απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/ πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραµµατέα Αικατερίνη Πόγκα. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕ δηµόσια, στο ακροατήριο του, στις 4 Νοεµβρίου 2013, για να δικάσει την ανακοπή µε αριθµό καταθέσεως 20220/ , κατά της υπ' αριθµ. /2013 ιαταγής Πληρωµής της ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µεταξύ: ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1). Τ. του Χ., συζύγου Γ. Τ. και 2) Γ. Τ., κατοίκων.. Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκαν η 1 η δια και ο 2 0ς µετά της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου (A.M. 5286), η οποία κατέθεσε προτάσεις. ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», όπως εκπροσωπείται νόµιµα, που εδρεύει στην Αθήνα, καθολικής διαδόχου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 «περί συγχωνεύσεως πιστωτικών ιδρυµάτων», όπως ισχύουν, τις από , και αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων της απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/ πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, συγχώνευση η οποία εγκρίθηκε µε τη µε αριθµό Κ2-4580/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία µε βάση τις µε αριθµούς Κ (δις)/ και Κ2-4578/ ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καταχωρήθηκε στις µερίδες της απορροφώσας και της

2 Σελίδα 2 από 5 σττορροφώµενης εταιρίας στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε κωδικούς αριθµούς καταχωρίσεως και 70290, στις , αφ' ης η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., η οποία από της αυτής ηµεροµηνίας διαγράφεται από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Αφροδίτης Νέστορα (A.M. 8579), η οποία κατέθεσε προτάσεις. ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Με την υπό κρίση ανακοπή, οι ανακόπτοντες, στρεφόµενοι κατά της υπ' αριθµ.../2013 διαταγής πληρωµής της ικαστή του παρόντος Πρωτοδικείου, µε την οποία επιτάσσονται να καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ποσό ,47 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων προς την καθ' ης η ανακοπή, ζητούν να ακυρωθεί αυτή για τους λόγους που αναφέρονται στο δικόγραφο της. Η ανακοπή παραδεκτά και εµπρόθεσµα εισάγεται για να δικαστεί ενώπιον του παρόντος ικαστηρίου (άρθρα 14 2, ΚΠολ ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 643 και εδ.α' ΚΠολ σε συνδυασµό µε το άρθρο ΚΠολ, αφού η διαταγή πληρωµής επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις (βλ. επισηµειώσεις επ' αυτής του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Γ. Χ.) και η ανακοπή ασκήθηκε στις (βλ. την υπ' αριθµ γ'/ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κ. Π.), δηλαδή εντός της προθεσµίας των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών του άρθρου εδ.α' ΚΠολ. Πρέπει, εποµένως να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιµότητα των λόγων της. Σύµφωνα µε το άρθρο 221 του ΚΠολ, µε την άσκηση της αγωγής επέρχεται εκκρεµοδικία. Αυτό σηµαίνει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 222 1, 2 του ΚΠολ, ότι, αν κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας ασκηθεί άλλη αγωγή, αναστέλλεται και αυτεπαγγέλτως η εκδίκαση της άλλης

3 Σελίδα 3 από 5 αγωγής για την ίδια διαφορά µεταξύ των ίδιων διαδίκων που παρουσιάζονται µε την ίδια ιδιότητα, εωσότου περατωθεί η πρώτη δίκη, εκτός αν ο ενάγων παραιτηθεί νόµιµα από το δικόγραφο της αρχικής αγωγής του. Ο όρος «επίδικη διαφορά» στο άρθρο 222 του ΚΠολ σηµαίνει ταυτότητα ιστορικής και νοµικής αιτίας. Ταυτότητα διαδίκων υπάρχει όταν για την ίδια επίδικη διαφορά οι ίδιοι διάδικοι παρίστανται, µε την ίδια ιδιότητα, και στις δύο εκκρεµείς δίκες. Έτσι, το δεδικασµένο από την απόφαση της πρώτης δίκης θα πρέπει να καλύπτει και τους διαδίκους της δεύτερης. Για την ένσταση της εκκρεµοδικίας δεν έχει σηµασία το αν η διαφορά αυτή εισάγεται ενώπιον του ίδιου ή άλλου δικαστηρίου. Εξάλλου, η υποβολή αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωµής, ως µη επιφέρουσα εκκρεµοδικία, δεν εµποδίζει την άσκηση τακτικής αγωγής για την ίδια χρηµατική αξίωση (βλ. ΠολΠρΘεσ 12969/2010, ΤΝΠ "Νόµος", ΜΠρΠειρ 1657/2008, ΕφΑ2008, 823 και ΤΝΠ "Νόµος", Νίκα: Η ένσταση εκκρεµοδικίας στην πολιτική δίκη, έκδ , Σινανιώτη: Ειδικές διαδικασίες, 2008, 177). Αντίθετα, η εκκρεµοδικία από την άσκηση τακτικής αγωγής καθιστά απαράδεκτη την εκδίκαση της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωµής και η διαταγή που εκδόθηκε ακυρώνεται µε ανακοπή (βλ. ΜονΠρΠειρ 834/1993, Αρµ. 1995, 900, ΠολΠρΒερ 528/1983, ΝοΒ 1984, 1984, 1575 επ. Τσαντίνη, «Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής», 2002, 283), υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της εκκρεµοδικίας, ήτοι ταυτότητα διαδίκων, ταυτότητα διαφοράς και αιτήµατος [για προϋποθέσεις εκκρεµοδικίας, βλ. Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα (Μακρίδου), ΚΠολ 2000, άρθρο 222,11-18]. Στην προκειµένη περίπτωση, µε τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής, οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται, ότι η υπ' αριθµ.../2013 διαταγή πληρωµής της ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, πρέπει να ακυρωθεί καθόσον πλην της αίτησης για την έκδοση της ανακοπτόµενης διαταγής πληρωµής, η καθ ης κατέθεσε εναντίον τους την από (αρ. εκθ. κατάθ / ) αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µε την οποία ζητά από τον καθένα τους την εις ολόκληρο καταβολή του ίδιου ως άνω ποσού των ,47 ευρώ µε βάση την ίδια σύµβαση δανείου που υπεγράφη µεταξύ της καθ 'ης και της πρώτης των ανακοπτόντων, και την οποία εγγυήθηκε ο δεύτερος

4 Σελίδα 4 από 5 ανακόπτων και ότι αυτή (αγωγή) για την οποία ορίστηκε δικάσιµος αρχικά η και µετ' αναβολή η και επιδόθηκε στις , ήτοι πριν την έκδοση της ανακοπτόµενης διαταγής πληρωµής, έχει δηµιουργήσει εκκρεµοδικία που εµποδίζει την έκδοση της (διαταγής πληρωµής). Με το ανωτέρω περιεχόµενο, ο λόγος αυτός ανακοπής είναι νόµιµος, στηριζόµενος στη διάταξη άρθρου 222 του ΚΠολ και πρέπει να γίνει δεκτός, καθόσον από την επισκόπηση του δικογράφου της αγωγής έχει ασκηθεί από την καθ' ης η ανακοπή εναντίον των ανακοπτόντων πριν την αίτηση, έκδοση και επίδοση της ανακοπτόµενης διαταγής πληρωµής (η αγωγή κατατέθηκε στις και επιδόθηκε στις ), προκύπτει ότι πρόκειται για αγωγή, αντικείµενο της οποίας τυγχάνει η επιδίκαση της χρηµατικής αξίωσης της καθ' ης η ανακοπή από την από σύµβαση χορήγησης δανείου, ποσού ευρώ προκειµένου να καλύψει η πρώτη ανακόπτουσα τις οικογενειακές καταναλωτικές και λοιπές ανάγκες της και µε την οποία αυτή (καθ' ης) ζητά την καταδίκη των ανακοπτόντων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον σε καταβολή προς αυτή ποσού ,47 ευρώ, ενώ η ανακοπτοµένη διαταγή πληρωµής εκδόθηκε µε βάση την άνω σύµβαση δανείου, ποσού ευρώ, η οποία υπεγράφη µεταξύ της καθ' ης και της πρώτης των ανακοπτόντων, ο δε δεύτερος εγγυήθηκε για την άνω σύµβαση δανείου. ηλαδή η υποβολή της αίτησης της καθ' ης για την έκδοση της ανωτέρω διαταγής πληρωµής που έλαβε χώρα στις , όπως προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα στο δικόγραφο της αίτησης της αρµόδιας Γραµµατέως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης είναι µεταγενέστερη της άσκησης της από (υπ' αριθµ. έκθ. κατάθ.../2012) αγωγής και εποµένως, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν στην ανωτέρω νοµική σκέψη, η εκκρεµοδικία από την άσκηση τακτικής αγωγής καθιστά απαράδεκτη την εκδίκαση της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωµής και υπαρχούσης της εκκρεµοδικίας, η εν λόγω διαταγή πληρωµής δεν αποτελεί ακυρώσιµο αλλά εξ αρχής άκυρο τίτλο (βλ. ΜΠρθεσ 12259/2013, ΜΠρΑθ 1607/2006, ΤΝΠ "Νόµος"). Υφίσταται δε εν προκειµένω, ταυτότητα της νοµικής βάσης µεταξύ της αγωγής και της διαταγής πληρωµής, ταυτότητα διαδίκων και ταυτότητα αιτήµατος και ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος ανακοπής,

5 Σελίδα 5 από 5 παρελκούσης της εξετάσεως των λοιπών λόγων αυτής. Πρέπει συνεπώς να ακυρωθεί η διαταγή πληρωµής και να καταδικασθεί η καθ' ης η ανακοπή στη δικαστική δαπάνη των ανακοπτόντων, λόγω της ήττας της και κατόπιν σχετικού αιτήµατος (άρθρα 106, 176, ΚΠολ ), όπως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΙΚΑΖΕΙ αντιµωλία των διαδίκων. ΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή. ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αριθµ.../2013 ιαταγή Πληρωµής του ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΚΑΤΑ ΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η ανακοπή στη δικαστική δαπάνη των ανακοπτόντων, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη, δηµόσια συνεδρίαση, στη Θεσσαλονίκη, στις 10 Μαρτίου 2014 και θεωρήθηκε στις 15/04/2014. Η ΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Σκοπός του νομοθέτη η προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη - Απόρριψη αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 63 /2014. Αριθμός κατάθεσης έφεσης ΜΕ17/30.1.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης 63 /2014. Αριθμός κατάθεσης έφεσης ΜΕ17/30.1.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός απόφασης 63 /2014 Αριθμός κατάθεσης έφεσης ΜΕ17/30.1.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟ ΤΗΘ ΗΚΕ από τον Δικαστή, Πρω τόδικη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712)

54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712) 54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712) (ΔΕΕ 2012/784)Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ρύθμιση χρεών. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. Φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας. Έλλειψη εμπορικής ιδιότητας. Παραδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215)

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) 16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις υπαγωγής.πτωχευτική ικανότηταμικροέμπορος-πρώην έμπορος, συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152)

36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152) 36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αναγνώριση δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση. Απόφαση διαζυγίου. Ελληνοσοβιετική Σύμβαση δικαστικής συνδρομής. Η εν λόγω Σύμβαση εισάγει μία ρήτρα αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008 Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008 Περίληψη: Κτηματολόγιο - Διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών Προϋποθέσεις κτήσης επί ακινήτου Ο.Τ.Α. και επί συγκυρίων με

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα