ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης περιόδου 01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 2 από 23

3 Περιεχόμενα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Ι.1 Η Εταιρία... 4 Ι.2 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και εσόδων της Εταιρίας... 6 ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΙ.1 Επιχειρησιακό Περιβάλλον... 7 ΙΙ.2 Επιχειρησιακές Εξελίξεις IΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΙΙ.1 Οικονομικά μεγέθη και Οικονομική θέση της εταιρίας ΙV. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ V. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ V.1 Κίνδυνος Αγοράς V.2 Πιστωτικός κίνδυνος / Κίνδυνος ρευστότητας VI. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ VI.1 Συναλλαγές με τη Μητρική εταιρεία ΔΕΠΑ ΑΕ και λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις (σε χιλ. ) VI.2 Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. και Ε.Σ VII. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 3 από 23

4 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κύριοι Μέτοχοι, Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης χρήσεως ( ). Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα τους μέρη, καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων ποιοτικού χαρακτήρα για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά την επόμενη χρήση. Ι.1 Η Εταιρία Με το Προεδρικό Διάταγμα 33 (ΦΕΚ Α 31/ ) συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.», σκοπός της οποίας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 68 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179 / ), και των διασυνδέσεών του, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. Η Εταιρία είναι 100% θυγατρική της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε., και η μετοχική σύνθεση της εταιρίας την απεικονίζεται ως εξής: Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 4 από 23

5 Ελληνικό Δημόσιο ΤΑΙΠΕΔ ΕΛΠΕ 65% 35% ΔΕΠΑ Α.Ε. 100% ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Σύμφωνα το νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ A/179/ ), ως ισχύει, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2009/73/ΕΚ, ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να προβεί σε αίτηση πιστοποίησης για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό από τη μητρική του ΔΕΠΑ ΑΕ. Το μοντέλο διαχωρισμού που επελέγη ήταν αυτό του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς - ΑΔΜ (Independent Transmission Operator ή ITO κατά την ορολογία της Οδηγίας), σύμφωνα με τον ν. 4001/2011 όπως συμπληρώθηκε με τον ν. 4093/2012. Η σχετική αίτηση πιστοποίησης υπεβλήθη στη ΡΑΕ στις 31 Δεκεμβρίου του Επί της εν λόγω αιτήσεως, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ αριθ. 199Β/2013 Απόφαση της 30 ης Απριλίου 2013, δυνάμει της οποίας ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ πιστοποιήθηκε ως ΑΔΜ Φυσικού Αερίου με τις ειδικότερες παρατηρήσεις της εν λόγω απόφασης. Ο ΔΕΣΦΑ μερίμνησε για τη συμπλήρωση, στην ταχθείσα προς τούτο προθεσμία, των πρόσθετων στοιχείων σε σχέση με τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ στην εν λόγω απόφαση και με την υπ αριθμ / επιστολή του γνωστοποίησε τα ανωτέρω στη ΡΑΕ. Έκτοτε, επί της γνωστοποίησης αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί από τη ΡΑΕ αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις. Εντούτοις, η διαδικασία πιστοποίησης δεν ολοκληρώθηκε δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν δημοσιεύθηκε τελική απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με τη διαδικασία και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 και της παρ. 3 του αρ. 64 του ν. 4001/2011. Εν τω μεταξύ, εντός του 2013 προχώρησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εταιρίας για την εξογορά ποσοστού 66% των μετοχών της από την αζέρικη κρατική εταιρία πετρελαίου SOCAR, κατόπιν και των οριστικών αποφάσεων κατακύρωσης του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ. Συγκεκριμένα, στις , υπεγράφη το Σύμφωνο Εξαγοράς (Sales and Purchase Agreement - SPA) μεταξύ των πωλητών ΤΑΙΠΕΔ (31%) /ΕΛΠΕ (35%) και του αγοραστή SOCAR. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπόκειται στην προϋπόθεση της πιστοποίησης του ΔΕΣΦΑ με τη νέα μετοχική σύνθεση (66% SOCAR, 34% Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 5 από 23

6 Ελληνικό Δημόσιο), και επειδή η SOCAR δεν ανήκει στην Ε.Ε., απαιτείται πιστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας. Η διαδικασία πιστοποίησης αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Ι.2 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και εσόδων της Εταιρίας Α. Χρήση Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΕΣΦΑ Οι δύο βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας συνίστανται αφενός στις υπηρεσίες χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), και αφετέρου στις υπηρεσίες χρήσης της εγκατάστασης ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα (εκφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και αεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου - ΥΦΑ),. Προς τούτο, η Εταιρία εισπάττει χρεώσεις μεταφοράς και αεριοποίησης ΥΦΑ, αντίστοιχα, βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης (ΡΑΕ αποφ. υπ αρίθμ. 594/2012 ΦΕΚ Β 2093/ ) και της Απόφασης Έγκρισης των τιμολογίων χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΡΑΕ Απόφ. Υπ αρίθμ. 722/2012 ΦΕΚ Β 2385/ ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. Οι δύο αυτές υπηρεσίες αποτελούν και το κύριο ρυθμιζόμενο έσοδο της εταιρίας που για το έτος 2013 αντιστοιχεί στο 97,4% του συνόλου των ρυθμιζόμενων και μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών (Α, Β & Δ). Β. Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ο ΔΕΣΦΑ εισπράττει έσοδο από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον ΛΑΓΗΕ που παράγεται στη μονάδα ΣΥΘΗΑ στη εγκατάσταση ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας. Αποτελεί επίσης ρυθμιζόμενο έσοδο. Με δεδομένο ότι τα έξοδα της μονάδας ΣΗΘΥΑ ενσωματώνονται στα συνολικά έξοδα της εγκατάστασης ΥΦΑ, αντιστοίχως και το έσοδο από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας απομειώνει τα έξοδα της εγκατάστασης ΥΦΑ μειώνοντας έτσι τη χρέωση χρήσης της εγκατάστασης σε όφελος των Χρηστών. Γ. Εξισορρόπηση Φορτίου και Αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας ΕΣΜΦΑ Η Εξισορρόπηση Φορτίου, καθώς και η Αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας ΕΣΜΦΑ ανακύπτουν από τον ρόλο του ΔΕΣΦΑ ως φέροντος την ευθύνη για την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φ.Α. στο ΕΣΜΦΑ, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς. Τα έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από αυτή τη δραστηριότητα ισοσκελίζονται χωρίς να προκύπτει όφελος ή ζημία για τον Διαχειριστή. Η εξισορρόπηση φορτίου αποτελεί ουσιαστικά μη κερδοσκοπική αγορά και πώληση Φ.Α., ενώ η Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 6 από 23

7 αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας, αγορά Φ.Α. για σκοπούς κάλυψης των ιδιοκαταναλώσεων και απωλειών και κατανομή του κόστους στους Χρήστες χωρίς κέρδος και πάλι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η αγορά φυσικού αερίου για τις δραστηριότητες αυτές πραγματοποιείται μετά από διεθνή διαγωνισμό. Δ. Μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Παράλληλα, ο ΔΕΣΦΑ έχει Έσοδα από Υπηρεσίες Μη Ρυθμιζομένων Δραστηριοτήτων, προερχόμενα κυρίως από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής φύσεως σε άλλες εταιρίες, όπως Υπηρεσίες Τεχν. Υπ/ξης Έργων Διανομής Φ.Α., Υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Μετρ. Ποιότ. Φ.Α., καθώς και από λοιπές προσφερόμενες τεχνικές υπηρεσίες, όπως η Όσμηση, η Αζώτευση και Ψύξη πλοίων στον σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, κλπ. ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Το 2013 συνέχισε να αποτελεί μια χρονιά ύφεσης για την Ελληνική οικονομία, με ενδείξεις ομαλοποίησης. Τα βασικά οικονομικά - επιχειρησιακά δεδομένα της χρονιάς που πέρασε, σε επίπεδο χώρας αλλά και εταιρείας ήταν: ΙΙ.1 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Α. Παγκόσμια και Εθνική Οικονομία Το 2013 η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίστηκε με μικρούς ρυθμούς, επηρεασμένη κατά κύριο λόγο από την κρίση στην Ευρωζώνη και την μείωση των ρυθμών αύξησης των αναδυόμενων αγορών. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις το παγκόσμιο ΑΕΠ παρουσιάζει ρυθμό αύξησης 2,9% για το 2013, το οποίο είναι ελαφρώς μειωμένο έναντι του αντίστοιχου ρυθμού αύξησης κατά 3,2% τον προηγούμενο χρόνο. Ο ρυθμός αύξησης διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την περιοχή, καθώς το ΑΕΠ αναπτυσσόμενων χωρών αυξάνεται κατά 4,5%, ειδικότερα της Κίνας κατά 7,6%, ενώ η Ευρωζώνη και οι ΗΠΑ παρουσιάζουν αρνητικούς ή μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης, -0,4% και 1,6% αντίστοιχα. (IMF, World Economic Outlook Update, Oct 2013). Αντίστοιχα, η ελληνική οικονομία παρέμεινε σε ύφεση και το 2013 και το ΑΕΠ υποχώρησε για έκτο συνεχόμενο έτος, ενώ η ανεργία σκαρφάλωσε σε νέα ιστορικά υψηλά. Παρόλα αυτά το 2013 επήλθε βελτίωση του δημοσιονομικού ελλείμματος αλλά και του ισοζυγίου Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 7 από 23

8 τρεχουσών συναλλαγών λόγω μείωσης εισαγωγών και αύξησης εξαγωγών, αλλά και βελτίωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα κόστους. Η ένταση της ύφεσης κατά το 2013 μειώθηκε σε σχέση με το 2012, με το ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ να φθάνει το 5,9 % (έναντι 7,3% το 2012). Σε σταθερές τιμές (με έτος βάσης το 2005) η ύφεση ανέρχεται σε 3,9% το 2013 όταν η αντίστοιχη τιμή για το 2012 ήταν 7,0 % (Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 1 ). Η ανάκαμψη προβλέπεται να αρχίσει στη διάρκεια του 2014 (Πηγή: Κρατικός Προϋπολογισμός 2 ). Β. Αγορά Φυσικού Αερίου Η οικονομική κρίση στην ελληνική αγορά επηρέασε τα αποτελέσματα της Εταιρίας, καθώς η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, οι αυξημένοι φόροι (ΕΦΚ και ΦΠΑ για την ενέργεια), η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και η περιορισμένη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, δημιούργησαν συνθήκες ύφεσης στην αγορά. Η αγορά φυσικού αερίου κατέγραψε περαιτέρω μείωση ζήτησης, η οποία ανέρχεται σε περίπου σε 12% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (επηρεάζει το 20% του ρυθμιζόμενου εσόδου), καθώς και σε αντίστοιχη περαιτέρω μείωση της πραγματοποιηθείσας δυναμικότητας σε περίπου 15% (επηρεάζει το 80% του ρυθμιζόμενου εσόδου). Φυσικά, στη μείωση αυτή συνετέλεσαν και οι ήπιες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του έτους που οδήγησαν στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης στον οικιακό τομέα και ειδικά στη χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση. Επίσης, στη μείωση συνετέλεσαν οι αλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού που αποφασίσθηκαν σπό τη ΡΑΕ τον Ιούλιο Συγκεκριμένα, Με την υπ αριθμ. 338/ Απόφασή της η ΡΑΕ τροποποίησε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ ) και επιπλέον εξέδωσε την υπ αριθμ. 339/ Απόφασή της για την Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος ενόψει των %CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+%CE%A0%CE%A pdf Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 8 από 23

9 μέτρων αναδιοργάνωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ρυθμιστικά μέτρα που αποφασίστηκαν περιλαμβάνουν: α) Την άμεση κατάργηση του περιθωρίου του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους, από 10% που είναι σήμερα σε 0%. Ο ίδιος ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους θα καταργηθεί πλήρως από την 1 η Ιουλίου β) Την κατάργηση από την 1 η Ιανουαρίου 2014 των διατάξεων του Άρθρου 25, παρ. 1 & 2 του ΚΣΗΕ [1], αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής του πρώτου βήματος της προσφοράς έγχυσης (για έως το 30% της διαθέσιμης ισχύος) με τιμή χαμηλότερη του ελάχιστου μεταβλητού κόστους των μονάδων. Ως αποτέλεσμα, οι μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές κατ ελάχιστον στο ελάχιστο μεταβλητό τους κόστος, με αποτέλεσμα τη μη-συνεχή κατανομή τους καθ όλη τη διάρκεια του έτους. γ) Την άμεση αναδιοργάνωση του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος. Προκειμένου η Εταιρεία να είναι προετοιμασμένη για το μέλλον στα νέα δεδομένα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία έχουν άμεση επίδραση στην αγορά φυσικού αερίου δεδομένου ότι η ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί το 67,4% της συνολικής αγοράς φυσικού αερίου (στοιχεία 2013), εκπόνησε σχετική μελέτη με θέμα την «Πρόβλεψη κατανάλωσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή που διατίθεται στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη δεκαετία » σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η μελέτη κατέδειξε ότι η ζήτηση Φ.Α. για ΗΠ θα διατηρηθεί περιορισμένη την επόμενη 10ετία λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων (ανταγωνισμός από ΑΠΕ και λιγνιτικές μονάδες, μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, κλπ) και σε συνδυασμό με τις λοιπές χρήσεις Φ.Α., οι προβλέψεις για τη ζήτηση Φ.Α. εκτιμώνται ως στον κατωτέρω Πίνακα όπου συσχετίζονται και με τις ποσότητες που είχαν υποτεθεί όταν εγκρίθηκε το τιμολόγιο (2012). Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΦΑ κατά την τακτική αναθεώρηση του 2015 (τα νέα τιμολόγια θα ισχύσουν από ). Έτος Εκτίμηση όγκων κατά τον υπολογισμό των ταριφών (2011) (bcma) Πραγματοποιηθέντες όγκοι / νέες εκτιμήσεις (2013) (bcma) Διαφορά (%) ,646 4,116-11,41% Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 9 από 23

10 2013 4,922 3,642-26,01% ,476 3,399-37,93% ,008 3,522-41,38% ,344 4,107-35,26% ,424 4,368-32,00% ,528 4,650-28,77% ,605 4,508-31,75% ,605 4,806-27,24% ,605 4,446-32,69% ,605 4,580-30,66% ,605 4,779-27,65% ,605 4,779-27,65% ,605 4,779-27,65% ,605 4,779-27,65% ,605 4,779-27,65% ,605 4,779-27,65% ,605 4,779-27,65% ,605 4,779-27,65% ,605 4,779-27,65% Δ. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της και το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ. Σε ο,τι αφορά το επίπεδο δανεισμού της, αυτό ανήλθε στις σε 24,9% των απασχολούμενων κεφαλαίων χωρίς τις επιχορηγήσεις (ίδια κεφάλαια + τακτικό αποθεματικό + κέρδη εις νέον + δάνεια), έναντι ανωτάτου ορίου 50% σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. ΙΙ.2 Επιχειρησιακές Εξελίξεις Α. ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Οι σημαντικότερες επιχειρηματικές εξελίξεις ήταν: Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 10 από 23

11 Η συνέχιση της επιτυχούς λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κώδικα Διαχείρισης και του Ετήσιου Προγράμματος Συντήρησης ΕΣΦΑ. Η ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος ύψους 74,5 εκατ., με σημαντικότερο ορόσημο την ολοκλήρωση του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης και του κλάδου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι. Η υλοποίηση του κλάδου Υψηλής Πίεσης Κόρινθος Μεγαλόπολη συνεχίστηκε κανονικά και η μηχανική ολοκλήρωση του έργου αναμένεται στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του Επίσης εντός του 2013 ανετέθη και η εργολαβία κατασκευής (Engineering Procurement & Construction EPC) της τρίτης δεξαμενής της Ρεβυθούσας. Η μηχανική ολοκλήρωση της δεύτερης αναβάθμισης της Ρεβυθούσας με όλα τα υποέργα που την αποτελούν αναμένεται εντός του έτους Αποφασιστική πρόοδος της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. Έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης από τη ΡΑΕ (ΡΑΕ Απόφ. Υπ αρίθμ. 525/2013 ΦΕΚ Β 3003/ ) και ολοκλήρωση σύνταξης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης , το οποίο ετέθη πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Ολοκλήρωση με επιτυχία της διαδικασίας έγκρισης συμβατής κρατικής ενίσχυσης από την DG COMP για όλα τα έργα του ΔΕΣΦΑ που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Τα έργα αυτά είναι: Συμπιεστής Νέας Μεσημβρίας, Αγωγός Υ/Π Αλιβερίου, Αγωγός Υ/Π Μεγαλόπολης, ΣΗΘΥΑ, 2 η Αναβάθμιση Ρεβυθούσας και σταθμοί Μ/Ρ Τρικάλων, Καρδίτσας και Αγίων Θεοδώρων. Έγκριση εκταμίευσης από τη Διαχειριστική Αρχή επιχορήγησης ποσού ύψους 30,2 εκατ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012 (31 Δεκεμβρίου) καθώς και επιχορήγησης ποσού ύψους 20,4 εκατ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Εντός του 2013 εκταμιεύτηκε η 2 η δόση (25 Μ ) του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το έργο της Μεγαλόπολης ενώ έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εγκριθεί από την ΕΤΕπ και το δάνειο για τα έργο της Ρεβυθούσας ύψους 80 Μ. Τον Οκτώβριο του 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε ανωτέρω δάνειο. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 11 από 23

12 Εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ και επιτυχής ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού για τα θέματα Συμμόρφωσης και των υποχρεώσεων ΙΤΟ του ΔΕΣΦΑ. Έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στην Επικράτεια και το ενδιαφέρον για τη θεματολογία υπήρξε πολύ μεγάλο. Ολοκλήρωση τςης διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού για το Ολοκλήρωση της 2ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης (ΡΑΕ Απόφ. υπ αρίθμ. 526/2013 ΦΕΚ Β 3131/ ), καθώς και έγκριση των Πρότυπων Συμβάσεων Μεταφοράς, Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, Διακοπτόμενων Υπηρεσιών και Εικονικής Ανάστροφης Ροής (ΡΑΕ Απόφ. υπ αρίθμ. 635/2013 ΦΕΚ Β 3325/ ). Εφαρμογή από του νέου Τιμολογίου χρήσης του ΕΣΦΑ (ΡΑΕ Απόφ. Υπ αρίθμ. 722/2012 ΦΕΚ Β 2385/ ). Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Κοινοπραξίας Shah Deniz στις 28 Ιουνίου 2013 ότι ο αγωγός ΤΑΡ είναι αυτός που θα μεταφέρει το αζέρικο αέριο στην Ευρώπη, υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας (Cooperation Agreement) μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της κοινοπραξίας TAP στις , σύμφωνα με το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών η ανάληψη της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης του TAP από τον ΔΕΣΦΑ (οι ειδικότεροι όροι θα προσδιορισθούν με νεότερη συμφωνία) και η αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας και εκτός Ελλάδας. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση για τον αγωγό ΤΑΡ ελήφθη στο Baku στις Τα έργα στο σταθμό Σιδηροκάστρου που αφορούν στη δυνατότητα υλοποίησης αμφίδρομης ροής του εν λόγω Σημείου Διασύνδεσης (Interconnection Point IP) ολοκληρώθηκαν τον Δεκ Aπομένει η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε εποχή χαμηλής ζήτησης μετά από συνεννόηση με την Bulgartransgaz (Μάιο ή Αύγουστο 2014). Εκκρεμεί επίσης η υπογραφή της συμφωνίας διασύνδεσης μεταξύ των δύο συστημάτων μεταφοράς. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ΔΕΣΦΑ ως ΑΔΜ, στις 26/4/2013, ορίσθηκε το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας (ΦΕΚ ΑΕ ΕΠΕ 6899/ ). Επίσης με τα πρακτικά της 5 ης συνεδρίασης της του Εποπτικού Συμβουλίου ορίσθηκε το νέο Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ (ΦΕΚ ΑΕ ΕΠΕ 1166/ ). Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου ορίσθηκε και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης. Όλα τα ανωτέρω εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ σύμφωνα με το θεσμικό πλάισιο. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 12 από 23

13 IΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΙΙ.1 Οικονομικά μεγέθη και Οικονομική θέση της εταιρίας Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων κατά την έβδομη εταιρική χρήση (2013), εφαρμόστηκαν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και η ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. Τα κέρδη της υπόψη χρήσης προ φόρων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (IFRS) ανήλθαν στο ποσό των ,97 χιλ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά την έβδομη εταιρική χρήση ανήλθαν σε ,02 χιλ. ευρώ, αναλυόμενα ως εξής: Το κύριο έσοδο από τη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. (τέλος διέλευσης) σε ,01 χιλ. ευρώ. Το έσοδο από εξισορρόπηση φορτίου & αερίου λειτουργίας σε ,99 χιλ. ευρώ, το οποίο αντισταθμίζεται με το αντίστοιχο κόστος στα οργανικά έξοδα της εταιρείας. Το έσοδο από παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΛΑΓΗΕ σε 3.759,04 χιλ. ευρώ. Τα έσοδα από τις μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες και τα οποία ενδεικτικά είναι υπηρεσίες για τη λειτουργία και συντήρηση δικτύων διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, υπηρεσίες όσμησης, κ.λ.π. ανήλθαν σε 3.857,57 χιλ. ευρώ. Τα λοιπά έσοδα, όπως έσοδα από επιστροφή χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμφωνα με το ν. 2282/2001 αρ. 10 περί δεκαετούς παραγραφής (δουλείες αγωγού), από πιστωτικούς τόκους τοποθέτησης διαθεσίμων κλπ. ανήλθαν σε ,95 χιλ. ευρώ. Τα ανόργανα έσοδα της εταιρίας (πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές και αποσβέσεις επιχορηγήσεις για κτήση πάγιων ) ανήλθαν σε ,46 χιλ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης ( ) ανήλθαν στις ,84 χιλ. ευρώ έναντι ,88 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και περιλαμβάνουν αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, ασφάλιστρα κλπ. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα της χρήσης ( ) ανήλθαν στο ποσό των ,31 χιλ. ευρώ έναντι ,95 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση οφείλεται στην επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ποσού 4.299,16 χιλ. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 13 από 23

14 ευρώ και τον σχηματισμό πρόσθετης πρόβλεψης για έκτακτους κινδύνους ποσού ,32 χιλ. ευρώ. Εκ του ποσού των ,32 χιλ. ευρώ, ποσό ,69 χιλ ευρώ αφορά σε πρόβλεψη για προμήθειες εγγύησης δανείων παλαιοτέρων ετών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (από την 25 η Φεβρουαρίου 1991 έως και την 24 η Απριλίου 2012), για τη χορήγηση κάλυψης των δανείων από την ΕΤΕπ. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι απαιτήσεις / υποχρεώσεις μεταβλήθηκαν σε σχέση με τα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης ως εξής: Οι νέες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε ,81 χιλ. Ευρώ έναντι ,55 χιλ. Ευρώ του Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 9.246,27 χιλ. ευρώ. Οι απαιτήσεις ( τιμολόγηση σε ΔΕΠΑ, ΛΑΓΗΕ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κλπ.) αυξήθηκαν κατά 1.554,97 χιλ. ευρώ. Tα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά ,78 χιλ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις (δάνεια, δικαιώματα εργαζομένων βάσει αναλογιστικής μελέτης, κρατικές επιχορηγήσεις, προμηθευτές, φόρος εισοδήματος κλπ) μειώθηκαν κατά ,82 χιλ. Ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της έβδομης εταιρικής χρήσης ( ) ανέρχονται σε ,38 χιλ.ευρώ έναντι ,77 χιλ. Ευρώ στο τέλος της έκτης εταιρικής χρήσης. IΙΙ.2 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης και αποδόσεως και αποδοτικότητας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2013 κρίνεται ικανοποιητική. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής: Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 14 από 23

15 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2013 & 2012 Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ (σε χιλ. ΕΥΡΩ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,15 0,18 O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια (βιωσιμότητα) της οικονομικής μονάδος ,88 0,93 3 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό αυτοχρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της οικονομικής μονάδος από τα ίδια κεφάλαιά της. Αν ο αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα η οικονομική διάρθρωση της εταιρείας θεωρείται καλή. 0,63 0,64 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,49 1,34 O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας. Καλός δείκτης >1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (-) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 5 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την άμεση ρευστότητα της οικονομικής μονάδας. Καλός δείκτης > ή ,26 1,13 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΒΡΑΧ/ΜΑ ΔΑΝΕΙΑ (+) ΧΡΗΜ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,40 1,86 O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστό της εξυπηρέτησης των δανείων με ίδιους πόρους. Οι αριθμοδείκτες 3-6 θεωρούνται καλοί όταν είναι >1. 7 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,33 0,36 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 15 από 23

16 O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την σχέση των δανείων προς τα ίδια κεφάλαια της οικονομικής μονάδας. Ο αριθμοδείκτης είναι καλός όταν είναι 1 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,33 0,26 O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). (Ίσος με 1 τότε το σύνολο του παθητικού αποτελείται από διαρκή κεφάλαια, ίσος με 0 το κεφάλαιο κίνησης είναι ανύπαρκτο και μικρότερος του 0 τμήμα των ακινητοποιήσεων χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια). Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,24% 50,55% O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της οικονομικής μονάδος. 10 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,63% 14,05% O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 11 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ,02% 11,07% ROE O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 12 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,14% 5,73% ROA O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων 13 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,34% 45,54% O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των συνολικών πωλήσεων. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 16 από 23

17 14 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,86% 83,62% O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης ,02% 33,27% 16 ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ,15% 59,92% O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό καλύψεως των νέων επενδύσεων από τους ετήσιους πόρους της εκμεταλλεύσεως της. 17 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ ,75 248,20 ΗΜΕΡΕΣ O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας εξοφλήσεως των οφειλών της οικονομικής μονάδας προς τους προμηθευτές της κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού 18 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ ,79 187,13 ΗΜΕΡΕΣ O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας εισπράξεως ή διακανονισμού των απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. ΙV. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η στρατηγική της Εταιρείας έχει διαμορφωθεί με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας στις αρχές της ασφαλούς, ισότιμης και με διαφάνεια προς τους Χρήστες, λειτουργίας του ΕΣΦΑ και παροχής πρόσβασης σε αυτό, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την καλή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, και την προσθήκη αξίας για τους μετόχους. Συγκεκριμένα, η επιχειρηματική στρατηγική του ΔΕΣΦΑ είναι ευθυγραμμισμένη με τις ακόλουθες κύριες κατευθύνσεις: Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 17 από 23

18 1. Άσκηση των καθηκόντων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δηλαδή να παρέχει πρόσβαση σε όλους τους Χρήστες του Συστήματος με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. 2. Διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση, επιδιώκοντας, με την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), μια δίκαιη απόδοση των επενδύσεων του, η οποία θα επιτρέψει την ομαλή χρηματοδότηση των έργων και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. 3. Διατήρηση της τεχνικής και λειτουργικής ακεραιότητας και ποιότητας του συστήματος, τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό και κατασκευή των έργων συμπεριλαμβανομένης ανεξάρτητης επιθεώρησης και πιστοποίησης, αντιδιαβρωτική προστασία των αγωγών, συστήματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας και συντήρησης. 4. Επέκταση / αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς στην Ελλάδα, προκειμένου να δώσει πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές, καθώς και να προωθήσει την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, ταυτόχρονα προστατεύοντας την οικονομική αποδοτικότητα της εταιρείας. 5. Διευκόλυνση της διαμετακόμισης του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, συμμετέχοντας στους σχετικούς σχεδιασμούς. 6. Συνεργασία με άλλους ΔΣΜ στην Ευρώπη ιδιαίτερα των γειτονικών χωρών, προκειμένου να προωθηθούν οι κοινοί στόχοι. 7. Συνεχής βελτίωση του Ρυθμιστικού πλασίου και ενσωμάτωση όλων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών στην Ελληνική Νομοθεσία, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ. 8. Γενικώς διατήρηση στενών σχέσεων με τις ελληνικές αρχές (Υπουργεία, ΡΑΕ ), με τις Ευρωπαϊκές Αρχές (DG ENER, κλπ) και με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις (ENTSOG, GIE), προκειμένου να ο ΔΕΣΦΑ να συμβαδίζει με τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 18 από 23

19 9. Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των Χρηστών. 10. Ανταπόκριση γενικώς στις ανάγκες των χρηστών του συστήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφαρμόζοντας προσέγγιση φιλική προς τους Χρήστες. 11. Ανάπτυξη μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων με στόχο την επίτευξη επιπρόσθετων εσόδων. Οι μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που απορρέουν από τις συνέργειες με τις επενδύσεις που υπόκεινται σε ρύθμιση παρέχονται χωρίς διακρίσεις και παρακολουθούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που παρέχονται σε πλήρως ανταγωνιστική βάση ακολουθούν επίσης χωριστή λογιστική απεικόνιση. 12. Ειδικότερα, ανάπτυξη και λειτουργία της Ελληνικής και περιφερειακής Χονδρεμπορικής Αγοράς Φυσικού Αερίου (gas hub) 13. Επίσης, ανάπτυξη νέων έργων για την χρήση του σταθμού ΥΦΑ και για άλλες δραστηριότητες προκειμένου να παρέχεται το ΥΦ σε περιοχές που δεν φθάνει σήμερα το δίκτυο μεταφοράς (bunkering, truck loading, small-scale LNG terminals). V. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Πρώτος σημαντικός κίνδυνος παραμένει η πορεία της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους και της ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τα διάφορα σενάρια και οι τρόποι αντιμετώπισης τους δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στο σύνολο τους αλλά η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζει την λειτουργία και τον προγραμματισμό της ανάλογα με τις εκάστοτε εξελίξεις. Τόσο οι μακροοικονομικές εξελίξεις, όσο και ειδικότερες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, επηρεάζουν τα έσοδα της εταιρείας με σημαντικότερο κίνδυνο αυτόν της υποανάκτησης του Απαιτούμενου Εσόδου. Οι κύριοι λόγοι είναι η μειωμένη ζήτηση φυσικού αερίου κυρίως για ηλεκτροπαραγωγή (συνέπεια των νέων μέτρων αναδιάρθρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή) και η αύξηση του ποσοστού βραχυχρόνιων συμβάσεων (οι χρήστες έχουν πλέον μεγάλη ευελιξία στη Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 19 από 23

