΚ Ζ Τ.ΠΔ. ΚΡΖΣΖ ΜΤΡΝΖ 26 ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΚ Γ. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: ΓΡΑΦ. κ. ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΡΑΦ. κ. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΨΣΑΜΔ ΓΔΝ. Γ/ΝΔΧΝ Α) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Β) ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 4. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΑ Α και Γ (2) 1 1

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων ΙΣΟΡΙΑ Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ του χώρου Τγείασ Πληροφοριακό φςτημα Τγείασ ΑΚΛΗΠΙΟ περιλαμβάνοντασ Διοικητικά & Οικονομικά ςυςτήματα για τα Ελληνικά Νοςοκομεία Προςθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γ/λζε: Γξαθεία Ελληνικήρ Αναιζθηζιολογικήρ Εηαιπείαρ, Μαθξπλίηζαο 4-6, 5 νο φξνθνο, Ακπειφθεπνη, ΣΚ 11522, Αζήλα Σει: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392506 Ηζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μεζνγείωλ 14 18 115 27 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Β. Γνγγνιίδεο, Β. Γέξνο Αζήλα, 27.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ θαγηηού 2014/S 250-444804. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Υπηπεζίερ

Υπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ θαγηηού 2014/S 250-444804. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Υπηπεζίερ Υπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ θαγηηού 2014/S 250-444804 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Υπηπεζίερ Οδηγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δλληνική Αεποποπική Βιομησανία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1 ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ΚΩΓ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΓΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΖΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΜ. 21258 17,87 32,8 21896

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015 Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από /2015 έωρ /2015 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1 ΝΔΡ 9592, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΣΑΓΑΡΑΓΔ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΟ ΡΤΗΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΠΤΛΑΗΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΗΑΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΔΝΗΣ Γιεύθσνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κων/νοσ & Παν Λογοθέτη 2, 16672, Βάρη Πληρ. : Μιλτιάδης Καβράκος ΤΗΛ. : 213 2019975 FAX : 210 9554495

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ2ΟΠ-ΛΘΙ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-03/12 Αξηζκ. ρεδ.: -1243- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ

ΑΔΑ: Β4Γ2ΟΠ-ΛΘΙ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-03/12 Αξηζκ. ρεδ.: -1243- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 21 Απγνύζηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ KAI ΑΙΓΑΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 03/ 2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ/ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013 1 95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ 2 ΜΑΗΟ 2013 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα

Διαβάστε περισσότερα