20 διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους κυρίως λόγω των χαμηλών συντελεστών βραχυχρόνιων συμβάσεων, οι οποίοι είχαν υπολογισθεί το 2011 και δεν μπορούν να αναθεωρηθούν πριν την παρέλευση 4ετίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Τιμολόγησης). Παρότι ο Κανονισμός Τιμολόγησης εξασφαλίζει τον Διαχειριστή ώστε να μην υφίσταται ουδεμία απώλεια ρυθμιζομένων εσόδων μέσω του μηχανισμού της Ανακτήσιμης Διαφοράς, η ανάκτηση αυτή γίνεται σε βάθος χρόνου αφού η αναθεώρηση των τιμολογίων (όπου και συνυπολογίζονται πιθανές υποανακτήσεις εσόδου του Διαχειριστή) γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια για ανάκτησή τους σε εύρος 20 ετών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ετήσια κερδοφορία του ΔΕΣΦΑ μεταξύ των δύο αναθεωρήσεων. Επί πλέον, ο κίνδυνος καθυστέρησης πληρωμής από Χρήστες εκδοθέντων τιμολογίων ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, λόγω του γενικότερου προβλήματος ρευστότητας της ενεργειακής αγοράς, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ρευστότητα της εταιρείας. Σε ο,τι αφορά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση αυτών, οι οποίες περιγράφονται στις παραγράφους κατωτέρω. Τα κύρια δε χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. V.1 Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Κατά την 31/12/2013 το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια σταθερού επιτοκίου. Επίσης, να σημειωθεί ότι τα δάνεια της εταιρείας είναι σε ευρώ. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της και το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 01/01 31/12/2013 Σελ. 20 από 23

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Μαΐου 2017 επί των Οικονομικών Καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2016-31/12/2016 Κύριοι Μέτοχοι, υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2008 31.12.2008) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 31-07-2017 ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κύριοι μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης ΕΤΕΔ ΑΕ Εταιρεία Τεχνικών Εργων Δράμας Παπαφλέσσα 1-661 Δράμα ΑΡ.Μ.ΑΕ 17976/51/Β/88/4, ΓΕΜΗ 5139590 ΑΦΜ 0942440,ΜΕΕΠ 6680 τηλ.2521033261,47688 ΦΑΞ 2521031950 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68247/004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016-31/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD»

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29 MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 6η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122052801000 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ : Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -(1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 68777303000 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 812.571,99 886.479,58

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Έκθεση Ισολογισμού της εταιρείας MARMIL Α.Ε. για το έτος 2015 MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2015 στα Γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε."

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε." Έδρα Δήμος Αιγάλεω Αττικής - Αρ. Μ.Α.Ε. : 21323/01ΔΤ/Β/90/39 για την 23 η εταιρική χρήση 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2014 στα Γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε."

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε. - 1 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε." Στην Ρόδο, σήμερα 27 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12η μεσημβρινή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( )

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2006 31.12.2006) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Προτεραιότητες Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 30 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2016

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2016 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 83116602000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016-31/12/2016 Κύριοι Μέτοχοι, Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014-31/12/2014 Κύριοι εταίροι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - 1 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε.» Στην Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Eταιρεία : AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. : 800696129, Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου ( 01/01/2016-31/12/2016 ) -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ>> Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ>> Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 131598804000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/09/2016 Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 371 Στη Θεσσαλονικη σημερα την 3η Ιουνιου 2016 ημερα Παρασκευη και ωρα 20.00η συνηλθαν στην εδρα της εταιριας στην Καλαμαρια Θεσσαλονικης οι κατωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 124137622000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία (Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.2.1 Παραρτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα